1/38 TEKNOLOJĐ KODLARI (ALT KIRINIMLI) FAALĐYET ALANI ADI Matematik Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Mantık.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/38 TEKNOLOJĐ KODLARI (ALT KIRINIMLI) FAALĐYET ALANI ADI. 120000 Matematik. 121100 Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Mantık."

Transkript

1 TEKNOLOJĐ KODLARI (ALT KIRINIMLI) KOD FAALĐYET ALANI ADI Matematik Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Mantık Mantık Đspat Kuramı Sayılar Kuramı ve Kombinatorik Kombinatorik Çizge Kuramı Elementer Sayılar Kuramı Transandant Sayılar Kuramı Analitik Sayılar Kuramı Cebirsel Sayılar Kuramı Cebir Genel Cebirsel Sistemler Cisim Kuramı ve Polinomlar Doğrusal ve Çok-Doğrusal Cebir: Matris Kuramı Değişmeli Halkalar ve Cebirler Birleşmeli Halkalar ve Cebirler Birleşmeli Olmayan Halkalar ve Cebirler K-Kuramı Grup Kuramı ve Genelleştirmeleri Topoloji Topolojik Gruplar, Lie Grupları Genel Topoloji Cebirsel Topoloji Manifoldlar ve Hücre Kompleksleri Geometri Cebirsel Geometri Diferansiyel Geometri Klasik Geometri Konveks ve Ayırtık (Diskre) Geometri Global Analiz, Manifoldlar Üzerine Analiz Analiz Karmaşık Tek Değişkenli Fonksiyonlar Potansiyel Kuramı 1/38

2 Karmaşık Çok Değişkenli Fonksiyonlar Soyut Harmonik Analiz Fourier Analizi Gerçel Fonksiyonlar Ölçüm ve Đntegrasyon Diziler, Seriler ve Toplanabilme Yaklaşımlar ve Açılımlar Fonksiyonel Analiz Doğrusal Operatörler Doğrusal Olmayan Operatörler Uygulamalı Matematik Adi Diferansiyel Denklemler Özel Foksiyonlar Genel Kuram Spektral Kuram Matematiksel Fiziğin Denklemleri Sözde Diferansiyel Operatörler Fonksiyonel Denklemler Đntegral Denklemler Varyasyon (Değişimler) Hesabı ve Optimal Kontrol Optimizasyon Olasılık Kuramının Temelleri Kombinasyonel Olasılık Dağılım Kuramı Stokastik Đşlemler Đstatistik Uygulamalı Matematik (Sayısal Analiz) Matematiksel Programlama ve Optimizasyon Sayısal Yaklaşımlar ve Hata Analizi Adi Diferansiyel Denklemler Đçin Sayısal Yöntemler Kısmi Diferansiyel Denklemler Đçin Sayısal Yöntemler Đntegral Denklemler Đçin Sayısal Yöntemler Sayısal Benzetim(Simülasyon) ve Algoritmalar Diğer Teknolojik Bilimler (Mühendislikler) Havacılık Mühendisliği ve Teknolojisi 2/38

3 Aerodinamik Hava Ulaşımı ve Güvenliği Uçak Haberleşmesi ve Seyrüseferi Uçak Tasarımı, Testi ve Performansı Uçak Yapı ve Malzemesi Uçak Enstrümantasyonu Uçaktaki Yardımcı (Yedek) Güç Birimleri Uçak Đtki Sistemleri Uçak Stabilite ve Kontrolü Aeroelastisite Araştırma ve Destek Birimleri (Havacılık) Uzay Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi Kimyasal Süreç Mühendisliği (Sistem Mühendisliği, Kuramsal Çözümleme, Ekonomik Optimizasyon, Matematik Modeller) Süreç Tasarımı Süreç Sentezi Kimyasal Süreçlerin Benzetimi(Simülasyonu) ve Modellenmesi Kimyasal Süreç Donanımı ve Malzemeleri Kimyasal Süreç Denetimi ve Enstrümantasyon Kimyasal Tepkime Mühendisliği ve Kimyasal Kinetik Kataliz ve Katalitik Süreçler Termodinamik Birim Süreçler (Temel Organik ve Đnorganik Dönüşümler) Akışkanlar Mekaniği Isı Aktarımı Damıtma Gaz Soğurması Çözücü Özütlenmesi Nemlendirme ve Kurutma Adsorpsiyon Katıların Özütlenmesi Kristallenme Katıların Taşınması Katıların Tane Boyutunun Küçültülmesi ve Büyütülmesi Öğütme ve Aşındırma Malzemeleri Teknolojisi Çökeltme 3/38

4 Süzme Santrifüjleme Sabit ve Hareketli Yataklar Akışkan Yataklar Su Arıtma Đşlemleri Yanma Süreçleri Yakıt Teknolojisi Kömür Teknolojisi ve Kömür Türevleri Petrol Damıtılması Süreçleri Petrokimyasallar Endüstrisi Hayvansal Yağlar, Bitkisel Yağlar ve Mineral Yağlar Polimer Teknolojisi Polimer Esaslı Bileşik (Kompozit) Malzemeler Zar Bilimi ve Teknolojisi Polimer Esaslı Elyaf Endüstrisi Seramikler ve Refrakterler Cam ve Emaye Teknolojisi Đnorganik (Seramik) Elyaf Teknolojisi Patlayıcılar ve Đticiler Yüzey Aktif Maddeler (Deterjan ve Sabun) Boyalar ve Yüzey Kaplamaları, Pigmentler, Boyar Maddeler Kağıt Hamuru ve Kağıt Teknolojisi Esans Yağları, Parfümler ve Kozmetikler Elektrokimyasal Süreçler Çevre Kimyası ve Teknolojisi Nükleer Yakıt ve Nükleer Endüstrisi Fotoğraf Kimyasalları ve Işığa Duyarlı Yüzeyler Yakıt Hücreleri Biyokimyasal Mühendislik ve Enzim Teknolojisi Mayalanma Endüstrisi Şeker ve Nişasta Endüstrisi Farmasötik Kimya Diğer Uygulamalı Fizikokimyasal Süreçler (Işın Kimyası, Yüzey Kimyası,Dağılmış Sistemlerin Kimyası) Tarımsal Đlaçlar Endüstrisi Đnşaat Mühendisliği ve Teknolojisi Kazılar ve Toprak Đşleri 4/38

5 Temel Mühendisliği Zemin ve Kaya Mekaniği Arazi Ölçümleri, Topografya ve Uzaktan Algılama (GIS-GPS) Yeraltı Đnşaatı Beton Teknolojisi Bina Ölçme ve Yapılı Çevre Topografyası Prefabrikasyon ve Sanayileşmiş Yapım Teknolojileri Bina Türleri (Endüstriyel, Ticari, Kamu, Mesken vb) Yapıların Mühendislik Tasarımı Kagir, Betonarme ve Öngerilmeli Beton Yapılar Çelik Yapılar Ahşap Yapılar Kıyı ve Liman Mühendisliği Kıyı Kumlanması Kıyı Mühendisliğinde Ölçme Yüzey Suları Mühendisliği, Hidroloji Su Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi Sulama ve Drenaj (Kurutma) Mühendisliği Yeraltısuları Mühendisliği Barajlar Boru Hatları Açık Kanallar Hidrolik ve Hidromekanik Köprüler Havaalanları, Hava Limanları Tüneller, Yer altı Yolları, Su Altı Yolları Karayolları Ulaşım Mühendisliği Demiryolu Ulaştırması (Demiryolları, Metrolar) Yapı Malzemeleri ve Bileşenleri Đnşaat Yönetimi Yapıların Performansı Kentsel Altyapı Deprem Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojisi Bilişimsel Model 5/38

6 Karmaşıklık Kuramı Biçimsel (Formal) Diller Sayısal Algoritmalar Benzetim(Simülasyon) ve Modelleme Sıralama ve Tarama Güvenlik Metin/Doküman Đşleme Paralel Algoritmalar Programlama Dilleri Đşletim Sistemleri Yazılım Mühendisliği Veri Yapıları Veri Gösterimi ve Saklanması Veri Sıkıştırılması Veri Şifreleme Veritabanı Sistemleri Bilgi Depolaması ve Geri Kazanımı Mantıksal Tasarım Mikroprogramlama ve Kontrol Yapısı Sayısal ve Mantıksal Yapılar Hafıza ve Saklama Giriş/Çıkış Tümleşik Devreler Optik Hesaplama Đşlemci Mimarisi Uygulama Tabanlı Mimari Başarım (Performans) Modellemesi ve Değerlendirmesi Ağ (Network) Mimarisi Haberleşme ve Ağ Protokolleri Dağıtık Sistemler Bilgi Mühendisliği Otomatik Problem Çözümü, Kuram Kanıtlaması ve Mantıksal Nedenleme Bilgisayar Öğrenimi (Computer Learning) Otomatik Programlama Doğal Dil Đşlemesi Örüntü Tanıma ve Görüntü Đşleme 6/38

7 Sinirsel Ağlar Robotik CAD/CAM Sinyal Đşleme Đnsan Bilgisayar Etkileşimi Bilgisayarda Grafik Bulanık Kümeler ve Sistemler Belirsizlik Yönetimi Yazılımla Hesaplama Biyohesaplama Evrimsel Hesaplama Sembolik (Simgesel) Hesaplama Çokluortam Kontrol Mühendisliği ve Teknolojisi Matematiksel Teknikler Genel Sistem Kuramı Benzetim(Simülasyon), Modelleme ve Tanıma Uyarlanır Sistemler Analiz ve Sentez Yöntemleri Kararlılık Optimal Kontrol Kesikli Zaman Sistemleri ve Bilgisayarla Kontrol Doğrusal Olamayan Kontrol Sistemleri Dağıtık Parametreli Sistemler Öz Ayarlamalı Sistemler Zaman Bağımlı Sistemler Elektriksel ve Manyetik Değişkenlerin Ölçümü ve Kontrolü Elektriksel Olmayan Değişkenlerin Ölçümü ve Kontrolü Kontrol Sistemleri ve Ensrümantasyon Denetleyiciler Dönüştürücüler ve Algılama Aygıtları Eyleyiciler (Actuator) ve Son Kontrol Aygıtları Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Teknolojisi Devre Kuramı Elektronik Devreler Mikrodalga Teknolojisi 7/38

8 Pasif Devre Elemanları, Kablolar, Anahtarlar ve Konnektörler Baskı Devreler, Đnce Film, Kalın Film ve Hibrid Tümleşik Devreler Elektron Tüpleri Yarı Đletken Malzeme ve Aygıtlar Dielektrik Malzeme ve Aygıtlar Manyetik Malzeme ve Aygıtlar Süperiletken Malzeme ve Aygıtlar Lazerler ve Mazerler Optoelektronik Malzeme ve Aygıtlar Optik Malzeme ve Aygıtlar Elektriksel ve Manyetik Alanlar Elektromanyetik Dalgalar, Antenler ve Propagasyon Enerji Sistemleri Analizi Enerji Üretim Đstasyonları ve Tesisleri Enerji Đletimi, Dağıtımı ve Koruması Güç Aygıtları (trafolar, reaktörler, şalt teçhizatı v.b.) Đzolasyon ve Yüksek Gerilim Teknikleri Doğrudan Enerji Dönüşümü ve Enerji Depolaması Elektrik Enerjisi Kullanımı Genelleştirilmiş Elektrik Makineleri Kuramı ve Tasarımı Güç Elektroniği Biyomedikal Aydınlatma Teknolojisi Çevre Mühendisliği ve Teknolojisi Çevre Kimyası Çevre Mikrobiyolojisi Su Kirlenmesi ve Kontrolü Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi Gürültü Kirliliği Kontrolü Endüstriyel Atıklar Yönetimi Tehlikeli Atıklar Yönetimi Çevre Yönetimi Çevresel Etki Değerlendirmesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Gıda Kimyası 8/38

9 Gıda Mikrobiyolojisi Gıda Standartları, Gıda Tüzüğü ve Kalite Kontrol Biyoteknoloji Gıda Hijyeni ve Toksikoloji Paketleme Gıda Đşlemesi (Pastörizasyon,Sterilizasyon, Soğutma, Donuk Kurutma) Gıda Sanitasyonu Katkı Maddeleri, Baharatlar ve Lezzetlendiriciler Alkollü Đçecekler ve Meşrubat Kakao ve Çikolata Ürünleri Yağlar Süt ve Süt Ürünleri Şekerler, Şuruplar, Nişastalar, Şekerlemeler Meyveler, Sebzeler, Kuruyemişler Hububat ve Hububat Ürünleri Yumurtalar ve Yumurta Ürünleri Balık ve Deniz Ürünleri Et ve Et Ürünleri Jeolojik Bilimler Yapısal Jeoloji Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik) Sedimantoloji Paleontoloji (Paleobotani, Omurgalı, Omurgasız) Stratigrafi Mineraloji ve Kristalografi Petrografi ve Petroloji Jeokimya (Organik ve Đnorganik) Jeokronoloji Jeofizik (Yerküre, Sismoloji, Uygulamalı) Maden Yatakları ve Maden Arama Jeolojisi Petrol Jeolojisi Saha Jeolojisi (Genel, Haritalar, Grafikler) Uzaktan Algılama Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Uzay Jeolojisi ve Jeofiziği Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar) 9/38

10 Hidrojeoloji ve Hidroloji Mühendislik Jeolojisi (Temel,Deprem,Baraj,Gölet) Çevre Jeolojisi ve Jeofiziği Kentsel Jeoloji Matematiksel Jeoloji Yer Magnetizması Kuyu Ölçümleri Elektro Magnetik ve Elektrik Yöntemler Gravite Uzay Jeodezisi(GPS, InSar uygulamaları vb) Deprem Sismolojisi Arama Sismolojisi Arkeo-jeofizik Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması Sistem Kuramı ve Araştırması Yöneylem Araştırma Metodolojisi Yöneylem Araştıma Modelleri ve Teknikleri Stokastik Süreç ve Modelleme Đstatistik Analiz ve Uygulamaları Dizi Kuramı ve Uygulamaları Zaman Dizisi Çözümlemesi ve Kestirimi Oyun ve Karar Kuramı Optimizasyon Kuramı ve Matematiksel Proglamlama Benzetim(Simülasyon) ve Sistem Dinamikleri Ağlar/Çizgeler (Graphs) ve Proje Yönetimi Ulaşım Üretim Planlaması ve Kontrolü Envanter Sistemleri Çizelgeleme (Scheduling) Tesis Yerleşim ve Tasarımı Modern Đmalat Sistemleri Modellemesi ve Analizi Bilgisayarlı Bütünleşik Đmalat (CIM) Yöneylem Yönetimi Đş Ölçümü ve Yöntemleri Mühendisliği Ergonomi ve Güvenlik Mühendisliği Organizasyon Çalışmaları 10/38

11 Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Endüstriyel Ekonomi Mali Modeller ve Uygulamaları Proje Değerlendirme ve Yatırım Planlama Enformasyon Sistemleri Bilişimsel Zeka Kalite Kontrol ve Yönetimi Emniyet ve Bakım Mühendisliği Stratejik Planlama ve Kontrol Teknoloji Yönetimi Bilgi (Enformasyon) Sistemleri ve Komünikasyon Teknolojisi Bilgi (Enformasyon) Kuramı Modülasyon (Kipleme) Yöntemleri Konuşma (Speech) Analiz ve Đşleme Teknikleri Sinyal Đşleme ve Saptama Haberleşme Sistem Kuramı Telekomünikasyon Uygulamaları (telefon, telgraf, ISDN, teleteks) Đstasyon ve Abone Donanımı Santraller ve Đlgili Teçhizat Đletim Hattı, Linkler ve Teçhizatları Radyolink ve Teçhizatı Optik Linkler ve Teçhizatı Radar Kuramı Radar Teçhizatı, Sistemleri ve Uygulamaları Radyonavigasyon ve Yön Bulma Radyoastronomi Teçhizatı ve Teknolojisi Uydu Haberleşmesi Yasal Düzenlemeler, Frekans Tahsisi ve Spektrum Kirlenmesi Radyo, Televizyon Yayını Televizyon Teçhizatı, Sistemleri, Uygulamaları Đşitsel Teçhizatlar ve Sistemler Enstrümantasyon ve Ölçüm Teknolojisi Ölçme Kuramı Birimler Ölçme Standartları ve Kalibrasyon Temel Değişmezlerin Değerleri ve Belirlenmesi 11/38

12 Otomatik Test ve Ölçüm Sistemleri Telemetre Sistemleri Veri Toplama Sistemleri Sinyal Đşleme ve Uyumlaması Teçhizat ve Teknikleri Algılama Cihazları ve Dönüştürücüler (Fotodedektörler, Fiberoptik, Biyosensör,vs.) Tezgah Tipi ve Taşınabilir Aletler (Sinyal Jeneratörleri, Görüntüleme, Kaydetme, Gösterme) Görüntüleme Teknolojisi ve Sistemleri Elektriksel ve Manyetik Değişkenlerin Ölçümü (Gerilim, Akım, Güç, Frekans, Faz, vs.) Elektriksel Olmayan Değişkenlerin Ölçümü (Hız, Đvme, Kuvvet, Zaman, Kimyasal, Seviye, Akış, vs.) Hızlandırıcılar (Đvdireçler) Partikül ve Radyasyon, Saptama ve Ölçme Sayıcı Devreler ve Elektronik Partikül Spektrometreleri X-Işın ve Gama-Işın Cihazları Biyomedikal Ölçüm ve Görüntüleme Hasta Bakım ve Tedavisi Sağlık Fiziği (Radyasyondan Koruma, Dozimetri) Hastane Mühendisliği Uzay Araçları ve Uyduların Genel Özellikleri Uzay Test Olanakları ve Benzetim(Simülasyon) Avionik Sistemler ve Uzay Enstrümantasyonu Uzay Đtki Sistemleri Yer Destek Sistemleri (Hava Trafik Kontrolü) Jeofiziksel Teknikler ve Teçhizatlar Kirlilik Saptaması ve Kontrolü Sonik ve Ultrasonik Cihazlar Sonik ve Ultrasonik Uygulamalar Askeri Devreler, Devre Elemanları, Teçhizat Askeri Haberleşme Radar ve Đzleme Sistemleri Elektronik Savaş Malzemeler ve Metalurjik Teknoloji Yapı (Atom Dizilişi) Kristal Özellikler Kafes Hataları Yapısal Sertleştirme 12/38

13 Metal Fiziği Işınım Etkilenmesi Metalografi Malzeme Testi ve Kontrolü Malzeme Analizi Mekanik Özellikler Fiziksel Özellikler Elektriksel ve Manyetik Özellikler Kimyasal ve Elektrokimyasal Özellikler Korozyon ve Korozyondan Korunma Filizler ve Hammaddeler Maden Çıkartma ve Eritme Temizleme ve Arıtma Maden Çıkartma ve Arıtmanın Fiziksel Kimyası Demir Alaşımı Üretimi Demir-dışı Alaşım Üretimi Dökümhane Şekillendirme Đşleme Toz Teknolojisi Birleştirme ve Kesme Isısal Đşlem Sonlama (Finishing) Elektrolitik Kaplama Organik ve Đnorganik Kaplamalar Tahribatsız Muayene Mühedislik Bileşenleri ve Yapıları Kompozitler Elektronik Cihazlar Seramikler ve Refrakterler Çimento ve Beton Cam Teknolojisi ve Cam-Seramikler Đntermetalikler Yapışma ve Yapışkanlar Polimerik Malzemeler Elastomerler ve Plastikler 13/38

14 Kağıt Hamuru ve Kağıt Odun Makina Mühendisliği ve Teknolojisi Akışkanlar Mekaniği Katı Cisimler Mekaniği Kırılma Mekaniği Triboloji Sonlu Elemanlar Yöntemi Termodinamik Isı ve Madde Transferi Yakıt ve Yanma Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Makine Dinamiği Sistem Dinamiği ve Kontrolü Mekanizmalar Mekanik Titreşimler ve Gürültü Kontrolü Taşıt Mühendisliği ve Teknolojisi Akışkan Gücü Tarım Makineleri Tekstil Makineleri Gıda Makineleri Makine Parçaları ve Aksesuarları Makine Tasarımı Madde Đşleme Biyomekanik Üretim Yöntemleri Üretim Planlama ve Kontrolü CAD/CAM Robotik Mekatronik Önceden ve Koruyucu Bakım Kalite Kontrolü Tahribatsız Muayene (NDT) Mühendisliği Kıyı Mekaniği ve Arktik Mühendislik Basınçlı Kaplar ve Borular Boruhattı Mühendisliği ve Teknolojisi 14/38

15 Konvansiyonel Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Đçten Yanmalı Motorlar Akışkan Makinaları Yenilenebilir Enerji Sistemleri Nükleer Teknoloji Maden Mühendisliği ve Teknolojisi Arama ve Değerlendirme Üretim Yöntemleri (Açık Ocak ve Yeraltı) Kaya Mekaniği Kazı Teknikleri Maden Taşıma Sistemleri Madenlerde Emniyet ve Çevre Mineral Ekonomisi Cevher Yükleme, Boşaltma, Depolama, Hazırlama Kırma, Öğütme, Boyutlandırma Cevher Zenginleştirme: Gravite, Ağırortam Flotasyon ve Flokülasyon Susuzlandırma Kömür Hazırlama Aglomerasyon Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Petrol Jeolojisi Petrol Jeokimyası Petrol Jeofiziği Rezervuar Mühendisliği ve Đyileştirme Yöntemleri Petrol ve Gaz Üretimi Kuyu Logları Kuyu Tamamlama ve Servis Boruhatları Yeraltı Depolama Rafineri Tasarımı Sondaj Teknolojisi Sondaj Teknikleri ve Kontrol Yöntemleri Petrol Saha Servisleri ve Ek Teknolojiler 15/38

16 Alternatif Yakıtlar ve Enerji Kaynakları Ekoloji ve Kirlenme Petrol Ürünleri (benzin, mazot, fuel-oil, solventler) Deniz Teknolojisi Gaz Hidratları Tekstil Mühendisliği ve Teknolojisi Tekstil Malzemeleri Tekstil Kimyası Tekstil Fiziği Đplik Teknolojisi (Eğirme, Dokuma, Örme) Kumaş Teknolojisi Konfeksiyon Teknolojisi Boya Terbiye Teknolojisi Tekstil Kalite Kontrolü Tekstil Tasarımı Tekstil Đşletmeciliği Tekstil Makineleri Diğer Astronomi ve Astrofizik Fiziksel Veriler ve Süreçler Kütle Aktarımı, Kütle Aktarım Diskleri Yoğun Madde, Yayılım Hal Denklemi Kütle Çekimi Manyetik Alanlar, Manyetohidrodinamik Işınım Mekanizmaları Işınımsal Aktarım Görecelilik (Relativite) Astronomi Enstrümantasyonu, Yöntemler ve Teknikler Enstrümantasyon: Dedektörler, Spektrograflar Yöntemler: Analitik ve Sayısal, Veri Analizi, Gözlemsel Teknikler: Görüntü Đşleme, Spektroskopi, Fotometri Teleskoplar Uzay Araçları Astronomi Veri Tabanları Atlaslar 16/38

17 Kataloglar Taramalar Çeşitli (Diğer) Güneş ve Güneş Sistemleri Bolluklar, Etkinlik, Atmosfer, Kromosfer, Korona Evrim Güneş Lekeleri, Güneş Rüzgarı Gezegenler ve Sistem: Oluşum, Genel Yer-Güneş Đlişkisi Güneş ve Manyetohidrodinamiği Yıldızlar Evrim, Oluşum Yıldız Atmosferi, Spektroskopi Çift Yıldızlar: Genel, Örten, Spektroskopi Nötron Nova, Katakilizmik Değişkenler Pulsarlar: Genel, Özel Süpernova: Genel, Özel Beyaz Cüceler Yıldızlar Arası Ortam, Bulutsular Bolluklar, Toz, Yıldızlar Arası Ortamda Yitilim Genel, HII Bölgeleri Kinametik ve Dinamik, Manyetik Alanlar Gezegenimsi Bulutsular: Genel, Özel Süpernova Kalıntıları Galaksi, Galaktik ve Galaksi Dışı Cisimler ve Sistemler, Kozmoloji Etkinlik, Kümeler Evrim, Oluşum, Parametreler Hale, Macellan Bulutları Kuvazarlar: Genel, Özel Kozmoloji: Kuram, Karanlık Madde, Evrenin Đlk Dönemleri, Yapılar Dalga Boyunun Fonksiyonu Olan Kaynaklar Gama Işınları: Kuram, Gözlem, Patlamalar Kızılötesi: Galaksiler, Yıldızlararası Ortam, Güneş Sistemi, Yıldızlar Radyo: Genel, Galaksiler, Yıldızlararası Ortam, Güneş Sistemi, Yıldızlar Morötesi: Genel, Galaksiler, Yıldızlararası Ortam, Güneş Sistemi, Yıldızlar 17/38

18 X Işını: Genel, Galaksiler, Yıldızlararası Ortam, Güneş Sistemi, Yıldızlar Uzay Fiziği Uzay Plazmalarının Fiziği Plazma Dalgaları Çarpışmasız Şoklar Đyonosferler Orora ve Ororalı Đyonosfer Uzay Bilimleri Yer Küre Gözlemleri (Uzaktan Algılama) Uzayda Üretim (Mikrogravite) Diğer Sağlık Bilimleri Hemşirelik Hemşirelik Esasları Đçhastalıklar Hemşireliği Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği Psikiyatri Hemşireliği Hemşilelikte Yönetim Đnsan Anatomisi, Sitolojisi, Histolojisi Anatomik Embryoloji, Sitoloji, Histoloji Kardiyovasküler Organlar (perikard, kalp, arterler, venler, kapiller) Solunum Organları (burun ve paranazal sinüsler, larinks, trakea, ve bronşlar, akciğerler, plevra, diyafram, mediasten) Sindirim Sistemi Organları (ağız, tükürük bezleri, farinks, tonsiller, özofagus, mide, barsaklar, safra yolları, pankreas ve langerhans adacıkları, periton) Dalak Lenfatik Sistem Timus Bezleri Tiroid ve Paratiroid Bezleri Adrenal Bezler Lenf Nodülleri Hipofiz ve Pineal Bezler, Paraganglionlar Memeler Böbrek ve Üreterler 18/38

19 Mesane ve Üretra Testisler, Prostat ve Skrotum Penis Overler ve Fallop Tüpleri Uterus Vajen, Himen, Vulva Kemikler Bağ ve Eklemeler Kaslar Bağ Dokusu (tendon ve fasyalar) Bursa ve Tendon Kılıfları Deri Saç ve Tırnaklar Beyin (Santral Sinir Sistemi) Medulla Spinalis Sinir ve Ganglionlar Gözler Kulaklar Koku Organları Tat Organları Dokunma Organları Bölgesel ve Topografik Anatomi (baş, yüz, boyun, göğüs, karın, perine ve pelvis bölgesi,üst ve alt ekstremiteler) Đnsan Fizyolojisi Biyofizik Biyokimya Kontrol Đşlemleri ve Doku-Hücre Kültürü Özel Aktivitelerin Fizyolojisi (iş, sporlar) Kan (eritrosit ve lökositler, pıhtılaşma, plazma, trombositler) Kan Kimyası Kan Damarları ve Dolaşım Kan Basıncı Kalp (biyofizik, biyokimya, inervasyon) Vazomotor sistem Solunum Ağız ve Özofagus Mide ve Mide Sekresyonları 19/38

20 Barsaklar ve Barsak Sekresyonları Pankreas ve Pankreas Sekresyonları Safra Yolları Kalın Barsaklar ve Defekasyon Absorpsiyon Metabolizma (açlık ve susama; karbohidratlar; lipid; protein mekanizmaları ve vitaminler) Hormonlar Dalak Lenf ve Lenfatikler Timus Bezleri Tiroid ve Paratiroid Bezleri Adrenal Bezleri Boşaltım (idrar, böbrekler, üreterler, mesane, üretra) Kemik Đliği, Hipofiz, Pineal Bezleri, Paraganglionlar) Erkek Üreme Sistemi Kadın Üreme Sistemi Gebelik ve Doğum Embriyo ve Fetüs Fizyolojisi Çocuk Gelişimi Erişkin Gelişimi ve Olgunluk (puberte; menstruasyon; gelişme; meme bezleri ve laktasyon; klimakteryum) Yaşlılık Yaşlanma Faktörleri Kaslar Kemikler, Eklemler, Bağ Dokusu Hareket, Egzersiz, Dinlenme Ses ve Konuşma Deri ve Ekleri (derinin biyofizik ve biyokimyası) Sinirler ve Sinir Lifleri (motor ve duyu sinirleri; uyarılma) Beyin (uyku olayları; dolaşım; beyin; diensefalon ve sipinal sinirler) Medulla Sipinalis Gözler ve Görme Kulaklar ve Đşitme Burun ve Koku Algılama Dil ve Tat Alma Diğer Duyu Organları ve Duyusal Đşlevler (hareket; dokunma) Otonom Sinir Sistemi 20/38

21 Bölgesel Fizyoloji Sağlığın Desteklenmesi (Hijyen) hava) Diyet Đçecekler Çevre Faktörleri (hava durumu ve iklim, nem, ışık ve Kişisel Temizlik ve Đlgili Konular Yapay Ortamlar (evler; işyerleri) Sanayi ve Meslek Sağlığı Asker ve Kamp Sağlığı Yolcu Sağlığı Yaşamı Sürdürme Ağırlık Kaldırma Kalistenik ve Đzometrik Egzersizler Aerobik Dans Su Egzersizleri ve Yüzme Koşma ve Yürüme Doğru Postür Gevşeme, Dinlenme, Uyku Madde Suistimali (Đlaç Suistimali) Doğum Kontrolü ve Seks Sağlığı Adli Tıp, Hastalık Sıklığı, Koruyucu Hekimlik Adli Tıp Sıklık (Đnsidans) Hastalık Taşıyıcıları (Vektörler) ve Kontrolü (böcekler; örümcekler; kuşlar; kemiriciler) Koruyucu Hekimlik Đzolasyon Karantina Aşılama Dezenfeksiyon, Sisleme, Sterilizasyon Salmonellozis, Kolera, Dizanteri, Epidemik Diyare, Đnfluenza Döküntü Hastalıklar ve Riketsiya Hastalıklar (kızıl, kızamık, su çiçeği) Protoza Hastalıklar Parazitik Hastalıklar Zoonozlar Bakteriyel ve Viral Hastalıklar Sarı Humma, Tüberküloz, Boğmaca, Kabakulak, Puerperal Septimesi ve Pyemi, Lepra,Cinsel Yolla Bulaşan 21/38

22 Hastalıklar, Poliomyelit Diğer Hastalıklar (jinekolojik, obstetrik, pediatrik, geriatrik bozukluklar; diş; göz; kulak; tümörler) Ölülerin Ortadan Kaldırılması Eczacılık Farmakognozi Farmakoloji Farmasötik Kimya Toksikoloji Eczacılık Đşletmeciliği Radyofarmasi Biyoteknoloji Enzimler Serumlar ve Đmmünolojik Đlaçlar Đnsan Kan Ürünleri ve Benzerleri Pratik Eczacılık (reçete hazırlama ve ilaç dağıtma) Kemoterapi Đlaçların Uygulanma Yöntemleri Kardiyovasküler Sistemi Etkileyen Đlaçlar Solunum Sistemini Etkileyen Đlaçlar Sindirim Sistemi ve Metabolizmayı Etkileyen Đlaçlar Lenfoid Sistemi Etkileyen Đlaçlar Ateş Düşürücüler (Antipiretikler) Ürogenital Sistemi Etkileyen Đlaçlar Kaslar ve Đskelet Sistemini Etkileyen Đlaçlar Sinir Sistemini Etileyen Đlaçlar (anestezikler; sedatifhiptonik ilaçlar; analjezikler;antispazmatikler; uyarıcılar; psikotropik ilaçlar) Fiziksel Tedaviler (mekanik tedavi ve masaj tedavisi; tıbbi jimnastik) Işık, Isı ve Ses Tedavisi Radyoterapi ve Elektroterapi Çeşitli Tedaviler (düşünsel; hidro ve balneo; diyet; tartışmalı ve gerçek dışı tedaviler) Ampirik ve Tarihi Tedaviler (halk tıbbı) Diğer Tedaviler (akupunktur) Sanayi Toksikolojisi Zehirlenmelerden Korunma Zehirler ve Zehirlenme Testleri, Analizi, Saptanması Zehirlenme Tedavisi Gaz Zehirler 22/38

23 Đnorganik Zehirler Hayvansal Zehirler (yılan, akrep v.b. zehirler; zehirli hayvansal yiyecekler) Organik Zehirler Farmasötik Teknoloji Hastalıklar Tıbbi Mikrobiyoloji Özel Konular (evde tıp; tıbbi aciller; yoğun ve terminal bakım) Özel Tıbbi Durumlar (genetik, konjenital hastalıklar; hastalıkların belirtileri) Patoloji (etiyoloji; tam ve prognoz; radyolojik tanı; mikroskopik tanı; ölüm; immünite) Psikosomatik Tıb Endokard ve Perikard Hastalıklar Kalp Hastalıkları (angina pektoris; koroner, valvüler, romatizmal kalp hastalıkları; myokarditler; aritmiler; kalp yetmezliği) Kan Damarlarının Hastalıkları (periferik vasküler hastalıklar; hipertansiyon; anevrizmalar v.b.) Ven ve Kapillerlerin Hastalıkları Kan Hastalıkları (anemi; polisitemi; retiküloz; hemorajik hastalıklar) Solunum Sistemi Hastalıkları Burun, Larinks ve Komşu Organların Hastalıkları Larinks, Glottis, Vokla Kordlar ve Epiglottis Hastalıkları Trake ve Bronş Hastalıkları (bronşit; bronş astması) Akciğer Hastalıkları (pnönomi; amfizem; akciğer embolisi ve trombozu) Plevra Hastalıkları Mediasten Hastalıkları Ağız ve Boğaz Hastalıkları Farinks ve Özofagus Hastalıkları Mide Hastalıkları Barsak Hastalıkları (fonsiyonel bozukluklar; peptik ülserler; enteritler) Rektum ve Anüs Hastalıkları Safra Yolları Hastalıkları (karaciğer, safra kesesi ve safra kanalları hastalıkları) Pankreas hastalıkları Periton Hastalıkları Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları (beriberi; pellagra; skorbüt; raşitizm; obezite v.b.) Kan Yapıcı Sistemin Hastalıkları Lenfatik Sistem Hastalıkları Timus Bezi Hastalıkları Tiroid ve Paratiroid Bezi Hastalıkları 23/38

24 Adrenal Bezi Hastalıkları Pankreas Đç Salgı Hastalıkları (diabetes mellitus; hipoglisemi) Hipofiz Bezi Hastalıkları Diğer Bezlerin Hastalıkları Erkek Meme Hastalıkları Papüler Döküntüler Veziküler ve Püstüler Döküntüler (egzema; furonkül ve karbunküller; impetigo; psoriasis) Sebase Bezlerinin Hastalıkları Deri, Hipertrofiler, Kafa Derisi Hastalıkları ve Benzer Bozukluklar Pigment Bozuklukları Ter Bezlerinin Hastalıkları Derinin Parazitik Hastalıkları Soğuk Yaraları, Donma, Çatlamalar Böbrek ve Üreterlerin Hastalıkları Mesane ve Üretra Hastalıkları (böbrek taşları; sistit; üretrit) Đdrar Belirtileri Erkek Üretrası Hastalıkları Genital Sistem Hastalıkları Penis Hastalıkları Skrotum Hastalıkları Testisler ve Đlişkili Organların Hastalıkları Seksüel Bozukluklar (impotans; infertilite; erkekte klimakterik bozuklukluklar; hermafroditizm) Kemik Hastalıkları Eklem Hastalıkları (romatizma v.b.) Omurga Hastalıkları Kas Hastalıkları Tendon ve Fasya Hastalıkları Bursa ve Fasya Kılıflarının Hastalıkları Bağ Dokusu Hastalıkları Serebrovasküler Hastalıklar Meninks Hastalıklar Santral Sinir Sisteminin Diğer Organik Hastalıkları (Alzheimer hastalığı; parkinson hastalığı; ensefalit; multipl skleroz v.b.) Nörolojik Hastalıklar ve Mental Bozuklukların Belirtileri (baş dönmesi; paralizi v.b.) Çeşitli Sinir Sistemi Hastalıkları ve Mental Bozukluklar (kore; nevrozlar; epilepsi; konuşma ve dil bozuklukları; migren v.b.) Madde Suistimali (alkol; narkotikler; uyarıcılar; tütün v.b.) 24/38

Faaliyet Alanları Kodu Faaliyet Alanı Adı Sağlık Bilimleri Tıp Temel Tıp Bilimleri Anatomi Biyofizik Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Biyokimya

Faaliyet Alanları Kodu Faaliyet Alanı Adı Sağlık Bilimleri Tıp Temel Tıp Bilimleri Anatomi Biyofizik Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Biyokimya Faaliyet Alanları Kodu Faaliyet Alanı Adı 1 Sağlık Bilimleri 2 Tıp 3 Temel Tıp Bilimleri 4 Anatomi 5 Biyofizik 6 Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi 7 Biyokimya 8 Deontoloji ve Tıp Tarihi 9 Fizyoloji 10 Nörofizyoloji

Detaylı

ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU

ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU 1.001 Aerodinamik 1.002 Akışkanlar Mekaniği 1.003 Akustik ve Titreşimler 1.004 Analitik Kimya 1.005 Anorganik Kimya 1.006 * 1.007 Atmosfer Bilimleri 1.008 * 1.009 Ayırma İşlemleri 1.010 Bakteriyoloji 1.011

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS) I.YARIYIL 7 0 2 0 1 5 0 1 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN ÖZEL MUHAFAZA METOTLARI 3 0 3 7 0 2 0 1 5 0 3 BAHÇE BİTKİLERİNDE DOKU KÜLTÜRLERİ 2 2 3

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK HİZMETİ TALEP EDEN FİRMAYA AİT BİLGİ FORMU

AR-GE DANIŞMANLIK HİZMETİ TALEP EDEN FİRMAYA AİT BİLGİ FORMU AR-GE DANIŞMANLIK HİZMETİ TALEP EDEN FİRMAYA AİT BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Firma Adı Adresi Şehir Telefon Web Sitesi Vergi Dairesi Vergi Numarası Ticaret Sicil No Posta Kodu Faks Genel E-Posta Kuruluş

Detaylı

2015 AKADEMİK KATALOĞU

2015 AKADEMİK KATALOĞU 2015 AKADEMİK KATALOĞU Üst Birim: Adalet Meslek Yüksekokulu Üst Birim: Spor Bilimleri Fakültesi ERÇAĞ METİNER ercagmetiner@hotmail.com Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku ceza hukuku ceza muhakemesi

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.11 UZMANLIK ALANLARI ve KULLANIM REHBERİ Rev. 00 11-2011 R10-11/Rev00/0112 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Amaç... 3 2. Kapsam... 3 3. Tanımlar... 3 4. Uygulama... 4 4.1. Denetçi / Teknik Uzman Başvurusu Yapacaklar

Detaylı

1 Doğa bilimleri. 1.1 Matematik

1 Doğa bilimleri. 1.1 Matematik 1 Doğa bilimleri 1.1 Matematik -Teorik Matematik, Uygulamalı Matematik; İstatistik ve olasılık Bu bölüm, istatistiki yöntemlerle ilgili araştırmaları kapsamaktadır - İlgili uygulama alanında (örneğin:

Detaylı

ANA GRUP 1. 1110 Kanun yapıcılar 1110.01 Büyükşehir Belediye Başkanı. 1120 Üst düzey devlet memurları

ANA GRUP 1. 1110 Kanun yapıcılar 1110.01 Büyükşehir Belediye Başkanı. 1120 Üst düzey devlet memurları ANA GRUP, ALT ANA GRUP, GRUP VE BİRİM GRUP BAŞLIKLARI ANA GRUP 1 KANUN YAPICILAR, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MÜDÜRLER 11 KANUN YAPICILAR VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 111 KANUN YAPICILAR 1110 Kanun yapıcılar

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı kısa bir tanıtım ve iletişim bilgileri verilmiştir. Merkezlerimiz iyi bir araştırma alt-yapısına sahip olup akademisyenlerin ve sanayicilerin analiz taleplerini hızlıca ve etkin bir şekilde yapabilmektedirler.

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI - Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği Sınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU Aday, sınav ücreti olarak 30 TL yi (yüz otuz Türk Lirası KDV dâhil),

Detaylı

ISCO-08 KODU 0110.00 Subaylar MESLEK ADI

ISCO-08 KODU 0110.00 Subaylar MESLEK ADI ISCO-08 KODU 0110.00 Subaylar MESLEK ADI 0210.00 Subay olmayan silahlı kuvvetlerin daimi mensupları 0310.00 Silahlı kuvvetlerde diğer rütbelerdeki meslekler 1111.01 Cumhurbaşkanı 1111.02 TBMM başkanı 1111.03

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI FEN FAKÜLTESİ Fen Fakültesi, 1993 yılındaki yeniden yapılanma sonucunda kurulmuştur. Dört yıllık lisans eğitim-öğretim faaliyetleri Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik bölümlerinde sürdürülmektedir.

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 20.07.1982 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmuş olan Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Matematik - I (3 0 3) (AKTS: 5) Cümleler teorisi, sayılar sistemi, fonksiyonlar,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

2015-2018 DÖNEMİNDE AÇILMASI PLANLANAN TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRILARI

2015-2018 DÖNEMİNDE AÇILMASI PLANLANAN TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRILARI 2015-2018 DÖNEMİNDE AÇILMASI PLANLANAN TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEKLEME PROGRAMI İÇİNDEKİLER Kategori 1: Bilgi ve İletişim Teknolojileri...1 Teknoloji Alanı 1: Gömülü Sistemler (M2M dahil)...1

Detaylı

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( I. SINIF) KİM 101 Genel Kimya I 6 0 6 Atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Mühendislik Fiziği-I (2 2 3) (AKTS: 5) Birimler, vektörler,

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı