TÜRK YE SELÇUKLULARI NDA Z RAÎ HAYAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE SELÇUKLULARI NDA Z RAÎ HAYAT"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜN VERS TES TÜRK YAT ARA TIRMALARI ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI ORTAÇA TAR H B L M DALI TÜRK YE SELÇUKLULARI NDA Z RAÎ HAYAT (Yüksek Lisans Tezi) Haz rlayan Ali ÇAKMAK stanbul 2005

2 T.C. MARMARA ÜN VERS TES TÜRK YAT ARA TIRMALARI ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI ORTAÇA TAR H B L M DALI TÜRK YE SELÇUKLULARI NDA Z RAÎ HAYAT (Yüksek Lisans Tezi) Haz rlayan Ali ÇAKMAK Tez Dan man Yrd. Doç. Dr. Osman G. ÖZGÜDENL stanbul 2005

3

4 II Ç NDEK LER Ç NDEK LER... II ÖNSÖZ... V KISALTMALAR...VI KAYNAKLAR... VII G R...1 B R NC BÖLÜM Z RAAT ARAÇ-GEREÇLER VE Z RAAT TEKN KLER A. SULAMA...5 B. SU DOLABI...14 C. GÜBRELEME...17 D. SABAN VE TARLA SÜRME...21 E. TOHUM...25 F. BEL, ORAK, KAZMA, KÜREK, BUDAMA BIÇA I...27 G. BAHÇE Z RAATI...29 H. A ILAMA BA CI-BA BEKÇ S...32 J. HARMAN...33 K. DE RMEN...37 L. MENGENE-HÂNE...45 M. STOKLAMA VE AMBAR...47 N. GIDA SAKLAMA YÖNTEMLER...50 O. ZARARLI HA ERAT VE BUNLARLA MÜCADELE...51

5 III K NC BÖLÜM YET T R LEN Z RAAT ÜRÜNLER A. TAHILLAR Bu day Arpa Çavdar Yulaf M s r ve Dar Pirinç...67 B. YA B TK LER Keten Susam Zeytin...70 C. PAMUK...72 D. HA HA VE H NT KENEV R...74 E. EKER...77 F. BAKLAG LLER Bakla Burçak Fasulye ve Börülce Mercimek Nohut...85 G. TURPG LLER Turp algam Havuç Kereviz...88 H. SO ANLI SEBZELER (ZAMBAKG LLER) So an Sar msak P rasa KABAKG LLE Kabak...91

6 IV 2. H yar Kavun Karpuz Ebucehil Karpuzu...96 J. D ER SEBZELER...97 K. BAZI BAHARATLAR VE TOHUMLAR...98 L. MEYVELER Al ç Armut Ayva Badem Ceviz Dut Elma Erik F nd k F st k Hurma ncir Kay s Keçiboynuzu Kestane Nar Sumak eftali Turunçgiller Üzüm M. A AÇ VE ORMAN Z RAATI N. Ç ÇEK Z RAATI SONUÇ B BL YOGRAFYA EKLER

7 V ÖNSÖZ Türkiye Selçuklu devleti orta iklim ku a nda, geni bir alana yay lm ve çe itli etnik kökene sahip insan topluluklar n bir çat alt nda toplam t. Selçuklular, slâm ülkelerine hâkim olmalar yla slâm medeniyetiyle, Anadolu nun fethiyle de binlerce y ll k Anadolu medeniyetiyle etkile ime girmi lerdir. üphesiz, Türkiye Selçuklular n n kendine özgü bu yap s içerisinde, ziraat hayat n da pay na dü eni alm t r. Biz belki de bu konuda ilk müstakil ara t rma olan bu çal mam zda, Türkiye Selçuklular zaman ndaki ziraat hayat n ortaya koymaya çal t k. Az olan bu devrin kaynaklar içinde, vekayinâmelerden, özellikle ziraat teknikleri ile ilgili fazla bilgi elde edemedik. Özellikle Mevlânân n eserleri ba ta olmak üzere devrin edebî kaynaklar ziraat konusunda çok bilgi sahibi olmam z sa lad. Ayr ca ne redilmi vakfiye, kitâbe, mülk-nâme, temlik-nâme gibi vesikalar özellikle ziraî yap lar n tespitinde önemli rol oynad. Bat l seyyahlardan bekledi imiz oranda bilgi edinemesek de, seyahatnameler ve co rafya eserlerinde verdikleri bilgilerle dönemin ziraî hayat n tespit etmemizde önemli bilgiler sa lad. Bu çal ma iki k s mdan olu maktad r. Birinci bölümde Türkiye Selçuklular zaman nda kullan lan ziraat araç ve gereçleri ile uygulanan ziraî teknikler incelenmi tir. kinci bölüm ise Türkiye Selçuklular zaman ndaki ziraat ürünlerine ayr lm t r. Çal mam z n ismi zaraî hayat olmas na ra men, k s tl zaman, köy hayat ve ziraatla ilgili vergiler gibi konulara, çal mam zda yeterince yer vermemizi engellemi tir. Bu konular ileriki çal malar m za b rakmay uygun gördük. Özellikle tez konusunun tespit edilmesinde, çal man n her safhas nda yard m ve tavsiyelerini esirgemeyen dan man hocam Yrd. Doç. Dr. Osman Gazi Özgüdenli ye te ekkür etmek isterim. Konumuzla ilgili ngilizce ve Frans zca eserlerin tercümesini yapan karde im Salih Çakmak a, Farsça eserlerin tercümesini yapan Gökhan Alkaya ve. Murat Soyer e ve Arapça eserlerin tercümesini yapan Mustafa Kaçmaz a te ekkür ederim. Ali ÇAKMAK

8 VI KISALTMALAR A. : Arapça b. : bin Bkz., bkz. : Bak n z Cm : santimetre D A : Türkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi E.Ü.S.B.E. : Ege Üniversitesi Otsal Bilimler Enstitüsü Far. : Farsça h. : hicrî y l kg : kilogram km : kilometre Kr. : kar la t r n z m. : miladî y l M.Ü. : Marmara Üniversitesi öl. : Ölüm y l n r. : ne reden takr. : takriben TDKY : Türk Dil Kurumu Yay n TTKY : Türk Tarih Kurumu Yay n Türkçe.trc. : Türkçe tercüme (t.) : tarihi yok vb. : ve benzeri yay. : yay nlayan

9 VII KAYNAKLAR Türkiye Selçuklular tarihi, yerli kaynaklar n azl ve yetersizli i yüzünden, birçok mesele henüz karanl klar içindedir. Selçuklular n yaln z siyasî tarihi de il, sosyal, dinî, kültürel faaliyetlerini de ayd nlatmak için, bize kadar gelen kaynaklar yeterli de ildir. Bir devletin tarihini incelerken, bizzat onun b rakt kaynak ve vesikalar üphesiz birinci derecede önemlidir. Halbuki çe itli sebepler yüzünden Selçuklulardan az malzeme intikal etmi bulunmaktad r. Bunlar aras nda Türkiye Selçuklular döneminde ziraî hayat n; kullan lan teknikler, araç gereç ve yeti tirilen ürünlerin belirlenmesi aç s ndan çe itli vas fta kaynaklardan faydalan lma a çal lm t r. Bu kaynak taramas s ras nda içinde vakayinâmelerin yan s ra edebî eserler, mektuplar, menak b-nâmeler, fütüvvetnâme, vakfiyeler, seyahatnâmeler ve co rafî eserler önemli yer tutmu tur. Vekâyinâmeler: Türkiye Selçuklular devri kaynaklar aras nda yer alan en önemli eserlerden birisi bn Bîbî nin kaleme ald el-evâmirü'l-'alâ'iye fi'1-umûr il-'alâ'iye dir. Müellif ran as ll d r. I. Alâeddin Keykubâd zaman nda Konya ya gelerek Selçuklu devletinin hizmetine giren bir ailenin çocu udur. bn Bibî Türkiye Selçuklular devrinin canl ahitleri aras ndad r ve eserini 679 /1281 y l sonlar nda yazm t r. Bu eser siyasî tarihin yan s ra saban, a lama, harman, meyveler, a aç ve çiçek konular için çal mam z n ba ta gelen kaynaklar ndan biridir. 1. Türkiye Selçuklular devrininde ya am müelliflerden biri de Kerîmüddîn Mahmûd b. Muhammed Aksarayî'dir. Aksarayî de Selçuklu Devleti'nin hizmetinde bulunmu ve eseri Müsameretü l-ahbâr ve Müsayeretü l-ahyr ' 723/l323 y l nda yazm t r. Bu eser baz ziraat aletleri, harman, ambar, zararl ha arat, meyve, a aç ve çiçek konular nda çal mam za kaynak olmu tur 2. 1 bn Bîbî, el-evamilü'l-alaiyye fi'l-umuri'l-alaiyye (Selçuknâme), Türkçe terc. Mürsel Öztürk, Ankara Aksarayî, Kerîmüddîn Mahmud-i, Müsameretü l-ahbâr, Türkçe terc. Mürsal Öztürk, Ankara 2000.

10 VIII Konumuzla ilgili selçuklu kaynaklardan biri de Farsça Anonim Selçuk-nâme ad yla bilinen eserdir. 765/ y l na kadarki olaylar ihtiva eden Selç knâme de baz tah l fiyatlar n vermesi d nda ziraat hakk nda çok az bilgi bulunmaktad r 3. Büyük slâm tarihçilerinden biri olan bnü l Esir (öl. 1233)'in eseri el-kâ nil fi'ltârih ola an üstü durumlarda tespit edilmi baz tah l fiyatlar ve ziraat olumsuz etkileyen; kurakl k, çekirge istilas gibi baz durumlar n tespiti aç s ndan çal mam za kaynak olmu tur 4. Gregorius Ebu'l-Ferec (/ ), daha ziyade Barhebraeus ad yla tan nan ve baba taraf ndan Yahudi olan tarihçi, kendi zaman nda Süryanî edebiyat n n en önde gelen isimlerinden biridir. Müellif bnü l- brî olarak da tan n r. Onun Süryanice yazd eserinden, k s tl da olsa, Anadolu nun iklimi ve bu day stokla mas konular nda ki bilgilerden yararlan lm t r 5. Konumuzla ilgili kaynaklardan biri Bizansl tarihçi Niketas Khoniates'in eseri Historia, çal mam z için baz meyve, sebzenin tespiti aç s ndan faydal olmu tur. Niketas saray memuriyetlerinde ve idarî görevlerde bulundu ve 1213'de znik'de öldü. Türk tarihi aç s ndan Niketas' n eseri Türkiye Selçuklu sultan I. Mes'ûd ( ) devliyle, Sultan II. K l ç-arslan ( ) hakk nda verdi i bilgiler bak m ndan önemli kaynakt r 6. Edebî Kaynaklar: Konumuzla ilgili en önemli kaynaklar Mevlânâ Celâleddîn Rumî ( )'nin eserleridir. Bu eserler ziraat teknikleri, ziraat aletlerinin tespiti, yeti en ürünler ve bu ürünlerin kullan m ekilleri hakk nda önemli da bilgiler vermektedir. Bu yönüyle Mevlânâ, dönemin ziraat hayat n tasvir etmeye gayret etti imiz çal mam z n temel 3 Anadolu Selçuklular Devleti Tarihi: Tarih-i âl-i Selçuk, n r. ve Türkçe trc. Feridun Nafiz Uzluk, Ankara bnü l Esîr, slâm Tarihi. el-kâmil fi t-tarih Tecümesi, Türkçe terc. Ahmet A rakça- Abdülkerim Özayd n, stanbul Abû l-farac, Gregory (Bar Habraeus), Gregory Abû l-farac Tarihi, Süryaniceden ngilizce ye trc. Ernet A. Wall s Budge, Türkçe ye trc. Ömer R za Do rul, Ankara Niketas Khoniates, Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), Türkçe terc. Fikret I ltan, Ankara 1995.

11 IX kayna olmu tur. Çal mam z s ras nda kulland m z Mevlânâ'n n eserlerinden birisi Dîvân 'd r 7. Abdülbakî Gölp narl, Mevlânâ'n n dîvân n Konya Müzesinde bulunan Osmano lu Hasan taraf ndan y llar nda yaz lan nüshay esas alarak Türkçe tercümesini yay nlam t r. Yedi cilt hâlinde Kültür Bakanl nca yay nlanan bu tercüme konumuz aç s ndan çok faydal olmu tur. Mevlânâ'n n çal mam za konu olan ve adeta iskeletini olu turan di er eserleri Mesnevi 8, sözlerinin topland Fîhi mâ fih 9 ve yedi ö ütten olu an Mecâlis-i Sab a d r 10. Sultan Veled ( )'in btidâ-nâme (Veled-nâme) 11, Maârif 12 adl eserlerinden yararland k. Bu eserlerle Sultan Veled, babas Mevlânâ kadar olmasa da sulama, a lama gibi baz konulardaki mü küllerin halledilmesinde çal mam za önemli ölçüde kaynakl k etmi tir. Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat n n ilk ve önemli temsilcilerinden olan Yunus Emre ( ) Anadolu nun siyasî ve ekonomik meseleler yüzünden bunal m içerisinde oldu u bir ça da ya am t r. Yunus Emre nin çal mam z s ras nda kulland m z divân 13 de irmen, su dolab, gül ziraat gibi pek çok konuda çal mam za tahminlerimizin üstünde kaynakl k etmi tir. Mevlânâ Celâleddîn Rumî ve etraf ndakiler hakk nda yaz lm önemli kaynaklardan biri Risâleyî Sipehsâlâr 14 adl eserdir. Bu eser Mecdeddîn Ferîdûn b. Ahmed Sipehsâlâr (öl. takr. 1312) taraf ndan kaleme al nm t r. Bu eser özellikle pirinç konusunda çal mam za kaynakl k etmi tir. Menak b-nâmeler: 7 Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân- Kebîr, haz rlayan: Abdülbâkî Gölp narl, Ankara Mevlânâ, Mesnevi, Türkçe terc. Veled zbudak -Gözden geçiren Abdulbaki Gölp narl, I-VI, stanbul Mevlânâ Celaleddîn-i Rumi, Fîhi mâ fih, Türkçe terc. Abdulbaki Gölp narl, stanbul Mevlânâ, Mecâlis-i Sab a: Yedi Ö üt, Türkçe terc. Mehmet Hulisi, stanbul Sultan Veled, btidâ-nâme, Türkçe terc. Abdülbâkî Gölp narl, Ankara Sultan Veled, Maârif, Türkçe terc. Meliha Ü. Ambarc o lu, stanbul 1984³. 13 Yunus Emre, Yunus Emre Divan, haz. Mustafa Ta ç, I-IV, Ankara Ferîdûn bin Ahmed-i Sipehsâlâr, Mevlânâ ve Etraf ndakiler, Risale, Türkçe terc. Tahsin Yaz c, stanbul 1997.

12 X Mevlânâ n n tan nm biyograf emseddîn Ahmed el-eflâkî el-ârifî (öl. 1360) taraf ndan h /m. 1318/ tarihleri aras nda kaleme alman Menakibü'lârifîn 15 çal mam z n önde gelen kaynaklar ndan biridir. Ancak Ahmed Eflâkî, Sipehsâlâr n Risâlesi ni büyük ölçüde iktibas etmi tir. Çal mam z s ras nda kulland m z menak b-nâne türündeki bir eser de Vilâyetnâme dir 16. Hac Bekta - Velî ve Bekta ilerle ilgili önemli kaynaklardan olan eser, saban, tah llar, baklagiller gibi baz konularda çal mam za kaynakl k etmi tir. Dönemimizden bir as rdan fazla bir zaman sonra yaz lm olmas na ra men, Elvan Çelebi nin kaleme ald Menâk bu l-kudsiyye fî menâs bi l-ünsiye 17, Baba lyâs- Horasânî ve sülâlesinin menkabevî tarihini ihtiva etmesi bak m ndan kaynaklar m z aras na girmektedir. Mün eat Mecmualar : Faydaland m z kaynaklardan biri olan Mevlânâ'n n, Mektublar 18 ad alt nda yay nlanan eseridir. lhanl veziri Re idüddîn Fazlullah- Hemedânî ( )'in eserlerinden biri de Mukatebât- (veya Mün e'ât- ) Re îdî 19 ba l alt ndaki mektuplar d r. Re îdüddîn muhtelif emirlere, o ullar na ve öteki memurlara devlet i leri konusuyla nasihatleri da ihtiva eden mektuplar yazm t r. Bu eser Anadolu'nun iktisadî tarihi yan s ra meslekler ile ilgili bilgiler de içermektedir. Çal mam za, sulama ve Anadolu da yeti en baz meyvelerle ilgili kaynakl k etmi tir. O. Turan' n yay nlad Resmî vesikalar ile ilgili eserin 20 bir k sm n da mün eat mecmualar te kil eder. Ayr ca bu eserde men ur, fetih-nâme ve muahede-nâmelerde bulunmaktad r. Ancak ad geçen eserde konumuz aç s ndan pek bilgi içermemektedir. Fütüvvetnâmeler: 15 Ahmet Eflâkî, Âriflerin Menk beleri, I-II, Türkçe terc. Tahsin Yaz c, stanbul Vilâyet-nâme (Menak b- Hünker Hac Bekta - Velî), haz rlayan: Abdulbaki Gölp narl, stanbul Elvan Çelebi, Menâk bu l-kudsiyye fî menâs bi l-ünsiye Baba lyâs- Horasânî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi, haz. smail E. Erünsal, Ahmet Ya ar Ocak, Ankara Mevlânâ Celaleddîn, Mektuplar, Türkçe terc. ve haz. Abdülbaki Gölp narl, stanbul Re idüddîn Fazlullah- Hemedânî, Mukatebât- Re îdî, n r. Muhammed efi, Lahore Osman Turan, Türkiye Selçuklular Hakk nda Resmî Vesikalar, Ankara 1988

13 XI XIII. yüzy lda ve Anadolu'da yaz ld öne sürülen Türkçe bir eser, Fütüvvetnâmedir. Müellifi Çoban o lu Halil'in o lu Yahya Burgazî olarak kabul edilmektedir. Eser muhtemelen Halep-Antalya bölgesinde yaz lm olmal d r. Bu eser hangi meslek sahiplerine fütüvvet verilmeyece ini aç klamas yla çal mam za konu olmu tur. Tasavvufî eserler: Faydaland m z tasavvufî eserlerden biri, Hac Bekta - Velî nin Makalat 21 adl eseridir. Harman, bostan korkulu u gibi konularda eserimize kaynakl k etmi tir. Hac Bekta Velî nin, bir di er tasavvufî eseri de Besmele tefsiri dir 22. Seyahatnameler: Selçuklu Anadolusu, do ulu ve bat l birçok seyyah n yol güzergah na denk gelmi tir. Ancak bu seyyahlar n eserlerinin, konumuza bekledi imizin alt nda kaynakl k etmi olduklar n söylemek yeride olur. Bunlar n içinde Türkiye Selçuklular n n kurulu undan hemen önce y llar nda yapt seyahat s ras nda Güneydo u Anadolu'dan geçmi olan do ulu seyyah Nâs r- Husrev 23 orman ziraat nda baz üretim teknikleri aç s ndan çal mam za kaynakl k etmi tir. XIII. yüzy l n ortalar na do ru ve ikinci yar s nda Selçuklu Anadolusu na seyahat eden Bat l seyyahlar William Von Rubruck ( ve Marco Polo (1254-takr. 1324) 25 dur. Bu seyyahlar ülkenin demografik yap s ve dinî hayat hakk nda yer yer önemli malumat verirken konumuzla ilgili birkaç küçük konu d nda, hemen hiç bilgi vermemektedirler. Do ulu seyyahlardan bn Battuta 26 ise konumuzla ilgili olarak birçok yönlerden faydal bilgiler vermi tir. Co rafî Eserler: 21 Hac Bekta Veli, Makâlât, Esat Co an, sadele tiren Hüseyin Özbay, Ankara Hac Bekta Veli, Besmele Tefsiri, haz rlayan Rü tü arda, Ankara Nâs r- Husrev, Sefernâme, Türkçe terc. Abdulvahab Tarzî, stanbul Wilhelm Von Rubruk, Mo ollar n Büyük Han na Seyahat , Türkçe terc. Ergin Ayan, stanbul Marco Polo, Dünyan n Hikaye Edili i Harikalar Kitab, Türkçe terc. I l Ergüden, I-II, stanbul bn Battûta Tancî, Ebû Abdullah Muhammed, bn Battûta Seyahatnâmesi, Türkçe terc. A. Sait Aykut, I-II, stanbul 2004.

14 XII Co rafî eserlere gelince, bunlardan da faydaland klar m z içerisinde ziraî hayatla ilgili çok az bilgi vard r. Bu co rafyac lardan biri bn Sa îd (öl. 685/1286) 27 özellikle de irmenlerin yerinin tespiti, meyveler ve yeti tirildikleri yerin tespiti bak m ndan çal mam za kaynakl k etmi tir. Zekeriyâ Kazvînî (takr ) 28 ; Anadolu iklimi hakk nda az da olsa bilgi veriyor. Ebû'l-Fidâ ( ) 29 eserini bn Sa îd den yararlanarak yazm t r. Özellikle meyveler ve yeti tirildikleri yarin tespiti aç s ndan çal mam za kaynakl k etmi tir. Hamdullah Mustevfî (öl. 1350) 30 ise daha çok Anadolu'da yeti en meyveler ve di er ürünleri kaydetmektedir. El-Ömerî (öl. 1349) 31 ise, eserinde Anadolu da yeti en baz tah l ürünlerinin ve meyvelerin fiyatlar kaydeder. Özellikle nar hakk nda ayr nt l bilgiler verir. Vakfiyeler: Resmi vesikalar aras nda Türkiye Selçuklular dönemine ait olup bize kadar gelebilen ve tarihe kaynak olmak bak m ndan çok büyük ehemmiyetleri olan vak f vesikalar na sahip bulunuyoruz. Dönemimizle ilgili yarli kaynaklar n azl ve resmî vesikalar n yok denecek boyutta oldu u göz önüne al n nca, vakfiyelerin Türkiye Selçuklular tarihi bak m ndan birinci derecede ehemmiyet kazanacaklar kendili inden anla l r. Vakfiyeler konumuz aç s ndan önemli baz ziraî yap lar n tespitinde, yeti tirilen ürünlerin belirlenmesinde önemli ölçüde yararl olmu tur. Vakfiyelerle ilgili olarak; O. Turan, A. Temir, R. Y nanç, B. Yediy ld z,. Kayao lu, H. Sahillio lu, A. H. Bayat, K. ahin, M. Cevdet, S. Bayram ve A.H. Karabacak de erli yay nlar yapm lard r.. Türkiye Selçuklular hakk ndaki resmî vesikalar, kitabeler, mülk-nâme, köy sat ve temlik-nâmelerle ilgili yay nlar da çal mam z aç s ndan faydal olmu tur. Bu çal malar metin içerisinde ve bibliyografyada ayr ca gösterilece inden burada belirtme e gerek duymad k. 27 bn Sa îd, Ebu l-hasan Nurüddîn Ali el-ma ribî, Kitâbü basti l arz fi t-tûl ve l arz, n r. H n s-havan K rn t, Tirvan Zekeriyâ b. Muhammed b. Mahmud Kazvînî, Âsârü'l-bilâd ve ahbârü'l-ibâd, Daru Sad r, Beyrut (t.). 29 Ebû l-fidâ, madüddîn el-melikü'l-müeyyed smail b. Ali, Geographie d'aboulfeda: Takvimü'l-Büldan, terc. Toussaint Reinaud Joseph, Frankfurt Hamdullah b. Ahmed el-kazvini Hamdullah Mustevfî, Nuzhat al-qulub, terc. Guy Le Strange, ed. Fuat Sezgin, Frankfurt El-Ömerî, Al-Umarî s Bericht über Anatolien in seinem werke Masâlîkü l-ebsâr fî mamâlik ül-emsâr, n r. Franz Taeschner, Leipzik, 1929.

15 1 G R Birinci Haçl Seferi nin kronikleri Orta Anadolu da genel bir y k mdan söz ederler; ancak anlatt klar, XIII. yüzy lda bu ülkeyi gören ve ya ad klar ça n ölçülerine göre büyük bir refahtan bahseden di er seyyahlar n gözlemleriyle çeli ir. Selçuklular döneminde, Anadolu nun büyük ölçüde eski bollu a kavu tu u aç kt r 32. XII. yüzy lda s n r bölgeleri do al olarak en s k nt l yerlerdi. Bizansl lar, bu bölgelerde hâlâ ya amakta olan köylü bulabildiklerinde, onlar tekrar kendilerine tâbi k lm lar, daha iç bölgelerde ve yeniden fethedip sa lamca ellerinde tuttuklar na inand klar topraklarda iskan etmi lerdi 33. Ama bu arada Selçuklular da tar ma ay rd klar topraklara, esir ettikleri veya cezbettikleri s n r bölgesi halklar n yerle tiriyorlard. Sultan I. G yâseddîn Keyhusrev in ilk hükümdarl k döneminde ( ) Bizans ile aras aç lm ve buraya bir sefer tertiplemi ti. Selçuklu sultan, Menderes nehri boyunca Frigya daki Antioch (Antiokheia) ehrine kadar ilerledi i bu seferde, özellikle Karia ve Tantalus halk ndan be bin ki iyi esir alarak bunlar nüfusu azalm olan Ak ehir bölgesine yerle tirmi, ziraat aletleri ve tohum ba lam ve be y l vergiden muaf tutmu tu 34. skân edilen köylülerin bir bölümünün, kendilerinden daha az vergi alan bir rejimi ye lemi olmas veya Bizansl vergi memurlar yla büyük toprak sahiplerinin yapt klar n dü ünerek, kendilerine sunulan ya am ko ullar n kar la t rarak tercihlerini Selçuklulardan yana kullanm olmalar muhtemeldir 35. Peki Anadolu nun yerli halk n n durumu böyleyken, Türkiye Selçuklular Devletinin kurulusu esnas nda Anadolu ya gelenler yaln zca göçebe-sava ç Türkler miydi? Erdo an Merçil, Anadolu ya gelen Türkler in en az ndan kendi ihtiyaçlar n 32 C. Cahen, Osmanl lardan Önce Anadolu, çevr. Erol Üyepazac, stanbul 2002², s C. Cahen, Osmanl lardan Önce Anadolu, s Osman Turan, Selçuklular Zaman nda Türkiye, stanbul 2002, s. 240: Erdo an Merçil, Türkiye Selçuklular nda Meslekler, Ankara 200, s C. Cahen, Osmanl lardan Önce Anadolu, s. 113.

16 2 kar layacak kadar serbest meslek sahibini ihtiva etti ini belirtmektedir 36. Nitekim, Faruk Sümer, bu konuda yazd bir makalede, Anadolu ya gelen Türkler in ziraî hayatla tan k olduklar n izah etmektedir. Türkler in yerle ik hayat ve faaliyetleri ile yak n bir münasebet kurmalar n Gök-Türkler ça na ba lamaktad r. Gök-Türkler in göçebe olmakla beraber, çiftçili e ehemmiyet verdi i görülür. Gök-Türk hükümdar Kapgan Kagan ( ), bar anla mas n n yap labilmesi için ileri sürdü ü artlar aras nda; Çin den bir milyon kile dar, üç bin adet çiftçilik aleti ve çok miktarda demir istemi ti 37. X. Yüzy l slâm müellifleri, Türklerin önemli bir kolu olan O uzlar n, bir bölümünün göçebe, bir bölümünün yar göçebe, bir bölümü de ehir ve köy hayat sürdüklerini söylemektedir 38. Nitekim, Vilâyet-nâme nin bir kayd na göre, Aksarayl Mollâ Sadeddîn denilen bir bilgin, bir y l Kayseri ye giderken Açuksaray Köyü ne vard. Halk yaylaya ç km t, köy ss zdi 39. Görülen odur ki, halk n yar göçebe durumu en az ndan yer yer Selçuklu Anadolusu nda da devam etmekteydi. Tabiat yla bu durum yeti tirilen ürün profilini etkilemi olmal d r. Köylerle ilgili, bn Sa îd, Selçuklu devletinde i harap olmu köy oldu unu kaydediyor. Bu rakamlar abart l olabilir. Söz konusu rakam oldu u gibi kabul etmesek dahi, bir gösterge olmad n da söylemek yanl olur 40. El-Ömerî nin XIV. yüzy lda birçok beylik için verdi i köy say s ndan, özellikle Bat Anadolu da k rsal alanlar n nüfusunun yo un oldu u anla lmaktad r 41. Topra n da l m na gelince, daha Anadolu'da yapt klar ilk fetihlerden itibaren Selçuklular, vaktiyle Horasan'a indiklerinde zengin toprak sahipleriyle halk kitleleri aras nda gördükleri büyük uçurumu, Bizans aristokrat toprak sahipleriyle yerli ahali aras nda da gördüler. Bu sebeple herhangi bir sosyal krizden sak nmak maksad yla, kendi geleneklerine de uygun olan mîrî toprak rejimi ile askerî iktâlar sistemini uygulamaya ba lad lar. Hatta XIII. yüzy la kadar feodal bir sistemin olu mas na da 36 E. Merçil, Meslekler, s Faruk Sümer, Anadolu ya Yaln z Göçebe Türkler mi Geldi?, Belleten, 96, (1960), s Faruk Sümer, Anadolu ya Yaln z Göçebe Türkler mi Geldi?, s Vilâyet-nâme (Menak b- Hünker Hac Bekta - Veli), haz rlayan: Abdulbaki Gölp narl, stanbul 1958, s Cahen, Osmanl lardan Önce Anadolu, s El-Ömerî, Denizli de bulunan köylerin ve çiftliklerin adedinin dört yüz civar nda oldu unu söyler. Bkz. Al-Umarî s Bericht über Anatolien in seinem werke Masâlîkü l-ebsâr fî mamâlik al-am-sâr, n r. Franz Taeschner, Leipzik, 1929, s. 44; Türkçe Türkçe terc., Ya ar Yücel, Anadolu Beylikleri Hakk nda Ara t rmalar I, Ankara 1991², s Ayr ca bkz. Cahen, Osmanl lardan Önce Anadolu, s. 115.

17 3 engel olabildiler 42. Fetholunan bütün topraklar, slâm hukuku gere ince do rudan do ruya devletin mal telakki ediliyordu. Bununla birlikte baz artlar alt nda özel mülkiyet de kabul olunmu tu, ama bu tip mülkiyet önemli bir miktar te kil etmiyordu. Özel mülkiyet bahçeleri, ba lar ve ehirlerle köylerin yak nlar nda bulunan bu day ve arpa tarlalar n içine al yordu 43. Bu özel mülkiyetin yan nda ba ka bir çe it mülkiyet daha vard ki, devlet hizmetindeki baz ah slara hükümetçe temlik edilmi ti 44. Dîvanî malikâne diye adland r lan bu çe it toprak mülkiyeti ne sat labilir, ne ba lanabilir ne de miras yoluyla intikal edebilirdi. Selçuklular n bu toprak hukukunun zaman zaman sars nt lara u rad mü ahede edilmektedir 45. XIII. yüzy l n ilk çeyre inden itibaren ise toprak rejimi bozulmaya ve özel mülkiyet veya vak flar geli meye ba lam t 46. Ziraata etki eden bir ba ka unsur da iklimdir. Anadolu orta iklim ku a içinde yer alan ve oldukça kütlevi bir kara parças d r. Anadolu sene içinde esas itibariyle iki farkl hava kütlesinin tesiri alt ndad r. K n kutbi, yaz n ise tropikal men eyli hava kütlelerinin tesiri alt na girer. Yükselti ve büyük seviye farklar na, s ra da lar n uzan na, kara ve denizlerin da l na, kontinentaliteye ba l olarak yay l sahalar ve hususîyetleri itibariyle büyük de i iklikler göstermesi yeti tirilen mahsulün çe itlili inin ba l ca sebeplerinden biridir. Türkiye, bugün oldu u gibi, Selçuklu ziraî hayat n do rudan etkileyen üç büyük iklim bölgesine ayr lmaktayd ; Akdeniz, Karadeniz ve step iklimleri 47. Özellikle kuru tar m n yap ld alanlarda, bahar ve yaz ya murlar n n olumlu etkisi bilinmektedir. Anadolu nun ya karakteri, zaman zaman azl yla, zaman zaman da çoklu uyla çiftçileri zor durumda b rakabilmekteydi 48. Ya lar n etkisi bu ekildeyken, k mevsiminin sertli i de ziraat olumsuz etkileyen bir ba ka etkendir. Kar ya lar topra n su ihtiyac n kar lamak için oldukça önemliyken, özellikle so uk ve 42 Ahmet Ya ar Ocak, Babaîler syan : Alevîli in Tarihsel Altyap s Yahut Anadolu da slâm-türk Heterodoksisinin Te ekkülü, stanbul 2000³, s Osman Turan, Türkiye Selçuklular nda Toprak Hukuku, Mîrî Topraklar ve Hususî Mülkiyet ekilleri, Belleten, 48, (1948), s Ayr ca bkz. leride sulama. 44 Turan, Toprak Hukuku, s Ocak, Babaîler syan, s Ocak, Babaîler syan, s Süha Göney, Türkiye Ziraat n n Co rafi Esaslar, stanbul 1987, s Bkz. leride sulama.

18 4 don, ilk baharda, çiçek açan ve filiz veren mahsulü olumsuz etkiler. Yine hasad son bahara kalan ürünler de bu durumdan pay n almaktad r 49. Nitekim, XIII. yüzy l co rafyac s Zekeriyâ Kazvînî, Anadolu nun k lar n n uzun ve iddetli oldu unu insanlar ve hayvanlar k r p geçirdi ini kaydetmektedir 50. El-Ömerî de ayn do rultuda Rum (Anadolu) diyar nda k lar n çok so uk oldu unu belirtmektedir 51. Ayr ca, 568/1172 Eylül ay nda Sivas ta, zamans z bir ekilde ya mur ve kar ya mas üzerine havalar aniden so umu, asmalar, zeytin a açlar, pamuk ve susam gibi ürünler so uktan kavrularak mahvolmu tur 52. Yine, 633/1235 y l n n kas m ndan 1236 ubat n n ortas na kadar ba lar, meyve a açlar n ve F rat nehrini donduran iddetli bir k olmu tu 53. Ziraata zarar veren bir ya biçimi de doludur. 623/1226 y l nda Musul ve el-cezîre bölgesinde iddetli bir dolu bütün ekinleri mahvetmi tir Bkz. leride üzüm. 50 Âsârü'l-bilâd ve ahbârü'l-ibâd, Daru Sad r, Beyrut (t.), s. 530, Masâlîkü l-ebsâr, Arapça metin, s. 23; Türkçe terc., Y. Yücel, Anadolu Beylikleri Hakk nda Ara t rmalar I, s Süryani Mihail, Süryani Patr k Mihail in Vekâyi-Nâmesi, Türkçe terc. Hrant D. Andreasyan, (TTK ad na tercüme edilmi henüz yay mlanmam t r.), s Gregory Abû l-farac (Bar Habraeus), Gregory Abû l-farac Tarihi, Süryaniceden ngilizceye trc. Ernet A. Wall s Budge, Türkçeye trc. Ömer R za Do rul, Ankara 1999, II, s bnü l Esîr, slâm Tarihi el-kâmil Fi t-tarih Tecümesi, Türkçe terc. Ahmet A rakça, Abdülkerim Özayd n, stanbul 1987, XII, s. 435.

19 5 B R NC BÖLÜM Z RAAT ARAÇ-GEREÇLER VE Z RAAT TEKN KLER A. SULAMA Akdeniz iklimi artlar nda büyük ölçüde Tabiî tar m üretiminin belli ba l unsurlar ndan biri, ikili rotasyon sistemi, yani topra n yap s ve düzensiz ya murlar n etkisini önlemek için topra n bir k sm n n nadasa b rak lmas usulüdür 55. Bu durumda sulama, ziraat n en önemli unsurudur. Ziraat yap lan alanlarda verimi artt rmak için sulama yap l r ve bu i için umumîyetle kanallar kullan l rd. Verimsiz topraklardan bile, suland nda iyi ürün almak mümkün olabiliyordu. slâm co rafyas nda, sulak araziden al nan ö ürle, susuz araziden al nan ö ür aras ndaki farkl l k da sulaman n getirdi i verimlilikten kaynaklan yordu 56. Türkiye Selçuklular döneminde de sulamaya ayn önem verilmekteydi. Özellikle, hususî mülkiyete sahip topraklarda sulama sistemleri daha geli mi olmal idi. Muhtemelen, özel çal malara ve uzun vadeli itinaya muhtaç olan, ba, bahçe ve meyveliklerin yeti mesi için Selçuklu Devleti, ehir ve kasabalar civar nda özel mülkiyete izin verilmi ti 57. Bu durum vakfiyelerde, ehir ve kasabalar civar ndaki yerlerin hep Müslüman ve H ristiyan reayan n mülkü olarak gösterilmesinden de anla l r. Bu topraklardan, arazinin verim kabiliyetine, nehir, kanal veya dolapla sulama vaziyetine göre de i en miktarda örfî ve er î vergiler al nmaktayd 58. Kaynaklardan, özellikle nüfuzlu ki ilerin ba sahibi olabildi i de 55 Ünal Nalbanto lu, Osmanl Toplumunda Tar m Teknolojisi, Art -Ürün ve Kent Ekonomisi, Türkiye ktisat Tarihi Semineri (8-10 Haziran 1979), ed. Osman Okyar, Ankara 1979, s Sait Polat, Mo ol stilas na Kadar Türkiye Selçuklular nda çtimai ve ktisadi Hayat, (M.Ü. Türkiyat Ara t rmalar Enstitüsü Bas lmam Doktora tezi), stanbul 1997, s Turan, Toprak Hukuku, s. 560; Mustafa Akda, Türkiye nin ktisadi ve çtimai Tarihi I ( ), stanbul 1974, s Turan, Toprak Hukuku, s. 560; Mustafa Akda, Türkiye nin ktisadi ve çtimai Tarihi I ( ), s. 18.

20 6 anla lmaktad r. Bu ki ilerden baz lar, Hüsâmeddîn Çelebi 59, Emîr Necmeddîn Dizdâr 60, Saraç Celâleddîn 61 dir. Bu örnekleri vakfiye kay tlar ndan daha da ço altmak mümkündür. Kiramana Hatun un ba sahibi olarak zikredilmesi, kad nlar n da mülk sahibi olabildi ini göstermektedir 62. Anla lan odur ki, ba, bahçe ve meyvelikler daha sistemli sulanmakta idi. Kaynaklara göre bu dönemde, akar sular ba dan ba a dola p 63, gül bahçeleri yeti tirmekte, çiçekleri ve meyveleri canland rmakta 64, elma ve narlar ço altmakta idi 65. Mevlânâ n n, Bu güzel dala su ver de tazelendir! imdi ikisi de ye il ama sonuna bak. Bu sonunda bir eye yaramaz, öbürü ise meyve verir. Ba n suyu buna helâldir, ona haram. Aradaki fark sonunda görürsün vesselâm. Adalet nedir? A açlara su vermek. Zülüm nedir? Dikeni sulamak. Adalet, bir nimeti yerine koymakt r, her su çeken tohumu sulamak de il eklindeki beyitleri de bu yöndedir 66. Ayr ca Mevlânâ, Madem ki fidan diktin onu sula demektedir Ahmed Eflâkî, Âriflerin Menk beleri, Türkçe terc. Tahsin Yaz c, stanbul 1989, I, 123, 231, 617, II, s. 47, 161, 175. Hüsâmeddîn Çelebi, Mevlânâ n n en önemli müridi ve ölümünden sonra, dergâh n n posni inini devralan ki idir. Bkz. Eflâkî, s.xlviii. 60 Eflâkî, II, s Refet Yinanç, Sivas Abideleri ve Vak flar, Vak flar Dergisi, 22, (1991), s Eflâkî, I, s Kiramana Hatun, Sultan Veled in süt annesi olarak kaydedilmi tir. Bkz. Eflâkî, II, s Vakfiye kay tlar ndan Konya da mülkü bulunan, Salihe ve Melek Hatun, Abdullah k z Meryem gibi bir çok kad n mülk sahibine rastlanmaktad r. Bkz. Osman Turan, Selçuklu Devri Vakfiyeleri III, Celâleddîn Karatay, Vak flar ve Vakfiyeleri, Belleten, XII/45, (1948), s Kad nlar n mülk sahibi olabilmesi, hususî mülkiyetin varl konusunda önemli bir bilgidir. Zira, Osmanl Devleti uygulamalar ndan anla ld na göre, kad nlara ikta sahibi olma imkân verilmiyor idi. Selçuklu Devletinin de benzer uygulamalar yapt n dü ünürsek, Kiramana Hatun un ikta sahibi de il hususî mülk sahibi oldu u daha do ru olmal d r. Osmanl Devleti, Kocas ölen kad n n erkek evlad yoksa, elinden tarla arazisini al r ve ba ka bir köylüye aktar r. E er dul kad n, o ullar çal ma ça na gelinceye kadar rgatla idare edebilirse, onu bîve ad yla i letmenin sahibi tan yabilirdi. Bkz. Halil nalc k, Osmanl mparatorlu u toplum ve ekonomi, stanbul 1993, s Mevlânâ, Mevlânâ n n Rubaileri, Türkçe terc. Nuri Gençosman, stanbul 1997, s Eflâkî,I, s Eflâkî, I, s Mevlânâ, Mesnevi, Türkçe terc. Veled zbudak -Gözden geçiren Abdulbaki Gölp narl, stanbul 2001,V, s Mesnevi, IV, s. 62.

AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi

AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi Dan man: Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Afyonkarahisar 2006 AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER

Detaylı

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI Numan ARAS YÜKSEK L SANS

Detaylı

Türkmen İktisat Tarihi

Türkmen İktisat Tarihi BOLŞEVİK ESARETİNDEN ENERJİ İMPARATORLUĞUNA Türkmen İktisat Tarihi Prof. Dr. Güngör TURAN Doç. Dr. Ahmet DiNÇ Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H Bol evik Esaretinden Enerji

Detaylı

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd 1 17.04.2012 16:04:00 Diyanet leri Ba kanl Yay nlar / 581 lmî Eserler / 92 Tashih Altan ÇAP Mehmet Ali SOY Bask Takip Hac Duran NAMLI Bask Takip Mücella TEK N Emre

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU KARABÜK-2012 K A R A B Ü K 2 0 1 1 Y I L I L Ç E V R E D U R U M R A P O R U K A R A B Ü K - 2012 HAZIRLAYANLAR Mehmet Ali

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri

Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri Yard.Doç.Dr. Yonca ANZERL O LU Özet: Türk Ocaklar n n kapanmas sonras nda 1931 y l nda Bükre Elçili ine atanan Hamdullah Suphi görevine ba lad andan

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum EYLÜL 2010 YIL 32 SAYI 380 ISSN 1300-1566 Yansan da yang n söndürmek sana dü üyor, Vicdan n sana kendini ate e at diyor; Ate sürekli harl yor, alevler co uyor, Tulumban al yeti ki, herkes seni dü lüyor.

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun)

(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun) ABDALÂN-I RÛM DAN G RESUNLU YAKUP HAL FE (ZAV YES VE DERBEND ) (From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun) Mehmet FATSA* ÖZET Biz bu çal flmam zda Karadeniz bölgesinin

Detaylı

Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r.

Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r. K saca Elaz Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r. Do uda Bingöl, kuzeyde Keban Baraj Gölü ve Tunceli,

Detaylı

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ D Z S : 6 ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES 2007 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES KÜLTÜR

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

KOMÜNAR. May s-haziran-temmuz 2011 l-6 Say 50. Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi. Sosyalizmden Ku ku Duymak nsandan ve Onun Gelece inden Ku ku Duymakt r

KOMÜNAR. May s-haziran-temmuz 2011 l-6 Say 50. Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi. Sosyalizmden Ku ku Duymak nsandan ve Onun Gelece inden Ku ku Duymakt r KOMÜNAR 2005 Sosyalizmden Ku ku Duymak nsandan ve Onun Gelece inden Ku ku Duymakt r May s-haziran-temmuz 2011 l-6 Say 50 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi NDEK LER... DÜ ÜNCE DÜNYASININ EVR MSEL GEL...3 THRACILI

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

ZEKÂT REHBER. Pratik Bilgiler. Prof. Dr. Ali ÖZEK M. Ü. lahiyat Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi slâmî limler Ara t rma Vakf Ba kan

ZEKÂT REHBER. Pratik Bilgiler. Prof. Dr. Ali ÖZEK M. Ü. lahiyat Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi slâmî limler Ara t rma Vakf Ba kan SLÂMÎ L MLER ARA TIRMA VAKFI Ara t rma ncemele Dizisi: 11 5. Bask, stanbul 2003 ZEKÂT REHBER Pratik Bilgiler Yay na Haz rlayanlar: Dr. smail KURT Seyit Ali TÜZ Dizgi: SAV Dizgi Merkezi Prof. Dr. Ali ÖZEK

Detaylı

Haramlar ve Helâller

Haramlar ve Helâller Ondördüncü Bölüm Haramlar ve Helâller I. LKE ve AMAÇLAR Aklî ve hissî birçok üstün yetenekle donat l p sayg de er bir varl k olarak yarat lan ve yeryüzünün bütün nimetleri emrine tahsis edilen insan n,

Detaylı

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN T.C. CLE ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü GAP BÖLGES NDEK B TK KORUMA UYGULAMALARINA A T SORUNLARIN BEL RLENMES Emin KAPLAN YÜKSEK L SANS TEZ TK KORUMA ANAB M DALI YARBAKIR Eylül 2014 T.C. D

Detaylı

T.C. FIRAT ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI H LAL- AHMER TE K LATININ KURULU U VE TE K LATLANMASI YÜKSEK L SANS TEZ

T.C. FIRAT ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI H LAL- AHMER TE K LATININ KURULU U VE TE K LATLANMASI YÜKSEK L SANS TEZ T.C. FIRAT ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI H LAL- AHMER TE K LATININ KURULU U VE TE K LATLANMASI YÜKSEK L SANS TEZ DANI MANI Doç. Dr. Erdal AÇIKSES HAZIRLAYAN Mehmet POLAT ELAZI

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar da Bahçe Esteti i

Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar da Bahçe Esteti i Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar da Bahçe Esteti i N A C Y E T U R G U T Araflt rmac - Master Art Kanuni Sultan Süleyman dan, IV Murad a kadar sekiz 1 padiflah devri yaflayan Azîz Mahmud Hüdâyî, (1543-1628)

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı