T.C. Resmî Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920"

Transkript

1 T.C Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim tdare ve yan işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur KANUN Tescil ed ilmi yen birleşmelerle bunlardan doğan çocuklar uı tesciline ve glsii kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak kaydına dair Kanun Kanun No: 5524 Kabul tarihi: 1/2/1950 BİRİNCİ Madde 1 Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 4 Ekim 1926 tarihinden hu kanunun yayımı tarihine kadar evlendirme memuru önünde yapılmış bir bağıta dayanmıyarak birleşip karı koca halinde yaşamış ve evlenmelerine Türk Medeni Kanununun 92 nci maddesine göre bir engel bulunmamış olanlardan çocuk olduğu takdirde bu birleşmeler evlenme suretiyle ve bunlardan doğan çocuklar da nesebi erkeğe izafe üe tescil Evli bir erkekle edilir. sahih olarak kadın ve evli olmıyan bir kadının yukarda yazıldığı gibi yaşayışından doğmuş olan çocuklar da nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe izafe ile tescil edilir. Ancak bu kadınla erkeğin birleşmeleri evlenme suretiyle tescu edilemez. Karı koca gibi yaşamaları Ölüm ve ayrılık gibi sebeplerle devam etmemiş olanların karı koca halinde yaşadıkları zaman doğmuş olan çocukları dahi yukardaki hükümlere göre nesebi sahih olarak ana ve babalarının adları gösterilerek tescil olunurlar. Madde 2 Bu kanunun yayımından önceki birleşmelerden kanunun yayımı tarihinden başlıyarak üç yüz gün içinde doğan çocuklarla ana ve babaları hakkında da birinci madde hükmü uygulanır. Madde 3 4 Ekim 1926 tarihinden önce yapılan ve tescil edilmemiş olan evlenmelerle bu evlenmelerden doğup tescilleri yapılmamış çocukların kendileri veya ilgilileri, mahalle veya köy ilmühaberleri varsa belgeleri ile nüfus memurluğuna başvurdukları surette kayıt ve tescilleri yapılır. Madde 4 Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce boşandıkları halde boşanmaları nüfus kütüğüne tescil edilmemiş olan karı koca sulh yargıcı önünde bu hususu müştereken beyan suretiyle tesbit ettirdikleri ve bunların birinci maddede yazılı olduğu şekilde başka kadın veya erkekle birleşmelerinden çocukları bulunduğu takdirde haklarında mezkûr madde hükmü uygulanır. Madde 5 Bu kanun gereğince karı koca sair gibi yaşıyan kadın ve erkek bu birleşmelerin evlenme suretiyle tescili İçin birlikte, bu birleşmeden doğan çocuklar m kaydı için de ilgililer, muhtarlara başvurup alacakları ilmühaberleri bir dilekçeye bağlıyarak yerin en büyük mülkiye üstüne vermek suretiyle istemde bulunurlar. İlgililer çocukların tescili için istemde bulunmadıkları surette bunları bir ilmühaber vermek suretiyle yazdırmakla mahalle ve köy muhtarları ile köy ihtiyar meclisi üyeleri Mülkiye üstleri, verilen dilekçe ve ilmühaberleri nüfus kayıtlarına göre kanuni şartlan haiz olanların tescilinin yapılması içim nüfus İdarelerine havale eder. Nüfus İdarelerince yapılacak inceleme sonunda kanuni şartların bulunduğu anlaşılırsa vakaların hemen tescili yapılır. Muhtarların yaptırmak istedikleri tesciller nüfus İdaresi tarafından hemen babaya tebliğ olunur. Babanın bulunduğu yer belli değilse ikametgâhının kapışma asılmak suretiyle ilân olunur,. Otuz gün İçinde itiraz vukubuitmadığı takdirde ve itiraz halinde sulh yarğıçlığınca verüecek*karara göre tescil yapılır. Tebliğ ve ilânların yapıldığım ve itirazın vukubulmadığını tesbit eden tutanaklar, verilmiş ise sulh yargıcı kararları, nüfus İdarelerince dosyalarında saklanır. Madde 6 Bu 'kanun gereğince yapılmış olan tescahere karşı ilgililer öğrendikleri tarihten itibaren altı ay ve her halde tescü tarihinden İtibaren beş yıl içinde Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre yetkili mahkemeye dâva açabilirler. Cumhuriyet savcısının butlan dâvası hakkı mahfuzdur. ÎKÎNd Madde 7 Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tescil edüımiyerek gizli kalan kimseler, hangi yaşta olursa olsun ve kütüğe geçirilmemiş ölümler hakikî tarihi ile bu kanun hükümlerine göre nüfus kütüklerine yazılır. Madde 8 Gizli kalan kimseleri, kendileri veya veli veya vasüeri veya ev reisleri yazdırmakla Mahalle veya köyü nüfus kütüklerine geçirilmemiş ölümleri ve gizil kalan kimseleri mahalle ve köy muh tarlan ile köy ihtiyar meclisi üyeleıiy soruşturup öğrenerek usulüne göre yapacakları ilmühaberlerle nüfus memurluklarına bildirmekle ÜÇÜNCÜ 'Madde 9 Yapılacak tescil işlemleri için bu kanunum yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde istemde bulunulması lâzımdır. Madde 10 Bu kanunun şümulüne giren vakaların tesbit ve tescillerim temin etmek üzere valiliklerce şehir, kasaba ve köylerde sık sık

2 Sdrife: (Resmî Gazete) 7 ŞUBAT 1 M tarama yaptımmr. Valiler bu taramalarda (Adalet teşkilâtı bartç) bütün memurları asli vazifelerme halel gelmemek şartlyle çalıştırabilirler. Madde 11 ıbu kanuna göre yapılacak işlem ve tesciller ve verilecek dilekçe ve ilmühaberler ve açılacak dâvalar her türlü harç, resim ve cezadan muaftır. Bu kanunun yayımı tarihine kadar bildirilmemiş doğum, ölüm ve evlenmelerden dolayı mahkeme ve idare kurullarınca hükmolunarak henüz alınmamış para cezalariyle infaz edilmemiş olan diğer cezalar affeduimiştir. Madde 12 Bu kamun gereğince tescil edilecek vakaları yazdırmak üzere 9 uncu maddede gösterilen süre içinde blldlrmlyeıırlerden idare kurulu kararı ile on liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır. [Madde 13 Bu kanun gereğince: ödevleri süresinde yapmıyan mahalle ve köy muhtarları ile köy İhtiyar meclisi üyelerinden, İdare Kurulu karariyle on liradan elli liraya' kadar hafif para cezası alınır. Madde 14 Yaptıkları evlenme akitlerin! nüfus memurlarına bildirmeye mecbur olan evlenme memurları, otuz gün içinde bu ödevlerini yerine geıbirmedikleri takdirde burular hakkında da idare kurullarınca yukarki maddederde yazılı ceza hükmolunuır. Madde 15 İdare kurullarınıaı bu kanun gereğince vereceği para cezalarına mütaalhk kararlar kesin ölüp Tahsili Emval Kanununa göre yerine geltlrimr. Maıdde 16 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve ilânı hususunda 1322 sayılı kanunun 11 İnci maddesi uygulanır. 'Madde 17 Bu kamunu Bakamlar Kurulu yürütür. 3/2/1950 A) Kendilerine verilen ödevi kabul etmlyen veya savsıyam memur Reaml lardan; Bati* Duştur Tertip Cilt Sahi/e Caaete Savı B) Verilmesine lüzum gösterilen ilmühaberlerl venmdyen veya ge SİMİ mtm Kamular ı ciktiren ve bölgelerimde bulunan gizli nüfusun ve kayda geçirilmemiş ölümlerin ilmühaberlerini yaparak nüfus memurlarıma vertmiyen ve ta Türk Kanunu Medenlai 4/4/192«Kananların ve nizamnamelerin ve meri sureti neşir ve ilânı 47 2S7 539 rama yapmak için gönderilen memurlarla işbirliği yapmıyan ve bunlarım ödevlerini güçleştiren ve bu kanunun kendilerine yüklediği sair ret tarihi halkında Kanun 4/6/1928 Tahaili Emval Kanunu 13/8/ «24 T. V. 319 TEBLİĞ Orman Genel Müdürlüğü 5 numaralı Orman Tahdit Komisyonu Başkanlığından: İzmir İlinin Değirmendere Bucağma bağlı Çile Köyü hududu dahilindeki Devlet Ormanlarının tahdit kısa dayanağı Karar No: 36 Karar tarihi: 13/6/ Kuşçudağı Ormanının kuzey hududu: 4327 Ayazma mevkiinden başlayıp 4328 Osman Yeğen, T ahir Gökçe ve Osman Yeğen, 4345 Ahmet Beyli Köyü arazisi, Doğusu: 4294 Balıkpınarı mevkii, Balıkpmarı sırtları, Beşpınar deresi, 4398 Doymuştepe, tepesi, Güneyi: 4399 Doymuştepesi, 4400 Doymuş sırtı, 4401 Kuşçudağı Batısı: 4402, 4403, 4404 Kuşçudağı etekleri hududu İle çevrilidir. % 60 çam, <%, 20 meşe ve pırnallık, % 20 kayalıktır. (581) hektardır. 2 lu Dededagı Ormanının hududu: Kuzeyi 4288 Kalabak köprüsü 4286 Halime tarlası, 4285, 4284, 4283, 4282, 4281 Çakaltepe Köyü arazisi 3970 Yeniköyden Ahmet Üzümcü tarlası, Kalaycıderesl mecrası, Mehmet Uysal arazisi, 4086, 4087, 4088 Yalnızsam sırtı, 4089, 4090 Sarpçatepe, 4091 Çiftliktepe, 4238, 4239 Sarpçasırtları ve kayaları, Doğusu: 4287 Fatma Avcı tarlası, 4387, 4386, 4385, 4384, 4383 Yenlköy Çile yolu, 4382 Kara Ali, 4381, 4380 Eskimezar mevkii 4379, 4378, 4377 Tekke kayası, 4376 Mehmet Koyuncu, 4375 Kireç ocağı, 4374 Ahmet Çavuş, 4373, 4372 Muran damı, 4371 Kocataş. Güneyi: 4370 Şükrü Demirel, 4369 Kocaçukur, 4368, 4367, 4366, 4365, 4364, 4363, 4362 köy bahçeleri, 4361 Ahmet Karaoğlu 4360, 4359, 4358, 4357, 4356, 4355, 4354, 4353, 4352, 4351 Ahmet Karaoğlu arazisi, 4350, 4349, 4348 Köyaltı mevkii, 4347, 4346 mezarlık mevkii. Batısı: Değirmen çayı mecrası, 4279 Sarpça kayası hududu Ue çevrilidir. İşbu orman (679) hektar vüsatindedir. % 70 çam, % 15 pırnal meşesi ve emsali, % 15 açıklık ve kayalıktır. 3 No, lu Yeşilbucak Ormanının hududu: 4288 Kalabak köprüsü, 4289 İzmirli Ahmet, 4290 Yeşilbucak mevkii, 4291, 4292 Yeşilbucak sırtı, 4293 Göltepe, 4321, 4320 Ayşe Gömleksiz, 4319 Mehmet Küçük, 4318, 4317 İbrahim Artan, 4316 İzmirli Emine, 4315 Recep Çıtak 4314, 4313 keza Recep Çıtak, 4312, 4311 Çakaltepe Köyü arazisiyle çevrilidir. İşbu orman (58) hektar vüsatindedir. % 60 cam, %20 pırnal meşesi ve emsali, %20 kayalık ve yanıklıktır. 4 lu Antepe Ormanının hududu: 4331, 4332 Ahmet Yeğen, 4333 Ali Çavuş, Emin Kaplan, 4337, 4338 Mevlût Saygı arazileriyle çevrilidir. İşbu orman (14) hektar vüsatindedir. % 60 meşe ve pırnallık, % 20 çam, % 20 açıklık ve kayalıktır. 5 lu Alatepe Ormanının hududu: 4421 Fatma tarlası, 4422 İbrahim Avcı, 4423, 4424 Emine, 4426, 4427 İsmail Koyuncu, 4428 Mehmet Derviş arazileriyle çevrilidir. İşbu orman (10) hektar vüsatindedir. % 60 pırnal ve meşe % 20 çam, % 20 açıklık ve kayalıktır. 6 Göztaşı Ormanının hududu: 4412 Cemal Taşcan, 4413, 4414, 4415 Mehmet Ali, 4416, 4417 Hasan Küçük, 4418 Osman Yeğen, 4419, 4420 Sait Uzun arazileriyle çevrilidir. (9) hektar vüsatindedir. % 50 çam, % 30 pırnal meşesi ve emsali % 20 açıklık ve kayalıktır. Netice: Yukarda hudut ve evsafı yazılı (581) hektar Kuşçudağı, (679) hektar Dededagı, (58) hektar Yeşilbucak, (14) hektar Antepe, (10) hektar Alatepe ve (9) hektar Göztaşı ormanları hakkında 3116 sayılı Orman Kanununun 8 inci maddesine müsteniden tasarruf İddiası vaki olmadığından Komisyonumuzca Devlet adına tahdit edilmiştir. Köyün kültürel arazisiyle Dededagı Ormanı dâhilinde bulunan ve Hazineye ait olan Mersinalanı Ue bir buçuk hektardan ibaret olan köy mezarlığı tahdit harici bırakılmıştır. Tahdit ettiğimiz sınırlar siyah yağlı boya ile numaralı kazıklar dikilmiş sabit kayalara da numara vazedilmek suretiyle Devlet ormanlarından tefrik edilmiştir. Tahdit neticesi tanzim edilen tutanak üe işbu tutanak özeti ve 1/ mikyasındaki krokisi Çile Köyü ihtiyar odasına 13/6/1949 tarihinde talik edilmiştir. İtirazı olanların talik tarihinden itibaren mahalli mahkemelere üç ay zarfında müracaat edebilecekleri ilân olunur. 5 lu O. T. K. Başkam Ormancı Üye Osman Çamlıdağ Fahri Günsür Çile Köyü bilirkişileri Tevfüc Şalcaa Ferit Denizan 366T

3 7 ŞUBAT MS (Regnaî Gm*) Sâàife: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: Müstahzarın adı Ruhsatname 1949 yılı Ekim ayı başından 1949 Aralık ayı sonuna kadar ruhsatnameleri verilen yerli tıbbî ve ispençiyari müstahzarlar listesidir Ruhsatname Müstahzarın adı Vitamin Bl Tablet 20 mgr. «Tüp: 20 tablet X 20 mgr. Vitasark B Fortissimum Amp. 100 mgr. «Kutu: 3 Amp. X 2 cc. 100 mgr. 21/22 Yeni 21/23 1 Vltege D2 Ampul Ünite «Kutu: 1 Amp. X lcc. 2 Vltege Bl Amp. 25 mgr. «Kutu: 3 Amp. X 1 ce. 25 mgr. 3 Vltege D2 Goutte «Kutu: 1 Sise X10 ce U. Ent. 4 Vltege B l Ampul 50 mgr. «Kutu: 3 Amp. X 1 cc 5 Sulfate de Striychnine Tege Amp. «Kutu: 10 Amp. X 2 mgr. 1 ce. 6 Morphine-Atropine Tege Amp. «Kutu: 10 Amp. x 1 cc. 7 Bellacodine Ctomprimés«Kutu: 15 komprime 8 Vita-Kola Draje «Şişe: 30 draje '9 Hypar Granül «Şişede: 75 Gr. 10 Seldlyet «Kristal tuz «Şişede: 50 Gr. İl Diarose Comprimes «Tüp: 20 komprime 12 N-Vital Tablet «Şişede: 20 tablet 13 Metonin Tablet 0.50 Gr. «Kutu: 25 tablet 14 D-Vital «Solution Alcoolique «Şişede: 10 cc U. E. 15 Hepaton Ampul 2 cc. «Kutu: 5 Amp. x 2 cc. 16 Trisulfan Tablet «Şişe: 20 tablet 17 Vitabiol D2 Solution Alcoolique U. l./cc. «Şişede: 10 c o 18 Kodal Tablet «Tüp: 15 tablet 19 Koparln Mayi «Kutu: 10 cc. lik şişede 15 Gr. 20 Efedramin Tablet «Tüp: 20 tablet 21 Vitaşark C Ampul 0.05 Gr. «Kutu: 10 Arap. X 1 cc Gr. 22 Vitaşark C Ampul 0.10 gr, «Kutu: 10 Amp. X 2 cc Gr. 23 Koronarin Bl Komprime «Bagalit kutu: 15 komprime 24 Opium Şark Ampul 0.02 Gr. «Kutu: 10 Amp. X 1 cc Gr. 25 Triseptyl Komprime «Tüp: 20 komprime 26 Sulfasuxinyl Tablet «Tüp: 20 tablet 27 Perma Saç Kıvırma Müstahzarı «Şişe muhteviyatı: 100 Gr. kıvırıcı solüsiyon ve «1 Paket: 12 Gr. nötralizatör 28 K-Vital Tablet 10 mgr. «Şişe: 20 tablet X 10 mgr. 29 N-Vital Ampul «Kutu: 3 Amp. X 2 cc. 80 Morphine Ampul Tege «Kutu: 10 Amp. X lcc Gr. 31 Thymocodine Tege Sirop «Kutu 1 Şişe X 150 cc. 32 Jucodine Tablet «Tüp: 15 tablet 83 B-Vital Tablet 100 mgr. «Şişe: 20 tablet X 100 mgr. 34 B-Vital Tablet 50 mgr. «Şişe: 20 tablet*x 50 mgr. 85 Homovérine Komprime «Şişe: 20 komprime 36 Oestrol Ampul «Kutu: 5 Amp. X 1 cc. 1 mgr. 87 Kina-C-Vital Draje «25-50 ve 100 drajelik ambalaj 38 Piramizon Komprime 0.10 Gr. «Kutu: 20 komprime X0.10 Gr. 39 Piramizon Komprime 0.30 Gr. «Kutu: 10 komprime X 0.30 Gr. 40 Cetamin Komprime «Şişede: 20 komprime 41 Kataprin Tablet Şanlı «Tüp: 10 tablet 42 Hepakürin (granulé) granule «Şişe muhteviyatı: 100 Gr. 43 Sulfoksin Komprime «Tüp muhteviyatı: 24 komprime 44 Niacine Tege Tablet 50 mgr. «Kutuda şişe: 25 tablet X 50 mgr. 45 Sodln Granule Efervesan «100 cc. lik şişede: Gr. 46 Paragal Pomad «100 cc. lik vazoda: 125 Gr. 47 Püre al Tablet «Kutu: 10 tablet 48 Betamin Fort Komprime 0.05 Gr. «Şişede: 20 komprime X 0.05 Gr. 49 Betamin Faible komprime Gr. «Şişede: 20 Kompr. X Gr. 50 Spasmatropin Tablet «Tüpte: 20 tablet 51 Urodine Granül «Şişede: 125 Gr. 52 Bellaginol Komprime 1. E. «Şişede: 25 komprime 53 Cuti-A Pommade «Tüpte: 28 Gr. 34 Formamide Komprime «Kutuda 1 cam tüp: 20 Kompr. 20/68 Yeni 20/69 20/70 20/71 T) 20/72 20/73 20/74 20/75 20/76 20/77 120/78 20/79 20/80 20/81 20/82 20/83 20/84 20/85 20/86 20/87 20/88 20/89 20/90 20/91 > 20/92 20/93 20/94 20/95 20/ /98 20/99 20/100 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8, 21/9 21/10 21/11 21/12 21/13 21/14 21/15 > 21/16 21/17 21/18 21/19 21/20 21/ yılı Ekim ayı başından 1949 Aralık ayı sonuna kadar ruhsatnameleri verilmiş bulunan yabancı müstahzarlar ve bunların gümrük sınıflarını gösterir listedir Ruhsatname Gümrük Müstahzarın adı Menşei Snf. 1 Amethone Capsules 50 mgr. «25 kapsül Amerika 32/24 2 Yeni 2 Ovocycline Compr. d'implantation 20 mgr. İsviçre 32/ Testoviron Dragées 5 mgr. Almanya 32/ Aminacyl Ampoule 10 ce isviçre 32/ Forapine Ampoules 2 cc. Almanya 32/ Forapine Salbe Normal «Tüp: 20 Gr. * Almanya 32/ Forapine Salbe Forte «Tüp: 20 Gr. Almanya 32/ Aminacyl Dragées «Şişe: 250 draje İsviçre 32/ Uriodone Forte Ampoules 50 % 20 cc. İngiltere 32/ Uriodone Solution Amp. 35 % 20 cc. İngiltere 32/ Gelu-Cillin Tablets U. I. Amerika 32/ Coazimol Ampoule Bruschettini 2, 5 ve 10 ce. italya 32/ Di-Folliculine Amp. 1 cc.,0.001 Gr. Belçika 32/ Di-Folliculine Dragées àl mgr. Belçika 32/ Penicillin (Oil Wax) Sus pension Injection Units/cc. İngiltere 32/38 Muaf 16 Vi-Etal Compr. 12 mgr. isviçre 32/ Talidine Comprimés à 0.5 Gr. Fransa 32/40 3 italya 32/41 3 Tebdilen 18 Azoseptal Comprimés 0.5 Gr. 19 Coliseptal Comprimés 0.50 Gr. italya 32/ Crinodora Comprimés 0J.0 Gr. italya 32/ Penicillin Eye Ointment 1000 U. L/Gr. ingiltere 32/44 3 Yeni 22 Ovocycline MB Amp. Cristalline 10 mgr. İsviçre 32/ Digifoline Comprimés Gr. isviçre 32/ Viscopaste Bandages Eni^8.89 cm. ve uzunluğu =5.48 metre İngiltere 32/ Calcium Soprolac Ampoules 10 cc Belçika 32/ Calcydic Tablets «50 tablet ingiltere 32/ Penicillin Ointment 500 I. U./Gr. ingiltere 32/ Pentrite Compositum Tablet 0.02 Gr. isviçre 32/ Pentrite Forte Tablet Gr. isviçre 32/ Pentrite Mite Tablet Gr. isviçre 32/ Persédon «Roche Comprimés 0.2 Gr. isviçre 32/ Synergon Ampoules 1 cc. Fransa 32/ Calcydic Granules «Şişede: 227 Gr. İngiltere 32/ Glucantime Ampoules 30 % «5 cc. Fransa 32/ Diazil Comprimés 0.5 Gr. İsviçre 32/ Neo-Hombreol Comprimé Pour Implantation 100 mgr. Hollanda 32/ Progestine Organon Ampoules 25 mgr. Hollanda 32/ Dimenformon Comprimé pour Implantation 20 mgr. Hollanda 32/ Euphyllin Comprimés 0.10 Gr. Hollanda 32/62 2 Tebdilen 40 Euphyllin Amp. % cc. Hollanda 32/ Euphyllin Amp. % 24 2 cc. Hollanda 32/ Euphyllin Suppositoires Hollanda 32/ Sulfonovin tbsa Comprime 0.5 Gr. isviçre 32/66 2 Yeni

4 Satoife: ŞUBAT 1950 Ruhsatname Gümrük Müstahzarin adi Menşei Snf. 44 Bidevit Ampoules Injectables U. I. Solution Huileuse Belçika 32/67 3 Yeni 45 Ovocycline Linguettes 0.1 mgr. İsviçre 32/68 3 > 46 Béthiazine Ampoules Gr. Fransa 32/ Pilka Zyma Goutte «5 Gr. İsviçre 32/70 2 TebdUen 48 Gynocllline Comprimé 0.50 Gr U. Oxford Belçika 32/71 3 Yeni 49 Di-Folliculine Amp Gr. 1 ce. Belçika 32/72 3 > 50 Scabolex Solution 25 %W/V İngiltere 32/73 1 > Not: 29/12/1948 tarih ve 7092 sayılı Resmî Gazete'nin 15320nci sahtfeafnde 54 sıra numarasiyle kayıtlı (Ciloprine Solution) adlı müstahzarın kaydı hükümsüzdür. Afyon Terakki Servet Bankasından: Şirketimizin 1949 senesine ait genel toplantısı 4 Mart 196 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 da Afyonda Banka idarehanesinde yapılacaktır. Toplantının alelade olması hasebiyle esas mukavelenamenin 29 oncu maddesi gereğince en az 5 hissesi olanlar iştirak edeblieceğtnden b u kabil hissedarların sahibi bulundukları hisse senetlerini içtimaa tekaddüm eden 10 gün içinde ve nihayet 3 Mart 1950 Cuma günü saat İT ye kadar makbuzu mukabilinde şirkete tevdi eylemeleri ilân olunur. Gündem : 1 İdare meclisi ve murakıp raporlarının okunması.. 2 ibrası. ve takdiri. Bilançonun tetkik ve tasdikiyle meclisi idare ve ittttraflnfrm Kârın tevziine karar ittihazı. Müddetleri biten üç üyenin yerine üç zatın seçilmesi yılı İçin murakıp seçilmesi. Murakıba senelik ücret ve meclisi Uzunköprü Asliye Hukuk Yargıçlığından : İdareye hakkıhuzur tâyin 266./1-Î Uzunköprü'nün Haiisehaıtun MahhaM esin den Garson Fikret Sellek: Uzunköprü'nün Halisehatun Mahallesinde karınız Ali kızı Neemlye Sellek tarafından aleyhinize açılan boşanma dâvasının Uzuaköprü Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan yargılamasında : Namınıza çıkarılan cavetiyeye postahanece iki ay evvel adres bırakmadan semti meçhule gittiğinizden bahisle tebliğsiz geri &?>rikbfmden mahkemece talep üzerine ilânen tebligat yapılmasına karar verildiğinden. Duruşma günü olan 20/2/1950 Pazartesi saat 9.20 ye brraküdağından o gün ya bizzat veyahut bir vekil vasıtasiyle kendinizi teman ettirmeniz aksi takdirde gıyabınızda duruşmaya devam olunacağı, tebliğ' ı kamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Devrekani Asliye Hukuk Yargıçlığımdan 950/79 Gıyap kararı Çayırçık Köyünden Numan Yılmaz ve rufekaat tarafımda Safiye Acar ve şerikleri aleyhine açılan iptali kayıt ve tescil, dâvasrmn yargılanmasında: Safiye Acar'a davetiye yerine katan olanak üzere 6/12/1948 Sah günlü mahkemede 2sr hazır bulunması ilân olunduğu haltöe getaaeıdlgtnden hakkında gıyap kararı verilmiş ve bunun üzerine yargılama 13/2/1950 Pazartesi gününe bırakılmıştır. Safiye Acar'ın bugünde mahkemeye gelmesi. Ham okuduğundan itibaren beş gün zarfında atftr&z etmesi aksi takdirde mahkemeye kabul edilnüyeceği ilân olunur. 274/1-fl Datça Sulh Hukuk Yargıçlığından : Datça Hazinei Maliyesine izafetle Malmüdürlüğü tarafından İstanbul Sakızağaç 1 lu evde oturan Datça eski Malmüdürü Bahzar Çağlar aleyhine açmış olduğu 206 lira alacak dâvasının yapılan yargılamaları sonunda : Davacının dâvası sabit olduğundan 206 Ura alacak. 5 lira vekâlet ücreti, 39 lira 16 kuruş masarifi muhakeme İle 412 kuruş harem dâvâlıdan tahsiline 7/8/1947 gününde karar verilmiştir. Dâvâlının adresi halen meçhul bulunduğundan hakkındaki kararın Resmi Gazete ile ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren bir hafta zarfında temyiz talebinde bulunmadığınız takdirde hakkınızdaki kararın kesinleşeceği tebliğ yeriıne kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Gaziantep İkinci İcra Memurluğundan : Kızı Fevziye'ye ayda 6 Ura nafaka vermeğe borçlu Gaziantep'in Kepenek Sayı : Mahallesinde mukim iken ikametgâhı meçhul bulunan İsmail Muti hakkındaki icra 264 emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilânın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde borcun ödenmesi ve mal beyanında bulunulması, aksi takdirde cebrî icraya devam ilan olunur. 265 Devrek İcra Memurluğundan : 950/1 Devrek Gayrimenkulun açık artırma ifl anıdır olunacağı tlcesi Başlarkadı Köyü Kamışlık, Kadıpınarı, Arpalık, Samanlık yanı, Eskievyanı ve Uzunelmalık mevkilerinde kâin ve değerinde bulunan altı parça tarla Sulh Hukuk Yargıçlığının 948/145/271 sayı ve 9/8/1949 günlü kesinleşmiş ilâmı gereğince şüyuun giderilmesi için 20 Mart 1950 Pazartesi ve 27 Mart 1950 Pazartesi günleri saat 14 ten 17 ye kadar ilce pazar yerinde açık artırma ile satılacaktır. 950/1 sayılı lzalei şüyu dosyasını dairemizde herkes okuyup daha fazla malûmat alabilirler. Alâkalı ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkullar üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım işbu ilân tarihinden itibaren on beş gün İçinde evrakı müsbi'teleriyle birlikte dairemize müracaatla bildirmeleri lâzımdır. Muayyen olan satış günlerinde artırmaya iştirak edenler satış şartnamesini Okumuş ve lüzumlu malûmatı almış ve bunları tamamen etmiş savdırlar. lira kabul Gayrimenkuller üç defa bağrıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin ı% 75 ini bulmazsa satış İkinci satış gününe talik olunur, îkdnci satışta, da ihale bedem muhammen bedelin % 75 ini bulmadığı takdirde satış talebi düşer. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse satış bedelini masa başında vermezse ihale karaı fesholunarak kendisinden evvel en çok artırana arzetıniş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on gün müddetle yeniden artırmaya çıkarılıp Shale yapılır. İki ihale arasındaki fark ayrıca bir hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Tellaliye ve tapu muamelesi için muktazi masraf alıcıya aittir. Satışa iştirak edecek olanlar takdirî kıymetin <% 7,5 u nispetinde pey akçesini veznemize depo etmeleri lâzımdır. Yukarda gösterilen gayrimenkuller yazılı şartlar tahtında Devrek pazar mahallinde satılacağı ilân olunur. 268 DÜZELTME 4/2/1950 tarifli ve 7424 saydı Resmî Gazete'nin ime sahtfeemde yayımlanan, mevsimlik işlerin tesbitl hakkındaki 3/10466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının birinci maddesinin 19 uncu fıkr&s'mcsaües; Idsaûz. tuzlalarında,] ibaresi yanlışlıkla [deniz tuzlarında,] olarak tertip edilmiş (Olduğundan düzeltüur. Başbakanlık Devlet Matbaa

5 07 Şubat 1950 RESMİ GAZETE Sayı:7426 İÇİNDEKİLER Kanun Sayfa 5524 Tescil Edilmiyen Birleşmelerle Bunlardan Doğan Çocukların Tesciline ve Gizli Kalmış Nüfus Vakalarının Cezasız Olarak Kaydına Dair Kanun 1 Tebliğ İzmir İlinin Değirmendere Bucağına Bağlı Çile Köyü Hududu Dahilindeki Devlet Ormanlarının Tahdit Kısa Dayanağı Hakkında Tebliğ 2 İlanlar 3