T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI NĐSAN

2 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir yılı sonu itibariyle bünyesinde 10 fakülte, 1 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, Rektörlüğe bağlı 11 araştırma ve uygulama merkezi ile 7 bölüm ve birim bulunmaktadır. Toplam öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü üniversitemizde, 882 akademik, 693 idari olmak üzere personel görev yapmaktadır. Üniversite olarak misyonumuz, Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri ve bilimin evrensel değerleri çerçevesinde, toplum ihtiyaçlarına, kalkınma hedeflerine uygun bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve bu bireylerin yeteneklerini uluslararası standartlarda geliştirerek ülkenin kalkınmasını sağlayacak; 21. yüzyılın değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek meslekler edinmesini sağlamak ve kamuoyunu aydınlatmaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Vizyonumuz, bilimsel rekabet ortamında temel akademik standartları sağlayarak takım çalışmalarını destekleyen, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim ile başta ilimiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemizin sorunlarına çözüm bulmaya yönelik çalışmalar yapmak, Türk kültür ve sanatının özünü koruyarak çağdaş, kalıcı özgün eserler ortaya koyan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, büyüyen bir dünya üniversitesi olmaktır. Üniversitemiz, çevresiyle uyumlu, ilimiz ve bölgemizle bütünleşme çabası içinde, sahip olduğu imkan ve kaynaklarını akılcı bir şekilde kullanarak 2009 yılında da hedefe koşan bir kurum olmuştur. Bütçe kaynaklarımızı, etkili, ekonomik ve verimli kullanarak; evrensel eğitim-öğretim ilkeleri doğrultusunda bilimsel araştırmaya önem vererek ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek için 2009 yılı faaliyet döneminde de büyüme ve gelişmede önemli atılımlarımız olmuştur. Söz konusu gelişmeleri faaliyet raporumuz göstermektedir. Üniversitemizin 2009 yılı faaliyetlerinde emeği geçen tüm akademik ve idari çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim. Saygılarımla Prof. Dr. Ekrem YILDIZ Rektör 1

3 ĐÇĐNDEKĐLER I GENEL BĐLGĐLER 3 A Misyon ve Vizyon 3 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C Đdareye Đlişkin Bilgiler 5 1 Fiziksel Yapı 8 2 Örgüt Yapısı 11 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 12 4 Đnsan Kaynakları 15 5 Sunulan Hizmetler 17 6 Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi 32 II AMAÇ ve HEDEFLER 35 A Đdarenin Amaç ve Hedefleri 35 B Temel Politikalar ve Öncelikler 40 III FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A Mali Bilgiler 42 1 Bütçe Uygulama Sonuçları 42 2 Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar 46 3 Mali Denetim Sonuçları 48 B Performans Bilgileri 48 1 Faaliyet ve Proje Bilgileri 48 IV KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A Üstünlükler 60 B Zayıflıklar 63 C Değerlendirme 65 V ÖNERĐ VE TEDBĐRLER 67 2

4 I. GENEL BĐLGĐLER A MĐSYON VE VĐZYON MĐSYON Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine ve bilimin evrensel değerlerine uygun bir eğitim ve öğretim anlayışı ile; Toplumun ihtiyaçlarına ve kalkınma planı hedeflerine uygun, bireyin ve toplumun refah seviyesini yükseltmek ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bedensel, duygusal, düşünsel ve etik bakımdan dengeli, örgün, yaygın ve sürekli eğitim yoluyla; eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, Bireylerin uluslararası standartlarda yeteneklerini geliştirerek ve gerekli bilgisel donanımı kazanarak kendini mutlu edecek, ülkenin kalkınıp gelişmesinde rol alabilecek bir meslek edinmelerini sağlamak, Ulusal ve evrensel değerlere bağlı 21.yüzyılın gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek insan gücünü yetiştirmek gayesiyle öğrencilerimizin bireysel gelişiminin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kalkınması, büyümesi ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. VĐZYON Bilimsel rekabet ortamında temel akademik standartları sağlayarak eğitimin kalitesini yükselten, bilim ve teknoloji üretme işlevi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen, Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, Đlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite - sanayi - toplum işbirliğini sağlamada öncü, Her alanda Türk kültür ve sanatının özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan, Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli büyüyen ve gelişen; bir dünya üniversitesi olmaktır. 3

5 B YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Rektör 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 13 üncü maddesi gereğince tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı nın 2006/3 sayılı atama kararıyla Rektör olarak atanan Prof.Dr. Ahmet Murat ÇAKMAK ın görevi tarihinde sona ermiştir. Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Ekrem YILDIZ, 05/02/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı nın tarih ve 2010/01 sayılı kararıyla atanarak tarihinde görevine başlamıştır. Yetki, Görev ve Sorumlulukları Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur sayılı Kanununa göre Üniversitemizde Üst Yönetici Rektördür. Rektör idaresinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumludur. Rektör bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Đç Denetim Birimi aracılığıyla yerine getirmektedir. 4

6 Üniversitemiz Harcama Yetkilileri 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Üniversitemizde harcama yetkilileri Fakültelerde Dekan, Enstitü, Yüksekokul ve Merkezlerde Müdür, Daire Başkanlıklarında Daire Başkanıdır. Harcama Yetkilileri, 5018 Sayılı Kanunun 32 inci maddesi gereğince harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük, yönetmelikler ile diğer mevzuat esasları doğrultusunda; yılı ödeneklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. C ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Kuruluş ve Gelişme Kırıkkale Üniversitesi, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun la kurulmuştur. Üniversitemiz, kuruluş kanununa göre kurulan 4 fakülte, 3 enstitü ile Ankara Üniversitesi'nden devralınan 1 meslek yüksekokulundan oluşmuştur. Bu akademik birimlere, eğitim-öğretim yılı başında Keskin Meslek Yüksekokulu, 03 Ocak 1995 tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tıp, Hukuk ve Eğitim Fakülteleri ile 12 Ağustos 1998 tarih 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25 Mayıs 1999 tarih ve sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın yazısı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2002 yılında 4449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Diş Hekimliği Fakültesi, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 8969 sayılı kararıyla Güzel Sanatlar Fakültesi ve daha sonra da Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2008/14398 sayılı kararıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi, tarihinde Hacılar Kasabasında Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu, 2008 yılında Yükseköğretim Kurulu kararıyla Delice Meslek Yüksekokulu, tarihinde Adalet Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Bugün itibariyle Kırıkkale Üniversitesi; 10 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ile 11 uygulama ve araştırma merkezinden oluşmaktadır. Fakülteler: 1. Diş Hekimliği Fakültesi 2. Eğitim Fakültesi 3. Fen-Edebiyat Fakültesi 4. Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Hukuk Fakültesi 6. Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi 7. Mühendislik Fakültesi 8. Tıp Fakültesi 9. Veteriner Fakültesi 10. Sağlık Bilimleri Fakültesi 5

7 Yüksekokullar: 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları: 1. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu 2. Keskin Meslek Yüksekokulu 3. Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu 4. Delice Meslek Yüksekokulu 5. Adalet Meslek Yüksekokulu Enstitüler: 1. Fen Bilimleri Enstitüsü 2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Rektörlüğe Bağlı Merkezler: 1. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2. El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi 3. Kırıkkale ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi 4. Kızılırmak Uygulama ve Araştırma Merkezi 5. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 6. Yabancı Diller Öğretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi 7. Yapı ve Zemin Đnceleme ve Araştırma Merkezi 8. Kırıkkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 9. Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi 10. Danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi 11. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Bu birimlerden Fen-Edebiyat Fakültesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi, kuruluşu takip eden eğitim-öğretim yılında öğretime açılmış, eğitimöğretim yılında Hukuk ve Eğitim Fakültelerine, eğitim-öğretim yılında da Tıp ve Veteriner Fakültelerine 2007 yılında Diş Hekimliği Fakültesine, 2008 yılında da Güzel Sanatlar Fakültesine ilk kez öğrenci alınmıştır yılında kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile fakülte sayımız 10 a ulaşmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; tarih ve 98/11641 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur. Keskin, Kırıkkale ve Hacılar Hüseyin Aytemiz, Delice Meslek Yüksekokullarımıza ilave olarak Adalet Meslek Yüksekokulu nun açılmasıyla meslek yüksekokulu sayımız 5'e yükselmiştir. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine ilave olarak kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alınarak 3 enstitüde lisansüstü eğitimöğretim yapılmaya başlanmıştır. Rektörlüğe bağlı olarak, ilimizin tarihi ve kültürel değerleriyle ilgili araştırmalar yapmak üzere Kırıkkale ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KATAM), El Sanatları Araştırma ve 6

8 Uygulama Merkezi (ESAUM) ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Yabancı Diller Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜYADĐM) ise üniversite mensuplarına ve Kırıkkale halkına hizmet vermektedir. Yapı ve Zemin Đnceleme ve Araştırma Merkezi, Kırıkkale ile çevre il ve ilçelerde yapı zemin etüdü çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca üniversitemizin eğitim ve araştırma yaptığı tüm alanlarda eğitim ve öğretim programları düzenlemek amacıyla kurulan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca Kızılırmak ve havzasında araştırmalar yapmak amacıyla kurulan Kızılırmak Uygulama ve Araştırma Merkezi, örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında Üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda kısa ve uzun süreli uzaktan eğitim öğretim programları düzenlemek amacıyla kurulan Kırıkkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, Kırıkkale ve yöresinde kanser vakalarını inceleme, araştırma ve tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla kurulan Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi, üniversite öğrencilerinin kendilerini tanımasına, çevrelerine uyum sağlamasına, problem çözme ve iletişim becerisi kazanmasına, üniversite yaşamına uyum sağlamasına, ders başarılarının arttırılmasına yardımcı olma, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi amacıyla kurulan Danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, kadınların aile ve toplumsal yapı içerisinde karşılaştığı zorluklar ve yaşadığı sorunların araştırılması, çözüm yolları geliştirilmesi için kurulan Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte Rektörlüğe bağlı merkez sayımız 11 e ulaşmıştır. Rektörlüğümüze bağlı olarak kurulan Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Bölümü, Türk Dili Bölümü, Yabancı Diller Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlıkları ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Dış Đlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Birimi ve yeni kurulan Engelli Öğrenci Birimi de hizmet vermektedir. Üniversitemizde kütüphane hizmetlerine büyük önem verilmekte olup, yerleşkemizde bulunan Rauf DENKTAŞ Merkez Kütüphanesi nin yanı sıra, Tıp Fakültesi ve Keskin Meslek Yüksekokulu'nda da bağımsız kütüphanelerimiz vardır. Ayrıca tüm akademik birimlerimizde, kütüphanelerin kurulmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversitemizde 31/12/2009 tarihi itibariyle 63 profesör, 85 doçent, 226 yardımcı doçent, 79 öğretim görevlisi, 51 okutman, 360 araştırma görevlisi ve 18 uzman olmak üzere toplam 882 öğretim elemanı bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora çalışması yapmak üzere yurtdışında 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Đdari personel sayımız ise 693'dür. Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerde 2009 yılı sonu itibariyle toplam öğrenci eğitimini sürdürmüştür. Öğrenci kulüpleri, Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın destek ve koordinasyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını, istekleri ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirebilmelerini sağlamak için kantin-kafeterya, bina içlerinde tenis masaları, açık kapalı spor salonları ve kondisyon merkezleri ile ısıtmalı yüzme havuzu bulunmaktadır. Üniversitemiz, her programdaki öğrenciye belli seviyede bilgisayar bilgisi kazandırılmasını ve çağdaş teknik donanımı her seviyede kullandırmayı da prensip olarak benimsemiştir. Bu amaçla, merkez kütüphane binası, fakülteler ve yüksekokullarda artan ihtiyaca göre yeni bilgisayar laboratuvarları kurulmuş, internet bağlantısı sağlanmış ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Halen çeşitli ünitelerimizde öğrencilerimize hizmet veren internet merkezlerimiz bulunmaktadır. 7

9 1 Fiziksel Yapı ( ALANLAR MĐKTAR ARAZĐLER : m² Yahşihan, Keskin, Hacılar, Sağlık, Delice Yerleşkeleri Toplamı EĞĐTĐM ÖĞRETĐM BĐNALARI : m² Derslikler, Laboratuarlar, Amfiler HĐZMET BĐNALARI : m² Kütüphane, Isıtma Merkezi, Mediko Sosyal ve Sosyal Tesisler, Kafeterya-Yemekhane, Atölyeler, Su Deposu, Kreş (320 m²), Kırıkkale MYO Kafeterya (100 m²), Delice Yurtları ( m²), diğer hizmet binaları GENEL HĐZMET ALANLARI : m² Gölet, Atatürk Anıtı Alanı, Oto Park, Ormanlık Alan, Ağaçlandırma Alanı, Su Kuyuları ve Bahçeler ĐDARĐ BĐNALAR : 898 m² KAPALI SPOR SALONU : m² SPOR AMAÇLI BĐNALAR : 363 m² SPOR SAHALARI ( Açık ) : m² OLĐMPĐK STADYUM : m² SU KUYULARI : 3 Adet HAYVAN BARINAĞI : 36 m² KÖPRÜ VE GEÇĐTLER ( 1 Adet ) : m² 8

10 1.1 Eğitim Alanları Derslikler (Alan-2 ĐDARĐ EĞĐTĐM SOSYAL SĐRKÜLAS TOPLAM BĐRĐMLER BĐNA ALANI ALANI YON SPOR ( m² ) ALANI ALANLARI A B C D AÇIK KAPALI ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ve HASTANE EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ FAKÜLTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR YÜKSEKOKULU KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU KESKĐN MESLEK YÜKSEKOKULU HACILAR MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU DELĐCE MESLEK YÜKSEKOKULU TOPLAM A= Derslik, B= Laboratuar; C= Kantin,Kafeterya vb. D= Lojman - Rektörlük, Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi binasında; - Sağlık Bilimler Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü Mühendislik Fakültesi binasında; - Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bölümler binasında; - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mediko Sosyal ve Sosyal Tesisler binasında hizmet vermektedir. 9

11 1.2 Sosyal Alanlar SPOR ALANLARI (Kampus) Uygulama Alan Cinsi Adet Kullanım Şekli Tartan Pist 1 AÇIK Çim Futbol Sahası 1 AÇIK Spor Salonu 2 KAPALI Halı Saha 3 AÇIK Jimnastik Salonu 1 KAPALI Kondisyon Salonu 2 KAPALI Tenis Kortu 2 AÇIK Basketbol-Voleybol Sahası 7 AÇIK Hamam 1 KAPALI Sauna 1 KAPALI Açık toplam m² Kapalı toplam m² TOPLAM Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis 1 77,39 Yoğun Bakım 1 77 Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane 1 56 Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı 0 0 Sterilizasyon Alanı 2 38,7 Mutfak Çamaşırhane 1 78,4 Teknik Servis 1 16 Koronel Yoğun Bakım 1 29,3 Yeni Doğan Yoğun Bakım 1 56 Poliklinikler Dolaşım Alanları ,21 Hastane Kapalı Alanı

12 KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON ŞEMASI SENATO REKTÖR YÖNETĐM KURULU ĐÇ DENETĐM BĐRĐMĐ REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ENSTĐTÜLER MERKEZLER BÖLÜMLER VE BĐRĐMLER GENEL SEKRETERLĐK DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR YÜKSEKOKULU SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ BÖLÜMÜ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ YABANCI DĐLLER ÖĞRETĐMĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI FEN - EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ HACILAR HÜSEYĐN AYTEMĐZ MESLEK YÜKSEKOKULU FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KIRIKKALE VE YÖRESĐ TARĐH ARAŞTIRMALARI MERKEZĐ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI BÖLÜMÜ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĐ DELĐCE MESLEK YÜKSEKOKULU KIZILIRMAK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ YABANCI DĐLLER BÖLÜMÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI HUKUK FAKÜLTESĐ KESKĐN MESLEK YÜKSEKOKULU SÜREKLĐ EĞĐTĐM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA PROJELERĐ KOORDĐNASYON BĐRĐMĐ ÖĞRENCĐ ĐŞLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU YAPI - ZEMĐN ARAŞTIRMA VE ĐNCELEME MERKEZĐ ENGELLĐ ÖĞRENCĐ BĐRĐMĐ PERSONEL DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ EL SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ DIŞ ĐLĐŞKĐLER VE AB KOORDĐNASYON BĐRĐMĐ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SAĞLIK BĐLĐMLERĐ FAKÜLTESĐ KANSER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI TIP FAKÜLTESĐ DANIŞMA - REHBERLĐK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ UZAKTAN EĞĐTĐM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ BASIN, YAYIN VE HALKLA ĐLĐŞKĐLER UZMANLIĞI KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 11

13 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1 Yazılımlar Üniversite web sayfası Öğrenci Otomasyon Programı Personel Otomasyon Programı 3.2 Bilgisayarlar Bilgisayarlar Adet Bilgisayar ve Sunucu Sayısı Kütüphane Kaynakları Bilgi Kaynakları Adet Kütüphane Kitap Kütüphane Süreli Yayın 87 Elektronik Yayın Sayısı Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri 67 Haberleşme Cihazları (Telefon, Faks, Telsiz) Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 672 Aydınlatma Cihazları 33 Bilgisayar çevre birimleri (DVD RW, USB Bellek v.b.) 728 Diğer Büro Makineleri ve Aletler Grubu

14 Taşıt Listesi Taşıtın Cinsi Göreve Tahsis Edilmiş, Kuruma Ait Taşıtlar Göreve Tahsis Edilmiş, Hiz. Alımı Yoluyla Edin. Taştl. Toplam Binek Otomobil 8 8 Station-Wagon 4 4 Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik) 1 1 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 3 3 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 2 2 Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 5 5 Ambulans (Tıbbi donanımlı) 3 3 Đtfaiye 1 1 Römork 3 3 Traktör, Kepçe 2 2 Toplam ( adet ) Birim Taşınır Mal ve Malzemeler Listesi Adet / Takım / Ünite Makineler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri 34 Đnşaat Makineleri 253 Atölye Makineleri 881 Đş Makineleri 15 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 537 Posta, Paketleme, Etiketleme, Ayırma, Sınıflandırma Makineleri 4 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 22 Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihazlar ve Araçları 53 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihazları ve Aletleri 236 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 1 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Büyolojik Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Laboratuar Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları 78 Spor Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 84 Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Koruyucu Giysi ve Malzemeler 99 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar 29 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri

15 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 67 Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 672 Aydınlatma Cihazları 33 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Gurubu 489 Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 349 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 308 Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları 6 Canlı Demirbaşlar Grubu Deney Amaçlı Canlı Hayvanlar 41 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar 1 Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler 24 Mühür ve Mühür Baskıları 3 Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları 4 Basılı Yayınlar 376 Görsel ve Đşitsel Kaynaklar 58 Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 386 Derslik Süslemeleri 45 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 83 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 287 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 134 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 44 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik Koruma Amaçlı Araçlar 40 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 64 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 411 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Vitrinde Sergilenen Eşyaları 1 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 109 Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler 108 Basılı Yayın Gurubu Yerli Yayınlar Yabancı Yayınlar

16 4. Đnsan Kaynakları 4.1 Akademik Personel Durumu: Kadro Unvanı 2009 Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Yükselen Öğretim Elemanı Sayıları Unvanı Sayısı Profesör 6 Doçent 10 Yardımcı Doçent 19 Araştırma Görevlisi 2 Uzman 1 Toplam Üniversitemize Gelen Öğretim Elemanı Sayıları Kadro Unvanı Sayısı Nakil Açıktan Diğer Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam

17 4.3 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı Kadro Unvanı Yan Top /a Dal lam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Başka Üniversitelerden Görevlendirilen Akademik Personel Kadro Unvanı Sayısı /a 40/b Toplam Profesör Doçent Yard. Doçent Öğretim görevlisi Araştırma Görevlisi Toplam Đdari Personel Sayıları Sayısı Sınıfı Dolu Boş Toplam Genel Đdare Hizmetleri Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 3-3 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Sözleşmeli Personel* Toplam * Geçici personel iken 5620 sayılı kanun gereği 657 sayılı kanunun 4/b sözleşmeli statüsüne geçirilen 16

18 5. Sunulan Hizmetler 5.1 Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Toplam E K Toplam E K Toplam E K Toplam Erkek Kız Genel Toplam FAKÜLTE MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL ENSTĐTÜLER Toplam Öğrenci Sayıları FAKÜLTE MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL ENSTĐTÜLER Toplam E K Toplam E K Toplam E K Toplam Erkek Kız Toplam I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Toplam Genel 2009 Öğrenci Sayıları 5.932; 35,36% 34; 0,20% ; 64,43% I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim 17

19 5.1.2 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı 2009 Birimin Adı ÖSS Kont Yerleşen Doluluk Oranı (%) Boş Kalan Fakülteler ,7 219 Yüksekokullar ,48 15 Enstitüler Meslek Yüksekokulları , Toplam , Yüksek Lisans ve Doktora Programları 2009 Birimin Adı Yüksek Lisans Tezli Tezsiz Doktora Toplam Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenciler Birimin Adı Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı Kız Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam* *AB Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenci sayısı. 18

20 5.2 Sağlık Hizmetleri HĐZMETLER YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKĐK SAYISI ACĐL SERVĐS HĐZMETLERĐ KLĐNĐK YOĞUN BAKIM KLĐNĐK AMELĐYAT SAYISI POLĐKLĐNĐK HASTASI SAYISI LABORATUAR HĐZMETLERĐ RADYOLOJĐ ÜNĐTESĐ HĐZMETLERĐ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĐLEN HĐZMETLER MEDĐKO SOSYAL POLĐKLĐNĐK HASTA SAYISI Đdari Hizmetler Mali Hizmetler Üniversitemiz Mali Hizmetleri, harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir Mali Konuda Yürütülen Genel Đşlemler: Üniversitemizin 2009 Mali yılı bütçe ödeneği TL olup, yıl içinde eklenen ödeneklerle toplam ödeneğimiz TL olmuştur, adet ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişi kontrol edilmiş olup, say2000i sistemine girilmiş ve ,46 TL ödenek kullanılmıştır Sayılı Kamu Đhale Kanununa göre Đhale işlemleri, ihaleye katılım ile 5018 Sayılı Kanun gereğince 66 adet ihale dosyası incelenerek vize işlemi yapılmıştır. Ayrıca 5 adet akademik-idari kadro, sözleşmeli personel, geçici işçi ve zam tazminatlara ait dosyalar incelenerek kontrol edilmiştir. 19

21 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü nün 16 no lu Kişilerden Alacaklar Tebliğine göre Kişilerden alacakların takibi, tahsili ve terkinine ilişkin işlemler (istifa, emeklilik, göreve son verme, askerlik vb.) sonucunda toplam ,56 TL tahakkuk ettirilmiş olup, 2009 yılı sonu itibariyle ,41 TL tahsil edilmiş ve geri kalan ,15 TL alacağımızın tahsili için gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Üniversitemiz 2010 yılına ait bütçe teklifleri ile 2010 yılı Performans Programı hazırlanarak Maliye Bakanlığı na, yatırım teklifleri; değerlendirilmek üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı na gönderilmiştir. Harcama birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları değerlendirilerek Üniversitemiz 2008 yılı Đdare Faaliyet Raporu ile 2008 yılı Kamu Yatırımlarını Đzleme ve Değerlendirme Raporları hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur. Mali işlemlerin uygulama sonuçlarını gösteren 2008 yılı kesin hesap kanun tasarısı kanunda belirtilen süre içerisinde hazırlanıp ilgili kurumlara gönderilmiştir. Rektörlüğümüz ve diğer harcama birimlerince yapılan mali hizmetlere ilişkin hizmetler aşağıda detaylandırılmıştır Bütçe Đşlemleri: 5828 sayılı 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tarih ve mükerrer sayılı resmi gazete de yayımlanmış ve tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Üniversitemiz 2009 yılı bütçesi TL dir. Bütçe tahmini hazırlandığı için yılı içinde sapmalar oluşması nedeniyle bütçe işlemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bütçe uygulama sürecinin ana unsurlarını oluşturan ayrıntılı finansman programı, serbest bırakma, revize, ödenek ekleme ve ödenek aktarma gibi bütçe işlemleri, harcama birimlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yetki dahilinde Rektörlüğümüzce ve Maliye Bakanlığı nca gerçekleştirilmiştir. 20

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı Muh. : 7 76 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 6 Döşeme ı Temsil ve Tören ı Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 685.3,77 685.3,77 250.684,70 434.624, Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları 1.351,97 1.351,97 "KONTROL

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan - 2011 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir. 2010 yılı

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI NĐSAN-2009 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir.

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir. 2011 yılı sonu itibariyle

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YAHŞİHAN KAMPÜSÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAHŞİHAN / KIRIKKALE 0318 357 24 38 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 39 ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI 23 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.816.864,40 1.816.864,40 626.114,98 1.190.749,42 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 1 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu FEN MERKEZLERİ 1. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma 2. Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 35.393,58 36.735.212,05 22.152.995,89 1.642.168,80 6.545.194,60 207.821,80 196.125,39 606.734,18 3.759,66 18.342.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 35.393,58 36.735.212,05 22.152.995,89 1.642.168,80 6.545.194,60 207.821,80 196.125,39 606.734,18 3.759,66 18.342. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum. Ekonomik Kodlar 43.066.199,05 33.182.931,97

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum. Ekonomik Kodlar 43.066.199,05 33.182.931,97 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLAR TABLOSU Yılı : Kurum :. Adı : Ay: Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESAB.., BÜTÇE GELİRLERİ HESAB.., Personel

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 33.513.848,79 25.481.219,81 490.216,13 155.638,07 31.620,00 21.494,72 102.318,12 120.000,00 74.107,43 49.477.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 33.513.848,79 25.481.219,81 490.216,13 155.638,07 31.620,00 21.494,72 102.318,12 120.000,00 74.107,43 49.477. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TARIM MAKĐNALARI BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU (BĐRĐMLER ĐÇĐN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĐTÜ/DAĐRE

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum. Ekonomik Kodlar , ,83

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum. Ekonomik Kodlar , ,83 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum :. Adı : Ay: Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., Personel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 95 AVRUPA BIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI 20 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.848,27 2.8.8,22 3.2.846,49 2.229.575,61 981.270,88 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım,

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , ,

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , , TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum. Ekonomik Kodlar , ,07

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum. Ekonomik Kodlar , ,07 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLAR TABLOSU Yılı : Kurum :. Adı : Ay: Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESAB.., BÜTÇE GELİRLERİ HESAB.., Personel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu MİZAN (Ayrıntılı) Kurum : Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Ödeme Hesabı..,.., Muhasebe Birimi Tahsilat Hesabı,, Muhasebe Birimi Yurt Dışı Ödeme Hesabı..,..,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve MERSĐN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ MACĐT ÖZCAN SPOR KOMPLEKSĐ VE SOSYAL TESĐSLER ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILLIK FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit ÖZCAN Spor Kompleksi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Verilen Gönderme Emirleri Hesabı..,..,.,..,.., BAP Özel larına

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESI TARIM EKONOMĐSĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU (BĐRĐMLER ĐÇĐN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĐTÜ/DAĐRE

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN-2008 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir.

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,11 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,11 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU (BĐRĐMLER ĐÇĐN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĐTÜ/DAĐRE

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı