Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar"

Transkript

1 Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı nın 4 üncü maddesinin (b), (c) ve (j) ile Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği nin 11 inci maddesi uyarınca, ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ne tabi tutulacak ürünlerin, ilgili standartlarına veya mevzuatına veya teknik belgesine temel gerekler (asgari sağlık, emniyet ve çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi) yönlerinden uygun olması zorunludur. Madde 2 - Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerin ithalatında değerlendirme; listelerde yer alan ilgili standart, mevzuat, teknik belge veya ithalatçının talebi halinde, ithal edilecek ürün ile ilgili Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından hazırlanan standartlara göre Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılır. Ürünün, değerlendirmeye esas tutulan standart veya mevzuata göre olumsuz çıkması halinde ve ithalatçı firmanın talebi durumunda, ürün başvuru formunda (Ek 4) belirtilen diğer standart ve/veya standartlara göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulur. Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2) yer alan ürünlerin değerlendirmesine esas testlerine, testlerden birinin olumsuz çıkmasına kadar devam edilir. Olumsuz çıkan testten sonraki diğer testler yapılmayarak olumsuzluk raporu düzenlenir. Değerlendirmeye esas alınan testlerin yurt içinde yapılmasının mümkün olmaması halinde, bu testlerle ilgili olarak uluslararası izlenebilirliği olan akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış bulunan test raporlarının Türk Standartları Enstitüsü ne ibrazı gereklidir. Ekli listede (Ek 2) yer alan ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen testlerden olumlu sonuç alan ürünler; tipi, türü, sınıfı, menşei, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda tekrar teste tabi tutulmaz, evrak üzerinden kontrol edilir. Ancak, ithalatçının test edilen partiden sonra yaptığı ithalatlarda, ürünlerin test edilen ürünlerle aynı ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığının kontrolü amacıyla, her takvim yılı içinde bir defa olmak üzere, ithal edilen ürünlerin herhangi bir partisinden alınacak numuneler değerlendirmeye tabi tutulur. Bu şekilde yapılan değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçıları tarafından daha sonra ithal edilecek aynı G.T.İ.P. numaralı ürünler, arka arkaya gelecek partilerden alınacak numuneler uygun çıkıncaya kadar kontrole tabi tutulur. Bu uygunluk sağlandıktan sonra tekrar normal uygulamaya geçilir. Ekli listede (Ek 3) yer alan ürünlerin değerlendirmesi, evrak üzerinden, gerekirse test yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. Testlerin yapıldığı durumlarda bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler bu ürünler için de uygulanır. Madde 3 - Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, ekli Başvuru Formu nu (Ek 4) tanzim ederek Türk Standartları Enstitüsünün en yakın mahalli temsilciliğine başvurur. Başvuru formunda, değerlendirmeye esas alınacak standart belirtilir. Madde 4 - Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde, ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere, Uygunluk Belgesi verilir. Değerlendirmeden olumsuz sonuç alınması halinde ise, keyfiyet ret sebeplerini de içeren bir yazı ile ilgili firmaya, gümrük idaresine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) bildirilir ve bu ürünlerin ithalatına gümrük idaresince izin verilmez. Madde 5 - AQAP, GMP belgesi veya otomotiv üretimine münhasır İmalat Yeterlilik Belgesi veya Tip Onayı Belgesi sahibi sanayicilerin, kendi ihtiyaçları için ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, bu belgenin ilgili gümrük idaresine ibrazı ve ayrıca ekli taahhütnamenin (Ek 5) verilmesi halinde gümrük idaresince Uygunluk Belgesi aranmaz. TSE-EN-ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi sahibi mal veya hizmet üreten firmaların, kendi ihtiyaçları için ekli listelerde (Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, Türk Standartları Enstitüsü ne başvurmaları halinde; anılan Enstitü tarafından yapılacak inceleme neticesinde düzenlenecek, TSE-EN-ISO 9000 Kalite Sistem Belgesinin süresi ile sınırlı olmak üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olacak ve değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarını belirtecek yazının, TSE-EN-ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi ile birlikte gümrük idaresine ibrazı ve ekli taahhütnamenin (Ek 5) verilmesi halinde, gümrük idaresince Uygunluk Belgesi aranmaz. TSE veya TSEK markalı ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanılmak üzere ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden yapılacak ithalatta; TSE veya TSEK markası sahibi sanayicilere Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen ve marka kullanım sözleşmesinin süresi ile sınırlı olmak üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan; değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarını belirten yazının, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi veya Kalite Uygunluk Belgesi ile birlikte ilgili gümrük idaresine ibrazı ve ekli taahhütnamenin (Ek 6) verilmesi halinde, gümrük idaresince Uygunluk Belgesi aranmaz Madde 6 - Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden, Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Topluluğu nda serbest dolaşıma girmiş ürünler için, bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş belgelerin ve/veya işaretlerin (CE İşareti, e İşareti vs.), Toplulukça aranan mevzuata göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü amacıyla; a. e İşaretli ürünler için; tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun, b. CE ve diğer işaretli ürünler için; uygunluk beyanının

2 ithalattan önce Türk Standartları Enstitüsü ne tevdi edilmesi halinde, Uygunluk Belgesi yerine geçerli olmak ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebileceğine ilişkin bir yazı verilir. Ancak, ülke koşulları göz önüne alınarak, ilave özellikler aranabilir. Ayrıca, gerekli olduğu hallerde ithalatçı veya temsilcisinden ürüne ilişkin teknik dosya istenebilir ve teknik dosyadaki bilgi ve belgelere göre ürün kontrole tabi tutulabilir. Madde 7 - Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden, 5/1/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizin taraf olduğu Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma çerçevesinde Avrupa Ekonomik Komisyonu mevzuatına göre E İşareti almış olan ve ülkemizce uyum sağlanan mevzuat kapsamına giren ürünlere, ithalattan önce, ürüne ilişkin tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun Türk Standartları Enstitüsü ne tevdi edilmesi halinde, Uygunluk Belgesi yerine geçerli olmak ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebileceğine ilişkin bir yazı verilir. Madde 8 - Gümrüklerde numune alınması, deney numunesi hazırlanması, numunenin sevki ve bazı ürünlerde, deneylerin montajdan sonra yapılması mecburiyeti gibi teknik problemlerle karşılaşılması halinde, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilecek rapora istinaden, bu raporda belirtilen süre zarfında deneyin yapılması kaydıyla, ithalatçıdan ekli taahhütname (Ek 7) alınarak, mümkün olan test ve deneyler bilahare yapılmak üzere ithalatçıya İthal Malı Belgesi verilir ve söz konusu belgenin münhasıran Teknik Problem nedeniyle düzenlendiği belgede belirtilir. Türk Standartları Enstitüsü tarafından, bilahare yapılan uygunluk değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması halinde Uygunluk Belgesi verilir. Değerlendirmeden olumsuz sonuç alınması halinde ise, keyfiyet, ilgili firmaya olumsuz test raporunun onaylı bir örneği ile birlikte taahhütlü yazı ile bildirilerek, olumsuz nihai test raporu, taahhütnamenin aslı, başvuru formu ve firmadan alınmış diğer belgeler Dış Ticaret Müsteşarlığına (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderilir. Madde 9 - Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden, 10/10/2000 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan, Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 2) kapsamında ithal edilecek maddeler için Uygunluk Belgesi aranmaz. Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden, parti oluşturmayan Gümrük Beyannamesi muhteviyatı ürünler için Türk Standartları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya gerekirse mümkün olan muayene ve deneyler yapılarak, sağlık, emniyet ve çevrenin korunması açısından ülkeye girmesinde sakınca olup olmadığı yönünde yapılacak değerlendirme sonucuna göre Uygunluk Belgesi verilir. Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden gümrük idarelerince geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilenlerin ithalatına, Türk Standartları Enstitüsü tarafından numuneleri alınmak suretiyle, ilgili gümrük idareleri tarafından doğrudan izin verilir. Bu ürünler için, Türk Standartları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve deneyler yapılarak, ürünlerin ilgili standartlarına veya mevzuatına veya teknik belgesine uygun olup olmadığını gösteren bir rapor düzenlenir. Bu rapor, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderilir. Madde 10 - Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden, Yatırım Teşvik Mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen makine ve teçhizat ithalatında, Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde Dahilde İşleme İzni ve D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalatta, 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında gümrük ve diğer vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edilen ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ithalat ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından AQAP Belgeli Kurum ve Kuruluşlar adına yapılan ithalatta bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Madde 11-5, 6 ve 7 inci maddeler kapsamında ithal edilen ürünlere münhasıran, ilgili gümrük idareleri, ekli cetveli (Ek 8) düzenleyerek aylık olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderir. Madde 12 - Türk Standartları Enstitüsü, ekli Aylık Değerlendirme Cetveli ni (Ek 9) düzenleyerek her ayın ilk 10 günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderir. Madde 13 - Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Madde 14 - Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 15-31/12/2004 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon (2005/1) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 - Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır. Madde 1 6- Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 17 -Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür. Ek 1

3 İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler (Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar ) G.T.İ.P. MADDE ADI TS NO STANDART ADI Ambalajlanmış olanlar 21 Çimento Beyaz Portland TS 22-1 ENV Çimento-Harç Çimentosu Bölüm 1: Özellikler Diğerleri 21 Çimento Beyaz Portland Ambalajlanmış olanlar TS EN Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri TS 22-1 ENV Çimento-Harç Çimentosu Bölüm 1: Özellikler Çimento-Sülfatlara Dayanıklı Diğerleri TS EN Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri Ambalajlanmış olanlar TS 22-1 ENV Çimento-Harç Çimentosu Bölüm 1: Özellikler Ambalajlanmış olanlar TS EN Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri Diğerleri Ambalajlanmış olanlar Diğerleri Oktanı (RON) 95'den az olanlar TS EN 228 Otomotiv Yakıtları- Kurşunsuz Benzin- Özellikler ve Deney Metotları Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar Oktanı (RON) 98'den az olanlar 2885 Otomotiv Yakıtları- Kurşunlu Benzin- Özellikler ve Deney Metotları Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar Motorin TS 3082 EN 590 Otomotiv Yakıtları-Dizel- Özellikler ve Deney Metodları Motorin Motorin

4 Diğerleri Borular-Polietilen (PE)- Gaz Yakıtların Taşınması İçin-Yer Altına Döşenen- Metrik-Seri Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş)(bağlantı elemanları olan) Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan) TS ISO TS ISO Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 1: Boyutlar Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 2: Performans Özellikleri 8454 PVC Eldivenler-Evlerde Kullanılan Laboratuvar eşyası 4506 Porselen Kapsüller TS 4507 ISO 1772 Laboratuvar Malzemeleri- Krözeler-Porselen ve Silika El imali olanlar 4211 Cam Biberonlar Makina imali olanlar Sertleştirilmiş camdan olanlar El imali olanlar Makina imali olanlar Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar 708 Beton Çelik Çubukları olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar Dört köşeli çubuklar Altı köşeli çubuklar Diğer köşeli çubuklar Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar Dört köşeli çubuklar Altı köşeli çubuklar Diğer köşeli çubuklar Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler 708 Beton Çelik Çubukları

5 Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar mm. veya daha fazla olanlar Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar Dört köşeli çubuklar Altı köşeli çubuklar Diğer çubuklar 3941 Alaşımsız Takım Çelikleri 708 Beton Çelik Çubukları mm. veya daha fazla olanlar 708 Beton Çelik Çubukları 3941 Alaşımsız Takım Çelikleri Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar 2162 Genel Yapı Çelikleri olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar Dört köşeli çubuklar Altı köşeli çubuklar Diğer çubuklar Dört köşeli çubuklar Altı köşeli çubuklar Diğer çubuklar Diğerleri 910 Çelik I-Profilleri-Sıcak Haddelenmiş Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar 3721 Çelik Teller-Öngerilmeli Beton İçin Tüpler-Basınçlı, Çözünmüş, Asetilen Gazı İçin, Çelik Diğerleri Tüpler-Basınçlı Gazlar İçin, Çelik, Dikişsiz TS 6600 EN 417 Gaz Kartuşları (Tüpler) Yeniden Doldurulamayan- Metalik-LPG İçin-Vanalı Veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan- İmalât, Muayene, Deneyler ve İşaretleme ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Tüpler-Basınçlı, Çözünmüş, Asetilen Gazı İçin, Çelik 55 Tüpler Sıvılaştırılmış Petrol Gazı İçin

6 11170 Tüpler-Basınçlı, Çözünmüş, Asetilen Gazı İçin, Çelik Diğerleri 55 Tüpler Sıvılaştırılmış Petrol Gazı İçin 1203 Basınçlı Hava Depoları (Kaynaklı Silindir Gövdeli) TS 1519 ISO 4706 Tüpler Basınçlı Gazlar İçin-Tekrar Doldurulabilir- Kaynaklı, Çelik Tüpler-Basınçlı, Çözünmüş, Asetilen Gazı İçin, Çelik TS 6600 EN 417 Gaz Kartuşları (Tüpler) Yeniden Doldurulamayan- Metalik-LPG İçin-Vanalı Veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan- İmalât, Muayene, Deneyler ve İşaretleme Tanklar, Çelikten, Tek Cidarlı LPG Depolamak İçin (Anma Hacmi 500 Litre Litre, Yer Üstünde Kullanılan) Diğerleri 1203 Basınçlı Hava Depoları (Kaynaklı Silindir Gövdeli) Tanklar, Çelikten, Tek Cidarlı LPG Depolamak İçin (Anma Hacmi 500 Litre Litre, Yer Üstünde Kullanılan) Diğerleri 1918 Halatlar (Çelik Telli, Genel Amaçlar İçin) Kaplanmamış Çinko ile kaplanmış Çelik Demetler (Toronlar)- Öngerilmeli Beton İçin Ön gerilmeli demetler (toron) 5680 Çelik Demetler (Toronlar)-Öngerilmeli Beton İçin Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. yi geçen fakat 12 mm.yi geçmeyenler Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm. yi geçen fakat 24 mm.yi geçmeyenler Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm. yi geçen fakat 48 mm.yi geçmeyenler Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm. yi geçenler 1918 Halatlar (Çelik Telli, Genel Amaçlar İçin) Demir veya çelik tellerden örgüler 4559 Beton Çelik Hasırları Patinaj zincirleri 663 Patinaj Zincirleri-Oto ve Yol Makinaları İçin

7 Gaz yakıtlı olanlar TS EN TS EN Pişirme Cihazları Gaz Yakan Konutlarda Kullanılan Bölüm 1-2: Emniyet Cebri Konveksiyonlu Fırın ve/veya Izgaralara Sahip Cihazlar Pişirme Cihazları-Gaz Yakan-Konutlarda Kullanılan-Bölüm 2-2: Enerjinin Rasyonel Kullanımı-Cebri Konveksiyonlu Fırın ve/veya Izgaralara Sahip Cihazlar 5309 Ocaklar (LPG Piknik Tüpleri İçin) Gaz yakıtlı olanlar 5308 Isıtıcılar (LPG Piknik Tüpleri İçin) Diğerleri TS pren 1266 Isıtıcılar (Sobalar)-Gaz Yakan, Müstakil, Konveksiyonlu-Yanma Havası ve/veya Yanma Ürünleri Bir Fan Yardımıyla Sevk Edilen Diğerleri 445 Basınçlı (Düdüklü) Tencereler Tüp şeklinde esnek kaplar TS 4812 EN Tencereler-Yemek Pişirmek İçin-Sanayi Tipi Paslanmaz Çelikten Tencereler-Yemek Pişirmek İçin-Sanayi Tipi- Devirme Tertibatlı, Buharlı (Paslanmaz Çelikten) Ambalajlama Bükülebilir Silindirik Mekanik Tüpler Boyutlar ve Toleranslar 4936 Bükülebilir Alüminyum Göz Merhemi Tüpleri Tüp şeklinde sert kaplar 5463 Alüminyum Tüpler-Katı Formdaki İlaçlar İçin Ev işlerinde kullanılan eşya 445 Basınçlı (Düdüklü) Tencereler Ev işlerinde kullanılan eşyanın aksamı Ağzı sabit olanlar 81 Anahtarlar Civata ve Somunlar İçin Çatal (Yassı), Metrik Ağzı ayarlanabilir olanlar 3793 Anahtarlar-Civata ve Somunlar İçin, Geçme Metrik Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın) 3794 Anahtarlar-Civata ve Somunlar İçin-Yıldız- Metrik

8 TS ISO Civata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar TS ISO TS ISO TS ISO TS ISO 3315 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar- Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar- Boyutlar Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar- Bölüm 3: Makina ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar ( darbesiz )- Boyutlar Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları- Boyutlar ve Deneyler 3796 Anahtar-Civata, Somun ve Borular İçin - Ayarlanabilir, Metrik 3797 Anahtarlar-Vidalı Elemanlar İçin-Girme, Metrik 3798 Anahtarlar-Rakorlar ve Benzerleri İçin-Metrik Tornavidalar Tornavidalar-Elektriğe Karşı Yalıtılmış-El ile Kullanılan (Yalnız Perakende saış için hazırlanmış takım halinde olanlar için) Yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilen aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen takım halinde eşya ila Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde) 3794 Anahtarlar-Civata ve Somunlar İçin-Yıldız- Metrik 3795 Anahtarlar-Civata ve Somunlar İçin-Lokma, Metrik

9 3796 Anahtar-Civata, Somun ve Borular İçin - Ayarlanabilir, Metrik 3797 Anahtarlar-Vidalı Elemanlar İçin-Girme, Metrik Demirden olanlar 82 Kılavuzlar Genel Amaçlar İçin Diğerleri Demirden olanlar Diğerleri Diğerleri Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar 377 Kaynaklı-Silindirik Buhar Kazanları TS EN Kazanlar Bölüm 5: Katı Yakıtlı Kazanlar, Elle veya Otomatik Alev borulu kazanlar Yüklemeli, Anma Isı Gücü 300 kwa Kadar - Terim ve Tarifler, Özellikler, Deneyler ve İşaretleme Duman borulu kazanlar Diğerleri Kızgın su kazanları Dökme demirden olanlar TS EN Kazanlar - Cebri Çekişli Brülörlü Kazanlar - Bölüm 1: Terim ve Tarifler, Genel Özellikler, Deneyler ve İşaretleme Diğerleri 430 Kazanlar-Dökme demirden 9876 pr EN Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Bölüm: 4 Isıl Gücü 70 kw ve Maksimum Çalışma Basıncı 3 Bar (0.3 Mpa)'a Kadar-Terminoloji, Özel Kurallar, Deneyler ve İşaretleme Kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları 736 Sıcak Su-Hazırlayıcılar (Boyler)-Sıcak Su, Kaynar Su veya Buhar ile Çalışan Diğerleri TS EN 230 Brülörler-Monoblok-Sıvı Yakıt Püskürtmeli- Güvenlik, Kontrol ve Ayar Cihazları ve Emniyet Süreleri Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) 733 Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan Ağırlığı 21 kg.ı geçmeyenler Termosifonlar (Depolu Su Isıtıcıları) Gaz Yakan- Sıhhi Kullanım İçin Diğerleri TS EN3 1 Seyyar Yangın Söndürücüler- Bölüm 1: Tarif Çalışma Süresi, A ve B Sınıfı Yangın Deneyleri

10 TS EN3 2 TS EN3 3 TS EN3 4 TS EN3 5 TS EN3 6 Seyyar Yangın Söndürücüler- Bölüm 2: Sızdırmazlık Yalıtkanlık Deneyi, Sıkıştırma Deneyi, Özel İşlemler Seyyar Yangın Söndürücüler- Bölüm 3:İmalat, Basınca Dayanıklılık, Mekanik Deneyler Seyyar Yangın Söndürücüler- Bölüm 4:Doldurma, Gereken Asgari Yangın Seyyar Yangın Söndürücüler- Bölüm 5: Özellikler ve Tamamlayıcı Deneyler Seyyar Yangın Söndürücüler- Bölüm 6: EN 3:Bölüm 1-5 Uyarınca Seyyar Yangın Söndürücülerin Uygunluğunun Kabulüne Dair Hükümler İnsan taşımaya mahsus olanlar 863 Asansörler-İnsan Taşımak İçin, Elektrikli Filtre veya yağlayıcılarla kombine halde olanlar 1520 Valfler (Basınçlı Gaz Tüpleri İçin) Dökme demir veya çelikten olanlar 1862 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İçin Tüp Donanımları-Valfler, Basınç Düzenleyicileri ve Emniyet Valfleri Diğerleri 5310 Musluklar (LPG Piknik Tüpleri İçin) TS EN ISO 2503 Gaz Kaynak Donanımı, Basınç Regülatörleri (300 Bar a Kadar) Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin Silindirik piller 13 Piller (Primer) Düğme piller Diğerleri Silindirik piller Düğme piller Diğerleri Silindirik piller Düğme piller Diğerleri Silindirik piller Düğme piller Diğerleri Silindirik piller

11 Düğme piller Diğerleri Silindirik piller Düğme piller Diğerleri Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.'u geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller Silindirik piller Düğme piller Diğerleri Camdan olanlar Lüks lambası camları 5814 Lüks Lambası Camları Diş fırçaları 4330 Diş Fırçası Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları Ateşleme sistemi elektrikli olanlar Diğer ateşleme sistemli olanlar Ateşleyiciler Masa Çakmakları Diğer çakmaklar TS-EN ISO Çakmaklar-Emniyet Kuralları Ek 2 İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler (Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar ) G.T.İ.P. MADDE ADI TS NO STANDART ADI Klinker TS EN Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri Donmayı önleyici müstahzarlar 3582 Antifriz ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar Diğerleri 6270 Borular ve Bağlantı Parçaları-Yüksek Yoğunluklu Polietilen- Tabii Gaz Dağıtım Şebeke ve Tesisatında Kullanılan Etilen polimerlerinden olanlar 6270 Borular ve Bağlantı Parçaları -Yüksek Yoğunluklu Polietilen- Tabii Gaz Dağıtım Şebeke ve Tesisatında Kullanılan Borular-Polietilen (PE)- Gaz Yakıtların Taşınması İçin-Yer Altına Döşenen- Metrik-Seri

12 Sadece metalle takviye edilmiş olanlar Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar Sadece plastik maddelerle takviye edilmiş olanlar Diğerleri Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları TS 745 EN ISO 2398 TS 2411 EN V-Kayışları 198 V-Kayışları 198 V-Kayışları Lâstik Hortumlar-Bez Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları- Özellikler Hortumlar-Lastikten Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (Vyivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (Vyivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar Diğerleri Bebekler için emzikler ve benzeri eşya 4269 Biberon Başlığı-Kauçuk TS EN Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Mamul Özellikleri

13 TS EN TS EN Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 2: Mekanik Özellikler ve Deneyler Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 3: Kimyasal Özellikler ve Deneyler Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içerenler (TEXT 43) Diğerleri (TEXT 43) Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla) (TEXT 43) Diğerleri (TEXT 43) Suni filament iplikler (TEXT 43) Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler) (TEXT 56) Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik devamsız lif içerenler) (TEXT 56) Suni devamsız liflerden (TEXT 43) Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil) (kütle, levha, yaprak ve rulo halinde) Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri 7232 Boru Biçiminde Lifli Isı Yalıtım Malzemesi 901 Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi Genleştirilmiş perlit 901 Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi 7232 Boru Biçiminde Lifli Isı Yalıtım Malzemesi Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından, ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve benzerleri (çimento, alçı ve diğer 537 Çimentolu Kerpiç Bloklar-Duvarlar İçin

Ek-1 İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler (Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar )

Ek-1 İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler (Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar ) Ek-1 İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler (Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar ) G.T.İ.P. MADDE ADI STANDART NO STANDART ADI ÜCRET (Tip başına KDV hariç,tl) LABORATUVAR

Detaylı

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI I. BÖLÜM 1 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON REJİMİ KARARI... 3 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ... 10 Dış Ticarette

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından:

Ekonomi Bakanlığından: Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIYAN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1 de sayılan Yönetmelikler kapsamında

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14)

Resmî Gazete TEBLİĞ YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14)

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

II. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ

II. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası II. LSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ MEVCT DRM ANALİZ RAPORLARI VE PANEL BİLDİRİLERİ İZMİR mmo yayın no : E/2001/278-2 KASIM 2001 tmmob makina mühendisleri odası

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından:

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN Amaç KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1 deki listede

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

2014-1 EK-1 ve 2014-2 CE Genelgelerinde Ortak hususlar:

2014-1 EK-1 ve 2014-2 CE Genelgelerinde Ortak hususlar: 2014-1 EK-1 ve 2014-2 CE Genelgelerinde Ortak hususlar: Gümrük Evrakları ile ilgili: Enstitümüze fiili denetime yönlendirilen başvurular için TAREKS'e yüklenmesi gereken başvuru belgeleri şunlardır: --

Detaylı

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ 1 İTHALAT YÖNETMELİĞİ...4 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/1)...9 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal. Düzenlemeler Hakkında Tebliğ

Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal. Düzenlemeler Hakkında Tebliğ Resmi Gazete 6 Aralık 2006 Çarşamba Sayı : 26368 Resmi Gazete 29 Ağustos 2007 Çarşamba - Sayı : 26628 Bayındırlık ve iskân bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti

Detaylı

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Dış Ticarette Standardizasyon:

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Dış Ticarette Standardizasyon: Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/3) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23741 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tarafından Yetkilendirilmiştir ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Karar Tarihi : 29/9/2009 Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009 Resmî Gazete Sayısı : 27369 1 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE Doküman ULM-02-SR-002 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü MUAYENE VE PERİYODİK MUAYENE SÜRECİ Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan basınçlı kapların tasarım

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU PETROL PİYASASI MEVZUATI REVİZYON NO:14 DEĞİŞİKLİK KILAVUZU TEMMUZ 2011 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı; 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. Ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

Detaylı