UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss OMÜ FD 171

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171"

Transkript

1 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB L MÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEK UYGULAMALARI HASANUÇAR * i * OndokuzMaysÜniversitesi lahiyatfakültesidergisi, 2013,say:35,ss OMÜFD 171

2 HASANUÇAR 172 OMÜFD Giri Kur ânmucizebirkitaptr.kelimelerininseçiminderastlantvesradan lkaslamümkündeildir.herinsannanlayabileceibirkitapolmasna ramen,hiçbirinsannbenzerbirsuresinimeydanagetiremeyeceii câz, öncelikleonuntabiatndavarolanbelâgatylailgilidir.muhataplarnilk gündenasrmzakadarkendinehayranbrakanyapsndahedefkitlesine diyaloghalindeolduunuhissettirenüslûbununveizlediimünâzara yönteminindeetkisivardr.kur ânâyetleriüzerindekiuygulamalarnn çalmaiçineserpitirilerekelealndelkavlubi lmûcibisekur ân n buikiyönünüyounluklahissettirenbirüsluptur. Belâgat,sözünfasiholmaklaberaberyervezamanadauygunolma s, 1 dierbirifadeylebirfikrinsözlüveyayazlolarakyerinde,yeterince vezamanndaifadeedilmesi 2 demektir.yinin,dorununvegerçeinen güzel ekildeicrâsdemekolansanatndildekitezâhürü,sözünortama enuygunekliyleveengüzelekildeifadesiolanbelâgattakendinigös termektedir. Sözünbirksmndasihir(etkisi)vardr 3 beyânhakîkati, bütünunsurlarnnmükemmelolarakhazrlandifadeleriçingeçerlilik kazanmakta,azdandökülencümlelerininsanlarnfikirvegönüldünya larndaulaacaboyutuizahetmektedir. 1 etteftâzânî,sa duddînmesûdb.ömer,erhu lmuhtasar alâtelhîs lmiftâhlilhatîbelkazvînîfi l Me ânîve lbeyânve lbedi,gaziantep,mektebetu ssahâbe,ts.,i,26. 2 elcurcânî,ebu lhasanseyyîderifalib.muhammedb.ali,etta rîfât,stanbul,matbaaiâmire, 1253,s.25;Çöenli,SadiDemirayak,Kenan,ArapDiliKaynaklar,Erzurum,AtatürkÜniversitesiFen EdebiyatFakültesiYaynlar,2000,s Canan,brahim,HadisAnsiklopedisi,KütübiSitte,Ankara,AkçaYaynlar,HadisNo:2304,Ebû Dâvud,Edeb,95;Tirmizi,Edeb,63. ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

3 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB LMÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEKUYGULAMALARI Belâgat me ânî, beyân ve bedî olmak üzere üç ayr disiplinden olumaktadr.sanatnarapdilibelâgatnayansmasolanbedî,enetkili kullanmnkur ânkerîm debulmutur.bedî ilmiiçerisindeyeralan, ifadeyidahaetkilibiçimdesunmaamactayansanatlarnanlamboyutu ileilgiliolanmuhassinâtma neviyye(anlamsalbedî sanatlar)dedii mizbölümisesözkonusugüzelliinüstdüzeydegörüldüüalandr.el Kavlubi lmûcibsanatdabubölümdeyeralansanatlardanbiridir. elkavlubi lmûcibsanatnniyianlalmas,kur ân nmuhataplar nakarkullandbirüslubundahaiyianlalmasnsalayacak,ayn zamanda Kur ân okuyucusunu ve dinleyicisini Kur ân n mânevî ikli mindendahafazlaistifadeettirecek,sanatayönelikyapsnndahaan laml hale gelmesi bu edebî zevki tatmak isteyen Kur ân talebesine Kur ân abuperspektifindenbakmannehemmiyetinikavratacaktr. 1.elKavlubi lmûcibkavramnnsözlükanlam elkavlubi lmûcib,sözlükte söz,ifade,görü,konuma,tamyadaek sikazdançkanherlafz gibianlamlaragelen kavl kelimesi 4 ile ge rektiren,vesiletekileden,lazmklan,neden,sebep anlamlarndaki 5 fiilininismifâilininoluturduubirterkiptir.sözlükte birsözün gerektirdii netice, gerekçeli yaz, gereken, zorunlu, mecbûrî, sonuç anlamlarnagelen 6 elkavlubi lmûceb eklindeismimef uluilekulla nanlardaolmutur. elkavlubi lmûcibterkibinegöreanlam,muhatabasözününgerek tirdiibirifadeilesonsözüsöylemek;elkavlubi lmûcebterkibinegöre isesözünayrlmazparçasolarakveyamuhatabnifadesininsonuçland ekildebirsözsöylemekeklindeolacaktr.ziramûcibkelimesiismi fâilolduuiçinbizzatmuhatabnsözüolankelimeyleifadeyiiçerirkibu onagereiylekarlkvermeninsebebidir.smimef ulolanmûcebkeli 4 bnfâris,ebu lhuseynahmedb.zekeriyyâ,mu cemumekâyîsi lluga,(tahk.abdusselâmmuham medharun),beyrut,dâru lfikr,1979,v,42; bnmanzûr,ebu lfadlcemâleddînmuhammedb. MukerremelMsrî,Lisânu l Arab,Beyrut,Dâruhyâi tturâsi l Arabî,1995,XI, Mûcib,selbkelimesininzddolanîcabkelimesinebalolarak olumlu anlamnadagelebilir. emseddinsami,(nereden,ahmetcevdet)kâmûsitürkî,stanbul,çaryaynlar,1987,s.1107, Doan,Mehmet,BüyükTürkçeSözlük,Ankara,VadiYaynlar,2001,s OMÜFD ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

4 HASANUÇAR 174 eklindndabirkullanmlaifadeetmek ekillerindedetanmlanan 12 el kavlubi lmûcibsanat,ilkortayaçkaran bnebi lsba (ö.654/1256) OMÜFD mesiyleiseanlammuhatabaifadesininmedlûluolansonucagörekarlk vermektir. 7 2.elKavlubi lmûcibkavramnnterimanlam elkavlubi lmûcib,sözsahibinindinleyeneaitbirsözüreddetmesine ramenosözüngerektirdiihükmükabuletmesidemektir.budamuha tabnbirkonudakihükmünüveyabireyiçinkullandsfatonaylayp maksadnbakabir eydesabitklmakyadalafzlarnbakabir eye hamletmeksuretiyleolmaktadr. 8 Türkdiliedebiyatndabunuengüzel ekildeaçklayanörneklerbulmakmümkündür.sünbülzâdevehbiefen di(ö.1809) nintürkmüfrezesiiçin Bunlarsegbân 9 (sekban)mdr? diyenlereverdii Evetsizintaçlhanmnsegbândr cevabnda 10 oldu ugibi. 11 Terimanlamyla görünüteumumifadeedenbirsfatdahasonra tahsisetmek veyahükmügerektireceksfatmütekelliminkulland tarafndan öyleizahedilmitir: Sözsahibininsözünümuhatabagöre söylemesimuhatabndaonunsözlerine,herbirkelimesinikastederek ifadeettiimanasnntersibiranlamyükleyerekkarlkvermesidir. 13 bnebi lsba butanmn bnhaccâc n(öl.391/1001) ubeytiniörnek vererekaçklamtr. 7 Bubalamdaaslndasanatnismininfarkllamasndadabirsanatvardr. 8 Bilgegil,M.Kaya,EdebiyatBilgiveTeorileri(Belâgât),stanbul,EnderunKitabevi,1989,s Segbân, avköpeibakcs ve asker anlamlarnagelenbirkelimedir.doan,age.,s BuifadelerI.Abdulhamidtarafndan ran aelçiolarakatanansünbülzâdevehbiefendi nin1793 ylndaacemlerintürkmüfrezesinehakaretiçinkullandklartevriyelikelimeyeverdiicevaptr. Buradaelkavlubi lmûcibsanatonlarnifadesindekisfatolduugibikabuledipmaksatlarn bakabirtarafaçekerekgerçeklemitir. 11 Müderrisolu,Ahmet,TelhisEbyâtnn erhibinbirhakikât,(haz. ükrüözger), stanbul,çamlca yay.,2006,s bnhcce,takyyuddînebûbekrmuhammedb. AlielHamevî,Hzânetu ledebve âyetu lerab, (tahk.muhammednâcib.ömer),beyrut,dâru lkutubi l lmiyye,2008,i,254;bedevîahmed Tabâne,Mu cemu lbelâgati l Arabiyye,Cidde,Dâru lmenâre,riyad,dâru rrifâ î,1988,s bnebi lsba elmsrî,bedî u lkur ân,(tahk.hfnîmuhammed eref)ficale,mektebetunehdati Msr,1957,s.314;a.mlf.,Tahrîru ttahbîr,(tahk.hfnîmuhammed eref)kahire,dâru tte âvun, 1995,s.599. ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

5 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB LMÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEKUYGULAMALARI Defalarcagelmeklesanaarlkverdim,dedim.Odasenarl srtmanimetlerle(hediyelerinle)verdin,dedi.ben,(misafirlii)uzattm, dedim.odasen,sevgibanuzattnsalamlatrdn,dedi. Buikibeyittebirinci ahs ve kelimelerinikonukolduuev sahibine yükolmavemisafirliiuzatarakonarahatszlkverme anla mndakullanrken;evsahibiolanikinciahs,aynifadelere nimet,he diyevesevgibakurma anlamnyüklemitir. bn Ebi lsba n söz sahibinin, muhatabn kelimelerini tersi bir mânâdakullanmas eklindedeözetlenebilecekolanbutanmnmah mudelhalebî 14 (ö.725/1325),abdulvehhâbennuveyrî 15 (ö.733/1333), elkazvînî 16 (ö.739/1338),yahyab.hamzael Alevî 17 (ö.749/1348),es Subkî 18 (ö.773/1372),etteftâzânî 19 (ö.792/1390),bnhcceelhamevî 20 (ö. 837/1434)veesSuyûtî 21 (ö.911/1505)gibipekçokmüellifyaklakayn ifadelerle geniletmi ve ikiye ayrmlardr. Bu taksimattan sonra da genelgörübuekildeyerlemitir Birkiininüzerinehükümbinaettiibir eydenkinayeolarak yaptbirnitelemeninkendisilehineyadaaleyhineolupolmadile 14 elhalebî, ehâbuddîn Mahmûd, Husnu ttevessul ilâ Snâ ati tterassul, Msr, elmatba atu l Vehbiyye,h.1298,s ennuveyrî, ehâbuddînahmedb.abdilvehhâb,nihâyetu lerabfîfunûni ledeb,kahire,dâru l Kutubi lmsryye,1929,vii, elkazvînî,celâleddîn Muhammed b. Abdirrahmân,elÎzâhfî Ulûmi lbelâga, (nr.muhammed Abdu lmun mhafâcî)beyrut,daru lcîl,vi, el Alevî,Yahyab.Hamzab.Alib. brahim,elîcâzliesrârikitâbi ttrâzfî UlûmiHakâiki l câz, (tahk.sabâtahir),beyrut,dâru lmedâri lslâmî,2007,s essubkî,behâuddînebûhâmidahmedb.alib. Abdi lkâfî, Arusu lefrâhfîerhitelhîs lmiftâh, (tahk.halilbrahimhalil)beyrut,dâru lkutubi l lmiyye,2001,ii, etteftâzânî, Sa duddîn Mes ûd b. Ömer,Kitâbu lmutavvel(erhu ttelhîs), stanbul, Matba a Âmire,1309,s bnhcce,age.,i, essuyûtî,ebu lfadl Abdurrahmânb.elKemalEbûBekrCelâleddîn, erhu Ukûdi lcumânfi l Me ânîve lbeyân,(tahk.brahimmuhammedelhamdânî,eminlokmanelhabbâr),beyrut,dâru l Kutubi l lmiyye,2011,s BudönemdeyaamolmasnaramenSafiyyuddînelHllî(ö.752/1351)gibibedî iyyesahibibaz müelliflerineserlerindebnebi lsba ntanmnauygunolanikincitanmalnmfakatilkinetemas edilmemitir.elhllî,safiyyuddînabdulazizb.serâyâb.aliessinbisî,erhu lkâfiyeti lbedî yyefî Ulûmi lbelâgativemehâsini lbedî,(tahk.nesîbneâvî),beyrut,dârusâdr,1992,s OMÜFD ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

6 HASANUÇAR 176 karmasdr. 25 Onlarbucümleyikendileriniizzetligördükleriiçinsöyle milerdir.kur ânonlarnsözlerinidorulamamaifadeniniçinidoldur OMÜFD ilgilibiraçklamayaplmaksznbunitelemeninbakabiriiçingeçerli olduununifadeedilmesidir. 23 elkavlubi lmûcibsanatnnbu ekildeicrasmuhatabnbirkonu ileilgiliherhangibireydenkinayeolarakveyasfatvb.yaptbirnite lemeüzerinebinaettiihükmün,sözsahibininayntanybakabirma kamatamasveyamuhatabnanlaynabrakarakbakabirhükmü onunüzerinetemellendirmesiileolmaktadr.budurumdamuhatabn ifadesininolumsuzbiralanaaktarmveyayergianlamyüklenmesisöz konusudur.örnein, Eer bu savatan Medine ye dönersek, erefli kimseler alçaklar and olsunkioradançkaracaktr diyorlard.oysaerefallah n,peygambe rininveinananlarndr,amaikiyüzlülerbugerçeibilmezler 24 âyetinde münâfklarnsözleriningerei,izzetliolannzelilolanmedine denç duklarmefhumunonlarnistediklerieyolmadndaaçkçagöstermi tir. Üstünlüün Allah a, elçisine ve mü minlere has klnmas, dolayl olarakmünafklarndilegetirdikleriüstünlükiddialarnboaçkarmak tadr Birkiininifadesindekullandsözünbirbakurularakkastetti inintersibiranlamatanmasdr. 27 Sözünbakaanlamlaratanmas ifadedeyeralanlafznmef ul,zarf,hal,harficergibiherhangibirmüte allknnzikredilmesieklindeolabileceigibi 28 ifadeninmuhtemelhakîkî veyamecâzîanlamlaryüklenmesiyledeolabilmektedir.budurumdaise 23 elkazvînî,elîzâh,vi,87;etteftâzânî,elmutavvel,s.444; bnhcce,age.,i,254;essuyûtî, erhu Ukûdi lcumân,s.298;elhâimî,ahmed,cevâhiru lbelâgafi lme ânîve lbeyânve lbedi,beyrut, Dâruhyâi tturâsi l Arabî,ts.,s elmunafikûn,63/7,8. 25 elkazvînî,elîzâh,vi,87;bnhcce,age.,i,254;essuyûtî,erhu Ukûdi lcumân,s Bulut,Ali,BelâgatMeânîBeyânBedî,stanbul,favYay.,2013,s elkazvînî,elîzâh,vi,87;etteftâzânî,elmutavvel,s.444; bnhcce,age.,i,254;essuyûtî, erhu Ukûdi lcumân,s.298;elhâimî,age.,s.384;elmerâgî,muhammedahmedhasan, lmu lbedî, Beyrut,Dâru l Ulûmi l Arabiyye,1991,s Bilgegil,age.,s.208;Akdemir,Hikmet,BelâgatTerimleriAnsiklopedisi,zmir,NilYaynlar,1999,s ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

7 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB LMÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEKUYGULAMALARI muhatabnifadesininolumlubiralanaaktarmveyaövgüanlamyük lenmesisözkonusudur.nitekim, kiyüzlüleriniçinde O(her sözekulakkesilen)birkulaktr diyerekpeygamberiincitenlervardr.de ki: Okulak,(Allah avemüminlereinanan,siziniçinhayrlolanveiçi nizdeninanankimselere)rahmetolanbirkulaktr 29 âyetindemünâfkla rnpeygamberimizesöylemiolduklar kelimesiallahtarafndanred dedilmemibilakisfarklbiranlamileaynifadedorulanmtr. 30 Efendimizinsafbirinsanolduuimasylaveherkesinonarahatça yaklapdilediinisöyleyebildii,onundaher eyekulakverdiiiçin kandrldanlamndamünâfklarntaktklarbuyafta,hembazmüs lümanlarnhz.peygamberin(sav)yannayaklamalarnhemdekendi lerihakkndakihaberleriefendimizeiletenmüminleriengelleyebilmek, peygamberin saygn kimselerideilde,bufakirvebasitinsanlardin leyiponlarainandngöstermekamacntayordu.hâlbukionunbu özelliindenkendilerideistifadeediyorlard.allah(cc)daonlarakendi kelimeleriylecevapvererek,onunvahyekulakverdiini,hayrlvetop lum yararna olan eyleri dikkate aldn, ikiyüzlülüklerini yüzlerine vurmadan dinlediini ve kendilerinin anlamadklar hayrl bir kulak olduunu,üstelikelçisininonlaraterbiyelidavranlarlayaklaarak ilti fat ettiini,toleransldavrandnveherkeseenginbirgönülleaçld ngüzelbirüsluplavekendilerinimûcipbirsözleifadeetmitir elKavlubi lmûcibsanatnnbelâgattakiyeriveyaknsanatlarla Münasebeti elkavlu bi lmûcib ilk kez fkh usulcülerinin kulland bir tartma yöntemiolarakkarmzaçkar.hernekadarkonuylailgilimüstakilbir babaçanolmamisedeilkolarakpezdevî(ö.493/1110)veebu lvefâbn 177 OMÜFD 29 ettevbe, 9/61. Bu âyet, essuyûtî nin (ö. 911/1505) bu tür için elkavlu bi lmûcib sanatna Kur ân danörnekgetirenigörmedimfakatbenbirâyetbulabildim dediiâyettir. 30 bn Âûr,eeyhMuhammedetTâhir,etTahrîru ttenvîr,tunus,1997,x,243;bulut,age,s ezzemaherî,ebu lkâsmmahmûdb. ÖmerCârullâh,elKeâf,Beyrut,Dâru lkutubi l Ilmiyye, 2003,II,275,276. ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

8 HASANUÇAR rethayatnayaplanvurgudolaysylakabulgörmemitir.dolaysylada 178 sözkonusuhadiselkavlubi lmûcibeuygunbirdelilolarakkabuledil OMÜFD Akîl(ö.513/1119)gibiâlimlerbukonuyatemasetmilerdir. 32 Usulve furû konusunda,uzmanolmayanfakîhi artacak,illetleilgilisalam sorusorma eklindetanmlananbuyöntem,ezzerkeî de(ö.794/1392) sistematizeedilerek i tirâzât çeitlerindenaltncsolarakkendisineyer bulmutur. 33 elkavlubi lmûcib,müfessirlertarafndangenelliklebelâgatâlimle rininanladgibianlalmtr.fakatbazmüfessirlerinanlay delil kabuledilmesineramentartmannsonbulmamas eklindedir.nite kimbazmüfessirlerce stmacehenneminbirsoluudur hadisi, Sizdencehennemeuramayacakyoktur.Bu, Rabbininyapmayüzerinealdkesinlemibirhükümdür 34 âyetinin delili olarak gösterilerek müminlerin cehenneme girmeyecekleri ifade edilmitir.bu,delilbakmndanuygunbulunsadaâyetinöncesindeahi mesineramentartmasürmektedir. 35 Belâgatilmi,elkavlubi lmûcibiusulcülerdenalmtr. 36 Ziramuha taba,farklanlamlaryüklenmiolankendiifadeleriylecevapvermeteme linedayananelkavlubi lmûcibsanat,usulcülerinatttemeldenyük selenbirtartmaüslubuolarakilkkezbnebi lsba (ö.654/1256)tara fndan ortaya çkarlmtr. 37 Fakat onun tanmnda elkazvînî nin (ö. 739/1338)elÎzâh ndayeralan lehineyadaaleyhine ifadesiyeralma maktadr elpezdevî, Sadru lslam Ebu lyusr Muhammed b. Muhammed b. Huseyn,Ma rifetu lhuceci er iyye,(tahk.abdulkâdirb.yasînb.nasrelhatîb)beyrut,muessetu rrisâle,2000,s.215;ebu l VefâAlib.Akîlb.Muhammedb.AkîlelBadadîelHanbelî,elVazhfîUsûli lfkh,(tahk.abdullah b.abdulmuhsinetturkî,beyrut,muessetu rrisâle,1999,ii, ezzerkeî,ebûabdillahbedruddînmuhammedb.bahadrb.abdillah,elbahru lmuhîtfîusûli l Fkh,(tahk.MuhammedTâmir)Beyrut,Dâru lkutubi l lmiyye,2000,iv, Meryem,19/ enkîtî, Muhammedu lemîn b. Muhammed b. elmuhtâr,edvâu lbeyânfîîdâh lkur ânibi l Kur ân,beyrut,dâru lfikr,1995,iii, essafedî, Ebu ssafâ Salahaddîn Halil,elHevlu lmu cibfi lkavlibi lmûcib, (tahk. Muhammed AbdulmecîdLâîn),Kahire,Dâru lâfâk l Arabiyye,2005,s bnebi lsba,bedî u lkur ân,s.314;a.mlf.,tahrîru ttahbîr,s bnebi lsba,bedî u lkur ân,s.314;elkazvînî,elîzâh,vi,87. ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

9 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB LMÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEKUYGULAMALARI elkavlu bi lmûcib sanat, elcâhz n (ö. 255/869) elluzu ve l cevâb adylabirbabaçt 39 veodönemdenüktelianlatmlardakvrak vezarifolmaamacylaveyasorulansorununskntsndankurtulmak içinkullanlan,essekkâkî nin(ö.626/1229)emir,istifhâmvenidâgibi ifadelerinbelâgîanlamlaratanptanmamasbalamndame ânîilmi içerisindedeerlendirdiieluslûbu lhakîmiilebirtutulmutur.fakat essekkâkî nin muhatababeklemedii ekildekarlkveyasorusoran kiiyearzulamadbircevapvermek 40 eklindetanmladeluslûbu l hakîm,elkavlubi lmûcibinikinciksmileaynolsada 41 bütünolarak bakldndaaralarndakifarkgörülebilmektedir. bnebi lsba n,essekkâkîgibiediplerineluslûbu lhakîmbal altndaelealdsanataeserlerindebirfaslaçmamasve bnhcceel Hamevî nin(ö.837/1434)busanatelkavlubi lmûcibsanatileayn balkaltndaincelemesi 42 herikisiarasndafarkgörmediklerinigöster mektedir.konuyumuhassinâtmâ neviyye yedâhiledenmahmudel Halebî(ö.725/1325),AbdulvehhâbenNuveyrî(ö.733/1333),elKazvînî veârihlerideelkavlubi lmûcibsanatnikiyeayrmlardr. 43 essuyûtî (ö.911/1505)busanatnikincitürüileilgiliolarak Kur ân danörnek getirenigörmedimfakatbenbirâyetbulabildim demitir. 44 elkavlubi l mûcibsanatnistidrâkvemuâkeleeklindeisimlendirenlerdevardr. 45 NitekimesSafedî(ö.764/1363)elhevlu lmu cibfi lkavlibi lmûcibadyla müstakilbireserkalemealarakelkavlubi lmûcibilearalarndairtibat kurulan muâkele, eluslûbu lhakîm, istidrâk ve te attuf gibi sanatlar arasndakifarklarelealmvebunlarpekçokörnekleaçklamtr elcâhz,ebûosman Amrb.Bahrb.MahbûbelKinânîelLeysî,elBeyânve ttebyîn,(tahk. Abdu s SelâmMuhammedHarun)Kahire,Matba atulecneti tte lîf,1948,ii, essekkâkî,ebûyakubyusufb.ebîbekrmuhammedb.ali,miftâhu l Ulûm,(nr.Na îmzerzûr), Beyrut,Dâru lkutubi lhilmiyye,1987,s etteftâzânî,erhu lmuhtasar,i, bnhcce,age.,i, MahmûdelHalebî,age.,s.85;enNuveyrî,age.,VII,170;elKazvînî,elÎzâh,VI,87;esSubkî,age.,II, 373;etTeftâzânî,elMutavvel,s essuyûtî,ebu lfadlabdurrahmanb.elkemalebûbekrcelâleddîn,mu teraku lakrânfî câzi l Kur ân,(tahk.ahmedemsuddîn)beyrut,dâru lkutubi l lmiyye,1988,i, elkavâsimî,bessâm Abdu l Afuv, elhevlu lmu cibfi lkavlibi lmûciblisalâhddînessafedî Mecelletu l Câmi ati lslâmîyye,filistin,2011,say:1,s elkavâsimî,agm.,s OMÜFD ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

10 HASANUÇAR 180 lerin aralarndaki farkllklara ramen elkavlu bi lmûcib sanatn el uslûbu lhakîmileaynkabuletmesi 51 modernbelâgatkitaplarndadael OMÜFD elkavlubi lmûcibveeluslûbu lhakîmsanatlarnikisütkardee benzetensadruddînb.ma sûmelmedenî nin(ö.1119/1707)görüüne görehernekadarbusanatlarnaynolduunusöyleyenlerolsadaher ikisininfarklyönlerivardr. 47 elkavlubi lmûcib,sözsahibininsözüne ztbiranlamagelecekbirsözlekarlkvermekiken,eluslûbu lhakîmde beklemediivearzulamadbirekildefakatmuhatapiçindahaönemli olduudüünülerekverilenbiryantsözkonusudur. 48 Busanattasözcüükullanlmadiçinistidrâksanatvemuha tabbakabiryöneiletenbirifadeolmadiçineluslûbu lhakîmsanat yoktur. 49 Hasmahasmnifadesininztanlamagelecekekildeiadesiolan busanat,buyönüyleveaynlafzlardafarklanlamlarbarndrmasyö nüylete attufsanatndanayrlmaktadr. 50 Muâkeledeiseztbiranlama tanmasözkonusudeildir. bnebi lsba (ö.654/1256)vebnhcce(ö.837/1434)gibidilbilimci uslûbu lhakîmsanatnelkavlubi lmûcib inbiraltbalveyatam tersiolarakdeerlendirenmüelliflerinolmas 52 bukonuyaörnekolabile cekâyetlerleeluslûbu lhakîmsanatndanbirkaçâyetemukayeseliola rakdeinmeyigerekliklmtr. Sanahilâlhalindekiaylarsorarlar.Deki: Onlar,insanlarnvehacva kitlerinin ölçüsüdür. Evlere arkalarndan girmeniz iyilik deildir; iyi kimsekötülüktensaknankimsedir.evlerekaplarndangirin;allah tan saknnkimurâdnzaerersiniz 53 âyetindemüriklerinsorusuönceip 47 enmedenî,age.,ii, ennuveyrî,age.,vii,170;elkavâsimîagm.,s bnhcce,age.,i,254;elkavâsimîagm.,s bnebi lsba,bedî u lkur ân,s.314, bnhcce,age.,i, elmerâgî, Ahmet Mustafa, Ulûmu lbelâgaelbeyânve lme ânîve lbedi, Kahire, Dâru lâfâk l Arabiyye,2000,s.408;elMeydânî,AbdurrahmanHasanHabenneke,elBelâgatu l ArabiyyeUsusuhâ ve UlûmuhâveFunûnuhâ,am,Dâru lkalem,beyrut,eddâru âmiyye,1996,i, elbakara,2/189. ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

11 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB LMÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEKUYGULAMALARI gibiolanhilâlinbüyüyerekyarmayvedolunayolmashakkndaiken sorularnabeklemedikleribir ekildeaynfonksiyonlarylacevapveril mitir. 54 Buâyetileelkavlubi lmûcibeörnektekiledenâyetlerkyasland nda öyle bir fark ortaya çkmaktadr. eluslûbu lhakîm sanatnda muhatabnsorduuhilâlleilgilisorudaarzuettiicevabnverilmesinin onuniçinönemi,verilencevaptandahadeerlideildir.muhatapbekle mediibiryantalmtr.ziraeluslûbu lhakîmdeüzerindedurulmaya veyasorusorulmayadahalaykolduunadikkatçekmeküzerekonuyu muhatabn kastettiinin dnda bir yere tayarak karlk verme söz konusudur. 55 Fakat ve âyetlerindesözünmukabili yineaynsözdür.adetamuhataplarkendisözlerininaltndaezilmiler dir.ziraelkavlubi lmûcib deifadeyalafzentekrarediliryadadoru lanr. 4.elKavlubi lmûcibsanatnnkur ânkerîm dekidieruygulama lar Kur ânkerîm deelkavlubi lmûcibsanatnaörnekolabilecekpekçok âyetvardr.tabikibunlardanbazlarilkbaktagörülebileceknetlikte deildir.birkaçâyetlesnrlolmayanelkavlubi lmûcibinengüzelör neiiseiçindeeluslûbu lhakîmsanatnndabulunduuuâyettir. Eerdorusöyleyenleriseniz, ufetihnezamanm? diyorlar.deki: Fetih(Kyamet)günü,inkâredenlereimanetmelerifaydavermeyecek tir.onlaragözdeaçtrlmayacaktr OMÜFD 54 ettîbî,erefuddînhuseynb.muhammed,kitâbu ttibyânfî lmilme ânîve lbedî ve lbeyân,(thk. Hâdî AtyyeMatarelHilâlî)Beyrut, Âlemu lkutub,1987,s.297;etteftâzânî,erhu lmuhtasar,i, 122;elÂlûsî,Mahmutukrî,Rûhu lme ânîfîtefsîri lkur âni l Azîmve sseb lmesânî,beyrut,dâru hyâi tturâsi l Arabî,h.1353,II, essekkâkî(ö.626/1229)buksmtanmaeklemiolmasadabusanatlailgilideerlendirmeyaparken eluslûbu lhakîm in kibarbirekildemuhatabuyarmayveonudüündüündekendisiiçindaha önemliolanailetmeyiamaçladiçinsorusorankiiyisormayankiikonumunagetirdiinden bahsetmitir.sekkâkî,age.,s.327;etteftâzânî,erhu lmuhtasar,i, essecde,32/28,29.elâlûsî,age.,xxi,140;bn Âûr,age.,XXI,243. ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

12 HASANUÇAR lardanisenmelekleribizegetirsene dediler.bizmelekleriancakgerekin 182 ceindiririz.otakdirdedecezagörecekleraslageri braklmazlar.doru OMÜFD Kâfirlerin,banagetirdikleriismiiaretlealaycbirtavrtaknarak Müslümanlarakendilerinimalupedeceklerigünüsorarlarken ifadesinikullanmalarveseçtiklerianlamüzerinebiryorumyaplmaks zncevapcümlesindeaynkelimeninkendileriniaknaçevirecekekil dekyâmetanlamnyüklenmesielkavlubi lmûcibsanatn,busorunun onlarnbeklemediibiryantbulmasiseeluslûbu lhakîmsanatngös termektedir.böylecekâfirlerhemfetihgününütayinetmekonusunda çabalamaktanvazgeçmeyehemdemüminleradnazaferingerçekleecei haberini mündemiç olan gerçek fetih (kyâmet) gününe hazrlanmaya davetedilmitir. Onlar: EykendisineKitapindirilenkimse!Senmutlakadelisin.Doru sukitap Bizindirdik,onunkoruyucusudaelbetteBiz iz. 57 BuâyettedekâfirlerinHz.Muhammed i(sav)alayaaldklarnzan nederekkur ânileilgilikullandklar kelimesi,onlarniçiniboalta rakazlarndageveledikleribirkelimeolmaktançkm, ifadeleriylekarlkbulmutur.cevabngecikmesininsebebiise arayabakabirsanatn(lef funer)girmesidir. 58 elkavlubi lmûcibsanatnnbirdierörnei: Döndüünüzdekendile rine çkmamanz için, Allah a yemin edeceklerdir. Siz onlardan yüz çevirin 59 âyetindeki ifadesi, Münâfklarn Müslümanlardan kendileriniknamamalarnistemesiileilgiliiken,aynkelimeaynharfi cerrvezamirlekelimeninhangianlamdaolduuileilgilibiraçklama yaplmaksznonlarnkastetmedikleribiranlamyüklenmitir.aynkeli menintekraredilmesidolaysyla,çaldklarkapnnkendilerineaçld 57 elhicr,15/ bn Âûr,age.,XIV, ettevbe,9/95.bn Âûr,age.,XI,9. ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

13 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB LMÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEKUYGULAMALARI nzannedenmünâfklar pislik olduklariçinmüslümanlarnkendileri neyaklamamalarnnemredildiini ifadesiyleörendiklerinde adetaaknadönmülerdir. Bazmüfessirlerelkavlubi lmûcibsanatnnmevcutözelliinita diçindiyaloiçerisindegeçenifadeleridebusanatadâhiletmilerdir. (Firavun)sonunda yapacandayaptn.sennankörünbirisin dedi. Musa: Oii(kasten yaptmsaistemeyerekveaknlkla)yaptm,dedi 60 âyetindefiravun un Musa y(as)susturmakiçinkorkutmavetehditiçeriklikullandifade aynylakarlkbulduundandolaycesaretanlamkazanmveelkavlu bi lmûcibsanatnnikincitürüiçingüzelbirörnekoluturmutur. 61 Ben zerbirdurum brahimsuresininonuncuvedevamedenâyetindede Kâfirlerin Allah n elçisine insan olmas dolaysyla yaptklar itirazn karlnnyineinsanolmasnndorulanmaseklindeverilerekgöste rilmitir. 62 Kur ânkerîm dekullanlanbuüslubunifadeyekattgüzellikve anlamakazandrdderinnükte,bazenmüslüman amusa nn(as)bu radaki ifadesinde olduu gibi zor zamanda doru olmay öretirken, bazendeinananlarnmünafklarlaolanilikilerineyönverdiinigöster mekte ve onlarn kelime üzerinden yapmaya çaltklar tahrifatn bir cevabolmaktadr.kendilerinebir beer inpeygamberolarakgönde rilmesinikabuletmeyeninsanlara evetsizebirbeergönderildi diyerek bukonudauyarcnnolmasmümkünolantek ekildegönderildiini açkçaizahetmektedir.haddizatndaiçeriikrcolmayanbuüslup, muhatabnkullandkelimelerüzerindekigücünütestederek,hakikati aramaçabalarkonusundabirtevikdebarndrmaktadr.diertaraftan Kur ân n feth kelimesinekazandrdanlamdaolduugibi,müslü manlarn kendi terimlerinin içeriklerini kendilerinin belirleyebilecei konusunda da ince bir nüktenin varlndan söz etmek mümkündür. 60 euarâ,26/19,20.bn Âûr,age.,XIX, Buâyettekielkavlubi lmûcibfarklcümlelerdeolduuiçinbnebi lsba(ö.654/1256)vebnhcce (ö.837/1434)gibibazdilbilimcilerintanmnndndakalmaktadr. 62 bn Âûr,age.,XIII,201.Fakatsözkonusuâyet, edatbulunduuiçinbazdilbilimcilerinelkavlu bi lmûcibtanmnauymamaktadr. 183 OMÜFD ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

14 OMÜFD HASANUÇAR Zikr kelimesininiçeriininboaltlmasnaimkântannmamas, izzet kavramnayüklenenanlamvedeitirilmesinemüsaadeedilmeyeniçeri iyleilgiliyaplannükteliöütteolduugibi.pekimüslümanolmayan insanlardorubireysöyleyemezlermikikullandklarkelimelerinan lamvebalamlarnamüdahaleedilsin?aksineohusustadahimüsama halolduunuîmaedenbirüsluplamünafklarnifadelerindeki kulak kelimesiniaynenkullanankur ân,kelimenintebdîlolunanhaliyletariz yapmakta ve Müslümanlarn nazarn dokundurma yoluyla yaplan uyarlaraçekmektedir. Kur ânkerîm deburadaverilenörneklerinharicinde,muhatabn ifadesinindirekolarakzikredilmeyipsadecesözlerininaktarldbaz âyetlerdevardr.buâyetlerbazdilbilimcilertarafndanbusanatadâhil edilmitir. 184 Allah inananlarn dostudur, onlar karanlklardan aydnla çkarr. nkâredenlerinisedostlartauttur.onlaraydnlktankaranlklarasü rüklerler.teonlarcehennemliklerdir,oradatemellikalacaklardr. 63 Buayetikerimedekâfirlerinkendilerineyardmedecekdostlarnn olduunuiddiaetmeleriallahtarafndanonaylanmfakatdostukendi sinebilefaydasolmayantautolanlarnkaranlklarasürüklenecekleri vurgulanmtr. 64 Kur ânkerîm demüfessirlerinelkavlubi lmûcibolarakkabulet tiibakaâyetlerdevardr.fakatbuâyetlerdebirtartmaüslubuolarak kullanlanbusanatnifadeiçerisindeyeralmasgerekenikilafzndanbiri cümledemevcutdeildir.konuyadâhiledebileceimizbuekildekiâyet 63 elbakara,2/ Ebu lfadl Abdurrahmânb.elKemalEbûBekrCelâleddînesSuyûtî,Fethu lcelîlli l Abdi zelîl, (çev.halilov,rza,eren,cüneyt),erzurum,2001,s.43. ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

15 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB LMÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEKUYGULAMALARI ler unlardr: elenbiyâ, 21/34; 65 Sâd, 38/75; 66 elankebût, 29/8; 67 Nûh, 71/18; 68 elnsân,76/2; 69 elbeyyine,98/5. 70 Sonuç Kur ânkelimelerindesradanlkolamaz.herinsannanlayabileceibir kitapolmasnaramen,hiçbirinsannbenzerbirsuresinimeydanageti remeyeceii câz,öncelikleonuntabiatndavarolanbelâgatylailgilidir. Bedî ilmiiçerisinde,ifadeyidahaetkilibiçimdesunmaamacta yansanatlarnanlamboyutuileilgiliolanmuhassinâtma neviyye(an lamlailgilibedî sanatlar)ksmndayeralanelkavlubi lmûcibsanat, sözsahibinindinleyeneaitbirsözüreddetmesineramenosözüngerek tirdiihükmükabuletmesidemektir.bu,muhatabnbirkonudakihük münüonaylaypmaksadnbakabireydesabitklmakyadalafzlarn bakabireyehamletmekeklindeolmaktadr. Kur ân nazdenemeyecekmiktardakiâyettekullandbuüslup, kelimelerarassözdizimiesasnadayalolarakifadeninperdearkasn görmeyiamaçlayanbirokumagerektirmektedir.ayrcaifadeyekazan drdmünazarateknii,muhatabnlafnbilenbirinsanolmayazorla maktadr. Kur ân, fütursuzca kullanlan her sözün karlnn bazen muhataplarnköeyesktrarakbazenhakikatigörenekadardüünme lerisalayarakvb.baka ekillerdeverildiinibumetodlagöstermekte dir. 185 OMÜFD Kaynakça el Alevî,Yahyab.Hamzab.Alib.brahim,elÎcâzliEsrâriKitâbi ttrâzfî Ulûmi Hakâiki l câz,(tahk.sabâtahir),beyrut,dâru lmedâri lslâmî,2007. elâlûsî, Mahmut ukrî, Rûhu lme ânî fî Tefsîri lkur âni l Azîm ve sseb l Mesânî,Beyrut,Dâruhyâi tturâsi l Arabî,h Akdemir,Hikmet,BelâgatTerimleriAnsiklopedisi,zmir,NilYaynlar,1999. bn Âûr,eeyhMuhammedetTâhir,etTahrîru ttenvîr,tunus, bn Âûr,age.,XVII, elâlûsî,age.,xxiii, bn Âûr,age.,XX, bn Âûr,age.,XXIX, bn Âûr,age.,VII, bn Âûr,age.,XXX,480. ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

16 186 OMÜFD HASANUÇAR Bedevî Ahmed Tabâne, Mu cemu lbelâgati l Arabiyye, Cidde, Dâru lmenâre, Riyad,Dâru rrifâ î,1988. Bilgegil,M.Kaya,EdebiyatBilgiveTeorileri(Belâgât),stanbul,EnderunKitabe vi,1989. elcâhz,ebûosman Amrb.Bahrb.MahbûbelKinânîelLeysî,elBeyânve t Tebyîn, (tahk. Abdu sselâm Muhammed Harun) Kahire, Matba atu Lecneti tte lîf,1948. elcurcânî,ebu lhasanseyyîderifalib.muhammedb.ali,etta rîfât,stanbul, MatbaaiÂmire,1253. Çöenli,SadiDemirayak,Kenan,ArapDiliKaynaklar,Erzurum,AtatürkÜniver sitesifenedebiyatfakültesiyaynlar,2000. Doan,Mehmet,BüyükTürkçeSözlük,Ankara,VadiYaynlar,2001. bnebi lsba elmsrî,bedî u lkur ân,(tahk.hfnîmuhammed eref)ficale, MektebetuNehdatiMsr,1957.,Tahrîru ttahbîr,(tahk.hfnîmuhammed eref)kahire,dâru tte âvun, Ebu lvefâ,alib.akîlb.muhammedb.akîlelbadadîelhanbelî,elvazhfî Usûli lfkh, (tahk. Abdullah b. Abdulmuhsin etturkî, Beyrut, Beyrut, Muessetu rrisâle,1999. bn Fâris,Ebu lhuseyn Ahmed b. Zekeriyyâ,Mu cemumekâyîsi lluga, (tahk. AbdusselâmMuhammedHarun),Beyrut,Dâru lfikr,1979. elhalebî,ehâbuddînmahmûd,husnu ttevessulilâsnâ ati tterassul,msr,el Matba atu lvehbiyye,h elhâimî,ahmed,cevâhiru lbelâgafi lme ânîve lbeyânve lbedi,beyrut,dâru hyâi tturâsi l Arabî,ts. bnhcce,takyyuddînebûbekrmuhammedb. AlielHamevî,Hzânetu ledeb ve âyetu lerab, (tahk. Muhammed Nâci b. Ömer), Beyrut, Dâru l Kutubi l lmiyye,2008. elhllî, Safiyyuddîn Abdulaziz b. Serâyâ b. Ali essinbisî, erhu lkâfiyeti l Bedî yyefî Ulûmi lbelâgativemehâsini lbedî,(tahk.nesîbneâvî),bey rut,dârusâdr,1992. elkavâsimî, Bessâm Abdu l Afuv, elhevlu lmu cib fi lkavli bi lmûcib li SalâhddînesSafedî Mecelletu l Câmi ati lslâmîyye,filistin,2011,say:1. elkazvînî, Celâleddîn Muhammed b. Abdirrahmân,elÎzâhfî Ulûmi lbelâga, (nr.muhammed Abdu lmun mhafâcî)beyrut,daru lcîl,ts. bnmanzûr,ebu lfadlcemâleddînmuhammedb.mukerremelmsrî,lisânu l Arab,Beyrut,Dâruhyâi tturâsi l Arabî,1995. elmerâgî,ahmetmustafa, Ulûmu lbelâgaelbeyânve lme ânîve lbedi,kahire, Dâru lâfâk l Arabiyye,2000. elmerâgî, Muhammed Ahmed Hasan, lmu lbedî, Beyrut, Dâru l Ulûmi l Arabiyye,1991. ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

17 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB LMÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEKUYGULAMALARI elmeydânî,abdurrahmanhasanhabenneke,elbelâgatu l ArabiyyeUsusuhâve UlûmuhâveFunûnuhâ, am, Dâru lkalem, Beyrut, eddâru âmiyye, Müderrisolu,Ahmet,TelhisEbyâtnn erhibinbirhakikât,(haz. ükrüözger), stanbul,çamlcayay.,2006. ennuveyrî,ehâbuddînahmedb.abdilvehhâb,nihâyetu lerabfîfunûni ledeb, Kahire,Dâru lkutubi lmsryye,1929. elpezdevî, Sadru lslam Ebu lyusr Muhammed b. Muhammed b. Huseyn, Ma rifetu lhuceci er iyye,(tahk.abdulkâdirb.yasînb.nasrelhatîb) Beyrut,Muessetu rrisâle,2000. essafedî,ebu ssafâsalahaddînhalil,elhevlu lmu cibfi lkavlibi lmûcib,(tahk. MuhammedAbdulmecîdLâîn),Kahire,Dâru lâfâk l Arabiyye,2005. essekkâkî,ebûyakubyusufb.ebîbekrmuhammedb.ali,miftâhu l Ulûm,(nr. Na îmzerzûr),beyrut,dâru lkutubi lhilmiyye,1987. essubkî,behâuddînebûhâmidahmedb.alib. Abdi lkâfî, Arusu lefrâhfî erhitelhîs lmiftâh,(tahk.halil brahimhalil)beyrut,dâru lkutubi l lmiyye,2001. essuyûtî, Ebu lfadl Abdurrahmân b. elkemal Ebû Bekr Celâleddîn, erhu Ukûdi lcumân fi lme ânî ve lbeyân, (tahk. brahim Muhammed el Hamdânî, Emin Lokman elhabbâr), Beyrut, Dâru lkutubi l lmiyye, 2011.,Mu teraku lakrânfî câzi lkur ân, (tahk. Ahmed emsuddîn) Beyrut, Dâru lkutubi l lmiyye,1988.,fethu lcelîlli l Abdi zelîl,(çev.halilov,rza,eren,cüneyt),erzurum, emseddinsami,(nereden,ahmetcevdet)kâmûsitürkî,stanbul,çarya ynlar,1987. enkîtî, Muhammedu lemîn b. Muhammed b. elmuhtâr,edvâu lbeyânfî Îdâh lkur ânibi lkur ân,beyrut,dâru lfikr,1995. etteftâzânî,sa duddînmesûdb.ömer, erhu lmuhtasar alâtelhîs lmiftâhli l HatîbelKazvînîfi lme ânîve lbeyânve lbedi, Gaziantep, Mektebetu s Sahâbe,ts.,Kitâbu lmutavvel(erhu ttelhîs),stanbul,matba aâmire,1309,s.444. ezzemaherî,ebu lkâsmmahmûdb. ÖmerCârullâh,elKeâf,Beyrut,Dâru l Kutubi l Ilmiyye,2003. ezzerkeî, Ebû Abdillah Bedruddîn Muhammed b. Bahadr b. Abdillah,el Bahru lmuhîtfîusûli lfkh, (tahk. Muhammed Tâmir) Beyrut, Dâru l Kutubi l lmiyye, OMÜFD ONDOKUZMAYISÜNVERSTESLAHYATFAKÜLTESDERGS[2013]say:35

18

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

VAHİY SIRASINDA HZ. PEYGAMBER İN MELEKİYETE YÜKSELMESİ YA DA VAHİY MELEĞİNİN BEŞERİYETE BÜRÜNMESİ TEORİSİ

VAHİY SIRASINDA HZ. PEYGAMBER İN MELEKİYETE YÜKSELMESİ YA DA VAHİY MELEĞİNİN BEŞERİYETE BÜRÜNMESİ TEORİSİ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 5 Sayı 10 Aralık 2015, ss. 17-26 Makale Gön. ve Onay Tar.: 08.11.2015-13.12.2015 VAHİY SIRASINDA HZ. PEYGAMBER İN MELEKİYETE YÜKSELMESİ YA DA VAHİY MELEĞİNİN BEŞERİYETE BÜRÜNMESİ

Detaylı

SAHÂBE EVÂİLİ VE İLK DÖNEM UZMANLARI

SAHÂBE EVÂİLİ VE İLK DÖNEM UZMANLARI Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2014/1, c. 13, sayı: 25, ss.125-160. http://dx.doi.org/10.14395/jdiv79 SAHÂBE EVÂİLİ VE İLK DÖNEM UZMANLARI Mahmut YAZICI * Özet: Sözlükte; ilk, önce, başlangıç

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Ğ İ öğ Ğ Ğ ö Ö ö Ğ İ İ ö Ğ İĞİ Ğ İĞ İ İ İ İ Ğİ İ İ İ İ ö Ö ö ö İ Ğ İ Ğ ö İ Ğ İ ö İ İ Ğ ö ö ö ö Ö Ğ ö ö Ğİ ö öğ öğ İĞ ö İ İ İ Ğ Ğ ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö Ö ö Ö ö ö ö Ö ö ö ö Ğ öğ Ğ öğ Ö Ğ ö İ ö ö Ö ö ö Ö

Detaylı

ARAP DİLİNDE RETORİĞİN BİR BİLİM DALI OLARAK DOĞUŞU, GELİŞİMİ VE ÖNCÜLERİ

ARAP DİLİNDE RETORİĞİN BİR BİLİM DALI OLARAK DOĞUŞU, GELİŞİMİ VE ÖNCÜLERİ 1007 ARAP DİLİNDE RETORİĞİN BİR BİLİM DALI OLARAK DOĞUŞU, GELİŞİMİ VE ÖNCÜLERİ KIZIKLI, Zafer * TÜRKİYE/ TУРЦИЯ ÖZET Retorik, sözü etkin ve yerinde kullanma sanatıdır. Eski Yunanla birlikte başlayan bu

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLÂHĠYAT FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLÂHĠYAT FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ YAYINLARI HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLÂHĠYAT FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ HAKEMLĠ DERGĠ YIL: 11 SAYI: 15 OCAK-HAZĠRAN 2006 - ġanliurfa 2 Harran Ün. Ġlahiyat Fak. Dergisi, Yıl:11,

Detaylı

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ Osman Aydınlı, İslam Düşüncesinde Aklîleşme Süreci Mutezilenin Oluşumu ve Ebu l-huzeyl Allaf, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2001, 287 s. (ISBN 975-8190-35-0) Mezhepler, içinde

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

AN ANALYSIS OF A QURAN VERSE ON ADULTERY FROM THE COMMUNICATION PSYCHOLOGY PERSPECTIVE

AN ANALYSIS OF A QURAN VERSE ON ADULTERY FROM THE COMMUNICATION PSYCHOLOGY PERSPECTIVE Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2009/2, Sayı: 10 Journal of Süleyman Demirel University Institue of Social Sciences Year:2009/2, Number: 10 ZĐNA HAKKINDAKĐ BĐR ÂYETĐN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI ARAP DİLİ VE BELAĞATI BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI ARAP DİLİ VE BELAĞATI BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI ARAP DİLİ VE BELAĞATI BİLİM DALI EBÛ HAYYÂN EL- ENDELUSÎ NİN HAYATI ve İRTİŞÂFU D- DARAB MİN LİSÂNİ L- ARAB ADLI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

İSLÂM FIKHINDA TESETTÜR (*)

İSLÂM FIKHINDA TESETTÜR (*) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 19 Sayı: 64 (Güz 2015) 253 İSLÂM FIKHINDA TESETTÜR (*) Suat ERDEM (**) Öz Sözlükte gizlenmek anlamına gelen tesettür, dini bir kavram olarak, kişinin bir zaruret bulunmaksızın

Detaylı

LİSANS MEZUNİYET NOTU 25.449 77.50 7,75 54 16.2 73.918 (2.58) 75.80 22.74 83.75 8.375 36 10.08 66.608 GİRİŞ SINAV JÜRİSİ

LİSANS MEZUNİYET NOTU 25.449 77.50 7,75 54 16.2 73.918 (2.58) 75.80 22.74 83.75 8.375 36 10.08 66.608 GİRİŞ SINAV JÜRİSİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU Giriş Sınav Jürimiz, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Zekât Nisablarının Vergi Matrahları Açısından Değerlendirilmesi * 1

Zekât Nisablarının Vergi Matrahları Açısından Değerlendirilmesi * 1 ZEKÂT NİSABLARININ VERGİ MATRAHLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2014/2 CİLT: 1 SAYI: 1 s. 17-44 Zekât Nisablarının Vergi Matrahları Açısından Değerlendirilmesi

Detaylı

Kur ân da İ râb Farklılıklarını Ortaya Çıkaran Faktörler ve Bunların Anlam Üzerindeki Etkileri*

Kur ân da İ râb Farklılıklarını Ortaya Çıkaran Faktörler ve Bunların Anlam Üzerindeki Etkileri* Kur ân da İ râb Farklılıklarını Ortaya Çıkaran Faktörler ve Bunların Anlam Üzerindeki Etkileri* Özet Emrullah ÜLGEN** Ayetlerin i râb analizlerine ilişkin yazılmış eserler incelendiğinde aynı lafız ya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY 1. Adı Soyadı : Halil İbrahim KUTLAY. Doğum Tarihi : 0 / 10/ 197 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

KUR'AN'DA MEYSİR KAVRAMI ve GÜNÜMÜZDEKİ BAZI KUMAR TÜRLERİNİN BU ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİ

KUR'AN'DA MEYSİR KAVRAMI ve GÜNÜMÜZDEKİ BAZI KUMAR TÜRLERİNİN BU ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİ KUR'AN'DA MEYSİR KAVRAMI ve GÜNÜMÜZDEKİ BAZI KUMAR TÜRLERİNİN BU ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİ Necdet ÜNAL * Özet Kur ân-ı Kerim de geçen ve kumar anlamına gelen meysir kelimesinin ele alındığı bu makalede,

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

HADİS DERSİ SORULARI (17 MAYIS 2015)

HADİS DERSİ SORULARI (17 MAYIS 2015) HADİS DERSİ SORULARI (17 MAYIS 2015) 1. Müsnedler gibi sahabe adına veya musannifin hocalarının adına yahut ravilerin Ģehirlerine, kabilelerine göre alfabetik olarak düzenlenen hadis kitabı türüne ne ad

Detaylı

Sorularlarisale.com. Dalaletin k?s?mlar? ve bunlara reddiye. Bu bölümde, Tûr suresinde ardarda âyetlerde ifade edilen ilzam örnekleri yer almaktad?r.

Sorularlarisale.com. Dalaletin k?s?mlar? ve bunlara reddiye. Bu bölümde, Tûr suresinde ardarda âyetlerde ifade edilen ilzam örnekleri yer almaktad?r. Sorularlarisale.com Kur'an'ın beyanındaki beraatin mucizeliğini gösteren, Tûr sûresinin yirmi dokuzuncu ayetinden kırk üçüncü ayetine kadar devam eden uzunca bir örnek veriliyor; açıklar mısınız? Dalaletin

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

SÜNNÎ GELENEKTE MÛCİZE KAVRAMI VE HZ. SALİH İN DEVE MÛCİZESİ

SÜNNÎ GELENEKTE MÛCİZE KAVRAMI VE HZ. SALİH İN DEVE MÛCİZESİ 137 SÜNNÎ GELENEKTE MÛCİZE KAVRAMI VE HZ. SALİH İN DEVE MÛCİZESİ H. İbrahim BULUT* Özet Peygamberler, ortaya koyacakları delillerle Allah elçisi olduklarını ispat ve böylece muhataplarını ikna etmek durumundadırlar.

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ SON GÜN için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ Ezan Mucizesi 1 Burada, yüce Al-lah tarafından hz. Muhammede (a.s.) öğretilip hediye edilmiş olan o mübarek Ezanda saklı olan 19 kodlu, en muazzam Simetrik

Detaylı

BAKÎ İBN MAHLED EL-KURTUBÎ (201-276/816-889) VE MÜSLÜMAN İSPANYA DAKİ HADİS EDEBİYATI ÇALIŞMALARINA KATKISI*

BAKÎ İBN MAHLED EL-KURTUBÎ (201-276/816-889) VE MÜSLÜMAN İSPANYA DAKİ HADİS EDEBİYATI ÇALIŞMALARINA KATKISI* BAKÎ İBN MAHLED EL-KURTUBÎ (201-276/816-889) VE MÜSLÜMAN İSPANYA DAKİ HADİS EDEBİYATI ÇALIŞMALARINA KATKISI* Ebû Naim Muhammed REİSUDDİN Department of Islamic Studies, University of Dhaka. Çeviren: Dr.

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

İMÂM ŞÂFİÎ DE LAFZA BAĞLI HADÎS/SÜNNET YORUMU

İMÂM ŞÂFİÎ DE LAFZA BAĞLI HADÎS/SÜNNET YORUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ (HADÎS) ANABİLİM DALI İMÂM ŞÂFİÎ DE LAFZA BAĞLI HADÎS/SÜNNET YORUMU Doktora Tezi Muammer BAYRAKTUTAR ANKARA- 2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SÖZLÜKBİLİM VE ARAPÇA SÖZLÜK ÇALIŞMALARINA TARİHSEL BİR YAKLAŞIM. Anahtar Kelimeler: Sözlük, sözlük bilim, leksikografi, Arapça.

SÖZLÜKBİLİM VE ARAPÇA SÖZLÜK ÇALIŞMALARINA TARİHSEL BİR YAKLAŞIM. Anahtar Kelimeler: Sözlük, sözlük bilim, leksikografi, Arapça. SÖZLÜKBİLİM VE ARAPÇA SÖZLÜK ÇALIŞMALARINA TARİHSEL BİR YAKLAŞIM Anahtar Kelimeler: Sözlük, sözlük bilim, leksikografi, Arapça. Galip Yavuz * Bu çalışmamızın amacı, Arap dili alanında daha önceden yapılmış

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

ARAPÇADA AÇIK MÜENNESLİK TÂ SI VE KUR ÂN-I KERÎM DE KULLANIMI ÖZET

ARAPÇADA AÇIK MÜENNESLİK TÂ SI VE KUR ÂN-I KERÎM DE KULLANIMI ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 651-668 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.8212 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY ARAPÇADA AÇIK

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

CÜMLE BİRİMLERİ ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER

CÜMLE BİRİMLERİ ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER CÜMLE BİRİMLERİ ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER Henriette GEZUNDHAYJT Türkçeye Uygulama: R. FİLİZOK Geleneksel Dil bilgisi ve Yapısal Dil bilimi Geleneksel dil bilgisi, kelime türlerini farklı ölçütlere dayanarak

Detaylı

KANDİL GECELERİ. 1. Kadir Gecesi

KANDİL GECELERİ. 1. Kadir Gecesi KANDİL GECELERİ Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler; Rabiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib, yine Recep ayının yirmiyedinci gecesi olan Mirac,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

A View of the Allegations Regarding Changing Rulings in the Context of the Second Caliph Omar s Some Practices.

A View of the Allegations Regarding Changing Rulings in the Context of the Second Caliph Omar s Some Practices. *-,);;FA,-A8&&G5=G&EE3GD>E HZ. ÖMER MER N BAZI UYGULAMALARI BALAMINDA AH- KÂMIN DEMES TARTIMALARINA BR BAKI * Prof.Dr. Saffet KÖSE ** A View of the Allegations Regarding Changing Rulings in the Context

Detaylı

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ HABER BÜLTENİ 09-10 Aralık 2014 tarihlerinde Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen Gümrük Etkinlikleri Bilgi Şöleni tamamlanmıştır. Panellerden

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Geleneksel Yaklaşımdan Nebevî Yaklaşıma Sünneti Yeniden Anlamak *

Geleneksel Yaklaşımdan Nebevî Yaklaşıma Sünneti Yeniden Anlamak * Çeviriler Geleneksel Yaklaşımdan Nebevî Yaklaşıma Sünneti Yeniden Anlamak * Vahîduddîn HÂN Çev. Muammer BAYRAKTUTAR Hz. Peygamber in Sünneti Hz. Peygamber (s.a.s.) in sünneti hiç şüphesiz dinde büyük bir

Detaylı

KUR AN-I KERİM III. Hafta 2. Yrd. Doç. Dr. Ekrem GÜLŞEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

KUR AN-I KERİM III. Hafta 2. Yrd. Doç. Dr. Ekrem GÜLŞEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KUR AN-I KERİM III Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Ekrem GÜLŞEN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

ş Ü Ö Ü ö Ğ ş ş ş ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ş ş Ğ ö ş ö ş ş ö ş ş ö ö ş ş ö ö ş ö ö ş ö ö ş ö ö ö ö ş ş ö ş ş ş ö ö ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ş ş ö ş ö ö ş ş ö ö ö ö ö ş ş ö ö ş ö ö ö ö ş ş ş ş ö ö ş

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KUR ÂN KAYNAKLI TASAVVUF KAVRAMLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KUR ÂN KAYNAKLI TASAVVUF KAVRAMLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KUR ÂN KAYNAKLI TASAVVUF KAVRAMLARI MAHMUD ESAD ERKAYA DOKTORA TEZİ ADANA / 2015 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

İslam Hukuku Açısından Saç Ekiminin Hükmü

İslam Hukuku Açısından Saç Ekiminin Hükmü ARAŞTIRMA VE İNCELEME İslam Hukuku Açısından Saç Ekiminin Hükmü Taha NAS a a İslam Hukuk AD, Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi, Mardin Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 03.02.2016 Ka

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

HADİS RİVAYETİNDE BİRLEŞİK YAPILAR: BİR RİVAYET DÖRT HADİS

HADİS RİVAYETİNDE BİRLEŞİK YAPILAR: BİR RİVAYET DÖRT HADİS Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 7-22 Özet HADİS RİVAYETİNDE BİRLEŞİK YAPILAR: BİR RİVAYET DÖRT HADİS Nevzat TARTI * Birleşik rivâyetler, Hz. Peygamber in biri diğerinden

Detaylı

GİRESUN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ 11. SINIFLAR REHBERLİK PLANI

GİRESUN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ 11. SINIFLAR REHBERLİK PLANI GİRESUN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ 11. SINIFLAR REHBERLİK PLANI EYLÜL *Öğrencilerin sınıf arkadaģları ve sınıf rehber öğretmeni ile tanıģmaları, Sınıf YerleĢme Planının yapılması ve Sınıf

Detaylı

İ İ Ş İ İ İ İ İ Ö İ Ö İ Ü Ü İ Ü İ Ü Ü Ü Ü Ö Ö Ö İ İ Ö Ö Ü Ü Ü İ Ö Ö Ö İ Ö Ö Ü İ Ü Ü Ş Ş Ş Ü Ş Ş Ü Ş Ö Ö Ö Ü İ İ Ö İ Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş İ Ü Ü Ü Ü Ü İ Ü İ Ş Ş Ö İ Ş İ İ İ İ İ İ İ Ş İ İ İ İ İ İ İ İ

Detaylı

DEÜİFD, XXXIII/2011, ss. 69-92 ÖZET Mustafa ÖZEL Bu makalemizde h-c-c kökü ve bundan türeyen kelimelerin Arapça sözlüklerde ve tefsirlerde hangi manalara geldiğini ele almaya çalışacağız. Burada yapmak

Detaylı

ğ İ ö ö Ö İ ç ö Ş İ İ ö Ş ö Ö ç ç ğ ö ö ğ ö Ş İ ğ ğ Ç Ö Ş İ Ş Ş İ ğ Ş ç ö ö ğ Ç Ö ğ ç ğ ğ ç ğ ğ Ç ö İ ç ö ç ö ö ç ç ğ ğ ğ ç ö İ ö ğ ö ğ ğ ğ ğ ç Ç ö ç ğ İ Ö ç ç ö ç ç ö ö ç Ç ğ ç ö ö ğ ö ğ ğ ç ö ö Ç ö ç

Detaylı

İ ö ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ö ç ö ç ç ç ç ç ç Ç ç ö ö Ç Ç ö ö ö Ç ö ö ö ö Ç ö ö ö ç ç ç ö Ç ö ö ö ç ç ö Ç ö Ç ç ç ç ö Ç ö ç ö İ çö ç ç ç çö ç çö ö ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö İ ö ç ö ö ç çö ö ç İ

Detaylı

Haremeyn deki Belli Başlı Mâbedlerde Yazılı Âyetlere Dâir Mülâhazalar - 2

Haremeyn deki Belli Başlı Mâbedlerde Yazılı Âyetlere Dâir Mülâhazalar - 2 M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 25 (2003/2), 103-125 Haremeyn deki Belli Başlı Mâbedlerde Yazılı Âyetlere Dâir Mülâhazalar - 2 Yrd. Doç. Dr. Murat SÜLÜN II. MESCİD-İ NEBEVÎDEKİ ÂYETLER Mescid-i Nebevî

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

ç ş ç ş ş ş ş ş ş ç ş ş ç ş ç ş ş ç ç ş ş ş ç ç ş ç ç ç ç ç ş ç ç ş ç ş ç ç ç ç ç ş ç ş ş Ç İ ş ş ç ç ç ç ç ç Ö ç ş Ö ç ş ş İ ş ç ş ç ş ş ç ç ş Ö ç Ö ç ş ç ç ş ş ş ç ş ç ş ş ş Ö Ö ç Ö Ö ç ç ç İ ş ç ş ş

Detaylı

2.GÖRÜŞME TARİHİ 3.GÖRÜŞME TARİHİ. 21 Temmuz. 28 Temmuz 10:30-11:30 11:30-12:30. 21 Temmuz 18:00-19:00 14:00-15:00. 22 Temmuz 16:00-17:00 15:00-16:00

2.GÖRÜŞME TARİHİ 3.GÖRÜŞME TARİHİ. 21 Temmuz. 28 Temmuz 10:30-11:30 11:30-12:30. 21 Temmuz 18:00-19:00 14:00-15:00. 22 Temmuz 16:00-17:00 15:00-16:00 Sıra No Başvuru Kodu DANIŞMAN 1 KKTC16ETG01/04 DANIŞMAN 1 45 KKTC16ETG01/10 DANIŞMAN 1 44 KKTC16ETG01/105 DANIŞMAN 1 19 KKTC16ETG01/126 DANIŞMAN 1 4 KKTC16ETG01/13 DANIŞMAN 1 29 KKTC16ETG01/142 DANIŞMAN

Detaylı

usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches إ ث

usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches إ ث usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches إ ث Sayı: 13, Ocak-Haziran 2010 usûl İslam Araştırmaları Islamic Researches إ ث Sayı: 13, Ocak-Haziran 2010 ISSN 1305-2632 Sahibi Publisher İlim Yayma Vakfı

Detaylı

TEORİK VE PRATİK AÇIDAN İNFÂK VE ÎSÂR AHLÂKI

TEORİK VE PRATİK AÇIDAN İNFÂK VE ÎSÂR AHLÂKI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2013, Cilt: XVII, Sayı: 1 Sayfa: 305-317 TEORİK VE PRATİK AÇIDAN İNFÂK VE ÎSÂR AHLÂKI Ayhan KAYA * Özet Bu makalede İnfâk ve Îsâr kavramları teorik ve pratik açıdan incelenmiştir.

Detaylı

Kur ân da Baba Kelimesi Ve Âzer in İbrahim (A.S) ın Babası Olması Meselesi

Kur ân da Baba Kelimesi Ve Âzer in İbrahim (A.S) ın Babası Olması Meselesi KUR ÂN DA BABA KELİMESİ VE ÂZER İN İBRAHİM (A.S.) IN BABASI OLMASI... YALOVA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 201 Kur ân da Baba Kelimesi Ve Âzer in İbrahim (A.S) ın Babası Olması Meselesi Süleyman AYDIN 1 Özet:

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

KUR'ÂN DA RÜYÂ ve HULM YAKINANLAMLILARININ FARKLARI

KUR'ÂN DA RÜYÂ ve HULM YAKINANLAMLILARININ FARKLARI KUR'ÂN DA RÜYÂ ve HULM YAKINANLAMLILARININ FARKLARI Şaban KARASAKAL * Özet Kur ân'da, bazı peygamberlerin ve onların dışındaki insanların gördükleri rüyâlardan söz edilmektedir. Bu âyetlerdeki rüyâlar,

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

Arap Modern Tarihçiliğinde İstanbul un Fethi

Arap Modern Tarihçiliğinde İstanbul un Fethi Arap Modern Tarihçiliğinde İstanbul un Fethi Seyyid Muhammed es-seyyid M. İskenderiye Üniversitesi İstanbul şehrinin, Avrupa nın batı tarihi ve İslâm devletinin doğu tarihinde stratejik ve özel bir önemliliği

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

Hz. Peygamber in Bir Bulut Tarafından Gölgelenmesine Dair Rivayetlerin Değerlendirilmesi

Hz. Peygamber in Bir Bulut Tarafından Gölgelenmesine Dair Rivayetlerin Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA VE İNCELEME Hz. Peygamber in Bir Bulut Tarafından Gölgelenmesine Dair Rivayetlerin Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Mithat ESER a a Tarih Bölümü, Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi

İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi Mevcut Öneri Gerekçe Sendikanın Adı Merkezi ve Adresi Sendikanın Adı Merkezi ve Adresi Sendikanın kullanılmayan uzun adının, Tüzük Madde 1 Sendikanın adı: İlaç ve Kimya,

Detaylı

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Detay Programı

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Detay Programı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi : 2013H031490 2013 Yılı Ödeneği : 200.000 Hazine Yardımı : 200.000 Detayı Yapılacak Ödenek : 200.000 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Detay Programı 0,00 Ziraat Fakültesi

Detaylı

Rab bin Verdiği Yeni Ailemiz

Rab bin Verdiği Yeni Ailemiz 5 Rab bin Verdiği Yeni Ailemiz Çizim: Nat Wibberley Baba, anne ve kardeşlerden oluşan ailemizden destek ve sevgi bekleriz. Ayrıca aynı topraklarda yaşadığımız vatandaşlarımızdan da zaman zaman destek bekleriz.

Detaylı

Kadın ve Yönetim Hakkı

Kadın ve Yönetim Hakkı Kadın ve Yönetim Hakkı İslam hukukunda kadının devlet başkanı, vali, kaymakam gibi yüksek düzey yönetici olmasının serbest olup olmaması tartışılmıştır. Fıkıhçılar bu konuda genellikle olumsuz görüş sahibi

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı