AR-GE A N N E. Türkiye yi gelece e tafl yacak. Prof. Dr. Havva Tunç, Bilecik te anlatt. Yabanc lardan gelece e güven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AR-GE A N N E. Türkiye yi gelece e tafl yacak. Prof. Dr. Havva Tunç, Bilecik te anlatt. Yabanc lardan gelece e güven"

Transkript

1 Narenciye ihracat nda portakal fark var Türkiye'nin y l n ilk 4 ay ndaki narenciye ihracat n n miktar bak m ndan yüzde 33'ünü kapsayan portakal, en çok ihraç edilen ürün oldu. HABER 7. SAYFADA TEB KOB Bankac l Genel Müdür Yard mc s ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz TEB, çiftçiyi SEV ND RD Türk Ekonomi Bankas Dünya Çiftçiler Günü ne özel olarak, May s ay boyunca tar m kredisi kullanan çiftçilere kredi türüne göre %50 ye varan faiz indirimleri uygulayacak. HABER 7. SAYFADA ABD'de tüketici kredilerinde art fl ABD'de tüketici kredileri mart ay nda y ll k yüzde 6,7 oran nda art fl gösterdi. HABER 6. SAYFADA Bir ci erpare Annelerin ölümü fl n sönmesidir Karanl kta kalana Allah yard m eylesin Devri daim fleklinde hayat n dönmesidir Bu ac y yaflamam diyen varsa söylesin Y lda bir gün, her May s ay n n ikinci pazar günü de olmasa; hayat n meflakkatleri içinde hiç aran p sorulmayacaklar sanki! Dursun ERKILIÇ n yaz s 12. SAYFADA ISSN Sonsuz sevginin en güzeli Anneler Günü nde anlaml HABER 12. SAYFADA A N N E 10 May s 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr Suriye un dolu Türk t rlar n vurdu: 1 ölü nsan Hak ve Hürriyetleri ( HH) nsani Yard m Vakf, Reyhanl 'daki ofislerinden Halep'teki depolara un tafl yan yard m t r n n, Suriye uçaklar taraf ndan vuruldu unu bildirdi. HH nsani Yard m Vakf 'ndan yap lan aç klamada, yard m t r n n Halep'te sald r ya u rad belirtilerek, flunlar kaydedildi: " HH'n n, Reyhanl 'daki ofisinden Halep'teki depolara un tafl yan yard m t r, dün akflam saatlerinde Suriye uçaklar taraf ndan Halep'te vurulmufltur. Suriye'deki partner kurulufllar m zdan Genç Müslümanlar Heyeti'ne ait yard m t r na, Halep'in giriflinde bulunan Kestillo Bulvar 'nda yap lan sald r da, Suriye vatandafl 1 kifli flehit olurken 1 kifli de a r yaralanm flt r." Yabanc lardan gelece e güven Baflbakanl k Türkiye Yat r m Destek ve Tan t m Ajans Baflkan lker Ayc, Financial Times Türkiye Zirvesi'nde "Büyüme için Yeni F rsatlar" konulu panelde, Türkiye'nin her zaman beklentilerin ötesine geçti ini söyledi. Ayc, "Do rudan yabanc yat r mc Türkiye'nin gelece ine yat r m yap yor. Onlar k sa vadeli projeksiyon yapmaz y ll k düflünürler. Ne zaman onlarla konuflursam; yat r mlar n ertelemediklerini söylüyorlar. Çünkü Türkiye'nin gelece ine, potansiyeline ve istikrar na güveniyorlar" dedi. Türkiye'nin bu y l n ilk iki ay nda do rudan yabanc yat r m tutar n n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 28 artt bilgisini veren Ayc, ocak-flubat döneminde 2,4 milyar dolarl k do rudan yat r m n ülkeye çekildi ini söyledi. HABER 7. SAYFADA Prof. Dr. Havva Tunç, Bilecik te anlatt Ülke nas l cuvallar? stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Havva Tunç, Bilecik fieyh Edebali Üniversitesi nde düzenlenen "Tarih ve Kültür Sohbetleri" etkinli inde verdi i "Amerikan Merkez Bankas (Fed) ve Geliflen Ekonomiler" konulu konferansta, önemli tespitlerde ve önerilerde bulundu. adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki BELDE ye götürelim Fehmi Koru Göz kapan nca dünya kararm yor 12. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Ayd n Uzkan Yaz hane 5. Sayfada www. Türkiye yi gelece e tafl yacak AR-GE Bilim, gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz yi dan takip edebilirsiniz Gazetemiz ta Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, "Ar-Ge merkezleri, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi için çok önem verdi imiz merkezlerdir Buradaki eksiklikleri elbette izliyoruz, görüyoruz ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çal flmalar m z sürdürüyoruz ama Ar-Ge merkezlerimize yönelik bir haks zl n yap lmas n da kesinlikle arzu etmiyoruz" dedi. HABER 6. SAYFADA PROJELER NCELED Bakan Ifl k, ATO Congresium'da gerçeklefltirilen TÜB TAK 45. Ortaö retim Ö rencileri Araflt rma Projeleri Sergisi'ni ziyaret ederek, projeleri inceledi. Ö rencilerden projeler hakk nda bilgi alan Ifl k, ziyaretinin ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlad. Gazetemiz da Merkez bankas n n ald kararlara siyaset müdahale etmeye bafllarsa, ülkenin alm fl oldu u kararlar n, ülke ekonomisine yaratt etkisi olumlu olacakken olumsuz olur diyen Tunç, her ülkede paran n patronu konumundaki merkez bankalar n n, finansal piyasalar n, para piyasas n n istikrar n sa lamakla mükellef olduklar n anlatt. Tunç a göre, Uluslararas arenada bir merkez bankas güvenirli ini, özerkli ini yitirdi i zaman o ülke çuvall yor. Ulusal paran z n yabanc para karfl s nda de er kazan m artt kça ne ihracat yapabiliyorsunuz ne de turist ülkenizde daha fazla harcama yapabiliyor. Bir ülkenin paras n n de er kazanmas o kadar iyi de il. Ama de er kaybetmesi de do ru de il. Dolay s yla bir istikrara kavuflmas gerekiyor y l Amerikan y l olacak. Geliflen ekonomilerde bir rüzgar esiyor. Geliflen ekonomiler bu rüzgar n pefline tak l yor. Tak l nca, e er para bollu u varsa refah ortam art yor. Fakat o paralar daralmaya, çekilmeye bafllay nca geliflen ekonomilerden al n p, geliflmifl ekonomilere veriliyor. Merkez bankalar para piyasas n n istikrar n sa lamal d r. HABER 7. SAYFADA Yellen: Jeopolitik gerilimlere dikkat ABD Merkez Bankas (Fed) Baflkan Baflkan Janet Yellen, baharla birlikte ekonominin yeniden toparlanmaya bafllad n ancak iflsizlik oran nda son kaydedilen düflüfle karfl n ifl gücü piyasas n n arzu edilen düzeyde olmad - n belirtti. HABER 6. SAYFADA 10 May s 2014 Resmi Gazete 1059 Ekonomi Eski Bakan Mehmet Zafer ÇA LAYAN, çiflleri Eski Bakan Muammer GÜLER, Avrupa Birli i Eski Bakan Egemen BA Ifi ile Çevre ve fiehircilik Eski Bakan Erdo an BAYRAKTAR Hakk nda Bir Meclis Soruflturmas Aç lmas na liflkin Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 10 Mayıs 2014 Cumartesi Meltem Ekiz Moon Life ödül törenine ünlü akını... HABER MERKEZİ - Cemiyet dünyasının yakından takip ettiği Moon Life dergisinin 'Yılın En İyileri Ödül Töreni', ünlü isimlerin akınına uğrayacak. 12 Mayıs Pazartesi gecesi gerçekleşecek olan ödül törenine, iş, sanat ve sosyete dünyasının ünlü isimleri katılacak. Yabancı ülkelerin büyükelçilerinin de katılacağı geceye, siyaset dünyasının da üst düzey yöneticileri katılacak. Başta Orhan Gencebay, Cengiz Kurdoğlu, Ümit Besen, Bedia Akartürk ve Selami Şahin gibi Türk Müziği nin duayen sanatçılarının Yaşam Boyu Onur Ödülü yle taçlandırılacağı geceye, Hande Yener, Kibariye gibi müzik dünyasının yıldız isimleri de katılacaklarını belirtti. Cemiyet dünyasının sevilen isimlerinden Alper Alp in sahibi olduğu Moon Life Ödül Töreni, televizyon şovlarının ve haber programlarının star isimlerini de kırmızı halıda ağırlayacak. Sanat, spor, siyaset ve iş dünyasının katılımı ile gerçekleşecek MOON LİFE 2013 YILI EN İYİ- LERİ ÖDÜLLERİ gecesinde, 6 kategoride birbirinden değerli 60 ödül sahipleri ile buluşacak. Gecenin tüm organizasyonu, en ince detayına kadar düşünülerek Recep Çilingir ve yıllarca Altın Kelebek Ödülleri ni organize eden gazeteci Erol Işık ın imzası ile gerçekleşecek. 21:30 DARBE 19:50 KOCAMAN BİR HİÇ Orijinal Adı : Push Yönetmen : Paul Mcguigan Oyuncular : Camila Belle, Dakota Fanning, Chris Evans Yapım : 2009 Aksiyon Telekinezi gibi birçok yeteneği olan ve Çin de yaşayan bir grup Amerikalı, Beijing deki hükümet görevlilerinden saklanmaktadır. Artık rahat bırakılmaları için farklı yeteneklerini bir arada kullanacakları son bir görevi yerine getirmeleri gerekmektedir. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Big Nothing Yönetmen:Jean Baptiste Andrea Oyuncular:David Schwimmer, Simon Pegg, Alice Eve Yapım Yılı:2006 Tür:Komedi/ Macera Hüsrana uğramış, işsiz bir öğretmen olan Charlie Wood, hayattan öç almak için tutarsız Gus Dickinson ve eski güzellik abidesi, yeni dolandırıcı Josie McBroom ile bir şantaj olayına karışır. Bu kadersiz üçlü için olaylar kötüye gittikçe, ortaya yeni maceralar çıkmaktadır. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Aşk Treni" Rohit Shetty'nin yönettiği "Aşk Treni" filminde, Shahrukh Khan, Deepika Padukone, Satyaraj ile Nikitin Dheer rol alıyor. Hindistan yapımı aksiyon komedi türündeki filmde, ailesini çocukken kaybeden Rahul'un bir gün arkadaşlarının daveti üzerine Mumbai'den Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e binmesi sonu yaşanan gelişmeler izlenebilecek. "Dom Hemingway" Richard Shepard'ın yönettiği "Dom Hemingway" filminde, Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir ile Emilia Clarke izleyici karşısına çıkacak. İngiliz yapımı komedi dram türündeki filmde, arkadaşlarını gammazlamadığı için 12 yıl boyunca hapis yatan Dom Hemigway'ın cezaevinden çıktan sonra uzak kaldığı kızıyla vakit geçirmek için suç dünyasını geride bırakmak için verdiği mücadele konu ediliyor. "Sıfır Teorisi" Terry Gilliam'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Sıfır Teorisi" filminin oyuncuları arasında Christoph Waltz, Matt Damon, Tilda Swinton ile Ben Wishaw yer alıyor. Bilim kurgu türündeki Romanya yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Qohen, her şeyin aslında hiçbir şeye eşit olduğunu ispatlanmaya çalıştığı gizli bir projeye dahil olur. Ancak toplumu kontrol eden yönetim, onu bu projeden uzaklaştırmak için, aşık olabileceği bir hayat tasarlamak dahil her şeyi yapacaktır. Terry Gilliam'ın geleceğe dair karanlık bir portre sunduğu film, kapitalizm ve inanç sistemlerine dair çarpıcı eleştiriler içeriyor." "Örümcek Adam 2" Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol aldığı "İnanılmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Hayatı oldukça yoğun geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamları yakalayıp, diğer yandan aşkı Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen'ın babasına kızından uzak durarak onu koruyacağına dair verdiği sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktadır. Ä Merkel in Mele i HABER MERKEZİ - Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni kampanyasının tanıtım yüzü olarak Şebnem Schaeffer'la anlaştı. Almanya'da 'Siyaset Bilimi' okuyan Şebnem Schaeffer, podyumları unuttu. Kendisini siyasete adayan ünlü model, yıllar önce Angela Merkel'in Genel Başkanı olduğu Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'ne de üye olmuştu. Başbakan Merkel'le sık sık toplantılara katılan Şebnem'e yine görev verildi. Ünlü model, Merkel'in Ekim ayında başlatacağı 'Yabancılara Uyum Yasası'nın kampanyasının tanıtım yüzü olacak. Schaeffer, Türkiye'den gelen iş tekliflerini de geri çevirdiğini söyledi.

3 ANKARA 3 Gözde Kişin 10 Mayıs 2014 Cumartesi Sincan Belediyesi ARTIK CEP TE Gökçek, radyocularla buluştu HABER MERKEZİ - Sincan Belediyesi artık size bir telefon kadar yakın Belediyecilikte sınırları kaldırarak çağdaş ve modern belediyecilik anlayışı ile vatandaşın takdirini kazanan Sincan Belediyesi, mobil belediyecilik uygulaması sayesinde, Sincan Belediyesi ile ilgili tüm haber ve duyurulara anında ulaşmak mümkün Bunun yanı sıra vatandaş istediği her an Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ya ya da birimlere mesaj atabiliyor. Mobil belediyecilik bununla da kalmıyor, vergi borcu öğrenmeden rayiç bedeli sorgulamaya, e- imar uygulamalarından kent rehberine kadar pek çok hizmeti vatandaşa sunuyor. Vatandaş ilçedeki nöbetçi eczanelerin listesine de anında ulaşabileceği gibi pazaryerlerini de öğrenebiliyor. Mobil belediyecilik uygulaması ile Sincan da elinizin altında Sincan ı seyret sekmesine tıklandığında Sincan daki parklar ve nikah salonları cep telefonundan izlenebiliyor. Böylece hem uzaklar yakına getirilerek mutlu anlar paylaşılıyor hem de ebeveynler parklarda oynayan çocukları izleyebiliyor. Uygulama ile vatandaş, Sincan ı ve Sincan Belediyesini adeta cebinde HABER MERKEZİ Hıdırellez, yağışlı havaya rağmen bu yıl da Ankaralıları Hamamönü nde buluşturdu. Yağan yağmura aldırış etmeden Hamamönü ne akın edenler, baharı ıslak ancak coşku içinde karşıladılar. Ankara daki pek çok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Altındağ Belediyesi, Hamamönü nde gerçekleştirilen organizasyonla, tüm Ankaralılara yine Hıdırellez coşkusunu yaşattı. Hamamönü Meydanı nda başlayan program, Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri nin gösterileri ile başladı. Altındağ Belediyesi Başkan Vekili M. Emin Ayaz Altındağ Belediyesi ve Gazi Üniversitesi nin ortaklaşa düzenlediği bu etkinlik bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Amacımız, geleneksel bir değerimizi unutmadığımızı göstermek ve insanlarımızla bunu paylaşmak. Geleneklerimize sahip çıkmamız ve bunları geleceğe aktarmamız gerekiyor. dedi. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise, Hıdırellez hakkında bilgi verdikten sonra, unutulmaya yüz tutmuş bir Türk bayramının Altındağ Belediyesi sayesinde yaşatılmaya çalışılmasını çok önemli bulduklarını ifade etti. Şenlik alanının her noktasında farklı bir Hıdırellez etkinliğiyle karşılanan misafirler; hem Hıdırellez ritüellerini yerine getirdi hem de gönüllerince eğlendi. Eğlencelere gün boyu yağan yağmur bile engel olamadı. Yumurta gezdiriyor. Vatandaşa en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyleyen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; Mobil belediyecilik uygulamasını vatandaşımızın hizmetine sunduk. Vatandaşımız pek çok işini belediyeye gelmeden evinden, iş yerinden ya da parktayken yapabilecek. Çevresinde gördüğü sorunu resimleyerek belediyemize ulaştırabilecek. Böylece bizde ilçemizin ihtiyaçlarını en kısa sürede gidereceğiz. dedi. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna göreve geldiği günden bu yana ilçeyi Birlikte Yönetim anlayışı yönetmeye devam ediyor. İlçe halkının istek, öneri ve şikayetlerini dinleyerek hizmetleri bu yönde gerçekleştirmeyi sürdüren Başkan Tuna, mobil belediyecilik uygulaması ile her vatandaşı gönüllü belediyeci ilan ediyor. Çek- Gönder uygulaması ile sorun ve şikayetler anında resimlenerek belediyeye gönderilebiliyor. Böylece, ilçedeki sorunların el birliği ile giderilmesi amaçlanıyor. Uygulamayı, Applestore ya da google playden Sincan yazarak indirilebilmek mümkün Hamamönü ne Hıdırellez coşkusu boyayan, topaç çeviren, gül ağacına kurdele bağlayan ve dilek kuyusuna para atan, dileklerde bulunan misafirler, unutulmuş geleneksel pek çok ritüeli tekrar yaşama imkanı buldu. Masal evi ve Dede Korkut hikayelerinin canlandırıldığı bölüm ve yumurta tokuşturma etkinlikleri de büyük ilgi çeken etkinliklerin arasındaydı. Hıdırellez Şenliği nde bir gelenek daha yerine getirildi ve Altındağ Belediyesi Başkan Vekili M. Emin Ayaz ve Başkan Yardımcısı Yunus Keleş önderliğinde, ateşin etrafında toplanan herkes, yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı. HABER MERKEZİ - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkent te yayın yapan yerel radyo temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Seçim sürecinde yerel radyoların projelerini halka duyurmasından dolayı teşekkür eden Başkan Gökçek, Bize göstermiş olduğunuz ilgi dolayısıyla bir kere daha şükranlarımı sunuyorum dedi. Seçim sonrası hileli bir süreç yaşandığına dikkat çeken Başkan Gökçek, iptal edilen oyları anımsatarak, Sandık başkanlarının yaptığı, oy oranı olarak yüzde 10 u geçen hileler oldu. Parmakları ile basıp kağıtları kirleterek nasıl iptal ettirdiklerini kameraya bile çekmişler. O görüntüleri getirirlerse toplumda ciddi bir algı oluşturacak. Gözleriyle şahit olan birçok arkadaşımız var. Geldi geçti. Allah a hamdolsun 32 bin oy farkla seçimi alma imkanımız oldu diye konuştu. Yerel radyocuların bu süreçte kamuoyu ile etkileşim kurma şansı olduğunu belirten Başkan Gökçek, Radyo alemi ciddi anlamda sesimiz oldu. Bu da bir manada teşekkür yemeği dedi. Konuklarının soruları üzerine yeni dönem projelerini kısaca özetleyen Başkan Gökçek, Muhalefetin bir iddiası var. Yıllar geçti, ilk aşk öldü. Beşinci dönem çok daha yavaş geçer diyorlar. Bu fikre kesinlikle katılmıyorum. Tecrübelerimizi konuşturacağımız en verimli dönemimiz. En güzel eserlerimizi bırakıp öyle gitmek istiyoruz diyerek, şu bilgileri verdi: Özellikle Hacı Bayram ve civarı ile Hıdırlıktepe, İsmet Paşa, Atıfbey ve Ulus çevresinin bitirilmesi çok büyük arzum. Ulus meydanı projesini seçimlerde çok dile getirmedim ama bu dönem içinde onu da tamamlamak istiyorum. İkincisi Ankapark ı hizmete açmak istiyorum. Bunların hepsi isim bırakacak projeler. Üçüncüsü, inanç müzesini bitirmek istiyorum. Dördüncüsü Kuzey Ankara daki cami, külliye ve kongre merkezini tamamlamak istiyorum. Bir de İmrahor da vadi projemiz var. Bunları bitirecek olursak inşallah bu döneme büyük eserlerle mühür vuracağız. Dev projelerin yanı sıra geçen yıl 7.5 milyon ton gibi bir rakamla rekora imza atılan asfalt gibi rutin hizmetlere de devam edeceklerini açıklayan Başkan Gökçek, köylere ve ilçelere seçim öncesi verdiği sözleri de tutarak, tarım, hayvancılık ve termal tesislere çeşitli destekler sunacaklarını vurguladı. Radyocu konuklarına bir de müjde veren Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisi nde alınacak bir kararla yerel radyolara haftalık bülten yayını sözü verdi. Büyükşehir Belediyesi ve Ankara ya ilişkin haberlerin özellikle çevre ilçe radyolarından yayınlanabileceğini söyleyen Başkan Gökçek, Genel bir anlaşma yapalım. Dernek bu işin öncüsü olsun. Kapsama alanına göre ayarlama yapın, ona göre anlaşalım dedi. Yemeğe katılan radyo temsilcileri ise Hayırlı olsun diyerek, yeni dönemde de başarıların devamı dileklerini ilettiler.

4 410 Mayıs 2014 Cumartesi ANKARA Gözde Kişin Hıdırlık ta gecekondu yıkımları sürüyor... Bu kermes Suriyeli yetimlerin yüzünü güldürecek HABER MERKEZİ - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkent in farklı bölgelerinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerinde yapım çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini kaydetti. Kentsel Dönüşüm projeleri ile Başkent in çehresinin değiştirildiğini ifade eden Başkan Gökçek, bu kapsamda yapımı devam eden dönüşüm projelerinden biri olan Hıdırlıktepe - Atıfbey - İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi nde de çalışmaların hız kazandığını söyledi. Ulus a komşu bölgeleri kapsayan Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1500 vatandaşla yapım sözleşmesi imzalandığını kaydeden Başkan Gökçek, çalışmalar kapsamında 1275 gecekondunun da yıkımının gerçekleştirildiğini kaydetti. Projenin, Ankara nın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Gökçek, Cumhuriyet in ilk yıllarında özellikle Ulus a yakınlığı nedeniyle en gözde yerleşim yerlerinden biri olan Hıdırlıktepe, zaman içinde Başkent te gecekondulaşmanın en yoğun olduğu alan haline geldi. Anadolu dan göç edenlerin merkez üssü haline gelerek, derme çatma ve sağlıksız konutlarla kentleşen bölge, süreç içinde kent merkezinde çarpık yapılaşmanın da simgesi haline gelerek, çirkin bir görüntüye yol açtı dedi. ISSN Yıl: Mayıs 2014 Cumartesi Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. ( Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bölgenin yıllar içinde alt yapıdan yoksun, bakımsız, derme çatma gecekondulardan oluşan sağlıksız, çağdışı ve insan yaşamına uygun olmayan içler acısı bir hale geldiğini belirterek, Ankara Büyükşehir Belediyesi nin uygulamaya koyduğu kentsel dönüşüm projesiyle bölgenin yeni modern görüntüsüyle Cumhuriyet in ilk yıllarında olduğu gibi yine eski günlerine kavuşturulacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından dönüşüm çalışmalarına başlanan bölgenin 1 milyon metrekarelik geniş bir alanı kapsadığını ifade eden Başkan Gökçek, Yapım çalışmalarına başladığımız andan itibaren proje alanında kalan hak sahipleri başta olmak üzere hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamayacağı çözümler sunuyoruz diye konuştu. Bölgenin gerçekleştirilecek olan yapısal ve sosyal dönüşümlerle Başkent in gözde yerleşim alanlarından birine daha kavuşacağına dikkat çeken Başkan Gökçek, Hıdırlıktepe - Atıfbey - İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi tamamlandığında bu alanın sadece burada yaşayanlar için değil ortaya çıkacak tarihi ve kültürel dokusu ile turizm açısından da bir merkez haline geleceğini kaydetti. Başkan Gökçek, kentsel dönüşüm projelerinin kent kimliğine yakışan rekreasyon alanları, sosyal donatı merkezleriyle, sağlıklı ve modern yapılar oluşturma amaçlarının yanı sıra en önemli işlevlerinin ise yıllar içinde ortaya çıkan büyük çaptaki bölgesel farklılığı da ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı. Hıdırlıktepe - Atıfbey- İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi nde bu amaçlar doğrultusunda projelendirdiklerini yineleyen Başkan Gökçek, şu bilgileri verdi: Proje kapsamında 6 bin gecekondu ve tesisin tespit ve değerlendirmesi yapıldı. Bunlardan 1275 adet gecekondunun yıkım işlemi gerçekleştirildi. Sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu işlemler neticesinde 468 adet gecekondunun da tahliye ve yıkım işlemlerine devam ediliyor. Proje çerçevesinde hak sahibi vatandaşlarımızla yapılan konut sözleşmeleri ve rızai alım sözleşmeleri neticesinde (5715 adet tapu hissesinin devri sağlanarak) metrekarelik alan belediyemize devredildi. Yaklaşık 1500 adet gecekondunun sözleşme ve uzlaşma işlemi tamamlandı. Altındağ İlçesinde Ulus, Ankara Kalesi, Aydınlıkevler ve Örnek mahallelerine komşu, Orhangazi, Yıldırım Beyazıt, Atıfbey, Fatih, Çandarlı, Öncüler, Yavuz Selim ve Hacıbayram mahallelerini içine alan bölgede çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Gökçek, proje kapsamında bulunan hak sahibi vatandaşlarla rızai uzlaşma ve sözleşme işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi. Mamak a 4 ayda 70 bin ton asfalt HABER MERKEZİ Mamak Belediyesi, imar çalışmaları tamamlanan mahallelerde yolları kısa zamanda açan ve asfalt çalışması yapıyor. Belediye, her açılan yolla birlikte yapılaşmayı da hızlandırıyor. Ocak ayından bu yana 70 bin 205 ton asfalt serimi gerçekleştiren Mamak Belediyesi, adeta ilçenin tüm mahalle ve sokaklarını yeniliyor. Göreve hizmet girmemiş mahalle ve sokak bırakmamak kararlılığıyla başlayarak, ilçedeki mahalle ve sokakların tamamına yakınının yenilendiğine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ilçenin daha modern bir kent kimliğine kavuşması için özelliğini kaybetmiş ve yıpranmış cadde ve sokakları asfaltladıklarını kaydetti. Akgül, Bir bölgenin gelişme sürecinde altyapı çalışmalarının önemi büyüktür. İlçemizde de hızlı yapılaşmayla paralel bir şekilde altyapı çalışmalarımız artarak devam ediyor. Ekiplerimiz, gece gündüz çalışarak hizmette mesainin bitmediğini gösteriyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni yapılan kilometrelerce yol Mamak ın hem bu günü için önemli hem de yarını için önemli bir yatırım diye konuştu. General Zeki Doğan, Kıbrıs, Çiğiltepe, Cengizhan, Misket ve Abidinpaşa mahallelerinde asfalt çalışması devam ederken, bordür, tretuvar, istinat duvarı çalışmalarına da ağırlık veren Mamak Belediyesi, sene başından bu yana 39 bin 220 metre malzemeli yol bakımı, 10 bin 149 metre bordür ve 6847 metrekare tretuvar yapımı gerçekleştirdi. HABER MERKEZİ - Suriye deki savaşta yetim kalan çocukları unutmayan Keçiören Belediyesi, geliri yetim çocuklara verilecek bir kermese ev sahipliği yaptı. Keçiören Gençlik Derneği tarafından düzenlenen kermese vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Gökçek Parkı nda gerçekleştirilen kermeste kadınların ürettiği el emeği göz nuru nakış işleri, yiyecek, içecek, çanta, battaniye vb. ürünler satışa sunuldu. Satılan ürünlerin geliri Suriye deki savaşta yetim kalan çocuklara gönderilecek. Kermese Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ın yanısıra ünlü sanatçı Ebru Yaşar da katıldı. Suriyeli Müslüman kardeşlerimizin zor durumda olduğunu belirten Başkan Ak, Halkın durumu çok vahim. Suriye de bir zulüm işleniyor. Zulme karşı mazlumlara yardım eden derneklere, hayırsever Müslümanlara teşekkür ediyorum dedi. Bir iyilik hareketine daha ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Mustafa Ak, Bu tür yardımlar insanlık namına tüm dünyadaki Müslüman halkına destek olmak için önemli bir göstergedir. Mazlumun nerede olursa olsun yanında yer almalı, zalime karşı olmalıyız. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır diye konuştu. Yardımların bir an önce yerine ulaştırılması ve Suriyeli yetim çocuklara yardım elinin uzatılması gerektiğini söyleyen Başkan Ak, Savaş esnasında büyük acılar çekip çocukluğunu yaşamayan yetimlerimizin yüzlerini bir an olsun güldürmek istiyoruz. Bu nedenle bu tarz hayır işlerini çok anlamlı buluyorum mesajını verdi. Keçiören Belediyesi daha önce de Suriye ye yardım tırları gönderilmesine öncülük yapmış, ayrıca Suriye deki savaşta anne-babalarını kaybeden çocuklar için kurulacak yetimhaneye yaklaşık 10 ton yardım malzemesi ve binlerce oyuncak göndermişti.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 10 May s 2014 Cumartesi MU LA - Güvençer, baz gazetelerde "Cennete talan plan " bafll kl haberler ç kt na dikkati çekerek, plan n Çevre ve fiehircilik Bakanl taraf ndan haz rlanan bir revizyon plan oldu- unu ve kesinleflmedi ini söyledi. Plan n ask ya ç kt n ve ask s ras nda 400'ün üzerinde itiraz al nd n belirten Güvençer, "Bu itirazlar Çevre fiehircilik Bakanl nca de erlendirilecek. Gerekiyorsa yeniden o plan elden geçirilecek. Koruma Kurulu'nun oray turizme açma, de erlendirme, mevcut gayrimenkullerin de erlendirilmesi anlam nda k ymetlendirilmesi için tedbirler gerekiyordu. Halihaz rda orada turizm faaliyetlerinin yeterince yürütülemiyor olmas, do al, ekolojik ve arkeolojik sitlerin yeterince korunam yor olmas mevcut plan ve mevzuata ayk r yap laflmalara, alt yap eksikliklerine gereken kuvvetle gidilemiyor olmas - n n temel sebebi, Bakanl kça yap lmas gereken plan çal flmalar n n tamamlanmam fl olmas ndan kaynaklan - yordu" dedi. Plan n Çevre ve fiehircilik Bakanl - nca haz rlan p ask ya ç kar lmas n n Mu la ve Datça için son derece önemli oldu una iflaret eden Güvençer, " tirazlar elbette de erlendirilecek. Türkiye'nin elbette bu konuda hem tecrübesi hem de imar konusunda oldukça nitelikli bir mevzuat var. Teknik donan - m m z art k eskisine k yasla son derece iyi. Korunmas gereken alanlar ihmal edecek bir karar asla ç kmaz kimse meraklanmas n." diye konufltu. Güvençer, plan n son halini henüz almad n, valilik olarak ilgili birimlerle yapt klar de erlendirmeleri Bakanl a ilettiklerini kaydetti. (AA) Datça Belediye Baflkan fiener Tokcan, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonu Plan Hükümleri ile ilgili, "Datça sahillerinin imara aç larak talan edilece i endifleleri yersiz" dedi. Bedensel engelli çevre gönüllüsü zmir den stanbul a yürüyecek Mu la Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Datça- Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonu Plan Hükümleri ile ilgili, "Korunmas gereken alanlar ihmal edecek bir karar asla ç kmaz kimse meraklanmas n" dedi. Datça da koruma alanlar n n imara aç laca iddias yalanland K z n yaflatabilmek için flehir flehir dolafl yor MU LA- Antalya'n n Korkuteli ilçesinde yaflayan Ünal Gül, 12 yafl ndaki k z n n beynindeki tümör nedeniyle ayda iki defa kullanmak zorunda oldu u i neleri alabilmek için flehir flehir dolafl yor. Ünal Gül, AA muhabirine yapt aç klamada, bir k z n 1999 depreminde, bir o lunu da trafik kazas nda kaybetti ini, 4 çocu u ve efliyle Korkuteli'nde barakada yaflad n söyledi. Depremde yaraland için aya nda platin bulundu unu, bu nedenle çal flamad n anlatan Gül, 12 yafl ndaki k z Duygu Gül'ün beyninde tümör oldu unu kaydetti. Yaflad klar s k nt lar nedeniyle eflinin kansere yakaland n dile getiren Gül, "K z m 4 ayl k iken havale geçirdi. Beyninde tümör olufltu. Tedavilere olumlu tepki verdi ancak tedavisi için ayda iki defa bir i ne kullanmam z gerekiyor. Bu ilac n fiyat da bin 250 lira. Maddi durumumuz olmad için ilaçlar kolay kolay alam yoruz" dedi. nelerin her yerde de bulunmad n bildiren Gül, hem i neyi alabilmek hem de yard m toplayabilmek için flehir flehir dolaflt n ifade etti. Son olarak i nenin Bodrum'daki bir ecza depolar nda bulundu unu ö rendi i için Mu la'ya geldi ine iflaret eden Gül, "K z m gözlerimin önünde eriyip gidiyor. Mu la'daki hay rseverlerden i nelerin al m için yard m talep ediyorum. nelere ulaflabilmek için flehir flehir dolafl yorum" diye konufltu. (AA) ZM R - zmir'de "Orman baba" olarak da bilinen bedensel engelli çevre gönüllüsü Veysel Sorhun, orman yang nlar na dikkati çekmek, çevre duyarl l - n artt rmak amac yla "Türkiye orman n mektubu" ad alt nda zmir'den- stanbul'a yürümeyi hedefledi ini bildirdi. Konak meydan vapur iskelesi önünde gazetecilere aç klama yapan bedensel engelli Veysel Sorhun (48), çevre gönüllüsü oldu unu, 27 y lda 16 bin 825 kilometre yürüyerek orman yang nlar na ve çevre duyarl l konusunda insanlar bilgilendirdi ini ifade etti. Yürüyüfllerinde 72 il, bin 680 ilçe ve 4 binden fazla köye ulaflt n belirten Sorhun, ormanlar n çarp k yap laflmaya kurban edilmesinin önüne geçmek amac yla "Türkiye orman n mektubu" ad alt nda zmir'den stanbul'a yürümeyi hedefledi ini kaydetti. Bu projesini gerçeklefltirmek için zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu'ndan ve sponsorlardan destek bekledi ini ifade eden Sorhun, flöyle konufltu: "Y llar önce zmir'deki Yamanlar da- nda yang n ç kt. Bu bölgeye gitti imde karfl laflt m manzara ile dehflete düfltüm. Her yer savafl alan gibiydi sadece bir tek ç nar a ac ayakta kalm flt. O zaman çevre gönüllüsü olaca ma dair söz verdim. Emekli olduktan sonra da kendimi ormanlara ve çevreye adad m. Çevre duyarl l ve orman yang nlar konusunda insanlar bilgilendirmek için valiliklerden ald m izinlerle sürekli yürüyorum. Do ay katlederek kendimizi felakete sürüklüyoruz. Orman yang nlar ve a aç katliamlar do an n alt n üstüne getirdi. Küresel s nma yaln zca ekosisteme de il, canl lara da büyük zarar veriyor. Artan bulafl c hastal klar, ast m- nefes darl, kalp krizleri buna küçük bir örnek oluflturuyor. Do an n intikam feci olur. Do a ne hamile kad - na, ne de kundaktaki bebe e ac maz, küresel s nman n sigortas ormanlard r." Yo un göç alt ndaki stanbul'un çarp k yap laflmaya kurban verilmemesi uyar s n yapaca yürüyüflün önemsenmesi ça r s nda bulunan Sorhun, duyarl herkesten destek bekledi ini sözlerine ekledi. (AA) SIRASI GELD KÇE Ayd n UZKAN MODERN ZM VE HUZUR nsano lu varl klar n artt r rken de- erlerini azaltt bir zamanda yafl yor. Öyle ki varl ktaki her art fl de erlerin biraz daha erozyona u ramas n mubah k l yor. Her yanda dünya hayat n maddi zevklerin tatmin edildi i yalanc bir cennete dönüfltürmeyi vadeden modernizm rüzgar esiyor. Bu rüzgara kap lan insanl k geleneklerden koparak h zl ve hazs z bir hayata do ru yol al yor. nsanlar fleklen modernleflip ruhen çürüdükleri için modernizm huzur vermiyor. Hayat m za bir kara delik aç lm fl gibi durmadan bizden bir fleyler götürüyor. Öyle ki modernleflen hayattaki u rafl larda insanlar bir türlü tatmin olam - yor. Akflam geç yatanlar sabah yorgun kalk yor. Çok televizyon izleniyor ama daha az kitap okunuyor. Tan d klar ço- al rken dostlar azal yor. Vitrinler dolarken gönüller boflal yor. laçlar ço al yor ama ona oranla hastal klar da art yor. Modernleflen hayatla insano luna elbette büyük kolayl klar sa lam fl bulunuyor. Fakat bu kolayl n insan ruhunda ne kadar rahatlama sa lad tart fl l r bir durum olarak ortada duruyor. Yazar Hüseyin Gülerce, modernleflme ile ilgili olarak bir yaz s nda flöyle diyor ; fiüphesiz ki, insan n tabiatla olan iliflkisinde elde etti i teknolojik ve bilimsel merhaleler, yaflamay kolaylaflt rd ve güzellefltirdi i için modernleflmenin bir parças d r. Elektri i kullanmak, otomobile binmek, trenle, uçakla seyahat etmek, canl yay nda maç izlemek, televizyon sayesinde oturdu unuz odadan dünyalar dolaflmak ve daha bir sürü imkân modernleflmeyi anlat r tabii. Fakat mutlu de- ilseniz, hatta siz mutlu iken milyarlarca insan n, bu imkânlardan yararlanamad n bir kenara b rak n, ezilip sömürüldü ünü, aç b rak ld n, milyonlarca çocu un hastal ktan öldü ünü, istismar edildi ini, insan ticaretinin en ac mas z flekilde ve 'modern' ülkeler vatandafllar taraf ndan yap ld n, çevrenin katledildi ini hat rlarsan z; modernleflme size acaba neleri anlat r? (1) Bu yüzden ki adaletten ve sevgiden mahrum bir modernleflme insanl a huzur verememektedir. Modernleflme sonucunda hayat, her geçen gün biraz daha sahicili ini ve içtenli ini kaybediyor. Bu kaybedifl hayat dehlizinde huzurun kalelerini birer birer yok ediyor. Modernizm insan küçük bir konfor u runa büyük bedeller ödedi ini unutarak yafl - yor. Modern hayat tarz insana büyük nimetlerin bahflederken bunun yan nda a r maliyetlerde de yüklüyor. D.Lama ça m z n paradoksu adl flirinde flöyle diyor ; Evlerimizi büyüdü fakat ailelerimiz küçüldü. Art k daha rahat z ama zaman m z az. Ö renim seviyemiz artt fakat anlama yetimiz azald. Daha fazla bilgili olmam za ra men, daha zor karar veriyoruz. Daha fazla uzman z fakat daha fazla sorunluyuz. Daha fazla tedaviye ra men daha az sa l kl y z. Aya gidip gelerek onca yolu kat ettik ama caddeyi geçip yeni komflumuzla tan flmakta geciktik.daha fazla üretelim diye bilgisayarlar ürettik ama daha az iletiflim kurmaya bafllad k. Çok uzun yol kat ettik ama kalitede bir o kadar k sa kald k... Modernleflen insan koca kalabal n içinde yapayaln z bir ruhu ve medeniyet ad alt nda sahte bir samimiyeti gizliyor. Bu durum huzur vermek bir kenara, insan çeliflkiden çeliflkiye sürüklüyor. Göz nuru denilen çocuklar krefllerde, anne kokusundan uzakta, rahmet ve flefkat duygular n ücretli görevlilerden almak zorunda b rak l yor.do ay seven modern insan kirlenmemek (!) için topra a el sürmüyor. Elleri kirlense de kimyasal s v larla ar n yor. nsanlar modernleflme ile hayata y llar kat p y llara hayat katamadan ömür geçiriyor. Görmeden bak yor, duymadan dinliyor. Tat almadan yiyip hissetmeden dokunuyor Modernizm, bu yalanc mutluluklarla insanl daha nereye kadar avutmay sürdürür bilmiyorum ama yarat l fl nda erdemli olan aramak olan insan hayat n amac ndan yoksun olarak nereye kadar gidebilir ki? (1)

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 10 May s 2014 Cumartesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Ifl k: "Ar-Ge merkezleri, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi için çok önem verdi imiz merkezlerdir" Yellen: Jeopolitik gerilimlere dikkat! AR-GE, Türkiye yi gelece e tafl yacak ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, Ar-Ge merkezlerinin, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi için çok önem verdikleri merkezler oldu unu belirterek, "Buradaki eksiklikleri elbette izliyoruz, görüyoruz ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çal flmalar m z sürdürüyoruz ama Ar-Ge merkezlerimize yönelik bir haks zl n yap lmas n da kesinlikle arzu etmiyoruz" dedi. Bakan Ifl k, ATO Congresium'da gerçeklefltirilen TÜB TAK 45. Ortaö retim Ö rencileri Araflt rma Projeleri Sergisi'ni ziyaret ederek, projeleri inceledi. Ö rencilerden projeler hakk nda bilgi alan Ifl k, ziyaretinin ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlad. TÜB TAK' n projelerinde dereceye giren ö rencilere ek puan verilmesi uygulamas n n sorulmas üzerine Ifl k, TÜB TAK' n ulusal veya uluslararas ölçekte yapt yar flmalarda dereceye girenlere s navlarda ek puan verildi ini söyledi. Burada da çok önemli projelerin oldu unu ve dereceye giren ö rencilere, bu y l üniversite s nav na giriyorlarsa ek puan uygulamas n n yap laca n belirten Ifl k, bunun bilimsel çal flmalar özendirmek için yap ld n ifade etti. Türkiye'nin, bu çok önemli projeleri genç yafl nda uygulayan ö renciler sayesinde ça yakalamakta çok önemli bir mesafe alaca na dikkati çeken Ifl k, "Ald dereceye göre, bildi im kadar yla birinciye 20 ek puan veriliyor. Onun ÖSYM'de bir hesaplama yöntemi var. O yönteme göre puanlar veriliyor" dedi. ABD'de tüketici kredilerinde art fl WASHINGTON- ABD'de tüketici kredileri mart ay nda y ll k yüzde 6,7 oran nda art fl gösterdi. ABD Merkez Bankas 'n n (FED) aç klad verilere göre mart ay nda ülkede kullan lan tüketici kredilerinde y ll k yüzde 6,7 oran nda art fl oldu. Kredi kart benzeri döner krediler (revolving) y ll k yüzde 1,6 artarken, sabit taksitli kredilerdeki art fl yüzde 8,7 düzeyine ulaflt. Toplam tüketici kredisi sto u da bir önceki aya k yasla 17,5 milyar dolar yükselerek 3 trilyon 141 milyar dolar düzeyine ç kt. Böylelikle toplam tüketici kredilerindeki y ll k art fl 210,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleflti. Öte yandan, y l n ilk çeyre i itibar yla tüketici kredilerinde y ll k yüzde 5,7 art fl görüldü. Döner krediler ilk çeyrekte yüzde 0,4 azal rken sabit taksitli kredilerdeki yükselifl yüzde 8,0 düzeyinde gerçekleflti. Toplam tüketici kredilerinde ö renci kredileri sto u mart ay itibariyle geçen y l n ayn dönemine göre 87,4 milyar dolar artarak 1 trilyon 225 milyar dolara, motorlu tafl tlar kredileri de 69,7 milyar dolar yükselerek 875 milyar dolar düzeyine ulaflt. Uzmanlar, ABD'de ifl gücü piyasas nda, konut de erlerinde ve hisse senedi portföylerinde son zamanlarda s n rl da olsa gözlemlenen art fllar n daha sa l kl bilançolar n oluflmas na yol açarak tüketici güveninin artmas na yol açt n belirtiyor. Öte yandan, ö renci kredilerindeki yüksek oranl art fl n hayata yeni at lan gençlerin s rt nda yaratt borç yüküne dikkati çeken uzmanlar, genç çal flanlar n konut ve otomobil edinme gibi önemli ekonomik kararlar daha zor ald n belirterek bu durumun ekonomide yeni bir durgunluk yaratma ihtimaline dikkati çekiyor. (AA) Baz Ar-Ge merkezlerinin, ald destekleri usulsüz kulland ve Hükümetin bu konuda yeni bir model üzerinde çal flt iddialar n n sorulmas üzerine de Ifl k, Ar-Ge merkezlerinin kanunla kurulan ve flu anda say lar 157'ye ulaflan, 21 bin araflt rmac n n istihdam edildi i çok önemli kurumlar oldu unu bildirdi. Bakan Ifl k, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin oluflmas nda ve büyümesinde de bu merkezlerin çok önemli bir yeri oldu unu belirterek, flunlar kaydetti: "fiu anda Türkiye'de 125 bin araflt rmac kadromuz var ve bunun 21 bini Ar-Ge merkezlerimizde çal fl yor. Ar-Ge merkezlerimizin performanslar n son 2 y lda ölçmeye bafllad k ve biliyorsunuz, Ar- Ge merkezlerinde çal flmas gereken minimum say 50 idi. Bunu kanunla 30'a çekme yetkisini Meclisimiz, Bakanlar Kuruluna verdi. fiimdi bu çal flmay da yürütüyoruz. Yak nda inflallah Bakanlar Kurulunda da kabul görürse, Ar-Ge merkezinde çal flmas gereken minimum araflt rmac say s n 50'den 30'a çekiyoruz. Dolay s yla Ar-Ge merkezleri, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi için çok önem verdi imiz merkezlerdir. Buradaki eksiklikleri elbette izliyoruz, görüyoruz ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çal flmalar m z sürdürüyoruz ama Ar-Ge merkezlerimize yönelik bir haks zl n yap lmas n da kesinlikle arzu etmiyoruz." Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin yeni yeni geliflti ini ve büyüdü ünü belirten Ifl k, STANBUL- Erdal Matrafl, Deri Tan t m Grubu'nun (DTG) yeni baflkan olarak seçildi. Deri Tan t m Grubu'ndan yap lan aç klamaya göre, ulusal ve uluslararas kamuoyu nezdinde Türk derisinin marka alg s n güçlendirmek ve Türkiye'nin deri ihracat n art rmak amac yla faaliyetlerini sürdüren DTG'nin yeni yönetimi belirlendi. Erdal Matrafl' n baflkan olarak bayra teslim ald yönetim kurulunun baflkan yard mc s da Süleyman Tahiro lu oldu. DTG yönetim kurulu üyeleri aras nda Mustafa fienocak, Burak Çelet, Ruken M zrakl, slam fieker ve Erkan Zandar yer al yor. Aç klamada görüfllerine yer verilen "Burada baz ufak tefek suistimallerin olmas, bu merkezlerin 'çok büyük oranda flöyle olacak, böyle olacak' gibi de erlendirmelere tabi tutulmas n gerektirmez, yanl fl yapan bedelini öder ama Ar-Ge merkezleri Türkiye'nin son y llarda uygulad baflar l bir modeldir" diye konufltu. Ifl k, "Ar-Ge merkezlerine y ll k belirli bir kota getirilecek mi?" sorusunu da "Hay r, flu anda öyle bir çal flma bizim gündemimizde yok" fleklinde yan tlad. Bu çal flmalar teflvik edici, özendirici, destekleyici ama mutlaka de erlendiren bir anlay flla sürdürdüklerini belirten Ifl k, sadece Ar-Ge merkezleri de il, bu destekleri verdikleri, kamu kayna n harcad klar her kuruflun geri dönüflünü ölçebilecekleri Etki De erlendirme Daire Baflkanl n kuracaklar n söyledi. Bakan Ifl k, daha sonra sergi alan ndaki 83 yafl ndaki Mustafa Etefl'in stand na giderek, kendisiyle sohbet etti. Ordu'nun Korgan ilçesine ba l Tepealan Beldesi'nde 1931 y l nda do an Etefl, yaklafl k 60 y ld r hem kendi çevresinde hem de ülkede gerçekleflen önemli olaylar düzenli olarak not etti ini belirterek, Ifl k'a ald notlar gösterdi. Notlar n küçük defterlere yazan Etefl, buraya sadece elindeki defterlerin küçük bir bölümünü getirebildi ini söyledi. Etefl, Bakan Ifl k'la sohbetini de not alaca n sözlerine ekledi. Ifl k, sergi alan ndan ayr l rken ö rencilerle "selfie" foto raf da çektirdi. (AA) Deri Tan t m Grubu'nun yeni baflkan Erdal Matrafl oldu Matrafl, yeni dönemde dünya nezdinde Türk deri alg s n güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Matrafl, "Ülkemizdeki deri markalar n n elbirli i ile ihracatta daha çok söz sahibi olmas n sa layaca z. Dünya standartlar ndaki mevcut kalitemizi daha çok ülkeye yay p bu sektörde Türkiye olarak hak etti imiz yere gelece iz" de erlendirmesinde bulundu. DTG, yurtd fl ndaki pek çok tan t m faaliyetleri ile deri, deri mamulleri ve ayakkab sektörünün genel olarak dünyadaki pazar pay n n art r lmas n, pazarlama, tan t m ve markalaflma konusunda kal c faaliyetler gerçeklefltirilmesini, dünyada bir Türk derisi imaj n n yarat lmas n amaçl yor. (AA) WASHINGTON- ABD Merkez Bankas (Fed) Baflkan Baflkan Janet Yellen, baharla birlikte ekonominin yeniden toparlanmaya bafllad n ancak iflsizlik oran nda son kaydedilen düflüfle karfl n ifl gücü piyasas n n arzu edilen düzeyde olmad n belirtti. Fed Baflkan Janet Yellen, ABD Kongresi Ortak Ekonomik Komitesi önünde yapt konuflmada ekonominin genel durumu ve uygulanan para politikas konular nda bilgi verip üyelerden gelen sorular cevaplad. Zorlu geçen k fl flartlar nda daralan ekonomik faaliyetler yüzünden y l n ilk çeyre inde Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) art fl n n yatay seyretti i bilgisini paylaflan Yellen, baharla birlikte göstergelerin yeniden toparlanmaya bafllad n belirtti. flsizlik oran n n bir y l önceye göre 1,2 puan düflerek nisan ay nda yüzde 6,3 düzeyine gerilemesinin ifl gücü piyasas ndaki geliflmeyi gösterdi ini vurgulayan Yellen, ayl k ortalama 200 bin yeni ifl sahas yarat larak ekonomik krizin dip noktas ndan bu yana 8,5 milyon kifliye istihdam sa land n ifade etti. Bununla birlikte ifl gücü piyasas ndaki di er geliflmelerin memnuniyet verici olmaktan uzak oldu unu dile getiren Yellen, alt aydan daha uzun süre ifl bulamayan uzun süreli iflsizlerin oran n n yüksekli inin, tam zamanl çal flmay arzu etmesine karfl n yar zamanl ifllerde çal flanlar n fazlal n n ve ücret art fl n n s n rl olmas n n kayg yaratt n kaydetti. Konuflmas nda ekonominin bu y l geçen y la k yasla daha h zl büyümesinin bekledi ini anlatan Yellen, jeopolitik gerilimleri ve konut piyasas ndaki durgunlu u karfl karfl ya olduklar risk faktörleri olarak s ralad. Yellen, Fed'in uygulad parasal geniflleme politikas yla ilgili bir soruyu yan tlarken varl k al mlar n n azalt lmas veya faizlerin art r lmas konusunda önlerinde plan olmad n belirterek "Ne zaman meydana gelece ine yönelik mekanik bir formül veya takvim bulunmamaktad r" ifadesini kulland. Gelir da l mdaki bozuklukla ilgili bir soruyu yan tlarken eflitsizli in köklü sebeplerinin bulundu unu kaydeden Yellen, ifl kay plar ndan düflük gelir gruplar n n daha fazla etkilendi ini vurgulayarak, zay f ekonominin dengesizli i art rd n dile getirdi. Bugün Yellen'in Kongre Ortak Ekonomik Komite önünde yapt konuflma, Fed'in ayl k tahvil al m n 55 milyar dolardan 45 milyar dolara düflürdü ü toplant n n hemen sonras na gelmesiyle dikkati çekti. Yellen, kongre üyelerinin para politikas n n enflasyona yol açabilece i yolundaki kayg lar n, ellerinde enflasyona yol açmadan zaman nda ç k fl yapabilecek enstrümanlar bulundu u bilgisini paylaflarak gidermeye çal flt. (AA)

7 EKONOMI 10 May s 2014 Cumartesi 7 Bilecik te Fed ve Geliflen Ekonomiler konferans vard B LEC K- Tunç, Bilecik fieyh Edebali Üniversitesi Sürekli E itim Merkezi Salonu'nda Ama de er kaybetmesi de do ru de il. Dolay s yla bir istikrara kavuflmas gerekiyor. dinamikleriyle gidiyor." Bir ülkenin geliri giderinden farkl ysa ortaya düzenlenen "Tarih ve Kültür Sohbetleri" etkinli inde verdi i "Amerikan Merkez Bankas ekonomilerde bir rüzgar esiyor. Geliflen kötü bir fley de il. Cari aç k var, ekonomi 2015 y l Amerikan y l olacak. Geliflen cari aç n ç kt n ifade eden Tunç, "Cari aç k (Fed) ve Geliflen Ekonomiler" konulu konferansta, Fed'in klasik merkez bankas ndan farkl Tak l nca, e er para bollu u varsa refah ortam siyasilerin arka cebi de il. Merkez bankas ekonomiler bu rüzgar n pefline tak l yor. büyüyor, hiç önemli de il. Merkez bankas bir yap da oldu unu kaydetti. art yor. Fakat o paralar daralmaya, çekilmeye kamu yarar gözetecek, siyasilerin yarar n Her ülkede paran n patronu konumundaki bafllay nca geliflen ekonomilerden al n p, gözetmeyecek. Siyasetle merkez bankac l merkez bankalar n n, finansal piyasalar n, para geliflmifl ekonomilere veriliyor. Merkez ayr lmal " diye konufltu. piyasas n n istikrar n sa lamakla mükellef bankalar para piyasas n n istikrar n olduklar n anlatan Tunç, flöyle konufltu: sa lamal d r. Konuflman n ard ndan Bilecik fieyh Edebali "Uluslararas arenada bir merkez bankas E er merkez bankas n n ald kararlara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, güvenirli ini, özerkli ini yitirdi i zaman o ülke siyaset müdahale etmeye bafllarsa ülkenin alm fl Tunç'a üzerinde fieyh Edebali Üniversitesi'nin çuvall yor. Ulusal paran z n yabanc para oldu u kararlar n ülke ekonomisine yaratt amblemi bulunan tabak hediye etti. karfl s nda de er kazan m artt kça ne ihracat etkisi olumlu olacakken olumsuz olur. Türkiye Etkinli e, Vali Yard mc lar Süleyman yapabiliyorsunuz ne de turist ülkenizde daha dinami i ve büyüme trendi yüksek olan ve Deniz ve Mustafa Güney, Rektör Yard mc s fazla harcama yapabiliyor. Bir ülkenin paras n n de er kazanmas o kadar iyi de il. giriflimci ruhu olan bir ekonomi. Türkiye ekonomisi gayet iyi durumdad r. Kendi Prof. Dr. Abdulhalik Bak r, ö retim üyeleri, ö renciler ile vatandafllar kat ld. (AA) TEB den Dünya Çiftçiler Günü ne özel yüzde 50 ye varan faiz indirimi STANBUL TEB Tar m Bankac l olarak konusunda uzman 150 tar m portföyünün yan s ra bölgelerde ve genel müdürlükte 30 u aflk n çal flanla hizmet verdiklerini belirten TEB KOB Bankac l Genel Müdür Yard mc s ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, çiftçilerin yan nda yer alarak her geçen gün büyümeyi sürdürdüklerini söyledi ve flöyle devam etti: Dünya Çiftçiler Günü ne özel olarak her y l düzenledi imiz ve art k geleneksellefltirdi imiz çiftçilerimize yönelik kredi kampanyas n bu y l da devreye ald k. May s ay boyunca sürecek faiz indirimli kredi kampanyam zla çiftçilerimize kolayl k sa lamay amaçl yoruz. Her zaman oldu u gibi çiftçilerimizin yan nda yer almaktan ve onlarla birlikte büyümekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Konusunda uzman çal flanlar yla tar ma özel organizasyonel yap lanmas olan birkaç bankadan biri olduklar n n alt n çizen Boz, TEB Tar m Bankac l olarak, tar m alan ndaki bilgi birikimi ve deneyimimizle çiftçilerin ihtiyaç ve beklentilerini karfl lamak ad na zengin bir ürün gam sunuyoruz. Yayg n flube a m z ve tar m konusunda donan ml saha kadrolar m zla tar m üreticilerimize her türlü finansman ihtiyaçlar na özel kredi ürünleri sunuyoruz diye konufltu. Tar m sektörünün geliflmesi, sürdürülebilir bir büyüme trendinin yakalanmas ve çiftçilerin uluslararas piyasalarda rekabet gücü kazanabilmesi için tar m üreticilerine uygun flartlarda finansman deste i sa lad klar n belirten Boz, finansal olmayan dan flmanl k hizmetleriyle de çiftçilerin hayat n kolaylaflt rd klar n dile getirdi ve TEB KOB Akademi Tar m Buluflmalar ad alt nda düzenledi imiz organizasyonlarla, çiftçilerimize tar m sektörünün gelece i hakk nda bilgilendirmelerde bulunuyor, sektörün sorunlar n tart fl yor ve çözüm üretme amac yla fikir al flveriflinde bulunuyoruz. Çaylar TEB den ad n verdi imiz etkinliklerle köylerde üreticinin aya na giderek onlarla bir araya geliyor, beklentilerini ve ihtiyaçlar n dinliyoruz. Bölgesel olarak belirledi imiz stratejiler ile kooperatifler, ziraat odalar, üretici birlikleri gibi tar msal kurumlar ile ifl birlikleri yap yor, onlardan gelen destek ve geri bildirimler do rultusunda ürün ve hizmetlerimizi gelifltiriyoruz. Bu sayede, çiftçimizin beklentilerine kolayl kla cevap verebiliyor; finansal destek sunman n yan s ra dan flman banka anlay fl m zla da çiftçilerimize ücretsiz olarak bilgi ve dan flmanl k hizmeti vererek onlar katma de eri daha yüksek ve daha verimli üretime yönlendiriyoruz diye konufltu. Narenciye ihracat nda ilk s ray portakal ald stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Havva Tunç, "Merkez bankas n n ald kararlara siyaset müdahale etmeye bafllarsa, ülkenin alm fl oldu u kararlar n, ülke ekonomisine yaratt etkisi olumlu olacakken olumsuz olur" dedi. KOCAEL - Türkiye'nin y l n ilk 4 ay ndaki narenciye ihracat n n miktar bak m ndan yüzde 33'ünü kapsayan portakal, en çok ihraç edilen ürün oldu. Türkiye Yafl Meyve Sebze hracatç Birlikleri (TYMS B) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen y l n ocak-nisan döneminde 482 bin 435 ton olan narenciye ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 17 artarak 564 bin 497 tona ulaflt. D fl sat mdan sa lanan gelir ise geçen y l n söz konusu dönemine yüzde 5 azalarak 331 milyon 300 bin dolara geriledi. Sektörün y l n ilk 4 ay nda en fazla ihraç etti i ürün, 187 bin 896 tonla portakal oldu. Bu dönemde, sektör ihracat n n miktar bak m ndan yüzde 33, de er bak m ndan da yüzde 32'sini oluflturan portakaldan 105 milyon 515 bin dolar gelir elde edildi. Portakal 96 milyon 753 bin dolarla limon, 77 milyon 820 bin dolarla mandalina, 51 milyon 209 bin dolarla greyfurt izledi. Ocak-nisan döneminde Türkiye'den sat n ald narenciye miktar n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 61 artt ran Irak, sektörün en büyük pazar oldu. Narenciye sektörü Irak'a 106 milyon 667 bin dolar de erinde 188 bin 322 ton ürün ihraç etti. Bu ülkeye ihraç edilen ürünlerin 107 bin 509 tonunu portakal, 55 bin 633 tonunu mandalina, 20 bin 335 tonunu limon oluflturdu. hraç geliri bak m ndan Irak' 74 milyon 355 bin dolarla Rusya, 32 milyon 292 bin dolarla Ukrayna, 20 milyon 142 bin dolarla Suudi Arabistan, 12 milyon 698 bin dolarla Romanya takip etti. Öte yandan, sektörün nisan ay ihracat miktar geçen y l n ayn ay na göre yüzde 90 artarak 87 bin 357 ton, ihraç geliri de yüzde 48 art flla 50 milyon 503 bin dolar olarak gerçekleflti. (AA) Ayc : Yabanc yat r mc gelece e yat r m yap yor STANBUL - Baflbakanl k Türkiye Yat r m Destek ve Tan t m Ajans Baflkan lker Ayc, "Do rudan yabanc yat r mc Türkiye'nin gelece ine yat r m yap yor. Onlar k sa vadeli projeksiyon yapmaz y ll k düflünürler. Ne zaman onlarla konuflursam; yat r mlar n ertelemediklerini söylüyorlar. Çünkü Türkiye'nin gelece ine, potansiyeline ve istikrar na güveniyorlar" dedi. Financial Times Türkiye Zirvesi'nde "Büyüme için Yeni F rsatlar" konulu panelde konuflan Ayc, Türkiye'nin her zaman beklentilerin ötesine geçti ini söyledi. Türkiye'nin bu y l n ilk iki ay nda do rudan yabanc yat r m tutar n n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 28 artt bilgisini veren Ayc, ocak-flubat döneminde 2,4 milyar dolarl k do rudan yat r m n ülkeye çekildi ini söyledi. Ayc, do rudan yabanc yat r mc n n Türkiye'nin gelece ine yat r m yapt na iflaret ederek, "Onlar k - sa vadeli projeksiyon yapmaz y ll k düflünürler. Portföy yat r mc lar ndan farkl d rlar. Ne zaman onlarla konuflursam; yat r mlar n ertelemediklerini söylüyorlar. Belki biraz tedirgin olup bize çok fazla sorular soruyor, iyi flekilde bilgilendirdi imizde pozitif yan t veriyorlar. Çünkü Türkiye'nin gelece ine, potansiyeline ve istikrar na güveniyorlar" dedi. On y l önce nicelikle ilgili sorun oldu unu ve miktar art rmak istendi ini ifade eden Ayc, flu anda ise nicelikten ziyade nitelikle ilgili sorun oldu una dikkati çekti. Ayc, yat r mc larla mümkün oldu unca yüksek teknolojiye sahip do rudan yat r mlar n Türkiye'ye çekilmesi konusunda görüfltüklerini dile getirdi. "Türkiye'nin do rudan yabanc yat r mlar incelendi inde ilk üç s rada enerji ve imalat sektörünü görmezsek do ru yolda de iliz demektir" diyen Ayc, Türkiye'de flu anda enerji ve imalat sektörünün ilk üç s rada yer ald bilgisini verdi. Türkiye'nin on y l önce en zay f halkas n n bankac l k ve sigorta sektörü oldu unu dile getiren Ayc, flu anda al nan tedbirler sayesinde bu sektörlerin en güçlü sektörler haline geldi ini ifade etti. Ayc, Türkiye'de yat r m ve üretim yapan sanayicilerin ve hanehalk n n ülkede yüksek faizi desteklemeyece ini, tüketicilerin ve sanayicilerin karar verici mekanizmalarda her zaman için düflük faiz isteyeceklerini söyledi. lker Ayc, Türkiye'nin büyümesinde Anadolu'dan gelen flirketlerin de çok önemli katk lar oldu- unu sözlerine ekledi. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaflgil ise Türkiye'nin önünde çok önemli hedefleri oldu unu belirterek, "Bunlar Türkiye baflaracak güçtedir. Bunun için Türkiye'nin afla yukar her y l yüzde 5 ve üzerinde büyümesi gerekmektedir. Burada zorluk nedir? Bunu biz nas l sürdürülebilir yapabiliriz? Çünkü tasarruf ve cari aç k problemlerimiz var Ama rakamlara bakarsak her y l yüzde 25 oran nda yat r m yapmam z gerekecek" dedi. Bu yat r mlar yapmak için de tasarruf oranlar n n yukar çekilmesi gerekti ini vurgulayan Binbaflgil, birkaç ay önce al nan makro ihtiyati tedbirlerin ifle yarad n söyledi. Y l n ilk dört ay nda tüketici kredilerinin sadece yüzde 2'lik bir art fl gösterdi ini ve kredi kartlar nda asl nda negatif büyümenin (yüzde -6,7) oldu unu ifade eden Binbaflgil, "Bu ülke için sa l kl bir durum. Bu makro ihtiyati tedbirlerin etkili oldu unu gösteriyor. Bankac l k sistemi de makro ihtiyati tedbirleri destekliyor. Biz destekliyoruz. Hepimiz ayn gemideyiz. Sürdürülebilir büyüme aç s ndan bunlar n önemli oldu unu düflünüyorum" de erlendirmesini yapt. Binbaflgil, bankac l k sistemiyle gurur duyulmas gerekti ine iflaret ederek, Türkiye'nin sa lam, likiditesi ve varl k kalitesi olan bir bankac l k sisteminin bulundu unu söyledi. Global krizde Türkiye'nin bankac l k sektöründeki sa lam yap s yla bunun üstesinden gelebildi ini an msatan Binbaflgil, flöyle konufltu: "Sermaye yeterlilik rasyomuz yüzde 15-15,5 civar nda. Bankac l k sisteminde uzun vadede bunun olmas n isteriz. Türkiye'nin iddial hedefleri var. Bunlara ulaflmak için de kuvvetli ve sa lam bankac - l k sistemine ihtiyac m z var. Karl l klar m z da idame ettirmemiz gerekiyor." Türkiye'de tasarruf oranlar n n düflük oldu una dikkati çeken Binbaflgil, TCMB'nin ve BDDK'n n ald tedbirlerle tasarruf oranlar n n artaca n dile getirdi. Binbaflgil, tüketim destekli büyüme yerine üretim destekli büyümenin olmas gerekti ine de inerek, bugüne kadar tüketim taraf ndan gelen bir büyümenin yüzde 70 a rl kta oldu unu ve Türkiye'nin bunu yüzde 60 seviyesine çekmesi gerekti ini söyledi.(aa)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 10 May s 2014 Cumartesi Aylin DEM RHAN Do u Karadeniz'de yayla flenlikleri bafllad TRABZON (AA) - Do u Karadeniz'de, yaz aylar n n bafllamas ile yörede yayg n olarak yap lan yayla flenliklerinin ilki oldu u belirtilen 24. fialpazar Ac su H drellez Kültür ve Bahar Bayram, Trabzon'un fialpazar ilçesinde gerçeklefltirildi. lçenin Çimenli ile A asar mahalleri aras nda bulunan Ac su mevkisindeki flenli e, MHP Trabzon Milletvekili Koray Ayd n, fialpazar Kaymakam Zihni Y ld zhan, fialpazar Belediye Baflkan Refik Kuruk z, Vakf kebir Belediye Baflkan Muhammet Balta, l Kültür ve Turizm fiube Müdürü Adem Demirbafl, Tuzla Belediye Baflkan Yard mc s Ahmet Çabuk ile vatandafllar kat ld. fienlikte konuflan Kuruk z, yörede yap lan bu tür flenliklerin önemine de inerek, "Yörede yapt m z flenlikleri amac na uygun yapaca z. Biz bütün flenlikleri gözden geçirece iz. fienliklerimiz kemençe ile horon aras na s k flmayacak. fienliklerimizde sadece kemençe ve horonla an lmayaca z. Yöresel el sanatlar m z, meflhur A asar el sanatlar m z, tereya m z, peynirimizi, ekme imizi ve di er ürünlerinizi tan taca z" dedi. Konuflmalar n ard ndan milletvekili Ayd n ile Kuruk z, vatandafllara yöreye özgü maden suyu ile ayran da tt. Çabuk da kat l mc lara keflkek ikram etti. Daha sonra ço unlu u yöresel k yafetler giyen vatandafllar, sahne alan yöresel sanatç lar n kemençe eflli inde söyledi i türküler ile bol bol horon oynay p, e lendi. Baz vatandafllar n da A asar Deresi kenar nda ailece piknik yapt flenlikte, stanbul'dan fialpazar Çaml ca Derne i'nin k z halk oyunlar ekibinin horon gösterisi büyük be eni toplad. BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM), baflkent Beyrut'ta "Türk Mutfa Günü" düzenledi. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin (YETKM) ilk kez gerçeklefltirdi i etkinli e, baflta Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi nan Özy ld z olmak üzere 200'e aflk n Türk ve Lübnan vatandafl kat larak Türk mutfa na has yemekleri tatt. Kayserili kad nlar, unutulmaya yüz tutmufl el sanatlar n yaflat yor KAYSER (AA) - l Müdürü smet Taymufl, AA muhabirine, özellikle Osmanl ve Selçuklu dönemlerinde yayg n olan ancak günümüzde çok fazla yap lmayan, yeni ustalar yetiflmedi i için unutulmaya yüz tutmufl tezhip, hüsnü hat, ebru, çini iflleme, dekoratif ahflap boyama, yöresel halk oyunu, folklor gibi alanlarda kurs açt klar n söyledi. Bunlar n yan s ra, ekonomik getirisi de olan bezden yap lan yöresel "So anl bebe i" kursu da açt klar n ifade eden Taymufl, ücretsiz kurslara özellikle ev kad nlar n n ilgi gösterdi ini vurgulad. Taymufl, kurslar sayesinde Türk süsleme ve geleneksel el sanatlar n n yaflat lmas na katk sunduklar n, ayn zamanda kad nlar n yeni fleyler keflfetmelerine imkan tan d klar n belirtti. Kurs bitiminde kat l mc lara sertifika verdiklerini ve birçok kursiyerin usta ö retici oldu unu dile getiren Taymufl, ev kad nlar n n ekonomik gelir de elde ettiklerini vurgulad. Kursiyerlerin yapt ürünleri sergilediklerini ve vatandafllar n be enisine sunduklar n anlatan Taymufl, "Sergide be enilen ürünleri vatandafllar sat n al yor. Kursiyerlerimiz, ürünlerini yak n çevresine veya hediyelik eflya satan ifl yerlerine de satarak gelir elde edebiliyor. Böylece hem geleneksel el sanatlar n yaflat yor hem de aile bütçesine katk sa l yor" dedi. Usta ö retici olan kursiyerlerin halk e itim merkezlerinde görev ald n, geleneksel el sanatlar n n kuflaktan kufla a aktar lmas na katk sunduklar n ifade eden Taymufl, "En çok ilgiyi, çini süsleme, ebru ve AA muhabirine konuflan Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Cengiz Ero lu, "Türk mutfa, dünyan n en zengin 3 mutfa ndan biridir. Düzenledi imiz bu etkinlikle Türk mutfa nda yer alan yemek çeflitlerini tan tmaya çal flt k" dedi. Türkiye ile Lübnan aras ndaki ortak tarihin unutulmamas gerekti ini belirten Ero lu, l Kültür ve Turizm Müdürlü ü bünyesinde aç lan kurslara kat lan ev kad nlar, unutulmaya yüz tutmufl Türk süsleme ve geleneksel el sanatlar n n gelecek nesillere aktar lmas n sa l yor. So anl bebe i yap m kursu görüyor. Bu kurslar n sosyal yönünün yan s ra ekonomik getirisi de oluyor" diye konufltu. E itmen Didem Gökgiyaz da el sanatlar n n, istek ve devaml l k isteyen u rafl oldu una dikkati çekerek, "Özellikle ev kad nlar ve emekli ö retmenler kurslar m za ilgi gösteriyor. Emekli olduktan sonra evde oturmak zor geldi i için kursa kat larak vakitlerini de erlendiriyorlar. Ayr ca yapm fl olduklar bebekleri satarak gelir elde ediyorlar. Yöresel oldu u "Günümüzde hala ayn ismi tafl yan pek çok yeme imiz bu tarihin parças say l yor" diye konufltu. Beyrut'ta yaflayan ve yar flmaya dolma yeme ini yaparak kat lan Türk vatandafl Ümmü Muhammed, "Yar flmaya kazanmak için de il, Lübnanl lara ülkemi tan tmak amac yla kat ld m" ifadesini kulland. Lübnan vatandafl Nadin Hasan, için yerli ve yabanc turistler, bu ürünlere ilgi gösteriyor" dedi. Yozgat' n Bo azl yan ilçesinden, So anl bebe i yap m kursuna kat lan Solmaz Erdemir de daha önce çini kursuna kat ld n ve yapt ürünleri satarak, aile bütçesine katk da bulundu unu anlatt. Dekoratif ahflap boyama kursu e itmeni Canan Akyol da geçmifli milattan önce 200'lü y llara dayanan bu sanat, gelecek nesillere aktarabildiklerine sevindi ini ifade ederek, "Kursumuzda her yafltan kursiyer kat labiliyor ancak biraz hassasiyet istedi i için daha çok gençler tercih ediyor" diye konufltu. Kursiyer Merve Demir ise evde hurdaya ç km fl, çöpe at lacak malzemeleri boyay p, farkl desen vererek yeniden kullan ma sunduklar n, çay tepsisi, çiçeklik, süs eflyas, mücevher kutusu, saklama kutusu yapt n söyledi. ilk kez tatt Türk yemeklerini çok be endi ini, baz lar n yapmaya çal flaca n söyleyerek, flunlar kaydetti: "Yar flma güzel etkinlik oldu, birçok yönden Lübnan ile Türk kültürü birbirine benziyor, bu yemekler eskiden Lübnan'da vard." Etkinli in sonunda yemekleri en çok be enilen 3 kat l mc ya çeflitli hediyeler takdim edildi. SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Selçuk Cayhan dan iki fliir E itimci, flair, yazar ve araflt rmac Mansur Ekmekçi hoca arac l yla gelen fliirlerden ikisi, stanbul dan Selçuk Ceyhan imzas n tafl yor. Bu fliirlerin adlar, Bu dilimden sana yemin hediye ve Beni yakan sen oldun bafll klar n n tafl y c lar bu fliirler. Dört ayr dörtlükten meydana gelen ilk fliir de sevmelerle ilgili bir de erlendirme yap l yor. Sen de il misin ki, sözler döktüren? diye soruluyor. Geride kalan üç ayr dörtlü ünde flu duygularla m sralaflt rmalar yap l yor: Bu fliir de kesin geçecek ad n, Her flark da kesin çalg lar bana, Benim san yordum, benimsin kad r, Bu sözler de benden, hediye sana. Sanma geçecektir, bu günler diye, Atma o gönlümü sana hediye, Neden flafl yorum, bilme ne diye, Bu bedenden sana gönlüm hediye, De ifltin beni sen, seni kurana, Nas l da inand n bilmem ne diye, Ben yemini verdim inan Kur ana, Bu dilimden sana yemin hediye.. Selçuk Ceyhan n ikinci fliiri Beni yakan sen oldun befl ayr dörtlükten meydana geliyor. Nehir olan gözleriyle, sevgiliye akan bir sevdadan sözediliyor bu fliirin giriflinde. Kimin atefl olup yakt araflt r l yor sonraki m sralarda. Bu fliirin iki dörtlü ü flöyle karfl m za ç k yor: Geceler de beni yakan bir çeri, Derdime yok mudur atan bir çere, Bir tek sen eksiksin olmad n çare, Ben yakmad m seni, yakan sen oldun. Gönül sana yanm fl, alev bahane, Gözler sana akm fl, söyle daha ne, Herkese söyledim, dedi flahane, Ben yakmad m seni, yakan sen oldun. Lübnan'da "Türk Mutfa Günü" düzenlendi Çukurova da a al k film oluyor ADANA - Bir dönem Çukurova da hüküm süren a al k ve rgatl n konu edildi i Gökte Y ld z Yerde Atefl isimli roman dizi film oluyor. Aslen Kozanl olan eski Adana Milletvekili smail Hakk Öztorun un k z Ayça Öztorun, ilk roman Gökte Y ld z Yerde Atefl i k sa süre önce okuyucular n be enisine sundu. Bu kitap, bütün emekçilerin kitab, tüm zulmedenlerin cezas olsun fleklinde özetleyen Öztorun ile kitap ve film projesi üzerine konufltuk. Çukuroval olman n bir ayr cal k oldu unu ifade ederek sözlerine bafllayan Öztorun; Topraklar m z o kadar bereketli ki. Bu bereketli topraklarda da kavgalar, aflklar, entrikalar her zaman olmufltur. Annelerimizden, babalar m zdan ve dedelerimizden ninni gibi hikâyeler dinlerdik. Üç buçuk y lda bitirdi im bu kitapta, geçmiflte tan k oldu um baz yaflanm fllara, hayal ürünlerimi de ekledim. Genifl bir topluluk taraf ndan takdir ald m. Kitaba yüre imi döktüm ve hikâyelefltirdim. Kafamda oluflturdu um baz kahramanlara düflman oldum ve baz lar n çok sevdim. Çukurova da ne gökyüzü biter ne de y ld zlar. Onlar benim için birer y ld zd r. Çukurova n n insanlar da y ld z oldu u için kitaba böyle bir eser ile ölümsüzlefltirmek istedim dedi. Çukurova da geçen bir eski zaman hikâyesini anlatt roman n n önsözü ile ilgili bilgi veren Ayça Öztorun, Sevgili Yaflar Kemal, kanatlan p bir kufl olsam, keflke sana ulaflsam. Kalem tutan ellerinden öpüp aln ma koysam. Ben Orhan Kemaller in, Yaflar Kemaller in yazd klar n ninni yapt m yüre ime. Bereketli topraklarda emekler, mücadeleler, sevdalar, entrikalar hiç bitmez. Çocuk yaflta tan k olursun zulümlere, direnifllere, a tlara ve sevdalara. Yaz geceleri serilir yataklar damlara. Diziliriz yan yana Emmi-day çocuklar gökyüzündeki y ld zlar seyrederek duydu umuz hikâyelere hayallerimizi de katarak anlat r, dalar giderdik uykulara. Çukurova y, Anavarza y yazmamak mümkün mü? Sanki bana ba r fl r ekin tarlalar, pamuk tarlalar, Anavarza ile Kozan Da ; 'Bizi yazmazsan, topra a dökülen al n terlerini yaz' der gibi ihtiflamla dururlar karfl mda. Bu kitap, bütün emekçilerin kitab, tüm zulmedenlerin cezas olsun. diye konufltu. Kitab n birçok bölümünün yaflanm fl olaylardan al nd n da kaydeden Öztorun, Kitapta geçmifl ile ilgili yönetilen iflçileri, Kozan tabiri ile icara verilen, kiraya verilen çocuklar anlat yor ki 1995 li y llarda televizyonlarda izlemifltik bu çocuklar samanlar n aras na saklam fllard. Sigortas z çal flan küçük çocuklar. Bende yetmiflli y llarda icara verilip a an n kap s nda köle gibi çal flt r lan bu çocuklara flahit oldum. Yokluktan ve çaresizlikten a alara teslim edilen annesiz ve babas z çocuklar eziyorlard. O çocuklar yüre imde bir ac olarak kalm fllar ki kahraman m oldular benim. Ezilen hat ralar mda yer ald lar. Fakir bir ailenin torunu olarak söylüyorum. Onlar n yan nda durmam gerekti ini düflünüp s k nt ile büyüdüm. Hayali kahramanlar m gerçekten bir kahraman yapmak için çal flt m. nsanlar emek harcar ise bir tak m mükâfatlar al rlar. Ben çok severek yazd m bu kitab. Sevgi emek ister. Ben bu eme i verdim. ifadelerini kulland.

9 BULMACA 10 May s 2014 Cumartesi 9 Mrs. Georgina Max Müller, 1897 de Londra da Letters From Constantinople ad nda seyahatname türünde bir eser yay nlad. Bu kitap, Afife Bu ra taraf ndan her halde bir iyi niyet gösterisi olacak stanbul dan Mektuplar ad alt nda tercüme edilip 1978 de stanbul da Tercüman 1001 Temel Eser serisi içinde Türkçeye çevrildi. Biz incelememizde bu çeviriyi esas ald k. Al nt lar m z n sayfa numaralar bu esere aittir. Eserin bafll do ru çevrilmemifltir. Bu bir çeviri de il uyarlamad r. Zira eserin ad nda stanbul yok, Constantinople vard r. Bu flehrin ad 1453 te beri stanbul dur. Bir k s m bat l lar, buras n n stanbul olmas n bir türlü hazmedememifl ve srarla Constantinople olarak zikretmeye devam etmifllerdir. Yani onlar, stanbul un Müslüman Türkler taraf ndan fethedilmesini bir türlü içlerine sindirememifllerdir. Kitab n çevirmeni Afife Bu ra, çevirisinin ad nda stanbul dan Mektuplar diyerek nazikçe ngiliz seyyah tashih etmifl, ona buran n ad sizin bildi iniz gibi Constantinople de il stanbul dur, bunu böyle belleyin demek istemifltir. Eser, edebî tür olarak hem seyahatname hem de mektup türlerine girmektedir. G. Max Müller, 1893 y l nda ngiliz milletvekili olan kocas Mr. F. Müller ile birlikte stanbul da ngiliz Sefaretinde katip olarak görevli o ullar n ziyarete gelirler. O s rada ngiliz sefiri Sir Clare Ford dur. Yazar stanbul da kald klar 3 ayl k süre içerisinde stanbul la ilgili izlenimlerini mektuplar hâlinde ngiltere ye yollar ve sonra bunlar geniflleterek kitap yapar. Kitapta 16 mektup yer al r. TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin MRS. MAX MÜLLER N STANBUL MEKTUPLARI ADLI K TABINDA STANBUL ALGISI-1 Bunlar n 12 sini Mrs. G. Max Müller, 4 ünü de kocas yazm flt r. Dolay s yla eser, kar kocan n ortak bir seyahatnamesidir te stanbul da kald klar 3 ayl k süre içinde Müller çiftine dönemin padiflah II. Abdülhamid in, di er Osmanl Devlet yönetiminin ve ngiliz Sefaretinin çok yak n ilgi gösterdikleri anlafl l yor. Kendilerine refakatçi, rehber, tercüman olarak Sad k Bey ad nda bir saray yaveri tahsis edilmifl, onun sayesinde stanbul un hemen hemen her taraf n gezip görme ve inceleme imkan na sahip olmufllar. Hatta bu konuda pek çok kifliye nasip olmayacak ayr cal klar bile tan nm fl. Seyyah stanbul a geliflinden dönüflüne kadar görüp izledi i, yaflay p hissetti i pek çok fleyi kaleme alm fl. Bu mektuplardan hareketle Müller çiftinin bir ngiliz seyyah olarak stanbul alg s n ortaya koymaya çal flal m. Bu bize 1893 y l nda seçkin bir yere sahip olan bir ngilizin stanbul a, Osmanl Devletine ve Osmanl milletlerine daha özelde de Türk milletine nas l bakt n, nas l görüp göstermek istediklerini verecektir. Müller çiftinin eserlerinde yabanc seyyah olarak bir bütün hâlinde bizim karfl m zda de iflik türlerde tav r ald klar n görüyoruz. Bunlar ana hatlar yla örneklendirerek ortaya koyal m: (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast....: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Asya da bir ülke. skoç erkeklerinin giydi i etek. 2. Etoburlar n geliflmifl dönemlerinde ba rsaklar nda yaflayan tenya. 3. R ht m n su üstünde olan bölümü. ç organlar m zdan biri. 4. Sapakl k, ayk r l k. Atefl. 5. Bir tür pembe elmas. Özen. 6. Küçük yap örne i. Denizli ilinin bir ilçesi. 7. Boru sesi. Anakaralardan biri. 8. Hak ve hukuka uygunluk. 9. Yat s z, gündüzlü okul ya da ö renci. Verme, ödeme. 10. Notada durak iflareti. Kuzu sesi. Kutsal inanç. 11. Kesintilerden sonra geri kalan miktar, safi. S k gözlü a. 12. Kabul etmeyerek geri çevirme. Fert. 13. Tafl levre i. 14. Biraz iri. Bir renk. 15. Valf. Bo a gürefli alan. 16. Müslüman inan fl na göre, k yamet günü bütün ölülerin toplanacaklar yer. 17. Meflime, son, plasenta. Eski bir devlet. 18. Yumurtan n bir bölümü. Eski dilde kutlama. 19. Afrika da bir rmak. ne in, sütten kesilmesinden bir yafl na kadar olan erkek yavrusu. 20. Kal n sicim. A z emzikli flifle. Yukar dan afla ya: 1. Eski dilde sol. Deri tabaklamada kullan lan tad buruk bir madde. Söyleyifl özelli i. Bir anda oluveren, apans z. 2. ktisat. Yap t. Radyumun simgesi. Tak m, grup. 3. Bir süs bitkisi. lenme, beddua. Güvence. 4. Hayvanlara vurulan damga. K r lm fl tafl döflenip silindir geçirilen yol. Türlü al m sat m iflleri. 5. Üzeri toprak veya otla örtülmüfl saman y n. Emirlik, beylik. Soru sözü. Kans zl k hastal. 6. Nitelikli. Göçebelerin konak yeri. Osmanl larda gece bekçisi. 7. Kal nba rsak iltihab. Bir nota. Taneleri iri ve siyah, çekirdekli bir üzüm türü. Fikir, düflünce. 8. Yapma, etme. fi r nga ile s v vermek ifli, zerk. Bir savafl silah, bazuka. 9. Büzük ve gösteriflli ev. stek, istem. Japon lirik dram. 10. Ülkemizin plaka iflareti. Mu la ilinin bir ilçesi. Namlusu kavisli, iki yan da kesici, bir tür uzun savafl b ça. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 10 May s 2014 Cumartesi - SAGLIK Burcu KER M Dengesiz beslenme ve diyet saç döküyor Dengesiz beslenme ve bilinçsiz yap lan diyetin, saç dökülmesine yol açabilece i bildirildi. SAMSUN - Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) T p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Nilgün fientürk, AA muhabirine yapt aç klamada, beslenmenin saç geliflimi için önemli oldu unu söyledi. Saç dökülmesinin erkeklerde ve kad nlarda önemli bir problem oldu una dikkati çeken fientürk, flöyle devam etti: Her gün belli miktarda saç n dökülmesi do ald r. Bunlar do al yaflam sürelerini tamamlam fl ve dökülmeleri gereken saçlard r. Yerlerine yenileri ç kar. Günde 100 adete kadar saç kayb normal kabul edilir ancak demir eksikli i anemisi ya da demir depolar n n boflalmas saç dökülmesine yol açabilir. Ayr - ca dengesiz beslenme ve stres de saç dökülmesine neden olur. Beslenmenin saçlar için çok önemli oldu- una de inen fientürk, Tek yönlü beslenmelerde ve bilinçsiz yap lan diyetlerde saç, yaflam döngüsünde gerekli vitamin, mineral ve proteini yeterli düzeyde alamaz. Bunun sonucunda saçta zay flama ve dökülme problemi yaflan r. Kilo verme veya ince kalma kayg s ile yap lan diyetler, özellikle proteinden fakir diyetler saçlar m za zarar verebilmekte dedi. Yaflanan çeflitli sa l k sorunlar n n da saç dökülmesine neden olabildi ini vurgulayan fientürk, kad nlarda da erkeklerde oldu u gibi saç dökülmesinde genetik faktörlerin rol oynad n ancak kad nlardaki saç dökülmesinin erkeklerdeki gibi kelli e gidecek kadar fliddetli olmad n anlatt. Prof. Dr. fientürk, kad nlarda tam saç dökülmesinin nadir görüldü ünü dile getirerek, flunlar kaydetti: Menopoz sonras nda veya androjenlerin kanda belirgin yükseldi i durumlarda, erkekte oldu u gibi al n ve tepedeki aç lma belirginleflebilir. Kad nlarda ön saç çizgisi genellikle korunur. Erkekler, erkek tipi saç dökülmesini kabul edilebilir görürken bu durumu kabullenmek kad nlar için daha zordur. Saça d flar dan uygulanan fön, perma, boya gibi ifllemlerde saçlar kopup k r labilir. Zamanla cans z, kuru ve mat görünüm al rlar ama saç kökleri bu ifllemlerden zarar görmez. fiampuandan sonra krem kullanmay, saç taranmas n kolaylaflt r p parlak görünmesini sa lad için öneriyoruz. fientürk, Saç dökülmesini önlemeye yönelik eczanelerde de sat lan bak m amaçl ürünler saçlar n daha parlak ve bazen de daha hacimli görünmesini sa layabilir ancak e er gerçek bir saç dökülmesi probleminiz varsa bunu engelleyemez ifadesini kulland.(aa) D N DE ERLER SER S 1-4 ADLI ESERLER N 100'000'ER ADET BASIM H ZMET ALIMI BAfiBAKANLIK D YANET filer BAfiKANLI I D N YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü Dini De erler Serisi 1-4 adl eserlerin 100'000'er adet bas m hizmet al m hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi: Üniversiteler Mah. Dumlup nar Bulvar No: ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi: ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Dini De erler Serisi (1-4) adl eserlerin bas m hizmet al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer: Yüklenicinin Adresi c) Süresi: fle bafllama tarihinden itibaren 40(k rk) gündür 3- halenin a) Yap laca yer: Diyanet flleri Baflkanl Dini Yay nlar Genel Müdürlü ü Bas l Yay nlar Daire Baflkanl 139 no'lu oda Üniversiteler Mah. Dumlup nar Bulvar No 147/ Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati: :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz. YABANCI D L K TAP VE CD ALIMI al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : KARA HARP OKULU CADDES BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : kalem yabanc dil kitap ve CD BBMM:1 Aral k 2010 tarihli Bas l Yay n Teknik fiartnamesine göre al nacakt r. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Kara Harp Okulu Komutanl - Tafl n r (Dayan kl ) Mal Saymanl Bakanl klar-ankara c) Teslim tarihi : Mallar sözleflmenin imzalanmas n takip eden günden itibaren 15 (onbefl) takvim günü içinde defaten teslim edilecektir. Son teslim tarihinin tatil gününe rastlamas durumunda tatil gününün bitimini takip eden ilk ifl günü mallar n teslim edilece i son gün olacakt r. 3- halenin a) Yap laca yer : Kara Harp Okulu Komutanl Ek Çal flma Binas hale Komisyon Baflkanl Kirazl dere/ankara b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Resmi lanlar K TAP VE CD SATIN ALINACAKTIR KARA HARP OKULU Resmi lanlar Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Makine, teçhizat ve di er ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: Eserlerin bask lar Ofset makinesi ile kaliteli bask olacak, Kapaklar Kaliteli Cilt Makinesi ile yap lacakt r Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kitap, dergi, ajanda, vb. bas m ifllerli 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Baflbakanl k Merkez Saymanl k Müdürlü ü Yüksel Caddesi No. 23 Kat 4 adresine flartname bedeli yat r ld ktan sonra Diyanet flleri Baflkanl Dini Yay nlar Genel Müdürlü ü Bas l Yay nlar Daire Baflkanl 139 no'lu odadan temini edilebilecektir. adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyanet flleri Baflkanl Dini Yay nlar Genel Müdürlü ü Bas l Yay nlar Daire Baflkanl 139 no'lu oda adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-6240( Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Liras ) karfl l Kara Harp Okulu Komutanl Ek Çal flma Binas Lojistik fiube Müdürlü ü Kirazl dere/ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kara Harp Okulu Komutanl Ek Çal flma Binas hale Komisyon Baflkanl Kirazl dere/ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-6239(

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL 10 May s 2014 Cumartesi 11 Suriyeli muhalifler ABD de misyon açacak WASHINGTON - ABD, Suriyeli muhaliflerin ABD de resmi diplomatik misyon açmas n onaylad. ABD D fliflleri Bakanl ndan yap lan aç klamada, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu nun (SMDK) ülkede resmi olmayan irtibat bürosunun statüsünün de ifltirilerek resmi diplomatik misyon açmalar n n onayland bilgisi verildi. Obama yönetimi, koalisyonu Aral k 2012 de Suriye halk n n meflru temsilcisi olarak tan m flt. Yeni ofis büyükelçilik statüsünde olmayacak ancak ABD yasas alt nda yabanc misyon olarak nitelendirilecek. Statü art r m büyük ölçüde sembolik olsa da, D fliflleri yetkilileri, bunun muhaliflerin bir süredir önemli isteklerinden biri oldu unu belirterek, yeni statünün muhaliflere Washington da daha güçlü bir mevcudiyet ve kredibilite sa layaca n vurgulad. Obama yönetimi muhalif gruplara yönelik ayr ca 27 milyon dolarl k öldürücü niteli i olmayan askeri yard mda bulunacak. Bu rakamla birlikte Washington yönetiminin 4 y l önce bafllayan ve 150 binden fazla insan n hayat n kaybetti i savaflta Suriyeli muhaliflere yard m 287 milyon dolara yükselmifl olacak. Yönetim 27 milyon dolarl k yard m na ilaveten Özgür Suriye Ordusu na yönelik öldürücü nitelikte olmayan yard mlar n n ulaflt r lmas na da h z verecek. Söz konusu yeni yard mlar n ne oldu una yönelik bilgi verilmezken, daha önceleri muhaliflere telekomünikasyon cihazlar, tafl tlar, savunma cihazlar gönderilmiflti. D fliflleri Bakanl n n yeni ad m, SMDK Baflkan Ahmet el-carba n n Washington ziyareti s ras nda geldi. Dün baflkent Washington a gelen el-carba ve beraberindeki heyet, 14 May s a kadar sürecek ziyaretleri kapsam nda, D fliflleri Bakan John Kerry ile Hazine Bakanl ve Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileriyle görüflmelerin de aralar nda oldu u bir dizi temasta bulunacak. (AA) Sisi ye 2 kez suikast düzenlenmifl AT NA M s r da, cumhurbaflkanl aday eski Savunma Bakan Abdulfettah es- Sisi, fiimdiye kadar bana iki kere suikast düzenlendi ama korkmuyorum, çünkü eceller Allah n elindedir dedi. KAH RE - M s r televizyonlar n n yay mlad programda konuflan Sisi, yönetime gelmek için plan yapmad n belirtti. Sisi, flunlar söyledi: M s r yönetimini ele geçirmek için plan yapm fl olsayd m, kendime ve halk n iradesine sayg göstermifl olamazd m. 3 Temmuz 2013 te yapt m aç klama gayet aç kt. O tarihte hiç kimsenin müdahalesi olmadan Anayasa Mahkemesi Baflkan Adli Mansur u geçici cumhurbaflkan olarak aç klad m ve ard ndan M s rl lar n iradesine sayg göstermek benim için yönetimden daha flereflidir dedim. Sisi, Geçen flubat ay nda M s r n içeriden ve d flar dan hedef al nd n görünce cumhurbaflkan aday olmaya karar verdim. Ülkenin ve halk n gelece i için her vatansever bunu yapmal d r. M s r a hiç kimse zarar veremez, onu koruyacak sahipleri vard r ifadesini kulland. Halk n iste i ve ça r s üzerine cumhurbaflkan aday oldu unu dile getiren Sisi, M s r halk n n emirlerini yerine getirmek herkesin üzerine düflen bir görevdir. Vatandafllar, ülkedeki en yüksek otoritedir yorumunda bulundu. Ülkeyi ordunun yönetti i yönündeki suçlamalar da reddeden Sisi, ordunun M s r önceden yönetmedi i gibi flimdi de yönetmeyece ini savunarak, ordunun geçmifl 30 y l boyunca esas görevi olan ülkeyi korumakla u raflt n, gelecekte de ülkeyi yönetmekte rolü bulunmayaca n dile getirdi. Gelecek aflamada önceli inin ne oldu u sorusuna Gelecekteki önceliklerim istikrar ve güvenliktir yan t n veren Sisi, polisin yard m yla ve insan haklar n ihlal etmeden güvenli i sa lamaya çal flt na iflaret etti. M s r da 3 Temmuz sonras nda meydana gelen fliddet olaylar yla ilgili soruyu da yan tlayan Sisi, (Müslüman Kardefller Teflkilat n kastederek) Yöneticilerinden biri durumu de erlendirmek için benimle görüflmek istedi ve 45 dakika görüfltük. Bana parmaklar yla iflaret ederek, Suriye, Afganistan ve Libya dan savaflç lar gelerek M s rl lara ve orduya karfl savaflacaklar n söyledi diye konufltu. Sizin buna cevab n z ne oldu sorusuna ise Sisi, Biz varken hiç kimsenin insanlar korkutmas na izin vermem. M s rl lar evlerinde korkutulmaktansa ölmeyi tercih eder. Ona, orduya karfl silah kald ran yeryüzünden silece imi söyledim yan t n verdi. Sisi, fiimdiye kadar bana iki kere suikast düzenlendi ama korkmuyorum çünkü eceller Allah n elindedir yorumunda bulundu. CUMHURBAfiKANLI I DÖNEM M BOYUNCA HVAN D YE B R fiey OLMAYACAK Müslüman Kardefller Teflkilat n n ( hvan), halk n beklentilerini yerine getirmedi ini iddia eden Sisi, hvan, M s rl lar n gözünden düfltü. Bu sorun flahs mla ilgili de il. Bu düflünceyle tekrar bar fl olmayacak. hvan, dini ve siyasi ahmakl k sorunu yafl yor. Benim cumhurbaflkanl dönemim boyunca hvan diye bir fley olmayacak dedi. (AA) Steinmeier: Art k bar fl için sözlerin tutulmas flart BERL N - Ukrayna'n n Odessa flehrindeki ölümler, rehine krizinin afl lmas sonucu rahatlayan' siyasi ortam bir kez daha gererek bar fl çabalar n bofla ç kard. Almanya'n n ABD'nin de deste iyle AB üzerinden giriflimiyle bafllatt 1. Cenevre Zirvesi'nin baflar s zl a u ramas Almanya'n n yeni bir giriflim bafllatmas na yol açt. Ukrayna bar fl konferans için dü meye bas ld. Rusya Devlet Baflkan Putin'e mektup yolda. ABD'nin deste iyle Almanya'n n Avrupa Birli i (AB) üzerinden giriflimiyle geçti imiz haftalarda Cenevre'de düzenlenen ABD-AB-Ukrayna-Rusya Zirvesi nin baflar s zl a u ramas sonucunda Ukrayna'da devam ettirilen iç çat flmalar n Slovyansk kentinde rehine krizine yol açmas, ard ndan ise Odessa flehrinde katliamlara dönüflmesi, iki kez arabuluculuk inisiyatifi bafllatan Almanya'y bir kez daha harekete geçirdi. Cenevre görüflmelerine ev sahipli i yapan sviçre D fliflleri Bakan ve Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat Baflkan Didier Burkhalter'e bir mektup göndererek AG T'in Ukrayna krizinin giderilmesi için arabuluculuk rolünü art rmas n talep eden Federal Almanya D fliflleri Bakan Frank-Walter Steinmeier, içlerinde Almanlar n da oldu u rehinelerin serbest b rak lmalar n sa latm flt. Steinmeier bu kez ise yeni bir bar fl konferans düzenlenmesi için bir giriflim bafllatt. Konuyla ilgili Alman devlet 1. kanal na aç klamalarda bulunan Frank-Walter Steinmeier, Cenevre'de düzenlenen ilk görüflmelerin ard ndan çat flmalar n durdurulmas ve siyasi çözüm için verilecek sözlerin yerine getirilmesini aç k olarak taahhüt edecek kararlar n al nmas n sa layacak ikinci bir Cenevre buluflmas n n yap lmas için ça r da bulunuyorum. dedi. AG T'in arabuluculuk rolü ile ilgili Tüm taraflar taraf ndan kabul edilen bir kurulufl. AG T'i daha da güçlendirmeliyiz. ça r s nda da bulunan Steinmeier, Sadece Alman gözlemcilerin de il, Ukraynal askerlerin serbest b rak lmalar n da sa lad. AG T'in devreye sokulmas isabetli oldu. Rehinelerin serbest b rak lmalar nda ana aktör olarak rol oynad. Çal flmalar ndan memnunuz. Kendilerinin krizin bitirilmesi için daha da güçlendirilmesi flart. ifadelerini kulland. (CHA) Yunanistan da yerel seçim heyecan - Yunanistan da 18 ve 25 May s tarihlerinde iki turlu yap lacak belediye ve eyalet seçimleri ile Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine kat lacak aday listelerinin kesinleflmesinin ard ndan seçim kampanyas na start verildi. Birinci turu 18 May s ta yap lacak iki turlu yerel seçimlerde, seçmenler 13 eyalet ve 335 belediye baflkanlar yla meclis üyelerini belirlemek üzere sand k bafl na gidecek. Yeni belediye ve eyalet baflkanlar 1 Eylül de görevi devralarak 5 y l süreyle görev yapacak. Yunanl seçmenler 25 May s ta ise ülkenin Avrupa Parlamentosu ndaki 21 sandalyesinin sahiplerini belirlemek üzere oy kullanacak. Yaklafl k 9 milyon kay tl seçmenin oy kullanmas beklenen seçimlere 46 siyasi parti kat l yor. Yunanistan da, son dönemdeki siyasi tercihleri nedeniyle büyük oy kayb na u rayan koalisyon hükümetinin küçük orta PASOK, AP seçimlerine bir grup solcu ayd n n ve PASOK tan ayr lan baz güçlü isimlerin kat l m yla oluflturulan Elia (Zeytin) adl siyasi hareket ile kat l yor. Yunanistan n daha önce AP da 22 olan sandalyeleri 2009 seçimlerinde PASOK 8, ND 8, KKE 2, LAOS 2, SYR ZA 1 ve Yefliller 1 olarak da lm flt. -Bat Trakya BULMACANIN ÇÖZÜMÜ AP seçimlerine kat lacak siyasi partiler aras nda Bat Trakya da merhum Dr. Sad k Ahmet in kurdu u Dostluk Eflitlik ve Bar fl (DEB- K EF) partisi de bulunuyor de kurulan DEB ilk defa seçime kat l yor. Türk Az nl k oylar n n yetersiz olmas nedeniyle DEB in milletvekili seçmesi beklenmiyor. Yunan siyasi partilerin AP ve eyalet seçimleri aday listelerinde Gümülcine ve skeçe den Türk Az nl k mensubu adaylar da yer al yor. Türk Az nl n yo un olarak yaflad Gümülcine ve skeçe illerinde 3 Türk belediye baflkan seçilmesi bekleniyor. Türk Az nl k, 2010 da yap lan yerel seçimlerde Gümülcine de 2, skeçe ilinde de 1 olmak üzere 3 Türk Belediye Baflkan seçmiflti. -Oy vermek zorunlu Yunanistan da seçimlere kat l m oran n art rmay hedefleyen, zorunlu oy kullanma sistemi yürürlükte bulunuyor. Sistem gere i, oy kullanmayan kay tl seçmenler bir aydan bir y la kadar hapis cezas na çarpt r labiliyor. Yunanistan daki seçim sistemi, 2 ay öncesinde çiflleri Bakanl na ikamet adresine iliflkin bilgi vermemifl 18 yafl üzerindeki tüm seçmenlere nüfusa kay tl bulunduklar yerleflim merkezinde oy verme yükümlülü ü getiriyor. (AA) Y E M E N K L T E K N O K O K R S O M D A L A K A N O M A L O D R O Z A T N A M A K E T Ç A L T A M E R K A A A D A L E T M N E H A R T A E S M E M A N N E T T O R L A R E T B R E Y M N A K O P R C E A K Y V A N A A R E N A E A R A S A T T E T E N E A K A A K T E S T N L M D A N A P B B E R O N

12 12 HABER 10 May s 2014 Cumartesi brahim ARKLAN Bir ci erpare: Anne Fehmi KORU Göz kapan nca dünya kararm yor Dursun ERKILIÇ Annelerin bir ad fedakarl ksa di er ad çiledir... nsanlar n el kadar bebekken ngaa! ç l yla arad anneler, ayakta durmak için ona ihtiyaç azald kça ihmale u raman n ac s na gömülür de, fark ettirmez... Hiçbir vakit akl ndan ç karmad yavrusu, bir gün, büyümüfl olman n afra tafras içinde ba ms zl k ilan edince; yine de, IMF ve Dünya Bankas n n maddi kriterleri ile de il, anne olman n manevi hazz yla hareket eder! Düflünülmeyi beklemeden düflünür... Aranmay beklemeden aramay sürdürür... Karfl l k istemeden verir... Alaca de ildir baki kalan, bir hofl sedas... Y lda bir gün, her May s ay n n ikinci pazar günü de olmasa; hayat n meflakkatleri içinde hiç aran p sorulmayacaklar sanki! Taa ki, ayr l k ac s yürekleri da layana kadar... Bakmay n siz, Anneleri senede bir gün mü hat rlayaca z; her gün annelerin... diyenlere. Bu söz, herhangi bir zamanda de il de, neden hep Anneler Günü nde söylenir? Ço umuz belki de sadece o gün hat rl yordur annesini! Çok sevmeme ra men, annemi ihmal etti imi ancak o vefat etti inde anlad m!.. Beni en az ölümü kadar üzen fley, sa l nda, Özledim, torunlar al da gel ça r lar na, Haftaya geliriz anne... atlatmas na s nmam n utanc d r... Aram zdaki yar m saatlik, bir-iki saatlik mesafeyi baflka ifllerime vakit ay rmak için göze alamad m hat rlamak, flimdi ac m artt rmaktan baflka bir ifle yaram yor... Ölümünün hemen ard ndan; Anne en flair günümde öldün Senin için fliir yazam yorum Mezar yapm fl adam kelimelerle Ben seni anlatam yorum Derken, bu ac n n çaresizli iyle hareket etmifl olmal y m... Sabahat Emir, annesinin vefat yla birlikte içine düfltü ü haleti ruhiyeyi anlat rken, yazm flt ya, Eskiler söylerler; insan, bir sevdi ini kaybedince yüre inde k rkbir ç ra birden yanarm fl. Geçen her günde bir ç ra sönermifl. Kalan bir ç ra ise, ömür boyu yanar dururmufl... Gerçekten öyle! Zaman nelere kadir! Gün de il ama geçen y llarla birlikte gerçekten k rk ç ra söndü gitti. Bir daha gülmem e lenmem, kolay kolay yiyip içmem san yordum. Zamanla güldüm de, e lendim de, yiyip içtim de... Ama o k rkbirinci ç ra var ya... O, hiç sönmüyor! diye; iflte ben de o k rkbirinci ç ran n yak c l nday m. Anlad m ki; anneler, çileyi yüreklerine hapseden meleklerdir... Sevgi yüklü sözcükler, candan dökülür dudaklar ndan... Çocuklar na k zmay beceremez ço u, dilleri dolafl r... Elvermez yürekleri kem söze... Beddua de il hep dua ederler; dünyay güzellikler sars n diye... Ölüme bile baflka gider anneler... Dirileri gibi ölüleri de üzmesin ister çocuklar n... Ellerinde olsa a latmazlar arkalar ndan... Anneler erken ö renir sevginin gücünü, alt nda ezilirler o yükün... Çocuklar geç kal r anneye ulaflmakta... Ulaflt klar nda da ifl iflten geçmifltir... Bu gecikmiflli in ac s yla olsa gerek, annemi kaybetti imde isyan m kar ayd!: Delirmifl rüzgar Sanki k yamet var Bir kar, bir kar Her yer kar beyaz Sonsuz sevginin en güzeli Anneler Günü nde anlaml ANKARA (AA) - Karfl l ks z sevginin, flefkatin, fedakarl n sembolü annelerimize, bu pazar ''Anneler Günü''nde daha anlaml sar laca z. May s ay n n 2. pazar sevginin fedakarl n, s cakl n ve sonsuz hoflgörünün sembolü olan annelerimizin günü. Her ne kadar annelerimize bir tek günü de il, tüm günleri adasak da Anneler Günü, onlara verdi imiz de eri göstermek için güzel bir f rsat. Anneler için yap lan kutlamalar yüzy llar öncesine dayan yor ve Sümerlere dek uzan yor. lk ça lardan bu yana fltar, Kybele, Rhea ve daha birçok isimle anal k, do urganl k niteli iyle ön plana ç karak do an n uyand, yeniden do du u bahar mevsimiyle özdeflleflti. 1600'lü y llarda ngilizler aras nda ''Annelerin Pazar' '' ad ile Lent döneminin 4. pazar günü kutlamalar yap lmaya baflland. Zor koflullar alt nda yaflayan ve ço u Annelerin ölümü fl n sönmesidir Karanl kta kalana Allah yard m eylesin Devri daim fleklinde hayat n dönmesidir Bu ac y yaflamam diyen varsa söylesin Her fley gül beyaz Dünya dün dipdiri P r l p r ld Bugün kolu kanad k r ld Yaflland birden Saçlar a ard Benim gözlerim kan çana Bölünmüfl ikiye Sanki kesilmifl nar Bir kar, bir kar Önce çullan yor üstüme ölümüne Sonra yorulup düflüyor yere Tane tane Kar bugün bembeyaz Kar bugün kara bela Ne yol ne iz kald Azrail dün annemi Kar bugünümü zorla ald Çocuklar büyüyor adam oluyor ama, adamlar küçülüp çocuk olam yor... Sadece annelerin ölümü çocuklaflt r yor koskoca adamlar! Bir ad da hasrettir annelerin... Evlad n kaybeden anne ile çocu unu gurbete gönderen annenin yüre i, neredeyse ayn hasretin atefliyle kavrulur... Hasretlerin en büyü ü de annelere duyulur. Ayn zamanda, sanat ve edebiyat n her türünün en verimli konular ndan biridir anneler. Üstat Necip Faz l K sakürek de bir fliirinde annesine duydu u hasreti en içten dizelerle dile getirir: Son günüm yaklaflt görünesiye Kalmad bir ad m yol ileriye Yüzünü görmeden ölürsem diye Üzülmekteyim ben, üzülmekteyim. Baflka olur flairlerin anne hasreti dedirtecek güzellikteki m sralar, annesini çok seven fakat bunu kelimelere dökemeyen insanlar n duygular na da tercüman olur... Duyulas de ildir annelerin kokusu, unutulas hiç de il... Hissedilesidir... Bir sevgi p nar akar durur da göremezsin; kuruyunca fark edersin... Heyhat!... Özcan Ünlü nün dizeleri de bu türden: Samansar s rüzgarlara vur anne dudaklar m Öpüfllerime doymam fl gibi Öyle s k sar l ve öyle içli öp, yanaklar m... Güz art hüzündür düfler içime Bir yaprak gibidir gülüflü gözlerinin Sessizce sönerken lambas gözlerinin A lamak doluyor evin her yan zaman çal flt klar yerlerde bar nan ngilizler, bu özel günde izinli say larak tüm günlerini evlerinde anneleriyle geçiriyorlard. Annelerine ''Anne Keki'' adl bir pasta götürme adeti de yerleflmiflti. Tarihte ilk resmi ''Anneler Günü'' fikrini ortaya atan kifli, Julia Ward Howe. Bar fl savunucusu Howe, her y l 2 Temmuz'un bar fl ad na Anneler Günü olarak kutlanmas n önerdi. Birkaç y l sonra ilk ''Anneler Günü'' toplant s n Boston'da düzenleyen Howe'un ard ndan Kentucky'li bir ö retmen olan Mary Towles Sasseen, 1887'de ilk ''AnnelerGünü'' kutlamalar n bafllatt. Sasseen'i, Indiana South Bend'den Frank Hering izledi ve 1904 y l nda ''Anneler Günü''nün kutlanmas için genifl bir kampanya bafllatt. Bu özel günü hat rlay nca akla gelen Graftonlu Anna Jarvis ''Anneler Günü'' kutlamalar için en büyük ad m att. Her y l ''Anneler Günü'' olarak kabul edilen May s ay n n ikinci pazar günü yakaya karanfil takma gelene ini bafllatt. Annesi yaflayan evlatlar n renkli, ölenlerin ise beyaz karanfil takt bu gelenek giderek yerleflti. 10 May s 1908'de Grafton ve Philadelphia'daki kiliseler, bu özel günün kutlamalar n bafllatm fl ve ard ndan Andrews Metodist Kilisesi, Anneler Günü'nü Anna Jarvis'in küçük yaflta kaybetti i annesi Anna Reeves Jarvis'in an s na kutlamaya bafllad. ABD Baflkan Wilson, 1913 y l nda çeflitli giriflimler sonucunda ''Anneler Günü''nü kabul etti ve bu özel gün, dünyan n dört bir yan nda May s ay n n ikinci pazar gününde annelere ithaf edildi. Anneler Günü'nde annelere arma an için en çok tercih edilen hediyeler aras nda çiçekler geliyor. Çiçekçiler, anneler için özel buketler haz rl yorken, siz de baflta k rm z olmak üzere çeflitli renklerde çiçeklerle annenizi sevindirme f rsat bulabilirsiniz. Bir fleyler kanar içimde Kanatlar ma konar sessizlik Bir ya mur tanesi kadar a r Susuz topraklar gibi kuru Susuzlu um sensizli e Anla anne... Ya Cahit Zarifo lu nun; Korkunç Bir f rt na ç k yor Annem evden gidince kabusuna ne demeli? Hangi evde ç kmaz ki o f rt na? Ve hangi barikat dayan r o f rt nan n y k c l na? Anne varsa dingindir ev denen çalkant! Giderse tufan! Y k md r, boflluktur, hüzündür iflte o an... Ahmet Erhan n Anne si de, çilekefl analar n dur durak bilmez çal flkanl n dinlenmeye dönüfltüremez Yoksa, Derya Çolpan n pelerinini nas l dikerdi annesi? Hani diyordu ya: Anneleri diker flairlere pelerinlerini Sadece ruhumuzun pelerini mi onlar yoran? Tarla onlar bekler. Yoksalar, solar ba -bahçe... S r bile süt vermez o eller de meden... Ceyhun Atuf Kansu nun dedi i gibi Annen, ilkbahar n ozan ysa! korkma... O zaman smet Özel in Kalk Dü üne Gidelim ine kat lmak gerekir Türk dilinin büyük flairlerinden Bahtiyar Vahapzade nin fiehit Anas fliiri de hat rlanmaya de er Çünkü; çten alevlenip o, yana yana Kendi dile ini getirir dile, Memurun önünde e ilir ana: -fiehit anas y m, merhamet eyle! Diye bafllayan fliirin bir bölümünde, bizim onlar gözünden okumam z gerekti ini söyler Vahapzade: O iki kelimenin meram neydi? Duymay p, hem ona, hem söze k yd k. fiehit anas y m dememeliydi, Biz onu gözünden okumal yd k. Bunu yapamad m z için odlan p yanmaz m, flehit mezar? Yanar! Hem de o od, bir ot gibi kavurur hepimizi... Bir ücreti de olmayan, yani bedava olan bir fleyi bekliyor onlar herkesten; sevgi ve sayg y... O kadar... Analard r adam eder adam amma; adamlar, çocuklu unu kaybetmenin kat l içinde... Kimimiz bir bahar akflam nda... Kimimiz bir yaz s ca nda... Karda, k flta kimimiz... Ya da bir sonbahar sar l nda... Yitirdik annemizi... Ölümleri kadar ihmalkarl m zd r kahreden bizi... Yoksa ço unuz benim gibi; Anne sen bedenen ölü ruhen dirisin Beni tarifsiz kederlere salan ilk kiflisin Der miydi? Son piflmanl n fayda etmedi i anlar n y k nt s ndan kurtulmak istiyorsan z annenizin k ymetini bilin... Bugün için ma azalar da farkl kampanyalar düzenliyor. Hediyelik eflya ma azalar çok çeflitli ''Anneler Günü'' sürprizleri sunarken, giysiden, aksesuara, küçük ev aletlerinden, ayakkab ya ya da teknolojik ürünlere kadar birçok seçenek hediye olarak tercih edilebiliyor. Üzerinde annenizle birlikte çektirdi iniz foto raflar n, ona yazd n z güzel mesajlar n yer alabilece i hediyeliklerin yan s ra, annenizin önemini dile getirdi iniz güzel cümlelerin yer ald sertifika belgesi, plaket gibi hediyeler de farkl l klar sunuyor. Annenizin dinlenmesi için alaca n z bir uçak bileti hediye olabilece i gibi, bu özel günü annenizle güzel bir bahar havas nda kahvalt ya da piknik yaparak da kutlayabilirsiniz. Ancak unutmamak gerekir ki bir anneyi mutlu edecek en güzel arma an, evlad n n gösterdi i sonsuz sevgi ve sayg d r. Bizimle ilgili hemen her geliflmenin, bir bize dönük yönü var, bir de baflkalar na... Olayla ilgili gerçe i biz farkl, baflkalar farkl alg layabiliyor... Sadece bireysel düzeyde böyle de il, ülkeler için de geçerli günümüzün önemli bir gerçe i bu... Freedom House (FH) adl Washington merkezli kuruluflun her y l yay nlad raporda Türkiye yi bas n özgürlü ü alan nda özgür olmayan ülkeler s n f na sokmas ola anüstü tepki çekti. Günlerdir konuya iliflkin haberler ç k yor, yorumlar yap l yor. Böyle bir muameleye lây k görülmek ço umuz taraf ndan yad rgand. Bir bakan, Gazeteciler raporu reddetmeli bile dedi. Diyelim ki reddettik, sorun çözülmüfl oluyor mu? Kendimizi rahatlatmak bak m ndan bir yarar olaca aç k reddetmenin; ancak FH raporu gibi belgeler yaln zca bizi bize anlatmak için yay nlanm yor... Bir tek Türkiye yi mercek alt na alm yor FH; yay nlad ktan sonra raporda yaz lanlar herkesin bilgisi dahiline giriyor... Raporu reddetmemiz, dünyan n bir ucundan di er ucuna, ülkemizin FH taraf ndan tan mland gibi alg - lanmas n önlemiyor. Tam tersine, bizden ç kan tepkiler, FH ve onun etkisinde kalanlar taraf ndan, bulgular n n hakl l na gerekçe kabul ediliyorsa flaflmamal - y z... Hiçbir geliflmeyi sadece kendimize dönük yüzüyle de erlendiremeyiz. Baflkalar n n olay nas l alg lad - da bizim derdimiz olmal ve e er bir fleyler yapmam z gerekiyorsa, duruma uygun bir dille bunu yerine getirmeliyiz. Yaln z ülkemizde olan biten veya ülkemizle ilgili geliflmelerle de s n rl de il bu durum... Boko Haram sözcüklerini duydunuz mu? Bizim gazeteler ve televizyonlar fazlaca yer vermedi i halde dünya medyas n n yak ndan izledi i bir terör örgütü bu. Birdenbire ç kt ve Afrika n n bir bölgesinde (Nijerya n n kuzeyinde) arka arkaya eylemler yapmaya bafllad. fiu günlerde, daha önce ailelerinden kopard yafllar aras ndaki 223 genç k za ek olarak yeni 11 k z çocu- u kaç rmas yla gündemde... Kiliseleri bombalayan, Bat yla irtibatl hedeflere intihar sald r lar düzenleyen, amac için Müslüman kan dökmekten de kaç nmayan bir slâmc örgüt... Bu y l n ilk üç ay nda Boko Haram örgütü eylemlerinde hayat n kaybedenlerin say s 1500 ü geçti. Örgütün lideri yeni kaç r lan k zlar köle olarak pazarda satmaktan bahsediyor... smi olan Boko Haram, yerel dilde, Bat l olan her fley haram anlam na geliyormufl... Nijerya da olanla bizim ne ilgimiz var? sorusu eflli inde bu geliflmeye omuz silkebiliriz... Fakat ben bir an durup üzerinde düflünmemizi tavsiye ediyorum. Sizin, benim mensup olmakla iftihar etti imiz bir inanc n ad na yap l yor bu eylemler ve olaylar n dünya medyas na yans - ma biçimi Müslümanlar n vahflili i görüntüsünü zihinlere nakflediyor. Medyay alg çal flmas yüzünden suçlayabiliriz, ama ne fayda, sonuçta bizim inançlar m z asla temsil etmeyen bir örgütün yapt klar, s rf ismi ve iddias slâmi diye, bizlerin paçalar m za çamur olarak s çr yor... Alg yönetimi dikkate almam z gereken bir günümüz gerçekli i... Freedom House kötüleyerek veya Boko Haram n yapt klar n görmezden gelerek bir yere ulaflmam z mümkün de il. Gözünü kapatan dünyay ancak kendisi için karart r. Bunu anlamayan kaybeder; hem de büyük kaybeder... 9 May s 2014 Star

13 TURIZM Sevgi ACAR GAZZE - Gazze'deki "Sultan Abdulhamid Çeflmesi" Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl (T KA) taraf ndan restore edildi. Restorasyonu tamamlanan tarihi çeflmenin aç l fl dolay s yla düzenlenen törene, Gazze'deki Filistin Hükümeti Turizm ve Tarihi Eserler Bakan Ali et-tarflavi, Türkiye'nin Kudüs Baflkonsolosu Büyükelçi Mustafa Sarn ç ve T KA Filistin Koordinatörü Kürflat Mahmat kat ld. Filistinli Bakan Tarflavi, Sultan Abdulhamid Çeflmesi'nin onar m n n, Türkiye ve Filistin halklar n birbirine ba layan iliflkilerin derinli inin bir göstergesi oldu unu belirterek bunun ayn zamanda Gazze'nin tarihi eserleri ve turizminin geliflmesine katk da bulunaca n ifade etti. Büyükelçi Sarn ç da söz konusu restorasyonun, 500 y ll k geçmifle sahip bir tarihi eserin yeniden halk n istifadesine sunulmas n n öneminin yan s ra Filistin'le olan tarihi ba lar n ne 10 May s 2014 Cumartesi13 Gazze'deki "Sultan Abdulhamid Çeflmesi", T KA taraf ndan restore edildi kadar derin oldu unu göstermesi aç s ndan da çok anlaml oldu unu söyledi. Çeflmenin, Gazze halk n n su ihtiyac na katk sa layaca n, çevre okullarda ö renim gören ö rencilerin de bundan faydalanaca n dile getiren Kudüs Baflkonsolosu Büyükelçi Sarn ç, T KA'n n yaln zca Gazze'de de il tüm Filistin'de sa l ktan e itime, altyap yat r mlar ndan tarihi eserlerin ortaya ç kar lmas na kadar çok genifl ölçekli projelere imza att n kaydetti. (AA) Bu güzelli i, fay hatlar oluflturdu ANTALYA KÜTAHYA - HAD fiengül - Bursa'n n negöl ile Kütahya'n n Domaniç ilçeleri aras nda yer alan ve fay hatlar sonucu oluflan Oylat Ma aras, sark t ve dikitleriyle birçok güzelli i içinde bar nd r yor. Türkiye'nin en büyük ma aralar aras nda yer alan, 720 metre uzunlu u, 93 metre yüksekli i ve 7-8 metre de yüksekli indeki sark t ve dikitleriyle hayranl k uyand ran Oylat Ma aras, birbirine ba l iki kattan olufluyor ve genel olarak menderesli bir profile sahip. Giriflten büyük çöküntü salonuna kadar olan bölümde, dar galeriler bulunuyor. Ifl kland r lmas tamamlanan ma ara, turistlerin daha rahat gezebilmesi için galvanizden en tepeye kadar merdivenlerle döflenmifl. Ayr ca, ma arada bulunan yarasa sesleri ma aray gezerken insana fantastik bir duygu yaflat yor. SARKIT VE D K TLER N B R SANT METRES 17 YILDA OLUfiUYOR Oylat Ma aras flletme Müdürü S tk Milli, AA muhabirine yapt aç klamada, buras n n fay hatlar ndan oluflan bir güzellik oldu unu söyledi. Ma arada 3 fay hatt n n bulundu unu belirten Milli, flunlar kaydetti: ''Yaflanan depremler sonras sular, buray afl nd r yor. Bunun sonucunda oluflan oyuklardan su damlalar akmaya bafll yor. Bu damlar sayesinde sark tlar ve dikitler, ortaya ç k yor. Bunlar n bir santimetresi, 17 y lda meydana geliyor. Bu ma arada 7-8 metre yüksekli inde sark t ve dikitlerimiz vard r. Bu da milyonlarca sene öncesine tekabül etmektedir. Ma aram z n uzunlu u 720 metre civar nda. Daha rahat gezilmesi için de galvaniz merdivenler döflenmifltir. Ifl kland rmas, An tlar Yüksek Kurulu ile birlikte hiçbir fleye zarar vermeden tertipli bir flekilde yap ld.'' Ma aran n 5 y l önce iflletmeye aç ld n anlatan Milli, kendi giriflimleriyle ma aray turizme kazand rd klar n vurgulad. Tan t m faaliyetlerine a rl k verdikleri ma araya Arap turistler baflta olmak üzere yerli ve yabanc ziyaretçilerin ilgi gösterdi ini ifade eden Milli, "Ma araya 22 tur flirketi gezi düzenliyor. Özellikle Arap turistleri buraya getiriyor. Hem yabanc hem de yerli turistleri burada a rlamak isteriz. Ülkemizin keflfedilmemifl en güzel hazinelerinden birisi olan bu güzelli i dünyan n görmesini isteriz'' dedi. (AA) Turizmde ran ve srail bereketi - Antalya ya gelen ranl turist say s ocaknisan döneminde geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 463,9, srailli turist say s ise yüzde 146,5 artt. Akdeniz Turistik Otelciler ve flletmeciler Birli i taraf ndan haz rlanan may s ay sektör raporuna göre, Antalya ya y l n ilk 4 ay nda gelen yabanc ziyaretçi say s, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 318 bin oldu. Kent geçen y l 1 milyon 253 bin kifli a rlam flt. Ocak-nisan döneminde Antalya, Alman pazar nda yüzde 4,4 düflüflle 466 bin 816 ya geriledi. Rusya pazar nda ise büyüme sürdü. lk dört ayda yüzde 17,9 büyüyen Rusya pazar 210 bini aflt. Öte yandan Antalya, Hollanda ve ngiltere pazarlar nda yüzde 4 ün üzerinde büyüme yakalad. Geçen y l gerileyen ran pazar ise 4 kattan fazla geliflme gösterdi. Ocak-nisan döneminde ran pazar yüzde 463,9 artarak 53 bini, srail pazar da yüzde 146,5 büyüyerek 39 bini geçti. Siyasi gerilim yaflanan Ukrayna pazar ise nisanda ciddi gerileme yaflayarak 4 ay yüzde 19,4 düflüflle tamamlad. RAK P PAZARLARDA DURUM Türkiye nin Akdeniz çana ndaki rakipleri içinde 3 ayl k dönemi (ocak-mart) en h zl büyüme ile kapatan ülke Yunanistan (yüzde 23,13) oldu. Bölgede en fazla yabanc ziyaretçiyi yüzde 7 art flla spanya çekerken, ülke 10 milyonu geçti. Bu dönemde Türkiye ise yüzde 3,2 art flla 4,3 milyon kifli a rlad. Di er yandan siyasi istikrar n hala sa lanamad M s r daki düflüfl yüzde 30 u buldu. M s r, 3 ayda 2 milyon kifli a rlad. TUR ZME YÖNEL K KRED KARTI HARCAMALARI Türkiye de turizme yönelik yap lan kredi kartl harcamalar, son 5 y lda 7,4 milyar liradan 21 milyar liraya ulaflt. Bankalararas Kart Merkezi verilerine göre, konaklama, havayolu, seyahat acenteleri ve tafl mac l k ile oto kiralama hizmetleri için yap lan kredi kart harcamalar 2013 y l nda 21,6 miyar liraya yükseldi. Bu harcamalar 2009 y l nda 7,4 milyar lira düzeyinde idi. KONAKLAMA TES S Rapora göre, Türkiye genelindeki belgeli konaklama tesisi say s son bir y l içinde 135 artarak 3 bin 17 ye yükseldi. Ayn dönemde yatak arz da 57 bin dolay nda artarak 770 bini aflt. 5 y ld zl otel say s nda ilk s ray 238 tesis ile Antalya ald. Baflka bir deyiflle Türkiye deki 5 y ld zl tesislerin yüzde 53 ü Antalya da yer ald. (AA) Y k lma tehlikesi bulunan tarihi binalar restore edilecek KIRKLAREL - UFUK ERTOP - K rklareli'de Osmanl, Bulgar ve Rum mimarlarca infla edilen ve çevresel faktörler nedeniyle y k lma tehlikesi bulunan tarihi binalar restore edilecek. l Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fikret Macit, AA muhabirine yapt aç klamada, K rklareli'nin ilk yerleflim yerlerinden Yayla ve Kocah d r mahalleleri ile Demirköy ilçesine ba l K y köy beldesinin, tescilli tafl nmaz kültür varl klar bak m ndan oldukça zengin oldu unu söyledi. Yayla Mahallesi'nde Osmanl ve Rum, Kocah d r Mahallesi ile K y köy beldesinde ise Bulgar mimarlar nca y llar nda infla edilen tescilli 182 tarihi bina oldu unu belirten Macit, son 3 y lda 14 binan n müdahale edilemeden y k ld n ifade etti. Macit, binalar n çevresel faktörler nedeniyle y k lma tehlikesiyle karfl karfl ya oldu unu dile getirerek, "Tarihi 152 binaya 5 y l içerisinde güçlendirme veya restorasyon yap lmazsa 84'ü her an y k labilir vaziyette. Son 3 y l içerisinde bu binalar n kurtar lmas amac yla proje bafllatt k. Bu proje kapsam nda Kültür ve Turizm Bakanl 'n n sa lad hibe deste iyle 52 binan n restorasyon projelerini haz rlad k. Bunlardan 17'sinde uygulama yapt k" diye konufltu. Tescilli binalara yeteri kadar müdahale edemediklerini anlatan Macit, flunlar kaydetti: "Tafl nmazlar n korunmas na ve projelendirilmesine iliflkin yaflad m z en büyük s k nt lardan biri tafl nmazlar n mülk sahipleridir. Mülk sahipleri vefat etmifl, varisleri kalm fl binalar ya da çok say l varislerden baflvuru almakta zorlan yoruz... Onlar n hissedarlar na ulaflmada büyük problemler yafl yoruz. Ulaflabildiklerimizin baflvurular n alarak projelendiriyor ve bir sonraki y l uygulamaya geçiriyoruz." Macit, bu y l 10 tafl nmaz için bakanl ktan uygulama için yüzde 100 hibe deste i ald klar n aktararak, "Bu yap sahipleriyle sözleflmeler imzalad k. Biri Koyunbaba Kilisesi, 3'ü il merkezinde biri Vize ilçesi ve 5'i de K y köy beldesinde olmak üzere 10 binada bu y l uygulama yapaca z. Kamuoyunun biraz daha duyarl olmas gerekiyor. Trakya Kalk nma Ajans 'n n destekleri, S n r Ötesi fl Birli i Projeleri kapsam ndaki ve bakanl m z n verdi i hibe destekleri kullan lmal d r. Bu tür destekler kullan ld takdirde kültür miras n n korunmas daha da kolaylaflacakt r" de erlendirmesinde bulundu. Vize ilçesinde ve K y köy beldesinde ahflap ve kagir tipi binalar n bulundu unu ifade eden Macit, bunlar n Bulgar mimarlarca infla edildi ini kaydetti. K y köy beldesinde sur içindeki 5 tarihi binaya öncelik vereceklerini aktaran Macit, bu binalar restore ederek turizm amaçl kullanmay planlad klar n sözlerine ekledi. (AA)

14 14 SPOR Şenol GÜNÜÇ 10 Mayıs 2014 Cumartesi Ünlü eskrim antrenörü Shturbabin Türkiye'ye geliyor Dünyaca ünlü eskrim antrenörü Ukraynalı Valery Shturbabin, Eskrim Milli Takımı antrenörlerinin eğitimi için Türkiye'ye geliyor. KONYA - Dünyaca ünlü eskrim antrenörü Ukraynalı Valery Shturbabin, Eskrim Milli Takımı antrenörlerinin eğitimi için Türkiye'ye geliyor. Eskrim Federasyonu Başkanı Müminhan Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk eskrimini başarıyla temsil etmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Bunun için belli yapılanmalara gittiklerini, Türkiye çapında yeni projeler ortaya koyduklarını ifade eden Bilgin, eskrim sporunu çok güzel günlerin beklediğini söyledi. Çalışmalar kapsamında Ukrayna'da eskrim branşında bayan kılıç sporcularını yetiştiren antrenör Valery Shturbabin'i mili takımın başına getirmeye karar verdiklerini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti: "Sözleşmesini hazırladık. Önümüzdeki günlerde Türk eskrimindeki antrenörleri onunla beraber eğitip, gözlem ve ve tecrübelerinden istifade edeceğiz. Sözleşmesi hazır ama yoğun programı dolayısıyla biraz bu süreç uzadı. Ekip olarak, oğluyla gelecek. Amacımız; mevcut iyi sporcularımızın kapasitesini geliştirmek. Esas amacımız da antrenörlerimizin yolunu açabilecek teknik altyapıyı oluşturmak. Ukrayna, olimpiyatlarda bayan kılıçta dünyanın bir numarası. Dünyanın en iyi kılıç hocalarından birini getiriyoruz." Bilgin, Macaristan uyruklu bir sporcuyu Türk vatandaşı yaptıkları sırada o ülkeye iyi ilişkiler geliştirdiklerini, bu ilişkilerin sağladığı imkanlardan faydalandıklarını aktardı. Macar eskriminin dünyada önemli yerinin olduğuna dikkati çeken Bilgin, "Özellikle epe ve kılıçta Londra Olimpiyatları'nda altın madalya aldılar. Son 2 yılda Macaristan takımını çalıştıran hocalar ve sporcularla çalışma imkanını oluşturduk. Şu anda kendi imkanlarıyla Macaristan'a gidip, orada ev tutup, Macar okullarında okuyan ve eskrim çalışan çocuklarımız var. Bunların sayısı şu anda 7'yi buldu. Oraya gitmek isteyen ciddi bir sporcu topluluğu var" dedi. Bilgin, öğrencilerin tek şikayetlerinin konut sıkıntısı olduğunu, 2-3 öğrencinin ev tutarak bir arada kaldıklarını anlattı. Giden öğrencilerin aynı zamanda üniversitelerde okuduklarına işaret eden Bilgin, "Eskrim yapan çocuklara kolaylık sağlıyorlar. Çocuklarımız hem eskrim hayatını hem de üniversite hayatını devam ettiriyor. Çok güzel bir proje başlatıldı. Faydalı olacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. Galatasaray, kredi borçlarını yapılandırdı İSTANBUL - Galatasaray Kulübü, yaklaşık 129 milyon dolarlık finansal borçların yeniden yapılandırılması konusunda DenizBank'la anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile DenizBank arasında yapılan finansal borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik anlaşma kapsamında, grubumuza ait yaklaşık 129 milyon ABD doları tutarındaki finansal borcumuz, yeniden yapılandırılmaktadır" ifadesi kullanıldı. Galatasaray'ın grup bazında toplam nakit kredi limitinin 140 milyon dolara, proje kredisi ve gayrinakdi krediler dahil olmak üzere grup umumi kredi limitinin ise 165 milyon dolara yükseltildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kamuoyuna en son açıklanan 28 Şubat 2014 tarihli mali tablolarımızda, mevcut finansal borçların yaklaşık yüzde 23'ü Türk Lirası, yüzde 77'si ise yabancı para cinsinden iken, yeniden yapılandırma kapsamında finansal borçların yaklaşık yüzde 73'ü Türk Lirası'na döndürülmektedir. Böylelikle Türk Lirası cinsindeki krediler Türk Lirası cinsinden gelecekteki alacaklarımızla, yabancı para cinsinden olan krediler ise yabancı para cinsinden olan ve henüz faturalandırılmamış gelirlerle eşleştirilerek, hem vade olarak kredilerin gelirlerle otomatik kapanması sağlanmakta hem de yabancı para cinsinden borçlarımız kur farkı açısından daha güvenli hale getirilmektedir. Şirketimizin borçlu, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin de müteselsil kefil olarak 17 Şubat 2010 tarihinde imzaladığı kredi sözleşmesi kapsamındaki toplam 32,8 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredileri kapatılmakta, söz konusu kredi karşılığında verilmiş tüm teminatlar geri alınmaktadır." Yeni anlaşmayla, dolar cinsinden olan sendikasyon kredi faiz oranının yüzde 8,75'ten yüzde 7,50'ye indirildiği vurgulanan açıklamada, "28 Şubat 2014 tarihi itibariyle yüzde 73'ü kısa vadeli (1 yıldan kısa) olan finansal borçlarımız, 7,5 yıla varan vadelere yayılarak, toplam finansal borçlarımızın yüzde 66'sı uzun vadeli finansal borç olarak yapılandırılmaktadır. Ayrıca, yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında, kulübümüzün eski başkanlarına ilişkin tüm şahsi kredi kefaletleri iptal edilmektedir" ifadelerine yer verildi. (AA) Dolmuşcu teknik adam, "kamyoncuların takımına" şampiyonluklar yaşattı TRABZON - Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 2. Lig'e yükselen Düzyurtspor'da, teknik sorumlu Ömer Ortakudaş, dolmuş şoförlüğü yaparken birkaç arkadaşıyla bir araya gelip kapanmaktan kurtardığı takımıyla zor koşullarda önemli başarılar elde etti. Trabzon'un merkeze bağlı 2 bin nüfuslu Düzyurt köyü, kentin büyükşehir olmasıyla mahalle statüsü kazandı. Profesyonel ligde sezona 127 takım arasında tek köy takımı olarak başlayan Düzyurtspor, Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta 65 puan ile şampiyon oldu ve Spor Toto 2. Lig'e yükseldi. Trabzon'da 1986 yılında kurulan Düzyurtspor, 2003 yılında maddi imkansızlıklar nedeniyle kapanma noktasına gelince dolmuş şoförlüğü yapan Ömer Ortakudaş, daha önce futbol oynadığı takımını kurtarmak için arkadaşlarıyla harekete geçti. Arkadaşlarının da maddi desteğiyle cezasını ödediği kulübü kayyumdan devralan Ortakudaş, böylece kulübün kapanmamasını önledi. Teknik sorumlu Ömer Ortakudaş, bu dönemde forması, çorabı dahi olmayan kulüpte köydeki çocuklardan bir takım oluşturdu. Kendisi de ilk yıllarda hem futbol oynadı hem de takımın çalıştırıcılığını yaptı. Trabzon 2. Amatör Lig'de top koşturmaya başlayan Düzyurtspor, Ortakudaş yönetiminde 11 yılda Trabzon 1. Amatör Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in ardından Spor Toto 3. Lig'e yükseldi. Rakiplerine göre çok daha küçük bütçelerle takım oluşturan Düzyurtspor, Spor Toto 3. Lig'deki ilk yılında Spor Toto 2.Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Köyde geçimini kamyonculukla sağlayan kişilerin verdiği destekle ayakta durması nedeniyle "kamyoncuların takımı" olarak da adlandırılan Düzyurtspor, daha önce dolmuş şoförlüğü yapan Ortakudaş ile 5 şampiyonluk yaşayıp büyük bir başarıya imza attı. Ortakudaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzyurtspor'da daha önce forma giydiğini belirterek, "Kulübün kapanmasına gönlüm razı olmadı. Kayyum'dan kulübu kurtardık. İlk yıllarda arabamla sporcuları antrenmanlara getirirdim. Kulübün topu, malzemesi arabanın arkasındaydı. 3-4 yılımız böyle geçti. Daha sonra birkaç değerli ağabeyimiz bize ekonomik destek vermeye başladı. Bölgesel Amatör Lig'e çıktıktan sonra da köydeki kamyoncuların oluşturduğu Birlik Nakliyat'tan da destek alarak bugünlere geldik" dedi. Antrenörlüğe başladığı dönemde dolmuş şoförlüğü yaptığını ifade eden Ortakudaş, "Bir süre sonra futbol ile dolmuş şoförlüğünü bir arada yürütememeye başladım. Mesleğimi sürdüremedim. Futbolu daha çok sevdiğim için böyle bir tercih yaptım. Gönlümüzü futbola verdik. Şu an arabam var ama ben çalışmıyorum" diye konuştu. Kamyoncuların çok duygusal insanlar olduğunu ifade eden Ortakudaş, her maçta onların desteklerini arkalarında gördüklerini, şampiyonluk sevinçlerinin de güzel şekilde geçtiğini kaydetti. Teknik direktörlük için UEFA B Antrenör Lisansı Kursu'na 4 yıl önce başvurduğunu ancak yanıt alamadığını söyleyen Orkakudaş, şöyle devam etti: "Teknik direktör diplomam yetersiz olduğu için sezon başında kupa maçlarına çıkamadım ve kaybettik. Daha sonra yönetici ağabeylerimiz, 'senin kulübeye inmen lazım' dediler. Yönetici kartıyla sahaya çıktım. Bunun ezikliğini yaşıyorum. 7 yıldır aktif antrenörlük belgesi ile çalışıyorum. 4 yıldır kursa başvuruyorum bir yanıt gelmiyor. Profesyonel oyuncular, milli takımda oynamış oyuncular ön plana çıkıyor, bize bir türlü sıra gelmiyor. Bu konuda çok büyük üzüntü yaşıyorum. Federasyondan ayrıcalık bekliyorum. Ben sahaya antrenör olarak çıkmalıyım. Bu, Türkiye'de olmayacak bir şey değil. 6 yılda 5 şampiyonluk yaşadım. Bir ayrıcalık istiyorum, inşallah olur" ifadelerini kullandı.

15 SPOR Şenol GÜNÜÇ 10 Mayıs 2014 Cumartesi15 Fenerbahçe 9 finalde 9 KUPA KAYBETTİ Fenerbahçe Kulübü'nün kadın voleybol, basketbol ve masa tenisi takımları ile erkek voleybol takımı, bu sezon ulusal ve uluslararası alandaki 9 final mücadelesinde kupa sevincini yaşayamadı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına odaklandı İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunun coskuşunu yaşayan sarılacivertliler, bu sezon kadın voleybol takımının CEV Kupası, Fenerbahçe Grundig'in CEV Challenge Kupası, Fenerbahçe Ülker'in 29. Cumhurbaşkanlığı Kupası ve kadın basketbol takımının 21. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanması mutluluğununa karşın 7'si ulusal 2'si de uluslararası arenada olmak üzere 9 kupayı da finallerde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadılar. Amatör branşlara yatırımları neticesinde son yıllarda salon sporlarında elde ettiği şampiyonluklarla dikkati çeken sarılacivertliler, bu sezon çok sayıda branştaki mücadelesini sonuna kadar sürdürmesine rağmen sonuca gidemedi. Erkek ve kadın voleybol takımlarının aynı gün Avrupa'da kupa kaldırmasının sevincini yaşayan Fenerbahçe Kulübü, sezonun son bölümünde yitirilen finallerle düş kırıklığı yaşadı. CEV Kupası şampiyonluğuyla büyük bir sevinç yaşayan sarı-lacivertli kadın voleybolcular, Teledünya Süper Kupa mücadelesinde ve Acıbadem Bayanlar Voleybol Ligi'nde finalde Vakıfbank karşısında kupa hedefine ulaşamadı. 16. Balkan Kupası'nı kazanarak Avrupa'da yoluna CEV Challenge Kupası'nda devam etme hakkını kazanan Fenerbahçe Grundig ise bu kulvarda elde ettiği şampiyonlukla tarihinde bir ilke imza attı. Aynı başarıyı Teledünya Süper Kupa ve Acıbadem Erkekler Voleybol Ligi'nde de sürdürmek isteyen sarı-lacivertli erkek voleybol takımı, iki kulvarda da Halkbank karşısında hedeflerini gerçekleştiremedi. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sezonunda mücadele ettiği 4 kulvarda, finallerde karşılaştığı Galatasaray Odeabank'a 3 kupa kaptırdı. 21. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Galatasaray Odeabank'ı yenerek müzesine götüren Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde sarı-kırmızılı ekip karşısında kaybetti. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Sekizli Final organizasyonda finalde karşılaştığı Galatasaray Odeabank'a karşı tarihi maçta kaybeden sarı-lacivertliler, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin 5. ve son maçını da yitirerek sezonu kötü bir şekilde noktaladı. Kadınlar ETTU Kupası'nda son iki sezon elde ettiği şampiyonluğun ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alarak Türk masa tenisi tarihine bir ilki yaşatan sarılacivertli kadın takımı, finale kadar getirdiği mücadelesini İstanbul'daki son maçta kaybetti. Avrupa'da ve sezonlarında olmak üzere üst üste kazandığı şampiyonlukların ardından "Devler Ligi"nde de kupa hedefine yaklaşan sarılacivertliler, son 3 sezonda uluslararası arenada iç sahada yitirdiği tek maçla şampiyonluktan oldu. Kadın masa tenisi takımı Türkiye Kupası'nda şampiyon olurken, aynı kulvarda erkek takımı finalde yenilerek ikinci sırayı aldı. (AA) Kardemir Karabükspor'da "Avrupa" hayali KARABÜK - Tarihinin en başarılı dönemini geçiren Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarını kazanıp Avrupa'da mücadele etmek istiyor. Kardemir Karabükspor Başkanı Mustafa Yolbulan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 7 sezon mücadele etme şansını yakaladıklarını ancak en başarılı dönemlerini bu sezon yaşadıklarını anlattı. Tarihlerinde 44 puanı hiçbir zaman geçemediklerini ancak bu sezonun bitime 2 hafta kala puanlarını 47'ye çıkardıklarını dile getiren Yolbulan, "Tarihimizin en başarılı sezonunu yaşıyoruz. Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarını da kazanıp Avrupa hayalini gerçekleştirmek istiyoruz. Yönetim olarak takımın başına sezon başında geldik ve takımı gençleştirerek yolumuza devam etmek istedik" şeklinde konuştu. Tolunay Kafkas ve ekibine güvenerek takımı teslim ettiklerini anlatan Yolbulan, oynadıkları 32 maçın 12'sinden galibiyet, 11'inden beraberlik, 9'unda da mağlubiyet alarak 47 puanla ligin 7'nci sırasında yer aldıklarını kaydetti. Ligin başında ilk 10 takım arasında olmayı hedeflediklerini belirten Yolbulan, bu hedefi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yolbulan, takımın başarılı olmasının ardından taraftarlarda ve spor kamuoyunda Avrupa kupalarına katılma hayalinin oluştuğunu belirten Yolbulan, şöyle devam etti: "Bu hayal bizim için uzak değil. Bunu hepimiz çok istiyoruz. İki maçımız kaldı öncelikle bunları kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Kardemir Karabükspor artık kurumsallaştı. Bu takım bu hayalini kesinlikle bir gün gerçekleştirecek. Bu kaliteye, güce ve kapasiteye sahip. Ülkemizi takım olarak temsil etmek bize onur ve gurur verir." Yolbulan, bu yolda en büyük destekçilerinin taraftarlar ve KARDEMİR işçileri olduğunu kaydetti. Önlerinde 5 yıllık bir hedef olduğunu vurgulayan Yolbulan, takımlarının gençleştiğini ve çekirdek kadronun korunarak bir çok genç futbolcuyu kadrolarına kattığını söyledi. (AA) RİZE - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "Kulaklarımız diğer maçlara kapalı olacak. Kasımpaşa maçında işimizi yapacağız" dedi. Ligden düşmeme mücadelesi veren yeşil-mavili ekipte teknik direktör Uğur Tütüneker, Kasımpaşa maçı öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Kasımpaşa ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını ifade eden Tütüneker, "Ligi kendi gücümüzle bitireceğiz. Kasımpaşa'nın da iddiası var. Maça tam konsantrasyonla çıkacağız. Diğer deplasmanlardaki gibi zor olacak. Son zamanlarda güzel işler yapıyoruz. Kasımpaşa deplasmanına İstanbul'daki taraftarlarımız da gelecektir. Bu maç her skora açık. Rakibimiz kaliteli ve üst düzey bir takım. Oyuna ağırlıklarını koyunca neler yapacaklarını biliyoruz. Bu ciddiyetle İstanbul'a gideceğiz" dedi. Sadece kendi maçlarını düşündüklerini anlatan Tütüneker, "Kulaklarımız diğer maçlara kapalı olacak. Kasımpaşa maçında kimse yanına telefon almayacak. Elazığspor- Beşiktaş maçını duymak istemiyoruz. Devre arasında da hiçbir sonuç bizi ilgilendirmiyor. Kasımpaşa maçında işimizi yapacağız. Kaybedersek yorum yaparız. İşi son maça bırakırsak çıkıp sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu. Tütüneker, çok zor maçlar oynayıp bulundukları yere geldiklerini kaydederek, "İkili averajla Torku Konyaspor'un da üzerindeyiz. Ligde bitime iki maç kaldı. Düşme hattının 4 puan üzerindeyiz. Her şeye rağmen temkinli konuşmak zorundayız. 'Ligde kalacağız, asacağız, keseceğiz' böyle bir şey yok. Pazartesinden itibaren herkesin, iki maça hazır olmasını söyledik. Futbol bu, işler son maça kalabilir. İki hafta boyunca konsantrasyonu elden bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı. Ligde kritik eşikte Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor gibi takımların da olduğunu dile getiren Tütüneker, "Hiçbir maç bitmeden kazanılmaz. Son maça kadar kimse bırakmaz. İki galibiyet 2 trilyon lira, kimse bunu sokağa atmaz. En önemlisi insanların gururu, haysiyeti var. Kimse kaybetmeye çıkmaz. Her maç prestij, her maç zor. Herkes herkesi yenebilir. Kasımpaşa ve Elazığspor ile yapacağımız son 2 maç da çok çekişmeli geçecek" şeklinde konuştu.

16 8 May s 2014 Perflembe Yasemin AYDO DU FRANKFURT (AA) - Almanya da düzenlenen Saç Dünyas, Saç ve Güzellik Fuar 2014, fuarla efl zamanl düzenlenen Dünya Kuaförlük fiampiyonas n n coflkulu final töreniyle sona erdi. Frankfurt kentinde Messe Frankfurt taraf ndan düzenlenen dünyan n en büyük saç ve bak m fuarlar ndan Saç Dünyas Saç ve Güzellik Fuar 2014 te, 20 ülkeden 400 den fazla uluslararas firma ve marka, 37 bin metrekarelik bir alanda son trend ürünlerini tan tt. Fuarda Türkiye den, Diyarbak r merkezli bir saç boyas firmas da ürünlerini sergiledi. Fuarla efl zamanl olarak Almanya Saç Tasar m Derne i ile Dünya Saç Tasar m Derne i nin (OMC) organize etti i Dünya Kuaförlük fiampiyonas da yap ld. Pazar ve pazartesi günleri elemeleri yap lan flampiyonan n finali bu akflam gerçeklefltirildi. fiampiyonada yar flmac lar n birbirinden ilginç saç tasar mlar ziyaretçilerin be enisini toplad. 50 ülkeden yaklafl k bin yar flmac n n yer ald flampiyonada, 15 dakikada özgün saç tasar mlar yapmalar istenen yar flmac lar, dereceye kalabilmek için yo un çaba sarfetti. Yar flmada ayr ca saç tasar m n n yan s ra t rnak bak m ve farkl makyaj tasar mlar da sergilendi. OMC Artistik Yönetmeni rina Baranova n n sahnede gerçeklefltirdi i canl moda ve saç tasar m flovu izleyenlerden büyük alk fl ald. Bu fuarda güzellikler sergilendi - Türk tasar mc dan Suriye de ölen bebekler konusunda duyarl tasar m- Yar flmaya Almanya y temsilen kat lan Türk saç tasar mc s Nuray Özalp, Suriye de yaflanan katilamlara tepki göstermek amac yla elinde bebek maketi ve ölen bebeklerin resimlerinin bulundu u manken tasar m yla kat ld. Yar flmaya kazanmak amac yla de il, dünyaya savafla hay r ve çocuklar ölmesin mesaj n vermek vermek amac yla kat ld klar n vurgulayan Özalp, Biz art k ne yapabiliriz diye düflündük ve bunun hesab n çocuklar m za büyüdükleri zaman nas l verebilece iz dedim. Anne sen bu çocuklar için ne yapt n? diye sorduklar nda nas l cevap verebilece iz? Ben de onlara bunu yapabiliyorum diyece im diye konufltu. Avrupa n n ve dünyan n Suriye deki çocuk katliamlar na sessiz kalmas n elefltiren Özalp, Avrupa da herfley güzel ancak Suriye de insanlar a l yor, ölüyor, bitmifller. Resimlere bakt mda çok duyguland m ve Suriye de ölen bu bebek bizi etkiledi. O yüzden bu bebek hepimizin çocu u dedi. Öte yandan, alan nda uzman uluslararas kiflilerden oluflan bir jürinin dereceye girenleri belirledi i finalde, bireysel olarak en çok madalyay Rusya, Almanya ve talya al rken, tak m olarak ise en fazla kupay talya, Almanya ve Fransa kazand. Bir sonraki flampiyona 2016 y l nda Güney Kore de düzenlenecek. Mendelssohn un kaybolan bir eseri, 140 y l sonra tesadüfen bulundu ANKARA - Alman besteci Felix Mendelssohn un 140 y l önce kaybolan eseri tesadüfen bulundu. Mendelssohn un, özel istek üzerine 1842 de besteledi i The Heart of Man is Like a Mine ( nsan n Yüre i Madene Benzer) adl eserinin elyazmas, ABD de özel bir koleksiyonda ortaya ç kar ld. Elyazmas, gelecek günlerde Christie s Müzayede Evi nde yap lacak aç k art rmada sat lacak. Mendelssohn un imzas n tafl yan eserin 25 ila 45 bin dolara al c bulmas bekleniyor. Eserin Friedrich Ruckert in Das Unveraenderliche adl fliirinin ikinci k tas ndan al nan sözleri, insan yüre ini bir madene benzetiyor ve kalbin sadece içindekini verebilece ini belirtiyor. Christie s Müzayede Evi Elyazmalar Bölümü uzmanlar ndan Thomas Venning, ünlü bestecinin, sadece bir kez özel bir toplant da çal nan eserin yay lmas n kasten engelledi ini söyledi. Önce 1862 de, daha sonra da 1872 de aç k art rmada sat lan ve o zamandan bu yana kay p olan elyazmas n n ABD ye nas l gitti i ise gizemini koruyor. Mendelssohn, tiyatro müdürü Johann Valentin Teichmann için besteledi i eserin elyazmas na ilifltirdi i notta, bunu yaymamas ricas nda bulunuyor da Hamburg da dünyaya gelen "Tarihin s f r noktas "na ahflap yolla ulafl labilecek fianliurfa - RAUF MALTAfi - Dünyan n en eski tap nak merkezi olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye ahflap travers yolla daha kolay ulafl labilecek. l Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ayd n Aslan, AA muhabirine yapt aç klamada, "Tarihin s f r noktas " olarak nitelendirilen Göbeklitepe kaz alan na k sa süre önce ahflap çat yapt klar n belirtti. Göbeklitepe'nin Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan "ören yeri" statüsüne al nd n hat rlatan Aslan, bölgeye yeni sosyal donat alanlar infla ettiklerini ifade etti. Bölgenin sit alan olarak kabul edilmesi nedeniyle alt yap çal flmalar nda k s tlamalara gidildi ini dile getiren Aslan, çevreye zarar vermeyen çal flmalar hayata geçirdiklerini vurgulad. Kaz alan na yaklafl k 800 metre uzunlu unda ahflap travers yol yapt klar n aktaran Aslan, 4 ay sonra bitirilmesi planlanan güzergah n Göbeklitepe'ye farkl bir görünüm kazand raca n söyledi. Göbeklitepe'nin özellikle yurt d fl ndan ilgi gördü üne dikkati çeken Aslan, flöyle devam etti: "Bölgede çok say da sosyal donat uygulamas var. Sat fl ofisi ve güvenlik kulübelerinin inflas n n Mendelssohn, Alman romantizm döneminin en ünlü bestecisi olarak kabul ediliyor. Bach yeniden hayata döndüren Mendelssohn, Goethe ve Shakespeare in eserlerinden esinlenmiflti. Ünlü bestecinin 1841 de Leipzig de kurdu u konservatuvar Avrupa n n en önemli müzik okullar ndan biri olmufltu.(aa) yap m da sürüyor. Dünyan n birçok ülkesinden gelen insanlara ev sahipli i yap yoruz. Dünya bas n ve arkeologlardan da ilgi görüyoruz. Kaz n n devam etti i bölge sit alan oldu u için ahflap uygulamay tercih ettik." - Göbeklitepe Neolitik döneme ait yerleflim yeri Göbeklitepe, fianl urfa'ya 18 kilometre mesafede Örencik köyü yak nlar nda bulunuyor. lk kez 1963'de stanbul ve Chicago üniversiteleri görevlilerinin yüzey araflt rmalar s ras nda fark edilen Göbeklitepe'deki kaz çal flmalar n, 1995'ten bu yana fianl urfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ortaklafla yürütüyor. fiimdiye kadar bölgede Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili tafllar, 8-30 metre çap nda dairesel ve dikdörtgen flekilli dünyan n en eski tap nak kal nt lar, çok say da yabani hayvan figürü, insan heykeli, dikili tafllar ve yaklafl k 12 bin y l öncesine ait oldu u belirtilen 65 santimetre uzunlu unda insan heykeli gibi tarihi eserler bulundu. Dünyan n en eski "tap nak merkezi" oldu u belirtilen Göbeklitepe, bir süre önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne al nm flt. (AA)

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 26.04.2017 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 16 Nisan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ni getiren Anayasa Değişikliği ile ilgili referandum

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı