BATISÖKE SÖKE ÇĠMENTO SANAYĠĠ T.A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATISÖKE SÖKE ÇĠMENTO SANAYĠĠ T.A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 MADDE 1 - KURULUġ BATISÖKE SÖKE ÇĠMENTO SANAYĠĠ T.A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ Türk Ticaret Kanunu'nun anonim Ģirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim Ģirket kurulmuģtur. (AĢağıda kısaca ''ġirket'' diye anılacaktır.) MADDE 2 - ÜNVAN ġirketin ünvanı ''Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim ġirketi'' dir. MADDE 3 - AMAÇ KONU ġirketin kuruluģ amacı ve çalıģma konusu Ģunlardır. a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dıģında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuģ olanlara ortak olunması veya iģtirak edilmesi, b) Her türlü çimento mamulünün ve bunların ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dıģında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, c) ġirket'in amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inģaat ve ağır iģ makinalarının, bunların techizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dıģında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuģ olanlara ortak olunması veya iģtirak edilmesi, d) ġirket'in amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyle yurt içinde ve yurt dıģında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taģıt aracının lastik ve yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dıģında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuģ olanlara ortak olunması veya iģtirak edilmesi, e) Konusu ile ilgili inģaatçılık ile iģtigal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüd ve çalıģmaların yapılması, f) Yukarıda (a) ve (b) paragraflarında yazılı iģlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, iģletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dıģında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuģ olanlara ortak olunması veya iģtirak edilmesi, g) Diğer fıkralar aynen geçerli olmak kaydiyle proje bazında Ģirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iģtigal edilmesi, bu amaçla maden ve cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dıģında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve

2 diğer mermer türevlerinin iģlenmesi ve bu amaçla her türlü tesisin kurulması, her nevi taģ ve kum ocağı, kireç imali faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inģaat ve taahhüt iģlerine girilmesi, maden, mermer ve türevlerinin ve taģ ve kum ocaklarının arama ve ön iģletme ve iģletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki, h) ġirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, knowhow'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müģavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması,kiralanması, kiraya verilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iģ ve iģlemlerin yapılması, i) ġirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaģtırıcı gayrimenkullerin iktisabı, satılması veya inģaası ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması. ġirket'in amaç ve konusunun gerçekleģtirilmesi için yurt içinden ve yurt dıģından ipotek karģılığı veya baģka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınması, ticari iģletme rehni akdedilmesi ve fekedilmesi, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kiģilerin borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin ve sair her türlü ayni hakkın tesis ve fekedilmesi, j) ġirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve kolaylaģtırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kiģilere iģtirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kiģilerle ortaklık kurulması, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy iģletmeciliği niteliğinde olmamak üzere kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kiģilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunulması, k) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy iģletmeciliği niteliğinde olmamak üzere ġirket'in iģtigal konusu ile ona yardımcı veya onu kolaylaģtırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kiģileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin vesair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, l) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy iģletmeciliği niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, m) Yukarıdaki iģlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müģavirlik fizibilite çalıģmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, n) ġirket'in amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dıģında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi, o) ġirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teģekküllerle iģbirliği yapılması, faaliyetlerine iģtirak edilmesi, p) ġirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon, tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, inģa edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi ve yükleme ve boģaltma iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, ticari ve sınai tesislerin kiralanması, kiraya verilmesi, alım ve satımı ve hal-i hazırda yurt içinde kurulmuģ olanlardan hisse alınması, ortak olunması, r) ĠĢtigal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda iģbirliği yapılması,

3 s) ġirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü ilancılık ve reklamcılık iģleri ile iģtigal edilmesi, t) Elektrik piyasasına iliģkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karģılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kiģilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine iliģkin faaliyette bulunulması. u) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kiģilerin istihdam edilmesi, bu kiģilerle hizmet akidleri akdedilmesi, yabancıların çalıģma izinlerinin alınması. v) ġirket; SPKn. md. 15/son hükmüne aykırılık teģkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağıģların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla; Genel Bütçeye dahil dairelere,katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere,sosyal amaçlı kurulmuģ vakıflara ve derneklere, bilimsel araģtırma ve geliģtirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluģlara yardım ve bağısta bulunabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden baģka ileride ġirket için faydalı ve lüzumlu görülecek baģka iģlere giriģebilmek istendiği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra dilenen iģler yapılabilecektir. Ana SözleĢme değiģikliği mahiyetinde olan iģ bu kararın tatbiki için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır. MADDE 4 - MERKEZ VE ġubeler ġirket'in merkezi Ġzmir-Bornova'dadır. ġirketin adresi Ankara Caddesi No:335 Bornova Ġzmir dir. Adres değiģikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve T.T.S.G. de ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na ve Sermaye Piyasası Kurulu na da bildirilir.tescil ve ilan edilmiģ adrese yapılan tebligat Ģirkete yapılmıģ sayılır.tescil ve ilan edilmiģ adresinden ayrılmıģ olmasına rağmen,yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiģ Ģirket için bu durum fesih sebebi sayılır. ġirket, Yönetim Kurulu nun kararıyla ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu na bilgi vermek Ģartıyla yurt içinde ve dıģında Ģubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentalar tesis edebilir. MADDE 5 - SÜRE ġirket kesin kuruluģundan baģlamak üzere süresiz olarak kurulmuģtur. MADDE 6 - SERMAYE ġirketin esas sermayesi (YetmiĢsekizmilyonyediyüzellibin) TL olup, tamamı ödenmiģtir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) KuruĢ itibari değerde (YedimilyarsekizyüzyetmiĢbeĢmilyon) adet hisseye bölünmüģtür. Bu sermayenin ,13 TL sı A grubu nama yazılı, ,54 TL sı A Grubu hamiline yazılı ve ,33 TL sı da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluģan TL lık kısmı tamamen ödenmiģtir.

4 Önceki sermaye dıģında bu kerre artırılan ve tamamı Sermaye Düzeltmesi Farkları ndan karģılanan (YirmiikimilyonbeĢyüzbin) TL nin tümü B grubu hamiline ve (Ġkimilyarikiyüzellimilyon) adet hisseden oluģmuģ olup ortaklara payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıģtır. A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dıģında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileģtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların nominal değeri 500 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni KuruĢ, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni KuruĢ ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 KuruĢ olarak değiģtirilmiģtir.bu değiģim sebebiyle toplam pay sayısı azalmıģ olup 500 TL lik 20 adet pay karģılığında 1 ( Yeni ) KuruĢ nominal değerli pay verilmiģtir.söz konusu değiģim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. ĠĢbu esas sözleģmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiģtirilmiģ ibarelerdir. MADDE 7 - HĠSSELERĠN DEVRĠ C Grubu hisse A Grubu hisseye dönüģtüğünden bu madde iptal edilmiģtir. MADDE 8 - TAHVĠL VE SAĠR MENKUL KIYMETLERĠN ĠHRACI ġirket, yurt içinde ve yurt dıģında gerçek ve tüzel kiģilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, oydan yoksun hisse senedi, hisse senedi ile değiģtirilebilir tahvil, kâr-zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir. Bu madde kapsamındaki menkul kıymetlerden Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir. MADDE 9 - YÖNETĠM KURULU VE SÜRESĠ ġirketin iģleri ve idaresi, en çok üç yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beģ), en çok 11 (onbir) üyeden oluģacak yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu nun 315. maddesi uyarınca açılacak yönetim kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir. Yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine

5 son verilip yerlerine baģkaları seçilebilir. Bu halde dahi bu maddenin ikinci paragraf hükümleri saklıdır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerine uyulur. MADDE 10 - YÖNETĠM KURULU'NUN YETKĠLERĠ ġirket'in yönetimi ve üçüncü Ģahıslara karģı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanun'da ve Ana SözleĢme'de Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve iģlemler dıģında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Ģirket iģleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. MADDE 11 - YÖNETĠM KURULU'NUN TOPLANTILARI Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu BaĢkanı veya üyelerinden her hangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları genel olarak ġirket merkezinin bulunduğu yapılır. mahalde Ancak, en az üç üyenin mutabakatı ile verecekleri karara göre, toplantı Türkiye'nin her hangi bir yerinde veya yurt dıģında da yapılabilir. Yönetim Kurulu Toplantılarına davet, gündem bildirmek suretiyle, toplantı gününden en az 7 gün evvel üyelerin eline geçecek Ģekilde telex, taahhütlü mektup veya telgrafla yapılır. Yönetim Kurulu toplantı zabıtları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. ġu kadar ki; Ģirketin her türlü iliģkili taraf iģlemlerinde ve üçüncü kiģiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliģkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına iliģkin Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri saklıdır. ġirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiģtirmesi, borsa kotundan çıkmasına iliģkin kararlar, özel mevzuat gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması Ģartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun önüne gelmesi halinde;

6 iģlemlere taraf olanların iliģkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında iliģkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır MADDE 12 - YÖNETĠM KURULU'NDA GÖREV BÖLÜMÜ VE ÜCRET Yönetim Kurulu; her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantısında aralarından bir baģkan ve bir baģkan vekili seçer. Yönetim Kurulu; Ģirket muamele ve faaliyetlerinin icra safhalarına taalluk eden çalıģma ve iģlemlerle ilgili temsil yetkisini veya idare iģlerinin tamamını veya bir kısmını, T.T.K.319/2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç üyeye veya ortaklardan veya ortak olmayan Ģahıslardan tayin edilecek bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir Yönetim Kurulu üyelerine, miktarı Genel Kurul ca kararlaģtırılacak bir ücret ödenir. Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına göre düzenler. MADDE 13 - ġġrket'ġn TEMSĠL VE ĠLZAMI ġirket'in yönetimi ve üçüncü kiģilere karģı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini kısmen veya tamamen baģkalarına devredebilir. ġirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların ġirket ünvanı altında ve ġirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiģ bulunmasına bağlıdır. MADDE 14 - DENETÇĠLER VE GÖREVLERĠ - HARĠCĠ DENETÇĠLER Genel Kurul bir veya birden fazla denetçi seçer. Denetçiler bir yıllık süre için seçilir ve yeniden seçilmeleri caizdir. Denetçilerin görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'na göre belirlenir. Denetçilere ödenecek ücreti Genel Kurul tayin eder. Yönetim Kurulu, her yıl Türkiye'de bürosu bulunan bağımsız mali denetleme firmalarından birini bir yıllık süre için görev yapmak üzere harici denetçi olarak tayin ve ücretini tesbit eder. Firma yeniden atanabilir. MADDE 15 - GENEL KURUL Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'na göre yapılır. Genel Kurul toplantılarına iliģkin ilanlar 22.Maddeye uygun olarak Yönetim Kurulu'nca yapılır. Olağan Genel Kurul toplantıları, yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde olmak üzere yapılır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar ve gündemde yer alan diğer konular incelenir ve karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

7 MADDE 16 - TOPLANTI YERĠ Genel Kurullar, Ģirketin merkezinde toplanır. Ġlan ve tebliğler buna uygun olarak yapılır. MADDE 17 - TOPLANTI VE KARAR NĠSABI Genel Kurul'da her Ģirket hissesi, sahibine bir oy hakkı verir.t.t.k.388.maddesinin 2.ve 3.fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında 4487 sayılı yasanın 2.maddesinin 7.fıkrasında yazılı olduğu üzere TTK.372.maddesinde yazılı toplantı nisapları uygulanır. MADDE 18 - GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu BaĢkanı veya onun hazır bulunmaması veya baģkanlık edememesi halinde Genel Kurul'ca Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye baģkanlık eder. Toplantı baģkanı, hissedar olması Ģart olmayan bir katip ile hissedarlar arasından bir oy toplama memuru seçer. MADDE 19 - VEKĠL TAYĠNĠ Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'nun 22.maddesinin (i) bendi ve diğer hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV.No:8 sayılı tebliği ve sonradan ilan edeceği tebliğ hükümlerine uygun olmak üzere : Verecekleri vekaletname ile kendi aralarından veya hissedar olmayanlardan seçecekleri vekilleri marifetiyle temsil edilebilirler.bu halde vekiller hem kendi oylarını hem de vekili bulundukları bir veya birden fazla hissedarın oylarını kullanabilirler. MADDE 20 - OYLARIN KULLANILMA ġeklġ Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır.ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya baģvurulabilir. MADDE 21 - TOPLANTIDA KOMĠSER BULUNMASI Gerek Olağan, gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını baģkan, katip ve oy toplama memuru ile birlikte imza etmesi Ģarttır. Komiser'in gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taģımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. MADDE 22 - ĠLANLAR ġirketin ilanlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükmü saklı kalmak Ģartıyla ġirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden en az birinde onbeģ gün önce yayınlanır. Genel Kurul un toplantıya çağrılmasına iliģkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerine uygun

8 olarak yapılır. ġu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaģmayı sağlayacak her türlü iletiģim vasıtası ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. ġirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı yanında yapacağı duyurularla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerine uyulur. ġirket sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye iliģkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397.ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır. ġirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine de uyulur. MADDE 23 - HESAP DÖNEMĠ ġirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci günü baģlayıp, Aralık ayının son günü biter. MADDE 24 - KÂRIN TESBĠTĠ VE TEVZĠĠ ġirketin, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerinden ödenmesi veya ayrılması gerekli olan her türlü giderler karģılıklar ve çeģitli amortisman bedelleri ile kâr üzerinden ödenmesi gerekli vergilerin indirilmesinden sonra kalan miktar safi kârını teģkil eder. ġirketin safi kârı varsa geçmiģ yıl zararlarının düģülmesinden sonra sırası ile Ģu Ģekilde ayrılır ve dağıtılır. Safi kârın, a) % 5 i kanuni yedek akçeye ayrılır, b) Safi kârın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacak orandan aģağı olmamak üzere belirlenecek orandaki kısmı, birinci temettü hissesi olarak dağıtılır, c)birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla %5'i, bağımsız üyeler dıģındaki Yönetim Kurulu Üyelerine eģit olarak bölüģtürülür, d) Geri kalan safi kârın, kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir. T.T.K. 466/3 hükmü saklıdır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleģmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, baģka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve iģçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine çeģitli amaçlarla kurulmuģ olan vakıflara ve benzer nitelikteki kiģi/kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. MADDE 25 - KARIN DAĞITIM TARĠHĠ Yıllık kârın pay sahiplerine ait kısmının hangi tarihte dağıtılacağını Ġdare Meclisi'nin teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tesbit eder. Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Genel Kurul'ca tesbit edilen kâr tevzi tarihini takip eden 5 yıl içinde alınmayan kâr payları zaman aģımına uğrar ve mer'i mevzuat hükümlerine göre iģlem yapılır.

9 MADDE 26 - YEDEK AKÇELER ġirket tarafından her yılın safi kârının %5'i nisbetinde ayrılan kanuni yedek akçe ġirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi hükümleri saklıdır.) Kanuni yedek akçe, ġirket sermayesinin %20'sine eģit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Kanuni yedek akçe esas sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, iģlerin iyi gitmediği zamanlarda iģletmeyi idameye, iģsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elveriģli tedbirler alınması için sarf olunabilir. MADDE 27 - ĠHTĠLAFLAR VE TASFĠYE a) Ġhtilafların halli : ġirket'in gerek çalıģması, gerekse tasfiyesi zamanında ġirket iģlerine ait ve ġirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaģmazlıklar ġirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir. b) Tasfiye : ġirket'in her hangi bir sebeple tasfiyesine Türk Ticaret Kanunu'nun ön gördüğü toplantı ve karar nisaplarının temin edildiği bir Genel Kurul'ca her zaman karar verilebilir. ġirket'in tasfiyesine karar verilmesi halinde tasfiye kararı alan Genel Kurul'ca aynı zamanda tasfiyenin tarzı da kararlaģtırılır ve bir veya daha fazla tasfiye memuru seçilerek yetkileri tayin edilir. Bu Genel Kurul, gayrimenkuller de dahil olmak üzere hususi anlaģmalarla bütün iģi ayrı ayrı toptan satma yetkisini tasfiye memur veya memurlarına verilebilir. MADDE 28 - KANUNĠ HÜKÜMLER Ana SözleĢme'de hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. MADDE 29 - MALĠ TABLO VE RAPOR STANDARTLARI, ĠLAN, BAĞIMSIZ DENETLEME Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usül ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ VE KURUCULAR: AĢağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde l- AĢağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim ġirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ TARİHİ : 13.02.1992 SİCİL NO : İSTANBUL 284082 BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KRONOLOJİSİ Madde No Madde Değişikliğinin Tescil

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi KURULUŞ : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ MADDE (1) : Aşağıda mukavele altında adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE:

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Kuruluş Bu Ana SözleĢme'nin ikinci maddesinde adı ve soyadları (Ticaret Ünvanları) ile ikametgahları yazılı kurucular tarafından,bu Ana SözleĢme,Türk

Detaylı

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi MADDE 1 AĢağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ GİRİŞ MADDE 1-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin 10.04.1985 tarih ve 408/11515 sicil numaralı ana sözleşmesi, 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre

Detaylı

GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006

GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006 GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006 KURULUġ: Madde 1 AĢağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 İşbu Esas Sözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN KURULUŞU - AMACI - KONUSU - FAALİYETLERİ MAKSAT VE MEVZUU MADDE 4- Şirketin kuruluş maksat ve

Detaylı

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM. KURULUġ - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- ġube SÜRE Madde 1 - KuruluĢ:

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM. KURULUġ - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- ġube SÜRE Madde 1 - KuruluĢ: ADABANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUġ - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- ġube SÜRE Madde 1 - KuruluĢ: Bu ana sözleģmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları ile adresleri yazılı

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ ESKİ METİNLER YENİ METİNLER KURULUŞ : Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı

ANA SÖZLEŞMESİ NİSAN - 2012

ANA SÖZLEŞMESİ NİSAN - 2012 NİSAN - 2012 KURULUŞ: MADDE: 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş: Madde 1: KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ KURULUŞ : Madde : 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu esas mukavelename hükümleri

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin 2012 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul u, gündemindeki maddeleri

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı