1/38 TEKNOLOJĐ KODLARI (ALT KIRINIMLI) FAALĐYET ALANI ADI Matematik Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Mantık.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/38 TEKNOLOJĐ KODLARI (ALT KIRINIMLI) FAALĐYET ALANI ADI. 120000 Matematik. 121100 Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Mantık."

Transkript

1 TEKNOLOJĐ KODLARI (ALT KIRINIMLI) KOD FAALĐYET ALANI ADI Matematik Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Mantık Mantık Đspat Kuramı Sayılar Kuramı ve Kombinatorik Kombinatorik Çizge Kuramı Elementer Sayılar Kuramı Transandant Sayılar Kuramı Analitik Sayılar Kuramı Cebirsel Sayılar Kuramı Cebir Genel Cebirsel Sistemler Cisim Kuramı ve Polinomlar Doğrusal ve Çok-Doğrusal Cebir: Matris Kuramı Değişmeli Halkalar ve Cebirler Birleşmeli Halkalar ve Cebirler Birleşmeli Olmayan Halkalar ve Cebirler K-Kuramı Grup Kuramı ve Genelleştirmeleri Topoloji Topolojik Gruplar, Lie Grupları Genel Topoloji Cebirsel Topoloji Manifoldlar ve Hücre Kompleksleri Geometri Cebirsel Geometri Diferansiyel Geometri Klasik Geometri Konveks ve Ayırtık (Diskre) Geometri Global Analiz, Manifoldlar Üzerine Analiz Analiz Karmaşık Tek Değişkenli Fonksiyonlar Potansiyel Kuramı 1/38

2 Karmaşık Çok Değişkenli Fonksiyonlar Soyut Harmonik Analiz Fourier Analizi Gerçel Fonksiyonlar Ölçüm ve Đntegrasyon Diziler, Seriler ve Toplanabilme Yaklaşımlar ve Açılımlar Fonksiyonel Analiz Doğrusal Operatörler Doğrusal Olmayan Operatörler Uygulamalı Matematik Adi Diferansiyel Denklemler Özel Foksiyonlar Genel Kuram Spektral Kuram Matematiksel Fiziğin Denklemleri Sözde Diferansiyel Operatörler Fonksiyonel Denklemler Đntegral Denklemler Varyasyon (Değişimler) Hesabı ve Optimal Kontrol Optimizasyon Olasılık Kuramının Temelleri Kombinasyonel Olasılık Dağılım Kuramı Stokastik Đşlemler Đstatistik Uygulamalı Matematik (Sayısal Analiz) Matematiksel Programlama ve Optimizasyon Sayısal Yaklaşımlar ve Hata Analizi Adi Diferansiyel Denklemler Đçin Sayısal Yöntemler Kısmi Diferansiyel Denklemler Đçin Sayısal Yöntemler Đntegral Denklemler Đçin Sayısal Yöntemler Sayısal Benzetim(Simülasyon) ve Algoritmalar Diğer Teknolojik Bilimler (Mühendislikler) Havacılık Mühendisliği ve Teknolojisi 2/38

3 Aerodinamik Hava Ulaşımı ve Güvenliği Uçak Haberleşmesi ve Seyrüseferi Uçak Tasarımı, Testi ve Performansı Uçak Yapı ve Malzemesi Uçak Enstrümantasyonu Uçaktaki Yardımcı (Yedek) Güç Birimleri Uçak Đtki Sistemleri Uçak Stabilite ve Kontrolü Aeroelastisite Araştırma ve Destek Birimleri (Havacılık) Uzay Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi Kimyasal Süreç Mühendisliği (Sistem Mühendisliği, Kuramsal Çözümleme, Ekonomik Optimizasyon, Matematik Modeller) Süreç Tasarımı Süreç Sentezi Kimyasal Süreçlerin Benzetimi(Simülasyonu) ve Modellenmesi Kimyasal Süreç Donanımı ve Malzemeleri Kimyasal Süreç Denetimi ve Enstrümantasyon Kimyasal Tepkime Mühendisliği ve Kimyasal Kinetik Kataliz ve Katalitik Süreçler Termodinamik Birim Süreçler (Temel Organik ve Đnorganik Dönüşümler) Akışkanlar Mekaniği Isı Aktarımı Damıtma Gaz Soğurması Çözücü Özütlenmesi Nemlendirme ve Kurutma Adsorpsiyon Katıların Özütlenmesi Kristallenme Katıların Taşınması Katıların Tane Boyutunun Küçültülmesi ve Büyütülmesi Öğütme ve Aşındırma Malzemeleri Teknolojisi Çökeltme 3/38

4 Süzme Santrifüjleme Sabit ve Hareketli Yataklar Akışkan Yataklar Su Arıtma Đşlemleri Yanma Süreçleri Yakıt Teknolojisi Kömür Teknolojisi ve Kömür Türevleri Petrol Damıtılması Süreçleri Petrokimyasallar Endüstrisi Hayvansal Yağlar, Bitkisel Yağlar ve Mineral Yağlar Polimer Teknolojisi Polimer Esaslı Bileşik (Kompozit) Malzemeler Zar Bilimi ve Teknolojisi Polimer Esaslı Elyaf Endüstrisi Seramikler ve Refrakterler Cam ve Emaye Teknolojisi Đnorganik (Seramik) Elyaf Teknolojisi Patlayıcılar ve Đticiler Yüzey Aktif Maddeler (Deterjan ve Sabun) Boyalar ve Yüzey Kaplamaları, Pigmentler, Boyar Maddeler Kağıt Hamuru ve Kağıt Teknolojisi Esans Yağları, Parfümler ve Kozmetikler Elektrokimyasal Süreçler Çevre Kimyası ve Teknolojisi Nükleer Yakıt ve Nükleer Endüstrisi Fotoğraf Kimyasalları ve Işığa Duyarlı Yüzeyler Yakıt Hücreleri Biyokimyasal Mühendislik ve Enzim Teknolojisi Mayalanma Endüstrisi Şeker ve Nişasta Endüstrisi Farmasötik Kimya Diğer Uygulamalı Fizikokimyasal Süreçler (Işın Kimyası, Yüzey Kimyası,Dağılmış Sistemlerin Kimyası) Tarımsal Đlaçlar Endüstrisi Đnşaat Mühendisliği ve Teknolojisi Kazılar ve Toprak Đşleri 4/38

5 Temel Mühendisliği Zemin ve Kaya Mekaniği Arazi Ölçümleri, Topografya ve Uzaktan Algılama (GIS-GPS) Yeraltı Đnşaatı Beton Teknolojisi Bina Ölçme ve Yapılı Çevre Topografyası Prefabrikasyon ve Sanayileşmiş Yapım Teknolojileri Bina Türleri (Endüstriyel, Ticari, Kamu, Mesken vb) Yapıların Mühendislik Tasarımı Kagir, Betonarme ve Öngerilmeli Beton Yapılar Çelik Yapılar Ahşap Yapılar Kıyı ve Liman Mühendisliği Kıyı Kumlanması Kıyı Mühendisliğinde Ölçme Yüzey Suları Mühendisliği, Hidroloji Su Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi Sulama ve Drenaj (Kurutma) Mühendisliği Yeraltısuları Mühendisliği Barajlar Boru Hatları Açık Kanallar Hidrolik ve Hidromekanik Köprüler Havaalanları, Hava Limanları Tüneller, Yer altı Yolları, Su Altı Yolları Karayolları Ulaşım Mühendisliği Demiryolu Ulaştırması (Demiryolları, Metrolar) Yapı Malzemeleri ve Bileşenleri Đnşaat Yönetimi Yapıların Performansı Kentsel Altyapı Deprem Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojisi Bilişimsel Model 5/38

6 Karmaşıklık Kuramı Biçimsel (Formal) Diller Sayısal Algoritmalar Benzetim(Simülasyon) ve Modelleme Sıralama ve Tarama Güvenlik Metin/Doküman Đşleme Paralel Algoritmalar Programlama Dilleri Đşletim Sistemleri Yazılım Mühendisliği Veri Yapıları Veri Gösterimi ve Saklanması Veri Sıkıştırılması Veri Şifreleme Veritabanı Sistemleri Bilgi Depolaması ve Geri Kazanımı Mantıksal Tasarım Mikroprogramlama ve Kontrol Yapısı Sayısal ve Mantıksal Yapılar Hafıza ve Saklama Giriş/Çıkış Tümleşik Devreler Optik Hesaplama Đşlemci Mimarisi Uygulama Tabanlı Mimari Başarım (Performans) Modellemesi ve Değerlendirmesi Ağ (Network) Mimarisi Haberleşme ve Ağ Protokolleri Dağıtık Sistemler Bilgi Mühendisliği Otomatik Problem Çözümü, Kuram Kanıtlaması ve Mantıksal Nedenleme Bilgisayar Öğrenimi (Computer Learning) Otomatik Programlama Doğal Dil Đşlemesi Örüntü Tanıma ve Görüntü Đşleme 6/38

7 Sinirsel Ağlar Robotik CAD/CAM Sinyal Đşleme Đnsan Bilgisayar Etkileşimi Bilgisayarda Grafik Bulanık Kümeler ve Sistemler Belirsizlik Yönetimi Yazılımla Hesaplama Biyohesaplama Evrimsel Hesaplama Sembolik (Simgesel) Hesaplama Çokluortam Kontrol Mühendisliği ve Teknolojisi Matematiksel Teknikler Genel Sistem Kuramı Benzetim(Simülasyon), Modelleme ve Tanıma Uyarlanır Sistemler Analiz ve Sentez Yöntemleri Kararlılık Optimal Kontrol Kesikli Zaman Sistemleri ve Bilgisayarla Kontrol Doğrusal Olamayan Kontrol Sistemleri Dağıtık Parametreli Sistemler Öz Ayarlamalı Sistemler Zaman Bağımlı Sistemler Elektriksel ve Manyetik Değişkenlerin Ölçümü ve Kontrolü Elektriksel Olmayan Değişkenlerin Ölçümü ve Kontrolü Kontrol Sistemleri ve Ensrümantasyon Denetleyiciler Dönüştürücüler ve Algılama Aygıtları Eyleyiciler (Actuator) ve Son Kontrol Aygıtları Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Teknolojisi Devre Kuramı Elektronik Devreler Mikrodalga Teknolojisi 7/38

8 Pasif Devre Elemanları, Kablolar, Anahtarlar ve Konnektörler Baskı Devreler, Đnce Film, Kalın Film ve Hibrid Tümleşik Devreler Elektron Tüpleri Yarı Đletken Malzeme ve Aygıtlar Dielektrik Malzeme ve Aygıtlar Manyetik Malzeme ve Aygıtlar Süperiletken Malzeme ve Aygıtlar Lazerler ve Mazerler Optoelektronik Malzeme ve Aygıtlar Optik Malzeme ve Aygıtlar Elektriksel ve Manyetik Alanlar Elektromanyetik Dalgalar, Antenler ve Propagasyon Enerji Sistemleri Analizi Enerji Üretim Đstasyonları ve Tesisleri Enerji Đletimi, Dağıtımı ve Koruması Güç Aygıtları (trafolar, reaktörler, şalt teçhizatı v.b.) Đzolasyon ve Yüksek Gerilim Teknikleri Doğrudan Enerji Dönüşümü ve Enerji Depolaması Elektrik Enerjisi Kullanımı Genelleştirilmiş Elektrik Makineleri Kuramı ve Tasarımı Güç Elektroniği Biyomedikal Aydınlatma Teknolojisi Çevre Mühendisliği ve Teknolojisi Çevre Kimyası Çevre Mikrobiyolojisi Su Kirlenmesi ve Kontrolü Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi Gürültü Kirliliği Kontrolü Endüstriyel Atıklar Yönetimi Tehlikeli Atıklar Yönetimi Çevre Yönetimi Çevresel Etki Değerlendirmesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Gıda Kimyası 8/38

9 Gıda Mikrobiyolojisi Gıda Standartları, Gıda Tüzüğü ve Kalite Kontrol Biyoteknoloji Gıda Hijyeni ve Toksikoloji Paketleme Gıda Đşlemesi (Pastörizasyon,Sterilizasyon, Soğutma, Donuk Kurutma) Gıda Sanitasyonu Katkı Maddeleri, Baharatlar ve Lezzetlendiriciler Alkollü Đçecekler ve Meşrubat Kakao ve Çikolata Ürünleri Yağlar Süt ve Süt Ürünleri Şekerler, Şuruplar, Nişastalar, Şekerlemeler Meyveler, Sebzeler, Kuruyemişler Hububat ve Hububat Ürünleri Yumurtalar ve Yumurta Ürünleri Balık ve Deniz Ürünleri Et ve Et Ürünleri Jeolojik Bilimler Yapısal Jeoloji Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik) Sedimantoloji Paleontoloji (Paleobotani, Omurgalı, Omurgasız) Stratigrafi Mineraloji ve Kristalografi Petrografi ve Petroloji Jeokimya (Organik ve Đnorganik) Jeokronoloji Jeofizik (Yerküre, Sismoloji, Uygulamalı) Maden Yatakları ve Maden Arama Jeolojisi Petrol Jeolojisi Saha Jeolojisi (Genel, Haritalar, Grafikler) Uzaktan Algılama Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Uzay Jeolojisi ve Jeofiziği Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar) 9/38

10 Hidrojeoloji ve Hidroloji Mühendislik Jeolojisi (Temel,Deprem,Baraj,Gölet) Çevre Jeolojisi ve Jeofiziği Kentsel Jeoloji Matematiksel Jeoloji Yer Magnetizması Kuyu Ölçümleri Elektro Magnetik ve Elektrik Yöntemler Gravite Uzay Jeodezisi(GPS, InSar uygulamaları vb) Deprem Sismolojisi Arama Sismolojisi Arkeo-jeofizik Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması Sistem Kuramı ve Araştırması Yöneylem Araştırma Metodolojisi Yöneylem Araştıma Modelleri ve Teknikleri Stokastik Süreç ve Modelleme Đstatistik Analiz ve Uygulamaları Dizi Kuramı ve Uygulamaları Zaman Dizisi Çözümlemesi ve Kestirimi Oyun ve Karar Kuramı Optimizasyon Kuramı ve Matematiksel Proglamlama Benzetim(Simülasyon) ve Sistem Dinamikleri Ağlar/Çizgeler (Graphs) ve Proje Yönetimi Ulaşım Üretim Planlaması ve Kontrolü Envanter Sistemleri Çizelgeleme (Scheduling) Tesis Yerleşim ve Tasarımı Modern Đmalat Sistemleri Modellemesi ve Analizi Bilgisayarlı Bütünleşik Đmalat (CIM) Yöneylem Yönetimi Đş Ölçümü ve Yöntemleri Mühendisliği Ergonomi ve Güvenlik Mühendisliği Organizasyon Çalışmaları 10/38

11 Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Endüstriyel Ekonomi Mali Modeller ve Uygulamaları Proje Değerlendirme ve Yatırım Planlama Enformasyon Sistemleri Bilişimsel Zeka Kalite Kontrol ve Yönetimi Emniyet ve Bakım Mühendisliği Stratejik Planlama ve Kontrol Teknoloji Yönetimi Bilgi (Enformasyon) Sistemleri ve Komünikasyon Teknolojisi Bilgi (Enformasyon) Kuramı Modülasyon (Kipleme) Yöntemleri Konuşma (Speech) Analiz ve Đşleme Teknikleri Sinyal Đşleme ve Saptama Haberleşme Sistem Kuramı Telekomünikasyon Uygulamaları (telefon, telgraf, ISDN, teleteks) Đstasyon ve Abone Donanımı Santraller ve Đlgili Teçhizat Đletim Hattı, Linkler ve Teçhizatları Radyolink ve Teçhizatı Optik Linkler ve Teçhizatı Radar Kuramı Radar Teçhizatı, Sistemleri ve Uygulamaları Radyonavigasyon ve Yön Bulma Radyoastronomi Teçhizatı ve Teknolojisi Uydu Haberleşmesi Yasal Düzenlemeler, Frekans Tahsisi ve Spektrum Kirlenmesi Radyo, Televizyon Yayını Televizyon Teçhizatı, Sistemleri, Uygulamaları Đşitsel Teçhizatlar ve Sistemler Enstrümantasyon ve Ölçüm Teknolojisi Ölçme Kuramı Birimler Ölçme Standartları ve Kalibrasyon Temel Değişmezlerin Değerleri ve Belirlenmesi 11/38

12 Otomatik Test ve Ölçüm Sistemleri Telemetre Sistemleri Veri Toplama Sistemleri Sinyal Đşleme ve Uyumlaması Teçhizat ve Teknikleri Algılama Cihazları ve Dönüştürücüler (Fotodedektörler, Fiberoptik, Biyosensör,vs.) Tezgah Tipi ve Taşınabilir Aletler (Sinyal Jeneratörleri, Görüntüleme, Kaydetme, Gösterme) Görüntüleme Teknolojisi ve Sistemleri Elektriksel ve Manyetik Değişkenlerin Ölçümü (Gerilim, Akım, Güç, Frekans, Faz, vs.) Elektriksel Olmayan Değişkenlerin Ölçümü (Hız, Đvme, Kuvvet, Zaman, Kimyasal, Seviye, Akış, vs.) Hızlandırıcılar (Đvdireçler) Partikül ve Radyasyon, Saptama ve Ölçme Sayıcı Devreler ve Elektronik Partikül Spektrometreleri X-Işın ve Gama-Işın Cihazları Biyomedikal Ölçüm ve Görüntüleme Hasta Bakım ve Tedavisi Sağlık Fiziği (Radyasyondan Koruma, Dozimetri) Hastane Mühendisliği Uzay Araçları ve Uyduların Genel Özellikleri Uzay Test Olanakları ve Benzetim(Simülasyon) Avionik Sistemler ve Uzay Enstrümantasyonu Uzay Đtki Sistemleri Yer Destek Sistemleri (Hava Trafik Kontrolü) Jeofiziksel Teknikler ve Teçhizatlar Kirlilik Saptaması ve Kontrolü Sonik ve Ultrasonik Cihazlar Sonik ve Ultrasonik Uygulamalar Askeri Devreler, Devre Elemanları, Teçhizat Askeri Haberleşme Radar ve Đzleme Sistemleri Elektronik Savaş Malzemeler ve Metalurjik Teknoloji Yapı (Atom Dizilişi) Kristal Özellikler Kafes Hataları Yapısal Sertleştirme 12/38

13 Metal Fiziği Işınım Etkilenmesi Metalografi Malzeme Testi ve Kontrolü Malzeme Analizi Mekanik Özellikler Fiziksel Özellikler Elektriksel ve Manyetik Özellikler Kimyasal ve Elektrokimyasal Özellikler Korozyon ve Korozyondan Korunma Filizler ve Hammaddeler Maden Çıkartma ve Eritme Temizleme ve Arıtma Maden Çıkartma ve Arıtmanın Fiziksel Kimyası Demir Alaşımı Üretimi Demir-dışı Alaşım Üretimi Dökümhane Şekillendirme Đşleme Toz Teknolojisi Birleştirme ve Kesme Isısal Đşlem Sonlama (Finishing) Elektrolitik Kaplama Organik ve Đnorganik Kaplamalar Tahribatsız Muayene Mühedislik Bileşenleri ve Yapıları Kompozitler Elektronik Cihazlar Seramikler ve Refrakterler Çimento ve Beton Cam Teknolojisi ve Cam-Seramikler Đntermetalikler Yapışma ve Yapışkanlar Polimerik Malzemeler Elastomerler ve Plastikler 13/38

14 Kağıt Hamuru ve Kağıt Odun Makina Mühendisliği ve Teknolojisi Akışkanlar Mekaniği Katı Cisimler Mekaniği Kırılma Mekaniği Triboloji Sonlu Elemanlar Yöntemi Termodinamik Isı ve Madde Transferi Yakıt ve Yanma Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Makine Dinamiği Sistem Dinamiği ve Kontrolü Mekanizmalar Mekanik Titreşimler ve Gürültü Kontrolü Taşıt Mühendisliği ve Teknolojisi Akışkan Gücü Tarım Makineleri Tekstil Makineleri Gıda Makineleri Makine Parçaları ve Aksesuarları Makine Tasarımı Madde Đşleme Biyomekanik Üretim Yöntemleri Üretim Planlama ve Kontrolü CAD/CAM Robotik Mekatronik Önceden ve Koruyucu Bakım Kalite Kontrolü Tahribatsız Muayene (NDT) Mühendisliği Kıyı Mekaniği ve Arktik Mühendislik Basınçlı Kaplar ve Borular Boruhattı Mühendisliği ve Teknolojisi 14/38

15 Konvansiyonel Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Đçten Yanmalı Motorlar Akışkan Makinaları Yenilenebilir Enerji Sistemleri Nükleer Teknoloji Maden Mühendisliği ve Teknolojisi Arama ve Değerlendirme Üretim Yöntemleri (Açık Ocak ve Yeraltı) Kaya Mekaniği Kazı Teknikleri Maden Taşıma Sistemleri Madenlerde Emniyet ve Çevre Mineral Ekonomisi Cevher Yükleme, Boşaltma, Depolama, Hazırlama Kırma, Öğütme, Boyutlandırma Cevher Zenginleştirme: Gravite, Ağırortam Flotasyon ve Flokülasyon Susuzlandırma Kömür Hazırlama Aglomerasyon Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Petrol Jeolojisi Petrol Jeokimyası Petrol Jeofiziği Rezervuar Mühendisliği ve Đyileştirme Yöntemleri Petrol ve Gaz Üretimi Kuyu Logları Kuyu Tamamlama ve Servis Boruhatları Yeraltı Depolama Rafineri Tasarımı Sondaj Teknolojisi Sondaj Teknikleri ve Kontrol Yöntemleri Petrol Saha Servisleri ve Ek Teknolojiler 15/38

16 Alternatif Yakıtlar ve Enerji Kaynakları Ekoloji ve Kirlenme Petrol Ürünleri (benzin, mazot, fuel-oil, solventler) Deniz Teknolojisi Gaz Hidratları Tekstil Mühendisliği ve Teknolojisi Tekstil Malzemeleri Tekstil Kimyası Tekstil Fiziği Đplik Teknolojisi (Eğirme, Dokuma, Örme) Kumaş Teknolojisi Konfeksiyon Teknolojisi Boya Terbiye Teknolojisi Tekstil Kalite Kontrolü Tekstil Tasarımı Tekstil Đşletmeciliği Tekstil Makineleri Diğer Astronomi ve Astrofizik Fiziksel Veriler ve Süreçler Kütle Aktarımı, Kütle Aktarım Diskleri Yoğun Madde, Yayılım Hal Denklemi Kütle Çekimi Manyetik Alanlar, Manyetohidrodinamik Işınım Mekanizmaları Işınımsal Aktarım Görecelilik (Relativite) Astronomi Enstrümantasyonu, Yöntemler ve Teknikler Enstrümantasyon: Dedektörler, Spektrograflar Yöntemler: Analitik ve Sayısal, Veri Analizi, Gözlemsel Teknikler: Görüntü Đşleme, Spektroskopi, Fotometri Teleskoplar Uzay Araçları Astronomi Veri Tabanları Atlaslar 16/38

17 Kataloglar Taramalar Çeşitli (Diğer) Güneş ve Güneş Sistemleri Bolluklar, Etkinlik, Atmosfer, Kromosfer, Korona Evrim Güneş Lekeleri, Güneş Rüzgarı Gezegenler ve Sistem: Oluşum, Genel Yer-Güneş Đlişkisi Güneş ve Manyetohidrodinamiği Yıldızlar Evrim, Oluşum Yıldız Atmosferi, Spektroskopi Çift Yıldızlar: Genel, Örten, Spektroskopi Nötron Nova, Katakilizmik Değişkenler Pulsarlar: Genel, Özel Süpernova: Genel, Özel Beyaz Cüceler Yıldızlar Arası Ortam, Bulutsular Bolluklar, Toz, Yıldızlar Arası Ortamda Yitilim Genel, HII Bölgeleri Kinametik ve Dinamik, Manyetik Alanlar Gezegenimsi Bulutsular: Genel, Özel Süpernova Kalıntıları Galaksi, Galaktik ve Galaksi Dışı Cisimler ve Sistemler, Kozmoloji Etkinlik, Kümeler Evrim, Oluşum, Parametreler Hale, Macellan Bulutları Kuvazarlar: Genel, Özel Kozmoloji: Kuram, Karanlık Madde, Evrenin Đlk Dönemleri, Yapılar Dalga Boyunun Fonksiyonu Olan Kaynaklar Gama Işınları: Kuram, Gözlem, Patlamalar Kızılötesi: Galaksiler, Yıldızlararası Ortam, Güneş Sistemi, Yıldızlar Radyo: Genel, Galaksiler, Yıldızlararası Ortam, Güneş Sistemi, Yıldızlar Morötesi: Genel, Galaksiler, Yıldızlararası Ortam, Güneş Sistemi, Yıldızlar 17/38

18 X Işını: Genel, Galaksiler, Yıldızlararası Ortam, Güneş Sistemi, Yıldızlar Uzay Fiziği Uzay Plazmalarının Fiziği Plazma Dalgaları Çarpışmasız Şoklar Đyonosferler Orora ve Ororalı Đyonosfer Uzay Bilimleri Yer Küre Gözlemleri (Uzaktan Algılama) Uzayda Üretim (Mikrogravite) Diğer Sağlık Bilimleri Hemşirelik Hemşirelik Esasları Đçhastalıklar Hemşireliği Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği Psikiyatri Hemşireliği Hemşilelikte Yönetim Đnsan Anatomisi, Sitolojisi, Histolojisi Anatomik Embryoloji, Sitoloji, Histoloji Kardiyovasküler Organlar (perikard, kalp, arterler, venler, kapiller) Solunum Organları (burun ve paranazal sinüsler, larinks, trakea, ve bronşlar, akciğerler, plevra, diyafram, mediasten) Sindirim Sistemi Organları (ağız, tükürük bezleri, farinks, tonsiller, özofagus, mide, barsaklar, safra yolları, pankreas ve langerhans adacıkları, periton) Dalak Lenfatik Sistem Timus Bezleri Tiroid ve Paratiroid Bezleri Adrenal Bezler Lenf Nodülleri Hipofiz ve Pineal Bezler, Paraganglionlar Memeler Böbrek ve Üreterler 18/38

19 Mesane ve Üretra Testisler, Prostat ve Skrotum Penis Overler ve Fallop Tüpleri Uterus Vajen, Himen, Vulva Kemikler Bağ ve Eklemeler Kaslar Bağ Dokusu (tendon ve fasyalar) Bursa ve Tendon Kılıfları Deri Saç ve Tırnaklar Beyin (Santral Sinir Sistemi) Medulla Spinalis Sinir ve Ganglionlar Gözler Kulaklar Koku Organları Tat Organları Dokunma Organları Bölgesel ve Topografik Anatomi (baş, yüz, boyun, göğüs, karın, perine ve pelvis bölgesi,üst ve alt ekstremiteler) Đnsan Fizyolojisi Biyofizik Biyokimya Kontrol Đşlemleri ve Doku-Hücre Kültürü Özel Aktivitelerin Fizyolojisi (iş, sporlar) Kan (eritrosit ve lökositler, pıhtılaşma, plazma, trombositler) Kan Kimyası Kan Damarları ve Dolaşım Kan Basıncı Kalp (biyofizik, biyokimya, inervasyon) Vazomotor sistem Solunum Ağız ve Özofagus Mide ve Mide Sekresyonları 19/38

20 Barsaklar ve Barsak Sekresyonları Pankreas ve Pankreas Sekresyonları Safra Yolları Kalın Barsaklar ve Defekasyon Absorpsiyon Metabolizma (açlık ve susama; karbohidratlar; lipid; protein mekanizmaları ve vitaminler) Hormonlar Dalak Lenf ve Lenfatikler Timus Bezleri Tiroid ve Paratiroid Bezleri Adrenal Bezleri Boşaltım (idrar, böbrekler, üreterler, mesane, üretra) Kemik Đliği, Hipofiz, Pineal Bezleri, Paraganglionlar) Erkek Üreme Sistemi Kadın Üreme Sistemi Gebelik ve Doğum Embriyo ve Fetüs Fizyolojisi Çocuk Gelişimi Erişkin Gelişimi ve Olgunluk (puberte; menstruasyon; gelişme; meme bezleri ve laktasyon; klimakteryum) Yaşlılık Yaşlanma Faktörleri Kaslar Kemikler, Eklemler, Bağ Dokusu Hareket, Egzersiz, Dinlenme Ses ve Konuşma Deri ve Ekleri (derinin biyofizik ve biyokimyası) Sinirler ve Sinir Lifleri (motor ve duyu sinirleri; uyarılma) Beyin (uyku olayları; dolaşım; beyin; diensefalon ve sipinal sinirler) Medulla Sipinalis Gözler ve Görme Kulaklar ve Đşitme Burun ve Koku Algılama Dil ve Tat Alma Diğer Duyu Organları ve Duyusal Đşlevler (hareket; dokunma) Otonom Sinir Sistemi 20/38

21 Bölgesel Fizyoloji Sağlığın Desteklenmesi (Hijyen) hava) Diyet Đçecekler Çevre Faktörleri (hava durumu ve iklim, nem, ışık ve Kişisel Temizlik ve Đlgili Konular Yapay Ortamlar (evler; işyerleri) Sanayi ve Meslek Sağlığı Asker ve Kamp Sağlığı Yolcu Sağlığı Yaşamı Sürdürme Ağırlık Kaldırma Kalistenik ve Đzometrik Egzersizler Aerobik Dans Su Egzersizleri ve Yüzme Koşma ve Yürüme Doğru Postür Gevşeme, Dinlenme, Uyku Madde Suistimali (Đlaç Suistimali) Doğum Kontrolü ve Seks Sağlığı Adli Tıp, Hastalık Sıklığı, Koruyucu Hekimlik Adli Tıp Sıklık (Đnsidans) Hastalık Taşıyıcıları (Vektörler) ve Kontrolü (böcekler; örümcekler; kuşlar; kemiriciler) Koruyucu Hekimlik Đzolasyon Karantina Aşılama Dezenfeksiyon, Sisleme, Sterilizasyon Salmonellozis, Kolera, Dizanteri, Epidemik Diyare, Đnfluenza Döküntü Hastalıklar ve Riketsiya Hastalıklar (kızıl, kızamık, su çiçeği) Protoza Hastalıklar Parazitik Hastalıklar Zoonozlar Bakteriyel ve Viral Hastalıklar Sarı Humma, Tüberküloz, Boğmaca, Kabakulak, Puerperal Septimesi ve Pyemi, Lepra,Cinsel Yolla Bulaşan 21/38

22 Hastalıklar, Poliomyelit Diğer Hastalıklar (jinekolojik, obstetrik, pediatrik, geriatrik bozukluklar; diş; göz; kulak; tümörler) Ölülerin Ortadan Kaldırılması Eczacılık Farmakognozi Farmakoloji Farmasötik Kimya Toksikoloji Eczacılık Đşletmeciliği Radyofarmasi Biyoteknoloji Enzimler Serumlar ve Đmmünolojik Đlaçlar Đnsan Kan Ürünleri ve Benzerleri Pratik Eczacılık (reçete hazırlama ve ilaç dağıtma) Kemoterapi Đlaçların Uygulanma Yöntemleri Kardiyovasküler Sistemi Etkileyen Đlaçlar Solunum Sistemini Etkileyen Đlaçlar Sindirim Sistemi ve Metabolizmayı Etkileyen Đlaçlar Lenfoid Sistemi Etkileyen Đlaçlar Ateş Düşürücüler (Antipiretikler) Ürogenital Sistemi Etkileyen Đlaçlar Kaslar ve Đskelet Sistemini Etkileyen Đlaçlar Sinir Sistemini Etileyen Đlaçlar (anestezikler; sedatifhiptonik ilaçlar; analjezikler;antispazmatikler; uyarıcılar; psikotropik ilaçlar) Fiziksel Tedaviler (mekanik tedavi ve masaj tedavisi; tıbbi jimnastik) Işık, Isı ve Ses Tedavisi Radyoterapi ve Elektroterapi Çeşitli Tedaviler (düşünsel; hidro ve balneo; diyet; tartışmalı ve gerçek dışı tedaviler) Ampirik ve Tarihi Tedaviler (halk tıbbı) Diğer Tedaviler (akupunktur) Sanayi Toksikolojisi Zehirlenmelerden Korunma Zehirler ve Zehirlenme Testleri, Analizi, Saptanması Zehirlenme Tedavisi Gaz Zehirler 22/38

23 Đnorganik Zehirler Hayvansal Zehirler (yılan, akrep v.b. zehirler; zehirli hayvansal yiyecekler) Organik Zehirler Farmasötik Teknoloji Hastalıklar Tıbbi Mikrobiyoloji Özel Konular (evde tıp; tıbbi aciller; yoğun ve terminal bakım) Özel Tıbbi Durumlar (genetik, konjenital hastalıklar; hastalıkların belirtileri) Patoloji (etiyoloji; tam ve prognoz; radyolojik tanı; mikroskopik tanı; ölüm; immünite) Psikosomatik Tıb Endokard ve Perikard Hastalıklar Kalp Hastalıkları (angina pektoris; koroner, valvüler, romatizmal kalp hastalıkları; myokarditler; aritmiler; kalp yetmezliği) Kan Damarlarının Hastalıkları (periferik vasküler hastalıklar; hipertansiyon; anevrizmalar v.b.) Ven ve Kapillerlerin Hastalıkları Kan Hastalıkları (anemi; polisitemi; retiküloz; hemorajik hastalıklar) Solunum Sistemi Hastalıkları Burun, Larinks ve Komşu Organların Hastalıkları Larinks, Glottis, Vokla Kordlar ve Epiglottis Hastalıkları Trake ve Bronş Hastalıkları (bronşit; bronş astması) Akciğer Hastalıkları (pnönomi; amfizem; akciğer embolisi ve trombozu) Plevra Hastalıkları Mediasten Hastalıkları Ağız ve Boğaz Hastalıkları Farinks ve Özofagus Hastalıkları Mide Hastalıkları Barsak Hastalıkları (fonsiyonel bozukluklar; peptik ülserler; enteritler) Rektum ve Anüs Hastalıkları Safra Yolları Hastalıkları (karaciğer, safra kesesi ve safra kanalları hastalıkları) Pankreas hastalıkları Periton Hastalıkları Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları (beriberi; pellagra; skorbüt; raşitizm; obezite v.b.) Kan Yapıcı Sistemin Hastalıkları Lenfatik Sistem Hastalıkları Timus Bezi Hastalıkları Tiroid ve Paratiroid Bezi Hastalıkları 23/38

24 Adrenal Bezi Hastalıkları Pankreas Đç Salgı Hastalıkları (diabetes mellitus; hipoglisemi) Hipofiz Bezi Hastalıkları Diğer Bezlerin Hastalıkları Erkek Meme Hastalıkları Papüler Döküntüler Veziküler ve Püstüler Döküntüler (egzema; furonkül ve karbunküller; impetigo; psoriasis) Sebase Bezlerinin Hastalıkları Deri, Hipertrofiler, Kafa Derisi Hastalıkları ve Benzer Bozukluklar Pigment Bozuklukları Ter Bezlerinin Hastalıkları Derinin Parazitik Hastalıkları Soğuk Yaraları, Donma, Çatlamalar Böbrek ve Üreterlerin Hastalıkları Mesane ve Üretra Hastalıkları (böbrek taşları; sistit; üretrit) Đdrar Belirtileri Erkek Üretrası Hastalıkları Genital Sistem Hastalıkları Penis Hastalıkları Skrotum Hastalıkları Testisler ve Đlişkili Organların Hastalıkları Seksüel Bozukluklar (impotans; infertilite; erkekte klimakterik bozuklukluklar; hermafroditizm) Kemik Hastalıkları Eklem Hastalıkları (romatizma v.b.) Omurga Hastalıkları Kas Hastalıkları Tendon ve Fasya Hastalıkları Bursa ve Fasya Kılıflarının Hastalıkları Bağ Dokusu Hastalıkları Serebrovasküler Hastalıklar Meninks Hastalıklar Santral Sinir Sisteminin Diğer Organik Hastalıkları (Alzheimer hastalığı; parkinson hastalığı; ensefalit; multipl skleroz v.b.) Nörolojik Hastalıklar ve Mental Bozuklukların Belirtileri (baş dönmesi; paralizi v.b.) Çeşitli Sinir Sistemi Hastalıkları ve Mental Bozukluklar (kore; nevrozlar; epilepsi; konuşma ve dil bozuklukları; migren v.b.) Madde Suistimali (alkol; narkotikler; uyarıcılar; tütün v.b.) 24/38

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

1/38 FAALĐYET ALANLARI (ALT KIRINIMLI) FAALĐYET ALANI ADI. 120000 Matematik. 121100 Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Mantık.

1/38 FAALĐYET ALANLARI (ALT KIRINIMLI) FAALĐYET ALANI ADI. 120000 Matematik. 121100 Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Mantık. FAALĐYET ALANLARI (ALT KIRINIMLI) KODU FAALĐYET ALANI ADI 120000 Matematik 121100 Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Mantık 121111 Mantık 121121 Đspat Kuramı 121200 Sayılar Kuramı ve Kombinatorik 121211

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 1 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü 5 1 1 ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 2 2 İşletme Mühendisliği Bölümü 6 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 14 10 10 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 VETERİNER ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TIP ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ECZACILIK ANABİLİM DALLARI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 17/12/2014 Toplantı Sayısı : 402 Karar Sayısı : 3421 3421- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6. maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI İngilizce- BB ZF 206, 306, Genel Sebzecilik. Meteoroloji ve Ekoloji (, 206), Hayvan Yetiştirme Genetik (ZF 302,

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 8:30-9:45 Genel Sebzecilik BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Mesleki Uygulama II Toprak Bilgisi Bitki Koruma Mikrobiyoloji Hayvan Yetiştirme Tar. Meteoroloji ve Ekoloji Genetik Ekonomi 10:00-11:15

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Tablo Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 000 TIP 1 01 Acil Tıp 1 02 Adli Tıp 1 70 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 1 04 Aile Hekimliği 1 71 Algoloji 1 05 Anatomi 1 72 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2006-2007Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2006-2007 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Anabilim Dalı Bilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba S/G BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Mikrobiyoloji Toprak Bilgisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji Ekonomi Minör Meyveler Hayvan Yetiştirme Bitki Biyoteknolojisi ZF 302-306 Sert Çek. Meyveler Üzümsü Meyveler ZF 302-306

Detaylı

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ ANABĐLĐM DALLARI T.C. Yabancı T.C. Yabancı Astronomi ve Uzay Bilimleri 16 1 10 1 Genel Astronomi 11 1 7 1 Astrofizik

Detaylı

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim Dalında açılan Tez ve

Detaylı

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 INS4066 SU TEMİNİ SİSTEMLERİ TASARIMI A Şubesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES Yatay Geçiş Yatay Geçiş ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

TABLO-5A YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR VE BU ALANLARA HANGİ PROGRAMLARI BİTİRENLERİN BAŞVURABİLECEKLERİ

TABLO-5A YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR VE BU ALANLARA HANGİ PROGRAMLARI BİTİRENLERİN BAŞVURABİLECEKLERİ TABLO-5A YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR VE BU ALANLARA HANGİ PROGRAMLARI BİTİRENLERİN BAŞVURABİLECEKLERİ (BU TABLO ADAYLARA TERCİHLERİNİ BELİRLEMEDE KOLAYLIK OLMASI AMACIYLA, MEZUNİYET

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 YLSY. com.tr ALAN PUAN GENEL YERLEŞEN ADAY BOŞ KONTEN EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KODU KURUM ADI ALAN ADI TÜRÜ KONTENJAN SAYISI JAN PUAN PUAN 1102354 ADNAN MENDERES (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 1147006

Detaylı

2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler

2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler 2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler Anabilimdalı Adı Sayı En Küçük Öyp Puanı En Büyük Öyp Puanı AHŞAP YAPILAR VE RESTORASYON ANABİLİM DALI 1 83,116 83,116 ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 13.01.14 Pazartesi 10.30 OD1 1 Matematik I 13.01.14 Pazartesi 14.00 802-803-804 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 13.01.14 Pazartesi 14.00 802-803-804

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: Öğrenci Değişimi Meslek okulu Kod 11.3 11.3 01.9 01.9 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Organik Tarım Organik Tarım 01.9 Seracılık 01.9 Seracılık 0.9 0.9 0. 0. 0.9 0.9 Bankacılık ve

Detaylı

PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN. EA SÜLEYMAN DEMİREL Anayasa Hukuku EA

PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN. EA SÜLEYMAN DEMİREL Anayasa Hukuku EA KURUM ADI ALAN ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN YERLEŞEN ADAY SAYISI BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN ALAN KODU ADNAN MENDERES Sosyal Hizmet 1102354 (AYDIN) EA 4 4 0 83412 88714 SÜLEYMAN DEMİREL

Detaylı

0 0 Sayısal. 0 Sayısal

0 0 Sayısal. 0 Sayısal YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi Anabilim Dalı Bilim Dalı ALES Puan Türü Anabilim

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar Seçme Sonuçlarına İlişkin ve lar Öğrenim Grubu Öğrenim Grubu Adı Türü Yerl. 101 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EA/SAY 6 6 0 72,52671 81,98998 102 AĞ, YAZILIM STRATEJİ VE EKONOMİSİ EA/SAY 6 6 0 83,78498 88,87421

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) 1.Yarıyıl GÜZ YARIYILI DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ DERSİN ADI OPTİK KODU

Detaylı

Enfeksiyon Hastalıkları PROFESÖR 1 Klinik ve deneysel yanık infeksiyonlarında deneyimli olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları PROFESÖR 1 Klinik ve deneysel yanık infeksiyonlarında deneyimli olmak. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Enfeksiyon Hastalıkları PROFESÖR 1 Klinik ve deneysel yanık infeksiyonlarında deneyimli olmak. Genel Cerrahi PROFESÖR 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon DOÇENT 2 Tıbbi Patoloji DOÇENT

Detaylı

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI*

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* 2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* Fakülte,YO,MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programları Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 03/06/2014 Toplantı Sayısı : 390 Karar Sayısı : 3291 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3291- Ankara Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6.maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Genel Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş Yurtdışı Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş ALES Asgari Öğretim Üyesi Şartını sağlayıp sağlamadığı

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 2014-2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 2014-2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ tesi Kesme Çiçekçilik Genel Seracılık () Çev. Atık Yönet. Bitki Bes. Bozuk (ZF ) Sulama S. Proj. 2 Peyzaj Mimarlığı Sulama ve Drenaj Genetik (ZF

Detaylı

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri ve Gıdalarda Elektriksel İşlem Uygulamaları konusunda yayınları bulunmak.

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri ve Gıdalarda Elektriksel İşlem Uygulamaları konusunda yayınları bulunmak. BİRİM BÖLÜM ANABİLİMDALI KADRO ÜNVANI KADRO DERECESİ ADET İLAN AÇIKLAMASI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK PEDODONTİ PROFESÖR 1 1.. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK ORTODONTİ 1 1.. ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.04.14 Pazartesi 10.30 D3-D4 1 Matematik II 07.04.14 Pazartesi 15.30 OD1 1 Mukavemet 08.04.14 Salı 15.30 OD1 1 Beton Teknolojisi 09.04.14 Çarşamba

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYILSONU SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYILSONU SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 02.01.17 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 02.01.17 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 TÜRK DİLİ I 02.01.17 Pazartesi 15.30 D3-D4

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

MF puan türüyle alan bölümler

MF puan türüyle alan bölümler On5yirmi5.com MF puan türüyle alan bölümler MF puan türüyle alan bölümler ve genel kontenjanları listesi. MF puanı ile hangi bölümlere girilir Yayın Tarihi : 10 Temmuz 2015 Cuma (oluşturma : 2/5/2016)

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) Eczacılık Tarihi ve Eczacılığa Giriş 2 0 2 4 107 Genel Kimya

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.11.16 Pazartesi 09.00 901 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 07.11.16 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 TÜRK DİLİ I 07.11.16 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 ATATÜRK İLKELERİ

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2005-2006Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 16.11.15 Pazartesi 09.00 901 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 İNGİLİZCE I 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 TÜRK DİLİ I

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Lise Alan Adı Okul puanı

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı Serin İklim Sebzeleri BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI Botanik Matematik Fizik Kimya Bahçe Bit. Fizyolojisi Proje Haz. Tek. Türkiye Meyveciliği Genel Meyvecilik Genel Bağcılık

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Ücretleri (GSE'de (a ( a (a ( a Bahar BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ Bankacılık YL: H YL:65 Aranmaz

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI KOORDİNATÖR Arş. Gör. A.Mutlu YAĞANOĞLU E-Posta: myagan@atauni.edu.tr Tel: 2583 KOORDİNATÖR

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTEN JANLAR Yüksek Lisans Doktora Arkeometri 10 - - Tezsiz Y.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ FİNAL I TARİHLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI YERİ FARMAKOLOJİ 05.01.2015 13:00 104 TÜRK DİLİ I 06.01.2015 10:00 301 ALET BAKIMI, KORUMASI VE ST. YÖN. 06.01.2015 13:00 104 DİŞ MORFOLOJİSİ 07.01.2015 13:00 104

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DERSLERİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DERSLERİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DERSLERİ 1. SINIF I. YARIYIL Adı Teorik Pratik Kredi AKTS TÜD101 Türk Dili I 2-2 1 AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2-2 1 YAD101 İngilizce

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Birleşik Ders Kodu Ders Adi U K Şube No MBIL 212 Ağ Temelleri 1 2 1 GSB 163 Ağaç Yüzey Oymacılığı 0 2 1 GSB 163 Ağaç Yüzey Oymacılığı 0 2 1 MSSI 213 Akışkanlar Mekaniği 0 2

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VİZE TARİHLERİ

VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VİZE TARİHLERİ ANESTEZİ 1 Tür Atlayan Hastalıklar Kinetik Gaz Kuramı Enzimoloji Toksikoloji İlkyardım, 3, 5, 6 Enfeksiyon Hastalıkları Temel Afet Bilinci Spor si İlaç Uygulamasıyla İlgili ANESTEZİ 2 Stres Sıvı Elektrolit

Detaylı

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ (LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BAŞVURU VE SİNAV TAKVİMİ Başvuru: (01-14)-Nisan-2016 SINAV KAPSAMI TARİH-SAAT LYS-4 SOSYAL BİLİMLER 18-06-2016 CUMARTESİ 10:00

Detaylı

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY 2011/2) Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY 2011/2) Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar YLSY. com.tr . 1106006 ANKARA ÜNİVERSİTESİ / Rus Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 1 0 83.582 83.582 1106021 ANKARA ÜNİVERSİTESİ / İspanyol Dili ve Edebiyatı SÖZ 2 2 0 80.643 84.398 1106036 ANKARA ÜNİVERSİTESİ /

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. (GÜZ) DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI KOORDİNATÖR Arş. Gör. A.Mutlu YAĞANOĞLU E-Posta: myagan@atauni.edu.tr Tel: 2583 KOORDİNATÖR

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 96231259-700-1400262127 Konu : Deneme Veritabanları Duyurusu 09.12.2014 DAĞITIM YERLERİNE Üniversitemizde deneme

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DERS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DERS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ PROGRAMI VET101 Anatomi I 3 4 5 9 VET103 Histoloji I 2 2 3 5 VET105 Veteriner Hekimlik Tarihi 1-1 2 VET107 Medikal

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS 14.05.2014 tarih ve 25 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu bünyesinde Fakültemiz bölümlerinde açılması muhtemel dersler Ortak Dersler Dersin Kodu Dersin Adı

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERSLER VE KODLARI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERSLER VE KODLARI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERSLER VE KODLARI (SON GÜNCELLEME 08/08/2012 TARİH VE 11 NUMARALI SENATO KARARI İLE YAPILMIŞTIR) Sıra Anabilimdalı Kodu Adı 1 Bilgisayar Mühendisliği BM501

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI Bahçe Bitkilerine Giriş (ZF306 ) İnsan Kayn. Ve Yön. Matematik (ZF303-306) Sebze Tohumculuğu Genel Meyvecilik Mesleki Uygulama Genel Bağcılık Bahçe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 09.06.14 Pazartesi 12.00 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 10.06.14 Salı 10.30 310 1 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 10.06.14 Salı 12.00 D1-D2 1 Matematik

Detaylı

NOT ORT. YERLEŞTİRME PUANI YERLEŞTİRME PUANI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 83,054 86,247 65 86,23 83,054

NOT ORT. YERLEŞTİRME PUANI YERLEŞTİRME PUANI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 83,054 86,247 65 86,23 83,054 ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

Üzüm Çeşit Bilimi HBE Topraksız Tarım AU 11:00 Sıcak İklim Sebzeleri EE Özel Bağcılık HBE Minör Meyveler MFB

Üzüm Çeşit Bilimi HBE Topraksız Tarım AU 11:00 Sıcak İklim Sebzeleri EE Özel Bağcılık HBE Minör Meyveler MFB BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Tar.Meteoroloji ve Ekoloji SZB Ekonomi SPE Toprak Bilgisi FT 10:00 Tar.Meteoroloji ve Ekoloji SZB Ekonomi SPE Toprak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı Uyruklu

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 22.05.14 Perşembe 10.30 D3-D4 1 Matematik II 23.05.14 Cuma 13.30 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 23.05.14 Cuma 15.30 110-112 1 Beton Teknolojisi 27.05.14

Detaylı

YÜKSEK LİSANS DOKTORA

YÜKSEK LİSANS DOKTORA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 08.00-08.50 MYTKM 109 UNVİT 001 09.00-09.50 MYTKM 109 UNVİT 001 10.00-10.50 MYTTR 107

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - -

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - - ANABİLİM DALI Y.LİSANS DOKTORA YABANCI UYRUKLU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLDİRİM FORMU YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI Bilim Dalı AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Dersin Kodu ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209202 Evrimin Temel İlke ve Kuramları 11.05.2015

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER 1.6.1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 18049533 (236) 2012705 (236) 241 2149 http://fbe.cbu.edu.tr 1.6.1.1 Genel Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Birimi 57924221 1.6.1.2 Kurullar/Komisyonlar 89469829 1.6.1.2.1

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı