COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy Genel Anatomi COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ECTS/AKTS: 5 Course covers the fundamental concepts, anatomic structures and functions relating to human anatomy: musculoskeletal, nervous, cardiovascular, respiratory, urinary, endocrine, gastrointestinal systems and sensory organs. İnsan anatomisi ile ilgili temel kavramları işlenmektedir. Kas-iskelet, sinir, kardiyo-vaskuler, solunum, boşaltım, endokrin, gastro-intestinal, ürogenital sistemlerin ve duyu organlarının anatomik yapıları ve fonksiyonları. 6FZY101 Physiology Fizyoloji 2-1-2,5 ECTS/AKTS: 3 Fundamental concepts relating to human physiology: Physiological functions of musculoskeletal, cardiovascular, respiratory, urinary, endocrine, gastrointestinal systems. İnsan fizyolojisi ile ilgili kavramlar, hücre fizyolojisi, kan, kas ve iskelelet sistemi, sinir-kardiyo vasküler, solunum, boşaltım, endokrin sistem, gastrointestinal sistemlerin fizyolojik yapıları ve fonksiyonları. 6TKİ101 Basic Chemie I Temel Kimya I ECTS/AKTS: 5 The properties and measurements of matter, atoms and atomic theory, introduction to chemical reactions and reactions. Electronic structure of atoms, the periodic table and some atomic properties. Chemical Bonding I: Basic concepts. Chemical Bonding II: Bonding theories. Transsition from atoms to molecules and the intermolecular forces: liquids, solids, gases, solutions and their physical properties. Maddenin özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal tepkimelere giriş ve tepkimeler, Atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal Bağ I: Temel kavramlar. Kimyasal Bağ II: Bağ kuramları. Atomdan moleküle geçiş ve moleküller arası kuvvetler: sıvılar, katılar, gazlar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri. 6TBG101 Medical Biology and Genetics Tıbbi Biyoloji ve Genetik ECTS/AKTS: 3 Introduction to medical biology, observation techniques of cells, general properties of the cell, cell structure and metabolism, cell skeleton. Extracellular matrix and receptors, cell organelles, cyrokinesis. Nucleic acids, DNA structure, basic properties of the genes, replication, transcription, translation. Protein synthesis function of the genes. Mendel laws, genetic properties and their Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 1/21

2 transmission, human chromosomes and chromosomal abnormalities. Tıbbi biyolojiye giriş, hücreyi inceleme yöntemleri, hücrenin genel özellikleri, hücrenin yapısı, metabolizması, hücre iskeleti. Ekstrasellüler matriks ve reseptörleri, hücre organelleri, hücre bölünmesi. Nükleik asitler, DNA yapısı, genlerin temel özellikleri, replikasyon, transkripsiyon, translasyon, genlerin protein sentezi işlevi, Mendel yasaları, kalıtsal nitelikler ve kalıtım kalıpları, insan kromozomları ve kromozom düzensizlikleri. 6ATA101 Atatürk Principles and Revolution History I Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I The collapse of the Ottoman Empire, the Turkish War of Liberation, the foundation of the Turkish Republic, Ataturk s revolutions, the development of democracy in Turkey, basic principles of own Republic. Osmanlı Devletinin yıkılışı, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu, Atatürk Devrimleri, Türkiye de demokrasinin gelişimi, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri. 6TDL101 Turkish Language I Türk Dili I Language: definition, social role and importance, language-culture relationships, Turkish language and its place and relationships amongst the global languages, the history and development of Turkish language, current position and the hinterland of Turkish language. Phonetics and classification, characteristics of Turkish phonetics and the rules related to phonetics. Spelling rules and applications, punctuations marks and applications, general rules about essay writing, planning of essay writing, words and verbs, adverbs and prepositions with applications. Dil tanımı, dilin sosyal bir unsur olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçe nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulanması, isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulanması, zarfların ve edatların kullanılış şekilleri. 6ING101 Professional English I Mesleki İngilizce I ECTS/AKTS:4 Aims of course are to attain the listening, writing and pronounciation skills to the students for daily, academic and professional life. Medical terminology and reporting styles will be emphasised. Dersin amaçları öğrencilere günlük, akademik ve iş hayatlarında dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmaktır. Medikal terminoloji ve raporlama vurgulanacaktır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 2/21

3 6MİK102 Generall Microbiology Genel Mikrobiyoloji ECTS/AKTS: 5 History of microbiology, basic concepts in microbiology, microbial morphology and systematic, microorganisms and differences in the structure of other living groups, microbial cells structure physiology-reproductive and genetic. Factors affecting on microbial growth (activator and inhibitor), sterilization and disinfection, releations between immunty and microorganisms, infection and intoxication, serology and microorganisms connection. Investigation of bacteria, fungi, protozoa and viruses, interactions between bacteriophage and prions with other organisms. Mikrobiyoloji tarihçesi, mikrobiyolojide temel kavramlar, mikrobiyal morfoloji ve sistematik, mikroorganizmalar ve diğer canlı gruplarının hücre yapılarıyla olan farklılıkları, mikrobiyal hücrelerin yapısı-fizyolojisi-üremesi ve genetiği. Mikrobiyal gelişimi etkileyen faktörler (aktivatör ve inhibitör), sterilizasyon-dezenfeksiyon, bağışıklık ve mikroorganizma ilişkisi, enfeksiyon ve entoksikasyon, seroloji ve mikroorganizma bağlantısı. Bakteri, fungus, protozoa ve virüslerin incelenmesi, bakteriyofaj ve prionların diğer canlılarla etkileşimi. 6HİS102 Histology Histoloji The microscope, its classes and types, cell histology, tissues and general embryology, histology and development of the organs, vascular and nervous systems. Mikroskop çeşitleri ve histolojik çalışmalardaki kullanımları, hücre histolojisi, dokular ve genel embriyoloji, organlar ve dolaşım sistemi, sinir sistemlerinin gelişimi ve histolojileri konuları ele alınır. 6TKİ102 Basic Chemie II Temel Kimya II ECTS/AKTS: 5 Chemical kinetics, principles of chemical equilibrium, acids and bases, acid-base balance, introduction to organic chemistry, saturated hydrocarbons (alkanes), unsaturated hydrocarbons (alkenes and alkynes), organic reactions and their functional groups, alcohols, ethers, aldehydes and ketones, carboxylic acids esters, amines and amides, organisms chemistry. Kimyasal kinetik, kimyasal dengenin ilkeleri, asitler ve bazlar, asit-baz dengeleri, organik kimyaya giriş, doymuş hidrokarbonlar (alkanlar), doymamış hidrokarbonlar (alkenler ve alkinler), organik reaksiyonlar ve fonksiyonel gruplar, alkoller, eterler, aldehit ve ketonlar, karboksilik asitler, esterler, aminler ve amidler, canlılar kimyası. 6BDG102 Introduction to Nutrition and Dietetics Beslenme ve Diyetetiğe Giriş ECTS/AKTS:3 To gain knowledge and skills in nutrition, its mental and physiological functions, the basic requirements of nutrition, interaction between nutrition-diet, diet-therapy, dietitian's history, job descriptions and dietitian's duties and responsibilities, national legislation, professional ethics and deontology, national and international vocational education and training programs, national and international organizations and regulations. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 3/21

4 Beslenme, mental ve fizyolojik fonksiyonları, beslenmenin temel gerekliliği, beslenme-diyet, diyet-tedavi etkileşimi, diyetisyenliğin tarihçesi, meslek tanımları ve diyetisyenin görev ve sorumlulukları, ulusal yasal düzenlemeler, meslek etiği ve deontoloji, ulusal ve uluslararası meslek eğitim ve öğretim programları, ulusal ve uluslararası örgütler ve yönetmelikleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. 6BİL102 Principles of Nutrition I Beslenme İlkeleri I ECTS/AKTS:5 Importance of nutrition and health relationship, the water and its importance, metabolism of carbohydrates, proteins, fats and energy, diet programms, vitamins, minerals, food groups, general nutrition principles for individuals and case-specific. Beslenmenin önemi ve sağlıkla ilişkisi, su ve önemi, karbonhidratlar, proteinler, yağlar, enerji metabolizması, diyet programları, vitaminler, mineraller, gıda grupları, bireye ve olguya özgü genel beslenme ilkeleri. 6ATA102 Atatürk Principles and Revolution History II Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi II The collapse of the Ottoman Empire, War of Liberation, the foundation of the Turkish Republic, Ataturk`s revolution, the development of democracy in Turkey. Osmanlı Devletinin yıkılışı, Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu, Atatürk devrimleri, Türkiye de demokrasinin gelişimi. 6TDL102 Turkish Language II Türk Dili II Components of a sentence, analysis and applications of the sentence, reading and investigating of the literature and philosophy examples from the world and rhetoric applications. Arts of written essay and applications, expression and grammer defaults and their corrections, the rules to prepare scientific articles. Cümlenin unsurları, cümle analizi ve uygulanması, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulaması, yazılı kompozisyon türleri ve uygulanması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzenlenmesi, ilmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar. 6ING102 Professional English II Mesleki İngilizce II ECTS/AKTS:4 Aims of course are to attain the listening, writing and pronounciation skills to the students for daily, academic and professional life. Medical terminology and reporting styles will be emphasised. Dersin amaçları öğrencilere günlük, akademik ve iş hayatlarında dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmaktır. Medikal terminoloji ve raporlama vurgulanacaktır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 4/21

5 6GKA201 Food Chemistry and Food Analyzes Gıda Kimyası ve Gıda Analizleri ECTS/AKTS:4 Composition of foods (water, minerals, vitamins, lipids, carbohydrates, proteins, enzymes). Alcohols, food additives, toxic substances and contaminants in foods, natural color, odor and flavor substances in foods. Food analysis and applications. Gıdaların bileşimi (su, mineral maddeler, vitaminler, lipitler, karbonhidratlar, proteinler, enzimler). Alkoller, gıda katkı maddeleri, gıdalarda bulunan toksik maddeler ve kontaminantlar, doğal renk, koku ve tat maddeleri. Gıda analizi ve uygulamaları. 6BEB201 Nutritional Biochemistry I Beslenme Biyokimyası I ECTS/AKTS:4 Carbohydrates, fats, definition of protein and amino acid metabolism, the metabolic processes in the enzymes and hormones function, nucleic acids and bases (the purines and pyrimidines) metabolism, reflections of problems in food compositions on nutritional disorders. Karbonhidratlar, yağlar, proteinlerin ve aminoasitlerin tanımları, metabolizmaları, bu metabolik süreçlerde yer alan enzimlerin ve hormonların işlevleri, nükleik asitlerin ve bazların (pürin ve primidinin) metabolizması, gıda bileşenlerindeki sorunların beslenme bozukluklarına yansımaları. 6BİL201 Principles of Nutrition II Beslenme İlkeleri II ECTS/AKTS: 5 Determine the methods for nutritional status of the individual and the public, the application of these methods. Nutritional anthropometry, clinical signs, biomarkers (biological markers), biochemical and hematological methods. Health statistics, age-specific mortality and morbidity rates. Food consumption surveys, ecological factors. Bireyin ve toplumun beslenme durumunu saptama yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulanması. Beslenme antropometrisi, klinik belirtiler, biyomarkerlar (biyolojik işaretleyiciler), biyokimyasal ve hematolojik yöntemler. Sağlık istatistikleri, yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları. Gıda tüketim araştırmaları, ekolojik etmenler. 6GMİ201 Food Microbiology Gıda Mikrobiyolojisi ECTS/AKTS: 5 Food-borne pathogenic bacteria, fungi, viruses and parasites, food-microorganism relations. The factors support and prevent microbial growth in foods, inhibiting technology, the poisoning and interaction factors in foods, reflection of food processing on microbial structure, the role and importance of microorganisms in the production, spoilage of food and transmission of infectious diseases to humans with food. Gıda kaynaklı patojen bakteriler, fungi, virüsler ve parazitler, gıda-mikroorganizma ilişkileri. Gıdalarda mikrobiyal gelişimi destekleyen ve engelleyen faktörler, engelleme teknolojisi, gıda Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 5/21

6 zehilenme etmenleri ve etkileşim faktörleri, gıda işlemenin mikrobiyal yapıya yansımaları, gıdaların üretiminde, bozulmasında ve gıdalarla insanlara enfeksiyon hastalıklarının bulaşımında mikroorganizmaların rolü ve önemi. 6ING201 Professional English III Mesleki İngilizce III ECTS/AKTS:4 Aims of course are to attain the listening, writing and pronounciation skills to the students for daily, academic and professional life. Medical terminology and reporting styles will be emphasised. Translation of medical articles will be performed. Dersin amaçları öğrencilere günlük, akademik ve iş hayatlarında dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmaktır. Medikal terminoloji ve raporlama vurgulanacak, tıbbi tercüme çalışmaları yapılacaktır. 6BAP201 Nutrional Anthropology Beslenme Antropolojisi ECTS/AKTS:3 Definition, coverage, related subjects and research methods in anthropology and nutritional anthropology, historical evolution and changes in nutritional habits, globalization and nutrition relationship, important details from different cuisine, socio-demographic and cultural aspects of nutrition and health belief, evaluation of socio-cultural aspects of nutrition-related chronic diseases and examination of nutritional culture of different countries constitutes this course s scope. Antropoloji nedir, beslenme antropolojisine geçiş, beslenme antropolojisi kavramı ve kapsamı, beslenmede etkin antropolojik etmenler, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan temel değişiklikler (Paleo-Nutrition) ve etnik farklılıklar, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler, ülkelerin beslenme alışkanlıkları küreselleşme ve beslenme, alışkanlıkları etkileşimi, süregelen ve güncel yaklaşımların beslenme alışkanlıkları ve biyolojik adaptasyonlara yansımaları, fonksiyonel gıdalar, beslenme ve sağlık anlayışında sosyodemografik ve sosyo-kültürel yaklaşımlar, dünya mutfaklarından önemli ayrıntılar, gıda ve beslenme üzerine biyokültürel bakış açıları, geleceğe yönelik garantör perspektifler. 6GHİ202 Food Preparation and Processing Technics Gıda Hazırlama ve İşleme Teknikleri ECTS/AKTS:5 What are food preparation and processing, their importance of these applications for different food groups, role of cleaning and hygiene infood processing and preparation process, choice of preparation and processing methods for different foods, their impact on bioavailability, quality according to nutritional value, and habits, the interaction of the food consumption habit by changing living conditions and public health reflections. Application: a comparison with traditional and technological preparation and processing techniques in the laboratory and their food consumption values. Food preservation techniques and product safety, selection of appropriate techniques. Basic principles and goals, the basic theories in the development of different processing techniques (GMP, HACCP, HT, PM theory), concepts for quality assurance in Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 6/21

7 food production and product control, quality control-quality assurance-total quality management, HACCP concept in terms of product and operating safety and the principles of the system, the classification of the possible dangers and sampling planning and implementing accordingly, microbiological ensuring of product safety, new product design and quality assurance relations, the use of assurance in product design, HACCP in production, HT, PM and GMP combined use of techniques, developed basic rules for the consumer of safe food choice. Gıda hazırlama ve işleme nedir, bu uygulamaların farklı gıda gruplarına göre önemleri, gıda işleme ve hazırlık süreçlerinde temizlik ve hijyenin rolü, farklı gıdalara göre hazırlık ve işleme yöntemlerinin seçimi, bunun gıdalardaki biyoyararlılıklarına (yarayışlılıklarına), besin değerlerine göre kaliteye ve alışkanlıklara etkileri, değişen yaşam koşullarıyla gıda tüketim alışkanlıklarının etkileşimi ve toplum sağlığına yansımaları. Uygulama: geleneksel ve teknolojik hazırlık ve işleme tekniklerinin laboratuvarda uygulamaları ve gıda tüketim değerleriyle karşılaştırılmaları. Gıda koruma teknikleri ve ürün güvenliği, temel prensipler ve amaca uygun tekniklerin seçimi, farklı işleme tekniklerinin geliştirilmesinde temel kuramlar (GMP, HACCP, HT, PM Kuramları), gıdalarda kalite güvenliği üretim ve ürün kontrolü, kalite kontrol-kalite güvenliği-toplam kalite yönetimi kavramları, ürün ve işletme güvenliği açısından HACCP kavramı ve sisteminin prensipleri, olası tehlikelerin sınıflandırılması ve buna göre örnekleme planlaması ve uygulanması, mikrobiyolojik olarak ürün güvenliğinin sağlanması, yeni ürün tasarımları ve kalite güvenliği ilişkileri, ürün tasarımında güvence sistemlerinin kullanılması, üretimde HACCP, HT, PM ve GMP tekniklerinin kombineli kullanımları, güvenli gıda seçiminde tüketiciye yönelik geliştirilen temel kurallar. 6BEB202 Nutritional Biochemistry II Beslenme Biyokimyası II ECTS/AKTS:4 Water and fat soluble vitamins, vitamin-like substances, minerals, electrolytes and water balance, metabolic reflections, overview of the caused pathologies. Suda ve yağda çözünen vitaminler, vitamin benzeri maddeler, mineraller, elektrolitler ve su dengesi, metabolik yansımaları, neden olduğu patolojilere genel bakış. 6ABB202 Mother and Baby Nutrition Anne ve Bebek Beslenmesi ECTS/AKTS:5 Pregnancy phase: physiology, problems, requirements and nutrition issues. Lactationphase: physiology, problems, requirements and nutrition issues. 0-1 years old children's nutritional needs and qualifications. The importance of breastfeeding, basic concepts of breastfeeding stages. Breast milk supplements. Baby food, characteristics and requirement situations. Gebelik evresi: fizyolojisi, sorunları, gereksinmesi ve beslenmesi. Emziklilik evresi: fizyolojisi, sorunları, gereksinimleri. 0-1 yaş grubu çocukların beslenme gereksinimleri ve nitelikleri. Emzirmenin önemi, emzirme evrelerindeki temel kavramlar. Anne sütü takviyesi. Bebek mamaları, özellikleri ve gereklilik halleri. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 7/21

8 6GKY202 Food Controland Legal Structure Gıda Kontrolü ve Yasal Yapılanma ECTS/AKTS:3 The definition of food control, its stage of development, food security and the control-total quality approaches, evaluation of critical control parameters and legal structuring history with today's reflection in this area, the development of legal restructuring in global and national level. Gıda kontrolünün tanımı, gelişim evreleri, gıda güvenliği ile kontrol-toplam kalite yaklaşımları, önemli kontrol parametrelinin değerlendirilmesi ve bu alandaki yasa yapılanmalarının geçmişi ile günümüzdeki yansımaları, evrensel ve ulusal boyutta yasal yapılanmanın gelişimi. 6ING202 Professional English IV Mesleki İngilizce IV ECTS/AKTS:4 Aims of course are to attain the listening, writing and pronounciation skills to the students for daily, academic and professional life. Medical terminology and reporting styles will be emphasised. Translation of medical articles will be performed. Dersin amaçları öğrencilere günlük, akademik ve iş hayatlarında dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmaktır. Medikal terminoloji ve raporlama vurgulanacak, tıbbi tercüme çalışmaları yapılacaktır. 6HSY202 Hygiene-Sanitation Hijyen-Sanitasyon ECTS/AKTS:2 Definitions for Hygiene-Sanitation-Cleaning-Disinfection, fundamental differences, fundamental theory to practice, interaction with food safety and hygiene-sanitation, global and national developments in this area. Universal and industrial hygiene practices and nutrition / health relationships in interactions. Hijyen-Sanitasyon-Temizlik-Dezenfeksiyon tanımları, temel farklılıklar, uygulamaya yönelik temel kuramlar, hijyen-sanitasyon ile gıda güvenliği etkileşimi ve bu alandaki evrensel ve ulusal gelişmeler. Evrensel ve endüstriyel hijyen uygulamalarının örneklendirilmesi ve beslenme/sağlık ilişkisindeki etkileşimleri. 6KBE301 Clinical Nutrition I Klinik Beslenme I ECTS/AKTS: 6 Diet-health relationships, diet-disease relationships (obesity, eating disorders, reactive hypoglycemia, coronary heart disease, hypertension, gastrointestinal system diseases, skeletal system disorders, the definition, etiology, complications, clinical symptoms, and medical nutrition therapyof diabetes mellitus, food allergies, gout, anorexia nervosa, etc). Beslenme-sağlık ilişkileri, beslenme-hastalık ilişkileri (şişmanlık, yeme bozuklukları, diyabet Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 8/21

9 (Diabetes mellitus), reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, anoreksiya nevroza, besin alerjilerivs. hastalıklarıntanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavisi). 6BYO301 Biostatistics Biyoistatistik 2-1-2,5 ECTS/AKTS: 3 Definition and importance of biostatistics in health sciences. Presentation and visualisation of data with tables and graphics. Descriptive statistics, sampling methods, probability laws, statistical correlation, evalution, decision making, and their applications. Biyoistatistiğin tanımını, önemini ve sağlık bilimlerindeki yerini vurgulamak. Verilerin sunulmasında tablo ve grafik gösterim tanımlayıcı istatistikler, örnekleme yöntemleri ve olasılık kuralları ve istatistiksel ilişki, değerlendirme, karar verme ile ilgili genel bilgiler ve uygulamalar. 6DYS301 Demographic Structure and Health Demografik Yapı ve Sağlık Introduction to demography, definitions, data sources, methods, population size, structure and composition, fertility, factors affecting fertility, mortality, migration, urbanization, public healthurbanization relationship, mother-child health, nutrition and anthropometric indicators, epidemiological and demographic structure interaction, AIDS and sexually transmitted diseases. Demografiye giriş, tanımlar, veri kaynakları, yöntemler, nüfus büyüklüğü, yapısı ve kompozisyonu, doğurganlık, doğurganlığı etkileyen faktörler, ölümlülük, göç, kentleşme, toplum sağlığı-kentleşme ilişkisi, anne-çocuk sağlığı, beslenme ve antropometrik göstergeler, epidemiyoloji ve demografik yapı etkileşimi, AİDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar. 6EPİ301 Epidemiology Epidemiyoloji The definition of epidemiology, its strategy, classification and general characteristics of epidemiological research, the historical development of epidemiology, application fields of epidemiologic methods: observational studies, experimental research-intervention research, methodological research, sampling techniques, to create the data base for the epidemic, data input, the importance of the data banks. Epidemiyolojinin tanımı, stratejileri, epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri, epidemiyolojinin tarihsel gelişimi, epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları: gözlemsel araştırmalar, deneysel araştırmalar-müdahale araştırmaları, metodolojik araştırmalar, örnekleme yöntemleri, epidemilerin veri tabanını oluşturmak, data girişler, veri bankalarının önemi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 9/21

10 6ÇAB301 Child and Adolescent Nutrition Çocuk ve Adölesan Beslenmesi ECTS/AKTS: 4 Pre-school and school age child and adolescent nutrient requirements and qualities: 3-5 age group children (pre-school / kindergarten) properties, energy and nutrition requirements, 6-12 years groups of children (school-age) characteristics, energy and nutritent requirements, adolescent properties, energy and nutrient requirements, nutrition problems of children and adolescents, and their solutions, childhood obesity and diet therapy in eating behavior disorders. Okul öncesi ve okul çağı çocukları, adolesan çağı beslenme gereksinimleri ve nitelikleri: 3 5 yaş grubu çocukların (okul öncesi/kreş) özellikleri, enerji ve besin öğesi gereksinimleri, 6 12 yaş grubu çocukların (okul çağı) özellikleri, enerji ve besin ögesi gereksinimleri, adolesan dönemi özellikleri, enerji ve besin ögesi gereksinimleri, çocuk ve adolesanların beslenme ile ilgili sorunları ve çözümleri, çocukluk çağı obezitesi ve yeme davranışı bozukluklarında diyet tedavisi. 6ÇHB301 Nutrition Therapy in Pediatrics I Çocuk Hastalıklarında Beslenme I ECTS/AKTS: 5 Monitoring patients at the clinic, acute gastroenteritis, malnutrition, lactose intolerant-other carbohydrate malabsorption, celiac disease and other protein malabsorptions, food allergies, childhood obesity, metabolic syndrome, eating disorders, type 1 diabetes, kidney disease and nutrition treatements. Klinikte vaka izlemi, Akut gastroenteritler, malnütrisyon, laktoz intoleransları diğer karbonhidrat malabsorpsiyonları, çölyak hastalığı ve diğer protein malabsorpsiyonları, besin alerjileri, çocukluk çağı obezitesi, metabolik sendrom, yeme davranışı bozuklukları, tip 1 diyabet, böbrek hastalıkları ve beslenme tedavileri. 6ENB301 Disabled Nutrition Engelli Beslenmesi The concept of disability and the place of the disabled persons in society, the difficulties and impossibilities of the disabled persons, health of the physical and mental disabled persons, observed nutritional disorders in physical and mental disabled persons, determination of the nutritional status in the physical and mental disabled persons, energy and nutrient requirements in the physical and mental disabled persons, the development of appropriate individual-specific nutrition programs. Engellilik kavramı ve engellilerin toplumdaki yeri, engelli bireylerin yaşadığı sorunlar ve imkansızlıklar, bedensel ve zihinsel engelli birey sağlığı, bedensel ve zihinsel engelli bireylerde gözlenen beslenme bozuklukları, bedensel ve zihinsel engelli bireylerin beslenme durumunun saptanması, bedensel ve zihinsel engelli bireylerde enerji ve besin ögesi gereksinmeleri, bireye özgü uygun beslenme programlarının geliştirilmesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 10/21

11 6SOB301 Sports Nutrition Sporcu Beslenmesi Exercise, nutrition and health interaction, energy, macro-and micro-nutrients requirements for athletes, during and after training/pre-event nutrition characteristics, the importance of fluid intake, ergogenic aids, body composition and weight control, nutritional characteristics of the exercise in different conditions. Egzersiz, beslenme ve sağlık etkileşimi, sporcuların enerji, makro ve mikro besin öğeleri ihtiyacı, antrenman/müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme özellikleri, sıvı tüketiminin önemi, ergojenik yardım, vücut kompozisyonu ve ağırlık kontrolü, farklı koşullarda egzersizde beslenme özellikleri. 6ÇHB302 Nutrition Therapy in Pediatrics II Çocuk Hastalıklarında Beslenme II 2-1-2,5 ECTS/AKTS: 5 Childhood obesity, metabolic syndrome, eating behavior disorders, type 1 diabetes, kidney diseases, hereditary metabolic disorders, infectious diseases, neurological diseases and their nutritional therapies. Çocukluk çağı obezitesi, metabolik sendrom, yeme davranışı bozuklukları, tip 1 diyabet, böbrek hastalıkları, kalıtsal metabolizma hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve beslenme tedavileri. 6KB302 Clinical Nutrition II Klinik Beslenme II ECTS/AKTS: 6 Nutrition and health/disease relationship, nutritional mistakes and disorders, the nutritional problems induced diseases, liver diseases, alcoholism, gallbladder and pancreatic diseases, kidney diseases, infections, the definitions, etiologies, complications, symptoms, and medical nutrition therapies of AIDS, cancer, burn, allergy, respiratory diseases, neurological and psychiatric diseases, food-drug interactions, pre-post operative nutrition, diagnostic test diets, enteral and parenteral nutrition. Beslenme ve sağlık/hastalık ilişkisi, beslenme hataları ve bozuklukları, beslenme sorunu kökenli hastalıklar, karaciğer hastalıkları, alkolizm, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyonlar, AIDS, kanser, yanık, allerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavisi, besinilaç etkileşimi, pre-post operatif beslenme, test diyetleri, enteral-parenteral beslenme. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 11/21

12 6TVS302 Public and Health Toplum ve Sağlık Introduction to public health, the concept of public health, health and disease interactions, determination of the health measure levels I, determination of the health measure levels II, determination of the group health status, health management, mother-child health and the benefits of the central formation, family planning, health education, environmental health, occupational safety and health. Halk sağlığına giriş, halk sağlığı kavramı, hastalık ve sağlık etkileşimi, sağlık düzeyini belirleyen ölçütler I, sağlık düzeyini belirleyen ölçütler II, grup sağlık düzeyini belirleyen ölçütler, sağlık yönetimi, ana-çocuk sağlığı ve merkezi oluşumların yararları, aile planlaması, sağlık eğitimi, çevre sağlığı, iş güvenliği ve sağlığı. 6BED302 Nutrition Education and Counseling Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı ECTS/AKTS: 3 Definition and principles of nutritional education, training methods and tools, communication techniques, basic characteristics of adult and child education, to be aware of issues in the training of the groups: pregnant, lactating, obese, parents, the elderly, children, preschool children, school children, and etc., basic principles and practices in behavior modification therapy, nutritional training in service, counsultancy services. Beslenme eğitim tanımı ve prensipleri, eğitim yöntem ve araçları, iletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri, gebe, emzikli, şişman, anne, yaşlı, çocuk, okul öncesi çocuğu, okul çocuğu vb. grupların eğitiminde dikkat edilecek hususlar, davranış değiştirme tedavisi temel ilke ve uygulamalar, beslenme alanında hizmet içi eğitim, danışmalık hizmeti. 6GTO302 Food Toxicology Gıda Toksikolojisi / / Basic discrimination in foods infection and intoxication (poisoning) cases, toxic and natural components in foods and their effects, contamination of toxic components (plant, animal, microbial chemical toxic substances) with food, interaction of food with toxic compounds, the effects of the toxic compounds on body, food additives, legal regulations related to food poisoning. Gıdalarda enfeksiyon (bulaşma) ve toksikasyon (zehirlenme) olgularındaki temel ayrımlar, gıdalardaki toksik ve doğal bileşenler ve etkileri, zehirli bileşiklerin (bitkisel, hayvansal, mikrobiyal, kimyasal, toksik maddeler) gıda ile bulaşmaları, gıdalarla zehirli bileşiklerin etkileşmesi, vücutta zehirli bileşiklerin etkileri, gıda katkı maddeleri, gıda zehirlenmeleri ile ilgili yasal düzenlemeler. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 12/21

13 6GEB302 Geriatric Nutrition Geriyatrik Beslenme Definitions related to aging and the basic requirements of the elderly persons, energy, nutrients and nutritional needs of the elderly persons, problems and solutions related to nutrition in the elderly persons. Yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili tanımlamalar, yaşlının temel gereksinimleri, yaşlı bireylerde enerji, besin öğesi ve beslenme gereksinimleri, yaşlı bireylerde beslenme ile ilgili sorunlar ve çözümleri. 6TBS302 Food Serving System Management and Organization Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon ECTS/AKTS: 4 What is catering, systemic applications, public dietary advice and basic features, cateringand organization in institutional and commercial enterprises, the kitchen staff, services and infrastructure, kitchen/restaurant planin the commercial enterprises, preparing in a wide range, processing and service methods, hygiene concept and application, HACCP theory and collective reflection into the nutrition practices, cost control. Toplu beslenme nedir, sistemik uygulamalar, toplu beslenme örnekleri ve temel özellikleri, kurum ve ticari işletmelerde toplu beslenme ve bu işletmelerde organizasyon, mutfak personel, servis ve alt yapı, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama, işleme ve servis yöntemleri, hijyen kavramı ve uygulaması, HACCP kuramları ve toplu beslenme uygulamalarına yansımaları, maliyet kontrolü. 6EPB302 Enteral and Parenteral Nutrition Enteral ve Parenteral Beslenme What are enteral and parenteral nutrition, indications, complications, nutrients and energy requirements, nutritional formulas. Enteral ve parenteral beslenme nedir, endikasyonları, komplikasyonları, besin öğeleri ve enerji gereksinimi, gıda formülleri. 6MEZ401 Dissertation I Mezuniyet Çalışması I Relevant current issues in food, nutrition and planning of individual researches and execution, planning of the student's subject of choice under the supervision, processes in the case of its suitability presenting a report about literature review, results, discussion, abstract and references (bibliography). Gıda, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi, öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda tez çalışmasının planlaması, tez danışmanınca uygunluğu durumunda literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların (kaynakça) belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçleri. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 13/21

14 6UYG401 Pratice I Uygulama I It involves the application of theoretical knowledge in the fields and clinics. Teorik bilgilerin sahada ve klinikteki uygulanmasını kapsar SEM401 Seminar I Seminer I Individual working methods in the field of nutrition and dietetics, and to develop the presentation technics of these works, and to prepare the academic skills transition. Beslenme ve diyetetik alanında bireysel çalışma yapma yöntemlerini ve bu çalışmaları sunma tekniklerini geliştirme ve akademik beceriye geçişe hazırlama. 6MEZ402 Dissertation II Mezuniyet Çalışması II Relevant current issues in food, nutrition and planning of individual researches and execution, planning of the student's subject of choice under the supervision, processes in the case of its suitability presenting a report about literature review, results, discussion, abstract and references (bibliography), preparation for scientific work. Gıda, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların (kaynakça) belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçleri, bilimsel çalışmaya hazırlık. 6UYG402 Pratice II Uygulama II It involves the application of theoretical knowledge in the fields and clinics. Teorik bilgilerin sahada ve klinikteki uygulanmasını kapsar SEM402 Seminar II Seminer II Individual working methods in the field of nutrition and dietetics, and to develop the presentation technics of these works, and to prepare the academic skills transition. Beslenme ve diyetetik alanında bireysel çalışma yapma yöntemlerini ve bu çalışmaları sunma tekniklerini geliştirme ve akademik beceriye geçişe hazırlama. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 14/21

15 Basic Mathematics Temel Matematik MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER ECTS/AKTS: 4 Real and complex numbers, polynomials, quadratic equations with one unknowns. Rooted in the resolution of fractional equations and second degree equations can be turning. The solution of radical coefficient relations and inequalities in quadratic equations. Determinants and solutions of linear equations, linear equations in plane, vectors, logarithm. Gerçek ve kompleks sayılar, polinomlar, ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Köklü, kesirli denklemler ve ikinci dereceye dönüģebilen denklemlerin çözümü. İkinci derece denklemlerde kök katsayı bağıntıları ve eşitsizliklerin çözümü. Determinant ve lineer denklemlerin çözümü, düzlemde doğru denklemi, vektörler, logaritma. Medical Terminology Tıbbi Terminoloji ECTS/AKTS:2 The roots of the terms used in health sciences, use, promotion and Turkish counterparts, human anatomy and physiology, microbiology, hospital infections, pharmacology, diseases related terminology. Sağlık bilimlerinde kullanılan terimlerin kökleri, kullanımı, tanıtımı ve Türkçe karşılıkları, insan anatomisi ve fizyolojisi, mikrobiyoloji, hastane enfeksiyonları, ilaç bilimi, hastalıklar ile ilgili terminoloji. Introduction to Computer Science Bilgisayara Giriş 0-3-1,5 ECTS/AKTS:3 Introduction to computers, basic concepts, hardware and software, keyboard usage, operating systems, Windows operating system, introduction to the internet, using , using the search engine, basic writing of simple programs and examples. Bilgisayara giriş, temel kavramlar, donanım ve yazılım, klavye kullanımı, işletim sistemleri, Windows işletim sistemi, internet e giriş, mail kullanma, arama motorlarını kullanma, basit program yazma temeli ve örnekleri. Management İşletme ECTS/AKTS:4 Introduction to management science and business management. The purpose of management and success with other classification criteria of businesses and. Businesses and the introduction Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 15/21

16 as open system. Property forming factors, the relationship between business and the external environment, business organizations work, capacity utilization and growth. Basic functions of the business; presentation of research and development, marketing, finance, production, human resources and other functions of the business; public relations, accounting and procurement issues will be examined in general. İşletme biliminin ve işletme yönetimi tanıtımı. İşletmenin amaçları ve diğer başarı ölçütleri ile sınıflandırılması. Açık bir sistem olarak işletmeler ve tanıtımı. İşletmeyi oluşturan faktörler, işletme ve dış çevre arasındaki ilişki, işletmelerin kuruluş çalışmaları, kapasite kullanımı ve büyümesi. İşletmenin temel fonksiyonları; araştırma-geliştirme (AR-GE), pazarlama, finansman, üretim, insan kaynakları tanıtımı, işletmenin diğer fonksiyonları; halkla ilişkiler, muhasebe ve tedarik konularının genel olarak incelenecektir. Communication İletişim Definition of communication, efficient communication rules, discussion techniques, conflict resolution, development of communication skills, organizational communication, teamwork communication. İletişim tanımı, etkili iletişim kuralları, müzakere (tartışma) teknikleri, çatışma çözümü, iletişim becerisi geliştirme, örgütsel iletişim, ekip çalışmasında iletişim. Food Mycology Gıda Mikolojisi What is the mycolology, fungal structures and sources of their contamination, fungal morphology, systematics of the fungus, cellular structures, useful and harmful fungi, fungal contamination and reflections, fungal interaction factors, fungal metabolites (enzymes, mycotoxins, etc.) and their effects on foods and health. Mikololoji nedir, fungal yapılar ve bulaşma kaynakları, fungal morfoloji, fungusların sistematiği, hücresel yapıları, faydalı ve zaralı funguslar, fungal bulaşılar ve yansımaları, fungal etkileşim faktörleri, fungal metabolitler (enzimler, mikotoksinler vs.) ve bunların gıdalar ve sağlık üzerindeki yansımaları. Food Safety Gıda Güvenliği Microbiological contamination and risks in foods, food contaminants and degradation sources, microbial contaminants and transmission routes, factors affecting microbial growth, the interaction of microorganisms with growth factors, the problems caused by microbial contamination of unaffected individuals and as public health, social and economic problems, microbial origin food spoilage depending experienced changes (physical, chemical, nutritional value of changes and quality losses) issues, health risks for food borne, distribution of food-based Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 16/21

17 diseases, classification and basic distinction of food borne diseases and food poisoning, diseases and grouping caused by bacteria, fungi, viruses, parasites, risks arising from natural food contaminants, natural food contaminants with animal origin, paralytic shellfish poisoning (PSPparafytic shelfish poisoning), plant-based natural food contaminants, risks arising from various chemical contaminants, risks arising from nutritional mistakes. Gıdalarda mikrobiyolojik riskler ve bulaşma, gıda kontaminantları ve bozulma etkenleri kaynakları, mikrobiyal kontaminantlar ve bulaşma yolları, mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler, gelişme faktörleriyle mikroorganizma etkileşimi, mikrobiyal bulaşmalarla oluşan sorunlar, birey ve toplum sağlığının etkilenmesi, sosyal ve ekonomik sorunlar, mikrobiyal kökenli gıda bozulmaları bağlı yaşanan değişimler (fiziksel, kimyasal, besleyici değerlerde değişiklikler ve kalitede kayıplar) sorunları, gıda kökenli sağlık riskleri, gıda kökenli hastalıkların dağılımı ve sınıflandırılması, gıda kökenli hastalıklar ve zehirlenmelerin temel ayrım noktaları, bakterilerden, funguslarn, virüslerden, parazitlerden kaynaklanan hastalıklar ve gruplandırılması, yaratabildikleri komplikasyonlar, doğal gıda kontaminantlarından kaynaklanan riskler, hayvansal kökenli doğal gıda kontaminantları, paralitik kabuklu zehirlenmeleri (psp-parafytic shelfish poisoning), bitkisel kökenli doğal gıda kontaminantları, çeşitli kimyasal kontaminantlardan kaynaklanan riskler, beslenmedeki yanlışlıklardan kaynaklanan riskler. Cancer and Nutrition Kanser ve Beslenme Cancer a case, cancer pathogenesis, effectiveness of nutrition in cancer prevention, nutritional problems and their solutions in cancer patients, nutrients, energy requirements for cancer patients and their calculations. Kanser olgusu, kanser patogenezi, beslenmenin kanserden korunmadaki etkinliği, kanser hastalarında beslenme sorunları ve çözümleri, kanser hastalarının besin öğesi, enerji gereksinimi ve hesaplaması. Occupational Health and Safety Risk Management İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi Evolutionary process of quality and risk management perceptiveness interactions, hazard and risk concept with their examples, risk management and related general strategic approaches, hazard and risk analysis in risk evaluation techniques during risk management, enterprise risk management and related application samples from industrial productions, reports/ documentation, monitoring, corrections and communication steps in risk evaluation and their relationship with product and quality safety, team work at risk management, working strategies and necessity total participation and rules, improving performance and continuous curing applications, techniques on evaluation risk analyses risk effects on costs and working safety, current regulations related with working health and safety area and problems their application, risk management necessities in current applications and regulative structure reflections on results, samples from risk analysis and management applications according to different methods. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 17/21

18 Kalitenin evrimsel süreçleri ve risk yönetim anlayışına etkileşimleri, örnekleriyle tehlike ve risk kavramları, risk yönetimi ve ilgili genel stratejik yaklaşımlar, risk yönetiminde tehlike ve riskin analizi riskin değerlendirilmesi teknikleri, endüstriyel üretimde kurumsal risk yönetimi ve örnek uygulamaları, risk değerlendirilmesinde raporlama, dokümantasyon, izleme, doğrulama ve iletişim basamakları ile ürün, kalite güvenliği kavramlarıyla ortaklıkları, risk yönetimi ve takım, çalışma stratejileri ile topluca katılım zorunluluğu, performans geliştirme ve sürekli iyileştirme uygulamaları, risk analiz değerlendirilmesinde kullanılan teknikler, riskin maliyete ve iş güvencesine etkileri, iş sağlığı ve güvenliği bağlamında yasal yapılanmalar ve uygulama zorunlulukları, risk yönetiminin güncel uygulamadaki gerekliliği ve yasal yapılanmanın sonuca, uygulamalara yansımaları, farklı yöntemlere göre risk analizi ve yönetimi örnek uygulamaları. Exercise and Nutrition Egzersiz ve Beslenme The importance of exercise for healthy life, physical suitabilty, applications of the increasing physical activity for children and adults, exercise-health-nutrition relationship, exercise-disease relationship, application of exercises in complementary and alternative medicine, exercise recommendations for the improving health. Egzersizin sağlıklı yaşam için önemi, fiziksel uygunluk, çocuklar ve yetişkinler için fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik uygulamalar, egzersiz-sağlık-beslenme ilişkisi, egzersiz-hastalık ilişkisi, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarındaki egzersizler, sağlığın geliştirilmesi için egzersiz önerileri. Diets for Food Sensitivity and Allergy Besin Duyarlılığı ve Alerjilerinde Uygulanan Diyetler What is a food sensitivity, causing foods, what is allergy, causing foods, discrimination of food sensitivity-allergy, applied nutrition therapy, prevention methods. Besin duyarlılığı nedir, neden olan besinler, alerji nedir, neden olan besinler, besin duyarlılığı-alerji ayrımı, uygulanan beslenme tedavisi, korunma yolları. Food Additives Gıda Katkı Maddeleri What are food additives, their classification, usage, positive and negative effects of food additives on health. Gıda katkı maddeleri nedir, sınıflandırması, kullanım alanı, gıda katkı maddelerinin sağlık üzerine olumlu ve olumsuz etkileri. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 18/21

19 Eating Behavior Disorders Beslenme Davranış Bozuklukları Definition of eating behavior disorders, some eating behavior disorders aneroxi nervosa, bulimia nervosa, eating binge, night eating syndrome, etc., detection methods of eating behavior disorders, nutritional status of individuals with eating behavior disorders and medical nutritional therapy, team approach for their treatments. Beslenme davranış bozuklukları tanımı, bazı beslenme davranış bozukluğu hastalıkları aneroxia nervosa, bulimia nervosa, tıkanırcasına yeme, gece yeme sendromu, vs., beslenme davranış bozukluğu hastalıklarını saptama yöntemleri, beslenme davranış bozukluğu olan bireylerin beslenme durumu, tıbbi beslenme tedavisi, tedavide ekip yaklaşımı. Food and Drug Interaction Gıda-İlaç Etkileşimi Interaction mechanisms between food and drugs, the bioactive substances in food and the foods that speed up or slow down the action of the medications and the adverse effects of the foods. Bazı ilaçların besinlerle etkileşme mekanizmaları, besinlerin içerisinde bulunan biyoaktif bileşenler, ilacın aktivitesini hızlandıran ya da yavaşlatan besinler ve ters etkileri. Food and Biosafety Gıda ve Biyogüvenlik Definition and scopes of biosafety, applications of traditional and modern food processing technology, application examples -health, agriculture, their importance to the economy and industry, basic processes for food biotechnology, basic biotechnological applications for the food industry (fermentation techniques, applications and products -microbial enzymes, vitamins, organic acids, pigments,etc., synthesis studies-biosensors, agricultural and environmental biotechnology applications (starter, bio, biogas, nitrification, delignification's, etc.) and their food/nutrition reflections, genetically modified organisms (GMOs) and products (GM) and their applications, health and biodiversity interaction, biotechnological risks and risk management approach, biosafety cases, biosafety and ethical world on biosafety legal and organizational structures, social and commercial echoes, examination of the current biotechnological development, biosecurity strategies in Turkey-practices and legal structure. Biyogüvenlik tanım ve kapsamları, geleneksel ve modern gıda işleme teknolojik uygulamaları, uygulama örnekler sağlık, tarım, ekonomi ve endüstri açısından önemleri, biyoteknolojide gıdaya yönelik temel işlemler, Gıda endüstrisine yönelik temel biyoteknolojik uygulamalar (fermantasyon teknikleri, uygulama ve ürünleri -mikrobiyal enzim, vitamin, organik asit, pigment, vb. sentezlemeler-biyosensörler, tarımsal ve çevresel biyoteknoloji uygulamaları (starter, biyogübre, biyogaz, nitrifikasyon, delignifikasyon, vb.) ve bunların gıda/beslenmeye yansımaları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 19/21

20 Genetik Modifiye Organizma (GMO) ve Ürünler (GMÜ) ile uygulamaları, sağlık ve biyoçeşitlilik etkileşimi, biyoteknolojik riskler ve risk yönetim anlayışı, biyogüvenlik olgusu, biyogüvenlik ve etik, biyogüvenlik konusunda dünyadaki yasal ve organizasyonel yapılanmalar, Toplumsal ve ticari yankılanmaları, güncel biyoteknolojik gelişimin irdelenmesi, Türkiyede biyogüvenlik stratejileri-uygulamaları ve yasal yapılanma. Quality Management in Health Services Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi What is the quality management, quality in health care, ensuring the quality in institutions providing health services. Kalite yönetimi nedir, sağlıkta kalite, sağlık hizmetleri veren kurumlarda kalite sağlanması. Academical Writting Rules Akademik Yazım Kuralları The research process, research report format, citation, articles and theses screening, online databases. Araştırma süreci, araştırma rapor biçimi, kaynak gösterme, makale ve tez taraması, online veri tabanları. Quality Management System Kalite Yönetim Sistemi The historical development of the quality concept and contemporary approach to quality, total quality concept, applications and interaction with quality assurance, quality costs and risk management in industrial production, philosophy, objectives and implementation model of the total quality management (TQM), quality management systems (QMS) and basic requirements, quality control in product safety and TQM s differences and their importance, comparison, QMS s role in ensuring the quality safety, causes the transition to quality assurance series, ISO 9000 assurance system, ISO 9000 s standards in the promotion of quality assurance, basic models and scopes, all requirements according to the system elements and content of the ISO 9000 standards, ISO 9000 assessment and certification process, ISO 9001 the 2000 and 2008 versions, the excellence model and "RADAR" System, ISO environmental management system, the interaction areas of quality assurance systems, GMP and HACCP quality assurance and risk management systems, the provision of product-consumer safety, GLP-Good Laboratory Practice, the laboratory accreditation systems. Kalite kavramının tarihsel gelişimi ve güncel kalite yaklaşımları, toplam kalite kavramı, uygulamaları ve kalite güvenliği ile etkileşimi, kalite maliyetleri ve endüstriyel üretimde risk yönetimi, toplam kalite yönetimi (TKY) felsefesi, hedefleri ve uygulama modeli, kalite yönetim sistemleri (KYS) ve temel gereklilikleri, ürün güvenliğinde kalite kontrol ve TKY nin farklılıkları ve önemleri, karşılaştırması, kalite güvenliğini sağlamada KYS nin rolü, kalite güvence serilerine geçiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ders İçerikleri Sayfa 20/21

1. Yıl I. Yarıyıl (Güz)

1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) 1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) u u ve Adı T U K AKTS 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryantasyon 0 1 0 1 BES 109 361109 001 Beslenme İlkeleri I 2 3 3 6 3. KİM 133 333133 001-002 Temel Kimya I 3 0 3 3 4. KİM 137

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ. 1. Yıl I. Yarıyıl (Güz)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ. 1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryantasyon 1 0 1 1 2. BES 109 361109 001 Beslenme İlkeleri-I 2 3 3

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ)

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I 2 0 2 2 Zorunlu BES 101 Beslenme

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ( )

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ( ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU (2016-2017) 1. YIL I. YARIYIL (GÜZ) No Şube Zorunlu Dersler T U K AKTS 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryantasyon

Detaylı

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BES101 General Anatomy 2-2 ECTS/AKTS: 5 Genel Anatomi Course covers the fundamental concepts,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ)

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I 2 0 2 2 Zorunlu TUR 101 Türk

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II .YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 6 KASIM BİYOFİZİK BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 7 KASIM

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi) Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2 2 4 Biyokimya 2 0 4 Anatomi

Detaylı

I.YARIYIL II.YARIYIL

I.YARIYIL II.YARIYIL I.YARIYIL HEM101 Hemşireliğe Özel Anatomi 3 1 4 6 Anatomy for HEM103 Hemşireliğe Özel Fizyoloji 3 1 4 6 Physology for TİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I The Principles of Atatürk and History

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ FAKÜLTESİ : TIP FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ : - PROGRAMI : TIP SINIFI : 1 DÖNEMİ : GÜZ VE BAHAR Kodu Türü Türkçe Adı T U L Kredi AKTS TDL 101

Detaylı

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI / AUDIOLOGY UNDERGRADUATE CURRICULUM 1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER Dersin Kodu Dersin

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 1. YIL I. YARIYIL (GÜZ) No Şube Zorunlu Dersler T U K AKTS 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryantasyon 1 0 1 1 2. BES 185 361185

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 1. YIL I. YARIYIL (GÜZ) No Şube Zorunlu Dersler T U K AKTS 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryantasyon 1 0 1 1 2. BES 185 361185

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

1. Yıl I. Yarıyıl (Güz)

1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) 1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) 1. BES 105 Mesleki Oryantasyon Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu BES 185 186 Beslenme İlkeleri I Yrd.Doç.Dr. Aylin Ayaz Prof. Dr. Belma Işık 3. KİM

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Beslenme İlkeleri ve Uygulaması I Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Course Name Nutrition Principles

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe) ANT 105 Antropolojiye Giriş (3.0.3) AKTS 4 Antropolojinin ve temel alt disiplinlerinin tanıtımı, insan

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Program, iki yıl süreli olup eğitim dili Türkçedir. Tezsiz yüksek lisans program yürütülmemektedir.

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Program, iki yıl süreli olup eğitim dili Türkçedir. Tezsiz yüksek lisans program yürütülmemektedir. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (TEZSİZ) Program, iki yıl süreli olup eğitim dili Türkçedir. Tezsiz yüksek lisans program yürütülmemektedir.

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS T.C. ISTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ISTANBUL BILIM UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION MÜFREDAT DERS PROGRAMI

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ BESLENME I (TEORİK 2+ UYGULAMA 2, 3 KREDİ)

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ BESLENME I (TEORİK 2+ UYGULAMA 2, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ BESLENME I Vücut fonksiyonları

Detaylı

Beslenme ve Diyetetik Programı Müfredat Ulusal Kredi

Beslenme ve Diyetetik Programı Müfredat Ulusal Kredi Kodu Adı Tipi Beslenme ve Diyetetik Programı Müfredat * Yeni Öğrenci için KSTU101 NC 3 Oryantasyon Programı * Bu 3 günlük program yeni kayıtlı lisans öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal hayata

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YIL (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YIL (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YIL (GÜZ) BES101 Anatomi I (2+0) 2 AKTS:3 İnsan vücudunun anatomisine giriş; hücre, doku ve organların

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma Ilgaz (Çelik) 2. Doğum Tarihi : 17/07/1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES304 6. Bahar 3 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES304 6. Bahar 3 2 0 5 Dersin Adı Kodu Yarıyıl HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ II Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin içeriği

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar KLİNİK BESLENME ÇOCUK UYGULAMASI Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar KLİNİK BESLENME ÇOCUK BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Pazartesi BES LAB 10:00 Çocuk (Uygulama) 11:00 Yetişkin (Uygulama)

Pazartesi BES LAB 10:00 Çocuk (Uygulama) 11:00 Yetişkin (Uygulama) SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ 22.04.2013 Pazartesi 9-10-11 8.30 Psikoloji ve Davranış Bilimi 22.04.2013 Pazartesi 9-10-11

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. HUM101 Uygarlık Tarihi I Kredi (3 + 0 + 0) 3

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. HUM101 Uygarlık Tarihi I Kredi (3 + 0 + 0) 3 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ CHEM101 Temel Kimya Kredi (3 + 0 + 2) 4 Yoğunluk, özgül ağırlık, sıcaklık ilişkileri, atomun yapısı, izotoplar, elektron dizilişleri,

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ BES208 4. Bahar 2 2 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme Anlatım,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1 Programın Adı Name of Programme Öğretim Süresi Duration Diploma puanına göre tercih edecekler için KONTENJAN YÖS puanına göre tercih edecekler için Özel Koşullar Requirements & Explanations MUSTAFA KEMAL

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Hemşirelikte temel kavram ve ilkeler Basic concepts and principles in nursing Kodu (Code) Yarıyılı (Semester)

Detaylı

BESLENME BİYOKİMYASI II Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS 2. BAHAR

BESLENME BİYOKİMYASI II Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS 2. BAHAR BESLENME BİYOKİMYASI II Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME BİYOKİMYASI II BES110 2. BAHAR Teori Laboratuar AKTS 3 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri

Detaylı

Lab./Lab Teorik/Theory

Lab./Lab Teorik/Theory Dersin ISınıf IYarıyıl I st Year 1 st Teorik/Theory Lab/Lab Uyg/Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS Kodu/Co (01) Semester (01) 101 Anatomi -I Anatomy-I 2 2-4 3 5 103 Fizyoloji - I Physiology-I 2 2-4

Detaylı

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI,

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI, TOPLAM TOTAL BEŞERİ BİLİMLER VE SANAT HUMANITIES & ARTS BEŞERİ BİLİMLER HUMANITIES ANADİL MOTHER TONGUE DİN RELIGION FELSEFE VE ETİK PHILOSOPHY & ETHICS TARİH VE ARKEOLOJİ HISTORY & ARCHAEOLOGY YABANCI

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI. Kod Z/S Ders Adı Dersin İngilizce Adı T U K AKTS

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI. Kod Z/S Ders Adı Dersin İngilizce Adı T U K AKTS I. INIF GAZİ ÜNİVERİTEİ AĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTEİ BELENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DER PROGRAMI Kod Z/ Ders Adı Dersin İngilizce Adı T U K AKT TAR 101 Z HITORY OF PRINCIPLE ATATÜRK İLKELERİ VE AND REVOLUTION

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ YARIYIL TATİLİ EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu III. Ders Kurulu IV. Ders Kurulu TIPLA TANIŞMA HÜCRE BİLİMİNE GİRİŞ HÜCRE METABOLİZMASI

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

WEEKLY COURSE SCHEDULE : PRIMARY EDUCATION

WEEKLY COURSE SCHEDULE : PRIMARY EDUCATION WEEKLY COURSE SCHEDULE : PRIMARY EDUCATION Semester 1 Week 1 ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-09:20 : Consepts of Nursıng ( Grup 1 ) Afyon Sağlık Y.O. - HEM-1 Lecturer YEŞİM CEYLANTEKİN Introduction 09:30-11:20

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

2011-2012 B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 1. SINIF 2. SINIF. Ders Kodu

2011-2012 B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 1. SINIF 2. SINIF. Ders Kodu B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 2011-2012 1. SINIF 2. SINIF Adı Dönemi İngilizce Adı TE PR TE PR AKTS Adı Dönemi İngilizce Adı TE PR TE PR AKTS DIS 101

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ SINIF / II.YARIYIL in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? 3 YDİ 0 YDF 0 YDA 0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca) Temel Yabancı

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

COURSE CONTENTS OF OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ ERG101 General Anatomy Genel Anatomi COURSE CONTENTS OF OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ECTS/AKTS: 5 This two-semester course covers the fundamental concepts,

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESĠN GÜVENLĠĞĠ. BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESĠN GÜVENLĠĞĠ. BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESĠN GÜVENLĠĞĠ BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Tartışma öğretme teknikleri Anlatım Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 BESLENME Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme)

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program ları (Ek Yerleştirme) Eczacılık Fakültesi (Faculty of Pharmacy ) Faculty of Pharmacy 5 2 11 Eğitim Fakültesi

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II Ders Kurulu Başlangıç Tarihi:30 Kasım 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 22 Ocak 2016 Teorik Lab Toplam Biyoistatistik 16-16 28 5 33 Organik

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014 Ders Kodu ve Adı / Course Code and Name ARCH 132:Introduction to Building Materials 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESİN ÖGESİ ETKİLEŞİMİ. BES435 7.Güz Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESİN ÖGESİ ETKİLEŞİMİ. BES435 7.Güz Önkoşullar BESİN ÖGESİ ETKİLEŞİMİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESİN ÖGESİ ETKİLEŞİMİ BES435 7.Güz 2 0 0 5 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Anlatım,

Detaylı