DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON II. BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON II. BÖLÜM"

Transkript

1 DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI II. BÖLÜM 1

2 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/28)... 3 Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ Tebliğ No: (2006/21) Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 98/10) CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2004/9) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2004/12) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/13) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2005/23) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2005/32) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2005/35) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/8) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/23) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/34)

3 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/28) Resmi Gazete Tarihi: 12 Ağustos 2006 Resmi Gazete Numarası: Dış Ticaret Müsteşarlığından Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı na istinaden yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunan ürünlerin ihracatında, söz konusu Yönetmeliğin 9 uncu madde (a) bendi çerçevesinde gümrük idarelerince Kontrol Belgesi aranmayacak bir uygulamayı teminen imalatçı ihracatçılara verilen Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi nin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Tebliğ bir örneği ekte yer alan (Ek 1) Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi verilecek standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunan ürünleri, bu Belgeyi alacak imalatçı ihracatçıların taşımaları gereken asgari şartları, bu Belge sahibi imalatçıihracatçıların denetlenme şartları ile hak ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Tebliğ 31/12/2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de (3. Mükerrer) yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği nin 1 inci maddesi ve 2 nci maddesinin (u) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Tebliğ de geçen; a) Belge: Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi ni (TKDYB), b) Bölge Müdürlüğü: Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü nü, c) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü nü, d) İmalatçı ihracatçı: Standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunan ürünlerin üretimini ve/veya işlenmesini ve ihracatını yapan firmaları, e) Komisyon: İmalatçı ihracatçıların Belge başvuruları ile Belge sahibi imalatçıihracatçıların işyeri, laboratuvar, kontrol ve laboratuvar elemanları ve faaliyetlerinin bu Tebliğ ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığının incelenmesi için Bölge 3

4 Müdürlüğü tarafından en az ikisi DTS Denetmeni olmak üzere üç kişiden oluşturulan ekibi, f) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı nı, ifade eder. Başvuru (*) Madde 5 Belge başvuruları, üretim tesisinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır. İlgili Bölge Müdürlüğünce yapılan ön incelemenin sonucunun olumlu olması halinde bir Komisyon oluşturulur ve söz konusu başvuru Komisyona intikal ettirilir. Değerlendirme Madde 6 İmalatçı ihracatçılara Belge verilebilmesi için firmanın; a) Ürünün ilgili standardına göre hazırlanabileceği veya imalatını gerçekleştirebileceği kapasite raporu veya ekspertiz raporu ya da ilgili kurum raporlarında yer alan tesis ve teknik donanıma sahip olduğunun, b) Ürünle ilgili standart kontrolü yapabilecek nitelikte eleman istihdam ettiğinin, c) İşletmesinde yeterli laboratuvar ve teçhizatı bulundurduğunun, Komisyonca yerinde ve kayıtlar üzerinde yapılacak inceleme sonucu düzenlenecek değerlendirme raporu ile tesbiti gereklidir. ISO "Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar" standardına uygun olduğunu belgeyen imalatçı ihracatçılara (c) bendine bakılmaksızın Belge düzenlenir. Personel Madde 7 İmalatçı ihracatçılar; dört yıllık yükseköğretim lisans programını tamamlamış olan ve Bölge Müdürlüğünce verilen eğitim sonrası yapılan sınav sonucu, ürünleri ilgili standartlarına göre denetleyebilmesine imkan sağlayan Sorumlu Denetçi Belgesi ni (Ek 2) almaya hak kazanmış sorumlu denetçi çalıştırmak zorundadır. Çekirdekli ve çekirdeksiz kuru üzüm, kabuklu, iç ve işlenmiş iç fındık, yemeklik yağlar, kuru incir, kuru kayısı gibi laboratuvar elemanı gerektiren ürün grupları için firmaların laboratuvar elemanı (ürünün özelliğine göre gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, veteriner, biyolog veya kimyager) istihdam etmesi gerekir. Bu laboratuvar elemanı şartları uygun olması halinde sorumlu denetçi olarak da görev yapabilir. Yukarıda belirtilen eğitim şartını haiz; herhangi bir imalatçı ihracatçı firmada çalıştığını belgeleyenler ile imalatçı ihracatçı firma sahipleri, sorumlu denetçi eğitimine (*) 15 Ekim 2005 tarih ve numaralı Resmi Gazete de yayımlanan 2006/43 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir. 4

5 doğrudan alınırlar. Herhangi bir imalatçı ihracatçı firmada çalışmayan, ancak geçmiş yıllarda en az 1 yıl Tebliğ kapsamında bulunan ürünlerin üretimi ve/veya işlenmesi ile ihracatını yapan firmalarda çalıştığını belgeleyenler de sorumlu denetçi eğitimine alınırlar. Sorumlu denetçilerin Tebliğ hükümlerine aykırı işlemlerinden imalatçı ihracatçılar da müştereken sorumludurlar. Laboratuvar Madde 8 İmalatçı ihracatçıların Belge alabilmeleri için ilgili standardın öngördüğü analizleri yapabilecek yeterlikte laboratuvar ve teçhizata sahip olmaları gerekir. Belge düzenleme Madde 9 Komisyonun olumlu raporu, Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Genel Müdürlük tarafından Belge düzenlenir. İmalatçı ihracatçının Belge kapsamına yeni ürün ilave edilmesini talep etmesi durumunda, Komisyonun olumlu raporu, Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine, Genel Müdürlük tarafından eski Belge iptal edilir, eski ve yeni ürünlerin bir arada olduğu yeni tarihli Belge düzenlenir. Düzenlenen Belgeler 6 aylık listeler halinde Resmi Gazete de yayımlanır. Aynı imalatçı ihracatçının başka bir tesisinde imal ve ihraç edilen ürünler için Belge alınması, anılan tesis açısından da bu Tebliğde belirtilen şartların sağlanmasına bağlıdır. Sorumlu Denetçi Belgesi verilmesi Madde 10 Bu Tebliğ in 7 nci maddesinde belirtilen eğitimi alan ve sınavda başarılı olanlara Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile Genel Müdürlük tarafından Sorumlu Denetçi Belgesi verilir. Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları ile Bölge Müdürlüğü emrinde istihdam edilen Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, Mühendis ve Kimyagerlere, emekli olmalarından sonra Bölge Müdürlüğüne müracaatları halinde, eğitim ve sınava alınmaksızın Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile Genel Müdürlük tarafından Sorumlu Denetçi Belgesi verilir. Sorumlu denetçiler, yetkili oldukları ürünlerde, aynı tarihlerde olmamak kaydıyla, firmanın farklı yerlerdeki işletmelerinde görev yapabilirler. Belge süresi Madde 11 TKDYB nin geçerlilik süresi 12 aydır. İmalatçı ihracatçının, Belge nin geçerlilik süresinin bitiminden önce başvurması halinde Bölge Müdürlüğünce yapılan denetimlerin sonucuna göre, ilgili Bölge Müdürlüğünce Belge nin geçerliliği 12 ay süre ile üç defa uzatılabilir. Üç uzatmadan sonra bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yeni Belge düzenlenir. 5

6 Sorumlu Denetçi Belgesi süresi Madde 12 Sorumlu Denetçi Belgesi nin geçerlilik süresi 12 aydır. Sorumlu Denetçi Belgesi geçerlilik süresinin bitiminden önce sorumlu denetçi tarafından başvurulması halinde Bölge Müdürlüğünce yapılan denetimlerin ve değerlendirmenin sonucuna göre, ilgili Bölge Müdürlüğünce Sorumlu Denetçi Belgesi nin geçerliliği 12 ay süre ile üç defa uzatılabilir. Üç uzatmadan sonra bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yeni Sorumlu Denetçi Belgesi verilir. Gümrük işlemleri Madde 13 Belge sahibi imalatçı ihracatçıların veya bu imalatçı ihracatçılardan ihraç kaydıyla mal temin eden ihracatçıların yapacakları ihracatta imalatçı ihracatçıların sorumlu denetçilerince tanzim edilen bir örneği ekte yer alan Denetim Beyanı ve Belgesi nin (Ek 3) gümrük idarelerine ibraz edilmesi halinde Kontrol Belgesi aranmaz. İç denetim Madde 14 İmalatçı ihracatçılar, Bölge Müdürlüğünce talep edilmesi halinde, Belge kapsamında ihraç edecekleri ürünlerle ilgili Denetim Beyanı ve Belgesi ni en geç ürün ihraç edilmek üzere nakil vasıtasına yüklenmeden önce ilgili DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına iletmek zorundadırlar. Sorumlu denetçiler diğer mevzuatlardaki hükümler saklı kalmak şartıyla, ilgili standart hükümlerine göre düzenlenen Denetim Beyanı ve Belgesi ni, analiz raporlarının birer örneğini 12 ay süreyle, ilgili standart hükümlerine uygun olarak alacakları 2 takım numuneyi ise (kuru ve kurutulmuş ürünler ve yemeklik yağları) 45 gün süreyle uygun koşullarda muhafaza etmekle yükümlüdürler. Bölge Müdürlüğünün istemesi halinde, Belge kapsamında ürün ihraç eden imalatçı ihracatçı veya ihracatçıların adı, ihraç edeceği ürün ve miktarına ilişkin bilgiler üyesi bulunduğu İhracatçı Birliklerince verilir. Dış denetim Madde 15 Belge nin taşıması gerekli koşulların sürekliliğini temin amacıyla, imalatçı ihracatçının işyeri, laboratuvarı, sorumlu denetçi ve laboratuvar elemanları ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından güven unsuruna göre belirlenecek dönemlerde, yılda en az iki defadan az olmamak üzere denetlenir. Bölge Müdürlüğü, sorumlu denetçi tarafından yapılan kontrollerin doğruluğunu tespit bakımından, numuneleri imalatçı ihracatçıdan isteyerek inceleyebilir veya ihraç partisinden numune alarak denetim yapabilir. Uygulanacak Müeyyideler Madde 16 Bölge Müdürlüklerince yapılan denetimler sonucunda, imalatçı ihracatçının gerekli koşulları ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin anlaşılması halinde veya ihraç edilen malın yurtdışından standardına uygun olmaması nedeniyle geri 6

7 gelmesi halinde, imalatçı ihracatçı yazılı olarak uyarılır ve 15 inci maddede yer alan denetimler sıklaştırılır. Yazılı uyarının tebliği tarihinden itibaren, Bölge Müdürlüğünce tanınacak süre içerisinde, imalatçı ihracatçının gerekli koşulları yerine getirmemesi halinde, Bölge Müdürlüğünce Belgenin iptal edileceği hususu imalatçı ihracatçıya bildirilerek 7 iş günü itiraz süresi tanınır. Bölge Müdürlüğünün Belge iptaline ilişkin teklifi ve imalatçı ihracatçının itirazı sonuçlandırılmak üzere Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlükce yapılan değerlendirme neticesinde, imalatçı ihracatçının Tebliğ de belirlenen koşulları ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin anlaşılması halinde Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 13 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır. Belge nin geçerlilik süresi içinde Bölge Müdürlüğünün yaptığı denetimlerde, üç defa aynı ürün için yapılan analiz sonuçlarının ilgili standarda uygun çıkmaması halinde, Bölge Müdürlüğünün teklifi üzerine Genel Müdürlükce söz konusu ürün Belge kapsamından çıkartılır, 3 aydan az olmamak üzere 3 yıla kadar yeniden düzenlenecek Belge ye dahil edilmez. Belge, sadece analizi yapılan ürünü kapsıyor ise Bölge Müdürlüğünün teklifi üzerine Genel Müdürlükce Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 13 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır. Sorumlu Denetçi Belgesi iptali Madde 17 Sorumlu denetçilerin Tebliğ hükümlerine aykırı hareketlerinin tesbiti halinde, 15 inci maddede yer alan denetimler sıklaştırılır. Söz konusu olumsuzlukların devam etmesi halinde, Bölge Müdürlüğünün teklifi üzerine Genel Müdürlükçe sorumlu denetçinin Sorumlu Denetçi Belgesi iptal edilir. Sorumlu Denetçi Belgesi iptal edilen sorumlu denetçiye iptal gerekçesine göre 3 aydan az olmamak üzere 3 yıla kadar yeni Sorumlu Denetçi Belgesi verilmez. Sorumluluk Madde 18 Belge ye sahip imalatçı ihracatçılar; a) Belge kapsamında yer alan ihraç edilecek ürünleri ilgili Türk standardına göre hazırlamakla, b) Belge nin verilmesine esas teşkil eden koşullardaki herhangi bir değişiklikten ilgili Bölge Müdürlüğünü haberdar etmekle, c) İlgili Bölge Müdürlüğünce istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle, d) Denetimle görevlendirilenlere işletmede yapacakları incelemelerde her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla, e) İptal edilen veya süresi dolan Belge nin aslını ilgili Bölge Müdürlüğüne iade etmekle, f) Müsteşarlığın düzenleyeceği eğitim programlarına ilgili personelini göndermekle 7

8 g) Belge kapsamında yer alan ürünler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymakla sorumludurlar. Eğitim Madde 19 Belge sahibi imalatçı ihracatçılar ve ürünün özelliğine göre özel eğitim verilmesi gerekli sorumlu denetçi veya diğer personel için, Bölge Müdürlüğünün veya imalatçı ihracatçının talebi üzerine, denetimlerde yeknesaklığın sağlanmasını teminen, Bölge Müdürlüğünce veya Müsteşarlığın uygun göreceği kuruluşlarda uygulamalı eğitim programları düzenlenebilir. Masraflar Madde 20 İmalatçı ihracatçıların denetimleri ile yapılacak eğitim çalışmaları ve belgelendirme masrafları firmalar tarafından üyesi olduğu İhracatçı Birliğine yatırılır. Sorumlu denetçi adaylarının eğitim, sınav ve belgelendirme masrafları da sorumlu denetçi adaylarınca ilgili İhracatçı Birliğine yatırılır. Yukarıda yer alan hususlara ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir. Kontrol belgesi Madde 21 İhracatçılar Belge kapsamında Avrupa Birliği ve OECD ülkelerine yapacakları ihracatta, bağlı bulundukları DTS Denetmenleri Grup Başkanlığından denetim yapılmasa da Denetim Beyanı ve Belgesini ibraz etmeleri halinde Kontrol Belgesi alabileceklerdir. Yetki Madde 22 Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müsteşarlık yetkilidir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat Madde 23 14/8/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ticari Kalite Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (2004/28) yürürlükten kaldırılmıştır. (*) Geçici Madde 1 Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Ticari Kalite Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (2004/28) kapsamında verilmiş bulunan Belgeler bu Tebliğ hükümlerine tabi olup kullanım sürelerinin bitimine kadar geçerlidir. Bu Belgeler üzerinde süre uzatımı yapılamaz. Süresi bitenler için bu Tebliğ e göre yeni Belge düzenlenir. (*) 15 Ekim 2005 tarih ve numaralı Resmi Gazete de yayımlanan 2006/43 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir. 8

9 Yürürlük Madde 24 Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girer. Yürütme Madde 25 Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 9

10 EK 1 DTM T.C BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü BELGE NO TARİHİ: BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ: TİCARİ KALİTE DENETİM YETERLİK BELGESİ İMALATÇI İHRACATÇININ Ticari Ünvanı Adresi Vergi Dairesi ve Vergi Sicil No :.... : : Belgenin Kapsadığı Ürünler Unvanı yukarıda kayıtlı firmanın, Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006/30) de öngörülen şartlara sahip bulunduğu görülmüş ve bu Belgenin kapsadığı ürünler için geçerli olmak üzere, ihracatta standart kontrolünden muaf tutulmuştur. BÖLGE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR 10

11 EK 2 DTM T.C BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü BELGE NO: TARİHİ: FOTOĞRAF SORUMLU DENETÇİ BELGESİ Doğumlu.Oğlu/Kızı. Belgenin Kapsadığı Ürünler Dış Ticaret Müsteşarlığının düzenlemiş olduğu sorumlu denetçi kursunu başarı ile tamamlamış olduğundan, Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğin (Tebliğ No:2006/30) 7 nci maddesine göre bu Sorumlu Denetçi Belgesi verilmiştir. BÖLGE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR 11

12 EK 3 1.İhracatçının Unvanı, Adresi, Vergi No: TİCARİ KALİTE DENETİM YETERLİK BELGESİ (TKDYB) DENETİM BEYANI ve BELGESİ 2.Parti No: 3.Belge No: 4.TKDYB No su: 5.TKDYB Geçerlilik Tarihi: 6.TKDYB Sahibi İmalatçı İhracatçı Firma: 7.Menşe Ülke veya Şehir: 8.Gideceği Ülke: 9.Nakil Vasıtası: 10.İlgili Ulusal Mevzuat: 11.Çıkış Gümrüğü: 12.Ürünün Türü ve Çeşidi: 13.Kalite Sınıfı: 14.Ambalaj Çeşidi ve Sayısı: 15.Partinin Ağırlığı: (Net/Brüt) 16.Yukarıda beyanı bulunan partiler, Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğin (Tebliğ No:2006/30) 13 üncü maddesine göre verilen yetkiye istinaden yapılan incelemede ilgili standart hükümlerine uygun olduğu görülmüştür. 17.Denetimin Yapıldığı Tarih :. 18.İhraç Edileceği Tarih :... Sorumlu Denetçi (imza kaşe) 12

13 Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ Tebliğ No: (2006/21) Resmi Gazete Tarihi: 25 Mart 2006 Resmi Gazete Numarası: Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın, 4 üncü maddesinin (k) bendine istinaden, dış ticarete konu malların kalitesinin, miktarının, döviz kuru ve mali şartlar da dahil olmak üzere fiyatının ve/veya gümrük sınıflandırmasının doğruluğunun saptanması ile ilgili her türlü gözetim faaliyetinde bulunmak üzere, firma ve kuruluşlara "Uluslararası Gözetim Şirketi" statüsü verilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ile bu şirketlerin sorumlulukları bu Tebliğde düzenlenmektedir. Madde 2 Dış ticaretle ilgili gözetim faaliyetinde bulunmak amacıyla "Uluslararası Gözetim Şirketi" statüsü almak isteyen anonim veya limited şirketlerin veya asgari , YTL teminatlı mesleki sorumluluk sigortası bulunan iktisadi işletmelerin veya kamu kurum ve kuruluşlarının, EK 1 de yer alan "Uluslararası Gözetim Şirketi Başvuru Formu"nu doldurmak suretiyle, Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite oldukları takdirde bu durumlarını gösteren belgelerle, Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmayanların ise aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleriyle birlikte, şirket veya iktisadi işletmenin merkezinin yerleşik olduğu bölgedeki Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. a) Hizmet sözleşmesi veya diğer belgeler ile istihdam edildiği kanıtlanan, yürütülecek gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlığa sahip, üniversite mezunu personelin listesi, b) Şirketin kuruluşunun tescil ve ilanına ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya iktisadi işletmenin tüzel kişiliğini gösteren belge, c) Şirketi veya iktisadi işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri. Madde 3 Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerince yapılacak inceleme sonucunda, "Uluslararası Gözetim Şirketi" statüsü verilmesi uygun görülen şirket, iktisadi işletme, kurum veya kuruluşlar, Bölge Müdürlüklerince kendilerine yazılı bildirim yapıldığı tarihten itibaren söz konusu statüyü almaya hak kazanırlar ve bu şirket, iktisadi işletme, kurum veya kuruluşlara bir örneği EK 2 de yer alan "Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi" verilir. Madde 4 Uluslararası gözetim şirketleri, bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen faaliyetler kapsamında düzenleyecekleri belgeleri, sayı ve tarih verilmesi suretiyle kayda alır. 13

14 Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmayan uluslararası gözetim şirketleri tarafından düzenlenen belgelerin, ilgili Genelgede belirtilen gümrük giriş tarife cetveli faslı itibariyle yetkili uzmanı tarafından imzalı nüshalarının, beş yıl süreyle saklanmaları zorunludur. Madde 5 Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmayan uluslararası gözetim şirketleri, faaliyetleriyle ilgili olarak laboratuvar analizine ihtiyaç duymaları durumunda, görevlendirenin aksi yönde yazılı bir talimatı olmadığı sürece, söz konusu analizi, bünyelerinde bulunan, Türk Standardları Enstitüsünden alınmış Laboratuvar Yeterlilik Belgesi ni haiz laboratuvarlarında veya Türk Akreditasyon Kurumu veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş laboratuvarlarında veya bu belgelere sahip özel laboratuvarlarda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından faaliyet izni almış Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarında veya üniversite ve kamu laboratuvarlarında yaptırırlar. Laboratuvar analizlerinin bu laboratuvarlarda yapılması, uluslararası gözetim şirketlerinin laboratuvar analizleri ile ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Madde 6 Uluslararası gözetim şirketleri, ihtiyaç duymaları halinde, yetkilendirildikleri alanlarda diğer bir uluslararası gözetim şirketini veya gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlığa sahip kişileri taşeron olarak kullanabilirler. Taşeron olarak görevlendirilecek kişilerde, uluslararası gözetim şirketleri bünyesinde istihdam edilen personelin nitelikleri aranır. Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü, gerek gördüğü takdirde taşeron firma ve kişilere ilişkin bilgi ve belgeleri talep edebilir. Gözetim faaliyetinde taşeron kullanılması, şirketlerin bu alandaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Taşeronlar tarafından düzenlenen rapor ve belgelerden uluslararası gözetim şirketleri sorumludur. Madde 7 Türk Akreditasyon Kurumu veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmemiş uluslararası gözetim şirketlerinin, görevden ayrılan personele ait bildirim ile göreve yeni başlayan uzman personele ait belgeleri ve tüm uluslararası gözetim şirketlerinin bu Tebliğin 2 nci maddesi ile ekli Uluslararası Gözetim Şirketi Başvuru Formu'nda belirtilen hususlarda meydana gelecek değişiklikleri, en geç 15 gün içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne göndermesi gereklidir. Madde 8 Türk Akreditasyon Kurumu veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmemiş uluslararası gözetim şirketleri, bu Tebliğin 2 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen uzman personele ilişkin belgeler ile tüm personelin listesini her yıl Ocak ayı sonuna kadar ve bir örneği EK 3 de yer alan "Uluslararası Gözetim Şirketi Faaliyet Raporu"nu Ocak ve Temmuz aylarında Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğünce inceleme yapılmasını teminen ibraz etmek zorundadır. Madde 9 Türk Akreditasyon Kurumu veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmemiş, mesleki sorumluluk sigortası bulunan uluslararası gözetim şirketlerinin, 14

15 sigorta sözleşmelerinin yenilendiğini, her yıl Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne belgelendirmeleri zorunludur. Madde 10 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi nezdinde yapılacak inceleme ve denetleme sonucunda bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edildiğinin veya Tebliğde öngörülen koşulların kaybedildiğinin tespit edilmesi halinde, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı nın 13 üncü maddesinin, (a) veya (d) bentleri uyarınca işlem yapılır. Uluslararası gözetim şirketleri nezdinde yapılacak inceleme ve denetim, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerinde görevli Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde bu inceleme ve denetime Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünde ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerinde görevli personel de iştirak eder. Türk Akreditasyon Kurumu veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilen uluslararası gözetim şirketleri bu kapsamdaki inceleme ve denetimden muaf tutulur. Madde 11 Türk Akreditasyon Kurumu veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmemiş uluslararası gözetim şirketleri, yetkilendirildikleri Gümrük Giriş Tarife Cetveli fasılları itibariyle belirlenen malların dışında gözetim faaliyetinde bulunamazlar. Madde 12 Uluslararası gözetim şirketleri, kendileri tarafından gerçekleştirilen ithalat ve ihracatları için gözetim faaliyetinde bulunamazlar. Madde 13 Uluslararası gözetim şirketleri, verecekleri rapor ve belgelerden doğrudan sorumludurlar. Madde 14 Türk Akreditasyon Kurumu veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmemiş uluslararası gözetim şirketlerinin radyasyon ölçümü de yapabilmeleri için, sahip oldukları donanım, eğitim, tehlike durum planı ve diğer ekipmanın radyasyon güvenliği açısından uygun olduğunun Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından belge ile tespiti gerekir. Madde 15 Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya, özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya, inceleme ve denetleme kriterlerini belirlemeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. Madde 16 1/12/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2004/35 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 1/12/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2004/35 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ in 3 üncü maddesine istinaden düzenlenmiş uluslararası gözetim 15

16 şirketi belgeleri geçerlidir ve talep üzerine bir örneği EK 2 de yer alan "Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi" ile değiştirilir. Madde 17 Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer. Madde 18 Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 16

17 EK I ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ BAŞVURU FORMU 1 Firmanın a) Unvanı : b) Adresi : c) Telefon No : d) Teleks/Faks No : e) Ödenmiş Sermayesi (*) : f) İhtiyatları (*) : g) Vergi Dairesi ve Vergi No (**) : BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI... Bölge Müdürlüğüne... 2 Gözetim Faaliyet Alanları (Gümrük Giriş Tarife Cetveli fasılları itibariyle) 2005/.. sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ne istinaden, yukarıda beyan edilen bilgilerle, ilişikte sunulan belgelerin incelenerek, Firmamıza Uluslararası Gözetim Şirketi statüsü verilmesi hususunda gereği arz olunur. Şirket/Kurum/Kuruluş (Kaşe ve İmza) EKLER: EK 1 Diploma suretleri (... sayfa) EK 2 İstihdamı kanıtlayan belgeler (...sayfa) EK 3 Personel listesi (...sayfa) EK 4 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (...sayfa) (*) EK 5 İmza sirküleri (...sayfa) (**) EK 6 Akreditasyon belgesi (...sayfa) EK 7 Mesleki sorumluluk sigorta sözleşmesi (...sayfa) EK 8 İktisadi işletmenin tüzel kişiliğini gösteren belge (...sayfa) (*) Kamu Kurum ve Kuruluşları ve mesleki sorumluluk sigortası bulunan iktisadi işletmeler için aranmaz. (**) Kamu Kurum ve Kuruluşları için aranmaz. 17

18 EK: 2 DTM T.C BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Turkish Republic Prime Ministry s Office Undersecretariat of Foreign Trade General Directorate of Standardization for Foreign Trade Belge No : Certificate No Tarih : Date ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ BELGESİ INTERNATIONAL INSPECTION COMPANY CERTIFICATE Ticari Unvanı : Company Name Trade Title Adresi : Address Vergi Dairesi ve Vergi No : Tax Office & Tax Identification No. Unvanı yukarıda kayıtlı firmanın, 2004/35 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği nde öngörülen şartlara sahip bulunduğu görülmüş ve Uluslararası Gözetim Şirketi statüsü verilerek, işbu belge düzenlenmiştir. This document certifies that the company whose name is shown above has been found to have fulfilled the conditions required by the Foreign Trade Comminique numbered 2006/.. and has been given the status of International Inspection Company. BÖLGE MÜDÜRÜ Regional Director GENEL MÜDÜR General Director 18

19 EK: 3 G İ Z L İ ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU Uluslararası Gözetim Şirketinin Ticari Unvanı Faaliyet Dönemi Düzenlenen Belgenin Sıra Numarası Düzenlenen Belgenin Tarihi Görevlendiren (Müşteri) Gözetim Konusu Malın Tanımı Gözetim Konusu Malın G.T.İ.P. i Düzenlenen Belgenin Şir kette Muhafaza Edilen Nüshasında İmzası Bulunan Uzmanın Adı ve Soyadı Düzenlenen Belgenin Şir kette Muhafaza Edilen Nüshasında İmzası Bulunan Uzmanın Unvanı 19

20 Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 98/10) Resmi Gazete Tarihi: 18 Nisan 1998 Resmi Gazete Numarası: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı nın, 1/12/1997 tarihli ve 97/10308 sayılı Karar ile değişik 2 nci maddesinin (j) bendi uyarınca Dış Ticarette Standardizasyon 97/17 sayılı Tebliğ de belirtilen hükümler çerçevesinde Uluslararası Gözetim Şirketi statüsü verilen şirketler bu Tebliğ eki listede gösterilmiştir. Madde 2 10/10/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İhracat 96/34, 13/11/1997 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 97/11, 26/11/1997 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 97/13, 13/12/1997 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 97/14, 19/12/1997 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 97/15 sayılı Tebliğler ile ilan edilen veya kendilerine uluslararası gözetim şirketi statüsü verilmesine rağmen Resmi Gazete de isimleri yayımlanmayan uluslararası gözetim şirketlerinin bu statüleri sona ermiştir. Madde 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığı yürütür. 20

21 (*) DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON 98/10 SAYILI TEBLİĞEKİ LİSTE ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİ LİSTESİ ŞİRKETİN ÜNVANI A.B.S. YEDİTEPE ULUSLARARASI ARAŞTIRMACI BİLİMSEL GÖZETİM VE SÖRVEY HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ALESTA ULUSLARARASI GÖZETİM VE GEMİ BAKIM SÖRVEY HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. ALEX STEWART ULUSLARARASI GÖZETİM A.Ş. ALFRED H. KNIGHT GÖZETME VE ANALİZ HİZMETLERİ A.Ş. KÖRFEZ ULUSLAR ARASI GÖZETİM VE TEKNİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. MİL ULUSLARARASI GÖZETİM VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ATLANTİK DENİZCİLİK GÖZETME SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. FAALİYETTE BULUNULACAK GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE FASIL VE POZİSYONLARI (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97) (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97) (68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 95, 96) (06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 95, 96) (06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 91, 95, 96) (15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 90, 92, 93, 95, 96) (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96) ADRES TELEFON TELEFAKS İÇERENKÖY İNÖNÜ MAH. KARTAL CAD. NO: 108 YEDİTEPE BİNASI KADIKÖY İSTANBUL KOZYATAĞI ŞEHİT MEHMET FATİH ÖNGÜL SK. NO: 1/1 KAT: 8 D: 10 KADIKÖY İSTANBUL ESKI BÜYÜKDERE CD. YUNUS EMRE SOK. TOPÇU İŞ MERKEZI NO:1 KAT:5 4. LEVENT/İSTANBUL GARDENYA PLAZA 3 KAT:2 DAİRE: ATAŞEHİR / İSTANBUL ZİYA GÖKALP CAD DİVAN HAN KAT 2 İSKENDERUN BAĞDAT CAD.PALMİYE APT.NO:249/4 GÖZTEPE KADIKÖY /İSTANBUL SANAYİ SİTESİ 317. SOK. NO: İSKENDERUN (*) Bu liste en son 14 Ekim 2006 tarihde güncelleştirilmiştir. 21

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/22) MADDE 1 (1)

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22) Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI Amaç ve kapsam AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

Detaylı

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI I. BÖLÜM 1 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON REJİMİ KARARI... 3 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ... 10 Dış Ticarette

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14)

Resmî Gazete TEBLİĞ YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 24 Kasım 04 Aralık 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Aralık 2010 Sayı 464 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Sayı : 28823 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Maliye Bakanlığından: MERKEZÎ YÖNETİM

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar. TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizde kullanılacak olan tohumlukların yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda, ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılacak

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

Detaylı

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58 ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Cevat Muratal İş Merkezi Kat:6 No:112/33 Balgat - Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02

Detaylı

DÜZENLENMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE

DÜZENLENMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE 7 Mayıs 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27574 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: YURT DIġINDA FUAR DÜZENLENMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (ĠHRACAT: 2010/5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI I-TANIM, AMAÇLAR, İŞLEVLER SORU 1 : Serbest Bölge (SB) nedir? Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.7.2014/ 29047 R.G. 2014/6460 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Her Ünsped personeli bir UGA (Ünsped Gelişim Akademisi) öğrencisidir.

Her Ünsped personeli bir UGA (Ünsped Gelişim Akademisi) öğrencisidir. Kişisel Gelişim Eğitimleri, Mesleki Gelişim Eğitimleri, Zorunlu Eğitimler ve Kurumsal Gelişim Eğitimleri adı altında katkı sağlayacak eğitimlerimiz şirketimize, müşterilerimize ve personelimize fayda sağlamayı

Detaylı