3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN"

Transkript

1 Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarını kapsar. Bakanlıkların kurulması: Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, mevcut bakanlıkların bölünmesi veya birleştirilmesi, bakanlıkların görevleri, yetkileri ve teşkilatı bu Kanun esaslarına göre düzenlenir. Bu düzenlemede uyulması zorunlu esaslar şunlardır: a) İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. Teşkilatlanmada görev ve yetkilerin tespitinde bu bütünlük bozulamaz. b) Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarında etkili bir idare, iş bölümü, kontrol ve koordinasyonun sağlanması esastır. c) Aynı ve benzer hizmet veya görevlerin tek bir bakanlık tarafından veya sorumluluğunda yürütülmesi, atıl kapasite ve kaynak ısrafının önlenmesi esastır. Çıkmış Soru Bakanlıkların kurulması, kaldırılması aşağıdakilerin hangisiyle olur? (2007) Tüzük B) Yasa C) Anayasa D) Yönetmelik Başbakan Yardımcıları ve Devlet Bakanları (Madde ) Doğru yanıt B seçeneğidir. Başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulunda eşgüdüm sağlamak üzere Hükümetin oluşumu ve genel siyasetinin yürütülmesinin gerektirdiği sayıda bakan, Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Ayrıca Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak ve sayısı beşi geçmemek üzere bakan görevlendirilebilir. Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere görevlendirilen bakanların danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadrolar Başbakanlık kadro cetvelinde gösterilir. Bakanlıkların temel kuruluşları (Madde ) Bakanlıklar, Merkez teşkilatı İhtiyaca göre kurulan taşra ve yurt dışı teşkilatından Bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir. Bakanlık merkez teşkilatı (Madde 6) Bakanlık merkez teşkilatı, bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi, bu hizmetlerle ilgili amaç ve politika tayini, planlama, kaynakları düzenleme ve sağlama, koordinasyon, gözetim ve takip, idareyi geliştirme ve denetim gibi görevleri yerine getirmek üzere aşağıdaki birimlerden meydana gelecek şekilde düzenlenir. a) Bakanlıkların hizmet ve görev alanlarına giren faaliyetlerini yürüten anahizmet birimleri, b) Bakana ve anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara istişari mahiyette yardımcı olan teknik, idari, hukuki ve mali konularda faaliyette bulunan danışma ve denetim birimleri, c) Yukarıdaki birimlere yardımcı olan ve her bakanlıkta zorunlu olarak yürütülmesi gereken idari, mali, güvenlik ve sivil savunma gibi hizmetleri yerine getirmekle görevli yardımcı birimler. Çıkmış Soru Aşağıdakilerden hangisi, bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerden değildir? (2006) Avukatlık hizmetleri birimi B) Ana hizmet birimi C) Danışma ve denetim birimi D) Yardımcı birim

2 Bakanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri (Madde 7) Bakanlıkların yürütmekten sorumlu oldukları hizmet ve görevlerden bağlı kuruluş kurulmasını gerektirmeyenler, bakanlığın merkez teşkilatı bünyesinde kurulan anahizmet birimlerince yerine getirilir. Anahizmet birimleri her bakanlığın hizmet ve görev özelliklerine ve alanlarına göre, bu bakanlıklara ait kuruluş kanunlarıyla düzenlenir. Bakanlık taşra teşkilatı (Madde 8) Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre aşağıdaki kuruluşların tamamından veya birkaçından meydana gelecek şekilde düzenlenir. a) b) c) İl valisine bağlı il kuruluşları, Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları. Bakanlık yurt dışı teşkilatı (Madde 9) veya geçici Bakanlık görev yurt yapan, dışı teşkilatı; hizmet gereklerine yurt dışında ve sürekli ihtiyaçlarına Devlet göre Planlama kurulan Teşkilatı aşağıdaki - Devlet kuruluşlardan Personel Baş meydana gelir. a) Dış temsilcilik kanlığı niteliğindeki diplomatik temsilcilik ler B) ve konsolosluklar, Devlet Personel b) Başkanlığı Dış temsilcilikler - Başbakanlık bünyesindeki C) Müsteşarlığı ihtisas birimleri, c) Dış temsilcilik niteliğinde D) Maliye olmayan Bakanlığı yurt - dışı Devlet teşki Planlama Teşkilatı E) latı. İçişleri Bakanlığı - Maliye Bakanlığı Bakanlık bağlı kuruluşları (Madde 0)? Çıkmış Soru Cumhurbaşkanı Bağlı kuruluşlar bakanlığın hizmet ve görev ala-nına giren B) ana Başbakan hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli C) veya İlgili Bakan katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır. D) Bakanlar Kurulu Bağlı kuruluşlar, merkez Cteşkilatı 6 C ile ihtiyaca göre C 2 A 8 C kurulan taşra teşkilatından meydana gelecek şekilde düzenlenir. B 2 D 22 B 82 A Bağlı kuruluşların taşra 2 teşkilatı; 2 bölge, il ve ilçe kuruluşları şeklinde veya Cdoğrudan 6 C kendine bağlı 3 C 23 A 83 B olarak kurulabilir. 3 3 (Mülga fıkra: 3/6/20 D C 2 A KHK63/2 6 B 8 md.) B B 2 D 6 A 26 A 7 A 27 D 8 B 28 B 9 C 29 C 0 C 30 D B 3 D 2 D 32 B 3 D 33 C B D C 7 0 D 7 A 7 2 D 7 3 B 8 C A 86 B D 87 C D 88 C C 89 C C 90 A B 9 B A 92 D C 93 B Çıkmış Soru Bakanlığın ana hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır. ifadesiyle aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin nitelikleri açıklanmaktadır? (2009) Bağlı kuruluş B) İlgili kuruluş C) Hizmetsel kuruluş D) Mesleki kuruluş Çıkmış Soru Bağlı kuruluşların bir Bakanlıktan diğer Bakanlığa bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? (2007) İlgili Bakanın teklifi ve Bakanlar Kurulunun onayı B) İlgili Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı C) Başbakanın teklifi Cumhurbaşkanının onayı D) Bağlı kuruluşun teklifi ilgili Bakanın onayı Çıkmış Soru Doğru yanıt C seçeneğidir. Bakanlığın ana hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır. ifadesiyle aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin nitelikleri açıklanmaktadır? (2007) Bağlı kuruluş B) İlgili kuruluş C) Hizmetsel kuruluş D) Mesleki kuruluş Bakanlık ilgili kuruluşları (Madde ) İlgili kuruluşlar; özel kanun veya statü ile kurulan, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese ortaklık ve iştirakleri veya özel hukuki, mali ve idari statüye tabi, hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları şeklinde düzenlenir. Bu kuruluşların ilgili olduğu bakanlık bu Kanunun koyduğu usule göre belirlenir.

3 Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatındaki danışma ve denetim birimleri (Madde 2) Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki danışma ve denetim birimleri kurulabilir. a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, b) Hukuk Müşavirliği, c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. Gerekli görülen hallerde 27 nci madde esasları dahilinde bakanlık müşavirleri ihdas edilebilir. Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki danışma ve denetim birimleri kurulabilir. a) Teftiş Kurulu b) Hukuk Müşavirliği Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatındaki yardımcı birimler (Madde 3) Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki yardımcı birimler kurulur. a) Personel Genel Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı, b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, d) (Savunma Sekreterliği kaldırılmıştır; Mülga: 29// /2 md.) e) Özel Kalem Müdürlüğü. Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki yardımcı birimler kurulur. a) Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı, b) İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı, c) (Savunma Uzmanlığı kaldırılmıştır; Mülga: 29// /2 md.) İhtiyaca göre bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında birinci ve ikinci fıkralarda sayılanların dışında da yardımcı birimler kurulabilir. İlgili kuruluşların danışma, denetim ve yardımcı birimleri (Madde ) İlgili kuruluşlarda hizmet özelliklerine göre hangi danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulacağı bu kuruluşların kuruluş kanunu veya statülerinde belirlenir. Çıkmış Soru 306 sayılı Kanun a göre, genel müdürlük, müstakil daire başkanlığı, danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, kaldırılması görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki hangi mevzuata göre düzenlenir? (200) Bakanlar Kurulu Kararı B) Yönetmelik C) Genelge D) Kanun Doğru yanıt D seçeneğidir. Hiyerarşik kademeler ve birim unvanları (Madde ) Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir: a) Bakanlık merkez teşkilatında: Müsteşarlık, 2 Müsteşarlığa bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire Başkanlığı, 3 Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı, Şube Müdürlüğü, İhtiyaca göre kurulacak şeflik. Çıkmış Soru Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan hiyerarşik kademe ve birimlerden değildir? (2009) Memurluk B) Genel müdürlük C) Şube müdürlüğü D) İhtiyaca göre kurulacak şeflik Çıkmış Soru Aşağıdakilerden hangisi, bakanlık merkez teşkilatını oluşturan hiyerarşik birimler arasında yer almaz? (2007) İl Müdürlüğü B) Şube Müdürlüğü C) Müsteşarlık D) Daire Başkanlığı b) Bağlı kuruluşlarda: Genel Müdürlük, 2 Daire Başkanlığı, 3 Şube Müdürlüğü, Şeflik, Memurluk.

4 c) İlgili kuruluşlarda özel kanunlarında gösterildiği şekilde düzenlenir. d) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında: Bölge Müdürlüğü, 2 Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik, 3 Şeflik veya Mühendislik, e) Taşra teşkilatı il kuruluşlarında: Vali, 2 İl Müdürlüğü, 3 Şube Müdürlüğü, Şeflik, Memurluk. Çıkmış Soru Aşağıdakilerden hangisi, taşra teşkilatı il kuruluşlarının hiyerarşik birimler yapısı içinde değildir? (2007) İkinci Bölüm Merkez Teşkilatı ve Bakanlık Bağlı Kuruluşları. Bakanlık merkez teşkilatı ile bakanlık bağlı kuruluşlarının düzenlenmesinde aşağıdaki esas ve usuller uygulanır. (Madde 6) Genel Müdürlük, müstakil daire başkanlığı, danışma, denetim yardımcı birimlerin kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir. Diğer daire başkanlıkları şube müdürlükleri Vali B) İl müdürlüğü C) Şube müdürlüğü D) Başmühendislik Doğru yanıt D seçeneğidir. f) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında: Kaymakam, 2 İlçe Müdürlüğü, 3 İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü, Şeflik, Memurluk. Çıkmış Soru Aşağıdakilerden hangisi Taşra Teşkilatı İlçe Kuruluşlarında yer almaz? (2008) İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü B) Şeflik C) İl Müdürlüğü D) Kaymakam Doğru yanıt C seçeneğidir. g) Yurt dışı teşkilatında, kamu kurum ve kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre düzenlenir. hizmetin özelliğine göre ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır, aynı bakanlık içerisinde veya bakanlıklar arasındaki bağlantısı değiştirilir. 2. Şeflik ve memurluklar ilgili hizmet birimi veya kuruluşun teklifi üzerine bakanlık onayı ile kurulur. Bir bakanlıkta birden fazla müsteşarlık kurulamaz. 3. Bağlı kuruluşu ve taşra teşkilatı bulunan veya yürütmekle sorumlu oldukları hizmetler en az üç daire başkanlığı kurulmasını gerektiren anahizmet birimleri genel müdürlük, diğer anahizmet birimleri daire başkanlığı şeklinde teşkilatlandırılabilir.. Bakanlık bağlı kuruluşları eliyle yürütülen hizmetler için bakanlık merkez teşkilatında ayrıca genel müdürlük düzeyinde anahizmet birimi kurulamaz. Ancak bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının bakanlıktaki iş ve münesebatlerini yürütmek üzere bakanlık merkez teşkilatında birim kurulabilir.. Danışma, denetim ve yardımcı birimler, özellik gösteren bakanlıklarca personel birimi hariç, genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılamazlar. Bakanlık merkez teşkilatının esas hizmet birimi şube müdürlüğüdür. Ancak şube müdürlüklerince yürütülen hizmetlerin kapsam ve özelliklerinin gerektirmesi halinde şeflik de kurulabilir.

5 Çıkmış Soru 306 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun a göre, Bakanlık merkez teşkilatı ile bakanlık bağlı kuruluşlarının düzenlenmesinde uyulacak esas ve usuller ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (200) Şeflik ve memurluklar ilgili hizmet birimi veya kuruluşun teklifi üzerine bakanlık onayı ile kurulur. B) Şube müdürlükleri hizmetin özelliğine göre ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır. C) Danışma, denetim ve yardımcı birimler, özellik gösteren bakanlıklarca personel birimi hariç, genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılamazlar. D) Bakanlık bağlı kuruluşları eliyle yürütülen hizmetler için bakanlık merkez teşkilatında ayrıca genel müdürlük düzeyinde ana hizmet birimi kurulabilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Çıkmış Soru Özellik gösteren bakanlıklarda, aşağıdaki birimlerden hangisi, genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılabilir? (200) Danışma B) Denetim C) İdari ve Mali İşler D) Personel Doğru yanıt D seçeneğidir. 6. Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında inci maddenin (a) ve (b) bendinde gösterilenler dışında hiyerarşik kademe teşkil edilemez. Ancak bağlı olan birim miktarı esas alınmak kaydıyla müsteşar, genel müdür ve anahizmet birimi niteliğindeki dairelerin başkanları için iki yardımcı kadrosu ihdas edilebilir. Zorunlu hallerde ilgili bakanlığın teklifi üzerine ortak kararname ile müsteşar yardımcılarının ve genel müdür yardımcılarının sayısı beşe kadar çıkarılabilir. 7. Görev ve hizmetin nitelik ve niceliğine göre en az üç şube müdürlüğü bulunmadıkça daire başkanlığı, en az üç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamaz. Şubeler ihtiyaca göre şefliklere ve memurluklara bölünebilir. 8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak başkanlık şeklinde teşkilâtlandırılabilir. Çıkmış Soru 306 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun a göre Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının düzenlenmesindeki esas ve usullerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (200) Şeflik ve memurluklar ilgili hizmet birimi veya kuruluşun teklifi üzerine bakanlık onayı ile kurulur. B) Şube müdürlükleri hizmetin özelliğine göre ilgili genel müdürlüğün teklifi üzerine ilgili Bakan tarafından kurulur, kaldırılır. C) Bakanlık bağlı kuruluşları eliyle yürütülen hizmetler için bakanlık merkez teşkilatında ayrıca genel müdürlük düzeyinde ana hizmet birimi kurulamaz. D) Görev ve hizmetin nitelik ve niceliğine göre en az üç şube müdürlüğü bulunmadıkça daire başkanlığı, en az üç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamaz. Doğru yanıt B seçeneğidir. Çıkmış Soru Bakanlık merkez teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarda, şeflik ve memurlukların kurulması aşağıdakilerden hangisinin onayı ile olur? (2007) Müsteşarın B) Başbakanın C) Bakanın D) Genel Müdürün Doğru yanıt C seçeneğidir. Çıkmış Soru Bir bakanlıkta zorunlu hâllerde ortak kararname ile en fazla kaç adet müsteşar yardımcısı kadrosu ihdas edilebilir? (2007) 3 B) C) 7 D) 9 Taşra Teşkilatı Doğru yanıt B seçeneğidir. Taşra teşkilatına ilişkin esaslar (Madde 7) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatı, bu Kanunla birlikte teşkilat kanunları, İl İdaresi Kanunu ile belirlenen esas ve usullere göre kurulur. Bölge, il ve ilçe kuruluşları görev ve hizmet alanlarının sosyal, ekonomik özelliklerine, nüfus ve coğrafi durumuna, görev ve hizmetlerin niteliklerine ve ihtiyaca göre farklı tip ve statüde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir. 2 Bakanlıkların ve bağlı kuruluşların, bölge, il ve ilçelerde, bakanlık veya bağlı kuruluşu temsil edecek şekilde tek bir taşra teşkilatı kurmaları esastır. Ancak

6 bu şekilde teşkilat kurmanın ekonomik olmaması, hizmetlerin mahiyet itibariyle tek bir il kuruluşu bünyesinde birleştirilmesine imkan bulunmaması veya başarılı ve verimli çalışmaları görülen taşra birimlerinin aynen muhafaza edilebilmesi gibi gerekçelerle bakanlıkların anahizmet birimleri ve bağlı kuruluşları, ayrı il ve ilçe müdürlükleri de kurabilirler. Bu şekilde kurulan il ve ilçe müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları birbirleriyle ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri kuruluş kararnamesinde gösterilir. Merkezi idarenin taşra teşkilatı kurma yetkisi kurum nitelikte bölge kuruluşları kurulabileceği gibi, bölgenin bütün illerinde veya birkaç ilinde görev ve hizmet yapacak şekilde de bölge kuruluşları kurulabilir. Görev veya hizmet Özellikleri sebebiyle bölge kuruluşları ve bunların merkezlerinin bulunacağı yerler ile Bölge Müdürlüklerine dahil olacak iller kuruluşlarına ait Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. 2 Kalkınma plan ve programları çerçevesinde, geçici taşra teşkilatı; görev veya hizmet süresi belirtilmek şartıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine ortak kararname ile kurulur. Bu Kararname Resmi Gazete'de ve kuruluşların kendi kanunlarında belirtilir. Kanunlarında bu yayımlanır ve bu teşkilat görevleri sona erince kaldırılır. konuda açıkça yetki bulunmayan bir kurum veya kuruluş taşra Geçici taşra teşkilatının görev ve hizmet sürelerinin teşkilatı kuramaz. uzatılması bu fıkradaki usule tabidir. 2 Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı 3 Acil ve olağanüstü hallerde bir bakanlık, ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe Başbakana bildirmek ve yukarıdaki fıkra esaslarına göre kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine Devlet gerekli işlemleri sonradan tamamlamak kaydı ile geçici Planlama Teşkilatı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri taşra teşkilatı kurabilir. alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir.? Çıkmış Soru Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı, ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine aşağıdakilerden hangilerinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur? (200) a) b) c) İl valisine bağlı il kuruluşları, Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları. Bakanlık yurt dışı teşkilatı (Madde 9) Bakanlık yurt dışı teşkilatı; yurt dışında sürekli Bölge, Devlet il ve Planlama ilçe Kuruluşları nın Teşkilatı - Devlet kurulması, Personel kaldırılması veya değiştirilmesi, aşağıdaki işlemlerden Baş hangisine kanlığı göre gerçekleşir? (2007) B) Devlet İlgili Personel merkez teşkilatının Başkanlığı teklifi - Başbakanlık üzerine Devlet Personel C) Müsteşarlığı Başkanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu D) Kararı Maliye ile Bakanlığı - Devlet Planlama Teşkilatı B) E) İçişleri Devlet Bakanlığı Personel - Maliye Başkanlığı Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu Kararı Doğru ile yanıt A seçeneğidir. C)? Çıkmış İlgili Soru merkez teşkilatının teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı Cumhurbaşkanı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile B) Başbakan D) C) İlgili İlgili merkez Bakan teşkilatının teklifi üzerine Devlet Plan-lama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşleri alınarak Bakanlar D) Kurulu Bakanlar Kararı Kurulu ile C 2 A Doğru C yanıt 6 C C 8 seçeneğidir. C. Ülke düzeyinde yerine A getirilmesi 6 B 2 D 22 B 82 gereken A hizmetler için, taşra teşkilatının 2 il 2 ve ilçe kuruluşu şeklinde düzenlenmesi esastır. C Ancak, 6 Cbu hizmet alanlarında 3 C bölgedeki 23 A illerin 3 tamamına 3 destek 83 B sağlayacak D 6 B C 2 A 8 B B 2 D 6 A 26 A 7 A 27 D 8 B 28 B 9 C 29 C B D B 8 C A 86 B D 87 C D 88 C C 89 C Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatı kendi kanunlarında belirtilen usule, kendi kanunlarında bir usul yok ise bu maddedeki usule göre kurulur Yurt dışı teşkilatına ilişkin esaslar (Madde 8) Yurt dışı teşkilatı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esas ve usullere uygun olarak kurulur. İlgili kuruluşlara ilişkin esaslar (Madde 9) İlgili kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklar ile teşkilatlanmalarına ilişkin esaslar bu kuruluşlarla ilgili özel kanunlarına veya statülerine göre düzenlenir. Yükseköğretim Kurulu ve bu Kurula bağlı olanlar ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşları hariç ilgili kuruluşların genel müdürlük şeklinde teşkilâtlandırılmaları esastır. Bağlılık değişikliği Madde 9/A- (Ek : 3/6/20 KHK-63/2 md.) Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları (0/2/2003 tarihli ve 08 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakanlıkla veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilebilir. Söz konusu kuruluşların özel kanunlarında bağlı, ilgili ve ilişkili olunan bakanlığa ya da bakana verilen yetki ve görevler ilgilendirilen bakanlık veya bakan tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Kurulma işlemlerinin tamamlanması (Madde 20) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların kurulma işlemleri, genel hükümlere göre kadro alınması ile tamamlanır.

7 Üçüncü Bölüm Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları (Madde 2) b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve bakana sunmak, c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir. Bakanlar, bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. Her bakan, ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup, bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Müsteşarın görev ve sorumlulukları (Madde 22) Müsteşar, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla bakanlık teftiş kurulu hariç bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden bakana karşı sorumludur. Bakan Yardımcıları Madde 2/A- (Ek : 3/6/20 KHK-63/3 md.) Bakana (Millî Savunma Bakanı dahil) bağlı olarak Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bakana yardımcı olmak üzere Bakan Yardımcısı atanabilir. Bakan Yardımcıları bu görevlerin yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludur. Bakan Yardımcıları Hükümetin görev süresiyle sınırlı olarak görev yapar; Hükümetin görevi sona erdiğinde, Bakan Yardımcılarının görevi de sona erer. Bakan Yardımcıları gerektiğinde Hükümetin görev süresi dolmadan da görevden alınabilir. Bakan Yardımcılarına en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin yüzde yüzellisi oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenir. Dördüncü Bölüm Danışma ve Denetim Birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı 2 Hukuk Müşavirliği 3 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bakanlık Müşavirleri - Teftiş Kurulu Başkanlığı (Madde 23) Teftiş Kurulu Başkanlığı, bakanın emri veya onayı üzerine bakan adına aşağıdaki görevleri yapar: a) Bakanlık teşkilatı ile bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı kaldırılmıştır. Madde 2 (Mülga : 22/2/200-36/7 md.) 2- Hukuk Müşavirliği (Madde 2) a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek. b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, c) 8 Ocak 93 tarih ve 33 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarla bakanlık veya kuruluşu temsil etmek, d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve bakana sunmak, e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (Madde 26) Bakanlıklarda basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir. Bakanlık Müşavirleri (Madde 27) Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakanlık makamına yardımcı olmak üzere özel yeteneği olanlardan bakanlık müşavirleri bulunabilir. Bakanlık müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır. Bakanlık müşavirlerinin gerekli olup olmadığı ve sayısı, otuzu geçmeyecek şekilde kuruluş kanunlarında gösterilir. Çıkmış Soru 306 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun a göre Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakanlık makamına yardımcı olmak üzere en fazla kaç adet Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir? (200) On B) Yirmi C) Yirmi beş D) Otuz Doğru yanıt D seçeneğidir.

8 Çıkmış Soru Bakanlık Müşavirleri, hangi makama bağlı olarak görev yapmaktadır? (2007) Müsteşarlık makamına B) Bakanlık makamına C) Genel Müdürlük makamına D) Hukuk Müşavirliğine Beşinci Bölüm Yardımcı Birimler Doğru yanıt B seçeneğidir. Özel Kalem Müdürlüğü 2 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 3 Personel Dairesi Başkanlığı: Eğitim Dairesi Başkanlığı Savunma Sekreterliği 6 Bağlı ve ilgili kuruluş birimleri - Özel Kalem Müdürlüğü (Madde 28) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, d) Bakanın vereceği diğer görevleri yapmak. h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, l) Bakan ve müsteşar tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 3- Personel Dairesi Başkanlığı (Madde 30) Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, c) Eğitim dairesi olmaması halinde eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. - Eğitim Dairesi Başkanlığı (Madde 3) Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek, 2-İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Madde 29) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, b) Bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak. - Savunma Sekreterliği (Madde 32) Savunma Sekreterliği kaldırılmıştır. (Mülga: 29// /2 md.) 6- Bağlı ve ilgili kuruluş birimleri (Madde 33) Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki danışma, denetim ve yardımcı birimlerinin görevleri bakanlık merkez teşkilatındaki benzer birimlerin görevleri esas alınarak kanunla düzenlenir.

9 Kısım III Sorumluluk ve Yetkiler Yöneticilerin sorumlulukları (Madde 3) Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur. Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlıkların görev, yetki ve sorumluluğu (Madde 3) Bakanlıklar anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. Bakanlıklar, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu (Madde 36) Bakanlıklar, hizmet alanlarına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Bakanlıkların düzenleme görev ve yetkisi (Madde 37) Bakanlıklar, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. Yetki devri (Madde 38) Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. Çeşitli Hükümler Kısım IV Sürekli kurullar (Madde 39) Bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda hizmetin kurul biçiminde yürütülmesi gerektiğinde, görevleri ve teşekkül tarzı kuruluş kanunlarında veya diğer kanunlarda gösterilmek kaydıyla sürekli kurullar kurulabilir. Döner sermaye işletmeleri (Madde 0) Bakanlıklar ile bağlı kuruluşlar ihtiyaç halinde döner sermaye işletmesi kurabilirler. Döner sermaye işletmelerinin kurulması, sermayesi, gelirleri, işleyiş ve denetimi ile ilgili esas ve usuller kanunla düzenlenir. Bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar (Madde ) Bakanlıklar ekli cetvelde gösterilmiştir. Her Bakan-lığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı kendi kuruluş kanunlarında gösterilir. Kadrolar (Madde 2) Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar genel hükümlere göre düzenlenir. Atama (Madde 3) 23//98 gün ve 2 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir. Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya ilişkin özel hükümler saklıdır. Kamu kurum ve kuruluşları personelinin bakanlıklarda görevlendirilmesi (Madde ) Bakanlıklar kendi bağlı ve ilgili kuruluşları personelinden ihtiyaç duyduklarını yatırım programları ve projelerin hazırlanması gibi konularda ve uzmanlık isteyen işlerde geçici olarak süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla ve bakanın onayı ile bakanlık merkez teşkilatında görevlendirebilirler. Ancak bu personelin çalışma süresi altıayıgeçemez. Cetvel Bakanlıklar. Adalet Bakanlığı 2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 3. Avrupa Birliği Bakanlığı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6. Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı 7. Dışişleri Bakanlığı 8. Ekonomi Bakanlığı 9. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 0. Gençlik ve Spor Bakanlığı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 3. İçişleri Bakanlığı. Kalkınma Bakanlığı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 6. Maliye Bakanlığı 7. Milli Eğitim Bakanlığı 8. Milli Savunma Bakanlığı 9. Sağlık Bakanlığı 20. Ulaştırma Bakanlığı () Bu cetvel, 3/6/20 tarihli ve 63 sayılı KHK nın üncü maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

10 20- Çocuk İçin Aile Yardımı Ödeneği Verilmeyecek Haller (Madde-206) Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez: ) Evlenen çocuklar, 3) 2 yaşını dolduran çocuklar (2 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.), ) Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), ) Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. Çıkmış Soru 67 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memuruna verilen aile yardımı ödeneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? (2007) Aile yardımı ödeneği memurun hiçbir menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi. B) Aile yardımı ödeneği devlet memurunun geçimini sağladığı üvey çocukları için de verilir. C) Devletçe okutulan ve burs alan çocuklar için verilmez. D) 2 yaşını dolduran çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez ancak çocuk yüksek öğrenim yapıyorsa öğrenimi bitinceye kadar verilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Çıkmış Soru 67 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi için aile yardımı ödeneği verilir? (2007) Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar B) Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışan çocuklar C) Devletçe okutulan çocuklar D) Burs alan çocuklar Doğru yanıt B seçeneğidir. 2- Doğum Yardımı Ödeneği (Madde-207) Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere "200" gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir. Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir. Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. Doğum yardımı ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez. Çıkmış Soru 67 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre "doğum yardımı ödeneği" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (200) Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. B) Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için doğum yardım ödeneği babaya verilir. C) Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez. D) Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 200 gösterge rakamının aylık kat sayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 22- Ölüm Yardımı Ödeneği (Madde-208) Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilmez. Yurt dışında sürekli görevle bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 6 ncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz.

11 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, sınıfların, 2, 3 ve üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilmesi için inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 300 ve daha yukarıda olanlar için en az kaç yıl hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır? (Madde 6) 2 B) 0 C) 8 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri aşağıdakilerden hangisinin onayı ile yapılır? (Madde 68/C) a) b) c) İl valisine bağlı il kuruluşları, Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları. Bakanlık yurt dışı teşkilatı (Madde 9) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, kadın memurlara; Bakanlık tabip yurt raporunda dışı teşkilatı; belirtilmesi yurt dışında sürekli hâlinde hamileliğin Devlet Planlama kaçıncı haftasından Teşkilatı - Devlet önce Personel gece Baş nöbeti verilmez? (Madde 0) 2 kanlığı B) C) 8 D) 2 B) Devlet Personel Başkanlığı - Başbakanlık C) Müsteşarlığı a) b) c) D) Maliye Bakanlığı - Devlet Planlama Teşkilatı E) İçişleri YANIT Bakanlığı ANAHTARI - Maliye Bakanlığı? Çıkmış Soru İl valisine Cumhurbaşkanı bağlı il kuruluşları, Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları. B) Başbakan C) İlgili Bakan Bakanlık D) Bakanlar yurt dışı Kurulu teşkilatı (Madde 9) C 6 C C 2 A 8 C Bakanlık yurt dışı teşkilatı; yurt dışında sürekli Devlet Planlama Teşkilatı A- Devlet 6 BPersonel Baş 2 D 22 B 82 A 2 2 kanlığı C 6 C 3 C 23 A 83 B 3 3 B) Devlet Personel Başkanlığı - Başbakanlık D 6 B C) Müsteşarlığı C 2 A 8 B D) Maliye Bakanlığı - Devlet B Planlama 6 B Teşkilatı B 2 D 8 C E) İçişleri Bakanlığı - Maliye Bakanlığı A 6 Doğru A yanıt 26 A A seçeneğidir. 86 B 6 6? Çıkmış Soru 7 A Cumhurbaşkanı 27 D 7 8 B) B Başbakan 28 B 8 7 D 6 8 D 87 C D 88 C C) İlgili Bakan C 9 C 29 C 89 C D) Bakanlar Kurulu 9 9 C 7 C 0 C 30 D C 6 C 90 A C 2 A C D 7 B B 3 D 9 B B 2 D 22 B 82 A 2 2 A 7 A 2 D 32 B 92 D 2 C 6 2 C 3 C 23 A 83 B 3 3 D 7 C 3 D 33 C 93 B 3 D 6 3 B C 2 A 8 B D 7 B A 3 C 9 B B 2 D B 6 B 8 C

12 ben yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar eğitim müfettişi kadrolarına atanırlar. Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli tedbirler alınır. Eğitim müfettişlerinin, her hizmet bölgesinde iki yıldan az olmamak üzere Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır. (Ek: /6/200-98/ md.) Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının görev alanını; il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ve orta öğretim kurumlarının rehberlik ve denetimi ile bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin branşlara ilişkin inceleme ve soruşturmaları hariç olmak üzere, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, teftiş, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri oluşturur. Hizmet bölgelerinin oluşturulması ve bu bölgelerdeki çalışma süreleri; eğitim müfettişleri başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışmaları; eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının nitelikleri, sınav ve yetişme şekilleri, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Çıkmış Soru I. İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin denetimi II. Yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri III. Orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin branşlara ilişkin inceleme ve soruşturmaları IV. İlköğretim kurumlarının işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, araştırma ve soruşturma hizmetleri 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a göre yukarıdakilerden hangileri eğitim müfettişlerinin görev alanını oluşturur? (200) I - II - IV B) I - III - IV C) II - IV D) III-IV Doğru yanıt C seçeneğidir. 2) Yurt Dışı Teşkilatı (Madde ) Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. IV) Millî Eğitim Bakanlığının Bağlı Kuruluşları (Madde ) - Millî Eğitim Akademisi (Mülga: 2// /2 md.) Çıkmış Soru 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşlarındandır? (200) Millî Eğitim Akademisi B) Yüksek Öğretim Kurulu C) Gençlik ve Spor Gene! Müdürlüğü D) Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı Çıkmış Soru I. Millî Eğitim Şurası II. Millî Eğitim Akademisi III. Talim ve Terbiye Kurulu IV. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun a göre yukarıdakilerden hangileri Millî Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşlarındandır? (2007) I - III B) II - III C) Yalnız II D) I - IV Sorumluluk ve Yetkiler Doğru yanıt C seçeneğidir. Yöneticilerin Sorumlulukları ve Nitelikleri (Madde 6) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtının her kademesindeki yöneticiler, görevlerini mevzuata, plân, program ve emirlere uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademe yöneticilerine karşı sorumludur. Yönetim görevlerine atanma ve bu görevlerde yükselmede kariyer ve liyakat esas alınır. Yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik ve diğer şartlar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu (Madde 7) Bakanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve

13 9. Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre, memura, isteği üzerine kendisinin evlenmesi halinde kaç gün izin verilir? (Madde 7/B) 2 B) 3 C) D) 7 0. Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre, izinde esas alınan süreler itibarıyla ne kadar yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir? (Madde 36) B) C) 7 D) 0 YANIT ANAHTARI a) b) c) İl valisine bağlı il kuruluşları, Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları. Bakanlık yurt dışı teşkilatı (Madde 9) Bakanlık yurt dışı teşkilatı; yurt dışında sürekli Devlet Planlama Teşkilatı - Devlet Personel Baş kanlığı B) Devlet Personel Başkanlığı - Başbakanlık C) Müsteşarlığı D) Maliye Bakanlığı - Devlet Planlama Teşkilatı E) İçişleri Bakanlığı - Maliye Bakanlığı? Çıkmış Soru Cumhurbaşkanı B) Başbakan C) İlgili Bakan D) Bakanlar Kurulu C 2 A 2 D 22 B 3 C 23 A C 2 A 2 3 C 6 2 C 6 3 D 6 C 8 C B 82 A C 83 B B 8 B

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Sayfa : Amaç Madde 1

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5403 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/1981 Sayı : 17523 Yayımlandığı

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı