T.C. Resmî Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920"

Transkript

1 T.C Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim tdare ve yan işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur KANUN Tescil ed ilmi yen birleşmelerle bunlardan doğan çocuklar uı tesciline ve glsii kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak kaydına dair Kanun Kanun No: 5524 Kabul tarihi: 1/2/1950 BİRİNCİ Madde 1 Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 4 Ekim 1926 tarihinden hu kanunun yayımı tarihine kadar evlendirme memuru önünde yapılmış bir bağıta dayanmıyarak birleşip karı koca halinde yaşamış ve evlenmelerine Türk Medeni Kanununun 92 nci maddesine göre bir engel bulunmamış olanlardan çocuk olduğu takdirde bu birleşmeler evlenme suretiyle ve bunlardan doğan çocuklar da nesebi erkeğe izafe üe tescil Evli bir erkekle edilir. sahih olarak kadın ve evli olmıyan bir kadının yukarda yazıldığı gibi yaşayışından doğmuş olan çocuklar da nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe izafe ile tescil edilir. Ancak bu kadınla erkeğin birleşmeleri evlenme suretiyle tescu edilemez. Karı koca gibi yaşamaları Ölüm ve ayrılık gibi sebeplerle devam etmemiş olanların karı koca halinde yaşadıkları zaman doğmuş olan çocukları dahi yukardaki hükümlere göre nesebi sahih olarak ana ve babalarının adları gösterilerek tescil olunurlar. Madde 2 Bu kanunun yayımından önceki birleşmelerden kanunun yayımı tarihinden başlıyarak üç yüz gün içinde doğan çocuklarla ana ve babaları hakkında da birinci madde hükmü uygulanır. Madde 3 4 Ekim 1926 tarihinden önce yapılan ve tescil edilmemiş olan evlenmelerle bu evlenmelerden doğup tescilleri yapılmamış çocukların kendileri veya ilgilileri, mahalle veya köy ilmühaberleri varsa belgeleri ile nüfus memurluğuna başvurdukları surette kayıt ve tescilleri yapılır. Madde 4 Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce boşandıkları halde boşanmaları nüfus kütüğüne tescil edilmemiş olan karı koca sulh yargıcı önünde bu hususu müştereken beyan suretiyle tesbit ettirdikleri ve bunların birinci maddede yazılı olduğu şekilde başka kadın veya erkekle birleşmelerinden çocukları bulunduğu takdirde haklarında mezkûr madde hükmü uygulanır. Madde 5 Bu kanun gereğince karı koca sair gibi yaşıyan kadın ve erkek bu birleşmelerin evlenme suretiyle tescili İçin birlikte, bu birleşmeden doğan çocuklar m kaydı için de ilgililer, muhtarlara başvurup alacakları ilmühaberleri bir dilekçeye bağlıyarak yerin en büyük mülkiye üstüne vermek suretiyle istemde bulunurlar. İlgililer çocukların tescili için istemde bulunmadıkları surette bunları bir ilmühaber vermek suretiyle yazdırmakla mahalle ve köy muhtarları ile köy ihtiyar meclisi üyeleri Mülkiye üstleri, verilen dilekçe ve ilmühaberleri nüfus kayıtlarına göre kanuni şartlan haiz olanların tescilinin yapılması içim nüfus İdarelerine havale eder. Nüfus İdarelerince yapılacak inceleme sonunda kanuni şartların bulunduğu anlaşılırsa vakaların hemen tescili yapılır. Muhtarların yaptırmak istedikleri tesciller nüfus İdaresi tarafından hemen babaya tebliğ olunur. Babanın bulunduğu yer belli değilse ikametgâhının kapışma asılmak suretiyle ilân olunur,. Otuz gün İçinde itiraz vukubuitmadığı takdirde ve itiraz halinde sulh yarğıçlığınca verüecek*karara göre tescil yapılır. Tebliğ ve ilânların yapıldığım ve itirazın vukubulmadığını tesbit eden tutanaklar, verilmiş ise sulh yargıcı kararları, nüfus İdarelerince dosyalarında saklanır. Madde 6 Bu 'kanun gereğince yapılmış olan tescahere karşı ilgililer öğrendikleri tarihten itibaren altı ay ve her halde tescü tarihinden İtibaren beş yıl içinde Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre yetkili mahkemeye dâva açabilirler. Cumhuriyet savcısının butlan dâvası hakkı mahfuzdur. ÎKÎNd Madde 7 Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tescil edüımiyerek gizli kalan kimseler, hangi yaşta olursa olsun ve kütüğe geçirilmemiş ölümler hakikî tarihi ile bu kanun hükümlerine göre nüfus kütüklerine yazılır. Madde 8 Gizli kalan kimseleri, kendileri veya veli veya vasüeri veya ev reisleri yazdırmakla Mahalle veya köyü nüfus kütüklerine geçirilmemiş ölümleri ve gizil kalan kimseleri mahalle ve köy muh tarlan ile köy ihtiyar meclisi üyeleıiy soruşturup öğrenerek usulüne göre yapacakları ilmühaberlerle nüfus memurluklarına bildirmekle ÜÇÜNCÜ 'Madde 9 Yapılacak tescil işlemleri için bu kanunum yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde istemde bulunulması lâzımdır. Madde 10 Bu kanunun şümulüne giren vakaların tesbit ve tescillerim temin etmek üzere valiliklerce şehir, kasaba ve köylerde sık sık

2 Sdrife: (Resmî Gazete) 7 ŞUBAT 1 M tarama yaptımmr. Valiler bu taramalarda (Adalet teşkilâtı bartç) bütün memurları asli vazifelerme halel gelmemek şartlyle çalıştırabilirler. Madde 11 ıbu kanuna göre yapılacak işlem ve tesciller ve verilecek dilekçe ve ilmühaberler ve açılacak dâvalar her türlü harç, resim ve cezadan muaftır. Bu kanunun yayımı tarihine kadar bildirilmemiş doğum, ölüm ve evlenmelerden dolayı mahkeme ve idare kurullarınca hükmolunarak henüz alınmamış para cezalariyle infaz edilmemiş olan diğer cezalar affeduimiştir. Madde 12 Bu kamun gereğince tescil edilecek vakaları yazdırmak üzere 9 uncu maddede gösterilen süre içinde blldlrmlyeıırlerden idare kurulu kararı ile on liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır. [Madde 13 Bu kanun gereğince: ödevleri süresinde yapmıyan mahalle ve köy muhtarları ile köy İhtiyar meclisi üyelerinden, İdare Kurulu karariyle on liradan elli liraya' kadar hafif para cezası alınır. Madde 14 Yaptıkları evlenme akitlerin! nüfus memurlarına bildirmeye mecbur olan evlenme memurları, otuz gün içinde bu ödevlerini yerine geıbirmedikleri takdirde burular hakkında da idare kurullarınca yukarki maddederde yazılı ceza hükmolunuır. Madde 15 İdare kurullarınıaı bu kanun gereğince vereceği para cezalarına mütaalhk kararlar kesin ölüp Tahsili Emval Kanununa göre yerine geltlrimr. Maıdde 16 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve ilânı hususunda 1322 sayılı kanunun 11 İnci maddesi uygulanır. 'Madde 17 Bu kamunu Bakamlar Kurulu yürütür. 3/2/1950 A) Kendilerine verilen ödevi kabul etmlyen veya savsıyam memur Reaml lardan; Bati* Duştur Tertip Cilt Sahi/e Caaete Savı B) Verilmesine lüzum gösterilen ilmühaberlerl venmdyen veya ge SİMİ mtm Kamular ı ciktiren ve bölgelerimde bulunan gizli nüfusun ve kayda geçirilmemiş ölümlerin ilmühaberlerini yaparak nüfus memurlarıma vertmiyen ve ta Türk Kanunu Medenlai 4/4/192«Kananların ve nizamnamelerin ve meri sureti neşir ve ilânı 47 2S7 539 rama yapmak için gönderilen memurlarla işbirliği yapmıyan ve bunlarım ödevlerini güçleştiren ve bu kanunun kendilerine yüklediği sair ret tarihi halkında Kanun 4/6/1928 Tahaili Emval Kanunu 13/8/ «24 T. V. 319 TEBLİĞ Orman Genel Müdürlüğü 5 numaralı Orman Tahdit Komisyonu Başkanlığından: İzmir İlinin Değirmendere Bucağma bağlı Çile Köyü hududu dahilindeki Devlet Ormanlarının tahdit kısa dayanağı Karar No: 36 Karar tarihi: 13/6/ Kuşçudağı Ormanının kuzey hududu: 4327 Ayazma mevkiinden başlayıp 4328 Osman Yeğen, T ahir Gökçe ve Osman Yeğen, 4345 Ahmet Beyli Köyü arazisi, Doğusu: 4294 Balıkpınarı mevkii, Balıkpmarı sırtları, Beşpınar deresi, 4398 Doymuştepe, tepesi, Güneyi: 4399 Doymuştepesi, 4400 Doymuş sırtı, 4401 Kuşçudağı Batısı: 4402, 4403, 4404 Kuşçudağı etekleri hududu İle çevrilidir. % 60 çam, <%, 20 meşe ve pırnallık, % 20 kayalıktır. (581) hektardır. 2 lu Dededagı Ormanının hududu: Kuzeyi 4288 Kalabak köprüsü 4286 Halime tarlası, 4285, 4284, 4283, 4282, 4281 Çakaltepe Köyü arazisi 3970 Yeniköyden Ahmet Üzümcü tarlası, Kalaycıderesl mecrası, Mehmet Uysal arazisi, 4086, 4087, 4088 Yalnızsam sırtı, 4089, 4090 Sarpçatepe, 4091 Çiftliktepe, 4238, 4239 Sarpçasırtları ve kayaları, Doğusu: 4287 Fatma Avcı tarlası, 4387, 4386, 4385, 4384, 4383 Yenlköy Çile yolu, 4382 Kara Ali, 4381, 4380 Eskimezar mevkii 4379, 4378, 4377 Tekke kayası, 4376 Mehmet Koyuncu, 4375 Kireç ocağı, 4374 Ahmet Çavuş, 4373, 4372 Muran damı, 4371 Kocataş. Güneyi: 4370 Şükrü Demirel, 4369 Kocaçukur, 4368, 4367, 4366, 4365, 4364, 4363, 4362 köy bahçeleri, 4361 Ahmet Karaoğlu 4360, 4359, 4358, 4357, 4356, 4355, 4354, 4353, 4352, 4351 Ahmet Karaoğlu arazisi, 4350, 4349, 4348 Köyaltı mevkii, 4347, 4346 mezarlık mevkii. Batısı: Değirmen çayı mecrası, 4279 Sarpça kayası hududu Ue çevrilidir. İşbu orman (679) hektar vüsatindedir. % 70 çam, % 15 pırnal meşesi ve emsali, % 15 açıklık ve kayalıktır. 3 No, lu Yeşilbucak Ormanının hududu: 4288 Kalabak köprüsü, 4289 İzmirli Ahmet, 4290 Yeşilbucak mevkii, 4291, 4292 Yeşilbucak sırtı, 4293 Göltepe, 4321, 4320 Ayşe Gömleksiz, 4319 Mehmet Küçük, 4318, 4317 İbrahim Artan, 4316 İzmirli Emine, 4315 Recep Çıtak 4314, 4313 keza Recep Çıtak, 4312, 4311 Çakaltepe Köyü arazisiyle çevrilidir. İşbu orman (58) hektar vüsatindedir. % 60 cam, %20 pırnal meşesi ve emsali, %20 kayalık ve yanıklıktır. 4 lu Antepe Ormanının hududu: 4331, 4332 Ahmet Yeğen, 4333 Ali Çavuş, Emin Kaplan, 4337, 4338 Mevlût Saygı arazileriyle çevrilidir. İşbu orman (14) hektar vüsatindedir. % 60 meşe ve pırnallık, % 20 çam, % 20 açıklık ve kayalıktır. 5 lu Alatepe Ormanının hududu: 4421 Fatma tarlası, 4422 İbrahim Avcı, 4423, 4424 Emine, 4426, 4427 İsmail Koyuncu, 4428 Mehmet Derviş arazileriyle çevrilidir. İşbu orman (10) hektar vüsatindedir. % 60 pırnal ve meşe % 20 çam, % 20 açıklık ve kayalıktır. 6 Göztaşı Ormanının hududu: 4412 Cemal Taşcan, 4413, 4414, 4415 Mehmet Ali, 4416, 4417 Hasan Küçük, 4418 Osman Yeğen, 4419, 4420 Sait Uzun arazileriyle çevrilidir. (9) hektar vüsatindedir. % 50 çam, % 30 pırnal meşesi ve emsali % 20 açıklık ve kayalıktır. Netice: Yukarda hudut ve evsafı yazılı (581) hektar Kuşçudağı, (679) hektar Dededagı, (58) hektar Yeşilbucak, (14) hektar Antepe, (10) hektar Alatepe ve (9) hektar Göztaşı ormanları hakkında 3116 sayılı Orman Kanununun 8 inci maddesine müsteniden tasarruf İddiası vaki olmadığından Komisyonumuzca Devlet adına tahdit edilmiştir. Köyün kültürel arazisiyle Dededagı Ormanı dâhilinde bulunan ve Hazineye ait olan Mersinalanı Ue bir buçuk hektardan ibaret olan köy mezarlığı tahdit harici bırakılmıştır. Tahdit ettiğimiz sınırlar siyah yağlı boya ile numaralı kazıklar dikilmiş sabit kayalara da numara vazedilmek suretiyle Devlet ormanlarından tefrik edilmiştir. Tahdit neticesi tanzim edilen tutanak üe işbu tutanak özeti ve 1/ mikyasındaki krokisi Çile Köyü ihtiyar odasına 13/6/1949 tarihinde talik edilmiştir. İtirazı olanların talik tarihinden itibaren mahalli mahkemelere üç ay zarfında müracaat edebilecekleri ilân olunur. 5 lu O. T. K. Başkam Ormancı Üye Osman Çamlıdağ Fahri Günsür Çile Köyü bilirkişileri Tevfüc Şalcaa Ferit Denizan 366T

3 7 ŞUBAT MS (Regnaî Gm*) Sâàife: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: Müstahzarın adı Ruhsatname 1949 yılı Ekim ayı başından 1949 Aralık ayı sonuna kadar ruhsatnameleri verilen yerli tıbbî ve ispençiyari müstahzarlar listesidir Ruhsatname Müstahzarın adı Vitamin Bl Tablet 20 mgr. «Tüp: 20 tablet X 20 mgr. Vitasark B Fortissimum Amp. 100 mgr. «Kutu: 3 Amp. X 2 cc. 100 mgr. 21/22 Yeni 21/23 1 Vltege D2 Ampul Ünite «Kutu: 1 Amp. X lcc. 2 Vltege Bl Amp. 25 mgr. «Kutu: 3 Amp. X 1 ce. 25 mgr. 3 Vltege D2 Goutte «Kutu: 1 Sise X10 ce U. Ent. 4 Vltege B l Ampul 50 mgr. «Kutu: 3 Amp. X 1 cc 5 Sulfate de Striychnine Tege Amp. «Kutu: 10 Amp. X 2 mgr. 1 ce. 6 Morphine-Atropine Tege Amp. «Kutu: 10 Amp. x 1 cc. 7 Bellacodine Ctomprimés«Kutu: 15 komprime 8 Vita-Kola Draje «Şişe: 30 draje '9 Hypar Granül «Şişede: 75 Gr. 10 Seldlyet «Kristal tuz «Şişede: 50 Gr. İl Diarose Comprimes «Tüp: 20 komprime 12 N-Vital Tablet «Şişede: 20 tablet 13 Metonin Tablet 0.50 Gr. «Kutu: 25 tablet 14 D-Vital «Solution Alcoolique «Şişede: 10 cc U. E. 15 Hepaton Ampul 2 cc. «Kutu: 5 Amp. x 2 cc. 16 Trisulfan Tablet «Şişe: 20 tablet 17 Vitabiol D2 Solution Alcoolique U. l./cc. «Şişede: 10 c o 18 Kodal Tablet «Tüp: 15 tablet 19 Koparln Mayi «Kutu: 10 cc. lik şişede 15 Gr. 20 Efedramin Tablet «Tüp: 20 tablet 21 Vitaşark C Ampul 0.05 Gr. «Kutu: 10 Arap. X 1 cc Gr. 22 Vitaşark C Ampul 0.10 gr, «Kutu: 10 Amp. X 2 cc Gr. 23 Koronarin Bl Komprime «Bagalit kutu: 15 komprime 24 Opium Şark Ampul 0.02 Gr. «Kutu: 10 Amp. X 1 cc Gr. 25 Triseptyl Komprime «Tüp: 20 komprime 26 Sulfasuxinyl Tablet «Tüp: 20 tablet 27 Perma Saç Kıvırma Müstahzarı «Şişe muhteviyatı: 100 Gr. kıvırıcı solüsiyon ve «1 Paket: 12 Gr. nötralizatör 28 K-Vital Tablet 10 mgr. «Şişe: 20 tablet X 10 mgr. 29 N-Vital Ampul «Kutu: 3 Amp. X 2 cc. 80 Morphine Ampul Tege «Kutu: 10 Amp. X lcc Gr. 31 Thymocodine Tege Sirop «Kutu 1 Şişe X 150 cc. 32 Jucodine Tablet «Tüp: 15 tablet 83 B-Vital Tablet 100 mgr. «Şişe: 20 tablet X 100 mgr. 34 B-Vital Tablet 50 mgr. «Şişe: 20 tablet*x 50 mgr. 85 Homovérine Komprime «Şişe: 20 komprime 36 Oestrol Ampul «Kutu: 5 Amp. X 1 cc. 1 mgr. 87 Kina-C-Vital Draje «25-50 ve 100 drajelik ambalaj 38 Piramizon Komprime 0.10 Gr. «Kutu: 20 komprime X0.10 Gr. 39 Piramizon Komprime 0.30 Gr. «Kutu: 10 komprime X 0.30 Gr. 40 Cetamin Komprime «Şişede: 20 komprime 41 Kataprin Tablet Şanlı «Tüp: 10 tablet 42 Hepakürin (granulé) granule «Şişe muhteviyatı: 100 Gr. 43 Sulfoksin Komprime «Tüp muhteviyatı: 24 komprime 44 Niacine Tege Tablet 50 mgr. «Kutuda şişe: 25 tablet X 50 mgr. 45 Sodln Granule Efervesan «100 cc. lik şişede: Gr. 46 Paragal Pomad «100 cc. lik vazoda: 125 Gr. 47 Püre al Tablet «Kutu: 10 tablet 48 Betamin Fort Komprime 0.05 Gr. «Şişede: 20 komprime X 0.05 Gr. 49 Betamin Faible komprime Gr. «Şişede: 20 Kompr. X Gr. 50 Spasmatropin Tablet «Tüpte: 20 tablet 51 Urodine Granül «Şişede: 125 Gr. 52 Bellaginol Komprime 1. E. «Şişede: 25 komprime 53 Cuti-A Pommade «Tüpte: 28 Gr. 34 Formamide Komprime «Kutuda 1 cam tüp: 20 Kompr. 20/68 Yeni 20/69 20/70 20/71 T) 20/72 20/73 20/74 20/75 20/76 20/77 120/78 20/79 20/80 20/81 20/82 20/83 20/84 20/85 20/86 20/87 20/88 20/89 20/90 20/91 > 20/92 20/93 20/94 20/95 20/ /98 20/99 20/100 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8, 21/9 21/10 21/11 21/12 21/13 21/14 21/15 > 21/16 21/17 21/18 21/19 21/20 21/ yılı Ekim ayı başından 1949 Aralık ayı sonuna kadar ruhsatnameleri verilmiş bulunan yabancı müstahzarlar ve bunların gümrük sınıflarını gösterir listedir Ruhsatname Gümrük Müstahzarın adı Menşei Snf. 1 Amethone Capsules 50 mgr. «25 kapsül Amerika 32/24 2 Yeni 2 Ovocycline Compr. d'implantation 20 mgr. İsviçre 32/ Testoviron Dragées 5 mgr. Almanya 32/ Aminacyl Ampoule 10 ce isviçre 32/ Forapine Ampoules 2 cc. Almanya 32/ Forapine Salbe Normal «Tüp: 20 Gr. * Almanya 32/ Forapine Salbe Forte «Tüp: 20 Gr. Almanya 32/ Aminacyl Dragées «Şişe: 250 draje İsviçre 32/ Uriodone Forte Ampoules 50 % 20 cc. İngiltere 32/ Uriodone Solution Amp. 35 % 20 cc. İngiltere 32/ Gelu-Cillin Tablets U. I. Amerika 32/ Coazimol Ampoule Bruschettini 2, 5 ve 10 ce. italya 32/ Di-Folliculine Amp. 1 cc.,0.001 Gr. Belçika 32/ Di-Folliculine Dragées àl mgr. Belçika 32/ Penicillin (Oil Wax) Sus pension Injection Units/cc. İngiltere 32/38 Muaf 16 Vi-Etal Compr. 12 mgr. isviçre 32/ Talidine Comprimés à 0.5 Gr. Fransa 32/40 3 italya 32/41 3 Tebdilen 18 Azoseptal Comprimés 0.5 Gr. 19 Coliseptal Comprimés 0.50 Gr. italya 32/ Crinodora Comprimés 0J.0 Gr. italya 32/ Penicillin Eye Ointment 1000 U. L/Gr. ingiltere 32/44 3 Yeni 22 Ovocycline MB Amp. Cristalline 10 mgr. İsviçre 32/ Digifoline Comprimés Gr. isviçre 32/ Viscopaste Bandages Eni^8.89 cm. ve uzunluğu =5.48 metre İngiltere 32/ Calcium Soprolac Ampoules 10 cc Belçika 32/ Calcydic Tablets «50 tablet ingiltere 32/ Penicillin Ointment 500 I. U./Gr. ingiltere 32/ Pentrite Compositum Tablet 0.02 Gr. isviçre 32/ Pentrite Forte Tablet Gr. isviçre 32/ Pentrite Mite Tablet Gr. isviçre 32/ Persédon «Roche Comprimés 0.2 Gr. isviçre 32/ Synergon Ampoules 1 cc. Fransa 32/ Calcydic Granules «Şişede: 227 Gr. İngiltere 32/ Glucantime Ampoules 30 % «5 cc. Fransa 32/ Diazil Comprimés 0.5 Gr. İsviçre 32/ Neo-Hombreol Comprimé Pour Implantation 100 mgr. Hollanda 32/ Progestine Organon Ampoules 25 mgr. Hollanda 32/ Dimenformon Comprimé pour Implantation 20 mgr. Hollanda 32/ Euphyllin Comprimés 0.10 Gr. Hollanda 32/62 2 Tebdilen 40 Euphyllin Amp. % cc. Hollanda 32/ Euphyllin Amp. % 24 2 cc. Hollanda 32/ Euphyllin Suppositoires Hollanda 32/ Sulfonovin tbsa Comprime 0.5 Gr. isviçre 32/66 2 Yeni

4 Satoife: ŞUBAT 1950 Ruhsatname Gümrük Müstahzarin adi Menşei Snf. 44 Bidevit Ampoules Injectables U. I. Solution Huileuse Belçika 32/67 3 Yeni 45 Ovocycline Linguettes 0.1 mgr. İsviçre 32/68 3 > 46 Béthiazine Ampoules Gr. Fransa 32/ Pilka Zyma Goutte «5 Gr. İsviçre 32/70 2 TebdUen 48 Gynocllline Comprimé 0.50 Gr U. Oxford Belçika 32/71 3 Yeni 49 Di-Folliculine Amp Gr. 1 ce. Belçika 32/72 3 > 50 Scabolex Solution 25 %W/V İngiltere 32/73 1 > Not: 29/12/1948 tarih ve 7092 sayılı Resmî Gazete'nin 15320nci sahtfeafnde 54 sıra numarasiyle kayıtlı (Ciloprine Solution) adlı müstahzarın kaydı hükümsüzdür. Afyon Terakki Servet Bankasından: Şirketimizin 1949 senesine ait genel toplantısı 4 Mart 196 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 da Afyonda Banka idarehanesinde yapılacaktır. Toplantının alelade olması hasebiyle esas mukavelenamenin 29 oncu maddesi gereğince en az 5 hissesi olanlar iştirak edeblieceğtnden b u kabil hissedarların sahibi bulundukları hisse senetlerini içtimaa tekaddüm eden 10 gün içinde ve nihayet 3 Mart 1950 Cuma günü saat İT ye kadar makbuzu mukabilinde şirkete tevdi eylemeleri ilân olunur. Gündem : 1 İdare meclisi ve murakıp raporlarının okunması.. 2 ibrası. ve takdiri. Bilançonun tetkik ve tasdikiyle meclisi idare ve ittttraflnfrm Kârın tevziine karar ittihazı. Müddetleri biten üç üyenin yerine üç zatın seçilmesi yılı İçin murakıp seçilmesi. Murakıba senelik ücret ve meclisi Uzunköprü Asliye Hukuk Yargıçlığından : İdareye hakkıhuzur tâyin 266./1-Î Uzunköprü'nün Haiisehaıtun MahhaM esin den Garson Fikret Sellek: Uzunköprü'nün Halisehatun Mahallesinde karınız Ali kızı Neemlye Sellek tarafından aleyhinize açılan boşanma dâvasının Uzuaköprü Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan yargılamasında : Namınıza çıkarılan cavetiyeye postahanece iki ay evvel adres bırakmadan semti meçhule gittiğinizden bahisle tebliğsiz geri &?>rikbfmden mahkemece talep üzerine ilânen tebligat yapılmasına karar verildiğinden. Duruşma günü olan 20/2/1950 Pazartesi saat 9.20 ye brraküdağından o gün ya bizzat veyahut bir vekil vasıtasiyle kendinizi teman ettirmeniz aksi takdirde gıyabınızda duruşmaya devam olunacağı, tebliğ' ı kamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Devrekani Asliye Hukuk Yargıçlığımdan 950/79 Gıyap kararı Çayırçık Köyünden Numan Yılmaz ve rufekaat tarafımda Safiye Acar ve şerikleri aleyhine açılan iptali kayıt ve tescil, dâvasrmn yargılanmasında: Safiye Acar'a davetiye yerine katan olanak üzere 6/12/1948 Sah günlü mahkemede 2sr hazır bulunması ilân olunduğu haltöe getaaeıdlgtnden hakkında gıyap kararı verilmiş ve bunun üzerine yargılama 13/2/1950 Pazartesi gününe bırakılmıştır. Safiye Acar'ın bugünde mahkemeye gelmesi. Ham okuduğundan itibaren beş gün zarfında atftr&z etmesi aksi takdirde mahkemeye kabul edilnüyeceği ilân olunur. 274/1-fl Datça Sulh Hukuk Yargıçlığından : Datça Hazinei Maliyesine izafetle Malmüdürlüğü tarafından İstanbul Sakızağaç 1 lu evde oturan Datça eski Malmüdürü Bahzar Çağlar aleyhine açmış olduğu 206 lira alacak dâvasının yapılan yargılamaları sonunda : Davacının dâvası sabit olduğundan 206 Ura alacak. 5 lira vekâlet ücreti, 39 lira 16 kuruş masarifi muhakeme İle 412 kuruş harem dâvâlıdan tahsiline 7/8/1947 gününde karar verilmiştir. Dâvâlının adresi halen meçhul bulunduğundan hakkındaki kararın Resmi Gazete ile ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren bir hafta zarfında temyiz talebinde bulunmadığınız takdirde hakkınızdaki kararın kesinleşeceği tebliğ yeriıne kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Gaziantep İkinci İcra Memurluğundan : Kızı Fevziye'ye ayda 6 Ura nafaka vermeğe borçlu Gaziantep'in Kepenek Sayı : Mahallesinde mukim iken ikametgâhı meçhul bulunan İsmail Muti hakkındaki icra 264 emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilânın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde borcun ödenmesi ve mal beyanında bulunulması, aksi takdirde cebrî icraya devam ilan olunur. 265 Devrek İcra Memurluğundan : 950/1 Devrek Gayrimenkulun açık artırma ifl anıdır olunacağı tlcesi Başlarkadı Köyü Kamışlık, Kadıpınarı, Arpalık, Samanlık yanı, Eskievyanı ve Uzunelmalık mevkilerinde kâin ve değerinde bulunan altı parça tarla Sulh Hukuk Yargıçlığının 948/145/271 sayı ve 9/8/1949 günlü kesinleşmiş ilâmı gereğince şüyuun giderilmesi için 20 Mart 1950 Pazartesi ve 27 Mart 1950 Pazartesi günleri saat 14 ten 17 ye kadar ilce pazar yerinde açık artırma ile satılacaktır. 950/1 sayılı lzalei şüyu dosyasını dairemizde herkes okuyup daha fazla malûmat alabilirler. Alâkalı ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkullar üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım işbu ilân tarihinden itibaren on beş gün İçinde evrakı müsbi'teleriyle birlikte dairemize müracaatla bildirmeleri lâzımdır. Muayyen olan satış günlerinde artırmaya iştirak edenler satış şartnamesini Okumuş ve lüzumlu malûmatı almış ve bunları tamamen etmiş savdırlar. lira kabul Gayrimenkuller üç defa bağrıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin ı% 75 ini bulmazsa satış İkinci satış gününe talik olunur, îkdnci satışta, da ihale bedem muhammen bedelin % 75 ini bulmadığı takdirde satış talebi düşer. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse satış bedelini masa başında vermezse ihale karaı fesholunarak kendisinden evvel en çok artırana arzetıniş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on gün müddetle yeniden artırmaya çıkarılıp Shale yapılır. İki ihale arasındaki fark ayrıca bir hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Tellaliye ve tapu muamelesi için muktazi masraf alıcıya aittir. Satışa iştirak edecek olanlar takdirî kıymetin <% 7,5 u nispetinde pey akçesini veznemize depo etmeleri lâzımdır. Yukarda gösterilen gayrimenkuller yazılı şartlar tahtında Devrek pazar mahallinde satılacağı ilân olunur. 268 DÜZELTME 4/2/1950 tarifli ve 7424 saydı Resmî Gazete'nin ime sahtfeemde yayımlanan, mevsimlik işlerin tesbitl hakkındaki 3/10466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının birinci maddesinin 19 uncu fıkr&s'mcsaües; Idsaûz. tuzlalarında,] ibaresi yanlışlıkla [deniz tuzlarında,] olarak tertip edilmiş (Olduğundan düzeltüur. Başbakanlık Devlet Matbaa

5 07 Şubat 1950 RESMİ GAZETE Sayı:7426 İÇİNDEKİLER Kanun Sayfa 5524 Tescil Edilmiyen Birleşmelerle Bunlardan Doğan Çocukların Tesciline ve Gizli Kalmış Nüfus Vakalarının Cezasız Olarak Kaydına Dair Kanun 1 Tebliğ İzmir İlinin Değirmendere Bucağına Bağlı Çile Köyü Hududu Dahilindeki Devlet Ormanlarının Tahdit Kısa Dayanağı Hakkında Tebliğ 2 İlanlar 3

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER 2007 ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÜCRETSİZDİR Bu broşüre elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm 429 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 6343 Kabul Tarihi

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI:

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI: PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR * TİCARET SİCİL HARÇLARI: Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) 1. Ticari işletmenin

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. "İçtihat Metni"

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İçtihat Metni 12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İHALENİN FESHİ SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ o İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 127 o TEBLİGAT KANUNU (7201) Madde 16 o TEBLİGAT KANUNU (7201)

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İzmir

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 24.04.2006 / 92 2006 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 4751 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, genel beyan esasına göre dört

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası) Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5219 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5219 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2006 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI SAYIN ORTAĞIMIZ,

Detaylı

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 ORMAN KANUNUNUN 35 NCİ MADDESİNDEKİ YAPI SİSTEMLERİNİN TESPİTİ VE UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç: Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 Sayılı Orman

Detaylı

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kütahya İl,

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4872 sayılı, numaralı,

Detaylı

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ KONULAR Kabahatler Kanunu Kabahatler Kanununda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; Kabahatlere ilişkin genel

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR H H HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR 80 q HARCIRAH UYGULAMASI YURT İÇİ GÜNDELİKLER 193 sayılı GVK nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerinde ticari, zirai ve mesleki faaliyetle ilgili seyahat giderlerinin,

Detaylı

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete tarih ve sayısı: 28/10/1987-19618 Değişiklik Yapan Yönetmelikler: 1- Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 26/09/2005

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (6.7.1994 - R.G. 74 - EK III - A.E. 342 Sayılı Tüzük) ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) YASASI (53/1993 Sayılı Yasa) 7 (2), 8 (1) ve 17 nci

Detaylı

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü nün 11/04/2012 tarih ve B.03.0.HİG.0.00.00.03-045.02[01]-10-2012/1429/9057

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 99-1 DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Onüçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/733 K: 2010/3678 sayılı Kanun Yararına Bozma kararında

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İzmir,

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 27.05.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./51 Konu: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı