SUNUŞ yılını idari yapımızda oluşan olağanüstü koşullarda tamamladık.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUŞ. 2012 yılını idari yapımızda oluşan olağanüstü koşullarda tamamladık."

Transkript

1 SUNUŞ 2012 yılını idari yapımızda oluşan olağanüstü koşullarda tamamladık. Hizmet niteliğimiz geliştirme çabası ile yetersiz kaynaklarla yolumuza devam etmekteyiz. Dikili Belediyesi olarak kamusal görevlerimizi yerine getirme yeteneğimizi e-belediyecilik kapsamında geliştirmeye 2012 yılında başladık, bu süreç 2013 yılında hizmetin niteliğinde kendini gösterecektir. Tüm hizmetlerimizi açıklık içinde hesap verebilir, yönetişim ilkelerine uygun standartlara çekme çabamıza devam ediyoruz. Aşırı yağışlar ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımız, hızla yenilendi. Yolu olmayan alanlarımızın yolları hızla tamamlanıyor. Parklarımızı ve kaldırımlarımızı revize ettik. Meclisimizde aldığımız kararları; Belediyemizin ilgili birimleri takip edip özveri ile uygulamaya çalıştı. Onlara buradan teşekkür ediyor ve 2012 yılı faaliyet raporumuzu sunuyorum. Huzur, adalet, demokrasi, barış ve dostluk içinde farklılıkların bir arada yaşatıldığı insanların kenti olmak için yola devam ediyoruz. Hedefimize yönelik katkısı olan herkese teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Yusuf ALTIPARMAK Dikili Belediye Başkanı V.

2 BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ Yusuf ALTIPARMAK Sema AKINCI Zeynep İNAL Ahmet ÇAMER Erdoğan DOĞAN İsmail TINAY Rıza GÖK Hüseyin ÇELİK Tevfik UYSAL Güner GÜVEN Behzat ÖRS

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I-GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II-AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları B- Birim Faaliyet Bilgileri 1-Fen İşleri Müdürlüğü - Su Kanal - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2- Yazı İşleri Müdürlüğü 3- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 4- Araç Tamir Bakım Amirliği 5- Zabıta Müdürlüğü 6- Sağlık Ocağı 7- İtfaiye Müdürlüğü 8- Mali Hizmetler Müdürlüğü 9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 10- Jeotermal IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KARASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Üstünlükler - Zayıflıklar Fırsatlar - Tehditler EKLER: MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİ BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (BELEDİYE BAŞKANI)

4 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON, VİZYON MİSYON Demokratik belediyeciliğin örneği olmak yolunda; yönetimde; katılımcılığı, şeffaflığı, eşitliği ve sosyal adaleti esas alıp, bilim ve teknolojinin tüm olanaklarından yararlanarak, Dikili halkının ve ilçemize gelen turistlerin yaşama olanaklarını artırmaya yönelik zamanında, yeterli ve kaliteli çözümler üretmek. VİZYON 2020 yılında kentsel gelişim ile sosyal belediyecilik ağlarını yaygınlaştırarak, ilçemizi tercih edilen bir yaşam alanı haline getirmek ve yönetişimde mükemmelliğe ulaşan bir belediye olmak. 5

5 I- GENEL BİLGİLER B- BELEDİYENİN YETKİ,GÖREV ve SORUMLULUKLARI 5393 Sayılı Kanunun 15.maddesine göre Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n)reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67.Maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. 6

6 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Dikili Belediyesi 2012 yılında; İsmetpaşa Mahallesi, Şehit Sami Akbulut Caddesi ile Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Belediye İş merkezi binasında faaliyet gösterdi. Belediye Başkan Makamı ve çalışma ofisi 3. Katta bulunmakta idi. Ayrıca 3. Katta ; Mali Hizmetler Müdürlüğü; İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol Birimi, Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Birimi, İcra Takip Birimi; Yazı İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Sivil Savunma Amirliği, Bilgi İşlem Birimi ile Belediye santrali bulunmakta idi.. 2.Katta; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Personel Amirliği, Veteriner Hekimlik, Evlendirme, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Birimi, Gelir Tahakkuk ve Takip Birimi, Vezneler yer almakta idi. 1.Katta; Park Bahçeler Birimi, Numarataj, Su,Kanal Birimi, Belediye İmar Komisyon Odası ile Kent Konseyi bulunmakta idi. Binanın giriş katında ise Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme bürosu bulunmakta idi. 4. Katta ise birim arşivleri UAVT Ofisi toplantı ve ihale salonu bulunmakta idi. Halen Salim Bey Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi. Belediye eski binasının zemin katında Zabıta Müdürlüğü'nün çalışma ofisi, üst katında ise Kültürel etkinliklerin yapıldığı, kütüphanesi, cep sineması ve tiyatro gösterilerinin sergilendiği Kültür Evi yer almaktadır. Cumhuriyet Mahallesi 390. Sok. Kızılçukur Köyü yolu üzerinde, 1 taş imalat atölyesi, 1 marangozhane ve içerisinde araç ve malzeme parkları ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Alt Yapı Birimini araç parkları yer almaktadır. Ayrıca araç tamirhane atölyesi bulunmaktadır. Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı, Veteriner hizmetlerinin görüldüğü Gazipaşa Mahallesi sınırlarında ve Eski Uzunburun yolu üzerinde, sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Bademli Köyü Yolu üzerinde 1 adet mezbaa ve soğuk hava deposu bulunmaktadır. İsmetpaşa Mah. Atatürk Cad. 121.Sok. No:6 adresinde İtfaiye Müdürlüğümüzün çalışma binası ve araç parkı bulunmaktadır. Otogarda Garaj Amirliği ve 2 adet personel odasıyla faaliyet göstermektedir. Kültür Müdürlüğüne bağlı Kadın Dayanışma Evi Gazipaşa Mah. Bademli yolu üzerinde bulunmaktadır. İsmetpaşa Mahallesinde 1 ve Gazipaşa Mah. 1 olmak üzere toplam 2 adet düğün salonu var. MÜLKİYET DURUMU Mülkiyetimizdeki tarlalar; Bahçeliköy m2 Horoztepe m2 Davulga m2 Çalıtepe m2 Ilıca-Maltepe m2 Kanlıçukur m2 Çamurlu m2 KİRAYA VERİLEN BİNA VE SOSYAL TESİSLER 1- Pazar Yeri İşyerleri 46 adet 2- Fırın 1 adet 3- Otogar Yazıhaneleri 8 adet 4- Büfe 16 adet 5- Belediye Binası İşyerleri 6 adet 6- Belediye Eski Binası Dükkanları 2 adet 7- Otogarda Kahvehane 1 adet TOPLAM 90 adet Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 7

7 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 2- Örgüt Yapısı BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE MECLİSİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 8

8 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar I- GENEL BİLGİLER 9

9 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 4- İnsan Kaynakları 1 0

10 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 5- Sunulan Hizmetler 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belirlenen yetki ve sorumluluklarımız aşağıda belirtilmiştir Sayılı Belediye Kanununun 14 ncü maddesine göre; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; I- GENEL BİLGİLER a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, Kanunlarla başka bir Kamu Kurum ve Kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, Belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir. YÖNETİM Belediye Teşkilâtı Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yapılanma çabasındadır. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. Dikili Belediye Başkanlığı; 12 üyeden oluşan Belediye Meclisi, 5 üyeden oluşan Belediye Encümeni, Belediye Başkanı, 8 Birim Müdürlüğü, 1 Sivil Savunma Uzmanlığı oluşan teşkilat yapısına sahiptir. Belediye Meclisi Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri Şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 1 1

11 I- GENEL BİLGİLER a) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya,sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. I) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. s)belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaş-mazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Belediye Encümeni Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; a) Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.belediye Başkanının katılamadığı toplantılarda, Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Encümen Üyesi, Encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, Belediye Başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümenin Görev ve Yetkileri Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirmek. 1 2

12 I- GENEL BİLGİLER a) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. b) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. d) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g)taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h)umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda Belediye Encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediye Başkanı Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye Başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri Belediye Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. I) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve 1 3

13 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü, ifade eder. Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. Denetimin Kapsamı ve Türleri kapsar. Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur Denetim Komisyonu İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, Belediye Başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Komisyon Belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır. Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.mülkî idare amiri, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay'a gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştay'ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer. Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez. Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır. 1 4

14 II-AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Şehrimizi sosyal ve kültürel cazibe merkezi haline getirmek. Suyu temiz, yaşanabilir bir kent yaratmak. Dikililer ile toplumsal yaşamın her alanının yeniden birlikte tasarlanması. Kentimizle ilgili karar süreçlerinde sorun hangi ölçekte ise o ölçekle ilişkili kentlilerin karar alma süreçlerine doğrudan katılabildiği mekanizmaları yaratmak. B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Somut insan sorunlarına çözüm üretmek yeteneğini geliştirmektir. Yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele önceliklidir. Temel insan hakları alanının genişletilmesi belediyecilik anlayışımızın ön koşuludur. İnsan ve doğa uyumunun sağlanmasına yönelik çalışma ve politikalar geliştirmeyi esas alırız. Rüzgar enerjili Dikili Biyolojik arıtma Üniversite İçme suyu yenileme Yeni belediye binası ve kültür merkezi Yönetimde kalite; yönetişim İmarsız alan bırakmamak.. Tanıtım stratejisi, Nüfus kampanyası, Atık tesisi, Çevre bilinci, Engellilerin kentsel engellerini kaldırmak. Önceliklerimizdir 1 5

15 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI İzmir'in kuzeyinde yer alan ilçelerden biri olan DİKİLİ, yaz ve kış değişken bir nüfusa hizmet üretmektedir. Sabit Nüfusu yaklaşık yaz nüfusu ise yaklaşık olduğu tahmin edilmektedir. DİKİLİ, özellikle son yıllarda hızla şehirleşmekte ve ülkemizin nüfusu en hızlı artan yerleşim yeri olma özelliği göstermektedir. Bu hızlı kentleşme, aynı zamanda yönetim anlayışında da hızlı bir atılımı zorunlu kılıyor. Bu amaçla yönetişim adına 2012 yılında kalite yolculuğunda e-belediyeciliğe yönelik somut adımlar atılmaya başlanmıştır. BU çalışma hizmet sunumunun niteliğini değiştirecektir e-tahsilat uygulaması yaygınlaşmaya başlamıştır, ulusal adres veri tabanı eşleştirme çalışması bitirilmiştir. Belediyemiz İnsan kaynağının gelişmesine yönelik olarak, personelimizin hizmet konularında eğitim alması sağlanmıştır yılında İnsan Kaynaklarına Geçiş anlamında farklı bir yol çizilerek devam edilecektir yılında bu kapsamda alınan meclis kararı 2013 te uygulamaya geçilecektir. Bilgi yönetim sistemine geçiş süreci 2013 yılında hızlandırılacaktır. T.C. DİKİLİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No...:76 Karar Tarihi...: Karar Günü...:Çarşamba Birleşim...:1 Karar Özeti...: Dikili Belediye Kalite Yönetim sistemi geçiş Hak. Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediyelere Kanunun 20. Maddesi Hükümlerine göre tarihinde toplanılmış ve Belediye Başkanı Meclis Başkanı Osman Nuri Özgüven' in mazeretli olarak Meclis toplantısına katılmadığından, Belediyemiz Meclisi Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf ALTIPARMAK' ın Başkanlığında ve Belediye Başkanlık Makamında saat da Yukarıda yazılı bulunan gündem maddesini görüşmek üzere toplanılmış olup, yapılan Meclis yoklamasında Meclis Üyelerinden Sedat Öcal, Rıza Gök, Erdoğan Doğan, Sema Akıncı, Behsat Örs, Ahmet Çamer, Zeynep Çetin, Hüseyin Çelik, Ş.İsmail Tınay ve Güner Güven ' in bu günkü toplantıya katıldığı anlaşılmıştır.yeterli çoğunluk sağlanıldığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Oybirliği ile görüşülmesine karar verilen; Gündemin 10. Maddesinde yer alan ; Başkanlık Makamından Meclise havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04/08/2010 tarih ve 154 sayılı yazısında Kalite Yönetim Sistemi, pek çok özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşu tarafından kaynakların etkin kullanımı ve hizmet kalitesinin standardizasyonu ve yükseltilmesi için yaygın olarak kullanılmakta olan bir araçtır. Kalite Yönetim Sistemi uygulaması, özellikle Belediye gibi kısıtlı kaynaklarla yaygın ve kesintisiz hizmet sunmak durumunda olan yapılanmalarda girdilerin kontrolü, süreçlerin yönetimi ve çıktıların denetlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla Belediyemiz bünyesinde Kalite Yönetim Sistemi Uygulanması ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi'nin bileşenlerinin oluşturulması ve kuruluşu yeniden yapılanma kapsamında zorunludur. Dikili Belediyesi'nin Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanması sırasında izlenmesi gereken adımlar kısaca şunlardır: I. Belediye'de Sistem Kurulumunda görev alacak ekibin belirlenmesi: Bu amaçla, her birimden bir temsilci, yönetim temsilcisi olmak üzere kapsamlı bir ekibin oluşturulması gerekmektedir. II. Belediyenin Mevcut Durumunun Analiz Edilmesi: Kurumsal olarak belediyenin içsel olarak güçlü yanları ve zayıf yanları, dışsal olarak olanakları ve tehditleri belirlenecektir. Belediyenin mevcut kaynaklarının (insan kaynağı, makine ekipman, alet teçhizat, iletişim araçları vb.) ve niteliklerinin tespit edilmesi, hizmet süreçlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. III. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Yapılan mevcut durum analizi neticesinde belediyenin kurumsal olarak değerlendirilmesinin yapılması ve öncelik alanlarının belirlenmesi. Bu çalışma belediye yönetimi ve birim temsilcilerinin katılımı ile ortak bir toplantıda gerçekleştirilecek ve bu doğrultuda Belediye 1 6

16 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI Stratejik Planı için girdiler oluşturulacaktır. Bu bilgiler aynı zamanda Kalite Yönetim Sisteminin hazırlanması sürecinde iyileştirme yapılması, yeni kurulacak bileşimleri ve uygulama değişikliği yapılacak alanlarının belirlenmesi sürecini içerecektir. IV. Kalite Yönetim Sistemi'nin Kurulması: Bu aşamada belediyenin ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine geçmesi için gerekli olan altyapı ve dokümantasyon hazırlığı yapılmalıdır.sistemin kurulmasını takiben belediye personeline farklı başlıklarda eğitim programları düzenlenecek ve sistemin ne amaçla kurulduğu, uygulamada ne gibi değişiklikler ve yenilikler getireceği ve her bir belediye çalışanının sistemi nasıl uygulayacağı ve bu sistemin belli sürelerde nasıl denetleneceği anlatılacaktır. Personel eğitimlerinin de tamamlanmasının ve sistemin uygulanmaya başlanmasının ardından Akredite Olmuş bir kuruluş ile irtibata geçilip 9001:2008 KYS belgesinin alınması için başvuru yapılacaktır. Alınan belge gerek belediye web sayfasında gerekse kurum için görünür alanlarda duyurulacaktır. Bu da belediyenin hizmetlerinin takibi ve uygulamasını kolaylaştırmanın yanı sıra kurumsallaşma konusunda önemli bir adım attığı ve kaynak yönetimi konusunda etkin bir yöntem izlediği konusunda önemli bir imaj oluşturacaktır. V. Sistemin Takibi ve İç Denetim: Sistemin kurulmasının ardından belirli dönemlerle Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları aracılığıyla Kalite Sistem Sorumlusunun koordinasyonunda sistem takibi yapılacaktır. Aşamaları 1- Altyapı Oluşturma - Sistem kuruluşu için ön görüşmenin yapılması - Sistemin kapsamının ve bileşenlerinin belirlenmesi - Sistem kurulumu ve kalite uygulama sürecinde görev alacak personelin belirlenmesi 2- Sistem Kuruluşu - Sistem dokümantasyonunun hazırlanması - Personel eğitimlerinin gerçekleştirilmesi - İç Denetim Eğitimlerinin ve İç Denetim'in Gerçekleştirilmesi 3- Belgelendirme - Belgelendirme Denetiminin yapılması Belediyemize Kalite Yönetim Sistemi nin uygulanabilmesi amacıyla gerekli olan süreçlerin ve aşamaların yürütülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğüne yetki verilmesi konusunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan Açık oylama sonucunda : Gündemin 10. Maddesinde yer alan ; Başkanlık Makamından Meclise havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04/08/2010 tarih ve 154 sayılı yazısında Kalite Yönetim Sistemi, pek çok özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşu tarafından kaynakların etkin kullanımı ve hizmet kalitesinin standardizasyonu ve yükseltilmesi için yaygın olarak kullanılmakta olan bir araçtır. Kalite Yönetim Sistemi uygulaması, özellikle Belediye gibi kısıtlı kaynaklarla yaygın ve kesintisiz hizmet sunmak durumunda olan yapılanmalarda girdilerin kontrolü, süreçlerin yönetimi ve çıktıların denetlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla Belediyemiz bünyesinde Kalite Yönetim Sistemi Uygulanması ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi'nin bileşenlerinin oluşturulması ve kuruluşu yeniden yapılanma kapsamında zorunludur. Dikili Belediyesi'nin Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanması sırasında izlenmesi gereken adımlar kısaca şunlardır: I. Belediye'de Sistem Kurulumunda görev alacak ekibin belirlenmesi: Bu amaçla, her birimden bir temsilci, yönetim temsilcisi olmak üzere kapsamlı bir ekibin oluşturulması gerekmektedir. II. Belediyenin Mevcut Durumunun Analiz Edilmesi: Kurumsal olarak belediyenin içsel olarak güçlü yanları ve zayıf yanları, dışsal olarak olanakları ve tehditleri belirlenecektir. Belediyenin mevcut kaynaklarının (insan kaynağı, makine ekipman, alet teçhizat, iletişim araçları vb.) ve niteliklerinin tespit edilmesi, hizmet süreçlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. III. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Yapılan mevcut durum analizi neticesinde belediyenin kurumsal olarak değerlendirilmesinin yapılması ve öncelik alanlarının belirlenmesi. Bu çalışma belediye yönetimi ve birim temsilcilerinin katılımı ile ortak bir toplantıda gerçekleştirilecek ve bu doğrultuda Belediye Stratejik Planı için girdiler oluşturulacaktır. Bu bilgiler aynı zamanda Kalite Yönetim Sisteminin hazırlanması 1 7

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün BAYRAKLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün değildir.tembellik

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19 Bornova Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile 16.10.2014 tarih ve 198 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bu kitabın tüm yayın hakları, elektronik ortamlar

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI MALİ YILI KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisinin 08/04/2014 tarih ve 2014/64 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU MART 2009 SUNUŞ 2 I.GENEL BĐLGĐLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı 6 3. Bilgi

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali saydamlığı sağlayan bir anlayışla hizmet vermeyi gerektiriyor.

Detaylı

2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI

2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLAN 2006-2009 T.C İSTANBUL 2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI - 2 - SUNUM 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı