KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TUTANAĞI"

Transkript

1 KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TUTANAĞI SAYI : 2011/09 TARİH : 02/05/2011 YER : Fakülte Toplantı Salonu SAAT : 14:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Sami Gülgöz, Dekan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Prof. Dr. Aslıhan Yener Prof. Dr. Zeynep Aycan Doç. Dr. Fatoş Gökşen Doç. Dr. Nazlı Baydar Y. Doç. Dr. Yonca Köksal GÜNDEM : 1) Psikoloji Bölümü tarafından yeni açılacak PSYC 232 Experimental Psychology dersinin görüşülmesi. PSYC 232 Experimental Psychology Theoretical and practical introduction to planning, conducting, reporting, and evaluating experimental research in psychology; hypothesis generation and testing; experimental artifacts; analysis of published research; laboratory, field, and webbased experimentation. PSYC 232 Deneysel Psikoloji Psikolojide deneysel metoda teorik ve uygulamalı giriş; hipotez geliştirme ve test etme; deney planlama, yürütme, raporlama ve değerlendirme; laboratuar, saha ve internet-tabanlı deneyler. 2) Yeni çekirdek program bünyesinde Güz 2011 döneminde açılacak aşağıdaki derslerin kabulünün görüşülmesi. AESTHETIC AND INTERPRETIVE UNDERSTANDING ASIU 100: Literature and the Social World Examining how social ideas are expressed through and portrayed in works of the creative imagination. A selection of literary texts, films, visual representations, and/or essays that speak to a particular social issue or set of interrelated social issues. A variety of themes, such as feminism, globalization, migration, environmentalism, post-colonialism and nationalism. Developing students competencies in: written and oral communication skills; creativity and scepticism; and critical thinking. ASIU 100: Edebiyat ve Toplum Toplumsal düşüncelerin yaratıcı imgelem tarafından nasıl ifade ve temsil edildiğinin incelenmesi. Bir dizi edebi metin, film, görsel temsil ve belli bir tema ya da birbirine bağlı çeşitli temalarla ilgili yazılmış makalelerle tanışma. Feminizm, küreselleşme, - 1 -

2 göç, çevrecilik, postkolonyalizm, milliyetçilik gibi temalara odaklanma. Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri, yaratıcılık ve sorgulama alışkanlığı ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi. ASIU 101: Film and the Visual Introduction to the study of film and visual culture. Acquisition of skills necessary to analyze and critique visual texts and place them in cultural contexts. Developing students competencies in: written and oral communication skills; creativity and scepticism; and critical thinking. ASIU 101: Sinema ve Görsellik Sinema ve görsel sanatlara giriş. Öğrencilerin görsel metinleri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla inceleyecek ve çalıştıkları yapıtları kültürel bağlamlarına oturtacak birikim edinmeleri. Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri; yaratıcılık ve sorgulama alışkanlığı ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi. ASIU 102: Imagining the Other Examinaton of the definition of the Other, starting with the widespread description of the term as the processes by which social groups create boundaries and distinctions, often demonizing, dehumanizing, romanticizing, or exoticizing those who do not fit into their society. Exploring the notions of the Other represented in literature to canvas a human fascination with the foreign and the unknown, unlimited by time, place, or cultural context. Focusing on the ways of perception of the Other in sociocultural, political, religious, geographic, ethnic, gendered, or racial terms in different cultures or time periods. Exploring human identity in relation to the Otherness of the monstrous, the animal, and the super-, sub-, or extra-human. ASIU 102: Öteki ni Kurgulamak Öteki kavramının incelenmesi. Bu terimin çoğunlukla, sosyal grupların kendi aralarında yarattıkları farklılıkları ve sınırları ortaya çıkarmak, ve içinde yaşanılan topluma ait görülmeyen insanları yabancılaştırmak amacıyla kullanılmasına değinilmesi. Öteki kavramının edebiyattaki temsillerine odaklanarak insanlığın belli bir dönem, mekan veya kültürel bağlamla sınırlı kalmaksızın yabancı ve bilinmez olana duyduğu ilginin nedenlerinin irdelenmesi. Öteki kavramının farklı dönem ve kültürlerde politik, dini, coğrafi, cinsiyet, etnisite ve ırk söylemleri bağlamında nasıl kurgulandığı ve algılandığının tartışılması. Kimlik arayışında öteki ve ötekileştirmenin rolününün sorgulanması. ASIU 103: Literature and the Senses Introduction to the literary world of the senses, by taking into consideration Hume s description of the human mind as a blank sheet filled with sensory stimulations. How did blindness influence the writings of Homer, John Milton, Borges, or Aşık Veysel? Is it possible for deaf people to write poems directly in their sign language and without the intermediacy of spoken/written word? Drawing attention to the relationship between sensory experience and writing. ASIU 103: Edebiyat ve Duyular Hume un zihni duyusal uyarılarla dolan boş bir sayfa olarak tanımlamasından yola çıkılarak, öğrencilerin duyuların edebi dünyasıyla tanıştırılması. Körlük Homeros un, Milton ın, Borges in, Aşık Veysel in yazılarını nasıl etkilmiştir? Duyma özürlülerin sözün ya da yazının aracılığı olmadan, doğrudan işaret diliyle şiir yazmaları mümkün - 2 -

3 müdür? Duyusal tecrübeler ve yazma arasındaki ilişkiye dair farkındalığın geliştirilmesi. ASIU 104: Art and Innovation Interdisciplinary study of connections between art/design and politics, science, psychology, literature, music. Creative thinking activities. Innovative design studio. Role of images in propaganda, advertising. Impact of masterpieces in society. Visual perception, gestalt, color theory, drawing as a way of thinking, form and function, poetics of space, collaboration, artistic research. Fluxus, public art, information arts, kinetic sculpture, environmental art. ASIU 104: Sanat ve Yaratıcılık Sanat/tasarım ile politika, bilim, psikoloji, edebiyat, müzik arasındaki bağlantıların disiplinler arası incelenmesi. Yaratıcı düşünme aktiviteleri. Yenilikçi tasarım atölyesi. İmgelerin propaganda ve reklamcılıkta rolü. Başyapıtların toplum üzerindeki etkisi. Görsel algı, geştalt, renk teorisi, bir düşünme şekli olarak çizim, form ve işlev, mekânın poetikası, işbirliği, sanatsal araştırma. Fluxus, kamusal sanat, enformasyon sanatı, kinetik heykel, çevreci sanat. HUMANITIES HUMS 100: Our World and Philosophy Concentration on the fundamental oppositions of philosophy such as "opinion/knowledge", "good/evil", "freedom/determinism", and "despotism/democracy". Excerpts from philosophers such as Plato, Aristotle, Augustine, Aquinas, Descartes, Spinoza, Hobbes, Rousseau, Kant, Nietzsche, Marx, Mill, Rawls, Derrida etc. Learning how to conduct critical reflections on philosophical ideas when faced with concrete human experiences and how they provoke us to form new philosophical ideas that illuminate new forms of life. HUMS 100: Dünyamız ve Felsefe Kanı/bilgi, iyi/kötü, özgürlük/belirlenim ve despotizm/demokrasi gibi temel felsefi karşıtlıkların tartışılması. Platon, Aristoteles, Aziz Agustinus, Aquinolu Thomas, Descartes, Spinoza, Hobbes, Rousseau, Kant, Nietzsche, Marx, Mill, Rawls ve Derrida gibi filozoflardan seçilecek metinlerin okunması. Bu kavramlar arasındaki karşıtlığın nasıl farklı biçimlerde ortaya konulduğunun tartışılması. Somut insanlık deneyimleriyle yüzleşerek felsefi düşünceler hakkında eleştirel bir tavrın geliştirilmesi ve yeni yaşam bçimlerine ışık tutacak yeni felsefi düşüncelerin üretilmesi. HUMS 101: Modern History Chief themes and events in modern history, roughly since Industrialization, the American Civil War, start of true `globalization. The spread of westernization, the rivalries of the Great Powers, World War I. The spread of Americanization, the rise of Communism, the Russian Revolution; the peace-treaties of the period (Versailles to Lausanne). HUMS 101: Yakın Çağ Tarihi Yakın Çağ tarihinin 1848den itibaren belli başlı temaları ve olayları. Endüstrileşme, Amerikan sivil savaşı, gerçek "globalleşme"nin başlaması, batılılaşmanın yayılması, büyük güçler arasındaki rekabet, I. Dünya Savaşı, Amerikanlılaşmanın yayılması, - 3 -

4 komunizmin yükselişi, Rus devrimi, 1919 döneminin barış anlaşmaları, 1923 (Versay'dan Lozan'a) işlenecek konular arasındadır. HUMS 103: Foundations of Civilizations An introduction to the development of civilizations in key regions of the world, from the Neolithic revolution to the rise of complex societies. Discussions on how they interacted with their neighbors, how this interaction would have played a part in their development, and the different approaches we use to understand their interconnections. Regions to be examined include the Near East, the Aegean, East Africa, East Asia, the Andes, and Central America. HUMS 103: Medeniyetlerin Temelleri Dünyanın ana bölgelerindeki medeniyetlerin oluşumunu, neolitik dönemden komplex toplumların oluşumuna kadar geçen dönem. Bu medeniyetlerin komuşuları ile etkileşimleri, bu etkileşimlerin gelişimleri üzerindeki etkisi ve bu etkileşimleri ele alan değişik yaklaşımlar. Temel olarak Ön Asya, Ege, Doğu Afrika, Doğu Asya, Andes ve Orta Amerika yörelerinin ele alınması. HUMS 104: Across the Sea: Art, Architecture and History of the Mediterranean Focus on the interactions and interconnections of cultures around the Mediterranean sea, from the Iberian Peninsula to the Levant. Examination, discussion and analysis of the art, architecture, history and religion of various civilizations in Anatolia, Near East, the Levant, Northern Africa, Greece and western Mediterranean countries from the prehistory until the 15th century AD. Dealing with some basic questions such as continuity and discontinuity, trade, migration, traditions and innovations. HUMS 104: Akdeniz de karşıdan karşıya: Akdeniz medeniyetlerinin mimarisi, sanatı ve tarihi Binlerce seneye uzanan Doğu ve Batı Akdeniz medeniyetlerinin oluşumları, etkileşimleri ve bağlantıları. Tarihöncesinden 15. Yüzyıla kadar Anadolu, Ön Asya, Levant, Kuzey Afrika, Yunanistan ve batı Akdeniz ülkelerindeki sanat, mimari, dinler ve tarih. Ele alınan medeniyetlerde ve dönemlerde süreklilik ve devamsızlık, ticaret, göç, gelenk ve yenilik gibi konular hakkında birincil kaynakların taranması ve bu konular hakkında tartışmalar yapılması. HUMS 105: Faith and Power: Exploring the World Middle Ages Introduction to the key issues in the cultural history of Europe, Near Eastern Mediterranean, Eurasia and Americas from the 5th century A.D. to the 15th century, emphasis on aspects, which have contributed to our modern cultures. Various sources, methods of analysis of history, society, religion and art of medieval cultures as well as their mutual relationships and connections. Focusing on the Byzantine world and Medieval Europe, the rise and spreading of Islamic civilizations, the developments in Eurasian and Mesoamerican civilizations before the 15th century. HUMS 105: İnanç ve Güç: Ortaçağ Dönemini Araştırmak Avrupa, Yakın Doğu, Akdeniz, Avrasya ve Amerika kıtasının kültürel tarihine dair önemli konuları milattan sonra beşinci ve onbeşinci yüzyıllar arasındaki döneme yoğunlaşarak araştırmak. Bu tarihin, günümüz modern kültürünü ne şeklide etkilediğinin sorgulanması. Ortaçağ tarih, toplum, din ve sanatını anlamaya yönelik farklı kaynaklar ve methodlar sunulması; farklı kültürlerin birbirleri ile etkileşimlerinin ve bağlantılarının irdelenmesi. Bizans ve Ortaçağ Avrupası, Islam - 4 -

5 medeniyetlerinin doğuş ve yükselişi, ve onbeşinci yüzyıl öncesi Orta Amerika medeniyetlerinin ele alınması. HUMS 106: Anthropology of Settling and Space Introduction to the ways humans inhabit, adapt and change space. Approaching space from landscape, environmental, geographical architectural and sociological perspectives. Examining the broader theoretical issues, using a wide range of archaeological, historical and ethnographic examples from various parts of the world throughout history. HUMS 106: Yerleşim ve Alan Antropolojisi İnsanların yaşam alanlarını seçme, bu alanlara uyum sağlama ve onları dönüştürme yollarına giriş seviyesinde bir bakış açısı sunmak. Alan kavramına coğrafi, çevresel, mimari ve sosyolojik açılardan yaklaşmak, dünyanın birçok yerinden farklı zaman dilimlerine ait bir dizi arkeolojik, tarihsel ve etnografik örnek seçilerek bu teorik düzleme oturtmak. HUMS 107: Hegemony, Power and the People Understanding the ways modern nation-state system influence the common people. Examining the world history between the 18th century and the early 21th century. Inquiry on the modern nation-state through the rising hegemonic states and changes in international balance of power. Focusing on societies of a wide geographical range, from Latin America to Europe; from China and South East Asia to Africa and understanding how the masses are affected from changes in hegemonic power(s) and challenges posed to the modern nation-state system. Learning to account for different methodologies, such as qualitative process tracing of newspaper articles and quantitative descriptive analysis of country and individual level data. HUMS 107 Hakimiyet, Güç ve Halk Modern ulus-devlet sisteminin sıradan insanları ne şekilde etkilediğinin araştırılması amacıyla onsekizinci ve erken yirmibirinci yüzyıl dünya tarihi üzerine yoğunlaşmak. Modern ulus-devlet sistemi, uluslararası siyasi sistemde değişen güç dengeleri ve bu sistemde yükselen ve düşen hakim devletler çerçevesi içerisinde incelenirken, sıradan insanların, halkın ( kitlelerin ) bu sistemden ne şekilde etkilendiklerini Latin Amerika dan Avrupa ya, Çin ve Uzak Doğu Asya dan Afrika ya uzanan, geniş bir coğrafyadan seçilmiş, karşılaştırmalı vaka çalışmaları ile değerlendirmek. HUMS 108: Identity, Power and Culture Focusing on how power structures and different cultural encounters including trade, religious conversion, conquest, migration, colonization and warfare influence the way people see themselves and the others from the 18th century to the beginning of 21st century. Understanding how individuals conceive and experience their identities along nation, class, race, ethnicity, gender in the broader context of different geographic regions across the globe. Recourse to a variety of historical sources from photos to cartoons. HUMS 108: Kimlik, Güç ve Kültür 18. yüzyıldan 21. yüzyıl başına, ticaret, din değiştirme, fetih, göç, kolonizasyon ve savaş gibi karşılaşmaların ve de güç yapılarının insanların kendilerini ve öteki ni tanımlamalarına nasıl etki ettiği üzerinde durulması. Dünyanın farklı bölgelerinde bireylerin kimliklerini tasarlama ve deneyimleme süreçlerinde ulus, sınıf, ırk, etnisite - 5 -

6 ve cinsiyet faktörleri. Bu bağlamda, fotoğraflardan, günlüklere ve çizgi romanlara çeşitli birincil kaynakların kullanılması. ETHICAL REASONING ETHR 100: One For All And All For One: The Struggle For Human Rights A broad working knowledge of human rights, both as an intellectual discourse and a realm of political action. The emergence and institutionalization of human rights in the 20th century, with a consideration of its roots in political theory, which gives rise to political and civil rights. The transformations and extensions of human rights into the social and economic realms. Emphasis on the issue of women's human rights, central to the debates over universalism versus cultural relativism. In-depth examination of several distinct human rights issues such as torture, genocide and humanitarian intervention. ETHR 100: Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin: İnsan Hakları Mücadelesi Entelektüel bir söylem ve bir politik eylem alanı olarak insan haklarına ilişkin kapsamlı bir bilgi birikimi sunmak. İnsan haklarının 20. Yüzyılda ortaya çıkışına ve kurumsallaşmasına odaklanılması ve insan haklarının kökenlerinin, siyasi ve vatandaşlık haklarını doğuran politika kuramları bağlamında incelenmesi. Kadınların insan hakları meselesinin önemle ele alınması. İşkence, soykırım ve insani yardım maksatlı müdahaleler gibi vakaların derinlemesine tartışılması. ETHR 101: Ethics in Institutions and Society Exploring the moments of ethical questioning, the processes of ethical decisionmaking and their applications in parliaments, courthouses, hospitals, schools, business companies, and municipalities. A survey of various areas of applied ethics, such as Philosophy of Law, Bioethics, Business Ethics, Environmental Ethics, and Feminist Ethics to introduce the philosophical methods of questioning in the applications of ethical ideas and decisions into our social and institutional life. ETHR 101: Kurumlarda ve Toplumda Etik Etik bir çerçevede muhakeme yapabilme unsurlarının, etik kararlar alma süreçlerinin ve parlementolarda, mahkemelerde, hastanelerde, okullarda, firmalarda ve belediyelerde bu süreçlerin nasıl uygulandığının incelenmesi. Hukuk Felsefesi, Bioetik, İş Hayatı Etiği, Çevre Etiği ve Feminist Etik gibi çeşitli uygulamalı etik alanlarının ele alınması. Etik kararları uygularken başvurulan felsefi sorgulama yöntemlerinin, toplumsal ve kurumsal hayatlarımızda da kullanımının sağlanması. SOCIAL SCIENCES SOSC 101: City and Society Introduction to the predominant themes of discussion within the field of urban studies. Special emphasis on the impact of multiple processes of globalization on the city. Discussing the recent efforts of city marketing, urban regeneration projects, the rise of a new kind of poverty and growing inequalities within the city and practices of urban citizenship. Covering both theoretical and empirical aspects; current-day and prior debates; as well as examples from both the Turkish context and around the world

7 SOSC 101: Kent ve Toplum Kent çalışmaları alanında öncelikli tartışmalar. Kent üzerinde küreselleşmenin çoklu etkileri. Kent pazarlaması, kentsel dönüşüm projeleri, yeni yoksulluk ve artan eşitsizliklerin kent ve kent vatandaşlığı bağlamında incelenmesi. Türkiye ve dünya üzerinde kuramsal ve ampirik tartışmalar. SOSC 102: Culture and Society Introduction of main themes of discussion within the field of sociology of culture, focusing on four selected themes: 1) culture and domination; 2) culture and signification, 3) culture and practice, 4) cultural continuity and discontinuity. A good mix of theoretical and empirical orientations, with examples from both the Turkish context and around the world in order to understand how symbols, language, conceptual structures, forms of knowledge and forms of power interact to create meaning in our lives. SOSC 102: Kültür ve Toplum Kültür sosyolojisi alanında 1) kültür ve egemenlik, 2) kültür ve imgeler, 3) kültür ve pratik ilişkileri, 4) kültürel devamlılık ve kesinti konularının irdelenmesi. İmgeler, dil, bilgi ve güç yapılarının anlam yaratma üzerindeki etkilerinin Türkiye ve dünya üzerinden kuramsal ve ampirik tartışılması. SOSC 103: Psychological Health and Stress Physiological and neurological basis of stres; health promotion; coping; social support; psychological distress; treatment; intervention. SOSC 103: Psikolojik Sağlık ve Stres Stresin fizyolojik ve nörolojik temelleri; sağlık geliştirme programları; başetme yöntemleri; sosyal destek; psikolojik sorunları; tedavi yöntemleri; değişim programları. SOSC 104: Human Behavior and Relationships (planned to be taught in Spring 2012) Family relations ; social relations; social influence; group behavior; socio-cognitive development and relational influences; behavior in organizations. SOSC 104: İnsan Davranışı ve İlişkileri Aile ilişkileri; sosyal ilişkiler; sosyal etkiler; group davranışı; sosyo-bilişsel gelişim ve ilişkilerin etkileri; örgütlerde davranış. 3) Yeni çekirdek program bünyesinde COMM 102 yerine Güz 2011 itibari ile açılacak olan aşağıdaki COMM 103, 104, 105, 106 ve 107 derslerinin kabulünün görüşülmesi COMM 103: Academic Writing for Business Building on skills developed in Comm 101, Comm 103 presents more advanced reading and writing tasks while introducing students to the types of writing, research, and analysis used in Business and Economics. Course readings will familiarize students with key concepts and conventions in these disciplines, while assignments will allow students to practice the style of writing and research relevant to their fields

8 COMM 103: İşletme için Yazma Becerileri Comm 101 dersini temel alarak işletme ve ekonomi alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek. COMM 104: Academic Writing for the Social Sciences Building on skills developed in Comm 101, Comm 104 presents more advanced reading and writing tasks while introducing students to the types of writing, research, and analysis used in the Social Sciences. Course readings will familiarize students with key concepts and conventions in the discipline, while assignments will allow students to practice the style of writing and research relevant to their fields. COMM 104: Sosyal Bilimler için Yazma Becerileri Comm 101 dersini temel alarak sosyal bilimler alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek. COMM 105: Academic Writing for the Humanities Building on skills developed in Comm 101, Comm 105 presents more advanced reading and writing tasks while introducing students to the types of writing, research, and analysis used in the Humanities. Course readings will familiarize students with key concepts and conventions in the discipline, while assignments will allow students to practice the style of writing and research relevant to their fields. COMM 105: İnsani Bilimler için Yazma Becerileri Comm 101 dersini temel alarak insani bilimler alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek. COMM 106: Academic Writing for Science and Technology Building on skills developed in Comm 101, Comm 106 presents more advanced reading and writing tasks while introducing students to the types of writing, research, and analysis used in scientific disciplines. Course readings will familiarize students with key concepts and conventions in these disciplines, while assignments will allow students to practice the style of writing and research relevant to their fields. COMM 106: Bilim ve Teknoloji Alanında Yazma Becerileri Comm 101 dersini temel alarak bilim ve teknoloji alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek. COMM 107: Legal Writing Building on skills developed in Comm 101, Comm 107 presents more advanced reading and writing tasks while introducing students to the types of writing, research, and analysis used by practicing lawyers and researchers. Course readings will familiarize students with key concepts and conventions in the discipline, while assignments will allow students to practice the style of writing and research relevant to their field. COMM 107: Hukuk alanında Yazma Becerileri Comm 101 dersini temel alarak hukuk alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek. 4) Mevcut müfredatta MAVA derslerinde yapılan ve aşağıda detaylı olarak belirtilen değişikliklerin görüşülmesi

9 5) Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Tarih, Felsefe, Karşılaştırmalı Edebiyat ve İngiliz Dili, Sosyoloji, Psikoloji, Medya ve Görsel Sanatlar bölümlerinin ekteki yeni ders çizelgelerinin görüşülmesi. ALINAN KARARLAR : Madde 1) Psikoloji Bölümü tarafından yeni açılacak PSYC 232 Experimental Psychology dersi görüşülmüş ve Üniversite Akademik Kurulu na önerilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. PSYC 232 Experimental Psychology Theoretical and practical introduction to planning, conducting, reporting, and evaluating experimental research in psychology; hypothesis generation and testing; experimental artifacts; analysis of published research; laboratory, field, and webbased experimentation. PSYC 232 Deneysel Psikoloji Psikolojide deneysel metoda teorik ve uygulamalı giriş; hipotez geliştirme ve test etme; deney planlama, yürütme, raporlama ve değerlendirme; laboratuar, saha ve internet-tabanlı deneyler. 2) Yeni çekirdek program bünyesinde Güz 2011 döneminde aşağıdaki derslerin açılması görüşülmüş ve Üniversite Akademik Kurulu na önerilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. AESTHETIC AND INTERPRETIVE UNDERSTANDING ASIU 100: Literature and the Social World Examining how social ideas are expressed through and portrayed in works of the creative imagination. A selection of literary texts, films, visual representations, and/or essays that speak to a particular social issue or set of interrelated social issues. A variety of themes, such as feminism, globalization, migration, environmentalism, post-colonialism and nationalism. Developing students competencies in: written and oral communication skills; creativity and scepticism; and critical thinking. ASIU 100: Edebiyat ve Toplum Toplumsal düşüncelerin yaratıcı imgelem tarafından nasıl ifade ve temsil edildiğinin incelenmesi. Bir dizi edebi metin, film, görsel temsil ve belli bir tema ya da birbirine bağlı çeşitli temalarla ilgili yazılmış makalelerle tanışma. Feminizm, küreselleşme, göç, çevrecilik, postkolonyalizm, milliyetçilik gibi temalara odaklanma. Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri, yaratıcılık ve sorgulama alışkanlığı ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi. ASIU 101: Film and the Visual Introduction to the study of film and visual culture. Acquisition of skills necessary to analyze and critique visual texts and place them in cultural contexts. Developing students competencies in: written and oral communication skills; creativity and scepticism; and critical thinking

10 ASIU 101: Sinema ve Görsellik Sinema ve görsel sanatlara giriş. Öğrencilerin görsel metinleri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla inceleyecek ve çalıştıkları yapıtları kültürel bağlamlarına oturtacak birikim edinmeleri. Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri; yaratıcılık ve sorgulama alışkanlığı ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi. ASIU 102: Imagining the Other Examinaton of the definition of the Other, starting with the widespread description of the term as the processes by which social groups create boundaries and distinctions, often demonizing, dehumanizing, romanticizing, or exoticizing those who do not fit into their society. Exploring the notions of the Other represented in literature to canvas a human fascination with the foreign and the unknown, unlimited by time, place, or cultural context. Focusing on the ways of perception of the Other in sociocultural, political, religious, geographic, ethnic, gendered, or racial terms in different cultures or time periods. Exploring human identity in relation to the Otherness of the monstrous, the animal, and the super-, sub-, or extra-human. ASIU 102: Öteki ni Kurgulamak Öteki kavramının incelenmesi. Bu terimin çoğunlukla, sosyal grupların kendi aralarında yarattıkları farklılıkları ve sınırları ortaya çıkarmak, ve içinde yaşanılan topluma ait görülmeyen insanları yabancılaştırmak amacıyla kullanılmasına değinilmesi. Öteki kavramının edebiyattaki temsillerine odaklanarak insanlığın belli bir dönem, mekan veya kültürel bağlamla sınırlı kalmaksızın yabancı ve bilinmez olana duyduğu ilginin nedenlerinin irdelenmesi. Öteki kavramının farklı dönem ve kültürlerde politik, dini, coğrafi, cinsiyet, etnisite ve ırk söylemleri bağlamında nasıl kurgulandığı ve algılandığının tartışılması. Kimlik arayışında öteki ve ötekileştirmenin rolününün sorgulanması. ASIU 103: Literature and the Senses Introduction to the literary world of the senses, by taking into consideration Hume s description of the human mind as a blank sheet filled with sensory stimulations. How did blindness influence the writings of Homer, John Milton, Borges, or Aşık Veysel? Is it possible for deaf people to write poems directly in their sign language and without the intermediacy of spoken/written word? Drawing attention to the relationship between sensory experience and writing. ASIU 103: Edebiyat ve Duyular Hume un zihni duyusal uyarılarla dolan boş bir sayfa olarak tanımlamasından yola çıkılarak, öğrencilerin duyuların edebi dünyasıyla tanıştırılması. Körlük Homeros un, Milton ın, Borges in, Aşık Veysel in yazılarını nasıl etkilmiştir? Duyma özürlülerin sözün ya da yazının aracılığı olmadan, doğrudan işaret diliyle şiir yazmaları mümkün müdür? Duyusal tecrübeler ve yazma arasındaki ilişkiye dair farkındalığın geliştirilmesi. ASIU 104: Art and Innovation Interdisciplinary study of connections between art/design and politics, science, psychology, literature, music. Creative thinking activities. Innovative design studio. Role of images in propaganda, advertising. Impact of masterpieces in society. Visual perception, gestalt, color theory, drawing as a way of thinking, form and function, poetics of space, collaboration, artistic research. Fluxus, public art, information arts, kinetic sculpture, environmental art

11 ASIU 104: Sanat ve Yaratıcılık Sanat/tasarım ile politika, bilim, psikoloji, edebiyat, müzik arasındaki bağlantıların disiplinler arası incelenmesi. Yaratıcı düşünme aktiviteleri. Yenilikçi tasarım atölyesi. İmgelerin propaganda ve reklamcılıkta rolü. Başyapıtların toplum üzerindeki etkisi. Görsel algı, geştalt, renk teorisi, bir düşünme şekli olarak çizim, form ve işlev, mekânın poetikası, işbirliği, sanatsal araştırma. Fluxus, kamusal sanat, enformasyon sanatı, kinetik heykel, çevreci sanat. HUMANITIES HUMS 100: Our World and Philosophy Concentration on the fundamental oppositions of philosophy such as "opinion/knowledge", "good/evil", "freedom/determinism", and "despotism/democracy". Excerpts from philosophers such as Plato, Aristotle, Augustine, Aquinas, Descartes, Spinoza, Hobbes, Rousseau, Kant, Nietzsche, Marx, Mill, Rawls, Derrida etc. Learning how to conduct critical reflections on philosophical ideas when faced with concrete human experiences and how they provoke us to form new philosophical ideas that illuminate new forms of life. HUMS 100: Dünyamız ve Felsefe Kanı/bilgi, iyi/kötü, özgürlük/belirlenim ve despotizm/demokrasi gibi temel felsefi karşıtlıkların tartışılması. Platon, Aristoteles, Aziz Agustinus, Aquinolu Thomas, Descartes, Spinoza, Hobbes, Rousseau, Kant, Nietzsche, Marx, Mill, Rawls ve Derrida gibi filozoflardan seçilecek metinlerin okunması. Somut insanlık deneyimleriyle yüzleşerek felsefi düşünceler hakkında eleştirel bir tavrın geliştirilmesi ve yeni yaşam bçimlerine ışık tutacak yeni felsefi düşüncelerin üretilmesi. HUMS 101: Modern History Chief themes and events in modern history, roughly since Industrialization, the American Civil War, start of true `globalization. The spread of westernization, the rivalries of the Great Powers, World War I. The spread of Americanization, the rise of Communism, the Russian Revolution; the peace-treaties of the period (Versailles to Lausanne). HUMS 101: Yakın Çağ Tarihi Yakın Çağ tarihinin 1848den itibaren belli başlı temaları ve olayları. Endüstrileşme, Amerikan sivil savaşı, gerçek "globalleşme"nin başlaması, batılılaşmanın yayılması, büyük güçler arasındaki rekabet, I. Dünya Savaşı, Amerikanlılaşmanın yayılması, komunizmin yükselişi, Rus devrimi, 1919 döneminin barış anlaşmaları, 1923 (Versay'dan Lozan'a) işlenecek konular arasındadır. HUMS 103: Foundations of Civilizations An introduction to the development of civilizations in key regions of the world, from the Neolithic revolution to the rise of complex societies. Discussions on how they interacted with their neighbors, how this interaction would have played a part in their development, and the different approaches we use to understand their interconnections. Regions to be examined include the Near East, the Aegean, East Africa, East Asia, the Andes, and Central America

12 HUMS 103: Medeniyetlerin Temelleri Dünyanın ana bölgelerindeki medeniyetlerin oluşumunu, neolitik dönemden komplex toplumların oluşumuna kadar geçen dönem. Bu medeniyetlerin komuşuları ile etkileşimleri, bu etkileşimlerin gelişimleri üzerindeki etkisi ve bu etkileşimleri ele alan değişik yaklaşımlar. Temel olarak Ön Asya, Ege, Doğu Afrika, Doğu Asya, Andes ve Orta Amerika yörelerinin ele alınması. HUMS 104: Across the Sea: Art, Architecture and History of the Mediterranean Focus on the interactions and interconnections of cultures around the Mediterranean sea, from the Iberian Peninsula to the Levant. Examination, discussion and analysis of the art, architecture, history and religion of various civilizations in Anatolia, Near East, the Levant, Northern Africa, Greece and western Mediterranean countries from the prehistory until the 15th century AD. Dealing with some basic questions such as continuity and discontinuity, trade, migration, traditions and innovations. HUMS 104: Akdeniz de karşıdan karşıya: Akdeniz medeniyetlerinin mimarisi, sanatı ve tarihi Binlerce seneye uzanan Doğu ve Batı Akdeniz medeniyetlerinin oluşumları, etkileşimleri ve bağlantıları. Tarihöncesinden 15. Yüzyıla kadar Anadolu, Ön Asya, Levant, Kuzey Afrika, Yunanistan ve batı Akdeniz ülkelerindeki sanat, mimari, dinler ve tarih. Ele alınan medeniyetlerde ve dönemlerde süreklilik ve devamsızlık, ticaret, göç, gelenk ve yenilik gibi konular hakkında birincil kaynakların taranması ve bu konular hakkında tartışmalar yapılması. HUMS 105: Faith and Power: Exploring the World Middle Ages Introduction to the key issues in the cultural history of Europe, Near Eastern Mediterranean, Eurasia and Americas from the 5th century A.D. to the 15th century, emphasis on aspects, which have contributed to our modern cultures. Various sources, methods of analysis of history, society, religion and art of medieval cultures as well as their mutual relationships and connections. Focusing on the Byzantine world and Medieval Europe, the rise and spreading of Islamic civilizations, the developments in Eurasian and Mesoamerican civilizations before the 15th century. HUMS 105: İnanç ve Güç: Ortaçağ Dönemini Araştırmak Avrupa, Yakın Doğu, Akdeniz, Avrasya ve Amerika kıtasının kültürel tarihine dair önemli konuları milattan sonra beşinci ve onbeşinci yüzyıllar arasındaki döneme yoğunlaşarak araştırmak. Bu tarihin, günümüz modern kültürünü ne şeklide etkilediğinin sorgulanması. Ortaçağ tarih, toplum, din ve sanatını anlamaya yönelik farklı kaynaklar ve methodlar sunulması; farklı kültürlerin birbirleri ile etkileşimlerinin ve bağlantılarının irdelenmesi. Bizans ve Ortaçağ Avrupası, Islam medeniyetlerinin doğuş ve yükselişi, ve onbeşinci yüzyıl öncesi Orta Amerika medeniyetlerinin ele alınması. HUMS 106: Anthropology of Settling and Space Introduction to the ways humans inhabit, adapt and change space. Approaching space from landscape, environmental, geographical architectural and sociological perspectives. Examining the broader theoretical issues, using a wide range of archaeological, historical and ethnographic examples from various parts of the world throughout history

13 HUMS 106: Yerleşim ve Alan Antropolojisi İnsanların yaşam alanlarını seçme, bu alanlara uyum sağlama ve onları dönüştürme yollarına giriş seviyesinde bir bakış açısı sunmak. Alan kavramına coğrafi, çevresel, mimari ve sosyolojik açılardan yaklaşmak, dünyanın birçok yerinden farklı zaman dilimlerine ait bir dizi arkeolojik, tarihsel ve etnografik örnek seçilerek bu teorik düzleme oturtmak. HUMS 107: Hegemony, Power and the People Understanding the ways modern nation-state system influence the common people. Examining the world history between the 18th century and the early 21th century. Inquiry on the modern nation-state through the rising hegemonic states and changes in international balance of power. Focusing on societies of a wide geographical range, from Latin America to Europe; from China and South East Asia to Africa and understanding how the masses are affected from changes in hegemonic power(s) and challenges posed to the modern nation-state system. Learning to account for different methodologies, such as qualitative process tracing of newspaper articles and quantitative descriptive analysis of country and individual level data. HUMS 107 Hakimiyet, Güç ve Halk Modern ulus-devlet sisteminin sıradan insanları ne şekilde etkilediğinin araştırılması amacıyla onsekizinci ve erken yirmibirinci yüzyıl dünya tarihi üzerine yoğunlaşmak. Modern ulus-devlet sistemi, uluslararası siyasi sistemde değişen güç dengeleri ve bu sistemde yükselen ve düşen hakim devletler çerçevesi içerisinde incelenirken, sıradan insanların, halkın ( kitlelerin ) bu sistemden ne şekilde etkilendiklerini Latin Amerika dan Avrupa ya, Çin ve Uzak Doğu Asya dan Afrika ya uzanan, geniş bir coğrafyadan seçilmiş, karşılaştırmalı vaka çalışmaları ile değerlendirmek. HUMS 108: Identity, Power and Culture Focusing on how power structures and different cultural encounters including trade, religious conversion, conquest, migration, colonization and warfare influence the way people see themselves and the others from the 18th century to the beginning of 21st century. Understanding how individuals conceive and experience their identities along nation, class, race, ethnicity, gender in the broader context of different geographic regions across the globe. Recourse to a variety of historical sources from photos to cartoons. HUMS 108: Kimlik, Güç ve Kültür 18. yüzyıldan 21. yüzyıl başına, ticaret, din değiştirme, fetih, göç, kolonizasyon ve savaş gibi karşılaşmaların ve de güç yapılarının insanların kendilerini ve öteki ni tanımlamalarına nasıl etki ettiği üzerinde durulması. Dünyanın farklı bölgelerinde bireylerin kimliklerini tasarlama ve deneyimleme süreçlerinde ulus, sınıf, ırk, etnisite ve cinsiyet faktörleri. Bu bağlamda, fotoğraflardan, günlüklere ve çizgi romanlara çeşitli birincil kaynakların kullanılması. ETHICAL REASONING ETHR 100: One For All And All For One: The Struggle For Human Rights A broad working knowledge of human rights, both as an intellectual discourse and a realm of political action. The emergence and institutionalization of human rights in the 20th century, with a consideration of its roots in political theory, which gives rise to political and civil rights. The transformations and extensions of human rights into

14 the social and economic realms. Emphasis on the issue of women's human rights, central to the debates over universalism versus cultural relativism. In-depth examination of several distinct human rights issues such as torture, genocide and humanitarian intervention. ETHR 100: Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin: İnsan Hakları Mücadelesi Entelektüel bir söylem ve bir politik eylem alanı olarak insan haklarına ilişkin kapsamlı bir bilgi birikimi sunmak. İnsan haklarının 20. Yüzyılda ortaya çıkışına ve kurumsallaşmasına odaklanılması ve insan haklarının kökenlerinin, siyasi ve vatandaşlık haklarını doğuran politika kuramları bağlamında incelenmesi. Kadınların insan hakları meselesinin önemle ele alınması. İşkence, soykırım ve insani yardım maksatlı müdahaleler gibi vakaların derinlemesine tartışılması. ETHR 101: Ethics in Institutions and Society Exploring the moments of ethical questioning, the processes of ethical decisionmaking and their applications in parliaments, courthouses, hospitals, schools, business companies, and municipalities. A survey of various areas of applied ethics, such as Philosophy of Law, Bioethics, Business Ethics, Environmental Ethics, and Feminist Ethics to introduce the philosophical methods of questioning in the applications of ethical ideas and decisions into our social and institutional life. ETHR 101: Kurumlarda ve Toplumda Etik Etik bir çerçevede muhakeme yapabilme unsurlarının, etik kararlar alma süreçlerinin ve parlementolarda, mahkemelerde, hastanelerde, okullarda, firmalarda ve belediyelerde bu süreçlerin nasıl uygulandığının incelenmesi. Hukuk Felsefesi, Bioetik, İş Hayatı Etiği, Çevre Etiği ve Feminist Etik gibi çeşitli uygulamalı etik alanlarının ele alınması. Etik kararları uygularken başvurulan felsefi sorgulama yöntemlerinin, toplumsal ve kurumsal hayatlarımızda da kullanımının sağlanması. SOCIAL SCIENCES SOSC 101: City and Society Introduction to the predominant themes of discussion within the field of urban studies. Special emphasis on the impact of multiple processes of globalization on the city. Discussing the recent efforts of city marketing, urban regeneration projects, the rise of a new kind of poverty and growing inequalities within the city and practices of urban citizenship. Covering both theoretical and empirical aspects; current-day and prior debates; as well as examples from both the Turkish context and around the world. SOSC 101: Kent ve Toplum Kent çalışmaları alanında öncelikli tartışmalar. Kent üzerinde küreselleşmenin çoklu etkileri. Kent pazarlaması, kentsel dönüşüm projeleri, yeni yoksulluk ve artan eşitsizliklerin kent ve kent vatandaşlığı bağlamında incelenmesi. Türkiye ve dünya üzerinde kuramsal ve ampirik tartışmalar. SOSC 102: Culture and Society Introduction of main themes of discussion within the field of sociology of culture, focusing on four selected themes: 1) culture and domination; 2) culture and signification, 3) culture and practice, 4) cultural continuity and discontinuity. A good mix of theoretical and empirical orientations, with examples from both the Turkish context and around the world in order to understand how symbols, language,

15 conceptual structures, forms of knowledge and forms of power interact to create meaning in our lives. SOSC 102: Kültür ve Toplum Kültür sosyolojisi alanında 1) kültür ve egemenlik, 2) kültür ve imgeler, 3) kültür ve pratik ilişkileri, 4) kültürel devamlılık ve kesinti konularının irdelenmesi. İmgeler, dil, bilgi ve güç yapılarının anlam yaratma üzerindeki etkilerinin Türkiye ve dünya üzerinden kuramsal ve ampirik tartışılması. SOSC 103: Psychological Health and Stress Physiological and neurological basis of stres; health promotion; coping; social support; psychological distress; treatment; intervention. SOSC 103: Psikolojik Sağlık ve Stres Stresin fizyolojik ve nörolojik temelleri; sağlık geliştirme programları; başetme yöntemleri; sosyal destek; psikolojik sorunları; tedavi yöntemleri; değişim programları. SOSC 104: Human Behavior and Relationships (planned to be taught in Spring 2012) Family relations ; social relations; social influence; group behavior; socio-cognitive development and relational influences; behavior in organizations. SOSC 104: İnsan Davranışı ve İlişkileri Aile ilişkileri; sosyal ilişkiler; sosyal etkiler; group davranışı; sosyo-bilişsel gelişim ve ilişkilerin etkileri; örgütlerde davranış. Madde 3) Yeni çekirdek program bünyesinde COMM 102 yerine Güz 2011 itibari ile açılacak olan aşağıdaki COMM 103, 104, 105, 106 ve 107 derslerinin açılması görüşülmüş ve oy birliği ile uygun bulunarak Üniversite Akademik Kurula önerilmesine karar verilmiştir. COMM 103: Academic Writing for Business Building on skills developed in Comm 101, Comm 103 presents more advanced reading and writing tasks while introducing students to the types of writing, research, and analysis used in Business and Economics. Course readings will familiarize students with key concepts and conventions in these disciplines, while assignments will allow students to practice the style of writing and research relevant to their fields. COMM 103: İşletme için Yazma Becerileri Comm 101 dersini temel alarak işletme ve ekonomi alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek. COMM 104: Academic Writing for the Social Sciences Building on skills developed in Comm 101, Comm 104 presents more advanced reading and writing tasks while introducing students to the types of writing, research, and analysis used in the Social Sciences. Course readings will familiarize students with key concepts and conventions in the discipline, while assignments will allow students to practice the style of writing and research relevant to their fields

16 COMM 104: Sosyal Bilimler için Yazma Becerileri Comm 101 dersini temel alarak sosyal bilimler alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek. COMM 105: Academic Writing for the Humanities Building on skills developed in Comm 101, Comm 105 presents more advanced reading and writing tasks while introducing students to the types of writing, research, and analysis used in the Humanities. Course readings will familiarize students with key concepts and conventions in the discipline, while assignments will allow students to practice the style of writing and research relevant to their fields. COMM 105: İnsani Bilimler için Yazma Becerileri Comm 101 dersini temel alarak insani bilimler alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek. COMM 106: Academic Writing for Science and Technology Building on skills developed in Comm 101, Comm 106 presents more advanced reading and writing tasks while introducing students to the types of writing, research, and analysis used in scientific disciplines. Course readings will familiarize students with key concepts and conventions in these disciplines, while assignments will allow students to practice the style of writing and research relevant to their fields. COMM 106: Bilim ve Teknoloji Alanında Yazma Becerileri Comm 101 dersini temel alarak bilim ve teknoloji alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek. COMM 107: Legal Writing Building on skills developed in Comm 101, Comm 107 presents more advanced reading and writing tasks while introducing students to the types of writing, research, and analysis used by practicing lawyers and researchers. Course readings will familiarize students with key concepts and conventions in the discipline, while assignments will allow students to practice the style of writing and research relevant to their field. COMM 107: Hukuk alanında Yazma Becerileri Comm 101 dersini temel alarak hukuk alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek. Madde 4) Mevcut müfredatta MAVA derslerinde yapılan aşağıdaki değişiklikler görüşülmüş ve Üniversite Akademik Kurulu na önerilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 4. 1) MAVA 102 kodlu Introduction to Media and Visual Arts dersinin adı ve içeriğinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi. MAVA 102 Introduction to Media and Communications Introductory overview of contemporary mass media systems and an examination of the various factors -historical, economic, political, and cultural- that have shaped their development. Components of culture industries such as the Internet, radio, television, cinema, newspapers and journalism, advertising, and public relations. Investigation of theories and research related to media effects

17 MAVA 102 Medya ve İletişime Giriş Güncel medya sistemleri ve bu sistemleri şekillendiren tarihsel, ekonomik, siyasal ve kültürel etmenler. İnternet, radyo, televizyon, film, gazete ve gazetecilik, reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi sektörlerin işleyişleri. Medya içeriğinin izleyicilere etkileri ile ilgili kuramların ve araştırmaların incelenmesi. 4. 2) MAVA 104 kodlu Visual Language and Narration dersin adı ve içeriğinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi ve dersin 4 kredi olması. MAVA 104 Basic Design Foundations of visual language. Introduction to the principles and elements of design. Control of line, shape, space, texture, color, composition and sequence to convey a message. Strategic exercises to channel design to an interdisciplinary level. Studio practice, theory, critique, exhibition. Credits: 4 MAVA 104 Temel Tasarım Görsel dilin temelleri. Tasarımın ilke ve esaslarına giriş. Mesaj iletisi amacıyla çizgi, şekil, espas, doku, renk, kompozisyon ve dizinin kontrolü. Tasarımın disiplinlerarası boyuta kanalize edilmesi için stratejik egzersizler.tasarım stüdyosu pratiği, teori, eleştiri seansları, sergi. Kredi: 4 4.3) MAVA 201 Marketing and Communication zorunlu dersinin kaldırılarak yerine zorunlu MKTG 201 Marketing Management eklenmesi. MKTG 201 Marketing Management Understanding marketing and the marketing environment. Examines marketing strategies, segmentation, targeting, positioning, consumer and organizational buyer behavior, and marketing information. Emphasis on planning components of a marketing mix: product, price, place / distribution, promotion / communication. MKTG 201 Pazarlama Yönetimi Bu ders pazarlama ve pazarlama çevresini anlamak üzerine odaklanmıştır; Pazarlama stratejeleri, gruplama, hedefleme (targeting), konumlandırma, tüketici ve örgütsel satın alma davranışı ve pazarlama bilgisini inceler. Ayrıca, pazarlama karışımı (stratejisi) ürün, fiyat, yer/dağıtım, promosyon/iletişim de vurgulanır. 4.4) MAVA 205 kodlu Creative Thinking in Design adlı yeni dersin zorunlu ders olarak eklenmesi ve önkoşul olarak MAVA 104 ya da öğretim üyesi onayı ibaresinin eklenmesi. MAVA 205 Creative Thinking in Design Introduction to visual communication design in an interactive media environment: visualizing a catchword, visualizing actions referring to interface design, making a visual design by creating clever remark between object and a concept, creating

18 interest on a point using non-textual visual metaphors, visualizing the relation between linear and non-linear structures. Prerequisites: MAVA 104 or consent of the instructor. MAVA 205 Tasarımda Yaratıcı Düşünme Etkileşimli ortamlarda görsel iletişim tasarımının temellerine giriş. Bir kelimenin görsel sunumu. Arayüz tasarımının görselleştirilmesi. Bir kavram ile obje arasında bağlantı kurulması. Herhangi bir noktaya görsel kullanımı ile dikkati çekebilmek, doğrusal ve doğrusal olmayan yapılar arasındaki ilişkilerin görsel sunumu. Önkoşul: MAVA 104 ya da öğretim üyesi onayı. 4.5) MAVA 315 kodlu Writing for Media dersin kodunun MAVA 206 olarak değişmesi ve dersin zorunlu yapılması. MAVA 206 Writing for Media Intensive writing practice for a variety of media formats. Different conventions of writing for print media, radio, and television. Class structure, assignments, and timed writing exercises are designed to simulate a working media environment. MAVA 206 Medya Yazarlığı Çeşitli medya formatlarında yoğun yazma uygulamaları. Ödevler ve süreli yazma alıştırmaları aracılığı ile radyo, televizyon ve basılı medya gibi farklı mecralar için yazı çalışmaları. 4.6) MAVA 211 kodlu Visual Design 1 dersinin kodunun MAVA 207 olarak değiştirilmesi ve adının ise Visual Design olması. Ayrıca dersin önkoşulunun MAVA 104 olduğu ibaresinin eklenmesi. MAVA 207 Visual Design Project based course on the demonstration of traditional as well as digital techniques of graphic design, web design and animation using Adobe Creative Suite. Utilization of image editing software such as Adobe Photoshop, as well as the latest software to create interactive projects. Synthesis of design principles with typography, artwork and photography. Prerequisites: MAVA 104 MAVA 207 Görsel Tasarım Grafik tasarım, web tasarımı ve animasyonun hem geleneksel hem de dijital uygulamalarının proje bazında öğrenilmesi. Adobe Photoshop gibi imge düzenleme yazılımlarının ve etkileşimli tasarım için en yeni yazılımların gösterilmesi. Tasarım ilkeleri ile tipografi, sanat eseri ve fotoğrafın sentezlenmesi. Önkoşul: MAVA ) MAVA 210 kodlu Photography 1: Basic Techniques adlı dersin adının Photography: Basic Techniques olarak değiştirilmesi. MAVA 210 Photography: Basic Techniques Brief history of photography from 1839 to the present. Fundamentals of photography from conventional to digital. Methods of image capturing by using correct exposure,

19 lighting and composition techniques. Basic photographic variables such as; aperture, shutter speed and ISO. Introduction to the photographic equipment, materials, processes and philosophy. Ways of seeing are discussed throughout the course. MAVA 210 Temel Fotoğraf 1839 dan bugüne fotoğrafın kısa tarihi. Gelenekselden dijitale fotoğrafçılığın temelleri. Doğru poz için gerekli ışık, kadraj, kompozisyon yöntem ve tekniklerinin uygulama ile birlikte ele alınması. Diyafram, obtüratör hızı ve ISO gibi temel çekim değişkenlerinin, fotoğraf makinesi, objektifler vd. teknik ekipmanlarla birlikte incelenmesi. Görme biçimleri, geçmişten bugüne fotoğraf tarihini yapan farklı fotoğrafçılar ve farklı yaklaşımlar üzerinden işlenir. 4.8) MAVA 224 kodlu Media Industries and Cultural Production dersinin kodunun MAVA 221 olarak değiştirilmesi. MAVA 221 Media Industries and Cultural Production How do the contemporary media industries work? How are media companies managed and how does this affect the stock of cultural materials available? How can an analysis of the business of entertainment enable a greater understanding of contemporary media aesthetics and culture? In-depth investigation of the film and animation, broadcasting (television and radio), video gaming, online content production, publishing (newspapers, books, and magazines) industries. MAVA 221 Medya Endüstrileri ve Kültürel Üretim Güncel medya endüstrileri nasıl işler? Medya holdingleri nasıl yönetilir? Mevcut yönetim şekilleri kültürel ürünlerin üretimini nasıl etkiler? Eğlence sektörü nün güncel medya estetiği ve kültür üzerine etkileri nelerdir? Film ve animasyon, televizyon ve radyo, bilgisayar oyunları, online içerik üretimi, basın yayın sektörlerinin detaylı incelenmesi. 4.9) MAVA 223 kodlu Contemporary Arts 1 dersinin adının Contemporary Art 1 olarak değiştirilmesi. MAVA 223 Contemporary Art I Overview of the contemporary issues in art. Exploration of diverse ways of expression since 1960 s. Class discussions, readings, hands on activities. MAVA 223 Günümüzde Sanat I Sanatta çağdaş yaklaşımlara genel bakış lardan bu yana farklı ifade biçimlerinin incelenmesi. Sınıf tartışmaları, okumalar ve pratik eğitim. 4.10) MAVA 224 kodlu Contemporary Arts 2 dersinin adının Contemporary Art 2 olarak değiştirilmesi

20 MAVA 224 Contemporary Art II Study of the production of contemporary art via creative exercises. Rather than the creation of individual drawings, paintings, or sculpture, the students begin with a concept. Working with the concept with preferred media. Consideration of the presentation of the art work in terms of placement, framing, lighting or sound. End of term exhibition. MAVA 224 Günümüzde Sanat II Çağdaş sanat üretiminin yaratıcı egzersizler ile incelenmesi. Tek tek çizimlerin, resimlerin, ya da heykellerin üretimi yerine öğrenciler bir kavramla çalışmaya başlar. Kendi seçtikleri bir medyada kavramı geliştirirler. Sanat eserinin sunumunu yerleştirme, çerçeveleme, ışıklandırma veya ses açısından ele alınır. Dönem sonu sergisi. 4.11) MAVA 303 kodlu Film Theory dersinin kodunun MAVA 305 olarak değiştirilmesi. Eski müfredatta zorunlu olan bu dersin alan seçmelisi olarak değişmesi. MAVA 305 Film Theory Major concepts and theories related to film and cinema; formal aspects of film that constitute the language of the medium (i.e., narrative, cinematography, mise-enscene, editing, sound); and history of filmmaking. Analysis of social, political and cultural contexts for different styles. Issues in film theory (e.g., auteurism), the political economy of the film industry, and discussion of conditions under which films are produced. MAVA 305 Film Kuramı Sinema ve filme ilişkin teori ve kavramlar; film ve sinemanın dilini oluşturan (yani, ses, düzeltme, sahne düzenlemesi, sinematografi ve anlatı) formel özellikler; ve film yapımcılığı tarihi. Farklı yaklaşımların kültürel, siyasi ve sosyal bağlamlarının analizi. Film teorileri (yazar vb.), endüstrinin ekonomi politiği ve izlenen filmlerin üretim koşulları ile ilgili çalışmalar. 4.12) MAVA 401 kodlu Media Research dersinin kodu MAVA 307 olarak değiştirilmesi. MAVA 307 Media Research Methods A basic introduction to research methods in media and communications including surveys, experiments, and content analysis. Review of literature, identification of basic concepts, problems, responsibilities, and research ethics; procedures and basic techniques of data analysis. Television ratings, public opinion polls, and other methods for measuring audience feedback. MAVA 307 Medya Araştırma Yöntemleri Medya ve iletişim alanındaki araştırma yöntemlerine-anket, deney ve içerik analizitemel bir giriş. Literatür taraması, temel kavramların, problemlerin, sorumlulukların

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 1 LEGEND OF TERMINOLOGY USED Prerequisite: A student can register for the course if he/she has received a passing grade for the prerequisite(s) listed. Special Condition:

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 13 Haziran 2013 TOPLANTI NO : 2013/06 TOPLANTI SAATİ : 13:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M.

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Part I. Program Information Program Title INTERIOR ARCHITECTRE Program code 72/ INAR Faculty / School ARCHITECTURE Department INTERIOR ARCHITECTURE

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 9 Haziran 2011 TOPLANTI NO : 2011/06 TOPLANTI SAATİ : 13:30 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M.İrşadi

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE

NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE UNDERGRADUATE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE COURSE DESCRIPTION ELL 101/ELL 111 English Grammar I/II

Detaylı

19 Aralık 2013/12 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

19 Aralık 2013/12 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 19 Aralık 2013 TOPLANTI NO : 2013/12 TOPLANTI SAATİ : 13:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Barış Tan Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans

İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans 1.Dönem Dersin Kodu Dersin Adı Kredi-saat AKTS ENGY 515 Edebiyat Eleştirisi ve Kuramları I 3-0-3 8 ENGY 517 İngiliz Edebiyat Çalışmaları I 3-0-3 8 ENGY XXX

Detaylı

MAYIS MAY 2013 ISTANBUL. GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN Arş.Gör. Research Asst. Zafer Lehimler ISBN 978-975-400-355-0

MAYIS MAY 2013 ISTANBUL. GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN Arş.Gör. Research Asst. Zafer Lehimler ISBN 978-975-400-355-0 3-7 HAZİRAN 2013 JUNE, 3-7, 2013 EGE REKLAM BASIM SANATLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. PRINTING & PRESS Esat Paşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4 Ege Plaza Ataşehir - İSTANBUL Tel: (0216) 470 44 70 www.egebasim.com.tr

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

10 Ocak 2012/01 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

10 Ocak 2012/01 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 10 Ocak 2012 TOPLANTI NO : 2012/01 TOPLANTI SAATİ : 13:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülteni Sayı: 22, Sene 2012 e-bülten E-Bülten Sayı 22, 2012 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülten Sayı: 22 1 İÇİNDEKİLER 3 Türkiye Biyoetik Derneği Etkinlikleri 6 EACME 2011 Raporu-

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2+0) Z / 2 İnkılapçılığın tanımı, evreleri,

Detaylı

Mimarlık FakültesiDers Programı

Mimarlık FakültesiDers Programı 1 İÇİNDEKİLER Mimarlık Fakültesi Ders Programı... 1 Mimarlık Fakültesi Öğrenim Çıktıları... 6 Mimarlık Fakültesi Birinci Sınıf Ders İçerikleri... 8 Birinci Sınıf Güz Dönemi... 9 Birinci Sınıf Bahar Dönemi...

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları The International Hrant Dink Foundation Publication

Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları The International Hrant Dink Foundation Publication Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışmamızın temel amacı medyada insan haklarına ve farklı kimliklere saygının güçlendirilmesine ve bu konuda hem medyanın hem de sivil toplumun aktif rol almasını teşvik

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

21. Yüzyılda Yeni Teknolojilerin Yarattığı Sanat Anlayışları. ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Eğitim. Programlarındaki Yeri 1

21. Yüzyılda Yeni Teknolojilerin Yarattığı Sanat Anlayışları. ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Eğitim. Programlarındaki Yeri 1 21. Yüzyılda Yeni Teknolojilerin Yarattığı Sanat Anlayışları ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Eğitim Programlarındaki Yeri 1 İnci BULUT 2 ÖZET Gelişen teknoloji ve değişen yaşam şartlarıyla

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı