YÖNETMEL!K. Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı"ından: K#MYASAL MADDELERLE ÇALI$MALARDA SA%LIK VE GÜVENL#K ÖNLEMLER# HAKKINDA YÖNETMEL#K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMEL!K. Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı"ından: K#MYASAL MADDELERLE ÇALI$MALARDA SA%LIK VE GÜVENL#K ÖNLEMLER# HAKKINDA YÖNETMEL#K"

Transkript

1 12 A!ustos 2013 PAZARTES"!"#$%&'()"*" Sayı : Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı"ından: YÖNETMEL!K K#MYASAL MADDELERLE ÇALI$MALARDA SA%LIK VE GÜVENL#K ÖNLEMLER# HAKKINDA YÖNETMEL#K B#R#NC# BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli"in amacı, i!yerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir!ekilde i!lem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalı!anların sa"lı"ını korumak ve güvenli bir çalı!ma ortamı sa"lamak için asgari!artları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı #! Sa"lı"ı ve Güvenli"i Kanunu kapsamına giren ve kimyasal maddelerin bulundu"u, kullanıldı"ı veya herhangi bir!ekilde i!lem gördü"ü tüm i!yerlerini kapsar. (2) Sa"lık ve güvenlik önlemleri özel mevzuatla düzenlenen; kimyasal maddelerle çalı!malarda, radyoaktif maddelerle çalı!malarda, zararlı kimyasal maddelerin i!yeri dı!ında ta!ınmasında, sözü edilen özel mevzuatta belirtilen önlemler ile birlikte bu Yönetmeli"in uygulama kabiliyeti olan hükümleri de uygulanır. (3) 6/8/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalı!malarda Sa"lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile i!yerinde bulunan kanserojen ve mutajen maddeler ile ilgili olarak bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak, b) 7/4/1998 tarihli ve 1998/24/EC sayılı, 29/5/1991 tarihli ve 1991/322/EEC sayılı, 8/6/2000 tarihli ve 2000/39/EC sayılı, 7/2/2006 tarihli ve 2006/15/EC sayılı, 17/12/2009 tarihli ve 2009/161/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktiflerine paralel olarak, hazırlanmı!tır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alerjik madde: Solundu"unda, cilde nüfuz etti"inde a!ırı derecede hassasiyet meydana getirme özelli"i olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddeleri, b) Alevlenir madde: Parlama noktası 21 C - 55 C arasında olan sıvı haldeki maddeleri, c) A!ındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeleri, ç) Bakanlık: Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı"ını, d) Biyolojik sınır de"eri: Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırını,

2 e) Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdi"inde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddeleri, f) Çok kolay alevlenir madde: 0 C den dü!ük parlama noktası ve 35 C den dü!ük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklı"ında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddeleri, g) Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solundu"unda, a"ız yoluyla alındı"ında, deri yoluyla emildi"inde insan sa"lı"ı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, ") Kanserojen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalı!malarda Sa"lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kanserojen maddeyi, h) Kimyasal madde: Do"al halde bulunan, üretilen, herhangi bir i!lem sırasında kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmi! olup olmadı"ına ve piyasaya arz olunup olunmadı"ına bakılmaksızın her türlü element, bile!ik veya karı!ımları, ı) Kimyasal maddelerin kullanıldı"ı i!lemler: Bu maddelerin üretilmesi, i!lenmesi, kullanılması, depolanması, ta!ınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzakla!tırılması i!lemlerini, i) Kolay alevlenir madde: Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklı"ında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ate! kayna"ı ile kısa süreli temasta kendili"inden yanabilen ve ate! kayna"ının uzakla!tırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeyi veya parlama noktası 21 C nin altında olan sıvı haldeki maddeyi veya su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddeleri, j) Mesleki maruziyet sınır de"eri: Ba!ka!ekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalı!anların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman a"ırlıklı ortalamasının üst sınırını, k) Mutajen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalı!malarda Sa"lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan mutajen maddeyi, l) Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere di"er maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri, m) Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldı"ında ısınma ile kendili"inden patlayan veya belirlenmi! test ko!ullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddeleri, n) Sa"lık gözetimi: Çalı!anların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sa"lık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan de"erlendirmeleri, o) Solunum bölgesi: Merkezi, ki!inin kulaklarını birle!tiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, ba!ın ön kısmında kalan yarısını, ö) Tahri! edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem olu!umuna neden olabilen, a!ındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddeleri, p) Tehlikeli kimyasal madde: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, a!ındırıcı, tahri! edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeleri ve müstahzarları veya yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya i!yerinde bulundurulma!ekli nedeni ile çalı!anların sa"lık ve güvenli"i yönünden risk olu!turabilecek maddeleri veya mesleki maruziyet sınır de"eri belirlenmi! maddeleri, r) Toksik madde: Az miktarlarda solundu"unda, a"ız yoluyla alındı"ında, deri yoluyla emildi"inde insan sa"lı"ı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, s) Üreme için toksik madde: Solundu"unda, a"ız yoluyla alındı"ında, deriye nüfuz etti"inde erkek ve di!ilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya do"acak çocu"u etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin olu!umunu hızlandıran maddeleri,

3 !) Zararlı madde: Solundu"unda, a"ız yoluyla alındı"ında, deri yoluyla emildi"inde insan sa"lı"ı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, ifade eder. #K#NC# BÖLÜM #!verenin Yükümlülükleri Genel yükümlülük MADDE 5 (1) #!veren, kimyasal maddelerle çalı!malarda, çalı!anların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadı"ı hallerde en aza indirmek ve çalı!anların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Risk de!erlendirmesi MADDE 6 (1) #!veren, i!yerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadı"ını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalı!anların sa"lık ve güvenli"i yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, 29/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan #! Sa"lı"ı ve Güvenli"i Risk De"erlendirmesi Yönetmeli"i hükümlerine uygun!ekilde risk de"erlendirmesi yapmakla yükümlüdür. (2) Kimyasal maddelerle çalı!malarda yapılacak risk de"erlendirmesinde a!a"ıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır: a) Kimyasal maddenin sa"lık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları. b) #malatçı, ithalatçı veya satıcılardan sa"lanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu. c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi. ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma!artları ve kullanım sıklı"ı. d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır de"erleri ve biyolojik sınır de"erleri. e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi. f) Varsa, daha önce yapılmı! olan sa"lık gözetimlerinin sonuçları. g) Birden fazla kimyasal madde ile çalı!ılan i!lerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkile!imleri. (3) #!veren, tedarikçiden veya di"er kaynaklardan risk de"erlendirmesi için gerekli olan ek bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk de"erlendirmelerini de içerir. (4) Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk de"erlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra ba!lanır. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalı"malarda alınması gereken önlemler MADDE 7 (1) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalı!malarda çalı!anların sa"lık ve güvenli"i yönünden riskler a!a"ıdaki önlemlerle ortadan kaldırılır veya en az düzeye indirilir: a) #!yerinde uygun düzenleme ve i! organizasyonu yapılır. b) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalı!malar, en az sayıda çalı!an ile yapılır. c) Çalı!anların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az düzeyde olması sa"lanır. ç) #!yerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur.

4 d) #!yeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur. e) Çalı!anların ki!isel temizlikleri için uygun ve yeterli!artlar sa"lanır. f) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların i!yerinde en uygun!ekilde i!lenmesi, kullanılması, ta!ınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır. g) #kame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine çalı!anların sa"lık ve güvenli"i yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır. Yapılan i!in özelli"i nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk de"erlendirmesi sonucuna göre ve öncelik sırasıyla a!a"ıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır: 1) Çalı!anların sa"lık ve güvenli"i yönünden risk olu!turabilecek bakım onarım i!leri de dahil tehlikeli kimyasal maddelerle çalı!malarda ve teknolojik geli!meler de dikkate alınarak uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman kullanılır. 2) Riski kayna"ında önlemek üzere; uygun i! organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanır. 3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalı!anların toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadı"ı hallerde bu önlemlerle birlikte ki!isel korunma yöntemleri uygulanır. ") Alınan önlemlerin etkinli"ini ve süreklili"ini sa"lamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sa"lanır. h) #!veren, çalı!anların sa"lı"ı için risk olu!turabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını sa"lar. #!yerinde çalı!anların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek ko!ullarda herhangi bir de"i!iklik oldu"unda bu ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır de"erleri dikkate alınarak de"erlendirilir. ı) #!veren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, bu maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulundurur. Mesleki maruziyet sınır de"erlerinin a!ıldı"ı her durumda, i!veren bu durumun en kısa sürede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır. i) 30/4/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çalı!anların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla i!veren, risk de"erlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, çalı!anları kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak için, bu maddelerin i!lenmesi, depolanması, ta!ınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dâhil olmak üzere, yapılan i!in özelli"ine uygun olarak a!a"ıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alır ve idari düzenlemeleri yapar: 1) #!yerinde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ula!ması ve kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenir. Bu mümkün de"ilse, 2) #!yerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutu!turucu kaynakların bulunması önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karı!ımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek!artlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün de"ilse, 3) Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal olarak kararsız madde ve karı!ımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalı!anların zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınır. j) #! ekipmanı ve çalı!anların korunması için sa"lanan koruyucu sistemlerin tasarımı, imali ve temini, sa"lık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun!ekilde yapılır. #!veren, patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006 tarihli ve üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle #lgili Yönetmelik (94/9/AT) hükümlerine uygun olmasını sa"lar. k) Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılır. l) Tesis, makine ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sa"lanır. m) #!yerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerle!tirilmesinde Ek-4 te

5 m) #!yerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerle!tirilmesinde Ek-4 te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulur. Acil durumlar MADDE 8 (1) #!veren, 18/6/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan #!yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla i!yerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak acil durumlarda özellikle a!a"ıdaki hususlar dikkate alınır: a) Acil durumların olumsuz etkilerini azaltacak önleyici tedbirler derhal alınır ve çalı!anlar durumdan haberdar edilir. Acil durumun en kısa sürede normale dönmesi için gerekli çalı!malar yapılır ve etkilenmi! alana sadece bakım, onarım ve zorunlu i!lerin yapılması için acil durumlarda görevlendirilen çalı!anlar ile i!yeri dı!ından olay yerine intikal eden ekiplerin girmesine izin verilir. b) Etkilenmi! alana girmesine izin verilen ki!ilere uygun ki!isel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı verilir ve acil durum devam etti"i sürece kullanmaları sa"lanır. Uygun ki!isel koruyucu donanımı ve özel güvenlik ekipmanı bulunmayan ki!ilerin etkilenmi! alana girmesine izin verilmez. c) Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum müdahale ve tahliye prosedürleri kullanıma hazır bulundurulur. #!yerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalı!anların ve i!yeri dı!ındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kurulu!ların bu bilgilere ve prosedürlere kolayca ula!abilmeleri sa"lanır. Bu bilgiler; 1) #!yerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalı!anların ve i!yeri dı!ındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kurulu!ların önceden hazır olabilmeleri ve uygun müdahaleyi yapabilmeleri için, yapılan i!teki tehlikeleri, alınacak önlemleri ve yapılacak i!leri, 2) Acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak i!ler hakkındaki bilgileri, içerir. Çalı"anların e!itimi ve bilgilendirilmesi MADDE 9 (1) #!veren, 15/5/2013 tarihli ve sayılı Çalı!anların #! Sa"lı"ı ve Güvenli"i E"itimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalı!anların ve temsilcilerin e"itimini ve bilgilendirilmelerini sa"lar. Bu e"itim ve bilgilendirilmeler özellikle a!a"ıdaki hususları içerir: a) Risk de"erlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri. b) #!yerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tanınması, sa"lık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır de"erleri ve di"er yasal düzenlemeler hakkında bilgileri. c) Çalı!anların kendilerini ve di"er çalı!anları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve yapılması gerekenleri. ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sa"lanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları hakkındaki bilgileri. d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri. (2) Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalı!malarda çalı!anlara veya temsilcilerine verilecek e"itim ve bilgiler, yapılan risk de"erlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelli"ine ba"lı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmi! e"itim!eklinde olur. Bu bilgiler de"i!en!artlara göre güncellenir. (3) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, i!verenin talep etmesi halinde, risk de"erlendirmesi için gerekli olan, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan hususlar ile ilgili tüm bilgileri vermek zorundadır. Çalı"anların görü"lerinin alınması ve katılımının sa!lanması MADDE 10 (1) #!veren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun 18 inci

6 MADDE 10 (1) #!veren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak çalı!anların ve/veya temsilcilerinin görü!lerini alır ve katılımlarını sa"lar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çe!itli ve Son Hükümler Yasaklar MADDE 11 (1) Ek-3 te liste halinde belirtilen kimyasal maddelerle yapılacak çalı!malarda a!a"ıda belirtilen hususlara uyulur: a) Çalı!anların, Ek-3 te belirtilen kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kullanıldı"ı i!lemlerden kaynaklanan sa"lık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelerin belirtilen oranlardan fazla bulunması halinde bu maddelerin üretilmesi, kullanılması ve i!lemlerin yapılması yasaktır. b) Ancak, tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve çalı!anların bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi!artı ile Bakanlıktan izin alınarak Ek-3 te belirtilen maddelerle sadece a!a"ıdaki hallerde çalı!ma yapılır; 1) Bilimsel ara!tırma ve deneylerde, 2) Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması i!lerinde, 3) Teknoloji gere"i ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde. c) (b) bendinde belirtilen çalı!malar için izin isteyenler; 1) #zin isteme nedeni, 2) Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları, 3) Bu maddelerde çalı!acakların sayısı, 4) Maddelerin kullanılaca"ı i!ler, reaksiyonlar ve prosesler, 5) Çalı!anların bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler, hakkındaki bilgileri Bakanlı"a vermekle yükümlüdür. Sa!lık gözetimi MADDE 12 (1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca; a) Yapılan risk de"erlendirmesi sonucunda sa"lık yönünden risk altında oldu"u saptanan çalı!anlar uygun sa"lık gözetimine tabi tutulur. b) #!yerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sa"lık gözetimi sonuçları dikkate alınır ve bu gözetimler özellikle; 1) Belirli bir hastalık veya sa"lık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden oldu"u bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu oldu"u, 2) Çalı!anların özel çalı!ma!artlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılı"ının bulundu"u, 3) Çalı!anlar üzerinde yapılacak tetkiklerin olu!turdu"u riskin kabul edilebilir düzeyde oldu"u, durumlarda yapılır. c) Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulundu"u durumlarda yapılır. ç) Ek-2 de belirtilen biyolojik sınır de"eri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalı!malarda, aynı ek teki

7 ç) Ek-2 de belirtilen biyolojik sınır de"eri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalı!malarda, aynı ek teki prosedüre uygun sa"lık gözetimi yapılır. Çalı!anlar bu i!e ba!lamadan önce bu durumdan haberdar edilir. d) Sa"lık gözetimine tabi tutulan her çalı!an için ki!isel sa"lık ve maruziyet kayıtları tutulur ve güncellenir. e) Ki!isel sa"lık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, yapılan sa"lık gözetimi ve ki!inin maruziyet düzeyi izleme sonuçlarının bir özetini içerir. Sa"lık gözetiminde biyolojik izleme ve gerekli incelemeler yer alır. f) #leriki bir tarihte de"erlendirilmesi açısından, sa"lık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, gizlili"i de dikkate alarak, uygun bir!ekilde tutulur ve muhafaza edilir. g) Kayıtların bir örne"i, istenmesi halinde Bakanlı"a verilir. ") Çalı!anlar, kendilerine ait sa"lık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri görme hakkına sahiptir. h) #!yerinde faaliyetin sona ermesi halinde, i!veren sa"lık ve maruziyet kayıtlarını Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlü"üne teslim eder. ı) Sa"lık gözetimi sonucunda; i!yerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan çalı!anda, bu maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sa"lık etkisi görülmesi veya biyolojik sınır de"erin a!ıldı"ının tespit edilmesi halinde, çalı!an durumdan haberdar edilir ve kendisine yapılması gerekli sa"lık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir. Bu durumda; 1) Yapılan risk de"erlendirmesi gözden geçirilir ve gerek görülmesi halinde yenilenir. 2) 7 nci maddeye göre riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik mevcut önlemler gözden geçirilir ve gereken önlemler alınır. 3) Çalı!anın yaptı"ı i!ten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin olmadı"ı ba!ka bir i!te çalı!tırılması da dahil riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasında, i!yeri hekiminin, i! güvenli"i uzmanının, di"er uzman ki!ilerin veya Bakanlık yetkililerinin önerileri dikkate alınır. 4) Tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalan ba!ka çalı!anlar da varsa sa"lık durumları kontrol edilir ve bu çalı!anlar sürekli sa"lık gözetimi altında tutulur. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 13 (1) 26/12/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalı!malarda Sa"lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmı!tır. Yürürlük MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlü"e girer. Yürütme MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. EK 1 (*) (**) MESLEK! MARUZ!YET SINIR DE"ERLER! Sınır De#er Özel EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı TWA (4) (8 Saat) STEL (5) (15 Dak.)!$aret (3)

8 mg/m 3 (6) ppm (7) mg/m 3 ppm Baryum (Ba olarak çözünür 0, bile!ikleri) Civa oksit ve civa klorid dahil olmak 0, üzere civa ve iki de"erlikli inorganik civa bile!ikleri (civa olarak ölçülen) (8) Florürler (inorganik) 2, Gümü! (Ag olarak çözünür 0, bile!ikleri) #norganik kur!un ve bile!ikleri 0, Kalay (Kalay olarak inorganik bile!ikleri) (9) Metalik Krom, #norganik Krom (II) Bile!ikleri ve #norganik Krom (III) Bile!ikleri (çözünmez) Nikotin 0, Deri Dietileter Formik asit Asetik asit Metanol Deri Aseton Kloroform Deri N,N Dimetilformamid Deri ,1,1-Trikloroetan Kloroetan Etilamin 9, Asetonitril Deri Karbon disülfit Deri ,1-Dikloroetan Deri Fosgen 0,08 0,02 0,4 0, Klorodiflorometan #zopentan Butanon Propionikasit Bisfenol A (solunabilir toz) Metil metakrilat Pikrik asit (9) 0, Naftalin o-ksilen Deri ,2-Diklorobenzen Deri ,2,4-Trimetilbenzen Metilakrilat Kümen Deri Fenilpropen Nitrobenzen 1 0,2 - - Deri Etilbenzen Deri e-kaprolaktam (toz veya buharı) Heptan-3-on p-ksilen Deri ,4-Diklorobenzen Allil alkol 4,8 2 12,1 5 Deri Etilen glikol Deri Metoksipropanol Deri Vinil asetat 17,6 5 35, Metilpentan-2-on

9 m-ksilen Deri Resorsinol Deri Metoksi-1-metiletilasetat Deri Mesitilen (Trimetilbenzen ler) Toluen Deri Monoklorobenzen Siklohegzanon 40, ,6 20 Deri Fenol Deri Pentan Metoksietanol Deri Dietilamin Tetrahidrofuran Deri Metilhegzan-2-on Heptan-2-on Deri Metioksietil asetat Deri n-hekzan Etoksi etanol Deri Siklohekzan Piperazin 0,1-0, Piridin (9) Morfolin Etoksietil asetat Deri Butoksietanol Deri (2-Metoksietoksi)etanol 50, Deri Butoksietil asetat Deri (2-Bütoksietoksi)etanol 67, , Dimetileter ,2,4-Triklorobenzen 15,1 2 37,8 5 Deri Trietilamin 8,4 2 12,6 3 Deri ,4 Dioksan #zopentilasetat Karbondioksit Dimetilamin 3,8 2 9, N,N-Dimetilasetamid Deri Etilakrilat n-butilakrilat Aminoetanol 2,5 1 7,6 3 Deri n-heptan Oksalik asit Siyanamid 1 0, Deri Neopentan ,2,3-Trimetilbenzen Metilheptan-3-on Pentilasetat Metilizosiyanat , Amilasetat (tert) Metilbutilasetat Pentilasetat n-metil-2-pirolidon Deri Kalsiyumdihidroksit (9) Difosfor pentaoksit Difosfor pentasülfür Krezoller (Tüm izomerleri) (9) Ksilen (karı!ım izomerleri, saf) Deri Tersiyer-bütil-metil-eter 183, Sulfotep 0, Deri Platin (Metalik) (9)

10 Gümü! (metalik) 0, Lityumhidrür (9) 0, Hidrojen florür 1,5 1,8 2, Sülfürik asit (buharı) (10) (11) 0, Hidrojen klorür Ortofosforik asit Amonyak (anhidroz) Nitrik asit - - 2, Brom 0,7 0, Flor 1,58 1 3, Klor - - 1,5 0, Hidrojen sülfit Dihidrojen selenür 0,07 0,02 0,17 0, Fosfin 0,14 0,1 0,28 0, Piretrum (hassasiyete neden olan laktonlardan arındırlmı!) Fosfor pentaklorür Hidrojen bromür - - 6, Azotmonoksit Sodyum azid 0,1-0,3 - Deri (2-Metoksimetiletoksi)-propanol Deri ( * ) 1998 / 24 / EC, 2000 / 39 / EC, 1991 / 322 / EC, 2006 / 15 / EC ve 2009 / 161 / EU sayılı Direktiflerin ekleridir. (**) 6331 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevzuatın uygulanmasında uluslararası kurulu$larca yayımlanmı$ sınır de#erler de dikkate alınabilir. ( 1 ) EINECS : Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri. ( 2 ) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. ( 3 ) Özel i!aret : Deri i!areti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebilece"ini gösterir. ( 4 ) TWA : 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman a"ırlıklı ortalama. ( 5 ) STEL : Ba!ka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için a!ılmaması gereken maruziyet üst sınır de"eri. ( 6 ) mg/m 3 : 20 o C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m 3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı. ( 7 ) ppm : 1 m 3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m 3 ). ( 8 ) : Civa ve iki de"erlikli inorganik bile!iklerine maruziyetin izlenmesinde (belirlenmesinde), mesleki maruziyet sınır de"erlerini tamamlayıcı ilgili biyolojik izleme teknikleri de dikkate alınacaktır. ( 9 ) : Sa"lı"a etkileri konusunda, sınırlı bilimsel veri bulunan maddeler. ( 10 ) : Uygun maruziyet izleme yöntemi seçilirken, ortamda bulunabilecek di"er sülfür bile!iklerinin olası sınırlamaları ve etkile!imleri de dikkate alınacaktır. ( 11 ) Buhar : Gırtla"ı geçen ve havanın iletildi"i kanallara (soluk borusu, bifürkasyonlar) ve ci"erin solunum ile ilgili bölgelerine (toraks) nüfuz eden ortalama 10 $m çapındaki solunabilir partiküller olarak tanımlanır. EK 2

11 B!YOLOJ!K SINIR DE"ERLER VE SA"LIK GÖZET!M! ÖNLEMLER! 1. Kur!un ve iyonik kur!un bile!ikleri 1.1. Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya e!de"er sonucu veren bir ba!ka metod kullanılarak, kanda kur!un seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsar. Ba"layıcı biyolojik sınır de"er: 70 µg Pb/100 ml kan A!a"ıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılır: Havadaki kur!unun, haftada 40 saat çalı!ma süresine göre hesaplanmı!, zaman a"ırlıklı ortalama konsantrasyonu mg/m 3 ten fazla ise, Çalı!anlardan herhangi birinin kanındaki kur!un seviyesi 40 µg Pb/100 ml kandan fazla ise. KULLANIMI YASAK OLAN K!MYASAL MADDELER!LE YAPILMASI YASAKLANAN!%LER EK 3 A!a"ıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin i!yerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden a!a"ıda belirtilen i!lerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddelerin ba!ka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu, a!a"ıda verilen limit de"erlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz. a) Kimyasal Maddeler: EINECS No ( 1 ) CAS No ( 2 ) Madde Adı Yasak Uygulanmayacak Limit De#er naftilamin ve tuzları % 0,1 (a"ırlıkça) aminodifenil ve tuzları % 0,1 (a"ırlıkça) Benzidin ve tuzları % 0,1 (a"ırlıkça) nitrodifenil % 0,1 (a"ırlıkça) ( 1 ) EINECS : Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri. ( 2 ) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. b) Yapılan i!ler : - EK 4 SIVI OKS!JEN, SIVI ARGON VE SIVI AZOT DEPOLAMA TANKLARI!LE!LG!L! GÜVENL!K MESAFELER! a) Sıvı Oksijen tankları için:

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

Kimyasal Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri 1-KİMYASAL NEDİR? Tabii halde bulunan, Üretilen, Herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, Ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen Her türlü

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Selim TORUN Kimya Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü TANIM Kimyasal Madde

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28730 KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AĞUSTOS MEVZUAT BÜLTENĠ. ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ

AĞUSTOS MEVZUAT BÜLTENĠ. ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ AĞUSTOS 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ MEVZUATIN ADI : YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLĠ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK R.G TARĠHĠ / SAYISI : 03.08.2013 / 28727

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21634

Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21634 TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ (1) 1) Yönetmeliğin adı "Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğinin" iken 20/04/2001 tarihli ve 24379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle

Detaylı

- Dağıtıcı ve İşletme Müdürünün Yükümlülükleri

- Dağıtıcı ve İşletme Müdürünün Yükümlülükleri TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU

XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU 1 B S-1) Madenlerde zorunlu çalışmayı kaldıran 1869 Tarihli mevzuat hangisidir? A) Dilaver paşa Nizamnamesi B) Maadin Nizamnamesi C) Havza-i Fahmiye Teamülnamesi D) Hiçbiri

Detaylı

6331 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmeliklerin Özeti ve Sınava Yönelik Hatırlatma Bilgileri Ali YEGİN

6331 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmeliklerin Özeti ve Sınava Yönelik Hatırlatma Bilgileri Ali YEGİN İÇİNDEKİLER İş Hukuku 4857 Sayılı İş Kanunu 6331 Sayışı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ ÖNSÖZ Sanayi kimyasallarının yönetimi üzerine Bakanlığımızca hazırlanan Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği ilk kez 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634

Detaylı

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28678 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve tehlikeli hale gelme ihtimalleri,

b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve tehlikeli hale gelme ihtimalleri, PATLAMA VE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI Özet: Sanayileşme ve teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığı gibi karşı karşıya kaldığımız tehlikeleri de arttırmaktadır. Buna karşılık tehlikelere çözüm bulmak ve önlemler

Detaylı

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 Resmî Gazete Sayı : 28539 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma Ortamı Gözetimi Çalışma Ortamı Gözetimi Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu nedir? -MAK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından;

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ. Yrd.Doç. Dr. MERAL TOPCU SULAK

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ. Yrd.Doç. Dr. MERAL TOPCU SULAK KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Yrd.Doç. Dr. MERAL TOPCU SULAK 1 KİMYASAL MADDELER 2 AMAÇ İşyerindeki sağlığa zararlı kimyasal risk etmenleri hakkında temel bilgi kazandırmak Işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 17 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı