KISMİ ZAMANLI ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLERİN ALIM İLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISMİ ZAMANLI ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLERİN ALIM İLANI"

Transkript

1 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLERİN ALIM İLANI Üniversitemiz 07/08/2014 tarihli ve 2014/13 nolu toplantısında alınan 18 sıra sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden saat başı brüt 6.00 TL. ücret karşılığı kısmi zamanlı çalışacak öğrenci kontenjanları, çalıştırılacak yer ve işin niteliği birimler itibariyle belirlenmiş olup aşağıdaki listede belirtilmiştir. Öğrencilerin çalışma süresi haftada en fazla 15 saat olup, tarihinden itibaren Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Yüksek Öğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları uyarınca çalıştırılacak öğrencilerde; 1- Tezsiz yükek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Kocaeli Üniversitesi'nde kayıtlı öğrenci olmak, 2- Disiplin cezası almamış olmak, 3- Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak, 4- Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak, 5- Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe, iyi bir ahlaka sahip olmak, 6- Kayıt donduran öğrenci ve yabancı öğrenci olmamak, 7- Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, şartları aranmaktadır. Başvurular ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Meslek Yüksekokulu/Daire Başkanlıklarına yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın tarihinden itibaren 10 gündür. FAKÜLTELER BĠRĠM ADI: DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KONTENJAN SAYISI: 6 Anabilim Dalları Klinikleri Klinik iģleri yardımı BĠRĠM ADI: EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KONTENJAN SAYISI: 19 Dekanlık BÖTE Öğrencileri Teknik Destek Hizmetleri Fen Bilgisi Laboratuvarı I Fen Bilgisi Laboratuvarı Hizmetleri (KĠMYA) Fen Bilgisi Laboratuvarı II Fen Bilgisi Laboratuvarı Hizmetleri (FĠZĠK) Fen Bilgisi Laboratuvarı III Fen Bilgisi Laboratuvarı Hizmetleri (BĠYOLOJĠ) BĠRĠM ADI: FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 7 Dekanlık Fakülte web sistem grubu Fizik Bölümü Laboratuvarı Fizik Bölümü Öğrenci Laboratuvarında yardımcı olmak Kimya Bölümü Laboratuvarı Matematik Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm si Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Dil Laboratuvarı Felsefe Bölümü Bölüm si Arkeoloji Bölümü Laboratuvarları ve Bölüm si Tarih Bölümü Bölüm si Kimya Laboratuvarında yardımcı olmak Bilgisayar Laboratuvarlarında yardımcı olmak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm si sorumlusu Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Dil Laboratuvarlarında Yardımcı olmak Bölüm kütüphanesinde yardımcı olmak Arkeoloji Bölüm Laboratuvarlarında ve bölüm kütüphanesinde yardımcı olmak Bölüm kütüphanesinde yardımcı olmak

2 Biyoloji Bölümü Laboratuvarları Biyoloji Laboratuvarlarında yardımcı olmak BĠRĠM ADI: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ KONTENJAN SAYISI: 7 Fotoğraf Bölümü Grafik tasarım sorumlusu Grafik Bölümü Basın ve halkla iliģkiler sorumlusu Resim Bölümü Atölyeler sorumlusu Heykel Bölümü Atölyeler sorumlusu Sahne Sanatları Bölümü Kostüm, sahne ve ıģık sorumlusu Müzik Bölümü Organizasyon sorumlusu Seramik Bölümü Makine techizat sorumlusu BĠRĠM ADI: HUKUK FAKÜLTESĠ BĠRĠM ADI: ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KONTENJAN SAYISI: 12 LaboratuvarAsistanlığı Öğrenci ĠĢleri Birimi Evrak Kayıt ve Dağıtım Muhasebe Birimi Muhaebe Yardımcısı Kitaplık Birimi Kitaplık Görevlisi-Kitap alıp verme iģi takibi Bölüm Sekreterliği BĠRĠM ADI: ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ KONTENJAN SAYISI: 35 KORAJ Kamuoyu AraĢtırmaları Birimi ĠĢletme-Ġktisat-ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- Uluslararası ĠliĢkiler Bölüm Sekreterliği Asistanlığı Reklamcılık Bölümünün uygulama çalıģmaları kapsamında KORAJ, reel bir reklam ajansı koģullarında faaliyet göstermekte olup öğrencilerin proje ve diğer çalıģmaları bu birimde yürütülmektedir Kamuoyu araģtırmalarının planlanması, gerçekleģtirilmesi ve değerlendirilmesini yürütmek. Kamuoyu araģtırmalarına yönelik derslerde teknik destek vererek uygulamaya yardımcı olmak. Basımevi Görsel ĠletiĢim Tasarım Atölyesi Görsel ĠletiĢim Resim Atölyesi Fotoğraf Atölyesi Haber Ajansı (KOÜHA) Fakülte ve bölümün isteği doğrultusunda yazılı ve görsel malzemelerin istenilen nitelikte basılmasını sağlamak. Ġleri düzeyde tasarım uygulamaları yapılarak fakülte bünyesinde kullanılacak görsel malzemelerin (dekor,afiģ, broģür vb) hazırlama çalıģmaları yapmak. Uygulamalı bireysel ve grup çalıģmalarını asiste ederek aktif ve faydalı bir öğrenim sürecine destek olmak, sergi hazırlıkları yapmak Bölüm ve fakültenin ihtiyaçları ile uygulama dersleri için fotoğraf çekimlerine refakat, malzemelerin düzenlenmesi Haber ajansında haber takibi, fotograf çekimi, haber merkezinin ürettiği haberlerin editoryal sürecinin yürütülmesi

3 GENÇ AÇI (Uygulama Gazetesi) HĠT ATÖLYE ĠletiĢim Atölyesi Uygulama gazetesinin tasarım atölyesinde sayfa tasarımını (mizanpaj)grafik tasarımı programlarını kullanarak gerçekleģtirmek Öğrenci Asistanlığı Öğrenci Asistanlığı Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Uygulama Radyosu Öğrenci Lideri; Radyo organizasyon yapısı gereği ayrılmıģ departmanların birbiriyle eģgüdüm sağlaması, otomasyon yayın planının takip edilmesi ve öğrencilerin yayın kurulunda temsil edilmesi görevlerini üstlenir. Direktörlerden gelen haftalık çalıģma progmlarını kontrol eder ve uygulanmasına nezaret eder. Program Direktörü; Radyoda program yapan öğrenciler ile Radyonun diğer birimleri arasında koordinasyon sağlamak, program yapan öğrencileri denetlemek, cihazların doğru ve temiz kullanımını sağlamak. Programların saatinde yayına girmesini kontrol etmek.öğrenci lideri altında planlama ve koordinasyon hizmetlerine yardımcı olmak Program Birimi: Yayın akıģında yer alan programları gerçekleģtiren ekiptir. Prodüksiyon Direktörü; Radyoda yayımlanan programların prodüksiyon iģlemlerini gerçekleģtirmek, bu amaçla gerekli iģ planlamasını yapmak. Prodüksiyon cihazlarının düzgün kullanımını sağlamak temizliklerini gerçekleģtirmek, Öğretim üyelerimizin yaptıkları programların prodüksiyon hizmetini gerçekleģtirmek. Öğrenci lideri altında planlama ve koordinasyon hizmetlerine yardımcı olmak Prodüksiyon Birimi: Yayın amaçlı tüm prodüksiyon ihtiyacını karģılayan ekiptir. Teknik ĠĢler Birim Direktörü; Radyonun tüm teknik altyapısı ve donanımı ile ilgilenmek, malzeme takibinde bulunmak, cihazları korumak ve IT yapısında basit arızaların giderilmesine yardımcı olmak amacıyla Mühendislik Fakültesi öğrencisi çalıģtırılması. Haber Direktörü; Radyo haber merkezinde görevli öğrencilerin koordinasyonuna yardımcı olmak, haber bültenlerinin ve haber programlarının hazırlanmasında görevlendirilmek. Öğrenci lideri altında planlama ve koordinasyon hizmetlerine yardımcı olmak. Haber Birimi: BaĢta Üniversitemizdeki etkinlikler olmak üzere yerel, ulusal ve dünyadan haberleri takip eden radyo haberi haline getiren, röportajlar gerçekleģtiren ekiptir. Müzik Editörlüğü Direktörü; Müzik editörlerini koordine etmek, Radyo'nun tüm arģivini güncellemek, düzenlemek, korumak. Müzik arģivinin saklandığı ve playlistlerin oluģturulduğu cihazları korumak ve düzenli kullanılmasını sağlamak.

4 Radyo TV ve Sinema Uygulama Stüdyosu Öğretim üyeleri ve öğrenci projelerinin malzeme takibi ve çekim desteği BĠRĠM ADI: MĠMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESĠ KONTENJAN SAYISI: 4 Ġç Mimarlık Bölümü Mimarlık Bölümü Atölyeler BĠRĠM ADI: MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KONTENJAN SAYISI: 85 Bilgisayar Bölümü Çevre Bölümü Elektrik Bölümü Elektronik HaberleĢme Bölümü Endüstri Bölümü ĠnĢaat Bölümü Jeoloji Bölümü Makine Bölümü Meteoroloji ve Malzeme Bölümü Kimya Bölümü Mekatronik Bölümü Harita Bölümü Dekanlık Bilgisayar Laboratuvarları BĠRĠM ADI: TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ KONTENJAN SAYISI: 10 Bilgisayarların bakımı ve yazılımlarının yüklenmesi Bilgisayar Ağları Laboratuvarı Switch, Router, Hub vb. donanımların kurulum, bakım ve yönetimi HaberleĢme Laboratuvarı HaberleĢme ve anten sistemlerinin bakım ve yönetimi Temel ĠĢlemler ve Kaynak Laboratuvarı Laboratuvarda yapılacak proje uygulamalarında yardımcı olarak görev yapacak Motor ve TaĢıt Test Laboratuvarı Laboratuvarda yapılacak test çalıģmalarında yardımcı olacak TaĢıt Ġklimlendirme ve Ölçme Laboratuvarı Elektronik Laboratuvar Laboratuvar düzenlenmesinde ve yeni deney setlerinin kurulmasında yardımcı olacak Elektronik temelli donanımların düzenlenmesi, enstrümantasyon, robotik, biyomalzeme gibi derslerin uygulama pratiklerinde düzenleme ve verilecek diğer iģler BĠRĠM ADI: TIP FAKÜLTESĠ KONTENJAN SAYISI: 9 Tıp Fakültesi si Memurluğu YÜKSEKOKULLAR BĠRĠM ADI: BARBAROS DENĠZCĠLĠK YÜKSEKOKULU Denizcilik ĠĢletmeleri Bölümü Bölüm Sekreterliği Fotokopi Fotokopi BĠRĠM ADI: BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU

5 KONTENJAN SAYISI: 13 Öğrenci ĠĢleri Birimi Büro iģleri-evrak Dağıtım Rekreasyon Bölümü Büro iģleri Antrenörlük Bölümü Büro iģleri Spor Yöneticiliği Bölümü Büro iģleri Öğretmenlik Bölümü Büro iģleri Büro iģleri-düzenleme Müdür Sekreterliği Büro iģleri-evrak Dağıtım Yazı ĠĢleri Birim Büro iģleri-evrak Dağıtım-ArĢiv Laboratuvar Büro iģleri-düzenleme Muhasebe Büro iģleri BĠRĠM ADI: DERBENT TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE OTELCĠLĠK YÜKSEKOKULU KONTENJAN SAYISI: 4 Sorumlu Sorumlu BĠRĠM ADI: DEVLET KONSERVATUARI BĠRĠM ADI: KOCAELĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KONTENJAN SAYISI: 7 Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Okul kitaplığının düzenlenmesi, kitap verme ve alma iģlemlerinin takip edilmesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Laboratuvarın düzenli kullanılması, yaģanılan sorunlarla ilgili birimlerin bilgilendirilmesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Klinik beceri laboratuvarındaki maket, model ve benzeri eğitim materyallerinin kontrolü, kullanıma hazır hale getirilmesi, eksilen sarf malzemeleri hakkında beceri laboratuvarı sorumlusunun bilgilendirilmesi ve öğrenciler tarafından düzenli kullanılmasının sağlanması BĠRĠM ADI: SĠVĠL HAVACILIK YÜKSEKOKULU KONTENJAN SAYISI: 6 Hangar Pratik eğitim çalıģmalarında öğretim elemanına destek Simülatör Laboratuvarı Simülatör eğitimlerinin çalıģmalarında öğretim elemanlarına destek Uçak Elektrik Atölyesi, Motor Atölyesi Pratik eğitim çalıģmalarında öğretim elemanına destek Elektrik Makinaları Atölyesi ve Gövde Atölyesi Pratik eğitim çalıģmalarında öğretim elemanına destek nin açık kalması ve kullanıcılara yardımcı olmak BĠRĠM ADI: YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU KONTENJAN SAYISI: 4 Bilgisayar Birimi Bilgisayarların Bakımı Görevlisi ENSTĠTÜLER BĠRĠM ADI: FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

6 BĠRĠM ADI: SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠRĠM ADI: SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KONTENJAN SAYISI: 1 Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci ĠĢleri MESLEK YÜKSEKOKULLARI BĠRĠM ADI: ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar laboratuvarı Bakım, onarım ve düzenleme BĠRĠM ADI: ALĠ RIZA VEZĠROĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU KONTENJAN SAYISI: 7 Atıksu Laboratuvarı Atıksu laboratuvarında yardımcı eleman Bilgisayar laboratuvarında yardımcı eleman Makine Laboratuvarı Makine laboratuvarında yardımcı eleman Enstrümantal Analiz Laboratuvarı Enstrümantal analiz laboratuvarında yardımcı eleman BĠRĠM ADI: ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONTENJAN SAYISI: 7 AMYO/Seralarında Serada, toprak,saksılama,sulama,ilaçlama AMYO/Laboratuvarında Laboratuvarda derslere hazırlık, düzen vb AMYO/Açık Alanlarda Orta refujlerde ve pergolelerde bakım vb. AMYO/Bölümde Büro iģleri ve zirai dökümanter iģleri AMYO/Meyve Bahçesinde Bahçelerin bakımı, sulanması, budanması AMYO/Bağda Bahçelerin bakımı, sulanması, budanması BĠRĠM ADI: ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU KONTENJAN SAYISI: 3 sorumlusu Laboratuvar sorumlusu BĠRĠM ADI: DEĞĠRMENDERE ALĠ ÖZBAY MESLEK YÜKSEKOKULU Seramik Atölyesi Seramik fırınlarının doldurulup boģaltılması Cam Atölyesi Cam fırınlarının doldurulup boģaltılması Kuyumculuk Atölyesi Kuyumculuk makine techizatının öğrencilere kullandırılması BĠRĠM ADI: FORD OTOSAN ĠHSANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU Prototip Laboratuvarı Malzeme Laboratuvarı Ölçme ve Kontrol Laboratuvarı BĠRĠM ADI: GAZANFER BĠLGE MESLEK YÜKSEKOKULU Öğrenci si sorumlusu BĠRĠM ADI: GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

7 KONTENJAN SAYISI: 4 TAB Laboratuvarı ve Alan ÇalıĢması Gıda ve Tarım MYO Genel Laboratuvarı Gıda ve Tarım MYO si l. ve Il. Öğretimde laboratuvar dersi öncesinde gerekli hazırlıkları, laboratuvar temizliği, okulumuz bahçesinde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin bakımını ve ekimdikimini yapmak l. ve Il. Öğretimde laboratuvar dersi öncesinde gerekli hazırlıkları yapmak (Çözelti hazırlama, analiz düzeneği hazırlama vb.) ve laboratuvar temizliği yapmak. l. ve ll. Ögretimde den faydalanmak isteyen öğrenciler için kitap verilmesi, teslim alınması ve takibi. BĠRĠM ADI: GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU KONTENJAN SAYISI: 16 deki düzeni sağlamak, açık tutmak Web Bim Elektronik ortamda bilgilerin hazırlanması Teknik Servis Teknik iģlerde destek vermek Satranç Zeka Oyunları Zeka oyunları salonunun açık tutulması BĠRĠM ADI: HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU KONTENJAN SAYISI: 8 Elektronik Teknolojisi Laboratuvarı Mekatronik Laboratuvarı Bilgi ĠĢlem Bilgi iģlem asistanlığı Makine Laboratuvarı Metalürji Laboratuvarı Endüstriyel Kalıpçılık Laboratuvarı Öğrenci ĠĢleri Evrak kayıt, evrak dağıtım, fotokopi vb iģlerde yardımcı eleman olarak kullanılacak yi düzenleyecek BĠRĠM ADI: HEREKE ÖMER ĠSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU KONTENJAN SAYISI: 17 Bölüm BaĢkanlıkları Bölüm sekreterliğine destek Yazı ĠĢleri Evrak dağıtımı, fotokopi çekimi vb Santral Telefonlara cevap vermek Müdürlük Sekretere destek destek Spor Salonu Spor salonu temizlik ve düzenleme Teknik ĠĢler Teknisyen iģlerine destek Bilgisayar Bilgisayar tamiri BĠRĠM ADI: ĠZMĠT MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM ADI: KANDIRA MESLEK YÜKSEKOKULU Ġdari Bölüm Müdür Sekreterine Yardımcı Memuruna Yardımcı BĠRĠM ADI: KARAMÜRSEL MESLEK YÜKSEKOKULU KONTENJAN SAYISI: 10

8 , Autocad Laboratuvarı Pünomatik Lab., PLC Lab., HaberleĢme Lab., Elektronik Lab. Atolye (Gemi Makine, Kaynak), Gemi Stabilite ve Gemi ĠnĢ. Lab. GMDSS ve Simülatör Laboratuvarı de kitap takibi Bilgisayarların düzenli çalıģması, çalıģma servis ve odalarındaki bilgisayar arıza takibi Mekatronik ve elektronik teknolojisi programlarının uygulama laboratuvarlarında çalıģma ortamı ve düzenin sağlanması Uygulamalı atölye ve teknik laboratuvarında çalıģma ortamı ve düzenin sağlanması GMDSS ve Arpa Radar Simülatör Laboratuvarında çalıģma ortamı ve düzenin sağlanması Meslek Yüksekokulunun tamir ve bakım hizmetlerinin MYO Teknik Hizmetler sağlanması BĠRĠM ADI: KARTEPE ATÇILIK MESLEK YÜKSEKOKULU KONTENJAN SAYISI: 4 Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu Part - Time ÇalıĢma BĠRĠM ADI: KARTEPE TURĠZM MESLEK YÜKSEKOKULU KONTENJAN SAYISI: 4 Kartepe Turizm MYO 1 Kartepe Turizm MYO 2 Kartepe Turizm MYO Prof. Dr. Baki KOMSUOĞLU Anı si BĠRĠM ADI: KOCAELĠ MESLEK YÜKSEKOKULU KONTENJAN SAYISI: 13 Öğrenci ĠĢleri Evrak iģleri Muhasebe Servisi Evrak iģleri Laboratuvar Eğitim için açık tutulması BĠRĠM ADI: KOCAELĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO BĠRĠM ADI: KÖSEKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU Biyomedikal Lab. Biyomedikal Laboratuvarlarının Güncellenmesi Kimya Lab. Kimya Laboratuvarlarının Güncellenmesi Bilgisayar Lab. Bilgisayar Laboratuvarlarının Güncellenmesi BĠRĠM ADI: UZUNÇĠFTLĠK NUH ÇĠMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Laboratuvarı Bilgisayarların çalıģır durumda tutulması (bakım ve düzenleme) ve CNC tezgahlarının çalıģır durumda olması TalaĢlı Ġmalat Laboratuvarı Torna, Freze ve Matkap Tezgahlarının bakımlarının yapılması ve faal durumda tutulmalarının sağlanması Kaynak Teknolojisi Laboratuarı ÇeĢitli kaynak, makine ve ekipmanların bakımı Malzeme Muayene Kontrol Laboratuvarı Malzeme muayene ve test ekipmanlarının bakımı ve düzenlenmesi BĠRĠM ADI: YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU KONTENJAN SAYISI: 7

9 ĠĢ ve UğraĢı Tedavi Odası ĠĢ ve uğraģ tedavisi EriĢkin jimnazyum odası EriĢkin hastaların fizik tedavilerinin yapılması Pediatrik jimnazyum odası Çocuk hastaların fizik tedavilerinin yapılması Elektroterapi odası EriĢkin hastalara elektroterapi yapılması Özel eğitim Özel eğitim gerekli hastaların tedavilerinin yapılması Müzikoterapi ve grup tedavi odası Müzik terapisi ve dans terapisinde bulunmak DAĠRE BAġKANLIKLARI BĠRĠM ADI: BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI KONTENJAN SAYISI: 12 Yapısal kablolama mantığına uygun olarak veri aktaran Ağ Teknolojileri Birimi ağları planlayarak uygulamaya geçirmek, LAN, WLAN ve WAN bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması Donanım Destek Birimi Üniversite demirbaģlarına kayıtlı PC ve çevre birimlerinin bakım ve onarımını yapmak EBYS Birimi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Projesinin iģlerliğini sağlamak Web Teknolojileri Birimi Üniversitemizin simgesi olan internet sitesinin yapımını ve güncelliğini sağlamak BĠRĠM ADI: KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 7 Etiketleme, raf yerleģtirme, yüksek lisans ve doktora Anıtpark YerleĢke si salonunda düzenleme, bilgisayarların korunma ve kontrolü, ödünç alıp verme iģlemleri, okuma salonunda düzen ve sessizliğin sağlanması Hukuk Fakültesi si Umuttepe Merkez si Uluslararast lliģkiler Birimi Etiketleme, raf yerleģtirme, yüksek lisans ve doktora salonunda düzenleme, bilgisayarların korunma ve kontrolü, ödünç alıp verme iģlemleri, okuma salonunda düzen ve sessizliğin sağlanması Etiketleme, raf yerleģtirme, yüksek lisans ve doktora salonunda düzenleme, bilgisayarların korunma ve kontrolü, ödünç alıp verme iģlemleri, okuma salonunda düzen ve sessizliğin sağlanması Erasmus Öğrenimi/ Staj Personel Hareketliliğinde Yardımcı Olmak/ Web Sayfasında Duyuruların Girilmesi/Dokümantasyon ve Dosyalama ĠĢlerinde Destek/ YurtdıĢına Çıkmak Ġsteyen ve Çıkacak Öğrencilerle Ön GörüĢme/ Evrak ĠĢlerinin Takibinde Birime Yardımcı Olmak BĠRĠM ADI: SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI KONTENJAN SAYISI: 40 Akıllı Kart Birimi Akıllı kart yemek bursu formatlama iģlemleri Satınalma ġube Müdürlüğü Web tasarımı takibi ve büro iģleri Gazanfer Bilge Spor Salonu Üniversiteler arası ve Üniversite içi organizasyon lideri Gazanfer Bilge Spor Salonu Malzeme dağıtım yardımcısı Gazanfer Bilge Spor Salonu Açık Spor Tesisleri Fitness ve spor branģları lideri

10 Gazanfer Bilge Spor Salonu Web & sosyal medya yönetici yardımcısı Kapalı Yüzme Havuzu Resepsiyon hizmeti Kapalı Yüzme Havuzu Cankurtaranlık hizmeti Kartepe Park Otel Garson/ restaurant Kartepe Park Otel Meydancı/Hk Kartepe Park Otel Maid/Hk BĠRĠM ADI: STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Muhasebe Kesin Hes.ġb. Müd Evrak ĠĢler Ön Mali Kont. ve Ġç Kont.ġb. Müd. web sayfası güncelleme BĠRĠM ADI: YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI KONTENJAN SAYISI: 10 Yapım ġube Müdürlüğü- Bakım Kontrol ġefliği Bilgisayar yazılım ve donanım, faks, fotokopi ve evrak dosyalama iģleri Yapım ġube Müdürlüğü- Yapım Kontrol ġefliği Bilgisayar yazılım ve donanım, faks, fotokopi ve evrak dosyalama iģleri Atölyeler ġube ġefliği Bilgisayar yazılım ve donanım, faks, fotokopi ve evrak dosyalama iģleri DĠĞER BĠRĠMLER BĠRĠM ADI: ALTERNATĠF YAKITLAR GELĠġTĠRME UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ Yakıt Test Lab. Proje çalıģmalarındaki yakıt analizlerinin yapılmasına yardımcı olmak, çözelti hazırlanması Proje çalıģmalarındaki yakıt üretimi esnasında yakıt Pilot Tesis Üniteleri üretimi yapılmasına yardımcı olmak, pilot tesislerin bakımı ile ilgilinmek BĠRĠM ADI: ENFORMATĠK BÖLÜMÜ BAġKANLIĞI Elektronik Seçmeli Ders seçen ögrencilere ve ögretim Enformatik Bölümü elemanlarına sistem ile ilgili teknik destek sağlamak. (YaklaĢık 5500 öğrenci Eders SeçmiĢtir.) Enformatik Bölümü Eds sisteminde ders açan öğretim elemanlarına teknik destek sağlamak. Enformatik Bölümü Evrak Takip BĠRĠM ADI: FARABĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ KONTENJAN SAYISI: 1 Farabi Ofisi Büro Elemanı BĠRĠM ADI: LAZER TEKNOLOJĠLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Lazer Teknolojileri AraĢtırma ve Uygulama LATARUM bulunan lazer sistemlerinin bilgisayar Merkezi (LATARUM) ortamında kontrol ünitelerinin bağlantılarını yapmak BĠRĠM ADI: ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ KOORDĠNASYON KURULU KONTENJAN SAYISI: 1 Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurul Ofisi Büro hizmeti (evrak düzenleme ve iletiģim)

11 BĠRĠM ADI: SÜREKLĠ EĞĠTĠM ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ KONTENJAN SAYISI: 3 KOUSEM Personel Belgelendirme KOUSEM Web Hizmetler KOUSEM Muhasebe ve Satın Alma BĠRĠM ADI: YER VE UZAY BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA MERKEZĠ YUBAM Veri Analizi BĠRĠM ADI: UZAKTAN EĞĠTĠM ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ KONTENJAN SAYISI: 10 E-Öğrenme ders içeriklerini hazırlama/ düzenleme iģleri Video çekim iģleri Video kurgu iģleri Ders içerikleri seslendirme iģleri Uzaktan eğitim portalı teknik destek/eğitim iģleri Sanal sınıf hizmeti teknik destek

ŞUBAT 2015 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar... 2 C. İdareye İlişkin Bilgiler... 4 C.1. Fiziksel Yapı...4 C.1.1. Umuttepe Yerleşkesi...4 C.1.2.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2013 I.GENEL BİLGİLER..1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C. İdareye İlişkin Bilgiler... 4 1- Fiziksel

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF BİRİMLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF BİRİMLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF BİRİMLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! - 04 05 akademik yılında Üniversitemize bağlı muhtelif birimlerde, servis hizmetlerinde ve geçici

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

GÖREVLİ ÖĞRENCİ PROGRAMI (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma) Bilgi ve İş Tanımları Metni 2014-2015 Güz

GÖREVLİ ÖĞRENCİ PROGRAMI (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma) Bilgi ve İş Tanımları Metni 2014-2015 Güz GÖREVLİ ÖĞRENCİ PROGRAMI (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma) Bilgi ve İş Tanımları Metni 2014-2015 Güz Görevli Öğrenci Programı Hakkında Görevli Öğrenci Programı (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma)

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013 VAN Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden beri yeniliklere açık,

Detaylı

GÖREVLİ ÖĞRENCİ PROGRAMI (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma) Bilgi ve İş Tanımları Metni 2014-2015 Güz

GÖREVLİ ÖĞRENCİ PROGRAMI (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma) Bilgi ve İş Tanımları Metni 2014-2015 Güz GÖREVLİ ÖĞRENCİ PROGRAMI (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma) Bilgi ve İş Tanımları Metni 2014-2015 Güz Görevli Öğrenci Programı Hakkında Görevli Öğrenci Programı (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma)

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

GÖREVLİ ÖĞRENCİ PROGRAMI (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma) 2013-2014 Güz Dönemi Bilgilendirme Metni

GÖREVLİ ÖĞRENCİ PROGRAMI (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma) 2013-2014 Güz Dönemi Bilgilendirme Metni GÖREVLİ ÖĞRENCİ PROGRAMI (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma) 2013-2014 Güz Dönemi Bilgilendirme Metni Görevli Öğrenci Programı Hakkında Görevli Öğrenci Programı (Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma)

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 I.C. FİZİKSEL YAPI... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU MAYIS 2009 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimin Işığında, Çağdaş Uygarlık Yolunda sloganından hareketle; bilgiyi

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı