BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilere rahat, düzenli ve güvenli bir barınma ortamının sağlanması amaçlanmaktadır. Kapsam Madde 2- Başkent Üniversitesi bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarının yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumlulukları ile öğrencilerin yurtlarda barınma kurallarını kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci maddesi (a) bendi ve 65.maddesi a/9 bendine; Yükseköğretim Öğrenci Yurtları ve benzeri kurumlar yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu yönetmelikte geçen; a. Üniversite : Başkent Üniversitesini, b. Rektör : Başkent Üniversitesi Rektör ünü, c. Genel Sekreterlik : Üniversitenin Genel Sekreterliği ni, d. Yönetim Kurulu : Başkent Üniversitesi Yurtlar Yönetim Kurulu nu e. Daire Başkanı : Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkan ını, f. Yurtlar Yönetimi : Yurtlar müdürü, müdür yardımcısı ve yurtta görev yapan memurlardan oluşur. g. Yurt : Öğrencilerin barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri, h. Öğrenci :Başkent Üniversitesi Öğrencilerini, ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Yönetim Kurulunun Oluşumu Madde 5- Yönetim Kurulu; bir Rektör Yardımcısı Başkanlığı nda, Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcısı, Rektörlükçe görevlendirilecek bir Öğretim Üyesi, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve Yurtlar Müdürü nden oluşur. Yönetim Kurulu; olağan toplantısını her yıl mayıs ayının ilk haftasında yapar. Yurtlar müdürü nün ve/veya Daire başkanı nın çağrısı üzerine gerek görülen tarihlerde olağanüstü toplanır. Madde 6- Yönetim Kurulu nun görevleri: a- Yurtların genel yönetimi, denetimi, gelişme ve düzenlenmesi ile ilgili kararları alır, uygulanacak genel kuralları belirler. b- Yurtların açılış ve kapanış zamanı ile yaz aylarındaki nöbetçi yurt/ yurtları belirler, c- Her öğretim yılında oda ve yatak ücretleri ile depozito, kaparo ve günlük ücretlerle ilgili önerileri hazırlar, d- Akademik yılın bitiminden önceki ilk toplantısında yurtlarda kalan öğrencilerin genel değerlendirmesini yapar, e- Yurtlara alınacak öğrencilerin başvuru tarihlerini belirler. f- Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar, Rektörün onayından sonra uygulamaya girmiş olur. Yurtlar Yönetimi Madde 7- Yurtlar Müdürü nün görevleri: a- Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere uygun olarak yurdu yönetmek, b- Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yurda öğrenci kabul etmek ve bunlarla ilgili kayıtların tutulmasını ve belgelerin saklanmasını sağlamak, 2

3 c- Yurtların yönetim ve geliştirilmesinde izlenecek yolu ve uygulama esaslarını belirler ve Yönetim Kurulu nun inceleme ve onayına sunulmak üzere Daire Başkanlığı na iletmek, d- Yönetim Kurulu nun sekreterya görevini yürütmek ve alınan kararları uygulamaya koymak, e- Yurtlarda kalan öğrencilerin, toplumsal ve kültürel gelişimlerine yardımcı olmak, f- Yurtların disiplinini sağlamak için her türlü önlemi almak, g- Yurtta disiplin işleri ile ilgili görevlerin yürütülmesini sağlamak, h- Yurt personeli arasında iş bölümü yapmak ve çalışmalarını denetlemek ve düzenli olarak hizmet yürütülmesini temin etmek, i- Yurtların demirbaş ve takibe tabi malzemelerinin iyi kullanılmasını, korunmasını, bakımlarının yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak, j- Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmaktır. Madde 8- Yurtlar Müdür yardımcısının görevleri: a- Yurt hizmetlerinin ve yönetiminin yürütülmesinde müdüre yardımcı olmak, b- Tespit edilen esaslara göre öğrencilerin kayıt ve kabul işlemlerini yaptırmak, kayıt, kabul ve diğer belge ve bilgilerinin tutulmasını, korunmasını ve saklanmasını sağlamak, c- Görevliler arasında görev bölümü yapmak ve nöbet çizelgelerini düzenlemek, d- Yurdu temizlik, sağlık, yangın, bakım onarım ve işletme yönünden denetleyerek, açılış ve kapanış saatlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek, e- Yurtlar müdürünün vereceği diğer görevleri yapmaktır. 3

4 Kesin Kayıt Zamanı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kayıt Kabul Şartları ve Yurt Ücretleri Madde 9- Yurtlara kesin kayıtlar aşağıda belirtilen zamanlarda yapılır. a- Üniversitemizi yeni kazanan öğrenciler, bölümlerine kayıt yaptırdıktan sonra yurtlara da kesin kayıtlarını yaptırabilirler. Kesin kayıtlar sırasında yurt kontenjanının dolması halinde, devam eden talepler ön kayıtla alınır. Ön kaydı yapılan öğrencilerin talepleri yurtta kontenjan açılması durumunda başvuru sırasına göre değerlendirilir. b- Yurtta kalan ara sınıf öğrencilerine, eğitim-öğretim döneminin bitiminden önce bir sonraki eğitim-öğretim yılı yurt kesin kayıt tarihleri ilan edilir. Belirtilecek kayıt yenileme tarihleri arasında öğrenci birinci dönem ücretini yatırır ve kesin kayıt yaptırmış olur. Öğrenci yurda giriş yaparken yurtlar müdürlüğü tarafından ikinci dönem için senet tanzim edilerek alınır. Öğrenci Kayıt Kabul Şartları Madde 10- Yurtlara kayıtlar bir eğitim-öğretim yılı için geçerli olup, öğrencilerin kesin kayıt sırasında aşağıdaki belgeleri getirmesi gerekmektedir. a- Başvuru formu, b- Başkent Üniversitesi öğrencisi olduğuna dair belge, c- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan nüfuz cüzdanı sureti, d- Fotoğraf e- Devamlı adresini gösterir ikametgâh ilmühaberi, f- Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında soruşturma açılmış bulunan öğrenciler yurtlara alınmazlar. g- Öğrenciler, sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğunu belirten sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu ile yönetimce belirlenecek test raporlarını vermeleri gerekmektedir. h- Yurtlarla ilgili daha önce disiplin cezası almamış olmak, 4

5 i- Yabancı uyruklu öğrenciler, pasaport fotokopisi ve Türkiye de ikamet izni belgelerini tamamlamaları halinde kesin kayıtları yapılır. j- Yurt a kaydolacakların Ankara da ikamet etmemeleri gerekir, k- Kesin kayıt sırasında yurt ücretinin birinci taksidi ve depozitonun bankaya yatırıldığına dair banka dekontları, l- Yukarıdaki bentlerde belirtilen belgelerle birlikte, kesin kayıt sırasında yurt kurallarına uyulması ve ücretlere ilişkin sözleşme tanzim ve imza edilerek öğrenci dosyasına konulur. Bu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası öğrenciye veya öğrenci velisine verilir. Yurt Ücretlerinin Tespiti ve Depozito Madde 11- Yurt ücretleri, her akademik yılbaşında ve günün koşullarına göre yeniden belirlenir ve ilgili akademik yıl için geçerlidir. Belirlenen yurt ücretleri sadece konaklama ve temizlik hizmetlerini içerir, yiyecek, içecek v.b hizmetleri kapsamaz. Öğrencilerden yurda verebilecekleri zarar ve ziyan ile sözleşmede belirtilen haller için kullanılmak üzere depozito alınır. Yurt Ücretlerini Ödeme Yükümlülükleri Madde 12- Yurt ücretleri iki eşit taksitte alınır. İlk yarısı yeni kayıt olan öğrencilerden ilk kayıtta, ara sınıf öğrencilerden ise, kayıt yenileme sırasında peşinen alınır. Diğer yarısı ise ikinci yarıyıl başı vadeli senet olarak alınır ve vadesinde tahsil edilir. Vadesinde ödenmeyen senet tahsile konulur. I- Akademik yılın başlangıcında yurttan ayrılmak isteyen öğrenciler, bir dilekçe ile yurt müdürlüğüne başvurur ve durumlarına göre aşağıda belirtilen şartlar uygulanır. a- Üç gün içerisinde yurttan ayrılanlara senet ve alınan yurt ücretinin %90 ı, b- Yedi gün içerisinde yurttan ayrılanlara senet ve alınan yurt ücretinin %75 i, c- On günün bitiminde ayrılanlara senet ve alınan yurt ücretinin %50 si, iade edilir. 5

6 Yukarıda belirtilen süreler dışında yurtlardan ayrılma olduğunda, birinci yarıyıl ücreti iade edilmez ikinci yarıyıl için alınan vadeli senet vadesinde tahsil edilir. II-Kesin kayıt kabul tarihinden sonra yurtlarda açık kontenjan kalması halinde; a- Eğitim öğretimin başlangıç tarihini takip eden bir ay içerisinde yurda girenler, yarıyıl ücretinin %90 ı ve ikinci yarıyıl vadeli senedini öderler, b- İkinci ay sonuna kadar yurda girenler, yarıyıl yurt ücretinin % 75 ini, ve ikinci yarıyıl vadeli senedini, c- İkinci aydan sonra yurda girenler, yarıyıl yurt ücretinin % 50 sini ve ikinci yarıyıl vadeli senedini, öderler. d- İkinci yarıyıl başında yurda girenler, yıllık yurt ücretinin yarısını öderler. e- İkinci yarıyıl geç girişlerde ise yarıyıl ücreti üzerinden a, b, c fıkralarında belirtilen işlemler uygulanır. Yaz Dönemi Yurtlarda Geçici Barınma Ücretleri Madde 13- Yaz ve yarıyıl tatillerinde staj ve yaz okuluna devam eden öğrencilerden, yurtlarda kalacaklardan alınacak ücretler Yönetim Kurulu nca belirlenir. Akademik yıl içinde yurtlarda kalan öğrenciler, yaz aylarında ve tatil dönemlerinde eğitim programlarına devam ettiklerine ilişkin bağlı bulundukları fakülte/yüksekokul/enstitü, dekanlık ve müdürlüklerinden belge getirdikleri takdirde, eğitim programları devam ettiği sürece yurtlarda ücretsiz olarak kalabilirler. Depozito Madde 14- Yurtlara alınacak öğrencilerin ödeyecekleri depozito miktarı eğitim-öğrenim yılı başında Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve aşağıda belirtilen hükümler uygulanır. a- Öğrenciler yurtta kaldığı süre içerisinde; yurda verdiği zarar ve ziyanın bedeli, depozitodan tahsil edilir. Depozitodan eksilen kısmı Yurtlar Yönetiminin tanıdığı süre içerisinde öğrenciler tamamlamak zorundadırlar. 6

7 b- Odalara verilecek zarar, odada kalan öğrencilerden herhangi biri tarafından üstlenilmediği ve durum tespit edilemediği hallerde, odada kalan her iki öğrencinin depozitosundan eşit miktarda ve ödeme tarihindeki bedel üzerinden tahsil edilir. c- Alınan depozito, öğrencinin yurtla ilişkisi kesilmedikçe iade edilmez. Yurtlarla ilişiğini kesen öğrenci bir ay içinde depozitosunu almadığı takdirde, yatırmış olduğu depozito üniversite adına gelir kaydedilir. d- Yurtlarda öğrencilerin kendilerine tahsis edilen odası dışındaki her alan ortak kullanım alanı olup, bu alanların ve bu alanlarda bulunan eşyaların bozulmadan ve kırılmadan kendilerine sunulduğu haliyle kullanımı öğrencilerin sorumluluğundadır. Verilen hasar ve zarar öğrencinin depozitosundan ödeme günündeki bedel üzerinden kesilir. Yurtların Açılma-Kapanma Zamanları Madde 15- Yurtlar öğrenim ve sınav dönemlerinde hizmete açıktır. Tatil aylarında yurt binaları, bir sonraki eğitim-öğretim yılına hazırlanabilmesi için kapatılır. Her eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencilerin yurtla ilişkileri kendiliğinden sona erer. Yurtlar Yönetim Kurulunca tespit edilen saatler içinde açık tutulur. Öğrenciler, eğitim-öğrenim döneminin başlangıcından 3 gün önce yurda girebilir, eğitim-öğrenim dönemi bitiminden 3 gün sonra yurttan ayrılmak zorundadır. 7

8 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Disiplin İşleri Disiplin Hükümleri Ve Çeşitleri Madde 16- Bu Yönetmelikte yazılı hususlara riayet etmeyen, yasaklara ve sözleşmedeki hükümlere uymayan, yurt içinde ve yurt dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrencilere aşağıdaki disiplin hükümleri uygulanır; a) Uyarma, b) Kınama, c) Geçici uzaklaştırma veya yurttan çıkarma. Uyarma Cezası Madde 17- Uyarma cezası gerektiren durum ve davranışlar şunlardır, a- Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, b- Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak, Yurtlarda çalışanlarının onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak, c- Gürültü etmek, ses ve görüntü aletlerini çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak. d- Daire başkanı ve Yurtlar müdürü ile görevli yetkililerce kendisinden istenen açıklamaları geçerli bir neden olmadan zamanında yapmamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, zamanında cevap vermemek, yurt yöneticilerinin çalışmalarını güçleştirmek. e- Yurdun ortak kullanım alanlarını ve çevresini temiz ve düzenli tutmamak, temizlik, ilaçlama yapılmasını, teknik arıza giderilmesi çalışmalarını engellemek, f- Yurt yönetimince belirlenen alanlar ve saatler dışında ziyaretçi kabul etmek, ziyaret saatlerine uymamak, g- Ortak alanlarda bulunan demirbaş eşyaya zarar vermek, bu eşyayı öğrenci odalarına ve/veya başka alanlara taşımak, h- Odada bulunan demirbaş eşyaların yerini değiştirmek, i- Öğrenci Yurtları sözleşmesinde belirtilen hususlara uymamaktır. 8

9 Kınama Cezası Madde 18- Kınama cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır: a- Uyarma cezasının alınmasını gerektiren tutum ve davranışları aynı eğitim-öğretim yılında uyarı cezası gerektiren fiillerden herhangi birini tekrarlaması halinde, b- Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak, bunlara zarar vermek, kendi odası dışında herhangi bir yere Rektörlük ve Yurt Yönetiminin onayı alınmamış herhangi bir duyuru veya afişi asmak, yurt odalarını, tesislerini, amaç dışı kullanmak. c- Yurtlar Yönetiminin astığı yada asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak, d- Öğrenciler yurdun bilişim kaynaklarına zarar verici ve kaynakların güvenliğini tehdit edici biçimde ve diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetlerde bulunamazlar. Kullanıcılar, ağ hizmetlerinin verilmesini sağlayan donanıma (duvar prizleri, kablolar, vb.) hiçbir şekilde müdahale edemezler. e- Kesin kayıt ile ilgili olarak istenen belgeleri teslim etmemek. f- Yönetime yanlış, eksik bilgi vermek, yalan beyanda bulunmak (telefon numaraları, ikametgah bilgileri, vb.) ve bilgilerinde değişiklik olması durumunda Yurt idaresini bilgilendirmemek, bilgilerini güncellememek. g- Yurdun güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak (odada elektrikli her türlü alet ve ısıtıcıları vb. kullanmak, tüp gaz, mum, tütsü gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak). Odalarda bu aletler bulunduğu takdirde idare tarafından el konulur. h- Yangın söndürme cihazlarını ve yangın butonlarını amacı dışında kullanmak, i- Yurt idaresi tarafından yapılan duyurularda belirtilen hususlara uymamak, 9

10 j- Yurt idaresinden habersiz oda değişikliği yapmak, k- Başkasına ait eşyaları izinsiz olarak kullanmak veya zarar vermek, l- Yurt Yönetici ve görevlilerinin görev yapmalarını güçleştirmek, engellemek veya gereksiz yere meşgul etmek, itaatsizlikte ısrarlı olmak. m- Oda arkadaşını ve başkalarını rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmak (onur kırıcı söylem, hakaret, telefon ile rahatsızlık verme vb.) n- Yurtlarda ticari amaçlı satış yapmak veya bağış toplamak, o- Öğrenci Yurtlar Sözleşmesi nde belirtilen hususlara uymamaktır. Geçici Uzaklaştırma veya Yurttan Çıkarma Madde 19- Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren davranışlarda bulunan öğrenciler yurtlarda bir haftadan az olmamak üzere geçici uzaklaştırma veya kesin olarak çıkarılabilir. a- Yurtlarda silah, patlayıcı, yanıcı yaralayıcı ya da zedeleyici araç ve gereç bulundurmak, kullanmak, b- Kumar oynamak, kumar oynamakta kullanılan araç ve gereçleri bulundurmak, c- Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya yurtlara sokmak, d- Kavga etmek. e- Hırsızlık yapmak. f- Yurtlar çevresinde ve kampus içinde alkollü içki içmek, g- Yurtların huzur ve sükûnetini bozucu eylemlere girişmek, h- Yurtların çevresini kirletmek, i- Yurtların mallarına ve tesislerine zarar vermek, j- Oda anahtarını başkasına vermek veya başkasından almak, Yurt idaresinden izinsiz olarak odasında veya yurt binasının diğer alanlarında herhangi bir kişiyi (aile fertleri dahil) barındırmak, k- Başkent Üniversitesi Öğrenci kartını başkasına vererek kullanmasına imkân sağlamak veya başkasına ait kartı kullanmak, l- Uyarı ve kınama cezası aldıktan sonra benzer davranışları tekrarlamak. m- Yurt Yöneticilerine veya personeline ahlak dışı ve kaba davranışlar 10

11 sergilemek (iftira, tehdit, hakaret, fiziki müdahale vb.) n- Kızların erkeklere, erkeklerin kızların kullanımına ait yerlere yurt idaresinin izni olmaksızın girmesi, başkasının girmesine yardımcı olması, o- Yukarıda sözü edilenlerin dışında, ahlak ve adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmaktır. Ceza Verme Yetkisi Madde 20- Uyarma ve kınama cezası yurtlar müdürünün teklifi ve daire başkanının onayı ile yurttan geçici uzaklaştırma veya çıkarma cezası ise disiplin kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile verilir. Disiplin Kurulunun Teşkili ve İtiraz Madde 21- Disiplin Kurulu görevini, Disiplin suçunu işleyen öğrencinin bağlı bulunduğu Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulları yürütür. Disiplin suçlarının farklı birim öğrencileri tarafından işlenmesi halinde, Disiplin Kurulu Görevini yürütecek Kurul, Rektörlükçe belirlenir. Yurttan geçici uzaklaştırma veya çıkama cezası alan öğrenciler, Disiplin Kurulu kararının öğrenciye tebliğ tarihini izleyen 3 gün içinde Rektörlüğe itirazda bulunabilir. Rektör itiraz konusunda karar verinceye kadar uygulamayı erteleyebilir. Disipline İlişkin İşlemler Madde 22- Öğrenci, yurttan geçici uzaklaştırma veya yurttan çıkarma cezası gerektiren suçlardan birini işlediği takdirde; a- Yurt müdürlüğü 5 gün içerisinde ilk soruşturmayı yaparak dosyayı Daire Başkanlığı na teslim eder. Daire Başkanlığı, dosyayı Rektörlük Makamı na sunar. Rektörlük Makamı gerekli görürse Disiplin Kurulu na sevk eder. Disiplin Kurulu dosyanın kendilerine tesliminden itibaren 15 gün içerisinde incelemeyi sonuçlandırarak Rektörlük Makamı na sunar. Rektörün onayından sonra sonuç ilgili şahsa tebliğ edilir. b- Disiplin Kurulu gerek görürse toplu olarak ya da bir üyesini görevlendirerek soruşturmayı genişletebilir. Kurul gerek gördüğü 11

12 takdirde ilgiliyi çağırarak dinler. Çağrılan öğrenci çağrıya uymaz ya da ifade vermeyi reddederse durum bir tutanakla tespit edilir ve gerekli karar öğrencinin gıyabında verilir. c- Birden çok suçun oluşması halinde, Disiplin Kurulu her bir suç için ayrı ceza verebilir. Yurttan çıkarılma cezası verilmiş ise diğerleri uygulanmaz. d- Disiplin cezası vermeye yetkili makam veya kurul, cezayı verirken hareketin niteliği ve önemine, öğrencinin genel durumuna, suçun ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğuna, suçlu öğrencinin suçu işlediği zamandaki ruhsal durumuna dikkat eder ve sebeplerini de göz önüne alarak gerekirse daha ağır ya da daha hafif ceza verebilir. Verilecek cezaların tespitinde daha önce işlenmiş disiplin suçları varsa suç işlemeyi özendirme ağırlaştırma sebebi sayılır. e- Bu yönetmelikte belirtilen suçların işlenmesine başkalarını zorlayan ya da özendirenler hakkında her suç için gösterilmiş cezalar uygulanır. f- Gerek Disiplin Kurulu, gerekse ilgili makamlarca verilen cezalar ilgilinin dosyasında saklanır. Yurtlardan uzaklaştırma ve çıkarma cezası alan öğrencinin durumu ailesine yazılı olarak bildirilir. g- Üniversite den veya yurtlardan Uzaklaştırma Cezası alan öğrenciler ceza süreleri içerisinde yurt binalarına giremez ve yurtlarda kalamazlar. h- Yurttan çıkarma kararı verilen öğrenciler, Yurt tanıtım kartlarını Yurt Yönetimine teslim etmek zorundadırlar. 12

13 BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Madde 23- Rektörlük olağanüstü durumlarda, doğrudan doğruya ya da Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine yurtları kapatabilir. Madde 24- Mezun olan öğrenciler ile özel amaçları için yaz döneminde Ankara da bulunacak öğrenciler yurtlarda kalamaz. Madde 25- Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenci şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Bırakılan eşyadan yurt idaresi sorumlu değildir. Madde 26- Yurt yönetimi gerek gördüğünde öğrencinin odasını değiştirebilir. Öğrenci belirtilen süre içerisinde odasını değiştirmek zorundadır. Madde 27- Rektörlük, yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı görülen öğrencilerin yurtlara alınmalarını yasaklayabilir, yada yurtlarla ilişkilerini kesebilir. Madde 28- Hastalık sebebi ile veya zorunluluk hallerini belgelemek kaydıyla, Yurttan geçici olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin yerleri, ücretlerini zamanında ödemek, yurt idaresine bilgi vererek durumlarını belgelendirmek koşuluyla 3 ay süre açık tutulabilir. Bu süre sonunda yurda dönmeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri kesilir ve depozitoları üniversiteye gelir kaydedilir. 13

14 ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Madde 29- Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Yurtlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 54. maddesinde yayınlanan Yüksek Öğretim Kurulları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Benzeri Kurumlar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Yürürlük Madde 30- Bu Yönetmelik Rektörün onayladığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 31- Bu yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür. 14

15

16 EKLER EK 1: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN YURTLAR YÖNETİMİ NE VERİLMESİ GEREKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ TÜRK ÖĞRENCİLER 1. Başvuru Formu, 2. Başkent Üniversitesi öğrenci kimlik kartı fotokopisi, 3. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan nüfus cüzdanı sureti, 4. Devamlı adresini gösterir ikametgah ilmuhaberi, 5. Yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (8 Adet), 6. Yurt ücretinin ilk taksitini ve Depozito bedelini Denizbank-Başkent Kurumsal Şube (Şube kodu 3010) nolu Başkent Üniversitesi hesabına yatırıldığına dair üzerinde Yurt Ücreti ve Yurt Depozito ibaresi bulunan dekontlar, 2.dönem ücreti için Yurtlar Müdürlüğü nde imzalatılacak senet, 7. Sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğunu belirten sağlık kuruluşlarından alacakları Sağlık Raporu, 8. Elisa (AIDS) Testi, Hepatit B ( HBsAg, antihbs, antihcv), Tüberküloz Testi, Kan Grubu Testi Raporlarını getirir, 9. Kesin kayıt için geldiğinde öğrenciye Yurtlar Müdürlüğü nde Yurt kurallarını kabul ettiğine dair sözleşme imzalatılır. (1 nüshası öğrenciye verilir) 16

17 YABANCI ÖĞRENCİLER 1. Başvuru Formu, 2. Başkent Üniversitesi öğrenci kimlik kartı fotokopisi, 3. Pasaport fotokopisi ve Türkiye de ikamet izni belgeleri, 4. Yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (8 Adet), 5. Yurt ücretinin ilk taksitini ve Depozito bedelini Denizbank-Başkent Kurumsal Şube (Şube kodu 3010) nolu Başkent Üniversitesi hesabına yatırıldığına dair üzerinde Yurt Ücreti ve Yurt Depozito ibaresi bulunan dekontlar, 2.dönem ücreti için Yurtlar Müdürlüğü nde imzalatılacak senet, 6. Sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğunu belirten sağlık kuruluşlarından alacakları Sağlık Raporu, 7. Elisa (AIDS) Testi, Hepatit B ( HBsAg, antihbs, antihcv), Tüberküloz Testi, Kan Grubu Testi Raporlarını getirir, 8. Kesin kayıt için geldiğinde öğrenciye Yurtlar Müdürlüğü nde Yurt kurallarını kabul ettiğine dair sözleşme imzalatılır. (1 nüshası öğrenciye verilir) 17

18 EK 2: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI SÖZLEŞME Adı ve soyadı :... Doğum yeri ve tarihi : /... /... Bölümü :... e-posta adresi :... TC. kimlik no :... Baba Adı :... Öğrenci no :... 1) 201 /201 eğitim-öğretim döneminde Başkent Üniversitesi öğrenci yurtlarında; tek kişilik odada çift kişilik odada kalmak istiyorum. 2) Yurtlar Yönetim Kurulu nca belirlenen; a- Yurt ücretinin birinci dönem taksidini peşin olarak ödemeyi, ikinci dönem ücreti için de öğretim yılı başında senet imzalamayı ve vade tarihinde ödemeyi, b- Eğitim-öğretim yılı içerisinde yurtlar yönetmeliğinde belirtilen kriterler dışında, yurtta kalma sürem dolmadan her ne sebeple olursa olsun yurttan ayrılmam halinde, alınan ücretin ve senet iadesinin yapılmayacağını, c- Yaz dönemi yurtlarda geçici olarak kaldığım takdirde, belirlenen günlük yurt ücretlerini peşin olarak ödeyeceğimi, yurtta kalma sürem dolmadan her ne sebeple olursa olsun ayrılmam halinde, alınan ücretin geri ödenmeyeceğini, kabul ediyorum. 3) Yurtlar yönetimince adıma tahsis edilen oda, karyola, yatak, dolap, masa, sandalye vb. eşyayı amacı dışında kullanmayacağımı, oda anahtarını başka bir kimseye vermeyeceğimi ve odamda olmadığım zamanlarda oda kapımı kilitli tutacağım. 4) Sosyal tesisler içinde saat 20:00 den sonra birinci derece yakınım hariç; ziyaretçi kabul etmeyeceğim. 5) Adıma tahsis edilen odaya; dışarıdan yatılı olarak kimseyi almayacağımı ve başka odada kalmayacağımı, odamı ve diğer yurt bölümlerini temiz ve düzenli tutacağım. 18

19 6) Yurt binaları ve oda duvarlarına, kapılara, döşemelere ve demirbaş eşya üzerine yazı yazarak, yapıştırarak, işaret ve şekiller çizerek veya herhangi bir şekilde zarar vermeyeceğimi, zarar verdiğim takdirde, verdiğim zararların karşılığını ödeme günündeki bedel üzerinden ödemeyi kabul ediyorum. 7) Genel ahlaka aykırı herhangi bir resim, afiş vb. şeyleri odama ve yurtlara asmayacağım. 8) Yurt binalarında ve kampus içinde alkollü içki içmeyeceğim, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmayacağım ve bulundurmayacağım, kapalı alanlarda sigara içmeyeceğim, kumar olarak tanımlanan oyunları oynamayacağım. 9) Elbise dolaplarında ve buzdolaplarında kokulu, akıcı ve bozulabilecek yiyecek ve içecekleri bulundurmayacağım, odamda yemek yapmayacağım, elektrik ocağı, soğutucu, ısıtıcı, tost makinesi, yemek pişirmede kullanılabilecek her türlü mutfak malzemelerini bulundurmayacağım, bulundurmam halinde yönetim tarafından alınıp imha edileceğini kabul ediyorum. 10) Kişilerle olan ilişkilerimde kaba ve saygısız davranmayacağım, çevremi temiz tutacağım, odamda veya yurt ortak alanlarında gürültü etmeyeceğim, başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlemeyeceğim ve telefon görüşmesi yapmayacağım, aynı şekilde herhangi bir müzik aleti çalmayacağım ve yüksek sesle şarkı söylemeyeceğim. 11) Yurtlarda evcil hayvan beslemeyeceğim. 12) Yurtlarda görevli personelin işlerine müdahale etmeyeceğim, onlara karşı saygılı davranacağım. 13) Yurt kimlik kartımı, gerektiğinde Üniversite görevlilerine göstereceğim, kaybettiğim takdirde Yurtlar Müdürlüğü nü bilgilendireceğim. 14) a- Yurt idaresinden yazılı izin almadığım takdirde, hafta içi saat e kadar, cuma, cumartesi ve resmi tatil günlerinde ise saat a kadar yurda giriş yapacağım. Bu saatlerden sonra yurda gelmeyeceğimi, b- Eğitim Öğretim yılı içinde yurttan kesin çıkış yaparken velim tarafından idareye bilgi verilmediği sürece ilişkimi kesmeyeceğimi, 19

20 15) Herhangi bir nedenle okuldan ilişiğimin kesilmesi halinde, Yurt idaresince tarafıma yapılacak tebliğ tarihini takip eden beş gün içinde yurttan ayrılacağım. 16) Eğitim-öğretim döneminin başlangıcından en erken üç gün önce yurda alınacağımı, eğitim-öğrenim dönemi bitiminde ise en geç üç gün sonra yurttan ayrılmayı kabul ediyorum. 17) Yurt yönetiminin gerektiğinde odamı değiştirebileceği gibi verilen süre içinde gösterilen odaya geçmeyi. 18) Yurttan ayrılacağım zaman, yurt idaresine haber vererek yurttan çıkış işlemlerini yerine getireceğim. Haber vermeden yurttan ayrıldığım takdirde, odamda idare tarafından tespit edilmiş olan hasarı peşinen kabul ediyorum. Odamda kalan özel eşyalarımı tespit tarihinden itibaren üç gün içinde almadığım takdirde, bu eşyalardan yurt idaresini sorumlu tutmayacağım. 19) Yurt idaresince gerek görüldüğü hallerde, yurt kurallarına uyulup uyulmadığı, temizlik, ilaçlama, teknik servis vb. durumlarda odama girilebilecektir. Bu sözleşmede ve Yurtlar Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uyacağımı, bu kurallara ve yönetim tarafından yurtlarla ilgili alınacak kararlara uymadığım takdirde, hakkımda disiplin işlemi yapılacağını kabul ve taahhüt ederim. ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı :.. Tarih İmza :.. :. 20

21 21

22

23

24 24

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ (Başkent Üniversitesi Rektörlüğünün 02.06.2012 tarihli Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ (Başkent Üniversitesi Rektörlüğünün 02.06.2012 tarihli Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ (Başkent Üniversitesi Rektörlüğünün 02.06.2012 tarihli Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Yurtların işletilmesi, yönetimi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Rektörünün 08 Ağustos 2016 tarih ve 26317 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Yurtların işletilmesi,

Detaylı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları Amaç Madde 1. Bu kuralların amacı; yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCĠ YURTLARI KONAKLAMA ve KULLANMA YÖNERGESĠ Amaç 1. Yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilere

Detaylı

Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç MADDE. 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi

Detaylı

Işık Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi

Işık Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi AMAÇ Işık Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi yurtlarını işletmek, yönetmek ve denetlemek, yurtlarda kalan öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak,

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı öğrenci

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının

Detaylı

ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGELERİ I. BÖLÜM

ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGELERİ I. BÖLÜM ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGELERİ I. BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-2547 sayılı kanunun 47. Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmış olan bu Yönetmeliğin amacı Uluslararası Antalya Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 9 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi,

Detaylı

EK 2 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

EK 2 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç EK 2 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- (1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri ile diğer üniversitelerden başvuruda bulunan öğrencilerin

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, kültürel ve sosyal gelişimlerine olanak

Detaylı

TC GEDİK ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNETİM VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

TC GEDİK ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNETİM VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ TC GEDİK ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNETİM VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi öğrencileri, mensupları ve diğer konuklarının

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, kültürel ve sosyal gelişimlerine olanak

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ 24 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28094 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ODTÜ KKK Yurtlar Yönetmeliği

ODTÜ KKK Yurtlar Yönetmeliği ODTÜ KKK Yurtlar Yönetmeliği Kapsam MADDE 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrenci yurtları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yönetilir, işletilir ve denetlenir. Amaç MADDE 2 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ. I. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ. I. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ EK-1 I. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin, Öğrenci

Detaylı

25.6.2014 REHBER KİTAPÇIK BİLKENT. Akademik Kariyer Kulübü Bilkent Üniversitesi

25.6.2014 REHBER KİTAPÇIK BİLKENT. Akademik Kariyer Kulübü Bilkent Üniversitesi .6. BİLKENT Akademik Kariyer Kulübü Bilkent Üniversitesi Bilkent Üniversitesi, Prof. İhsan Doğramacı tarafından 20 Ekim 1984'te kurulmuştur. Başkent Ankara'da 13.000 öğrenciye ev sahipliği yapan Bilkent,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi,

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Senatonun 16.08.2012 tarih ve 2012-03 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURT YÖNERGESİ Amaç MADDE 1-2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu nun 47. maddesi, Yükseköğretim Kurumları Mediko Sosyal Sağlık,

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURT YÖNERGESİ Amaç MADDE 1-2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu nun 47. maddesi, Yükseköğretim Kurumları Mediko Sosyal Sağlık, UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURT YÖNERGESİ Amaç MADDE 1-2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu nun 47. maddesi, Yükseköğretim Kurumları Mediko Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğine

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (246)

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine özel öğrenci kabulüne

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÖYÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÖYÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÖYÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Öğrenci Köyünde kalan öğrencilere sağlıklı, güvenli, çağdaş ve huzurlu bir ortam

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ve DEĞER EĞİTİMİ ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ve DEĞER EĞİTİMİ ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ve DEĞER EĞİTİMİ ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI 2015-2016

T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI 2015-2016 T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI 2015-2016 YURT KAYIT SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu sözleşmenin bir tarafını; Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 Beykoz/İSTANBUL adresinde bulunan T.C. İstanbul

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18/06/2013 Toplantı Sayısı : 364 Karar Sayısı : 3095 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3095- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Kantin ve Kafeterya İşletim

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, verilen burslarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri daha fazla çalışmaya

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Evlerinde kalan öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak, rahat, düzenli ve güvenli

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Yüksekokulunun Üniversite

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Yapıştırarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda Onaylatınız İLGİLİ MAKAMA Aşağıda

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç: Madde 1: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personelinin yararlanması için inşa ettirme, satın alma, bağış ve kiralama suretiyle sağlanan konutların

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ne bağlı konukevi ve yurtların yönetim, denetim ve işletme

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3-

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Bu staj yönergesinin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun tarihli ve 24 sayılı toplantısında kabul edilen

Üniversitemiz Senatosunun tarihli ve 24 sayılı toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Senatosunun 08.09.2016 tarihli ve 24 sayılı toplantısında kabul edilen Amaç ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesinde

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, kültürel ve sosyal gelişimlerine

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ 19.11.2009 tarih ve 2009/221 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve Dayanak: Madde 1: Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi personelinin yararlanması

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ 1 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu Yönerge nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Evlerinde kalan öğrencilerin

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI 1.2. ve 3. SINIFLAR ORYANTASYON TOPLANTIS Niğde

BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI 1.2. ve 3. SINIFLAR ORYANTASYON TOPLANTIS Niğde BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1.2. ve 3. SINIFLAR ORYANTASYON TOPLANTIS 30.11.2016 Niğde BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı kültürel, sanatsal,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ I. BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı uygulamasının amacı, Bilecik

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZ YEMEK BURSU VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZ YEMEK BURSU VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA YÖNERGESİ ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZ YEMEK BURSU VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (17.01.2012 gün ve 28176 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesinde

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ ÖZEL VE ÖZEL DURUMLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ ÖZEL VE ÖZEL DURUMLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ ÖZEL VE ÖZEL DURUMLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı özel öğrenci statüsünde;

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi nin öğrencilerini eğitimleri çerçevesinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLER EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLER EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLER EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesinin

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapacağı

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Madde 1: Bu yönerge Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nin lisans programlarına

Detaylı

a) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak)

a) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Kısmi zamanlı olarak işe başlayacak öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları, çalıştırılacak birim tarafından resmi yazı ile Daire Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. Öğrencilerin

Detaylı

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 9. maddesinin 3. fıkrasına ve T.C. Haliç Üniversitesi Ana Yönetmeliği dayanılarak hazırlanan bu Yönergenin

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1)

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /...

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /... ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Programı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası ( ) İkametgah Adresi STAJ YAPILAN İŞYERİNİN Adı Adresi Üretim/Hizmet Alanı Telefon Numarası ( ) Faks Numarası

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEKAN TAHSİS YÖNERGESİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEKAN TAHSİS YÖNERGESİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEKAN TAHSİS YÖNERGESİ Senato:18 Mart 2014 / 323-4-B Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi kültür merkezleri, konferans

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin üçüncü veya dördüncü yarıyıllarda

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin,

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı.

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı. Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: Program Adı: İkametgâh Adresi: T.C SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ İlk

Detaylı