T.C. Resmî Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920"

Transkript

1 T.C Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim tdare ve yan işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur KANUN Tescil ed ilmi yen birleşmelerle bunlardan doğan çocuklar uı tesciline ve glsii kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak kaydına dair Kanun Kanun No: 5524 Kabul tarihi: 1/2/1950 BİRİNCİ Madde 1 Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 4 Ekim 1926 tarihinden hu kanunun yayımı tarihine kadar evlendirme memuru önünde yapılmış bir bağıta dayanmıyarak birleşip karı koca halinde yaşamış ve evlenmelerine Türk Medeni Kanununun 92 nci maddesine göre bir engel bulunmamış olanlardan çocuk olduğu takdirde bu birleşmeler evlenme suretiyle ve bunlardan doğan çocuklar da nesebi erkeğe izafe üe tescil Evli bir erkekle edilir. sahih olarak kadın ve evli olmıyan bir kadının yukarda yazıldığı gibi yaşayışından doğmuş olan çocuklar da nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe izafe ile tescil edilir. Ancak bu kadınla erkeğin birleşmeleri evlenme suretiyle tescu edilemez. Karı koca gibi yaşamaları Ölüm ve ayrılık gibi sebeplerle devam etmemiş olanların karı koca halinde yaşadıkları zaman doğmuş olan çocukları dahi yukardaki hükümlere göre nesebi sahih olarak ana ve babalarının adları gösterilerek tescil olunurlar. Madde 2 Bu kanunun yayımından önceki birleşmelerden kanunun yayımı tarihinden başlıyarak üç yüz gün içinde doğan çocuklarla ana ve babaları hakkında da birinci madde hükmü uygulanır. Madde 3 4 Ekim 1926 tarihinden önce yapılan ve tescil edilmemiş olan evlenmelerle bu evlenmelerden doğup tescilleri yapılmamış çocukların kendileri veya ilgilileri, mahalle veya köy ilmühaberleri varsa belgeleri ile nüfus memurluğuna başvurdukları surette kayıt ve tescilleri yapılır. Madde 4 Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce boşandıkları halde boşanmaları nüfus kütüğüne tescil edilmemiş olan karı koca sulh yargıcı önünde bu hususu müştereken beyan suretiyle tesbit ettirdikleri ve bunların birinci maddede yazılı olduğu şekilde başka kadın veya erkekle birleşmelerinden çocukları bulunduğu takdirde haklarında mezkûr madde hükmü uygulanır. Madde 5 Bu kanun gereğince karı koca sair gibi yaşıyan kadın ve erkek bu birleşmelerin evlenme suretiyle tescili İçin birlikte, bu birleşmeden doğan çocuklar m kaydı için de ilgililer, muhtarlara başvurup alacakları ilmühaberleri bir dilekçeye bağlıyarak yerin en büyük mülkiye üstüne vermek suretiyle istemde bulunurlar. İlgililer çocukların tescili için istemde bulunmadıkları surette bunları bir ilmühaber vermek suretiyle yazdırmakla mahalle ve köy muhtarları ile köy ihtiyar meclisi üyeleri Mülkiye üstleri, verilen dilekçe ve ilmühaberleri nüfus kayıtlarına göre kanuni şartlan haiz olanların tescilinin yapılması içim nüfus İdarelerine havale eder. Nüfus İdarelerince yapılacak inceleme sonunda kanuni şartların bulunduğu anlaşılırsa vakaların hemen tescili yapılır. Muhtarların yaptırmak istedikleri tesciller nüfus İdaresi tarafından hemen babaya tebliğ olunur. Babanın bulunduğu yer belli değilse ikametgâhının kapışma asılmak suretiyle ilân olunur,. Otuz gün İçinde itiraz vukubuitmadığı takdirde ve itiraz halinde sulh yarğıçlığınca verüecek*karara göre tescil yapılır. Tebliğ ve ilânların yapıldığım ve itirazın vukubulmadığını tesbit eden tutanaklar, verilmiş ise sulh yargıcı kararları, nüfus İdarelerince dosyalarında saklanır. Madde 6 Bu 'kanun gereğince yapılmış olan tescahere karşı ilgililer öğrendikleri tarihten itibaren altı ay ve her halde tescü tarihinden İtibaren beş yıl içinde Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre yetkili mahkemeye dâva açabilirler. Cumhuriyet savcısının butlan dâvası hakkı mahfuzdur. ÎKÎNd Madde 7 Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tescil edüımiyerek gizli kalan kimseler, hangi yaşta olursa olsun ve kütüğe geçirilmemiş ölümler hakikî tarihi ile bu kanun hükümlerine göre nüfus kütüklerine yazılır. Madde 8 Gizli kalan kimseleri, kendileri veya veli veya vasüeri veya ev reisleri yazdırmakla Mahalle veya köyü nüfus kütüklerine geçirilmemiş ölümleri ve gizil kalan kimseleri mahalle ve köy muh tarlan ile köy ihtiyar meclisi üyeleıiy soruşturup öğrenerek usulüne göre yapacakları ilmühaberlerle nüfus memurluklarına bildirmekle ÜÇÜNCÜ 'Madde 9 Yapılacak tescil işlemleri için bu kanunum yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde istemde bulunulması lâzımdır. Madde 10 Bu kanunun şümulüne giren vakaların tesbit ve tescillerim temin etmek üzere valiliklerce şehir, kasaba ve köylerde sık sık

2 Sdrife: (Resmî Gazete) 7 ŞUBAT 1 M tarama yaptımmr. Valiler bu taramalarda (Adalet teşkilâtı bartç) bütün memurları asli vazifelerme halel gelmemek şartlyle çalıştırabilirler. Madde 11 ıbu kanuna göre yapılacak işlem ve tesciller ve verilecek dilekçe ve ilmühaberler ve açılacak dâvalar her türlü harç, resim ve cezadan muaftır. Bu kanunun yayımı tarihine kadar bildirilmemiş doğum, ölüm ve evlenmelerden dolayı mahkeme ve idare kurullarınca hükmolunarak henüz alınmamış para cezalariyle infaz edilmemiş olan diğer cezalar affeduimiştir. Madde 12 Bu kamun gereğince tescil edilecek vakaları yazdırmak üzere 9 uncu maddede gösterilen süre içinde blldlrmlyeıırlerden idare kurulu kararı ile on liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır. [Madde 13 Bu kanun gereğince: ödevleri süresinde yapmıyan mahalle ve köy muhtarları ile köy İhtiyar meclisi üyelerinden, İdare Kurulu karariyle on liradan elli liraya' kadar hafif para cezası alınır. Madde 14 Yaptıkları evlenme akitlerin! nüfus memurlarına bildirmeye mecbur olan evlenme memurları, otuz gün içinde bu ödevlerini yerine geıbirmedikleri takdirde burular hakkında da idare kurullarınca yukarki maddederde yazılı ceza hükmolunuır. Madde 15 İdare kurullarınıaı bu kanun gereğince vereceği para cezalarına mütaalhk kararlar kesin ölüp Tahsili Emval Kanununa göre yerine geltlrimr. Maıdde 16 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve ilânı hususunda 1322 sayılı kanunun 11 İnci maddesi uygulanır. 'Madde 17 Bu kamunu Bakamlar Kurulu yürütür. 3/2/1950 A) Kendilerine verilen ödevi kabul etmlyen veya savsıyam memur Reaml lardan; Bati* Duştur Tertip Cilt Sahi/e Caaete Savı B) Verilmesine lüzum gösterilen ilmühaberlerl venmdyen veya ge SİMİ mtm Kamular ı ciktiren ve bölgelerimde bulunan gizli nüfusun ve kayda geçirilmemiş ölümlerin ilmühaberlerini yaparak nüfus memurlarıma vertmiyen ve ta Türk Kanunu Medenlai 4/4/192«Kananların ve nizamnamelerin ve meri sureti neşir ve ilânı 47 2S7 539 rama yapmak için gönderilen memurlarla işbirliği yapmıyan ve bunlarım ödevlerini güçleştiren ve bu kanunun kendilerine yüklediği sair ret tarihi halkında Kanun 4/6/1928 Tahaili Emval Kanunu 13/8/ «24 T. V. 319 TEBLİĞ Orman Genel Müdürlüğü 5 numaralı Orman Tahdit Komisyonu Başkanlığından: İzmir İlinin Değirmendere Bucağma bağlı Çile Köyü hududu dahilindeki Devlet Ormanlarının tahdit kısa dayanağı Karar No: 36 Karar tarihi: 13/6/ Kuşçudağı Ormanının kuzey hududu: 4327 Ayazma mevkiinden başlayıp 4328 Osman Yeğen, T ahir Gökçe ve Osman Yeğen, 4345 Ahmet Beyli Köyü arazisi, Doğusu: 4294 Balıkpınarı mevkii, Balıkpmarı sırtları, Beşpınar deresi, 4398 Doymuştepe, tepesi, Güneyi: 4399 Doymuştepesi, 4400 Doymuş sırtı, 4401 Kuşçudağı Batısı: 4402, 4403, 4404 Kuşçudağı etekleri hududu İle çevrilidir. % 60 çam, <%, 20 meşe ve pırnallık, % 20 kayalıktır. (581) hektardır. 2 lu Dededagı Ormanının hududu: Kuzeyi 4288 Kalabak köprüsü 4286 Halime tarlası, 4285, 4284, 4283, 4282, 4281 Çakaltepe Köyü arazisi 3970 Yeniköyden Ahmet Üzümcü tarlası, Kalaycıderesl mecrası, Mehmet Uysal arazisi, 4086, 4087, 4088 Yalnızsam sırtı, 4089, 4090 Sarpçatepe, 4091 Çiftliktepe, 4238, 4239 Sarpçasırtları ve kayaları, Doğusu: 4287 Fatma Avcı tarlası, 4387, 4386, 4385, 4384, 4383 Yenlköy Çile yolu, 4382 Kara Ali, 4381, 4380 Eskimezar mevkii 4379, 4378, 4377 Tekke kayası, 4376 Mehmet Koyuncu, 4375 Kireç ocağı, 4374 Ahmet Çavuş, 4373, 4372 Muran damı, 4371 Kocataş. Güneyi: 4370 Şükrü Demirel, 4369 Kocaçukur, 4368, 4367, 4366, 4365, 4364, 4363, 4362 köy bahçeleri, 4361 Ahmet Karaoğlu 4360, 4359, 4358, 4357, 4356, 4355, 4354, 4353, 4352, 4351 Ahmet Karaoğlu arazisi, 4350, 4349, 4348 Köyaltı mevkii, 4347, 4346 mezarlık mevkii. Batısı: Değirmen çayı mecrası, 4279 Sarpça kayası hududu Ue çevrilidir. İşbu orman (679) hektar vüsatindedir. % 70 çam, % 15 pırnal meşesi ve emsali, % 15 açıklık ve kayalıktır. 3 No, lu Yeşilbucak Ormanının hududu: 4288 Kalabak köprüsü, 4289 İzmirli Ahmet, 4290 Yeşilbucak mevkii, 4291, 4292 Yeşilbucak sırtı, 4293 Göltepe, 4321, 4320 Ayşe Gömleksiz, 4319 Mehmet Küçük, 4318, 4317 İbrahim Artan, 4316 İzmirli Emine, 4315 Recep Çıtak 4314, 4313 keza Recep Çıtak, 4312, 4311 Çakaltepe Köyü arazisiyle çevrilidir. İşbu orman (58) hektar vüsatindedir. % 60 cam, %20 pırnal meşesi ve emsali, %20 kayalık ve yanıklıktır. 4 lu Antepe Ormanının hududu: 4331, 4332 Ahmet Yeğen, 4333 Ali Çavuş, Emin Kaplan, 4337, 4338 Mevlût Saygı arazileriyle çevrilidir. İşbu orman (14) hektar vüsatindedir. % 60 meşe ve pırnallık, % 20 çam, % 20 açıklık ve kayalıktır. 5 lu Alatepe Ormanının hududu: 4421 Fatma tarlası, 4422 İbrahim Avcı, 4423, 4424 Emine, 4426, 4427 İsmail Koyuncu, 4428 Mehmet Derviş arazileriyle çevrilidir. İşbu orman (10) hektar vüsatindedir. % 60 pırnal ve meşe % 20 çam, % 20 açıklık ve kayalıktır. 6 Göztaşı Ormanının hududu: 4412 Cemal Taşcan, 4413, 4414, 4415 Mehmet Ali, 4416, 4417 Hasan Küçük, 4418 Osman Yeğen, 4419, 4420 Sait Uzun arazileriyle çevrilidir. (9) hektar vüsatindedir. % 50 çam, % 30 pırnal meşesi ve emsali % 20 açıklık ve kayalıktır. Netice: Yukarda hudut ve evsafı yazılı (581) hektar Kuşçudağı, (679) hektar Dededagı, (58) hektar Yeşilbucak, (14) hektar Antepe, (10) hektar Alatepe ve (9) hektar Göztaşı ormanları hakkında 3116 sayılı Orman Kanununun 8 inci maddesine müsteniden tasarruf İddiası vaki olmadığından Komisyonumuzca Devlet adına tahdit edilmiştir. Köyün kültürel arazisiyle Dededagı Ormanı dâhilinde bulunan ve Hazineye ait olan Mersinalanı Ue bir buçuk hektardan ibaret olan köy mezarlığı tahdit harici bırakılmıştır. Tahdit ettiğimiz sınırlar siyah yağlı boya ile numaralı kazıklar dikilmiş sabit kayalara da numara vazedilmek suretiyle Devlet ormanlarından tefrik edilmiştir. Tahdit neticesi tanzim edilen tutanak üe işbu tutanak özeti ve 1/ mikyasındaki krokisi Çile Köyü ihtiyar odasına 13/6/1949 tarihinde talik edilmiştir. İtirazı olanların talik tarihinden itibaren mahalli mahkemelere üç ay zarfında müracaat edebilecekleri ilân olunur. 5 lu O. T. K. Başkam Ormancı Üye Osman Çamlıdağ Fahri Günsür Çile Köyü bilirkişileri Tevfüc Şalcaa Ferit Denizan 366T

3 7 ŞUBAT MS (Regnaî Gm*) Sâàife: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: Müstahzarın adı Ruhsatname 1949 yılı Ekim ayı başından 1949 Aralık ayı sonuna kadar ruhsatnameleri verilen yerli tıbbî ve ispençiyari müstahzarlar listesidir Ruhsatname Müstahzarın adı Vitamin Bl Tablet 20 mgr. «Tüp: 20 tablet X 20 mgr. Vitasark B Fortissimum Amp. 100 mgr. «Kutu: 3 Amp. X 2 cc. 100 mgr. 21/22 Yeni 21/23 1 Vltege D2 Ampul Ünite «Kutu: 1 Amp. X lcc. 2 Vltege Bl Amp. 25 mgr. «Kutu: 3 Amp. X 1 ce. 25 mgr. 3 Vltege D2 Goutte «Kutu: 1 Sise X10 ce U. Ent. 4 Vltege B l Ampul 50 mgr. «Kutu: 3 Amp. X 1 cc 5 Sulfate de Striychnine Tege Amp. «Kutu: 10 Amp. X 2 mgr. 1 ce. 6 Morphine-Atropine Tege Amp. «Kutu: 10 Amp. x 1 cc. 7 Bellacodine Ctomprimés«Kutu: 15 komprime 8 Vita-Kola Draje «Şişe: 30 draje '9 Hypar Granül «Şişede: 75 Gr. 10 Seldlyet «Kristal tuz «Şişede: 50 Gr. İl Diarose Comprimes «Tüp: 20 komprime 12 N-Vital Tablet «Şişede: 20 tablet 13 Metonin Tablet 0.50 Gr. «Kutu: 25 tablet 14 D-Vital «Solution Alcoolique «Şişede: 10 cc U. E. 15 Hepaton Ampul 2 cc. «Kutu: 5 Amp. x 2 cc. 16 Trisulfan Tablet «Şişe: 20 tablet 17 Vitabiol D2 Solution Alcoolique U. l./cc. «Şişede: 10 c o 18 Kodal Tablet «Tüp: 15 tablet 19 Koparln Mayi «Kutu: 10 cc. lik şişede 15 Gr. 20 Efedramin Tablet «Tüp: 20 tablet 21 Vitaşark C Ampul 0.05 Gr. «Kutu: 10 Arap. X 1 cc Gr. 22 Vitaşark C Ampul 0.10 gr, «Kutu: 10 Amp. X 2 cc Gr. 23 Koronarin Bl Komprime «Bagalit kutu: 15 komprime 24 Opium Şark Ampul 0.02 Gr. «Kutu: 10 Amp. X 1 cc Gr. 25 Triseptyl Komprime «Tüp: 20 komprime 26 Sulfasuxinyl Tablet «Tüp: 20 tablet 27 Perma Saç Kıvırma Müstahzarı «Şişe muhteviyatı: 100 Gr. kıvırıcı solüsiyon ve «1 Paket: 12 Gr. nötralizatör 28 K-Vital Tablet 10 mgr. «Şişe: 20 tablet X 10 mgr. 29 N-Vital Ampul «Kutu: 3 Amp. X 2 cc. 80 Morphine Ampul Tege «Kutu: 10 Amp. X lcc Gr. 31 Thymocodine Tege Sirop «Kutu 1 Şişe X 150 cc. 32 Jucodine Tablet «Tüp: 15 tablet 83 B-Vital Tablet 100 mgr. «Şişe: 20 tablet X 100 mgr. 34 B-Vital Tablet 50 mgr. «Şişe: 20 tablet*x 50 mgr. 85 Homovérine Komprime «Şişe: 20 komprime 36 Oestrol Ampul «Kutu: 5 Amp. X 1 cc. 1 mgr. 87 Kina-C-Vital Draje «25-50 ve 100 drajelik ambalaj 38 Piramizon Komprime 0.10 Gr. «Kutu: 20 komprime X0.10 Gr. 39 Piramizon Komprime 0.30 Gr. «Kutu: 10 komprime X 0.30 Gr. 40 Cetamin Komprime «Şişede: 20 komprime 41 Kataprin Tablet Şanlı «Tüp: 10 tablet 42 Hepakürin (granulé) granule «Şişe muhteviyatı: 100 Gr. 43 Sulfoksin Komprime «Tüp muhteviyatı: 24 komprime 44 Niacine Tege Tablet 50 mgr. «Kutuda şişe: 25 tablet X 50 mgr. 45 Sodln Granule Efervesan «100 cc. lik şişede: Gr. 46 Paragal Pomad «100 cc. lik vazoda: 125 Gr. 47 Püre al Tablet «Kutu: 10 tablet 48 Betamin Fort Komprime 0.05 Gr. «Şişede: 20 komprime X 0.05 Gr. 49 Betamin Faible komprime Gr. «Şişede: 20 Kompr. X Gr. 50 Spasmatropin Tablet «Tüpte: 20 tablet 51 Urodine Granül «Şişede: 125 Gr. 52 Bellaginol Komprime 1. E. «Şişede: 25 komprime 53 Cuti-A Pommade «Tüpte: 28 Gr. 34 Formamide Komprime «Kutuda 1 cam tüp: 20 Kompr. 20/68 Yeni 20/69 20/70 20/71 T) 20/72 20/73 20/74 20/75 20/76 20/77 120/78 20/79 20/80 20/81 20/82 20/83 20/84 20/85 20/86 20/87 20/88 20/89 20/90 20/91 > 20/92 20/93 20/94 20/95 20/ /98 20/99 20/100 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8, 21/9 21/10 21/11 21/12 21/13 21/14 21/15 > 21/16 21/17 21/18 21/19 21/20 21/ yılı Ekim ayı başından 1949 Aralık ayı sonuna kadar ruhsatnameleri verilmiş bulunan yabancı müstahzarlar ve bunların gümrük sınıflarını gösterir listedir Ruhsatname Gümrük Müstahzarın adı Menşei Snf. 1 Amethone Capsules 50 mgr. «25 kapsül Amerika 32/24 2 Yeni 2 Ovocycline Compr. d'implantation 20 mgr. İsviçre 32/ Testoviron Dragées 5 mgr. Almanya 32/ Aminacyl Ampoule 10 ce isviçre 32/ Forapine Ampoules 2 cc. Almanya 32/ Forapine Salbe Normal «Tüp: 20 Gr. * Almanya 32/ Forapine Salbe Forte «Tüp: 20 Gr. Almanya 32/ Aminacyl Dragées «Şişe: 250 draje İsviçre 32/ Uriodone Forte Ampoules 50 % 20 cc. İngiltere 32/ Uriodone Solution Amp. 35 % 20 cc. İngiltere 32/ Gelu-Cillin Tablets U. I. Amerika 32/ Coazimol Ampoule Bruschettini 2, 5 ve 10 ce. italya 32/ Di-Folliculine Amp. 1 cc.,0.001 Gr. Belçika 32/ Di-Folliculine Dragées àl mgr. Belçika 32/ Penicillin (Oil Wax) Sus pension Injection Units/cc. İngiltere 32/38 Muaf 16 Vi-Etal Compr. 12 mgr. isviçre 32/ Talidine Comprimés à 0.5 Gr. Fransa 32/40 3 italya 32/41 3 Tebdilen 18 Azoseptal Comprimés 0.5 Gr. 19 Coliseptal Comprimés 0.50 Gr. italya 32/ Crinodora Comprimés 0J.0 Gr. italya 32/ Penicillin Eye Ointment 1000 U. L/Gr. ingiltere 32/44 3 Yeni 22 Ovocycline MB Amp. Cristalline 10 mgr. İsviçre 32/ Digifoline Comprimés Gr. isviçre 32/ Viscopaste Bandages Eni^8.89 cm. ve uzunluğu =5.48 metre İngiltere 32/ Calcium Soprolac Ampoules 10 cc Belçika 32/ Calcydic Tablets «50 tablet ingiltere 32/ Penicillin Ointment 500 I. U./Gr. ingiltere 32/ Pentrite Compositum Tablet 0.02 Gr. isviçre 32/ Pentrite Forte Tablet Gr. isviçre 32/ Pentrite Mite Tablet Gr. isviçre 32/ Persédon «Roche Comprimés 0.2 Gr. isviçre 32/ Synergon Ampoules 1 cc. Fransa 32/ Calcydic Granules «Şişede: 227 Gr. İngiltere 32/ Glucantime Ampoules 30 % «5 cc. Fransa 32/ Diazil Comprimés 0.5 Gr. İsviçre 32/ Neo-Hombreol Comprimé Pour Implantation 100 mgr. Hollanda 32/ Progestine Organon Ampoules 25 mgr. Hollanda 32/ Dimenformon Comprimé pour Implantation 20 mgr. Hollanda 32/ Euphyllin Comprimés 0.10 Gr. Hollanda 32/62 2 Tebdilen 40 Euphyllin Amp. % cc. Hollanda 32/ Euphyllin Amp. % 24 2 cc. Hollanda 32/ Euphyllin Suppositoires Hollanda 32/ Sulfonovin tbsa Comprime 0.5 Gr. isviçre 32/66 2 Yeni

4 Satoife: ŞUBAT 1950 Ruhsatname Gümrük Müstahzarin adi Menşei Snf. 44 Bidevit Ampoules Injectables U. I. Solution Huileuse Belçika 32/67 3 Yeni 45 Ovocycline Linguettes 0.1 mgr. İsviçre 32/68 3 > 46 Béthiazine Ampoules Gr. Fransa 32/ Pilka Zyma Goutte «5 Gr. İsviçre 32/70 2 TebdUen 48 Gynocllline Comprimé 0.50 Gr U. Oxford Belçika 32/71 3 Yeni 49 Di-Folliculine Amp Gr. 1 ce. Belçika 32/72 3 > 50 Scabolex Solution 25 %W/V İngiltere 32/73 1 > Not: 29/12/1948 tarih ve 7092 sayılı Resmî Gazete'nin 15320nci sahtfeafnde 54 sıra numarasiyle kayıtlı (Ciloprine Solution) adlı müstahzarın kaydı hükümsüzdür. Afyon Terakki Servet Bankasından: Şirketimizin 1949 senesine ait genel toplantısı 4 Mart 196 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 da Afyonda Banka idarehanesinde yapılacaktır. Toplantının alelade olması hasebiyle esas mukavelenamenin 29 oncu maddesi gereğince en az 5 hissesi olanlar iştirak edeblieceğtnden b u kabil hissedarların sahibi bulundukları hisse senetlerini içtimaa tekaddüm eden 10 gün içinde ve nihayet 3 Mart 1950 Cuma günü saat İT ye kadar makbuzu mukabilinde şirkete tevdi eylemeleri ilân olunur. Gündem : 1 İdare meclisi ve murakıp raporlarının okunması.. 2 ibrası. ve takdiri. Bilançonun tetkik ve tasdikiyle meclisi idare ve ittttraflnfrm Kârın tevziine karar ittihazı. Müddetleri biten üç üyenin yerine üç zatın seçilmesi yılı İçin murakıp seçilmesi. Murakıba senelik ücret ve meclisi Uzunköprü Asliye Hukuk Yargıçlığından : İdareye hakkıhuzur tâyin 266./1-Î Uzunköprü'nün Haiisehaıtun MahhaM esin den Garson Fikret Sellek: Uzunköprü'nün Halisehatun Mahallesinde karınız Ali kızı Neemlye Sellek tarafından aleyhinize açılan boşanma dâvasının Uzuaköprü Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan yargılamasında : Namınıza çıkarılan cavetiyeye postahanece iki ay evvel adres bırakmadan semti meçhule gittiğinizden bahisle tebliğsiz geri &?>rikbfmden mahkemece talep üzerine ilânen tebligat yapılmasına karar verildiğinden. Duruşma günü olan 20/2/1950 Pazartesi saat 9.20 ye brraküdağından o gün ya bizzat veyahut bir vekil vasıtasiyle kendinizi teman ettirmeniz aksi takdirde gıyabınızda duruşmaya devam olunacağı, tebliğ' ı kamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Devrekani Asliye Hukuk Yargıçlığımdan 950/79 Gıyap kararı Çayırçık Köyünden Numan Yılmaz ve rufekaat tarafımda Safiye Acar ve şerikleri aleyhine açılan iptali kayıt ve tescil, dâvasrmn yargılanmasında: Safiye Acar'a davetiye yerine katan olanak üzere 6/12/1948 Sah günlü mahkemede 2sr hazır bulunması ilân olunduğu haltöe getaaeıdlgtnden hakkında gıyap kararı verilmiş ve bunun üzerine yargılama 13/2/1950 Pazartesi gününe bırakılmıştır. Safiye Acar'ın bugünde mahkemeye gelmesi. Ham okuduğundan itibaren beş gün zarfında atftr&z etmesi aksi takdirde mahkemeye kabul edilnüyeceği ilân olunur. 274/1-fl Datça Sulh Hukuk Yargıçlığından : Datça Hazinei Maliyesine izafetle Malmüdürlüğü tarafından İstanbul Sakızağaç 1 lu evde oturan Datça eski Malmüdürü Bahzar Çağlar aleyhine açmış olduğu 206 lira alacak dâvasının yapılan yargılamaları sonunda : Davacının dâvası sabit olduğundan 206 Ura alacak. 5 lira vekâlet ücreti, 39 lira 16 kuruş masarifi muhakeme İle 412 kuruş harem dâvâlıdan tahsiline 7/8/1947 gününde karar verilmiştir. Dâvâlının adresi halen meçhul bulunduğundan hakkındaki kararın Resmi Gazete ile ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren bir hafta zarfında temyiz talebinde bulunmadığınız takdirde hakkınızdaki kararın kesinleşeceği tebliğ yeriıne kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Gaziantep İkinci İcra Memurluğundan : Kızı Fevziye'ye ayda 6 Ura nafaka vermeğe borçlu Gaziantep'in Kepenek Sayı : Mahallesinde mukim iken ikametgâhı meçhul bulunan İsmail Muti hakkındaki icra 264 emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilânın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde borcun ödenmesi ve mal beyanında bulunulması, aksi takdirde cebrî icraya devam ilan olunur. 265 Devrek İcra Memurluğundan : 950/1 Devrek Gayrimenkulun açık artırma ifl anıdır olunacağı tlcesi Başlarkadı Köyü Kamışlık, Kadıpınarı, Arpalık, Samanlık yanı, Eskievyanı ve Uzunelmalık mevkilerinde kâin ve değerinde bulunan altı parça tarla Sulh Hukuk Yargıçlığının 948/145/271 sayı ve 9/8/1949 günlü kesinleşmiş ilâmı gereğince şüyuun giderilmesi için 20 Mart 1950 Pazartesi ve 27 Mart 1950 Pazartesi günleri saat 14 ten 17 ye kadar ilce pazar yerinde açık artırma ile satılacaktır. 950/1 sayılı lzalei şüyu dosyasını dairemizde herkes okuyup daha fazla malûmat alabilirler. Alâkalı ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkullar üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım işbu ilân tarihinden itibaren on beş gün İçinde evrakı müsbi'teleriyle birlikte dairemize müracaatla bildirmeleri lâzımdır. Muayyen olan satış günlerinde artırmaya iştirak edenler satış şartnamesini Okumuş ve lüzumlu malûmatı almış ve bunları tamamen etmiş savdırlar. lira kabul Gayrimenkuller üç defa bağrıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin ı% 75 ini bulmazsa satış İkinci satış gününe talik olunur, îkdnci satışta, da ihale bedem muhammen bedelin % 75 ini bulmadığı takdirde satış talebi düşer. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse satış bedelini masa başında vermezse ihale karaı fesholunarak kendisinden evvel en çok artırana arzetıniş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on gün müddetle yeniden artırmaya çıkarılıp Shale yapılır. İki ihale arasındaki fark ayrıca bir hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Tellaliye ve tapu muamelesi için muktazi masraf alıcıya aittir. Satışa iştirak edecek olanlar takdirî kıymetin <% 7,5 u nispetinde pey akçesini veznemize depo etmeleri lâzımdır. Yukarda gösterilen gayrimenkuller yazılı şartlar tahtında Devrek pazar mahallinde satılacağı ilân olunur. 268 DÜZELTME 4/2/1950 tarifli ve 7424 saydı Resmî Gazete'nin ime sahtfeemde yayımlanan, mevsimlik işlerin tesbitl hakkındaki 3/10466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının birinci maddesinin 19 uncu fıkr&s'mcsaües; Idsaûz. tuzlalarında,] ibaresi yanlışlıkla [deniz tuzlarında,] olarak tertip edilmiş (Olduğundan düzeltüur. Başbakanlık Devlet Matbaa

5 07 Şubat 1950 RESMİ GAZETE Sayı:7426 İÇİNDEKİLER Kanun Sayfa 5524 Tescil Edilmiyen Birleşmelerle Bunlardan Doğan Çocukların Tesciline ve Gizli Kalmış Nüfus Vakalarının Cezasız Olarak Kaydına Dair Kanun 1 Tebliğ İzmir İlinin Değirmendere Bucağına Bağlı Çile Köyü Hududu Dahilindeki Devlet Ormanlarının Tahdit Kısa Dayanağı Hakkında Tebliğ 2 İlanlar 3

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm 429 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 6343 Kabul Tarihi

Detaylı

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER 2007 ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÜCRETSİZDİR Bu broşüre elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete tarih ve sayısı: 28/10/1987-19618 Değişiklik Yapan Yönetmelikler: 1- Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 26/09/2005

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 ORMAN KANUNUNUN 35 NCİ MADDESİNDEKİ YAPI SİSTEMLERİNİN TESPİTİ VE UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç: Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 Sayılı Orman

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4872 sayılı, numaralı,

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İzmir

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI:

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI: PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR * TİCARET SİCİL HARÇLARI: Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) 1. Ticari işletmenin

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2006 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI SAYIN ORTAĞIMIZ,

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ KONULAR Kabahatler Kanunu Kabahatler Kanununda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; Kabahatlere ilişkin genel

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ İLÂN Kanununa Göre İl Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Batman ili

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye Yazma

Detaylı

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir. Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5852-2000/41 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/5852 KONU : Ölü Defin Ruhsatları ANKARA 01.05.2000

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü nün 11/04/2012 tarih ve B.03.0.HİG.0.00.00.03-045.02[01]-10-2012/1429/9057

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTEDŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

830 Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanunu. {Resmî Gazete ile ilâmı : 22.VI. 1946 - Sayı: 6340)

830 Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanunu. {Resmî Gazete ile ilâmı : 22.VI. 1946 - Sayı: 6340) 830 Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanunu {Resmî Gazete ile ilâmı : 22.VI. 1946 - Sayı: 6340) No. Kabul tarihi 4947 14. VI. 1946 Bankanın kuruluşu BİRİNCİ MADDE Türkiye Emlâk Kredi Bankası adı ile ve bu kanunla

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ (01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

ORMAN KANUNUNA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESĠNE VE BU KANUNUN BĠRĠNCĠ MADDESĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN (1)

ORMAN KANUNUNA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESĠNE VE BU KANUNUN BĠRĠNCĠ MADDESĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN (1) 1963 ORMAN KANUNUNA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESĠNE VE BU KANUNUN BĠRĠNCĠ MADDESĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN (1) Kanun Numarası : 4785 Kabul Tarihi : 9/7/1945 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/1945

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI : M.B.B

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI : M.B.B T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :01.2013/684 KARAR TARİHİ : 27/02/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : B.B VEKİLİ/TEMSİLCİSİ : M.B.B ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ : 16.09.2013

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği... VALİLİĞİNE GENELGE 2003/35 10.07.1985 tarihli ve 85/9747

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1947

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1947 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1947 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMA ŞEKLİNE DAİR GENEL HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki barolar il itibariyle üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil baro

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2001. Resmi Gazete Sayısı: 24578. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2001. Resmi Gazete Sayısı: 24578. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı