T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı"

Transkript

1 T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ocak 1992 CUMA Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik Etmek İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar No. : 151 Karar Tarihi : Tüketiciyi korumak ve kaliteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına; bu araştırmayı yapacak Komisyonun 11 üyeden kurulmasına, görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine, Genel Kurulun tarihli 22 nci Birleşiminde karar verilmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2

3 10 Ocak 1992 Sayı : RESMt GAZETE Sayfa : 3 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararname Devlet Memurları Kanunu, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/475 Devlet Memurları Kanunu, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanun ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nİn eki cetvellerde değişiklik yapılması; 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 27/12/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Madde 1 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin (0 bendine aşağıdaki ibare eklenmiştir. "...mevzuat hazırlama ve esasları ile ilgili ilkeleri belirlemek," Madde sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yeralan "yedi" rakamı "onbeş", "onüç" rakamı "yirmi" olarak değiştirilmiştir. Madde sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Başbakanlıkta ve Devlet Bakanlıklarında özel ve öncelik taşıyan konularda, Başbakan veya Devlet Bakanlarına yardımcı olmak üzere ençok seksenbeş Başbakanlık Müşaviri görevlendirilebilir." Madde sayılı Kanunun 5/7/1991 tarihli ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. "Fazla Çalışma Ücreti Madde 31 Başbakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara (Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi kadrolarında çalışanlar dahil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil); a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara % 20'sini, b) 10 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara Vo 25'ini, c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara <% 30'unu, d) 3 ila l inci derecelerden aylık alanlara % 35'ini, geçmemek üzere Başbakanlıkça tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte, gelir vergisine tabi olmaksızın, peşin olarak fazla çalışma ücreti ödenir. Başbakanlıkta görevli emniyet mensupları ile 36 ncı maddenin son fıkrasına göre görevlendirilen personele yukarıda belirtilen tazminattan Başbakanlık Müsteşarınca uygun görülen oranda ödeme yapılabilir. Bu personelin bağlı bulundukları kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenen fazla çalışma ücreti tenzil edilir." Madde sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Başbakanlık merkez teşkilatında, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakan Müşaviri ve Başbakanlık müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Hukuk Müşaviri, Basın Müşaviri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardınıcılatı, Başkan ve Yardımcıları, Daire Başkanı ve Yardımcıları ile Uzman ve Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir." "Ayrıca, Başbakanlık merkez teşkilatında programcı, çözümleyici ve bilgisayar işletmeni ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde Osmanlıca dil ve yazı ile yazılan her türlü arşiv malzemesinin Türkçe'ye çevrilmesi, tasnifi, değerlendirilmesi gibi özel bilgi ve ihtisası gerektiren işlerde kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Ancak Devlet Arşivlerinde çalıştırılacaklarda yaş haddi aranmaz, varsa emekli aylıkları kesilmez." Yürütme ve İdare Bölılmıl Sayfa : 1

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 1992 Sayı : Madde saytlı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. "Genel ve katma bütçeli dairelerle döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlarda, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi Devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar kurumlarının, yüksek yargı organı mensupları, hakim ve savcılar için kendilerinin muvafakati ile Başbakanlıkta sözleşmeli olarak İstihdam edilebilirler. Başbakanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Yüksek yargı organları mensupları hakkında görevlendirme talebi ilgili yüksek mahkemelerin başkanlarınca yerine getirilir. Bu personel ilgili kurumundan maaşsız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır." Madde 7 Ekli listede yeratan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Başbakanlık bölümüne eklenmiştir. Madde 8 14/7/1965 tarihti ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile eklenen (I) sayılı ek gösterge cetvelinin "I-Genel idare Hizmetleri Sınıfı"nın (e) bölümünde yeratan "Müsteşar Yardımcıları ve Genel Müdürler" ibareleri bu bölümden çıkarılarak (d) bölümüne eklenmiştir. Madde sayılı Kanuna 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesiyle eklenen ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesiyle değiştirilen (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (4) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "4) Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen unvanlarda görev yapmakta olanlar." Madde sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesiyle eklenen ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesiyle değiştirilen (V) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 numaralı sırasındaki "Kıdemli Albaylar" ibaresi "Albaylar" olarak değiştirilmiştir. Madde 11 a) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen "...Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının müsteşarları ve yardımcıları (MİT hariç)..." ibaresi, b) 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinin sonuna eklenen fıkra, c) 3056 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) bendi, yürürlükten kaldırılmıştır. Madde sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "Geçici Madde 4 11 inci maddenin (a) bendi ile kaldırılan 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uyarınca bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılığına atanmış olanların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevleri sona erer, bunlar mükteseplerine uygun görevlere atanırlar." Madde 13 Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8, 9 ve 10 uncu maddeleri ile 11 inci maddesinin (b) bendi 15/1/1992 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Süleyman DEM İRE l. Başbakan E. İNÖNÜ Devlet Bukam ve Başb. Yrd. 1. TEZ Devlet Bakam O. KİLERCİOĞLU Devlet Bakanı E. ŞAHİN Devlet Bakanı N. AYAZ Milli Savunma Bakanı K.TOPTAN Milli Eğitim Bakam Y. TOPÇU Ulaştırma Bakanı M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakanı A.ATEŞ Tutum Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı E. CEYHUN Devlet Bakam G. ERGENEKON Devlet Bakanı M. A. YILMAZ Devlet Bakanı M. S. OKTAY Adalet Bakanı S. ORAL Maliye ve Gümrük Bakanı Y.AKTUNA Sağlık Bakam C. ÇAĞLAR T. ÇİLLER Devlet Bakanı Devlet Bakam A. GÖNEN G. İLERİ Devlet Bakanı Devlet Bakam M. KAHRAMAN ö. BARUTÇU Devlet Bakanı Devlet Bakam Ş. ERCAN M. BATALLI Devlet Bakanı Devlet Bakam I. SEZGİN H. ÇETİN İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı O. KUMBARACIBAŞI Bayındırlık ve İskan Bakanı N. CEVHERİ M. MOĞULTAY Tarım ve Köyişleri Bakam Çalışma E. FARALYALI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam V. TANIR Orman Bakam ve Sosyal Güvenlik Bakanı A. ATEŞ KüUür Bakam V. AKYÜREK 'evre Bakanı

5 10 Ocak 1992 Sayı: RESMI GAZETE Sayfa : 5 KURUMU : BAŞBAKANLıK TEŞKILATı : MERKEZ L t S T E İHDAS EDILMESI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN Serbest Tutulan Kadro Kadro Sı rafı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam Başbakan Başmüşaviri Q l /< Başbakan Müşaviri C Başbakanlık Müşaviri i C i Başbakanlık Müşaviri Gr", Başbakanlık Müşaviri Gİ.Y Başbakanlık Müşaviri Karar Sayısı t 9Î/2470 Milletlerarası Andlaşma Hükümetimiz adına 23 Eylül 1991 tarihinde imzalanan ekii "islam Konferansı Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Ticaret Tercihleri Sistemi Çerçeve Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 25/11/1991 tarihli ve EllB sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/11/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleymah DEMİREL Başbakan Cumhurbaşkanı E. İNÖNÜ Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. C. ÇAĞLAR Devlet Bakanı T. ÇİLLER Devlet Bakanı E CEYHUN Devlet Bakanı İ. TEZ Devlet Bakanı A. GÖNEN Devlet Bakanı G. İLERİ Devlet Bakam G. ERGENEKON Devlet Bakam 0. KİLERCİOĞLU Devlet Bakanı M. KAHRAMAN Devlet Bakanı Ö. BARUTÇU Devlet Bakam M. A. YILMAZ Devlet Bakam E. ŞAHİN Devlet Bakanı Ş. ERCAN Devlet Bakanı M. BATALLI Devlet Bakam M. S OKTAY Adalet Bakanı N. AYAZ Milli Savunma Bakam t. SEZGİN İçişleri Bakanı H. ÇETİN Dışişleri Bakanı S. ORAL Maliye ve Gıımruk Bakanı K. TOPTAN Milli Eğitim Bakanı Y. TOPÇU Ulaştırma Bakanı M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakanı A. ATEŞ Turizm Bakanı O. KUMBARACIBAŞI Bayındırlık ve İskan Bakanı N. CEVHERİ Tarım ve Koyişleri Bakam E. FARALYALI Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı V. TANIR Orman Bakanı Y. AKTUNA Sağlık Bakanı M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı B. D. AKYÜREK Çevre Bakanı GIRIŞ : İslam Konferansı Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Ticaret Tercihleri Sistemi Çerçeve Anlaşması işbu Anlaşmayı imzalayan islam Konferansı Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri, İKT Senedinin amaçlarına uygun olarak; tkt Üyesi Devletler arasındaki Ekonomik, Teknik ve Ticari İşbirliği Genel Anlaşmasının amaç ve hükümleri doğrultusunda; Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 3

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 10 Ocak 1992 Sayı : Üçüncü İslam Zirve Konferansında kabul edilen, Üye Devletler arasındaki Ekonomik işbirliğini güçlendirmeye yönelik Eylem Planını dikkate alarak; Üye Devletler arasında tedricen karşılıklı ticaret tercihleri uygulanmasına çerçeve olacak bir Ticaret Tercihleri Sisteminin kurulmasını tavsiye eden Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) kararlarını gözönünde bulundurarak; İSEDAK Dördüncü Oturumunda kabul edilen, İKT Üyesi Devletler arasında bir Ticaret Tercihleri Sistemi Kurulması hakkındaki Niyet Beyanını hatırda tutarak; Üye Devletler arasında ticaret artışının kalkınma yolunda itici bir güç, kaynakların optimal kullanımında etkili bir unsur ve halklarının yaşam standardını yükseltmede önemli bir araç olduğunu kabul ederek; En az gelişmiş İKT Üyesi Devletlerin özel gereksinimlerini hatırda tutarak; Ticaretin serbestleştirilmesini sağlayacak kapsamlı bir bölgesel sistemin kurulmasını engelleyen coğrafi dağılımları ve gelişme düzeyi farklılıkları dolayısıyla, bir Ticaref Tercihleri Sisteminin, Üye Devletler arasında ticari mübadeleleri arttırmada en uygun araç olacağını kaydederek; Üye Devletler arasındaki işbirliğinin ve ekonomik yönden birbirini tamamlama özelliğinin güçlendirilmesinde, kendi kendine yeterliliklerinin arttırılmasında ve aralarında daha yüksek bir dayanışma düzeyi sağlanmasında, topluluk içi ticareti geliştirmenin hayati rolü olabileceğine inanarak; İKT çerçevesindeki ekonomik işbirliğinin çeşitli alanlarında sarfedilen ve ticaretle dolaylı ve dolaysız ilgisi olan çabaları etkili ve devamlı bir şekilde birleştirmekte kararlı olarak; İslam Ülkelerinin, özellikle gelişmiş ülkelerin artan korumacı tutumları karşısında, kendi gelişme hızlarına paralel olarak pazarlarını genişletmeleri ve masetme kapasitelerini arttırmaları gereğini gözönünde bulundurarak; Her bir Üye Devletin ticaret rejimine ve ikili ve çok taraflı yükümlülüklerine gerekli riayeti göstererek; Aralarındaki ticarette tercihli uygulama yapılmasına bir temel teşkil edecek olan, amaçlarına ulaşmaya ve hükümlerini prosedürler, düzenlemeler ve müzakere takvimleriyte yürürlüğe koymaya istekli ve kararlı oldukları işbu Anlaşmayı onaylamışlardır. BÖLÜM I GİRİŞ Madde 1 Tanımlar Metnin içeriği farklı bir yorum getirmedikçe, işbu Anlaşmada geçen sözcük ve terimler aşağıdaki anlamı taşır. 1. İKT : İslam Konferansı Teşkilatı; 2. Anlaşma : İKT Üyesi Devletler arasındaki Ticaret Tercihleri Sistemi Anlaşması; 3. Üye Devletler : İKT Üyesi Devletler; 4. Akit Devletler : İşbu Anlaşmaya taraf İKT Üyesi Devletler; 5. Katılan Devletler : İşbu Anlaşma çerçevesinde müzakere edilecek mal listelerini sunan ve sözügeçen müzakerelerin sonuçlarını onaylamış olan Akit Devletler; 6. En Az Gelişmiş Üye Devletler ; İSEDAK'ın bu konuda farklı bir kararı olmadıkça, Birleşmiş Milletler tarafından En Az Gelişmiş Ülke olarak nitelenen İKT Üyesi Devletler; 7. Tarifeler : Ulusal gümrük tarifelerinde belirlenmiş olan gümrük vergileri; 8. Tarife Benzeri Önlemler : Benzer koşullarda yerli üretimden de tahsil edilen vasıtalı vergiler ve resimler hariç olmak üzere, dış ticaret işlemlerine uygulanan ve gümrük tarifesi gibi etkide bulunan, normal tarife dışında sadece ithalattan alınan resim ve harçlar. Belirli hizmetler karşılığında tahsil edilen ithalat harçları, tarife benzeri önlemler arasında sayılmaz. 9. Tarife Dışı Önlemler : Tarifeler ve Tarife Benzeri önlemler dışında, ithalatı kısıtlayıcı veya yönünü önemli oranda saptırıcı etkiye sahip tedbir, yasal düzenleme veya uygulamalar; 10. Sektörel Anlaşmalar : Belirli mallarda veya nihai kullanım ya da üretim yönünden birbirine yakından bağlı mal gruplarında gerek tarifelerin, gerek tarife dışı ve tarife benzeri engellerin kaldırılmasını veya azaltılmasını, ayrıca aynı mallarda ticaretin teşvikine veya ticari işbirliğine yönelik diğer önlemlerin alınmasını öngören anlaşmalar; 11. Dolaysız Ticaret Önlemleri : Uzun ve orta vadeli akitler gibi, karşılıklı ticaretin teşvikine yönelik önlemler; 12. İSEDAK : İKT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi; 13. Ticaret Müzakereleri Komitesi : Katılan Devletler arasındaki dönemsel ticaret tercihleri müzakerelerinin bünyesinde sürdürüldüğü Komite. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

7 10 Ocak 1992 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 BÖLÜM II TİCARET TERCİHLERİ SİSTEMİ ANLAŞMASI Madde 2 Amaçlar ve İlkeler İşbu Anlaşma aşağıdaki ilkeler esas alınarak, karşılıklı ticaret tercihleri teatisi yolu ile İKT Üyesi Devletler arasında ticaretin artırılmasını amaçlar. 1. Bütün Katılan Devletlerce birbirlerine eşit ve ayırımsız muamele yapılması; 2. Ticaret Tercihleri Sisteminden eşit şekilde yararlanmalarını sağlayacak şekilde, Katılan Devletler arasında çıkar eşitliğinin temini; 3. En Çok Kayırdan Ülke kuralını dikkate alarak, takvimlere uygun şekilde ve aşamalı bir yaklaşım benimsenerek karşılıklı tercihli muamele yapılması; 4. Sadece Üye Devletlerden oluşan ülke gruplarının ticaret müzakerelerinde ortak şekilde temsil edilmesine imkan verilmesi; 5. İşbu Anlaşma uyarınca teati edilen tercihlerin sadece Katılan Devletlere tanınması; 6. Teati edilen tercihlerin tarifelerle sınırlı tutulmayıp, tedricen tarife benzeri ve tarife dışı tavizlere de teşmil edilmesi; 7. Ticaret Tercihlerinin tarımsal ve hayvansal ürünler ile mamul veya yan mamul maddeler de dahil olmak üzere, bütün mallara uygulanması; 8. özel muamele yapılırken, Akit Devletlerin ekonomik gelişme düzeylerindeki farklılıkların dikkate alınması; 9. Kazanılan deneyim ve elde edilen sonuçlar ışığında, uygulamayı yaygınlaştırmak ve hükümlerini iyileştirmek amacıyla, İşbu Anlaşma ile kurulan Ticaret Tercihleri Sisteminin belirli sürelerle gözden geçirilmesi ve devamlı olarak değerlendirmeye tabi tutulması; 10. İşbu Anlaşma kapsamında mübadele edilen mallarda, İKT kurumlarının kendi kural ve mevzuatlarına uygun olarak sağladıkları ticaret finansmanı ve ihracat kredi sigortası olanaklarından yararlanılması; 11. İşbu Anlaşma, Katılan Devletlerin üçüncü ülkelere karşı yasal yükümlülüklerine halel getirmez; 12. tşbu Anlaşma, Katılan Devletlerin dahil olduğu ve olacağı tercihli ticaret düzenlemelerinin yerine geçecek şekilde algılanmayacak, bu düzenlemelere bir ilave olarak telakki edilecektir. 13. İKT Üyesi Devletlerin dahil olduğu ve olacağı yöresel, bölgesel ve bölgeler arası gruplar dahilinde uygulanan tarife, tarife benzeri ve tarife dışı tercihler esas özelliklerini korumaya devam eder. Bu tür gruplara üye ülkelerin, sözkonusu tercihleri diğer KaUlan Devletlere teşmil etme yükümlülükleri ve diğer Katılan Devletlerin bunlardan yararlanma haklan yoktur. BÖLÜM III MÜZAKERELER Madde 3 Kapsam Müzakerelerin kapsayabileceği alanlar arasında aşağıdaki unsurlar da yer alacaktır; 1. Tarife tavizleri, tarife benzeri ve tarife dışı önlemlerden verilecek tavizler; 2. Belirli malların ithalat ve ihracatına ilişkin orta ve uzun vadeli akitleri içeren dolaysız ticaret önlemlerini veya yükümlülükleri ile bağdaşır nitelikte düzenlemeler yapılması, gelişmelere ve ihtiyaca bağlı olarak daha sonraki aşamalarda düşünülebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : S

8 Sayfa : 8 RESMt GAZETE 10 Ocak 1992 Sayı : Madde 4 Müzakereler 1. tsedak'ırı kabul ettiği çalışma programına uygun olarak, Ticaret Müzakereleri Komitesi tarafından dönemsel müzakereler yürütülür. 2. Müzakereler aşağıdaki yaklaşım ve prosedürlerin herhangi biri veya birkaçına göre yürütülür : (a) Madde bazında müzakereler, (b) Tarife genelinde indirimler, (c) Sektörel müzakereler, (d) Orta ve uzun vadeli akitleri de içeren dolaysız ticaret önlemleri. 3. Müzakerelere öneri getirme hakkı münhasıran Tercihli Ticaret müzakerelerine katılan Akit Devletlere aittir. Bu müzakerelerden kaynaklanan tercihler, münhasıran müzakere sonuç belgelerini onaylayan Katılan Devletlere tanınır. Madde S Taviz Listeleri 1. İhtiyaca göre, belirli zaman aralıklarıyla birbirini izleyen ikili görüşmeler ve dönemsel çok taraflı müzakereler yapılabilir. 2. Müzakereler sonucunda belirlenecek tercihli uygulamalar, işbu Anlaşmaya eklenecek ve ayrılmaz t>ir parçasını oluşturacak olan taviz listelerinde gösterilecektir. BÖLÜM IV TEMEL KURALLAR Madde 6 En Çok Kayırdan Ülke Muamelesi 1. Müzakere edilen tavizler, karşılıklı olarak en çok kayırdan ülke kuralına göre uygulanacak ve tavizlerden istifade bakıcı Katılan Devletlere ait olacaktır. 2. Yukarıda 1 inci paragrafta öngörülen kurala istisna olarak, Katılan Devletlerden biri, bir veya birkaç Devletle müzakere ettiği ve bu Devletlerle arasındaki belirli çıkarları etkileyen özel tavizleri, diğer Katılan Devletlere teşmil»tmemeye karar verebilir. 3. özel tavizlerin, işbu maddenin 2 nci paragrafında öngörüldüğü gibi genele teşmil edilmemesi halinde, bunun diğer Katılan Devletlerin ticari çıkarları üzerinde hiçbir zararlı etkisi olmayacaktır. Zarar meydana geldiği takdirde, ilgili Katılan Devletler bu zararın mahiyet ve önemini belirleyerek, yeterli kanıt sunmalarını müteakip konuyu ISEDAK'a getirebilirler. Böyle bir durumda, İSEDAK telafi imkanı ya da özel tavizlerin tamamen veya kısmen zarar gören Katılan Devletlere teşmili de dahil olmak üzere konunun çözümüne yönelik tedbirleri almaya yetkilidir. Madde 7 Tavizlerin Değerinin Korunması Katılan Devletler benzer yerli üretimden alınan dahili vergiler ile, gereği kanıtlanmış anti-damping veya sübvansiyonları telafi edici vergiler hariç olmak üzere, işbu Anlaşma ile tanınan tavizlerin etkisini azaltacak veya yok edecek nitelikteki tarife tedbirlerini ve tarife benzeri, tarife dışı veya diğer kısıtlayıcı önlemleri almayacaklardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

9 10 Ocak Sayı: 2110? RESMİ OAZBTB Sayfa: 9 Madde 8 Tavizlerin Değiştirilmesi veya Geri Alınması Her Katılan Devlet, bir müzakere dönemi sonucunda saptanan tavizlerin yürürlüğe girdiği tarihten 3 yıl sonra, listesindeki herhangi bir tavizi sınırlandırmak veya geri almak niyetini tsedak'a bildirebilir. Bu durumda, sözkomısu Katılan Devlet tavizi ilk müzakere ettiği Katılan Devletler ya da bu tedbirden zarar görebilecek diğer Katılan Devletlerle, sorunun uygun şekilde çözümlenmesi amacıyla müzakere yapacaktır. Madde 9 Menşe Kuralları Taviz listelerinde yer atan mallar, işbu Anlaşmaya eklenen ve ayrılmaz parçasını oluşturan menşe kurallarına uygun oldukları takdirde tercihli muameleye hak kazanırlar. Madde 10 Koruma Önlemleri 1. Her Katılan Devlet, İşbu Anlaşma çerçevesinde tercihli muameleden yararlanan ithalatında beklenmedik önemli artışların dolaysız bir sonucu olarak meydana gelebilecek ciddi zararları veya zarar tehditlerini bertaraf etmek amacıyla, koruma önlemleri atabilecektir. 2. Bu maddenin 1 inci paragrafında değinilen zararlar, aşağıdaki etkenlerden biri veya birkaçı nedeniyle meydana gelebilir : a) Yerli matların zarar görmesi tehdidi, b) Ödemeler dengesinin ciddi şekilde bozulması, c) İhracatçı Ülkenin damping uygulaması, d) İhracatçı ülkenin ihracat sübvansiyonları uygulaması. 3. Bu Anlaşmanın hükümleri, her Katılan Devletin güvenlik ve sağlık konusundaki çıkarlarını korumak için gerekli gördüğü önlemleri uygulamasına engel oluşturmaz. 4. İslami şeriatın yasakladığı, mallar ticaret müzakereleri kapsamında yer almayacaktır. Madde 11 En Az Gelişmiş üye Devletlere Özel Muamele Katılan Devletler, En Az Gelişmiş Üye Devletlerin özel gereksinimlerini dikkate alarak, ikili veya çok taraflı müzakerelerde bu Ülkeler lehine Özel tavizler tanıyacaklardır. Madde 12 Diğer İKT Kurumlarıyla İşbirliği 1. İslam Kalkınma Bankası ve diğer İKT Uzman Kuruluşlarından, kendi kural ve usullerine uygun olarak, ihracat Finansmanı ve ihracat kredi garantisi programları çerçevesinde, gerek işbu Anlaşma uyarınca tercihli muameleden yararlanacak mal listeleriyle ilgili ticari işlemlere, gerek Üye Devletler arasındaki ikili ticaret anlaşmaları veya bölgesel düzenlemeler uyarınca tavizden yararlanan ulusal ürünlere öncelik verme olanaklarını araştırmaları talep edilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

10 Sayfa : 10 RESMt GAZETE 10 Ocak 1992 Sayı : Aralarındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve bu amaca yönelik finansman imkan ve garantilerinden faydalanmak amacıyla Akit Devletler, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi ile diğer ilgili İKT kuruluşlarının program ve faaliyetleri de dahil olmak üzere, mevcut araç, program ve mekanizmalardan azami düzeyde yararlanacaklardır. BÖLÜM V İSEDAK VE TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ Madde 13 İSEDAK ve Ticaret Müzakereleri Komitesi İSEDAK, işbu Anlaşmanın uygulanmasını denetleyecektir. İşbu Anlaşmanın ilgili hükümleri uyarınca İSEDAK : 1. Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, Katılan Devletlerin hükümet temsilcilerinden oluşan bir Ticaret Müzakereleri Komitesi kuracaktır. Komite, işlevlerini İşbu Anlaşmanın amaçlarına ulaşılmasını kolaylaştıracak şekilde yerine getirecektir. 2. Ticaret Müzakereleri Komitesi'nin görevini ifası ile ilgili dahili kuralları belirleyecektir. 3. Yeni ticaret müzakeresi dönemlerinin başlatılmasını kararlaştıracak, Akit Devletlerin katılıma yönelik teklif ve taleplerini kabul ederek bütün Akit Devletlere duyuracaktır. 4. Ticaret müzakerelerinin sonuçlarını işbu Anlaşmaya eklenecek ve ayrılmaz bir parçasını oluşturacak taviz listeleri ile birlikte karar metni haline getirecektir. 5. İşbu Anlaşmanın sona ermesini veya Anlaşmada değişiklik yapılmasını tavsiye edecektir. 6. İKT ve organlarıyla, özellikle İslam Ticareti Geliştirme Merkezi ve ilgili İKT Kuruluşlarıyla, ayrıca üye Devletlerden oluşan ekonomik işbirliği amaçlı ülke gruplarıyla danışmalarda bulunulması ve işbirliğine gidilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 7. Gerektiğinde işbu Anlaşma hükümlerinin yorumunu yapacaktır. 8. İşbu Anlaşmaya göre üstlendiği işlevleri kısmen veya tamamen Ticaret Müzakereleri Komitesine devredecektir. BÖLÜM VI DANIŞMALAR VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Madde 14 Danışmalar 1. Katılan Devletlerden biri, diğer bir Katılan Devletin işbu Anlaşma hükümleri çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden veya bu Anlaşmanın işleyişine ilişkin herhangi bir nedenden ötürü, işbu Anlaşma uyarınca dolaysız veya dolaylı olarak hak kazandığı bir menfaatin kısmen veya tamamen kaybolduğuna kanaat getirirse, konunun uygun bir çözüme kavuşturulması amacıyla, diğer ilgili Katılan Devlete yazılı itirazda bulunabilir. Böyle bir başvuru, diğer Katılan Devletin, kendisine yapılan itiraz veya önerileri olumlu bir yaklaşımla dikkate almasını gerektirir. 2. Ticaret Müzakereleri Komitesi, Katılan Devletlerden birinin isteği üzerine, yukarıda 1 inci paragrafta değinilen danışmalarda kendisiyle tatminkar bir çözüme ulaşılamayan herhangi bir Katılan Devletle dr.nışmaya gidebilir. Ticaret Müzakereleri Komitesi dahili kuralları çerçevesinde danışma sonuçlarını İSEDAK'a sunar. 3. İSEDAK, tatminkar bir çözüme ulaşılamadığı takdirde Ticaret Müzakereleri Komitesinin raporuna veya mağdur tarafın başvurusuna bağlı olarak, zararı ortadan kaldırmak için ilgili Katılan Devletlerle danışmalarda bulunacaktır. İSEDAK, bu zararın mahiyet ve önemini belirlemekle ve alınacak önlemler hususunda tavsiyelerde bulunmakla görevlendirilmek üzere, anlaşmazlığa taraf olmayan Katılan Devletlerden oluşacak bir Panelin kurulmasına kaıar verebilir. \ıınılmc ve İdare Bolumu Sayfa : 8

11 10 Ocak 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 Madde 15 Anlaşmazlıkların Çözümü İşbu Anlaşma hükümlerinin veya Anlaşma çerçevesinde kabul edilmiş hukuki bir metnin yorumlanması ve uygulanması hususunda katılan Devletler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, ilgili taraflar arasında uzlaşma yoluyla dostane bir şekilde çözümlenecektir. Bir anlaşmazlığın çözümlenememesi halinde konu, anlaşmazlığa taraf ülkelerden birince Ticaret Müzakereleri Komitesine götürülebilir. Komite konuyu gözden geçirerek, bu amaçla saptayacağı kurallar çerçevesinde bir tavsiye kararı alır. BÖLÜM VII SON HÜKÜMLER Madde 16 Müzakerelerin Değerlendirilmesi 1. İSEDAK, Ticaret Müzakereleri Komitesinde yürütülen müzakereleri ve işbu Anlaşmanın uygulanmasında görülen gelişmeleri değerlendirecektir. 2. Muhtelif dönemsel müzakerelerin sonuçlarını ve bunlarda yapılan değişiklikleri yansıtan taviz listeleri, İSEDAK tarafından yayımlanır. Madde 17 Teslim Mercii 1. İşbu Anlaşma İKT Genel Sekreterliğine teslim edilecek ve Üye Devletlerin imzasına açılacaktır. Genel Sekreterlik, bu fıkra ile işbu Anlaşmanın onay belgelerinin teslim mercii olarak görevlendirilmiştir. 2. İKT Genel Sekreteri, işbu Anlaşmanın onay belgelerinin tesliminden, yürürlüğe girme tarihinden, üyelik ve çekilme taleplerinden ve değişikliklerin kabulünden Üye Devletleri haberdar edecektir. Madde 18 Yürürlüğe Giriş 1. İşbu Anlaşma, on Akit Devletin onay belgelerinin tesliminden üç ay sonra yürürlüğe girecektir. 2. İşbu Anlaşma sonradan katılan bir üye Devlet için onay-belgelerinin teslim tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir. 3. (i) Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra, Akit Devletler taviz teatisi amacıyla aralarında ilk müzakere dönemini başlatacaklar ve başlangıç tarihinden itibaren U ay içinde tamamlayacaklardır. (ii) Müzakere sonuçlarının, bu müzakerelere katılan Akit Devletlerce onaylanması gereklidir. Müzakere edilen tavizler, en az 10 Katılan Devlet tarafından onaylandıktan 3 ay sonra yürürlüğe girer. (iii) Katılan Devlet durumuna geçmek isteyen diğer Akit Devletler, Katılan Devletlere teklif listeleri sunacaklar, Katılan Devletler ise başvuruda bulunan ülkeye birer talep listesi yöneltebileceklerdir. Bu işlem tamamlandıktan sonra, başvuru sahibi ülke bir anlaşmaya varmak amacıyla, ilgili Kaülan Devletlerle müzakereler yapacaktır. Başvuru sahibi ülkenin Katılan Devlet durumuna geçebilmesi için, daha sonra, müzakere edilen tavizleri onaylaması gerekir. Madde 19 Çekilme Her Kaülan Devlet İşbu Anlaşmadan çekilebilir. Çekilme, bu husustaki yazılı ihbarın İKT Genel Sekreterine ulaştığı günden altı ay sonra yürürlüğe girer. 'Yürütme ver İdare BöUmü Sayfa ; 9

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 1992 Sayı : Madde 20 Değişiklikler İşbu Anlaşma belirlenmemiş bir süre için akdedilmiştir. Maddeleri yürürlüğe giriş tarihi üzerinden 5 yıl geçmeden değiştirilemez. Anlaşmada değişiklik yapılması Katılan Devletlerin üçte ikisinin kabulüyle mümkündür. Bu değişiklikler, beş Katılan Devletin onay belgelerini teslim etliği tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girer. Madde 21 Ekler Ekler işbu Anlaşmanın ayrılmaz parçasını oluşturacaktır. İşbu Anlaşmanın ekleri aşağıda sıralanmıştır. a) Ek I : Akit Devletler b) Ek II : Katılan Devletler c) Ek III : Menşe Kuralları d) Ek IV : Taviz Listeleri İşbu Anlaşma her Uç metin de eşit ölçüde geçerli olmak üzere Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerinde yapılmıştır. tarihinde tanzim edilmiştir. işbu Anlaşma, belirtilen tarihlerde aşağıda imzaları bulunan yetkili kişiler tarafından imzalanmıştır. AKİT EK I : DEVLETLER KATILAN EK II : DEVLETLER MENŞE EK III KURALLARI İKT Tercihli Ticaret Sistemi'ne göre tercihli tavizden yararlanabilecek ürünlerin menşeinin teshilinde aşağıdaki kurallar uygulanır. KURAL 1 : Menşein Tesbili Aşağıda belirtilen Menşe'e ilişkin kuralların herhangi birini taşıması koşulu ile bir Katılan Devletten diğerine ithal edilen ve kural 5'e göre sevkedilen ve tercihli ticaret sistemi kapsamına giren ürünler tercihli tavizden yararlanır : a) Kural 2'ye göre tümüyle ihracatçı Katılan Devlette üretilen veya elde edilen ürünler; veya b) Kural 3 veya 4'ün uygulamasına konu olan tümüyle ihracatçı Katılan Devlette üretilmemiş veya elde edilmemiş ürünler. KURAL 2 : Tümüyle üretilmiş veya elde edilmiş ürünler Kural 1 (a)'ya göre aşağıdaki hallerde ürünün tümüyle ihracatçı Katılan Devlette üretilmiş veya elde edilmiş olduğu kabul edilir. a) Topraklarından, sularından veya deniz yatağından çıkarılan ham madde veya madensel ürünler; (!) 1) Mineral ve metal cevherleri ile mineral yakıtlar, makina yağları ve ilgili maddeler dahil. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10

13 10 Ocak 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 b) Bu ülkede yetiştirilmiş tarımsal ürünler; (2) c) Bu ülkede doğmuş ve büyümüş hayvanlar; d) Yukarıda (c) paragrafında sözü edilen hayvanlardan elde edilen ürünler; e) Bu ülkede avlanma veya balıkçılık yoluyla elde edilen ürünler; f) Bu ülkenin gemileriyle açık denizden çıkarılan balıkçılık ürünleri ve diğer deniz ürünleri; (3) (4) g) Münhasıran yukarıda (f) paragrafında belirtilen ürünlerden bu ülkenin fabrika gemilerinde işlenen (4) (5) veya imal edilenler; h) Yalnızca ham maddelerin çıkarılmasına uygun bu ülkede biraraya getirilmiş kullanılmış malzemeler; i) Bu ülkede gerçekleştirilen imalat işlemleri sonucu elde edilen artık ve döküntüler; j) Münhasıran yukarıdaki (a) paragrafından (i) paragrafına kadar sıralanan ürünlerden bu ülkede üretilen mallar. KURAL 3 : Tümüyle üretilmemiş veya elde edilmemiş ürünler a) Kural 1 (b)'ye göre, imal edilen ve işlenen ürünlerin taraf olmayan ülke menşeli veya menşei belirlenemeyen parçalarının, üretilen veya elde edilen ürünün toplam FOB değerinin %60'mı aşmaması ve nihai imalat safhasının ihracatçı taraf ülkede gerçekleştirilmesi koşuluyla kural 3 (c) ve 4'e göre tercihli tavizden yararlanır. b) Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlaşmasının 1 inci Bölümü 1 inci madde 10 uncu paragrafında tanımlanan Sektörel Anlaşmalar. (6) c) Sözkonusu ülke menşeli olmayan malzeme, parça veya üretimin kıymeti, i) Bu malzeme parça veya üretimin ithalat sırasındaki ispatlanabilecek CIF değeri veya, ii) Menşei belirlenemeyen malzeme, parça ve üretimin imalat veya işlemin yapıldığı Katılan Devletteki cari emsal bedelidir. KURAL 4 : Kümülatif Menşe Kuralları Bir ürünün imalinde kullanılan girdilerden başka bir Katılan Devlet menşeli olup, Kural l'deki menşe koşullarını taşıyan ve bir üçüncü Katılan Devletçe tercihli muamele konusu yapılan ürünler, nihai ürünün imal edildiği veya işlendiği Katılan Devlet menşeli sayılırlar. Bu durumda nihai ürünün topjam FOB değerinin en az %60'ını nihai imalatçı Katılan Devlette gerçekleştirilmiş olması şarttır. (7) (2) Orman ürünleri dahil. (3) "Gemiler", bir Katılan Devletin vatandaş veya vatandaşlarınca veya devletince veya iştirakçilerince veya bu Katılan Devlette kayıtlı şahıs ortaklığı, sermaye ortaklığı veya cemiyetlerce işletilmesi koşuluyla, en az %60 hissesi bu Katılan Devletin vatandaş veya vatandaşları ve/veya devletine, veya VolS'i katılan devlet vatandaşları ve/veya devletlerine ait olan ticari balıkçılık gemileridir. Ancak bu tür gemilerin kiralanması/finansal kiralanması ve/veya Katılan Devtetler arasında deniz avının paylaşılmasına olanak veren ikili anlaşmalar çerçevesinde ticari balıkçılık yapan gemilerden sağlanan ürünler de tercihli tavizden yararlanır. (4) Devlet işletmelerince işletilen gemiler veya fabrika gemiler için bir Katılan Devlet bandırası taşıma koşulu uygulanmaz. (5) Bu anlaşmada kullanılan "fabrika gemi'* deyimi; münhasıran yukarıda (f) paragrafında sözü edilen ürünlerin işlendiği ve/veya imal edildiği gemi anlamına gelir. (6) İKT Tercihli Ticaret Sistemi'nde yeratan anlaşmalar çerçevesinde ticarete konu ürünler için uygulanmak üzere özel kriterlere gerek duyulabilir. Bu kriterler sektörel anlaşmalar görüşülürken gözönüne alınabilir. (7) Yukarıdaki Kural 4'de belirtilen "kısmi" kümülatif menşe kuralı, ancak bir Katılan Devlet menşeli ürünler bir diğer ülkede tercihli muameleye konu olan nihai ürünlerin girdisi olarak kullanılmaları halinde gözönüne alınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 1992 Sayı : KURAL 5 : Doğrudan Sevkiyat Aşağıdaki ürünler, bir Katılan Devletten diğer Katılan Devlete doğrudan sevkedilmiş kabul edilecektir. a) Hiçbir taraf olmayan Ülke toprakları içinden geçmeksizin nakledilen ürünler; b) Nakliyat, taraf ülke olmayan aracı bir veya birkaç ülke toprakları içinden, bu ülkede aktarma veya geçici depolama yapılmış olsun olmasın transit geçmeyi gerektiren ürünler; i) Ancak sözkonusu transit geçişin coğrafi faktörler ve sadece nakliye şartlan nedeniyle yapılmış olması; ii) O ülkede ticarete ve tüketime konu olmaması; ve iii) Orada yükleme ve boşaltma dışında veya malların bozulmaması için yapılması gerekli işlemler dışında hiçbir işleme tabi tutulmamış olması şarttır. iv) Transit ülkenin Gümrük Yetkililerince düzenlenmiş belgeler yukarıda yer alan (ii) ve (iii) bendlerde delil olarak kullanılır. KURAL 6 : Ambalajlama İşlemi Bir ürünün menşei belirlenirken ambalaj ürünle birlikte gözönüne alınır. Ancak, Ulusal Mevzuatın öngörmesi halinde ambalaj ayrıca değerlendirilir. KURAL 7 : Menşe Şahadetnamesi ~ Tercihli tavize hak kazanan ürünler, ihracatçı Katılan Devlet hükümetinin tayin ettiği ve Katılan Devletlerce geliştirilip onaylanan şahadetname (8) kurallarına uygun olarak diğer Katılan Devletlere bildirilen yetkili merci tarafından yayınlanan bir menşe şahadetnamesi kullanırlar. Katılan Devletler, menşe şahadetnamesindeki girdilerin menşeini belirlerken aralarında mümkün olan her türlü işbirliğine girerler. KURAL 8 : Yasaklar Her Katılan Devlet ekonomik ve ticari ilişkide bulunmak istemediği ülkeler menşeli girdilerin kullanıldığı ürünlerin ithalini yasaklayabilir. KURAL 9 : Yeniden İnceleme Bu kurallar gerektiğinde Katılan Devletlerin 1/3'ünün talebi ile yeniden gözden geçirilebilir. KURAL 10 : özel Kriter Oranı Az gelişmiş ülkeler kategorisine giren Katılan Devletler menşeli ürünler için kural (3) ve (4)'de belirtilen oranlar yerine bu ülkeler lehine % 10 oranında bir avantaj sağlanabilir. Bu durumda kural (3) için oran %70'i, geçemez, kural (4) için ise %50'den az olamaz. (8) Tüm Katılan Devletlerce kullanılacak standart menşe şahadetnamesi ektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

15 10 Ocak 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 15 MENŞE ŞAHADETNAMESİ 1. Eşyayı gönderen (ihracatçının ticaret unvanı, adresi, ülkesi) 2. Eşyanın gönderildiği (alıcının adı, adresi, ülkesi) Referans No : İKT Tercihli Ticaret Sistemi (beyanname ve şahadetname) verildiği yer : (ülke) arka sayfadaki notlara bakınız, 3. (Bilinmesi halinde) taşıma aracı ve güzergahı 4. Resmi kullanım için 5.Tarife Numarası 6. Paket işaret ve numaralan 7.Paket sayısı ve cinsi; eşyanın tanımı 8.Menşe kriteri (arka sayfadaki notlara bakınız).gayrisafi ağırlık yeya miktar lo.fatura tarih ve sayısı 11. İhracatçının beyanı Yukarıda yer alan hususların doğruluğu ve eşyanın 'de üretildiğini ve bu eş- (ülke) yanın ihraç edildiği (ithal ülkesi) Tercihli Ticaret Sisteminde belirtilen menşee ilişkin koşullara uyduğunu beyan ederim. 'nın İKİ] 12. Şahadetname Yapılan kontrol sonucunda ihracatçının beyanının doğru olduğu tasdik edilmiştir. Yer ve tarih, yetkili kişinin imzası Yer ve tarih, tasdik makamının imza ve muhuru Yurülmc ve idare BolılmU Sayfa : 13

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 10 Ocak 1992 Sayı : 1107 I Genel Kurallar: Tercihli Tavizden yararlanabilecek Ürünlerin; a) Varış ülkesinin tkt Tercihli Ticaret Sistemi tercihli taviz listesinde tanımlanan ürünlerden olması, b) İKT Tercihli Ticaret Sistemi menşe kurallarına uyması. Bir sevkiyatta yer alan her bir kalem bu kurallar açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir ve c) İKT Tercihli Ticaret Sistemi menşe kurallarında belirtilen sevkiyata ilişkin koşulları taşıması gerekir. Genel olarak ürünler, ihraç ülkesinden varış ülkesine S. Kuralda belirtilen anlamda doğrudan sevk edilmelidirler. II Menşe Şahadetnamesinin 8 Notu Hanesine Kaydedilmesi Gereken Bilgiler Tercihli ürünler, tkt Tercihli Ticaret Sistemi menşe kurallarının 2. Kuralına göre ihracatçı Katılan Devlette tümüyle üretilmiş veya elde edilmiş veya 3. veya 4. kurallara göre ihracatçı Katılan Devlette tümüyle üretilmemiş veya elde edilmemiş ürünlerdir. a) Tümüyle üretilmiş veya elde edilmiş ürünler için: "A" harfi yazınız. b) Tümüyle Üretilmemiş veya elde edilmemiş ürünler için aşağıdaki hususlar yazılacaktır: 1. Kural 3'de yer alan menşe kriterini taşıyan ürünler İçin 8. haneye "B" harfi yazılacaktır, B harfinin yanına, taraf olmayan Ülke menşeli veya menşei belirsiz malzeme, parça veya üretimin toplam değeri, ihraç edilen ürünün FOB değerinin yüzdesi olarak yazılacaktır. 2. Kural 4'de yer alan menşe kriterini taşıyan ürünler için 8. haneye "C" harfi yazılacaktır. C harfinin yanına, ihracatçı Katılan Devlet menşeli olan veya sayılan toplam değer, ihraç edilen ürünün FOB değerinin yüzdesi olarak yazılacaktır. 3. Kural 10'da yer alan özel menşe kriterini taşıyan ürünler için 8. haneye "D" harfi yazılacaktır. EK IV TAVtZ LİSTESİ (ayrıca düzenlenmiştir.) FRAMEWORK AGREEMENT ON TRADE PREFERENTIAL SYSTEM AMONG THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE PREAMBLE The Governments of the Member Slates of the Organisation of the Islamic Conference (OIC) signatories to this Agreement, In compliance with the objectives of the OIC'i Charter, In pursuance of the aims end provisions of the General Agreement on Economic, Technical and Commercial Cooperation among OIC Member States; Taking into account the Plan of Action to Strengthen Economic Cooperation among Member States adopted by the Third Islamic Summit Conference; Taking into consideration the Resolutions of the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC) which recommend the setting up of a Trade Preferential System as a framework for the progressive exchange of trade preferences among the Member States; YUrUtme vc idare Bölümü Sayfa : 14

17 10 Ocak 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 17 Recalling the Declaration of Intent on the Establishment of A Trade Preferential System among the OIC Member States adopted at the Fourth Session of the COMCEC; Recognizing the pivotal role of trade expansion among Member States as a driving force towards development, an effective tool for optimal use of resources and a major instrument to improve the standard of living of their peoples; Bearing in mind the special needs of the Least Developed Member States of OIC; Noting that due to the geographical dispersion of Member States, and the differences in their development levels which hamper the establishment of a comprehensive regional system for trade liberalization, a Trade Preferential System would be the most appropriate instrument to increase trade exchanges among them; Convinced of the essential role which may be played by intra-community trade expansion in the strengthening of cooperation and economic complementarity between Member States and in the improvement of self-sufficiency and the achievement of a higher level of solidarity among them; Determined to unify in an effective and sustained manner the efforts exerted within the framework of OIC in different areas of economic cooperation, directly or indirectly related to trade; Bearing in mind the need of Islamic Countries to expand their markets, in conjunction with their pace of development and to increase their absorption capacity, especially in view of the growing protectionist attitude of developed contries; Giving due regard to trade regimes and bilateral and multilateral obligations of individual Member States; Have approved this Agreement as a minimum basis for according preferential treatment to trade among themselves, expressing their will and readiness to achieve its objectives and give effect to its provisions through procedures, arrangements and time-tables for negotiations. CHAPTER 1 INTRODUCTION Article I Definitions For the purpose of this Agreement and unless otherwise suggested by the context, the following words and trms shall mean: States; 1. OIC : Organisation of the Islamic Conference; 2. Agreement : Agreement on Trade Preferential System among the OIC Member 3. Member States : The OIC Member States; 4. Contracting States : The OIC Member States parties to this Agreement; 5. Participating States : Contracting States which presented lists of products to be negotiated within the foramework of this Agreement, and which ratified the results of these negatiations; 6. Least Developed Member States : The OIC Member States designated as Least Developed Countries by the United Nations, unless otherwise decided by the COMCEC; 7. Tariffs : Custom duties stipulated in the national tariff schedules; 8. Para-tariffs : Border charges and fees, other than tariffs, on foreign trade transactions of a tariff-like effect which are levied solely on imports, but not those indirect taxes and charges, which are levied in the same manner on like domestic products. Import charges corresponding to specific services rendered are not considered as para-tariff measures; Yürütme ve idare Bölutiîıi Sayfa : 15

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 10 Ocak 1992 Sayı : Non-tariffs : Any measure, regulation, or practice, other than "tariffs" and "paratariffs", the effect of which is to restrict imports, or to significanly distort trade; 10. Sectoral agreements : Agreements regarding the removal or reduction of tariff, non-tariff, and para-tariff barriers as well as other trade promotion or co-operative measures for specified products or groups of products closely related in end use or in production; 11. Direct trade measures : Measures conductive to promoting mutual trade such as long and medium-term contracts; 12. COMCEC : The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of OIC; 13. Trade Negotiating Committee : The Committee within the framework of which rounds of negatiations on trade preferences are held among Participating States. CHAPTER II AGREEMENT ON TRADE PREFERENTIAL SYSTEM Article 2 Aims and Principles This Agreement aims at the promotion of trade among OIC Member States through the exchange of trade preferences on the basis of the following principles; 1. Ensuring equal and non-discriminatory treatment among all Participating States; 2. Securing mutuality of advantages to all Participating States in such a way that all Participaties benefit equally from the trade preferential system; 3. Exchanging preferential treatment, taking into account the Most Favoured Nation (MFN) principle, in compliance with time tables and by adopting a step by step approach; 4. Enabling participation of groupings composed of Member States only, which may participate in trade negotiations by a unified representation; only; 5. Limiting Preferences exchanged by virtue of this Agreement to Participating States 6. The exchanged preferences are not to be limited to tariffs but are to be progressively extended to para-tariff and non-tariff concessions; 7. Extending trade preferences to all commodities including agricultural and animal products, manufactured or semi-manufactured products; 8. Taking into account the differences in the levels of economic development among Contracting States in granting special treatment; 9. Submitting to periodical reviews and sustained evaluation of the Trade Preferential System, established by virtue of this Agreement, with a view to extending its implementation and improving its provisions in the light of the experience acquired and the results obtained. 10. Making use of the trade financing and export credit insurance facilities provided by OIC institutions, in conformity with their rules and regulations, for products exchanged under this Agreement; 11. This Agreement shall not prejudice any legal obligations of Participating States vis-a-vis third parties; 12. This Agreement shall not be conceived as a substitute to any of the existing and future trade preferential arrangements involving the Participating States, but as a supplement to them; 13. Tariff, pra-tariff and non-tariff preferences applicable within existing and future sub-regional, regional and inter-regional groupings to which OIC Member States belong shall retain their essential character, and there shall be no obligation on the members of such groupings to extend, nor the right of other Participating States to enjoy the benefits of such preferences. Yürülme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

19 10 Ocak 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 CHAPTER III NEGOTIATIONS Article 3 Componentes Negotiations are to cover, inter alia, the following areas : 1. Tariff, para-tariff and non-tariff concessions; 2. Arrangements compatible with the international obligations of the Participating States concerning direct trade measures including medium and long-term contracts for imports and exports of specific products or covering sectoral agreements may be considered in subsequent stages depending on developments and according to need. Article 4 Negotiations 1. Rounds of Negatiations shall be held by the Trade Negotiating Committee in compliance with its work programme endorsed by the COMCEC; 2. Negotiations are to be carried out in accordance with any or a combination of the following approaches and procedures: (a) (b) (c) (d) Product-by-product negatiations; Across-the board tariff reductions; Sectoral negotiations; Direct trade measures, including medium and long term contracts. 3. Contracting States participating in negotiations on the exchange of trade preferences exclusively shall be entitled to formulate proposals for negotiations. Preferences stemming from these negotiations shall exclusively accrue to Participating States having ratified documents relating to.the results of these negotiations. Article 5 Schedule of Concessions 1. Successive bilateral talks and rounds of multilateral negotiations may be held from time to time and according to need; 2. Preferences resulting from these negotiations shall be embodied in schedules of concessions which shall be annexed to and form an integral part of this Agreement. CHAPTER IV GROUND RULES Article 6 Most Favoured Nation Treatment 1. The exchange of negotiated concessions shall be implemented on a most favoured nation (MFN) basis, and its benefits shall accrue to the Participating States; 2. Making exception to the rule prescribed in paragraph 1 of this Article, a Participating State may decide not to extend special concessions negotiated with one or several States and affecting their specific interests, to other Participating States, 3. The non-extension of special concessions provided for in paragraph 2 of this Article shall not have any detrimental impact on the trade interests of other participating States. In case of prejudice, the concerned Participating States may after having specified the nature and importance of this prejudice and produced adequate evidence, submit this issue to the COMCEC which is entitled in this case to take appropriate measures for its removal inculding the possibility of compensation or extension of all or part of these special concessions to Participating States affected by this prejudice. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 1992 Sayı : Article 7 Maintenance of the Value of Concessions Participating States shall prevent impairing or nullifying concessions granted under this Agreement through the application of any tariff, para-tariff or non-tariff barriers or any other restrictive measures, except where such measures correspond to internal taxes on similar domestic products, anti-dumping or countervailing duties to subsidies, provided that these two cases are proved. Article 8 Modification and Withdrawal of Concessions Any Participating State may, after a period of 3 years form the day concessions resulting form a negotiating round were extended, notify the COMCEC of its intention to modify or withdraw any concession included in its schedule. In this case, the Participating State shall enter into negotiations with a view to reaching an appropriate settlement with Participating States with which such concessions were intially negotiated or with any other Participating States which may be projudiced by this measure. Article 9 Rules of Origin Products contained in the schedules of concessions shall be eligible for preferential treatment if they satisfy the rules of origin which are annexed to and form an integral part of this Agreement. Article 10 Safeguard Measures 1. A Participating State shall be able to take safeguard measures to ward off serious prejudice or threats of a serious prejudice, which may arise as a direct consequence of unforeseen substantial rise of imports enjoying preferences under this Agreement. 2. Prejudices mentioned in paragraph 1 of this Article may be caused by one or several of the following factors: a) Threats of prejudice to domestic products; b) serious deterioration in the balance of payments; c) Dumping applied by the exporting country; d) Export subsidies applied by the exporting country. 3. The provisions of this Agreement do not prevent each Participating State from implementing measures that it deems necessary as a safeguard for its basic interests relating to security and health. 4. Products prohibited by virtue of the Islamic Sharia shall not be covered by trade negotiations. Article 11 Special Treatment for Least Developed Member States Taking into account the special needs of the Least Developed Member States, the Participating States shall extend special concessions in their favour in the course of bilateral or multilateral negotiations. Article 12 Co-operation With Other OIC Institutions 1. The Islamic Developlent Bank and the other specialized institutions of the OIC shall be requested to consider, in conformity with their rules and procedures, giving priority within the framework of export financing and export credit guarantee schemes to trading transactions relating to lists of products eligible for preferential treatment in compliance with this Agreement, as well as to national products enjoying concessions in accordance with bilateral trade agreements or regional arrangements among Member States. Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 18

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından:

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından: 05.03.2006 Pazar Sayı: 26099 (Asıl) Son Güncelleme: 07.03.2006 10:30 Yönetmelikler Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından:

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından:

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından: 29.12.2005 Perşembe Sayı: 26038 (Asıl) Son Güncelleme: 29.12.2005 10:45 Yönetmelikler Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından:

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 473 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 27.10.1989 No : 388 Yetki Kanununun Tarihi : 12. 3.1986

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT DEPOSU DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT DEPOSU DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 28.06.2017/83-1 ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT DEPOSU DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9665 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5436 Kabul Tarihi : 22/12/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sayı : 2015 / 83 Konu: Bilgilendirme 09 Nisan 2015

Sayı : 2015 / 83 Konu: Bilgilendirme 09 Nisan 2015 Sayı : 2015 / 83 Konu: Bilgilendirme 09 Nisan 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 37 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 4 Kasım 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28457 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2012/3834 Ekli Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI SERBEST TÜRKİYE GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AB nin Ticaret Politikası paralelinde Türkiye ile Güney Kore arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Ağustos 2012

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk.

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk. Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1989 Sayı : 20096 Madde 38 Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Madde 39 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 5 Ağustos 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26250 MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2006/10692 3 Şubat 2004 tarihinde New York da imzalanan, 1/3/2006 tarihli ve 5468 sayılı Kanunla onaylanması uygun

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI NIN SİLAH VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NIN FATİH PROJESİ KAPSAMINDA MAL ALIMLARINDA ÖTV İSTİSNASI

ADALET BAKANLIĞI NIN SİLAH VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NIN FATİH PROJESİ KAPSAMINDA MAL ALIMLARINDA ÖTV İSTİSNASI 28.12.2017/161-1 ADALET BAKANLIĞI NIN SİLAH VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NIN FATİH PROJESİ KAPSAMINDA MAL ALIMLARINDA ÖTV İSTİSNASI ÖZET : Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı Menşe = bir eşyanın ekonomik milliyeti Türkiye de hasat edilen tarım ürünleri Türkiye de doğmuş ve yetiştirilmiş

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur.

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur. 05.12.2008/219 DÖVĐZ KAZANDIRICI FAALĐYETLERDE DAMGA VERGĐSĐ VE HARÇ ĐSTĐSNASI UYGULAMASI HAKKINDA 4 SERĐ NO LU TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509) 687 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 1.5.2007

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 27 Ocak 2014 tarihli Otuzsekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 11 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı