YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri"

Transkript

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı Programın İngilizce Computer Engineering Program Türü Tezli Y.L. Tezsiz Y.L. Doktora Eğitim-Öğretim Yılı Dersin Kodu BSM601 İLERI ÖRÜNTÜ TANIMA TEKNIKLERI VE UYGULAMALARI İngilizce ADVANCED PATTERN RECOGNITION TECHNIQUES AND APPLICATIONS Türkçe İçeriği: Örüntü Tanımaya Genel Bakış: Bayes Karar Teorisi/ML ve Bayes parameter Kestirimi/Lineer ve Lineer Olmayan Tanımlayıcı Fonk. ile Sınıflandırma/Destek Vektör Makinalar/, Algılayıcı Modelleme, Sinir Ağları, Eğiticisiz öğrenme, Kümeleme, Bulanık Sistemler ile Sınıflama ve Kümeleme, Gelişimsel Algoritmalar, Uygulamalar. İngilizce İçeriği: Pattern Recognition Overview: Bayesian Decision Theory / ML and Bayesian parameter estimation / Linear and Nonlinear Functions Identifiers and Classification / Support Vector Machines /, Sensor Modeling, Neural Networks, unsupervised learning, clustering, classification and clustering with Fuzzy Systems, Developmental Algorithms, Applications. 1) Pattern Recognition: S. Theodoridis, K. Koutroumbas 3. Baskı, Academic Press, ) Pattern Classification: R.O. Duda, P.E. Hart, D.G. Stork 2. Baskı, Wiley, 2000 Dersin Kodu BSM 602 UZAKTAN ALGILAMA VE GÖRÜNTÜ İŞLEME İngilizce REMOTE SENSING AND IMAGE PROCESSING Türkçe İçeriği: Dersin amacı sayısal uydu görüntüleri hakkında ileri derecede bilgi ve deneyim sağlamaktır. Dersin içeriği uzaktan algılamanın fiziksel prensibini, uzaktan algılama uyduları ve sensörlerini, bunların çalışma prensiplerini, veri formatlarını ve uzaktan algılama alanında kullanılan radyometrik ve geometrik düzeltme, görüntü zenginleştirme, görüntü birleştirme, çeşitli sınıflandırma yöntemleri, segmentasyon yöntemleri, görüntü transformasyonu, doğruluk analizi gibi ileri sayısal görüntü işleme tekniklerinin spektral uydu verilerine uygulanmasını kapsamaktadır. İngilizce İçeriği: The aim of the course on digital satellite images is to provide advanced knowledge and experience. Course contents of remote sensing physical principle, remote sensing satellites and sensors, their operating principles, data formats and remote sensing used in the field

2 of radiometric and geometric correction, image enhancement, image fusion, various classification methods, segmentation methods, image transformation, accuracy analysis as well as advanced digital image processing techniques to be applied to the spectral data includes a satellite. 1) Robert A. Schowengerdt, Remote Sensing, Third Edition: Models and Methods for Image Processing, Elsevier, ), Thomas Lillesand, Ralph W. Kiefer, Jonathan Chipman, Remote Sensing and Image Interpretation, Wiley, 2007 Dersin Kodu BSM603 KABLOSUZ BILGISAYAR AĞLARININ MODELLENMESI VE ANALIZI İngilizce ANALYSIS AND MODELING OF WIRELESS COMPUTER NETWORKS Türkçe İçeriği: Kablosuz haberleşmenin temelleri. Kablosuz ortam karakteristikleri. Kablosuz ortam erişim yöntemleri. Kablosuz ağ topolojileri ve mimarileri. Kablosuz Yerel Alan Ağları (IEEE x ailesi, HiperLAN). Kablosuz kişisel ağlar (Bluetooth, Zigbee, HomeRF). Yüksek hızlı kablosuz ağlar (Kablosuz ATM, LMDS), Kablosuz Algılayıcı Ağlar (MicaZ düğümler ile uygulama gerçekleştirme). Ağ sistemlerinin performans analiz yöntemleri (Analitik modelleme, Benzetim yöntemi). OPNET simülatörünün tanıtımı. Kablosuz ağ proje örneklerinin incelenmesi. Modellemenin temelleri. Performans ve trafik yönetimi. OPNET ile kablosuz ağların modellenmesi. İngilizce İçeriği: Fundamentals of wireless communication.characteristics of the wireless environment. Wireless media access methods.wireless network topologies and architectures. Wireless Local Area Networks (IEEE x family, the hyperlink). Wireless personal area networks (Bluetooth, Zigbee, Home RF). High-speed wireless networks (Wireless ATM, LMDS), Wireless Sensor Networks (modified spirit with nodes performing application). Network systems performance analysis methods (analytical modeling, simulation method). The introduction of OPNET simulator. Studying examples of wireless networking project. Fundamentals of Modeling. Performance and traffic management. OPNET modeling of the wireless network. 1) Theodore S. Rappaport."Wireless Communications: Principles and Practice", Prentice-Hall, ) Nicopolitidis, P., Obaidat, M., S., Papadimitriou, G., I., Pomportsis, A., S., "Wireless Networks", WILEY, 2003

3 Dersin Kodu BSM604 YAZILIM ÖLÇÜTLERI İngilizce SOFTWARE METRICS Türkçe İçeriği: Ders kapsamında yazılım ölçümü, yazılım nitelikleri, yazılım ölçütleri, ölçüm yöntemleri, nicel modeller, aralarındaki farklar, ölçme teorisi, yazılım ölçme tasarımı, işlev noktası, üretkenlik modelleri, tahmin modelleri, kalite modelleri konularında temel bilgiler verilecektir. İngilizce İçeriği: It will be given software measurement, software quality, software metrics, measurement methods, quantitative models, the differences between them, measure theory, software measurement design, function point, productivity models, forecasting models, quality models in the fields basic information during the course. 1) Norman E. Fenton, Shari Lawrence Pfleeger, Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach, Revised, Chapman and Hall/CRC, ) Alan J. Perlis, Frederick Sayward, Mary Shaw, Software Metrics: An Analysis and Evaluation, MIT Press, 1981 Dersin Kodu BSM605 METIN MADENCILIĞI İngilizce TEXT MINING Türkçe İçeriği: Ders kapsamında yazılım ölçümü, yazılım nitelikleri, yazılım ölçütleri, ölçüm yöntemleri, nicel modeller, aralarındaki farklar, ölçme teorisi, yazılım ölçme tasarımı, işlev noktası, üretkenlik modelleri, tahmin modelleri, kalite modelleri konularında temel bilgiler verilecektir. İngilizce İçeriği: An overview of text mining. Access to digital vectors from textual information. Using text to predict. Access to information and text mining. Documents to obtain a structure. Search for information in the document. 1) Ronen Feldman, James Sanger, The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data, Cambridge University Press, ) Gary Miner, John Elder IV, Thomas Hill, Robert Nisbet, Dursun Delen, Andrew Fast, Practical Text Mining and Statistical Analysis for Non-structured Text Data Applications, Elsevier 2012

4 Dersin Kodu BSM606 YAPAY ZEKA VE BILIŞSEL SISTEMLER İngilizce ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND COGNITIVE SYSTEMS Türkçe İçeriği: Yapay zekaya giriş. Programlama. Dizi, ağaç, küme, kuyruk ve tablo yapıları.bilgi gösterimi: Üretim kuralları, içerme hiyerarşileri, önermesel ve yargısal hesap, çıkarım kuralları, çerçeveler, anlamsal ağlar, kısaltmalar ve dizgesel yaklaşımlar. Arama: Hipotez ve test etme, derinlik öncelikli arama, genişlik öncelikli arama, sezgisel arama, optimal arama, oyun ağaçları ve dönüşüklü arama, minimax arama, alpha-beta indirgeme. Öğrenme: Betimleme ağaçları, yapay sinir ağları, perceptronlar, genetik algoritmalar, uzman sistemler, doğal dil işlem, konuşma tanıma, bilgisayarla görü, Bilişsel sistemlere giriş, bilişsel yapay zeka. İngilizce İçeriği: Introduction to artificial intelligence. Programming. Array, trees, cluster, queue and table structures. Knowledge representation: Production rules, inclusion hierarchies, propositional and judicial accounts, inference rules, frames, semantic networks, abbreviations and syntactic approaches. Search: hypothesis and testing, depth-first search, breadth-first search, heuristic search, optimal search, games and reflexive search trees, minimax search, alpha-beta pruning. Learning: identification trees, neural networks, perceptrons, genetic algorithms, expert systems, natural language processing, speech recognition, computer vision, cognitive systems, Introduction to cognitive artificial intelligence. 1) Terry Dartnall, Artificial Intelligence and Creativity: An Interdisciplinary Approach (Studies in Cognitive Systems), Kluwer Academic Publishers, ) Angelo Loula, Ricardo Gudwin, João Queiroz, Artificial Cognition Systems, 2006 Dersin Kodu BSM607 VERI TABANI SISTEMLERI İngilizce DATABASE SYSTEMS Türkçe İçeriği: Temel tanımlar ve kavramlar. ER modeli ile veri modelleme. Varlık, Varlık Kümesi, Nitelik Kavramları. Bağıntı,Bağıntı Tipleri, Roller, Yapısal Kısıtlar. Genelleme. Kümeleme. Anahtarlar. İlişkisel veri modeli. İlişkisel cebir. Sql ilişkisel veritabanı standardı. Fonksiyonel bağımlılıklar ve normalizasyon. İngilizce İçeriği: Basic definitions and concepts. ER model and data modeling. Entity, Entity Cluster, Quality Concepts. Relation, Relation Types, Roles, Structural Constraints. Generalization. Clustering. Switches. Relational data model. Relational algebra. SQL relational database standard. Functional dependencies and normalization. 1) Yrd. Doç. Dr. Zehra Alakoç Burma, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Seçkin Yayıncılık, 2009

5 2) Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, Database Systems: The Complete Book, Pearson Prentice Hall, 2008 Dersin Kodu BSM608 İNSAN BILGISAYAR ETKILEŞIMI İngilizce HUMAN COMPUTER INTERACTION Türkçe İçeriği: Bu dersin amacı öğrencilere insan bilgisayar etkileşimi, etkileşimli sistemler, kullanıcı merkezli tasarım, genel tasarım ilkeleri, kullanılabilirlik testleri (temel prensipler ve kullanıcı testleri) kavramları tanıtılacaktır. İngilizce İçeriği: The aim of this course is human-computer interaction, interactive systems, usercentered design, general design principles, usability testing (basic principles and user testing) concept will be introduced. 1) P. Booth, An Introduction to Human-Computer Interaction Hove, UK: Lawrence Erlbaum Associates, ) Kürşat Çağıltay, İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği Teoriden Pratiğe, ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI YAYINCILIK VE İLETİŞİM A.Ş., 2011 Dersin Kodu BSM609 GÖRÜNTÜLEME SISTEMLERI İngilizce IMAGING SYSTEMS Türkçe İçeriği: Görüntüleme, Enerji ve Radyasyon, Radyoaktivite, X-ray tüp, Elektron enerjisi, Bremsstrahlung prensipi, Radyasyon-madde etkileşimi ve nüfuzu, Bulanıklık, Çözünürlük ve Detayların görülebilmesi, gürültü, BT cihazı, detektör, tarama, görüntü oluşturma, kontrast, Ultrason cihazı, sesin maddeyle etkileşimi, yansıması, Ultrason modları, Doppler ultrason, Manyetik alan, etkileşim, Spin Eko, Görüntü oluşumu, MRI temel prensipleri, T1, T2, PD modaliteleri, Gamma kamera karakteristiği, kolimatör, kristal ve PM tüpler, Nükleer Tıbbi Görüntüleme, Uzaktan algılama, Termal kızılötesi, Çeşitli görüntüleme sistemlerinden örnekler, Termal görüntüleme. İngilizce İçeriği: Imaging, Energy and Radiation, Radioactivity, X-ray tube, the electron energy, Bremsstrahlung principle, radiation-matter interaction and influence, Blur, Resolution and of the details can be seen, noise, IT equipment, detectors, scanning, imaging, contrast, ultrasound device, voice interaction with matter, reflection, Ultrasound modes, Doppler ultrasound, magnetic field interactions, Spin Echo, Image formation, MRI basic principles, T1, T2 and PD modalities, gamma camera characteristics, collimator, crystal and PM tube, Nuclear Medical Imaging, Remote sensing, thermal infrared imaging systems in various instances, thermal imaging. 1) Perry Sprawls, Physical Principles of Medical Imaging

6 2) Arnulf Oppelt, Imaging Systems for Medical Diagnostics: Fundamentals, Technical Solutions and Applications for Systems Applying Ionizing Radiation, Nuclear Magnetic Resonance and Ultrasound, 2nd Edition, Wiley, 2006 Dersin Kodu BSM610 KAOS KURAMI VE NONLINEER İŞARET İŞLEME İngilizce CHAOS THEORY AND NONLINEAR SIGNAL PROCESSING Türkçe İçeriği: Dinamik sistemler ve kaos. Dinamik sistemlerin karakterize edilmesi. Nonlineer sistem diferansiyel ve fark denklemleri, nonlineer zaman serileri, Otokorelasyon fonksiyonu. Güç spektrumu. Farklı Boyut Yaklaşımları (Fraktal, Enformasyon ve Korelasyon Boyutu). Faz Uzayı: Gecikme zamanının seçilmesi. Faz uzayının boyutunun belirlenmesi. Kaosun ölçülmesi: Lyapunov Üstelleri, Bifurcation Diyagramı, Surrogate Data. Kaotik zaman serilerinin öngörüsü. İngilizce İçeriği: Dynamical systems and chaos. Characterization of the dynamic system. Nonlinear systems of differential and difference equations, nonlinear time series, the autocorrelation function. Power spectrum. Approaches for Different Size (Fractal, Information and Correlation Size). Phase Space: Selecting the delay time. Determining the size of the phase space. Measurement of Chaos: Lyapunov Exponents, bifurcation diagram, Surrogate Data. Prediction of chaotic time series. 1) Thierry Vialar, Complex and Chaotic Nonlinear Dynamics, Springer, ) Tomasz Kapitaniak, Controlling Chaos: Theoretical and Practical Methods in Non-linear Dynamics, Academic Press Limited, 1996

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET ARSLAN

ANABĠLĠM DALI ADI: BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET ARSLAN ANABĠLĠM DALI ADI: BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET ARSLAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S Bilgisayar Mühendisliği Bölümü eğitim öğretim

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING GRADUATE CIRRICULUM M.Sc. in ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS EE 500 M.S. Research and Thesis (0-1) NC EE 598 Research Seminar (0-2) NC EE 501 Principles

Detaylı

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS DERS KODU TR/ EN DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS BİL 101 TR Bilişim Teknolojileri Information Technologies BİL 101L TR Bilgisayar Mühendisliği Temel Uygulamaları BİL

Detaylı

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas.

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas. İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING M.Sc. PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING Core Courses CENG 590 CENG 500 CENG 8XX CENG 9XX Seminar

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güncel Ders Programı: 1. Dönem Ders Programı Dersin Kodu Dersin Adı Kredi-saat ACTS EENG 5xx Teknik

Detaylı

CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering

CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering CME 1001 I (Güz) / I I (Fall) / I Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1 2 2 3 5 Prof. Dr. Alp KUT Bu dersin temel amacı Algoritma temel bileşenlerini örnek bir Programlama i de kullanarak

Detaylı

1. Yarıyıl Ders İçerikleri

1. Yarıyıl Ders İçerikleri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 Ders İçerikleri BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL COME101-Introduction

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EABD İngilizce EABD INDUSTRIAL ENGINEERING Program MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ PROGRAMI Programın İngilizce ENGINEERING

Detaylı

KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK KURUL KARARI

KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK KURUL KARARI KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK KURUL KARARI TOPLANTI TARĠHĠ : 14 Ocak 2011 TOPLANTI NO : 2011/01 TOPLANTI SAATĠ : 14:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M.İrşadi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) Mekatronik, Makina, Elektronik ve Bilgisayar alanı bilgilerinin sinerjik olarak işbirliği içinde kullanılmasıyla ortaya çıkan yeni bir yaklaşımdır Mekatronik mühendisleri

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ EEM103 Introduction to

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MAT 105 Matematik-I (4-1) 4,5 Fonksiyonlar ve Modeller, Limit ve Türev, Türev Kuralları,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 3301101 / 3311101 MATEMATİK-1 (3-1-3,5) (AKTS: 7 ) Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Lineer Bağımsızlık, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Fonksiyon Çeşitleri: Üstel, Logaritmik

Detaylı

EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR 1. SINIF Temel Bilişim Teknolojileri (2+0) 2: Word for Windows; Word for Windows programını yüklemek. Şekillendirme, Dökümanın genel görünümü, Baskı, Döküman

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR I. YARIYIL MAT 101 MATEMATĠK-I (4-0) 4 Fonksiyonlar ve Modeller,

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ EEM 341 Elektrik Makineleri Manyetik devreler ve sistemler. Trasformatörlerin temel prensipleri, empedans transferi, tek faz transformatörler,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı