YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul"

Transkript

1

2 YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel de erlerimden ödün vermeden belirledi im hedeflere ulaflabilmektir. Bu ba lamda, bizim için önemli bir hedef olan ve Türkiye de ciddi bir varl k kazanmam z sa layan Finansbank anlaflmas, yo un bir çal flman n sonucudur Turkey is an ambitious country in banking sector Success to me is to be able to meet whatever targets I set without compromising my personal values. In this respect I feel that the Finansbank deal was the result of hard work that helped us achieve a great presence in Turkey which was an important target 57 3 Üyemizden 4 keyifli Mekân Önerisi Bu say m zda, üyelerimizin üç tanesinden ö le yemeklerinde hangi mekânlarda bulunmaktan keyif ald klar üzerine görüfller ald k. Kendi zevklerine ve damak tatlar na göre gitmekten, ö le molalar nda vakit geçirmekten keyif ald klar mekânlar anlatt lar bize 4 Pleasant Location Suggestions from 3 of our Members In this issue, we asked three of our members where they enjoyed having lunch. They told us about the places suitable to their own tastes, places where they enjoyed spending their lunch breaks... Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Chief Editor Mustafa Alper Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Yay n Kurulu / Publication Board Ahter Kutadgu, Ceyda Aydede, Dr. Erdal Karamercan, Günseli Ocako lu, Murat Sabuncu, Nurdan Tümbek, fiaban Erdikler Yay n Türü / Publication type Yayg n Süreli / Periodical Bask Tarihi / Date of publishing fiubat / February 2007 Yaz flleri / Editors Duygu Koronel, Günefl Yenal, Cihan Ald k (Foto raf), Cem Kerpiççiler (Foto raf), Tuba Sözeri (YASED), Duygu Kocagöz (YASED) Görsel Uygulama / Visual Application P nar Gazanfer Yasemin Can Yavuz Karakafl Yap m / Production Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Bask ve Cilt / Printing Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza afi i fl l i - s t a n b u l Tel: (PBX) letiflim Adresi / Contact Address YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Degide yer alan yaz ve foto raflar n tamam ya da bir k sm YASED in izni al nmadan hiçbir flekilde kullan lamaz. Yat r mc için zaman, tüketiciye dokunma zaman yüzy l n baflar l flirketleri, mal yada hizmetlerini müflterilerine ulaflt rmada ve tercih yaratmada farkl laflmay sa layabilecek yarat c pazarlama ve iletiflim modellerini hayata geçirebilen flirketler olacak Now is the time for investors to touch the consumer... Successful companies of the 21st century will be those that can implement creative marketing and communication models that will achieve differentiation in bringing their goods and services to the customers and creating customer preference 36 Türkiye farkl sektörlere ihtiyac olan, geliflen bir ülke Nüfusu 2040 y l nda 98 milyon olacak Türkiye de g da sektörü de, haz r giyim sektörü de, konut inflaat sektörü de, otomotiv sektörü de di er tüm sektörler de geliflme gösterecek. Turkey is a developing country that needs different sectors In Turkey, where the population will be 98 million by 2040, food setor, ready - wear sector, h a v s i n g&construction and automotive sectors and all other sectors will grow. Metro Group çok büyük yat r mlar ile ad ndan söz ettirecek Metro Group Türkiye Temsilcisi Nurdan Tümbek ve Metro Group Asset Management Genel Müdürü Gündüz Bayer ile yapm fl oldu umuz söyleflide Metro Group un yeni yat r mlar ndan ve Türk Pekakende sektörünün gidiflat ndan etrafl ca bahsettik. You will hear the new openings of METRO Group very often In our conversation with Turkey Represantative of Metro Group Nurdan Tümbek and Metro Group Asset Management General Manager Gündüz Bayer, we discussed Metro Group s new investments and Turkish Retail sector. 48 Yat r mc lar belirsizli i s e v m e z ABB Türkiye Baflkan ve Ülke Müdürü Burhan Gündem, 2007 y l nda ABB Türkiye nin daha fazla gündeme gelece ini belirtiyor. Investors don t like uncertainties Chairman and Country Manager of ABB Turkey, Burhan Gündem asserts that ABB Turkey will be more frequently on the agenda in Dünya Ekonomisine Yön Verenler stanbul da Bulufluyor... YASED (Uluslararas Yat r mc lar Derne i) taraf ndan düzenlenen Baflar ya Giden Yolda F rsatlar Ülkesi Türkiye Konferans fiubat 2007 tarihlerinde yap lacak. Those who Shape the World Economy, Meeting in Istanbul... Turkey, where the opportunities abound on the way to success conference organized by YASED (International Investors Association) is scheduled to take place on February 2007.

3 ED TÖR / E D I T O R Mustafa ALPER YASED Genel Sekreteri YASED Secretary General De erli Okuyucularımız, YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne i olarak dergimiz Insight YA- SED in bu say s n gene dolu dolu haz rlad k. Geçen sene Finansbank sat n alarak Türkiye ye yat r m yapan NBG nin CEOsu Takis Arapoglou ile yap lan son derece samimi söyleflimizi okuyacaks n z. Türkiye ye yat r m karar al rken neler yaflad lar, sektörün son durumu, beklentiler, Eczac bafl ailesi ile Arapoglou ailesinin yak n dostluklar Tüm bunlarla birlikte, gerçek bir Türk dostu olan Takis Arapoglou nun Türk-Yunan dostlu una bak fl n da bu söyleflide bulmak m ü m k ü n. Dergimizin fiubat say s nda son dönemde uluslararas yat r mc lar n yeni yükselen y ld zlar büyük firmalardaki üst düzey Türk Yöneticilerden biri olan Burhan Gündem le yap lan bir ropörtaja yer verdik. 15 y l sonra ABB Türkiye nin bafl na geçen ilk Türk yönetici olan Gündem in hedefleri, sektör hakk ndaki görüfllerini zevkle okuyaca n za i n a n y o r u m y l n adeta Türkiye ye yat r m y l olarak belirlemifl olan Metro AG Holding in 2 üst düzey yöneticisi Nurdan Tümbek ve Gündüz Bayer ile yap lan ropörtajda perakendecilik sektörünün temel oyuncular ndan birisi olan Metro nun 2007 y l nda Türkiye deki geniflleme stratejilerini yak ndan takip etme imkan bulacaks n z. Bu say m zdaki sosyal günce bölümümüzde ö le yemeklerinde en çok tercih edilen mekanlar konusunu iflledik. Hepimizin k sa bir mola verdi i veya ifl yemekleri için vazgeçemedi imiz mekanlar sizler için saptad k, üyelerimize görüfllerini sorduk. Eczac bafl Holding CEOsu Erdal Karamercan, Frito Lay Genel Müdürü Ümran Beba ve Calyon Bank Genel Müdürü Naim Koçer sevdikleri mekanlar bizlerle paylaflt lar. Her zaman oldu u gibi bu say da da, sizlerden gelen sosyal sorumluluk projeleri ve di er aktivite haberlerinin yer ald Kronometre bölümümüze ilgi çok yo un oldu. Tüm üyelerimize eflit temsil hakk sa lamak ve k s tl yerimizi en etkili biçimde kullanmak ad na konsept d - fl nda yer almas veya son teslim tarihini aflmas sebebiyle baz üye firmalar m z n haberlerine üzülerek yer veremedik. Bu konuda sizlerin anlay fl gösterece ine inan yor, yeni say m z için firma haberlerinizi bir an önce bekledi imizi iletmek istiyorum. YASED in Finans Dünyas ile birlikte fiubat ta Swissotel stanbul da düzenleyece i Konferansta buluflmak üzere, hepinize güzel günler diliyorum.. Dergimizin bu say s nda geçen sene Finansbank sat n alarak Türkiye ye yat r m yapan NBG nin CEOsu Takis Arapoglou ile yap lan son derece samimi söyleflimizi okuyacaks n z. Ayr ca, 15 y l sonra ABB Türkiye nin bafl na geçen ilk Türk yönetici olan Burhan Gündem in hedefleri, sektör hakk ndaki görüfllerini zevkle okuyaca n za i n a n y o r u m. In this issue you will be actually reading the warm interview that we made with Takis Arapoglou, CEO of NBG. Besides, I believe you will read with pleasure, the objectives and views of Burhan Gündem as the first Turkish executive who climbs to the top position of ABB Turkey after 15 y e a r s. Dear Readers, We, as YASED International Investors Association, have again prepared this issue of Insight YASED with a very rich content. You will be actually reading the warm interview that we made with Takis Arapoglou, CEO of NBG. NBG, as you will probably recall, has invested in Turkey last year by the acquisition of Finansbank. You will discover what they went through during their decision process for investing in Turkey, the latest state of affairs in the sector, expectations, close friendship between Eczac bafl and Arapoglou families You will also find in this interview how Takis Arapoglou views Turkish-Greek friendship as a genuine Turcophil. We present in this February issue of our magazine, an interview made with one of the recent New Rising Stars of international investors, i.e. one of the top Turkish executives working in large corporations, Burhan Gündem. I believe you will read with pleasure, the objectives of Burhan Gündem as the first Turkish executive to climb to the top position of ABB Turkey after 15 years, his views on the sector, and comments. In the interview made with Nurdan Tümbek and Gündüz Bayer, two executives from Metro AG Holding, that has practically designated 2007 as a year for investing in Turkey, you will catch the opportunity to follow closely the growth strategies in Turkey of Metro AG Holding, which is one of the major players of retail sector. In this issue, we explore the most popular lunch locations for you in our Social Diary section. We have designated the locations, where we all give a short break or cannot abandon for our business meals and have asked for our members opinions on the subject. CEO of Eczac bafl Holding Erdal Karamercan, General Manager of Frito Lay Ümran Beba and General Manager of Calyon Bank Naim Koçer have shared their favorite locations with us. Interest in our Chronometer section, where the social responsibility projects and other activity news reported by our members are shared, was again very intense in this issue. We regrettably could not place news coming from some of our member companies, which were either not conforming with the concept of the subject section or arrived after the delivery deadline, with the sole purpose of providing equal exhibition opportunity to all members and utilizing our restricted space in the most effectual way. We believe in your understanding for this issue and would like to announce that we will be looking forward to receive your corporate news for the next issue, as soon as possible. Hoping to get together at the conference organized by YASED jointly with Finans Dünyas on February at Swissotel Istanbul, I wish you pleasant d a y s

4 BAfiKAN IN KALEM NDEN FROM THE CHAIRMAN fiaban ERD KLER Yönetim Kurulu Baflkan Chairman, Board of Directors Uluslararası yatırımlar açısından 2008 yılı Türkiye nin Sırat Köprüsü nden geçece i yıl olacaktır Uluslararas yat r mlar aç s ndan 2006 y l n son derece baflar l bir flekilde tamamlayan Türkiye nin Kas m sonuna kadar çekti i bir y ll k toplam yat r m tutar 18.1 milyar dolar oldu. Bu rakam n y l sonuna 20 milyar dolar olarak yans mas beklenmekte. Geçti imiz sene çekilen 9.8 milyar dolardan sonra yaflanan bu ciddi s çray fl hepimizi bir hayli heyecanland rd ve elbette gelece e yönelik beklentilerimizi de artt rd her ne kadar tam anlam yla bir seçim y l da olsa bizim uluslararas yat r m girifllerine yönelik beklentimiz art k 20 milyar dolarlardan afla da de il. Üstelik sadece 2006 y l nda çekilen uluslararas yat r m n tek bafl na cari aç n %65 ini karfl l yor olmas son derece memnun edici bir di er husus. Uzun y llard r YASED olarak dile getirdi imiz ve kimi çevrelerce fazla abart l bulunan beklentilerin hayata geçti ini görmekten ve Türkiye ye her zaman güvenerek hakl ç km fl olmaktan dolay bugünlerde a z m z kulaklar m zda geziyoruz dersek yerinde olur. Ülkeye çekilen yat r mlar n da l m na flöyle bir bakacak olursak, 2006 ilk 11 ayda çekilen 18.1 milyar dolar n 2.8 milyar dolar n n gayrimenkul sat fllar ndan gelmekte oldu unu görürüz y l nda yap lan bir mevzuat de iflikli i sonras nda Türkiye ye çekilen yat r m n ne ölçüde artt n görmek, di er alanlar için de at lacak ufak ad mlar n ne denli hayret verici geliflmelere yol açabilece i hakk nda bir fikir vermektedir y l SO 500 istatistiklerine bak ld - nda uluslararas yat r mlar n toplam sermaye içindeki pay n n %22 lerde oldu unu, ihracat tutar nda % 30, ücretli çal flanlarda ise Türkiye deki istihdam n %26.3 ünün ülkemizdeki uluslararas flirket taraf ndan gerçeklefltirildi i görmek de pek ala mümkün. Uluslararas yat r mlar n ülke ekonomisine katt faydan n sadece bir k sm burada sayd klar m z. Manzara buradan harika görünmekle birlikte konuya bir de farkl bir noktadan bakmakta fayda var. Ülkeye çekilen yat r m n nitelik olarak da l m na bak ld nda son 2 y lda çekilen yat r mlar n, ki asl nda bunlar uluslararas piyasalar n artan ilgisi sonucu Türkiye ye akan yat r m olarak da görmek mümkün, Greenfield dedi imiz yeni yat r m miktar n n hala 1 milyar dolar ve etraf nda dolaflt n görmekteyiz. Burada esas olan Türkiye ye gelen yat r md r, niteli- i önemli de ildir denilse de, YASED olarak geçti imiz sene tamamlad m z Türkiye çin Do rudan Yabanc Yat r m Stratejisine Do ru doküman nda Gerek tüm dünyada 2005 y l yla birlikte yeniden patlayan birleflme ve sat nalmalar n etkisiyle, gerekse geliflmekte olan pazarlar n parlayan y ld z olmas n n etkisiyle, özel fonlar n (private equity funds) artan ilgisi Türkiye nin 2007 y l n da baflar l bir biçimde kapatmas na imkan s a l a y a c a k Growing interest by private equity funds in Turkey, partly as a consequence of mergers and acquisitions that boomed worldwide once again in 2005, and partly because of being the new rising star of developing markets, will facilitate Turkey to close 2007 again with success. Turkey will walk high wire in 2008 with changing fdi t r e n d s Turkey has closed 2006 with a great achievement, regarding FDI. The FDI inflow figure of Turkey in 2006 has amounted to USD 18.1 billion as of end November. This figure is expected to reach USD 20 billion. This outstanding leap demonstrated just after the USD 9.8 billion figure of the previous year has excited us all, and certainly fuelled our expectations for the future. Even though 2007 is an election year in all aspects, our inward FDI expectation will not drop below USD 20 billion henceforth. Another very heartening fact is that FDI inflows of 2006 alone finance 65% of the current deficit. These days, we are grinning from ear to ear for having witnessed the expectations we had voiced for many years regardless of being considered to be very exaggerated by some circles - come true and having turned out to be right by confiding in Turkey. If we take a look at the breakdown of FDI inflows to the country, we can see that the USD 2.8 billion of the USD 18.1 billion cumulative inflow figure of the first 11 months of 2006 comes from real estate sales. The enormous increase witnessed in FDI inflows following a legislative amendment made in 2003 gives us a hint on what amazing developments might also be instigated by small steps to be taken in other areas. One can see in 2005 ISO Statistics as well, that the share of FDI within total capital stock is around 22%, and that 30% of exports, and 26.3% of paid employment is being provided by the international companies operating in our country. And these are only one fraction of the benefits contributed by FDI to the country s economy. Even though the view seems magnificent from here, it would helpful be to look at it from another point. One can see from the characteristic breakdown of last 2 years FDI inflows in fact these can be considered as inward FDI flows to Turkey owing to the increasing interest by international markets in the country - that the amount of greenfield investment is still drifting around the USD 1 billion figure. Although it can be asserted that the essential point here is the inflow of FDI and not its qualitative properties, we believe that we should set up a road map for FDI flows that we plan to attract, just as we have underlined repeatedly in the Towards a FDI

5 10 baflkan n kaleminden/from the chairman from the chairman/baflkan n kaleminden 11 da özellikle üstüne basa basa vurgulad m z üzere, Türkiye nin çekmeyi planlad uluslararas yat r mlar için bir yol haritas belirlemek durumunda oldu una inanmaktay z. Bunu belirlerken de mutlaka ve mutlaka temel hedef ülkeye yeni yat r mlar n çekilmesini sa lamak olmal d r. Ancak, yeni yat r mlar n çekilmesine çal fl l rken elimizdeki en önemli gücün ülkemizdeki mevcut yat - r mc lar oldu u gerçe i unutulmadan hareket edilmesi anlaml sonuçlara yol açacakt r. Bugün Türkiye de halihaz rda yat r m bulunan uluslararas yat - r mc lar n dünyan n en önde gelen ve Fortune 500 adl listede yer alan yat r mc lar oldu unu biliyoruz. Dünyan n birçok ülkesinin GSMH sinden daha büyük cirolara sahip bu dev yat r mc lar n Türkiye deki varl klar na bak ld nda nispeten küçük yat r mlarla karfl laflmaktay z. Bu durum ülkedeki mevcut uluslararas yat r mc lar n sorunlar n n halli konusuna biraz daha fazla kafa yormam z gereklili ini öne ç kartmaktad r. Bugün ço u YASED üyesi bu global oyuncular n Türkiye deki Greenfield yat r mlar hala y ll k 1 milyar dolar s n r içindedir. Türkiye ye yeni yat r mlar n çekilmesi hedeflenirken neden dönüp de evdekilerin yat r mlar - n n artt r lmas denenmemektedir? Uluslararas piyasalar n en büyük oyuncular n n neredeyse tamam n n Türkiye de yat r m n n bulundu unu hepimiz art k biliyoruz. Yurtd fl na ç k p da KOB ölçe inde veya nisbeten ufak say labilecek yat r mc larla oyalanaca m za enerjimizi neden mevcut uluslararas yat r mc lara yo- unlaflt rm yoruz? Bu flekilde hem mevcutlar n yat r mlar n artt rmas sa lanacak, hem de yeni çekilecek yat r mc için memnun müflteri nin yapaca PR çal flmas bizim müthifl paralar ve enerji harcayarak yapaca m z tan t m çal flmalar ndan kat be kat daha etkili sonuç verecektir. Kuruluflu geçen sene tamamlanan ve 1 Ocak 2007 den itibaren resmi olarak faaliyetlerine bafllam fl olan Türkiye Yat r m Destek ve Tan t m Ajans Baflkan Alparslan Korkmaz ile geçen sene Kas m ay nda yapt m z görüflmede de edindi im izlenim tam olarak burada bahsettiklerimle paraleldi. Say n Korkmaz da ço u YASED üyesi bulunan mevcut uluslararas yat r mc y Türkiye nin yeni yat r mlar çekmede hem en önemli tan t m arac olarak, hem de yeni yat r mlar n kayna olarak gördü ünü belirtmiflti. Say n Korkmaz n söylediklerini o gün büyük bir mutlulukla dinlemifltim. Nitekim bugün kendisinin liderli inde yap lan çal flmalarda da ayn kararl tavr görmek beni daha da mutlu etti. Türkiye için son derece önemli görevler üstlenecek bir Kurumun bafl na, Strategy for Turkey document, which we, as YASED, had prepared last year. And the fundamental objective to be set for this process should by all means be attracting greenfield investment to the country. Yet one should never fail to notice while striving for attracting greenfield investment, that our trump card, is the existing investors operating in Turkey. We know that the international investors having investments in Turkey are the leading corporations of the world that have their names in Fortune 500. When we examine the assets in Turkey of these giant investors, who enjoy turnovers larger than the national incomes of many countries, we notice that their investments are moderately small. This situation brings to light the fact that we must put some more brainpower for solving the problems of the investors in the country. The annual greenfield investment of these global players in Turkey, most of which are YASED members, is still below the USD 1 billion limit. As it is being aimed to attract greenfield investment, why doesn t anybody consider trying to increase the investments of those at home? We now all know that almost all of the largest players of international markets have investments in Turkey. Why don t we concentrate our energy on existing international investors, instead of going abroad and loosing time with SME- sized or relatively small investors? Thus, while existing investors will increase their investments, the PR activity for new investors to be conducted by satisfied customers will be much fruitful than our own promotion activities that will cost us enormous amounts of money and energy. The impression I perceived during our meeting last November with Alparslan Korkmaz, President of the Support and Promotion Agency of Turkey, which has completed its establishment procedures completely last year and officially went into operation as of 1 January 2007, was exactly in line with the ones I am sharing with you here. President Korkmaz had expressed that he too, was considering the existing international investors, who are mostly YASED members, as Turkey s primary promotion channel, as well as new investment sources. I had listened to President Korkmaz with great pleasure on that day. Now it makes me yet happier to distinguish the same resolute attitude in the works carried under his leadership. Seeing someone who possesses a vision and who believes in the work he performs, at the steering wheel of an authority that will yapt ifle inanan ve vizyon sahibi birinin geçmifl olmas uzun y llard r hayalini kurdu umuz bir fleydi, nihayet gerçek oldu. Uluslararas yat r mlar n çekilmesi anlam nda 2007 y l n n da 2005 ve 2006 n n bereketiyle geçece ine inan yorum. Gerek tüm dünyada 2005 y l yla birlikte yeniden patlayan birleflme ve sat nalmalar n etkisiyle, gerekse geliflmekte olan pazarlar n parlayan y ld z olmas n n etkisiyle özel fonlar n (private equity funds) artan ilgisi Türkiye nin 2007 y l n da baflar l bir biçimde kapatmas na imkan sa layacak gibi görünmekte. Ancak unutulmamal ki, 2008 y l Türkiye nin uluslararas yat r mlar anlam nda s rat köprüsünden geçece i y l olacakt r. IMF ile devam eden program n sona ermesiyle birlikte 2007 y l n n seçimlerle harcanmas, bu arada bölgede oluflabilecek herhangi bir istikrars zl k ve AB ile halihaz rda yavafllayan iliflkilerin durma noktas na gelmesi Türkiye için en kötü durum senaryosu olacakt r. Bunun bir senaryo olmas bu durumun gerçekleflmeyece i anlam n kesinlikle tafl mamaktad r. Türkiye de içine girilen seçim havas ile hem ekonomik anlamda, hem yasama sisteminin sa l kl iflleyifli anlam nda flu an piyasalarda yak n zamanda bir duraklaman n bafllayaca n n iflaretleri verilmektedir. Bu arada tüm kesimler hep birlikte nefeslerini tutmufl, olas bir krizin önlenmesine yönelik haz rl klara dahi giriflmifl bulunmaktad r. Bahsedilen krizin illa ki ekonomik kökenli olmas gerekmemektedir. Bu istikrars zl k hali, seçim sürecinde ucu afl - r milliyetçili e dahi vard r labilecek sahte bir toplumsal histerinin pompalanmas olarak da cerayan edebilir. Hepimize düflen görev, evlatlar m z n geleceklerini heba etmeden elimizdeki gücü mevcut durumumuzu daha da iyilefltirecek flekilde kullanmak, mant k s n rlar içinde hareket edip, sükunetimizi ve inanc m z yitirmeden ülkemizde yürütülen reform çal flmalar n n sürdürülmesini sa lamakt r. Avrupa Birli i yolunda bir Türkiye nin temel hedefi ekonomide sürdürülebilir kalk nman n sa lanmas, bu yolda uluslararas yat - r mlardan faydalanmas olmal d r. Uluslararas yat r mlar n katma de eri yüksek, teknoloji transferine aç k, ar-ge faaliyetleri gerçeklefltiren, istihdam artt ran ve üretime yönelik olanlar n n hedeflenerek; ya mevcutlar n yat r m n artt rmaya yönelik çal flmalar yaparak, ya da yeni yat r mlar n ülkeye çekilmesini temin ederek 2007 y l n n 2008 e haz rlan larak geçirilmesi önem tafl maktad r. Baflar ancak sab rla, hiç yorulmadan çal flarak ve kendimize inand m z müddetçe bizimle birlikte olacakt r y l n n hepimiz için hay rl bir y l olmas dileklerimle.. assume very significant responsibilities, was something we had dreamed of since many years. It has finally come true. I believe that 2007 will be as flourishing as 2005 and 2006, regarding FDI inflows. It seems as if the growing interest by private equity funds in Turkey, partly as a consequence of mergers and acquisitions that boomed worldwide once again in 2005, and partly because of being the new rising star of developing markets, will facilitate Turkey to close 2007 again with success. Yet it should be kept in mind that Turkey will have to walk high wire in Wasting of 2007 because of elections, following the expiry of the IMF program under way, any instability that might emerge in the region, and the termination of the relations with the EU that have already lost pace, would be the worst scenario for Turkey. This being merely a scenario, definitely does not imply that it cannot materialize. The election atmosphere Turkey has entered, gives indications in the economy and the smooth functioning of the legislative system that a standstill might be set off in the markets in the near future. In the meantime, all parties concerned have held their breaths and even started preparing to avoid a potential crisis. The supposed crisis does not necessarily be an economysourced. Such an instability might also come about as a provocation of forged social hysteria during the election process that might finish up with one of its extremities being involved in chauvinism. It is our responsibility to make use of the power that we are holding, in a way to improve our position, without giving any damage to the future of our children; act with reason and facilitate the reform works carried out in our country, without loosing our temper and confidence. The fundamental objective of Turkey en route the EU should be achieving sustainable economic development and benefiting from FDI on this course. Taking advantage of 2007 as a grace period for getting ready for 2008 might be very helpful. The interval should be used by aiming at high value-added and production-oriented FDI, that are open to technology transfers, carry out R&D activities and generate employment; either by carrying out works for increasing the investments of existing investors or attracting new FDI to the country. Success will be ours provided we work untiringly and with patience and as long as we confide in ourselves. I wish 2007 to be favourable year for all of us.

6 12 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 13 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Turkey is an ambitious country in banking sector Baflar benim için kiflisel de erlerimden ödün vermeden belirledi im hedeflere ulaflabilmektir. Bu ba lamda, bizim için önemli bir hedef olan ve Türkiye de ciddi bir varl k kazanmam z sa layan Finansbank anlaflmas, yo un bir çal flman n sonucudur Takis Arapoglou - NBG CEOsu Takis Arapoglou - CEO of NBG Success to me is to be able to meet whatever targets I set without compromising my personal values. In this respect I feel that the Finansbank deal was the result of hard work that helped us achieve a great presence in Turkey which was an important target for us. Türkiye de bankac l k sektörünün durumu hakk nda görüflleriniz n e l e r d i r? Biz Türkiye deki bankac l k sektörünü, genifl Do u Avrupa bölgesinde bankac l k alan ndaki en büyük f rsatlardan biri olarak görüyoruz. Türkiye, bölgede nüfus ve sürekli büyüme gösteren GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Has la) aç s ndan en büyük ekonomi. Bankac l k aç s ndan, özellikle bireysel bankac l k alan nda pazar yeterince ifllenmemifl durumda. Örne in, ipotekli konut kredileri (mortgage) GSYH n n yüzdesi olarak bak ld nda, Yunanistan da %29 ve Avro bölgesinde %37 iken Türkiye de sadece %4. Ayn flekilde, flirketlere verilen krediler GSYH n n Yunanistan da %47 si ve Avro bölgesinde %51 i iken, Türkiye de %23 üdür. Bu Türkiye deki bankac l k sektörü için büyük bir büyüme potansiyeline iflaret eder. Ayr ca, son birkaç y lda gerçekleflen hat r say - l r makroekonomik geliflmeler ve sektörde gerçekleflen yeniden yap lanman n yan s ra, denetimsel ve düzenleyici çerçevenin yüksek kalitesi sonucu, flu anda Türk bankac l k sektöründeki risklerin öncesine oranla çok daha düflük oldu una inan yoruz. NBG neden Türkiye de bir banka almay tercih etti?türkiye de yat r m karar al rken sizi en fazla etkileyen ve yat r m karar alman za neden olan ilk 3 özellik neler oldu? NGB Avrupa standartlar na göre büyük bir banka de il. Kritik boyutlara ulaflmak için h zl büyümemiz gerekiyor. Bizim rekabete girebilmemizi ve ba ms z kalmam z sa layacak boyutlara ulaflmam z gerek. Bu nedenle Güney Do u Avrupa da sa lam bir bölgesel güç olmaya, hem organik olarak büyümeye, hem de yüksek kaliteli bankalar bünyemize katmaya, karar verdik. Bu çerçeve içinde Türkiye de geniflleme NBG için birkaç y ld r stratejik bir öncelik olmufltur. Bunun için 3 önemli nedenimiz var; bunlardan birincisi, pazar n hat r say l r büyüklü ü, ikincisi yüksek büyüme potansiyeli, üçüncüsü de Türk bankalar n n mükemmel performans d r. Zaten üstün bir yönetim kalitesi ve ülke çap nda genifl bir flube a olan, h zla büyüyen bireysel ve kurumsal bölümlerine baflar yla odaklanm fl ve performans aç s ndan sürekli olarak en iyi özel Türk bankalar aras nda bafl çekmifl bir banka olan Finansbank alarak pazara girmemiz bizim için ideal f rsatt. Türkiye ye yat r m planlarken di er alternatif yat r m noktalar n z var m yd, varsa hangi ülkelerdeydi? Neden? What are your views regarding the current position of the banking sector in Turkey? We see the banking sector in Turkey as one of the biggest opportunities for banking in the broader region of Eastern Europe. Turkey is the largest economy in the region in terms of population and GDP, which has been consistently, registering high growth rates. In terms of banking it is still underpenetrated, especially in retail. For example, mortgages as a per cent of GDP are currently only at about 4% in Turkey, compared with about 29% in Greece and 37% in the Euro area. Similorly loans to companies in Turkey are 23% of GDP compared to 47% in Greece and 51% in the Euro area. This implies great growth potential for the Turkish banking sector. Moreover, we believe that risks in the Turkish banking sector are now much lower than before, in view of the significant macroeconomic improvements and sector restructuring that has occurred in the past few years, along with the high quality of the supervisory and regulatory framework. Why has NBG chosen to acquire a bank in Turkey? What are the 3 foremost features that have influenced you most and have led you to decide in investing in Turkey? NBG is not a large bank for European standards. We need to grow fast to reach a critical size. A size large enough that will allow us to be competitive and ensure we stay independent. We therefore decided to become a strong regional force in South East Europe growing both organically and by making acquisitions of high quality banks. Within this context expansion in Turkey has been a strategic priority for NBG for a few years now. The 3 key reasons for this are first, the significant size of the market, second the large growth potential, and third the excellent performance of Turkish banks. Finansbank, in particular, was the ideal opportunity for us to enter the market through acquiring a bank that already had superior quality of management, significant branch network across the country, successfully focused on the fast-growing retail and corporate segments, and consistently led the top Turkish private banks in terms of performance. Did you have alternative investment points, when you were planning to invest in Turkey? Which countries were they, if any? Why? We see the broader region of Eastern Europe and the Eastern Mediterranean as our home market. It is no secret that when we were planning to invest in Turkey we were also looking at other countries such as Serbia, where we recently completed the acquisition of Vojvodjanska Banka. We are also looking at the Ukraine. We currently have operations in 8 countries in the region, including Greece and Turkey, and at the same time we are closely monitoring other banking markets in the region. Our geographical area is one of

7 14 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 15 Biz genifl Do u Avrupa ve Do u Akdeniz bölgelerini kendi pazar m z olarak görüyoruz. Türkiye ye yat r m yapmay düflünürken, yak n zamanda Vojvodjanska Banka s n n al m ifllemlerini tamamlad m z, S rbistan gibi baflka ülkelere de bakmakta oldu umuz bir s r de il. Örne in, Ukrayna ya da bak yoruz. fiu anda bölgede, aralar nda Yunanistan ve Türkiye nin de bulundu u 8 ülkede operasyonlar m z var. Ayn zamanda bölgede di er bankac l k pazarlar n da yak ndan izliyoruz. Bizim co rafi bölgemiz yüksek potansiyeli olan bir bölge. nan yoruz ki, NGB Grubu nun son birkaç y lda geride b rakt dikkate de er izlenim ve oluflturdu u önemli deneyim, bölgede genifllemek isteyen di er Avrupa bankac l k gruplar na k yasla kendisine göreceli bir avantaj sa l yor. Bankac l k sektöründe yabanc pay n n s n rland r lmas konusunun görüflüldü ü bir dönemde Finansbank sat n ald n z. Bu karar vermede en fazla etkili olan sebep neydi? Türk bankalar, ülkenin ekonomisiyle birlikte h zla büyümekte. Büyük bankalar n gereksinim duyulan yeni sermayeye ulaflmas daha kolay. Küçük bankalar, özellikle özel bankalar, bu sermayeye kolayca ulaflamazlar. Dolay s yla bu sermayeye sahip olan daha büyük bankalara sat l rlar. Türk bankalar bu sat fl ifllemlerinin d fl nda b rak lm yorlar, ama buna kat lm yorlar da. Yabanc bankalar Türkiye de banka sat n almak için daha fazla para ödemeye haz rlar. Biz Finansbank ald m z s rada yabanc bankalar n Türkiye de banka al mlar na getirilmifl herhangi bir k s tlama yoktu. Türk Hükümeti bu tip k s tlamalar getirmifl olsayd, onlara derhal uyard k. Bankac l k sektörü aç s ndan Türkiye deki pazar nas l görüyorsunuz, biraz anlatabilir misiniz? Türkiye pazar n n NBG aç s ndan önemi nedir? Yukar da da söz etti im gibi, Türk bankac l k sektöründe, özellikle bireysel ve KOB taraf nda, yüksek potansiyel görüyoruz. Ekonomi gelifltikçe, bankac l k hizmet a lar nüfusun daha büyük bir kesimine ulaflacak flekilde geniflledikçe ve piyasaya daha sofistike ürünler sürüldükçe Türk bankac l nda gelirlerin ve kârlar n ciddi oranda artmas n bekliyoruz. nan yoruz ki, pazarda riskler mevcut oldu u halde, bunlar makroekonomik iyileflmeler ve bankac l k sektöründeki yeniden yap lanma yan nda önemsiz kal yorlar. very high potential and we believe that the significant footprint and experience that the NBG Group has built over the past few years, gives us a comparative advantage over other European banking groups that want to expand in the region. You have acquired Finansbank at a time when limitation of foreign stakes in the banking sector is under discussion. What was the most influential factor behind this decision? The Turkish banks are growing fast together with the country s economy. Larger banks have easier access to the new capital required. Smaller, especially private, banks cannot find this capital easily and must be sold to larger banks who have this capital. Turkish banks are not excluded from the sale processes, but do not participate. Foreign banks are prepared to pay more to buy banks in Turkey. At the time of our acquisition of Finansbank there were no restrictions for foreign banks to buy banks in Turkey. If the Turkish Government had imposed any such restrictions we would have immediately complied. Could you tell us how do you evaluate the Turkish market from the perspective of the banking sector? What is the significance of the Turkish market for NBG? As mentioned above, we see high potential in the Turkish banking sector, especially in its retail and small & medium sized corporations segment. As the economy develops, as the banking networks expand to reach more population, and as more sophisticated products are launched in the market, we expect revenues and profits in Turkish banking to increase significantly. We believe that although there are risks in the market, these are measured, in view of the improvement in macroeconomic fundamentals and the restructuring of the banking s e c t o r. Based on the most recent financials announced, Finansbank already represents more than 15% of our Group s loans and almost 25% of our revenues and profits before tax on a pro forma basis given the growth dynamic of Finansbank and the Turkish banking sector, its significance for our Group is expected to increase. I also sincerely hope and believe that it will lead to closer commercial ties between our two countries in the years to come. What kind of a policy do you plan to implement in the Turkish market? What are your objectives? Our vision is to enhance the position of Finansbank as one of the leading banking groups in Turkey, achieving a double-digit market share in retail banking and setting the benchmark for excellence in the Turkish banking sector through innovation, efficiency and best practice human resource management. Aç klanan son rakamlara göre, Finansbank flimdiden grubumuzun kredilerinin %15 ini ve proforma olarak gelir ve kâr m z n neredeyse %25 ini temsil etmekte. Finansbank n ve Türk Bankac l k sektörünün büyüme dinami i göz önünde bulundurulursa, grubumuz için öneminin artmas bekleniyor. Ben ayr ca samimiyetle ümit ediyorum ve inan yorum ki, bu geliflme önümüzdeki y llarda ülkelerimiz aras nda daha yak n ticari ba lara yol açacakt r. Türkiye pazar nda nas l bir politika izlemeyi planl yorsunuz? Hedefleriniz neler? Vizyonumuz; Finansbank n Türkiye nin önde gelen bankac l k gruplar ndan biri olarak konumunu sa lamlaflt rmak, bireysel bankac l k alan nda iki haneli pazar pay na ulaflmak ve yenilikçilik, etkinlik ve en iyi uygulamal insan kaynaklar yönetimiyle, Türk bankac l k sektöründe mükemmellikte denektafl oluflturm a k t r. NBG Grubu olarak bu hedefe, Finansbank n flube a n Türkiye çap nda at lgan bir flekilde geniflletme, yenilikçi ürünler yaratma, müflteri grubuna üstün hizmet modelleri sunma ve faaliyetlerini yal n biçimde yürütme stratejisini devam ettirerek ve destekleyerek ulaflmaya niyetliyiz. Ayr ca, Finansbank n dinamik yönetim kadrosunu da koruduk ve önümüzdeki birkaç y l içinde, banka büyüdükçe Finansbank n yüksek kalitedeki çal flanlar ailesini geniflletmeyi umuyoruz. Finansbank n sektördeki en büyük rakibi sizce hangi banka? Neden? Finansbank zaten Türkiye deki en tepedeki 5 özel bankadan biri ve sözünü etti im gibi, önümüzdeki birkaç y l içinde durumunun daha da güçlenece inden eminiz. En önemli rakipler olarak fl Bankas, Akbank ve Garanti Bankas n görüyoruz. Finansbank ta oldu u gibi, onlar da bireysel bankac l a odaklanan, müflterilerine yüksek kalitede ürünler ve hizmetler sunan dinamik, modern bankalar. Aralar ndan ikisinin yabanc ortaklar var. Bankac l k sektöründe dünyadaki yeni trendler neler? Bu çerçevede önümüzdeki 10 y l içinde Türkiye yi nerede görüyorsunuz? Bugünün bankac l k dünyas nda bankalar gelecekteki büyümeyi garantilemenin yan s ra, etkin rekabet ve yat r mc lar n dikkatini çekebilmek için elle tutulur büyüklükte bir hacim ve etkin As NBG Group, we intend to achieve this objective through continuity and support of Finansbank s strategy of aggressively expanding its branch network across Turkey, launching innovative products, offering superior customer segment service models and running lean operations. We have also retained Finansbank s dynamic management team and intend to enlarge the family of Finansbank s highly-qualified employees as the Bank grows within the next few years. Which bank in your opinion is the leading competitor of Finansbank in the sector? Why? Finansbank is already in the group of top 5 private banks in Turkey, and as I mentioned, we are confident that its position will strengthen over the next few years. We see Isbank, Akbank and Garanti as leading competitors - as in the case of Finansbank, they also are dynamic, modern banks that focus on retail banking segments, offer high-quality products and services to their customers. Two of them have foreign partners. What are the new global trends in the banking sector? In this framework, where do you place Turkey for the next 10 years? In today s banking world, banks are seeking to establish substantial size and efficient operations, as well as to ensure future growth, in order to compete effectively and attract the attention of investors. First, banks in developed markets seek to introduce more sophisticated products and constantly improve service in order to retain their customers and increase cross-selling, as well as to constantly control costs in order to raise profitability of their domestic operations. Second, realizing that growth opportunities in mature markets are limited, banks seek to invest in emerging markets in order to ensure future growth. Turkey is

8 16 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 17 operasyonlar oluflturmak istiyorlar. Bir yandan, geliflmifl pazarlardaki bankalar müflterilerini kaybetmemek ve çapraz sat fllar artt rmak için piyasaya daha sofistike ürünler tan t yorlar ve hizmetlerini sürekli gelifltiriyorlar, bir yandan da yerel faaliyetlerinin kâr n artt rmak için masraflar kontrol alt nda tutmaya çal - fl yorlar. Öte yandan, doygun pazarlarda büyüme f rsatlar n n k s tl oldu unu anlayan bankalar, gelecekteki büyümeyi garantilemek için, yeni oluflmakta olan pazarlara yat r m yapmaya yöneliyorlar. Türkiye iyi düzenlenmifl, h zla büyüyen ve geliflen, oluflmakta olan bir pazard r. Türkiye nin ekonomik göstergelerine bakarak, yeni yat r m yapm fl bir uluslararas yat r mc olarak, notu 10 üzerinden kaç olur? Nesnel mali göstergeler, öznel derecelendirmelere gerek kalmadan gerçekleri gösteriyorlar. Geçen birkaç y l süresinde Türkiye, önemli çaba ve sa lam politikalarla temel ekonomik ilkelerde dramatik geliflmeler sa lanabilece ini kan tlad. Bu y l, genelde Türk ekonomisi ve özelde de Türk bankac l k sektörü, oluflmakta olan pazar karmaflas n baflar yla atlatt. Böylece harici floklara dayan kl l n kan tlad. Serbest dalgalanan bir para birimi, ba ms z bir merkez bankas, yüksek kalitede piyasa düzenleyicileri, güçlü bir borsa ve ekonomide yap sal reformlar Türkiye ye 20 milyar dolar do rudan yabanc yat r m sa lad. Bu muazzam bir baflar öyküsüdür. Bu Türkiye nin yabanc yat r mc lar için liste bafl oldu unu gösterir. Tabi ki Türkiye, birçok di er geliflmekte olan ekonomiler gibi, yat r ma haz r uluslararas likidite bollu undan yararlanmaktad r. Türkiye için en büyük risk, bütün di er ülkeler için oldu u gibi, bu büyük uluslararas likiditenin ortadan kaybolmas d r. fiu anda böyle bir ihtimal gözükmüyor, ama hepimiz dikkatli olmal y z. O lunuzun üniversite y llar nda Bülent Eczac bafl n n o lunun oda arkadafl oldu unu biliyoruz. Ailecek görüfltü ünüzü de ö rendik. Bu uzun y llara dayanan dostlu un Türkiye ye yat r m karar al rken etkisi oldu mu? NGB nin Türkiye ye yat r m yapmas tamamen bir ifl karar yd. Y llar boyunca Türk ailelerle dostluklar kurma flans n elde etmifl olmam z n bu kararla ilgisi yok. Ne yaz k ki zorunluluklar birbirimizi istedi imiz kadar görebilmemizi engelliyor. Eczac bafl Ailesi bizim için çok de erlidir ve ileride onlarla daha s k görüflme imkan bulabilmeyi umuyoruz. a well regulated fast growing and developing emerging market. Looking at Turkey s economic indicators, how would you score Turkey as an international investor, which has recently invested in the country, on a scale of 10? Objective financial indicators speak for themselves, without a need for subjective grades. Over the past few years, Turkey has proven that with significant effort and sound policies, one can achieve dramatic improvements in economic fundamentals. This year, the Turkish economy, in general, and the Turkish banking sector specifically, successfully weathered the emerging markets turbulence, proving their resilience to external shocks. A free floating currency, an independent central, bank high quality regulators, strong stock market and structural reforms in the economy have attracted $ 20 billion of foreign direct investment in Turkey. This is a tremendous success story. This shows that Turkey is at the top of the list for investors. Of course Turkey, like many other emerging economies is benefiting from the large international liquidity that is made available for investment. The only risk for Turkey as in the case for every other country is if this large international liquidity disappears. At the moment this seems unlikely to happen, but we should all be cautious. We know that your son was a roommate of Mr. Bülent Eczac bafl s son during his university years. We also came to know that the two families meet each other from time to time. Had this far-off friendship any effect on the decision to invest in Turkey? NBG s investment in Turkey was a pure business decision. The fact that Türkiye nin uzun y llar uluslararas yat r mc lar n dikkatini çekmemifl olmas n n sebepleri olarak siz neler söyleyebilirsiniz? Y llar boyu, yat r mc lar Türkiye ye yat r m yapman n risklerinin yararlar ndan daha a r bast n düflündüler. Politik istikrars zl k, kronik enflasyon, döviz krizleri ve yeterince geliflmemifl düzenleyici çerçeveler yüzünden Türkiye yat r mc lar n, özellikle geliflmifl pazarlarda dahi hala birçok cazip f rsat görebildikleri s - ralarda, ilgi alanlar d fl nda kald. Neyse ki Türkiye için bu faktörler etkileyici bir biçimde de iflti ve Türkiye ekonomisi flimdi çok büyük miktarlarda yabanc yat r m çekerek sürekli çarp c geliflmeler gösteriyor. Türkiye ziyaretlerinizde bofl vaktiniz olunca (e er oluyorsa) en çok ne yapmay seviyorsunuz? Bu kadar yo un çal flma temposu içinde günün yorgunlu unu atmak ve rahatlamak için neler yapars n z? fiimdiye kadar, Finansbank anlaflmas ndan sonra Türkiye ye geldikçe geçirecek bofl vaktim olmad. Finansbank ifllemlerinden önce ailemle birlikte k sa tatiller için pek çok defa stanbul a geldim, flehrin pek çok yerini, an tlar, pazarlar ve lokantalar gezdim. Her seferinde müthifl misafirperverli in, lezzetli yemeklerin ve muhteflem çevrenin tad n ç kard k. Bofl zamanlar mda ne yapt ma dair sorunuza gelince, bofl zamanlar m eflim ve ailemle geçirmeyi tercih ederim. E er zaman kal rsa arkadafllar mla tenis ve voleybol oynamay severim. Bu beni ofisteki uzun çal flma saatleri için formda tutuyor. Son olarak, baflar sizin için ne anlama geliyor? Baflar n n olmazsa olmaz sizin için nedir? Bu aç dan bak ld nda Finansbank tecrübesini nas l de erlendiriyorsunuz? Baflar benim için kiflisel de erlerimden ödün vermeden belirledi im hedeflere ulaflabilmektir. Bu ba lamda, bizim için önemli bir hedef olan, Türkiye de ciddi bir varl k kazanmam z sa layan Finansbank anlaflmas, yo un bir çal flman n sonucudur. Bu ifllem boyunca Hüsnü Özye in ile uzun müzakereler sürdürdük. Pek çok defa, karmafl k konularda, hukuksal destekten çok birbirimize karfl l kl güvenmek durumunda kald k. Çok mutluyum ki ikimiz de bu anlaflmay tamamlad k, bu iflten birbirinin sözüne ve de erlerine sonuna kadar güvenen iki güçlü ortak olarak ç kt k. over the years we were lucky to develop friendships with Turkish families is unrelated to that decision. Unfortunately due to many obligations we do not see each other as much as we would like to. The Eczacibasi s are very dear to us and we hope we get the opportunity to meet with them more frequently in the future. How would you explain the reasons behind Turkey s failure in attracting the attention of international investors for long years? For many years, investors thought that the risks of investing in Turkey outweighed the benefits. Instability in the political environment, chronic inflation, currency crises, and underdeveloped regulatory frameworks meant that Turkey was left out of the scope of many investors, especially at times when they could still see many attractive opportunities even in developed markets. Fortunately for Turkey, these factors have changed dramatically, and Turkey s economy is continuously achieving dramatic improvements attracting now very substantial foreign investments. When you visit Turkey, what do you like doing most in your free time - if you have any? What is your formula for stripping off from your weariness and to feel relieved after an exhausting working pace? Up to now I have been unable to have any free time during my visits to Turkey, after the Finansbank deal. Before the Finansbank transaction I had visited Istanbul many times with my family for short holidays and have gone to many parts of the city, monuments, markets and restaurants. Every time we have enjoyed the tremendous hospitality the great food and the magnificent surroundings. As to yours question of what I do during my free time: I prefer to spend my free time with my wife and family and if there is any time left after this I enjoy playing tennis and volleyball with friends. This keeps me fit for the long working hours in the office. Finally, what does success mean to you? What in your opinion is the essential element of success? How do you assess the Finansbank experience from this perspective? Success to me is to be able to meet whatever targets I set without compromising my personal values. In this respect I feel that the Finansbank deal was the result of hard work that helped us achieve a great presence in Turkey which was an important target for us. Throughout this process, we had to go through extensive negotiations with Husnu Ozyegin. Many times in complex issues we had to rely on mutually trusting each other rather than on legal support. I am extremely satisfied that both of us managed to conclude the deal and came out as two strong partners who have complete trust on each other s words and values.

9 18 yerelleflen yabanc lar/localization of globals localization of globals/yerelleflen yabanc lar 19 Yat r mc için zaman, tüketiciye dokunma zaman... Now is the time for investors to touch the consumer yüzy l n baflar l flirketleri, mal yada hizmetlerini müflterilerine ulaflt rmada ve tercih yaratmada farkl laflmay sa layabilecek yarat c pazarlama ve iletiflim modellerini hayata geçirebilen flirketler olacak Meral Akyel - Leo Burnett CEOsu Meral Akyel - CEO of Leo Burnett Successful companies of the 21st century will be those that can implement creative marketing and communication models that will achieve differentiation in bringing their goods or services to the customers and creating customer preference Dünyada reklam ve pazarlama trendleri hakk ndaki öngörüleriniz nelerdir? Yeni trendler neler olacak gibi görünüyor? Reklam, daha do ru ifadesi ile ticari iletiflim, pazarlama faaliyetlerinin çok çok önemli bir parças, pazarlama stratejilerinin ve planlaman n bafl ndan itibaren birlikte çal fl lmas gereken derin bir ortakl k... fiu bir gerçek ki 21. yüzy l yarat c pazarlamac lar n asr olacak. Çünkü art k teknoloji öyle bir boyuta geldi ki ürünle rekabetten ayr flmak çok zor. Bugün kendini ayr flt rabilen bir ürünün benzeri veya ayn s yar n pazarda olabilir. Dolay s yla flirketler, sadece ürünün gücü ile art k bir yere kadar gidilebilir. Esas savafl yenilikçi pazarlama stratejileri, pazarlama ve iletiflim planlamalar ve farkl laflan marka fikirleri ile tüketicisiyle kuraca duygusal ba n gücünü gelifltirmek üzere verilecek. Yani, tüketiciye dokunman nda ötesine geçilmifl onun ruhuna s zma çabalar n n verildi i bir d e v i r... Yani, hisse sahiplerinin artan bask s yla flirketlerin büyüme ve kâr artt rma savafl m nda pazarlaman n vazgeçilmez önemi devreye bir kez daha girdi. Geliflmifl pazarlarda ve rekabetin çok yo un oldu u kategorilerde, pazarlama ve iletiflim felsefesi klasik markalaflma aflamas ndan tüketici güdümlü pazarlama evresine geçti ve art k önümüzdeki dönemlerde post modern pazarlama anlay fl na do ru h zla geliflimini sürdürecek... Pazarlaman n geliflim evrelerine bakt m z zaman; ilk aflama commodity selling (emtia sat fl ), yani ürünün basit bir teflhirle sat ld dönem, arz az talep çok olan bir üretici dünyas...türkiye ye bakt m zda 1980 öncesi böyle bir dönemdi... Bir dolu tekelleflmifl üretici ve ürün vard.. Pazara ç kard n bir ürün kolayca tüketici taraf ndan talep görüyordu. Paketleme, fiyat, da t m ve tan t m sadece üretici firman n hayat n kolaylaflt racak boyutta yap l yordu. Rekabetin bafllamas ile art k marketing yani pazarlama süreci bafllad. Yani, üretici-sat c modelinden üretici- pazarlamac -sat c dönemine geçifl diyebiliriz. Amerika daha 1900 lerin ilk yar s nda pazarlama kavram n keflfetmifl olman n faydas n bugün hayat m zda olan pek çok güçlü markaya sahip olarak görmüfltür. Rekabet, bir ürünü di erinden farkl laflt rma çabas n gerekli k ld, cilal ürün devri... Örne in; ürününe ayr flt r c bir isim ve logo koymak, ambalaj n farkl k lmak, ürüne rakiplerden farkl özellikler vermek, fiyatla ayr flmak gibi... Ve bu farkl l What can you say about the marketing and advertising trends in the world? What seems to be the rising trend? Advertising or more accurately commercial communication is an integral part of the marketing effort. It is a profound partnership that requires cooperation from the very beginning of the marketing strategies and planning... It is a fact that 21st century will be the century of the creative marketers. Because technology today has reached to a level, its difficult to differentiate yourself in compelition based simply on the product. Similar to or a copy of a product, that can today differentiate itself, may be launched into the market tomorrow. Therefore companies can go to a certain extent relying solely on the product strength. The main struggle will be about enhancing the strength of the emotional bonding to be established with the consumer through innovative marketing strategies, marketing and communication planning and differentiated brand ideas. In other words: an era of striving to get into the consumer s soul, taking it even beyond touching the consumer... That is to say, indispensable power of marketing has come into the picture once again amid companies struggles for achieving growth and profit maximization under increasing pressure from the s h a r e h o l d e r s. In the developed markets and highly competitive categories, marketing and communication philosophy has moved from classical branding phase onto consumer-oriented marketing phase. And in the coming periods it will rapidly continue its development towards the post modern marketing approach.. Let s take a quick look at the developmental phases of marketing; first phase commodity selling, during which the products are sold by simply displaying them, a world of manufacturers, where supply is scarce and demand is high... A similar period existed in Turkey prior to There was a lot of monopolistic manufacturers and products in the market Any product launched into the market could easily drive consumer demand. Packaging, price, distribution and promotion strategies were implemented just enough to make the manufacturers life easier. With the onset of competition marketing practice has begun. We might as well call it the era of switching from manufacturer-seller model to manufacturer-marketer- seller model. America has been reaping the benefits of being the first to discover the marketing concept in the first half of the 1900 s by building numerous powerful brands that have strong presence in our lives today. Competition has required putting in the effort to differentiate one product from another, era of polished product... For instance; attributing a differentiating name and logo to the product, differentiation by product packaging, including features that are

10 20 yerelleflen yabanc lar/localization of globals localization of globals/yerelleflen yabanc lar 21 anlatmak üzere reklam yat r m yapmak... Bu evre hala marka= ismi olan ürün evresidir, iletiflim fonksiyonel faydalara dayan r, uzman tavsiyeleriyle tüketiciye bir ürünün rakiplerinden daha iyi oldu u anlat l r. different than those of the rival products, differentiation by price... and investing in advertising to communicate that differentiation... This is still the era of branded name products, communication is based on functional benefits, expert endorsements are used as a way to communicate that the product is better than its competitors. What would be the key objective here; to create a differentiation or to offer the consumer a sense of identification? We call the marketing phase that emphasizes consumers feelings classical branding. At that stage, the concept of making the customer happy, not selling the product, is implemented. It is a marketing approach, which entails intensive research on consumer motivations, consumption habits, categorizing consumers based on research results and shaping of the branding strategies by the target group definitions... A notion that empowers the marketers and communication partners in brand management and guides the management. An approach that values capturing the consumer through emotional benefits going beyond the functional benefits, that intensively uses main channel advertising, various communication materials and packaging supporting the brand image, that draws a parallel to the brand and the consumer s life style, that tries to convince the consumer that the brand belongs to its life... in other words it is a serious effort to add an additional value onto the product... It is the most commonly used marketing and communication approach in Turkey that is going through the branding p r o c e s s. Marketing and communication experts move onto the next level, we call it the customer oriented marketing as the market becomes saturated. It is a viable approach in certain categories in Europe, and even viable approach in Europe and even in Turkey in centain categories in Turkey for instance... There are so many powerful brands available to the consumers making the market saturated, brands are trying to become iconic brands to defend their strong position in the consumers world and prevent the upcoming brands from filling their positions. And the upcoming brands are carrying on their warfare by implementing new marketing solutions/models without compromising their status quo. Iconic brands are managing themselves without impairing their powerful brand values and by regarding consumer motivations and possible consumer needs as the fundamental facts, and using integrated communication and technology efficiently by planning their communication channels within that framework Such as Coca-Cola, Nike, McDonald s, Diesel etc. Those brands dominating the global markets pursue a route that is Burada amaç farkl l k yaratmak m yoksa tüketiciye bir aidiyet duygusu vermek mi? Tüketici duygular n n daha önemsendi i pazarlama evresine klasik markalaflma anlay fl diyoruz. Bu evrede art k ürün satmak de il müflteriyi mutlu etmek kavram hayata geçiyor. Tüketici motivasyonlar, tüketim al flkanl klar gibi konularda araflt rmalar n yo unlaflt, tüketicilerin bu bulgular çerçevesinde grupland ve hedef kitle tan mlar yla marka stratejileri nin olufltu- u bir pazarlama yaklafl m, pazarlamac lar n ve iletiflim ortaklar - n n marka yönetimi konusunda güçlendi i ve yönetimleri yönlendirmeye bafllad bir anlay fl. Tüketiciyi, fonksiyonel faydan n ötesinde duygusal fayda ile yakalaman n önemsendi i, bu çerçevede ana mecra reklamlar n n ve marka imaj na destek verecek çeflitli iletiflim malzemelerinin ve ambalaj n yo un kullan ld, markan n tüketicinin hayat tarz na uyumunu vurgulayan, tüketiciyi markan n kendi hayat na ait oldu una ikna eden bir anlay fl. Yani ürüne ciddi bir art de er katma savafl. Markalaflma sürecindeki Türkiye de flu anda oldukça yayg n gördü ümüz pazarlama ve iletiflim yaklafl m. Pazar n doygunluk durumuna girdi i noktada pazarlama ve iletiflim uzmanlar müflteri güdümlü pazarlama dedi imiz bir evreye geçiyor. Örne in Avrupa da, hatta ve hatta Türkiye de belli kategorilerde geçerli olan bir yaklafl m. Tüketicinin karfl s nda o kadar çok güçlü marka var ki pazar doygunluk noktas nda, markalar tüketicilerin dünyas nda bu güçlü konumlar n koruyabilmek ve alttan gelecek yeni markalara yerlerini kapt rmamak icin ikon markalar haline gelmeye çal fl yor, gelenler de tahtlar n kaybetmemek üzere yeni pazarlama aç l mlar /modelleri bularak savafl na devam ediyor. konlaflm fl markalar, güçlü marka de erlerini bozmadan, tüketici motivasyonlar ve muhtemel tüketici ihtiyaçlar n n temel do ru alarak kendilerini yönetiyor, iletiflim mecralar n bu çerçevede planlay p entegre iletiflimi ve teknolojiyi etkin bir flekilde kullan yor. Örn; Coca-Cola, Nike, McDonald s, Diesel vs. Global pazarlara hükmeden bu markalar, de iflik olgunluk düzeylerinde pazarlara yay ld kça gerek pazarlama gerek iletiflim strateji ve planlar nda yerel motivasyonlara, koflullara, geçerli de- erlere uygun bir yol izliyor. Örn; HSBC, Coca Cola, McDonald s gibi... Ama burada çok önemli nokta, bu markalar n, onlar zaten büyük yapan marka kimli i, kiflili i, tarz ve global konumlamalar n n asla d fl na ç kmadan bunu yapmalar. Yerelleflme ad na, markay marka yapan bu ö elerden vazgeçmeleri söz konusu olmamal. Pazarlaman n geldi i flu anda ki son evreden de bahsetmek isterim. Buna post modern pazarlama evresi diyoruz. Rekabetin oldukça olgun bir seviyede oldu u, tüketicinin markalar ve kategoriler hakk nda bilgi düzeyinin yüksek, sorgulay c ve alayc oldu- u geliflmifl pazarlarda hayata geçmeye bafllayan bir model. Teknolojinin yaratt f rsatlar n sonuna kadar kullan ld, çok çok küçük hedef kitlelere bile özellefltirilmifl hizmet ve iletiflimin yürütüldü ü, neredeyse bireysellefltirilmifl bir pazarlama ve iletiflim modeli. Örn; Amazon, baz finansal ürünler, baz bak m ve güzellik markalar gibi... Bu alanda ki ilginç bir yaklafl mda Pirelli nin geçen sene global kampanyas n PirelliFilm web sitesi üzerinden yürütme karar. Markan n ikonlaflm fl olmas sat fllar art r r m? Tabii ki artt r r. Ancak ikonlaflmak zor, ama daha zor olarak bu konumu koruyabilmek. Art k herkes beni biliyor ve tercih ediyor deyip pazarlama aktivitelerini yavafllat rsan marka gücünü ve sat fl grafi ini koruyamazs n. fiu veya bu nedenle bu hatay yapan markalar var. Dünyada da Türkiye de birçok markan n sat fl ve de er kaybetti ini hatta pazardan silindi ini biliyoruz. Markalar narin yarat klard r ancak sürekli arkas nda durarak onu yaflat rs - n z. Örn. Wrangler jeans, Grundig, Isocam, Pereja kolonyolar... Türkiye markalaflma konusunda hangi aflamada? Müflteri güdümlü pazarlama Türkiye de yap l yor mu? Türkiye bir çok alanda günü h zla yakalama yar fl içinde bir ülke. Pazarlama ve iletiflim konusunda da ayn yolda ilerliyor. Ekonomimizin dünyaya aç lmas ve tüketimin günah say lma anlay fl ndan ç k lmas neredeyse y ll k bir geçmifle sahip, üretici-sat c anlay fl ndan marka bazl bir pazarlama anlay fl n benimsememiz de iflik kategoriler ve flirketler baz nda bak ld nda neredeyse tüm evreleri kapsayacak kadar genifl bir yelpaze sergiliyor. Bu consistent with the local motivations, conditions, and current values regarding their marketing and communication strategies and plans as they spread into the markets at different maturity levels. Such as HSBC, Coca Cola, McDonald s... But the bottom line here is that these brands manage to achieve this without deviating from their brand identity, personality, style and their global positioning, which are being the traits that make them big in the first place. Such traits that make the brand unique should not be compromised in the name of l o c a l i z a t i o n. If I may, I also would like to talk about the latest phase marketing has reached now. We call it the post-modern marketing phase. A model that is being implemented in the developed markets, where considerably mature level of competition exists and consumers are

11 22 yerelleflen yabanc lar/localization of globals localization of globals/yerelleflen yabanc lar 23 h zl geliflimde cok uluslu firmalar n rekabetteki katk s tabii ki çok büyük oldu. Bugün pek çok kategori için, iletiflimde neredeyse eflit a rl kl olarak klasik markalaflma ve müflteri güdümlü pazarlama stratejilerinin sonuçlar n görüyoruz. Ancak hala, entegre iletiflim konusunda tam bir aç l m yok. Ana mecralar iletiflim planlar na hükmediyor, di er etkileflim kanallar küçük bütçelerle ve s n rl alanlarda yürütülüyor. Sizce iyi bir reklam n tan m nedir? yi bir reklam markan n de erlerini ve konumlamas n koruyarak pazarlama amaçlar na do ru hizmet eden reklamd r. Reklamda well-informed about the brands and categories, and are questioning and cynical. A practically personalized marketing and communication model that fully exploits the opportunities offered by technology, that provides specialized service and communication for even the smallest target groups. Such as; Amazon, certain financial products, some personal care and cosmetic brands etc... an interesting approach in this area was Pirelli s decision to carry out its global campaign through the PirelliFilm web site last year. Does an iconic brand help to increase the sales? Most certainly it does. However, it is difficult to become an icon, but what s even more difficult is to maintain that status. If you slow down your marketing activities with the conviction that everybody knows and prefers you, you cannot maintain the brand s power and sales graphic. There are brands out there that failed to avoid that pitfall for one reason or another. We all know that there are many brands that lost their sales and value and even disappeared from the marketplace across the world and in Turkey. Brand names are fragile creatures, you can keep them alive by constantly standing behind them. Such as; Wrangler jeans, Grundig, Isocam, Pereja colognes... At what stage of branding is Turkey? Does customer oriented marketing exist in Turkey? Turkey is a country that is in many areas hastily trying to catch up with rest of the world. It has the same attitude toward marketing and communication. It has been almost over years ever since our economy has opened out to the world and the idea of consumption being a sin has been abandoned. The shift from manufacturer-seller based marketing concept to brand based marketing concept demonstrates a large spectrum that covers all phases on the basis of various categories and companies. It goes without saying that the multinational companies have tremendously contributed to the competition during this fast pacing development. Today, we observe the results of the classical branding and customer oriented marketing strategies that weigh almost equally in communications for many categories. Still, there is no full expansion in terms of integrated communication. Mainstream media channels dominates the communication plans, other interaction channels are being used on small budgets and in limited areas. In your opinion what is the definition of a good advertising? A good advertising serves to the marketing purposes by protecting the brand s values and positioning. Creativity in advertising is used for serving to a purpose. That purpose may be either building/increasing yarat c l k bir amaca hizmet için kullan l r. Bu amaç markan n bilinirlili ini oluflturmak/artt rmak da olabilir, sat fllar patlatmak da olabilir, da t m a n büyütmek de olabilir. Bafl ndan konmufl amaca ulaflmak ve markan n uzun dönemli stratejik de erlerine zarar vermemek baflar n n kriteridir. Yani, bir reklam n iyi veya kötü reklam oldu unu anlamak için amac ve ona ne kadar hizmet etti ini bilmek gerekir. Gerisi subjektif yorumlard r. yi bir reklamla sizce sat fllar bir anda s çrayabilir mi? Bu sorunun cevab, reklam n ulaflmak istedi i amaca, içinde bulundu u pazar n ve kategorinin doymuflluk oran na, da t m ve sat fl teflkilat n n gücüne, fiyat ve ürünün rekabetçili ine ba l d r. hard sell dedi imiz promosyon kampanyalar sat fl artt rmak için yap l r ve iyi bir promosyon önermesi ve iletiflimi ile sat fllar s çratmas beklenir. Reklam ajans olarak müflterileriniz nereye kadar olaya müdahale edebilirler ya da etmeliler? Reklam ajanslar, pazarlama departmanlar n n ifl orta d r. deal durum, marka ve pazarlama stratejilerinin oluflturulmas nda ve planlamas nda birlikte fikir üretmektir. Bu aflamada birlikte çal fl ld nda iletiflim planlar n n ve yarat c çözümlerin tart fl lmas ve üzerinde uzlaflma sa lanmas çok kolay olur. Yani, iyi bir ifl ortakl oluflmuflsa zaten karfl l kl görüfller müdahale olarak alg lanmaz, sonuçlar n baflar l olmas için uzmanl klar n konuflturuldu u ve ihtiyaca hizmet edecek en iyi çözümlerin oluflmas için yap lan verimli tart flmalar olarak alg lan r. Bizler iletiflim uzmanlar y z, neyin kime, ne zaman, nas l söylenmesi gerekti ini belirlemek üzere de iflik disiplinlerden oluflan bir ekiple çal fl r z, iletiflim malzemelerinin yarat m ve üretim süreci içinde ciddi bir fikir eme i vard r. Ne yaz k ki ço u zaman ajanslar n bu fikir gücü ikinci plana at l p iletiflim malzemesi üreticisi gibi alg lanmak yan lg s n görüyoruz. Pazarlama modelleri evrimi içinde ajanslar n da iletiflim planlama sürecini yönlendiren gücü ortaya ç kacarak ajanslar üretici olarak alg lanmaktan kurtulacaklar diye düflünüyorum. fiu anda reklamverenlerin ço u ajanslar na ç kartt klar ürün için para ödüyorlar; bir gazete ilan, bir sayfa broflür, bir TV reklam gibi... Fikre para ödemeye haz r de iller. Halbuki esas rekabetçi olan olgu güçlü bir fikirdir. brand awareness or exploding sales or expanding the distribution network. Criteria for success here is, reaching the goal set in the beginning, and not impairing the brand s long term strategic values. The bottom line is to be able to tell whether an advertising is good or bad, one must know its goal and how well it serves to that goal. The rest would just be some subjective comments. Do you think that sales can soar in a flash on account of a good a d v e r t i s i n g? The answer to this question depends on the goal the advertising is set out to achieve, saturation ratio of the relevant market and product category, strength of the distribution and sales network, price and product competitiveness. Promotion campaigns, so called as Hard sell, are intended to increase the sales and they are expected to create a sales wump jump the sales with a good promotion and c o m m u n i c a t i o n. As an advertising agency how much can your clients intervene in the process or how much should they intervene? Advertising agencies are business partners of the marketing departments. Ideally, they should generate ideas collectively in the process of creating and planning of the branding and marketing strategies. Working collectively through that stage makes discussing the communication plans and creative solutions and reaching a consensus thereupon, a lot easier. Basically, if it is a productive business partnership counterviews are perceived as fruitful discussions rather than an intervention that allow experts to speak up their minds and find out the best solutions meeting the needs in order to achieve successful results. We are communication experts and we work with a team consisting of people from various disciplines in order to determine what must be said and to whom, when and how to say it. Serious amount of intellectual labor goes into the process of creation and production of communication materials. Unfortunately most of the time, this intellectual labor is played down and agencies are misperceived as the creators of the communication materials. Advertising agencies power to guide the communication planning process throughout the evolution of the marketing models will transpire. I think that advertising agencies will break free from being misperceived as the manufacturers. Now most of the advertisers pay their advertising agencies for the products they launch: such as a newspaper add, a full page brochure, a TV commercial etc. They are not ready to pay for the idea. In fact, what is really competitive is a sound idea.

12 24 kronometre/chronometer chronometer/kronometre 25 3M den üniversite hastanelerine destek devam e d i y o r BASF, Türkiye nin lk Antik Gemi Laboratuar na Sponsor Oldu BASF Supports Turkey s First Ancient Ship Laboratory 3M s support for university hospitals c o n t i n u e s Çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerini sürdüren 3M Türkiye, 2004 y l ndan bu yana Türkiye nin çeflitli bölgelerinde hizmet veren 8 üniversite hastanesinde tedavi gören çocuklar için haz rlad oyun alanlar n n say s n 2007 y l nda art rmay hed e f l i y o r. Türkiye nin çeflitli bölgelerindeki 8 üniversite hastanesinin ço- unlukla pediatrik onkoloji ve kardiyoloji bölümlerinde tedavi gören çocuklar için oyun alanlar, bekleme salonlar ve muayene odalar haz rlayan 3M Türkiye, çocuklar n sa l k durumlar n riske atmayacak oyuncaklar da temin ediyor. 3M Türkiye Genel Müdürü Dr. Gregg Bennett yapt aç klamada, 3M in kurumsal sorumluluk ve kalk nma politikas ile büyümeye yönelik çal flmalar n n dört ana kurumsal de ere ba l oldu unu söyledi. Bennett bu dört ana kurumsal de eri flöyle s - ralad : Sosyal ve fiziksel çevreye sayg göstermek, müflterileri üstün kalite ve hizmet ile memnun etmek, yat r mc lara devaml, kaliteli bir büyüme ile ciddi getiriler sa lamak ve çal flanlar n n gurur duyacaklar bir flirket olmak. 3M Türkiye nin sosyal sorumluluk çal flmalar çerçevesinde, çocuklar n daha sa l kl ve mutlu bir gelece e sahip olmalar n n büyük önem tafl d n söyleyen Dr. Gregg Bennett, 2007 y l nda çocuklara yönelik farkl projeler gerçeklefltirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. 3M Turkey, continuing its social responsibility projects aiming at children, intends to increase this year the number of play areas prepared for children under treatment at 8 university hospitals serving in various parts of Turkey since M Türkiye, setting up play areas, waiting halls and examination rooms for children in mainly the pediatrics, oncology and cardiology departments of 8 university hospitals in various parts of Turkey, also supplies toys that will not create health risks for the children. Dr Gregg Bennett, General Manager of 3M Türkiye, explained that 3M s institutional responsibility, development policies and efforts directed at growth are founded on four main institutional values, and listed these main values as: respecting the social and physical environment, satisfying customers with superior quality and services, ensuring a respectable amount of income for the investors with continuous, qualified growth, and becoming a company, whose employees can be proud of. Dr. Gregg Bennett, remarking on how important it is for children to have a healthier and happier future within the framework of 3M Türkiye s social responsibility efforts, also pointed out that, they would continue to develop new projects targeting at children in Kimya flirketi BASF, stanbul Üniversitesi taraf ndan kurulan Türkiye nin ilk Antik Gemi Koruma, Onar m ve Yeniden nfla Laboratuar n n yenileme çal flmalar n üstlendi. Marmaray Projesi çal flmalar s ras nda Yenikap da bulunan antik Bizans gemilerinin kal nt lar n n koruma alt na al narak restore edilmesi amac yla kurulan laboratuar BASF in deste iyle yenileniyor. BASF in sa layaca destek, laboratuar n yenilemesinin yan s ra stanbul Üniversitesi Tafl nabilir Kültür Varl klar n Koruma ve Onar m Bölümü nün saha çal flmalar s ras nda ihtiyaç duyaca çeflitli malzemelerin teminini de içeriyor. Yenikap da bulunan Bizans kenti Theodosius un kal nt lar ve antik gemiler üzerinde yap lan çal flmalar, bugüne kadar stanbul da yap lan en önemli arkeolojik kaz kabul ediliyor. Yüzlerce y l önce denizin çekilmesi s ras nda kum alt nda kalan ve topra n mükemmel flekilde muhafaza etti i onüç gemi kal nt s n n dokuzu, stanbul Üniversitesi Tafl nabilir Kültür Varl klar n Koruma ve Onar m Bölümü taraf ndan kay t alt - na al n yor. Tarihi ve bilimsel de eri çok yüksek olan antik gemilerin onar labilmesi için geliflmifl teknolojik altyap ya sahip özel bir laboratuara ihtiyaç duyuluyor. BASF in deste iyle yenilenmekte olan Antik Gemi Koruma, Onar m ve Yeniden nfla Laboratuar nda antik Bizans gemilerinin yeniden infla edilmesi planlan yor. Denizcilik ve gemi yap m tarihi aç s ndan da büyük önem tafl yan antik Bizans gemilerinin yeniden aya a kald r lmas için modern kimyan n yard m na da ihtiyaç duyuluyor. Bas nç ve nem nedeniyle yumuflam fl ve formunu kaybetmifl olan kal nt lar n onar m öncesinde yeniden sertlefltirilmesi için özel kimyasal maddelerin kullan lmas gerekiyor. BASF in ürün gam nda, benzer arkeoloji projelerinde baflar yla kullan lm fl bu özel kimyasallar yer al yor. BASF, the chemical company, undertook the sponsorship of the renovation of Turkey s first Laboratory for the Conservation, Restoration and Reconstruction of Ancient Ships founded by Istanbul University. Instituted for conserving and restoring the wrecks of ancient Byzantine ships found in Yenikap during the digs for the Marmaray Project, the laboratory will be reconstructed with the support of BASF. BASF s support will also include supplying equipment that the university s Department of Artifact Restoration and Conservation may need during its works on the wrecks. The digs in Yenikap on the Byzantine city of Theodosius and the ancient ships are regarded as the most important archeological excavations ever held in Istanbul. The wrecks were buried under sand as the sea level fell hundreds of years ago and were preserved by the soil ever since. 9 of these 13 ships are currently being recorded by Istanbul University Department of Artifact Restoration and Conservation. A special laboratory equipped with high technology is needed for the restoration of these ancient ships boasting a very high historical and scientific value. The Byzantine ships are planned to be reconstructed at the Laboratory for the Conservation, Restoration and Reconstruction of Ancient Ships that is renovated with the support of BASF. Also, help of modern chemistry is needed for lifting these ancient Byzantine ships with great importance for the naval and shipbuilding history. Prior to the restoration, the wrecks that were softened and deformed due to the pressure and moisture need to be re-hardened via special chemicals. In its current product portfolio BASF has such chemicals and the appropriate k n o w - h o w.

13 26 kronometre/chronometer Sandvik ten Türkiye ye ilk Verimlilik E itim M e r k e z i Sandvik launches Turkey s First Productivity Training Center Dünya çap nda 60 tan fazla ülkede faaliyet gösteren, talafll imalat sektörünün pazar lideri Sandvik Coromant, Türkiye nin ilk Verimlilik E itim Merkezi ni stanbul, Kartal da açt. Dünya üzerinde yay lm fl Sandvik Coromant Verimlilik E itim Merkezleri, flirketlerin verimlili ini artt rmak, üretim kapasitelerini gelifltirmek ve yo un rekabet ortam nda kazanmalar na yard mc olmak amac yla genifl bir e itim yelpazesi sunuyor. Türkiye de bir ilk olan Sandvik Coromant Verimlilik E itim Merkezi, flirketlerin verimlilik orta gibi çal flarak onlar n kazanmalar na yard mc oluyor. Dünya çap nda faaliyet gösteren 19 Verimlilik Merkezi nde her y l 100 binden fazla kifli e itim al yor. Merkezde, otomotiv ve yan sanayi baflta olmak üzere, genel makine, havac l k, kal p ve döküm gibi Türk imalat sektörü için kilit önem tafl yan sektörlerin, verimlilik art fl na yönelik yüksek teknolojiye dayal mühendislik çözümler sunuluyor. Sandvik Coromant Verimlilik E itim Merkezi, talafll imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalardaki teknik personelin yeterliliklerini yükselterek, üretimde verimlilik art fl sa lamalar n hedefliyor. E itimler, merkezde verilebildi i gibi flirketlerin özel ihtiyaçlar na yönelik olarak gerekti inde kendi tesislerinde de verilebiliyor. Bilgilenmek, e itilmek ve rekabette kazanmak için ö renmenin yafl yoktur felsefesiyle yola ç kan merkezde, profesyonel e itmenler, kat l mc lara yeni teknolojiler ve ürünler konusunda teorik bilgiler verirken, tak mlar n do ru kullan m ile ilgili pratik yapma imkan da sa l yor. Sandvik Coromant, in operation in more than 60 countries worldwide as the world's leading manufacturer of cutting tools, launched Turkey s first Productivity Training Center in Kartal, Istanbul. Sandvik Coromant Productivity Centers all over the world offer comprehensive training programs in order to raise the productivity of the companies, enhance their production capacity and assist them in winning in the ever-growing competitive environment. The groundbreaking Sandvik Coromant Productivity Center in Turkey helps companies to win, by working as their productivity partners. Every year more than 100,000 staff receive training in the 19 Productivity Centers located all over the world. High-technology-based engineering solutions oriented on productivity increase are presented at the Center, primarily for the automotive and automotive components industry and general machinery, aeronautics, mold and foundry sectors that are the major constituents of Turkey s manufacturing sector. Sandvik Coromant Productivity Training Center aims to accomplish productivity increases for companies operating in the metal working sector by enhancing the proficiencies of their technical personnel. Whereas training programs are carried out at the Center, companies can also organize these training programs inhouse at their own training centers, appropriate to their special requirements. Professional instructors who convey theoretical information to the participants on new technologies and products also enable their trainees to make practice on the proper use of tools at the Center which have initiated the process with the Learning is a lifelong process for getting informed, being trained and acquiring a competitive edge motto.

14 28 kronometre/chronometer chronometer/kronometre 29 BSH nin KSS projeleri ile Çerkezköy de vas fl endüstri iflçileri yetifliyor With BSH s social responsibility projects, qualified industrial workers are being trained at Çerkezköy Türk beyaz eflya sektöründe 1992 y l ndan bu yana faaliyet gösteren BSH, üretimini yapt Çerkezköy ün yan s ra, çal flanlar - n n yaflad Çorlu ve Saray ilçelerine yat r mlar na aral ks z devam ediyor. Bölgede yaflayan gençlerin e itimine katk da bulunmay, amaç edinen BSH, Türk-Alman Mesleki E itim Merkezi nin (TAMEM) ortakl yla 2000 y l nda kurdu u BSH Mesleki E itim Merkezi arac l yla vas fl endüstri iflçileri yetifltiriyor. Üçte biri k z ö renciler olmak üzere her y l yaklafl k 100 genç, okulda teorik, BSH fabrikalar nda ise pratik e itim al yor. 3 y ll k program baflar yla tamamlayanlar, TC Milli E itim Bakanl onayl Kalfal k Belgesi nin yan s ra, Alman D fl Ticaret Odas taraf ndan verilen ve AB de geçerlili i bulunan Alman Teknik Eleman Belgesi ne denk bir belgeye sahip oluyor. Tüm mezunlara, BSH de çal flma f rsat sunuluyor. Çerkezköylü çocuklar ve aileleri, yang ndan korunmay ö reniyor BSH Ev Aletleri, her y l Yang ndan Korunma Haftas kapsam nda, Çerkezköy Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) itfaiye ekiplerinin iflbirli iyle, ö renciler ve velilerinden oluflan yaklafl k kifliye yang n e itimi veriyor. Ö retici oldu u kadar nefleli anlar n da yafland e itimlerde, her okuldan seçilen en baflar l s n f, itfaiye departmanlar nda misafir e d i l i y o r. E itimlerde ilk olarak, foto raflar eflli inde, yan c maddeler ve yang na sebep olabilecek unsurlar hakk nda bilgi veriliyor. Kibriti nas l yakmalar gerekti ini ö renen çocuklar, evlerde bulunan eflya ve malzemelerden hangilerinin daha kolay, hangilerinin daha zor yand n deneyerek gördüler. Yang n s ras nda yap lmas gerekenlerin anlat ld tatbikatta, itfaiyeyi arayarak yang n ihbar yap l yor. Siren sesleriyle gerçekçi hale getirilen aktivitede, çocuklar BSH itfaiye ekibiyle canl telefon ba lant s kuruyor. BSH, active in the white goods sector in Turkey since 1992, continues investing in the cities of Çorlu and Saray, where a large number of its employees live, as well as Çerkezköy, where the production facilities are located. BSH, dedicated to contribute to the education of the youth living in the area, is training qualified industrial workers at the BSH Occupational Training Center established in 2000 in partnership with the Turkish German Occupational Training Center (TAMEM). Each year approximately 100 young persons (people), one third of whom are girls, receive theoretical training at the school and practical training at the BSH factories. Those, who complete the 3- year program successfully, receive a certificate issued by the German Chamber of Foreign Commerce, equal to the German Technical Personnel Certificate valid in the EU, as well as the Qualified Workman Certificate approved by the Ministry of Education of the Turkish Republic. All graduates are offered the opportunity to work for BHS. Çerkezköy s children and their families learn protection from fire BSH Home Appliances gives fire training to approximately 1,000 persons made up of students and their families during Fire Protection Week, in collaboration with the Çerkezköy municipality and the firefighting teams of the Çerkezköy Organized Industrial Area (ÇOSB). During the training sessions, educational as well as enjoyable, the most successful class chosen from each school gets to visit the firefighting departments. At the start of the training, the students receive information supported with photographs on inflammable materials and elements which can cause fire. The children then learn how to use matches, and find out by experimenting which household materials catch fire easily, and which don t. They are told what to do in case of fire and how to call the fire department to give notice of a fire. With the sirens to give a sense of reality, the children make a live telephone connection with the BSH firefighting team. Sosyal sorumluluk anlam nda her y l belirli katk lar yapmaya çal - flan tesa, toplumumuzun en önemli ö eleri olan çocuklar m z n e itimine katk da bulunmay bu konuda öncelikli olarak görüyor y l nda E itim Gönüllüleri Vakf n n Körfez 1 E itim Biriminin sponsoru olan tesa, ayn y ldan itibaren de hem flirket çal flanlar n n hem de bayilerinin do um günlerini Türkiye E itim Gönüllüleri Vakf na ait özel gün sertifikalar ile kutlyor. Yaflad m z topluma bir nebze olsun katk da bulunman n hepimizin görevi oldu unu düflünen tesa yetkilileri bu konuda özellikle kurumlar n hassas davranmalar gerekti ine inan yor y l ndan bu yana tüm kaynaklar yla Birleflmifl Milletlerin yürüttü ü bir çal flma olan Dünya G da Program na destek olan TNT, bu destek kapsam nda Okul Besleme Programlar Gönüllülük projesine çal flanlar yla katk da bulunuyor. Tüm dünyadan TNT çal flanlar n n gönüllü olarak kat ld klar programa Türkiye den TNT Ekspres Türkiye Kalite ve fl Mükemmelli- i Müdürü Kadir Erkan kat ld. TNT Dünya G da Program na destek verdi inden beri bu an bekledi ini, insanl k için böyle bir ad m atman n çok önemli oldu unu söyleyen Erkan, Tanzanya da 3 ay boyunca Dünya G da Program Koordinatörlü ü nde çal flacak. Okul Besleme Program ise, okullardaki çocuklar n daha iyi standartlarda e itim, sa l k ve beslenme ihtiyaçlar na katk da bulunmak için do rudan sahaya gidilerek yap lacak çal flmalar kaps yor. Ayr - ca sahadaki gönüllüler yaflad klar n ve deneyimlerini düzenli e- postalar ve foto raflar ile tüm TNT çal flanlar ile paylafl yorlar. tesa Türkiye den özel gün hediyesi e itime katk Special day present from tesa Türkiye: contribution to education In its efforts to make contributions under the scope of social responsibility, tesa sees contributions to the education of our children, the most important elements of our society, as having the highest priority. tesa, the sponsor of the Körfez 1 Training Unit of the Education Volunteers Foundation (E itim Gönüllüleri Vakf ) in 2005, celebrates the birthdays of both employees and agents with the special day certificates of the Foundation since then. tesa executives, thinking that it is the duty of every single one of us to contribute to the community we live in, believe especially institutions should be more sensitive in this respect. Dünya G da Program na TNT Ekspres Türkiye den gönüllü kat l m Voluntary participation from TNT Express in un world food program Since 2003, TNT has been supporting with all its resources the World Food Program carried out under the leadership of the United Nations. The company is now contributing to the School Feeding Volunteer Program, which is one of the programs included in the main title, through its employees. Kadir Erkan, from Turkey, the Quality and Business Excellence Manager of TNT Express Turkey has participated in this program, in which TNT employees worldwide participate voluntarily. Erkan said that he had been watching for this opportunity since TNT started giving support to the World Food Program, and affirmed that this humanitarian move is a very significant one. Erkan will be working at the World Food Program Coordinating Unit in Tanzania for 3 months. School Feeding Volunteer Program involves hands-on works carried out on the field, for contributing to the better education, health and nutrition conditions for schoolchildren. Volunteers also share their experiences and observations with all TNT employees, by regular e- mail messages and photos.

15 30 kronometre/chronometer chronometer/kronometre 31 Cheetos tan çocuklara okuma odalar Reading rooms for children from Cheetos Frito Lay, bir sosyal sorumluluk projesi olan Cheetos Çocuk Okuma Odalar ile gurur duyuyor. T.C. Baflbakanl k GAP Bölge Kalk nma daresi Baflkanl n n inisiyatifiyle hayata geçen Cheetos Çocuk Okuma Odalar ; Frito Lay in öncülü ünde faaliyetlerini sürdürüyor. GAP bölgesindeki Cheetos Çocuk Okuma Odalar ; Batman, Nusaybin, Ad yaman, Gölbafl, Ömerli ve Silvan olmak üzere 4 ilde 6 oda olarak 2003 y l ndan beri faaliyet gösteriyor. Ayr ca GAP bölgesinin d fl nda, Frito Lay in fabrikas n n bulundu u Suadiye ye destek olmak amac yla bu ilçede bir Cheetos Çocuk Okuma Odas bulunuyor. Cheetos Çocuk Okuma Odalar projesi, 4 6 ve 7 14 yafllar aras ndaki çocuklar hedefleyerek erken çocukluk aktiviteleri; e itim, sanat, kültür ve spor faaliyetleri, çocuklara ve ailelere yönelik rehberlik faaliyetleri gibi bafll klar alt nda, aktif yaflam destekleyen farkl programlar ve etkinlikleri kapsayarak sürdürülüyor y l itibariyle toplam 6957 çocu un yararland Cheetos Çocuk Okuma Odalar ile okul öncesi ve okul ça ndaki çocuklar n ders çal flabilmeleri, kitap okuyabilmeleri ve araflt rma yapabilmeleri kadar sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden de yararlanabilmeleri, projenin ne derece önemli ve sahiplenilmesi gereken bir proje oldu unu ispatl yor. Frito Lay, Cheetos Çocuk Okuma Odalar ile pek çok hedefi gerçeklefltirmeye odaklan yor. Çocuklar n çok çocuklu aile ortam nda görmekte zorlanabilecekleri bireysel ilgiyi göstermek, geliflimlerinin izlenmesi konusunda ailelere dan flmanl k hizmeti vermek ve onlar çocuklara destek olabilecekleri flekilde yönlendirmek en öncelikli hedefler olarak s ralan yor. Frito Lay is proud of the Children s Reading Rooms, a social responsibility project. The Cheetos Children s Reading Rooms, started under the initiative of GAP (Southeast Anatolia Project) Regional Development Administration Directorate of the Prime Ministry of the Turkish Republic, continue with the activities under the leadership of Frito Lay. The 6 Cheetos Children s Reading Rooms in Batman, Nusaybin, Ad yaman, Gölbafl, Ömerli and Silvan, in four provinces of the GAP region, have been in service since Furthermore, outside the GAP region, there is a Cheetos Children s Reading Room in Suadiye, where the Frito Lay plant is situated, to support this community. The Cheetos Children s Reading Rooms project targets 4-6 and 7-14 age groups, and covers different programs and events ensuring an active life, under headings like early childhood activities, educational, artistic, cultural and sports activities, and guidance programs for children and their families. The fact that pre-school and school children can benefit from sports, cultural and artistic activities as well as have the opportunity to study, read or do research through the Cheetos Children s Reading Rooms, utilized by 6957 children as of 2006, is proof of how important and how worthy of supporting the project is. Frito Lay focuses on realizing many targets through the Cheetos Children s Reading Rooms. Primary goals are showing children the attention that they might not receive in a crowded household, extending consultation services to families on how to observe their development, and directing them to support their children. Helping children to communicate and to socialize, establishing one-to-one relationships with teachers and ensuring cooperation in developing studying habits among children and observing talents and fields of interest to help them to choose their future vocations, are also among the aims of the Cheetos Children s Reading Rooms. Sürdürülebilir kalk nmaya ülkemizde verilecek en güzel örneklerden biri olan Ericek Köyü nde sevindirici geliflmelere bir yenisi daha eklendi y l nda METRO Group Türkiye ile Metro Cash & Carry nin sponsorlu unda bafllat lan ve TEMA Vakf n n tecrübesiyle sürdürülen Bursa ili Ericek Köyü Erozyonu Önleme Amaçl K rsal Kalk nma Projesi bölgede yaflayanlar n yüzünü güldürmeye devam ediyor. Da köyü olmas sebebiyle su kaynaklar na ulaflmada güçlük çeken Ericekliler, METRO Group un giriflimleri ile sulama göletine de kavuflacak. METRO Group Türkiye Temsilcisi Nurdan Tümbek Tekeo lu bu konuyla ilgili, AK Parti Grup Baflkan Vekili ve Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile yine AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaflao lu nu ziyaret ettiklerini dile getirdi. Milletvekillerinin deste i ile Ericek Köyü ne yap lacak sulama göletinin 2007 y l bütçesi içine al nd n belirten Nurdan Tümbek Tekeo lu, Ericek Köyü nde sürdürülebilir kalk nma modellerine örnek olacak bir proje yürüttüklerini aç klad y l nda Ericek Köyü nde kontrollü tar m uygulamalar n bafllatabilmek için METRO Group Sat nalma flirketinin giriflimlere bafllayaca müjdesini de veren Nurdan Tümbek Tekeo lu, köyün de iflen çehresiyle gurur duyduklar n ifade etti. Tümbek, sözlerini flu flekilde tamamlad : Bu çok yönlü projenin bir taraf çevreye, bir taraf ekonomiye, bir taraf da e itime uzan yor. Köyü, toplu bir kalk nd rma süreci içinde ele alan bu proje, Ericeklilerin deste iyle, onlar için büyüyor. Sürdürülebilir kalk nmaya en güzel örnek: Ericek köyü The best example to sustainable development: Ericek village A new chapter has been added to the pleasing improvements at Erincek Village, the best example to be given for sustainable development in our country. The Province of Bursa, Ericek Village, Rural Development Project for the Prevention of Erosion, started in 2003 under the sponsorship of METRO Group Turkey and METRO Cash&Carry and sustained with the experience of the TEMA Foundation, continues to bring joy to the people of the region. The people of Ericek who have difficulty accessing water resources, because theirs is a mountain village, will be getting their watering pool through the undertaking of the METRO Group. Nurdan Tümbek Tekeo lu, METRO Group s Representative in Turkey, has pointed out that the visits to Faruk Çelik, AK Party Group Deputy Chairman and Representative from Bursa, and Altan Karapaflao lu, again AK Party Representative from Bursa, were all in relation with the afforementioned issue. Nurdan Tümbek Tekeo lu has also added that, with the support of the parliamentarians, the watering pool to be established at the village of Ericek has been included in the budget of Tekeo lu said that at Erincek Village they were executing a project that would be an example to sustainable development models. Giving the good news that METRO Group Buying Company would be initiating efforts to start controlled agricultural applications in Ericek Village in 2007, Nurdan Tümbek Tekeo lu declared that, they were proud of the changing face of the village and concluded: This is a multi-purpose project, with one part reaching to the environment, one to the economy and the other to education.taking on the village for development in its entirety, the project grows for and with the support of the people of Ericek.

16 32 kronometre/chronometer chronometer/kronometre 33 JTI Türkiye den tarihe destek... A support for history from JTI Turkey Alman Arkeoloji Enstütüsü taraf ndan yürütülen Hattufla kaz lar na 2002 y l ndan bu yana destek veren JTI Türkiye geçti imiz y l dev bir projeye imza att. Hitit Surlar n n 65 metrelik k sm JTI Türkiye deste iyle Hititler in kulland yöntemlere sad k kal narak yeniden aya a kald r ld. Projenin tamamlanmas yla böylesine an tsal kerpiç bir yap dünyada ilk kez gerçek boyutlar nda, yeniden, yerinde infla edilmifl oldu. Günümüzde ise Hattufla, 2002 y l ndan bu yana JTI n verdi i destekle sürdürülen kaz lar ve özellikle de restorasyon çal flmalar sayesinde, bir aç k hava müzesine dönüfltürüldü. fiehrin UNESCO Dünya Miras Listesi ne al nmas n n bafll - ca nedenlerinden birinin bu oldu u muhakkak. Kentin Hitit dönemindeki görünümünü ziyaretçilere aktarma çabas, bafllat lan bir projeyle tamamen yeni bir boyut kazand. Geçen y l ziyarete aç lan surlar n 65 metrelik k s m için gerekli 64 bin f r nlanmam fl kerpiç tu la, kaz lardan elde edilen Hitit kerpiçlerinin boyutlar esas al narak yaln z kerpiç topra, saman ve su kullan larak, geleneksel metodlarla ü r e t i l d i. Surlar n tarihi görkemi günümüze tafl yan bu projenin hakl gururunu yaflayan Türkiye Genel Müdürü ve JTI Baflkan Yard mc s Bilgehan Anlafl, JTI Türkiye olarak sosyal sorumluluk bilinciyle ülke kültürüne katk sa layan birçok projeye baflar yla imza atm fl olman n verdi i onura, Unesco Dünya Miras Listesi nde yer alan Hattufla daki Hitit Surlar n n 65 metrelik k sm n orijinal haliyle yeniden ülkemize kazand rm fl olman n da eklendi ini söyledi. Anlafl, Sadece ticari hedeflerine ulaflan bir flirket olmak bize yetmiyor. çinde yaflad m z topluma bir nebze olsun katk da bulunmak kurumsal önceli imizdir dedi. JTI Turkey, giving support since 2002 for the Hattusha excavations that have been carried out by the German Institute of Archaeology, has undersigned a gigantic project last year. The 65 m. portion of the Hittite city walls have been raised again, staying loyal to the methods used by the Hittites with the support of JTI Turkey. Such a monumental sundried mudbrick structure has been rebuilt in situ for the first time in the world in real size and dimensions by the completion of the project. Today Hattusha has been converted into an open air museum by means of the excavations and particularly the restoration works carried out with the support of JTI. This is for sure one of the major reasons why the city has been on the UNESCO World Heritage List. The endeavor to present the Hittite era of the city panorama to the visitors has gained an entirely new scope with a project that has been started. For the 65 m. portion of the city walls opened for visiting last year, the required 64 thousand of unbaked sundried mudbricks have been produced by traditional methods by using mudbrick clay, straw and water, taking into consideration the dimensions of the Hittite bricks unearthed in the excavations. Bilgehan Anlafl, the General Manager for Turkey and Deputy President of JTI, tasting the justified pride of this project that conveys the historical glory of the city walls, said that as JTI Turkey, with the comprehension of our social responsibility, the 65 m. portion of the Hittite city walls in Hattusha, which is on the UNESCO World Heritage List, has been re-procured in its original form for our country, adding to the honor of a lot of projects already undersigned successfully that contributes to the national culture. It is not enough being a company that reaches its commercial targets only. It is our institutional priority to make a piece of contribution to the community we live in. santralistanbul Türk Prysmian ile hayat bulacak... santralistanbul will come to life with Turkish Prysmian stanbul un ilk kent ölçekli enerji tesisi olan Silahtara a Elektrik Santral n n yerel ve bölgesel bir kültür, sanat ve e itim merkezi haline getirilmesi projesi olan santralistanbul un tüm kablo altyap s Türk Prysmian taraf ndan sa land y l içinde hizmete girecek olan projenin temel tafllar aras nda Türkiye'nin en büyük Ça dafl Sanat Müzesi, Enerji Müzesi, stanbul'un en kapsaml ve kamuya aç k kütüphanelerinden biri, Türkiye'nin uluslararas kültür iliflkilerine önemli katk lar getirecek genifl çapl Uluslararas Rezidans Program, konser salonlar, sanatç atölyeleri, 7 bin kiflilik aç khava amfitiyatrosu, kafe-restoran ve rekreasyon alanlar bulunuyor. 54 imalat tesisi, den fazla çal flan, 3 Milyar Euro'nun üzerindeki y ll k sat fl cirosu ile Prysmian Cables and Systems 21 ülkede en ileri teknolojiye sahip olan kablo üreticilerinden biri olan Türk Prysmian, ileri teknolojisi, araflt rma ve gelifltirme potansiyeli, dinamik çal flanlar n n profesyonel yetenekleri ve güçlü kaynaklar ile pazardaki konumunu güçlü bir flekilde sürdürüyor. YASED 26. Ola an Genel Kurulu 28 fiubat ta YASED General Assembly will be held on February s düzenlenecek olan YASED Ola an Genel Kurulu 28 fiubat 2007 Çarflamba günü saat te Pera Müzesi Oditoryumu nda gerçeklefltirilecek. Devlet Bakan ve AB Baflmüzakerecisi Ali Babacan n da kat laca toplant da, Türkiye de uluslararas yat r mlarda son dönem geliflmeler ve hükümetin konuya yaklafl mlar ele al nacak. All of the cable infrastructure of Santralistanbul, the project that will convert the Silahtara_a Electric Station, the first energy facility of _stanbul on a metropolitan scale, into a local and regional center for culture, education and arts, is provided by Turkish Prysmian. Among the cornerstones of the project, that will be available for public use in 2007, are the biggest Contemporary Arts Museum of Turkey, The Energy Museum, one of the most comprehensive public libraries of _stanbul, a wide scale International Residence Program that will bear extensive contributions to the international cultural relationships of Turkey, concert halls, artist studios, an open-air amphitheater with a capacity of 7 thousand people, cafe-restaurants and recreational areas. Turk Prysmian, an affiliate of Prysmian Cables and Systems, is one of the cable producers with the most advanced technology in 21 countries, 54 production plants, more than personnel and over 3 billion Euros of sales figure, maintains its powerful market position relying on its advanced technology, research and development potential, the professional competency of its dynamic work force and powerful resources. The 26th General Assembly of YASED will be held on February 28, 2007, Wednesday at 15:00 at the Auditorium of Pera Museum. State Minister and EU Chief Negotiator Ali Babacan will participate at our General Assembly as our Guest of Honor, and address the Assembly on Recent Developments in FDI in Turkey and the Government s FDI policy.

17 34 kronometre/chronometer chronometer/kronometre 35 III. K z lcahamam Yat r m Konferans Ocak tarihlerinde Ankara da g e r ç e k l e fl t i r i l d i III. K z lcahamam Investment Conference has been organized on January 19-21, 2007 Yat r m Ortam n yilefltirme Reform Program kapsam nda TOBB taraf ndan düzenlenen ve özel sektörü temsilen TÜS AD, YASED ve T M in kat ld konferans n üçüncüsü üst düzey bürokratlar n da kat l m ile Ocak tarihlerinde K z lcahamam da düzenlendi. Konferans kapsam nda toplanan flirket kuruluflu, istihdam, sektörel lisanslar, yat - r m yeri, vergi ve teflvikler, gümrükler ve d fl ticaret, fikri mülkiyet haklar, yat r m promosyonu, KOB ve kurumsal yönetim komite çal fltaylar nda, sorunlar kamu ve özel sektör temsilcilerinin kat l m ile tart fl ld ve eylem planlar haz rland. Yat r m Ortam n yilefltirme Koordinasyon Kurulu (YO KK) Baflkan Devlet Bakan ve AB Baflmüzakerecesi Ali Babacan n da bir konuflma yapt çal fltaya 17 YASED üyesi firma kat ld. 8. nceleme Yar flmas Research Competition VIII YASED taraf ndan üniversite ö rencilerine yönelik olarak sekizincisi düzenlenmekte olan nceleme Yar flmas n n bu y lki konusu Kay td fl Ekonomiyle Mücadelede Uluslararas Yat r mlar n Rolü olarak belirlendi. Afiflleri önümüzdeki günlerde üniversitelerde yer alacak olan yar flmaya kat lacak çal flmalar için son teslim tarihi, 29 Haziran III. K z lcahamam Conference, organized within the framework of the Improvement of the Investment Environment Reform Program by TOBB between January in K z lcahamam, hosted high-level bureaucrats as well as TÜS AD, YASED and T M representatives from the private sector. During the workshops of 10 committees, problems related company establishment, employment, sectoral licenses, investment location, taxes and incentives, customs and foreign trade, intellectual property rights, investment promotion, SMEs and corporate governance has been discussed with the participation of bureaucrats and private sector representatives. 17 YASED member companies have participated to the Conference where Chairman of the Improvement of the Investment Environment Coordination Board (IIECB) State Minister and EU Chief Negotiator Ali Babacan has also made a speech. The subject of the 8th Research Competition among university students organized by YASED will be The Role of International Investments in the Struggle Against Unrecorded Economy. The posters will be in the university in the following days and the deadline for submitting the works is set as June 29, A Brand Like a Friend (Arkadafl Gibi Marka) slogan yla sosyal sorumluluk faaliyetlerine h zla devam eden Henkel, sokakta çal flan çocuklar n meslek edinmelerini ve rehabilitasyonlar n sa layacak bir ç rakl k okulunun aç lmas na destek veriyor. Henkel ve Gaziantep fiahinbey Lions Kulübü Derne i iflbirli i ile, toplumun kanayan yaras haline gelen sokakta çal flan çocuklar n Gaziantep in fiahinbey ilçesinde hayata geçen 48 ö renci kapasiteli ç rakl k okulu, Henkel çal flanlar n n ve emeklilerinin önerilerini destekleyen Henkel Smile (Gülümse Henkel) projesi çerçevesinde yer al yor. Konuyla ilgili aç klama yapan Türk Henkel nsan Kaynaklar ve Kurumsal letiflim Direktörü Mutlu Türpan, sokakta çal flan çocuklara meslek edindirme projesinin, Henkel çal flanlar ndan Enver Yetkin taraf ndan önerildi ini ifade etti ve flunlar söyledi: Henkel Smile Program dahilinde oluflturulan proje çerçevesinde Henkel çal flanlar m z n ve emeklilerimizin sosyal sorumluluk alan ndaki gönüllü faaliyetlerini destekliyoruz. Sosyal sorumluluk anlay fl yla hayata geçirdi imiz bu projemizin toplumsal sorunlar m z n çözülmesine katk sa lamas n diliyoruz. Henkel Smile Program, Henkel in faaliyet alan d fl nda, uluslararas kurumsal vatandafll k kimli iyle gerçeklefltirdi i sosyal taahhütlerinin bir araya getirildi i bir program. Henkel söz konusu program çerçevesinde, çal flanlar n n ve emeklilerinin dahil oldu u sosyal sorumluluk projelerine finansal yard m, ürün yard m ve çal flanlar n n projelerine gerekli zaman ay rabilmesi için ücretli izin vererek destek oluyor. Henkel den sosyal sorumluluk faaliyetlerine yeni bir halka daha Anewlinkinthechainof social responsibility activities from Henkel Henkel, continuing its social responsibility activities under the slogan A Brand Like a Friend, is giving support to the establishment of an apprentice school, where children who work on the streets are equipped by a trade, and where they can be rehabilitated. The apprentice school for children working on the streets - a bleeding wound in the side of the community - in fiahinbey, Gaziantep, with a capacity of 48 students, has been brought to life jointly by Henkel and the fiahinbey, Gaziantep Lions Club. This activity takes place within the framework of the Henkel Smile Project, which acts upon the suggestions of Henkel employees and retirees. Giving an explanation on the subject, Mutlu TÜRPAN, Turkish Henkel Human Resources and Institutional Communications Director, remarked that the project of teaching a trade to the children working on the streets was suggested by Henkel employee Enver Yetkin. She then added, We support the voluntary social responsibility activities of Henkel employees and retirees within the framework of the project which is part of the Henkel Smile Program. We hope that this project, brought to life due to our sense of social responsibility, contributes to the solution of our communal problems. The Henkel Smile Program is one outside Henkel s ordinary activities, that brings together various social commitments undertaken under Henkel s international institutional identity. Henkel supports the social responsibility projects of its employees and retirees within the framework of the program in question with financial aid, material donations and paid leave for employees to have time for their projects.

18 36 kobi dünyas /SME s world SME s world/kobi dünyas 37 Türkiye farkl sektörlere ihtiyac olan, geliflen bir ülke Turkey is a developing country that needs different sectors Nüfusu 2040 y l nda 98 milyon olacak Türkiye de g da sektörü de, haz r giyim sektörü de, konut inflaat sektörü de, otomotiv sektörü de di er tüm sektörler de geliflme gösterecek. In Turkey, where the population will be 98 million by 2040, food setor, ready - wear sector, havsing&construction and qutomotive sectors and all other sectors will grow. Türk ekonomisinin en önemli problemleri, iflsizlik ve cari aç k fazlal. Özellikle cari aç k fazlal, sanayicilerin de belini büküyor. Sizce cari aç k Türk ekonomisi için ne derece bir tehdit unsuru? Ekonomide sa lanan iyileflmelere karfl n cari aç k ve iflsizlik iki yap sal sorun haline geldi. Cari aç k bir risk unsuru ve uzun süre sürdürülmesi mümkün de il. Ancak aç n finansman kalitesindeki iyileflmesi bu yap sal sorunun çözümü için zaman yarat yor. Yap sal bir sorunun çözümü de hem uzun zaman gerektiriyor hem de yap sal de iflimleri gerekli k l yor. Enerjide d fla ba ml l n da a rlaflt rd bu yap sal sorunun çözümü için rekabetçi sektörlerin say s n artt rmak ve sektörleri büyütmek gerekiyor. Bunun için de sektör stratejileri ile sektörel destekler uygulanmal diye düflünüyorum. Son y llarda Türkiye de Türk haz r giyim sektörü Çin ve yüksek vergiler nedeniyle zor durum yaflad. Konuyla ilgili beklentileriniz n e l e r d i r? Haz r giyim sektörü tedarikçi ülke konumunda Çin ve di er ül- Unemployment and high current deficit rate are the primary shortcomings of the Turkish economy. Particularly the excessive current account deficit constitutes a heavy burden on industrialists. To what extent is the current account deficit a threat factor on the Turkish economy, in your opinion? Current account deficit and unemployment have become two structural problems of the economy, despite the improvements accomplished. Current account deficit is a risk factor and cannot be sustained for a long period. Yet, the improvement achieved in the financing quality of the deficit buys time for fixing a structural shortcoming. Fixing of a structural shortcoming requires a long time, in addition to structural changes. Solution of this structural shortcoming, which is being fueled by energy dependency on overseas sources, lies in increasing the number of competitive sectors and building up their sizes. I thing that sectoral strategies and sectoral supports should be implemented for this purpose. Turkish ready-made-garment sector has experienced difficulties on account of China and heavy taxes in recent years. What are your expectations on this issue? The ready-made-garment sector is faced with the competition from

19 38 kobi dünyas /SME s world SME s world/kobidünyas 39 kelerin rekabeti ile karfl karfl ya. Sektör bu rekabet karfl s nda orta-uzun vadeli bir dönüflüm süreci içine girdi ve tedarikçi ülkeden piyasa yap c ülke haline geçiyor. Bu dönüflüm sürecinde rekabet edemeyen firmalar nedeni ile sektörde bir konsolidasyon ve toplulaflma yaflanmas kaç n lmaz. Yeniden yap lanan firmalar ise rekabet güçlerini korumaya devam edecek. fl hacmi olarak bakt m zda Türkiye deki sektörleri k saca de erlendirir misiniz? Sizce Türkiye deki gelece in ilk üç y ld z sektörü hangisi olacak? Kobiler aç s ndan hangi sektörler öne ç kacak? Geliflen bir ülke olan, milli geliri artan, kiflisel gelirleri ve harcamalar artan Türkiye nin tüm sektörlere ihtiyac var. Bu nedenle sektörler aras nda bir ay r m yap lmas olanaks z. Nüfusu 2040 y l nda 98 milyon olacak Türkiye de g da sektörü de, haz r giyim sektörü de, konut inflaat sektörü de, otomotiv sektörü de di er tüm sektörler de geliflme gösterecek. Burada önemli olan her sektör için ayr geliflme ve dönüflüm stratejileri belirlemek ve bu sektörlerdeki KOB ler için özel uygulamalar getirmek. KOB lerin ço unlukta olduklar sektörlerden biri de hiç flüphesiz Tekstil sektörü, peki günümüzde ne gibi geliflmeler yaflan yor. Örne in baz modac ve firmalar n yurtd fl nda tan t m olan Turquality Projesi ne nas l bak yorsunuz? Haz r giyim sektöründe iflletmelerde önemli bir yeniden yap - lanma yaflan yor. Üretimde kalite ve verimlilik art yor, esnek, yal n ve küçük parti üretimine geçiliyor, koleksiyon ve tasar m kapasiteleri gelifltiriliyor, markalaflma ve kendi markalar ile sat fl süreci h zlan yor, yurt d fl nda aktif pazarlama faaliyetleri ile sat fl ofisleri ve ma azalaflma yaflan yor. Art k, üretim maliyetleri ve halen devam eden yüksek kamu yükleri nedeni ile de üretimin giderek Anadolu ya kayd bir gerçek. Haz r giyim harcamalar nda 2006 ya k yasla 2007 y l nda ne gibi farkl l klar olmas bekleniyor? 2007 y l nda haz r giyim harcamalar nda 2005 y l n n üzerinde ve 2006 y l seviyesinde harcama bekleniyor nin kendine özgü koflullar, s k para politikas ve yüksek faizler nedeni ile iç talepteki geniflleme yavafll yor. Bu yavafllama, haz r giyim harcamalar n da olumsuz etkileyece e benziyor. Tekstil sektöründe Avrupa ile olan iliflkilerimizi de erlendirir misi- China and some other supplier countries. The sector has recently entered into a medium to long term transformation process, because of this competition. And now it is changing from being a supplier country to be a market maker. A consolidation and clustering in the sector is inevitable due to enterprises that cannot compete during this transformation process. Companies, that can accomplish restructuring, will continue to maintain their competitive edges. Would you briefly evaluate the sectors of the Turkish economy regarding their business volume? Which three sectors are the prospective stars of Turkey in your opinion? Which three sectors do you think will be in the lead from SMEs point of view? Turkey, as a developing country with increasing national income, personal income and personal expenditures, is reliant on all sectors equally. It is therefore impossible to differentiate between sectors. IFood, ready-made-garment, housing, automotive sectors and all others will exhibit growth in Turkey that will reach a population of 98 million by The key point here is to set separate development and transformation strategies for each sector, and introduce special implementations for the SMEs operating in these sectors. Textile sector, without doubt is one of the sectors where SMEs are in the majority in Turkey. Well, what sort of developments is under way at the time being? For instance, how do you [regard (consider)] how do you evaluate the Turquality Project as a promotion scheme of some fashion creators and companies? A momentous restructuring is under way in the enterprises operating in ready-made-garment sector. Quality of production and productivity is increasing; flexible and lean production in small lot qualities is on the rise, collection and design capacities are being enlarged; brand development and marketing with enterprises own brands is gaining momentum; active marketing is carried out overseas and sales offices and store retailing are multiplying. It is also a reality that production is gradually shifting to Anatolia, because of production costs and the high public burdens still in effect. What changes are predicted in ready-made garment expenditures in 2007 over 2006? In 2007 ready-made garment expenditures are expected to exceed 2005 figures and be at the level in The growth in domestic demand is losing pace because of the conditions peculiar to 2007, tight monetary policy and high interest rates. This slowdown seems as if it will affect ready-made garment expenditures adversely. How would you judge Turkey s relations with Europe in the textile niz? Avrupa n n Türk Tekstil sektörüne bak fl aç s nda geçmiflten bugüne ne gibi farkl lar var? Türkiye haz r giyimde AB nin halen ikinci büyük tedarikçisi. 25 y ll k karfl l kl çal flma ile Türkiye üretici olarak AB de al c ve pazar olarak birbirlerini çok iyi tan yor. Türkiye halen AB nin de- iflen taleplerini en iyi kalitede ve yak nl nedeni ile en çabuk sa layan, uygun fiyatlar verebilen, AB nin talep etti i sosyal flartlar karfl layabilen tek ülke konumunda. AB de bunu iyi biliyor. Son y llarda ucuz ve basit ürünlerde do al olarak AB fiyat avantajlar nedeni ile Çin ve di er ülkelerden tedarike yöneldi. Ancak di er ürün gruplar nda Türkiye hem tedarikçi hem koleksiyon ve tasar m yarat c s ve hem de kendi markalar ile sat fl yapar nitelikte AB pazar nda varl n geniflleterek sürdürecek. sector? What are the major differences in Europe s attitude toward Turkey s textile sector between yesterday and today? Turkey currently is EU s second largest ready-made garment supplier. After a business history of 25 years the parties know each other very well; Turkey as a producer and the EU as a buyer and a market. Turkey at the moment is the single country that can satisfy the evermodifying demands of the EU with best quality and utmost speed due to her geographic location-, quote convenient prices and fulfill the social conditions stipulated by the EU. EU certainly is aware of this fact. In recent years, EU naturally chose to procure inexpensive and simple products from China and other ountries, due to price advantages. Yet Turkey will maintain and further expand her existence in the EU market in other product groups as a collection and design creator, and sell her own brands, besides being asupplier.

20 40 büyüteç/magnifier magnifier/büyüteç 41 Dünya Ekonomisine Yön Verenler stanbul da Bulufluyor... Those who Shape the World Economy, Meeting in Istanbul... YASED (Uluslararas Yat r mc lar Derne i) taraf ndan düzenlenen Baflar ya Giden Yolda F rsatlar Ülkesi Türkiye Konferans fiubat 2007 tarihlerinde yap lacak. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Devlet Bakan Ali Babacan Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun ve hükümet temsilcilerinin kat laca konferansta, uluslararas dünya devleri Baflkan ve CEO düzeyinde yer al yor. Turkey, where the Opportunities Abound: On the Way to Success conference organized by YASED (International Investors Association) is scheduled to take place on February The conference, where Prime Minister Recep Tayyip Erdo an, State Minister Ali Babacan and Minister of ndusing and Trade Ali Coflkun representatives of the Government will participate in, will host the Chairmen and CEOs of international giant corporations of the world YASED taraf ndan organize edilen ve ifl, ekonomi ve siyaset dünyas n n en önemli isimlerinin bir araya geldi i Baflar ya Giden Yolda F rsatlar Ülkesi Türkiye Konferans fiubat 2007 tarihlerinde stanbul Swiss Otel de yap lacak. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n aç l fl n yapmas n n yan s ra dünya CEO lar yla yuvarlak masa toplant s na kat laca Konferansta, kat l mc lar birinci günkü aç l flta Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun u, akflam yeme inde de Devlet Bakan ve AB Bafl müzakerecisi Ali Babacan dinleme f rsat bulacaklar. Eurohypo Bank, Aereal Bank CEO lar n n yan s ra, ECE Dünya Baflkan Alexander Otto, Cargill Avrupa Baflkan Bram Klaeijsen, Oracle Baflkan Yard mc s Alfonso Di Ianni gibi dünyan n en büyük ve önemli flirketlerinin en üst düzeydeki yöneticilerinin, Baflbakan n da bulunaca oturumda konuflmac olarak kat laca Turkey, where the Opportunities Abound: On the Way to Success Conference organized by YASED will bring the prominent names of the business, economy and politics world together on February 2007 at stanbul Swiss Otel. The Conference will be opened by Prime Minister Recep Tayyip Erdo an, who will also join a round table meeting with the CEOs of the world. The participants on the first day will have the opportunity to listen to the opening address of Minister of Industry and Commerce Ali Coflkun, and Minister of State and Turkey s Chief Negotiator at the EU Ali Babacan, who will address them at dinner. In addition to the CEOs of Eurohypo Bank and Aereal Bank, the highest level executives of the world s leading corporations, such as CEO of ECE Alexander Otto, Executive Vice President of Cargill Europe Bram Klaeijsen, Vice-President of Oracle Alfoso Di Ianni will konferansta, ayr ca konuk konuflmac olarak MEDEF Baflkan Laurence Parisot un de erlendirmelerini dinleme f rsat da olacak. Konferans program nda yer alan Türk fl Aleminin Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar na Bak fl konulu oturumda ise Anadolu Grubu cra Kurulu Baflkan Tuncay Özilhan, Eczac bafl Holding Baflkan Bülent Eczac bafl, Yaflar Holding Baflkan Feyhan Kalpakl o lu gibi ifl dünyas n n önde gelen isimlerinin yan s ra T M Baflkan O uz Sat c ve TÜS AD n yeni baflkan Arzuhan Yalç nda da görüfllerini kat l mc larla paylaflacak. Dünya ve Türkiye ekonomisine yön veren ifl adamlar ve üst düzey profesyonellerin takip edebilece i ve kat l mc lara dünyan n önde gelen ifl adam ve siyasetçileriyle buluflma imkan verecek olan Baflar ya Giden Yolda F rsatlar Ülkesi Türkiye Konferans - n n, global bazda büyük ilgi yaratmas bekleniyor. participate in the conference, where Prime Minister will also join. The participants will also catch the opportunity to hear the assessments of MEDEF President Laurence Parisot, who will be taking part in the conference as a guest speaker. In the session titled the Outlook A Glance of Turkish Business world to FDI, Chairman of the Executive Board of Anadolu Group Tuncay Özilhan, Chairman of Eczac bafl Holding Bülent Eczac bafl, Chairman of Yaflar Holding Feyhan Kalpakl o lu, O uz Sat c Chairman of T M and the new Chairwoman of TÜS AD Arzuhan Yalç nda will share their wives with the participants. Turkey, where the Opportunities Abound: On the Way to Success Conference, open for businessmen and top level executives who shape the world and Turkey s economy, which is expected to cause deep interest globally, offers the participants the opportunity to meet the leading businessmen and politicians of the world.

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Barometre 2014-I. Barometer

Barometre 2014-I. Barometer Barometre 2014-I Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon

Detaylı

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak What are the fees if I use external ATMs? [ülke] sınırları

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

Barometre 2014-II. Barometer

Barometre 2014-II. Barometer Barometre 2014-II Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT Proje Yürütücüleri Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Tayfun KOÇ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı