Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR

2 G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments

3 C HAZIN TANITIMI NAME OF PARTS NOM DES PIÈCES NAAM VAN ONDERDELEN äéçëíêìäñàü èêàåéêä OPIS APARATA Elektrikli Kuvars Tüp, 2. Koruma A ı, 3. Yansıtma Plakası, 4.Ön Kapak 5. Arka Kapak, 6. Seçim Anahtarı, 7. Devrilme Emniyet anahtarı 7 1. Electric Quartz Tube, 2. Protection Net, 3. Reflecting Plate, 4. Front Cover 5. Rear Cover, 6. Selector Switch, 7. Tilt Protection Safety Switch 1. Tube à Quartz Électrique, 2. Grille de Protection, 3. Plaque Rayonnante 4. Panneau Avant, 5. Panneau arrière, 6. Clè Pour Choisir, 7. Clè Anti-Basculement 1. Elektrische Quartz Tube, 2. De Veiligheids Netwerk, 3. Reflecterende Plaat. 4. Voor Flap, 5. Achter Flap, 6. De Knoop Van Selectie, 7.De Knoop Van De Automatische Omvallen Veiligheid

4 TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL SPECIFICATION DONNESE TECHNIQUES TECHNISCHE GEGEVENS Tehni čki Podaci 230V ~, 50Hz, 800W, Class I Bu cihaz kalite belgesine haizdir. EN , EN , EN Kullanım Ömrü 10 yıldır. Made in China D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. FONKS YONLAR & ÖZELL KLER Çok aflamal s cakl k ayar (400W/800W) Devrilme emniyeti ve Güç kesme korumas Anahtar tipi mekanik kontrol butonu BAfiLARKEN A. Ürünü paketten ç kar n ve kontrol edin; e er herhangi bir hasar varsa kullanmay n. B. Cihaz n fiflini prize takmadan önce lütfen cihaz n kapal konumda oldu undan emin olun. C.Bu cihaz n iki ayar vard r: I 400W ve II 800W. 800W için I ve II butonlar na birlikte basman z gerekir

5 ÖNEML TAL MATLAR Elektrikli cihazlar kullan l rken yang n, elektrik floku, yan k veya di er yaralanmalar önlemek için, afla dakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine mutlaka uyulmas gerekir: 1. Ürünü kullanmaya bafllamadan önce bu talimatlar dikkatle okuyun. 2. Cihaz, sadece özel kullan m için tasarlanm flt r ve herhangi bir ticari kullan m için de ildir. 3. Ürünü paketinden ç kar n ve kullanmadan önce herhangi bir hasar olup olmad n kontrol edin. 4. Çocuklar n paket içeri indeki parçalarla oynamas na izin vermeyin (plastik torbalar gibi). 5. Ev içi voltaj n n, cihaz n teknik özelliklerinde belirtilen voltajla ayn oldu undan emin olmak için kontrol edin. 6. Cihaz kullanmaya bafllamadan önce güç kablosunu ve fiflini, herhangi bir hasar olmad ndan emin olmak için kontrol edin. 7. Cihaz n fiflini prizden ç karmadan önce cihaz n kapal konumda oldu undan emin olun. Elektrik flokunu önlemek için cihaza dokunurken ellerinizin kuru olmas na dikkat edin. 8. Is t c y mobilya, perde veya di er tutuflabilir nesnelerin yan nda kullanmay n. Serbest hava ç k fl n sa lamak için; cihaz n arkas n, duvardan veya di er nesnelerden en az 1m uzak tutun. Is t c y kesinlikle bir prizin hemen önüne koymay n. 9. Olas bir yang n riskini önlemek için hava girifl ve ç k fllar n kapatmay n. 10.Çocuklar n, yafll lar n veya sakat insanlar n yan nda cihaz kullanmay n veya çal fl r haldeyken gözetimsiz b rakmay n. 11.Is t c y kullanmad n z zamanlarda fiflini prizden ç kar n. 12.Elektrik floku tehlikesine karfl, kullan m s ras nda veya muhafaza ederken cihaz n içine su girmemesine dikkat edin. 13.Cihaz gaz, boya veya di er tutuflabilir eflyalar n ve nesnelerin oldu u yerlerde kullanmay n. 14.Bu s t c banyo, çamafl rhane ve benzer iç mekanlarda kullan lmak üzere tasarlanmam flt r. 15.Kablonun üstüne hal n n gelmemesine dikkat edin. Kabloyu kilim, hal veya benzer fleylerle kapatmay n. 16.Bu cihaz sabit ve düz bir zemine koyun. Yatak gibi cihaz n aç kl klar n n - 4 -

6 ÖNEML TAL MATLAR kapanmas na neden olarak yang n tehlikesi oluflturabilecek yumuflak yerlere koymay n. 17.Bu s t c y sadece bu k lavuzda anlat lan flekilde kullan n. Üretici firman n önermedi i herhangi bir kullan m; yang n, elektrik floku veya kifli yaralanmalar na ve garantinin hükümsüz k l nmas na neden olabilir. 18.Uzatma kablosu afl r s nmaya ve yang n riskine neden olabilece i için, uzatma kablosu kullanmay n. 19.D fl mekanlarda kullanmay n. 20.Cihaz n gövde kaplamas n hiçbir nedenle açmay n. 21.Güç kablosunun, her zaman cihaz n arkas na do ru uzand ndan ve herhangi bir s kayna ndan uzak oldu undan emin olun. 22.Kullan m s ras nda cihaz n s s artabilir, azalabilir ve t k rt sesleri yapabilir; bu, cihaz n ar zal oldu u anlam na gelmez. UYARILAR VE ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Bu cihaz bir oyuncak de ildir. Bu cihaz, sadece ev içi kullan m içindir. Cihaz suya sokmay n. Yang n veya elektrik floku riskini önlemek için, d fl gövdeyi ç karmay n. Kullan c n n yapabilece i bak m n d fl ndaki herhangi bir servis sadece yetkili bir elektrikçi taraf ndan yap lmal d r. Bu cihaz kesinlikle hasar görebilece i veya slanabilece i yerlerde kullanmay n ve bu yerlere koymay n. Cihaz uyurken çal flt rmay n. Cihaz n önündeki koruyucu s nd için kesinlikle dokunmay n; aksi halde yanabilirsiniz. Temizleme s ras nda cihaza su s çramamas na dikkat edin ve cihaz slak bezle silmeyin; cihaza su girmesi, k sa devreye veya elektrik flokuna neden olabilir. Bu s t c y banyo, dufl veya yüzme havuzuna yak n yerlerde kullanmay n. Bu s t c y, s t c n n otomatik olarak aç lmas n sa layabilecek bir termal kontrol kumandas, bir program kontrol kumandas, bir zamanlay c veya benzer herhangi bir cihazla birlikte kullanmay n; s t c n n üstü kapat ld nda veya kayd r ld nda bir yang n tehlikesi ortaya ç kabilir

7 UYARILAR VE ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Cihaz n üstünü kapatmay n. Cihaz n üzerinin kapat lmas yang n riski oluflturur. TEM ZL K VE BAKIM 1. Temizlemeye bafllamadan önce cihaz kapal konuma getirin ve fiflini prizden ç kar n. 2. Ana gövde çerçevesini ve reflektörü kuru veya nemli bir bezle ve az miktarda do al deterjan kullanarak temizleyebilirsiniz. Cihaz kesinlikle benzin, tiner ve parlatma tozu vb çözeltilerle temizlemeyin. Reflektörü sürekli temiz tutun, aksi halde yans tma kapasitesi azalabilir. Halojen ampule kesinlikle dokunmay n. 3. Petek panel, küçük bir saç f rças yla veya elektrik süpürgesiyle temizlenebilir. 4. Temizleme s ras nda cihaza su s çramamas na dikkat edin ve cihaz slak bezle silmeyin; cihaza su girmesi, k sa devreye veya elektrik flokuna neden olabilir. 5. Temizledikten sonra, cihaz kullanmaya bafllamadan önce cihaz n tamamen kuru oldu undan emin olun. 6. Muhafaza ederken, cihaz lütfen orijinal kutusuna koyun ve kuru ve temiz bir yerde muhafaza edin. 7. Cihaz n güç kablosu hasar gördü ünde cihaz kullanmaya devam etmeyin ve tamir edilmesi için yetkili bir elektrikçiye götürün. ELEKTR K DEVRE fiemasi - 6 -

8 SATIfi SONRASI SERV S Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar örmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli). TAfiIRKEN Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. ÇEVRE DOSTU ELDEN ÇIKARMA Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün - 7 -

9 ENGLISH IMPORTANT INSTRUCTIONS When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, burns and other injury, including the following: 1. Study these instructions carefully before using the product. 2. The device is only intended for private and not for any commercial use. 3. Remove the unit from its packaging and check to make sure it is in good condition before using, 4. Do not let children play with parts of the packing (such as plastic bags). 5. Check the household voltage to ensure it matches this appliances rated specification. 6. Check the power cord and plug carefully before use to make sure that they are not damaged. 7. Before unplugging the power cord. be sure to turn off the power. When touching the unit, be sure your hands are dry to prevent from electric shock. 8. Do not use near or point the heater to furniture, curtains or other inflammable objects. Keep the back of this appliance a min. of 1 meter away from walls or objects to allow free air flow. Do not locate the heater immediately below a socket outlet. 9. Do not block air intakes or exhaust in any manner to prevent a possible fire. 10.Do not use or leave this appliance unattended when children, old or disabled people are present. 11.Always unplug heater when not in use. 12.Prevent water from getting into the housing of the heater during operation or in storage. Hazard of electric shock. Always store in dry area with no moisture, 13.Do not use in places where there are gas, paint or other inflammable goods and objects 14.This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the heater where it may fall into a bathtub or other areas of water. 15.Do not run the cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like

10 IMPORTANT INSTRUCTIONS Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over. 16.Make sure this appliance is placed on a stable and solid surface. Do not use a soft surface, like a bed, where openings may become blocked and cause fire. 17.Use this heater only as described in these instructions. Any other uses not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock. or injury to persons and may void warranty. 18.Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. 19.Do not use outdoors. 20.Do not open body casing for any reason. 21.Always ensure power cable is placed through the back of the unit away from any heat source. 22.During use the unit may expand and contract and make clicking noises, this does not mean malfunction. FUNCTIONS&FEATURES Multi stage Tempreture Adjustment (400W/800W) Device of Tilt Protection and Power OFF Protection Key Type Mechanical Control Switch BEFORE FIRST USING A) Open packaging and check the product, if damaged do not use B) Please ensure the unit is switched off before you plug it into the mains. C) This unit has two settings I is 400W and II for 800W for the 800W you must press I + II together

11 CAUTIONS This appliance is not a toy. This appliance is for household use only. Do not immerse the unit in the water. To avoid the risk of fire or electric shock do not remove the housing. Any servicing other than user maintenance should be performed bya qualified electrician. 1. Never use this unit or place the unit where it could be damaged or get wet. 2. Do not use the unit when sleeping. 3. Never touch the protector on the front as this gets hot and would burn you. 4. While cleaning, be sure not to splash water or wipe with wet cloth as this could cause a short circuit or electrical shock when water flows into he unit. 5. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. 6. Do not use this heater with a thermal control a program controller, a timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or displaced. 7. Do not cover the appliance. If the appliance is covered, there is a fire risk. CLEANING AND MAINTENANCE 1. Be sure to switch off the power supply and pull out the plug before cleaning. 2. The body frame and the reflector can be cleaned with a dry or damp soft cloth with a small quantity of neutral detergent.never clean the unit with the solution such as benzene, thinner and polishing powder etc. Keep the reflector clean, as this can reduce the reflection capacity. Never touch the halogen bulb. 3. The honey- comb can be cleaned with small hairbrush or vacuum cleaner. 4. Besure not to splash water or wipe with wet cloth as this may cause short circuit or an electrical shock when water flows into the unit. 5. After cleaning, make sure the unit it is totally dry before use. 6. When storing the unit please make sure that you pack the product in its original box and store in a dry clean place. 7. In case the power cord is damaged, be sure to stop using it at once and repairs should be performed by a qualified electrician

12 WIRING DIAGRAM ENVIRONMENTAL DISPOSING You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations, hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center

13 FRANÇAIS Instructions importantes : Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez suivre les mesures préventives ci-dessous afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles: 1. Avant d'utiliser ce produit lisez attentivement ces instructions. 2. Cet appareil a été conçu pour usage domestique seulement et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou industrielles. 3. Déballer le produit et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. 4. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec des pièces qui sortent du paquet. (sac en plastique par exemple) 5. Assurez-vous que l'installation électrique de la maison soit appropriée aux caractéristiques techniques de l'appareil. 6. Avant l'utilisation de l'appareil assurez-vous que le cordon ou que la fiche ne soient pas endommagés. 7. Avant de débrancher l'appareil, assurez-vous qu'il ne soit pas en marche. Avant de toucher l'appareil, veillez à avoir les mains sèches pour éviter tout risque d'électrocutions. 8. Ne pas poser le chauffage près des rideaux ou aux alentours d'autres objets inflammables. Pour permettre une circulation libre de l'air ; laissez au moins 1m entre l'arrière de l'appareil et un mur ou d'autres objets. Ne mettez surtout pas le chauffage juste devant une prise. 9. Ne pas boucher les entrées et sorties d'air pour éviter les risques d'incendies. 10.N'employez ou ne laissez pas sans surveillance l'appareil auprès des enfants, des personnes âgées ou des handicapés. 11.Débrancher le chauffage lorsque vous ne l'utilisez pas. 12.Lors de l'utilisation ou de l'entretien de l'appareil veillez à ne pas laisser entre de l'eau pour éviter les électrocutions. 13.N'utilisez pas l'appareil aux endroits où il y a du gaz, de la peinture, de la marchandise ou d'autres objets inflammables. 14.Ce produit n'a pas été conçu pour être utilisé dans les salles de bains, les blanchisseries ou dans les lieux semblables. 15.Ne couvrez pas le câble avec des tapis ou choses semblables. 16.Posez l'appareil sur une surface stable et plane. Ne pas le poser sur

14 INSTRUCTIONS IMPORTANTES des surfaces non stables comme les lits pour éviter tout risque d'incendies. 17.N'utilisez cet appareil que comme il vous a été expliqué dans ce guide.les autres usages non recommandées risquent de présenter des risques d'incendie, d'électrocutions ou de blessures corporelles et peuvent rendre la garantie non valide. 18.N'utilisez pas des rallonges car elles peuvent causer des incendies. 19.Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. 20.Ne jamais ouvrir l'intérieur de l'appareil. 21.Assurez-vous que le câble soit toujours placé derrière l'appareil et loin de toutes sources de chaleurs. 22.Lors de son utilisation, la chaleur de l'appareil peut augmenter ou diminuer, il peut même aussi faire des cliquetis ; cela ne veut pas dire que l'appareil est défectueux. FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES Réglage de différents niveaux de température (400W/800W) Sécurité de chute (anti-basculement) et de surchauffe Bouton de contrôle mécanique de type clé A. Déballez l'appareil et contrôlez-le. S'il est endommagé, ne l'utilisez pas. B. Avant de brancher la prise de l'appareil, assurez-vous d'être en position fermée. C. Cet appareil a deux réglages : I 400W et II 800W. Pour 800W vous devez appuyer sur les boutons I et II en même temps

15 PRÉCAUTIONS ET CONSEILS DE SÉCURITÉS IMPORTANTS Cet appareil n'est pas un jouet Cet appareil a été conçu que pour usage domestique Ne pas mettre l'appareil dans l'eau Ne pas enlever la plaque de l'appareil pour éviter tous les risques d'incendies ou d'électrocutions. Tout autre service que l'entretien de l'appareil doit être fait une personne qualifiée en électricité Ne pas utilisez l'appareil dans des lieux où il pourrait être endommagé ou mouillé et ne pas le laisser dans ces lieux Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsque vous dormez Ne pas touchez la plaque rayonnante pour éviter de vous brûler Ne pas nettoyer l'appareil avec des chiffons mouillés et éviter que des gouttes entrent dans l'appareil ; le contact avec de l'eau peut provoquer des courts circuits ou des électrocutions Ne pas utiliser cet appareil dans la salle de bain, douche ou près des piscines. Ne pas utiliser cet appareil avec une commande de contrôle thermale, une commande de contrôle de programme, un temporisateur ou aucun autre dispositif qui brancherait l'appareil automatiquement ; déplacer ou recouvrir le chauffage peut provoquer des incendies Ne pas recouvrir l'appareil. Recouvrir l'appareil peut provoquer des incendies ENTRETIEN ET NETTOYAGE 1. Avant de procéder au nettoyage, veillez à couper l'alimentation en énergie et à débrancher l'appareil. 2. Vous pouvez nettoyer l'extérieur et le réflecteur de votre appareil en utilisant un chiffon humide ou sec avec un peu de détergent neutre. Ne jamais nettoyer votre appareil avec la poudre d'essence, de, de la poudre qui fait briller ou tout autre solution. Garder toujours votre réflecteur propre pour ne pas diminuer la capacité de réflexion de la chaleur. Ne toucher jamais à la lampe halogène. 3. La grille peut être nettoyé avec une petite brosse à cheveu ou l'aspirateur

16 ENTRETIEN ET NETTOYAGE 4. Ne pas nettoyer l'appareil avec un chiffon mouillé et veillez à ne pas faire tomber des goutes sur l'appareil ; le contact avec de l'eau peut provoquer des courts circuits ou des électrocutions. 5. Après le nettoyage de l'appareil, veillez à ce qu'il soit tout à fait sec avant de le réutiliser. 6. Lorsque vous conservez l'appareil, veillez à ce que l'appareil soit bien emballé dans son carton d'origine et qu'il soit placé dans un endroit sec et propre. 7. Si le câble est endommagé, n'utilisez plus l'appareil et emmenez-le chez un électricien qualifié pour sa réparation. APPAREIL RESPECTUEUX DE ENVIRONNEMENT Vous pouvez aider à protéger l environnement! Veuillez vous rappeler de respecter les régulations locales : disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié

17 NEDERLANDS BELANGRIJKE AANWIJZINGEN Elektrische apparaten met brand, elektrische schok, brandwonden of andere letsels te voorkomen, waaronder de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen dient altijd te worden gevolgd: 1. Voordat u start met het gebruik van het product, lees deze instructies aandachtig door. 2. Het apparaat is bedoeld voor prive-gebruik en is dus niet voor commercieel gebruik. 3. Verwijder de verpakking voordat u het product en controleer of er sprake is van enige schade. 4. Kinderen spelen met het pakket om de componenten (zoals plastic zakken). 5. Binnenlandse spanning, de inrichting van de technische functies zijn hetzelfde als de spanning om te zorgen dat de controle. 6. Voordat u start met het gebruik van het apparaat en steek de stekker uit voor enigerlei schade, controleren om zeker te zijn. 7. Het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact in een positie om er zeker van. Om te voorkomen dat een elektrische schok bij het aanraken van het apparaat, moet u ervoor zorgen handen droog zijn. 8. De verwarming van het meubilair, gordijnen of andere objecten naast Gebruik geen brandbare. Om de vrije lucht output apparaat in de rug, minstens 1m afstand van de wanden of andere materialen bevatten. Zeker vlak voor de kachel niet prijs. 9. Om te voorkomen dat een mogelijk risico van brand geen dekking van de luchtinlaat en-uitgangen. 10. Kinderen, ouderen of mensen met een handicap geen gebruik maken van of werken op de volgende apparaat, niet verlaten zonder toezicht. 11. Verhitters geen gebruik maken van het stopcontact wanneer u deze uit de stekker. 12. Tegen het gevaar van elektrische schokken, het gebruik of het handhaven van orde, terwijl het water in de nota niet op enter. 13. Apparaat gas, verf of andere brandbare objecten en objecten die niet gebruiken in plaatsen. 14. Deze badkamer verwarming, wasserij, en is niet bedoeld om gebruikt te worden in vergelijkbare interieurs

18 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN 15. Zorg ervoor dat de kabel niet op het tapijt. Kabel kleed, tapijt of een andere soortgelijke dingen niet dekken. 16. Dit apparaat bevestigd aan een vlakke ondergrond en plaats. Ervoor zorgen dat het apparaat sluit de openingen van het bed als de brand dreigde te maken met een zachte plaats tot plaats. 17. Deze kachel is alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze handleiding. De fabrikant niet bevelen ieder gebruik van, brand, elektrische schok of persoon kan veroorzaken schade in een leegte van garantie. 18. Een verlengsnoer kan leiden tot oververhitting en brandgevaar voor het Gebruik geen verlengsnoeren. 19. Geen gebruik buitenshuis. 20. Open geen reden om aan te Wikkel het lichaam van het apparaat. 21. Netsnoer, altijd naar de achterkant van het apparaat en dat strekt zich uit de buurt van een warmtebron worden zeker. 22. Gebruik het apparaat de temperatuur sterk kan stijgen, dalen, en kan klik geluiden dat het apparaat niet te worden beschadigd. DE FUNCTIES & KENMERKEN * Multi-stap temperatuur instellin ( 400W/800W) * De automatische omvallen veiligheid en bescherming van de stroomstoring omzet. * De mechanische bedieningsknoppen met toetsen. A. Verwijder het product uit de verpakking en controleer of het niet gebruiken als er sprake is van enige schade. B. Voordat u de stekker in het stopcontact van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat het in de gesloten positie is. C. Dit apparaat heeft twee instellingen: I II 400W en 800W. I en II samen om druk op de knop voor de 800W is vereist

19 BELANGRIJKE Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen voor het veilig Dit apparaat is geen speelgoed. Dit apparaat is alleen voor binnenlands gebruik. Stel het niet het apparaat in het water. Om het risico van brand of een elektrische schok niet verwijderen buitenlandse instantie. De gebruiker kan elk onderhoud aan de buitenkant van de dienst mag alleen worden gedaan door een gekwalificeerde elektricien. Dit apparaat kan worden beschadigd of nat, er zeker geen gebruik maken van deze plek niet ingevoerd. niet functioneren van het apparaat tijdens het slapen. Aan de voorzijde van het apparaat uitsluitend voor beschermende warme? niet aanraken, anders kunt u de hand. Reiniging van het apparaat en het apparaat om ervoor te zorgen dat water niet springen niet swab het apparaat om in het water kan leiden tot kortsluiting of een elektrische schok. Dat de kachel bad, douche of zwembad in de buurt van de plaatsen niet in gebruik. De ruimte kachel, de kachel automatisch overgeschakeld naar een thermische controle controle, controle van een programma controle, een timer of een soortgelijk gebruik met een apparaat, niet op de kachel is uitgeschakeld, of schuif over het gevaar van een brand kan ontstaan. niet Zet de bovenkant van het apparaat. Het creëert het risico van brand te sluiten. ONDERHOUD EN REINIGEN 1. Voordat u begint met het reinigen van het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. 2. Belangrijkste instantie frame en de reflector en een kleine hoeveelheid van droge of vochtige doek schoon te maken met natuurlijke detergentia. Het apparaat zeker benzine, thinner en polijsten poeder, enz. geen schone oplossing. Houd reflectoren schoon alle tijd, anders wordt de capaciteit van reflectie kunnen worden verminderd. Zeker niet aanraken van de halogeen lamp. 3. Honingraat paneel, met een kleine haren borstel of stofzuiger kan worden

20 ONDERHOUD EN REINIGEN gereinigd. 4. Reiniging van het apparaat en het apparaat om ervoor te zorgen dat water niet springen niet swab apparaat om in het water kan leiden tot kortsluiting of een elektrische schok. 5. Na het reinigen van het apparaat volledig droog is voordat u begint te gebruiken om er zeker van het apparaat. 6. Opslag, terwijl de originele doos met het apparaat in een schaap en Blijf droog en schoon. 7. Het netsnoer is beschadigd, niet blijven om het apparaat te gebruiken, en een gekwalificeerde elektricien voor het verrichten van reparaties nemen. DE ELEKTRISCHE DIAGRAAM MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING U kunt helpen om het milieu te beschermen! Denk a.u.b aan de lokale voorschriften: lever niet werkende elektrische apparaten in bij een geschikt afvalverwerkingcentrum

21 RUSSIAN

22 - 21 -

23 - 22 -

24 - 23 -

25 HRVATSKI

26 BITNI NAPUTCI FUNKCIJE I KARAKTERISTIKE UPOZORENJA I BITNI SIGURNOSNI NAPUTCI

27 UPOROZENJA I BITNI SIGURNOSNI NAPUTCI CISCENJE I ODRZAVANJE ELEKTR CNI D JAGRAM

28 YETK L SERV SLER L STES ADANA-SEYHAN-DORUK SO UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO LU CAD. NO:8-TEL.: ADANA-KOZAN-DURAN SO UTMA-CUMHUR YET MH. DEDEO LU SK. S S. APT.- TEL.: ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.: ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRON K - OBALAR CAD. SAL H ZEK BUGAY fi HANI NO:11 - TEL.: ADANA-SEYHAN-SER N ELEKTRON K - MAHFESI MAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL S T. E BLOK NO:2/A - TEL.: ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRON K - NÖNÜ BULVARI NO: TEL.: ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRON K - BÜYÜKKIRIM MH. MEHMET fier F Y T CD. 4.SK. NO:3/B TEL. : ADIYAMAN- YILDIRIM SERV S - BAHÇEL EVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.: ADIYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAM RC S -FAT H MH. ZAFER CD. NO:20 - TEL.: ADIYAMAN-ÜNAL ELEKTRON K-BAHÇEL EVLER MAH. ESK KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.: ADIYAMAN-BEYAZ EfiYA TAM R -ÇATI MH. BADEM SK. NO:11 BESN TEL.: AFYON-EM N ELEKTRON K-ENST TÜ CAD. NO:19-TEL.: AFYON-D NAR-GÖKÇEO LU ELEKTR K-EMN YET MH. YEN YOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: A RI-PATNOS-ACELE PEfi N ELEKTRON K-BUHARA SOK. NO:12-TEL.: A RI-ÖZPAK ELEKTRONIK-ESKI VAN CAD NO: 341 Ömer Hamam Yan -TEL.: AKSARAY- T NA ELEKTR K-TAfi PAZARI MH. fieh T HAT P UÇKUN SK. ESK TERM NAL ÇIKIfiI NO:9/A-TEL.: AMASYA-KUTUP TEKN K SO UTMA-GÖKMEDRESE MAH. M.K.P. CAD. HAM TBATIR APT. NO:115/A- TEL.: AMASYA-SULUOVA-ÇALIfiKAN ELEKTRON K-ÖZEL DARE fi HANI NO:121-TEL.: AMASYA-FLAfi ELEKTRON K-YÜZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEM RD fi APT. ALTI-TEL.: ANKARA-PURSAKLAR-DEM R TEKN K- MERKEZ MH. MEL KfiAH CD.NO:11/A-TEL.: ANKARA-YEN MAHALLE-ERDO DU SO UTMA-ÇARfiI MH. DAMLADOL SK. NO:74/C-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-VEFA ELEKTRON K-PINARBAfiI MH. AfiIK PAfiA CD. NO: 67/C-TEL.: ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRON K-ASIM GÜNDÜZ CD. 20/D-TEL.: ANKARA-ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRON K-21.CD. KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.: ANKARA-ÇANKAYA-ATC LET fi M-SELAN K CAD. NO: 31/3-TEL.: ANKARA-GÖLBAfiI-BEKS SERV S H ZMETLER -SE MENLER MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:51/A-TEL.: ANKARA-BEYPAZARI-DO AN TEKN K-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.: ANKARA-S NCAN-Y T TEKN K ONARIM- M.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-MERT TEKN K SERV S-ÖZYURT CD. NO:27/A AKTEPE- TEL.: ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRON K-GÜZELKENT MAH.ÇARfiI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.: ANTALYA-KUMLUCA-AKGÜL TEKN K SERV S H ZMETLER -ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YED TEPELER KAR.SULAR APT.NO:9-TEL.: ANTALYA-CANKALP ELEKTRON K-TUZCULAR MAH. MARET SOK. FARAÇLAR PASJ.NO:11-TEL.: ANTALYA-MANAVGAT-ÖNAL LET fi M-AfiA I PAZARCI MH. BRAH M SÖZEN CD. fielale PSJ.NO: SK. TEL.: ANTALYA-ALANYA-Ç NTAfi ELEKTRON K-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMD O LU SK.NO: 20/A-TEL.: ANTALYA- MERKEZ-BÜYÜKGEB Z ELEKTROMEKAN K GÜVENL K-MUSTAFA GÖKSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK. ÇAKMAK fi HANI NO: 8/5-6 TEL. : ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR K-ATATÜRK CAD.NO:69-TEL.: ARTV N-ARTV N ELEKTR K- HALKEVI CADDESI NO: 12-TEL.: AYDIN-YILMAZ ELEKTRON K-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.: AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRON K-YEN CAM MH. SEK LER CD. NO: 47-TEL.: AYDIN-NAZ LL -BARIN ELEKTRON K- ALTINTAfi MH. HÜRR YET CD. NO:161 B-TEL.: BALIKES R-BANDIRMA-ANIL SO UTMA-GÜNAYDIN MAH. 2.OKUL CAD.NO:16/A-TEL.: BALIKES R-EDREM T-ÖZER TEKN K-CAM VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.: BALIKES R-BURHAN YE-U UR TEKN K SO UTMA-MAHKEME MH. M THATPAfiA CD. NO: 68-TEL.: BALIKES R-KILIÇ ELEKTRON K-YEN ÇARfiI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.: BALIKES R-GÖNEN-GÜRSES ELEKTRON K-MALKOÇ MAH.MÜFTÜ fievket CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.: BALIKES R-BANDIRMA-D J TAL ELEKTRON K-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAHÇE SK.NO:8/A-TEL.: BALIKES R-ERDEK-MERT TEKN K-YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.: BARTIN- MARTI ELEKTRON K-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.: BATMAN-fiAH NLER ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO: fi MERKEZ KARfiISI-TEL.: B LEC K-EDEBAL TEKN K- ST KLAL MH V.REF K A ÖZTÜRK CD NO: 1/A- TEL.: B NGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO:8-TEL.: B NGÖL- S MGE ELEKTRON K- YEN fieh R MH. YEfi M SK. BO ATEK N APT ALTI NO:14/C-TEL.: B TL S-AHLAT-U UR SO UTMA- TOK KONUTLARI YUKARI ÇARfiI-TEL.: B TL S-D ZAYN ELEKTR K-NUR CAD. EREM CENTER fi MERKEZ KAT:2 NO:5- TEL.: BOLU-BEST ELEKTRON K-TABAKLAR MAH.CUMHUR YET CAD.NO:28/B-TEL.: BURSA-OSMANGAZ - AKYÜZ ELEKTRON K-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.: BURSA-GEML K-AC L TV TAM R SERV S -DEM R SUBAfiI MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.: BURSA-MUDANYA-ER T CARET-ÖMERBEY MH. CAM SK. SU APT. NO:30-TEL.: BURSA-MUSTAFAKEMALPAfi-AGUfi ELEKTR K-HAMZABEY MAHALLESI PAZARYERI SOKAK NO: 2/A-TEL.: BURSA- NEGÖL-S.B.S ELEKTRON K-OSMAN YE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.: BURSA-KARACABEY-GÜRKAN T CARET-RUNGUÇPAfiA MH. 14. SK. NO:11-TEL.: BURSA-N LÜFER-ÖZME TEKN K-KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARfiISI- TEL.: ÇANAKKALE-ÇAN-TÜRKER ELEKTRON K-CUMHUR YET MAH. ÇANAKKALE CAD.NO:41-TEL.: ÇANAKKALE-GEL BOLU-GÜVEN ELEKTRON K-YAZICIZADE MAH. M RALAY fief K AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.: ÇANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRON K- SMETPAfiA MH. ARSLANCA SK.-TEL.: ÇANKIRI-B LG ÇLER ELEKTRON K- BUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAIM A A S T. B/BLOK TEL.: ÇORUM-H T T SO UTMA-YEN YOL MH. MÜFTÜ AHMET GÖKEfiME SK. NO: 5 / I-TEL.: ÇORUM-U UR ELEKTRON K-ÜÇTUTLAR MAH. FAT H CAD. 5.SOK.EYÜP SULTAN APT. NO:1/C-TEL.: ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRON K-CENG ZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.: ÇORUM-ALACA-EROL ELEKTRON K-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.: ÇORUM-GÜNDÜZ BEYAZ EfiYA SERV S -SUNGURLU-SUNGURO LU MH. ÇANKIRI CD. NO: 46-TEL.: DEN ZL -KARDELEN SO UTMA-EMEK CD. NO: 30-TEL.: DEN ZL -ÖZ ELEKTRON K-ÇAYBAfiI CD. ÜNAL APT. NO: 28-TEL.: DEN ZL -MERKEZ-ÇA LAYAN SO UTMA-TOPRAKLIK MH. TURAN GÜNEfi CD.NO:34 TEL. : D YARBAKIR-B SM L-fiIK ELEKTR K-KURTULUfi MH. AHMET AR F BULVARI NO: 19/F-TEL.: D YARBAKIR- LKADIM T CARET-BATIKENT S T. A/5 BLOK ALTI NO:1 SA LIK OCA I YANIBA LAR-TEL.: D YARBAKIR-AZ Z ELEKTRON K-HATBOYU CD SK. GÜNEfi 2 APT. NO:3/B-TEL.: D YARBAKIR-S LVAN-DIGITAL ELEKTRONIC-KALE MH. SAM SEÇK N CD. NO:9/B-TEL.: D YARBAKIR-JAPON RECEP-YENI MAH 19 MAYIS CAD NO

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SSI 2852 BUHAR KAZANLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SHD 2692 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR PT De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR ÖNEML GÜVENL K UYARILARI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TAL MATLARI OKUYUN ÖNEML GÜVENL K ÖNLEMLER Elektrikli cihazlar kullan rken

Detaylı

SHB 3029 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SHB 3068 BLENDER EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHB 3076 KARIfiTIRICI

SHB 3076 KARIfiTIRICI SHB 3076 KARIfiTIRICI EN - 1 - SINBO SHB 3076 BLENDER SET INSTRUCTION MANUAL ENGLISH IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including

Detaylı

GENEL GÖRÜNÜM OVERVIEW ASPECT GENERAL ALGEMENESCHIJN ÜBERS CHT APARICIÓN EN GENERAL éåôàâ ÇàÑ áäéäãúçàâ ÇàÉãüÑ OPĆI PRIKAZ - 1 -

GENEL GÖRÜNÜM OVERVIEW ASPECT GENERAL ALGEMENESCHIJN ÜBERS CHT APARICIÓN EN GENERAL éåôàâ ÇàÑ áäéäãúçàâ ÇàÉãüÑ OPĆI PRIKAZ - 1 - SHB 3082 BLENDER EN GENEL GÖRÜNÜM OVERVIEW ASPECT GENERAL ALGEMENESCHIJN ÜBERS CHT APARICIÓN EN GENERAL éåôàâ ÇàÑ áäéäãúçàâ ÇàÉãüÑ OPĆI PRIKAZ 1 A B 2 3 4 5 6 C D 7 8 9 E F G - 1 - Children being supervised

Detaylı

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar Trend 700 Ankastre Ocaklar Pulsar Ankastre Ocaklar çindekiler TEKN K ÖZELL KLER Sayfa 2 MONTAJ Sayfa 2 - SETÜSTÜ FIRINA G R fi ( Ç BÖLÜMLER NE) Sayfa 2 - ENJEKTÖRLER N DE fit R LMES VE HAVA AYARI Sayfa

Detaylı

UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL

UFO 16 PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL www.ufotr.com UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

WHC 750 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL

WHC 750 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL WHC 750 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR WHC 750 WHC750

Detaylı

FR Service Consommateurs : (33) 09 7450 3623 GROUPE SEB FRANCE Place Ambroise Courtois BP 8553 69356 LYON - FRANCE http://www.rowenta.

FR Service Consommateurs : (33) 09 7450 3623 GROUPE SEB FRANCE Place Ambroise Courtois BP 8553 69356 LYON - FRANCE http://www.rowenta. 751272_SF Cyclonic_3L_751272 03/01/11 16:44 Page1 FR Service Consommateurs : (33) 09 7450 3623 GROUPE SEB FRANCE Place Ambroise Courtois BP 8553 69356 LYON - FRANCE http://www.rowenta.fr GB Consumer Service

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Değerli müşterimiz, Bu kullanım kılavuzu UFO MICATRONIC, T23EN ve T19EN modelleri için hazırlanmıştır.

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1176 SD Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı

Instructions for use and installation Electric hobs 3. Kullanim ve montaj talimatlari Elektrikli Ocak 6. DHG 460 R Manual LIB30285

Instructions for use and installation Electric hobs 3. Kullanim ve montaj talimatlari Elektrikli Ocak 6. DHG 460 R Manual LIB30285 Instructions for use and installation Electric hobs 3 Kullanim ve montaj talimatlari Elektrikli Ocak 6 DHG 460 R Manual LIB30285 1 INSTALLATION INSTRUCTIONS Technical details MODELS DHG 460 R Voltage 230V

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

WHC 715 USER MANUAL COLD MIST HUMIDIFIER SOGUK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER KULLANIM KILAVUZU

WHC 715 USER MANUAL COLD MIST HUMIDIFIER SOGUK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER KULLANIM KILAVUZU WHC 715 COLD MIST HUMIDIFIER SOGUK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU EN TR WHC 750 WHC715 USER MANUAL User Manual I I 1 Contents Introduction...3 Working

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner EAGLE TR GB Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER 1 Güvenlik 3 1.1 Kullanım Talimatları 3 1.2 Uyarı İfadeleri 3 1.3 Çocuklar 3 1.4 Uygun Kullanım

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner CLYDE TR GB Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner TR Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma

Detaylı

www.blackanddecker.eu English 3 Türkçe 8

www.blackanddecker.eu English 3 Türkçe 8 www.blackanddecker.eu English 3 Türkçe 8 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker screwdriver has been designed for screwdriving applications. This tool is intended for consumer use only. Safety instructions

Detaylı