AR-GE A N N E. Türkiye yi gelece e tafl yacak. Prof. Dr. Havva Tunç, Bilecik te anlatt. Yabanc lardan gelece e güven

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AR-GE A N N E. Türkiye yi gelece e tafl yacak. Prof. Dr. Havva Tunç, Bilecik te anlatt. Yabanc lardan gelece e güven"

Transkript

1 Narenciye ihracat nda portakal fark var Türkiye'nin y l n ilk 4 ay ndaki narenciye ihracat n n miktar bak m ndan yüzde 33'ünü kapsayan portakal, en çok ihraç edilen ürün oldu. HABER 7. SAYFADA TEB KOB Bankac l Genel Müdür Yard mc s ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz TEB, çiftçiyi SEV ND RD Türk Ekonomi Bankas Dünya Çiftçiler Günü ne özel olarak, May s ay boyunca tar m kredisi kullanan çiftçilere kredi türüne göre %50 ye varan faiz indirimleri uygulayacak. HABER 7. SAYFADA ABD'de tüketici kredilerinde art fl ABD'de tüketici kredileri mart ay nda y ll k yüzde 6,7 oran nda art fl gösterdi. HABER 6. SAYFADA Bir ci erpare Annelerin ölümü fl n sönmesidir Karanl kta kalana Allah yard m eylesin Devri daim fleklinde hayat n dönmesidir Bu ac y yaflamam diyen varsa söylesin Y lda bir gün, her May s ay n n ikinci pazar günü de olmasa; hayat n meflakkatleri içinde hiç aran p sorulmayacaklar sanki! Dursun ERKILIÇ n yaz s 12. SAYFADA ISSN Sonsuz sevginin en güzeli Anneler Günü nde anlaml HABER 12. SAYFADA A N N E 10 May s 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr Suriye un dolu Türk t rlar n vurdu: 1 ölü nsan Hak ve Hürriyetleri ( HH) nsani Yard m Vakf, Reyhanl 'daki ofislerinden Halep'teki depolara un tafl yan yard m t r n n, Suriye uçaklar taraf ndan vuruldu unu bildirdi. HH nsani Yard m Vakf 'ndan yap lan aç klamada, yard m t r n n Halep'te sald r ya u rad belirtilerek, flunlar kaydedildi: " HH'n n, Reyhanl 'daki ofisinden Halep'teki depolara un tafl yan yard m t r, dün akflam saatlerinde Suriye uçaklar taraf ndan Halep'te vurulmufltur. Suriye'deki partner kurulufllar m zdan Genç Müslümanlar Heyeti'ne ait yard m t r na, Halep'in giriflinde bulunan Kestillo Bulvar 'nda yap lan sald r da, Suriye vatandafl 1 kifli flehit olurken 1 kifli de a r yaralanm flt r." Yabanc lardan gelece e güven Baflbakanl k Türkiye Yat r m Destek ve Tan t m Ajans Baflkan lker Ayc, Financial Times Türkiye Zirvesi'nde "Büyüme için Yeni F rsatlar" konulu panelde, Türkiye'nin her zaman beklentilerin ötesine geçti ini söyledi. Ayc, "Do rudan yabanc yat r mc Türkiye'nin gelece ine yat r m yap yor. Onlar k sa vadeli projeksiyon yapmaz y ll k düflünürler. Ne zaman onlarla konuflursam; yat r mlar n ertelemediklerini söylüyorlar. Çünkü Türkiye'nin gelece ine, potansiyeline ve istikrar na güveniyorlar" dedi. Türkiye'nin bu y l n ilk iki ay nda do rudan yabanc yat r m tutar n n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 28 artt bilgisini veren Ayc, ocak-flubat döneminde 2,4 milyar dolarl k do rudan yat r m n ülkeye çekildi ini söyledi. HABER 7. SAYFADA Prof. Dr. Havva Tunç, Bilecik te anlatt Ülke nas l cuvallar? stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Havva Tunç, Bilecik fieyh Edebali Üniversitesi nde düzenlenen "Tarih ve Kültür Sohbetleri" etkinli inde verdi i "Amerikan Merkez Bankas (Fed) ve Geliflen Ekonomiler" konulu konferansta, önemli tespitlerde ve önerilerde bulundu. adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki BELDE ye götürelim Fehmi Koru Göz kapan nca dünya kararm yor 12. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Ayd n Uzkan Yaz hane 5. Sayfada www. Türkiye yi gelece e tafl yacak AR-GE Bilim, gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz yi dan takip edebilirsiniz Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, "Ar-Ge merkezleri, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi için çok önem verdi imiz merkezlerdir Buradaki eksiklikleri elbette izliyoruz, görüyoruz ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çal flmalar m z sürdürüyoruz ama Ar-Ge merkezlerimize yönelik bir haks zl n yap lmas n da kesinlikle arzu etmiyoruz" dedi. HABER 6. SAYFADA PROJELER NCELED Bakan Ifl k, ATO Congresium'da gerçeklefltirilen TÜB TAK 45. Ortaö retim Ö rencileri Araflt rma Projeleri Sergisi'ni ziyaret ederek, projeleri inceledi. Ö rencilerden projeler hakk nda bilgi alan Ifl k, ziyaretinin ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlad. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Merkez bankas n n ald kararlara siyaset müdahale etmeye bafllarsa, ülkenin alm fl oldu u kararlar n, ülke ekonomisine yaratt etkisi olumlu olacakken olumsuz olur diyen Tunç, her ülkede paran n patronu konumundaki merkez bankalar n n, finansal piyasalar n, para piyasas n n istikrar n sa lamakla mükellef olduklar n anlatt. Tunç a göre, Uluslararas arenada bir merkez bankas güvenirli ini, özerkli ini yitirdi i zaman o ülke çuvall yor. Ulusal paran z n yabanc para karfl s nda de er kazan m artt kça ne ihracat yapabiliyorsunuz ne de turist ülkenizde daha fazla harcama yapabiliyor. Bir ülkenin paras n n de er kazanmas o kadar iyi de il. Ama de er kaybetmesi de do ru de il. Dolay s yla bir istikrara kavuflmas gerekiyor y l Amerikan y l olacak. Geliflen ekonomilerde bir rüzgar esiyor. Geliflen ekonomiler bu rüzgar n pefline tak l yor. Tak l nca, e er para bollu u varsa refah ortam art yor. Fakat o paralar daralmaya, çekilmeye bafllay nca geliflen ekonomilerden al n p, geliflmifl ekonomilere veriliyor. Merkez bankalar para piyasas n n istikrar n sa lamal d r. HABER 7. SAYFADA Yellen: Jeopolitik gerilimlere dikkat ABD Merkez Bankas (Fed) Baflkan Baflkan Janet Yellen, baharla birlikte ekonominin yeniden toparlanmaya bafllad n ancak iflsizlik oran nda son kaydedilen düflüfle karfl n ifl gücü piyasas n n arzu edilen düzeyde olmad - n belirtti. HABER 6. SAYFADA 10 May s 2014 Resmi Gazete 1059 Ekonomi Eski Bakan Mehmet Zafer ÇA LAYAN, çiflleri Eski Bakan Muammer GÜLER, Avrupa Birli i Eski Bakan Egemen BA Ifi ile Çevre ve fiehircilik Eski Bakan Erdo an BAYRAKTAR Hakk nda Bir Meclis Soruflturmas Aç lmas na liflkin Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 10 Mayıs 2014 Cumartesi Meltem Ekiz Moon Life ödül törenine ünlü akını... HABER MERKEZİ - Cemiyet dünyasının yakından takip ettiği Moon Life dergisinin 'Yılın En İyileri Ödül Töreni', ünlü isimlerin akınına uğrayacak. 12 Mayıs Pazartesi gecesi gerçekleşecek olan ödül törenine, iş, sanat ve sosyete dünyasının ünlü isimleri katılacak. Yabancı ülkelerin büyükelçilerinin de katılacağı geceye, siyaset dünyasının da üst düzey yöneticileri katılacak. Başta Orhan Gencebay, Cengiz Kurdoğlu, Ümit Besen, Bedia Akartürk ve Selami Şahin gibi Türk Müziği nin duayen sanatçılarının Yaşam Boyu Onur Ödülü yle taçlandırılacağı geceye, Hande Yener, Kibariye gibi müzik dünyasının yıldız isimleri de katılacaklarını belirtti. Cemiyet dünyasının sevilen isimlerinden Alper Alp in sahibi olduğu Moon Life Ödül Töreni, televizyon şovlarının ve haber programlarının star isimlerini de kırmızı halıda ağırlayacak. Sanat, spor, siyaset ve iş dünyasının katılımı ile gerçekleşecek MOON LİFE 2013 YILI EN İYİ- LERİ ÖDÜLLERİ gecesinde, 6 kategoride birbirinden değerli 60 ödül sahipleri ile buluşacak. Gecenin tüm organizasyonu, en ince detayına kadar düşünülerek Recep Çilingir ve yıllarca Altın Kelebek Ödülleri ni organize eden gazeteci Erol Işık ın imzası ile gerçekleşecek. 21:30 DARBE 19:50 KOCAMAN BİR HİÇ Orijinal Adı : Push Yönetmen : Paul Mcguigan Oyuncular : Camila Belle, Dakota Fanning, Chris Evans Yapım : 2009 Aksiyon Telekinezi gibi birçok yeteneği olan ve Çin de yaşayan bir grup Amerikalı, Beijing deki hükümet görevlilerinden saklanmaktadır. Artık rahat bırakılmaları için farklı yeteneklerini bir arada kullanacakları son bir görevi yerine getirmeleri gerekmektedir. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Big Nothing Yönetmen:Jean Baptiste Andrea Oyuncular:David Schwimmer, Simon Pegg, Alice Eve Yapım Yılı:2006 Tür:Komedi/ Macera Hüsrana uğramış, işsiz bir öğretmen olan Charlie Wood, hayattan öç almak için tutarsız Gus Dickinson ve eski güzellik abidesi, yeni dolandırıcı Josie McBroom ile bir şantaj olayına karışır. Bu kadersiz üçlü için olaylar kötüye gittikçe, ortaya yeni maceralar çıkmaktadır. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Aşk Treni" Rohit Shetty'nin yönettiği "Aşk Treni" filminde, Shahrukh Khan, Deepika Padukone, Satyaraj ile Nikitin Dheer rol alıyor. Hindistan yapımı aksiyon komedi türündeki filmde, ailesini çocukken kaybeden Rahul'un bir gün arkadaşlarının daveti üzerine Mumbai'den Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e binmesi sonu yaşanan gelişmeler izlenebilecek. "Dom Hemingway" Richard Shepard'ın yönettiği "Dom Hemingway" filminde, Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir ile Emilia Clarke izleyici karşısına çıkacak. İngiliz yapımı komedi dram türündeki filmde, arkadaşlarını gammazlamadığı için 12 yıl boyunca hapis yatan Dom Hemigway'ın cezaevinden çıktan sonra uzak kaldığı kızıyla vakit geçirmek için suç dünyasını geride bırakmak için verdiği mücadele konu ediliyor. "Sıfır Teorisi" Terry Gilliam'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Sıfır Teorisi" filminin oyuncuları arasında Christoph Waltz, Matt Damon, Tilda Swinton ile Ben Wishaw yer alıyor. Bilim kurgu türündeki Romanya yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Qohen, her şeyin aslında hiçbir şeye eşit olduğunu ispatlanmaya çalıştığı gizli bir projeye dahil olur. Ancak toplumu kontrol eden yönetim, onu bu projeden uzaklaştırmak için, aşık olabileceği bir hayat tasarlamak dahil her şeyi yapacaktır. Terry Gilliam'ın geleceğe dair karanlık bir portre sunduğu film, kapitalizm ve inanç sistemlerine dair çarpıcı eleştiriler içeriyor." "Örümcek Adam 2" Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol aldığı "İnanılmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Hayatı oldukça yoğun geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamları yakalayıp, diğer yandan aşkı Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen'ın babasına kızından uzak durarak onu koruyacağına dair verdiği sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktadır. Ä Merkel in Mele i HABER MERKEZİ - Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni kampanyasının tanıtım yüzü olarak Şebnem Schaeffer'la anlaştı. Almanya'da 'Siyaset Bilimi' okuyan Şebnem Schaeffer, podyumları unuttu. Kendisini siyasete adayan ünlü model, yıllar önce Angela Merkel'in Genel Başkanı olduğu Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'ne de üye olmuştu. Başbakan Merkel'le sık sık toplantılara katılan Şebnem'e yine görev verildi. Ünlü model, Merkel'in Ekim ayında başlatacağı 'Yabancılara Uyum Yasası'nın kampanyasının tanıtım yüzü olacak. Schaeffer, Türkiye'den gelen iş tekliflerini de geri çevirdiğini söyledi.

3 ANKARA 3 Gözde Kişin 10 Mayıs 2014 Cumartesi Sincan Belediyesi ARTIK CEP TE Gökçek, radyocularla buluştu HABER MERKEZİ - Sincan Belediyesi artık size bir telefon kadar yakın Belediyecilikte sınırları kaldırarak çağdaş ve modern belediyecilik anlayışı ile vatandaşın takdirini kazanan Sincan Belediyesi, mobil belediyecilik uygulaması sayesinde, Sincan Belediyesi ile ilgili tüm haber ve duyurulara anında ulaşmak mümkün Bunun yanı sıra vatandaş istediği her an Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ya ya da birimlere mesaj atabiliyor. Mobil belediyecilik bununla da kalmıyor, vergi borcu öğrenmeden rayiç bedeli sorgulamaya, e- imar uygulamalarından kent rehberine kadar pek çok hizmeti vatandaşa sunuyor. Vatandaş ilçedeki nöbetçi eczanelerin listesine de anında ulaşabileceği gibi pazaryerlerini de öğrenebiliyor. Mobil belediyecilik uygulaması ile Sincan da elinizin altında Sincan ı seyret sekmesine tıklandığında Sincan daki parklar ve nikah salonları cep telefonundan izlenebiliyor. Böylece hem uzaklar yakına getirilerek mutlu anlar paylaşılıyor hem de ebeveynler parklarda oynayan çocukları izleyebiliyor. Uygulama ile vatandaş, Sincan ı ve Sincan Belediyesini adeta cebinde HABER MERKEZİ Hıdırellez, yağışlı havaya rağmen bu yıl da Ankaralıları Hamamönü nde buluşturdu. Yağan yağmura aldırış etmeden Hamamönü ne akın edenler, baharı ıslak ancak coşku içinde karşıladılar. Ankara daki pek çok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Altındağ Belediyesi, Hamamönü nde gerçekleştirilen organizasyonla, tüm Ankaralılara yine Hıdırellez coşkusunu yaşattı. Hamamönü Meydanı nda başlayan program, Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri nin gösterileri ile başladı. Altındağ Belediyesi Başkan Vekili M. Emin Ayaz Altındağ Belediyesi ve Gazi Üniversitesi nin ortaklaşa düzenlediği bu etkinlik bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Amacımız, geleneksel bir değerimizi unutmadığımızı göstermek ve insanlarımızla bunu paylaşmak. Geleneklerimize sahip çıkmamız ve bunları geleceğe aktarmamız gerekiyor. dedi. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise, Hıdırellez hakkında bilgi verdikten sonra, unutulmaya yüz tutmuş bir Türk bayramının Altındağ Belediyesi sayesinde yaşatılmaya çalışılmasını çok önemli bulduklarını ifade etti. Şenlik alanının her noktasında farklı bir Hıdırellez etkinliğiyle karşılanan misafirler; hem Hıdırellez ritüellerini yerine getirdi hem de gönüllerince eğlendi. Eğlencelere gün boyu yağan yağmur bile engel olamadı. Yumurta gezdiriyor. Vatandaşa en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyleyen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; Mobil belediyecilik uygulamasını vatandaşımızın hizmetine sunduk. Vatandaşımız pek çok işini belediyeye gelmeden evinden, iş yerinden ya da parktayken yapabilecek. Çevresinde gördüğü sorunu resimleyerek belediyemize ulaştırabilecek. Böylece bizde ilçemizin ihtiyaçlarını en kısa sürede gidereceğiz. dedi. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna göreve geldiği günden bu yana ilçeyi Birlikte Yönetim anlayışı yönetmeye devam ediyor. İlçe halkının istek, öneri ve şikayetlerini dinleyerek hizmetleri bu yönde gerçekleştirmeyi sürdüren Başkan Tuna, mobil belediyecilik uygulaması ile her vatandaşı gönüllü belediyeci ilan ediyor. Çek- Gönder uygulaması ile sorun ve şikayetler anında resimlenerek belediyeye gönderilebiliyor. Böylece, ilçedeki sorunların el birliği ile giderilmesi amaçlanıyor. Uygulamayı, Applestore ya da google playden Sincan yazarak indirilebilmek mümkün Hamamönü ne Hıdırellez coşkusu boyayan, topaç çeviren, gül ağacına kurdele bağlayan ve dilek kuyusuna para atan, dileklerde bulunan misafirler, unutulmuş geleneksel pek çok ritüeli tekrar yaşama imkanı buldu. Masal evi ve Dede Korkut hikayelerinin canlandırıldığı bölüm ve yumurta tokuşturma etkinlikleri de büyük ilgi çeken etkinliklerin arasındaydı. Hıdırellez Şenliği nde bir gelenek daha yerine getirildi ve Altındağ Belediyesi Başkan Vekili M. Emin Ayaz ve Başkan Yardımcısı Yunus Keleş önderliğinde, ateşin etrafında toplanan herkes, yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı. HABER MERKEZİ - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkent te yayın yapan yerel radyo temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Seçim sürecinde yerel radyoların projelerini halka duyurmasından dolayı teşekkür eden Başkan Gökçek, Bize göstermiş olduğunuz ilgi dolayısıyla bir kere daha şükranlarımı sunuyorum dedi. Seçim sonrası hileli bir süreç yaşandığına dikkat çeken Başkan Gökçek, iptal edilen oyları anımsatarak, Sandık başkanlarının yaptığı, oy oranı olarak yüzde 10 u geçen hileler oldu. Parmakları ile basıp kağıtları kirleterek nasıl iptal ettirdiklerini kameraya bile çekmişler. O görüntüleri getirirlerse toplumda ciddi bir algı oluşturacak. Gözleriyle şahit olan birçok arkadaşımız var. Geldi geçti. Allah a hamdolsun 32 bin oy farkla seçimi alma imkanımız oldu diye konuştu. Yerel radyocuların bu süreçte kamuoyu ile etkileşim kurma şansı olduğunu belirten Başkan Gökçek, Radyo alemi ciddi anlamda sesimiz oldu. Bu da bir manada teşekkür yemeği dedi. Konuklarının soruları üzerine yeni dönem projelerini kısaca özetleyen Başkan Gökçek, Muhalefetin bir iddiası var. Yıllar geçti, ilk aşk öldü. Beşinci dönem çok daha yavaş geçer diyorlar. Bu fikre kesinlikle katılmıyorum. Tecrübelerimizi konuşturacağımız en verimli dönemimiz. En güzel eserlerimizi bırakıp öyle gitmek istiyoruz diyerek, şu bilgileri verdi: Özellikle Hacı Bayram ve civarı ile Hıdırlıktepe, İsmet Paşa, Atıfbey ve Ulus çevresinin bitirilmesi çok büyük arzum. Ulus meydanı projesini seçimlerde çok dile getirmedim ama bu dönem içinde onu da tamamlamak istiyorum. İkincisi Ankapark ı hizmete açmak istiyorum. Bunların hepsi isim bırakacak projeler. Üçüncüsü, inanç müzesini bitirmek istiyorum. Dördüncüsü Kuzey Ankara daki cami, külliye ve kongre merkezini tamamlamak istiyorum. Bir de İmrahor da vadi projemiz var. Bunları bitirecek olursak inşallah bu döneme büyük eserlerle mühür vuracağız. Dev projelerin yanı sıra geçen yıl 7.5 milyon ton gibi bir rakamla rekora imza atılan asfalt gibi rutin hizmetlere de devam edeceklerini açıklayan Başkan Gökçek, köylere ve ilçelere seçim öncesi verdiği sözleri de tutarak, tarım, hayvancılık ve termal tesislere çeşitli destekler sunacaklarını vurguladı. Radyocu konuklarına bir de müjde veren Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisi nde alınacak bir kararla yerel radyolara haftalık bülten yayını sözü verdi. Büyükşehir Belediyesi ve Ankara ya ilişkin haberlerin özellikle çevre ilçe radyolarından yayınlanabileceğini söyleyen Başkan Gökçek, Genel bir anlaşma yapalım. Dernek bu işin öncüsü olsun. Kapsama alanına göre ayarlama yapın, ona göre anlaşalım dedi. Yemeğe katılan radyo temsilcileri ise Hayırlı olsun diyerek, yeni dönemde de başarıların devamı dileklerini ilettiler.

4 410 Mayıs 2014 Cumartesi ANKARA Gözde Kişin Hıdırlık ta gecekondu yıkımları sürüyor... Bu kermes Suriyeli yetimlerin yüzünü güldürecek HABER MERKEZİ - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkent in farklı bölgelerinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerinde yapım çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini kaydetti. Kentsel Dönüşüm projeleri ile Başkent in çehresinin değiştirildiğini ifade eden Başkan Gökçek, bu kapsamda yapımı devam eden dönüşüm projelerinden biri olan Hıdırlıktepe - Atıfbey - İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi nde de çalışmaların hız kazandığını söyledi. Ulus a komşu bölgeleri kapsayan Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1500 vatandaşla yapım sözleşmesi imzalandığını kaydeden Başkan Gökçek, çalışmalar kapsamında 1275 gecekondunun da yıkımının gerçekleştirildiğini kaydetti. Projenin, Ankara nın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Gökçek, Cumhuriyet in ilk yıllarında özellikle Ulus a yakınlığı nedeniyle en gözde yerleşim yerlerinden biri olan Hıdırlıktepe, zaman içinde Başkent te gecekondulaşmanın en yoğun olduğu alan haline geldi. Anadolu dan göç edenlerin merkez üssü haline gelerek, derme çatma ve sağlıksız konutlarla kentleşen bölge, süreç içinde kent merkezinde çarpık yapılaşmanın da simgesi haline gelerek, çirkin bir görüntüye yol açtı dedi. ISSN Yıl: Mayıs 2014 Cumartesi Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bölgenin yıllar içinde alt yapıdan yoksun, bakımsız, derme çatma gecekondulardan oluşan sağlıksız, çağdışı ve insan yaşamına uygun olmayan içler acısı bir hale geldiğini belirterek, Ankara Büyükşehir Belediyesi nin uygulamaya koyduğu kentsel dönüşüm projesiyle bölgenin yeni modern görüntüsüyle Cumhuriyet in ilk yıllarında olduğu gibi yine eski günlerine kavuşturulacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından dönüşüm çalışmalarına başlanan bölgenin 1 milyon metrekarelik geniş bir alanı kapsadığını ifade eden Başkan Gökçek, Yapım çalışmalarına başladığımız andan itibaren proje alanında kalan hak sahipleri başta olmak üzere hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamayacağı çözümler sunuyoruz diye konuştu. Bölgenin gerçekleştirilecek olan yapısal ve sosyal dönüşümlerle Başkent in gözde yerleşim alanlarından birine daha kavuşacağına dikkat çeken Başkan Gökçek, Hıdırlıktepe - Atıfbey - İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi tamamlandığında bu alanın sadece burada yaşayanlar için değil ortaya çıkacak tarihi ve kültürel dokusu ile turizm açısından da bir merkez haline geleceğini kaydetti. Başkan Gökçek, kentsel dönüşüm projelerinin kent kimliğine yakışan rekreasyon alanları, sosyal donatı merkezleriyle, sağlıklı ve modern yapılar oluşturma amaçlarının yanı sıra en önemli işlevlerinin ise yıllar içinde ortaya çıkan büyük çaptaki bölgesel farklılığı da ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı. Hıdırlıktepe - Atıfbey- İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi nde bu amaçlar doğrultusunda projelendirdiklerini yineleyen Başkan Gökçek, şu bilgileri verdi: Proje kapsamında 6 bin gecekondu ve tesisin tespit ve değerlendirmesi yapıldı. Bunlardan 1275 adet gecekondunun yıkım işlemi gerçekleştirildi. Sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu işlemler neticesinde 468 adet gecekondunun da tahliye ve yıkım işlemlerine devam ediliyor. Proje çerçevesinde hak sahibi vatandaşlarımızla yapılan konut sözleşmeleri ve rızai alım sözleşmeleri neticesinde (5715 adet tapu hissesinin devri sağlanarak) metrekarelik alan belediyemize devredildi. Yaklaşık 1500 adet gecekondunun sözleşme ve uzlaşma işlemi tamamlandı. Altındağ İlçesinde Ulus, Ankara Kalesi, Aydınlıkevler ve Örnek mahallelerine komşu, Orhangazi, Yıldırım Beyazıt, Atıfbey, Fatih, Çandarlı, Öncüler, Yavuz Selim ve Hacıbayram mahallelerini içine alan bölgede çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Gökçek, proje kapsamında bulunan hak sahibi vatandaşlarla rızai uzlaşma ve sözleşme işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi. Mamak a 4 ayda 70 bin ton asfalt HABER MERKEZİ Mamak Belediyesi, imar çalışmaları tamamlanan mahallelerde yolları kısa zamanda açan ve asfalt çalışması yapıyor. Belediye, her açılan yolla birlikte yapılaşmayı da hızlandırıyor. Ocak ayından bu yana 70 bin 205 ton asfalt serimi gerçekleştiren Mamak Belediyesi, adeta ilçenin tüm mahalle ve sokaklarını yeniliyor. Göreve hizmet girmemiş mahalle ve sokak bırakmamak kararlılığıyla başlayarak, ilçedeki mahalle ve sokakların tamamına yakınının yenilendiğine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ilçenin daha modern bir kent kimliğine kavuşması için özelliğini kaybetmiş ve yıpranmış cadde ve sokakları asfaltladıklarını kaydetti. Akgül, Bir bölgenin gelişme sürecinde altyapı çalışmalarının önemi büyüktür. İlçemizde de hızlı yapılaşmayla paralel bir şekilde altyapı çalışmalarımız artarak devam ediyor. Ekiplerimiz, gece gündüz çalışarak hizmette mesainin bitmediğini gösteriyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni yapılan kilometrelerce yol Mamak ın hem bu günü için önemli hem de yarını için önemli bir yatırım diye konuştu. General Zeki Doğan, Kıbrıs, Çiğiltepe, Cengizhan, Misket ve Abidinpaşa mahallelerinde asfalt çalışması devam ederken, bordür, tretuvar, istinat duvarı çalışmalarına da ağırlık veren Mamak Belediyesi, sene başından bu yana 39 bin 220 metre malzemeli yol bakımı, 10 bin 149 metre bordür ve 6847 metrekare tretuvar yapımı gerçekleştirdi. HABER MERKEZİ - Suriye deki savaşta yetim kalan çocukları unutmayan Keçiören Belediyesi, geliri yetim çocuklara verilecek bir kermese ev sahipliği yaptı. Keçiören Gençlik Derneği tarafından düzenlenen kermese vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Gökçek Parkı nda gerçekleştirilen kermeste kadınların ürettiği el emeği göz nuru nakış işleri, yiyecek, içecek, çanta, battaniye vb. ürünler satışa sunuldu. Satılan ürünlerin geliri Suriye deki savaşta yetim kalan çocuklara gönderilecek. Kermese Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ın yanısıra ünlü sanatçı Ebru Yaşar da katıldı. Suriyeli Müslüman kardeşlerimizin zor durumda olduğunu belirten Başkan Ak, Halkın durumu çok vahim. Suriye de bir zulüm işleniyor. Zulme karşı mazlumlara yardım eden derneklere, hayırsever Müslümanlara teşekkür ediyorum dedi. Bir iyilik hareketine daha ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Mustafa Ak, Bu tür yardımlar insanlık namına tüm dünyadaki Müslüman halkına destek olmak için önemli bir göstergedir. Mazlumun nerede olursa olsun yanında yer almalı, zalime karşı olmalıyız. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır diye konuştu. Yardımların bir an önce yerine ulaştırılması ve Suriyeli yetim çocuklara yardım elinin uzatılması gerektiğini söyleyen Başkan Ak, Savaş esnasında büyük acılar çekip çocukluğunu yaşamayan yetimlerimizin yüzlerini bir an olsun güldürmek istiyoruz. Bu nedenle bu tarz hayır işlerini çok anlamlı buluyorum mesajını verdi. Keçiören Belediyesi daha önce de Suriye ye yardım tırları gönderilmesine öncülük yapmış, ayrıca Suriye deki savaşta anne-babalarını kaybeden çocuklar için kurulacak yetimhaneye yaklaşık 10 ton yardım malzemesi ve binlerce oyuncak göndermişti.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 10 May s 2014 Cumartesi MU LA - Güvençer, baz gazetelerde "Cennete talan plan " bafll kl haberler ç kt na dikkati çekerek, plan n Çevre ve fiehircilik Bakanl taraf ndan haz rlanan bir revizyon plan oldu- unu ve kesinleflmedi ini söyledi. Plan n ask ya ç kt n ve ask s ras nda 400'ün üzerinde itiraz al nd n belirten Güvençer, "Bu itirazlar Çevre fiehircilik Bakanl nca de erlendirilecek. Gerekiyorsa yeniden o plan elden geçirilecek. Koruma Kurulu'nun oray turizme açma, de erlendirme, mevcut gayrimenkullerin de erlendirilmesi anlam nda k ymetlendirilmesi için tedbirler gerekiyordu. Halihaz rda orada turizm faaliyetlerinin yeterince yürütülemiyor olmas, do al, ekolojik ve arkeolojik sitlerin yeterince korunam yor olmas mevcut plan ve mevzuata ayk r yap laflmalara, alt yap eksikliklerine gereken kuvvetle gidilemiyor olmas - n n temel sebebi, Bakanl kça yap lmas gereken plan çal flmalar n n tamamlanmam fl olmas ndan kaynaklan - yordu" dedi. Plan n Çevre ve fiehircilik Bakanl - nca haz rlan p ask ya ç kar lmas n n Mu la ve Datça için son derece önemli oldu una iflaret eden Güvençer, " tirazlar elbette de erlendirilecek. Türkiye'nin elbette bu konuda hem tecrübesi hem de imar konusunda oldukça nitelikli bir mevzuat var. Teknik donan - m m z art k eskisine k yasla son derece iyi. Korunmas gereken alanlar ihmal edecek bir karar asla ç kmaz kimse meraklanmas n." diye konufltu. Güvençer, plan n son halini henüz almad n, valilik olarak ilgili birimlerle yapt klar de erlendirmeleri Bakanl a ilettiklerini kaydetti. (AA) Datça Belediye Baflkan fiener Tokcan, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonu Plan Hükümleri ile ilgili, "Datça sahillerinin imara aç larak talan edilece i endifleleri yersiz" dedi. Bedensel engelli çevre gönüllüsü zmir den stanbul a yürüyecek Mu la Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Datça- Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonu Plan Hükümleri ile ilgili, "Korunmas gereken alanlar ihmal edecek bir karar asla ç kmaz kimse meraklanmas n" dedi. Datça da koruma alanlar n n imara aç laca iddias yalanland K z n yaflatabilmek için flehir flehir dolafl yor MU LA- Antalya'n n Korkuteli ilçesinde yaflayan Ünal Gül, 12 yafl ndaki k z n n beynindeki tümör nedeniyle ayda iki defa kullanmak zorunda oldu u i neleri alabilmek için flehir flehir dolafl yor. Ünal Gül, AA muhabirine yapt aç klamada, bir k z n 1999 depreminde, bir o lunu da trafik kazas nda kaybetti ini, 4 çocu u ve efliyle Korkuteli'nde barakada yaflad n söyledi. Depremde yaraland için aya nda platin bulundu unu, bu nedenle çal flamad n anlatan Gül, 12 yafl ndaki k z Duygu Gül'ün beyninde tümör oldu unu kaydetti. Yaflad klar s k nt lar nedeniyle eflinin kansere yakaland n dile getiren Gül, "K z m 4 ayl k iken havale geçirdi. Beyninde tümör olufltu. Tedavilere olumlu tepki verdi ancak tedavisi için ayda iki defa bir i ne kullanmam z gerekiyor. Bu ilac n fiyat da bin 250 lira. Maddi durumumuz olmad için ilaçlar kolay kolay alam yoruz" dedi. nelerin her yerde de bulunmad n bildiren Gül, hem i neyi alabilmek hem de yard m toplayabilmek için flehir flehir dolaflt n ifade etti. Son olarak i nenin Bodrum'daki bir ecza depolar nda bulundu unu ö rendi i için Mu la'ya geldi ine iflaret eden Gül, "K z m gözlerimin önünde eriyip gidiyor. Mu la'daki hay rseverlerden i nelerin al m için yard m talep ediyorum. nelere ulaflabilmek için flehir flehir dolafl yorum" diye konufltu. (AA) ZM R - zmir'de "Orman baba" olarak da bilinen bedensel engelli çevre gönüllüsü Veysel Sorhun, orman yang nlar na dikkati çekmek, çevre duyarl l - n artt rmak amac yla "Türkiye orman n mektubu" ad alt nda zmir'den- stanbul'a yürümeyi hedefledi ini bildirdi. Konak meydan vapur iskelesi önünde gazetecilere aç klama yapan bedensel engelli Veysel Sorhun (48), çevre gönüllüsü oldu unu, 27 y lda 16 bin 825 kilometre yürüyerek orman yang nlar na ve çevre duyarl l konusunda insanlar bilgilendirdi ini ifade etti. Yürüyüfllerinde 72 il, bin 680 ilçe ve 4 binden fazla köye ulaflt n belirten Sorhun, ormanlar n çarp k yap laflmaya kurban edilmesinin önüne geçmek amac yla "Türkiye orman n mektubu" ad alt nda zmir'den stanbul'a yürümeyi hedefledi ini kaydetti. Bu projesini gerçeklefltirmek için zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu'ndan ve sponsorlardan destek bekledi ini ifade eden Sorhun, flöyle konufltu: "Y llar önce zmir'deki Yamanlar da- nda yang n ç kt. Bu bölgeye gitti imde karfl laflt m manzara ile dehflete düfltüm. Her yer savafl alan gibiydi sadece bir tek ç nar a ac ayakta kalm flt. O zaman çevre gönüllüsü olaca ma dair söz verdim. Emekli olduktan sonra da kendimi ormanlara ve çevreye adad m. Çevre duyarl l ve orman yang nlar konusunda insanlar bilgilendirmek için valiliklerden ald m izinlerle sürekli yürüyorum. Do ay katlederek kendimizi felakete sürüklüyoruz. Orman yang nlar ve a aç katliamlar do an n alt n üstüne getirdi. Küresel s nma yaln zca ekosisteme de il, canl lara da büyük zarar veriyor. Artan bulafl c hastal klar, ast m- nefes darl, kalp krizleri buna küçük bir örnek oluflturuyor. Do an n intikam feci olur. Do a ne hamile kad - na, ne de kundaktaki bebe e ac maz, küresel s nman n sigortas ormanlard r." Yo un göç alt ndaki stanbul'un çarp k yap laflmaya kurban verilmemesi uyar s n yapaca yürüyüflün önemsenmesi ça r s nda bulunan Sorhun, duyarl herkesten destek bekledi ini sözlerine ekledi. (AA) SIRASI GELD KÇE Ayd n UZKAN MODERN ZM VE HUZUR nsano lu varl klar n artt r rken de- erlerini azaltt bir zamanda yafl yor. Öyle ki varl ktaki her art fl de erlerin biraz daha erozyona u ramas n mubah k l yor. Her yanda dünya hayat n maddi zevklerin tatmin edildi i yalanc bir cennete dönüfltürmeyi vadeden modernizm rüzgar esiyor. Bu rüzgara kap lan insanl k geleneklerden koparak h zl ve hazs z bir hayata do ru yol al yor. nsanlar fleklen modernleflip ruhen çürüdükleri için modernizm huzur vermiyor. Hayat m za bir kara delik aç lm fl gibi durmadan bizden bir fleyler götürüyor. Öyle ki modernleflen hayattaki u rafl larda insanlar bir türlü tatmin olam - yor. Akflam geç yatanlar sabah yorgun kalk yor. Çok televizyon izleniyor ama daha az kitap okunuyor. Tan d klar ço- al rken dostlar azal yor. Vitrinler dolarken gönüller boflal yor. laçlar ço al yor ama ona oranla hastal klar da art yor. Modernleflen hayatla insano luna elbette büyük kolayl klar sa lam fl bulunuyor. Fakat bu kolayl n insan ruhunda ne kadar rahatlama sa lad tart fl l r bir durum olarak ortada duruyor. Yazar Hüseyin Gülerce, modernleflme ile ilgili olarak bir yaz s nda flöyle diyor ; fiüphesiz ki, insan n tabiatla olan iliflkisinde elde etti i teknolojik ve bilimsel merhaleler, yaflamay kolaylaflt rd ve güzellefltirdi i için modernleflmenin bir parças d r. Elektri i kullanmak, otomobile binmek, trenle, uçakla seyahat etmek, canl yay nda maç izlemek, televizyon sayesinde oturdu unuz odadan dünyalar dolaflmak ve daha bir sürü imkân modernleflmeyi anlat r tabii. Fakat mutlu de- ilseniz, hatta siz mutlu iken milyarlarca insan n, bu imkânlardan yararlanamad n bir kenara b rak n, ezilip sömürüldü ünü, aç b rak ld n, milyonlarca çocu un hastal ktan öldü ünü, istismar edildi ini, insan ticaretinin en ac mas z flekilde ve 'modern' ülkeler vatandafllar taraf ndan yap ld n, çevrenin katledildi ini hat rlarsan z; modernleflme size acaba neleri anlat r? (1) Bu yüzden ki adaletten ve sevgiden mahrum bir modernleflme insanl a huzur verememektedir. Modernleflme sonucunda hayat, her geçen gün biraz daha sahicili ini ve içtenli ini kaybediyor. Bu kaybedifl hayat dehlizinde huzurun kalelerini birer birer yok ediyor. Modernizm insan küçük bir konfor u runa büyük bedeller ödedi ini unutarak yafl - yor. Modern hayat tarz insana büyük nimetlerin bahflederken bunun yan nda a r maliyetlerde de yüklüyor. D.Lama ça m z n paradoksu adl flirinde flöyle diyor ; Evlerimizi büyüdü fakat ailelerimiz küçüldü. Art k daha rahat z ama zaman m z az. Ö renim seviyemiz artt fakat anlama yetimiz azald. Daha fazla bilgili olmam za ra men, daha zor karar veriyoruz. Daha fazla uzman z fakat daha fazla sorunluyuz. Daha fazla tedaviye ra men daha az sa l kl y z. Aya gidip gelerek onca yolu kat ettik ama caddeyi geçip yeni komflumuzla tan flmakta geciktik.daha fazla üretelim diye bilgisayarlar ürettik ama daha az iletiflim kurmaya bafllad k. Çok uzun yol kat ettik ama kalitede bir o kadar k sa kald k... Modernleflen insan koca kalabal n içinde yapayaln z bir ruhu ve medeniyet ad alt nda sahte bir samimiyeti gizliyor. Bu durum huzur vermek bir kenara, insan çeliflkiden çeliflkiye sürüklüyor. Göz nuru denilen çocuklar krefllerde, anne kokusundan uzakta, rahmet ve flefkat duygular n ücretli görevlilerden almak zorunda b rak l yor.do ay seven modern insan kirlenmemek (!) için topra a el sürmüyor. Elleri kirlense de kimyasal s v larla ar n yor. nsanlar modernleflme ile hayata y llar kat p y llara hayat katamadan ömür geçiriyor. Görmeden bak yor, duymadan dinliyor. Tat almadan yiyip hissetmeden dokunuyor Modernizm, bu yalanc mutluluklarla insanl daha nereye kadar avutmay sürdürür bilmiyorum ama yarat l fl nda erdemli olan aramak olan insan hayat n amac ndan yoksun olarak nereye kadar gidebilir ki? (1)

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta ISSN 1308-7622 ç-d fl savafl n efli indeki Ukrayna da ölümler art yor 5 May s 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Bas n özgürlü ü Türkiye yi morart rken Taha, flundan K vanç duymaz! Dünya

Detaylı

Regaip Kandili huflu ile kutland

Regaip Kandili huflu ile kutland Regaip Kandili huflu ile kutland 1 MAYIS Final ve gol için flükür duas! 40 y l aradan sonra fiampiyonlar Ligi finaline ç kan Atletico Madrid'in baflar s nda oynad futbol ve att golle büyük pay sahibi olan

Detaylı

Kay p kacakta ortalama as ld

Kay p kacakta ortalama as ld Önlenmesi gereken tehdit: TÜRK YE ile YSK kesinlefltirdi YEREL SEÇ M sonuçlar 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baflkan Sadi Güven taraf ndan aç kland. Büyükflehir belediye

Detaylı

EYVAH! Ankara KARARI. Bugün MYK, yar n MKYK da görüflülecek AK Parti, seçim sistemine çal flt

EYVAH! Ankara KARARI. Bugün MYK, yar n MKYK da görüflülecek AK Parti, seçim sistemine çal flt Gauck da Almanya mam ilan edildi Takvim gazetesi, Türkiye ziyareti esnas nda dün ODTÜ de hükümete yönelik a r elefltirilerde bulunan Alman Cumhurbaflkan Joachim Gauck için Fethullah Gülen cemaatine at

Detaylı

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok ISSN 1308-7622 17 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Temsilciler Meclisi Baflkan John Boehner ile bir araya geldi. ABD ye 1915 uyar s Her y l oldu

Detaylı

Konya-Afyonkarahisar karayolunun

Konya-Afyonkarahisar karayolunun Gökçek ten Yavafl a: Nereden biliyorsun? T RAZ T RAZI Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, CHP Ankara büyükflehir belediye baflkan aday Mansur Yavafl' n, Ankara'daki seçimlerin iptali için

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa

ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa Türkiye nin gözbebe i ASELSAN Türkiye böyle bir kurulufla sahip Haber Müdürümüz Dursun ERKILIÇ, oldu u için ne kadar gurur duysa Asilsen, olaca n ASELSAN bafll kl yaz s yla bu dev kuruluflun dününe, bugününe,

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi;

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi; ISSN 1308-7622 ACI MUZ! 4 Nisan 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr stanbul Ticaret Odas, 2014 Mart ay nda fiyat en çok artan ve azalan ürünleri aç klad. Buna göre, 2014 Mart ay nda TO'nun stanbul

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK Bak fl fark olunca Konut sat fl Sanayi istihdam 100 bin kifli artt Marc Faber in Türkiye görüflü 12 DE Zorunlu istikamet Ç N! ABD endifleli Rusya rahat AB huzursuz Rus askerleri Ukrayna da bu ülke bizim

Detaylı

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün sözleri siyaset kulislerinde, radyo mikrofonlar nda, televizyon ekranlar nda, gazete sütunlar nda ve sanal ortamda tart fl ld, tart fl l yor. Asl

Detaylı

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah Y ld r m'a ret floku fiike davas nda Yarg - tay Cumhuriyet Baflsavc l itirazlar reddetti. Dava dosyas stanbul 10. A r Ceza Mahkemesine gönderilecek. Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld - r m' n cezas n

Detaylı

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA 100 ö renciye nükleer e itim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. HABER 6. SAYFADA ISSN

Detaylı

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin.

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin. ISSN 1308-7622 3 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr TOBB Baflkan Hisarc kl o lu: Yerelde yeni bir dönem bafllad TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, milli iradenin sand a yans mas yla

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor 6 VEK L tart flmas Yerel seçimlerde belediye baflkan seçilen 6 milletvekilinin TBMM üyeli- i sona erdi. Yaz okundu TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bal - kesir Milletvekili Ahmet Edip U ur, AK Parti stanbul

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr ISSN 1308-7622 Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Erdo an gündemde. Obama gölgede

Erdo an gündemde. Obama gölgede Cumhuriyet tarihimizin en önemli aç l m yap ld ; 1915, istismarc lar n elinden al nd Erdo an gündemde Dünya, yapt aç klamay konufluyor Obama gölgede ISSN 1308-7622 ABD memnuniyetini aç klad Ermeniler flaflk

Detaylı

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak ISSN 1308-7622 9 Ocak 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo u mallar na olan ilginin azald, yöresel el

Detaylı