Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Kýymetli Arkadaþlarým, Bu duyuruda programýn biraz daha þekillendiðini göreceksiniz. Sizleri önceden bilgilendirdiðimiz gibi kongremiz klasik literatür tanýtýcý paneller yerine hergün çeþitli endikasyonlarda, kýymetli hakemlerin deðerlendirdiði ulusal çalýþmalar, sunumlar yapýldýktan sonra, konularýnda uzman tartýþmacýlarla, literatür ýþýðý altýnda sizlere sunulacaktýr. Belki de iki soruya yanýt bulmuþ olacaðýz; - Türkiye'deki altyapý, insan gücü ve güncel bilgi batýdaki geliþmiþ merkezlerin elde ettiði sonuçlarý almaya yeterli mi? - Eðer yeterli standartlara sahip deðilsek ne veya neler yapmalýyýz? Dolayýsýyla tüm radyasyon onkolojisi merkezlerinden ricamýz kýymetli çalýþmalarýný bu kongreye yollamalarýdýr. Sözlü sunumlar yanýnda radyasyon onkologlarýnýn özlük haklarý ve sorunlarýný, eðitimi, yeterlik konusunu, týbbi fizik uzmanlarý ve radyoterapi teknikerlerinin sorunlarýný da irdelemek istiyoruz. Mesleki bilgiye destek olabilmek için iki kurs düzenledik. Birincisi son günlerde her onkoloji dalýnda önem kazanan ve biz radyasyon onkologlarýnýn bilmesi gereken moleküler onkoloji kursu ve ikincisi ise hedef volüm tayininde bizlerin ve týbbi fizik uzmanlarýnýn deneyimini arttýracak teknik bir kurs, lütfen bu kurslara katýlýn. Bu kongredeki en büyük üzüntümüz disiplinimizin temel direklerinden biri olan, deðerli meslektaþýmýz, arkadaþýmýz Prof. Dr. Lale Atahan'ýn aramýzda olmayýþýdýr. Bu deðerli, bilgili, dürüst ve dobra insanýn kaybý camiamýz için büyük bir eksikliktir. Sevgili Atahan kongre boyunca kalbimizde ve anýlarýmýzda olacaktýr. Tüm çalýþmacýlara duyurmak istediðimiz diðer önemli bir konu ise Reha Uzel, Nijat Bilge, Seyfettin Kuter ve Lale Atahan adlarýna koyduðumuz ödüllerdir, sahiplerine duyurulur. Tabi yalnýzca bilim ve ilim yapacak deðiliz, akþamlarý gönlümüzce eðleneceðiz ve sizlerde ilgi gösterirseniz merkezlerimizi bazý oyunlarla yarýþtýracaðýz. Önerilerinizi en kýsa sürede bekleriz. Kongrede buluþmak üzere saygý ve sevgilerimizle. Prof. Dr. Münir Kýnay 8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kongre Düzenleme Kurulu Baþkaný

3 KURULLAR TÜRK RADYASYON ONKOLOJÝSÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU Baþkan : Prof. Dr. Sedat Turkan 2. Baþkan : Prof. Dr. Faruk Zorlu Sekreter : Prof. Dr. Ethem N. Oral Üyeler : Prof. Dr. Gökhan Töre Prof. Dr. Sedat Koca Prof. Dr. Serdar Özkök Uzm. Dr. Alpaslan Mayadaðlý ONURSAL KURUL Prof. Dr. Reha Uzel Prof. Dr. Nijad Bilge Prof. Dr. Baki Sübütay Prof. Dr. Osman Aldemir Doç. Dr. Seyfettin Kuter KONGRE DÜZENLEME KURULU BÝLÝMSEL DÜZENLEME KURULU Baþkan Sekreter Üyeler : Prof. Dr. Münir Kýnay : Doç. Dr. Fadime Akman : Öðr. Gör Oðuz Çetinayak Dr. Betül Bakýþ Altaþ Týbbi Fiz. Uzm. Zafer Karagüler Týbbi Fiz. Uzm. Seray Kurt Hem. Nebahat Konur Tekn. Mustafa Kýlýç Prof. Dr. Münir Kýnay Doç. Dr. Fadime Akman Doç Dr. Rýza Çetingöz Doç. Dr. Ýlknur Görken Bilkay Doç. Dr. Ayþe Demiral Öðr. Gör Oðuz Çetinayak Týbbi Fiz. Uzm. Zafer Karagüler BÝLÝMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Fadime Akman DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD Ýnciraltý / ÝZMÝR Tel : 0 (232) E - posta : KONGRE ORGANÝZASYON SERENAS Turizm Kongre ve Organizasyon Hizm. Ltd. Þti Turan Güneþ Bulvarý 5. Cadde No: Yýldýz, Çankaya-Ankara Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) E - posta : Url :

4 GENEL BÝLGÝLER Kongre Tarihi ve Yeri 8.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Nisan 2008 tarihleri arasýnda Kervansaray Lara Otel de gerçekleþtirilecektir. Kongre Dili Kongre dili Türkçedir. Yaka Kartý Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartý bulundurulmasý zorunludur. Katýlým Belgesi Tüm katýlýmcýlara katýlým sertifikalarý 22 Nisan 2008 tarihinde daðýtýlacaktýr. Bu tarihten önce ayrýlacaklarýn adreslerini mutlaka danýþma masasýna bildirmeleri veya almasý için arkadaþýna yazý ile yetki vermesi rica olunur. Davet Mektubu Kongre katýlýmý için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazýlarý Kongre Sekreterliði aracýlýðý ile isteyen katýlýmcýlara gönderilecektir. Fazla sayýda hekim istihdam eden kurumlara merkezi izin yazýsý yazýlacaktýr. Bu tür davet yazýlarý sadece izin amacý ile kullanýlabilir. Bu tür davet mektubu sahiplerinin kayýt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir. Kredilendirme Kongrenin tüm oturumler Türk Tabipler Birliði Sürekli Týp Eðitimi Kredilendirme Kurulu tarafýndan kredilendirilecektir. Bildiri Gönderimi Bildiriler online olarak adresinden gönderilmelidir. E-posta ya da elden teslim yoluyla bildiri kabul edilmeyecektir. Tüm bildiriler öncelikle poster sunumu formunda hazýrlanacaktýr daha sonra bilimsel kurulun yapacaðý deðerlendirmeden sonra seçilmiþ sözel bildiri olarak sunulacak olan çalýþmalar yazarlarýna bildirilecektir. Önemli Tarihler Bildiri Özetleri Son Gönderme Tarihi : 31 Ocak 2008 Ýndirimli Konaklama Ücreti Tarihi : 31 Aralýk 2007 Ýndirimli Kayýt Ücreti Tarihi : 31 Aralýk 2007

5 Bildiri Gönderme Koþullarý 1. Bildirilerin adresi üzerinden sisteme girilmesi kongrenin geçerli tek bildiri gönderim þeklidir. Bildirilerin sistemden baðýmsýz olarak posta, e-posta, disket ve cd vs. yoluyla gönderilmesi mümkün deðildir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatýlacaktýr. 2. Daha önceki bir ulusal kongrede sunulan bildiriler kabul edilmeyecektir. 3. Tüm bildirler hakem kurulu tarafýndan deðerlendirildikten sonra sözel sunum ve poster sunum olarak ayrýlacaktýr. Sözel sunum ve poster sunuma uygun olan çalýþmalar için bildiri sahiplerine yazýlý olarak geri dönülecektir. 4. Son bildiri gönderim tarihi 31 Ocak 2008 dir. Bildiri Özeti Yazým Kurallarý 1. Sistemde bildiri yazýmý için ayrýlan alan 3000 karakter ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Sistem bu alana 3000 karakterden fazla yazý yazmanýza izin vermeyecektir. 2. Bildiri göndermede kullanacaðýnýz yazý karakteri sistem tarafýndan otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaþtýrýlmýþ olup farklý yazý karakteri kullanmak mümkün deðildir. 3. Baþlýk, çalýþmanýn içeriðini açýklar tarzda olmalýdýr. Bildiri özeti baþlýðýnda ph ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiði kelimeler dýþýnda tüm sözcükler büyük harf ile yazýlmalýdýr. Metin için kimyasal simge ve uluslararasý birimler dýþýnda, kýsaltmanýn ilk kullanýldýðý yerde ardýndan bir parantez açarak tam açýlýmý yazýlmalýdýr. 4. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kýsmý olmalýdýr. 5. Bildiri özetine basit tablalor ve grafikler eklenebilir. 6. Ýlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazýlmalýdýr. Ýlaçlarýn genel (jenerik) isimlerinin kullanýlmasý tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazýlmaz. 7. Kaynaklar, bildiri özetinin sonunda ayrý bir bölümde sunulmalýdýr. 8. Bildiriniz için en uygun konu kategorilerinden birini sistemden iþaretleyiniz. Konu Kategorileri 1- Radyasyon fiziði 2- Radyobiyoloji 3- Ürolojik tümörler 4- Kemik-yumuþak doku tümörleri 5- Lenfoma 6- Pediatrik tümörler 7- Baþ-boyun kanserleri 8- Merkezi sinir sistemi tümörleri 9- Akciðer kanserleri 10- Gastrointestinal tümörler 11- Cilt tümörleri 12- Primeri bilinmeyen tümörler 13- Meme kanseri 14- Jinekolojik tümörler 15- Radyoterapi teknikleri 16- Yaþam kalitesi ve destek tedaviler Son Teslim Tarihi 31 Ocak 2008 Geri Bildirim Bildirilerin kabul edilip edilmediði gönderilen e-posta adresine bildirilecektir. Posterler BÝLDÝRÝ GÖNDERÝMÝ Posterler 70 cm. eninde 90 cm. boyunda olmalý ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek þekilde hazýrlanmalýdýr. Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve poster numarasýnda sergilenecektir. Posterler sergilenecek tarihte belirtilen saatler arasýnda asýlacak ve yine belirtilen saatler arasýnda indirilecektir. Bu saatlerde indirilmeyen posterler organizasyon komitesince toplanacaktýr. Sözel Bildiriler Seçilen sözel bildiriler 10 dakikalýk sunum olarak hazýrlanmalýdýr. Slayt programý olarak Windows Office 98 veya üzeri kullanýlmalýdýr.

6 BÝR BAKIÞTA PROGRAM KAYIT ve GÝRÝÞ (19 Nisan 2007) KURS PROGRAMI 19 NÝSAN 2008 SALON A SALON B R.O. da Moleküler Onkoloji Kursu 3 Boyutlu RT Planlama Kursu 09:00-09:45 Kanserin Moleküler Temeli 09:00-09:45 ICRU 50 ve 62 ve 71 Volüm ve Doz Tanýmlamalarý 09:45-10:30 09:45-10:30 Kanserde Hücre Sinyal Ýletimi Konformal Tedavi Yöntemleri 10:30-11:00 Kahve Arasý 10:30-10:45 Kahve Arasý 11:00-11:45 Kanserde Mikroçevre 10:45-11:30 Planlamada Anatomik ve Tümör verilerinin elde edilmesi 11:45-12:30 11:30-12:30 DNA Onarýmý Geometrik Belirsizlikler ve Görüntü Eþliðinde RT 12:30-13:30 Öðle Yemeði 13:30-14:15 Hücre Ölüm Mekanizmalarý 13:30-15:00 - Baþ-Boyun Kanserlerinde GTV, CTV, PTV ve OAR - Baþ-Boyun Kanserlerinde 3BRT Nasýl Uygulayalým? 14:15-15:00 Radyasyon Yanýtýnýn Moleküler Temelleri 15:00-15:15 Kahve Arasý 15:00-15:30 Kahve Arasý 15:15-16:30 - Akciðer Kanserinde GTV, CTV, PTV ve OAR 15:30-16:15 - Akciðer Kanserinde 3BRT Nasýl Uygulayalým? Hedeflenmiþ Moleküler Tedaviler 16:15-17:30 Olgular Zerinden Kanserde Yeni Kavramlar 16:45-18:00 - Prostat Kanserinde GTV, CTV, PTV ve OAR - Prostat Kanserinde 3BRT Nasýl Uygulayalým? 18:00-18:15 Kapanýþ ve Deðerlendirme 20:00 Akþam Yemeði 08:30-09:30 09:30-10:15 10:15-10:30 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-14:45 14:45-15:00 15:00-16:30 16:30-17:30 17:30-19:00 20:00 20 NÝSAN 2008 SALON A SALON B Kanser ve Moleküler Onkoloji Adrian Begg Meme Kanseri RT sinde Yeni Yaklaþýmlar Rodrigo Arriagada Meme Kanseri Lenfomalar, Kemik Yumuþak Doku ve Pediatrik Tümörler UYDU SEMPOZYUM Akciðer Kanseri Radyoterapisinde State of The Art ve Geleceði Rodrigo Arriagada Akciðer Kanserleri Ürolojik Tümörler UYDU SEMPOZYUM Açýlýþ ve Kokteyl KONGRE PROGRAMI 21 NÝSAN NÝSAN 2008 SALON A SALON B SALON A SALON B RT Planlamalarýnda Görüntüleme ve Sorunlar Brendan Carey Üç Boyutlu Konformal RT ve IMRT Dirk Verellen Recent Breakthroughs in Radiation Oncology for Head and Neck Cancers. Vincent Gregoire Radyoterapi ve Moleküler Onkoloji Adrian Begg Kahve Arasý Baþ-boyun Kanserleri, MSS Tümörleri Jinekolojik Kanserler GÝS Tümörler Temel Onkoloji- Radyobiyoloji- Destek Bakým Öðle Yemeði UYDU SEMPOZYUM UYDU SEMPOZYUM The Role of ESTRO to Improve Radiation Oncology in Europe. Vincent Gregoire Hareketli Organlar ve IGRT Dirk Verellen Kahve Arasý PANEL "Radyasyon Onkolojisinde Yeterlik" PANEL Türkiye'de Týbbi Fiziðin Güncel Durumu Genel Kurul Poster Tartýþma Poster Tartýþma YARIÞLAR Akþam Yemeði / Sahilde Eðlence Gala Yemeði 23 NÝSAN 2008 SALON A KAPANIÞ OTURUMU: - "RO'de Ulusal sorunlarýmýz - Eðitim ve ESTRO Ýliþkileri - Özlük Haklarý - Altyapý ve Ýnsan Gücü - Multidisipliner Yapýdaki Rolü - Nitelik Güvenirliði Bir Sonraki Kongrenin Saptanmasý, Dilek ve Temenniler ÇIKIÞ

7 KURS PROGRAMI 19 Nisan 2008 R.O. da Moleküler Onkoloji Kursu 09:00-09:45 Kanserin moleküler temeli Mehmet Öztürk 09:45-10:30 Kanserde Hücre Sinyal Ýletimi Ali Güre 10:30-11:00 Kahve Molasý 11:00-11:45 Kanserde Mikroçevre (Hipoksi, EMT ECM, Angiogenez..vb) Neþe Atabey 11:45-12:30 DNA Onarýmý Zeynep Sercan 12:30-13:30 Öðle Yemeði 13:30-14:15 Hücre Ölüm Mekanizmalarý (Apoptoz, Otofaji) Zeynep Sercan 14:15-15:00 Radyasyon Yanýtýnýn Moleküler Temelleri Adrian Begg 15:00-15:30 Kahve Molasý 15:30-16:15 Hedeflenmiþ Moleküler Tedaviler Ali Güre 16:15-17:30 Olgular Üzerinden Kanserde Yeni Kavramlar (Epigenetik, senesens, kanser kök hücre..vb) 3 Boyutlu RT Planlama Kursu Salon B 09:00-09:45 ICRU 50 ve 62 ve 71 Volüm ve Doz Tanýmlamalarý Fadime Akman 09:45-10:30 Konformal Tedavi Yöntemleri Gökhan Özyiðit 10:30-10:45 Kahve Molasý 10:45-11:30 Planlamada Anatomik ve Tümör Verilerinin Elde Edilmesi Rýza Çetingöz 11:30-12:30 Geometrik Belirsizlikler ve Görüntü Eþliðinde RT (IGRT) Zafer Karagüler 12:30-13:30 Öðle Yemeði 13:30-15:00 Baþ-Boyun Kanserlerinde GTV, CTV, PTV ve OAR Musa Altun Baþ-Boyun Kanserlerinde 3BRT Nasýl Uygulayalým? Mahmut Özþahin 15:00-15:15 Kahve Molasý 15:15-16:30 Akciðer Kanserinde GTV, CTV, PTV ve OAR Ayþenur Demiral Akciðer Kanserinde 3BRT Nasýl Uygulayalým? Esra Kaytan Saðlam 16:30-16:45 Ara 16:45-18:00 Prostat Kanserinde GTV, CTV, PTV ve OAR Ýlknur Görken Prostat Kanserinde 3BRT Nasýl Uygulayalým? Gökhan Özyiðit 18:00-18:15 Kapanýþ ve deðerlendirme

8 KONGRE BÝLÝMSEL PROGRAMI 20 Nisan :30-09:30 Kanser ve Moleküler Onkoloji Oturum Baþkanlarý: Münir Kýnay - Cem Uzal Konuþmacý: Adrian Begg 09:30-10:15 Meme Kanseri RT sinde Yeni Yaklaþýmlar Oturum Baþkanlarý: Ahmet Öber - Maktav Dinçer Konuþmacý: Rodrigo Arriagada 10:15-10:30 Kahve Molasý 10:30-12:00 Seçilmiþ Bildiriler Meme Kanseri Oturum Baþkanlarý: Ayfer Haydaroðlu - Þaban Gökçe Çakýr Tartýþmacýlar: Ferah Yýldýz - Nuran Þenel Beþe 12:00-13:00 Öðle Yemeði Salon B Seçilmiþ Bildiriler Lenfomalar, Kemik Yumuþak Doku ve Pediatrik Tümörler Oturum Baþkanlarý: Emin Darendeliler - Murat Beyzadeoðlu Tartýþmacýlar: Yavuz Anacak - Fulya Yaman 13:00-14:00 Uydu Sempozyumu 14:00-14:45 Akciðer Kanseri Radyoterapisinde State of The Art ve Geleceði Oturum Baþkanlarý: Rýza Çetingöz - Bünyamin Kaplan Konuþmacý: Rodrigo Arriagada 14:45-15:00 Kahve Molasý 15:00-16:30 Seçilmiþ Bildiriler Akciðer Kanserleri Oturum Baþkanlarý: Fadýl Akyol - Serdar Özkök Tartýþmacýlar: Fazilet Dinçbaþ - Zafer Koçak Salon B Seçilmiþ Bildiriler Ürolojik Tümörler Oturum Baþkanlarý: Sedat Koca - Hilmi Alanyalý Tartýþmacýlar: Gökhan Özyiðit - AydýnYavuz 16:30-17:30 Uydu Sempozyumu

9 KONGRE BÝLÝMSEL PROGRAMI 21 Nisan :30-09:30 RT Planlamalarýnda Görüntüleme ve Sorunlar Oturum Baþkanlarý: Mehmet Þen - Yücel Pak Konuþmacý: Brendan Carey 09:30-10:15 Recent Breakthroughs in Radiation Oncology for Head and Neck Cancers. Oturum Baþkanlarý: Ömer Uzel - Mustafa Esassolak Konuþmacý: Vincent Gregoire 10:15-10:30 Kahve Molasý 10:30-12:00 Seçilmiþ Bildiriler Baþ-Boyun Kanserleri, MSS Tümörleri Oturum Baþkanlarý: Musa Altun - Enis Özyar Tartýþmacýlar: Mahmut Özþahin - Ufuk Abacýoðlu 12:00-13:00 Öðle Yemeði Salon B Seçilmiþ Bildiriler Jinekolojik Kanserler Oturum Baþkanlarý: Iþýk Aslay - Gülyüz Atkovar Tartýþmacýlar: Zeynep Özsaran - Füsun Tokatlý 13:00-14:00 Uydu Sempozyumu 14:00-14:45 The Role of ESTRO to Improve Radiation Oncology in Europe Oturum Baþkanlarý: Münir Kýnay - Sedat Turkan Konuþmacý: Vincent Gregoire 14:45-15:00 Kahve Molasý 15:00-16:30 Panel : Radyasyon Onkolojisinde Yeterlik Oturum Baþkanlarý: Emin Darendeliler - Münir Kýnay Yeterlik Tanýmý ve R.O'de Eðitim Konuþmacý: Münir Kýnay R.O'de Eðitim Programý Nasýl Olmalý Konuþmacý: Fadime Akman Dernek ve Yeterlik Konuþmacý: Sedat Turkan Akademik Yükseltmeler Konuþmacý: Faruk Zorlu Yeterlikte Sýnavýn Yeri Konuþmacý: Fadýl Akyol 16:30-17:30 Genel Kurul

10 KONGRE BÝLÝMSEL PROGRAMI 22 Nisan :30-09:30 Üç Boyutlu Konformal RT ve IMRT Oturum Baþkanlarý: Faruk Zorlu - Gönül Kemikler Konuþmacý: Dirk Verellen 09:30-10:15 Radyoterapi ve Moleküler Onkoloji Oturum Baþkanlarý: Sait Okkan - Cüneyt Ulutin Konuþmacý: Adrian Begg 10:15-10:30 Kahve Molasý 10:30-12:00 Seçilmiþ Bildiriler GÝS Tümörler Oturum Baþkanlarý: Ethem Nezih Oral - Mehmet Füzün Tartýþmacýlar: Deniz Yalman - Uður Selek 12:00-13:00 Öðle Yemeði Salon B Seçilmiþ Bildiriler Temel Onkoloji-Radyobiyoloji- Destek Bakým Oturum Baþkanlarý: Müge Akmansu - Mustafa Ünsal Tartýþmacýlar: Mustafa Cengiz - Diclehan Ünsal 13:00-14:00 Uydu Sempozyumu 14:00-14:45 Hareketli Organlar ve IGRT Oturum Baþkanlarý: Ýsmail Özbay - Tülay Ercan Konuþmacý: Dirk Verellen 14:45-15:00 Kahve Molasý 15:00-16:30 Panel : Türkiye'de Týbbi Fiziðin Güncel Durumu Oturum Baþkaný: Ýsmail Özbay (Program ve konuþmacýlar son duyuruda ilan edilecektir.) 16:30-17:30 Poster Tartýþma Oturum Baþkanlarý: Meltem Serin - Lütfi Özkan Salon B Poster Tartýþma Oturum Baþkanlarý: H.Þükrü Erkal - Aylin Korçum 23 Nisan :30-10:15 Kapanýþ Oturumu: Oturum Baþkanlarý: Münir Kýnay - Sedat Turkan "RO de Ulusal Sorunlarýmýz Eðitim ve ESTRO Ýliþkileri, Özlük Haklarý, Altyapý ve Ýnsan Gücü, Multidisipliner Yapýdaki Rolü, Nitelik Güvenirliði 10:15-10:30 Kahve Molasý 10:30-12:00 Bir Sonraki Kongrenin Saptanmasý, Dilek ve Temenniler

11 KAYIT BÝLGÝLERÝ KAYIT ÜCRETLERÝ 31 Ocak 2008 öncesi 31 Ocak 2008 sonrasý 31 Ocak 2008 öncesi 31 Ocak 2008 sonrasý Uzman Asistan / Fizikçi Hemþire / Teknisyen Refakatçi Firma Temsilcisi 250 Euro 300 Euro 100 Euro 150 Euro 50 Euro 75 Euro 100 Euro 150 Euro 100 Euro 150 Euro Kurs Kayýt Ücreti 30 Euro 40 Euro Kayýt Ücretlerinin Ödeneceði Hesap Numarasý Türkiye Ýþ Bankasý - Ýstanbul Týp Fakültesi Þubesi YTL HESAP NO : EUR HESAP NO : Kongre kayýt ücreti toplantý katýlýmlarý,kongre çantasý, kongre kitabýný kapsar. KONAKLAMA ÜCRETÝ 31 Ocak 2008 öncesi 31 Ocak 2008 sonrasý Tek kiþilik 31 Ocak oda 2008 Çift öncesi kiþilik odada Tek kiþilik 31 Ocak oda 2008 Çift sonrasý kiþilik odada kiþi baþý kiþi baþý Kervansaray Lara Otel (*****) 440 Euro 350 Euro 460 Euro 370 Euro Kervansaray Kundu Otel (*****) 300 Euro 200 Euro 320 Euro 220 Euro - Konaklama herþey dahil olarak 4 gecelik paket þeklindedir. Bu konaklama þekli 19 Nisan 2008 giriþ 23 Nisan 2008 çýkýþ olmak üzere kongre katýlýmcýlarý için geçerlidir. TRANSFER BÝLGÝLERÝ Nisan 2008 tarihlerinde transferlerini Serenas Turizm e bildirmiþ tüm katýlýmcýlarýn transferleri gidiþ-dönüþ (havaalaný-otel havalalaný) 40 EURO karþýlýðýnda yapýlacaktýr.özel transferleriniz için lütfen SERENAS TURÝZM ile irtibata geçiniz. Uçuþ deðiþikliklerini 48 saat önceden bildirmeniz durumunda transfer deðiþikliðiniz dikkate alýnacaktýr. - Konaklama ve transfer ücretlerine KDV dahil deðildir. Konaklama ve Transfer Ücretlerinin Ödeneceði Hesap Numaralarý Garanti Bankasý - Ankara Çankaya Þubesi - Serenas Turizm Hesabý UROK2008YTL HESAP NO : UROK2008YTL IBAN NO : TR UROK2008EUR HESAP NO : UROK2008EUR IBAN NO : TR KONGRE KAYIT FORMU Adý Soyadý Kurumu Yazýþma Adresi Telefon Faks E-posta Refakatçinin Adý Otel Adý Kervansaray Lara Otel Kervansaray Kundu Otel Oda Tipi Tek kiþilik Çift kiþilik Konaklama Giriþ Tarihi ÇýkýþTarihi Kongre Kayýt Ücreti Refakatçi Kayýt Ücreti Kurs Kayýt Ücreti Konaklama Ücreti Transfer Ücreti Ödenmesi Gereken Genel Toplam Formu dolduran Ýmza Tarih - Konaklama ve kayýt rezervasyonlarý bu formun doldurulup dekont ile birlikte Serenas Turizm e fakslanmasýyla geçerlilik kazanacaktýr. - Serenas Turizm doðmasý muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarýndaki deðiþikliði fiyatlara yansýtma hakkýný saklý tutar.

12

Kongre içeriği sizlerden gelen geri bildirimlerle şekillenecektir. Bu amaçla gönderilen anketlere vereceğiniz yanıtlar bizim için çok önemlidir.

Kongre içeriği sizlerden gelen geri bildirimlerle şekillenecektir. Bu amaçla gönderilen anketlere vereceğiniz yanıtlar bizim için çok önemlidir. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneğimiz 18 yaşına girmiş olup bu önemli yaş döneminde rüştünü ispat etmiş ve emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Her 2 yılda bir düzenlenen Ulusal Kongremiz bilimsel

Detaylı

Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ

Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ .Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Ankara

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Üroonkoloji ve Tıbbi Biyoloji ve Genetik Dernekleri tarafından ilk kez düzenlenen I. Moleküler Üroloji Toplantısı na sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým,

Deðerli Meslektaþlarým, Deðerli Meslektaþlarým, 10. Uludað Jinekoloji ve Obstetri Kýþ Kongresi ni 02-06 Mart 2011 tarihlerinde tekrar Uludað da düzenliyoruz. Her yýl giderek artan konuþmacý ve katýlýmcý sayýsýyla artýk gelenekselleþen

Detaylı

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15 DAVET DAVET Değerli Meslektaşımız, Sizi, 09 10 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara da yapacağımız 9. Hipofiz Sempozyumu na bekliyoruz. Katılımınız ve katkınız, Türkiye de hipofiz hastalıklarının tanısı ve tedavisi

Detaylı

www.urok2006.org Değerli Meslektaşlarım,

www.urok2006.org Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, UROK 2006 iyice yaklaştı. Bilimsel program hazırlıkları tamamlandı. Bu duyuruda programın ana çizgilerini inceleme olanağına kavuşuyoruz; Toplantılarımız iki büyük salonda yapılacaktır.

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşlarımız, 2006 yılında kurulan üniversitemizin onkoloji alanında multidisipliner yaklaşımları güçlendirmek için Group Florence Nightingale ile işbirliği içinde başlattığı yıllık bilimsel

Detaylı

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE KURULLAR Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE Organizasyon Komitesi Bilimsel Komite Diþhekimi Yaþar BERBEROÐLU

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri Multidisipliner Onkoloji Derneği (MDO) tarafından 2-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Radisson Blu Otel Şişli de gerçekleştirilecek olan 1. Multidisipliner Onkoloji

Detaylı

OLGULARLA PET/BT KURSU

OLGULARLA PET/BT KURSU OLGULARLA PET/BT KURSU Sevgili meslektaşlarımız, Türkiye Nükleer Tıp Derneği Onkoloji Çalışma Grubu olarak, sizleri, 22-25 Mayıs 2014 tarihinde İzmir Seferihisar Doğanbey de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış,

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, Değerli Yetkililer, Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, hızla değişen mevzuatlar ve Türkiye nin yeni parlayan ülkeler arasında olması bu konuda bir

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarımız,

Sevgili Meslektaşlarımız, Sevgili Meslektaşlarımız, Sizleri Türk Üroloji Ailesinin en büyük mesleki ve bilimsel platformu olan 11. Üroonkoloji Kongresi ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ürolog meslektaşlarımızın özlemle

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir.

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir. DUYURU Değerli Meslektaşlarımız, Tüm dünya ile beraber ülkemizdeki PET-BT cihazlarında ve moleküler görüntüleme yapılan hasta sayısında da çok hızlı bir artış meydana gelmiştir. Son 2 yıl içinde PET-BT

Detaylı

Kalp Kapak Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Ea Organizasyon Göksu Evleri Çamlýk Cd. No:191

Detaylı

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa Ekokardiyografi Almira Hotel Sayın Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi nun yıllık Mezuniyet Toplantılarının 11. sini 8-10 Mayıs 2008 tarihinde, Almira Otel de gerçekleştireceğimizi

Detaylı

10. Üroonkoloji Kongresi

10. Üroonkoloji Kongresi 10. Üroonkoloji Kongresi 26-30 Ekim 2011 www.uroonkolojikongresi.org Cornelia Diamond Resort, Belek - Antalya ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ - 1999 1. Duyuru Sevgili Meslektaşlarımız, 10. Üroonkoloji Kongresi Türk

Detaylı

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır.

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır. Değerli Meslektaşlarım, Önümüzdeki yıl Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği işbirliği ile düzenleyeceğimiz yirmibirinci UPEK hazırlıklarımızı

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü ONKOLOJİ 2013 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 9. KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU 29-30 Kasım 2013 Crowne Plaza Ankara www.onkoloji2013.org Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 1. DUYURU II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Değerli Meslektaşlarımız, Yaşlanma, II. Dünya Savaşı nın sonundan itibaren gözlenen yaşam beklentisindeki çarpıcı artış yüzünden önemli

Detaylı

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet,

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, 6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 21 22 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Green Park

Detaylı

KURULLAR TÜRKÝYE ACÝL TIP DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU Baþkan Yýldýray ÇETE Baþkan Yardýmcýsý Arzu DENÝZBAÞI ALTINOK Genel Sekreter Bülent ERBÝL Sayman Cem OKTAY Üyeler Ersin AKSAY Özlem KÖKSAL Hakan TOPAÇOÐLU

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Üroonkoloji ve Tıbbi Biyoloji ve Genetik Dernekleri tarafından ilk kez düzenlenen I. Moleküler Üroloji Toplantısı na sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Detaylı

www.bilimonkoloji2014.org

www.bilimonkoloji2014.org www.bilimonkoloji2014.org Değerli Meslektaşlarımız, Üniversitemizin gelenekselleşmiş olan Onkoloji Günlerinin altıncısı şimdiye kadar olanlardan farklı olarak bu yıl 5-7 Aralık 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ONKOLOJİ 2010 ONKOLOJİ 2010 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. 26-27 Kasım 2010 Bilkent Otel - Ankara

ONKOLOJİ 2010 ONKOLOJİ 2010 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. 26-27 Kasım 2010 Bilkent Otel - Ankara ONKOLOJİ 2010 6. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU 26-27 Kasım 2010 Bilkent Otel - Ankara Değerli Konuklarımız, 1982 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü ülkemizin

Detaylı

KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU

KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU Toraks ve Akciğer Maligniteleri 7-8 ARALIK 2012 Congresium International Convention & Exhibition Centre, ANKARA KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU Toraks ve Akciğer Maligniteleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Prof. Dr. Işık ASLAY 1967 yılında lise eğitimini Kadıköy Kız Lisesi nde tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ni bitirdi. 1982 yılında

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

Sevgili Febril Nötropeni dostları,

Sevgili Febril Nötropeni dostları, Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 10. Febril Nötropeni Simpozyumu 17 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Swiss Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecektir.

Detaylı

Sizleri 24-26 Mart 2016 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı nın düzenlemiş olduğu

Sizleri 24-26 Mart 2016 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı nın düzenlemiş olduğu DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri 24-26 Mart 2016 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı nın düzenlemiş olduğu BT Kursu nun dokuzuncusuna davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli meslektaşlarımız,

ÖNSÖZ. Değerli meslektaşlarımız, ÖNSÖZ Değerli meslektaşlarımız, Nükleer Tıp uygulamaları içerisinde önemli bir yeri olan radyonüklid tedavi, son yıllarda yeni tedavi yöntemlerinin ülkemizde uygulamaya başlanmasından sonra daha da ilgi

Detaylı

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org.

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU www.ekmud2016.org www.ekmud.org.tr GENEL BİLGİLER Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

uicc 2. ULUSAL KONGRESİ 6-7 Nisan 2007 Dedeman Otel, Ankara Uluslararası Kanser Savaş Örgütü nün (UICC) Himayelerinde global cancer control

uicc 2. ULUSAL KONGRESİ 6-7 Nisan 2007 Dedeman Otel, Ankara Uluslararası Kanser Savaş Örgütü nün (UICC) Himayelerinde global cancer control uicc global cancer control Uluslararası Kanser Savaş Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 2. ULUSAL KANSERLİ HASTALAR KONGRESİ Dedeman Otel, Ankara Sayın Misafirler, Kanserden korunma, erken tanı ve kanser

Detaylı

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarım; 26-29 Nisan 2012 tarihleri arasında V. Ülkemizde Diyalizde Kalite Kongresi Bafra-Kıbrıs ta başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup unutulmaz

Detaylı

19-23 Ekim 2011 Titanic De Luxe Hotel Antalya

19-23 Ekim 2011 Titanic De Luxe Hotel Antalya ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR 7ÇALIŞTAYI 19-23 Ekim 2011 Titanic De Luxe Hotel Antalya Son Duyuru w w w. t o g d. n e t 2 Değerli Meslektaşlarım, Türk Onkoloji Grubu nun (TOG) 7. Onkolojik Araştırmalar

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenegelen eğitim programı, HİEP2015 dünyanın gözbebeği İstanbul da. Tüm dünyada en fazla bilgi üretilen

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım,

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım, 1. DUYURU ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi nin altıncısını 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde Rixos Premium Belek, Antalya da gerçekleştireceğiz. Kongremizde

Detaylı

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o.

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o. TÜRK ONKOLOJİ GRUBU ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir w w Son Duyuru w. t o g d. o r g Değerli Meslektaşlarımız, Türk Onkoloji Grubu (TOG), kurulmuş

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı Sevgili Meslektaşlarım, Ülkemiz Romatolojisinin 16. yıllık randevusunu Cumhuriyet imizin ilanının yıldönümüne gelen tarihlerde Antalya - Belek te gerçekleştireceğiz. Ulusal Kongremizde bu yıl da konusunda

Detaylı

Multidisipliner Onkoloji Günleri

Multidisipliner Onkoloji Günleri Multidisipliner Onkoloji Günleri 10-11 Kasım 2017 Swissôtel Bosphorus, Istanbul Ilk Duyuru www.multidisiplineronkolojidernegi.com SEMPOZYUMA DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri, Multidisipliner Onkoloji

Detaylı

ACÝL SERVÝS HEKÝMÝ AÝLE HEKÝMÝ DÝYALÝZ HEKÝMÝ KURUM HEKÝMÝ MUAYENEHANE HEKÝMÝ ÝÞYERÝ HEKÝMÝ TOPLUM SAÐLIÐI HEKÝMÝ 112 HEKÝMÝ 17 Pratisyen Hekimlik Kongresi Klinik Bag ýmsýzlýk ve Mesleki Egitim Hakký 8-11

Detaylı

Birincilik ödülü TL İkincilik ödülü TL Üçüncülük ödülü TL

Birincilik ödülü TL İkincilik ödülü TL Üçüncülük ödülü TL Pr eri tur, kupunk A, i p a r e Hipnot ji, Fitoterapi olo Refleks Ödüll oje Birincilik ödülü 3.000 TL İkincilik ödülü 2.000 TL Üçüncülük ödülü 1.000 TL Değerli meslektaşlarımız, DAVET Türk Onkoloji Grubu

Detaylı

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :22. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 21-24 Nisan tarihleri arasında Liberty Hotels Lykia Fethiye de gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez

Detaylı

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ 25-28 Ekim 2010 Dedeman Otel, Gaziantep DAVET MEKTUBU Değerli Meslektaşlarım, Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği nin düzenlediği Ulusal Yara Bakımı Kongrelerinin beşincisini

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU Kıymetli Meslektaşlarımız, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu olarak, sizleri 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Hilton Bodrum Türkbükü Otel de gerçekleştireceğimiz sonbahar

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 DAVET YAZISI Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kistik Fibrozis

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarımız,

Sevgili Meslektaşlarımız, Sevgili Meslektaşlarımız, Sizleri, 30 Nisan - 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya Papillon Aysha Otelde, yapılacak olan 14. Rejyonel Anestezi Kongresi ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İki

Detaylı

YASADIGIMIZ EN BÜYÜK SORUN BEYIN GÖÇÜ

YASADIGIMIZ EN BÜYÜK SORUN BEYIN GÖÇÜ Portal Adres YASADIGIMIZ EN BÜYÜK SORUN BEYIN GÖÇÜ : www.akithaber.com İçeriği : Gündem Tarih : 27.04.2014 : http://www.akithaber.com/yasadigimiz-en-buyuk-sorun-beyin-gocu_h816287.html YASADIGIMIZ EN BÜYÜK

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

www.hepatolojiokulu2016.com

www.hepatolojiokulu2016.com 1. DUYURU DAVET MEKTUBU Sayın Meslektaşlarım, Değerli Öğrenciler, Türk Karaciğer Araş rmaları Derneği Hepatoloji Okullarının al ncısını 13-15 Mayıs 2016 da Antalya da gerçekleş rilecek r. Bu seneki okulumuzda

Detaylı

RADYOTERAPİDE VOLÜM TANIMLAMALARI DR. FADİME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ

RADYOTERAPİDE VOLÜM TANIMLAMALARI DR. FADİME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ RADYOTERAPİDE VOLÜM TANIMLAMALARI ICRU 50 ve 62 DR. FADİME AKMAN DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ Haziran 2010 ICRU:International Commission on Radiation Units and Measurements 1973 ICRU 23: Tek yönlü fotonla

Detaylı

Türkiye Nükleer Tıp Derneği. 41. yıl. Nükleer Tıp Sempozyumu Kasım Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi Bursa

Türkiye Nükleer Tıp Derneği. 41. yıl. Nükleer Tıp Sempozyumu Kasım Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi Bursa Sempozyumu Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi Bursa Sempozyumu Saygıdeğer Meslektaşlarım; Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen 2016 Kış Sempozyumu tarihlerinde Bursa da Uludağ Üniversitesi

Detaylı

SAYIN FİRMA YETKİLİLERİ,

SAYIN FİRMA YETKİLİLERİ, SAYIN FİRMA YETKİLİLERİ, Çocuk ürolojisi ülkemizde yan dal uzmanlığı olarak tescil edilmiş bir bilim dalıdır. Ülkemizde çocuk ürolojisi hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, olgu çeşitliliğinin arttırılması,

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :21. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 23-26 Nisan tarihleri arasında Perissia Otel Kapadokya da gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez Oteli

Detaylı

Proloterapi 2. Basamak 15-16 Eylül 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım,

Proloterapi 2. Basamak 15-16 Eylül 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi 2. Basamak Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi kronik kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde kullanılan enjeksiyon temelli bir tedavi yöntemidir.

Detaylı

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA Derneği 4. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek 4. Mezuniyet Sonrası

Detaylı

TRANSPLANTASYON 16 SPONSORLUK DOSYASI. 12-15 Ekim 2016, Konya TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ XI. KONGRES. www.tx2016.

TRANSPLANTASYON 16 SPONSORLUK DOSYASI. 12-15 Ekim 2016, Konya TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ XI. KONGRES. www.tx2016. TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ XI. KONGRES 12-15 Ekim 2016, Konya www.tx2016.org Sende en iyi ne varsa dostuna onu ver Hz. Mevlana SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON

Detaylı

Sağlık Sektörünün Değerli Temsilcileri,

Sağlık Sektörünün Değerli Temsilcileri, Sağlık Sektörünün Değerli Temsilcileri, Sağlık sistemimizdeki değişim bütün hızıyla devam etmektedir. Bu süreç, kamu sektörünü olduğu kadar özel sektörü; hizmet planlamasını olduğu kadar finansmanını;

Detaylı

29-30 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Edirne. Erken kayıt ve bildiri gönderimi 15 Eylül e kadar uzatılmıştır.

29-30 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Edirne. Erken kayıt ve bildiri gönderimi 15 Eylül e kadar uzatılmıştır. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Edirne Erken kayıt ve bildiri gönderimi 15 Eylül e kadar uzatılmıştır. Değerli Meslektaşlarım; Nükleer Tıp Derneği Yöne m Kurulu ve Sempozyum Düzenleme Kurulu

Detaylı

Febril Nötropeni Derneği Yönetim Kurulu, Sayın Meslekdaşlarımız,

Febril Nötropeni Derneği Yönetim Kurulu, Sayın Meslekdaşlarımız, Sayın Meslekdaşlarımız, 1995 yılından bu yana her iki yılda bir yapılan Febril Nötropeni Simpozyumları nın 8.sini bu yıl 21-24 Şubat 2008 tarihleri arasında Ankara Sheraton Kongre Merkezi nde düzenliyoruz.

Detaylı

12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu. Organizasyon ve İletişim. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Başkanı

12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu. Organizasyon ve İletişim. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Başkanı 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu Dr. Sırrı ÇAM Dr. Serdar CEYLANER Dr. Tahsin YAKUT Dr. Sırrı ÇAM Dr. İbrahim AKALIN Dr. Mustafa ÖZEN Dr. Yavuz ŞAHİN Dr. Hakan ULUCAN 12. Ulusal Tıbbi

Detaylı

Kronik Hastalıkların Yönetimi

Kronik Hastalıkların Yönetimi Aile Sağlığı Elemanı Katılımlı Aile de liğin Hekimorlar 2 Rap Ulusal Kongresi Kongre Konusu www.antalyakongre2018.com Kronik Hastalıkların Yönetimi 05-08 Nisan 2018 Rixos Premium Belek The Land of Legends

Detaylı

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır KONGRE DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Necdet Kuyucu Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Prof. Dr. Metehan Özen Prof. Dr. Ateş Kara GENEL BİLGİLER Tarih 05-08 Nisan 2015 Konge Dili Yer Türkçe Konge ( Tahmini ) Katılımcı

Detaylı

KONGRESİ, (3 4 NİSAN 2009)

KONGRESİ, (3 4 NİSAN 2009) 4. ULUSAL KANSERLİ HASTALAR KONGRESİ, (3 4 NİSAN 2009) uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ Sn. Prof.Dr.Murat Tuncer,

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri - 2 1-2 Aralık 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım,

Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri - 2 1-2 Aralık 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım, Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri - 2 1-2 Aralık 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Günlük değerlendirme ve tedavi pratiğimizde kullandığımız yöntemlerden bir

Detaylı

V. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

V. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ V. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 23-26 Şubat 2012 İstanbul The Ritz - Carlton Hotel V. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 23-26 Şubat 2012 İstanbul, The Ritz - Carlton Hotel Değerli Meslektaşlarım, Türk

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, DAVET Değerli Meslektaşlarım, Klinik nöralterapi uygulamaları konusunda çalışmalarını sürdüren uygulayıcıların bilgilerini ve pratiklerini gözden geçirmeleri sıklıkla hissedilen bir ihtiyaçtır. Düzenlenecek

Detaylı

KONGREYE DAVET. Sayın Meslektaşlarımız,

KONGREYE DAVET. Sayın Meslektaşlarımız, KONGREYE DAVET Sayın Meslektaşlarımız, Sizlere 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015 kongremizi duyurmanın onuru içindeyiz. Bu güne kadar yaptığımız iki kongrede olduğu gibi bu kongremizde de bize

Detaylı

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2008

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2008 Aritmi Çalışma Grubu BİLİMSEL PROGRAM Ablasyon Ablasyon Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Aritmi

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

Çukurova iç Hastaliklari.. Günleri

Çukurova iç Hastaliklari.. Günleri Çukurova iç Hastaliklari. Günleri Degerli meslektasim, Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi iç Hastaliklari Günleri'nin bir gelenek haline geldigini gururla görmekteyiz. Bu sempozyum süresinde, günlük pratikte

Detaylı

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. Taraflar 1.1 Türk Nöroşirürji Derneği 1.2 Türk Nöroşirürji Derneği İktisadi İşletmesi

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Acil Tıp Uzmanları Derneği ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı nın ortaklaşa gerçekleştirdiği 8. Acil Tıp Kış Sempozyumuna sizleri davet etmekten büyük

Detaylı

Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mart 2011 tarihinde kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mart 2011 tarihinde kayıt masasından dağıtılacaktır. GENEL BİLGİLER Kurs Tarihi 12-13 Mart 2011 Kurs Yeri Kaya İzmir Thermal & Convention Hotel, İzmir Toplantının Dili Toplantının resmi dili Türkçe dir. Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları

Detaylı

KONGRE/KURS KAYIT - KONAKLAMA & TRANSFER FORMU

KONGRE/KURS KAYIT - KONAKLAMA & TRANSFER FORMU KONGRE/KURS KAYIT - KONAKLAMA & TRANSFER FORMU KATILIMCININ Unvanı :. Adı :.. Soyadı :. Kurum :.. Adres :... Tel :. Fax :. E-posta : FATURA BİLGİLERİ Fatura İsmi :. TC Kimlik No :.Firma Adı :. Vergi Dairesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2007-2008. EĞİTİM ve BİLİMSEL FAALİYET PROGRAMI TÜMÖR KONSEYLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2007-2008. EĞİTİM ve BİLİMSEL FAALİYET PROGRAMI TÜMÖR KONSEYLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2007-2008 EĞİTİM ve BİLİMSEL FAALİYET PROGRAMI TÜMÖR KONSEYLERİ PAZARTESİ 12 00-13 00 Kemik Tümörleri Toplantısı YER: İ.Ü.O.E. A Blok Toplantı Salonu SALI 12. 30-13.

Detaylı

KLİNİK ONKOLOJİ. İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi. Geleceğin hekimlerinin eğitimine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

KLİNİK ONKOLOJİ. İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi. Geleceğin hekimlerinin eğitimine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. KLİNİK ONKOLOJİ İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi Geleceğin hekimlerinin eğitimine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. EDİTÖR Prof. Dr. Ahmet Nafiz KARADENİZ İstanbul Tıp

Detaylı

Proloterapi Temel Uygulamalar Kursu 13-14 Ekim 2012 Denizli. Değerli Meslektaşlarım,

Proloterapi Temel Uygulamalar Kursu 13-14 Ekim 2012 Denizli. Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi Temel Uygulamalar Kursu Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi kronik kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde kullanılan enjeksiyon temelli bir tedavi yöntemidir. Artrit, bel ağrısı, boyun

Detaylı

Bu kongre ile ülkemizde konuyla ilgilenen sağlık çalışanları için bilimsel ve sosyal açıdan faydalı bir paylaşım ortamı sağlanacaktır.

Bu kongre ile ülkemizde konuyla ilgilenen sağlık çalışanları için bilimsel ve sosyal açıdan faydalı bir paylaşım ortamı sağlanacaktır. Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara`da düzenlenecek olan 1. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi`ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kongrenin amacı; alternatif ve

Detaylı

SİSTEMİK FUNGAL ENFEKSİYONLARDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM SEMPOZYUMU. 27-28 Şubat 2016 RAMADA OTEL-TRABZON

SİSTEMİK FUNGAL ENFEKSİYONLARDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM SEMPOZYUMU. 27-28 Şubat 2016 RAMADA OTEL-TRABZON SİSTEMİK FUNGAL ENFEKSİYONLARDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM SEMPOZYUMU 27-28 Şubat 2016 RAMADA OTEL-TRABZON 04.01.2016 Değerli Meslektaşlarım, 27-28 Şubat 2016 tarihleri arasında Trabzon Ramada Otel de SİSTEMİK

Detaylı

SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu. Kaan OYSUL - kaan@oysul.com

SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu. Kaan OYSUL - kaan@oysul.com + SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu Kaan OYSUL - kaan@oysul.com + Radyocerrahi 1951 yılında Lars Leksell Lezyonun stereotaktik tanımlanması Yüksek sayıda çapraz radyasyon hüzmesinin hedefte kesişmesi + Radyocerrahi

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Mustafa Cem UZAL Ortaöğretimini Galatasaray Lisesi nde tamamladı. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara DUYURU Değerli Meslektaşlarımız olarak 3 Ekim 2015 de Ankara Rixos Otel de bir gün sürecek bir toplantı düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda da düzenlediğimiz benzer toplantılara hem Radyoloji camiasından,

Detaylı

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür.

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür. KONGREYE DAVET Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği adına sizleri 19-22 Kasım 2015 tarihinde yapılacak kongremize davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi

Detaylı

Ankara da görüşmek üzere, saygı ve sevgi ile...

Ankara da görüşmek üzere, saygı ve sevgi ile... 2. DUYURU Değerli Meslektaşlarım Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD) bilimsel toplantılarının olmadığı yıllarda ilk ve sonbaharda birer sempozyum yapma geleneğini sürdürmektedir. TKRCD, kuruluşundan

Detaylı

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır. BİLİMSEL PROGRAM Genel Bilgiler Bilimsel Program: Her zaman olduğu gibi katılımcılarımız için doyurucu bir bilimsel program hazırlanacaktır. Bilimsel program güncel konularla düzenlenmiş genel oturumlar

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım & Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursları Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Detaylı

Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU

Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU SPONSORLUK DOSYASI GENEL BİLGİLER Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU Toplantı Tarihi 3-4 Haziran 2016 Toplantı Dili Toplantı

Detaylı

Klinik Nöral Terapi Temel Eğitimi + 1 yıl sınırsız* eğitim 27-28 Nisan 2013 İstanbul. Değerli Meslektaşlarım,

Klinik Nöral Terapi Temel Eğitimi + 1 yıl sınırsız* eğitim 27-28 Nisan 2013 İstanbul. Değerli Meslektaşlarım, Klinik Nöral Terapi Temel Eğitimi + 1 yıl sınırsız* eğitim 27-28 Nisan 2013 İstanbul Değerli Meslektaşlarım, Nöral terapi çoğunlukla belirli özelliklerde lokal anestezik enjeksiyonu ile otonom sinir sistemi

Detaylı

Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu

Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu 5-8 Nisan 2017 İstanbul, Grand Tarabya Otel Davet Değerli meslektaşlarımız ve romatizmal hastalıkların tedavisine katkıda bulunan tüm meslek grubu çalışanları, Türkiye

Detaylı

Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri 30 Haziran 1 Temmuz 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara

Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri 30 Haziran 1 Temmuz 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri 30 Haziran 1 Temmuz 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Günlük değerlendirme ve tedavi pratiğimizde kullandığımız yöntemlerden

Detaylı

Burkon Kongre & Organizasyon Tel: 0224 233 40 00 Fax: 0224 233 80 00 merve.rodoper@burkon.com www.burkon.com

Burkon Kongre & Organizasyon Tel: 0224 233 40 00 Fax: 0224 233 80 00 merve.rodoper@burkon.com www.burkon.com 10. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ ÖZET FİYAT LİSTESİ Stand ( 6m2) 3.500 Euro 6 Konuşmacı Karşılığı Stand 3.300 Euro + Ulaşım Baskılı Materyaller Paket 8.000 Euro 2. Duyuru Reklam ( Postalama Ücreti Dâhil)

Detaylı

19. Haziran BAŞ BOYUN KANSERLERI DERNEĞI FAALIYET RAPORU

19. Haziran BAŞ BOYUN KANSERLERI DERNEĞI FAALIYET RAPORU 19. Haziran. 2017 BAŞ BOYUN KANSERLERI DERNEĞI FAALIYET RAPORU 2015-2017 Baş boyun kanserleri derneği 2015 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Dernek Genel Kurulunda, Kurucu olarak seçilen Yönetim Kurulu

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 10-12 Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

DUYURU. 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz.

DUYURU. 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz. DUYURU 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz. www.egedermatoloji2016.org Webcast/10.Ege Dermatoloji Günleri Sayın Meslektaşlarımız,

Detaylı

DAVET. Konumuz, diğer gelişmeler ile ilgili bilgilerimiz ve kongre programımız kitabımızda yer almaktadır.

DAVET. Konumuz, diğer gelişmeler ile ilgili bilgilerimiz ve kongre programımız kitabımızda yer almaktadır. DAVET Sayın Meslektaşlarımız ve Bilim İnsanları, Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği 1998 yılında kurulmuş, tromboz ve hemostaz alanı ile ilgilenen pek çok farklı bilim alanını bünyesinde barındıran

Detaylı