stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli"

Transkript

1 Güçler birleflti, Bijoux stihdamda vergi yükü azalt lmal Turkey dünyaya aç l yor enerjide fiyatlar düflürülmeli 12 bijuteri ürecisi birleflti, Bijoux Turkey markas n oluflturdu. Birlikten kuvvet do du ve Bijoux markas, devlet destekli markalaflma program Turquality e kabul edildi. Bijuder Baflkan Eyüp U ur, derne in 2008 de Bijoux Turkey markas ile yurtd fl nda ma aza açaca n söyledi. U ur, Böylece ihracat m z daha çok art raca z. Dernekte bir ürün denetim kurulu kurduk. Kural m z flu; ihracat mal bu kurulun denetiminden geçemezse ihracat yap lamaz. Bu ürünler fuarlara kat lamaz dedi. 5 te STANBUL Ticaret Odas ( TO), Aral k ay ola an Meclis toplant s n, Meclis Baflkan Muharrem Keçeli baflkanl nda yapt. TO Baflkan Murat Yalç ntafl, büyümenin önündeki engellere dikkat çekerek, " stihdam n üzerindeki vergi yükü azalmaz ve enerjideki yüksek fiyatlar düflürülmezse, y l n son çeyre inde ve 2008'in ilk çeyre inde de büyüme rakamlar çok parlak olmayacakt r" dedi. Sayfa 10'da Sevgi dolu nice Kurban Bayramlar na Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN YIL: 51 SAYI: 2487 stanbul t caret odas yay n hracata yönelik hammadde ithalat nda KKDF kalkmal hracata yönelik makine imalat nda kullan lan hammadde ithalat nda uygulanan KKDF demir çelik üreticilerini zorluyor. TO Meclis Üyesi Yüksel Göktürk, KKDF nin kald r lmas ile d fl ticaret aç n 3-4 milyar dolar azaltabiliriz dedi. 7 de Ne olacak bu borçlular n durumu? Doç. Dr. fiaduman Okumufl, bankac l k sektörü aç s ndan 2007 yi de erlendirdi: yisi ve kötüsü ile geçirdi imiz 2007 y l n n sonlar na yaklaflt m z flu günlerde, ne olacak bu ekonominin gelecek y ldaki durumu diye hep birlikte düflünmeye bafllad k. ABD de ipote e dayal konut kredisi krizinin patlak vermesiyle de tüm TO elçilerin ilgi oda oldu TO Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl ziyaret eden Fransa n n yeni Büyükelçisi Bernard Emie, kendi döneminde özellikle Frans z halk n n Türkiye yi tan mas konusundaki çal flmalara önem verece ini söyledi. Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Sobizana Mngqikana ise sadece stanbul de il Konya, Gaziantep, Bursa, Kayseri deki ifladamlar n da Güney Afrika ya yat r m yapmaya ça rd. ki ay önce Ankara da göreve bafllayan Danimarka Büyükelçisi Jesper Vahr da Türkiye nin AB ile iliflkilerine destek vereceklerini belirterek, 2009 da Danimarka da düzenlenecek olan klim Konferans konusunda TO ile iflbirli i yapmak istediklerini ifade etti. Sayfa 5 te gözler bu kez bankac l k sektörüne çevrildi. Ak llarda bu kez ne olacak bu bankalar n durumu? sorular gezinmeye bafllad. Gerçekte, ne olacak bu borçlular n durumu? sorusunu sormak daha yerinde herhalde. Bu aç dan Türk bankac l k sektörünün geçti imiz on ayl k özet bir de erlendirmesini yapmakta fayda var. Sayfa 6 da Bedava kömür da t m na biz de dahil olal m 60 No lu Odun, Kömür ve Maden Kömürü Komitesi önerdi: Fakir fukaraya da t lan kömürler, illa da t lacaksa, bu seneden itibaren meslektafllar m z taraf ndan da t ls n. Öte yandan Komite, giriflimleri sonucunda g da maddeleri ve su ile birlikte kömür sat fl n n yasaklanmas n sa lad. D LfiAH KEFL O LU 9 da Fikri mülkiyet ihlali her sektörün derdi STANBUL Ticaret Odas nda ( TO) Fikri Mülkiyet Haklar Komite Toplant s gerçeklefltirildi. stanbul Ticaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi ve htisas Komitesi Baflkan Erhan Erken, Biz Komitelerden istek ve talepleri do rultusunda bize yön belirleyici olmalar n istiyoruz. Fikri Mülkiyet Haklar htisas Komitesi Merkezi oluflturmay düflünüyoruz dedi. 3 te TO ÇA RI MERKEZ stanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasar m Merkezi ( MP) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hüseyin Kaptan, onay sürecinde olan stanbul Çevre Düzeni Plan n n ifl dünyas n ilgilendiren yönlerini, ilk kez stanbul Ticaret e anlatt. flte stanbul un yeni metropol plan Pendik, Ambarl, Gümüflyaka ifl dünyas n n yeni adresleri olacak. Silivri ve Selimpafla aras nda 3 üncü havaalan yap l yor. fiTE MP Proje Yürütücüsü Prof. Hüseyin Kaptan la yapt m z röportajdan tüm stanbullular ilgilendiren bafll klar: stanbul ekolojiyi kaybediyorsa, ekonomi de kaybedecektir. Daha gerçekçi planlara ihtiyac m z var. Teknopark ve ihtisas hastaneleri De irmenköy de olacak. Had mköy ileri teknoloji a rl kl dev bir ticaret üssü olmaya haz rlan yor. stanbul bitti. fiehir içinde kalan birçok sanayi alan da tafl nmak, art k dönüflmek zorunda. fiehir içindeki sanayi; kültür, sanat alan na, hizmet sektörü alanlar na dönüflecek. Metropolün içindeki sanayi, imalatç baflka yerlere tafl nacak. Boflalan yerler hizmet alanlar na dönüflecek. Maltepe Sanayi Bölgesi, Bayrampafla ve Topkap daki sanayi alanlar desantralize edilecek. Buralardan boflalan sanayinin yerine M A lar, yani merkezi ifl alanlar kurulacak. Toplu yerleflim için yaln zca TO meslek komitelerinden gelen yaklafl k 6 bin hektarl k bir alan talebi var. Soyhan ALPASLAN 8 de Nifl ürünle Fransa ve T CÜ ö rencileri dizüstü PC lerini ald talya ya rakip olal m STANBUL Ticaret Odas, e itim ö retim döneminde, stanbul Ticaret Üniversitesi ne ( T CÜ) kay t olan ö rencilere söz verdi i dizüstü bilgisayarlar da tmaya bafllad. 12 Aral k ta TO da düzenlenen toplant da, dereceye giren 10 ö renci bilgisayarlar n TO Baflkan Murat Yalç ntafl, Yönetim Kurulu Üyeleri ve T CÜ Rektörü Prof. Dr. Atefl Vuran n elinden ald. Ayr ca hukuk fakültesine kay t yapt ran 90, iletiflim fakültesine kay t yapt ran 86 ö renciye de ayn gün stanbul Ticaret Odas ( TO) 30 No lu Haz r Giyim ve Konfeksiyon Meslek Komitesi 4 Aral k ta topland. Toplant da gündeme gelen belli bafll di er konular aras nda piyasadaki s cak para fazlal, düflük kur, afl r de erli YTL, Çin bask s, iflçilere ödenen sigorta primlerinin fazlal, elektri in pahal oluflu ve yurtd fl na mal gönderirken kargo konusunda yaflanan s k nt lar yer ald. Sayfa 2 de Haks z rekabetten yara al yoruz dizüstü bilgisayarlar verildi. Toplam bin 72 ö renciye verilecek PC lerin da t m fakültelere göre 15, 17 ve 18 Aral k ta devam edecek. 3 te TO 89 No lu fiehir çi nsan Tafl mac l (Okul, Personel vs.) Komitesi Baflkan Yard mc s ve Meclis Üyesi Hakan Orduhan, sektör sorunlar n de erlendirdi: Biz haks z rekabetin karfl s nday z. Maalesef sektörümüz haks z rekabetten büyük yaralar almaktad r. Sayfa 11 de

2 SAYFA 2 GÜNCEL ki maç Yeniliklerin öncüsüydü iki galibiyet V TO: 52 - GELECEK NES L: 21 stanbul Ticaret Odas ( TO) Spor Kulübü nün basketbol branfl Minik (10-12 yafl) erkekler kategorisinde tak m m z yenilgisiz olarak liderli ini sürdürüyor. Gelecek Nesil tak m yla yap lan karfl laflman n ilk dakikas ndan son saniyesine kadar kontrolü elinde tutan tak m m z galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Grup birincisi olarak finallere yükselme yolunda emin ad mlarla ilerleyen miniklerimizin hedefi flampiyonluk. Say lar: O ulcan (12) Kuzey (6) Önay (2) Sefa Can (6) Emir (6) Caner (6) Deniz Mert (2) Tolunay (6) Boran (4) Orkun (2) Minik Tak m m z 5 Ocak 2008 Cumartesi günü Yeditepe Üniversitesi Kay flda Kampüsü Spor Salonunda saat da Ülker Spor un Alpella tak m ile karfl laflacak. Tak m m z bu maç kazand taktirde grup birincisi olarak finallere yükselecek. Bu önemli karfl laflmada tak m m za destek vermek üzere tüm TO mensuplar n aileleriyle birlikte maça bekliyoruz. TO: 72-BAfiKENT: 48 Küçük (13-14 yafl) erkekler kategorisinde de tak m m z yenilgisiz olarak liderli ini sürdürüyor. Oyuncular m z grubundaki engelleri teker teker aflan tak m m z finallere do ru ilerliyor. lk periyot 18-3, ikinci periyot 32-16, üçüncü periyot geçilen maçtan, TO galip ayr ld. Say lar: Ya z (7) Yunus (6) O ulcan (4) Ömer (6) Burak (6) Berke (9) O uz (4) Turgut (9) Can (2) Osman (10) Alper (4) Orkun (5). Tüm basketbol kamuoyunun be enisini kazanan tak m m z desteklemek için mutlaka tribünlerdeki yerimizi alal m. AKKO nun kurucusu, ünlü ifladam Vitali Hakko, 11 Aral k ta stanbul da vefat etti. Hakko nun cenazesi, Neve fialom Sinagogunda yap lan dini törenin ard ndan Ulus Musevi Mezarl ndaki aile kabristanl nda defnedildi. stanbul da 94 yafl nda hayat n kaybeden ifl adam Vitali Hakko, Beyo lu nda küçük bir flapka dükkan yla bafllad çal flma hayat nda kurdu u Vakko yu zirveye tafl d. fl dünyas n n sayg n ismi Vitali Hakko, 1913 y l nda stanbul da do du. Hakko, büyük bir tutkuyla ba l oldu u meslek hayat na, Cumhuriyet in ilk y llar nda Mahmutpafla daki küçük bir giyim ma azas nda ve çocuk say labilecek yaflta ç rak olarak çal flmakla bafllad. Vitali Hakko, Hayat m Vakko adl an kitab nda mesle e ad m att o y llar flöyle dile getiriyordu: Benim kufla m n birçok ifl adam, ifle s f rdan bafllad n söyler. Ben s f rdan bile bafllamad m. Bafllad m nokta s f r n çok alt ndayd. Ne var ki ben de benim kufla m n birçok ifl adam da bambaflka koflullar içinde yetifltik. yi niyetten, umuttan, gelece e Hakko için Vakko''nun Merter Fabrikas 'nda tören düzenlendi ve kendimize olan güvenden, becerimizden baflka hiçbir sermayemizin olmad bir dönemde kendi kendimize yetifltirdik. Genç Cumhuriyet in ilk kufla yd k. Bize h z veren Atatürk devrimleriydi. Vitali Hakko, 1930 lu y llar n bafl nda, daha sonra Vakko nun temelini oluflturacak olan ilk küçük iflini, bir kad n flapkas ma azas olan fien fiapka y kurdu. Hakko, Giyim kuflam bir renktir, bir flenliktir. Bu nedenle bizim markam z fien fiapka d r diyordu. Bir idealist olan Hakko, hep bir idealin peflinden koflarak, dünyan n bir köflesinde görüp be endi i iyi ve güzel fleylerin, kendi ülkesinde de olmas için çaba göstererek yaflad. Hakko nun uzun yaflam, yürekten ba l oldu u bir ülkede, tutkuyla sevdi i bir meslekte, bütün hayat n verdi i Vakko da son günlere kadar çal flmakla geçti. Ve flapka ç kar lacak bir yaflam 11 Aral k ta sona erdi. Nifl ürünlerle Fransa ve talya ya rakip olal m STANBUL Ticaret Odas ( TO) 30 No lu Haz r Giyim ve Konfeksiyon Meslek Komitesi 4 Aral k ta sektörün sorunlar n tart flmak üzere topland. Toplant da TO ya üye firma temsilcilerinin soru ve sorunlar dinlendi. malatç n n önünün aç lmas için yap lmas gerekenler ve ihracatç lar n s k nt lar da ele al nd. Toplant da gündeme gelen belli bafll di er konular aras nda piyasadaki s cak para fazlal, düflük kur, afl r de erli YTL, Çin bask s, iflçilere ödenen sigorta primlerinin fazlal, elektri in pahal oluflu ve yurtd fl na PLATFOR M mal gönderirken kargo konusunda yaflanan s k nt lar yer ald. YÜZDE 25 DARALACAK Sektörde yaflanan daralmaya dikkat çeken TO Meclis Üyesi Mustafa Dar c, 2008 de de bu daralman n yüzde 25 seviyesinde devam edece ini ve 2 milyon çal flan n iflsiz kalaca n söyledi. Dar c sektör mensuplar n n bu gerçe i görüp ona göre önlem almalar n, gerekirse alternatif bir sektör bulmalar n da aktard. Mustafa Dar c son olarak pamuk üretiminin yetersiz oldu una da dikkat çekerek flöyle konufltu: Pamuk üreticisi desteklenerek sektördeki iflsizlik sorununa nispeten de olsa çözüm bulunmufl olur. Bunun için pamuktan mamullerin ve giyim eflyalar n n kullan m n n özendirilmesi gerek. Ç N FIRSATI 30 No lu Meslek Komitesi Baflkan Adnan Dan flman ise Çin in piyasada yaratt olumsuz etkiye de inerek, Türkiye Çin le ayn kulvarda de il. Çin i kendimize rakip olarak görmeyelim. Ayr ca tehditlerin f rsat olarak geri dönece ine inan yorum. Türk tekstil sektörü son dönemde içinde bulundu u s k nt lar aflma çabas n yeni f rsatlara çevirebilir, yeniden de iflim ve geliflimi yaflayabilir dedi. Tekstilcilerin dünyada yaflanan de iflimlere adapte olmas gerek diyen Komite Üyesi Ali Ulvi Orhan ise Kendimize rakip olarak Çin i de il, Fransa ve talya y görmeliyiz. 20 sene önceki gibi üretim yapmamal y z. Yenilikçi olmal y z. Çal flan da iflveren de e itilmeli. Nifl mallar üretilmeli. Devletten beklemek yerine kendimizi gelifltirelim, biz çiftçi de iliz fleklinde konufltu. NALAN SÖYLEMEZ Dünya ekonomisinde g da, Türkiye ekonomisinde büyüme alarm veriyor elinde dünyay bir top olarak tutarken, kendisinden birkaç kat irilikteki bir rakip oyuncu olarak çizilmifl olan klim De iflikli i ad verilmifl bir dev Prof. Dr. oyuncunun a r defans na maruz kalm fl olarak çizilmifl. KEREM ALK N Oyunun kenar çizgisinde ise daha makul ölçülerde çizilmifl ran Pazartesi, yani 3 Aral k günü Türkiye Cumhurbaflkan Ahmedinecad statistik Kurumu Türk ekonomisinin 3. görülüyor ve Bush Ahmedinecad a çeyrek büyüme rakamlar n dönüp, kendisine sert savunma yapan iri aç klad nda, do rusunu söylemek oyuncuyu küresel iklim de iflikli inigerekirse, temmuz-eylül döneminde görmemezlikten gelip seni halen en Türk ekonomisinin sadece yüzde 2 önemli tehdit olarak görüyorum diyor. büyüdü ünün aç klanaca n Karikatürün net mesaj, ABD nin küresel beklemiyordum. Tahminim yüzde 3,8 ile s nmay ve bunun dünya tar m üretimi 4,5 aras nda bir büyüme oran yd. üzerindeki etkilerini görmemezlikten Nitekim, Türkiye nin önde gelen reel gelmesinin, ileride dünya ekonomisine sektör ve finans kurumlar n n a r bir bedel ödettirece i gerçe i. O ekonomistlerinin büyüme tahminleri de halde, enflasyonla mücadele eden bir yüzde 4,3 e gelmekteydi. En düflük ülke olarak, Türkiye nin Suriye yi, tahmin ise yüzde 3 dü. Yani, yüzde 2 nin Lübnan, Filistin i, Ürdün ü, srail i ve herkesi flafl rtt n vurgulamak öncelikle Irak da besleyen bir ülke gerekiyor. Bunun anlam flu; Türkiye ard oldu unu dikkate alarak, g da ard na rekor k ran ihracat hacmine sektörünün hangi süreçlerden geçti ini ra men, art k yeterli büyüme ivmesi ve tüm bu küresel ve bölgesel sa layam yor. Ve, k rsal kesimdeki geliflmelerin Türk g da sektörünü nas l s k nt lar, art k tar msal üretime de etkiledi i iyi analiz etmemiz gerekiyor. yans makta. Maliye Bakan Unak tan n Aksi durumda, Türkiye g da geçti imiz Sal günü gerçeklefltirdi i sektöründen enflasyonla mücadele bas n toplant s nda, kentsel alanda son 4 boyutunda bekledi i deste i tümüyle y lda 3 milyon insana yeni ifl imkan kaybedebilir. sunulmufl oldu unu ifade etti ini Kurakl k tar m, tar m da 3. çeyrek dikkate ald m zda, ayn ölçüde bir büyümeyi vurdu iflsizlik sorunun ise k rsal kesimde Dünyan n önde gelen yay n kendisini hissettirdi ini görmekteyiz. kurulufllar, küresel s nma, kurakl k ve Ve, tüm bu geliflmelerin fl nda, bu tehditlerin dünya tar msal üretim ve küresel iklim de iflikli i ve yaflanan g da alan na yönelik etkilerini tart fl rken, kurakl a ba l olarak dünya g da bu y l kurakl k tehdidini her yönüyle fiyatlar ndaki ciddi art fl ve dünya ekonomisinin önemli bir g da yetersizli i hissetmifl olan Türkiye nin de, 3. çeyrekte ekonomisinde bu etkiyi tam tehdidiyle karfl karfl ya oldu u da anlam yla yaflad görülüyor. Türkiye unutulmamal. Nitekim, dünyan n tan nm fl haftal k ekonomi dergilerinden statistik Kurumu nun 3 Aral k pazartesi The Economist, geçti imiz hafta günü aç klad veriler, 2007 nin ilk piyasaya sürdü ü say s n n kapa na çeyre inde yüzde 2,9 artan tar msal Ucuz G da Döneminin Sonu bafll n üretimin, 2. çeyrekte yüzde 2,1 atm fl. Nitekim, derginin içerisinde geriledikten sonra, özellikle temmuzkapak konusuna paralel olarak sayfa eylül dönemine rast gelen 3. çeyrekte 8 de yer alan karikatürde, Baflkan Bush, yüzde 7,8 gerileyerek, ekonomik bir Amerikan futbol oyuncusu olarak, büyümeyi olumsuz yönde etkiledi ini göstermekte. Bir önceki y l n ayn çeyre inde yüzde 0,5 artan tar msal üretimin, bu y l n 3. çeyre inde yüzde 7,8 gibi negatif bir büyüme gerçeklefltirmifl olmas, ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemifl durumda. Tekli ve çiftli y llarda tar msal üretim dalgalanmas na yönelik olarak y llard r yap lan yorumlar n yan s ra, özellikle bu y l gözlenen ciddi kurakl k sorunu ve buna ba l olarak baflta bu day olmak üzere, çeflitli hububat üretimindeki gerileme, bu tabloyu ortaya ç karm fl gözüküyor. Ticari hayat da yavafllad TCMB nin izledi i, enflasyonla mücadeleye odakl s k laflt r lm fl para politikas ise, faizlerin yüksek seyretmesine ba l olarak, bankac l k sektöründen tüketici kredisini, konut ve otomobil kredisi kullan m n vurmufl durumda. Bunun bir sonucu olarak, 2006 y l nda ortalama yüzde 19,4 büyüyen inflaat sektörü, konut kredisi kullan m n n yavafllamas yla, bu y l n ilk çeyre inde yüzde 16,5, ikinci çeyrekte yüzde 15,7katma de er art fl yakalad ktan sonra, üçüncü çeyrekte ise ancak yüzde 5,4 büyüyebilmifl. Yine, enflasyonla mücadeleye ba l olarak iç talep üzerindeki bask ya istinaden, ticaret sektöründeki büyümenin de yüzde 1,3 e kadar yavafllad görülüyor. Sanayi sektörü ise, büyümesini iç talep üzerindeki bask ya ba l olarak, a rl kl olarak k rd ihracat hacmi rekorlar yla sürdürüyor. Bununla birlikte, 1. çeyrekte yüzde 7,5 büyümüfl olan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yüzde 4, üçüncü çeyrekte ise ancak yüzde 3,7 büyüyebildi. Yani, k r lan ihracat hacmi rekorlar na ra men, salt ihracat amaçl üretimle, sanayi üretimi de yeterince katma de er art fl yakalayam yor. Bununla birlikte, söz konusu geliflmelerin fl nda, eylül ay sonunda, enflasyonla mücadele ve iç talep üzerindeki bask ya ba l olarak, y ll k enflasyon oran n n yüzde 7,12 ye kadar geriledi ini de görmüfltük. Yani, TCMB nin 2006 y l n n yaz dönemi bafl ndan itiba- ren s k laflt rd para politikas süreci, büyümeyi yavafllatm fl olmakla birlikte, temmuz ay nda yüzde 7 nin alt nda y ll k enflasyonla, eylül ay nda da yüzde 7,12 ile, Türkiye yi neredeyse enflasyon verilerinde 40 y l öncesine götürdü. Merkez Bankas büyüme için de faiz indirmeli Bununla birlikte, ekim ve kas m ay enflasyon oranlar yüksek ç k nca, bunca fedakarl a ve ekonomik büyümedeki ivme kayb na ra men, y ll k enflasyon yeniden yüzde 8,40 a da ç kt. Ancak, TCMB, 3 Aral k pazartesi günü aç klanan kas m ay enflasyon verileri sonras nda yay nlad raporda, kas m ay enflasyon oran nda 1 puana yak n olumsuz etkinin ÖTV ayarlamalar ve su fiyatlar na yap lan zamdan kaynakland n ifade ediyor. Bu durumda, 26 Aral k ve sonras yap lmas muhtemel elektrik zamm da 2008 y l enflasyonuna sarkacak. Ancak, TCMB söz konusu fiyat ayarlamalar n n ikincil etkilerinin s n rl kalmas halinde, y ll k enflasyonda orta vadeli görünümün bozulaca n sanm yor. Nitekim, A dan H ye kadar tan mlanm fl olan özel kapsaml TÜFE art fl oranlar nda da tehlikeli bir tablo gözükmedi i ifade edilmekte. Bu durumda, TCMB, bir ölçüde büyümeye katk amac yla da faiz indirimi gerçeklefltirebilir. Yani, bu sat rlar yazd m z zaman diliminde henüz gerçekleflmemifl olan 13 Aral k Perflembe günkü TCMB Para Politikas Kurulu toplant s ndan yine 0,25 puanl k faiz indirimi bekliyoruz. Bu noktada, tar m ve inflaat sektörünün performanslar n n son çeyrekte de belirleyici olaca n hat rlatal m. Ticaret sektörünün performans ise, iç talep boyutunda önemli bir ipucu teflkil edecek. 3. çeyrekte dayan kl tüketim Son çeyrekte büyüme artabilir mal tüketimindeki yüzde 5 lik art fl ise, hracat kadar, ithalat hacminde k r lan son çeyrek aç s ndan iç talebin rekorlara ba l olarak, devletin ithalattan büyümeye katk lar boyutunda umutlar elde etti i vergi gelirinin de y l n üçüncü artt r yor. çeyre inde yüzde 14,5 artt n Bir baflka senaryoya göre ise, y l n son görüyoruz. Mali kurulufllar n ise bu çeyre inde, tar msal üretimde, inflaat dönemde, son derece hareketli para ve sektöründe ve sanayi üretiminde bu sermaye piyasalar nedeniyle katma derece ciddi bir ivme kayb yine de er üretme becerisini artt rd ve görülürse, 2007 için öngörülen yüzde geçmifl y llara göre daha yüksek büyüme 5 lik büyüme h z hedefi en az 1-1,5 puan oran yakalad gözlenmekte. sapabilir. Yani, y l yüzde 3,5 ile 4 aras Ekonomideki iç talep yavafllamas yla, bir büyümeyle ancak kapat r z. Nitekim, serbest meslek ve hizmetlerdeki katma ilk 9 ay n sonunda büyümenin yani, de er art fl oran n n da yüzde 1.1 e kadar GSMH reel art fl oran n n ancak yüzde ivme kaybetti i görülüyor. 4 e ulaflt görülüyor. Oysa, ilk 6 ayda 3. çeyrekte GSMH n n yüzde 2, yüzde 5 i geçen bir art fl söz konusuydu. GSYH n n ise yüzde 1,5 artm fl olmas, Ayr ca, ilk 9 ayda özel kesimin tüketim ekonomi aktörlerini flafl rtm fl olsa da, harcamalar n n ancak yüzde 1,8 artm fl son çeyrekte büyüme yine de yüzde 4 olmas, iç talep üzerindeki bask n n bir civar na yükselebilir. Özellikle, pazartesi di er kan t. Bununla birlikte, ilk günü aç klanan ekim ay sanayi üretim çeyrekte yüzde 2,1 lik art fl ve ikinci art fl oran n n yüzde 7,9 a iflaret etmesi ve çeyrekte yüzde -0,7 lik daralman n ihracat hacminin kas m ay nda 11,1 ard ndan, özel kesiminin nihai tüketim harcamalar n n 3. çeyrekte yüzde 3,6 milyar dolarla tarihi bir rekora imza artm fl olmas, bir ölçüde önümüzdeki atmas, sanayi üretiminin, son çeyrekte katma de er art fl n 3. çeyre e göre ikiye çeyrekler için iç talebin canlanabilece i katlayabilece i ihtimalini güçlendiriyor. yönünde bir umut fl olabilir.

3 SAYFA 3 GÜNDEM Toplant ya TO Baflkan Murat Yalç ntafl, T CÜ Rektörü Prof. Dr. Atefl Vuran ile TO Yönetim Kurulu Üyeleri Ferruh Gök, fiaban Diflli, Bülent Barlak ve Sait K l ç kat ld. E T M STANBUL T CARET ODASI NDAN T CÜ Ö RENC LER NE HED YE T CÜ ö rencileri dizüstü PC lerini ald NALAN SÖYLEMEZ STANBUL Ticaret Odas ( TO), e itim ö retim döneminde, stanbul Ticaret Üniversitesi ne ( T CÜ) kay t olan ö rencilere söz verdi i dizüstü bilgisayarlar da tmaya bafllad. 12 Aral k ta stanbul Ticaret Odas nda düzenlenen bir toplant da dereceye giren 10 ö renci bilgisayarlar n TO Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, Yönetim Kurulu Üyeleri ve T CÜ Rektörü Prof. Dr. Atefl Vuran n elinden ald. Ayr ca hukuk fakültesine kay t yapt ran 90, iletiflim fakültesine kay t yapt ran 86 ö renciye de ayn gün dizüstü bilgisayarlar verildi. Toplam bin 72 ö renciye verilecek olan bilgisayarlar n da t m fakültelere göre 15, 17 ve 18 Aral k tarihlerinde devam edecek. T CÜ GÖZ BEBE M Z TO nun kurum olarak e itime verdi i öneme de inen TO Yönetim Kurulu ve T CÜ Mütevelli Heyeti Baflkan Murat Yalç ntafl, T CÜ bizim göz bebe imiz. Halen 5 bin tane ö renci burada e itim al yor ö retim y l nda doluluk oran m z yüzde 99 oldu. Bu da baflar grafi inin yükseldi ini gösteriyor. Vak f üniversiteleri aras nda da dördüncü s raday z. Her geçen gün üniversitenin altyap s n iyilefltirmeye çal fl yoruz. Üsküdar a ek olarak Küçükyal da iki tane ek bina sat n ald k. Bu sene burada mühendislik fakültesi ve meslek yüksekokulu aç lacak aç klamas n yapt. TÜB TAK TEST ETT Gençler T CÜ yü tercih ettikçe TO olarak sorumlulu umuz art yor diyen Yalç ntafl, Üniversitemizi e itim ö retim kalitesi, kadrosu ve fiziksel ortam aç s ndan yüksek seviyede tutmam z gerekti ine inan yoruz. Bu ba lamda TO olarak T CÜ ye her tür deste i vermeye çal fl yoruz fleklinde konufltu. Ö rencilere nitelikli bilgisayarlar verebilmek için ihale açt klar n da söyleyen Yalç ntafl, Aç lan ihaleye kat lan tüm firmalar n bilgisayarlar n TÜB TAK ta performansa tabi tuttuk. Bu testten en yüksek derece ile geçen bilgisayarlar sat n ald k dedi. ÇANTADA LABORATUVAR Toplant ya kat lan T CÜ Rektörü Prof. Dr. Atefl Vuran ise bu projeyi iki y l önce üniversitenin imkanlar ile bafllatmak istediklerini ancak gerçeklefltiremediklerini belirterek flöyle konufltu: TO her zamanki ilgisi ile bize bir sürpriz yapt ve bu imkan ö rencilerimiz için sa lad. TO Yönetim Kuruluna bu güzel jesti için teflekkürü bir borç bilirim. Önümüzdeki y ldan itibaren laboratuarlar n kalkaca bilgisini de veren Vuran, Laboratuarlar sizin çantan zda, yan n zda, evinizde olacak. Hepinizin bu bilgisayarlar lay k yla kullanaca n za inan yorum bilgisini verdi. T CÜ ye kay t yapt ran bin 72 ö renci dizüstü bilgisayarlar na kavufltu. Dereceye giren 10 ö renci bilgisayarlar n TO Baflkan Murat Yalç ntafl ve T CÜ Rektörü Prof. Dr. Atefl Vuran n elinden ald lar. Endüstri Mühendisli i ne ikinci olarak giren Veysel Özk l ç, Bilgisayar günümüzde ö renciler için büyük bir ihtiyaç. Okulda bilgisayar laboratuarlar m z var, fakat dizüstü bilgisayarlar n her yerde yan m zda tafl nabilmesi büyük bir avantaj dedi. T CÜ Rektörü Prof. Dr. Atefl Vuran dereceye girenlere bilgisayar verdi. Medya ve letiflim Bölümüne birinci olarak giren Ece Etkeser, Bilgisayarda ödevlerimi haz rlayabilece im. Araflt rmak istedi im her fleye bilgisayar m vas tas yla ulaflabilece im. Özellikle okudu um bölüm için bilgisayar mutlaka gerekli diye konufltu. stanbul Valili i nden salg n hastal klara önlem YAKLAfiAN Kurban Bayram nedeniyle stanbul daki hayvan hareketleri ço al yor ve bulafl c hastal klar art yor. Bu nedenle stanbul Vali Yard mc s Hürrem Aksoy un baflkanl nda Valilik Mavi Salonu nda bir toplant düzenlendi. stanbul Ticaret Odas n n da kat ld toplant da görüfl birli ine var ld. stanbul li Hayvan Zab tas Komisyon Kararlar bafll alt nda; Kurbanl k hayvanlar n belirlenen sat fl yerleri d fl nda al m ve sat m na müsaade edilmeyecek. Çaml ca Turnikesi, E-5 Karayolu üzerinde Büyükflehir Kömür Kontrol Noktas, E-6 Avc lar ç k fl, Had mköy ve Mahmutbey Turnikesi, Ahmediye Turnikesi, Selimpafla Turnikesi olarak belirlenen kesim yerlerinde, Eyüp, fiile ve Sar yer lçe Tar m Müdürlükleri taraf ndan oluflturulan ekipler ilçe girifl ve ç k fl noktalar nda, hayvan girifl ç k fllar n kontrol edecek. Trakya Bölgesi nden stanbul a getirilen büyükbafl ve küçükbafl hayvanlardan, Kurban Bayram süresince sat lmayanlar n geri dönüfllerinin engellenerek do rudan en yak n mezbahada kesilmesi, Büyükflehir, lçe ve Belde Belediye Baflkanl klar taraf ndan sa lanacak. Trakya Bölgesi ne Anadolu dan gelen hayvan sevkleri ikinci bir emre kadar yasakland. Bu hususta bakanl n tamimleri ve bakanl ktan gelecek talimatlar do rultusunda hareket edilecek. Profesyonel yönetici ERTU YAfiAR Muhtar Kent, gelecek y l Coca Cola n n en üst düzey yöneticisi (CEO su) olacak. Tarihimizde ilk kez bir Türk, çokuluslu büyük bir firman n bafl na geçiyor. Biz Türkler için bir gurur vesilesidir. Bu haberi, hamasi taraflar n atarak, ayr nt lar ile okudum. Çünkü kendim de profesyonel bir yönetici olarak, hem Türk profesyonel çal flma yaflam ile yak ndan ilgilenirim, hem de flirketlerin nas l daha iyi yönetilecekleri konusunda (belki de bofluna) kafa yorar m. Hemen ilk ve son görüflümüzü söyleyelim: Türklerden iyi profesyonel yönetici ç kmaz... Bunun birkaç nedeni vard r. a) Türkler uzun süren e itimleri fazla sevmezler. Üstelik okul yaflam ndan sonra okumay ve kendilerini gelifltirmeyi de pek sevmezler. Mavray ve bofl konuflmay, okumaya ve kiflisel geliflime ye lerler. Uzun dönemli kiflisel yat r mlardan (yani 30 lu ve 40 l yafllarda gidilecek e itimlerden) hofllanmazlar. b) Yüksek e itim görmüfl üçüncü kuflak Türk bulmak oldukça zordur. Türk ya köylüdür ya da giriflimcidir. Memurluk ancak baflka ifli beceremeyenlerin iflidir (hemen k zmay n; çevrenize bak n, bana hak verirsiniz). c) Becerikli ve yetenekli Türk say s oldukça çoktur. Asl nda onlardan iyi yönetici de olur. Ama iyi yönetici olanlar yönetici olarak kalmazlar. Kalanlar da zaten becerikli olmazlar! d) Ne gariptir ki becerikli profesyonel yöneticiler, mutlaka bir yolunu bulup kendi ifllerini kurarlar ve size rakip olurlar! Yani sizin onca emekle ifli ö retti iniz becerikli profesyonel yönetici, zaten gözü de aç k oldu u için, ifli ö rendikten sonra hemen bir sermayedar ile anlafl p (bazen de sizin bir tedarikçinizle anlafl p) kendi iflini kurar. e) Bunu bilen patronlar gözü çok aç k profesyonel yöneticileri sevmezler. Biraz daha az becerikli olsun, ama gözü de d flar da olmas n diye düflünürler. Zaten kimseye de güvenmedikleri için bütün yetkileri de kendilerinde toplarlar. Yöneticinin ifli do ru dürüst ö renmesine izin vermezler. f) Türk patronlar, asl nda di er bütün patronlar gibi, konu maafl ve prim ödemeye gelince cimridirler. Hele yöneticilerine ödedikleri para konusunda acayip cimridirler. Dünkü çocuk flimdi adam olmufl da bizden eflek yükü ile para istiyor diye düflünürler. Ben bile o kadar para kazanm yorum diye düflünürler. Oh keyfe bak; hem stresi ve riski ben çekeyim, hem de meyvelerini beyefendi yesin diye düflünürler. Düflündüklerini aç kça seslendirmekten de kaç nmazlar. g) Ama istisnas z hepsi de nitelikli ve kaliteli adam bulam yoruz diye yak n rlar. Peki bu kadar olumsuz neden varken nas l oluyor da Muhtar Kent, Coca Cola gibi bir dünya devinin bafl na geçebiliyor? Acaba bu atama, Türklerin profesyonel yöneticilikte yaflad klar makus talihin de iflti i anlam na m geliyor? Yok de il... Muhtar Kent çok farkl bir Türk. Bir kere Türkiye do umlu de il. Babas diplomatm fl. Yani dünya görmüfl bir aileden geliyor. Üstelik çifte vatandafl (hem Türkiye hem ABD). Bunun önemi, yaflam n Türkiye den daha çok yurtd fl nda sürdürmüfl olmas ndan geliyor. Yani Türk kültürü ile yetiflmesi s n rl kalm fl. Daha çok uluslararas Amerikan kültürü ile yetiflmifl. O nedenle de yukar da sayd m z etmenlerden fazla etkilenmemifl. Yani geleneksel Türk profesyonel yöneticisi olmam fl. Geleneksel Amerikan yöneticisi gibi olmufl. Bu nedenle de hakk ile çokuluslu büyük bir firman n bafl na geliyor. Türkiye de bir di er Muhtar Kent yetiflmesi hiç de kolay de ildir. Çünkü bizim ak ll ve becerikli çocuklar m z hemen k sa sürede profesyonel çal flmay b rak p kendi ifllerini kurarlar. lk milyonlar n kazan nca da ço u kendini emekli ederek rantiye hayat yaflamaya bafllarlar. Türkiye nin ülke olarak büyüyememesinin önemli mikro ekonomik nedenlerinden biri de asl nda budur. Fikri mülkiyet ihlali her sektörün derdi STANBUL Ticaret Odas ( TO) Fikri Mülkiyet Haklar Komite Toplant s n n tekrar gerçeklefltirildi. TO Yönetim Kurulu Üyesi ve htisas Komitesi Baflkan Erhan Erken, Biz Komitelerden istek ve talepleri do rultusunda bize yön belirleyici olmalar n istiyoruz. Fikri Mülkiyet Haklar htisas Komitesi Merkezi oluflturmay düflünüyoruz dedi. K M HANG GÖRÜfiÜ D LE GET RD? 66 No lu Kitap, Matbaa, Karton Kutu Meslek Komitesi Baflkan ve Meclis Üyesi Erdal Cesar: Yay nc l ktaki korsanc l ktan bizde yak n yoruz. Radyo televizyondaki telif haklar nda çok s k nt kalmad. 20 kadar radyo birlikte hareket ettik. htisas Komitesi olarak Turizm Bakan yla görüflülmesi faydal olabilir. Kanunda de ifliklik yap larak Meslek Federasyonu gibi bir üst kurulufl oluflturulabilir ve telif ücretlerinin sadece bu kurulufla ödenmesi yoluna gidilebilir. Korsan üretiminin sonu yok. 650 milyon dolar olan yay nc l k piyasas n n yüzde 40 korsan yay nlardan olufluyor. Yasal ürün ve tasar mlar n mutlaka korunmas gerekiyor. 30 No lu Haz r Giyim ve Konfeksiyon Komitesi ve Meclis Üyesi Mustafa Dar c : Tekstilde s nai mülkiyet ile ilgili pek çok sorun yaflan yor. Taklit ürünler çok yayg n. Y llar önce talya da ayn yollardan geçti. Ülkemizde daha çok talyan ve Frans z markalar taklit ediliyor. Türkiye de marka olman n bedelini ödeyebilecek firma say s çok az. Birkaç y l içinde resmi rakamlara göre tekstil sektörü yüzde 43 daralacak. Bu da uzun süre taklit üretimin devam edece ini gösteriyor. 25 No lu Mensucat Komitesi ve Meclis Üyesi M. Nevzat Ayd n: Ticaret ve sanayide iflin kolay na kaç l yor. Risk al nm yor. Marka oluflturmak ve kendi markam z lanse etme çabalar na giriflilmiyor. 91 No lu Turizm Belgeli Tesisler Meslek Komitesi Baflkan Yard mc s ve Meclis Üyesi Mehmet Timur Bay nd r: Radyolarda müzik bir araç oldu u için reklam pay n yükseltmeleri mümkündür. Ama bizim sektörde, yani otelcilikte durum daha farkl. Öyle bir telif ücreti olmal ki, can m z ac tmamal. 10 No lu Filmcilik, Reklamc l k, Tiyatro, Sinema, Yerli Film ve hracatç lar Komitesi ve Meclis Üyesi lhan Soylu: TO, taraflar n görüflmesi ve tart flmas için bir platform görevi görmeli. Kurum olarak her iki tarafla iletiflim içinde olmal y z. Bu arada, yasa de iflikli inin altyap s n da oluflturmal, hatta TO taraf ndan alternatif yasa tasar s haz rlanmal. 10 No lu Filmcilik, Reklamc l k, Tiyatro, Sinema, Yerli Film ve hracatç lar Komitesi Meclis Üyesi srafil Kuralay: Ülke olarak uzun vadede kazanmak istiyorsak, taklitçilikten uzak durmal ve marka çabalar na a rl k vermeliyiz. Müzik eserleri ile ilgili telif ödemeleri için ba lay c bir üst mercinin oluflturulmas gereklidir. Tek tarife ve tek muhatap olmal d r. Her iki taraf da üyemiz oldu u için taraflar üzerinde bir Erhan ölçüde yapt r m uygulayabiliriz. Erken Hakkaniyet gözetilerek yasal bedellerin ödenmesi için kurum olarak sa lam bir durufl sergilemeliyiz. TUROB Hukuk Dan flman Av. Yelda Dikmen Uras: 5846 say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun ceza maddeleri mutlaka kald r lmal ama di er kanunlardaki korsanla ilgili maddeler muhafaza edilmelidir. Geçti imiz y llarda 5846 say l kanun Yat r m Ortam n yilefltirme Koordinasyon Kurulu (YO K) taraf ndan ele al nm fl ve kanunun uygulanmas nda büyük sorunlar yaflanaca kabul edilmifltir. TO Yönetim Kurulu Üyesi ve htisas Komitesi Baflkan Erhan Erken ise, Bakanl a gidip, biz bu yolday z demeliyiz. Yay n organlar m zda fikirlerimizi iflleyelim, gündem olufltural m dedi. D LfiAH KEFL O LU

4 fi FIRSATLARI T CARET REHBER SAYFA 4 HALELER Ürün: Raychem-Bufl ng izolasyon kapa, izolasyon tüpü, izolasyon band malzemelerinin temini haleyi açan: Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a- zmir hale tarihi: Son teklif verme tarihi 26 Aral k 2007 günü saat de hale flekli: Kat lmak isteyen firmalar n afla - da belirtilen faks numaralar na aç k adresleri ile kat lmak istedi i ihaleye iliflkin dosya numaras belirtilerek müracaatlar halinde bedelsiz teklif isteme mektubu gönderilecek. Tel: / Faks: / Dosya No: Ürün: Eflya sat fl haleyi açan: Erenköy Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 25 Aral k 2007 de üçüncü sat fl, saat saatleri aras nda yap lacak. hale flekli: Aç k art rma suretiyle Dosya No: Ürün: Sümer Holding A.fi. mülkiyetindeki Barit Ö ütme Tesisi, Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl ( dare) taraf ndan, 4046 say l Kanun hükümleri kapsam nda sat fl yöntemiyle özellefltirilecek. Antalya ili, Merkez ilçesi, Duraliler Mahallesi, 2873 parsel, metrekare arazi ile bu arazi üzerinde bulunan bina, müfltemilat, demirbafl ve sair malzemeleri kaps yor. haleyi açan: T.C. Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl ndan hale tarihi: Son teklif verme tarihi 3 Ocak 2008 tarihinde saat de hale flekli: hale, kapal zarf içerisinde teklif almak ve görüflmeler yapmak suretiyle pazarl k usulü ile gerçeklefltirilecek. hale Komisyonunca gerekli görüldü ü takdirde ihale, pazarl k görüflmesine devam edilen teklif sahiplerinin kat l m ile aç k art rma suretiyle sonuçland rabilir. fiartname: Barit Ö ütme Tesisi hale fiartlar Belgesi Tan t m Doküman Bedeli ifadesini içerir flekilde üstünde ihaleye kat lacak olan gerçek kifli veya tüzel kifli veya Ortak Giriflim Grubunun ad n n veya üyelerinden birinin isminin de aç kça belirtildi i makbuz karfl l nda darenin afla da belirtilen adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: Kumafl, haki, müflonluk rüzgar ceketi için 165 cm. En, metre haleyi açan: stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal/ stanbul hale tarihi: 27 Aral k 2007 saat de hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 8 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal/ stanbul adresinde görülebilir. Dosya No: Ürün: Eflya vas ta sat fl haleyi açan: Erenköy Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 18 Aral k 2007 de üçüncü sat fl, saat saatleri aras nda yap lacak hale flekli: Aç k art rma suretiyle Dosya No: Ürün: Vas ta sat fl haleyi açan: stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 25 Aral k 2007 tarihinde ikinci saat ile aras nda yap lacak hale flekli: Aç k art rma suretiyle Dosya No: Ürün: Vas ta sat fl haleyi açan: stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 28 Aral k 2007 de üçüncü saat ile aras nda. hale flekli: Aç k art rma suretiyle Dosya No: Ürün: Astar al m ifli haleyi açan: stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale tarihi: 26 Aral k 2007 de saat de hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 8 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: 27 Kalem temizlik malzemesi al m ifli haleyi açan: T.C.Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i hale tarihi: 8 Ocak 2008 de saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 50 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: Ürün: Tela, haki, yap flkan, k fll k, 90 cm En, metre-tela, yap flkan, k fll k, 90 cm. En, (Sanfor), metre haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale tarihi: 25 Aral k 2007 de saat de hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 8 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir Dosya No: TO YAYINLARININ ELEKTRON K ORTAMA AKTARILMASI HALES Odam z taraf ndan geçmiflten günümüze yay nlanm fl olan Odam z gazetesinin, dergisinin ve kitaplar n n daha genifl kitleler taraf ndan etkin olarak kullan lmas ve gün fl na ç kart lmas amac yla elektronik ortama aktar lmas için bir ihale yap lacakt r. Söz konusu ihale flartnamesine; den ve TO Bilgi ve Doküman Yönetimi fiubesi nin No lu telefondan ulafl labilir. TO E T M VE SOSYAL H Z. VAKFI NDAN DUYURU hale Konusu : Cemile Sultan Korusu Koru Restoran Tadilat haleyi Yapan : TO E t. Ve Sos. Hiz. Vakf Koru Tes. kt. flletmesi Adres : Küçüksu Cad. Dr Orhan Özdefl Sok. 4\6 Kandilli Üsküdar Tel : Faks : hale fiartnamesi Teslim ve Temin fiekli hale Usulü : hale flartnamesini yukar da belirtilen adreste saat 10:00 itibaren görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar n, idarece onayl ihale doküman n 100 YTL makbuz karfl l almas zorunludur. : Kapal zarf. Son Teslim Tarihi :31\12\2007 saat 17:00. Teklifin Verilece i yer : Küçüksu Cad. Dr Orhan Özdefl Sok. 4\6 Kandilli Üsküdar Geçici Teminat : Teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak koflulu ile kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. haleye Kat labilecek Olanlar: Bu ihaleye ihale flartnamesini tafl yan firmalar kat labilir. TO E t. Ve Sos. Hiz. Vakf Koru Tes. kt. flletmesi ihaleyi yap p yapmamakta, ertelemekte, tekliflerin en uygun olan n flartname do rultusunda tayin ve tespit ederek diledi ine vermekte, ihale konusu iflin miktar n ihale tarihinden önce art r p, eksiltmekte veya iptal etmekte yetkilidir. RESM GAZETE TAPDK KARARI: Tütün mamulleri ile ilgili fabrika kurma, üretim izni belgesi ile bandroller için 2008 de al nacak hizmet bedelleri belirlendi. Fabrika Kurma zni Uygunluk Belgesi karfl l nda, sigara fabrikalar için 167 bin, di er tütün mamulleri üretim tesisleri için 6 bin 680 YTL hizmet bedeli al nacak. DOKTORLARIN ZORUNLU H ZMET : Anayasa Mahkemesi nin, 5371 say l yasan n doktorlara zorunlu hizmeti öngören hükmünün iptal isteminin reddine iliflkin karar, Resmi Gazete de yay mland. Anayasa Mahkemesi, Dan fltay 5. Dairesi nin 5371 say l yasa ile de ifltirilen Sa l k Hizmetleri Temel Kanunu nun baz hükümlerinin iptali ve yürütmenin durdurulmas istemiyle yapt baflvuruda, yasadaki tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanl k e itimini tamamlayanlara her e itimleri için ayr ayr olmak kayd yla devlet hizmeti yükümlülü ü (zorunlu hizmet) getirilmesine iliflkin hükmün iptal istemini oy çoklu uyla reddetmiflti. YOLCU GEM LER N N EMN YET YÖNETMEL : Denizcilik Müsteflarl n n, Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemilerdeki Yolcular n Kay t Alt na Al nmas na liflkin Yönetmeli i Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DO AL M NERALL SULAR YÖNETMEL : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n n, Jeotermal Kaynaklar ve Do al Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeli i, Resmi Gazete de yay mland. Yönetmelikle, belirlenmifl ve belirlenecek jeotermal kaynaklar ve do al mineralli sular ile jeotermal kökenli gazlar n aranmas ve iflletilmesi için ruhsat verilmesi, ruhsat n devredilmesi, faaliyetlerin, kayna n ve çevrenin denetlenmesi, ruhsat n sona erdirilmesi, kaynak ve kaptaj n korunmas, ruhsat alan n n terk edilmesi ile ilgili usul, esas ve yapt r mlar belirlendi. Yönetmeli e göre, jeotermal kaynaklar ve do al mineralli sulara iliflkin haklar, medeni haklar kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar na, statüsünde jeotermal kaynaklar ve do al mineralli sularla ilgili faaliyet yapabilece i hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlar na göre kurulmufl tüzel kiflili i haiz flirketlere, kamu iktisadi teflebbüsleri ile müesseselerine, ba l ortakl k ve ifltiraklerine, di er kamu kurum kurulufl ve idarelerine, gerçek veya tüzel kifli ad na verilebilecek. Haz rlayan: BULMACA Nalan M. ALAKENT TALYA DAN TALEP VE TEKL FLER TALEPLER Talep: Enerji sektöründe partnership NEOS ENERGIA Tel: Fax: Talep: Çiçek bitki firmalar ile partnership FAST SYSTEM SRL Tel: Website: Talep: Pirinç iflleyen firmalar (kap kollar vs.) GRUPPO LABORATORI ARTISTICI Tel: Fax: TEKL FLER Teklif: G da, makarna ithalat yapan firmalar L ANTICA ROCCA Tel: Fax: Website : Teklif: Food Industry equipment GIULIO RAIOLA Tel: Fax: Teklif: Demir&çelik ifli yapan firmalarla partnership BERTACCHI &FILIPPI IMPIANTI Tel: Fax: Teklif: Gemi&denizcilik aksesuarlar FORNITURE NAUTICHE ITALIANE Tel: Fax: Teklif: Tekstil makinalar SILAC SRL Tel: Fax: Teklif: Veterinerlik ürünleri MEDIVET Tel: Fax: Teklif: Görüntüleme sistemleri SO.ING Tel: Fax: Teklif: Bitki FLORA TOSCANA Tel: Fax: Teklif: Mobilya&puf TAPPEZZERIA PACELLA Tel/Fax: Teklif: Lojistik firmalar ile görüflme GREENSHIELDS PROJECT CARGO Tel: Fax: Teklif: Dekoratif Merdiven EFFEBI SIBE Tel: Fax: Teklif: fiarap PIEVE DE PITTI Online pazar yerleri Tel: Fax: Teklif: Ahflap çerçeve CORNICI INCOM Tel: Fax: Teklif: fiarap S.AGNESE DEI F.LLI GIGLI Tel: Fax: Teklif: fiarap LUERCIAVALLE LOSI Tel /Fax: Teklif: Çevre firmalar ile görüflme RA.RI LIVORNO Tel: Fax: Teklif: Tatl fiarap TENUTA DELLE RIPALTE Tel: Fax: Teklif: Kahve FEIO SRL Tel: Fax: Teklif: Alüminyum kap ve pencere OTC DOORS Tel: Fax: Teklif: G da CIURI CIURI Tel: Cep: Teklif: Çikolata CONCA D ORO Tel/Fax: Direct: Teklif: Tekstil makinalar için ithalatç lar UNIONE INDUSTRIALE PRATESE Tel: Fax: Teklif: fiarap TENUTA MORIANO Tel: Fax: SOLDAN SA A: 1- Belirlenmifl süreye dek birikmifl faizlerin anaparaya eklenmesiyle elde edilen toplam üstünden ödenen faiz 2- Birlikten yana, birlefltirici siyaset çinden su ak tmak için topra kazarak yap lan aç k oluk 3- Türk Telekom un internet servis sa lay c s H yanet, hainlik 4- Dil adlar türeten bir ek Bir çalg türü. 5- Bir göz rengi Ülkemizde 1938 y l nda yarat lan ve kurucusunun soyad yla bilinen ayakkab markas Kaba konuflmada evet 6- Bir nota Alacak, borç 7- Bir kimsenin, sat n ald hizmet veya ürün karfl l nda para yerine verdi i ve karfl l banka hesab ndan ödenen yaz l belge Eski dilde su Utanma duygusu, hicap 8- Elektrik Bir çeflit talyan makarnas 9- Kesintilerden sonra geri kalan miktarda olan Y l n on iki bölümünden her biri 10- fiark, türkü Net kâr 11- Elginkan Toplulu u nun armatür markas Alfabemizin on beflinci harfinin okunuflu Bir tafl nmaz n üstündeki mülkiyet hakk n gösteren belge 12- Art uç spanyollar n sevinç ünlemi Japon para birimi. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Bütçede belirlenen giderlerin gelirlerden çok olmas durumu 2- ABD merkezli mikroifllemci markas Hayat arkadafl Bir geyik cinsi 3- (Tersi) Afrika da bir nehir Cüneyt adl aktörümüz Kobalt elementinin simgesi 4- Giysinin belden afla da kalan bölümü Al flveriflte durgunluk 5- Klasik Türk müzi inde bir makam kendi perdelerinden daha tiz veya pes perdelerde çalma ifli Uzakl k anlatan bir söz 6- ridyum elementinin simgesi Fransa merkezli akaryak t flirketi Ziylan Toplulu u nun ayakkab markas 7- Uluslararas Hava Tafl mac l Birli i anlam ndaki ngilizce k saltma Bir deterjan markas Gözlük ve optik aletlerin sat fl yla tan nan bir firma 9- Aral k, mesafe Ayakla çi nendi inde veya bir yere sürtüldü ünde çat pat diye patlayan bir e lence fifle i 10- Bir konuda birinin inanmas n sa lama, inand rma, kand rma Eski dilde ekmek Bir sigorta flirketi 11- y Konya y görmek deyimini tamamlay n z Peru nun internet kodu 12- Satrançta bir tafl Bal kesir in Edremit ilçesine ba l bir tatil beldesi Ö ütülerek toz durumuna getirilmifl tah l. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

5 SAYFA 5 GÜNCEL Tak marka olunca Turquality e girdi VERG REHBER Dr.VEYS SEV Fatura düzenleme ve kullanma mecburiyeti Birleflerek neler baflard lar? Bijuder üyesi 12 firma, Bijoux Turkey markal tak lar için birleflti. Bijuder, sektörün en büyük fuar MACEF e tek firma, tek marka olarak kat ld. Bijuder, en büyük sipariflini sektörün kalbi talya dan ald. Dernek, yurtd fl nda Bijoux Turkey ma azalar açacak. Amerika da bir ma aza zincirinin tedarikçisi ile de anlaflma yapmak üzereler. Bijuder, büyük meslek edindirme projesi ÖZ MEK in tak tasar m bölümü mezunlar na ifl imkan haz rl yor. Bijuder, Karaköy de tak showroom açacak. Dernek üyelerini d fla açmak için yabanc meslek odalar yla iflbirli ine bafllad. lk görüflme talya ile olacak. Bijuder, taklit mücevherat kaplamas nda kullan lan Galvano için yat r m yapt. Bijuder Ürün Denetim Kurulu ndan geçmeyen bir ürüne ne ihraç izni var, ne de fuara kat lma izni. Danimarka dan 2009 klim Konferans teklifi K ay önce Ankara da yeni görevine bafllayan Danimarka Büyükelçisi Jesper Vahr, TO Baflkan Murat Yalç ntafl ziyaret etti. Büyükelçi Vahr, Türkiye nin AB ile iliflkilerine destek vereceklerini belirterek, 2009 da Danimarka da düzenlenecek klim Konferans konusunda TO ile iflbirli i yapmak istediklerini söyledi. Danimarka n n yeni hükümetinin de Türkiye ye büyük önem verdi ini belirten Büyükelçi Jesper Vahr, Ankara da görevde bulunaca m süre zarf nda da iliflkilerin daha iyi olmas için çal flaca m dedi. Baflkan Yalç ntafl da küresel s nma iflbirli ine s cak bakt klar n belirtti. 12 bijuteri ürecisi birleflti, Bijoux Turkey markas n oluflturdu. Birlikten kuvvet do du ve Bijoux markas, devlet destekli markalaflma program Turquality e kabul edildi. SOYHAN ALPASLAN TURQUALITY ye kabul ile Bijuteri ve Aksesuarc lar Derne i ktisadi flletmesi (B JUDER) de programa kabul edilen ikinci dernek unvan n kazand. Ayr ca stanbul dan kabul edilen ilk dernek unvan n da. B JUDER, birleflerek güçlenmenin getirdi i baflar n n bir öyküsü. Bijutericiler, yani taklit mücevherat üreticileri, sat c lar, flimdi bir showroom haz rl içindeler. stanbul Karaköy deki dernek merkezinin yak nlar nda açacaklar showroomun çal flmalar sürüyor. Kurulal daha 1 y l bile olmayan derne in baflkan, ayn zamanda TO Hediyelik Eflya ve Bijuteri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Eyüp U ur. MACEF deki tek Türk markas na yo un talep MILANO da gerçeklefltirilen, dünyadan 500 firman n yer ald bijuteri fuar MACEF e Türkiye den 1 firma ve 1 marka kat ld. Bijuder, kendi markas Bijoux Turkey ile Eylül ay nda yap lan MACEF fuar nda fark yaratt. 108 metrekarelik bir stantda sergilenen Bijoux Turkey markal ürünlere ilk büyük siparifl talya dan geldi. Dünyan n tan nm fl bijuteri markalar n n bulundu u talya, Polonya, Macaristan, Romanya ve Rusya dan önemli miktarlarda talepler iletildi derne e. Rusya n n en büyük ma aza zincirlerinden biri, Bijoux Turkey markal ürünleri satmak için dernekle temaslar n hâlâ sürdürüyor. Frans zlar a Türkiye yi daha iyi tan taca m FRANSA n n yeni Büyükelçisi Bernard Emie ve beraberindeki heyet, 7 Aral k ta TO Baflkan Yalç ntafl ziyaret etti. Fransa Büyükelçili i Ekonomi ve Ticaret Müflaviri Jean-Maurice Verbois, Fransa stanbul Baflkonsoloslu u Ekonomi ve Ticaret Müflaviri François Sporrer in de kat ld ziyarette Büyükelçi, kendi döneminde lobi faaliyetlerine ve özellikle Frans zlar n Türkiye yi tan mas konusundaki çal flmalara önem verece ini belirterek, TO nun deste ini talep etti. Büyükelçi Emie, 2009 sonu 2010 bafl nda Fransa da kutlanacak, Türkiye Y l çal flmalar için de TO ya iflbirli i teklif etti. B JUDER Baflkan U ur, derne in Bijoux Turkey markas ile 2008 y l nda yurtd - fl nda ma aza açaca n söyledi. Böylece ihracat m z daha çok art raca z. Dernekte bir ürün denetim kurulu kurduk. Kural m z flu; ihracat mal bu kurulun denetiminden geçemez ise ihracat yap lamaz. Bu ürünler fuarlara kat - lamaz diye konuflan Eyüp U ur, derne in önemli giriflimleri ile ilgili bilgi verdi. talyan Ticaret Odas ve B JUDER iflbirli inde 2008 y l nda yüz yüze ikili görüflmeler düzenlenece i bilgisini veren U ur, bu görüflmelerle talya daki sat c larla Türkiye deki üreticilerin buluflturulaca n kaydetti. Her ay üyelerini çeflitli konular için biraraya toplayan, bilgilendirme toplant lar düzenleyen B JUDER, hem ngilizce hem de Türkçe olarak ç kard Bijuteri Dünyas Dergisi üzerinden bile bir çok yabanc müflterinin kendisine ulaflmas n sa lam fl durumda. U ur, B JUDER e gelen yabanc müflterilerin a rl kla özel tasar m istediklerine dikkat çekerek, Özel üretim, özel tasar m, özel el iflçili i yapabiliyoruz ve bunlar özellikle yurtd fl nda çok tercih ediliyor. Rusya, Ukrayna ve Dubai de fuarlara kat l yoruz. Pazar hedefimizi sürekli büyütüyoruz dedi. GALVANO DA GEL YOR! Hedefler aras nda bijuteri üretimin olmazsa olmazlar ndan biri olan metal kaplama, yani galvano teknolojisini Türkiye ye getirmek var. U ur, bu konuda flunlar söyledi: Kaplamada teknolojinin gerisindeyiz. Galvano tabir etti imiz metal kaplama teknolojisinde çok geriyiz de galvano kaplama teknolojisini Türkiye ye getirmifl olaca z. Bunun için stanbul da galvanocular n oldu u bir sitede yer bak yoruz. 1 milyon 500 Euro luk bir yat r m yapaca z. Orta ölçekli bir yat r m olacak. Güney Afrika, Anadolu ile de ifl yapmak istiyor Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Sobizana Mngqikana, Baflkan Yalç ntafl ziyaret etti. Türkiye deki görev süresi sona eren ve Finlandiya ya büyükelçi olarak atanan Mngqikana, Türkiye ye gelmekten çok mutlu oldu unu söyledi. Büyükelçi Mngqikana, yaln z stanbul de il Konya, Gaziantep, Bursa, Kayseri deki ifladamlar n n da yat r mlar ve ticaret konusunda Güney Afrika y düflünmeleri gerekti ine dikkat çekti. Baflkan Yalç ntafl da Türkiye nin Güney Afrika Cumhuriyeti ile iliflkilere büyük önem verdi ini kaydetti. CAZ BE ULUTAfi VERG Usul Yasas n n 229 uncu maddesinde tan m yap ld üzere Fatura, sat lan emtia veya yap lan ifl karfl l nda müflterinin borçland mebla göstermek üzere emtiay satan veya yap lan ifl karfl l nda müflterinin borçland mebla göstermek üzere emtiay satan veya ifli yapan tüccar taraf ndan müflteriye verilen ticari vesikad r. Ticari yaflamda, yasal düzenleme gere i olarak birinci ve ikinci s n f tüccarlar, kazanc basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak zorunda olan çiftçiler; Birinci ve ikinci s n f tüccarlara, Serbest meslek erbab na, Kazançlar basit usulde tespit olunan tüccarlara, Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, Vergiden muaf esnafa, Satt klar emtia veya yapt klar ifller için fatura vermek ve bunlarda da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler. Yukar da belirtilen hallerde fatura düzenlenmesi konusunda herhangi bir parasal s n rlama veya bafllang ç noktas belirlenmemifltir. Örne in bir ticari iflletmenin, iflletmesinde kullan lmak üzere bir malzeme almas veyahut da bir hizmetten yararlanmas halinde dahi yap lan bu ifl için fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Bir baflka anlat mla ticari faaliyette bulunan bir iflletmenin bir baflka ticari faaliyet sahibine bir mal satmas veyahut da hizmet sunmas halinde yap lan bu iflin faturaya ba lanmas zorunludur. Bu ba lamda bir ticari iflletmede bulunan iktisadi k ymetlerin ve ticari nitelikteki mallar n mutlak suretle fatura ile kan tlanmas gerekmektedir. Gerçekte Vergi Usul Yasas n n 171 inci maddesinde yer alan düzenleme gere i olarak bir ticari iflletmede emanet mahiyetindeki de erlerin bile kay tlarda gösterilmesi öngörülmüfl bulunmaktad r. E er bir ticari iflletmede emanet niteli inde bir varl k varsa, bu varl n emanet olarak söz konusu iflletmede bulundu u hususunu iflletme sahibinin hem kay tlar arac l ve hem de düzenlenen bir belge ile kan tlamas gerekmektedir. Ticari yaflam n en önemli belgesi olarak kabul edilen faturan n flekli ile ilgili hususlar Vergi Usul Yasas n n 230 uncu, faturan n nizam ile ilgili esaslar ise ayn yasan n 231 nci maddesinde say lmak suretiyle belirlenmifl bulunmaktad r. Bu ilkelere ayk r olarak düzenlenen faturalar n hukuki geçerlili i uygulamada tart flma konusu oldu u gibi, konuya iliflkin olarak zaman zaman idarece yap lan yönlendirmeler de uyuflmazl k konusu haline dönüflmektedir. Ticari iflletmelerin birbirlerine iflin gere i olarak fatura düzenlemeleri zorunlu olup, düzenlenecek bu faturalar n gerçek bir iflleme dayand r lmas gerekmektedir. Bu ba lamda da; Muhteviyat itibariyle yan lt c fatura, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçe e ayk r flekilde yans tan belge, Sahte fatura ise gerçek bir muamele veya durum olmad halde bunlar varm fl gibi düzenlenen belge, Olarak tan mlanmakta ve bu tür belgeleri düzenleyenlerle bu belgeleri kullananlar hapis cezas ile cezaland r lmaktad rlar. Ticari dolafl ma ç kacak olan mal için öncelikle irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle; Mal n al c ya teslim edilmek üzere sat c taraf ndan tafl nd veya tafl tt r ld hallerde sat c n n, teslim edilen mal n al c taraf ndan tafl nmas veya tafl tt r lmas halinde al c n n, tafl nan veya tafl tt r lan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve tafl tta bulundurulmas flartt r. Dolay s yla fatura üzerine sat lan mallar n teslim tarihi ve irsaliye numaras n n yaz lmas gerekmektedir. Uygulamada ayr ca irsaliyeli fatura da kullan lmaktad r. Di er yandan nihai tüketici konumundaki herhangi bir kiflinin de istemesi halinde tacirlerin fatura düzenlenmesi gerekmektedir. ÜCRETS Z KISA LANLAR Faks : ELEMAN DOKUMA, boyahane ve ara eleman olarak çal flacak, tecrübeli veya yetifltirilmek üzere, Pendik ve çevresinde oturan elemanlar al nacakt r KEND vas tas ile ürünlerimizi pazarlayacak plasiyer fi RKET M Z N; inventor program nda resim çizebilecek makine mühendisleri, makine konstrüktörleri, imalat müdürü, planlama müdürü, CNC torna, CNC iflleme merkezi, üniversal freze elamanlar na ihtiyac vard r. Ayr ca, ç rak vasf na uygun eleman da olabilir, yetifltirilip ç rak okuluna gönderilir. Maafl, sigorta, yol, yemek sosyal haklar m z mevcuttur. Hidrotam Makina, Faks: KEND bünyemizde ç kartt m z dergimizde, sat fl elemanl yapabilecek bay-bayan eleman ar yoruz ÖN MUHASEBE bilen, G.O.Pafla ve Eyüp bölgesinde ikamet eden, üniversite mezunu, referans verebilen, bayan eleman YET fit R LMEK üzere, genç eleman. Fatih, SEKRETER, grafiker, UMEL TSA Yay nevi OTO yedek parça deposunda çal flacak, askerli ini yapm fl, lise mezunu, ehliyetli AYLIK yay nlanan Sinematürk Dergisi nde görevlendirilecek, maafl, SSK, yemek karfl l grafiker ALARM, telefon santralleri ve güvenlik kamera sistemleri ile ilgili yetifltirilmek üzere, bay eleman. Ümraniye, Sultanbeyli civar uygundur DEVREN İŞYERİ ARAÇ tamir-bak m ve onar m ile benzeri iflleri yapan Limited fiirket sat l kt r ALMANYA Berlin de, sat l k, temiz Emlak ve nflaat fiirketi GAZ OSMANPAfiA Küçükköy de bulunan mobilya ma azam z sat l kt r CERRAHPAfiA T p Fakültesi karfl s nda faal Medikal B L fi M E itim Merkezi nden YTL+KDV ile ald m Kursu, KDV dahil YTL olarak devrediyorum ÇA RI Merkezi, ful donan ml, çok temiz GOSB Kocaeli, M2 aç k alan, M2 kapal alan yap lmaya müsait, güney kap s na çok yak n ifl yeri VASITA SAH B NDEN, Nissan Primera, 1998 model, 1600/6X, km, hidrolik, klima, otomatik cam, bordo, YTL EMLAK SATILIK Gökkufla evleri nde y l sonu f rsat, daire fiyat na villalar. 350 M2, 5+2, kullan ma haz r tripleks villalardan son üç tanesini çok uygun fiyatlarla sat fla sunuyoruz. Arka blok ara villa YTL, arka blok köfle villa YTL, Ön blok köfle villa YTL (Havuz kenar ) SAH B NDEN, Çorlu merkezde, anayol üzeri, ma- aza olmaya müsait, 600 M2 bodrum kat SAH B NDEN, Karabiga da, Yeni Atakent Kooperatifi, her biri 500 M2, iskanl, tapulu, müstakil villa yap lacak flekilde, denize s f r, kumlu sahil, YTL BURSA Korupark yan, 3+1, kombili, klimal, çelik kap l, bahçeli, ful eflyal SAH B NDEN, Beylikdüzü, Birlik Sanayisi nde, 20 M2, masrafs z, kaloriferli, asansörlü, ofis, YTL SAH B NDEN, Göztepe Örnek Mahallesi nde, 5 daireli bina, 600 m BURSAAlt parmak ta, 3+1, d/g sobal, çelik kap l, merkezi, flahane manzaral, ekonomik, teras kat BEYKOZ Riva da, sahibinden sat l k villa ZEYT NBURNU Gökalp Mahallesi, Olivium a 3. sokak, M2 kullan ml, giydirme cepheli, asansörlü, yang n merdivenli bina SAH B NDEN, Semprevita da Ultra lüks, 2+1 daire KOCAS NAN DA, sahibinden 4 daireli, s f r, özel yap bina, YTL EMLAK KİRALIK SAH B NDEN, Beylikdüzü BSS de, 20 M2, kaloriferli, asansörlü ofis, masrafs z, YTL/Ay KADIKÖY Misak- Milli Caddesi nde, 1.kat, 3+1, 120 M2, çift tuvaletli, antre odal, yerler tamamen fayans, kombili, Mühendislere ve Müflavirlere uygun, dairebüro, veya eflyal olarak k sa veya uzun dönemli lojman, YTL/Ay. Depozit Euro BURSA Dikkald r m da, 3+1 sobal ve d/g sobal, 2 katl müstakil bina ÇEŞİTLİ Veribir Teknoloji Hizmetleri Ltd. fiti. unvanl flirketimize ait, 1 adet kaflemiz kay pt r. Kafle son olarak tarihinde kullan lm flt r y l, kalem, ajanda, anahtarl k vb. promosyon iflleriniz özenle yap l r SIFIR yada 2. el plastik k l tesisi, PP/PE/PVC, plastik k l üretimi ve otomatik kesme, çakma, dilme, extruder hatt, 250 kg/h makine ar yoruz REFLEKT F ve yap flt r c bantlar, camplastik-seramik-karbon, yanmaz teknik kumafllar ETÜDE, derse bilgisayarl - projeksiyonlu derslik DALGIÇ Pompa Sistemleri, Derin Kuyu, Su Sondaj, Hidrofor Sistemleri, Paslanmaz Çelik Inox Depo, Yang n Dolaplar. Sistem Pompa Metal San.T c.ltd.fiti Fax: BLATA Parmak Motor Türkiye Distribütörü, Kanaça D fl Ticaret Ltd. fiti. olarak, Türkiye genelinde bayilik vermekteyiz. ÖRMETAfi- DÜZTEPE LKÖ RET M OKULLARI (Baflkale/Van): K rtasiye, kitap, giyim ihtiyac var. TUNCA fieh T CUMAL AYÇ ÇEK LKÖ RET M OKULU (Rize ye 70 km, Ardeflen e 25 km uzakl kta): Fotokopi makinesi ve datashow cihaz ihtiyac var.

6 SAYFA 6 F NANS HUKUK KÖfiES Kat Karfl l nflaat Sözleflmesi nde yükümlülükler SORU: Kat Karfl l nflaat Sözleflmesinde taraflar n yükümlülükleri nelerdir? Sözleflmenin geçerlilik flart var m d r ve bu flarta uyulmad takdirde sözleflme hukuken geçerli midir? CEVAP: Borçlar Kanunu muzun (BK) 355. maddesinde yer alan Eser Sözleflmesinin bir türü olan Kat Karfl l nflaat Sözleflmesinin taraflar ; müteahhit ve arsa sahibidir. Bu sözleflmeyle; bir taraf (müteahhit), di erinin arsas üzerinde, belli paylar n mülkiyeti karfl l nda, ba ms z bölümler infla etmek suretiyle BÜTÜNLÜK arzeden bina yapma borcu alt na girmektedir. Arsa sahibinin edim borcu; bir bölüm arsa paylar n kendisinde saklayarak di er bölümünü, müteahhidin mülkiyetine geçirmektir. Müteahhidin edim borcu ise; mülkiyetine geçecek olan arsa paylar karfl l nda, ba ms z bölümler infla etmektir. Kat karfl l inflaat sözleflmesi; eser sözleflmesi ve sat fl vaadi sözleflmesinin unsurlar n içeren karma tipli bir sözleflme olup; bu sözleflmenin, Medeni Kanun (MK) 706., BK 213., Tapu Kanunu 26. ve Noterlik Kanunu 60. maddeleri uyar nca; noterde resmi flekilde yap lmas flartt r. An lan yasa hükümlerinin öngördü ü biçimde yap lmayan sözleflmeler BK.11/1 maddesi uyar nca hukuken geçersiz olup; mahkemeler taraf ndan bu husus re sen gözetilmektedir; zira burada öngörülen flekil, sözleflmenin geçerlilik flart olup kamu düzenine iliflkindir. Ayr ca geçersiz olan bir sözleflmenin yerine getirilmesi istenemez. Ancak, Yarg tay kararlar nda (1) geçerlilik flart na uygun olmad için geçersiz olan kat karfl l inflaat sözleflmesi ne, afla daki iki halde sonradan hukuken geçerlilik tan nmaktad r; lk olarak; noterde yap lmay p, adi yaz l biçimde yap lan kat karfl l inflaat sözleflmesi geçersizse de, katlar n müteahhide sonradan tapuda devredilmesi ile, bafllang çta geçersiz olan sözleflme geçerli hale gelmekte ve art k geçersizlik ileri sürülememektedir. kinci olarak ise; noterde düzenleme biçiminde tanzim edilmemifl geçersiz sözleflme, müteahhidin taahhüt etti i edimin tamamlamas veya iflin büyük oranda ikmal edilmesiyle; geçerlilik kazanmaktad r. Edimin ifas ndan sonra, sözleflmenin geçersizli inin ileri sürülmesi, MK.2. maddesinde kabul edilen hakk n kötüye kullan lmas yasa n n ihlali niteli inde olup; böyle bir iddia, yasaca himaye görmemektedir. 1-Yarg tay Hukuk Genel Kurul E. 1997/15-146, 1997/372 K., Yarg tay 15. HD. E. 2003/1117, K. 2003/4136 K. Borç yi idin kamç s m? ANAL Z Doç.Dr. fiaduman OKUMUfi çinde bulundu umuz y l tamamlamaya az bir zaman kald. yisi ve kötüsü ile geçirdi imiz 2007 y l n n sonlar na yaklaflt m z flu günlerde, ne olacak bu ekonominin gelecek y ldaki durumu diye hep birlikte düflünmeye bafllad k. ABD de ipote e dayal konut kredisi (subprime mortgage) krizinin patlak vermesiyle de tüm gözler bu kez bankac l k sektörüne çevrildi. Ak llarda bu kez ne olacak bu bankalar n durumu? sorular gezinmeye bafllad. Gerçekte, ne olacak bu borçlular n durumu? sorusunu sormak daha yerinde herhalde. Bu aç dan Türk bankac l k sektörünün geçti imiz on ayl k özet bir de erlendirmesini yapmakta fayda var. KRED FAAL YETLER HIZLI ARTIYOR Türk bankac l k sektörü, Eylül 2007 itibariyle milyar YTL toplam varl k, 262,1 milyar YTL kredi, 336,3 milyar YTL mevduat büyüklü üne sahip 50 bankadan oluflmakta. Bankac l k ve hatta kredi sektörümüzle özdeflleyen bankalar m z n 33 adeti mevduat bankas, 13 adeti kalk nma ve yat r m bankas ve 4 adeti kat l m bankas olup, Eylül 2007 itibariyle 46 adet banka aktif olarak finansal ürün ve hizmetleri müflterilere sunmaktad r. Banka toplam varl klar n n yüzde 48,3 ü krediler, yüzde 36,6 s menkul de erler, yüzde 6,6 s nakit ve benzeri varl klar, geri kalan ise; duran ve di er varl klardan oluflmaktad r nin ikinci ve üçüncü çeyre i itibariyle, bankalar n kredi faaliyetlerinin h zla artmakta oldu unu, buna karfl n portföylerinde tuttuklar menkul de erlerinde ise neredeyse hiçbir de iflme olmad n görmekteyiz. Bu durum ilk bak flta, ticari bankalar n kendilerinden beklenen faaliyetleri yerine getirmekte olduklar izlenimini vererek sevindirici bir geliflme olarak yorumlanmal. Fakat, bankalar geçti imiz y lsonu itibariyle, 100 YTL lik mevduat n yaklafl k 72 YTL sini krediye dönüfltürebiliyorken, bu rakam Eylül 2007 sonu itibariyle yaklafl k 78 YTL ye yükselmifltir. Bu aç dan, söz konusu dönemde bankalar, fonlar n kredi piyasas na kanalize etmede önceki döneme göre daha baflar l olmufllard r. Bankac l k sektörünün ülkemiz ekonomisi içindeki pay, 2006 sonu itibariyle yüzde 86,79 olmas na karfl n, bu oran 2007 y l üçüncü çeyre i itibariyle yaklafl k yüzde 90 seviyelerinde oluflmufltur. Söz konusu orandaki bu art fl, GSMH n n beklenen yüzde 5 lik büyümenin de alt nda bir oranda büyümesinden kaynaklanmaktad r. Yukar yönlü bu art fla karfl n, bankac l k sektöründeki derinleflmenin bu y lsonu itibariyle de AB ülkeleri ortalamas n n gerisinde kalaca belirgindir. Bankalar n mevduat ve kredi rakamlar ndaki art fl, harcanabilir gelir, harcama ve tasarruf rakamlar ile birlikte de erlendirmek gerekir. En basit anlat mla, artan gelir ile birlikte tasarruf da ediliyorsa toplam mevduat artabilir ve böylece bankalar n kredi hacmi genifller ve yat r mlar artabilir. Eylül 2007 itibariyle, toplam harcanabilir gelirin yaklafl k yüzde 85 i özel kesime, kalan yüzde 15 i ise kamuya ait sonu itibariyle, özel kesim harcanabilir gelirinin yüzde 88 ini tüketime, yüzde 12 sini tasarrufa ay rm flken, bu oranlar Eylül 2007 sonu itibariyle s ras yla yüzde 83 ve yüzde 17 ye gerilemifltir. Yani, özel kesim tüketimini azaltm fl, tasarrufa yönelmifl ve sonucunda da yat r m ile tasarruf aras ndaki fark küçülmüfltür da milyon YTL lik özel kesim yat r m ve tasarruf aç, Eylül 2007 de milyon YTL ye gerileyerek, özel kesimin borçlanmalar nda daha temkinli bir yaklafl m sergilendi ini ortaya koymaktad r. TÜKET C VE KRED KARTI KRED LER Kredi pazar n n hakimi olan bankalar n kredi faaliyetleri bu anlam yla daha fazla dikkat vermeyi gerektirmekte. Geçti imiz üççeyrek süresince bankalar, 2006 y l sonu ile karfl laflt r ld nda, kredilerini nominal bazda yaklafl k yüzde 20 oran nda artt rd lar. Bu oran, 2007 y l n n ikinci ve üçüncü çeyre inde yüzde 13 civar ndayd. Rakamlara göre, bankalar n milyon YTL lik toplam kredilerinin yüzde 31 i tüketici ve kredi kartlar formundaki nakdi kredilerden oluflmakta. Dikkat edilmesi gereken nokta, geçti imiz üççeyrek boyunca toplam kredilerdeki nominal büyüme yaklafl k yüzde 20 civar nda olmas na karfl n, tüketici ve kredi kart kredilerindeki art fl n s ras yla yüzde 29 ve yüzde 27 civar nda gerçekleflmesidir. Bu art fl, Mart 2007-Eylül 2007 döneminde daha da h zland. UÇUK, KAÇIK FA Z ORANLARI Mart 2007-Eylül 2007 döneminde, ihtiyaç kredileri yüzde 31,03, 2006 y l sonu ile karfl laflt r ld nda, bu oran yüzde 43,94 e yükselmifltir. Tüketici kredileri içerisindeki en fazla art fl ise yüzde 14,75 ve yüzde 58,82 ile tüketici kredilerinde (di er) gerçekleflmifltir. Eylül 2007 de otomobil kredileri ise h z keserek, 2006 y l sonuna göre yüzde 10,20 lik bir gerileme kaydetmifltir. Yine ayn flekilde, konut kredilerinin de h z kesmifl oldu u görülmektedir. Takipteki kredilerin toplam nakdi kredilerine göre oran incelendi inde sektörde çal flanlar n günlük bazda karfl laflt klar gerçekleri rakamlarla ortaya koymak mümkün. Kredi kart kaynakl takipteki kredilerin oran n n, geçti imiz y l n yüzde 2,53 seviyelerinden Eylül 2007 de yüzde 2,21 seviyelerine gerilemesi, söz konusu dönemde kredi kart harcamalar n n önemli oranda h z kesmesi, tüketici kredilerinin h zla artmas gibi göstergelerden, kredi kart borçlar n n bir baflka borç türü ile kapat ld n do rulamaktad r. Bu durum, borçlu aç s ndan tabi ki rasyonel bir strateji. Kredi kart borcuna uygulanan faiz oranlar ayl k yüzde 2,75 den yüzde 6,65 faiz oran aras nda de iflmekte. Bu da, yüzde 38,47 ile yüzde 116,53 aras nda de iflen bileflik faize karfl l k gelmekte. Devlet tahvili y ll k getirilerin birikimli faiz baz nda yaklafl k yüzde 17 civarlar nda olufltu u ulusal piyasada, bu faiz oranlar ancak uçuk ya da kaç k faiz oranlar olarak adland r labilir. ABD de yaflanan kredi krizinin kimilerine göre yeni bafllad, kimilerine göre ise derinleflti i flimdilerde, bankalar m z n önümüzdeki y l içerisinde uluslararas piyasalardan kaynak bulma olanaklar n n devam edip etmeyece i herkes için bir soru iflaretidir. Belki de de ildir! Geçti imiz hafta, Bank of England n faiz oran n 25 baz puan indirmesi ile birlikte bankalar mortgage kredilerini neredeyse dondurdular. K sacas, krizin boyutunun ve alan n n daha da geniflleyebilece i yönünde sinyaller gelmeye bafllad. D fl konjonktürdeki olumsuzluk, ülkemiz ekonomisine ilk aflamada bankalar n yurt d fl ndan sa lad klar kredilerde daralma fleklinde karfl m za ç kabilir. Bu durum, halihaz rda sinyallerini vermekte olan ekonomik büyüme h z n daha da yavafllatacakt r. Fon bulma s k nt s na düflen bankalar ise, Av. Filiz YÜKSEL - TO HUKUK B R M stanbul Ticaret Odas ad na sahibi Yönetim Kurulu Baflkan : MURAT YALÇINTAfi Genel Yay n Koordinatörü ve Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Dr. Cengiz ERSUN Genel Yay n Yay n Yönetmeni Dan flman smail fien fiefik MEM fi Bas n Yay n ve Halkla iliflkiler fiubesi Müdürü Do an ERDO AN Haber-Araflt rma Tamer ÇERÇ Bafl Editör Dilek ÜLKER Editörler: Soyhan ALPASLAN, Emine NCE MENDEKL Cazibe ULUTAfi, Dilflah KEFL O LU, Nalan SÖYLEMEZ Foto raf-abone: Arhan ANGIN Yaz flma: Nuran ÇAPKIN STANBUL T CARET TE YAYINLANAN YAZILARIN VE MAKALELER N SORUMLULU U YAZARLARINAA TT R. TO NUN GÖRÜfiLER N ÇERMEZ. YAZI VE HABERLER, KAYNAK BEL RT LEREK KISMEN YA DA TAMAMEN KULLANILAB L R. ABONE VE REKLAM TAR FES Y ll k abone bedeli yurtiçi ve KKTC için YTL, di er ülkeler için ise posta ücreti dahil YTL dir. Abone bedeli, ticaret sicil numaras (tacirler için), ad ve adres belirtilerek T. fl Bankas stanbul Sirkeci fiubesi No lu hesaba yat r labilir. Siyah beyaz reklam tarifesi 5.00 YTL. sütun/santimdir. Renkli reklamlar n sütun/santimi YTL. dir. Yay n türü: Yerel süreli yay n. STANBUL T CARET ODASI Refladiye Cad Eminönü stanbul P.K st. Oda Tel: (pbx) Fax: (Bas n-yay n fib.) Internet: TO Ça r Merkezi: BASKI: DÜNYA SÜPER VEB OFSET A.fi. Globus Dünya Bas nevi Yüzüncü Y l Mahallesi Ba c lar- STANBUL Tel: (0212) ULUSLARARASI MAL YARDIM PROGRAMLARI Türkiye de son dönemlerde en moda terimlerden biri proje haz rlamak. Ancak moda olman n ötesinde projelerin gerçekten sorunlar iyi tespit etmifl, ilgili tüm gruplar n kat l m n içerecek flekilde, çözüm önerileri ve sonuçlar amaca uygun flekilde tasarlanmas gerekiyor. Projeler genellikle tan mlanm fl bir soruna yan t vermek ya da bu sorunun üstesinden gelmek için önerilirler. Temel sorunlar n ne oldu unu tan mlamak ve bu sorunlar aras nda neden-sonuç iliflkisini kurmak uzun vadeli çözümler aç s ndan büyük önem tafl - maktad r. Bu analizin temel amac, yaln zca sorunlar n görünen belirtilerini de il, ama ayn zamanda en temeldeki nedenlerin belirlenmesini ve proje tasar m nda yan t verilmesini sa lamakt r. Aç k ve kapsaml bir sorun tespit çal flmas, bir dizi uygun ve odaklanm fl proje hedeflerini gelifltirmek için uygun bir zemin sa lar. Bu do rultuda ilk ad m kesinlikle sorunlar n do ru bir flekilde, verilere de dayal olarak tarif edilmesidir. Sorunlar n do ru ve anlafl l r bir biçimde ifade edilmesi, çözümlerin daha iyi kurgulanmas için büyük önem tafl - maktad r. Genellikle burada düfltü ümüz yan lg, öncelikle sorun tespiti yapmadan do rudan proje faaliyetlerini planlamakt r. Bu da s k s k faaliyetlerimiz ile üzerinde durdu umuz sorunlar aras ndaki iliflkinin azalmas na neden olmaktad r. Amac ndan uzaklaflan projelere ise finansman almak oldukça güçtür. Bu do rultuda bölgesel ve sektörel bazda O UZ DEM R çal flmalar yapan KOB ler, odalar, borsalar, yerel yönetimlerin stratejik planlama sürecine de sorun analizleri ile bafllamalar ve ç kan sorunlara odakl mikro ve makro projeler haz rlamalar büyük önem tafl maktad r. Bu konuda genel olarak yapt m z hata projelerimizi ulafl lmas güç hedeflere yönelik olarak teklif etmektir. Türkiye gibi büyük bir ülkede genifl ölçekli müdahalelerin ne kadar pahal oldu unu dikkate ald m zda Avrupa Birli i, Dünya Bankas gibi kurulufllar n vermifl oldu u desteklerin büyük ölçekli müdahalelerden ziyade, dar kapsaml ama k sa vadede sonuç elde edebilece imiz flekilde programlamam z büyük önem ifade etmektedir. Zaten bir süredir sizlerle kredi/mevduat faizlerini yukar çekme e ilimine girecekler. Harcanabilir gelirin yüzde 25 ini borç ve borç faizi ödemeye ay rmak sorunda olan ülkemiz borçlusunun yükü daha da artacak. Daha az tüketim yapma ve belki de daha yüksek faiz oran ndan yeniden borçlanarak daha fazla borç alt na girme, düflük ve orta gelirlinin de iflmez kaderi olmaya devam edecek. Tabi ki; dile imiz, bu geliflmelerinin hiç birinin önümüzdeki y lda yaflanmamas. En moda terim: Proje haz rlamak paylaflt m z mali yard m programlar ile ilgili bütçelere bakt m zda, küçük bütçeli çok fazla program oldu u; finansman sa layan kurum ve kurulufllar n da bu konuda hassas oldu u dikkate al nmal d r. Bu tür programlara sunaca m z projelerin bir çok konuyu içine almaktan ziyade, bir konuya ve soruna odaklanm fl, hedefleri ve bu hedeflere ulaflmak için kullan lan araçlar iyi belirlenmifl flekilde haz rlanmas büyük önem tafl maktad r. Nitekim kurum ve kurulufllar m z n kendi içlerindeki program ve uygulamalar nda da hedeflerinin net tespit edilmesinin ne kadar önemli oldu u sürekli vurgulanmaktad r. Gelecek hafta sorunlar n tespiti ve hedeflerin belirlenmesi aras ndaki iliflkiyi inceleyece iz.

7 SAYFA 7 SEKTÖREL hracata yönelik hammadde ithalat nda KKDF bizi zorluyor hracata yönelik makine imalat nda kullan lan hammadde ithalat nda uygulanan KKDF demir çelik üreticilerini zorluyor. stanbul Ticaret Odas ( TO) Meclis Üyesi Yüksel Göktürk, KKDF nin kald r lmas ile d fl ticaret aç n 3-4 milyar dolar azaltabiliriz dedi. NALAN SÖYLEMEZ TÜRK YE DE d fl ticaret aç n n üçte biri makine ithalat ndan kaynaklan yor. 16 milyar dolarl k makine ithalat na karfl l k, 5.5 milyar dolarl k makine ihraç edilmifl diyen stanbul Ticaret Odas ( TO) Meclis Üyesi Yüksel Göktürk, demir çelik sektörünün bu konudaki önemine vurgu yapt. Ülkemizdeki malzeme eksikli ine dikkat çeken Göktürk, özellikle paslanmaz çelik ve a r sanayide kullan lan özel çeliklerin Türkiye de üretilmedi ini söyledi. KKDF KALDIRILMALI Göktürk, Türkiye de üretilmeyen bir ürünü getirmek istediklerinde mal gümrükten çekmenin çok zaman ald n belirterek flu aç klamay yapt : Devletin bu konuda vergi koymak yerine kolayl k sa lamas laz m. Bu nedenle ihracata yönelik, makine imalat nda kullan lan hammadde ithalat nda KKDF kald r lmal. Bu hem makine imalat n hem de ihracat art racakt r. Devlet belki ithalat çok teflvik etmemek için bunu yap yor. Ama Türkiye de üretimi olmayan mamulden KKDF nin kald r lmas ile d fl ticaret aç ndaki 3-4 milyar dolar n kurtar labilece ine inan yorum. 5.5 milyar dolarl k makine ihracat 7-8 milyar dolara ç kabilir. Ayr ca Türkiye de paslanmaz çelik üretimi olmad n da söyleyen Göktürk, Paslanmaz çeli in ithalat ndan bir kayb m z yok kar m z var. Çünkü paslanmaz çelikten üretilen mamul ihraç ediliyor. Bir k sm da iç piyasada Faiz ve enflasyon dengesi sa lanmal Demir çelik sektörünün bir baflka sorunu da finans. Geliflmifl ülkelerde enflasyon oran yüzde 1 ile 4 Pahal enerji maliyeti art r yor Bir çok firman n iç piyasan n alt nda fiyata ihracat yapt n iddia eden Yüksel Göktürk, Baz firmalar ihracat fiyatlar n iç piyasa fiyatlar n n alt nda tutuyorlar. Türkiye de daha karl sat fl yap yorlar. ç piyasay düflük tutmak aras nda, faiz oranlar da yüzde 4 civar nda. Türkiye de ise yüzde 9-10 seviyelerindeki enflasyona karfl l k, faiz yüzde 20 lerde. Yüksel Göktürk e göre bu durum d fl ticaret aç ndaki en büyük tehlike. istemiyorlar dedi. Göktürk, ayr ca enerjinin pahal olufluna da de inerek flunlar söyledi: Enerjinin Türkiye de üretim maliyetlerindeki yükü çok fazla. Neredeyse hammaddenin üçte birine yak n. Çal flan eleman kadar maliyet getiriyor. sat l yor. Aksi halde halk m z yabanc ürün sat n almak zorunda kalacak dedi. Sanayi ülkesi olma yolunda ilerleyen Türkiye nin demir çelik ihtiyac çok fazla. Demir çelik ürünlerinin ihracat tar m ürünlerinden befl kat daha büyük. Demir çeli in kullan lmad sektör neredeyse yok. A r sanayide ve makine sektöründe temel hammadde demir çelik. Otomotiv, beyaz eflya ve inflaat sektörlerinin de en önemli hammaddesi. Demir çelikteki en önemli rakiplerimiz ise Rusya, Ukrayna ve Çin. Romanya onlar takip ediyor. Ancak Türkiye Avrupa ile entegrasyonda bu ülkelerden daha avantajl. PEfi N VERG YÜK Peflin verginin firmalara özellikle de küçük iflletmelere çok büyük yük getirdi ini, sa l kl beyanname verilmesini engelledi ini aktaran Göktürk, Her üç ayda bir peflin vergi ödüyoruz. Bir önceki y l n vergisini kapad ktan k sa süre sonra, 2008 in ilk üç ay n n vergisini verece- iz. Bu firmalara çok büyük külfet getiriyor ve zaman kayb na neden oluyor. Kar m zarar m etti imiz belli de il. Alt ay vadeli mal getiriyoruz, dövizin yükselifline göre mal stok bildirimi yap yoruz. Kâr etmifl görünüyoruz ve peflin vergi veriyoruz. Alt ay sonra mal satt m zda döviz düflüyor ve sat fltan zarar ediyoruz. Benim önerim bu verginin tamamen kald r lmas ya da alt ayda bire indirilmesi fleklinde konufltu Yüksel Göktürk Kredi faizleri çok yüksek Yat r m amaçl kredi kullanmak isteyen demir çelik firmalar OSB de olmad klar için düflük faizli kredi alam yor. Halen yüzde faizle kredi çektiklerini söyleyen Yüksel Göktürk, Avrupal yüzde befl faizle kredi al yor. Daha ifle bafllarken yüzde 15 eksideyiz. Ayn kalitede mal ayn paraya satabilmek için yüzde 15 daha ucuza üretmemiz gerek. Küresel rekabete ayak uydurman n en iyi yöntemlerinden biri de sektörel anlamda devlet deste ini ortaya koymak. Ülkemizde flu anda uygulanan bölgesel teflviklerin yan s ra sektörel teflviklere de ihtiyaç var. Sanayimizin temel hammaddesini oluflturan demir çelik sektörü de bu destekten yararlanmal aç klamas n yapt. Sanal ortamda hukuk zor ifl STANBUL Ticaret Odas n n ( TO) 11 Aral k ta düzenledi i Elektronik Ticarette Hukuksal Sorunlar Paneli nde; Türkiye de nternet alan nda meydana gelen geliflmeler, biliflim suçlar n n genel de erlendirilmesi, biliflim hukukundaki geliflmeler ve uygulamaya yans malar, e-ticarette kimlik do rulama problemleri uzmanlar taraf ndan ele al nd. Aç fl konuflmas n yapan TO Genel Sekreter Yard mc s Kenan Öztekin, ifl dünyas n belli kanallara yönlendirirken gerekli destekleri de sa lamak gerekti ini, bir baflka ifade ile TO üyelerini e- ticarete teflvik ederken bu iflin mali, hukuki, Kenan yönünü, güvenlik veya Öztekin tüketici aya n unutmamak gerekti ini söyledi. YASALAR YETERS Z KALIYOR TO olarak 2007 içinde e-ticaret ile ilgili Elektronik Ticarette Hukuksal Sorunlar Paneli, stanbul Ticaret Odas nda yap ld. bir dizi çal flma yapt klar na iflaret eden Öztekin, Mevcut kanunlar n yetersiz kald durumlar n bafl nda e-ticaret ifllemleri geliyor. Bu alandaki standartlar n n oluflturulmam fl ve konunun s n rlar n n aç kça belirlenmemifl olmas kar fl kl a yol aç yor dedi. Panelin oturum baflkan olan Y ld z Teknik Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. brahim K rcova ise e-ticaretin h zla de iflen, kabuk de ifltiren, kurallar çok olan bir ticaret flekli oldu unu hat rlatarak, flu örne i verdi: nternet te hukuki düzenleme de problemi çözemeyecek. Son olarak bir perakende firmas n karalayan e- mailler ç gibi büyüdü. Firman n sat fllar düfltü. Firma, aç lan hukuki davay bir y l sonra kazand ve gazeteler yoluyla kendini aklamaya gitti. Aradan uzun bir zaman geçti i için tüketici, firman n hangi konuda kendini aklamaya çal flt n hat rlamad bile. Görüyorsunuz ki, nternet te olan biteni hukuksal alanda düzenlemek oldukça zor. Öte yandan, Bilkent Üniversitesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akgül nternet in bir yaflam biçimi oldu unu anlatt. stanbul Barosu Biliflim Hukuku Merkezi Baflkan Avukat Mete Teveto lu iflin hukuki boyutlar n ; stanbul Ticaret Üniversitesi Bilgi Güvenli i Araflt rma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çetin Kaya Koç da e-ticarette kimlik do rulama problemi ile ilgili bilgileri aktard. CAZ BE ULUTAfi PERSPEKT F Dr. CAN GÜRLESEL 2007 y l n n üçüncü çeyre inde ekonomik büyüme yüzde 2 ile 2001 krizi sonras nda gerçekleflen en zay f büyüme performans oldu. Enflasyon ise ayn dönemde yeniden yükselmeye bafllad. Kas m ay sonu itibari ile tüketici fiyatlar yüzde 8.40 a ulaflt. Son ekonomik büyüme ve enflasyon verileri ile flu sonuçlara ulaflmak mümkün mü? a. Sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel koflulu fiyat istikrar d r. Enflasyonun artt dönemde ekonomik büyüme performans da zay flar. b krizi sonras nda fiyat istikrar na yaklaflarak sürdürülebilir büyüme sürecine giriyorduk, acaba bu süreçten ç kmaya m bafllad k? Türkiye ekonomisinin uzun vadeli büyüme potansiyelinin hayata geçirilebilmesi için yukar daki sonuçlar n iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Buna göre yap lacak analizin temel sonucu flu olacakt r. Türkiye henüz kal c fiyat istikrar na ulaflamam flt r ve bu nedenle sürdürülebilir büyüme sürecine de henüz tam olarak girememifltir y l ndan 2007 y l sonuna kadar 6 y ll k bir ekonomik iyileflme süreci geride kalmaktad r. Bu süre, ekonomi politikalar aç s ndan k sa bir süre de ildir. 6 y l içinde önemli ekonomik baflar lar elde edilmifl olmas na ra men nihai hedef olan kal c fiyat istikrar ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye henüz ulafl lamam flt r ve 2007 y llar nda bu konuda önemli patinajlar yapt m z da kabul etmek gerekmektedir. Enflasyon ve büyüme konusunda hedefe halen ulafl lamam fl olmas arkas ndaki en önemli neden iktisat politikalar aras ndaki zaman uyumsuzlu udur. Daha aç k ifadesi ile fiyat istikrar için uygulanan para politikalar ile maliye politikalar n n k smen uyumlu olmas, ancak ve maalesef yap sal reformlardaki zamanlama uyumsuzlu udur. Fiyat istikrar için uygulanan do ru para politikalar n n ekonomi ve iflletmeler üzerinde yaratt d flsal (olumsuz) etkileri dengeleyecek olan yap sal reformlar ve bunlar n sonuçlar d r. Yap sal reformlar ekonominin ve iflletmelerin Büyüme ve enflasyon ne söylüyor? (kamu mali yüklerinin azalt lmas ile) rekabet gücünü artt rarak, hem ekonomik büyümeye ivme kazand racak, hem de de er kazanan YTL nin karfl s nda iflletmelerin rekabet gücünü art racakt r. Hem de Merkez Bankas n n enflasyon ile mücadelesi için daha uygun ekonomik koflullar yaratm fl olacakt r. Yap sal reformlar geciktikçe ortaya ç kan olumsuz etkiler karfl s nda talepler nedense yap sal reformlar n h zland r lmas yerine, fiyat istikrar na yönelik uygulanan politikalar n da yavafllat lmas ve gevfletilmesi olmaktad r. (Faizlerin h zla indirilmesi) 2002 sonras uygulanan ekonomi politikalar sonras nda 2006 ve 2007 y llar nda hükümetin de içine girilen patinajda önemli sorumluluklar bulunmaktad r y l bafl ndan itibaren Merkez Bankas baflkan de iflimi ile bafllayan süreçteki yaklafl m ve yap sal reformlardan sorumlu hükümet üyelerinin gecikmeyi örtmek için Merkez Bankas na yönelik elefltirileri politika sürecini olumsuz etkilemifltir. Yap sal reformlardaki gecikmenin enflasyon üzerindeki do rudan etkisi ise 2007 y l n n ikinci yar s nda ortaya ç kmaktad r. Zorunlu kamu fiyat ve vergi ayarlamalar ile tüketici enflasyonu yükselmektedir. Tüm bu koflullar alt nda Merkez Bankas n n uygulad para ve faiz politikas da ekonominin yavafllamas na yol açmaktad r y l n n ikinci yar s ndan itibaren ekonomik faaliyetler gözle görülür flekilde yavafllam flt r. Son söz: Türkiye fiyat istikrar na henüz ulaflamam flt r. Bu nedenle sürdürülebilir büyüme sürecine de girememifltir. Yavafllayan ekonominin tekrar canland r lmas fiyat istikrar hedefine olan ba l l k ile sa lanabilir. Bunun için para politikalar ile birlikte yap sal reformlar mutlaka h zland r lmal ve mali disiplin ile birlikte tüm politikalar aras nda zamanlama uyumu sa lanmal d r. Fiyat istikrar na yaklaflt kça ekonomi yeniden daha h zl büyüyecektir. Fiyat istikrar hedefinin gevfletilmesi ve yap sal reformlar n geciktirilmesi ise gerçek s k nt iflaretleri olacakt r. Büyümeyi biliflim yat r mlar tetikler STANBUL Ticaret Odas ( TO) Baflkan Murat Yalç ntafl, sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli olmas için Türkiye nin biliflim alan na ciddi anlamda yat r m yapmas gerekti ini bildirdi. Biliflim Sanayicileri Derne i (TÜB SAD) ve Biliflim Sektörü Derne inin (TÜB DER) iflbirli inde Kanal Vizyon 08 Konferans düzenlendi. Konferansta, sektörün da- t m kanal nda faaliyet gösteren firmalar n, de iflen rekabet koflullar nda varl klar n güçlenerek sürdürmelerine olanak verecek yeni ifl modelleri tart fl ld, çözüm önerileri sunuldu. Konferans n aç l fl nda konuflan Yalç ntafl, e er Türkiye de gelir, istihdam, verimlilik art fl ve yüksek katma de erden bahsedilmek isteniyorsa biliflimin konuflulmas gerekti ini kaydetti. Yalç ntafl, Ama e er uzun vadeli düflünüyorsak, sürdürülebilir büyüme uzun vadeli olsun diyorsak, büyümeyi tetikleyici tedbirler almak istiyorsak Türkiye nin biliflim alan na ciddi anlamda yat r m yapmas laz m... dedi. Türkiye nin yerel katma de er eksikli i bulundu una, sürdürülebilir büyüme için sanayi ve hizmet üretiminde yerel katma de erin art r lmas gerekti ine dikkati çeken Yalç ntafl, 2020 y l nda Türkiye de yafl grubunun bask n olaca n, dolay s yla bu yafl grubuna flimdiden yat r m yap lmas gerekti- ini anlatt. TÜB SAD Baflkan Tu rul Tekbulut da, biliflimin çok h zl geliflen ve de iflen bir sektör oldu unu belirterek, perakende sektörüne h zl girifl yapan oyuncularla birlikte sektörün çok daha genifl bir kesimin ilgi alan na girdi ini söyledi.

8 SAYFA 8 KENT YAfiAM flte stanbul un metropol plan SOYHAN ALPASLAN STANBUL Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasar m Merkezi ( MP) Proje Yürütücüsü Prof. Hüseyin Kaptan, onay sürecinde olan stanbul Çevre Düzeni Plan n n ifl dünyas n ilgilendiren yönlerini, ilk kez stanbul Ticaret e aktard. flte Prof. Kaptan la yapt m z röportaj: stanbul, tüccar ve sanayici yerleflimi için gelece e nas l haz rlan yor? stanbul gibi metropoller, sanayi geliflimleri belli bir büyüklü e ulaflt ktan sonra ticaret ve hizmetler sektörüne do ru dönüflüm geçiriyorlar. Bu süreci geçiren Londra, Paris, Tokyo, Barcelona gibi örnekler var. stanbul, ekonomik, ekolojik, sosyolojik dönüflüm yaflayacak. Her fley planlar dahilinde olacak. Tüccar nerede sat fl yapaca n, nerede imalat yapaca n bilecek. Peki imalatç nereye gidecek? TO Meslek Komitelerinin yeni yer talepleri var m MP den? fiu an stanbul da sanayi yat r m talepleri, büyük ifl bölgeleri kurma talepleri devam ediyor olsa da art k yer kalmad. Hayat n bitti i bir yerde sanayinin, imalatç n n ifli olmayacakt r. Sanayici art k nerede sanayi kuruluflu yapaca n bilecek. stanbul eflik s n rlar n aflt. Yani su havzalar n n, tar m alanlar n n s n rlar afl ld. Yaflam n vazgeçilmez gerçekleri var. Su birinci gerçek. Istranca da, Düzce de eflikler var. Bu eflikler de stanbul u ilgilendiriyor. Tüccar toplam yerleflim için ne kadar bir alan talep ediyor? Yaln zca TO meslek komitelerinden gelen yaklafl k 6 bin hektarl k bir alan talebi var. Ayr ca yine çeflitli meslek mensuplar ndan MP ye gelen 4 bin hektarl k bir alan talebi bulunuyor. En az 10 bin hektar yani STANBUL ARTIK B TT 10 bin hektarl k toprak talebi için stanbul da yer var m? Hay r yok. Tabii stanbul Türkiye ekonomisinin kalbi. Ama ekolojiyi kaybediyorsak, ekonomi de kaybedecektir. Bu nedenle daha gerçekçi planlara ihtiyac m z var. Dünyan n geliflmifl ülkeleri bu ifli nas l planlad ysa, biz de öyle planl yoruz. Ama stanbullu yat r mc, imalatç adres istiyor.. Türkiye büyük bir co rafya ve yat r m, imalat yapacak bir çok ilimiz mevcut. stanbul bitti. fiehir içinde kalan bir çok sanayi alan da tafl nmak, art k dönüflmek zorunda. Sanayi, stanbul içinde nas l bir dönüflüm yaflayacak? fiehir içindeki sanayi; kültür, sanat alan na, hizmet sektörü alanlar na dönüflecek. Metropolün içindeki sanayi, imalatç baflka yerlere tafl nacak. Bunlar n boflaltt yerler hizmet alanlar na dönüflecek. Tabii, kente bakan, kenti onaran imalat alanlar kentin içinde olabilecek. Dönüflüm alanlar ndan birkaç örnek verir misiniz? Maltepe Sanayi Bölgesi, Bayrampafla ve Topkap daki sanayi alanlar desantralize edilecek. Buralardan boflalan sanayinin yerine M A lar, yani Pendik, Ambarl, Gümüflyaka ifl dünyas n n yeni adresleri olacak. Silivri ve Selimpafla aras nda 3 üncü havaalan yap l yor. Teknopark ve ihtisas hastaneleri De irmenköy de olacak. At k bertaraf tesisi için belediyelerle pazarl klar sürüyor. Had mköy ileri teknoloji a rl kl dev bir ticaret üssü olmaya haz rlan yor. Teknopark Tekirda De irmenköy e yap lacak MP Proje Yürütücüsü Prof. Hüseyin Kaptan, uzun süredir gündemde olan Teknopark n yeri konusunda da net aç klamalar yapt : Bugünkü durumda mera ve tar m alan olarak belirlenmifl merkezi ifl alanlar kurulacak. Seyrantepe sanayi bölgesinden, Ka thane deki sanayi bölgesine kadar alan dönüflümü gerçeklefltirilecek. Gaziosmanpafla da, sanayiden merkeze dönüflüm için özel proje alanlar yap lacak. Burada orta yo unlukta ticaret ve hizmetler sektörü geliflecek. Haydarpafla Liman n n yeri ne olacak? Gar, üniversiteler, Selimiye K fllas gibi tarihi doku oldu u gibi korunarak, sergi salonlar, müzeler gibi kültürel kullan ma aç lacak. Liman n yükü ise Diliskelesi ve Ambarl Limanlar na aktar lacak. Tarihi Yar mada daki iflyerleri tafl nacak m? Plan kapsam nda ne öneriliyorsa, o olacak. flyerleri kitelli ye gitmek isteyecekler. Çünkü gittikleri yerde dünya ile entegre olacaklar. Bu nas l olacak? Baflakflehir Kent Merkezi Özel Proje alan ile kitelli Organize Sanayi, dünya ile entegre olacak. Bu bölge 700 bin kiflinin tüm hizmet ihtiyaçlar n karfl layacak hale gelecek. kitelli Organize Sanayi Bölgesi nin hemen kuzeyinde yer alacak özel proje alan ile bölge dünyaya aç lacak. Mevcut endüstri ve teknolojiaraflt rma a rl kl olarak geliflecek buras. Büyük bir ticaret çekim alan için çal flmalar sürüyor. kitelli de yeni sa l k bulunan Tekirda n De irmenköy bölgesindeki 810 hektarl k alan yüzde 70 yeflil alan miktar korunarak bir teknoloji üssüne dönüflecek. Araflt rma, gelifltirme, e itim, hizmet birimi olacak buras. Ayn bölgede ihtisas hastaneleri, yer alacak. Bu bölge büyük bir kompleks olarak düzenleniyor. Bunlar için 810 ve 750 hektarl k alanlar ayr ld. Üniversite ve sanayinin iç içe yaflayaca alan bilime hizmet verecek. Gümüflyaka lojistikliman özel projesi Prof. Kaptan, Silivri Gümüflyaka da büyük bir lojistik merkez olaca n söyledi. Prof. Kaptan, Naz m mar Plan nda bu merkezi demiryoluna Marmaray a, Çorlu Havaliman na, stanbul un ulafl m sistemine entegre üniversiteleri olacak. Burada rayl sistemler, karayolu, deniz yolu ve Marmara Bölgesi nin en büyük havaliman projesi yer al yor. Bu bölge büyük bir merkez olacak. Anadolu yakas nda durum nedir? Anadolu yakas n n güçlü çekim merkezi olan Kartal, stanbul un önemli ofis ve konut merkezlerinden biri olmaya haz rlan yor. Büyük bir yat liman yap l yor Kartal da. Tuzla n n E-5 karayolu, güneyinden bafllayarak sanayi alanlar ticaret hizmet alanlar na dönüflüyor. Desatralize edilecek sanayi, Tuzla OSB ye tafl nacak. Kartal k y kesimi dönüflüm projesi kapsam nda, 100 e yak n fabrika bölgeyi bofllatacak, bin yatl k marina yap lacak ve bölgede yüzlerce konut üretilecek. Dudullu, Ümraniye bölgesindeki sanayi yap laflmalar, organize sanayi bölgeleri bulunduklar yerlerden uzaklaflmak zorunda kalacak. Gebze ve Tuzla ya tafl nacaklar. Su havzalar n n üzerleri temizlenecek. Örneklerden biri MES. MES Sanayi Sitesi maalesef bulundu u yerden tafl nmak zorunda. Avrupa yakas n n lojistik merkezi neresi olacak? Had mköy olacak K raç da Had mköy ve Büyükçekmece kavflaklar aras nda sanayi tesislerinin kümelendi i bölge doygunlaflt r lacak sanayi alanlar ndan biri olacak. Buras Prof. Hüseyin Kaptan edece iz. Ankara dan ç kan biri rayl sistemle ve bir kaç aktarmayla Gümüflyaka ya gelebilecek. Karayolu ba lant lar n da kuvvetlendirece iz. Ayr ca Selimpafla-Silivri aras nda yap lacak havaliman da çok önemli diye konufltu. stanbul un fuar ihtiyac için MP ne yapt? Prof. Hüseyin Kaptan, stanbul un büyük bir fuar alan na duydu u ihtiyac n fark nda olduklar n belirterek, flöyle konufltu: Buna göre flu plan yapt k y l nda resmen Avc lar Firuzköy Fuar alan olarak planlanan alan asl na uygun hizmet edecek. Toplam nda 732 hektarl k bir alan fuarc l k için hizmet verecek. Ayr ca K nal kavfla n n kenar ndaki 521 hektarl k bir alan da fuar, rekreasyon, turizm alan olarak belirlendi. Sebze, meyve, g da, bal k halleri tafl n yor Prof. Kaptan: Sebze, meyve ve g da gibi toptanc halleri k sa bir zamanda yeni yerlerine gidecek. Adresleri Had mköy. Bal k halini yeni yeri ise Gürp nar da olacak. Bir çok g da ürününün birada sat ld entegre toptanc halleri ise Sabiha Gökçen Havaliman n n yan nda olacak. Havaliman birkaç ay sonra iki uça n ayn anda inifl-kalk fl yapabilece i düzeye getirilecek. ileri teknolojili üretim alanlar olacak. Avrupa yakas n n uzun süre tek yük liman olarak Ambarl n n hizmet vermesini planlad k. Liman kent içine uzanan ulafl m akslar an entegre olacak. Had mköy sanayi bölgesine rayl sistem ile ba lanacak Ambarl liman roro ve ro-la tafl mac nda da önemini koruyacak. Haydarpafla liman n n baz fonksiyonlar Ambarl liman na tafl nacak. Ambarl daki sanayi ise Marmara Ere lisi ndeki eski NATO liman na tafl nacak. stanbul un yo un sanayi bölgelerinden kitelli, Halkal ve çevresinin durumu nedir? Yüksek oranda sanayi,k smen konut ve ofis yo unluklu olan Yenibosna-Güneflli, Halkal, kitelli, Atatürk Havaliman aks, hizmet sektörüne dönüflecek. Uluslararas iliflkilerin yo unlaflt -, finans n tercih bölgesi ve özel sektörün karar alma merkezi olabilecek bir aks olacak. Sizce stanbul için sivil toplum örgütleri ve TO hangi çal flmalar yapabilir? TO dünyada efli benzeri olmayan bir projeye imza atabilir. TO, Eminönü bölgesindeki hanlar n restorasyonunu yapabilir. Hanlar n as l ifllevlerini kazand racak böyle bir proje bile tek bafl na inan lmaz bir hazinenin gün fl na ç kmas na, bölgeye çok say da turist çekilmesine zemin haz rlayacakt r. GÖRÜfi BRAH M YARIfi Bütün yaz lan dramlar n Hamlet ten bir parça tafl d söylenir. Çünkü o öylesine bir baflyap tt r ki, insana iliflkin bütün duygular ele alan, didik didik eden bir ustan n elinden ç km flt r. Hiç düflündünüz mü acaba, Türk insan için böylesine bir baflyap t var m d r diye? Evet vard r, Hazreti Mevlana n n söyledi i ve Hüsamettin Çelebi nin yazd Mesnevi böyle bir eserdir. Derin izler b rakm flt r, toplumumuzun sinesinde. Öyle ki birçok dinledi iniz hikayenin ayn s n Mesnevi de okursunuz. Birçok f kraya, deyime, nükteye de Mesnevi de rastlamak mümkündür. Hiç flüphesiz Mevlana için yüzlerce söylenecek söz vard r. Öncelikle o aflk n sultan d r. Sevmenin ve sevilmenin kutlu sembolüdür. Ve bunun yan nda da insanl k ailesine yüzy llar boyu istifade edebilece i bir eser b rakm flt r. Fakat günümüzde insanl k için böylesine önemli bir de er tehdit alt ndad r. Bunu kim söylüyor? UNESCO söylüyor. Bizden birisi söylese ciddiye al nm yor da o yüzden vurgu yapt m. Herkes adeta kendi Mevlana s n üretmifltir ve özünden ba lam ndan kopartarak, ifline gelen taraf ile ilgilenir hale gelmifltir. Herkesin onda ve eserinde arad n bulmas evrenselli ine iflarettir. Tamam da herkes arad n buluyor diye iflin özü, anlam ve kendisi nedir diye merak da etmeleri gerekmez mi? Sadece tennure leri giyinip bir ku u gibi süzülen semazenleri izleyerek ney sesini dinleyip transa geçmek iflin ne kadar n karfl lar? Mevlevili e iliflkin tüm unsurlar, çile ç karma, sema etme, ibadet, musiki ve daha yüzlerce fley do ru alg lanm fl m d r? Hayat n Mevlevilikle ilgili araflt rmalarla geçiren merhum bestekâr Cinuçen Tanr korur un de erli eflleri Bahrihüda Tanr korur un ilginç saptamalar var. Mevlevilik kaybolma riski tafl yor Bahrihüda Han m, öncelikle Mevlevili in bir folklor ve turizm motifi olarak ön plana ç kart ld n ve medya arac l yla da içeri i boflalt lm fl ve bir Mevlevilikle karfl karfl ya gelindi ini belirtiyor. Bu konuyu dert edinen kurum ise UNESCO. UNESCO, Mevlevili in kaybolma riski tafl d n söyleyerek onu koruma yoluna gitmifl. Bu konuda Bahrihüda Han m n çal flmalar na baflvurmufl. Ülkemizin konuflurken mangalda kül b rakmayan fikir cengaverleri, entelektüelleri, kültür kurumlar fark nda m s n z acaba, ülkenize ait bir de er kaybolma riski tafl d için onu siz de il de baflka birileri sizin ad n za koruyor. Diyeceksiniz ki, Mevlana ve Mevlevilik, bütün insanl n ortak de eri de il midir? Bu yüzden elbette UNESCO koruyabilir, zaten bu kurumun misyonu bu. Hay r efendim, söylemeye çal flt m o de il. Yani siz Mevlevili in içini o kadar boflaltt n z ve o kadar suland rd n z ki, ifl hiç de sizin tahmin etmedi iniz bir yere do ru gitti. Türklere ait olan bu tasavvufî ekolü kitlelere sevdirmek ad na hiçbir tavizden kaçmad k. nsanlar sevsin ve turizmimize de katk sa las n diye ç rp n p durduk. fiimdi gelinen nokta tam bir fecaattir. Art k kim sema ederse etsin. Biz koruyamad k, ülkemizdeki hassas dengelerden dolay gerçe ini tam ifade edemedik. UNESCO bizden ak ll ç kt ve koruma alt na al yor. Bahrihüda Han m, asl nda seman n gerçek olarak yap ld nda insanlara çok s k c gelebilece ini de söylüyor. Öyle ki dört selamdan oluflan Ayin, yine ney a rl kl bir hanende grubu ile gerçekleflebiliyor. Telli çalg bile ancak bir tane bulunabiliyormufl. Yani iflin do rusu Mevlevilik kufla çevrilmifl. Bahrihüda Han m da bundan büyük üzüntü duyuyor. Tabi gerçek Mevleviler de Emlakç lar s k nt lar n TO da dile getirdi STANBUL Ticaret Odas 73 No lu Emlak Müflavirleri Komitesi 6 Aral k 2007 tarihinde, sektörün sorunlar n n tart fl ld bir zümre toplant s gerçeklefltirdi. Toplant n n Oturum Baflkanl n 73 No lu Emlak Müflavirleri Komitesi Baflkan ve Meclis Üyesi Azmi Zeki Sar bay yapt. Konuflmac lar n sorunlar n anlatt ve TO dan neler beklediklerini ifade etti i toplant da, genel hatlar yla mesleklerinde bir tarifelerinin olmad, kay td fl l k ve TO nun verdi i sertifikayla ilgili konulardaki s k nt lar n dile getirdiler. Bunun üzerine Komite Baflkan ve Meclis Üyesi Sar bay, Sanayi Ticaret Bakanl Tebli i için birtak m bilim adamlar ndan bilgi ald k. Bakanl a gittik. Di er illerden Komite Baflkanlar yla toplant yapt k. Umar z yeni bakan yeniden düzenlemeyi yürürlü e koyar. TO olarak e itime önem veriyoruz. Emlak müflavirli inde bilirkiflilerin e itimini çok önemsiyoruz dedi. 73 No lu Emlak Müflavirleri Komitesi ve Meclis Üyesi Ulvi Özcan ise kendilerinin de di er üyeler gibi ma dur oldu unu belirterek, tebli için çok ciddi bir çal flma yapt klar n, ancak sonuç alamad klar n dile getirdi.

9 Bedava kömür e biz de dahil olal m SAYFA 9 SEKTÖREL EKONOM VE POL T KA Prof. Dr. ERDO AN ALK N Kriz geliyor mu, gelecek mi? 60 No lu Odun, Kömür ve Maden Kömürü Komitesi önerdi: Fakir fukaraya da t lan kömürler, illa da t lacaksa bu seneden itibaren meslektafllar m z taraf ndan da t ls n. D LfiAH KEFL O LU TO 60 No lu Odun, Kömür ve Maden Kömürü Komitesi 10 Aral k ta sektörün sorunlar n n tart fl ld bir zümre toplant s gerçeklefltirildi. Toplant n n oturum baflkanl n Erol Temizkano lu Komite Baflkan Erol Temizkano lu yapt. flte görüfller: Meclis Üyesi Ali Sinan Safi: stanbul da kömür iflini yapmak oldukça zorlaflt. Esnaf kömür iflini ek ifl olarak yapmaya bafllad. Do algaz gelmeyen ilçe kalmad. Bir de bedava kömür da t l yor. Bunlara karfl l k bizim de yapt m z çal flmalar var. Yiyecek, içecek gibi s hhi malzeme ile kömür sat fl yasaklanmas n sa lad k. Kömür ithalat s ras nda gümrüklerde uygulanan fazla mesai ile alakal çal flma yapt k ama bir netice alamad k. Çevre katk pay konusunda görüfl bildirdik fakat herhangi bir sonuca varamad k. Di er bir konu ise, kömür torbalar nda her firman n taahhüt etti i de erler üzerinden kendisi mesul olsun diye Oda olarak itiraz ettik. fiu an kömür torbalar n n STANBUL Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, bir dünya markas oluflturman n sadece üretimden gelen güce dayanmad n belirterek, Marka olmak için imaj, özellikle de ülke imaj laz md r dedi. 4. KOB ler ve Verimlilik Kongresi nin 7 Aral k ta gerçeklefltirilen aç l fl nda konuflan Yalç ntafl, KOB lerin, üretim ve istihdama sa lad klar önemli katma de erlerle, Türkiye ekonomisinin en faal ve gündemde olan unsuru olduklar n ifade ederek, Türkiye nin karfl karfl ya oldu u istihdam, bölgeleraras dengeli kalk nma ve esnek üretim gibi üstünde her firman n kendi limiti yaz yor. Hükümetin, gerek valilikler vas tas ile gerekse belediyeler vas - tas yla da tt bedava kömürler bizi sektör olarak rahats z ediyor. Neden kömür bu denli yard m malzemesi olarak alg lan yor. Biz TO nun çal flma program na da kömürlerin kupon karfl l da t lmas konusunu ekledik. Kömürcülerinde bu da t m ifline dahil edilmesi ve ücretsiz kömür olarak ya da piyasada sat lan kömürler vatandafla alternatif olarak sunulmal. TÜ Maden Fakültesi Prof. Dr. Güven Önal: Türkiye de kömür iflletmeleri banka borçlar yla ayakta duruyor. Ayr ca mangal kömürü de çok de erlidir, uzun süre yanar. Rusya kömürü kullan p do algaz satar. Kömürden üretilen elektrik ucuzdur. Prof. Dr. Güven Ünal, sektör temsilcilerinin yapabileceklerini flöyle s ralad : Rekabet Kurumu na gitmek, Enerji Bakanl na üretti imiz kömürü vermek, kömürü baflka alanlarda kullanmak, kömürü ihtiyaç duyulan hale getirmek için tesisler kurmak gerekiyor. Toplant da ayr ca Türkiye Madenciler Derne i 2. Baflkan Mustafa Sönmez, stanbul Umumi Mahrukatç lar Esnaf Odas Baflkan Muvakkar Garzan, Yurt Madencili ini Gelifltirme Vakf ndan Selçuk Buyurgan ve Genç Madenciler Derne i Baflkan Cemil Ökten de görüfllerini bildirdi. sorunlar n çözümünde KOB lerin anahtar rol oynad klar n söyledi. KOB lerin, organizasyonel geçifl aflamalar boyunca birçok zorluklarla karfl laflt n, bu aflamalarda yeni pazarlara girme, sat fl hacminde ve çal flan say s nda art fl, organizasyon yap s nda karmafl kl k ve profesyonel yönetim anlay fl ile yöneticilerin organizasyon içindeki rollerini yeniden tan mlama gibi de iflimler görülebilece ini dile getiren Yalç ntafl, bu de iflimlerin baz lar n n KOB lerin al fl lagelmifl kültürlerine tamamen z t veya ayk r bir durum teflkil edebilece ini kaydetti. Sektörün sorunlar ve çözüm önerileri 60 No lu Komite Baflkan Yard mc s ve Meclis Üyesi Hüseyin Akarçeflme, yap lmas istenilenleri ve gündemi belirleyen konular ana bafll klar yla flöyle s ralad : Giriflimlerimiz sonucunda, g da maddeleri ve su ile birlikte kömür sat fl - n n yasaklanmas ve di er konularda bizlere yard mc olan ve sonuçland r lmas n sa layan Baflkan m z Murat Yalç ntafl a teflekkür ederiz. Menfle belgesi kald r lmal veya fiyat düflürülmeli. Çal flma devam ediyor. Devletin SYDTF ile fakir fukaraya da tt kömürler, illa da t lacaksa bu seneden itibaren meslektafllar m z taraf ndan da t m n n sa lanmas na yönelik etkili bir biçimde faaliyette bulunulmal. Yani kupon vererek kömürleri, kömürcüler fakir fukaraya vermeli. Devletin ilaçlar eczaneler kanal yla verdi i gibi olmas n n sa lanmas. Böyle bir uygulama kömürcü meslektafllar m z bir nebzede olsa ekonomik yönden rahatlat r. Daha önemlisi de kömür yard m alan vatandafllar m z hem kaliteli kömür, hem de iyi bir hizmet al r. Son zamanlarda inflaatlarda baca yap lmad belediyenin de buna göz yumdu u görülmekte. Bir gaz s k nt s oldu unda vatandafl sobas n kurup kömür yakabilmeli mant ndan hareketle binalarda baca yapma mecburiyeti getirilmelidir. Mangal kömürü standard oluflmal. fiu an piyasada yüksek seviyede haks z rekabet var. Yalç ntafl: Marka olmak için ülke imaj flart Yalç ntafl, y l öncesine kadar iflletmeler için rakiplerin düflman olarak görüldü ünü, ancak bugün bu zihniyetin çok farkl bir boyut kazand n ifade ederek, Rakipleri yok etmektense, onlarla iflbirlikleri oluflturularak herkesin kazanmas sa lanabilir diye konufltu. Yalç ntafl, iflletmeleri bu yola iten faktörlerin bafl nda teknoloji, maliyetler ve ölçek ekonomisi nin geldi ini, at l kapasitelerin daha verimli kullan lmas, pazara girifl ve pazarda tutunma maliyetlerinin paylafl lmas, lojistik destek yat - r mlar n n birlikte gerçeklefltirilmesinin, pazarlaman n verimlili ini art rd n kaydetti. Millet bu kadar tedirginken krizden söz etmek do ru de il ama ne var ki flu ara karamsar kelam eden çok oldu undan kimsenin kimseyi k nayacak hali yok. Sürekli kriz beklentisi ile dalga geçenleri afl r iyimser görüp k nayanlar n yan ld klar birkaç nokta var. Önce iyimserli in kal c bir ruh haleti olmay p zamana ve zemine göre de iflebilece ini bilmek laz m. Tabii kötümserli in de öyle olmas gerekiyor. kincisi, e er bir tak m kifliler uzunca bir süredir her gün yar n kriz ç kacak diye kehanette bulunup da tahminleri bir türlü gerçekleflmiyorsa, onlarla dalga geçenlere iyimser demek haks zl k olur. Üçüncüsü, ekonomi yar n bir gün yine krize girse de bu durum sürekli kötümserleri hakl ç karmaz. Çünkü zaten dertli ülkelerin (hatta en zengin ekonomilerin) arada bir krize girmeleri mukadderdir. Onun için, marifet sürekli kriz tellall yapmak de il, o beklenen krizin zaman n ve fliddetini az çok tahmin etmektir. Yoksa, sürekli saadetin mümkün olamayaca n herkes bilir. Ekonominin bir dize esasl derdinin oldu unu, bu dertlerin de, cari ifllemler aç, ba lant l olarak sürekli büyüyen borçlar, buna ra men bir türlü disiplin alt na al namayan kamu harcamalar,arada bir bafl n kald rma istidat n gösteren enflasyon, düflük kur-yüksek faiz sarmal, bafl edilemeyen iflsizlik, kara delik denilen sosyal güvenlik aç klar, vs. olarak say labilece ini art k beflikteki bebeler bile biliyor. Ama yinelemek gerekirse, bu dertlerin hepsi, sorunun önemli bir k sm geçmiflten de kaynaklansa, devletin bir türlü iki yakas n biraraya getirememesinden kaynaklanmaktad r. Denge o kadar bozulmufltur ki, en marifetli hükümet bile devletin gelir-gider aç n, daha uzun bir süre kolay kolay kapatamaz. Bunun da anlam (ister iyimser, ister kötümser olunsun), ekonomideki sorunlar n bir süre daha devam edece idir. Ama sorunlar devam ediyor diye, arada bir iyi haber geldi i zaman dahi, hep somurtup oturman n alemi yok. Ezeli kötümserler de arada bir gülmesini bilmeliler ki, yüzlerinde güller aç ls n. Ayr ca uzunca bir süredir ekonominin, yaln z içerden de il, d flar daki çalkant lardan da etkilendi ini görmek laz m. Onun için sürekli iyimser olmaya zaten imkan yok. Ama ayn mant kla, sürekli kötümserlik de yersiz kaç yor. Tabii en iyisi hep iyimser veya kötümser olmak de il, ekonomideki geliflmeleri yak ndan izleyip rakamlara bakarak gelece e ait yans z tahminler yapmakt r. Böyle yap nca, sürekli iyimser olmak kadar, yak n gelecek için hep acil felaket beklemenin de yersiz oldu u kolayca anlafl l r. Dünya ekonomisinde her gün yeni bir dert ç k yor. Zengin ülkeler kendi yaratt klar bu dertlerle bo uflurken, bizim gibi ülkeler de, hastal k ne zaman buralara sirayet eder diye endifle ile k vran yorlar. Zengin ülke hükümetleri bu sorunlar karfl s nda aciz kal p bir tak m geçici ve uydurma önlemlerle krizi geçifltirmeye çal fl rken bizim hükümetten muhtemel krizin önünü kesmek için çok esasl önlem isteyenler haks zl k ediyorlar. Bir de uygulanan modeli de ifltirelim modas ç kt. Yahu,ne modeli. Birinci s n f ders kitaplar nda bile yeralan s k para ve maliye politikalar na, ne zamandan beri IMF reçetesi, Dervifl modeli filan deniyor. Bir de yüksek faiz- düflük kur politikas efsanesi var. Geçmifl dönemlerden miras, adeta kendili inden zuhur eden bu belaya, kasden uygulanan politika olarak bakman n alemi var m? Hükümet, mümkün olsa yar n bu beladan kurtulmak ister. Ama elinde çare yok. Merkez Bankas na önerilen okkal faiz tenzilat n n nelere mal olaca görülemiyor mu? Son olarak flu, yüzde 7 den afla büyüme h z bizi kesmez iddias üzerinde dural m. Sanki vatandafl yla, iflçisi ve ifladam yla, esnaf ve sanatkar yla, hükümet ve bürokrasisiyle bütün memleket, çok h zl büyüyoruz, biraz yavafllayal m diyor da, aman yüzde 7 lerden filan zinhar vazgeçmeyin diye nasihat ediliyor. Ne vazgeçmesi. Mümkün olsa, de il yüzde 7, yüzde 8-10 büyümek isteriz. Ama bu flartlar alt nda daha h zl büyümek mümkün de il. Bu ifl öyle, büyüme iradesi, vizyon, vs gibi laflarla yürümüyor. Kompozit sektörü desteklenmeli DÜNYA GIDA FUARLARININ DEV MARKASI PAR S SIAL 2008 ULUSLARARASI GIDA VE ÇECEK FUARI EK M 2008 PAR S/FRANSA PAR S SIAL 2008 ULUSLARARASI GIDA FUARI TO ORGAN ZASYONU LE TÜRK YE M LL fit RAK Türkiye Milli Stand : 3000 m2 Konu : Tüm g da ve içecek ürünleri, ikram hizmetleri Kat l m bedeli : 600 Euro/ m2 A dan Z ye tüm ana hizmetler kat l m bedeline dahildir. fltirakçilerin fuar deste inden yararlanmalar n teminen çal flmalar stanbul Ticaret Odas taraf ndan gerçeklefltirilecektir. SIAL 2008 DE STANDINIZ OLSUN VEYA OLMASIN! ÜRÜNLER N Z GIDA DÜNYASININ DEV MARKASINDA TANITILIYOR! SIAL 2008 Uluslararas G da Fuar esnas nda ziyaretçilere da t lacak SIAL 2008 Türkiye milli ifltiraki katalo u ve CD sinde kat l mc lar ve kat l mc lar d fl nda g da, g da ekipmanlar ve g da ambalaj konusunda firmalar m z n tam sayfa reklamlar na yer verilecektir. Reklam Bedeli: A4 boyutundaki tam sayfa için sadece 250 YTL dir. SIAL 2008 Türkiye milli stand nda, standlar proje imkanlar çerçevesinde ve baflvuru ve ödeme s ras dikkate al narak tahsis edilecektir. SIAL 2008 Türkiye milli stand nda yer almak ve/veya SIAL 2008 Türkiye milli ifltiraki katalog ve CD sinde, reklam vermek istenilmesi halinde acilen temasa geçilmesi gerekmektedir. RT BAT B LG LER Fuarlar ve D fl liflkiler fiubesi/ lgili: Aylin Odabafl Telefon: Faks: KOMPOZ T malzeme konusunda, Türkiye de düzenlenen ilk ihtisas fuar olan Kompoist 07 Kompozit Ürünler ve Hammaddeleri Fuar, 13 Aral k ta kap lar n açt. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi nde düzenlenen fuar n aç l fl n stanbul Ticaret Odas ( TO) Baflkan Murat Yalç ntafl yapt. Aç l flta ayr ca TO Yönetim Kurulu Üyesi fiekib Avdagiç ve Camelyaf Takviyeli Plastik Sanayicileri Derne i (CTP-SANDER) Baflkan smail Hac alio lu da yer ald. Kompozit Ürünler Sektörü nün katma de eri yüksek ürünleri hedefledi ini ve öncelikli olarak desteklenmesi gerekti ini söyleyen TO Baflkan Murat Yalç ntafl, kompozit malzeme kullan m n n hayat n her alan nda giderek yayg nlaflaca na iflaret ederek flöyle konufltu: Kompozit malzemeler günümüzde otomotiv BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SA A: 1- Bileflik faiz 2- Üniter Ark 3- TTNet hanet 4- -çe Tar 5- Ela Hotiç Ha 6- Re Takanak 7- Çek Ma Utanç 8- Ifl k Lazanya 9- Net Ay 10- Ir Safi kâr 11- Eca Le Tapu 12- Anot Ole Yen. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Bütçe aç 2- ntel Efl Ren 3- lin Ark n Co 4- Etek Kesat 5- fiet Ta 6- r Total Flo 7- ATA Ariel 8- Fahri Kuz 9- Ara Çatapat 10- nka Nan Ray 11- Hanya Pe 12- At Akçay Un. sanayinden uzay araçlar na, savunma sanayinden inflaata, elektrikten g daya, sa l ktan do al gaza, kent mobilyalar ndan deniz ve hava araçlar na kadar çok genifl bir alanda kullan l yor. Özellikle katma de erleri çok yüksek olan bu malzeme ülkemiz için son derece önemli. YÜKSEK POTANS YEL Yalç ntafl, pazar n y ll k 100 bin ton seviyelerinde oldu unu belirterek flöyle devam etti: Bu rakam dünya genelinde 7 milyon ton kadar. Yani bizim dünya pazar ndaki pay m z henüz yüzde 1.5 dolay nda. Kompozit malzemelerin kifli bafl na tüketimi de y lda 1.3 kilogram mertebesinde. Oysa bu rakam komflumuz Deney amaçl olarak TÜ ö rencileri taraf ndan yap lan Hydrobee, bir litrelik benzin enerjisi ile 550 kilometre gidebiliyor. Araç, 2005 y l nda Fransa n n Navaro kentinde düzenlenen Shell Eco-Marathon yar flmas nda hidrojenli araçlar kategorisinde dünya 8 incisi olmufltu. Yunanistan da bile bizimkinin 3 kat. Ancak yine de sektörün Türkiye deki geliflimi için umutluyuz. Çünkü dünya pazar yüzde 3-4 dolaylar nda büyürken, Türkiye deki büyüme yüzde 12. Bir anlamda flu an ülkemizde büyüklü küçüklü 500 kadar firma canlar n difllerine takarak, kompozit sektöründe üretimi artt rmaya, geliflmifl ülkeler standardlar n yakalamaya çal fl yorlar. CTP-SANDER ve Sentez Uluslararas Fuarc l k A.fi. taraf ndan ortaklafla düzenlenen KOMPO ST 07 Fuar na ürettikleri kompozit ürünler ve hammaddeler ile 32 firma kat ld. 15 Aral k a kadar sürecek olan fuarda ayr ca gün boyu süren 14 konferans verilecek. NALAN SÖYLEMEZ

10 SAYFA 10 TO MECL S TO BAfiKANI MURAT YALÇINTAfi MECL S TOPLANTISINDA KONUfiTU stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli STANBUL Ticaret Odas ( TO), Aral k ay ola an Meclis toplant s n, Meclis Baflkan Muharrem Keçeli baflkanl nda yapt. Keçeli, toplant n n aç fl konuflmas nda, TO Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl n doktoras n verdi i ve doktor unvan ald duyurusunu yaparak, kendisini tebrik etti ini söyledi y l n n son Meclis toplant s n n gündeminde ilk sözü TO Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl ald. TARIM, NfiAAT, T CARET SEKTÖRLER NDE DÜfiÜfi Baflkan Yalç ntafl, yüzde 2 olarak gerçekleflen 2007 y l 3. çeyrek büyüme rakamlar ile ilgili olarak, Bu üzücü durum kurakl k sonucu tar mdaki negatif büyüme ve inflaat sektöründeki di er çeyreklere nazaran çok daha düflük gerçekleflen büyüme ile ticaret sektöründeki düflüfl sonucudur dedi. nflaat sektöründeki büyüme oran n n giderek düflmesinde, Merkez Bankas n n s k para politikas na ba l olarak konut kredisi kullan m nda yaflanan büyük düflüflün etkisine dikkat çeken Baflkan Yalç ntafl, nflaat sektöründe konut kredisi kullan m yavafllam flt r. Ayr ca tüketici ve otomobil kredisi kullan m nda da afl r düflüfl yaflanm flt r. Yerli üretici ne rekabet edebiliyor ne de mal satabiliyor Baflkan Yalç ntafl, büyümenin önündeki engellere dikkat çekerek, stihdam n üzerindeki vergi yükü azalmaz ve enerjideki yüksek fiyatlar düflürülmezse; y l n son çeyre inde ve 2008 in ilk çeyre inde de büyüme rakamlar çok parlak olmayacakt r dedi. d fl piyasada. Büyümemiz laz m dedi. BÜYÜMEN N MOTORU ÖZEL SEKTÖR Konuflmas nda Türk özel sektörüne olan güvenini dile getiren Baflkan Yalç ntafl, Türkiye nin geçen 5 y lda ekonomik gelifliminin ve büyümesinin temelinde nas l özel sektör var idiyse, gelecek y llar nda da özel sektör olacakt r. Ve özel sektör bu gücünü gösterecektir. Bizim ekonomik büyümeyi devam ettirebilmemizin tek flart, özel sektörün yat r mlara devam etmesi ve tüm gücünü üretim ve ihracata vermesindedir dedi. 4. ÇEYREKTEN UMUTLUYUM fl dünyas n n temennisinin y l n son çeyre inde elde edilecek rakamlar n daha olumlu ç kmas oldu unu dile getiren Yalç ntafl, aksi halde 2007 y l için hedeflenen yüzde 5'lik büyüme rakam n n çok alt nda kal naca n ifade etti. Yalç ntafl, flöyle konufltu: 2007 y l için en iyimser büyüme tahmini aral nda. Bu oran psikolojik üstünlük ve güvenin kaybedilmemesi için son derece önemli. Ben 4 üncü çeyrek için çok daha umutluyum. GÜMRÜK B RL SIKINTISI Konuflmas nda TO nun AB çerçevesinde yapt faaliyetlerden de söz eden Baflkan Yalç ntafl, 2005'ten beri AB'nin merkezi Brüksel'de temaslarda bulunduklar n, hem Türkiye lehine lobi faaliyetleri yapt klar n hem de üyeleri lehine kazan mlar elde etmeye çal flt klar n belirterek, bu çerçevede geçen hafta Brüksel'deki temaslar hakk nda bilgi verdi. HALKIN AB YE SABRI AZALDI AB nin üçüncü ülkelerle çok tarafl serbest ticaret anlaflmas, baz ülkelerle de tek tarafl serbest ticaret anlaflmas imzalad n dile getiren Baflkan Yalç ntafl, flunlar söyledi: AB nin, birlik d fl ülkelerle imzalad tek tarafl serbest ticaret anlaflmalar sayesinde bu ülkeler mallar n di er ülkelere göre daha avantajl olarak AB ülkelerine sokabiliyorlar. Bu mallar, Türkiye nin Gümrük Birli i Anlaflmas sonucu olarak, daha sonra, yine AB den düflük gümrük ile rahatl kla Türkiye ye girebiliyor. Ama bizim firmalar m z, Türkiye bunu yapam yor. Dolay s yla biz, tam üye olmad m z sürece bu iliflkiden daha az faydalan yoruz. O halde ya AB somut ad mlar atarak, bizi üye yapmal, ya da bizim aleyhimize olan durumlar düzeltmeli. Yalç ntafl, temaslarda, ifl dünyas olarak AB'den somut ad mlar beklediklerini, Türk halk n n sabr n n azald n vurgulad klar n söyledi. Baflsa l, geçmifl ve hay rl olsun dilekleri TO Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, konuflmas nda üzücü ve sevindirici olaylar Meclis Üyeleri ile flöyle paylaflt : Annesi Ayfle Han m ahirete u urlayan Meclis Üyemiz Y lmaz Alpay a baflsa l diliyorum. Meclis Üyemiz Naz m Hikmet, kardefli skender Hikmet i Isparta da yaflad m z elim uçak kazas nda kaybetti. Yine Meclis Üyemiz Eyüp Erdemir, amcas Kemal Bey i kaybetti. Eski Meclis Üyemiz Salih Binbay ebediyete u urlad k. Meclis Üyelerimize sabr- cemil diliyor, hayatlar n kaybeden yak nlar na Cenab- Hakk tan rahmet diliyorum. Meclis Üyemiz Hamit Öztürk, trafik kazas geçirdi ve sonras nda da baflar l bir ameliyat oldu. Kendisine bir kez daha geçmifl olsun diyor, Allah tan acil flifalar temenni ediyorum. Hocalar n Hocas Sabahattin Zaim Hoca, Hakk n rahmetine kavufltu. Birçok hay rl hizmete imza atan, Türkiye ye birçok bilim adam kazand ran, birço umuzun üzerinde eme i bulunan de erli Hocam z n kayb hepimizi derinden üzdü. Allah rahmet etsin. Musevi camian n önde gelen flahsiyetlerinden, Vitali Hakko yu da kaybettik. fl dünyas n n bu önemli isminin de topra bol olsun. Meclis Üyemiz Tevfik Ar burnu nun bir erkek torunu dünyaya geldi. Kendisini ve evlatlar n tebrik ediyorum, torununa hay rl bir ömür diliyorum. TO MECL S ÜYELER KÜRSÜDE HÜSEY N AKARÇEfiME: Ata sporu cirit bir spor de il bir kültürdür. Nesilden nesile ulaflt rmal y z. Dünya insan günümüzün popüler sporlar olan Formula, basket, buz pateni gibi birçok sporlardan b km fl durumda. Lokal sporlara ise ilgi giderek art yor. Bizler de bu f rsat de erlendirip, Ata sporu ciriti bir dünya sporu, bir dünya markas yapmal y z. Bu bir milli onur ve ülke meselesidir. AHMET K BR TÇ : nflaat sektöründe arz var, talep yok. Ayr ca TO nun yapt rd okullar, Kad nlar Çeflmesi var. Bunlar ihaleye ç kar ld. Bir tak m de ifliklikler isteniyor. hale edilen fiyatlardan baflka fiyatlar da ortaya ç k yor. Özel fiyatlar veriliyorsa fiyat teklifi al n r, TO da tasdik eder. Birim fiyatlar hesap edilir, art fllar göz önüne al n r. Fakat neye göre yap laca n görmek isteriz. fiiflirilmifl fiyatlara karfl y z. Keflifleri yeniden metrajlar ile birlikte ele al p inceleyelim. Götürü bedeli fiyatlar da düflsün. Müteahhidin alaca varsa als n, yoksa fiyat düflürülsün. Bu iflin uzmanlar var. Bu okul inflaat ve fiyat metrekareye göre verilmez. Metrekare baz nda gidilirse yan l r z. Ancak yap-satta metrekare baz nda gidilir. fiartnamede laboratuar tezgahlar var, yap lmam fl. Yine asma tavan da flartnameye göre yap lmam fl. Hem cephede hem de çat da afaki fliflirme var. Cephe ve çat için bahsedilen para çok fazla. Valilik kanal yla hesap durumu ç kar lmal. MEHMET ZEK SAYIN: stanbul da trafik sorunu yollar n s k fl kl ndan çok arabalar kullananlar ile ilgili. Kurallara uymuyorsak trafi i de çözmek mümkün de il. ki tane köprümüz var, üçüncüsü yap l yor. Hem Anadolu hem de Rumeli yakas ndan geçmek sorun. Bo az Köprüsü ne giriflte 3 flerit var, giflelere gelince 10 tane balon oluyor. Sonra 3 flerit halinde tekrar devam ediyor. Tabii ki balon olursa trafik de s k fl r, ç k lmaz hale gelir. Ç k fl noktalar n n Üsküdar, Hasanpafla ve Kad köy e al nmas n önerdim. Baflbakan konuyla ilgili Büyükflehir Belediyesi ne talimat verdi, o topu Karayollar na att. TO da kurulacak Komite ile bu iflin üzerine gidelim diyorum. Biz ihale yapmas n da bilmiyoruz. haleyi yap yoruz müteahhitte flartlar söylemiyoruz. stanbul finans merkezi olsun diyoruz, fakat ne trafi i ne de enerjiyi halledememifliz. Devletin bütün kamu bankalar n n stanbul a tafl nmas laz m ki, buras finans merkezi olsun. Politikac lar ise finans kurulufllar n stanbul a tafl mak istemiyor. MURAT DURSUN: TO nun ifl program sadece stanbul un de il bir anlamda Türk ifl aleminin ifl program d r. Ülkemizde bu y l sonu itibar ile toplam GSM abone say s 62 milyon seviyesinde olacak y l nda ithal edilen cihaz say s n n 11 milyona ulaflaca tahmin ediliyor. Telekomünikasyon Kurumu verilerine göre, kay tl aktif cep telefonu say s 83 milyon adettir. Türkiye de ikinci el cep telefonu pazar büyüklü ü y ll k kullan mda olan cihaz say s n n yaklafl k yüzde 10 u seviyesinde. Bu da 2007 y l için 8 milyon adet demek. Ülkemizde ikinci el cep telefonu ticareti, tamam yla kay td fl bir faaliyet niteli i tafl yor. Bu nedenle, bir yandan vergi gelirlerinden mahrum kal n yor, di er yandan yenileme amaçl yeni cihaz ithalat n n artmas ve ikinci el cihazlar n pek ço unun da at l kalmas ndan ötürü, ekonomik ve mali alanda büyük kay plar oluflmaktad r. Bir baflka konu ise; kay td fl çal flan ve ehil olmayan kifliler taraf ndan yap lan bu sat fllarda, cep telefonlar n n pil ve flarj cihazlar n n teknik özelliklerine uygun olmayan aksesuarlar ile de ifltirilmesi sonucu tüketicinin can ve mal güvenli i de riske sokulmaktad r. Tamam ile kay td fl olan ve beraberinde önemli sorunlar tafl yan ikinci el cihaz ticareti de kay t alt na al nmal. AL S NAN SAF : Hükümetimiz 2 milyon tona yak n kömür da t yor. Biz yard ma karfl de iliz. Bu yard mlar bir düzen nizam dahilinde yap ls n diyoruz. Kömür esnaf yokmufl gibi davran lmas n. Bu kadar çok istihdama katk yapan sektör, sektör temsilcileri dinlenmedi i için ma dur ediliyor. Sektör temsilcileri olarak diyoruz ki; kupon karfl l kömür da t ls n. Fakir vatandafllar m z kaymakaml klardan kupon als n. Sonra da o kuponla kömürcüden kömürünü als n. Kömürcü de kazans n ma dur olmas n. Bunun d fl nda Çevre Bakanl yeni düzenlenecek Çevre Kanunu için taslak çal flmas yapm flt. Biz de kömürcüler olarak görüfllerimizi bildirmifltik. Ancak bakanl k itirazlara ra men tasla aynen ç kard. Bütün kömür na geçmifle yönelik ödemeler, bu ödemelerin KDV leri, fonlar, cezalar gibi al nm fl sat lm fl, kâr zarar yap lm fl bir ifl için cezalar ç kmaktad r. HIZIR BALKANCI: Kad nlar Çeflmesi okulunun yap m ile ilgili büyük bir rakam ç kt karfl m za. Çat n n yap m n inceledik. Sadece uyar yap yorum. Bu çat KDV dahil yaklafl k 600 milyara mal oldu. Bu çok para. Burada büyük bir yan lsama var. Bu konuda fiyat araflt rd m ve ayn metrekare çat y, ayn malzemelere 180 milyara yapar z dediler. Bu gibi fleyler yap l rken piyasa analizi yap larak fiyatland r l r. Cephe ve çat paras n n fazlas ile Anadolu da okul yap l r. Bu para üyelerimizindir, flahsi bir para de ildir. HACI DEM R: TOBB baflkanl nda ve STK lar n kat l m yla Anayasa de iflikli i hakk nda Ankara da bir Çal fltay düzenlendi. Anayasa de iflikli ine iliflkin STK lar görüfl birli inde bulundu. TOBB bizim üst çat örgütümüz. Ancak bu de ifliklikle ilgili Meclis Üyelerimize bir fley sorulmuyor. Bunun içinde TO olacak m? Biz görüfllerimizi aktarabilecek miyiz? Sosyal Güvenlik Mevzuat na iliflkin Ba - Kur lu üyelerimizin haklar na ciddi gasplar olacak ve TO nun bu konuda bir fleyler söylemesi laz m. Emekli ayl klar na muhtaç yaflayan esnaflar m z var. Sadece Ba -Kurlular de il. Di er çal flanlar içinde geçerli. Çal flanlar n primlerini ödüyoruz ama cebimizden ç kan para ile ilgili görüflümüz al nm yor. TEVF K ARIBURNU: Herkes burada ekonomik de erlendirmeler yap yor, feryat ediyor ama konuflmalar m zda çözüm önerileri de olmal. KOB lerin uluslararas yat r mc larla temas n sa lamak için bir atölye çal flmas yap lmal. Sektörler zorluk çekiyor. Bunun çözümü yat r mc larla iflbirli inin sa lanmas ile olur. TO daki KOB Servisi bu konularda çal fl yor. Türkiye Yat r m Destek ve Tan t m Ajans bu konuda çok önemli ve ilginç çal flmalar yap yorlar. Ülkelerle karfl l kl görüflmeler yap yorlar. Atölye çal flmalar kapsam nda temas halinde olmal y z zor geçecek. Sektörel bazda ak ll bir flekilde birliktelik sa lamal y z olaylar yla ilgili gündeme kal c bir madde konulmal. Her Meclis Üyesi bu konuya kafa yormal, çal flmal, haz rl k yapmal, elini tafl n alt na koymal. Önce kendi firmas nda, sonra ba l oldu u STK ve üye oldu u di er kurum kurulufllarda görüfllerini aktarmal. Kendisinin ve TO nun ne yapaca n anlatmal. Bu görüfllerin dünya kamuoyuna kabul ettirilmesi için flimdiden u raflmal y z. Ayr ca 1915 olaylar ile ilgili bir dokümantasyon merkezi kurmal y z. NURETT N TAfiPINAR: Kad nlar Çeflmesi Okulu ile ilgili meslekten olmayanlar, yönetim de dahil bu iflleri bilemezler. Laf sahibinin a z ndan duymak laz m. Kimseyi ezmeden yasalar çerçevesinde bu ifli takip etmeliyiz. Say n Baflkana bürokratlar rakamlar veriyor. Ancak mesele rakamlar de il, rakamlar n özü. Biz arkadafllar m zdan flüphe etmiyoruz. Kurumlaflma olmad ndan hatalar ortaya ç k yor. Maliyet üç afla befl yukar belli. Milli E itim in projesi oldu u için Milli E itim in mühendislerinin, paray TO verdi i için de TO nun mühendislerinin kontrolü var. Bilen kiflilerden hesaplar ç kar ls n, fazla ödeme al ns n, ödenmediyse ona göre ödeme yap ls n. Burada suçlama yok. TO E itim ve Sosyal Hizmetler Vakf Baflkan Yard mc s Muhammet Yenel de y l nda yap lan faaliyetlerle ilgili bir sunum yapt. Mecliste konuk olarak bulunan Atl Cirit As Baflkan Sinan Seçer de TO nun deste inin kendileri için önemli oldu una de indi. Meclis üyelerinin ard ndan tekrar kürsüye gelen TO Baflkan Murat Yalç ntafl, sorulara flu flekilde cevap verdi: TO olarak üç okul yapt r yoruz. Bunlar Pendik te bir lise, Ba c lar da otistik ö renciler için bir okul ve Kad nlar Çeflmesi Okulu. Kad nlar Çeflmesi Okulu nu zaman nda TO yapt rm fl. Okul geçen depremde baya bir zarar görmüfl. Bunu tekrar yapt r yoruz. Belli bir flartname yapt k. Fakat biz bunlara baz yeterlilik flartlar koyduk. Zarflar açt k, yeterliliklerine bakt k. Daha sonra fiyat zarflar n açmak için arkadafllar m z ça rd k ve huzurlar nda açt k. Aç k eksiltme istedik. Herkesin önünde de kazanan belli oldu. Çat bittikten sonra bir gün say n Vali beni arad. Bir ricas oldu unu, okulu yapt rd m z bölgedeki çocuklar n spor yapaca bir alan olmad n söyleyerek, bu yapt rd n z okula bir de spor salonu yapt r n, okulun çat s n y k p bir kat daha ç kabilirsiniz dedi. Biz de yapt m z ifli sonuna kadar do ru düzgün yapal m istedik. Yeni yap lan pazarl k neticesinde müteahhit bu ifli yapt. Daha sonra Meclis ten bir kabul heyeti görevlendirdik ve bu arkadafllar m z okulda muhtelif incelemeler yapt lar. Burada iki nokta var. Birincisi yap lan iflin flartnameye göre yap l p yap lmad. fiartnameye uygun yap l p yap lmad na bu görevlendirilen arkadafllar karar verecekler. Bir di er konu da çat n n ve ön cephenin normalden pahal yap l p yap lmad. lk ihaleye befl firma girmifl. hale sonucu en son verilen teklifler ve metrekare baz nda maliyetler flöyle: 363 YTL, 436 YTL, 505 YTL, 538 YTL, 691 YTL. haleyi kazanan 363 vermifl. Biz pazarl k yapt rd ktan sonra, çat y söktürdük, bir kat daha ç kt ktan sonra birim maliyeti 386 ya ç km fl. Yani ihalede verilen ikinci fiyat olan 436 dan hâlâ düflük. Bir de okulumuz güzel görünsün diye ön cephe yapt rd k. Çat ve ön cepheyle beraber ise YTL ye ç km fl metrekaresi. Demek ki biz çat y y kt r p yapt rmam za, art bir de ön cephe ilave ettirmemize ra men birim fiyat, ikinci gelen fiyattan daha düflü e mal olmufl. Dolay s yla bu hesaplarda bir fazla ödeme yok. Öte yandan, bir Meclis Üyesinin Meclis ço unlu unun kontrol edelmesi talebi üzerine say ma gidildi. Ço unlu un olmad tespit edildi. Bunun üzerine Meclis Baflkan gündemin kalan maddelerinin sonraki günlerde yap lacak ilk Meclis te görüflülece ini karara ba layarak Meclisi kapad.

11 SAYFA 11 Der giler EN ZENG N 100 TÜRK Denizciler niye Karadeniz den ç kar? Yönetim ve iletiflime dair Türkler in yapt bulufllar Wyler Geneve Saat Selenium Twins Residence Ay n en gözde ifl kitaplar HRACATTA SORUNLAR Pencere piyasas uçuyor Enerji tasarrufu ve çevre korumaya katk sa l yor Dünyan n her ülkesine sat fl yap yoruz Ticaret de il, esnafl k yapaca z Yap sektörü fuarlarla bir araya geldi SEKTÖRÜN KALB TUS D FUARI En gözde otellerin y lbafl sofralar Her fleyin mümkün oldu u supperclub Bin y ld zl Calista Hyatt Regency SPA da Panay rdan modern fuarlara Sektörden haberler NOSTALJ GAYR MENKULDE DURGUNLUK 7 y ld r kazand ran hisse senetleri Mücevherde yeni trendler Konutta al ve tut dönemi 176 milyon dolarl k daireler Oyak flirket avc s oluyor Büyük rüya gerçekleflti Hindistan için üreten Türkler Bir CEO nun itiraflar Konta 1 gün kapatsak ekonomi zarar görür Tacikistan, Türk yat r mc lar bekliyor stanbul un en büyük sorunlar ndan biri ulafl m. Ç kan yönetmelik ve genelgelerle ma dur olan okul, personel tafl mac lar, sorunlar n stanbul Ticaret Odas nda gerçeklefltirilen zümre toplant s nda tart flt lar. STANBUL un en büyük sorunlar ndan biri ulafl m. Ç kan yönetmelik ve genelgelerle ma dur olan okul, personel tafl mac lar, sorunlar n stanbul Ticaret Odas nda ( TO) gerçeklefltirilen zümre toplant s nda tart flt lar. Sektör temsilcileri, Konta 1 gün kapatsak, ekonomi zarar görür diyerek konunun önemine dikkat çektiler. Toplant n n oturum baflkanl n yapan 89 No lu fiehir çi nsan Tafl mac l (Okul, Personel vs.) Komitesi Baflkan Yard mc s ve Meclis Üyesi Hakan Orduhan, S k nt lar n çözülmesi için belli kurulufllar ve baz oluflumlardan beklentilerimiz var. Bütün kat l mc lar m z sorunlar n anlatmal, sorunun arkas ndan da çözüm önerilerini getirmeli dedi. ÇOK BELGE GEREKS Z 89 No lu Komite ve Meclis Üyesi Levent Birant ise mevcut s k nt lar n giderilmesi için yapt klar çal flmalar flöyle s ralad : Okullar aç ld ktan bir hafta sonra saat programlamas na gidildi. Bu ani karar da bütün üyelerimizi zor duruma düflürdü. Bizler de Valimizi ziyaret ederek, bu konunun düzeltilmesini talep ettik. H zl bir çözüm sa lay p eski sisteme döndürerek s k nt m z gidermifl olduk. stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan bir yönerge haz rland. Ticari araç kullanma ad alt nda ald m z belgenin ad servis arac kullanma belgesi olacakt. Ulaflt rma Bakanl n n ç kard bir yönergeyle Okul Servis Araçlar Yönetmeli i olufltu. Okul tafl mac l yapan servislerden Mesleki Yeterlilik Belgesi istenildi. Bu kadar belgenin olmas gereksiz. Biz de Ulaflt rma Bakanl na bildirdik. Yaz flmalar yapt k. Çal flmalar m z devam ediyor. 16 bin civar ndaki okul servisinin Hizmet Belgesi nin Yeterlilik Süreleri gündeme geldi. Hizmet Belgesi Yeterlilik Süresi nin 28 A ustos 2008 e kadar süresi var. l Milli E itim Müdürlü ü, bütün okullara yaz göndererek, tüm tafl mac lardan 1 Ocak 2008 den itibaren Hizmet Yeterlilik Belgesi AHMET ALMAZ Frans z Bakanlar Finlandiya ya Kredi Veriyor ki Frans z bankas devlete ait petrol rafinerisine, 7 sene vadeli 6 milyon dolar kredi verecektir. Bu kredi hiçbir garanti ve teminat talep edilmeksizin verilecek ve rafinerinin tevsiinde kullan lacakt r. talya n n Rusya le Ticareti Petrol, tabii gaz ve sentetik madde imal eden Enter Nazionale adl SEKTÖREL devlete ait bir flirket Rus hükümeti ile bir anlaflma yapm flt r. Bu anlaflma muvacehesinde (gere ince) iki memleket aras nda 200 milyon dolarl k mal mübadelesi temin edilecektir. E.N. flirketi, suni kauçuk ve Ural daki Bashkari flehri ile Do u Avrupa da ki s nai memleketler aras nda millik mesafeye döflenecek petrol borular için gerekli malzeme ve teçhizat gönderecek buna mukabil Rusya dan 12 istenmesini bildirdi. Ancak bu süre 1 Ocak de il, 28 A ustos UKOME DE TEMS L ED LMEL Di er bir sorun da okul tafl tlar nda hostes olarak çal flanlarla ilgili. Ulaflt rma Bakanl n n Okul Servis Hizmet Yönetmeli i ne göre rehber personelin 22 yafl n doldurmas ve en az lise mezunu olma flart aran yor. Komite, bu yönetmeli e, BB Servis Araçlar Hizmet Yönergesi nde oldu u gibi en az lise mezunu (ilkö retim) ibaresinin konulmas talebinde bulundu. Birant, Karayolu Tafl mac l k Mali Sorumluluk Sigortas n n sadece Ulaflt rma Bakanl ndan al nan Yetki Belgesi olan araçlar uygulanabildi ini belirtti. 100 kilometrenin alt nda olan flehir içi tafl mac l kta da Yetki Belgesi aranmad n dile getiren Birant, bu sigorta yapt r lsa bile, sigorta firmalar ndaki tan ma uymad ndan karfl l bulunmad n ifade etti. Birant, konuflmas n flöyle sürdürdü: Ferdi Kaza Sigortas olarak yapt rd m z poliçeler mevcut iflleyiflimizde kullanabilece imiz poliçedir ve biz bu konuyla ilgili kurulufllar n bilgilendirilmesini sa lad k Levent stanbul UKOME veya Birant Kocaeli UKOME den yol belgesi almak için 19 a yak n evrak haz rlan yor. Bu konuyla ilgili görüflüyoruz. SRC belgesiyle ilgili müracaat süresinin bitti ini, Ulaflt rma Bakanl na bu konuda sürenin uzat lmas için baflvuruda bulunacaklar n dile getiren Birant, TO nun da UKOME de asil ve daimi üye olarak yer almas için çal flmalar n n devam etti ini vurgulad. Levent Birant, 44 meslek dal ile bafllat lan zaman içinde geniflleyecek Mesleki E itim Projesi ne dahil edilmesi istenen meslek dallar na Okul Servis Hostes E itimi Okul ve Personel Servis Sürücülü ü nün de eklenmesini istediklerini söyledi. Birant ayr ca, 88 No lu Uluslararas ve fiehirleraras Yolcu Tafl mac l Turizm ve Seyahat Acenteleri toplant lar na da kat larak ortak yaflan lan sorunlara birlikte çözüm bulmaya çal flacaklar n n alt n çizdi. Haks z rekabet etkili TO 89 No lu fiehir çi nsan Tafl mac l (Okul, Personel vs.) Komitesi Baflkan Yard mc s ve Meclis Üyesi Hakan Orduhan sektörün sorunlar n flöyle de erlendirdi: Biz haks z rekabetin karfl s nday z. Yaflanan haks z rekabet, kötünün iyi karfl s nda üstünlük sa lamas d r. Maalesef sektörümüz haks z rekabetten büyük yaralar almaktad r. Bir firma kaliteyi koruyarak, ayn kaliteyi daha ucuza sa l yorsa veya daha yüksek bir kalitede hizmeti ayn fiyata verebiliyorsa rekabet yap yordur. Bir firma yanl fl bilgi verip gerçekleri sapt r yorsa ald bir iflte KDV kaçakç l yap yor devleti zarara u rat yorsa, çal flt rd tedarikçinin hak ediflini ödemiyorsa, mevcut çal flan firmalar karalayarak müflteriyi bilinçli olarak yanl fl yönlendiriyorsa haks z rekabet yap yor demektir. Ne üzücü ki, bu davran fllar tafl mac l k sektörümüzde duyulan bilinen fleylerdir. STED N F YATI VER RS N Türk ekonomisi piyasalar nda, serbest rekabeti destekleyen bir politikay benimsemifltir. Ancak ne yaz k ki, tafl ma firmalar aras nda serbest rekabetten anlafl lan, istedi in ifle istedi in fiyat verirsin fleklindedir. Fiyatland rmay bilmeyen, hizmet anlay fl n yapt klar ndan yola ç karak de il hayallerden yola ç karak hizmetlerini anlatmaya çal flan firmalar, ç gibi büyümektedir y l na gelindi inde, özellikle ulafl m sektörü için, durum fludur; karlar düflmüfl, maliyetler artm fl, arz n fazla, talebin az oldu u, kredi a rl kl yaflam biçiminin ola an say ld bir düzen hakimdir. Böyle bir yap içinde ayakta kalma savafl n, sürekli duayen firmalar n birer birer kaybederek ödeyen okul ve personel tafl mac l sektöründe ciddi krizler yaflanmaktad r.. Bu düzen içinde faturan n en a ar n maalesef ki, piyasada arabac olarak an lan araç sahibi tedarikçiler ödemektedir. Bir ifli kâr etmek için de il, zarar etmesine ra men ayakta kalman n kayna olarak gören onlarca flirketin kapanmas an meselesidir. Bu nedenle biz tafl mac lar, kendi içimizde yeterlilik belgesi sistemini kurmal ve her önüne gelenin bu ifli yapmas n düzenlemeliyiz. Yeterlili i olmayan firmalar n yaratt olumsuzlu u ancak bu yöntemle düzenler ve haks z rekabetin önüne geçebiliriz. 47 y l önce 100 y l önce 15 Aral k 1960 Der Saadet ( stanbul) Ticaret Odas Gazetesi 1 Kanunuevvel 1323 (Rumi) 14 Aral k 1907 milyon ton ham petrol ithal edecektir. Pakistan Ticari Heyeti Belçika da Mr. Yusuf un baflkanl nda ki Pakistan Ticaret heyeti yeni kurulacak çimento çelik ve 5 fleker fabrikas için yard m temin etmek üzere Belçika ya gitmifltir. Mr. Yusuf, Belçikal firmalara Pakistan n en az 10 sene müddetle makine ve teçhizat sat n almak için krediye ihtiyac olaca n beyan etmifltir. pek ve Koza Piyasas pek ve koza piyasas hakk nda flayan- zikr (zikretmeye de er) hiçbir malumat yoktur. Bu ahvalin esasen pek kavi (güçlü) oldu unu tasdik etmekle beraber Amerika buhran- maliyesi (mali krizi) ve aks flarkta fark n tednisi (azalmas ) ve mensucat- haririye (ipek mensucat ) sanayiinde piyasan n flimdilik durgun oldu unu beyan eyleriz. Mensucat Fabrikas talya n n büyük mensucat fabrikalar ndan birinin Feyum da kumafl ve renkli basma imali için bir fabrika kuflat (açmak) niyetinde bulundu u istihbarat (haber) olunmufltur. Mezkur (bahsedilen) talya fabrikas Budapeflte de kaim olan (bulunan) büyük bir mensucat tüccaratkah yla (tüccarlar yla) müfltereken infla olunacakt r. Dersaadet Piyasas Fasulye: Sat fl vuku bulmam flt r. M s r: 30 ton gelmifl ve sat lm flt r. Kuflotu: 50 çuval gelmifl ve sat lm flt r. Nohut: Muamele oldukça durgundur. Haflhafl: Cüzi Muamele görülmüfltür.. Yulaf: Murudat ve sat fl yoktur. Çavdar: Bu hafta gelen mahsul fazla lakin ifller durguncad r. TAC K STAN dan gelen 35 kiflilik ifladam stanbul Ticaret Odas ( TO) Meclis Baflkan Muharrem Keçeli nin konu u oldu. Keçeli, TO olarak Tacikistan ile iliflkilerin geliflmesine önem verdiklerini belirterek, bugün Türkiye nin 150 milyar dolar n üzerinde mal ithal eden, 100 milyar dolar n üzerinde de ihracat olan bir ülke konumunda oldu unu söyledi. Tacikistanl yat r mc lar n ülkemizde yat r m yapmas ndan memnuniyet duyaca n kaydeden Keçeli, Türkiye dünyan n 7 nci büyük pamuk üreticisi olmas na ra men, tekstil ve haz r giyim sektörünün boyutlar o kadar büyüdü ki, y lda ton pamuk ithal ediyoruz dedi. Tacik heyetinin baflkan Prof. Dr. Abdurahman Aflur da pamuk ve alüminyum konusunda en iyi hammaddeye sahip olduklar n kaydederek, Türk yat r mc lar Tacikistan a davet etti. CAZ BE ULUTAfi Uluslararas Vietnam Fuar 9 Nisan da V ETNAM n Hanoi flehrinde Vietnam Fuarlar ve Ticaret Merkezi nde 18 inci Uluslararas Vietnam Fuar düzenlenecek. Vietnam Expo adl fuar 9-13 Nisan 2008 tarihleri aras nda Vinexad Firmas taraf ndan organize ediliyor. Ayr nt l bilgi için: E-posta: web: Gaziantep te hal ve ev tekstili fuar GAZ ANTEP Ortado u Fuar Merkezi nde bir fuar düzenlenecek. Gaziantep Ticaret Odas ndan gönderilen yaz ya göre, Carpethome Gaziantep Hal, Mobilya, Ev Tekstili ve Dayan kl Tüketim Mallar adl fuar 5-9 Mart 2008 tarihleri aras nda Gaziantep Ortado u Fuar Merkezi nde ziyaretçilerle buluflacak. Tunus ta tar m ve g da fuar may sta SFAX International Fair Association Firmas n n organize etti i tar m ve g da fuar Tunus ta düzenlenecek. 20 May s 2008 tarihinde bafllayan SMA MedFood 2008 Fuar, 24 May s ta sona erecek. Ayr nt l bilgi için: Web: E-posta: Bat Avrupa n n en önemli ayakkab fuar ALMANYA n n Dusseldorf kentinde Mart 2008 tarihlerinde düzenlenecek GDS&GLS Ayakkab ve Deri Ürünleri htisas Fuar na milli kat l m organizasyonunu Ege hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan düzenlenecek. Y lda iki kez düzenlenen GDS, Alman al c lar n yan s ra dünyan n her yerinden büyük al c lar n ziyaret etti i Bat Avrupa n n en önemli ayakkab fuar. Son baflvuru: 26 Aral k 2007 Çarflamba günü. ran da küreselleflme Konferans 6 Ocak ta RAN Ticaret, Endüstri ve Madenler Odas (ICCIM), Küreselleflme Çal flmalar Ulusal Merkezi (NCGS) ve ran Özellefltirme Teflkilat (IPO) ortakl nda, 6-8 Ocak 2008 tarihinde ran da bir konferans düzenlenecek. Küreselleflme, Özellefltirme ve Ekonomik Adalet Uluslararas Konferans adl konferansa efl zamanl olarak KOB ler için Kurumsal Yap lanma ve Pazar Eriflimini Artt rma, ran da Özellefltirme: Ekonomik Adalet Do rultusunda Kurumlar, Stratejiler ve Uluslararas Tecrübeler seminerleri 8 Ocak tarihinde yap lacak. Konferansa milli ve uluslararas uzmanlar n da kat laca belirtiliyor. Konferansla ayr nt l bilgi için:

12 SAYFA 12 GÜNCEL 122 y ll k ekonomi arflivi Bilgi Merkezi ne nas l ulafl labilir? TO Bilgi Merkezi hafta içi saat aras nda, Sal günleri ise saatleri aras nda TO nun Eminönü ndeki Merkez Binas nda faaliyet gösteriyor. Ocak 1885 in Dersaadet Ticaret Odas Gazetesi 1885 y l ndan bu yana Osmanl mparatorlu u ve Türkiye Cumhuriyeti nin ticari, ekonomik ve sosyal tarihine fl k tutan stanbul Ticaret Gazetesi nin tüm say lar, bak m ve onar m çal flmalar n n ard ndan, stanbul Ticaret Odas ( TO) Bilgi Merkezi nde araflt rmac lar n hizmetine sunuldu. 4 Ocak 1882 tarihinde Dersaadet Ticaret Odas ad yla faaliyete geçen stanbul Ticaret Odas ( TO), 5 Ocak 1885 te, yani kuruluflundan üç y l sonra Dersaadet Ticaret Odas Gazetesi ad yla haftal k bir gazete ç karmaya bafllad. Gazete baflta Osmanl ca ve Frans zca olarak yay nland E KADAR ESK TÜRKÇE Temmuz 1923 te gazetenin yay n na ara verildi ve yerine Kas m ay ndan itibaren ayl k stanbul Ticaret ve Sanayi Odas Mecmuas yay nlanmaya bafllad. Bu yay n da Aral k 1928 e kadar eski harfli Türkçe olarak bas ld dan sonra yeni Türk alfabesiyle yay m na devam eden dergi, 1952 y l nda ticaret ve sanayi odas ayr l nca, ismini stanbul Ticaret Odas Mecmuas olarak de ifltirdi. Bu dergi halen TOV ZYON ad ile yay nlanmaya devam ediyor te yay n na ara verilen Dersaadet Ticaret Odas Gazetesi ise 1958 y l nda yeniden okuyucular ile bulufltu. Ve bugün hâlâ yay nlanmakta olan stanbul Ticaret Gazetesi ad n ald. Eminönü ndeki TO Merkez Binas nda bulunan gazete ve dergi koleksiyonu, onar mdan geçmifl haliyle, TO Bilgi Merkezi nde tüm araflt rmac lar n hizmetine sunuldu. OECD DOKÜMANTASYON MERKEZ Uluslararas nitelikte bir ifl kütüphanesi olan TO Bilgi Merkezi, ayr ca üyelerini, ifl dünyas n ve araflt rmac lar bilgilendiriyor. TO Bilgi Merkezi, abone oldu u EBSCO, ISI-Emerging Markets, Verisor ve Kompass gibi ulusal ve uluslararas veritabanlar ile kullan c lar n daha fazla bilgiye h zl ve güncel olarak ulaflmalar n sa l yor. Ayr ca, sadece OECD ye üye ülkelerin baflkentlerinde bulunan OECD Kütüphaneleri, dünyada ilk kez Türkiye de baflkent d fl nda baflka bir flehirde stanbul da yer al yor. TO, bünyesinde aç lan OECD Dokümantasyon Merkezi nde OECD taraf ndan yay nlanmakta olan tüm kitaplar, süreli yay nlar, istatistikler ve raporlar bas l veya elektronik olarak bulunuyor. TEKL F VE TALEPLER B LG SAYARDA Merkezin sundu u bir di er hizmet de Türk firmalar n n d fl ticaret yapabilecekleri ticaret ortaklar bulmalar na yard mc olmak için yurtd fl ndan TO ya ulaflan her türlü teklif ve talepleri günlük olarak bilgisayara girerek, sisteme abone olan TO Üyeleri nin her hafta e-posta ile otomatik olarak bu bilgilere eriflmelerini sa lamak. TO B LG MERKEZ TO Bilgi Merkezi nin koleksiyonunda yaklafl k 9 bin kitap, bin 100 süreli yay n, 350 rehber, 250 CD ve 11 ulusal-uluslararas veritaban bulunuyor. Yine yurtiçi ve yurtd fl firma bilgileri, ulusal ve uluslararas istatistikler, ülke raporlar, sektör araflt rmalar, mevzuatlar, AB hakk ndaki yay nlar, iller hakk nda kaynaklar ve Atatürk kitaplar yer al yor. Nadir Eserler Koleksiyonu nda ise Osmanl ca ve yabanc dilde yaz lm fl, nadir eser kapsam na giren 300 adet yay n yer al yor. Almanya fuarlar için ifladam heyeti STANBUL Ticaret Odas, fiubat 2008 de Almanya n n Liepzig kentinde düzenlenecek Z-Die Yan Sanayi ve Mart ta Nürnberg de gerçeklefltirilecek EUROGUSS 2008 fuarlar na bilgi stand ile kat lacak. Yan sanayi aç s ndan oldukça önemli olan söz konusu fuarlara ifladamlar ndan oluflan bir heyetin de gönderilmesi düflünülüyor. lgilenenler için ayr nt l bilgi: Serap Alp / Tel: (212) E-posta: / Güney Kore de g da ve otel fuar GÜNEY Kore nin baflkenti Seul de yiyecek, otel ve flarap konulu bir fuar düzenleniyor. Overseas Exhibition Services firmas n n organize etti i Seoul Food & Hotel 2008 Fuar, May s 2008 tarihleri aras nda ziyaretçilerle buluflacak. Ayr nt l bilgi için Eposta: Güzellik ve emlak fuarlar Haziran 2008 de BEAUTY Eurasia (Güzellik, Kozmetik, Parfüm, Güzellik ve Kuaför Salonlar, Do al Ürünler) ve Real Astate Eurasia (Emlak, Gayrimenkul, Proje, nflaat, Planlama) Fuarlar Haziran 2008 tarihleri aras nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde yap lacak. Ayr nt l bilgi için:

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

BEDELS Z HRACAT. ÇÖZÜM Say : Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl

BEDELS Z HRACAT. ÇÖZÜM Say : Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl BEDELS Z HRACAT Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl 22.12.1995 tarihli ve 95/7623 say l hracat Rejimi Karar n n 3 üncü maddesinin (e) bendinde D fl Ticaret Müsteflarl n n ba l oldu u bakanl n bedelsiz

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ 2006 BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan baca uygulamalarının

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Saygıdeğer Mükellefimiz,

Saygıdeğer Mükellefimiz, Saygıdeğer Mükellefimiz, Tüm azı mükelleflerimizin, Bu vergilendirmeye nedenle, satın mükelleflerimizin aldıkları ilişkin mal ödevlerini ve hizmet vergi harfiyen mevzuatı karşılığında yerine bakımından

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı