BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilere rahat, düzenli ve güvenli bir barınma ortamının sağlanması amaçlanmaktadır. Kapsam Madde 2- Başkent Üniversitesi bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarının yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumlulukları ile öğrencilerin yurtlarda barınma kurallarını kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci maddesi (a) bendi ve 65.maddesi a/9 bendine; Yükseköğretim Öğrenci Yurtları ve benzeri kurumlar yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu yönetmelikte geçen; a. Üniversite : Başkent Üniversitesini, b. Rektör : Başkent Üniversitesi Rektör ünü, c. Genel Sekreterlik : Üniversitenin Genel Sekreterliği ni, d. Yönetim Kurulu : Başkent Üniversitesi Yurtlar Yönetim Kurulu nu e. Daire Başkanı : Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkan ını, f. Yurtlar Yönetimi : Yurtlar müdürü, müdür yardımcısı ve yurtta görev yapan memurlardan oluşur. g. Yurt : Öğrencilerin barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri, h. Öğrenci :Başkent Üniversitesi Öğrencilerini, ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Yönetim Kurulunun Oluşumu Madde 5- Yönetim Kurulu; bir Rektör Yardımcısı Başkanlığı nda, Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcısı, Rektörlükçe görevlendirilecek bir Öğretim Üyesi, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve Yurtlar Müdürü nden oluşur. Yönetim Kurulu; olağan toplantısını her yıl mayıs ayının ilk haftasında yapar. Yurtlar müdürü nün ve/veya Daire başkanı nın çağrısı üzerine gerek görülen tarihlerde olağanüstü toplanır. Madde 6- Yönetim Kurulu nun görevleri: a- Yurtların genel yönetimi, denetimi, gelişme ve düzenlenmesi ile ilgili kararları alır, uygulanacak genel kuralları belirler. b- Yurtların açılış ve kapanış zamanı ile yaz aylarındaki nöbetçi yurt/ yurtları belirler, c- Her öğretim yılında oda ve yatak ücretleri ile depozito, kaparo ve günlük ücretlerle ilgili önerileri hazırlar, d- Akademik yılın bitiminden önceki ilk toplantısında yurtlarda kalan öğrencilerin genel değerlendirmesini yapar, e- Yurtlara alınacak öğrencilerin başvuru tarihlerini belirler. f- Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar, Rektörün onayından sonra uygulamaya girmiş olur. Yurtlar Yönetimi Madde 7- Yurtlar Müdürü nün görevleri: a- Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere uygun olarak yurdu yönetmek, b- Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yurda öğrenci kabul etmek ve bunlarla ilgili kayıtların tutulmasını ve belgelerin saklanmasını sağlamak, 2

3 c- Yurtların yönetim ve geliştirilmesinde izlenecek yolu ve uygulama esaslarını belirler ve Yönetim Kurulu nun inceleme ve onayına sunulmak üzere Daire Başkanlığı na iletmek, d- Yönetim Kurulu nun sekreterya görevini yürütmek ve alınan kararları uygulamaya koymak, e- Yurtlarda kalan öğrencilerin, toplumsal ve kültürel gelişimlerine yardımcı olmak, f- Yurtların disiplinini sağlamak için her türlü önlemi almak, g- Yurtta disiplin işleri ile ilgili görevlerin yürütülmesini sağlamak, h- Yurt personeli arasında iş bölümü yapmak ve çalışmalarını denetlemek ve düzenli olarak hizmet yürütülmesini temin etmek, i- Yurtların demirbaş ve takibe tabi malzemelerinin iyi kullanılmasını, korunmasını, bakımlarının yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak, j- Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmaktır. Madde 8- Yurtlar Müdür yardımcısının görevleri: a- Yurt hizmetlerinin ve yönetiminin yürütülmesinde müdüre yardımcı olmak, b- Tespit edilen esaslara göre öğrencilerin kayıt ve kabul işlemlerini yaptırmak, kayıt, kabul ve diğer belge ve bilgilerinin tutulmasını, korunmasını ve saklanmasını sağlamak, c- Görevliler arasında görev bölümü yapmak ve nöbet çizelgelerini düzenlemek, d- Yurdu temizlik, sağlık, yangın, bakım onarım ve işletme yönünden denetleyerek, açılış ve kapanış saatlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek, e- Yurtlar müdürünün vereceği diğer görevleri yapmaktır. 3

4 Kesin Kayıt Zamanı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kayıt Kabul Şartları ve Yurt Ücretleri Madde 9- Yurtlara kesin kayıtlar aşağıda belirtilen zamanlarda yapılır. a- Üniversitemizi yeni kazanan öğrenciler, bölümlerine kayıt yaptırdıktan sonra yurtlara da kesin kayıtlarını yaptırabilirler. Kesin kayıtlar sırasında yurt kontenjanının dolması halinde, devam eden talepler ön kayıtla alınır. Ön kaydı yapılan öğrencilerin talepleri yurtta kontenjan açılması durumunda başvuru sırasına göre değerlendirilir. b- Yurtta kalan ara sınıf öğrencilerine, eğitim-öğretim döneminin bitiminden önce bir sonraki eğitim-öğretim yılı yurt kesin kayıt tarihleri ilan edilir. Belirtilecek kayıt yenileme tarihleri arasında öğrenci birinci dönem ücretini yatırır ve kesin kayıt yaptırmış olur. Öğrenci yurda giriş yaparken yurtlar müdürlüğü tarafından ikinci dönem için senet tanzim edilerek alınır. Öğrenci Kayıt Kabul Şartları Madde 10- Yurtlara kayıtlar bir eğitim-öğretim yılı için geçerli olup, öğrencilerin kesin kayıt sırasında aşağıdaki belgeleri getirmesi gerekmektedir. a- Başvuru formu, b- Başkent Üniversitesi öğrencisi olduğuna dair belge, c- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan nüfuz cüzdanı sureti, d- Fotoğraf e- Devamlı adresini gösterir ikametgâh ilmühaberi, f- Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında soruşturma açılmış bulunan öğrenciler yurtlara alınmazlar. g- Öğrenciler, sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğunu belirten sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu ile yönetimce belirlenecek test raporlarını vermeleri gerekmektedir. h- Yurtlarla ilgili daha önce disiplin cezası almamış olmak, 4

5 i- Yabancı uyruklu öğrenciler, pasaport fotokopisi ve Türkiye de ikamet izni belgelerini tamamlamaları halinde kesin kayıtları yapılır. j- Yurt a kaydolacakların Ankara da ikamet etmemeleri gerekir, k- Kesin kayıt sırasında yurt ücretinin birinci taksidi ve depozitonun bankaya yatırıldığına dair banka dekontları, l- Yukarıdaki bentlerde belirtilen belgelerle birlikte, kesin kayıt sırasında yurt kurallarına uyulması ve ücretlere ilişkin sözleşme tanzim ve imza edilerek öğrenci dosyasına konulur. Bu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası öğrenciye veya öğrenci velisine verilir. Yurt Ücretlerinin Tespiti ve Depozito Madde 11- Yurt ücretleri, her akademik yılbaşında ve günün koşullarına göre yeniden belirlenir ve ilgili akademik yıl için geçerlidir. Belirlenen yurt ücretleri sadece konaklama ve temizlik hizmetlerini içerir, yiyecek, içecek v.b hizmetleri kapsamaz. Öğrencilerden yurda verebilecekleri zarar ve ziyan ile sözleşmede belirtilen haller için kullanılmak üzere depozito alınır. Yurt Ücretlerini Ödeme Yükümlülükleri Madde 12- Yurt ücretleri iki eşit taksitte alınır. İlk yarısı yeni kayıt olan öğrencilerden ilk kayıtta, ara sınıf öğrencilerden ise, kayıt yenileme sırasında peşinen alınır. Diğer yarısı ise ikinci yarıyıl başı vadeli senet olarak alınır ve vadesinde tahsil edilir. Vadesinde ödenmeyen senet tahsile konulur. I- Akademik yılın başlangıcında yurttan ayrılmak isteyen öğrenciler, bir dilekçe ile yurt müdürlüğüne başvurur ve durumlarına göre aşağıda belirtilen şartlar uygulanır. a- Üç gün içerisinde yurttan ayrılanlara senet ve alınan yurt ücretinin %90 ı, b- Yedi gün içerisinde yurttan ayrılanlara senet ve alınan yurt ücretinin %75 i, c- On günün bitiminde ayrılanlara senet ve alınan yurt ücretinin %50 si, iade edilir. 5

6 Yukarıda belirtilen süreler dışında yurtlardan ayrılma olduğunda, birinci yarıyıl ücreti iade edilmez ikinci yarıyıl için alınan vadeli senet vadesinde tahsil edilir. II-Kesin kayıt kabul tarihinden sonra yurtlarda açık kontenjan kalması halinde; a- Eğitim öğretimin başlangıç tarihini takip eden bir ay içerisinde yurda girenler, yarıyıl ücretinin %90 ı ve ikinci yarıyıl vadeli senedini öderler, b- İkinci ay sonuna kadar yurda girenler, yarıyıl yurt ücretinin % 75 ini, ve ikinci yarıyıl vadeli senedini, c- İkinci aydan sonra yurda girenler, yarıyıl yurt ücretinin % 50 sini ve ikinci yarıyıl vadeli senedini, öderler. d- İkinci yarıyıl başında yurda girenler, yıllık yurt ücretinin yarısını öderler. e- İkinci yarıyıl geç girişlerde ise yarıyıl ücreti üzerinden a, b, c fıkralarında belirtilen işlemler uygulanır. Yaz Dönemi Yurtlarda Geçici Barınma Ücretleri Madde 13- Yaz ve yarıyıl tatillerinde staj ve yaz okuluna devam eden öğrencilerden, yurtlarda kalacaklardan alınacak ücretler Yönetim Kurulu nca belirlenir. Akademik yıl içinde yurtlarda kalan öğrenciler, yaz aylarında ve tatil dönemlerinde eğitim programlarına devam ettiklerine ilişkin bağlı bulundukları fakülte/yüksekokul/enstitü, dekanlık ve müdürlüklerinden belge getirdikleri takdirde, eğitim programları devam ettiği sürece yurtlarda ücretsiz olarak kalabilirler. Depozito Madde 14- Yurtlara alınacak öğrencilerin ödeyecekleri depozito miktarı eğitim-öğrenim yılı başında Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve aşağıda belirtilen hükümler uygulanır. a- Öğrenciler yurtta kaldığı süre içerisinde; yurda verdiği zarar ve ziyanın bedeli, depozitodan tahsil edilir. Depozitodan eksilen kısmı Yurtlar Yönetiminin tanıdığı süre içerisinde öğrenciler tamamlamak zorundadırlar. 6

7 b- Odalara verilecek zarar, odada kalan öğrencilerden herhangi biri tarafından üstlenilmediği ve durum tespit edilemediği hallerde, odada kalan her iki öğrencinin depozitosundan eşit miktarda ve ödeme tarihindeki bedel üzerinden tahsil edilir. c- Alınan depozito, öğrencinin yurtla ilişkisi kesilmedikçe iade edilmez. Yurtlarla ilişiğini kesen öğrenci bir ay içinde depozitosunu almadığı takdirde, yatırmış olduğu depozito üniversite adına gelir kaydedilir. d- Yurtlarda öğrencilerin kendilerine tahsis edilen odası dışındaki her alan ortak kullanım alanı olup, bu alanların ve bu alanlarda bulunan eşyaların bozulmadan ve kırılmadan kendilerine sunulduğu haliyle kullanımı öğrencilerin sorumluluğundadır. Verilen hasar ve zarar öğrencinin depozitosundan ödeme günündeki bedel üzerinden kesilir. Yurtların Açılma-Kapanma Zamanları Madde 15- Yurtlar öğrenim ve sınav dönemlerinde hizmete açıktır. Tatil aylarında yurt binaları, bir sonraki eğitim-öğretim yılına hazırlanabilmesi için kapatılır. Her eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencilerin yurtla ilişkileri kendiliğinden sona erer. Yurtlar Yönetim Kurulunca tespit edilen saatler içinde açık tutulur. Öğrenciler, eğitim-öğrenim döneminin başlangıcından 3 gün önce yurda girebilir, eğitim-öğrenim dönemi bitiminden 3 gün sonra yurttan ayrılmak zorundadır. 7

8 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Disiplin İşleri Disiplin Hükümleri Ve Çeşitleri Madde 16- Bu Yönetmelikte yazılı hususlara riayet etmeyen, yasaklara ve sözleşmedeki hükümlere uymayan, yurt içinde ve yurt dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrencilere aşağıdaki disiplin hükümleri uygulanır; a) Uyarma, b) Kınama, c) Geçici uzaklaştırma veya yurttan çıkarma. Uyarma Cezası Madde 17- Uyarma cezası gerektiren durum ve davranışlar şunlardır, a- Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, b- Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak, Yurtlarda çalışanlarının onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak, c- Gürültü etmek, ses ve görüntü aletlerini çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak. d- Daire başkanı ve Yurtlar müdürü ile görevli yetkililerce kendisinden istenen açıklamaları geçerli bir neden olmadan zamanında yapmamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, zamanında cevap vermemek, yurt yöneticilerinin çalışmalarını güçleştirmek. e- Yurdun ortak kullanım alanlarını ve çevresini temiz ve düzenli tutmamak, temizlik, ilaçlama yapılmasını, teknik arıza giderilmesi çalışmalarını engellemek, f- Yurt yönetimince belirlenen alanlar ve saatler dışında ziyaretçi kabul etmek, ziyaret saatlerine uymamak, g- Ortak alanlarda bulunan demirbaş eşyaya zarar vermek, bu eşyayı öğrenci odalarına ve/veya başka alanlara taşımak, h- Odada bulunan demirbaş eşyaların yerini değiştirmek, i- Öğrenci Yurtları sözleşmesinde belirtilen hususlara uymamaktır. 8

9 Kınama Cezası Madde 18- Kınama cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır: a- Uyarma cezasının alınmasını gerektiren tutum ve davranışları aynı eğitim-öğretim yılında uyarı cezası gerektiren fiillerden herhangi birini tekrarlaması halinde, b- Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak, bunlara zarar vermek, kendi odası dışında herhangi bir yere Rektörlük ve Yurt Yönetiminin onayı alınmamış herhangi bir duyuru veya afişi asmak, yurt odalarını, tesislerini, amaç dışı kullanmak. c- Yurtlar Yönetiminin astığı yada asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak, d- Öğrenciler yurdun bilişim kaynaklarına zarar verici ve kaynakların güvenliğini tehdit edici biçimde ve diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetlerde bulunamazlar. Kullanıcılar, ağ hizmetlerinin verilmesini sağlayan donanıma (duvar prizleri, kablolar, vb.) hiçbir şekilde müdahale edemezler. e- Kesin kayıt ile ilgili olarak istenen belgeleri teslim etmemek. f- Yönetime yanlış, eksik bilgi vermek, yalan beyanda bulunmak (telefon numaraları, ikametgah bilgileri, vb.) ve bilgilerinde değişiklik olması durumunda Yurt idaresini bilgilendirmemek, bilgilerini güncellememek. g- Yurdun güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak (odada elektrikli her türlü alet ve ısıtıcıları vb. kullanmak, tüp gaz, mum, tütsü gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak). Odalarda bu aletler bulunduğu takdirde idare tarafından el konulur. h- Yangın söndürme cihazlarını ve yangın butonlarını amacı dışında kullanmak, i- Yurt idaresi tarafından yapılan duyurularda belirtilen hususlara uymamak, 9

10 j- Yurt idaresinden habersiz oda değişikliği yapmak, k- Başkasına ait eşyaları izinsiz olarak kullanmak veya zarar vermek, l- Yurt Yönetici ve görevlilerinin görev yapmalarını güçleştirmek, engellemek veya gereksiz yere meşgul etmek, itaatsizlikte ısrarlı olmak. m- Oda arkadaşını ve başkalarını rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmak (onur kırıcı söylem, hakaret, telefon ile rahatsızlık verme vb.) n- Yurtlarda ticari amaçlı satış yapmak veya bağış toplamak, o- Öğrenci Yurtlar Sözleşmesi nde belirtilen hususlara uymamaktır. Geçici Uzaklaştırma veya Yurttan Çıkarma Madde 19- Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren davranışlarda bulunan öğrenciler yurtlarda bir haftadan az olmamak üzere geçici uzaklaştırma veya kesin olarak çıkarılabilir. a- Yurtlarda silah, patlayıcı, yanıcı yaralayıcı ya da zedeleyici araç ve gereç bulundurmak, kullanmak, b- Kumar oynamak, kumar oynamakta kullanılan araç ve gereçleri bulundurmak, c- Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya yurtlara sokmak, d- Kavga etmek. e- Hırsızlık yapmak. f- Yurtlar çevresinde ve kampus içinde alkollü içki içmek, g- Yurtların huzur ve sükûnetini bozucu eylemlere girişmek, h- Yurtların çevresini kirletmek, i- Yurtların mallarına ve tesislerine zarar vermek, j- Oda anahtarını başkasına vermek veya başkasından almak, Yurt idaresinden izinsiz olarak odasında veya yurt binasının diğer alanlarında herhangi bir kişiyi (aile fertleri dahil) barındırmak, k- Başkent Üniversitesi Öğrenci kartını başkasına vererek kullanmasına imkân sağlamak veya başkasına ait kartı kullanmak, l- Uyarı ve kınama cezası aldıktan sonra benzer davranışları tekrarlamak. m- Yurt Yöneticilerine veya personeline ahlak dışı ve kaba davranışlar 10

11 sergilemek (iftira, tehdit, hakaret, fiziki müdahale vb.) n- Kızların erkeklere, erkeklerin kızların kullanımına ait yerlere yurt idaresinin izni olmaksızın girmesi, başkasının girmesine yardımcı olması, o- Yukarıda sözü edilenlerin dışında, ahlak ve adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmaktır. Ceza Verme Yetkisi Madde 20- Uyarma ve kınama cezası yurtlar müdürünün teklifi ve daire başkanının onayı ile yurttan geçici uzaklaştırma veya çıkarma cezası ise disiplin kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile verilir. Disiplin Kurulunun Teşkili ve İtiraz Madde 21- Disiplin Kurulu görevini, Disiplin suçunu işleyen öğrencinin bağlı bulunduğu Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulları yürütür. Disiplin suçlarının farklı birim öğrencileri tarafından işlenmesi halinde, Disiplin Kurulu Görevini yürütecek Kurul, Rektörlükçe belirlenir. Yurttan geçici uzaklaştırma veya çıkama cezası alan öğrenciler, Disiplin Kurulu kararının öğrenciye tebliğ tarihini izleyen 3 gün içinde Rektörlüğe itirazda bulunabilir. Rektör itiraz konusunda karar verinceye kadar uygulamayı erteleyebilir. Disipline İlişkin İşlemler Madde 22- Öğrenci, yurttan geçici uzaklaştırma veya yurttan çıkarma cezası gerektiren suçlardan birini işlediği takdirde; a- Yurt müdürlüğü 5 gün içerisinde ilk soruşturmayı yaparak dosyayı Daire Başkanlığı na teslim eder. Daire Başkanlığı, dosyayı Rektörlük Makamı na sunar. Rektörlük Makamı gerekli görürse Disiplin Kurulu na sevk eder. Disiplin Kurulu dosyanın kendilerine tesliminden itibaren 15 gün içerisinde incelemeyi sonuçlandırarak Rektörlük Makamı na sunar. Rektörün onayından sonra sonuç ilgili şahsa tebliğ edilir. b- Disiplin Kurulu gerek görürse toplu olarak ya da bir üyesini görevlendirerek soruşturmayı genişletebilir. Kurul gerek gördüğü 11

12 takdirde ilgiliyi çağırarak dinler. Çağrılan öğrenci çağrıya uymaz ya da ifade vermeyi reddederse durum bir tutanakla tespit edilir ve gerekli karar öğrencinin gıyabında verilir. c- Birden çok suçun oluşması halinde, Disiplin Kurulu her bir suç için ayrı ceza verebilir. Yurttan çıkarılma cezası verilmiş ise diğerleri uygulanmaz. d- Disiplin cezası vermeye yetkili makam veya kurul, cezayı verirken hareketin niteliği ve önemine, öğrencinin genel durumuna, suçun ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğuna, suçlu öğrencinin suçu işlediği zamandaki ruhsal durumuna dikkat eder ve sebeplerini de göz önüne alarak gerekirse daha ağır ya da daha hafif ceza verebilir. Verilecek cezaların tespitinde daha önce işlenmiş disiplin suçları varsa suç işlemeyi özendirme ağırlaştırma sebebi sayılır. e- Bu yönetmelikte belirtilen suçların işlenmesine başkalarını zorlayan ya da özendirenler hakkında her suç için gösterilmiş cezalar uygulanır. f- Gerek Disiplin Kurulu, gerekse ilgili makamlarca verilen cezalar ilgilinin dosyasında saklanır. Yurtlardan uzaklaştırma ve çıkarma cezası alan öğrencinin durumu ailesine yazılı olarak bildirilir. g- Üniversite den veya yurtlardan Uzaklaştırma Cezası alan öğrenciler ceza süreleri içerisinde yurt binalarına giremez ve yurtlarda kalamazlar. h- Yurttan çıkarma kararı verilen öğrenciler, Yurt tanıtım kartlarını Yurt Yönetimine teslim etmek zorundadırlar. 12

13 BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Madde 23- Rektörlük olağanüstü durumlarda, doğrudan doğruya ya da Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine yurtları kapatabilir. Madde 24- Mezun olan öğrenciler ile özel amaçları için yaz döneminde Ankara da bulunacak öğrenciler yurtlarda kalamaz. Madde 25- Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenci şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Bırakılan eşyadan yurt idaresi sorumlu değildir. Madde 26- Yurt yönetimi gerek gördüğünde öğrencinin odasını değiştirebilir. Öğrenci belirtilen süre içerisinde odasını değiştirmek zorundadır. Madde 27- Rektörlük, yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı görülen öğrencilerin yurtlara alınmalarını yasaklayabilir, yada yurtlarla ilişkilerini kesebilir. Madde 28- Hastalık sebebi ile veya zorunluluk hallerini belgelemek kaydıyla, Yurttan geçici olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin yerleri, ücretlerini zamanında ödemek, yurt idaresine bilgi vererek durumlarını belgelendirmek koşuluyla 3 ay süre açık tutulabilir. Bu süre sonunda yurda dönmeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri kesilir ve depozitoları üniversiteye gelir kaydedilir. 13

14 ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Madde 29- Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Yurtlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 54. maddesinde yayınlanan Yüksek Öğretim Kurulları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Benzeri Kurumlar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Yürürlük Madde 30- Bu Yönetmelik Rektörün onayladığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 31- Bu yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür. 14

15

16 EKLER EK 1: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN YURTLAR YÖNETİMİ NE VERİLMESİ GEREKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ TÜRK ÖĞRENCİLER 1. Başvuru Formu, 2. Başkent Üniversitesi öğrenci kimlik kartı fotokopisi, 3. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan nüfus cüzdanı sureti, 4. Devamlı adresini gösterir ikametgah ilmuhaberi, 5. Yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (8 Adet), 6. Yurt ücretinin ilk taksitini ve Depozito bedelini Denizbank-Başkent Kurumsal Şube (Şube kodu 3010) nolu Başkent Üniversitesi hesabına yatırıldığına dair üzerinde Yurt Ücreti ve Yurt Depozito ibaresi bulunan dekontlar, 2.dönem ücreti için Yurtlar Müdürlüğü nde imzalatılacak senet, 7. Sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğunu belirten sağlık kuruluşlarından alacakları Sağlık Raporu, 8. Elisa (AIDS) Testi, Hepatit B ( HBsAg, antihbs, antihcv), Tüberküloz Testi, Kan Grubu Testi Raporlarını getirir, 9. Kesin kayıt için geldiğinde öğrenciye Yurtlar Müdürlüğü nde Yurt kurallarını kabul ettiğine dair sözleşme imzalatılır. (1 nüshası öğrenciye verilir) 16

17 YABANCI ÖĞRENCİLER 1. Başvuru Formu, 2. Başkent Üniversitesi öğrenci kimlik kartı fotokopisi, 3. Pasaport fotokopisi ve Türkiye de ikamet izni belgeleri, 4. Yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (8 Adet), 5. Yurt ücretinin ilk taksitini ve Depozito bedelini Denizbank-Başkent Kurumsal Şube (Şube kodu 3010) nolu Başkent Üniversitesi hesabına yatırıldığına dair üzerinde Yurt Ücreti ve Yurt Depozito ibaresi bulunan dekontlar, 2.dönem ücreti için Yurtlar Müdürlüğü nde imzalatılacak senet, 6. Sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğunu belirten sağlık kuruluşlarından alacakları Sağlık Raporu, 7. Elisa (AIDS) Testi, Hepatit B ( HBsAg, antihbs, antihcv), Tüberküloz Testi, Kan Grubu Testi Raporlarını getirir, 8. Kesin kayıt için geldiğinde öğrenciye Yurtlar Müdürlüğü nde Yurt kurallarını kabul ettiğine dair sözleşme imzalatılır. (1 nüshası öğrenciye verilir) 17

18 EK 2: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI SÖZLEŞME Adı ve soyadı :... Doğum yeri ve tarihi : /... /... Bölümü :... e-posta adresi :... TC. kimlik no :... Baba Adı :... Öğrenci no :... 1) 201 /201 eğitim-öğretim döneminde Başkent Üniversitesi öğrenci yurtlarında; tek kişilik odada çift kişilik odada kalmak istiyorum. 2) Yurtlar Yönetim Kurulu nca belirlenen; a- Yurt ücretinin birinci dönem taksidini peşin olarak ödemeyi, ikinci dönem ücreti için de öğretim yılı başında senet imzalamayı ve vade tarihinde ödemeyi, b- Eğitim-öğretim yılı içerisinde yurtlar yönetmeliğinde belirtilen kriterler dışında, yurtta kalma sürem dolmadan her ne sebeple olursa olsun yurttan ayrılmam halinde, alınan ücretin ve senet iadesinin yapılmayacağını, c- Yaz dönemi yurtlarda geçici olarak kaldığım takdirde, belirlenen günlük yurt ücretlerini peşin olarak ödeyeceğimi, yurtta kalma sürem dolmadan her ne sebeple olursa olsun ayrılmam halinde, alınan ücretin geri ödenmeyeceğini, kabul ediyorum. 3) Yurtlar yönetimince adıma tahsis edilen oda, karyola, yatak, dolap, masa, sandalye vb. eşyayı amacı dışında kullanmayacağımı, oda anahtarını başka bir kimseye vermeyeceğimi ve odamda olmadığım zamanlarda oda kapımı kilitli tutacağım. 4) Sosyal tesisler içinde saat 20:00 den sonra birinci derece yakınım hariç; ziyaretçi kabul etmeyeceğim. 5) Adıma tahsis edilen odaya; dışarıdan yatılı olarak kimseyi almayacağımı ve başka odada kalmayacağımı, odamı ve diğer yurt bölümlerini temiz ve düzenli tutacağım. 18

19 6) Yurt binaları ve oda duvarlarına, kapılara, döşemelere ve demirbaş eşya üzerine yazı yazarak, yapıştırarak, işaret ve şekiller çizerek veya herhangi bir şekilde zarar vermeyeceğimi, zarar verdiğim takdirde, verdiğim zararların karşılığını ödeme günündeki bedel üzerinden ödemeyi kabul ediyorum. 7) Genel ahlaka aykırı herhangi bir resim, afiş vb. şeyleri odama ve yurtlara asmayacağım. 8) Yurt binalarında ve kampus içinde alkollü içki içmeyeceğim, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmayacağım ve bulundurmayacağım, kapalı alanlarda sigara içmeyeceğim, kumar olarak tanımlanan oyunları oynamayacağım. 9) Elbise dolaplarında ve buzdolaplarında kokulu, akıcı ve bozulabilecek yiyecek ve içecekleri bulundurmayacağım, odamda yemek yapmayacağım, elektrik ocağı, soğutucu, ısıtıcı, tost makinesi, yemek pişirmede kullanılabilecek her türlü mutfak malzemelerini bulundurmayacağım, bulundurmam halinde yönetim tarafından alınıp imha edileceğini kabul ediyorum. 10) Kişilerle olan ilişkilerimde kaba ve saygısız davranmayacağım, çevremi temiz tutacağım, odamda veya yurt ortak alanlarında gürültü etmeyeceğim, başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlemeyeceğim ve telefon görüşmesi yapmayacağım, aynı şekilde herhangi bir müzik aleti çalmayacağım ve yüksek sesle şarkı söylemeyeceğim. 11) Yurtlarda evcil hayvan beslemeyeceğim. 12) Yurtlarda görevli personelin işlerine müdahale etmeyeceğim, onlara karşı saygılı davranacağım. 13) Yurt kimlik kartımı, gerektiğinde Üniversite görevlilerine göstereceğim, kaybettiğim takdirde Yurtlar Müdürlüğü nü bilgilendireceğim. 14) a- Yurt idaresinden yazılı izin almadığım takdirde, hafta içi saat e kadar, cuma, cumartesi ve resmi tatil günlerinde ise saat a kadar yurda giriş yapacağım. Bu saatlerden sonra yurda gelmeyeceğimi, b- Eğitim Öğretim yılı içinde yurttan kesin çıkış yaparken velim tarafından idareye bilgi verilmediği sürece ilişkimi kesmeyeceğimi, 19

20 15) Herhangi bir nedenle okuldan ilişiğimin kesilmesi halinde, Yurt idaresince tarafıma yapılacak tebliğ tarihini takip eden beş gün içinde yurttan ayrılacağım. 16) Eğitim-öğretim döneminin başlangıcından en erken üç gün önce yurda alınacağımı, eğitim-öğrenim dönemi bitiminde ise en geç üç gün sonra yurttan ayrılmayı kabul ediyorum. 17) Yurt yönetiminin gerektiğinde odamı değiştirebileceği gibi verilen süre içinde gösterilen odaya geçmeyi. 18) Yurttan ayrılacağım zaman, yurt idaresine haber vererek yurttan çıkış işlemlerini yerine getireceğim. Haber vermeden yurttan ayrıldığım takdirde, odamda idare tarafından tespit edilmiş olan hasarı peşinen kabul ediyorum. Odamda kalan özel eşyalarımı tespit tarihinden itibaren üç gün içinde almadığım takdirde, bu eşyalardan yurt idaresini sorumlu tutmayacağım. 19) Yurt idaresince gerek görüldüğü hallerde, yurt kurallarına uyulup uyulmadığı, temizlik, ilaçlama, teknik servis vb. durumlarda odama girilebilecektir. Bu sözleşmede ve Yurtlar Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uyacağımı, bu kurallara ve yönetim tarafından yurtlarla ilgili alınacak kararlara uymadığım takdirde, hakkımda disiplin işlemi yapılacağını kabul ve taahhüt ederim. ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı :.. Tarih İmza :.. :. 20

21 21

22

23

24 24

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCĠ YURTLARI KONAKLAMA ve KULLANMA YÖNERGESĠ Amaç 1. Yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilere

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ (21.02.2014 tarih ve S-2014-04/2 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin verilen; kurs, hizmet içi eğitim, seminer, kongre, staj

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ VE KAPSAM MADDE-1:

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Ayazağa Konukevini işletmek, yönetmek ve denetlemek, konukevinde kalan öğrencilerin gereksinimlerini

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ne bağlı konukevi ve yurtların yönetim, denetim ve işletme

Detaylı

ULUSLARARASI GEREKLİ BİLGİLER İSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN ULUSLARARASI GEREKLİ BİLGİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN. www.sehir.edu.tr iro@sehir.edu.

ULUSLARARASI GEREKLİ BİLGİLER İSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN ULUSLARARASI GEREKLİ BİLGİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN. www.sehir.edu.tr iro@sehir.edu. LUSLARARASI İSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN ULUSLARARASI GEREKLİ BİLGİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ www.sehir.edu.tr iro@sehir.edu.tr facebook.com/sehir.iro twitter.com/irosehir

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

Üniversitemizde geçireceğiniz öğrenciliğinizin sağlıklı başarılarla dolu olması dileklerimle sevgi ve selamlarımla hoş geldiniz diyorum.

Üniversitemizde geçireceğiniz öğrenciliğinizin sağlıklı başarılarla dolu olması dileklerimle sevgi ve selamlarımla hoş geldiniz diyorum. 2 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...3 REKTÖRÜN MESAJI..4 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ..6 ÜNİVERSİTE ORGANLARI..6 FAKÜLTELER..8 YÜKSEKOKULLAR 8 MESLEK YÜKSEKOKULLARI..8 ENSTİTÜLER 9 REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER..9 UYGULAMA

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ K.B.V Mütevelli Heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 26(2). maddesinin uyarınca aşağıdaki yönetmeliği yapar. BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BÖLÜM 1 Genel Hükümler

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BÖLÜM 1 Genel Hükümler BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Rektörünün 20/02/2015 tarih ve 39 onayı ile Yürürlüğe Girmiştir) Amaç BÖLÜM 1 Genel Hükümler Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başkent

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler 2012 İÇİNDEKİLER GAÜ-Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü... 1 GAÜ-Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği... 14 GAÜ-Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim

Detaylı

MADDE 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 54. maddesi ile 65. maddesinin a/9 bendi bu Yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir.

MADDE 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 54. maddesi ile 65. maddesinin a/9 bendi bu Yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir. YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1. Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI 2015-2016

T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI 2015-2016 T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI 2015-2016 YURT KAYIT SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu sözleşmenin bir tarafını; Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 Beykoz/İSTANBUL adresinde bulunan T.C. İstanbul

Detaylı

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm El Kitabı 2015-2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm ünün Felsefesi ve Amaçları... 3 Misyon...

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

06 /07 /2011-27986 RG/4

06 /07 /2011-27986 RG/4 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik Tarih : 08.10.1996 Sayı : 22781 R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ OKUL BİLGİLERİ AİLE BİLGİLERİ

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ OKUL BİLGİLERİ AİLE BİLGİLERİ 135 Plunkett Rd, Toronto, ON, CANADA, M9L 2J7 Tel: +1 (416) 285 0115 Fax: +1 (416) 285 0108 info@nilacademy.com www.nileacademy.ca ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Soyadı Adı Cinsiyeti Kan Grubu Doğum Tarihi YYYY MM

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SERBEST BÖLGELER MEVZUATI 1 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... 3 Serbest Bölge Müdürlük ve İşleticilerinin Adres, Telefon ve Faks Numaraları... 42 2 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETMELİK NO: GK- 1 GKKT: 15.02.2009 DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETMELİK NO: GK- 1 GKKT: 15.02.2009 DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETMELİK NO: GK- 1 GKKT: 15.02.2009 DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ ŞUBAT - 2009 TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER No I. BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı