10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el"

Transkript

1

2 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t.

3 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu.

4 Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar...

5 Hedeflerimiz; - leri teknoloji - Yüksek teknolojili ürünler - Organizasyonda iyile tirme - Modern pazarlama - Verimlili i artt rmak, - Mü teri ili kilerimizi geli tirmekti.

6 Beklentilerimiz; - hracat n artmas - Türkiye pazar nda daha etkin olmak

7 Y lda Neler Oldu?

8 Yal n Üretim Tekni i Dünya Standartlar nda Verimlilik Hizmette ve Üretimde Dünya Standartlar

9 leri Teknoloji Ortakl kla beraber EMEA pazar için Carrier cihazlar n n üretimi ba lad : - Klima santrali -So utma Grubu -Fan Coil

10 ki Büyük Yat r m Gebze Tesisleri

11 ki Büyük Yat r m Gebze Üretim Tesisi

12 ki Büyük Yat r m Radyatör Fabrikas Ek Üretim Tesisi

13 leri Teknoloji 2003 y l nda Gebze de ilk çat klimas üretildi.

14 leri Teknoloji 2004 Carrier çat klimalar, yay nlanan kitapla birlikte sektöre tan t ld.

15 leri Teknoloji 2006 y l nda ngiltere de i im pazar için tasarlanan 50 DB/EA Carrier çat tipi klimalar n üretimine ba land

16 leri Teknoloji Alarko Carrier Ar-Ge Bölümü Gebze de üretilen Carrier n klima santrali yenileme çal malar na ba ndan sonuna kat ld.

17 leri Teknoloji Global teknoloji dünyas n n içindeyiz y l nda, Türkiye Teknoloji Geli tirme Vakf, teknoloji geli tirme amac yla ba latt TTGV Üniversite-Sanayi Tez Ödülü nü Alarko Carrier a verdi.

18 leri Teknoloji Carrier n dünya pazar na sundu u geli mi cihazlar ayn anda Türkiye de...

19 Bireysel Klimalarda Carrier Toshiba n n enerji verimlili i yüksek, inverter teknolojili ürünleri...

20 Hafif Ticari Klimalarda Toshiba n n geli tirdi i VRF serisi ürünlerle pazarda önemli geli me gösterdik.

21 Hafif Ticari Klimalarda Toshiba taraf ndan "2007 y l nda Toshiba markas nda en fazla büyümeyi gösteren ülke" ödülü verildi.

22 Bina Yönetim Sistemlerinde Carrier grubu irketlerinden ALC yi tan tt k, geli tirdik..

23 Sürekli Ürün Geli tirme Her y l ürün geli tirme için 4 milyon ABD dolar yat r m yap yoruz. Ortalama on yeni ürünü pazara sürüyoruz. Ar-Ge de 11 i mühendis toplam 38 ki i çal yor.

24 Sürekli Ürün Geli tirme Merkezi s tma sistemleri için brülörlerle ilgili y llard r sürdü ümüz ürün geli tirme çal malar m z tamamlad k. 33 Model, 54 tip... CE belgeli

25 Sürekli Ürün Geli tirme 98 den bu yana 10 yeni kombi geli tirdik..

26 TOTALINE Yedek Parça Marketi TOTALINE stanbul, Ankara ve zmir de...

27 Dünya irketi Olmak TSE ve BSI ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ISO Çevre Yönetimi Sistem Belgesi OHSAS Çal an Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistem Belgesi

28 Dünya irketi Olmak ve çal anlar m za ve topluma kar sosyal taahhütümüz olan; SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi

29 Dünya irketi Olmak Sürekli geli mek ve geli tirmek... Personel E itimleri: Adam Saat Yetkili Sat c -Servis E itimleri: Adam Saat Mü teri E itimleri: Adam Saat

30 Dünya irketi Olmak ACE projesi: Minumum ad mda, minumum zamanda s f r hata yaparak, gerekti i kadar kaynak kullanarak, gerekti i kadar üretim yapmak ve satmak...

31 Çevre Ödülleri Dünya irketi Olmak Do al çevreyi korumak için: Kirlili in önlenmesini sa lamak. Do al kaynak kullan m n kontrol alt na alarak israf ortadan kald rmak. Verimlili i artt rmak.

32 Bilgi ve Deneyim Payla m Sektörümüz ne kadar geli irse biz daha fazla geli iriz, mühendislik dünyam z ne kadar ilerlerse biz daha fazla ilerleriz.

33 Bilgi ve Deneyim Payla m Alarko 1960 l y llarda ilk brülörünü imal etti i zaman Üzeyir Garih Bey Brülörler kitab n yay nlam, fabrikada brülör montaj ve bak m için kurslar düzenlemi ti.

34 Bilgi ve Deneyim Payla m Alarko Carrier yay nlar

35 Bilgi ve Deneyim Payla m Alarko Carrier teknik bültenleri

36 Bilgi ve Deneyim Payla m Dünyaca ünlü E20-II Carrier Is Kazanc ve Sistem Tasar m Program n TTMD ye malettik.. TTMD e itmenleri düzenli programlarla sektörü e itiyor, güncelliyor..

37 Her y l %10 büyüme 10 Y lda ki Kat Büyüme Sa l kl bir büyüme için 10 y l önce koydu umuz hedef 1997

38 220 mio $ 10 Y lda ki Kat Büyüme mio $ Hedefimizi gerçekle tirdik.!

39 2 mio $ 37 mio $ hracat m zdaki Art 1997 y l nda ihracat m z 2 milyon dolar civar ndayd. Bunun toplam sat lar içindeki pay ise yüzde 1,8 di y l nda ihracat m z, toplam sat m z içinde %17 payla 37 milyon ABD dolar olarak gerçekle ti. On y lda 19 kat artt rd k..

40 hracat A m z 35 ülkeye.. Çin e her y l 2 milyon ABD dolar klima ihracat

41 Dengeli ve Sa lam Bir Mali Yap Borsaday z... Ekonomik krizlere ra men aral ks z her y l vergi üreten birkaç irketten biriyiz...

42 Dengeli ve Sa lam Bir Mali Yap Sektörümüzde en fazla kurumlar vergisi ödeyen firmay z. Kurumlar vergisi ödülü

43 Güvenilir Yat r mc li kileri Dengeli ve Sa lam Bir Mali Yap Her y l yat r mc m za % temettü ödüyoruz.

44 Dengeli ve Sa lam Bir Mali Yap ISO nun yapt rd 500 Büyük Sanayi Kurulu u ara t rmas nda daima yer al yoruz.

45 Rehber ilkeler.. Sadece Türkiye ye de il dünyaya bakmak, her konuda dünya standartlar n hedeflemek, bir dünya irketi gibi davranmay ö renmek,

46 Rehber ilkeler... Sadece bugünü de il gelece i de dü ünmek, insana, teknolojiye, geli tirmeye yat r m yapmak,

47 Rehber ilkeler... Verimlili i ve rekabet gücümüzü sürekli artt rmak,

48 Rehber ilkeler.. Tüm bunlar sa lam ve sürdürülebilir bir büyüme içinde gerçekle tirmek...

49 Rehber ilkeler.. Çal anlar m za, mü terilerimize, tedarikçilerimize, bayilerimize, i ortaklar m za, hissedarlar m za, rakiplerimize, ve devlete kar.. DÜRÜST OLMAK!

50

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

Yeni Bir Felsefe I nda Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zaman nda Üretim

Yeni Bir Felsefe I nda Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zaman nda Üretim YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yeni Bir Felsefe I nda Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zaman nda Üretim Yrd. Doç. Dr. Ali R za F RUZAN Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

RÖPORTAJ: CO KUN AH N - AVEA

RÖPORTAJ: CO KUN AH N - AVEA RÖPORTAJ: CO KUN AH N - AVEA www.itadvisor.com.tr EYLÜL 2010 SAYI 10 Intel in McAfee yi sat n almas, güvenli in i lemci düzeyine ta nmas için önemli bir ad m olabilir ama kurumsal mü terilerin güvenini

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun.

Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. 1996 1996 Kompresör Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Tel Fax E-Mail : : : +90

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Enerji kazan m Her gün ne kadar enerji israf ediliyor? Is kazan m Tekstil endüstrisinde üretkenlik

Detaylı

Sahip olman n yeni yolu

Sahip olman n yeni yolu Sahip olman n yeni yolu Türkiye de kiralanan her 4 araçtan biri Intercity den %25 Intercity, flirketinizin ihtiyaç duydu u tüm araçlara güvenli, sürekli ve sorunsuz bir flekilde sahip olman z sa lar. Bizi

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı