ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor!"

Transkript

1 Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de Kutlad k Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de kutlad k. Gecemize Kaymakamlar, Belediye Ba kanlar, siyasi partilerimizin ilçe ba kanlar, gazeteciler, i adamlar m z, sanatç lar, sivil toplum kurulu lar n n temsilci- leri, AVM lerin Genel Müdür ve Halkla li kiler Müdürleri kat ld. Gecede onur plaketimiz TBMM de 31 Ekim 2013 tarihinde yapt tarihi konu madan dolay afak PAVEY e verildi. ONUR TABLOSU afak PAVEY e plaketini Bak rköy Belediye Ba kan Ate ÜNAL ERZEN, Göksenin Atamer LER ve Özcan ATAMER birlikte verdiler. (Yaz s sayfalarda) S ürekli, Etki li, Ý lkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI: 233 OCAK 2014 F YAT: 2 SON DAK KA A AO LU NUN BAKIRKÖY PROJES N MAHKEME DURDURDU Yolsuzluk ve rü vet operasyonunun ilk aya nda gözalt na al n p savc l k sorgusundan sonra yurtd na ç k yasa konularak serbest b rak lan adam Ali A ao lu na ait Bak rköy 46 Projesi stanbul 8. dare Mahkemesi nin karar yla durduruldu. (Yaz s 27. sayfada) Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi Trakya Bölge Temsilcili i Ba kan Ali Hac alio lu, H ÇB R MÜLK YET SAH B BEDEL ÖDEMEDEN B NASININ YEN LENMES N BEKLEMES N KENTSEL DÖNÜ ÜME D KKAT Tüm Türkiye de oldu u gibi Bak rköy de de vatanda lar aras nda birinci gündem maddesi olan Kentsel Dönü üm konusunda; Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi Trakya Bölge Temsilcili i Ba kan Ali Hac alio lu, kentsel dönü üm yasas n n keyfiyet a rl kl bir yasa oldu unu belirterek, vatanda lara baz uyar larda bulundu. Hac alio lu, hiçbir mülkiyet sahibinin bedel ödemeden binas n n yenilenmesini beklememesini ifade ederken ayr ca, son dönemlerde parsel baz nda yap lan ve depremsellik bak m ndan performans de erleri yüksek, son ç kan yönetmeliklere göre yap lan binalar n da o bölgede ada baz nda bir plan uyguland nda y k labilece ini de söyledi. (Yaz s 7. sayfada) Adem ÖZTÜRK Bak rköy Kaymakam Per. Kd. Alb hsan BURSALI Garnizon Komutan ve Bak rköy Askerlik ube Ba kan Bak rköy Kabuk De i tiriyor! TAR H PASAJ OTEL M OLACAK? Bak rköy ün en eski pasajlar ndan olan ve stanbul Caddesi üzerinde bulunan tarihi Çavu o lu Pasaj otel yap lmak isteniyor. Çavu o lu Pasaj n n bir bölümünün ve pasaj n arkas nda kalan bir kaç binan n Kahraman Oruç isimli bir i adam na sat ld ve i adam n n da Çavu o lu Pasaj n n tamam n almak istedi i ve ald ktan sonra da pasaj n yerine büyük bir otel yapaca söyleniyor. (Yaz s 5. sayfada) Ate Ünal ERZEN Bak rköy Belediye Ba kan Hadi SAL HO LU Bak rköy Cumhuriyet Ba savc s Yeni y l mesajlar 5. sayfada

2 OCAK 2014 T BAR YLE SATI LARIMIZ BA LAMI TIR Bak rköy Sahil de Kaliteli ve Konforlu Bir Ya am... stanbul un cazibe merkezi Bak rköy de yer alan Vezüv Konaklar, bölgedeki stanbul un önde gelen AVM - lerinden olan Marmara Forum hemen 1.5 km uza n zda. Türkiye nin büyük Projesi olan Marmaray Tüp Geçiti ne uzakl tam 3 km, Atatürk Havaliman na 3 km mesafede, E-5 yo- luna 2 km, Bak rköy DO iskelesine 1,5 km mesafede, sahile 363 m uzakl kta. Ayr ca Zeytinburnu ve Bak rköy Marinalar da yan ba nda... Vezüv Konaklar stanbul Cd. No: 119 Yeni Mahalle / BAKIRKÖY / STANBUL I. ube : Tel: (212) Fax: (212) II. ube : Tel: (212) Fax: (212) Cep: (532)

3 3 Erzen e do um günü süprizi BAKGEM Ö RENC LER ATE AB LER N UNUTMADI Bak rköy Belediyesi Gençlik E itim Merkezi nde (BAKGEM) ücretsiz olarak üniversiteye haz rl k e itimi alan ö renciler Bak rköy Belediye Ba kan Ate Ünal Erzen e do um günü süprizi yapt. Bak rköy Belediye Ba kan Ate Ünal Erzen in do um günü olan 16 Aral k ta Bak rköy Belediyesi Binas n n giri kap s n n kar s na ast klar pankartla Erzen in do um gününü kutlayan BAKGEM ö rencileri ve ö retmenleri, ast klar pankartta; Deniz Y ld zlar Ate Abisini Unutmaz. Do um Günün Kutlu Olsun Yürekli Adam. Bak rköy Seninle Güzel. yazd lar. HT YAÇ SAH PLER NE BOT YARDIMI Yenimahalle de oturan bir hay rsever, Yenimahalle Muhtarl arac l yla mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine 90 çift bot yard m nda bulundu. Yenimahalle Muhtarl arac l yla yap lan bot yard m hakk nda konu an Yenimahalle Muhtar Nihat ahin, Mahallemizde ikamet eden bir hay rseverimiz 90 çift bot getirerek, ihtiyaç sahiplerine da t lmas n istedi. Biz de memnuniyetle kar layarak, ihyitaç sahipleri ad na kendisine te ekkür ettik. Daha sonra da mahallemizde oturan ve ihtiyaç sahibi olanlara bu botlar da tt k. Özellikle ö rencilere bu botlar n da t m n sa lad k. Mahalleli de bu konuda çok mutlu oldu. K aylar nda yap lan bu yard m çok makbule geçti. Hay rsever arkada m z isminin aç klanmas n istemedi inden dolay bu yard mlar muhtarl k arac l yla yapt k. Ben mahallelim ad na kendisine çok te ekkür ediyorum. dedi. ahin, mahallede ikamet eden ve maddi durumu iyi olan di er hay rseverlerin de mahalledeki ihtiyaç sahiplerine yönelik çe itli yard mda bulunabileceklerini ve bu ekilde mahallede birlik ve beraberli in artaca na da inand n söyledi. AYIN YAZISI AZ KALDI. TAKKE DÜ ECEK KEL GÖRÜNECEK. Son günlerde ya ananlar yaln z Türkiye de de il tüm dünyada dikkatle izleniyor. Hiç bir iktidar döneminde ya amad m z olaylar ya an yor. Akla kara birbirine kar m durumda. Olaylar ne olursa olsun iktidardakilerin söylemlerinin hiçbirisini kabul etmek mümkün de il. Olaylar d ve iç güçler ç kard deniyor. D güçleri kontrol etmek zor ve imkans z olabilir ama iç güçlerin bu olaylar ç karmas n görmemek, gerekli önlemleri almamak kimin kabahati, tabii ki iktidar n. 11 y l iktidarda olacaks n z, devlet içinde varsa, böyle bir yap lanmay görmeyeceksiniz. Akla tek olas l k geliyor, inize geldi i için bu yap lanmaya göz yumdunuz, kontrolü kaybedince de feryat ediyorsunuz. Bizdeki yasalar ka t üzerinde kalmaya mahkumdur. Y llard r yaz yorum; ülkemizde Belinde silah, cebinde para ve siyasi gücü olanlar n yapamayaca hiçbir ey yoktur. Onlar istedi ini yapar ve yapt r rlar. Yasalar onlar için de ildir. Yasalar halk tabiri ile gariban vatanda içindir. Çevrenize öyle bir bak n, sözlerimin ne kadar do ru oldu unu göreceksiniz. Mevcut imar ile ilgili yasalar, h rs zlar n i tah n kabart yor. Dü ünebiliyor musunuz u anda 17 kurum ve kurulu imar plan yapma ve uygulama yetkisine sahip. Bunlar n yapt planlara Anakent ve yerel belediyelerin itiraz bir yana kontrol etme yetkisi bile yok. Size iki örnek vereyim. Ataköy Sahilleri ndeki yap la may biliyorsunuz. Bir de sahile arsan n tamam na yap lan lenduha otel ve rezidans görüyorsunuz. n aat ruhsat n Turizm Bakanl veriyor. Kimsenin kar maya hakk yok. Alt yap, trafik, çevrede hatta stanbul da ya ayanlar n ya amlar n olumsuz etkeleyece i ortada, yap la ma ba ta ehircilik anlay ile mevcut tüm yasalara ayk r ama in aatlar yap l yor. Bu in aatlar yap l rken birileri nemalanm yor mu? Nemalanm yor diyenlere sadece gülüp geçiyorum. Bu arada Hipodromun kar s nda A ao lu nun ald arazide yapmak istedi i imar de i ikli i Anakent ve yerel belediyede oy birli i ile reddedildi. A ao lu ne yapt. Kendi ifadesine göre Ba bakanla görü tü. Çevre ve ehircilik Bakanl ndan istifa eden Erdo an Bayraktar ne söyledi Tüm imar de i iklikleri Ba bakan n talimat yla yap ld. Yani A ao lu, Ba bakanla görü tü, Çevre ve ehircilik Bakanl da A ao lu nun istedi i imar de i ikliklerini yapt ve A ao lu da uygulamaya koydu. Bak rköy Belediyesi nin imar de i ikli i ile ilgili Bölge dare Mahkemesi ne yapt itiraz 6 Aral k ta karara ba land. Bölge dare Mahkemesi yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi ne karar 24 Aral k ta tebli edildi ve Bak rköy Belediyesi de in aat mühürledi. Hiç merak etmeyin hukukun ayaklar alt na al nd ülkemizde bu karar da ka t üzerinde kal r, her ey k l f na uydurulur, gerekli ki iye özel yasal de i iklikler yap l r ve in aat bir süre sonra aynen devam eder. Seçimlere 3 ay kald, siyasi arenada tablo hiç iç aç c de il. Her ey tek seçicilerin, pardon genel ba kanlar n, iki duda aras nda. Onlar ne derse o olacak. Partiler birçok il ve ilçenin adaylar n aç klad. stanbul ilçelerinin adaylar n n ise 5 Ocak ta aç klanaca kesin gibi. Bak rköy de 15 Belediye Ba kan aday aday var. Bunlar n içinde Belediye Ba kanl n gerçek anlamda yapabileceklerin say s bir elin parmaklar n geçemeyecek say da. çlerinde öyleleri var ki yapt klar aç klamalarla kar lar ndakileri güldürmekten öteye gidemiyorlar. Bu arada birtanesi var ki geçmi ine bakt m zda belediyeden kiralad bir arsa üzerine yapt i yeri ile Özcan Atamer zengin olmu. Bak rköy e hiçbir katk s olmam bu ki i için geçti imiz günlerde eski bir CHP Millletvekili 2 kez CHP Genel Merkezi ne giderek, ba kan aday gösterilsin diye ricada bulunmu. Bu eski milletvekili, ayn ki iyi y llar evvel önemli bir CHP linin evinde yap lan toplant da silahla kovalayan ki i. te Türkiye de ve Türkiye nin incisi dedi imiz Bak rköy de siyaseti etkileyen ve ekillendiren bu ki iler. Bak rköy Belediye Meclisi ne aday olanlar n say s 200 ü a m durumda. Bu i i gerçekten yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip, ç kar pe inde ko mayacak ki iler tabii ki az nl kta. Büyük ço unlu u CHP Milletvekili ve Genel Merkez de söz sahibi ki ileri arkalar na alm lar, meclis üyesi olabilmek için akla gelmedik yollara ba vuruyorlar. Bir de eskiler var. Yeniden aday olanlar var. Bunlar n isimlerini duydukça hayretler içinde kal yorum. Kendi kendime sormadan edemiyorum. Bak rköy ve Bak rköylüler için ne yapt n z da yeniden aday oluyorsunuz? Görev ald n z süre sadece kendi ç karlar n z dü ünmediniz mi? Bu kadar yüzsüzlük olur mu? Sevgili okuyucular m hiç merak etmeyin CHP yanl yapar, meclis üyelerini kendi ç karlar yerine Bak rköy ve Bak rköylüler i dü ünen kariyer sahibi ki ilerden olu turmazsa benden çekecekleri var. Bu ki ileri te hir etmek benim ve gazetemin görevi. Ayr ca böyle bir yanl yap l rsa sadece Bak rköy de il, CHP dolay s ile Türkiye kaybeder. u anda amaç CHP nin oylar n yükseltmek ve Türkiye yi dü tü ü bu durumdan kurtarmak ise, bu listeleri yapacaklar n ak llar n ba lar na al p kendi ç karlar n dü ünüp emireri gibi kullanacaklar ki ileri de il de, oy oran n art racak bilgi birikimi olan, kendi ç karlar n de il halk n ç karlar n dü ünecek ve mecliste el kald rma memuru gibi davranmayacak olan ki ileri listelere yerle tirmek olmal d r. Bu arada Bak rköy de ç karlar için yapamayacaklar hiçbir eyin olmad bir güruh var. Bunlar baz adaylar n pe inde birlikte hareket ediyorlar. Düne kadar CHP dü man olan bu ki iler imdilerde CHP li aday n yan nda yer al yorlar. Diyeceksiniz ki peki CHP li Ba kan Aday Aday bunlar yan nda nas l kabul ediyor, dola t r yor. Onu da kendisine sorun. Hatta unu hat rlat n K lavuzu karga olan n ba b...n kurtulmaz. Listelerin aç klanmas na say l günler kald. Hele bir listeler aç klans n, listeye girenlerin yapt klar n ve yapabileceklerini gazetemizde okuyacaks n z. Bu arada Gazetemiz 22. yay n y l na ba lam bulunuyor. Çizgimiz de i medi ve de i meyecek. Hiç kimsenin adam de iliz. Hiç kimse ile maddi ili kimiz yok. 50 y l a an meslek hayat m zda hak ve hukukun yan nda olduk. Bizi yolumuzdan kimse döndüremedi. Döndürmeye de kimsenin gücü yetmeyecek. Yani itler üreyecek, kervan yürüyecek. Bu vesile ile hepinizin yeni y l n en iyi dileklerimle kutluyorum.

4 <ÕOÕQÕ.XWOX\RU 1 Kişiye ALFA ROMEO Giulietta (.Ā0 ā8%$7 7DULKOHUL $UDV QGD $\Q * Q ĀoHULVLQGH 7RSODPGD +HU 7/ YH.DWODU $O ĂYHULĂLQL]GH dhnlolă +DNN %X SL\DQJR 0LOOL 3L\DQJR ĀGDUHVL *HQHO 0 G UO ÿ QGHQ DO QDQ WDULK YH VD\ O L]QL LOH G ]HQOHQPLĂWLU (NLP ² āxedw NDPSDQ\D WDULKOHUL DUDV QGD ĀVWDQEXO LOLQGH EXOXQDQ ĂLUNHWLPL]H DLW RODQ 3HOLFDQ 0DOO $O ĂYHULĂ YH <DĂDP 0HUNH]L QGHNL PDÿD]DODUGDQ D\Q J Q LoLQGH WRSODPGD 7/ YH NDWODU WXWDU QGDNL KHU 7/ LoLQ ELU ohnlolă KDNN DO ĂYHULĂ \DSDQODUD GDQ ĂPDGDNL NDPSDQ\D EDQNRVXQD \D]DUNDVD SHUDNHQGH VDW Ă ILĂL YH\D IDWXUD LEUD] NDUĂ O ÿ QGD VLVWHPH KDN HWWLNOHUL NDGDU V UD QXPDUDV YHULOHUHN JLULĂOHUL \DS ODFDN YH NDW O PF \D ]HULQGH DG VR\DG GRÿXP WDULKL WHOHIRQX DGUHVL ohnlolă QXPDUDODU YH NDPSDQ\D ELOJLOHULQLQ EXOXQGXÿX ELOJLVD\DU o NW V YHULOHFHNWLU %DQNDODUGDQ \DS ODQ LĂOHPOHU KHU W UO KHGL\H ohnl LOH \DS ODQ DO ĂYHULĂOHU $YHD 7XUNFHOO 7 UN 7HOHNRP 771HW 9RGDIRQH ĂDQV YH WDOLK R\XQX KDUFDPDODU EX NDPSDQ\DGD JHoHUOL GHÿLOGLU dhnlolă WDULKLQGH 6DDW 3HOLFDQ 0DOO $O ĂYHULĂ YH <DĂDP 0HUNH]L =HPLQ.DW hqlyhuvlwh 0DK ( <DQ\RO 1R $YF ODU ĀVWDQEXO DGUHVLQGH \DS ODFDNW U 3HOLNDQ ĀĂOHWPHFLOLN 7DDKK W 7HVLVDW 7XUL]P 9H ĀQĂDDW $QRQLP ālunhwl odo ĂDQODU YH \DĂ QGDQ N o NOHU EX NDPSDQ\D\D NDW ODPD] NDW OP Ă YH ND]DQP Ă ROVDODU ELOH LNUDPL\HOHUL YHULOPH] ĀNUDPL\H WHVOLPLQGH ILĂ IDWXUD YH ELOJLVD\DU o NW V LEUD] ]RUXQOXGXU )LĂ YH YH\D IDWXUD WDULKL LOH D\Q J Q LĂOHP \DSW U S ELOJLVD\DU o NW V DOPD ]RUXQOXOXÿX EXOXQPDPDNWDG U %LOJLVD\DU o NW ODU HQ JHo NDPSDQ\DQ Q VRQ J Q RODQ āxedw VDDW D NDGDU DO QDFDNW U.DPSDQ\D WDULKOHUL DUDV QGD DO ĂYHULĂLQ LSWDOL YH ILĂ IDWXUD LDGHVL KDOLQGH LOJLOL ohnlolă KDNODU LSWDO HGLOLU ĀNUDPL\H\H NRQX RODQ HĂ\D YH YH\D KL]PHWLQ EHGHOL LoLQGH EXOXQDQ.'9 g79 JLEL YHUJLOHU G Ă QGDNL YHUJL YH GLÿHU \DVDO \ N PO O NOHU WDOLKOLOHU WDUDI QGDQ GHQLU 7DOLKOL 0DUW WDULKLQGH + UUL\HW *D]HWHVL LQGH YH ZZZ SHOLFDQPDOO FRP WU LQWHUQHW DGUHVLQGH LODQ HGLOHFHNWLU $VLO WDOLKOLQLQ VRQ EDĂYXUX YH LNUDPL\H WHVOLP WDULKL 0DUW <HGHN WDOLKOLQLQ VRQ EDĂYXUX YH LNUDPL\H WHVOLP WDULKL 0DUW hqlyhuvlwh 0DK ( <DQ\RO 1R $YF ODU 7HO Design ZETTANIUM -

5 5 Ho GeLd N Din, dil, rk ay r m n n yap lmad, gelir adaletsizli inin en aza indi i, siyasi ayr mc l n yap lmad, seçildikten sonra bizi yöneten koltuklara oturanlar n, de i ik görü lere sahip bir toplumun yöneticileri olduklar n ak llar ndan ç karmayarak hareket ettikleri. hukuk kurallar n n herkes için e it olarak uyguland huzurlu, sa l kl ve mutlu bir y l geçirmeniz dileklerimizle... ATAKÖY GAZETES Sevinç ve üzüntüleri ile 2013 y l n u urlarken, ülkemiz ve ilçemiz ad na güzel geli melerin ya anaca na inand m 2014 y l n sizlerle birlikte kar laman n mutluluk ve heyecan n ya yorum. Yeni y l n milletimize ve tüm insanl a bar, huzur ve refah getirmesini diliyorum. Yeni y lda ilçemizi her alanda daha da geli tirmek, vatanda lar m z n gelece e ümit ve güvenle bakmalar n Adem ÖZTÜRK Bak rköy Kaymakam sa lamak amac yla toplumun tüm kesimiyle i birli i içerisinde daha fazla çal maya devam edece iz. Bu duygu ve dü üncelerle, sayg de er Bak rköylü hem erilerimizin, ilçemizde görev yapan tüm kamu personelinin ve bas n mensuplar n n yeni y l n sa l k, mutluluk ve ba ar dileklerimle kutlar, sevgi ve sayg lar m sunar m. Bak rköy Kabuk De i tiriyor (!) 70 YILLIK TAR H ÇAVU O LU PASAJI OTEL M OLACAK? Bak rköy ün en eski pasajlar ndan olan ve stanbul Caddesi üzerinde bulunan tarihi Çavu o lu Pasaj otel yap lmak isteniyor. Çavu o lu Pasaj n n bir bölümünün ve pasaj n arkas nda kalan bir kaç binan n Kahraman Oruç isimli bir i adam na sat ld ve i adam n n da Çavu o lu Pasaj n n tamam n almak istedi i ve ald ktan sonra da pasaj n yerine büyük bir otel yapaca söyleniyor. Çavu o lu Pasaj nda 20 dükkan n oldu u bölümün sahibi olan ve bu bölümü satan Mehmet Çakar, gazetemize yapt aç klamada 51y l önce ald yerleri satt n belirterek, Ben buray 35 ya nda alm t m. imdi ya m 86. Buray ilk ald m y llarda stanbul Caddesi üzerinde bu kadar yap yoktu. Olanlar da tahta idi. Sonradan y k l p hepsi beton yap ld. Yak n zamanda Bak rköy Belediyesi nden binam za geldiler. Baz kontroller yapt lar ve binan n çürük oldu unu ve acilen y k lmas gerekti ini söylediler. Bunun üzerine ben de kendime ait bölümleri satt m. Buran n tamam n almak için u ra yorlar. Benim d mda kalan yerleri de al p büyük bir otel yapacaklarm. dedi YILLIK B R TAR H Çakar, ayr ca Çavu o lu Pasaj n n Bak rköy deki en eski pasajlardan birisi oldu unu ve y ll k bir tarihi oldu unu Yeni y l, yeni umutlar demektir y l n n Türk Milleti nin umutlar n n gerçekle tirildi i, birlik ve beraberli in peki ti i, Atatürk ün çizdi i ça da uygarl k yolunda h zla ilerledi i, felaketlerin olmad, ba ar ve sevinçlerin Per. Kd. Alb. hsan BURSALI Garnizon Komutan ve Bak rköy Askerlik ube Ba kan ço ald bir y l olmas n diliyorum. Bak rköylüler in yeni y l n en içten dileklerimle kutlar, onlara esenlik dolu nice y llar diler, sayg lar sunar m. Mehmet ÇAKAR Ahmet GÜLDAL Her sene en büyük dile imiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün dedi i gibi Yurtta sulh, dünyada sulh. Bunu hep diliyoruz da imdiye kadar ba ar l olamad k. Umut ederim bu sene biraz daha ba ar l oluruz. Çünkü dünya gündemi ortada, Türkiye nin gündemi ortada. Her ey kar k. Ve bu insanlar çok fazla etkiliyor, çocuklar bile etkilemeye ba lad art k. Ben diyorum ki, in allah bunlar art k bu sene son olsun ile birlikte bunlar n hepsini unutal m te her aç dan Türkiye deki ve dünyadaki çocuklar sevinsin. Çocuklar n y l olsun. Ate Ünal ERZEN Bak rköy Belediye Ba kan 2014 y l n n Bak rköylü dostlar ma, hem erilerime ve ülkemizdeki tüm vatanda lar m za huzur, esenlik, sa l k ve güzellikler dolu günler getirmesini, ayr ca Ataköy Gazetesi çal anlar na ba ar lar diler, bu vesile ile herkese sevgi ve sayg lar m sunar m. Hadi SAL HO LU Bak rköy Cumhuriyet Ba savc s ifade etti. Çavu o lu Pasaj n n arkas nda kalan 3 binan n sahibi olan Ahmet Güldal da binalar n Kahraman Oruç isimli i adam na satt n ifade ederek, 39 senedir buraday m. Çavu o lu Pasaj n n arka taraf nda bir kaç tane binam ve dükkan m vard. Bunlar ben de Kahraman Oruç a satt m. Buray büyük bir otel yapacakm. diye konu tu. Çavu o lu Pasaj nda 1956 y l ndan beri terzilik yapan Terzi Hamdi Güngör ise, 1956 y l nda geldi i pasajdan ayr lman n çok zor olaca n fakat yapacaklar bir ey olmad n ifade ederek, burada y llar m z geçirdik. Bir çok an lar m z var. Buradan kopmak bizim için, di er esnaflar için çok zor olacak. Dü ünün 50 y ld r ayn yerdesiniz. Ve bir gün geliyor buradan ç kmak zorunda kal yorsunuz. Bu çok zor bir ey. Ama yapacak bir eyimiz de yok. Baz arkada lar m z pasajdan ayr ld lar bile. Bende yeni bir yer tuttum ama ç kar l ncaya kadar burada duraca m. Çünkü buradan vazgeçmek kolay de il. dedi. Terzi Hamdi Güngör tarihi Çavu o lu Pasaj n n 70 y la dayanan tarihi ile Bak rköy ün simgelerinden birisi haline geldi ini ve y k l p otel yap lmak istenmesinin de üzüntü verici oldu unu söyledi. Hamdi GÜNGÖR Yavuz ARPACIK

6 Yeni Lezzet Durağınız da (0212) E-5 Üzeri A

7 7 Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi Trakya Bölge Temsilcili i Ba kan Ali Hac alio lu, H ÇB R MÜLK YET SAH B BEDEL ÖDEMEDEN B NASININ YEN LENMES N BEKLEMES N KENTSEL DÖNÜ ÜME D KKAT Tüm Türkiye de oldu u gibi Bak rköy de de vatanda lar aras nda birinci gündem maddesi olan Kentsel Dönü üm konusunda Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi Trakya Bölge Temsilcili i Ba kan Ali Hac alio lu, kentsel dönü üm yasas n n keyfiyet a rl kl bir yasa oldu unu belirterek, vatanda lara baz uyar larda bulundu. Hac alio lu, hiçbir mülkiyet sahibinin bedel ödemeden binas n n yenilenmesini beklememesini ifade ederken ayr ca, son dönemlerde parsel baz nda yap lan ve depremsellik bak m ndan performans de erleri yüksek, son ç kan yönetmeliklere göre yap lan binalar n da o bölgede ada baz nda bir plan uyguland nda y k labilece ini de söyledi. Say n Hac alio lu, Bak rköy de vatanda lar aras nda kentsel dönü üm konu ulan konular aras nda ana gündem maddesi diyebiliriz. Bak rköy deki Kentsel Dönü üm konusunda siz neler söylersiniz? Kentsel dönü üm tüm ülke genelini ilgilendiren bir yasa. Bak rköy Belediyesi de böyle bir giri imde bulundu. Bakanl ktan k smen dahi olsa kentsel dönü üm uygulamakla ilgili bir yetki talebinde bulundu. Yani ben bu bu alanlar riskli alanlar ilan edip burada kentsel dönü üm yapmak istiyorum anlam nda bir yetki talebinde bulundu. Henüz Bak rköy Belediyesi ne böyle bir yetki verilmedi ini biliyorum. Çünkü yasaya göre bakanl k gerek belediyelere, gerek TOK ye k smi yetkiler vererek bu yasa kapsam ndaki uygulamalar bu kamu kurumu eliyle de yürütmesi mümkün. O halde u an bu yasayla ilgili, yasan n yine kendi özelli inden dolay 2 uygulamas var. Bunlardan bir tanesi belediyenin, TOK nin ya da bakanl n eliyle yürütülecek olan kentsel dönü üm alanlar. Di eri ise tekil bazda, siz binan z y k p yeniden yapmak istiyorsunuz. Bunu her halükarda her yerde yapman z mümkün. Bunun yolu u. Bunu u an Bak rköy de uygulamak mümkün. Yani her bir parsel sahibi bulundu u binan n yürürlükteki yönetmeliklere göre betonarme statik de erleri yetersiz ise kentsel dönü üm kapsam nda binas n y k p, yenisini yapabilir. Bunun için bina performans n yetkili firmalardan, özel kurulu lar da olabiliyor ya da üniversitelerden al yor. Bunlara test ettiriyorsunuz. Bu testin sonucunu Çevre ve ehircilik l Müdürlü ü ne gidiyor. Binan n y k m karar veriliyor. Bina y k m karar verildikten sonra tapuya erh dü üyor. Binadaki mülkiyet sahiplerinin tapudaki hisse oranlar n n 3/2 ço unlu unun noterde yapacaklar toplant da ald kararlara göre uygulama yap l yor. Bu ne olabilir. Binay müteahhite verip, yapt rabilirler, kendi finansman kaynaklar yla yapt rabilirler. Komple arsay satabilirler ve benzeri. Bu yöntemin avantajlar var, dezavantajlar var. Öncelikle unu bilmemiz laz m. Yap lacak olan yap yürülükteki imar planlar na göre yap lacakt r. Yani art bir imar art haklar söz konusu de ildir. Mevcut imar durumundaki veri neyse o yap lacakt r demektir. Ancak binan n yeni yap lma yöntemine göre 3/2 ço unlu un karar geçerlidir. Bunun art lar var eksileri var. Bunun art lar udur. Bu yasa kapsam nda yeniden yap lmas na olanak sa lanan yap lar n harç muafiyetleri var. Bunlar da ciddi bir bedel tutuyor. Belediye harçlar n n büyük bir k sm ndan muafiyetleri var. Ayr ca arsaya dönü tükten sonra kredilendirebiliyorsunuz. Dönü üm kapsam nda yap lacak olan yeni binalarda arsa de erinizin yüzde 70 i kadar belli bankalardan uygun ko ullarda kredi alman z mümkün. Bunlar avantajlar d r. 3/2 nin karar vermesinin de avantajlar var ama çok büyük dezavantajlar var. Avantajlar u; apartmanda ki ili ini negatif kullanan insanlar kar s nda size bir manevra alan sa l yor. Kat Mülkiyet Kanunu na göre yürülükte olsayd, yüzde yüzünün muvaffakati ile bu yap labilirdi. Ama aksi bir durumda söz konusu. Binada bu finansman gücüne sahip olmayan mutlaka o binada ancak bar nmas söz konusu olan mülkiyet sahipleri olabilir. Ya da orada ticari olarak özellikle bizim Bak rköy de oldu u gibi zemin katlar, bodrum katlar büyük ölçüde ticari alanlard r. Orada uzun süre kendi ticari dükkan n sürdüren insanlar için i yerini kaybetme anlam na geliyor. Bu bak mdan da 3/1 in ma dur olmas gibi, anla amama, nihayet o projeye uyum sa layamama durumunda ma duriyetleri var. Yani art s da var eksisi de var. Bu daha çok o binan n kendi mülkiyet sahipleri aras ndaki durumdan ili ikli. Birde tabi u anlama geliyor. Ço unlu u elinde bulunduran istedi inin mutlak olmas durumu ile kar kar ya. 3/2 3/1 e bask yapabiliyor. Netice de ona uymazsa arsa de eri üzerinden gidecek o mülkiyet. Yasa buna da aç k. E er uyum sa lamazsan z binan z n arsa de eri üzerinden ihale ç k p sat söz konusu ve di er ortaklar alacak diyor. DEPREMSELL K AÇISINDAN PERFORMANS DE ERLER SA LAM OLAN SON YAPILAN YÖNETMEL KLERE GÖRE YAPILANLAR DAH L E ER PROJE BÜTÜNLÜ Ü AÇISINDAN YIKILMASI GEREK YORSA YIKILAB L R Say n Hac alio lu, u anda Bak rköy ün bir çok mahallesinde özellikle Kartaltepe de parsel baz nda y k l p yeniden yap lan binalar var. Önümüzdeki dönemde bu y k l p yeniden yap lan binalar n oldu u yerlerde ada baz nda bir uygulama yap ld nda yeni yap lan bu binalar y k lacak m? Yasada öyle bir madde var. Depremsellik aç s ndan performans de erleri sa lam olan son yap lan yönetmeliklere göre yap lanlar dahil e er proje bütünlü ü aç s ndan y k lmas gerekiyorsa y k labilir diyor. Yani bu ya da benzeri binalar orada ada baz nda yap lacak projeye göre uygun de ilse y k lmas yap labilir diyor. Y k labilir de, y k lmayabilir de. Yani bu yasada en çok kar ç kt m zda zaten bu y k labilir gibi ucu aç k kavramlar n olmas d r. KEYF YET A IRLIKLI B R YASA As l bu kanunun ruhunu hitap eden ve bu kanunla ne yap lmak istendi ini ortaya koyan k sm na de inelim. Bakanl k veya bakanl n yetkilendirdi i belediyeler veya TOKi eliyle yap lacak olan kentsel dönü üm uygulamalar. imdi bu uygulaman n yönetminin nas l olaca önemli, öncelikle belli büyüklükteki alan rezerv alan, riskli alan olarak tan mlanarak kentsel dönü üm bu yasa kapsam na al n yor. Bu yasa kapsam na al nan alanlardaki mülkiyet sahiplerinin mevcut konutlar na, i yerlerine, bakanl n yetkilendirdi i bilirki iler gelecek, bunlar bir de er tespiti yapacaklar, güncel de erler, ondan sonra dönü üm kapsam na al nan alana yeni bir proje yap lacak. Bu projede imar art lar mutlaka olacak. Sonra oradaki mülkiyet sahiplerinin öncelikli alma haklar na da at fta bulunularak size denecekki, siz bu yeni projede hangi bölümü istiyorsunuz. Örne in A Blok ta 5 numaral dairede oturmak istiyorsunuz. Sizinle bir ön sat sözle mesi yap lacak. Proje tamamland ktan sonra sizin talepte bulundu unuz dairenin maliyeti ç kacak. De er biçilen miktar ile bu maliyet aras ndaki fark ödedi iniz taktirde o yere sahip olacaks n z. Art burada çok kimsenin farketmedi i bir husus daha var. mar Kanunu nda yap lan son düzenlemeyle bir yerde bir planlama çal mas yap ld ndan dolay de er art olmu sa de er art n n yüzde 45 i kamuya aittir deniyor. Bu u anlama geliyor. Burada yap lan imar art ndaki de er art miktar n n yar ya yak n bu da dairelere ilave edilecek demektir. E er o bölgede kamunun o projeye katt bir mülkiyet varsa, onlar n da de erleri bu daire üzerinden maliyeti kat lacak. Ve o dairenin de eri ç kacak. Her halükarda sizin önceden mülkiyetinizin de erinin çok üstünde yeni de er ile kar lacaks n z. Ve bedel ödemek zorunda kalacaks n z. Üstelik bu bedel çok ciddi bir bedel olacak. Ancak bu artlarda yeni projede yer sahibi olabileceksiniz. Özetle unu söyleyebilirim. Hiçbir mülkiyet sahibi bedel ödemeden binas n n yenilenmesini beklemesin. Böyle bir ey yok. Bedeli ödeyemeyenler ne olacak. O zaman bakanl k size diyor ki senin mevcut yerine olan de er tespitini ben sana nakit olarak ödeyebilirim. Ba ka bir yerde imar hakk tan yabilirim. Ya da ba ka bir projede sana evinin de erinde bir yer veriyorum der. Bu ekilde bakanl n yetkisine b rak lm 3 farkl öneri var. Böyle bir yasa ile kar kar yay z. Yani keyfiyet a rl kl bir yasa ile kar kar yay z. Art tüm bu uygulamalara yönelik siz haks zl a u rad n z dü ünüp dava açmaya kalkt n zda idare mahkemelerinin yürütmeyi durdurma karar veremeyece i hükmü var. Bu evrensel hukuka da ayk r d r. Yavuz ARPACIK

8

9 9 5 Ataköylüler in yeni bulu+ma adresi ATAKÖYLÜLER EV/ AÇILDI A taköylüler in sscak bir ortamda çaylarsns, kahvelerini yudumlaya-bilecekleri, apartman toplantslarsns yapabilecekleri Ataköylüler Evi, BakSrköy Belediye BaFkanS AteF Ünal Erzen ve CHP BakSrköy &lçe BaFkanS M. Sait Yücel tarafsndan açslds. Ataköylüler Evi nin açslsfsnda konufan Belediye BaFkanS AteF Ünal Erzen, Ataköylüler Evi nden BAKKART sahibi tüm BakSrköylüler in yararlanabilececini belirterek, Ataköylüler Evi toplam metrekare alan üzerine kurulu. 175 metrekare kapals alans bulunan Ataköylüler Evi nin 100 metrekare açsk oturma alans da bulunuyor. AynS anda 100 kifinin kapals, 100 kifinin de açsk oturma alansndan faydalanabilececi Ataköylüler Evi nde çocuklarsmsz için de bir oyun alans bulunuyor. Buradan sadece BAKKART sahibi Ataköylüler, BakSrköylüler yararlanabilecek. Ataköylüler in çaylarsns, kahvelerini içebilecekleri, sscak bir ortamda sohbetlerini gerçekleftirebilecekleri, gazetelerini, dergilerini okuyabilecekleri, televizyon izleyebilecekleri, apartman toplantslarsns yapabilecekleri, gerekirse docum günü partilerini gerçekleftirebilecekleri Ataköylüler Evi ni hizmete açmaktan çok mutluyuz. Hatta kar yacarsa Ataköylüler i torunlarsyla beraber genif bahçemizde kardan adam yapmaya, kartopu oynamaya davet ediyorum. AyrSca bütün engelli kardeflerimiz de Ataköylüler Evi nden rahatlskla yararlanabilecek. dedi. At aköylül er E vi BakC rköy Be ledi yesi ZabC ta Müdür lü ü yanc nda A ta köy KC s Cm Ha nc me li Ç iç e i So k. No:1 a d re si nd e b ul unuyor. At akö ylül er Evi, 09:00-21:00 saat ler i arascnda hizme t ver iyor. ATAKÖYLÜLER DEN TAM NOT Aç,l,&, yap,lan Ataköylüler Evi ni ziyaret ederek, bu tesisten yararlanan Bak,rköylüler le tesis hakk,nda konu&tuk. Ataköylüler, Ataköy Evi nin y,llardan beri ihtiyaç olan bir tesis oldu unu belirterek, böyle bir tesisi hizmete sundu u için Bak,rköy Belediye Ba&kan, Ate& Ünal Erzen e te&ekkürlerini sundular. &te Ataköylüler Evi ne gelerek zaman geçiren Bak,rköylülerin, Ataköylülerin görü&leri: Neylan Talmaç: Ataköy 9. KSsSm da oturuyorum. Ataköylüler Evi ne sskça geliyorum. SabahlarS spor yaparken, buraya da mutlaka ucruyorum. Burada günlük gazeteleri okuyorum. ÇaySmS, kahvemi ücretsiz olarak içebiliyorum. Tam anlamsyla çok güzel bir tesis. Çok nezih bir ortam var, buraya gelen insanlar da aydsn insanlar. AyrSca Bakkart sahibi BakSrköylüler in tesisten yararlanmass da çok yerinde bir karar olmuf. Bu tesisi bize sunducu için Belediye BaFkanSmSz AteF Ünal Erzen e çok tefekkür ediyorum. Hulki enel: Gerçekten çok güzel bir tesis olmuf. Ben ilk defa bugün geldim. Ataköy 8. KSsSm da oturuyorum. Çok güzel, sscak bir ortam var. Bura- da görev yapan personeller de bizlere karfs çok güleryüzlü davransyorlar. Burada yeni arkadaflsklar kurulabilir, Ataköylüler birbirlerini daha iyi tansyabilir. Bugün geldim. Gazetemi okudum, çaysms, kahvemi içtim. Buraya gelen Ataköylüler le, BakSrköylüler le sohbet edebilme imkans buldum. Bu açslardan bakarsak tam anlamsyla bir sosyal tesis olmuf. &nsanlarsmsz burada sosyallefiyor. Birbirlerini tansyor. Bu kadar güzel bafka ne olabilir ki? Bu güzel Ataköylüler Evi ni bizlere hediye ettici için BakSrköy Belediye BaFkanS AteF Ünal Erzen ve ekibine çok tefekkür ederim. Bende çevremdeki insanlara burays söyleyececim. AnlatacaCSm, evde oturacacsmsza artsk buraya gelececiz. DEVAMI 25 de

10

11 11 K l çdaro lu, Ataköy Marina Otel de düzenlenen Gençlerle Liderlik Söyle isi toplant s na kat ld. KILIÇDARO LU, GENÇLERLE BAKIRKÖY DE B R ARAYA GELD Zekeriyaköy Rotaract Kulübü nün düzenledi i Gençlerle Liderlik Söyle isi konulu toplant ya kat lan CHP Genel Ba kan Kemal K l çdaro lu, gençlerin sorular n yan tlad. Ataköy Marina Otel de gerçekle tirilen toplant ya, CHP Genel Ba kan K l çdaro lu nun yan s ra CHP Genel Ba kan Yard mc s Erdo an Toprak, CHP stanbul l Ba kan O uz Kaan Sal c, Bak rköy Belediye Ba kan Ate Ünal Erzen ve Zekeriyaköy Rotaract Kulübü üyeleri ile di er rotary ve rotaract kulüplerinin dönem ve geçmi dönem ba kanlar kat ld. K l çdaro lu toplant da Türkiye de gençlerin ya ad sorunlar ve CHP nin gençlere yönelik projelerinin yan s ra Türkiye gündemine dair konularda da gençlerle sohbet etti. K l çdaro lu, gençli in CHP için çok önemli oldu unu belirterek, her zaman güvendi i tek eyin gençler oldu unu söyledi. Gezi olaylar ndan önce gençli in siyasete, ülke sorunlar na pek ilgili olmad klar n dü ündüklerini fakat gezi olaylar ndan sonra farkl bir gençli in oldu unu gördüklerini ifade eden K l çdaro lu, Espri yetenekleri geli mi, daha özgürce mücadele edebilen, daha güçlü, dünyay iyi okuyabilen bir gençlik var. dedi. Gezi gençli inin Türkiye deki bütün gençli i kapsamad n da vurgulayan K l çdaro lu, Dünyadan habersiz olan, ülkenin sorunlar n de il de kendi sorunlar içinde giden hatta bir anlamda yok olan bir gençli imiz daha var. diye konu tu. GENÇLERE YÖNEL K ÖNEML ADIMLAR ATTIK Son 3 y lda en büyük de i imi ya ayan partinin CHP oldu unu ve bu de i im sürecinde gençler ve kad nlara yönelik önemli çal malar yapt klar n belirten K l çdaro lu, Son kurultay m zda yüzde 10 gençlik kotas koyduk. Yani belediye meclis üyeli i, il genel meclis üyeli i, milletvekilli inde yüzde 10 gençlik kotam z olacak. 13 veya 14 y l sonra ilk kez gençlik kollar kurultay n yapt k. Art k gençlik kollar m z kendi içinde bir dinanizm kazand. Bir ba ka önemli de i iklik daha yapt k. Gençlik Kollar Genel Ba kan ile Kad n Kollar Genel Ba kan seçildikten sonra otomatikman Merkez Yönetim Kurulu üyesi oluyor. Dolay s yla partinin beyninde al nan kararlar gençlik kollar ba kan birinci yerden ö renmi oluyor. Özellikle kad nlar n daha fazla siyasete girmelerine olanak sa lamak için yüzde 33 cinsiyet kotas getirdik. Bu konuda önemli bir ad m att k. O gelir bunun koltu unu al r, bu gelir böyle olur gibi kayg lardan CHP yi kurtard k. Demokrasi içinde herkes her yere aday olabilir. Say m m z yapar z, sand koyar z. Kim nereye geliyorsa biz de onun arkas na dü er, çal r z. Bu bir belediye ba kan olabilir, ilçe ba kan, il ba kan olabilir, milletvekili olabilir, genel ba kan olabilir, hiç fark etmez. Demokrasiyi madem ki bu ülkeye getirdik. Demokrasinin kökle mesi için her türlü çabay gösterece iz. dedi. KATMA DE ER YÜKSEK OLAN ÜRÜN ÜRETEN ÜLKELER DÜNYAYA EGEMEN OLACAK Gençlerin Türkiye nin tarihini çok iyi bilmeleri gerekti ini ifade eden K l çdaro lu, Türkiye nas l kuruldu, nas l in a edildi? Bunu gençlerin çok iyi bilmesi gerekir. Bunu bilmeden gelece i sa l kl olu turamay z. Daha güçlü bir Türkiye nin yolu üretimden geçer. Üreten ülke güçlüdür. nsano lu avc l kla ba lad ya ama, sonra yerle ik düzene geçti tar m toplumu oldu. 19. yüz y lda buharl makineyi buldu, sanayi devrimi ba lad. 20. yüz y l n sonu, 21. yüzy l art k dünyada bilgi toplumundan bahsediliyor. Ve insano lu unu ke fetti. Dünyan n en stratejik ürünü insan beynidir. Yeni bir s n f olu tu dünyada. Plütoklar diye. Belki ad n çok duymad n z. Bütün dünyas bir bilgisayar n içinde olan, dünyan n herhangi bir ülkesine giden bilgi satan insanlar. Bunlar bazen çal t patronundan daha fazla para kazanan insanlar. Ve bunlar n say lar giderek art yor. Çünkü insan beyninin yarat c l art k s n r tan m yor. öyle bir örnek vereyim. Tekerle i insano lu 3 milyon y lda bulmu. Bugün her saniye de birden fazla bulu var. Bunu unun için anlat yorum. E er biz bilgi toplumu trenini kaç r rsak geçmi olsun. Bir ülkenin ba bakan ç k p Ben u kadar buzdolab üretiyorum. diyemez. Dedi i anda bütün ça da dünya ona güler. Buzdolab dedi iniz ürün 1800 lerin ürünü de icat edilen bir ürünü ben 21. yüzy l n Türkiye sinde üretiyorum diye insan övünür mü? DEVAMI 27 de

12 SA LI IN DO ADAK G ZEM C LT ÖZEL BAKIM MASKELER DO AL AMPUAN DO AL V TAM NLER (Draje ve Kapsül) YÜKSEKOVA SEKS YON KARAKOVAN BAL EMD NL HAK K KARAKOVAN BAL ARI SÜTÜ - BAL - POLEN BAKL YAT FALI B TK LER PEKMEZ ÇE TLER SAÇ BAKIM YA LARI 2014 ün Do adan ifal Bal Gibi Tatl Geçmesini Dileriz... Atrium Çar s Kat: 1 No: 161 Ataköy Tel: Santral: (453)

13 13 Bak rköy Halk E itim Merkezi nden engellilere yönelik kurslar devam ediyor GÖRME ENGELL LERE D KS YON KURSU Bak rköy de 15 binin üzerinde kursiyere mesleki ve sosyal alanda kurslar veren Bak rköy Halk E itim Merkezi, ayn zamanda engelli bireylere yönelik kurs çal malar n da h zl bir ekilde sürdürüyor. Bak rköy Halk E itim Merkezi nde i itme, görme ve bedensel engellilere yönelik mesleki ve sosyal kurslar devam ederken, ayn zamanda görme engellilere diksiyon ve güzel konu ma kursu da ba lat ld. Geçti imiz ay ba layan ve Bak rköy d nda ço u Halk E itim Merkezi nde bulunmayan görme engellilere yönelik diksiyon kursuna 16 görme engelli kat l yor. 64 saat süren kurs sonunda mini bir s nav yap lacak. S nav geçen kursiyerlere sertifikalar da verilecek. Görme engellilere yönelik verilen Diksiyon Kursu ile ilgili Bak rköy Halk E itim Merkezi Müdür Ba yard mc s Ali Karaku tan bilgi ald k. Karaku, Bak rköy Halk E itim Merkezi nin 15 binin üzerinde kursiyere e itim vererek önemli bir e itim hizmeti sundu unu ifade ederek, engelli bireylere yönelik verilen kurslar ile engellilerin topluma kazand r lmas nda önemli bir rol oynad klar n söyledi. Görme engellilere yönelik ba lat lan diksiyon kursunun 64 saat sürdü ünü ve kurs kapsam nda Diksiyon 1, Diksiyon 2, Etkili ve Güzel Konu ma ve Kendini fade Edebilme konular nda e itim verildi ini ifade eden Karaku, kursun sonunda mini bir s nav yapacaklar n ve s nav geçenlere sertifika vereceklerini kaydetti. Say n Karaku, görme engellilere yönelik Diksiyon Kursu veriyorsunuz? Kurs hakk nda bilgi verir misiniz? Öncelikle Halk E itim Merkezleri nin yapt en önemli i lerden bir tanesi engellilere verilen e itimlerdir. Bak rköy Halk E itim Merkezi nin engellilere verdi i bir çok e itim var. Özellikle görme engelli arkada lar için imdiye kadar bilgisayar kursu açt k. Gözleri görmedi i halde bilgisayar çok rahat kullanabiliyorlar. Ayn zamanda bu kursun sonunda sertifika al yorlar ve bir çok yerde i e girme imkanlar oluyor. Ayr ca A c l k kurslar açt k, Operatörlük kursu açt k. Ama bunlardan en önemlisi u anda açt m z görme engellilere diksiyon kursudur. Bana göre sadece görme engellilerin de il bütün insanlar n diksiyon e itimi almas gerekiyor. Ama görme engellilerde bu çok daha farkl oldu. RESM SERT F KA VER YORUZ Nas l ba latt n z bu kursu? Öncelikle Görme Özürlüler Derne i (GÖZDER) bize talepte bulundu. Biz de buna uygun olan bir ö retmen planlad k ve bu kursu ba latt k. Kursumuz toplam 64 saatlik bir e itim. Bu 64 saatin içinde Diksiyon 1 ve Diksiyon 2 var, Kendi Kendini fade Edebilme, Etkili ve Güzel Konu ma konular n kurallar ile birlikte al yorlar. Benim dikkatimi çeken bir noktada biz gözleri görenlerde bu e itimi veriyoruz. Fakat gözleri görmeyenler çok daha istekli bir ekilde geliyorlar. Çok ba ar l sonuçlar elde ediyoruz. Ve u anda kursumuz devam ediyor. 64 saatin sonunda mini bir s nav yapaca z. Bu s navda ba ar l olduklar taktirde onlara resmi diksiyon sertifikas verece iz. Bu konuda çok mutluyuz. KURSLAR ÜCRETS Z Kurs daha sonra tekrar aç lacak m? Yoksa bir seferlik bir kurs mu? Hay r bundan sonra istekli olan arkada lar tekrar gelip bize müracaat ettiklerinde 2. ve 3. kurslar devam edecek. Sadece bu de il, bilgisayar e itimleri devam edecek, masörlük e itimleri devam edecek. Bak rköy Halk E itim Merkezi di er merkezlere örnek olsun istiyoruz. Ba ka ilçelerde gözleri görmeyen arkada lar zor artlarda buraya gelmesinler. Her ilçenin bir halk e itim merkezi var. Direkt evlerine yak n halk e itim merkezlerine gitsinler ve bu e itimleri als nlar. E itimler ücretsizdir. Her türlü imkanlar sa lamaya çal yoruz. Ve sizin sayenizde belki de ba ka arkada lar da haber alacaklar ve onlar da talep edecekler. 15 B N N ÜZER NDE KURS YER M Z VAR Biraz da Bak rköy Halk E itim Merkezi hakk nda bilgi verir misiniz? Halk E itim Merkezi sadece engellilere de il, di er sa l kl insanlara da bu e itimleri veriyor. 15 binin üzerinde kursiyerimiz var. 200 ün üzerinde bir ö retmen grubumuz var. Haftan n 7 günü e itim vermekteyiz. Sabah saat 09:00 da ba lay p ak am saat 22:00 ye kadar hafta sonlar da dahil olmak üzere bu e itimler devam ediyor. unu da gö sümüzü gere gere söylüyoruz. 8 dilde e itim veriyoruz. Bütün vatanda lar m za aç kt r. Her isteyen vatanda m z burada gelip, e itimlerini rahatça alabilirler. Kurslara kat l m artlar neler? Halk E itim Merkezi ndeki artlar u; Bize herhangi bir kurs ile ilgili talepte bulunuyorlar. 15 ki i olu tu u taktirde biz o kursu aç yoruz. Bizim süremiz yok. Tam gün tam y l e itim verdi imiz için bir kurs biter, bir kurs ba lar. DEVAMI 17 de

14

15 15 Yeni Bir Y l... Yeni Beklentiler, Yeni Ba lang çlar... Yeni Bir Y l Yeni Beklentiler, Yeni Ba lang çlar Hayat m z n rutin ak içinde zaman zaman duraklara ihtiyaç hissederiz. Belki bir an içinde olsa durup dinlenmek; ya ant m za farkl bir yön verebilmek, zamans zl k nedeni ile sürekli ertelediklerimizi bir an önce hayata geçirebilmek ad na. Belki de içimizde durgunla an ya am p nar n daha aktif ve co kulu hale getirebilmek için. Ama neden her ne olursa olsun bu duraklar gerçekten de önemlidir. Tabii durmas n, ama hemen ard ndan yeni co kularla ve kocaman gülü lerle ba lamas n bildikten sonra. te bunun için önümüzde güzel bir durak var. YEN YIL. Aç kças yeni y lda kimse çok köklü de i iklikler ya amay ummaz. Sadece geçen, eskiyen y lda ya ad klar ndan belki de biraz daha iyisini ister. Yine de ya am n güzelle tirmek için planlad birkaç ey vard r. Klasiktir ya hani, geride b rak lan y l n muhasebesi yap l r içimizde, eskiler art lar bir kefeye konur ve tart l r, kay plar n kazanç olmas için neler yap labilir buna kafa yorulur. Herkes birbirine iyi dilek ve temennilerde bulunur, umuttur yeni y l ya da umut etmeye ihtiyac m z vard r. Sanki ya anacak her güzel ey yeni y la sipari edilir ve beklenir bir önceki y ldan daha iyi geçmesi. Biz de gezdik, dola t k. Bak rköy de ya ayan, çal an, okuyan halka sorduk yeni y l beklentilerini Bakt k ki zengin fakir, genç ya l herkes yeni y lda yeni umutlar içinde Ve asl na bakarsan z sadece iki duygu yer etti dileklerinde yeni y la dair. Sahip oldu umuz en önemli iki ey Sa l k ve huzur. Ve ülkemiz içinde terörün olmad birlik ve beraberlik içinde bir ya am. Gerisinin gerçekten bir öneminin olmad n söyleseler de rahat ya am için son bir ey daha dilediler, para para para Ömer Boynuk sa (Kuaför): Yeni y l n öncelikle bol kazanç getirmesini diliyorum. Sa l k, mutluluk getirmesini diliyorum. Ailemle birlikte daha güzel bir ya am sürmeyi ve baz ideallerime ula may istiyorum. Yeni y lda yeni bir ev, yeni bir araba almak istiyorum. Ayn zamanda bekar oldu um için yeni y lda arad m insan n kar ma ç kmas n diliyorum. Evlenip, mutlu bir yuva kurmak istiyorum. n allah bu hayallerim 2014 te gerçekle ir. Ülkem içinde huzur dolu, bar dolu bir y l geçirmemizi diliyorum. Herkesin e it oldu u, siyasilerin halk kand rmad, insanlar n mutlu oldu u ve geçim s k nt s çekmedi i bir y l geçmesini diliyorum. Celalettin imdi (K rtasiyeci): Yeni y l n sa l k, mutluluk ve bar içinde geçmesini diliyorum. Esnaf olarak Bak rköy de baz s k nt lar ya yoruz. n allah bu s k nt lar m z da yeni y lla birlikte ortadan kalkar. lerimizin daha yo un olmas n, daha hay rl kazançlar elde etmeyi diliyorum. Ekonomik s k nt lar ya amayaca m z bir y l olmas n diliyorum. Ailemin mutlu olmas n her eyden çok diliyorum. Ülkemizin de bar dolu bir y l geçirmesini, herkesin birbirine ho görülü davrand, güler yüzlü davrand n ve iç çeki melerin azald bir y l olmas n diliyorum. Mümin Sava Gökta (Muhtar): Öncelikle geride b rakt m z 2013 y l herkes için in allah güzel geçmi tir. Ve 2014 te bu güzellikler devam etsin. Tüm vatanda lar m za güzel bir y l diliyorum. Aileleriyle birlikte, yak nlar, akrabalar, dostlar ile birlikte mutlu olacaklar bir y l geçirmelerini diliyorum. Kendim ad na da ayn dü ünceleri benimsiyorum. nsan n ailesinin yan nda olmas ve sa l kl, huzurlu olmas kadar güzel bir ey olamaz. Bu nedenle daha nice y llarda ailemle birlikte, arkada lar mla, dostlar mla birlikte güzel seneler geçirmek en büyük dile imiz. Muhtar olmam vesilesiyle tabi ki mahallemin, Bak rköyümüz ün sorunlar n n azald, güzelliklerin artt, birlik ve beraberli in peki ti i bir y l olmas n diliyorum. Bak rköy deki dostlar m z n, a abeylerimizin, annelerimizin, teyzelerimizin yani tüm kesimin mutlu olmas en büyük arzumuz. Bu arada ülkemiz içinde Bak rköy deki tüm dileklerim geçerlidir. Bar n hakim oldu u, ekonomik kayg lar n azald, demokrasinin ve insan haklar n n yerle ti i bir y l geçiririz in allah. Bu duygu ve dü üncelerle herkesin yeni y l n kutluyor, sa l k ve huzur diliyorum. Ay in Varl (Ma aza Sahibi): Öncelikle 2013 benim aç mdan güzel geçti. Gerek i hayat mda olsun gerekse özel hayat mda gayet mutlu bir y l geçirdim te de bu mutlulu umun daha da artmas n diliyorum. Tabiki esnaf oldu umuz için tüm esnaf karde lerimize 2014 te hay rl kazançlar diliyorum. Bak rköy de esnafl k di er ilçelere göre biraz daha zor. n allah yeni y l birlikte esnaflar n da rahatlat ld bir y l olur.ayr ca en önemli ey tabi ki sa l k. Ben herkese sa l k dolu bir y l diliyorum. Para kazan l r, harcan r ama sa l k olmadan hiçbir ey olmaz. Bu nedenle tüm Bak rköylüler e, tüm esnaf karde lerime ve tüm Türkiye ye bar, huzur ve sa l k dolu y llar diliyorum. Enescan Seyrek (Ö renci): Yeni y lda okulumda daha ba ar l olmay ve karnemin güzel gelmesini istiyorum. Ailemin mutlu olmas n istiyorum. Arkada lar mla birlikte mutlu olmak istiyorum. Ö retmenlerimle birlikte mutlu olmak istiyorum. Herkesin yeni y l n, arkada lar m n yeni y l n kutluyorum. Halk ikayet ediyor. Biz yay nl yoruz. Dikkate alan yok. Sorunu çözecek ki iler uyku halinde. imdi yetkililere soruyoruz. Vatanda sorununu kendisi mi çözsün? Bak rköy ün göbe inde sokak i gali BU GÜCÜ K MDEN ALIYORLAR? Bak rköy Cevizlik Mahallesi nde Kara Dervi A a Çar Cami ve Ta Okulu nun da bulundu u Hamam Sokak ile Reyhan Soka birbirine ba layan zzet Molla Sokak birileri taraf ndan adeta i gal edilmi durumda. zzet Molla Soka n n iki giri ine araçlar n park eden ah slar, trafi e aç k olan soka adeta otopark gibi kullan yor. Mahalle sakinleri bu ah slar defalarca uyard klar n, polise de haber verdiklerini fakat kimsenin oral olmad n söylüyorlar. Trafik yo unlu unun çok oldu u stanbul Caddesi ne de ba lant s olan zzet Molla Sokak ta ya anan i gali geçti imiz say lar m zda da sizlere duyurmu ve yetkililerin; mahalle sakinlerinin seslerine kulak vermeleri gerekti ini belirtmi tik. Fakat aradan geçen aylara ra men de i en bir ey olmad. Mahalle sakinleri, zzet Molla Sokak ta ya anan bu durumun yetkililer taraf ndan çözüme kavu turulmas gerekti ini belirterek, Soka m zda adeta bir i gal ya an yor. Birileri trafi e aç k olan soka otopark gibi kullan yor. Defalarca kez bu ki ileri uyard k, polise de haber verdik. Fakat ne bir polis ne de bir zab ta ekibi gelmedi. diyorlar. Bak rköy ün göbe inde böyle bir sokak i galinin ya anmas n n üzüntü verici oldu unu söyleyen mahalle sakinleri, bir an önce bu konuda yetkililerin ad m atmalar gerekti ini de belirttiler.

16 16 Çok değerli okuyucalarım, sevgili dostlar; ülke manzarasına baktığımızda ne kadar iyimser, hoşgörülü olursak olalım, olanlardan kaygı duymamak mümkün değildir. Çok netameli, sıkıntılı, demokrasiye, insan haklarına büyük darbeler indiren bir süreci yaşıyoruz. Önemli devlet adamlarının yakınları, iş adamları, belediye başkan ve personelleri, bürokratların aralarında bulunduğu son olaylar, eğer doğru çıkarsa; ülkemiz çok büyük biçimde uluslararası prestijini yitirecektir. Ülke ekonomisi ve piyasalar sarsılacaktır. İstanbul, Ankara ve diğer illerimizde yaşanan bu çirkin olaylar, şayet yargıda ispatlanır ve ilgililer gereken cezaları alırlarsa, acaba her şey bitmiş mi olacak sizce değerli okurlar? Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde hatta geri kalmış 3. sınıf devletlerde bile olası mümkün olmayan olaylar neden bizde hep oluyor? Bunu, biraz geriye giderek analiz etmek doğru olacaktır diye düşünüyorum, düşünüyor ve de kendime şu soruyu yöneltiyorum. Acaba bu sistemler düşünülerek, planlanarak bizim yasalarımıza mı sokulmuştur?. Bendenizi bu noktaya getiren olaylara bir bakalım ve paylaşalım sizlerle... Eğer planlanmış olay ise; 2002 yılında (11 yıl önce) Gelir Vergisi Kanunu nun 82/2. maddesindeki NEREDEN BULDUN sorgulamasına göre beyanlarda anormal çelişkiler soruşturulmakta, verilen gelir beyanı ile mükellefin sahip olduğu menkulgayrimenkul ve mevcut nakit varlıkların terslikleri, çarpıklıkları, oransızlıklarının hesabı sorulabiliyor, ceza ve faiz uygulamaları yapılabiliyordu. İşte bu sorgulama yasası 11 yıl önce iptal edilmekte ortadan kalkmış, Resmi Gazete den yayınlanmıştır. Bu duruma göre değerli dostlar; sen nasıl istersen, ne kadar istersen, istediğin biçimde ve miktarda kazanç temin et, Hesap vermeye gerek yoktur. anlamı çıkmaz mı? Ayrıca bu iptal; her şey önceden düşünülmüş izlenimi vermiyor mu? 2002 yılında başlayan bu görülmemiş tedbirler ve serbestlikler şimdiki günlere gelmiş, insanın hafızasını kaybettirecek boyutlara getirilmiştir. Doğruluğu henüz kanıtlanmayan bir alışveriş, irtikap, rüşvet denilen olaylar oluşunca; bir gecede soruşturmayı yapan kurum elemanları görevlerinden alınıyor, yerlerine yenileri atanıyor, herhangi bir şüpheli olayda araştırma yapabilmek için ilgililer, savcılar, emniyet mensupları bir üst amirlerinden iznini, olurunu almak sistemine bağlanıyor. Dahası var; acele alınan bir karar ile basın elemanlarının (gazetecilerin) emniyet birimlerine girişleri yasaklanıyor, avukatların savunma hakkı zedeleniyor. Değerli okurlarım; bu ve benzeri olumsuzlukların çoğaldığı ülkemizdeki olaylara, dünyadan bir başka örnek verebilir misiniz? İşte biz böyle yanlışlar, yasalara aykırılıklar, demokrasiye, laikliğe, insan haklarına tecavüz edilen, komik, gülünç hale gelmiş bir ortamda yaşıyoruz. Manzaraya bakınız da ağlayınız... Vatanımızın bu sisli tablosuna kanımca bir çare, bir çözüm getirilmeli anlamını YAŞAM IIN İİÇ İİNDEN Fikret TORAMAN KÖTÜ KOKULAR-YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI taşıyan; lise yıllarımda karaladığım şiir tadındaki bazı görüş ve temennilerimi bu bağlamda izninizle sizlerle paylaşmak istiyor, bu konuyu kapatmak istiyorum. -Bizleri yöneten iktidar olanlara: Fazla mağrur olma; kendine, güzelliğine güvenme, Senin de geçer baharın, çıkmaz olur sesin, Hazane kalmış bülbüle dönersin -İktidara talip olan muhalefet kesimi için: Çalış ki başarasın, rüzgar dahi eserken, Ne güneşler doğar tutulmuş zannederken. Yerleri çamur yapsa döktüğün alın terin, Ara verme arkadaş, yarım kalır eserin (Yıl 1951) YEREL YÖNETİM VE ALAN ÇALIŞMALARI Değerli sevgili okuyucularım, yerel yönetimler ve örgütlenmeler, siyaset olgusunun temel taşıdır. Bu taban ve alanlarda yapılması gereken çalışmalar, görüşler, eleştiriler, istekler, önerilerin hepsi; halk adına, onun yaşam tarzına katkı yapacak kalitede ve olgunlukla olmalıdır. Benim kişisel görüşüm, CHP taban çalışması, özellikle de aday belirleme ve netleşmenin birazcık geç kalmış olmasıdır. Ancak yukarıda sunduğum ve ülkenin kısa manzarasını anlatmak istediğim olaylara çare bulmak; yapılan yanlışların aynısını yapmayacak sistem ve kişiler ortaya çıkarmak, bu çalışmayı yaparken de, halkımıza yapılacak açıklama, ikna ve yanlışlarda yanlış yapmadan, hem ilgili partiye zarar vermemek hem de çalışmaların halk için olması gerekmektedir. Belediye başkan aday adayları ile meclis üyesi aday adaylarının çalışmaları ve özellikle seçmen buluşmalarında, bina gezilerinde, toplu buluşmalarda, asla ve asla dostlukları, rakipleri ve parti yönetimlerini incitmeden, kırmadan konuşmak; tek amaç, - içinde bulunduğumuz iç karartıcı ortamdan kurtulmak adına yapılacak faaliyetler olmalıdır. Çok şükür bu konuda, çalışmaların bu doğrultuda yapıldığı da kabul edilmelidir. Bu konuda CHP Parti Okulu, çalışmaları kapsamında bizlere verilen seminer bilgilerinden, taban çalışmalarından mutlaka hem partili seçmenlerimize, hem de her görüş ve kesimdeki halkımıza; bu çok önemli konularda doğru ve gerçekler anlatılmalıdır, anlatılmaktadır. Son yıllarda aceleci olarak çıkartılmış 2B Orman Yasası, İstanbul Kanal, yeni havaalanı ve 3. köprü ile kentsel dönüşüm yasaları; tamamen yandaşların çıkarı için uygulanmış ve RANT getiren projeler olduğunu, bu projelerin uygulaması sırasında milyonlara varan asırlık ağaçların, yeşil alanların katledileceğini detayları ile birlikte halkımıza anlatılmalıdır. Anlatılmalıdır ki; aşağıda size sunacağım istatistik sonuçlarına çözüm getirilebilsin. Oylarımızı arttırmak, farkları kapatmak bu istatistikleri doğru okumaktan geçmektedir. Son genel seçimlerdeki seçmen sayısı: idi. Toplam kullanılan oy ise: idi. Toplam geçerli oy sayısı de kalmıştı. Aklın ve matematiğin bize anlattığı; seçmen oy kullanmamıştı. Geçersiz ve kullanılmayan oy toplamı ise idi. Şimdi iktidar partisi ve CHP nin aldığı toplam oy sayılarına bir göz atalım: AKP nin aldığı oy toplamı: , CHP nin aldığı toplam oy ise: idi. Bir detayı daha görüyoruz bu istatistiklerde, o da şu ki; %10 barajına takılıp meclise yansımayan oy toplamı: ! Şu gerçekler tokat gibi vuruyor suratımıza; oy kullanmayanların sayısının CHP oylarından fazlalığı ve baraj gerçeğini göz ardı ederek oy kullananların istemeden kime hizmet ettikleri realitesi! Geçerli oyların %34.43 ü yani toplam seçmenin sadece %25 inin oyları ile 550 milletvekilinin 333 ünü yani meclisin %66 sını ele geçiren bir AKP vardır. Kullanılmayan oylar orantılı bile dağılsa bir parti tek başına iktidar olamazdı. O partinin demokrasi dediği %25-%66 eşitliğini sağlayan zorba seçim sistemidir. Her bilinçli vatandaşımızın yapması gereken; oy kullanmaya gönülsüz olan eş, dost, akraba ve komşularını seçim günü sandığa gitmeye ikna etmek olmalıdır. Yani sonuç olarak, kullanılmayan milyonlarca oydan mutlaka kazanım çıkarılmalı ki mesafe kapansın, iktidar ele geçirilsin. Onun için muhalefetin, yukarıda da sunduğum çok çalışmak örneğini oluşturan liseli bir gencin düşüncesi, önerisi olarak sizlerle paylaşılmıştır. Çalışmak, çok ter dökmek şart olmuştur sevgili dostlarım. Bunu beceren kazanacaktır. Bu duygularla yeni yılda herkese sağlık, insanlığa; sağlık, mutluluk ve başarı temenni ederim. Başkan ile meclis üyesi aday adaylarımızın hepsine başarılar dilerim. Gazetemizin sahibi ve çalışanlarının da yeni yılını kutlar, başarılarının devamını dilerim. Saygılarımla...

17 17 ZÜLKANÝ SÝRMEN YEN B R YIL Daha önceki yaz lar m zda Gün do madan neler do ar diye yazm t k. Öyle de oldu. Türkiye nin haline bak n. B çak s rt nda gidiyor. Her ey su yüzüne ç kmaya ba lad. Beklemekten ba ka çaremiz yok. Bak rköy Halk E itim Merkezi nden engellilere yönelik kurslar devam ediyor GÖRME ENGELL LERE D KS YON KURSU OKUMA-YAZMA KURSUNA ÇOK ÖNEM VER YORUZ Di er kurslar n z hakk nda da bilgi verir misiniz? Örne in bu dönemde en çok önem verdi iniz kurs hangisi? Okuma-yazma kursu. Halk E itim Merkezi nde yeti kinlere yönelik okuma-yazma kurslar var. Vatanda Anadolu nun çe itli bölgesinden gelmi. Ama hayat artlar ndan dolay okuyamam, ama okuma-yazma biliyor. Ehliyete müracaat ediyor, i e ba vuruyor diploma soruyorlar. Hemen bize müracaat ediyorlar. Biz onlar bir s nav yap yoruz. O s nav n neticesinde 2-3 gün içinde ilkokul ula labilir? Bak rköy Halk E itim Merkezi ne (0212) no lu telefondan veya adresinden rahatl kla ula l p, kurslar hakk nda bilgi al nabilir. Ayn zamanda Halk E itim Merkezi binam za da gelerek halkla ili kiler departman ndaki arkada lar m zdan tüm kurslar hakk nda ayr nt l bilgi al nabilir. BAKIRKÖYLÜLER, HALK E T M MERKEZ N N KAL TES N ARTTIRIYOR Bir y l daha geride b rakt k. Bu y l n bize, insanlar m za insanca ya ama sevinci vermesi, mutlu olmas cebinde paran n olmas tek dile imiz. Gazetemizin Kurulu Y ldönümü nde, o lumun ni an töreni ile ayn güne rastlamas nedeniyle bulunamad m ama oradaki atmosferi ya ad m. Fikret Toraman a abey ile sohbeti de özledim. Yeni y l n tüm insanl a mutluluk getirmesini istiyorum. CHP nin Belediye Ba kan Adaylar yava yava belli olmaya ba lad. Tabi ki stanbul dan Mustafa Sar gül ün aday olmas tüm kesimleri rahatlatt. Art k stanbul da anahtar de i iminin geldi i ve yeni bir sayfan n aç lmas na çok az bir süre kald n belirtiyorum. Tüm Türkiye de CHP nin aday adaylar özenle seçilmi, genç dinamik proje üreten ve hizmete a ikar adaylar oldu unu gördük. Günlerdir yaz l p çiziliyor, görsel yay nlardan da izliyoruz, Türkiye nin d dünyadaki itibar giderek azal yor, bu durumun hiç fark nda de iller. Meclis teki Bütçe görü meleri evlere enlikti. Kavgalar n, sinirlerin üst düzeyde oldu u bu görü melerde; partilerin temsilcileri halk ayd nlatma yerine küfürlerin, hakaretlerin ön plana ç kt görü meler oldu unu gördük. Her taraf toz, duman. Bak p görece iz nereye varacak bu i in sonu. Yakla an yerel seçimlerde tüm vatanda lar m z n elini vicdan na koyarak oylar n kullanmalar n istiyoruz. Art k eski sayfalar kapatal m ve yeni bir sayfa açal m. CHP YE KÜS- MEYEL M, B RL K VE BERABERL KLE YEN B R YILA G REL M. Umutsuz bir insan n ya amas söz konusu de ildir. Umutlar m z yeni y la b rakarak tüm okuyucular m z n Yeni Y l n kutluyor, her eyin gönüllerince olmas n istiyorum. Diliyorum ki yeni y lda hiç kötümser yaz lar yazmayal m. diplomalar n veriyoruz. Biz okumay bilmiyoruz derlerse biz onlara istedikleri zaman diliminde istedi i yerde e itim veriyoruz. Diyorlar ki, ben Halk E itim Merkezi ne gelemiyorum. Benim evim Osmaniye de. Hemen plan yap yoruz. Osmaniye de en yak n okulda kurs aç yoruz. Ö retmeni planl yoruz ve gönderiyoruz. Okuma-yazma kursu bizim için çok önemli. Benim yol param yok, kitap alacak param yok diyenler de oluyor. Biz yine kendi kaynaklar m zla, kaymakaml n imkanlar yla bunlara kitap yard m, yol yard m yap yoruz. Yeter ki okuma-yazma kursuna gelsinler. Çok önemli bir kurs. HAVUZ SUYU OPERATÖRLÜ Ü KURSU AÇTIK Bunun d nda mesleki ve sosyal kurslar var. Bunlardan bir tanesi ve son dönemde ilgi gören kurslardan bir tanesi ise havuz suyu operatörlü ü kursu. u anda bir çok sitede kapal yüzme havuzlar var. Veya otellerin kapal yüzme havuzlar var. Burada çal an insanlar bizim burada e itimden geçiyorlar. Bu e itimlerde havuz suyunun kimyasal kar mlar n, temizlenmesi vesaire gibi konularda e itimlerini ald ktan sonra bunlara devletin resmi sertifikas n veriyoruz. Bu sertifikay alarak bir çok yerde i bulma imkanlar var. Zaten u anda oldukça dar bir alan. Yani sertifikas olan insanlar olmad için talep çok fazla. Biz bu kursu da aç yoruz. Kursumuz 48 saat. ki-üç hafta içinde kurs bitiyor. artlar m z ise sadece ilkokul mezunu olsun ve bizim kursa kat ls n. Bak rköy Halk E itim Merkezi ne nas l Say n Karaku, kursiyerlerinize, Bak rköylüler e neler söylemek istersiniz? Öncelikle engellilerin e itimi çok önemli. Hangimizin sa l kl veya sa l ks z olaca m z bilinmez. Ne olaca m z belli de il. O yüzden bir evin olsa evini satars n, araban olsa araban satars n ama engelli bir çocu un oldu, bir ekilde engelli bir dünyaya geldi diye buna isyan edip, d lamaktan ziyade Halk E itim Merkezleri gibi yerlere getirip, bunlar hayata kazand rmak, meslek sahibi olmalar n sa lamak gerekir. Bu insanlar m z bu kurslara gelip buradan sertifika ald klar nda kendilerine de güvenleri geliyor. Ailesi son derece seviniyor. Bu yüzden engelli bireylere ve ailelerine bunlar söylemek isterim. Di er bir yandan ise Bak rköy de çal maktan oldukça mutluyuz. Bak rköylüler ne istediklerini, hedeflerini, amaçlar n çok iyi tespit edebiliyorlar. Geliyorlar, bizleri zorluyorlar. Ve bu nedenle de Bak rköy Halk E itim Merkezi nin kalitesi yükseliyor. Yavuz ARPACIK

18 18 Son günlerde imar ve yolsuzluk sürecine damgas n vuran sözler; görevinden ve milletvekilli inden istifa eden Çevre ve ehircilik Bakan Erdo an Bayraktar dan geldi. Yap lan imar de i ikliklerini ve özel projelerin büyük bir bölümünü Ba bakan n iste i do rultusunda yapt n söyleyen Bayraktar, ya anan olaylar sonras nda Ba bakan n da istifa etmesi gerekti ini vurgulad. Erdo an Bayraktar n imar de i ikliklerini Ba bakan n iste i do rultusunda yapt m eklindeki aç klamas n Ali A ao lu nun Bak rköy 46 projesi ile ilgili tape lere tak lan konu mas da do rular derecede. te Ali A ao lu nun BB Meclis Üyesi Timur Soysal ile yapt polisin teknik takibine tak lan görü mesi: A.A : Efendim Timur alo T.S : Alo Ali bey merhaba A.A : Merhaba T.S : Nas ls n z iyi misiniz A.A : Ne o bayram de il seyran de il eni tem beni niye öptü T.S : (Gülüyor) Ya yok valla Sefer abi dedi de onun için ar yorum imdi siz u Bak rköy e bakanl ktan plan yap lm ya A.A : Evet T.S : 70 metre yükseklik verilmi herhalde A.A : Evet evet T.S : Kadir ba kan galiba Sefer abiye söylemi de Sefer abi de bana Ali beye bir söyle dedi A.A : He T.S : Bizim o silüet kararlar na göre 63 mü neymi sizin oradaki yükseklik A.A : He T.S : Yani projeleri A.A : Yok 63 de il 70 metre yükseklik T.S : imdi orada bizim ehir planlaman n bir A.A : Orada bak orada unu söyleyeyim bak ben onu bakanl a yapt rmad m aç k da net de konu uyorum Ba bakana yapt rd m yani yapmad n z yapmad n z... Kadir bey bin ki inin önünde söz verdi bu ay dedi önümüzdeki ay dedi yapmad ben de gittim say n patrona söyledim büyük patrona o da direkt bakana KONUK YAZAR YILMAZ BACACI Alk lar Erdo an Bayraktar a talimat verdi halledin buray dedi, yani o da gitmi Kaynak: sol.org.tr Pazar, 22 Aral k :09 yaz s Yukar da takibe tak lan telefon konu mas n Erdo an Bayraktar n NTV ye yapt aç klamada do rular gibi. Bir anlamda bas n aç klamas niteli inde ta yan konu mas nda Bayraktar 17 Aral k tarihinde yap lan operasyon dosyas nda ahs m rencide edecek veya izah edemeyece im hiçbir husus yok. Ancak Say n Ba bakan' n istedi i Bakanla çal mak veya istedi i bakan görevden almak en tabi hakk d r ve yetkisidir. Fakat rü vet ve yolsuzluk ifadelerinin bulundu u bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyonu yay nlay n z eklinde taraf ma bask yap lmas n kabul etmiyorum. Etmiyorum çünkü, soru turma dosyas nda var olan ve onaylanan imar planlar n n büyük bir bölümü Say n Ba bakan' n onay yla yap ld. dedi. Günayd n dan Bak rköy e özel ilgi CHP Genel Ba kan Yard mc s (Yerel Yönetimlerden Sorumlu) Gökhan Günayd n n ad son günlerde Bak rköy le çok s k gündeme gelmekte. Twitter hesab ndan s k s k gündeme getirdi i Ali A ao lu nun Bak rköy 46 Projesi nin yan nda Bak rköy Belediye Ba kan Aday n n belirlenmesinde de oldukça etkin rol ald söyleniyor. Hatta bir isim üzerinde de oldukça yo unla t söylenenler aras nda. Ancak unu da bilmekte yarar var. 22 Aral k ta yap lan CHP MYK toplant s sonras stanbul Belediye Ba kan adaylar n belirleme yetkisini Kemal K l çdaro lu tamamen kendi yetkisine ald n da aç klam t. Bak rköylüler in Belediye Ba kan Aday hakk ndaki görü leri de, d ar dan bir atama yap lmamas ve aday gösterilen belediye ba kan n n tek dü üncesinin Bak rköy e ad ndan söz ettirecek projeler kazand rmas, halktan kopuk olmayan, kat l mc olmas eklinde. Bak rköy Vergi Dairesi ve Nakil Vas talar Vergi Dairesi geçti imiz aylarda ta nd. VERG YATIRMAK KENCEYE DÖNÜ TÜ Bak rköy Vergi Dairesi ile Bak rköy Nakil Vas talar Vergi Dairesi bir süre önce ani bir kararla ta nd. O günlerde bu tasarruf Bak rköylüler cezaland r l yor diye nitelendirilmi ti. Bak rköy Vergi Dairesi u anda ar iv olarak kullan l yor, Trafik Vergi dairesi binas n n giri katlar ise kiraya verilmeye çal l yor. Üst katlar da hizmet binas olarak devam edecek. Bak rköylüler Maliye Bakanl ndan çözüm bekliyor. Bak rköy Cevizlik Mahallesi nde bulunan Bak rköy Vergi Dairesi Müdürlü ü geçti imiz aylarda stanbul Vergi Dairesi Ba kanl n n Aksaray daki hizmet binas na ta nm t. Vergi Dairesi nin Bak rköy den Aksaray a ta nmas özellikle Bak rköy de vergi mükelleflerini zor durumda b rakt. Vergi dairesinde i lemleri olan mükelleflerin Aksaray daki yeni hizmet binas na gitmek zorunda kalmalar nedeniyle zamanlar n n büyük ço unlu u yollarda geçiyor. Baz vergi mükellefleri ise vergi dairesinin ta nd ndan habersiz olduklar için Bak rköy deki eski yere geldiklerinde vergi dairesinin ta nd n görünce hayal k r kl na u ruyor. Bak rköy Vergi Dairesi Müdürlü ü yetkilileri ise ta nma sürecinde vergi mükelleflerine SMS yoluyla haber verildi ini belirtiyorlar. AR V OLARAK KULLANILIYOR G R KATLARI K RAYA VER L YOR. ÜST KATLAR H ZMET B NASI OLARAK KULLANILACAK. AR V OLARAK KULLANIYORLAR stanbul daki bir çok vergi dairesinin stanbul Vergi Dairesi Ba kanl n n Aksaray daki yeni hizmet binas na ta nd n ifade eden yetkililer, Bak rköy Vergi Dairesi binas n n ise ar iv olarak kullan lmaya devam etti ini ifade ediyorlar. Vergi mükellefleri ise vergi dairesinin Bak rköy den Aksaray a ta nmas nedeniyle ma dur olduklar n belirterek, lemlerimiz için Bak rköy den Aksaray a gidiyoruz. Zaman m z n büyük bölümü yollarda geçiyor. Ayr ca vergi dairesinde i lemler nedeniyle harcad m z vakitte göz önüne al nd nda neredeyse bir günümüz heba oluyor. Vergi dairesinin ta nmas n hiç istemezdik. diyorlar. Bu arada Bak rköy Vergi Dairesi nin de ta nd Aksaray daki hizmet binas Ak emsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvar (Vatan Cad.) No:56 Fatih/ stanbul adresinde bulunuyor. Bak rköy Vergi Dairesi nin yeni telefon numaralar ise (0212) ve (0212) NAK L VASITALARI VERG DA RES DE TA INMI TI Bak rköy Cevizlik Mahallesi nde bulunan ve geçti imiz aylarda Bahçelievler Kaymakaml 'n n yan ndaki Nakil Vas talar Vergi Dairesi'ne ta nan Nakil Vas talar Vergi Dairesi Müdürlü ü"nün giri kat ndaki iki bölüm l Özel daresi taraf ndan ihaleyle kiraya verilecek. stanbul l Özel daresi yetkilileri, kamu binas oldu u için ihale yoluyla kiralaman n yap laca n ihale tarihinin ise henüz kesinle medi ini belirttiler. haleye kat lmak isteyenlerin dilekçe ile l Özel daresi'ne ba vuruda bulunmalar halinde ihale yerinin ve zaman n n kendilerine bildirilece ini belirttiler. Yetkililer ayr ca internet sitesi üzerinden ve (0212) numaral telefondan gerekli bilgilerin al nabilece ini de söylediler.

19 19 Gazetemizin 22. Kurulu Y l nedeniyle Sheraton stanbul Ataköy Otel de verdi imiz davete kat lan CHP Genel Ba kan Yard mc s ve stanbul Milletvekili afak PAVEY Bak rköy Kaymakam Adem ÖZTÜRK Garnizon Komutan Alb. hsan BURSALI Bak rköy Belediye Ba kan Ate ÜNAL ERZEN Bahçelievler Belediye Ba kan Osman DEVEL O LU 23. Dönem CHP Milletvekili Tayfur SÜNER Bak rköy Eski Kaymakam ve Giresun Valisi Dursun Ali AH N Bak rköy ün lk Belediye Ba kan Naci EK Bak rköy Eski Cumhuriyet Ba savc s Mustafa ADAGÜL Bas n Konseyi kinci Ba kan Kenan AKIN AKP Bak rköy lçe Ba kan Mahmut GÜRCAN CHP Bak rköy lçe Ba kan M. Sait YÜCEL AKP stanbul l Genel Meclis Üyesi Mesut TAH NC O LU CHP Bak rköy Belediye Meclis Üyeleri, AKP Bak rköy Belediye Meclis Üyeleri Bak rköy Kaymakaml Yaz leri Müdüresi Filiz AYRANCI Bak rköy Musiki Konservatuar Vakf Ba kan Hikmet ÖZKAHRAMAN Selim PARS, Selçuk KURT, Fatih SALGAR Faruk SALGAR, Üstün ASUTAY Türk Böbrek Vakf Kurucusu ve Genel Ba kan Timur ERK Türkiye Omurilik Felçlileri Derne i Kurucusu ve Genel Ba kan Ramazan BA çok say da tan nm Politikac, Bürokrat, adam, Akademisyen, Gazeteci, hukuk dünyam z n önde gelen isimleri, AVM Genel Müdür ve Halkla li kiler Müdürleri Sivil Toplum Kurulu lar Ba kan ve Yöneticileri, Gazetemizin Yazarlar, Mahalle Muhtarlar m z ve di er konuklar m za,

20 20 ayr ca mazeret göstererek gecemize kat lamayan fakat telgraf göndererek 22. y l m z kutlayan T.B.M.M. Ba kan Vekili ve MHP stanbul Milletvekili Meral AK ENER Bak rköy Eski Belediye Ba kan, Bakan ve Eski ANAP Genel Ba kan Ali Talip ÖZDEM R Bak rköy Cumhuriyet Ba savc s Hadi SAL HO LU na çiçek gönderen Bak rköy Belediye Ba kan Ate ÜNAL ERZEN Bak rköy Cumhuriyet Ba savc s Hadi SAL HO LU AKP stanbul l Genel Meclis Üyesi Mesut TAH NC O LU Bak rköy Kent Konseyi Kad n Meclisi Ba kan Yrd. Doç. Dr. Meltem Ünal ERZEN AK Parti Bak rköy Belediye Ba kan Aday Aday M. Emin ERTEK N Bak rköy Belediye Tiyatrolar Müdürü Nilgül Gülo lu CEYHAN Süleyman ÇET NSAYA FLODER Ba kan Taner DAYI Bak rköy lçe Emniyet Müdürü H. Korhan Z LC O LU Av. Yakup AKYÜZ Carousel AVM, Olivium Outlet Center Tama Motorlu Araçlar Bak rköy adamlar Derne i ad na Salim YILMAZ Doç. Dr. Ahmet ÇET NSAYA Y lmaz GÜRFIRAT AK Parti Bak rköy lçe Ba kan Mahmut GÜRCAN Semih CEMAL ve Ailesi, Ataköy Mart Eczanesi ne, Gecenin düzenlenmesinde ve sunumlarda bizi yaln z b rakmayan gerçek dost Göksenin LER ye Didem CO KUN, Özge ÇELEB ve brahim EROL ile ekibine ve Sanat Dünyam zdan Ersan ERDURA Vedat B ÇK N ve Orkestras na Te ekkür ederiz... ATAKÖY GAZETES

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Ergenekon da s rlar gecesi

Ergenekon da s rlar gecesi EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya

çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya AL BEYOÚLU-REÞAT ÜNAL-ÖNDER GACEMER 1 Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün yaßam üzerine yürüttü üm çal ßma çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle teßekkür etmek istiyorum.

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar.

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org A ustos 2008 No:5 Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan may Büyütelim! Dünyan n birçok kö

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı