YÖNETMEL!K. Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı"ından: K#MYASAL MADDELERLE ÇALI$MALARDA SA%LIK VE GÜVENL#K ÖNLEMLER# HAKKINDA YÖNETMEL#K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMEL!K. Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı"ından: K#MYASAL MADDELERLE ÇALI$MALARDA SA%LIK VE GÜVENL#K ÖNLEMLER# HAKKINDA YÖNETMEL#K"

Transkript

1 12 A!ustos 2013 PAZARTES"!"#$%&'()"*" Sayı : Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı"ından: YÖNETMEL!K K#MYASAL MADDELERLE ÇALI$MALARDA SA%LIK VE GÜVENL#K ÖNLEMLER# HAKKINDA YÖNETMEL#K B#R#NC# BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli"in amacı, i!yerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir!ekilde i!lem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalı!anların sa"lı"ını korumak ve güvenli bir çalı!ma ortamı sa"lamak için asgari!artları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı #! Sa"lı"ı ve Güvenli"i Kanunu kapsamına giren ve kimyasal maddelerin bulundu"u, kullanıldı"ı veya herhangi bir!ekilde i!lem gördü"ü tüm i!yerlerini kapsar. (2) Sa"lık ve güvenlik önlemleri özel mevzuatla düzenlenen; kimyasal maddelerle çalı!malarda, radyoaktif maddelerle çalı!malarda, zararlı kimyasal maddelerin i!yeri dı!ında ta!ınmasında, sözü edilen özel mevzuatta belirtilen önlemler ile birlikte bu Yönetmeli"in uygulama kabiliyeti olan hükümleri de uygulanır. (3) 6/8/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalı!malarda Sa"lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile i!yerinde bulunan kanserojen ve mutajen maddeler ile ilgili olarak bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak, b) 7/4/1998 tarihli ve 1998/24/EC sayılı, 29/5/1991 tarihli ve 1991/322/EEC sayılı, 8/6/2000 tarihli ve 2000/39/EC sayılı, 7/2/2006 tarihli ve 2006/15/EC sayılı, 17/12/2009 tarihli ve 2009/161/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktiflerine paralel olarak, hazırlanmı!tır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alerjik madde: Solundu"unda, cilde nüfuz etti"inde a!ırı derecede hassasiyet meydana getirme özelli"i olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddeleri, b) Alevlenir madde: Parlama noktası 21 C - 55 C arasında olan sıvı haldeki maddeleri, c) A!ındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeleri, ç) Bakanlık: Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı"ını, d) Biyolojik sınır de"eri: Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırını,

2 e) Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdi"inde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddeleri, f) Çok kolay alevlenir madde: 0 C den dü!ük parlama noktası ve 35 C den dü!ük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklı"ında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddeleri, g) Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solundu"unda, a"ız yoluyla alındı"ında, deri yoluyla emildi"inde insan sa"lı"ı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, ") Kanserojen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalı!malarda Sa"lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kanserojen maddeyi, h) Kimyasal madde: Do"al halde bulunan, üretilen, herhangi bir i!lem sırasında kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmi! olup olmadı"ına ve piyasaya arz olunup olunmadı"ına bakılmaksızın her türlü element, bile!ik veya karı!ımları, ı) Kimyasal maddelerin kullanıldı"ı i!lemler: Bu maddelerin üretilmesi, i!lenmesi, kullanılması, depolanması, ta!ınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzakla!tırılması i!lemlerini, i) Kolay alevlenir madde: Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklı"ında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ate! kayna"ı ile kısa süreli temasta kendili"inden yanabilen ve ate! kayna"ının uzakla!tırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeyi veya parlama noktası 21 C nin altında olan sıvı haldeki maddeyi veya su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddeleri, j) Mesleki maruziyet sınır de"eri: Ba!ka!ekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalı!anların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman a"ırlıklı ortalamasının üst sınırını, k) Mutajen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalı!malarda Sa"lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan mutajen maddeyi, l) Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere di"er maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri, m) Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldı"ında ısınma ile kendili"inden patlayan veya belirlenmi! test ko!ullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddeleri, n) Sa"lık gözetimi: Çalı!anların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sa"lık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan de"erlendirmeleri, o) Solunum bölgesi: Merkezi, ki!inin kulaklarını birle!tiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, ba!ın ön kısmında kalan yarısını, ö) Tahri! edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem olu!umuna neden olabilen, a!ındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddeleri, p) Tehlikeli kimyasal madde: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, a!ındırıcı, tahri! edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeleri ve müstahzarları veya yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya i!yerinde bulundurulma!ekli nedeni ile çalı!anların sa"lık ve güvenli"i yönünden risk olu!turabilecek maddeleri veya mesleki maruziyet sınır de"eri belirlenmi! maddeleri, r) Toksik madde: Az miktarlarda solundu"unda, a"ız yoluyla alındı"ında, deri yoluyla emildi"inde insan sa"lı"ı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, s) Üreme için toksik madde: Solundu"unda, a"ız yoluyla alındı"ında, deriye nüfuz etti"inde erkek ve di!ilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya do"acak çocu"u etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin olu!umunu hızlandıran maddeleri,

3 !) Zararlı madde: Solundu"unda, a"ız yoluyla alındı"ında, deri yoluyla emildi"inde insan sa"lı"ı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, ifade eder. #K#NC# BÖLÜM #!verenin Yükümlülükleri Genel yükümlülük MADDE 5 (1) #!veren, kimyasal maddelerle çalı!malarda, çalı!anların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadı"ı hallerde en aza indirmek ve çalı!anların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Risk de!erlendirmesi MADDE 6 (1) #!veren, i!yerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadı"ını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalı!anların sa"lık ve güvenli"i yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, 29/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan #! Sa"lı"ı ve Güvenli"i Risk De"erlendirmesi Yönetmeli"i hükümlerine uygun!ekilde risk de"erlendirmesi yapmakla yükümlüdür. (2) Kimyasal maddelerle çalı!malarda yapılacak risk de"erlendirmesinde a!a"ıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır: a) Kimyasal maddenin sa"lık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları. b) #malatçı, ithalatçı veya satıcılardan sa"lanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu. c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi. ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma!artları ve kullanım sıklı"ı. d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır de"erleri ve biyolojik sınır de"erleri. e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi. f) Varsa, daha önce yapılmı! olan sa"lık gözetimlerinin sonuçları. g) Birden fazla kimyasal madde ile çalı!ılan i!lerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkile!imleri. (3) #!veren, tedarikçiden veya di"er kaynaklardan risk de"erlendirmesi için gerekli olan ek bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk de"erlendirmelerini de içerir. (4) Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk de"erlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra ba!lanır. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalı"malarda alınması gereken önlemler MADDE 7 (1) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalı!malarda çalı!anların sa"lık ve güvenli"i yönünden riskler a!a"ıdaki önlemlerle ortadan kaldırılır veya en az düzeye indirilir: a) #!yerinde uygun düzenleme ve i! organizasyonu yapılır. b) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalı!malar, en az sayıda çalı!an ile yapılır. c) Çalı!anların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az düzeyde olması sa"lanır. ç) #!yerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur.

4 d) #!yeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur. e) Çalı!anların ki!isel temizlikleri için uygun ve yeterli!artlar sa"lanır. f) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların i!yerinde en uygun!ekilde i!lenmesi, kullanılması, ta!ınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır. g) #kame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine çalı!anların sa"lık ve güvenli"i yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır. Yapılan i!in özelli"i nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk de"erlendirmesi sonucuna göre ve öncelik sırasıyla a!a"ıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır: 1) Çalı!anların sa"lık ve güvenli"i yönünden risk olu!turabilecek bakım onarım i!leri de dahil tehlikeli kimyasal maddelerle çalı!malarda ve teknolojik geli!meler de dikkate alınarak uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman kullanılır. 2) Riski kayna"ında önlemek üzere; uygun i! organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanır. 3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalı!anların toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadı"ı hallerde bu önlemlerle birlikte ki!isel korunma yöntemleri uygulanır. ") Alınan önlemlerin etkinli"ini ve süreklili"ini sa"lamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sa"lanır. h) #!veren, çalı!anların sa"lı"ı için risk olu!turabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını sa"lar. #!yerinde çalı!anların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek ko!ullarda herhangi bir de"i!iklik oldu"unda bu ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır de"erleri dikkate alınarak de"erlendirilir. ı) #!veren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, bu maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulundurur. Mesleki maruziyet sınır de"erlerinin a!ıldı"ı her durumda, i!veren bu durumun en kısa sürede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır. i) 30/4/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çalı!anların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla i!veren, risk de"erlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, çalı!anları kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak için, bu maddelerin i!lenmesi, depolanması, ta!ınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dâhil olmak üzere, yapılan i!in özelli"ine uygun olarak a!a"ıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alır ve idari düzenlemeleri yapar: 1) #!yerinde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ula!ması ve kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenir. Bu mümkün de"ilse, 2) #!yerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutu!turucu kaynakların bulunması önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karı!ımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek!artlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün de"ilse, 3) Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal olarak kararsız madde ve karı!ımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalı!anların zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınır. j) #! ekipmanı ve çalı!anların korunması için sa"lanan koruyucu sistemlerin tasarımı, imali ve temini, sa"lık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun!ekilde yapılır. #!veren, patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006 tarihli ve üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle #lgili Yönetmelik (94/9/AT) hükümlerine uygun olmasını sa"lar. k) Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılır. l) Tesis, makine ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sa"lanır. m) #!yerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerle!tirilmesinde Ek-4 te

5 m) #!yerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerle!tirilmesinde Ek-4 te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulur. Acil durumlar MADDE 8 (1) #!veren, 18/6/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan #!yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla i!yerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak acil durumlarda özellikle a!a"ıdaki hususlar dikkate alınır: a) Acil durumların olumsuz etkilerini azaltacak önleyici tedbirler derhal alınır ve çalı!anlar durumdan haberdar edilir. Acil durumun en kısa sürede normale dönmesi için gerekli çalı!malar yapılır ve etkilenmi! alana sadece bakım, onarım ve zorunlu i!lerin yapılması için acil durumlarda görevlendirilen çalı!anlar ile i!yeri dı!ından olay yerine intikal eden ekiplerin girmesine izin verilir. b) Etkilenmi! alana girmesine izin verilen ki!ilere uygun ki!isel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı verilir ve acil durum devam etti"i sürece kullanmaları sa"lanır. Uygun ki!isel koruyucu donanımı ve özel güvenlik ekipmanı bulunmayan ki!ilerin etkilenmi! alana girmesine izin verilmez. c) Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum müdahale ve tahliye prosedürleri kullanıma hazır bulundurulur. #!yerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalı!anların ve i!yeri dı!ındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kurulu!ların bu bilgilere ve prosedürlere kolayca ula!abilmeleri sa"lanır. Bu bilgiler; 1) #!yerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalı!anların ve i!yeri dı!ındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kurulu!ların önceden hazır olabilmeleri ve uygun müdahaleyi yapabilmeleri için, yapılan i!teki tehlikeleri, alınacak önlemleri ve yapılacak i!leri, 2) Acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak i!ler hakkındaki bilgileri, içerir. Çalı"anların e!itimi ve bilgilendirilmesi MADDE 9 (1) #!veren, 15/5/2013 tarihli ve sayılı Çalı!anların #! Sa"lı"ı ve Güvenli"i E"itimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalı!anların ve temsilcilerin e"itimini ve bilgilendirilmelerini sa"lar. Bu e"itim ve bilgilendirilmeler özellikle a!a"ıdaki hususları içerir: a) Risk de"erlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri. b) #!yerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tanınması, sa"lık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır de"erleri ve di"er yasal düzenlemeler hakkında bilgileri. c) Çalı!anların kendilerini ve di"er çalı!anları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve yapılması gerekenleri. ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sa"lanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları hakkındaki bilgileri. d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri. (2) Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalı!malarda çalı!anlara veya temsilcilerine verilecek e"itim ve bilgiler, yapılan risk de"erlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelli"ine ba"lı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmi! e"itim!eklinde olur. Bu bilgiler de"i!en!artlara göre güncellenir. (3) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, i!verenin talep etmesi halinde, risk de"erlendirmesi için gerekli olan, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan hususlar ile ilgili tüm bilgileri vermek zorundadır. Çalı"anların görü"lerinin alınması ve katılımının sa!lanması MADDE 10 (1) #!veren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun 18 inci

6 MADDE 10 (1) #!veren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak çalı!anların ve/veya temsilcilerinin görü!lerini alır ve katılımlarını sa"lar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çe!itli ve Son Hükümler Yasaklar MADDE 11 (1) Ek-3 te liste halinde belirtilen kimyasal maddelerle yapılacak çalı!malarda a!a"ıda belirtilen hususlara uyulur: a) Çalı!anların, Ek-3 te belirtilen kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kullanıldı"ı i!lemlerden kaynaklanan sa"lık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelerin belirtilen oranlardan fazla bulunması halinde bu maddelerin üretilmesi, kullanılması ve i!lemlerin yapılması yasaktır. b) Ancak, tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve çalı!anların bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi!artı ile Bakanlıktan izin alınarak Ek-3 te belirtilen maddelerle sadece a!a"ıdaki hallerde çalı!ma yapılır; 1) Bilimsel ara!tırma ve deneylerde, 2) Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması i!lerinde, 3) Teknoloji gere"i ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde. c) (b) bendinde belirtilen çalı!malar için izin isteyenler; 1) #zin isteme nedeni, 2) Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları, 3) Bu maddelerde çalı!acakların sayısı, 4) Maddelerin kullanılaca"ı i!ler, reaksiyonlar ve prosesler, 5) Çalı!anların bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler, hakkındaki bilgileri Bakanlı"a vermekle yükümlüdür. Sa!lık gözetimi MADDE 12 (1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca; a) Yapılan risk de"erlendirmesi sonucunda sa"lık yönünden risk altında oldu"u saptanan çalı!anlar uygun sa"lık gözetimine tabi tutulur. b) #!yerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sa"lık gözetimi sonuçları dikkate alınır ve bu gözetimler özellikle; 1) Belirli bir hastalık veya sa"lık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden oldu"u bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu oldu"u, 2) Çalı!anların özel çalı!ma!artlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılı"ının bulundu"u, 3) Çalı!anlar üzerinde yapılacak tetkiklerin olu!turdu"u riskin kabul edilebilir düzeyde oldu"u, durumlarda yapılır. c) Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulundu"u durumlarda yapılır. ç) Ek-2 de belirtilen biyolojik sınır de"eri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalı!malarda, aynı ek teki

7 ç) Ek-2 de belirtilen biyolojik sınır de"eri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalı!malarda, aynı ek teki prosedüre uygun sa"lık gözetimi yapılır. Çalı!anlar bu i!e ba!lamadan önce bu durumdan haberdar edilir. d) Sa"lık gözetimine tabi tutulan her çalı!an için ki!isel sa"lık ve maruziyet kayıtları tutulur ve güncellenir. e) Ki!isel sa"lık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, yapılan sa"lık gözetimi ve ki!inin maruziyet düzeyi izleme sonuçlarının bir özetini içerir. Sa"lık gözetiminde biyolojik izleme ve gerekli incelemeler yer alır. f) #leriki bir tarihte de"erlendirilmesi açısından, sa"lık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, gizlili"i de dikkate alarak, uygun bir!ekilde tutulur ve muhafaza edilir. g) Kayıtların bir örne"i, istenmesi halinde Bakanlı"a verilir. ") Çalı!anlar, kendilerine ait sa"lık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri görme hakkına sahiptir. h) #!yerinde faaliyetin sona ermesi halinde, i!veren sa"lık ve maruziyet kayıtlarını Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlü"üne teslim eder. ı) Sa"lık gözetimi sonucunda; i!yerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan çalı!anda, bu maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sa"lık etkisi görülmesi veya biyolojik sınır de"erin a!ıldı"ının tespit edilmesi halinde, çalı!an durumdan haberdar edilir ve kendisine yapılması gerekli sa"lık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir. Bu durumda; 1) Yapılan risk de"erlendirmesi gözden geçirilir ve gerek görülmesi halinde yenilenir. 2) 7 nci maddeye göre riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik mevcut önlemler gözden geçirilir ve gereken önlemler alınır. 3) Çalı!anın yaptı"ı i!ten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin olmadı"ı ba!ka bir i!te çalı!tırılması da dahil riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasında, i!yeri hekiminin, i! güvenli"i uzmanının, di"er uzman ki!ilerin veya Bakanlık yetkililerinin önerileri dikkate alınır. 4) Tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalan ba!ka çalı!anlar da varsa sa"lık durumları kontrol edilir ve bu çalı!anlar sürekli sa"lık gözetimi altında tutulur. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 13 (1) 26/12/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalı!malarda Sa"lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmı!tır. Yürürlük MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlü"e girer. Yürütme MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. EK 1 (*) (**) MESLEK! MARUZ!YET SINIR DE"ERLER! Sınır De#er Özel EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı TWA (4) (8 Saat) STEL (5) (15 Dak.)!$aret (3)

8 mg/m 3 (6) ppm (7) mg/m 3 ppm Baryum (Ba olarak çözünür 0, bile!ikleri) Civa oksit ve civa klorid dahil olmak 0, üzere civa ve iki de"erlikli inorganik civa bile!ikleri (civa olarak ölçülen) (8) Florürler (inorganik) 2, Gümü! (Ag olarak çözünür 0, bile!ikleri) #norganik kur!un ve bile!ikleri 0, Kalay (Kalay olarak inorganik bile!ikleri) (9) Metalik Krom, #norganik Krom (II) Bile!ikleri ve #norganik Krom (III) Bile!ikleri (çözünmez) Nikotin 0, Deri Dietileter Formik asit Asetik asit Metanol Deri Aseton Kloroform Deri N,N Dimetilformamid Deri ,1,1-Trikloroetan Kloroetan Etilamin 9, Asetonitril Deri Karbon disülfit Deri ,1-Dikloroetan Deri Fosgen 0,08 0,02 0,4 0, Klorodiflorometan #zopentan Butanon Propionikasit Bisfenol A (solunabilir toz) Metil metakrilat Pikrik asit (9) 0, Naftalin o-ksilen Deri ,2-Diklorobenzen Deri ,2,4-Trimetilbenzen Metilakrilat Kümen Deri Fenilpropen Nitrobenzen 1 0,2 - - Deri Etilbenzen Deri e-kaprolaktam (toz veya buharı) Heptan-3-on p-ksilen Deri ,4-Diklorobenzen Allil alkol 4,8 2 12,1 5 Deri Etilen glikol Deri Metoksipropanol Deri Vinil asetat 17,6 5 35, Metilpentan-2-on

9 m-ksilen Deri Resorsinol Deri Metoksi-1-metiletilasetat Deri Mesitilen (Trimetilbenzen ler) Toluen Deri Monoklorobenzen Siklohegzanon 40, ,6 20 Deri Fenol Deri Pentan Metoksietanol Deri Dietilamin Tetrahidrofuran Deri Metilhegzan-2-on Heptan-2-on Deri Metioksietil asetat Deri n-hekzan Etoksi etanol Deri Siklohekzan Piperazin 0,1-0, Piridin (9) Morfolin Etoksietil asetat Deri Butoksietanol Deri (2-Metoksietoksi)etanol 50, Deri Butoksietil asetat Deri (2-Bütoksietoksi)etanol 67, , Dimetileter ,2,4-Triklorobenzen 15,1 2 37,8 5 Deri Trietilamin 8,4 2 12,6 3 Deri ,4 Dioksan #zopentilasetat Karbondioksit Dimetilamin 3,8 2 9, N,N-Dimetilasetamid Deri Etilakrilat n-butilakrilat Aminoetanol 2,5 1 7,6 3 Deri n-heptan Oksalik asit Siyanamid 1 0, Deri Neopentan ,2,3-Trimetilbenzen Metilheptan-3-on Pentilasetat Metilizosiyanat , Amilasetat (tert) Metilbutilasetat Pentilasetat n-metil-2-pirolidon Deri Kalsiyumdihidroksit (9) Difosfor pentaoksit Difosfor pentasülfür Krezoller (Tüm izomerleri) (9) Ksilen (karı!ım izomerleri, saf) Deri Tersiyer-bütil-metil-eter 183, Sulfotep 0, Deri Platin (Metalik) (9)

10 Gümü! (metalik) 0, Lityumhidrür (9) 0, Hidrojen florür 1,5 1,8 2, Sülfürik asit (buharı) (10) (11) 0, Hidrojen klorür Ortofosforik asit Amonyak (anhidroz) Nitrik asit - - 2, Brom 0,7 0, Flor 1,58 1 3, Klor - - 1,5 0, Hidrojen sülfit Dihidrojen selenür 0,07 0,02 0,17 0, Fosfin 0,14 0,1 0,28 0, Piretrum (hassasiyete neden olan laktonlardan arındırlmı!) Fosfor pentaklorür Hidrojen bromür - - 6, Azotmonoksit Sodyum azid 0,1-0,3 - Deri (2-Metoksimetiletoksi)-propanol Deri ( * ) 1998 / 24 / EC, 2000 / 39 / EC, 1991 / 322 / EC, 2006 / 15 / EC ve 2009 / 161 / EU sayılı Direktiflerin ekleridir. (**) 6331 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevzuatın uygulanmasında uluslararası kurulu$larca yayımlanmı$ sınır de#erler de dikkate alınabilir. ( 1 ) EINECS : Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri. ( 2 ) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. ( 3 ) Özel i!aret : Deri i!areti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebilece"ini gösterir. ( 4 ) TWA : 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman a"ırlıklı ortalama. ( 5 ) STEL : Ba!ka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için a!ılmaması gereken maruziyet üst sınır de"eri. ( 6 ) mg/m 3 : 20 o C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m 3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı. ( 7 ) ppm : 1 m 3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m 3 ). ( 8 ) : Civa ve iki de"erlikli inorganik bile!iklerine maruziyetin izlenmesinde (belirlenmesinde), mesleki maruziyet sınır de"erlerini tamamlayıcı ilgili biyolojik izleme teknikleri de dikkate alınacaktır. ( 9 ) : Sa"lı"a etkileri konusunda, sınırlı bilimsel veri bulunan maddeler. ( 10 ) : Uygun maruziyet izleme yöntemi seçilirken, ortamda bulunabilecek di"er sülfür bile!iklerinin olası sınırlamaları ve etkile!imleri de dikkate alınacaktır. ( 11 ) Buhar : Gırtla"ı geçen ve havanın iletildi"i kanallara (soluk borusu, bifürkasyonlar) ve ci"erin solunum ile ilgili bölgelerine (toraks) nüfuz eden ortalama 10 $m çapındaki solunabilir partiküller olarak tanımlanır. EK 2

11 B!YOLOJ!K SINIR DE"ERLER VE SA"LIK GÖZET!M! ÖNLEMLER! 1. Kur!un ve iyonik kur!un bile!ikleri 1.1. Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya e!de"er sonucu veren bir ba!ka metod kullanılarak, kanda kur!un seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsar. Ba"layıcı biyolojik sınır de"er: 70 µg Pb/100 ml kan A!a"ıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılır: Havadaki kur!unun, haftada 40 saat çalı!ma süresine göre hesaplanmı!, zaman a"ırlıklı ortalama konsantrasyonu mg/m 3 ten fazla ise, Çalı!anlardan herhangi birinin kanındaki kur!un seviyesi 40 µg Pb/100 ml kandan fazla ise. KULLANIMI YASAK OLAN K!MYASAL MADDELER!LE YAPILMASI YASAKLANAN!%LER EK 3 A!a"ıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin i!yerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden a!a"ıda belirtilen i!lerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddelerin ba!ka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu, a!a"ıda verilen limit de"erlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz. a) Kimyasal Maddeler: EINECS No ( 1 ) CAS No ( 2 ) Madde Adı Yasak Uygulanmayacak Limit De#er naftilamin ve tuzları % 0,1 (a"ırlıkça) aminodifenil ve tuzları % 0,1 (a"ırlıkça) Benzidin ve tuzları % 0,1 (a"ırlıkça) nitrodifenil % 0,1 (a"ırlıkça) ( 1 ) EINECS : Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri. ( 2 ) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. b) Yapılan i!ler : - EK 4 SIVI OKS!JEN, SIVI ARGON VE SIVI AZOT DEPOLAMA TANKLARI!LE!LG!L! GÜVENL!K MESAFELER! a) Sıvı Oksijen tankları için:

12 a) Sıvı Oksijen tankları için: Tablo 1: Vana, flan! gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar. Tank kapasitesi (m 3 ) Uzaklık (m) Tablo 2: Araç park yerleri, i!yerinin sınırları, açık alev ve sigara içmeye izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, yüksek ve orta gerilimdeki elektrik transformatörleri, yanıcı malzeme depoları (ah!ap bina ve yapılar), her türlü makine ve ekipman, maden ocakları, kanal ve logarlar, kuyu ve benzeri yapılar, yanıcı gaz ve sıvı boru hatlarındaki vanalar, flan!lar ve ek yerleri ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar. Tank kapasitesi (m 3 ) Uzaklık (m) Tablo 3: Ofis, kantin, çalı!anların ve ziyaretçilerin toplandı"ı bina ve benzeri yerler, kompresör, vantilatör, hava çeki! yerleri, yüksek miktarda parlayıcı gaz ve LPG nin ulusal kanunlara uygun olarak depolandı"ı yerler ile oksijen tankı arasındaki uzaklıklar. Tank kapasitesi (m 3 ) Uzaklık (m) b) Sıvı Argon ve Sıvı Azot tankları için: Tablo 1: Vana, flan! gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı arasındaki uzaklıklar. Tank kapasitesi (m 3 ) Uzaklık (m) Tablo 2: Araç park yerleri, açık alev ve sigara içilmesine izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, kantin, çalı!anların ve ziyaretçilerin toplandı"ı bina ve benzeri yerler, sabit parlayıcı gaz depoları, parlayıcı sıvı ve LPG depoları, yanıcı, parlayıcı, gaz ve sıvı boru hatlarındaki vana ve flan! gibi ek yerleri ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı arasındaki uzaklıklar. Tank kapasitesi (m 3 ) Uzaklık (m)

13

EK 1 MESLEKĐ MARUZĐYET SINIR DEĞERLERĐ. mg/m 3. Baryum (Ba olarak çözünür 0,5 - - - -

EK 1 MESLEKĐ MARUZĐYET SINIR DEĞERLERĐ. mg/m 3. Baryum (Ba olarak çözünür 0,5 - - - - EINECS () CAS () Maddenin Adı -- (*) (**) EK MESLEKĐ MARUZĐYET SINIR DEĞERLERĐ Sınır Değer TWA () STEL () ( Saat) ( Dak.) mg/m () ppm () mg/m ppm Baryum (Ba olarak çözünür, - - - - bileşikleri) Civa oksit

Detaylı

: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Konu : Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Açıklamalar : Bu yönetmelik 12.08.2013 tarihli 28733 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, yayımı tarihi itibari

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK Ağustos 3 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 8733 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 12.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28733 KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 12 Ağustos 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28733 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 12 Ağustos 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28733 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08. KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2013/28733 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

XXVII. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

XXVII. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI XXVII Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik b) Alevlenir madde: Parlama noktası 21 C - 55 C arasında olan sıvı haldeki maddeleri, c) Aşındırıcı madde: Canlı

Detaylı

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 12 Ağustos 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28733 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Kimyasal lerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Alevlenir madde: Parlama noktası 21 C 55 C arasında olan sıvı haldeki maddeleri,

YÖNETMELİK. b) Alevlenir madde: Parlama noktası 21 C 55 C arasında olan sıvı haldeki maddeleri, 12 Ağustos 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28733 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

12 Ağustos 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28733 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

12 Ağustos 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28733 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ağustos 0 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

(*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÜNİTE. İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI Dr. Erkan ÇETİNER İÇİNDEKİLER HEDEFLER İSG MEVZUATINDA KİMYASAL RİSKLER

ÜNİTE. İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI Dr. Erkan ÇETİNER İÇİNDEKİLER HEDEFLER İSG MEVZUATINDA KİMYASAL RİSKLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER İSG MEVZUATINDA KİMYASAL RİSKLER Temel Kavramlar Kimyasal Risklere Karşı İşverenin Yükümlülükleri Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken Önlemler Acil Durumlar

Detaylı

(*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik*

Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 28733 Resmi Gazete Tarihi 12.08.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Alevlenir madde: Parlama noktası 21 C - 55 C arasında olan sıvı haldeki maddeleri,

YÖNETMELİK. b) Alevlenir madde: Parlama noktası 21 C - 55 C arasında olan sıvı haldeki maddeleri, 12 Ağustos 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28733 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 12 Ağustos 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28733 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi:.0.0 Resmi Gazete Sayısı: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE () Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08. KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2013/28733 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 12.08.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 12.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 12.08.2013-28733 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç,

Detaylı

Sayfa 1/18

Sayfa 1/18 Ana Sayfa > Mevbank > Sosyal Güvenlik > Kimyasal Maddelerle Çalışmalar Hk. Yön. > İş Hukuku Mevzuatı > Yönetmelikler > B/6331E.066 R.Gazete No.28733 R.G. Tarihi: 12.8.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Detaylı

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08. KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2013/28733 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

(*26/12/2003 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*26/12/2003 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya

Detaylı

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir?

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? 1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? a) Kondüksüyon b) Konveksiyon c) Radyasyon d) Yanma e) Perstüksüyon

Detaylı

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Pazartesi, 04 Nisan 2005 10:09 Son Güncelleme Perşembe, 03 Nisan 2008 17:41 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi

Detaylı

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve BİRİNCİ BÖLÜM. herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve BİRİNCİ BÖLÜM. herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR. İSG Mevzuatında Kimyasal Riskler

GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR. İSG Mevzuatında Kimyasal Riskler GİRİŞ İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri özel mevzuatla düzenlenen; kimyasal maddelerle çalışmalarda, radyoaktif maddelerle çalışmalarda, zararlı kimyasal maddelerin işyeri dışında taşınmasında, sözü edilen

Detaylı

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08. KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2013/28733 Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik MADDE 13 (1) 26/12/2003 tarihli

Detaylı

KĠMYASAL MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE. GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.

KĠMYASAL MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE. GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08. KĠMYASAL MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2013/28733 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 26/12/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ağustos 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28733 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir. Çalışma Hayatı ile İlgili Mevzuat >> KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA (*) SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

KĠMYASAL MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KĠMYASAL MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK KĠMYASAL MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 26 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25328 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda

Detaylı

23: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

23: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 23:46 29.03.2016 KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan,

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMASINDA, TAŞINMASINDA ve KULLANILMASINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TALİMATI

TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMASINDA, TAŞINMASINDA ve KULLANILMASINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TALİMATI Yayın Tarihi :09.03.2010 Rev.No: 05 Rev.Tarihi: 13.03.2014 Sayfa No : 1 / 10 1. AMAÇ Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddelerin taşınmasında, depolanmasında ve kullanılmasında, SEÇ (Sağlık Emniyet ve Çevre)

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

Kimyasal Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri 26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiş Son değişiklik tarihi 20/03/2008 tarihli ve 26822 s.r.g. "İşyerinde Kimyasal Maddelerle

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimyasal Maddeler Tehlikeli Kimyasal Maddeler Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimya sanayinin faaliyet alanı doğal maddelerin kimyasal yapısını değiştirerek diğer endüstrilerde

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN

30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN 30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Dok No:YÖN.PR.03 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 10 1.0 AMAÇ : Hastanede kullanılan mevcut tüm tehlikeli maddelerin envanterinin çıkarılması, tanımlanması, kullanması, kontrolü, depolanması,

Detaylı

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI VIII a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:28.7.2013-28721 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28721 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit. ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28743 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya

Detaylı

6 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28730

6 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28730 6 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28730 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

XXVI. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve. Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

XXVI. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve. Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI XXVI 2) Ek-1 de belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan madde veya müstahzarı, c) Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik

Detaylı

İREM ÖZTAMEL 9\H 1354

İREM ÖZTAMEL 9\H 1354 İREM ÖZTAMEL 9\H 1354 KİMYASAL MADDELERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ Sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, artan dünya nüfusu ile birlikte insanların temel ihtiyaçlarının artması ve bu ihtiyaçları karşılamak

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün Adı : HMPlus Mikronütrient Şirket : Kayhan ÜNLÜALP HidroMetan Biyogaz ve Arıtma Teknolojileri 1768 Sokak No:4/5 Karşıyaka İZMİR Acil Telefon numarası

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: WINE COLOR Beyazlar için Boya ve Leke Sökücü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır hijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:UKM

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Kimyasal Eşya Tanım ve Sembolleri 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 28678 Resmi Gazete Tarihi 15.06.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında. Resmi Gazete:10 Haziran 2004 Perşembe Sayı: 25488 BİRİNCİ BÖLÜM

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında. Resmi Gazete:10 Haziran 2004 Perşembe Sayı: 25488 BİRİNCİ BÖLÜM Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete:10 Haziran 2004 Perşembe Sayı: 25488 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ EKIV TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ TEHLİKE ÖZELLİĞİ İŞARETİ SEMBOLÜ (Turuncu zemin üzerine siyah baskı) PATLAYICI E OKSİTLEYİCİ O ALEVLENİR

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 24.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF RINSE Endüstriyel Bulaşık Makinesi Durulama Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak Hijyen Sistemleri

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08.

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08. GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08.2013/28744 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete'de Yayınlanma Tarihi : 26.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.5.2003 No: 4857 BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı :

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28678 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ AMONYAK KAÇAĞI TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 09.04.2013 TEHLİKELERİN TANIMI İnsan Sağlığı Amonyak, solunması durumunda zehirleyici, vücuda temas halinde

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir. TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23 Aralık 2003-25325 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 07.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR PREPP Sert Polimer Cila Ürünün uygulama alanı:genel Temizlik/Bakım/Hijyen Ürünü Tedarikçi Firma

Detaylı