T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı"

Transkript

1 T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ocak 1992 CUMA Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik Etmek İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar No. : 151 Karar Tarihi : Tüketiciyi korumak ve kaliteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına; bu araştırmayı yapacak Komisyonun 11 üyeden kurulmasına, görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine, Genel Kurulun tarihli 22 nci Birleşiminde karar verilmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2

3 10 Ocak 1992 Sayı : RESMt GAZETE Sayfa : 3 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararname Devlet Memurları Kanunu, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/475 Devlet Memurları Kanunu, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanun ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nİn eki cetvellerde değişiklik yapılması; 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 27/12/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Madde 1 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin (0 bendine aşağıdaki ibare eklenmiştir. "...mevzuat hazırlama ve esasları ile ilgili ilkeleri belirlemek," Madde sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yeralan "yedi" rakamı "onbeş", "onüç" rakamı "yirmi" olarak değiştirilmiştir. Madde sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Başbakanlıkta ve Devlet Bakanlıklarında özel ve öncelik taşıyan konularda, Başbakan veya Devlet Bakanlarına yardımcı olmak üzere ençok seksenbeş Başbakanlık Müşaviri görevlendirilebilir." Madde sayılı Kanunun 5/7/1991 tarihli ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. "Fazla Çalışma Ücreti Madde 31 Başbakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara (Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi kadrolarında çalışanlar dahil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil); a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara % 20'sini, b) 10 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara Vo 25'ini, c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara <% 30'unu, d) 3 ila l inci derecelerden aylık alanlara % 35'ini, geçmemek üzere Başbakanlıkça tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte, gelir vergisine tabi olmaksızın, peşin olarak fazla çalışma ücreti ödenir. Başbakanlıkta görevli emniyet mensupları ile 36 ncı maddenin son fıkrasına göre görevlendirilen personele yukarıda belirtilen tazminattan Başbakanlık Müsteşarınca uygun görülen oranda ödeme yapılabilir. Bu personelin bağlı bulundukları kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenen fazla çalışma ücreti tenzil edilir." Madde sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Başbakanlık merkez teşkilatında, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakan Müşaviri ve Başbakanlık müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Hukuk Müşaviri, Basın Müşaviri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardınıcılatı, Başkan ve Yardımcıları, Daire Başkanı ve Yardımcıları ile Uzman ve Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir." "Ayrıca, Başbakanlık merkez teşkilatında programcı, çözümleyici ve bilgisayar işletmeni ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde Osmanlıca dil ve yazı ile yazılan her türlü arşiv malzemesinin Türkçe'ye çevrilmesi, tasnifi, değerlendirilmesi gibi özel bilgi ve ihtisası gerektiren işlerde kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Ancak Devlet Arşivlerinde çalıştırılacaklarda yaş haddi aranmaz, varsa emekli aylıkları kesilmez." Yürütme ve İdare Bölılmıl Sayfa : 1

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 1992 Sayı : Madde saytlı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. "Genel ve katma bütçeli dairelerle döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlarda, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi Devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar kurumlarının, yüksek yargı organı mensupları, hakim ve savcılar için kendilerinin muvafakati ile Başbakanlıkta sözleşmeli olarak İstihdam edilebilirler. Başbakanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Yüksek yargı organları mensupları hakkında görevlendirme talebi ilgili yüksek mahkemelerin başkanlarınca yerine getirilir. Bu personel ilgili kurumundan maaşsız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır." Madde 7 Ekli listede yeratan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Başbakanlık bölümüne eklenmiştir. Madde 8 14/7/1965 tarihti ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile eklenen (I) sayılı ek gösterge cetvelinin "I-Genel idare Hizmetleri Sınıfı"nın (e) bölümünde yeratan "Müsteşar Yardımcıları ve Genel Müdürler" ibareleri bu bölümden çıkarılarak (d) bölümüne eklenmiştir. Madde sayılı Kanuna 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesiyle eklenen ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesiyle değiştirilen (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (4) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "4) Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen unvanlarda görev yapmakta olanlar." Madde sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesiyle eklenen ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesiyle değiştirilen (V) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 numaralı sırasındaki "Kıdemli Albaylar" ibaresi "Albaylar" olarak değiştirilmiştir. Madde 11 a) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen "...Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının müsteşarları ve yardımcıları (MİT hariç)..." ibaresi, b) 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinin sonuna eklenen fıkra, c) 3056 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) bendi, yürürlükten kaldırılmıştır. Madde sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "Geçici Madde 4 11 inci maddenin (a) bendi ile kaldırılan 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uyarınca bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılığına atanmış olanların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevleri sona erer, bunlar mükteseplerine uygun görevlere atanırlar." Madde 13 Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8, 9 ve 10 uncu maddeleri ile 11 inci maddesinin (b) bendi 15/1/1992 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Süleyman DEM İRE l. Başbakan E. İNÖNÜ Devlet Bukam ve Başb. Yrd. 1. TEZ Devlet Bakam O. KİLERCİOĞLU Devlet Bakanı E. ŞAHİN Devlet Bakanı N. AYAZ Milli Savunma Bakanı K.TOPTAN Milli Eğitim Bakam Y. TOPÇU Ulaştırma Bakanı M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakanı A.ATEŞ Tutum Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı E. CEYHUN Devlet Bakam G. ERGENEKON Devlet Bakanı M. A. YILMAZ Devlet Bakanı M. S. OKTAY Adalet Bakanı S. ORAL Maliye ve Gümrük Bakanı Y.AKTUNA Sağlık Bakam C. ÇAĞLAR T. ÇİLLER Devlet Bakanı Devlet Bakam A. GÖNEN G. İLERİ Devlet Bakanı Devlet Bakam M. KAHRAMAN ö. BARUTÇU Devlet Bakanı Devlet Bakam Ş. ERCAN M. BATALLI Devlet Bakanı Devlet Bakam I. SEZGİN H. ÇETİN İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı O. KUMBARACIBAŞI Bayındırlık ve İskan Bakanı N. CEVHERİ M. MOĞULTAY Tarım ve Köyişleri Bakam Çalışma E. FARALYALI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam V. TANIR Orman Bakam ve Sosyal Güvenlik Bakanı A. ATEŞ KüUür Bakam V. AKYÜREK 'evre Bakanı

5 10 Ocak 1992 Sayı: RESMI GAZETE Sayfa : 5 KURUMU : BAŞBAKANLıK TEŞKILATı : MERKEZ L t S T E İHDAS EDILMESI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN Serbest Tutulan Kadro Kadro Sı rafı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam Başbakan Başmüşaviri Q l /< Başbakan Müşaviri C Başbakanlık Müşaviri i C i Başbakanlık Müşaviri Gr", Başbakanlık Müşaviri Gİ.Y Başbakanlık Müşaviri Karar Sayısı t 9Î/2470 Milletlerarası Andlaşma Hükümetimiz adına 23 Eylül 1991 tarihinde imzalanan ekii "islam Konferansı Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Ticaret Tercihleri Sistemi Çerçeve Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 25/11/1991 tarihli ve EllB sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/11/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleymah DEMİREL Başbakan Cumhurbaşkanı E. İNÖNÜ Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. C. ÇAĞLAR Devlet Bakanı T. ÇİLLER Devlet Bakanı E CEYHUN Devlet Bakanı İ. TEZ Devlet Bakanı A. GÖNEN Devlet Bakanı G. İLERİ Devlet Bakam G. ERGENEKON Devlet Bakam 0. KİLERCİOĞLU Devlet Bakanı M. KAHRAMAN Devlet Bakanı Ö. BARUTÇU Devlet Bakam M. A. YILMAZ Devlet Bakam E. ŞAHİN Devlet Bakanı Ş. ERCAN Devlet Bakanı M. BATALLI Devlet Bakam M. S OKTAY Adalet Bakanı N. AYAZ Milli Savunma Bakam t. SEZGİN İçişleri Bakanı H. ÇETİN Dışişleri Bakanı S. ORAL Maliye ve Gıımruk Bakanı K. TOPTAN Milli Eğitim Bakanı Y. TOPÇU Ulaştırma Bakanı M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakanı A. ATEŞ Turizm Bakanı O. KUMBARACIBAŞI Bayındırlık ve İskan Bakanı N. CEVHERİ Tarım ve Koyişleri Bakam E. FARALYALI Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı V. TANIR Orman Bakanı Y. AKTUNA Sağlık Bakanı M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı B. D. AKYÜREK Çevre Bakanı GIRIŞ : İslam Konferansı Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Ticaret Tercihleri Sistemi Çerçeve Anlaşması işbu Anlaşmayı imzalayan islam Konferansı Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri, İKT Senedinin amaçlarına uygun olarak; tkt Üyesi Devletler arasındaki Ekonomik, Teknik ve Ticari İşbirliği Genel Anlaşmasının amaç ve hükümleri doğrultusunda; Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 3

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 10 Ocak 1992 Sayı : Üçüncü İslam Zirve Konferansında kabul edilen, Üye Devletler arasındaki Ekonomik işbirliğini güçlendirmeye yönelik Eylem Planını dikkate alarak; Üye Devletler arasında tedricen karşılıklı ticaret tercihleri uygulanmasına çerçeve olacak bir Ticaret Tercihleri Sisteminin kurulmasını tavsiye eden Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) kararlarını gözönünde bulundurarak; İSEDAK Dördüncü Oturumunda kabul edilen, İKT Üyesi Devletler arasında bir Ticaret Tercihleri Sistemi Kurulması hakkındaki Niyet Beyanını hatırda tutarak; Üye Devletler arasında ticaret artışının kalkınma yolunda itici bir güç, kaynakların optimal kullanımında etkili bir unsur ve halklarının yaşam standardını yükseltmede önemli bir araç olduğunu kabul ederek; En az gelişmiş İKT Üyesi Devletlerin özel gereksinimlerini hatırda tutarak; Ticaretin serbestleştirilmesini sağlayacak kapsamlı bir bölgesel sistemin kurulmasını engelleyen coğrafi dağılımları ve gelişme düzeyi farklılıkları dolayısıyla, bir Ticaref Tercihleri Sisteminin, Üye Devletler arasında ticari mübadeleleri arttırmada en uygun araç olacağını kaydederek; Üye Devletler arasındaki işbirliğinin ve ekonomik yönden birbirini tamamlama özelliğinin güçlendirilmesinde, kendi kendine yeterliliklerinin arttırılmasında ve aralarında daha yüksek bir dayanışma düzeyi sağlanmasında, topluluk içi ticareti geliştirmenin hayati rolü olabileceğine inanarak; İKT çerçevesindeki ekonomik işbirliğinin çeşitli alanlarında sarfedilen ve ticaretle dolaylı ve dolaysız ilgisi olan çabaları etkili ve devamlı bir şekilde birleştirmekte kararlı olarak; İslam Ülkelerinin, özellikle gelişmiş ülkelerin artan korumacı tutumları karşısında, kendi gelişme hızlarına paralel olarak pazarlarını genişletmeleri ve masetme kapasitelerini arttırmaları gereğini gözönünde bulundurarak; Her bir Üye Devletin ticaret rejimine ve ikili ve çok taraflı yükümlülüklerine gerekli riayeti göstererek; Aralarındaki ticarette tercihli uygulama yapılmasına bir temel teşkil edecek olan, amaçlarına ulaşmaya ve hükümlerini prosedürler, düzenlemeler ve müzakere takvimleriyte yürürlüğe koymaya istekli ve kararlı oldukları işbu Anlaşmayı onaylamışlardır. BÖLÜM I GİRİŞ Madde 1 Tanımlar Metnin içeriği farklı bir yorum getirmedikçe, işbu Anlaşmada geçen sözcük ve terimler aşağıdaki anlamı taşır. 1. İKT : İslam Konferansı Teşkilatı; 2. Anlaşma : İKT Üyesi Devletler arasındaki Ticaret Tercihleri Sistemi Anlaşması; 3. Üye Devletler : İKT Üyesi Devletler; 4. Akit Devletler : İşbu Anlaşmaya taraf İKT Üyesi Devletler; 5. Katılan Devletler : İşbu Anlaşma çerçevesinde müzakere edilecek mal listelerini sunan ve sözügeçen müzakerelerin sonuçlarını onaylamış olan Akit Devletler; 6. En Az Gelişmiş Üye Devletler ; İSEDAK'ın bu konuda farklı bir kararı olmadıkça, Birleşmiş Milletler tarafından En Az Gelişmiş Ülke olarak nitelenen İKT Üyesi Devletler; 7. Tarifeler : Ulusal gümrük tarifelerinde belirlenmiş olan gümrük vergileri; 8. Tarife Benzeri Önlemler : Benzer koşullarda yerli üretimden de tahsil edilen vasıtalı vergiler ve resimler hariç olmak üzere, dış ticaret işlemlerine uygulanan ve gümrük tarifesi gibi etkide bulunan, normal tarife dışında sadece ithalattan alınan resim ve harçlar. Belirli hizmetler karşılığında tahsil edilen ithalat harçları, tarife benzeri önlemler arasında sayılmaz. 9. Tarife Dışı Önlemler : Tarifeler ve Tarife Benzeri önlemler dışında, ithalatı kısıtlayıcı veya yönünü önemli oranda saptırıcı etkiye sahip tedbir, yasal düzenleme veya uygulamalar; 10. Sektörel Anlaşmalar : Belirli mallarda veya nihai kullanım ya da üretim yönünden birbirine yakından bağlı mal gruplarında gerek tarifelerin, gerek tarife dışı ve tarife benzeri engellerin kaldırılmasını veya azaltılmasını, ayrıca aynı mallarda ticaretin teşvikine veya ticari işbirliğine yönelik diğer önlemlerin alınmasını öngören anlaşmalar; 11. Dolaysız Ticaret Önlemleri : Uzun ve orta vadeli akitler gibi, karşılıklı ticaretin teşvikine yönelik önlemler; 12. İSEDAK : İKT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi; 13. Ticaret Müzakereleri Komitesi : Katılan Devletler arasındaki dönemsel ticaret tercihleri müzakerelerinin bünyesinde sürdürüldüğü Komite. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

7 10 Ocak 1992 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 BÖLÜM II TİCARET TERCİHLERİ SİSTEMİ ANLAŞMASI Madde 2 Amaçlar ve İlkeler İşbu Anlaşma aşağıdaki ilkeler esas alınarak, karşılıklı ticaret tercihleri teatisi yolu ile İKT Üyesi Devletler arasında ticaretin artırılmasını amaçlar. 1. Bütün Katılan Devletlerce birbirlerine eşit ve ayırımsız muamele yapılması; 2. Ticaret Tercihleri Sisteminden eşit şekilde yararlanmalarını sağlayacak şekilde, Katılan Devletler arasında çıkar eşitliğinin temini; 3. En Çok Kayırdan Ülke kuralını dikkate alarak, takvimlere uygun şekilde ve aşamalı bir yaklaşım benimsenerek karşılıklı tercihli muamele yapılması; 4. Sadece Üye Devletlerden oluşan ülke gruplarının ticaret müzakerelerinde ortak şekilde temsil edilmesine imkan verilmesi; 5. İşbu Anlaşma uyarınca teati edilen tercihlerin sadece Katılan Devletlere tanınması; 6. Teati edilen tercihlerin tarifelerle sınırlı tutulmayıp, tedricen tarife benzeri ve tarife dışı tavizlere de teşmil edilmesi; 7. Ticaret Tercihlerinin tarımsal ve hayvansal ürünler ile mamul veya yan mamul maddeler de dahil olmak üzere, bütün mallara uygulanması; 8. özel muamele yapılırken, Akit Devletlerin ekonomik gelişme düzeylerindeki farklılıkların dikkate alınması; 9. Kazanılan deneyim ve elde edilen sonuçlar ışığında, uygulamayı yaygınlaştırmak ve hükümlerini iyileştirmek amacıyla, İşbu Anlaşma ile kurulan Ticaret Tercihleri Sisteminin belirli sürelerle gözden geçirilmesi ve devamlı olarak değerlendirmeye tabi tutulması; 10. İşbu Anlaşma kapsamında mübadele edilen mallarda, İKT kurumlarının kendi kural ve mevzuatlarına uygun olarak sağladıkları ticaret finansmanı ve ihracat kredi sigortası olanaklarından yararlanılması; 11. İşbu Anlaşma, Katılan Devletlerin üçüncü ülkelere karşı yasal yükümlülüklerine halel getirmez; 12. tşbu Anlaşma, Katılan Devletlerin dahil olduğu ve olacağı tercihli ticaret düzenlemelerinin yerine geçecek şekilde algılanmayacak, bu düzenlemelere bir ilave olarak telakki edilecektir. 13. İKT Üyesi Devletlerin dahil olduğu ve olacağı yöresel, bölgesel ve bölgeler arası gruplar dahilinde uygulanan tarife, tarife benzeri ve tarife dışı tercihler esas özelliklerini korumaya devam eder. Bu tür gruplara üye ülkelerin, sözkonusu tercihleri diğer KaUlan Devletlere teşmil etme yükümlülükleri ve diğer Katılan Devletlerin bunlardan yararlanma haklan yoktur. BÖLÜM III MÜZAKERELER Madde 3 Kapsam Müzakerelerin kapsayabileceği alanlar arasında aşağıdaki unsurlar da yer alacaktır; 1. Tarife tavizleri, tarife benzeri ve tarife dışı önlemlerden verilecek tavizler; 2. Belirli malların ithalat ve ihracatına ilişkin orta ve uzun vadeli akitleri içeren dolaysız ticaret önlemlerini veya yükümlülükleri ile bağdaşır nitelikte düzenlemeler yapılması, gelişmelere ve ihtiyaca bağlı olarak daha sonraki aşamalarda düşünülebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : S

8 Sayfa : 8 RESMt GAZETE 10 Ocak 1992 Sayı : Madde 4 Müzakereler 1. tsedak'ırı kabul ettiği çalışma programına uygun olarak, Ticaret Müzakereleri Komitesi tarafından dönemsel müzakereler yürütülür. 2. Müzakereler aşağıdaki yaklaşım ve prosedürlerin herhangi biri veya birkaçına göre yürütülür : (a) Madde bazında müzakereler, (b) Tarife genelinde indirimler, (c) Sektörel müzakereler, (d) Orta ve uzun vadeli akitleri de içeren dolaysız ticaret önlemleri. 3. Müzakerelere öneri getirme hakkı münhasıran Tercihli Ticaret müzakerelerine katılan Akit Devletlere aittir. Bu müzakerelerden kaynaklanan tercihler, münhasıran müzakere sonuç belgelerini onaylayan Katılan Devletlere tanınır. Madde S Taviz Listeleri 1. İhtiyaca göre, belirli zaman aralıklarıyla birbirini izleyen ikili görüşmeler ve dönemsel çok taraflı müzakereler yapılabilir. 2. Müzakereler sonucunda belirlenecek tercihli uygulamalar, işbu Anlaşmaya eklenecek ve ayrılmaz t>ir parçasını oluşturacak olan taviz listelerinde gösterilecektir. BÖLÜM IV TEMEL KURALLAR Madde 6 En Çok Kayırdan Ülke Muamelesi 1. Müzakere edilen tavizler, karşılıklı olarak en çok kayırdan ülke kuralına göre uygulanacak ve tavizlerden istifade bakıcı Katılan Devletlere ait olacaktır. 2. Yukarıda 1 inci paragrafta öngörülen kurala istisna olarak, Katılan Devletlerden biri, bir veya birkaç Devletle müzakere ettiği ve bu Devletlerle arasındaki belirli çıkarları etkileyen özel tavizleri, diğer Katılan Devletlere teşmil»tmemeye karar verebilir. 3. özel tavizlerin, işbu maddenin 2 nci paragrafında öngörüldüğü gibi genele teşmil edilmemesi halinde, bunun diğer Katılan Devletlerin ticari çıkarları üzerinde hiçbir zararlı etkisi olmayacaktır. Zarar meydana geldiği takdirde, ilgili Katılan Devletler bu zararın mahiyet ve önemini belirleyerek, yeterli kanıt sunmalarını müteakip konuyu ISEDAK'a getirebilirler. Böyle bir durumda, İSEDAK telafi imkanı ya da özel tavizlerin tamamen veya kısmen zarar gören Katılan Devletlere teşmili de dahil olmak üzere konunun çözümüne yönelik tedbirleri almaya yetkilidir. Madde 7 Tavizlerin Değerinin Korunması Katılan Devletler benzer yerli üretimden alınan dahili vergiler ile, gereği kanıtlanmış anti-damping veya sübvansiyonları telafi edici vergiler hariç olmak üzere, işbu Anlaşma ile tanınan tavizlerin etkisini azaltacak veya yok edecek nitelikteki tarife tedbirlerini ve tarife benzeri, tarife dışı veya diğer kısıtlayıcı önlemleri almayacaklardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

9 10 Ocak Sayı: 2110? RESMİ OAZBTB Sayfa: 9 Madde 8 Tavizlerin Değiştirilmesi veya Geri Alınması Her Katılan Devlet, bir müzakere dönemi sonucunda saptanan tavizlerin yürürlüğe girdiği tarihten 3 yıl sonra, listesindeki herhangi bir tavizi sınırlandırmak veya geri almak niyetini tsedak'a bildirebilir. Bu durumda, sözkomısu Katılan Devlet tavizi ilk müzakere ettiği Katılan Devletler ya da bu tedbirden zarar görebilecek diğer Katılan Devletlerle, sorunun uygun şekilde çözümlenmesi amacıyla müzakere yapacaktır. Madde 9 Menşe Kuralları Taviz listelerinde yer atan mallar, işbu Anlaşmaya eklenen ve ayrılmaz parçasını oluşturan menşe kurallarına uygun oldukları takdirde tercihli muameleye hak kazanırlar. Madde 10 Koruma Önlemleri 1. Her Katılan Devlet, İşbu Anlaşma çerçevesinde tercihli muameleden yararlanan ithalatında beklenmedik önemli artışların dolaysız bir sonucu olarak meydana gelebilecek ciddi zararları veya zarar tehditlerini bertaraf etmek amacıyla, koruma önlemleri atabilecektir. 2. Bu maddenin 1 inci paragrafında değinilen zararlar, aşağıdaki etkenlerden biri veya birkaçı nedeniyle meydana gelebilir : a) Yerli matların zarar görmesi tehdidi, b) Ödemeler dengesinin ciddi şekilde bozulması, c) İhracatçı Ülkenin damping uygulaması, d) İhracatçı ülkenin ihracat sübvansiyonları uygulaması. 3. Bu Anlaşmanın hükümleri, her Katılan Devletin güvenlik ve sağlık konusundaki çıkarlarını korumak için gerekli gördüğü önlemleri uygulamasına engel oluşturmaz. 4. İslami şeriatın yasakladığı, mallar ticaret müzakereleri kapsamında yer almayacaktır. Madde 11 En Az Gelişmiş üye Devletlere Özel Muamele Katılan Devletler, En Az Gelişmiş Üye Devletlerin özel gereksinimlerini dikkate alarak, ikili veya çok taraflı müzakerelerde bu Ülkeler lehine Özel tavizler tanıyacaklardır. Madde 12 Diğer İKT Kurumlarıyla İşbirliği 1. İslam Kalkınma Bankası ve diğer İKT Uzman Kuruluşlarından, kendi kural ve usullerine uygun olarak, ihracat Finansmanı ve ihracat kredi garantisi programları çerçevesinde, gerek işbu Anlaşma uyarınca tercihli muameleden yararlanacak mal listeleriyle ilgili ticari işlemlere, gerek Üye Devletler arasındaki ikili ticaret anlaşmaları veya bölgesel düzenlemeler uyarınca tavizden yararlanan ulusal ürünlere öncelik verme olanaklarını araştırmaları talep edilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

10 Sayfa : 10 RESMt GAZETE 10 Ocak 1992 Sayı : Aralarındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve bu amaca yönelik finansman imkan ve garantilerinden faydalanmak amacıyla Akit Devletler, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi ile diğer ilgili İKT kuruluşlarının program ve faaliyetleri de dahil olmak üzere, mevcut araç, program ve mekanizmalardan azami düzeyde yararlanacaklardır. BÖLÜM V İSEDAK VE TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ Madde 13 İSEDAK ve Ticaret Müzakereleri Komitesi İSEDAK, işbu Anlaşmanın uygulanmasını denetleyecektir. İşbu Anlaşmanın ilgili hükümleri uyarınca İSEDAK : 1. Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, Katılan Devletlerin hükümet temsilcilerinden oluşan bir Ticaret Müzakereleri Komitesi kuracaktır. Komite, işlevlerini İşbu Anlaşmanın amaçlarına ulaşılmasını kolaylaştıracak şekilde yerine getirecektir. 2. Ticaret Müzakereleri Komitesi'nin görevini ifası ile ilgili dahili kuralları belirleyecektir. 3. Yeni ticaret müzakeresi dönemlerinin başlatılmasını kararlaştıracak, Akit Devletlerin katılıma yönelik teklif ve taleplerini kabul ederek bütün Akit Devletlere duyuracaktır. 4. Ticaret müzakerelerinin sonuçlarını işbu Anlaşmaya eklenecek ve ayrılmaz bir parçasını oluşturacak taviz listeleri ile birlikte karar metni haline getirecektir. 5. İşbu Anlaşmanın sona ermesini veya Anlaşmada değişiklik yapılmasını tavsiye edecektir. 6. İKT ve organlarıyla, özellikle İslam Ticareti Geliştirme Merkezi ve ilgili İKT Kuruluşlarıyla, ayrıca üye Devletlerden oluşan ekonomik işbirliği amaçlı ülke gruplarıyla danışmalarda bulunulması ve işbirliğine gidilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 7. Gerektiğinde işbu Anlaşma hükümlerinin yorumunu yapacaktır. 8. İşbu Anlaşmaya göre üstlendiği işlevleri kısmen veya tamamen Ticaret Müzakereleri Komitesine devredecektir. BÖLÜM VI DANIŞMALAR VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Madde 14 Danışmalar 1. Katılan Devletlerden biri, diğer bir Katılan Devletin işbu Anlaşma hükümleri çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden veya bu Anlaşmanın işleyişine ilişkin herhangi bir nedenden ötürü, işbu Anlaşma uyarınca dolaysız veya dolaylı olarak hak kazandığı bir menfaatin kısmen veya tamamen kaybolduğuna kanaat getirirse, konunun uygun bir çözüme kavuşturulması amacıyla, diğer ilgili Katılan Devlete yazılı itirazda bulunabilir. Böyle bir başvuru, diğer Katılan Devletin, kendisine yapılan itiraz veya önerileri olumlu bir yaklaşımla dikkate almasını gerektirir. 2. Ticaret Müzakereleri Komitesi, Katılan Devletlerden birinin isteği üzerine, yukarıda 1 inci paragrafta değinilen danışmalarda kendisiyle tatminkar bir çözüme ulaşılamayan herhangi bir Katılan Devletle dr.nışmaya gidebilir. Ticaret Müzakereleri Komitesi dahili kuralları çerçevesinde danışma sonuçlarını İSEDAK'a sunar. 3. İSEDAK, tatminkar bir çözüme ulaşılamadığı takdirde Ticaret Müzakereleri Komitesinin raporuna veya mağdur tarafın başvurusuna bağlı olarak, zararı ortadan kaldırmak için ilgili Katılan Devletlerle danışmalarda bulunacaktır. İSEDAK, bu zararın mahiyet ve önemini belirlemekle ve alınacak önlemler hususunda tavsiyelerde bulunmakla görevlendirilmek üzere, anlaşmazlığa taraf olmayan Katılan Devletlerden oluşacak bir Panelin kurulmasına kaıar verebilir. \ıınılmc ve İdare Bolumu Sayfa : 8

11 10 Ocak 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 Madde 15 Anlaşmazlıkların Çözümü İşbu Anlaşma hükümlerinin veya Anlaşma çerçevesinde kabul edilmiş hukuki bir metnin yorumlanması ve uygulanması hususunda katılan Devletler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, ilgili taraflar arasında uzlaşma yoluyla dostane bir şekilde çözümlenecektir. Bir anlaşmazlığın çözümlenememesi halinde konu, anlaşmazlığa taraf ülkelerden birince Ticaret Müzakereleri Komitesine götürülebilir. Komite konuyu gözden geçirerek, bu amaçla saptayacağı kurallar çerçevesinde bir tavsiye kararı alır. BÖLÜM VII SON HÜKÜMLER Madde 16 Müzakerelerin Değerlendirilmesi 1. İSEDAK, Ticaret Müzakereleri Komitesinde yürütülen müzakereleri ve işbu Anlaşmanın uygulanmasında görülen gelişmeleri değerlendirecektir. 2. Muhtelif dönemsel müzakerelerin sonuçlarını ve bunlarda yapılan değişiklikleri yansıtan taviz listeleri, İSEDAK tarafından yayımlanır. Madde 17 Teslim Mercii 1. İşbu Anlaşma İKT Genel Sekreterliğine teslim edilecek ve Üye Devletlerin imzasına açılacaktır. Genel Sekreterlik, bu fıkra ile işbu Anlaşmanın onay belgelerinin teslim mercii olarak görevlendirilmiştir. 2. İKT Genel Sekreteri, işbu Anlaşmanın onay belgelerinin tesliminden, yürürlüğe girme tarihinden, üyelik ve çekilme taleplerinden ve değişikliklerin kabulünden Üye Devletleri haberdar edecektir. Madde 18 Yürürlüğe Giriş 1. İşbu Anlaşma, on Akit Devletin onay belgelerinin tesliminden üç ay sonra yürürlüğe girecektir. 2. İşbu Anlaşma sonradan katılan bir üye Devlet için onay-belgelerinin teslim tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir. 3. (i) Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra, Akit Devletler taviz teatisi amacıyla aralarında ilk müzakere dönemini başlatacaklar ve başlangıç tarihinden itibaren U ay içinde tamamlayacaklardır. (ii) Müzakere sonuçlarının, bu müzakerelere katılan Akit Devletlerce onaylanması gereklidir. Müzakere edilen tavizler, en az 10 Katılan Devlet tarafından onaylandıktan 3 ay sonra yürürlüğe girer. (iii) Katılan Devlet durumuna geçmek isteyen diğer Akit Devletler, Katılan Devletlere teklif listeleri sunacaklar, Katılan Devletler ise başvuruda bulunan ülkeye birer talep listesi yöneltebileceklerdir. Bu işlem tamamlandıktan sonra, başvuru sahibi ülke bir anlaşmaya varmak amacıyla, ilgili Kaülan Devletlerle müzakereler yapacaktır. Başvuru sahibi ülkenin Katılan Devlet durumuna geçebilmesi için, daha sonra, müzakere edilen tavizleri onaylaması gerekir. Madde 19 Çekilme Her Kaülan Devlet İşbu Anlaşmadan çekilebilir. Çekilme, bu husustaki yazılı ihbarın İKT Genel Sekreterine ulaştığı günden altı ay sonra yürürlüğe girer. 'Yürütme ver İdare BöUmü Sayfa ; 9

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 1992 Sayı : Madde 20 Değişiklikler İşbu Anlaşma belirlenmemiş bir süre için akdedilmiştir. Maddeleri yürürlüğe giriş tarihi üzerinden 5 yıl geçmeden değiştirilemez. Anlaşmada değişiklik yapılması Katılan Devletlerin üçte ikisinin kabulüyle mümkündür. Bu değişiklikler, beş Katılan Devletin onay belgelerini teslim etliği tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girer. Madde 21 Ekler Ekler işbu Anlaşmanın ayrılmaz parçasını oluşturacaktır. İşbu Anlaşmanın ekleri aşağıda sıralanmıştır. a) Ek I : Akit Devletler b) Ek II : Katılan Devletler c) Ek III : Menşe Kuralları d) Ek IV : Taviz Listeleri İşbu Anlaşma her Uç metin de eşit ölçüde geçerli olmak üzere Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerinde yapılmıştır. tarihinde tanzim edilmiştir. işbu Anlaşma, belirtilen tarihlerde aşağıda imzaları bulunan yetkili kişiler tarafından imzalanmıştır. AKİT EK I : DEVLETLER KATILAN EK II : DEVLETLER MENŞE EK III KURALLARI İKT Tercihli Ticaret Sistemi'ne göre tercihli tavizden yararlanabilecek ürünlerin menşeinin teshilinde aşağıdaki kurallar uygulanır. KURAL 1 : Menşein Tesbili Aşağıda belirtilen Menşe'e ilişkin kuralların herhangi birini taşıması koşulu ile bir Katılan Devletten diğerine ithal edilen ve kural 5'e göre sevkedilen ve tercihli ticaret sistemi kapsamına giren ürünler tercihli tavizden yararlanır : a) Kural 2'ye göre tümüyle ihracatçı Katılan Devlette üretilen veya elde edilen ürünler; veya b) Kural 3 veya 4'ün uygulamasına konu olan tümüyle ihracatçı Katılan Devlette üretilmemiş veya elde edilmemiş ürünler. KURAL 2 : Tümüyle üretilmiş veya elde edilmiş ürünler Kural 1 (a)'ya göre aşağıdaki hallerde ürünün tümüyle ihracatçı Katılan Devlette üretilmiş veya elde edilmiş olduğu kabul edilir. a) Topraklarından, sularından veya deniz yatağından çıkarılan ham madde veya madensel ürünler; (!) 1) Mineral ve metal cevherleri ile mineral yakıtlar, makina yağları ve ilgili maddeler dahil. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ağustos 1989 PAZAR Sayı : 20251

Detaylı

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı: 93/4690 Karar Tarihi : 27/07/1993 27.081993 tarihli,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Ali Utku ATALAY EKONOMİK VE MALİ KONULAR

Detaylı

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir?

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? BÖLÜM XV: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyada barışı sürekli kılmak amacıyla, uluslararası

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası tileri için Yönetim v«yası itleri için Botbakanhk Neşriyat ve Müdevvenai Boibakanhk N09 riya» vs Müd*vv*nat Genel Müdürlüiüne

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı European Charter of Local Self - Government Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı United Cities and Local Governments Middle

Detaylı

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Vergide Gündem Tax Agenda Şubat / February 2012 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Dâhilde işleme rejiminin aksayan yönü: Geri gelen eşya Tuğba Aslan English translation

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) 7673 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4457 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.11.1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Çeviren: Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY The United Nations Commission on Intemational Trade Law (UNCITRAL)

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İK-YL-2006-0001 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ HAZIRLAYAN Serkan AKKAYA DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ferhat Başkan

Detaylı

DÜNYA TİCARETİNDEKİ GELİŞMELERİN ÜLKEMİZ MENŞE MEVZUATINA ETKİSİ: PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ ÖRNEĞİ

DÜNYA TİCARETİNDEKİ GELİŞMELERİN ÜLKEMİZ MENŞE MEVZUATINA ETKİSİ: PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ ÖRNEĞİ T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü DÜNYA TİCARETİNDEKİ GELİŞMELERİN ÜLKEMİZ MENŞE MEVZUATINA ETKİSİ: PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ ÖRNEĞİ Uzmanlık Tezi

Detaylı