Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920"

Transkript

1 Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim r Tdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 16 ŞUBAT 1946 CUMARTESİ SAYI: 6234 KANUNLAR Meslekî hastalıklarım tazmini hakkındaki 42 numaralı Milletlerarası Sözleşmeye katılmaya dair Kanun Kanun'No: 4864 Kabul tarihi - 11/2/1946 (Madde 1 _ Cenevre'de 4 Haziran 1934 de, Milletlerarası İş Teşkilâtı Genel Konferansı tarafından, meslekî hastalıkların tazmini hakkında kabul olunan 42 numaralı Milletlerarası Sözleşme onanmış ve bu Sözleşmeye katılmak için Hükümete yetki verilmiştir Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gıreı Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütuı 12/2/1946 ımeslekî hastalıkların tazmini hakkında 42 numaralı Sözleşme projesi (1934 te muaddel) Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından vâki davet uzeııne, Cenevre'de 4 Haziran 1934 de on sekizinci toplantısını yapan Milletler Cemiyeti Milletlerarası İş Teşkilâtı Genel Konferansı, Konferansın yedinci toplantısında meslekî hastalıklar hakkında kabul edilmiş olan Sözleşme projesinin kısmen tadiline taallûk edip, bu toplantının yedinci maddesini teşkil eyleyen meseleye dair bazı tekliflerin kabulünü kararlaştırdıktan ve; Bu tekliflerin Milletlerarası bir Sözleşme projesi şeklini alması gerektiğini nazara aldıktan sonra, - Bin dokuz yüz otuz dört yılı Haziran ayının yirmi bırmcı gunu, Mes-~ lekî Hastalıklar Sözleşmesi (muaddel) 1934, unvanını alacak olan aşağıdaki Sözleşme projesini kabul eder MADDE 1,1 Milletlerarası İş Teşkilâtının bu Sözleşmeyi onayan her üyesi, meslekî hastalıklara uğrayanlar İle bunların hak sahibi vârislerine, dş kazalarının tahmini baklandaki özel mevzuatındaki genel esaslar dâhilinde tazminat sağlamağı taahhüt eder. (2. Bu tazminatın miktarı, millî mevzuatta iş kazaları neticesinde ödenecek olandan az olmamalıdır. Bu cihet mahfuz tutulmak şartlyle, her üye mevzuattandı* bahse konu olan hastalıklar tnamitıatııım. ödem*> şartların* mutaallık hukumleıın tesbıtınde, ve bu hastalıklaı a, ış kazaları hakkındaki mevzuatını tatbikmda zarurr gorduğıı tadıl ve mtıbakları yapmakta serbesttir MADDE _ 2 Milletlerarası Iş Teşkilâtının her uyesı, aşağıdaki tabloda mevcut olup, hizalarında yazılı sanayi ve mesleklerde olmak üzere kanuna tabı işyerlerinde çalışan aşçılerın duçar oldukları hastalıkları meslek hastalığı saymağı taahhüt eder Hastalıklaı ın ve zehirli maddelerin listesi Kurşun veya halitaları ve muıekkebatı ile zehirlenmeler ve bundan mütevellit arızalar Cıva, cıva amalganıı, veya muıekkebatiyle zehırlenmeleı ve bundan mütevellit arızalar TABLO tlgıh meslek, sanat oeya usullerin listesi Kurşunu ihtiva eden cevherlerin ve çinko imalâthanelerinde kurşunlu küllerin manıpulâsyonu Eski çinkoların, kurşunla berabeı eritilerek karıştırılması Kurşundan veya halitalarından eşya imalı Matbaa hurufatı dökmeciliği ve muı ettıphk Kurşun murekkebatının fabrikasyonu akumulâtor imal ve tamın Kurşun ihtiva eden sırların hazırlanması Kursun talaşı veya tozu ile cılâcılik Kuısunu ihtiva eden, cılâ macun ve boyaların hazırlanması ve manıpulâsyonunu ıcabettıren boyacılık işleri Cıva cevherlerinin manıpulâsyonu Cıva mut ekkebatı imalâtı Cıvalı ölçü ve sair lâboratuvar âletlerinin imali Şapka imalinde kullanılan maddelerin ihzarı Crvn ile yaldızcılık

2 Sahile: (Resmî Gazete) 16 ŞUBAT 1946 Şarbon hastalığı Silis tozlarından mütevellit ve ciğer veremiyle müteraflk olan veya olmıyan silikoz hastalığı (Sıllkozun ölümün veya İş görmezliğinin asıl sebebi olması şartiyle) Fosfor veya mürekkebatı İle zehirlenme ve bundan mütevellit arızalar Arsenik veya mürekkebatı ile zehirlenme ve bundan mütevellit arızalar Benzin veya müşabihleri ve bunların nitratlı veya amlnll muştekkatı ile zehirlenmeler ve bundan mütevellit arızalar Mevaddı şahmlye sınıfına dâhil o- lan idrokarbürlerln halojeni! muştekkatı ile zehirlenme Radyum ve radyoaktif maddelerden veya röntgen şuamdan mütevellit patologique arızalar İptidai deri epitelyoması Cıvalı tahliye pompaları vasıtaslyle enkandesan lâmbalar imali Fülminat dö merkür ile kapsül İmali Şarbonlu hayvanlar ile temas eden işçiler Yün, tiftik, deri, kıl, kemik ve boynuz gibi hayvani maddelerin manipülasyonu Emtianın tahmil ve tahliyesi ve nakli işleri Silikoz tehlikesine maruz bıraktığı millî mevzuatta tâyin edilen butun işler Fosfor veya mürekkebatının istihsal, intişar veya istimalini icap ettiren her türlü işler Arsenik veya mürekkebatının İstihsal, İntişar veya İstimalini icap ettiren her türlü işler Benzin veya müşabihleri ve bunların nitratlı veya amınll müştekkatınm istihsal, intişar veya istimalini icap ettiren her türlü İşler Mevaddı şahmiye sınıfına dâhil idrokarbürlerln halojenll muştekkatının istihsal, intişar veya İstimalinin gerektiği ve millî mevzuatta yeralmış bulunan her türlü işler Radyum, radyoaktüf maddelere veya röntgen şuama maruz bırakan bilûmum işler. Katran ve huy ile bunlarm taktirinden hâsıl olan katran ruhu, zift, madenî yağ, parafin ve bu mevaddm mürekkebatı, mahsulleri ve artıklarının kullanılmasını gerektiren her türlü işler. 2 - Bu Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada yazılı beş yıllık mühletin geçmesinden bir yıl sonra, bu madde gereğince feshetmek ihtiyarını kullanmıyan her üye, yeniden beş yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, bu maddede dcıpiş edilen şartlar içinde her beş yıllık devre bitince feshedebilecektir. Madde 7 Bu Sözleşmenin yuı urluğe girmesinden itibaren geçecek hoı on yıllık devrenin sonunda, Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi, onun uygulanması durumu hakkında Genel Konferansa bir rapor vermekle ve kon feransın gündemi içine onun tamamen veya kısmen tadili meselesinin konulup konulmaması gerektiği hususunda bir karar almakla ödevlidir Madde 8 Konferans bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen tadil eden yeni bir Sözleşme kabul ettiği takdirde, bu yeni Sözleşmede başka türlü hükümler 1 bulunması hali müstesna; a) Tadıl edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafmdan onanması keyfiyeti, yukardakı 6 ncı maddeye bakılmaksızın, tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi kayıt ve şartı ile, şimdiki bu Sözleşmenin kendiliğinden ve derhal feshini intaç edecektir b) Tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden İtibaren, şimdiki bu Sözleşme üyelerin onamasma açık bulundurulmayacaktır. Şimdiki bu Sözleşme, onu onamış ve tadil edici sözleşmeyi İse onamamış olan üyeler için eski hal ve şekil İle yürürlükte kalmıya devam edecektir Madde 9 Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her İkisi mutebot olacaktır. Sınai müesseselerde hafta tatili yapdması hakkındaki 14 numaralı Milletlerarası Sözleşmeye kat dm aya dair Kanuni Kanun No: 4865 Kabul tarihi: 11/2/1946 Madde 3 Bu Sözleşmenin katî şekilde onandığı keyfiyeti Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğine bildirilecek ve onun tarafmdan tescil edilecektir. Madde Bu Sözleşme ancak onamaları Genel Sekreterce tescil edilmiş olan Milletlerarası İş Teşkilâtı üyelerini bağlıyacaktır. 2 - Bu Sözleşme, iki üyenm onamalarının Genel Sekreterlikçe tescil edilmelerüıden on İki ay sonra yürürlüğe girecektir. 3 - Daha sonra, bu Sözleşme, her üye için, onanmasının tescil edilmesinden on iki ay sonra yürürlüğe girecektir Madde 5 Mületlerarası İş Teşkilâtı üyelerinin ikisinin onamaları Sekreterlıkde tescil edilmesi akabinde, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri keyfiyeti Milletlerarası İş Teşkilâtının bütün üyelerine bildirecektir. Sekreter Teşkilâtın başka üyeleri tarafmdan kendisine sonradan tebliğ edilecek onamaları da keza bütün üyelere bildirecektir. Madde 6 l - Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu yürürlüğe girmeğe başladığı tarihten itibaren beş sene geçtikten sonra, Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğine yapacağı ve bu Sekreterliğin tescil edeceği bir ihbarname ile feshedebilir. F«>wih Sekreterlikte tescui tarüvn-vden Wr»era««tonra muteber olur. Madde 1 _ Cenevre'de 25 Ekim 1921 de, Milletlerarası İş Teşkilâtı Genel Konferansı tarafından Sınai müesseselerde hafta tatili yapılması hakkında kabul olunan 14 numaralı Sözleşme onanmış ve bu Sözleşmeye katılmak İçin Hükümete yetki verilmiştir - Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe giıer Madde 3 _ Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 12/2/1946 Sınai müesseselerde hafta tatili yapdması hakkında 14 numaralı Sözleşme Projesi Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından vâki davet üzerine, Cenevre'de 25/10/1921 de uçüncu toplantısını yapan Milletler Cemiyeti Mületlerarası Iş Teşkilâtı Genel Konferansı, Gündeminin 7 nci maddesini teşkil eden, sanayide hafta tatili meselesi hakkında bazı tekliflerin kabulünü ve, Bu tekliflerin bir Milletlerarası Iş Sözleşmesi şeklini almasını kararlaştırdıktan sonra; Versay Andlaşmasının 13 üncü kısmında ve diğer barış andlaşmalarının mütenazır kısımlarında mevcut hükümler gereğince, Milletlerarası Iş Teşkilâtı üyelerinde onanmak üzere, aşağıdaki Sözleşme Projesini kabul etmiştir: MADDE _ 1 Bu Sözleşmenin uygulanması bakımından; a> Maden ve taşocakjarı 1le horhangt bir maddeyi topraktan çıkarmak^

3 16 ŞUBAT 1946 Salhife: b) Maddelerin imalı, tadili, temizlenmesi, tamın, süslenmesi, ikmali satış için hazırlanması ve yıkma işleri, gemi inşası, elektrik ve genel olarak her turlu muharrik kuvvet istihsal, tahvil ve nakli işlen dâhil, maddelerin şekillerinin kısmen veya tamamen değiştirilmesi, c) Her nevi bina, demiryolu, tramvay, liman, dok, dalgakıran, kanal, nehirlerde sefer tesisatı, yol, tünel, kopru, su bendi, ana ve âdı lâğım, kuyu, telefon, telgraf, elektrik tesisatı, havagazı, su tesisatı, ve tevzii ve diğer yapı işleri ile bunlara ait tamir, bakım, tadıl, yıkma, hazırlama ve temel İşleri; d) Dok, rıhtım, iskele ve antrepolarda eşyanın boşaltılıp yüklenmesi, taşınması ve işlenmesi dâhü el ile taşıma işleri hariç, insan ve eşyanın kara, demiryolu ile nehirlerde nakli işleri; Sanayi işlerinden sayılır Yukardaki sayım, sınai müsseselerde çalışma müddetinin günde sekiz ve haftada kırk sekiz saat olarak tahdidini istihdaf eden Vaşington Sözleşmesinde, her Hükümet tarafından kabulü derpiş edilen istisnalar bu Sözleşmeye uygulanmaları kabil olduğu derecede nazara alınmak kayıt ve şartı altında yapılmıştır Yukardaki sayımdan başka, her a uye, lüzum gorduğu takdirde, bir taraftan sanayi ve diğer taraftan tanm ve ticaret arasındaki hududu tâyin edebilir MADDE _2 Resmî veya hususi herhangi bir sınai müessesede veya onun müştemilâtında çalışan butun şahıslar, bundan sonraki maddelerde derpiş olunan İstisnalar nazara alınmak şartıyle, her 7 gunluk bir devre içinde fasılasız en az 24 saat zarfında istırahatten istifade edeceklerdir Bu istirahat, imkân dairesinde bir müessesenin butun mensuplarına aym zamanda venlecektır İstirahat mümkün mertebe, memleket veya bölge gelenek ve âdetlerinde yeralan günlere rastlayacaktır. MADDE _ 3 Her üye, münhasıran aynı bir aile efradının çalıştığı, sınai müesspselere mensup şahısları 2 ncı madde hükmünden ıstrsna edebilir MADDE _ 4 Her üye hal icaplanna uygun turlu iktisadı ve insanı mülâhazaları 'jlîîıas^a gözönünde tutmak suretiyle işverenlerle işçilerin yetkili cemiyetleri mevcut olan yerlerde bu cemiyetlerle istişareden sonra, 2 nci madde hükümleri hakkmda tam veya kısmi istisnalar (istirahatın kaldırıuiüsı veya azaltılması dâhil) kabul edebilir. Bu istişare, yürürlükte olan mevzuatın uygulanması suretiyle kabul edilmiş bulunan istisnalar halinde meoburı olmayacaktır MADDE _ 5 Her uye 4 uncü madde gereğince tamamen kaldırılan veya azaltılan dinlenmeleri telâfi edici ıstirahatlenn esasen mahallî anlaşmalar yahut örfü âdetlerle derpiş edilmiş bulunması müstesna, diğer hallerde bu şekilde telâfi edici dinlenme zamanları tesbıt eden hükümler koymağı mumkun mertebe sağlıyacaktır MADDE _ 6 Her uye, bu Sözleşmenin 3 ve 4 uncu maddeleri gereğince kabul edilen istisnaların bir listesini yaparak bunu Milletlerarası İş Bürosuna gönderecektir. Her üye bundan sonra her ıkı senede bir defa bu listede yapacağı değişiklikleri bildirecektir Milletlerarası Iş Bürosu bu husus için Milletlerarası Genel îş Konferansına bir rapor verecektir MADDE _ 7 Bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak için, her patron, müdür veya vekili aşağıdaki mükellefiyetlere tâbi olacaktır a) Haftalık dinlenme butun şahıslara toplu bir halde veriliyorsa, toplu istirahat gun ve saatlerini, müessese içinde veya başka münasip bir yerde göze çarpacak afişler asmak suretiyle veyahut Hükümetçe münasip görülecek diğer herhangi bir şekilde bildirmek, b) Haftalık dinlenme, butun şahıslara toplu bir halde verilmiyorsa, memleket kanunlarının veyahut yetkili makamlarca yapılan tüzüğün tarifi dâhilinde hazırlanmış bir deftere hususi bir dinlenme rejimine tâbi tutulan işçi veya hizmetlileri ve bu rejimi bildirmek MADDE _8 Bu Sözleşmenin, Versay Andlaşmasının 13 uncu 'kısmında ve diğer Barış Andlaşmalarmın mütenazır kısımlarında derpiş edilen şartlar içinde katı şekilde onandığına ait belge Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğine gönderilecek ve bu onanma Genel Sekreterlikçe tescil edilecektir MADDE 9 Milletlerarası Iş Teşkilâtının iki üyesinin onamaları Genel Sekreteılıkçe tescil edildiği tarihten itibaren bu Sözleşme yürürlüğe girecektir. Bu Sözleşme, ancak onamaları Sekreterlikçe tescü edilen üyeleri bağlıyacaktır. Daha sonra, bu sözleşme, her uye hakkında onaması Sekreterlikçe tescil edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girecektir MADDE _ 10 Milletlerarası Iş Teşkilâtı üyelerinden ikisinin onamaları Sekreterlikte tescil edilmesi akabinde, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri keyfiyeti Milletlerarası Iş Teşkilâtının butun üyelerine bildirecektir. Sekreter, teşkilâtın başka üyeleri tarafından kendisine sonradan tebliğ edilecek onamaları da keza butun üyelere bildirecektir MADDE _ 11 Bu Sözleşmeyi onayan her uye, onun 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7 nci maddeleri hukumlermi en geç 1/1/1924 e kadar uygulamağı ve bu hükümlerin fiil alanına geçmesi için gerekli tedbirlen almağı taahhüt eder MADDE _ 12 Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu Versay Andlaşmasının 421 İnci maddesi ve diğer Barış Andlaşmalarmın mütenazır maddeleri hükümleri gereğince, bütün müstemleke, müstamere ve himayesi altındaki memleketlerde uygulamayı taahhüt eder MADDE _ 13 Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, yürürlüğe girmeğe başladığı tarihten 10 sene geçtikten sonra Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğine yapacağı ve bu Sekreterliğin tescil edeceği bir ihbarname ile feshedilebllır Fesih, Sekreterlikte tescili tarihinden bir sene sonra muteber olur MADDE _ 14 Milletlerarası Iş Bürosu idare Meclisi, en az her on senede bir defa, bu Sözleşmenin uygulanma durumu hakkmda Genel Konferansa bir rapor vermekle ve Konferans gündemi içine, Sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesi veya tadili meselesmın konulup konulmaması gerektiği hususunda bir karar almakla ödevlidir MADDE _ 15 Bu Sözleşmenin Fransızca ve ingilizce metinlerinin her ikisi de muteber olacaktır Ücretli İşbulma Bürolarının kapatılması hakkındaki 34 numaralı Milletlerarası Sözleşmeye katılmrya dair Kanun Kanan No 4866 Kabul tarihi: 11/2/1946 Madde 1 Cenevre'de 8 Haziran 1933 de Milletlerarası Iş Teşkilâtı Gnel Konferansı tarafından Ücretli işbulma Büroları hakkında kabul olunan 34 numaralı Sözleşme onanmış ve bu Sözleşmeye katılmak için Hükümete yetki verilmiştir Madde 2 Madde 3 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür 12/2/1946

4 SaJhife: (Resmî Gazete) 16 ŞUBAT 1946 Ücretli İşbulma Büroları hakkımla 314 numaralı Sözleşme Projesi Milletlerarası Iş Bürosu idare Meclisi taı atından vâki davet uzeııne, Cenevre'de 8 Haziran 1933 de on yedinci toplantısını yapan Mılletleı Cemiyeti Milletlerarası Iş Teşkilâtı Genel Konfergnsı, Gündemin birinci maddesini teşkil eden ücretli işbulma meselesi hakkında, bazı tekliflerin kabulünü ve, Bu tekliflerin fon Milletler at ası Sözleşme seklim almasını kırarlastııdıktan sonra, Versay Andlaşmasının 13 uncu kısmında ve lığer Batış Andlaşmalarmın mütenazır kısımlarında mevcut hukumleı gereğince, Mılletleıaıası Iş Teşkilâtı üyelerince onanmak uzeıe, aşağıdaki Sözleşme Projesini kabul eder MADDE _ 1 1 Bu Sözleşme bakımından «Ücretli Isbulrra Burolatı tabın su m arayı ifade edeı a) Kazanç gayesi takıp eden işbulma Büroları, yanı doğrudan doğruya veya dolayısıyle taraflardan herhangi bırmden maddi bıı menfaat tamun hedefiyle, bir işçiye iş veyahut bu ış-verene işçi bulmak hususunda tavassut eyleyen her şâhıs, şirket, müessese, acente veyahut diğer bir teşekkül, bu taııf, münhasıran veya esas ıtıbanyle iştigal mevzuu lşveıenlerle İşçiler arasında tavassuttan ibaret olanlar hatıc gazeteleıe ve diğer yayın vasıtalarına şâmü değildir, b) Kazanç gayesi takıp ebmıyen işbulma Bu ı olan, yanı maddi biı menfaat gutmemekle beıaber, ışveı enden veya işçiden, servısleıı için duhuliye, aidat veya başka herhangi biı nam altında paıa alan şirket, müessese, acente veya diğer teşekküllerin işbulma Servisleri 2 Bu Sözleşme germ adamları hakkında uygjlanmaz MADDE _2 1. (Bilinci maddenin 1. a) fıkrasında yazılı kazanç gayesiyle çalışan Ücretli işbulma Büroları, bu Sözleşmenin her uye içm vuruıluğe gnmesı tarihinden itibaren 3 sene zarfında kapatılaeakiaı dn 2 Bu kapatmadan evvelki mühlet zarfında a) Yemden kazanç gayesiyle çalışan Ücretli işbulma Bürosu aulmıyacaktır b) Kazanç gayesiyle çalışan Ucıetlı işbulma Buıolaıı ^yetkili makamın kontrolü altına konulacak ve bu makamca onanmış bıı tarıfedt yazılı ücret ve masraflaı dan başka para almıyacuklardıı MADDE _3 1 Bu Sözleşmenin 2 nci maddesinin 1 mcı fıkı asından ınhııafa ancak ilgili patıon ve işçi temsilcilerinin fıkıı alınd ktan soma ve istisnai şekillerde olmak üzere yetkili makamca müsaade edilebilir 2 Bu madde gereğince müsaade edilen inhiraflar, ancak millî kanunlarla sarih şekilde tesbıt edilip işbulma keyfiyetinin hususi şartlar ıçmde ve inhirafı haklı gosteıecek surette cereyan ettiği sanat ve mesleklere mrensup işçi zümrelerine ış bulmakla iştigal eden bürolar hakkında uygulanacaktır 3 2 noı maddede yazılı 3 aylık mühlet bittikten soma, bu maddeye istinaden, yeni Ücretli işbulma Buı oları açılmalına müsaade edilemez 4 Bu madde gereğince, kendilerine inhiraf müsaadesi verilen her ÜcretU işbulma Bürosu a) Yetkili makamın kontrolü altına konulacaktı! b) Yetkili makamın tensibi ile âzami on yıl zarfında, heı sene yenilenecek bir yıllık ruhsatname almağa mecbur olacaktıı c) Ancak, yetkili makamca onanmış bir tprifede yazılı uctet ve tmasraflan alabilecektir d) Ancak ruhsatnamesinde müsaade edilmiş olmak ve ilgili memleketler arasında mevcut bir anlaşmayı uygulamak şart'yle yabancı memleketlere veya memleketlerden işçi tedarik edebıkcektıı MADDE _ 4 (1 inci maddenin 1, b) fıkrasında yazılı kazanç gayesi takıp etmıyen işbulma Bürolana) Yetkili makamdan izin almak mecburiyetinde olacaklar ve onun kontrolü altında bulunacaklardır b) Yapılan masraflar iyice nazara alınmak suıetiyle yetkili makamca tesbıt edilecek bir tarifeden daha yüksek para alamıyacaktıı c) Ancak yetkili makamca müsaade edilmek ve ilgili memleketler arasında mevcut bir anlaşmayı uygulamak şartıyle yabancı memleketlete veya memleketlerden işçi tedarik edebilecekti! MADDE,5 Gerek bu Sözleşmenin 1 inci maddesinde yazılı Ücretli İşbulma BU roları, gerek parasız da olsa, lşbulmayı ımutad meşgale ittihaz etmiş olan heı şahıs, şirket, müessese, acente veyahut teşekkül, yetkili makama biı beyanname vermeğe ve bunda ücretli mi ücretsiz ml çalıştıklaunı blldlımeğe mecbuıdurlar MADDE 6 Gerek bundan evvelki maddelere, gerek onlaıın yerine getirilmesine ait diğer hükümlere muhalif hareketleıe karşı, millî kanunlar, bu Söz leşmede derpiş edilen ruhsatname veya müsaadelinin geri alınmasını da ıhtıv? eden cezaları tâyin edeceklerdi! MADDE 7 Veısay Andlaşmafainın 408 inci ve diğer Batış AndİHŞinalatının mütenazır maddelerinde derpiş edilen yıllık raporlar, 3 üncü madde gereğine* müsaade edilen İnhıraflaı hakkmda gereken malûmatı havi olacaklardıı MADDE 8 Bu Sözleşmenin, Veısay Andlaşmasının 13 üncu kısmında ve diğer Barış Andlaşmalarmın mütenazır kısımlarında derpiş edilen şartlaı içinde katı şekilde onandığına alt belge Milletler Cemiyeti Genel Seki»terliğine gönderilecek ve bu onanma Genel Sekreterlikçe tescil cdilecektiı MADDE 9 Bu Sözleşme, ancak onamaları Sekreteı İlkte tescil edilmiş olan üyeleri bağlıyacaktır Sözleşme, iki üyenin onamaları Genel Sekreterlikte tescil edildikleri tarihten on iki ay sonra yürürlüğe giıecektlr - Bundan soma bu Sözleşme her üye için, onaması tescil edilmesinden on ıkı ay soma yüıurlüğe girecektir MADDE. 10 Milletlerarası IŞ Teşkilâtı üyelerinden İkisinin onamaları sekıetoılıkte tescil edilmesi akabinde, Milletle! Cemiyeti Genel Seki elet i keylt yeti Milletlerarası Iş Teşkilâtının bütün üyelerine bildirecektir Sekreter, teşkilâtın başka üyeleri tarafından kendisine sonradan tebliğ edilecek ona malan da keza butun üyelere bildııecektlı MADDE. 11 Bu Sözleşmeyi onayan her uye, onu, yürürlüğe gıımığt» başladığı tarihten on sene geçtikten sonra, Milletler Cemiyeti Gene! Seki ı^ ı HlğJîio yapacağı ve bu Sekreterliğin tescil edeceği bir İhbarname ile l'eaft'ıiebilır Fesih, Sekreterlikte tescili tarihinden bir sene sonra muteber olu t Bu Sözleşmeyi onanıış olup ta, onu bundan evvelki fıkrada yfr^lı on yıllık devrenin geçmesinden bir yıl soma, bu madde geıeğince fp.shm.mek ihtiyatını kullanmayan heı uye, yemden on yıllık bir müddet İçin bağlan mış olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, bu maddede doıpls edilen «jari-,1ar ıcınde heı on yıllık devi e bittikçe feshedilebilecekti! MADDE 12 Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden ıtlbaıen geçecek heı on yıllık devrenin sonunda,«milletlerarası îşıbüıosu idare Meclisi, onun uygulanması durumu hakkında genel konfeıansa biı rapor vermekle ve konferansın gündemi içme onun tamamen veya kısmen tadili meselesinin konulup konulmaması gerektiği hususunda biı kaıar almakla ödevlldlı MADDE 13 Konfeıans, bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen tadil eden yeni bıı Sözleşme kabul ettiği takditde, bu yeni Sözleşmede başka türlü hükümle! bulunması halı müstesna, a) Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti yukardaki 11 inci maddeye bakılmaksızın tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi kayıt ve şartı ile, şimdiki bu Sözleşmenin kendiliğinden ve derhal feshini intaç edecektir b) Tadil edici yeni Sözleşmenin yüruılüğe girmesi talihinden itibaren, şimdiki bu Sözleşme üyelerin onamasına açık bulundurulmayacaktı! Şimdiki bu Sözleşme, onu onamış ve tadil edici Sözleşmeyi ise onamamış olan uyelet ıçm eski metin ve şekli İle yüıürlükte kalmıya devam edecektir MADDE _ U Bu Sözleşmenin Ft ansızca ve ingilizce metinlerinin heı İkisi mutebeı olacaktır

5 16 ŞUBAT 1946 S*bife Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı Tarım Bakanlığına bağlı ve 867 sayılı kanuna tabı kuıumlaım ıdaıe şekillerine dair olan Yönetmeliğin 6 ve 52 ncı maddelerinin ilişik şekilde değiştirilmesi Tarım Bakanlığının 19/9/1945 tarihli ve 15/44604 sayılı yazıslyle yapılan teklifi ve Maliye Bakanlığının 4/1/1946 tarihli ve /8-32 «ayılı mütalâası üzerine Bakanlar Kurulunca 6/2/1946 tarihinde kararlaştırılmıştır 1 6/2/1946 Başbakan SARAÇOĞLU Dışiijlcıı Bakanı V A' E SÜMEK Ekonomi Bakanı FUAD SİRMEN farım Bakanı 5 R HATİPOĞLU Adalet Bakanı R. TÜREL Maliye Bakanı N. E- SÜMER Millî Savunma Bakanı A. R. ARTUNKAL Millî Eğitim Bakanı YÜCEL Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. SADİ KONUK Ulaştırma Bakanı A F CEBESOY Ticaret Bakanı R KARADENU CUMHURBAŞKAM İSMET tnönü İçişleri Bakanı HİLMİ URAN Bayındırlık Bakanı SİRRİ DAY Gümrük ve Tekel Bakaıı SU AD H. ÜRGÜBLÜ Çalışma Ur SADİ Bakanı IRMAk Madde 6 _ Haralarla Merinos Çiftliğinin ve zirai çiftliklerin bütçe yılları Ocak ayından başlar Madde 52 Memleket içindeki resmî veya özel Sağlık müesseselerinde yatarak veya ayakta tedavileri lüzumu fennen sabit olan memurların tedavi ve yol masraflarıyle tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze masrafları ve vazife esnasında hastalanan veya yaralanan daimi müteferrik müstahdemlerin resmî ve özel Sağlık müesseselerindeki tedavi ması afları müessese tahsisatından ödenir İlgili Kanun t Bağlım Ziraat Vekâletine merbut bazı inekten ve muesseseleıın mırotl idaresi hakkında Kanun 20/6/ Kaı ar Sayısı 3730 RO.IT. Düstuı 1 ertııı ( ılı Sahil* as- 4/3/1944 tarihli ve 3/522 sayılı kararla yürürlüğe konulan K/510 sayılı kararın 6, 7 ve 11 İnci maddeleriyle aynı kararın 5/12/1944 taııhlı ve 3/1865 sayılı kararla yürürlüğe konulan K/554 sayılı kararla değiştirilen 2, 3, 5, 8, 9, 16 ncı ve 7/7/1945 tarihli ve 3/2838 sayılı kararla yürürlüğe konulan K/595 sayılı kararla değiştirilen 27 ncı maddelerinin değiştirilmesi ve 15/2/1945 tarihli ve 3/2167 sayılı kararla yürürlüğe konulan K/577 sayılı kararın yürürlükten kaldırılması hakkındaki ilişik K/630 sayılı kararın yürürlüğe konulması, Bakanlar Kurulunca 7/2/1946 tanhmde kararlaştırılmıştır Başbakan S SARAÇOĞLU Djşışİerı Bakanı V N E SÜMER Ekonomi Bakanı FUAD SİRMEN Tarım Bakanı S R. HATlPOĞLU Adalet Bakanı R- TÜREL Maliye Bakanı N. E. -SÜMER 7/2/1946 Millî Savunma Bakanı A. R. ARTUNKAL Millî Eğitim Bakam YÜCEL Sağhk ve Sosyal Yardrm Bakanı Dr. SADİ KONUK Ulaşüıma Bakanı A F. CEBESOY Ticaret Bakanı R KARADENİZ CUMHURBAŞKANİ İSMET İNÖNÜ İçişleri Bakanı HİLMİ URAN Bayındrrlrk Bakam SİRRİ DAY Gümrük ve Tekel Bakanı SUAD H. ÜRGÜBLÜ Çalışma Bakanı Dr. SADİ IRMAK K. Sayısı: 630 Madde 1 4/3/1944 tarih ve 3/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren K/510 sayılı kararın 6, 7, 11 inci maddeleriyle aynı kararın K/554 sayılı kararla değişik 2, 3, 5, 8, 9, 16 ncı ve K/595 ile değişik 27 ncı maddelerinde aşağıda yazılı değişiklikler yapılmıştır A) 2 nci maddenin son fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir «Komusyoncular ve mutaahhıtler yaptıkları ışm nev'ıne gore bu gruplardan bırme girerler. Şu kadar kı, mutaahhıtlerm 2490 numaralı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine gore yaptıkları taahhüt işleri, bu kararın 8 ve 9 uncu maddeleri hariç sair hükümlerine tabı de ğıldir» B) 3 uncu madde aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir «ikinci maddede yazılı gruplardan a) Aynı grup mensuplarından biri dığeıuıe b) İthalâtçı, seyyar satıcılara; c) İmalâtçı, toptancı ve ihracatçılar, ithalâtçılara, ç) Perakendeciler, diğer gruplar mensuplarına, d) ihracatçılar, diğer gruplar mensuplarına, mal satamazlar. ithalâtçılar müesses bulundukları şehir toptancılarına mal sattıkları takdirde, satıcı ile alıcının kârları yekûnu 13 uncu maddeye göre ithalâtçılar için tesbit olunan âzami kâr haddini geçemıyeceğı gibi alıcı toptancıya bırakılan kâr payı da o malın toptancısı için tesbıt olunan âzami kâr haddini geçemez. imalâtçılar, işlemiş oldukları yarı mamullerini tam mamul hale getirecek imalâtçılara satabilecekleri gibi, ellerinde bulunan mamul, yarı mamul ve iptidai maddeleri diğer imalâtçılara kârsız satabilirler Toptancılar, memleket dâhilinde istihsal ve imâl edilen malları diğer toptancılara satabilirler; ancak, alıcı toptancı, satıcı toptancının müesses bulunduğu şehir veya kasabada ise veya malı ikinci el toptancıdan satın almışsa her ikisinin kârları yekûnu 13 uncü maddeye göre toptancılar için tesbıt olunan âzami kâr haddini geçemez ve aynı mal için toptancılar arasında bir defadan fazla kâr paylaşması yapılamaz Toptancılar, müesses bulundukları şehir ithalâtçısından aldıkları mallan, bu maddenin ikincr fıkrasr hukumlerr dâhilinde diğer şehir ve kasabalardaki toptancılara satabilııler Ancak, 984 sayılı kanun hükümlerine giren ithal malı tıbbı eczanın ithal merkezlerinde kârsız olarak iki toptancı elden geçmesi mümkündür. Toptancıların, toptancılık yaptıkları yerde bir ticaret evi veya büro gibi daimi bir işyerinin bulunması şarttır Toptancıların, bu yerlerini ve varsa (kendilerine ait veya kiralanmış olsun) depolarını ve değişiklikleri mahallî ticaret ve sanayi odalarına yazı ile bildirmeleri mecburidir Nüfusu ( ) den fazla olan şehirlerde toptancılar ticari mamulleri için, Ticaret Kanununda yazılı defterleri tutmak ve bütün alım ve satımlarını bu defterlere kaydetmekle mükelleftirler Perakendeciler, küçük sanat erbabından olan imalâtçrlara ve kendi grupu mensuplarına mal satabilirler, ancak kendi grupu mensuplarına mal sattıkları takdirde, satıcı ile alıcının kârları yekûnu, 13 uncü maddeye gore perakendeciler için tesbıt olunan kâr haddini geçemez ihracatçılar, ellerindeki malları kendi grupu mensuplarına, imalâtçılara veya perakendecilere kârsız satabilirler. Şu kadar ki, bu mallar, satın alan ihracatçı tarafından fnlen ihraç edildiği takdirde hâsü olan kâra iştirak edebilirler. Resmî daire ve teşekküller veya hususi müesseseler istihlâk edecekleri veya kullanacakları malları perakendecilerden olduğu gibi doğrudan doğruya ithalâtçılardan, imalâtçılardan veya toptancılardan satın alabilirler Şu kadar ki, bu daire ve teşekküllerle hususi müesseselerin perakendecilerden satın alacakları mal miktarı, o malın perakende satışında âdet

6 Sattfe: 10H0 GajteteT 16 ŞUBAT 1946 olan miktarı aştığı takdirde, satıcı perakendecinin bu satışında kullanabileceği kâr haddi, o malın toptancısı için tesbit edilmiş bulunan azami kaı haddinden, toptancı kân tesbıt edilmemiş mallarda ise, <V { 10 dan fazla olamaz.» C) 5 ıncı madde aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir «Bir grupta bulunanlar diğer gruplara ait işleri de yapabilirler; bu takdirde ilgili gruplara girmeleri şarttır. Bunlar girdikleri grupların her birine ait hükümlere ayrı ayrı tabı olurlar. Toptancılar, toptancı sıfatıyle aldıkları malları perakendeci grupuna da girerek aynı şehir ve kasabada sattıkları takdirde, yalnız perakendeci kârı alabilirler. İthalâtçı, ithal ettiği malı perakendeci grupuna da gıreıek sattığı takdirde, ithalâtçı ve perakendeci kârlarının her İkisinden istifade edebilir. Ancak, ithalâtçının müesses bulunduğu şehirde yapacağı perakende satışlarda perakendeci kârı, o malın ithalâtçı maliyet fiyatı üzerinden hesaplanır.» Ç) 6 ncı madde aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir «İkinci maddede yazılı grupların mensupları, kayıtlı bulundukları ticaret ve sanayi veya esnaf odalarmdan ve bu teşekküllerin bulunmadığı yerlerde belediyelerden gruplarını gösteren bir (grup vesikası) almağa ve her yıl bu vesikaları veren'merci tarafından ilân edilecek sure İçinde yenilemeğe mecburdurlar. Yenilenmiyen vesikalar hükümsüzdür Grup vesikalarına (ihracatçı ve Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin' den gayri şehirlerde müesses perakendeci vesikaları hariç) tacirlerin iştigal mevzularının yazılması mecburidir. Bu vesikaların daha ne gibi malûmatı ihtiva edeceği ve hangi şartlar dâhilinde verileceği Ticaret Bakanlığınca tâyin olunur. Tacirlerin, grup vesikalarında yazılı İştigal mevzuları dışında kalan malları ticaret kasdıyle satın almaları ve satmaları yasak olduğu gibi, grup vesikasını ibı az etmeyen veya bu vesikada yazılı iştigal mevzularma glrmlyen malları satın almak istıyen tacirlere satış yapılamaz ve böyle bir vesikayı hâmil olmıyan grup mensuplarından tacirlerce mal satın alınamaz.» D) 7 nci maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir: «Perakende teamülü belli olmıyan malların satışlarında tacir Ue alıcı arasında miktar üzerinde ihtilâf çıkarsa, bu ihtilâfın halime, ticavet ve sanayi odaları ve bunlarm bulunmadığı yerlerde belediye encümenleri yetkilidirler» E) 8 ıncı madde aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir «Tacirlerin tacirlerden faturasız mal satm almaları ve tacirlere faturasız mal satmaları yasaktır Tacirlerin, tacir olmıyanlardan, Ticaret Bakanlığınca tâyin edilecek maddelere ait yapacakları bütün mubayaalarını tarih sırasiyle bir deftere kayıt etmeleri ve fjyatların mubayaa tarihindeki mahalli rayice uygunluğunu, malı satmadan önce ve en geç bir hafta İçinde, mahallî ticaret ve sanayi odasına ve oda bulunmadığı takdirde belediyeye tasdik ettirmeleri mecburidir Bu defterlerin sahifelerinin numaralı ve noterce tasdikli olması şarttır. Ne şeküde tutulacağı ve ne gibi malûmatı ihtiva edeceği Ticaret Bakanlığınca tâyin olunur. Komüsyoncular, satılmak üzere kendilerine gönderilen mallar İçin satış fiyatı hakkında talimatı ihtiva eden yazılı bir satış emri almadıkça satışı yapmamağa ve satılmak üzere komüsyoncuya mal gönderenler de bu satış emrini vermeğe veya göndermeğe mecburdurlar Komüsyoncuya mal gönderen tacir bu malı başka bir tacirden satm almışsa, komüsyoncusunun bu malın satışında tanzim edeceği faturaya esas olmak üzere, kendisindeki mubayaa faturasının bir suretini satış emriyle beraber komüsyoncuya göndermeğe mecburdur Yaş meyva ve sebze satışları bu kayıtlara tabi değildir.» F) 9 uncu madde aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir «Memleket dahilindeki alım ve satım muamelelerinde bu karar gereğince tanzim edilecek faturalar aşağıda yazılı malûmatı İhtiva eder: 1 Taculerin tacirlere verecekleri faturalar: a) Satıcının adı ve soyadı veya ticaret unvanı, adresi, kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi veya esnaf odası, kayıt numarası, hangi grup mensubu sıfatiyle bu malı sattığı, grup vesikası numaıası, tarih ve numara; b) Alıcının adı ve soyadı veya ticaıet unvanı, adresi, hangi grup mensubu sıf atiyle bu malı satm aldığı, grup vesikası numarası; c) Satılan malın mıktaıı, cinsi, nev'ı, satış fiyatı, kıymet tutan, satıcı tarafından kullanılan kâr payı; ç) Satılan malın kimden alındığı (adı ve soyadı veya ticatot unvanı, bulunduğu yer, faturasının tarihi ve numarası ve kaça alındığı). n Tacirlerin talep üzerine müstehliklere verecekleri faturalar a) Satıcının adı ve soyadı veya ticaret unvanı, adresi, tarih ve numara; b) Alı emin adı ve soyadı; c) Satılan malın miktarı, cinsi, nev'ı, satış fiyatı vo kıymet tutan Bu maddeye göre tanzim edilecek faturaların satıcı veya namın» imzaya yetkili olanlar tarafından İmzalanması mecburidir.» G) 11 inci madde aşağıda yazılı olduğu gibi değlştlıllmiştlr. «Tacirlerin tacir olmıyanlardan yapacakları mubayaalar İçin 8 İnci madde gereğince tutacakları defterler fatura hükmünde olup, Millî Korunma Kanununun tatbik edildiği müddetçe muhafazası ve her talep vukuunda ibrazı mecburidir.» H) 16 ncı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir «c) İhraç mallarını, kısmen veya tamamen, bu karar hükümleri dışında bırakmağa yetkilidir» I) 27 nci madde aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir «Bu karara göre fiyatları veya âzami kâr hadleri bclirtlimlycn malların alım satımlarının kontrolü belediye teşkilâtına aittir. Bu kontrolü yapan belediye memurları Millî Korunma Kontrolöıü yetkisiyle hareket ederler. Millî Korunma Kontrolorlerlyle bu karaım K/595 sayılı kararla değiştirilen 24 üncü maddesinde sayılan memurlar da bu nevi mauar üzerinde ayrıca kontrol yapmağa yetkilidirler.» Madde 2 _ Bakanlar Kurulunun 15/2/1945 tarih ve 3/2167 numaralı kararlyle yürürlüğe konan K/577 sayılı karaı yüıürlükten kaldırılmıştır Geçici Madde İşbu karaım 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası gereğince grup vesikalarına yazılması mecburi olan iştigal mevzularının 1946 yılı için ilân edilecek yenileme müddeti içinde vesikalara yazılmış olması lâzımdır. Halen tacirler elinde mevcut olup, iştigal mevzuu kaydını İhtiva etmiyen vesikalar bu yenileme müddetinin hitamına kadar kullanılabilir /522 3/1865 3/216" 3/2838 Madde 3 _ Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girer Sözü Recen t A - Kanunlar t llnjlıs, Ticaret Kanunu 28/6/1926 Ecza Ticarethanelerimle sanat ve ziraat islerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin sntıldılh dükkânlara mahsus Kanun 12/3/1927 Artırma, Eksiltme ve Ihalp Kanunu 10/6/1934 Milli Korunma Kanunu 26/1/1940 B - Bakanlar Kurulu Kararları Ticaretin düzenlenmesi ve ihtikârın önlenmen! için ha zırlanan 510 sayılı Koordinasyon Kararını yfırürtııec koyan Bakanlar Kurulu Karan 11/3/1944 Ticaretin düzenlenmesi ve ihtıkînn önlenmcsıno dair olan 510 sayılı kırarın bazı maddelerinin dc&ısarılnlehi hakkındaki 554 Bayılı Koordinasyon Kararını yürurluîte koyan Bakanlar Kurulu Karan 11/12/1944 Gerçek ve tüzel kısılenn ellerinde bulunan 7eytinyagı. pa mukyağı vesaıı her türht nebati yablann satışlarının düzen tenmesi hakkındaki 577 sayılı Koordinasyon Kararını ylı rürluye koyan Bakanlar Kurulu Kararı 21/2/1941 Ticaretin düzenlenmesi ve ıhtıkûnn önlenmeji hakkındaki 510 ve 554 sayılı Kararların bjizı maddelemıln dığıstırıl mesi hakkındaki 595 aayılı Koordinasyon Karanın yıırurluge koyan Bakanla! Kurulu Karan 17/7/1945 oanuı Tertlı. niı Sdhlff Hum G>»»< S« II 246 8/ ?

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME Künye----------------------------------------------- Adı: SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949

96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 8.8.1951 / 5835 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 14.8.1951 /

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme. BİRİNCİ KISIM Genel esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Vergi uygulanmasında yetki

BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme. BİRİNCİ KISIM Genel esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Vergi uygulanmasında yetki Kanun Adı: VERGİ USUL KANUNU Kanun No: 213 Kabul Tarihi: 4/1/1961 Resmi Gazete Sayısı: 10703 Resmi Gazete Tarihi: 10/1/1961 Kanunun Şümulü Madde 1- Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında,

Detaylı

BİR AMME TARAFINDAN YAPILAN MUKAVELELERE KONULACAK ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

BİR AMME TARAFINDAN YAPILAN MUKAVELELERE KONULACAK ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME BİR AMME TARAFINDAN YAPILAN MUKAVELELERE KONULACAK ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 Kanun Tarih ve Sayısı: 14.12.1960 / 161 Resmi Gazete Yayım Taihi ve Sayısı: 21.12.1960

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGĠ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir.

Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir. VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi: 04/01/1961 Resmi Gazete Tarihi: 10/01/1961 Resmi Gazete Sayısı: 10703-10705 GİRİŞ : KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı

Detaylı

www.tugramalimusavirlik.com VERGİ USUL KANUNU

www.tugramalimusavirlik.com VERGİ USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU Kanunun Şümulü : M.1 Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TİCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBİK SAHASI: I - TİCARİ HÜKÜMLER:

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 287 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 2751

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk İŞ KANUNU Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 1/9/1971 Sayı: 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3102 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tarifler:

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TĐCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBĐK SAHASI: I - TĐCARĐ HÜKÜMLER:

Detaylı

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/997.html

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/997.html 1 of 244 12/19/2008 7:07 PM TÜRK TĐCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBĐK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET BORSALARI MUAMELAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE TİCARET BORSALARI MUAMELAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE TİCARET BORSALARI MUAMELAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 65 inci maddesine istinaden düzenlenen bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret

Detaylı

HARÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/7/1964 Sayı: 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 * * * Kanunun şümulü: Madde 1 - Bu

Detaylı

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151)

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI : 199 Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) t T. C. Başbakanlık 2. VII. 1952 Muamelât Umum

Detaylı

BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN (1)

BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN (1) 2421 BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 5953 Kabul Tarihi : 13/6/1952 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20/6/1952 Sayı : 8140

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1)x Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : 6/1/1961 Sayı: 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 850 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı