TÜRK YE SELÇUKLULARI NDA Z RAÎ HAYAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE SELÇUKLULARI NDA Z RAÎ HAYAT"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜN VERS TES TÜRK YAT ARA TIRMALARI ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI ORTAÇA TAR H B L M DALI TÜRK YE SELÇUKLULARI NDA Z RAÎ HAYAT (Yüksek Lisans Tezi) Haz rlayan Ali ÇAKMAK stanbul 2005

2 T.C. MARMARA ÜN VERS TES TÜRK YAT ARA TIRMALARI ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI ORTAÇA TAR H B L M DALI TÜRK YE SELÇUKLULARI NDA Z RAÎ HAYAT (Yüksek Lisans Tezi) Haz rlayan Ali ÇAKMAK Tez Dan man Yrd. Doç. Dr. Osman G. ÖZGÜDENL stanbul 2005

3

4 II Ç NDEK LER Ç NDEK LER... II ÖNSÖZ... V KISALTMALAR...VI KAYNAKLAR... VII G R...1 B R NC BÖLÜM Z RAAT ARAÇ-GEREÇLER VE Z RAAT TEKN KLER A. SULAMA...5 B. SU DOLABI...14 C. GÜBRELEME...17 D. SABAN VE TARLA SÜRME...21 E. TOHUM...25 F. BEL, ORAK, KAZMA, KÜREK, BUDAMA BIÇA I...27 G. BAHÇE Z RAATI...29 H. A ILAMA BA CI-BA BEKÇ S...32 J. HARMAN...33 K. DE RMEN...37 L. MENGENE-HÂNE...45 M. STOKLAMA VE AMBAR...47 N. GIDA SAKLAMA YÖNTEMLER...50 O. ZARARLI HA ERAT VE BUNLARLA MÜCADELE...51

5 III K NC BÖLÜM YET T R LEN Z RAAT ÜRÜNLER A. TAHILLAR Bu day Arpa Çavdar Yulaf M s r ve Dar Pirinç...67 B. YA B TK LER Keten Susam Zeytin...70 C. PAMUK...72 D. HA HA VE H NT KENEV R...74 E. EKER...77 F. BAKLAG LLER Bakla Burçak Fasulye ve Börülce Mercimek Nohut...85 G. TURPG LLER Turp algam Havuç Kereviz...88 H. SO ANLI SEBZELER (ZAMBAKG LLER) So an Sar msak P rasa KABAKG LLE Kabak...91

6 IV 2. H yar Kavun Karpuz Ebucehil Karpuzu...96 J. D ER SEBZELER...97 K. BAZI BAHARATLAR VE TOHUMLAR...98 L. MEYVELER Al ç Armut Ayva Badem Ceviz Dut Elma Erik F nd k F st k Hurma ncir Kay s Keçiboynuzu Kestane Nar Sumak eftali Turunçgiller Üzüm M. A AÇ VE ORMAN Z RAATI N. Ç ÇEK Z RAATI SONUÇ B BL YOGRAFYA EKLER

7 V ÖNSÖZ Türkiye Selçuklu devleti orta iklim ku a nda, geni bir alana yay lm ve çe itli etnik kökene sahip insan topluluklar n bir çat alt nda toplam t. Selçuklular, slâm ülkelerine hâkim olmalar yla slâm medeniyetiyle, Anadolu nun fethiyle de binlerce y ll k Anadolu medeniyetiyle etkile ime girmi lerdir. üphesiz, Türkiye Selçuklular n n kendine özgü bu yap s içerisinde, ziraat hayat n da pay na dü eni alm t r. Biz belki de bu konuda ilk müstakil ara t rma olan bu çal mam zda, Türkiye Selçuklular zaman ndaki ziraat hayat n ortaya koymaya çal t k. Az olan bu devrin kaynaklar içinde, vekayinâmelerden, özellikle ziraat teknikleri ile ilgili fazla bilgi elde edemedik. Özellikle Mevlânân n eserleri ba ta olmak üzere devrin edebî kaynaklar ziraat konusunda çok bilgi sahibi olmam z sa lad. Ayr ca ne redilmi vakfiye, kitâbe, mülk-nâme, temlik-nâme gibi vesikalar özellikle ziraî yap lar n tespitinde önemli rol oynad. Bat l seyyahlardan bekledi imiz oranda bilgi edinemesek de, seyahatnameler ve co rafya eserlerinde verdikleri bilgilerle dönemin ziraî hayat n tespit etmemizde önemli bilgiler sa lad. Bu çal ma iki k s mdan olu maktad r. Birinci bölümde Türkiye Selçuklular zaman nda kullan lan ziraat araç ve gereçleri ile uygulanan ziraî teknikler incelenmi tir. kinci bölüm ise Türkiye Selçuklular zaman ndaki ziraat ürünlerine ayr lm t r. Çal mam z n ismi zaraî hayat olmas na ra men, k s tl zaman, köy hayat ve ziraatla ilgili vergiler gibi konulara, çal mam zda yeterince yer vermemizi engellemi tir. Bu konular ileriki çal malar m za b rakmay uygun gördük. Özellikle tez konusunun tespit edilmesinde, çal man n her safhas nda yard m ve tavsiyelerini esirgemeyen dan man hocam Yrd. Doç. Dr. Osman Gazi Özgüdenli ye te ekkür etmek isterim. Konumuzla ilgili ngilizce ve Frans zca eserlerin tercümesini yapan karde im Salih Çakmak a, Farsça eserlerin tercümesini yapan Gökhan Alkaya ve. Murat Soyer e ve Arapça eserlerin tercümesini yapan Mustafa Kaçmaz a te ekkür ederim. Ali ÇAKMAK

8 VI KISALTMALAR A. : Arapça b. : bin Bkz., bkz. : Bak n z Cm : santimetre D A : Türkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi E.Ü.S.B.E. : Ege Üniversitesi Otsal Bilimler Enstitüsü Far. : Farsça h. : hicrî y l kg : kilogram km : kilometre Kr. : kar la t r n z m. : miladî y l M.Ü. : Marmara Üniversitesi öl. : Ölüm y l n r. : ne reden takr. : takriben TDKY : Türk Dil Kurumu Yay n TTKY : Türk Tarih Kurumu Yay n Türkçe.trc. : Türkçe tercüme (t.) : tarihi yok vb. : ve benzeri yay. : yay nlayan

9 VII KAYNAKLAR Türkiye Selçuklular tarihi, yerli kaynaklar n azl ve yetersizli i yüzünden, birçok mesele henüz karanl klar içindedir. Selçuklular n yaln z siyasî tarihi de il, sosyal, dinî, kültürel faaliyetlerini de ayd nlatmak için, bize kadar gelen kaynaklar yeterli de ildir. Bir devletin tarihini incelerken, bizzat onun b rakt kaynak ve vesikalar üphesiz birinci derecede önemlidir. Halbuki çe itli sebepler yüzünden Selçuklulardan az malzeme intikal etmi bulunmaktad r. Bunlar aras nda Türkiye Selçuklular döneminde ziraî hayat n; kullan lan teknikler, araç gereç ve yeti tirilen ürünlerin belirlenmesi aç s ndan çe itli vas fta kaynaklardan faydalan lma a çal lm t r. Bu kaynak taramas s ras nda içinde vakayinâmelerin yan s ra edebî eserler, mektuplar, menak b-nâmeler, fütüvvetnâme, vakfiyeler, seyahatnâmeler ve co rafî eserler önemli yer tutmu tur. Vekâyinâmeler: Türkiye Selçuklular devri kaynaklar aras nda yer alan en önemli eserlerden birisi bn Bîbî nin kaleme ald el-evâmirü'l-'alâ'iye fi'1-umûr il-'alâ'iye dir. Müellif ran as ll d r. I. Alâeddin Keykubâd zaman nda Konya ya gelerek Selçuklu devletinin hizmetine giren bir ailenin çocu udur. bn Bibî Türkiye Selçuklular devrinin canl ahitleri aras ndad r ve eserini 679 /1281 y l sonlar nda yazm t r. Bu eser siyasî tarihin yan s ra saban, a lama, harman, meyveler, a aç ve çiçek konular için çal mam z n ba ta gelen kaynaklar ndan biridir. 1. Türkiye Selçuklular devrininde ya am müelliflerden biri de Kerîmüddîn Mahmûd b. Muhammed Aksarayî'dir. Aksarayî de Selçuklu Devleti'nin hizmetinde bulunmu ve eseri Müsameretü l-ahbâr ve Müsayeretü l-ahyr ' 723/l323 y l nda yazm t r. Bu eser baz ziraat aletleri, harman, ambar, zararl ha arat, meyve, a aç ve çiçek konular nda çal mam za kaynak olmu tur 2. 1 bn Bîbî, el-evamilü'l-alaiyye fi'l-umuri'l-alaiyye (Selçuknâme), Türkçe terc. Mürsel Öztürk, Ankara Aksarayî, Kerîmüddîn Mahmud-i, Müsameretü l-ahbâr, Türkçe terc. Mürsal Öztürk, Ankara 2000.

10 VIII Konumuzla ilgili selçuklu kaynaklardan biri de Farsça Anonim Selçuk-nâme ad yla bilinen eserdir. 765/ y l na kadarki olaylar ihtiva eden Selç knâme de baz tah l fiyatlar n vermesi d nda ziraat hakk nda çok az bilgi bulunmaktad r 3. Büyük slâm tarihçilerinden biri olan bnü l Esir (öl. 1233)'in eseri el-kâ nil fi'ltârih ola an üstü durumlarda tespit edilmi baz tah l fiyatlar ve ziraat olumsuz etkileyen; kurakl k, çekirge istilas gibi baz durumlar n tespiti aç s ndan çal mam za kaynak olmu tur 4. Gregorius Ebu'l-Ferec (/ ), daha ziyade Barhebraeus ad yla tan nan ve baba taraf ndan Yahudi olan tarihçi, kendi zaman nda Süryanî edebiyat n n en önde gelen isimlerinden biridir. Müellif bnü l- brî olarak da tan n r. Onun Süryanice yazd eserinden, k s tl da olsa, Anadolu nun iklimi ve bu day stokla mas konular nda ki bilgilerden yararlan lm t r 5. Konumuzla ilgili kaynaklardan biri Bizansl tarihçi Niketas Khoniates'in eseri Historia, çal mam z için baz meyve, sebzenin tespiti aç s ndan faydal olmu tur. Niketas saray memuriyetlerinde ve idarî görevlerde bulundu ve 1213'de znik'de öldü. Türk tarihi aç s ndan Niketas' n eseri Türkiye Selçuklu sultan I. Mes'ûd ( ) devliyle, Sultan II. K l ç-arslan ( ) hakk nda verdi i bilgiler bak m ndan önemli kaynakt r 6. Edebî Kaynaklar: Konumuzla ilgili en önemli kaynaklar Mevlânâ Celâleddîn Rumî ( )'nin eserleridir. Bu eserler ziraat teknikleri, ziraat aletlerinin tespiti, yeti en ürünler ve bu ürünlerin kullan m ekilleri hakk nda önemli da bilgiler vermektedir. Bu yönüyle Mevlânâ, dönemin ziraat hayat n tasvir etmeye gayret etti imiz çal mam z n temel 3 Anadolu Selçuklular Devleti Tarihi: Tarih-i âl-i Selçuk, n r. ve Türkçe trc. Feridun Nafiz Uzluk, Ankara bnü l Esîr, slâm Tarihi. el-kâmil fi t-tarih Tecümesi, Türkçe terc. Ahmet A rakça- Abdülkerim Özayd n, stanbul Abû l-farac, Gregory (Bar Habraeus), Gregory Abû l-farac Tarihi, Süryaniceden ngilizce ye trc. Ernet A. Wall s Budge, Türkçe ye trc. Ömer R za Do rul, Ankara Niketas Khoniates, Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), Türkçe terc. Fikret I ltan, Ankara 1995.

11 IX kayna olmu tur. Çal mam z s ras nda kulland m z Mevlânâ'n n eserlerinden birisi Dîvân 'd r 7. Abdülbakî Gölp narl, Mevlânâ'n n dîvân n Konya Müzesinde bulunan Osmano lu Hasan taraf ndan y llar nda yaz lan nüshay esas alarak Türkçe tercümesini yay nlam t r. Yedi cilt hâlinde Kültür Bakanl nca yay nlanan bu tercüme konumuz aç s ndan çok faydal olmu tur. Mevlânâ'n n çal mam za konu olan ve adeta iskeletini olu turan di er eserleri Mesnevi 8, sözlerinin topland Fîhi mâ fih 9 ve yedi ö ütten olu an Mecâlis-i Sab a d r 10. Sultan Veled ( )'in btidâ-nâme (Veled-nâme) 11, Maârif 12 adl eserlerinden yararland k. Bu eserlerle Sultan Veled, babas Mevlânâ kadar olmasa da sulama, a lama gibi baz konulardaki mü küllerin halledilmesinde çal mam za önemli ölçüde kaynakl k etmi tir. Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat n n ilk ve önemli temsilcilerinden olan Yunus Emre ( ) Anadolu nun siyasî ve ekonomik meseleler yüzünden bunal m içerisinde oldu u bir ça da ya am t r. Yunus Emre nin çal mam z s ras nda kulland m z divân 13 de irmen, su dolab, gül ziraat gibi pek çok konuda çal mam za tahminlerimizin üstünde kaynakl k etmi tir. Mevlânâ Celâleddîn Rumî ve etraf ndakiler hakk nda yaz lm önemli kaynaklardan biri Risâleyî Sipehsâlâr 14 adl eserdir. Bu eser Mecdeddîn Ferîdûn b. Ahmed Sipehsâlâr (öl. takr. 1312) taraf ndan kaleme al nm t r. Bu eser özellikle pirinç konusunda çal mam za kaynakl k etmi tir. Menak b-nâmeler: 7 Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân- Kebîr, haz rlayan: Abdülbâkî Gölp narl, Ankara Mevlânâ, Mesnevi, Türkçe terc. Veled zbudak -Gözden geçiren Abdulbaki Gölp narl, I-VI, stanbul Mevlânâ Celaleddîn-i Rumi, Fîhi mâ fih, Türkçe terc. Abdulbaki Gölp narl, stanbul Mevlânâ, Mecâlis-i Sab a: Yedi Ö üt, Türkçe terc. Mehmet Hulisi, stanbul Sultan Veled, btidâ-nâme, Türkçe terc. Abdülbâkî Gölp narl, Ankara Sultan Veled, Maârif, Türkçe terc. Meliha Ü. Ambarc o lu, stanbul 1984³. 13 Yunus Emre, Yunus Emre Divan, haz. Mustafa Ta ç, I-IV, Ankara Ferîdûn bin Ahmed-i Sipehsâlâr, Mevlânâ ve Etraf ndakiler, Risale, Türkçe terc. Tahsin Yaz c, stanbul 1997.

12 X Mevlânâ n n tan nm biyograf emseddîn Ahmed el-eflâkî el-ârifî (öl. 1360) taraf ndan h /m. 1318/ tarihleri aras nda kaleme alman Menakibü'lârifîn 15 çal mam z n önde gelen kaynaklar ndan biridir. Ancak Ahmed Eflâkî, Sipehsâlâr n Risâlesi ni büyük ölçüde iktibas etmi tir. Çal mam z s ras nda kulland m z menak b-nâne türündeki bir eser de Vilâyetnâme dir 16. Hac Bekta - Velî ve Bekta ilerle ilgili önemli kaynaklardan olan eser, saban, tah llar, baklagiller gibi baz konularda çal mam za kaynakl k etmi tir. Dönemimizden bir as rdan fazla bir zaman sonra yaz lm olmas na ra men, Elvan Çelebi nin kaleme ald Menâk bu l-kudsiyye fî menâs bi l-ünsiye 17, Baba lyâs- Horasânî ve sülâlesinin menkabevî tarihini ihtiva etmesi bak m ndan kaynaklar m z aras na girmektedir. Mün eat Mecmualar : Faydaland m z kaynaklardan biri olan Mevlânâ'n n, Mektublar 18 ad alt nda yay nlanan eseridir. lhanl veziri Re idüddîn Fazlullah- Hemedânî ( )'in eserlerinden biri de Mukatebât- (veya Mün e'ât- ) Re îdî 19 ba l alt ndaki mektuplar d r. Re îdüddîn muhtelif emirlere, o ullar na ve öteki memurlara devlet i leri konusuyla nasihatleri da ihtiva eden mektuplar yazm t r. Bu eser Anadolu'nun iktisadî tarihi yan s ra meslekler ile ilgili bilgiler de içermektedir. Çal mam za, sulama ve Anadolu da yeti en baz meyvelerle ilgili kaynakl k etmi tir. O. Turan' n yay nlad Resmî vesikalar ile ilgili eserin 20 bir k sm n da mün eat mecmualar te kil eder. Ayr ca bu eserde men ur, fetih-nâme ve muahede-nâmelerde bulunmaktad r. Ancak ad geçen eserde konumuz aç s ndan pek bilgi içermemektedir. Fütüvvetnâmeler: 15 Ahmet Eflâkî, Âriflerin Menk beleri, I-II, Türkçe terc. Tahsin Yaz c, stanbul Vilâyet-nâme (Menak b- Hünker Hac Bekta - Velî), haz rlayan: Abdulbaki Gölp narl, stanbul Elvan Çelebi, Menâk bu l-kudsiyye fî menâs bi l-ünsiye Baba lyâs- Horasânî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi, haz. smail E. Erünsal, Ahmet Ya ar Ocak, Ankara Mevlânâ Celaleddîn, Mektuplar, Türkçe terc. ve haz. Abdülbaki Gölp narl, stanbul Re idüddîn Fazlullah- Hemedânî, Mukatebât- Re îdî, n r. Muhammed efi, Lahore Osman Turan, Türkiye Selçuklular Hakk nda Resmî Vesikalar, Ankara 1988

13 XI XIII. yüzy lda ve Anadolu'da yaz ld öne sürülen Türkçe bir eser, Fütüvvetnâmedir. Müellifi Çoban o lu Halil'in o lu Yahya Burgazî olarak kabul edilmektedir. Eser muhtemelen Halep-Antalya bölgesinde yaz lm olmal d r. Bu eser hangi meslek sahiplerine fütüvvet verilmeyece ini aç klamas yla çal mam za konu olmu tur. Tasavvufî eserler: Faydaland m z tasavvufî eserlerden biri, Hac Bekta - Velî nin Makalat 21 adl eseridir. Harman, bostan korkulu u gibi konularda eserimize kaynakl k etmi tir. Hac Bekta Velî nin, bir di er tasavvufî eseri de Besmele tefsiri dir 22. Seyahatnameler: Selçuklu Anadolusu, do ulu ve bat l birçok seyyah n yol güzergah na denk gelmi tir. Ancak bu seyyahlar n eserlerinin, konumuza bekledi imizin alt nda kaynakl k etmi olduklar n söylemek yeride olur. Bunlar n içinde Türkiye Selçuklular n n kurulu undan hemen önce y llar nda yapt seyahat s ras nda Güneydo u Anadolu'dan geçmi olan do ulu seyyah Nâs r- Husrev 23 orman ziraat nda baz üretim teknikleri aç s ndan çal mam za kaynakl k etmi tir. XIII. yüzy l n ortalar na do ru ve ikinci yar s nda Selçuklu Anadolusu na seyahat eden Bat l seyyahlar William Von Rubruck ( ve Marco Polo (1254-takr. 1324) 25 dur. Bu seyyahlar ülkenin demografik yap s ve dinî hayat hakk nda yer yer önemli malumat verirken konumuzla ilgili birkaç küçük konu d nda, hemen hiç bilgi vermemektedirler. Do ulu seyyahlardan bn Battuta 26 ise konumuzla ilgili olarak birçok yönlerden faydal bilgiler vermi tir. Co rafî Eserler: 21 Hac Bekta Veli, Makâlât, Esat Co an, sadele tiren Hüseyin Özbay, Ankara Hac Bekta Veli, Besmele Tefsiri, haz rlayan Rü tü arda, Ankara Nâs r- Husrev, Sefernâme, Türkçe terc. Abdulvahab Tarzî, stanbul Wilhelm Von Rubruk, Mo ollar n Büyük Han na Seyahat , Türkçe terc. Ergin Ayan, stanbul Marco Polo, Dünyan n Hikaye Edili i Harikalar Kitab, Türkçe terc. I l Ergüden, I-II, stanbul bn Battûta Tancî, Ebû Abdullah Muhammed, bn Battûta Seyahatnâmesi, Türkçe terc. A. Sait Aykut, I-II, stanbul 2004.

14 XII Co rafî eserlere gelince, bunlardan da faydaland klar m z içerisinde ziraî hayatla ilgili çok az bilgi vard r. Bu co rafyac lardan biri bn Sa îd (öl. 685/1286) 27 özellikle de irmenlerin yerinin tespiti, meyveler ve yeti tirildikleri yerin tespiti bak m ndan çal mam za kaynakl k etmi tir. Zekeriyâ Kazvînî (takr ) 28 ; Anadolu iklimi hakk nda az da olsa bilgi veriyor. Ebû'l-Fidâ ( ) 29 eserini bn Sa îd den yararlanarak yazm t r. Özellikle meyveler ve yeti tirildikleri yarin tespiti aç s ndan çal mam za kaynakl k etmi tir. Hamdullah Mustevfî (öl. 1350) 30 ise daha çok Anadolu'da yeti en meyveler ve di er ürünleri kaydetmektedir. El-Ömerî (öl. 1349) 31 ise, eserinde Anadolu da yeti en baz tah l ürünlerinin ve meyvelerin fiyatlar kaydeder. Özellikle nar hakk nda ayr nt l bilgiler verir. Vakfiyeler: Resmi vesikalar aras nda Türkiye Selçuklular dönemine ait olup bize kadar gelebilen ve tarihe kaynak olmak bak m ndan çok büyük ehemmiyetleri olan vak f vesikalar na sahip bulunuyoruz. Dönemimizle ilgili yarli kaynaklar n azl ve resmî vesikalar n yok denecek boyutta oldu u göz önüne al n nca, vakfiyelerin Türkiye Selçuklular tarihi bak m ndan birinci derecede ehemmiyet kazanacaklar kendili inden anla l r. Vakfiyeler konumuz aç s ndan önemli baz ziraî yap lar n tespitinde, yeti tirilen ürünlerin belirlenmesinde önemli ölçüde yararl olmu tur. Vakfiyelerle ilgili olarak; O. Turan, A. Temir, R. Y nanç, B. Yediy ld z,. Kayao lu, H. Sahillio lu, A. H. Bayat, K. ahin, M. Cevdet, S. Bayram ve A.H. Karabacak de erli yay nlar yapm lard r.. Türkiye Selçuklular hakk ndaki resmî vesikalar, kitabeler, mülk-nâme, köy sat ve temlik-nâmelerle ilgili yay nlar da çal mam z aç s ndan faydal olmu tur. Bu çal malar metin içerisinde ve bibliyografyada ayr ca gösterilece inden burada belirtme e gerek duymad k. 27 bn Sa îd, Ebu l-hasan Nurüddîn Ali el-ma ribî, Kitâbü basti l arz fi t-tûl ve l arz, n r. H n s-havan K rn t, Tirvan Zekeriyâ b. Muhammed b. Mahmud Kazvînî, Âsârü'l-bilâd ve ahbârü'l-ibâd, Daru Sad r, Beyrut (t.). 29 Ebû l-fidâ, madüddîn el-melikü'l-müeyyed smail b. Ali, Geographie d'aboulfeda: Takvimü'l-Büldan, terc. Toussaint Reinaud Joseph, Frankfurt Hamdullah b. Ahmed el-kazvini Hamdullah Mustevfî, Nuzhat al-qulub, terc. Guy Le Strange, ed. Fuat Sezgin, Frankfurt El-Ömerî, Al-Umarî s Bericht über Anatolien in seinem werke Masâlîkü l-ebsâr fî mamâlik ül-emsâr, n r. Franz Taeschner, Leipzik, 1929.

15 1 G R Birinci Haçl Seferi nin kronikleri Orta Anadolu da genel bir y k mdan söz ederler; ancak anlatt klar, XIII. yüzy lda bu ülkeyi gören ve ya ad klar ça n ölçülerine göre büyük bir refahtan bahseden di er seyyahlar n gözlemleriyle çeli ir. Selçuklular döneminde, Anadolu nun büyük ölçüde eski bollu a kavu tu u aç kt r 32. XII. yüzy lda s n r bölgeleri do al olarak en s k nt l yerlerdi. Bizansl lar, bu bölgelerde hâlâ ya amakta olan köylü bulabildiklerinde, onlar tekrar kendilerine tâbi k lm lar, daha iç bölgelerde ve yeniden fethedip sa lamca ellerinde tuttuklar na inand klar topraklarda iskan etmi lerdi 33. Ama bu arada Selçuklular da tar ma ay rd klar topraklara, esir ettikleri veya cezbettikleri s n r bölgesi halklar n yerle tiriyorlard. Sultan I. G yâseddîn Keyhusrev in ilk hükümdarl k döneminde ( ) Bizans ile aras aç lm ve buraya bir sefer tertiplemi ti. Selçuklu sultan, Menderes nehri boyunca Frigya daki Antioch (Antiokheia) ehrine kadar ilerledi i bu seferde, özellikle Karia ve Tantalus halk ndan be bin ki iyi esir alarak bunlar nüfusu azalm olan Ak ehir bölgesine yerle tirmi, ziraat aletleri ve tohum ba lam ve be y l vergiden muaf tutmu tu 34. skân edilen köylülerin bir bölümünün, kendilerinden daha az vergi alan bir rejimi ye lemi olmas veya Bizansl vergi memurlar yla büyük toprak sahiplerinin yapt klar n dü ünerek, kendilerine sunulan ya am ko ullar n kar la t rarak tercihlerini Selçuklulardan yana kullanm olmalar muhtemeldir 35. Peki Anadolu nun yerli halk n n durumu böyleyken, Türkiye Selçuklular Devletinin kurulusu esnas nda Anadolu ya gelenler yaln zca göçebe-sava ç Türkler miydi? Erdo an Merçil, Anadolu ya gelen Türkler in en az ndan kendi ihtiyaçlar n 32 C. Cahen, Osmanl lardan Önce Anadolu, çevr. Erol Üyepazac, stanbul 2002², s C. Cahen, Osmanl lardan Önce Anadolu, s Osman Turan, Selçuklular Zaman nda Türkiye, stanbul 2002, s. 240: Erdo an Merçil, Türkiye Selçuklular nda Meslekler, Ankara 200, s C. Cahen, Osmanl lardan Önce Anadolu, s. 113.

16 2 kar layacak kadar serbest meslek sahibini ihtiva etti ini belirtmektedir 36. Nitekim, Faruk Sümer, bu konuda yazd bir makalede, Anadolu ya gelen Türkler in ziraî hayatla tan k olduklar n izah etmektedir. Türkler in yerle ik hayat ve faaliyetleri ile yak n bir münasebet kurmalar n Gök-Türkler ça na ba lamaktad r. Gök-Türkler in göçebe olmakla beraber, çiftçili e ehemmiyet verdi i görülür. Gök-Türk hükümdar Kapgan Kagan ( ), bar anla mas n n yap labilmesi için ileri sürdü ü artlar aras nda; Çin den bir milyon kile dar, üç bin adet çiftçilik aleti ve çok miktarda demir istemi ti 37. X. Yüzy l slâm müellifleri, Türklerin önemli bir kolu olan O uzlar n, bir bölümünün göçebe, bir bölümünün yar göçebe, bir bölümü de ehir ve köy hayat sürdüklerini söylemektedir 38. Nitekim, Vilâyet-nâme nin bir kayd na göre, Aksarayl Mollâ Sadeddîn denilen bir bilgin, bir y l Kayseri ye giderken Açuksaray Köyü ne vard. Halk yaylaya ç km t, köy ss zdi 39. Görülen odur ki, halk n yar göçebe durumu en az ndan yer yer Selçuklu Anadolusu nda da devam etmekteydi. Tabiat yla bu durum yeti tirilen ürün profilini etkilemi olmal d r. Köylerle ilgili, bn Sa îd, Selçuklu devletinde i harap olmu köy oldu unu kaydediyor. Bu rakamlar abart l olabilir. Söz konusu rakam oldu u gibi kabul etmesek dahi, bir gösterge olmad n da söylemek yanl olur 40. El-Ömerî nin XIV. yüzy lda birçok beylik için verdi i köy say s ndan, özellikle Bat Anadolu da k rsal alanlar n nüfusunun yo un oldu u anla lmaktad r 41. Topra n da l m na gelince, daha Anadolu'da yapt klar ilk fetihlerden itibaren Selçuklular, vaktiyle Horasan'a indiklerinde zengin toprak sahipleriyle halk kitleleri aras nda gördükleri büyük uçurumu, Bizans aristokrat toprak sahipleriyle yerli ahali aras nda da gördüler. Bu sebeple herhangi bir sosyal krizden sak nmak maksad yla, kendi geleneklerine de uygun olan mîrî toprak rejimi ile askerî iktâlar sistemini uygulamaya ba lad lar. Hatta XIII. yüzy la kadar feodal bir sistemin olu mas na da 36 E. Merçil, Meslekler, s Faruk Sümer, Anadolu ya Yaln z Göçebe Türkler mi Geldi?, Belleten, 96, (1960), s Faruk Sümer, Anadolu ya Yaln z Göçebe Türkler mi Geldi?, s Vilâyet-nâme (Menak b- Hünker Hac Bekta - Veli), haz rlayan: Abdulbaki Gölp narl, stanbul 1958, s Cahen, Osmanl lardan Önce Anadolu, s El-Ömerî, Denizli de bulunan köylerin ve çiftliklerin adedinin dört yüz civar nda oldu unu söyler. Bkz. Al-Umarî s Bericht über Anatolien in seinem werke Masâlîkü l-ebsâr fî mamâlik al-am-sâr, n r. Franz Taeschner, Leipzik, 1929, s. 44; Türkçe Türkçe terc., Ya ar Yücel, Anadolu Beylikleri Hakk nda Ara t rmalar I, Ankara 1991², s Ayr ca bkz. Cahen, Osmanl lardan Önce Anadolu, s. 115.

17 3 engel olabildiler 42. Fetholunan bütün topraklar, slâm hukuku gere ince do rudan do ruya devletin mal telakki ediliyordu. Bununla birlikte baz artlar alt nda özel mülkiyet de kabul olunmu tu, ama bu tip mülkiyet önemli bir miktar te kil etmiyordu. Özel mülkiyet bahçeleri, ba lar ve ehirlerle köylerin yak nlar nda bulunan bu day ve arpa tarlalar n içine al yordu 43. Bu özel mülkiyetin yan nda ba ka bir çe it mülkiyet daha vard ki, devlet hizmetindeki baz ah slara hükümetçe temlik edilmi ti 44. Dîvanî malikâne diye adland r lan bu çe it toprak mülkiyeti ne sat labilir, ne ba lanabilir ne de miras yoluyla intikal edebilirdi. Selçuklular n bu toprak hukukunun zaman zaman sars nt lara u rad mü ahede edilmektedir 45. XIII. yüzy l n ilk çeyre inden itibaren ise toprak rejimi bozulmaya ve özel mülkiyet veya vak flar geli meye ba lam t 46. Ziraata etki eden bir ba ka unsur da iklimdir. Anadolu orta iklim ku a içinde yer alan ve oldukça kütlevi bir kara parças d r. Anadolu sene içinde esas itibariyle iki farkl hava kütlesinin tesiri alt ndad r. K n kutbi, yaz n ise tropikal men eyli hava kütlelerinin tesiri alt na girer. Yükselti ve büyük seviye farklar na, s ra da lar n uzan na, kara ve denizlerin da l na, kontinentaliteye ba l olarak yay l sahalar ve hususîyetleri itibariyle büyük de i iklikler göstermesi yeti tirilen mahsulün çe itlili inin ba l ca sebeplerinden biridir. Türkiye, bugün oldu u gibi, Selçuklu ziraî hayat n do rudan etkileyen üç büyük iklim bölgesine ayr lmaktayd ; Akdeniz, Karadeniz ve step iklimleri 47. Özellikle kuru tar m n yap ld alanlarda, bahar ve yaz ya murlar n n olumlu etkisi bilinmektedir. Anadolu nun ya karakteri, zaman zaman azl yla, zaman zaman da çoklu uyla çiftçileri zor durumda b rakabilmekteydi 48. Ya lar n etkisi bu ekildeyken, k mevsiminin sertli i de ziraat olumsuz etkileyen bir ba ka etkendir. Kar ya lar topra n su ihtiyac n kar lamak için oldukça önemliyken, özellikle so uk ve 42 Ahmet Ya ar Ocak, Babaîler syan : Alevîli in Tarihsel Altyap s Yahut Anadolu da slâm-türk Heterodoksisinin Te ekkülü, stanbul 2000³, s Osman Turan, Türkiye Selçuklular nda Toprak Hukuku, Mîrî Topraklar ve Hususî Mülkiyet ekilleri, Belleten, 48, (1948), s Ayr ca bkz. leride sulama. 44 Turan, Toprak Hukuku, s Ocak, Babaîler syan, s Ocak, Babaîler syan, s Süha Göney, Türkiye Ziraat n n Co rafi Esaslar, stanbul 1987, s Bkz. leride sulama.

18 4 don, ilk baharda, çiçek açan ve filiz veren mahsulü olumsuz etkiler. Yine hasad son bahara kalan ürünler de bu durumdan pay n almaktad r 49. Nitekim, XIII. yüzy l co rafyac s Zekeriyâ Kazvînî, Anadolu nun k lar n n uzun ve iddetli oldu unu insanlar ve hayvanlar k r p geçirdi ini kaydetmektedir 50. El-Ömerî de ayn do rultuda Rum (Anadolu) diyar nda k lar n çok so uk oldu unu belirtmektedir 51. Ayr ca, 568/1172 Eylül ay nda Sivas ta, zamans z bir ekilde ya mur ve kar ya mas üzerine havalar aniden so umu, asmalar, zeytin a açlar, pamuk ve susam gibi ürünler so uktan kavrularak mahvolmu tur 52. Yine, 633/1235 y l n n kas m ndan 1236 ubat n n ortas na kadar ba lar, meyve a açlar n ve F rat nehrini donduran iddetli bir k olmu tu 53. Ziraata zarar veren bir ya biçimi de doludur. 623/1226 y l nda Musul ve el-cezîre bölgesinde iddetli bir dolu bütün ekinleri mahvetmi tir Bkz. leride üzüm. 50 Âsârü'l-bilâd ve ahbârü'l-ibâd, Daru Sad r, Beyrut (t.), s. 530, Masâlîkü l-ebsâr, Arapça metin, s. 23; Türkçe terc., Y. Yücel, Anadolu Beylikleri Hakk nda Ara t rmalar I, s Süryani Mihail, Süryani Patr k Mihail in Vekâyi-Nâmesi, Türkçe terc. Hrant D. Andreasyan, (TTK ad na tercüme edilmi henüz yay mlanmam t r.), s Gregory Abû l-farac (Bar Habraeus), Gregory Abû l-farac Tarihi, Süryaniceden ngilizceye trc. Ernet A. Wall s Budge, Türkçeye trc. Ömer R za Do rul, Ankara 1999, II, s bnü l Esîr, slâm Tarihi el-kâmil Fi t-tarih Tecümesi, Türkçe terc. Ahmet A rakça, Abdülkerim Özayd n, stanbul 1987, XII, s. 435.

19 5 B R NC BÖLÜM Z RAAT ARAÇ-GEREÇLER VE Z RAAT TEKN KLER A. SULAMA Akdeniz iklimi artlar nda büyük ölçüde Tabiî tar m üretiminin belli ba l unsurlar ndan biri, ikili rotasyon sistemi, yani topra n yap s ve düzensiz ya murlar n etkisini önlemek için topra n bir k sm n n nadasa b rak lmas usulüdür 55. Bu durumda sulama, ziraat n en önemli unsurudur. Ziraat yap lan alanlarda verimi artt rmak için sulama yap l r ve bu i için umumîyetle kanallar kullan l rd. Verimsiz topraklardan bile, suland nda iyi ürün almak mümkün olabiliyordu. slâm co rafyas nda, sulak araziden al nan ö ürle, susuz araziden al nan ö ür aras ndaki farkl l k da sulaman n getirdi i verimlilikten kaynaklan yordu 56. Türkiye Selçuklular döneminde de sulamaya ayn önem verilmekteydi. Özellikle, hususî mülkiyete sahip topraklarda sulama sistemleri daha geli mi olmal idi. Muhtemelen, özel çal malara ve uzun vadeli itinaya muhtaç olan, ba, bahçe ve meyveliklerin yeti mesi için Selçuklu Devleti, ehir ve kasabalar civar nda özel mülkiyete izin verilmi ti 57. Bu durum vakfiyelerde, ehir ve kasabalar civar ndaki yerlerin hep Müslüman ve H ristiyan reayan n mülkü olarak gösterilmesinden de anla l r. Bu topraklardan, arazinin verim kabiliyetine, nehir, kanal veya dolapla sulama vaziyetine göre de i en miktarda örfî ve er î vergiler al nmaktayd 58. Kaynaklardan, özellikle nüfuzlu ki ilerin ba sahibi olabildi i de 55 Ünal Nalbanto lu, Osmanl Toplumunda Tar m Teknolojisi, Art -Ürün ve Kent Ekonomisi, Türkiye ktisat Tarihi Semineri (8-10 Haziran 1979), ed. Osman Okyar, Ankara 1979, s Sait Polat, Mo ol stilas na Kadar Türkiye Selçuklular nda çtimai ve ktisadi Hayat, (M.Ü. Türkiyat Ara t rmalar Enstitüsü Bas lmam Doktora tezi), stanbul 1997, s Turan, Toprak Hukuku, s. 560; Mustafa Akda, Türkiye nin ktisadi ve çtimai Tarihi I ( ), stanbul 1974, s Turan, Toprak Hukuku, s. 560; Mustafa Akda, Türkiye nin ktisadi ve çtimai Tarihi I ( ), s. 18.

20 6 anla lmaktad r. Bu ki ilerden baz lar, Hüsâmeddîn Çelebi 59, Emîr Necmeddîn Dizdâr 60, Saraç Celâleddîn 61 dir. Bu örnekleri vakfiye kay tlar ndan daha da ço altmak mümkündür. Kiramana Hatun un ba sahibi olarak zikredilmesi, kad nlar n da mülk sahibi olabildi ini göstermektedir 62. Anla lan odur ki, ba, bahçe ve meyvelikler daha sistemli sulanmakta idi. Kaynaklara göre bu dönemde, akar sular ba dan ba a dola p 63, gül bahçeleri yeti tirmekte, çiçekleri ve meyveleri canland rmakta 64, elma ve narlar ço altmakta idi 65. Mevlânâ n n, Bu güzel dala su ver de tazelendir! imdi ikisi de ye il ama sonuna bak. Bu sonunda bir eye yaramaz, öbürü ise meyve verir. Ba n suyu buna helâldir, ona haram. Aradaki fark sonunda görürsün vesselâm. Adalet nedir? A açlara su vermek. Zülüm nedir? Dikeni sulamak. Adalet, bir nimeti yerine koymakt r, her su çeken tohumu sulamak de il eklindeki beyitleri de bu yöndedir 66. Ayr ca Mevlânâ, Madem ki fidan diktin onu sula demektedir Ahmed Eflâkî, Âriflerin Menk beleri, Türkçe terc. Tahsin Yaz c, stanbul 1989, I, 123, 231, 617, II, s. 47, 161, 175. Hüsâmeddîn Çelebi, Mevlânâ n n en önemli müridi ve ölümünden sonra, dergâh n n posni inini devralan ki idir. Bkz. Eflâkî, s.xlviii. 60 Eflâkî, II, s Refet Yinanç, Sivas Abideleri ve Vak flar, Vak flar Dergisi, 22, (1991), s Eflâkî, I, s Kiramana Hatun, Sultan Veled in süt annesi olarak kaydedilmi tir. Bkz. Eflâkî, II, s Vakfiye kay tlar ndan Konya da mülkü bulunan, Salihe ve Melek Hatun, Abdullah k z Meryem gibi bir çok kad n mülk sahibine rastlanmaktad r. Bkz. Osman Turan, Selçuklu Devri Vakfiyeleri III, Celâleddîn Karatay, Vak flar ve Vakfiyeleri, Belleten, XII/45, (1948), s Kad nlar n mülk sahibi olabilmesi, hususî mülkiyetin varl konusunda önemli bir bilgidir. Zira, Osmanl Devleti uygulamalar ndan anla ld na göre, kad nlara ikta sahibi olma imkân verilmiyor idi. Selçuklu Devletinin de benzer uygulamalar yapt n dü ünürsek, Kiramana Hatun un ikta sahibi de il hususî mülk sahibi oldu u daha do ru olmal d r. Osmanl Devleti, Kocas ölen kad n n erkek evlad yoksa, elinden tarla arazisini al r ve ba ka bir köylüye aktar r. E er dul kad n, o ullar çal ma ça na gelinceye kadar rgatla idare edebilirse, onu bîve ad yla i letmenin sahibi tan yabilirdi. Bkz. Halil nalc k, Osmanl mparatorlu u toplum ve ekonomi, stanbul 1993, s Mevlânâ, Mevlânâ n n Rubaileri, Türkçe terc. Nuri Gençosman, stanbul 1997, s Eflâkî,I, s Eflâkî, I, s Mevlânâ, Mesnevi, Türkçe terc. Veled zbudak -Gözden geçiren Abdulbaki Gölp narl, stanbul 2001,V, s Mesnevi, IV, s. 62.

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında. Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı

ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında. Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı Toplantı Sayısı Çiftçi Sayısı Toplantı Sayısı Çiftçi Sayısı ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında Çiftçi Toplantısında Hedef Kitle Konusu

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Eiffel Kulesi, yere sağlam tutunan dev ayaklarıyla Fransa nın nüfuzunu, sanatını, asaletini ve aynı zamanda kibrini anlatıyor sanki.

Eiffel Kulesi, yere sağlam tutunan dev ayaklarıyla Fransa nın nüfuzunu, sanatını, asaletini ve aynı zamanda kibrini anlatıyor sanki. On5yirmi5.com Işık Şehir Paris- 2 Eiffel Kulesi, yere sağlam tutunan dev ayaklarıyla Fransa nın nüfuzunu, sanatını, asaletini ve aynı zamanda kibrini anlatıyor sanki. Yayın Tarihi : 14 Ocak 2010 Perşembe

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI Hasat: Hasata başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır.bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarakta yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı

Detaylı

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI MEVS ML K TARIM LER N SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI YEN EH R/ÇARDAK ÖRNE BURSA TAB P ODASI USTOS 2010 BURSA TAB P ODASI 2 GÖZLEMLER: Bar ve Demokrasi Partisi l Ba kanl n ba vurusu üzerine, geçici

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 4. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624401 Bahçe Bitkileri 150 5 3 0624402 Tarla Bitkileri 150 5 3 0624403 Bitki Koruma 150 5 3 0624404 Toprak Fiziği 120 4 3 0624405

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı Sayı : 22479905/203- Konu : Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satış 31 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Kuruluşumuz stoklarında bulunan yerli ekmeklik

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı