TRANSFER BORÇLARI TABLOSU-OYUNCU LĐSANSI ALIMI ĐÇĐN DĐĞER KULÜPLERE ÖDENMESĐ GEREKEN MĐKTAR TRANSFER ALACAKLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANSFER BORÇLARI TABLOSU-OYUNCU LĐSANSI ALIMI ĐÇĐN DĐĞER KULÜPLERE ÖDENMESĐ GEREKEN MĐKTAR TRANSFER ALACAKLARI TABLOSU"

Transkript

1 EK I. EK II. EK III. EK IV. ANA SÜREÇ DENETĐMLER, ĐNCELEMELER VE ÜZERĐNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLER : PROSEDÜRLERDEKĐ FARKLILIKLAR YILLIK MALĐ RAPORLAMA : GENEL MÜTALAALAR VE TEMEL ĐLKELER YILLIK MALĐ RAPORLAMA : MALĐ TABLO ÖRNEKLERĐ VE AÇIKLAMALAR EK V. YILLIK MALĐ RAPORLAMA : OYUNCU TANIMLAMA TABLOSU EK VI. EK VII. EK VIII. EK IX. EK X. EK XI. EK XII. EK XIII. YILLIK MALĐ RAPORLAMA : DENETLEME RAPORLARINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA-MÜTAALARIN ĐÇERĐĞĐ VE DEĞĐŞĐK ŞEKĐLLERĐ YILLIK MALĐ RAPORLAMA : DENETÇĐ RAPORUNDAKĐ MUHTELĐF DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN LĐSANS KARARI ÜZERĐNDEKĐ SONUÇLARININ ŞEMATĐK ÖZETĐ ARA DÖNEM MALĐ RAPORLAMA : MUHASEBELEŞTĐRME VE ÖLÇMEYLE ĐLGĐLĐ MÜTAALA ARA DÖNEM MALĐ RAPORLAMA : SPESĐFĐK AÇIKLAMA NOTLARINA ĐLĐŞKĐN MÜTAALA ARA DÖNEM MALĐ RAPORLAMA : ARA DÖNEM MALĐ TABLOLARIN ĐNCELENMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME KAPSAMINDA DÜZENLENEBĐLECEK ĐNCELEME RAPORU ÖRNEĞĐ ARA DÖNEM MALĐ RAPORLAMA : DENETÇĐ RAPORUNDAKĐ MUHTELĐF DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN LĐSANS KARARININ ÜZERĐNDEKĐ SONUÇLARININ ŞEMATĐK ÖZETĐ TRANSFER BORÇLARI TABLOSU-OYUNCU LĐSANSI ALIMI ĐÇĐN DĐĞER KULÜPLERE ÖDENMESĐ GEREKEN MĐKTAR TRANSFER ALACAKLARI TABLOSU EK XIV. TRANSFER BORÇLARININ BĐLDĐRĐLMESĐ : ÜZERĐNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLERĐN ÖRNEĞĐ 1

2 EK XV. TRANSFER ALACAKLARININ BĐLDĐRĐLMESĐ : ÜZERĐNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLER ÖRNEĞĐ EK XVI. TEYĐT MEKTUBU ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK KULUBÜN ÇALIŞANLARA YAZISI EK XVII. EK XVIII. EK XIX. EK XX. LĐSANS VERENE SUNULACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞĐ GELECEĞE YÖNELĐK MALĐ BĐLGĐLERĐN DÜZENLEMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA GELECEĞE YÖNELĐK MALĐ BĐLGĐLER ÖRNEĞĐ GÖSTERGELER : NET AKTĐFLER / PASĐFLER ĐLE ĐLGĐLĐ IND.03 ÜN YORUMLANMASINA ĐLĐŞKĐN REHBER BĐLGĐLER EK XXI. GELECEĞE YÖNELĐK MALĐ BĐLGĐLER : OLASI EK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRLERĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA EK XXII. GELECEĞE YÖNELĐK GÜNCELLENMĐŞ MALĐ BĐLGĐLER : GELECEĞE YÖNELĐK GÜNCELLENMĐŞ MALĐ BĐLGĐLERĐN BĐR PARÇASI OLARAK VERĐLECEK BĐLGĐLERĐN ÖZETĐ EK XXIII. EK XXIV. EK XXV. EK XXVI. EK XXVII. EK XXVIII. EK XXIX. EK XXX BĐR ÜST LĐGE ÇIKAN LĐSANS ADAYLARI : RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERĐNĐN GEVŞETĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN REHBER BĐLGĐLER ALTYAPI ĐLE ĐLGĐLĐ EK KRĐTERLER GĐZLĐLĐK BEYANI MAHREMĐYET ANLAŞMASI FORMU LĐSANS SEZONU TAKVĐMĐ SAĞLIK RAPORU OYUNCULARIN TIBBĐ BAKIMI BAŞVURU FORMU 2

3 EK I- ANA SÜREÇ 1-Kulüp Lisans Müdürü başvuru için gerekli belgeleri hazırlar. 1-Kulüp Lisans Müdürü kriterleri ve kulüp tarafından doldurulup iade edilecek formlardan oluşan bir set hazırlar. 2-Belgeler doldurmak üzere adaylara gönderilir. 2-Kulüp Lisans Müdürü belgeleri posta, ekstranet, v.s yoluyla aday kulüplere gönderir. 3-Hazırlanan belgeler ve ekleri adaylar tarafından Kulüp Lisans Müdürü ne sunulur. 3-Kulüp belgeleri tamamlayıp, kontrol ederek belirlenen tarihe kadar Kulüp Lisans Müdürü ne sunar. 4-Kulüp Lisans Müdürü belgeleri tam olup olmadıklarını kontrol eder. 4-Kulüp Lisans Müdürü belgeleri tam olup olmadığını kontrol eder. 5- Belgeler Tamam HAYIR (A) Kulüple temasa geçilerek yapılacaklar belirlenir. 5. aşamadan; kulüp gerekli tüm belgeleri sağlamamıştır. Kulüp Lisans Müdürlüğü eksik belgelerin tamamlanması için kulüple temasa geçer veya 8. aşamadan; Belgeleri inceleyen ilgili uzman detay bilgi veya açıklama gerektiren hususları belirler. EVET 6-Belgeleri tasnif edilerek ilgili uzmana ulaştırılır. 7-Đlgili uzmanlar belgeleri inceleyerek Kulüp Lisans Müdürü ne rapor sunar. HAYIR 6-Kulüp Lisans Müdürü belge ve bilgileri tasnif ederek her ilgili uzmanlara sorumluluk alanlarına göre yönlendirir. 7-Đlgili uzman, aday tarafından sunulan belgeleri inceler. Örneğin hukuk uzmanı hukuki kriterleri, mali uzman mali kriterleri inceler. Đnceleme esnasında kriterin karşılandığının ispatlanmış olması zorunludur. Kulüp Lisans Müdürü ilgili uzmanın görüşüne dayalı olarak bir sonraki aşamaya geçilmesine veya düzeltme için belgelerin kulübe geri gönderilmesine ilişkin karar verir 8- Belgeler Tamam EVET 9-Kulüp Lisans Müdürü uzman raporlarını inceler. 9-Kulüp Lisans Müdürü uzman raporlarını ve görüşlerini inceler. 3

4 ANA SÜREÇ 10-Kulüp Lisans Müdürü adaya bildirimde bulunur. 1 EVET 10-Kulüp Lisans Müdürü adayı değerlendirir. Uzman raporlarına ve/veya (gerekiyorsa)yerinde incelemeler dayanarak ek inceleme gerektiren hususları belirtebilir. 11- Tamam EVET HAYIR EVET ( B ) Sorun aday ile değerlendirilir. (B)Kulüp Lisans Müdürü belirlenen eksikler veya uygunsuzlukları adayla birlikte gözden geçirir. Kulüp Lisans Müdürü daha fazla açıklama ve dayanak belge talep edebilir ve detaylı bir inceleme için ziyarette bulunabilir. Eğer yerinde inceleme kararı alınmışsa aday ve Kulüp Lisans Müdürü bir araya gelerek sorun olan hususları belirler ve giderilmesi için takvime bağlı hareket planı belirler. 12-Kulüp Lisans Müdürü Kulüp Lisans Komitesi için rapor hazırlar. 13- Kulüp Lisans Komitesi nin değerlendirmesi 14- YK, KLK nin raporunu inceler 15-Karar EVET 16-Lisans verilir. Göstergeler ihlal edildi 19- Güncelleme yükümlülüğü 2 Göstergeler yerine getirildi HAYIR HAYIR EVET 17-Kulüp Lisans Müdürü, lisans alan kulüplerin listesini UEFA ya sunar 18-Sonraki olayları bildirme yükümlülüğü 3 ( C ) Tamam ( D ) Talep reddedilir. ( E ) Kulüp Tahkim Kurulu na başvurur. ( F ) Tahkim Kurulu'na rapor sunulur. ( G ) Tahkim Kurulu raporu inceler (H) Tahkim Kurulu kararı ( I ) Talep reddedilir. HAYIR 12-Kulüp Lisans Müdürü,K.L.K ye sunmak üzere rapor hazırlar. Bu rapor tüm açılardan yerinde inceleme dahil tüm incelemeler hakkında görüşü ve lisans verilip verilmemesi yönündeki önerisini içerir. (C)Aday hareket planını benimser ve sorunun giderilmesi için gerekli işlemleri yerine getirir. Aday planı benimsemez ve önerilen işlemi yapmaz. 13- Kulüp Lisans Komitesi, KLM nin gönderdiği raporları inceledikten sonra YK ye lisans adaylarının lisans alıp alamayacaklarına dair bir rapor hazırlar. 14- YK, Kulüp Lisans Komitesi nin kendilerine sunduğu raporları inceler. 15- YK, lisansın verilip verilmeyeceğine karar verir. (D) Başvuru reddedilir. Gerekçe belirtilir ve lisans adayına temyize gidebileceği belirtilir. (E)Kulüp, Tahkim Kurulu na başvurur.tahkim Kurulu toplantı tarihini açıklar. (F)Kulüp Lisans Komitesi bir rapor hazırlayarak Tahkim Kurulu na sunar. (G)Tahkim Kurulu toplanarak kulübün başvurusunu inceler. (H)Tahkim Kurulu Lisans talebinin kabulü veya reddine karar verir. 16- Lisans verilir. Bu lisans kulübün dikkate alması gereken hususları içerebilir ve finansal göstergelerin ihlal edilip edilmediğini belirtir. (I) Lisans talebi reddedilir. Düzeltilmesi gereken hususlar detaylı olarak bildirilir. 17- Kulüp Lisans Müdürü, UEFA müsabakalarına katılacak olan lisans almış kulüplerin listesini belirlenen süre içinde UEFA ya iletir. 18- En azından lisanslama sezonunun sonuna kadar faaliyetlerini sürdürebilme yeteneğine ilişkin ciddi şüphe yaratabilen gelişmeler lisans adayı tarafından yazılı olarak lisans verene bildirilecek. 19- Lisans adayı bir veya daha fazla göstergeyi ihlal ederse, geleceğe yönelik finansal bilgilerini güncellemeli ve sunmalıdır. Lisans verenin yönetimi Karar mercileri Lisans adayı / Lisans Alan 4

5 Bu grafik zorunludur. Bu grafik, lisans adaylarının lisans alma prosedürünün işleyişinin nasıl olduğunu detaylı bir biçimde adım adım takip edebilmesi için hazırlanmıştır. Grafik, 1 den 19 a kadar sol kolonda sıralanmıştır. Sağ kolonda ise adımların kısa açıklamalarına yer verilmiştir Ana süreçte belirlenen ilkelere uygunluk Talimatta yer alan kriterlerin karşılanmış sayılması açısından zorunludur. 1. Kulüp Lisans Müdürü, kulüplere gönderilecek başvuru dosyalarını hazırlar. Kulüpler başvuru belgelerini UEFA kulüp müsabakalarına katılan kulüplerin UEFA ya bildirilmesi gereken son tarihten önce ve lisans verenin belirlediği tarihte göndermelidirler. Kulüp Lisans Müdürü, kulüplere, tekrardan Müdürlüğe gönderilmek üzere anket ve formlar gönderir. 2. Kulüp Lisans Müdürü, hazırlanan belgeleri lisans adayına verir. Bu belgeler posta, faks, extranet v.s. aracılığıyla gönderilebilir. Lisans müdürü, belgelerin alındığının teyit edilmesini isteyebilir. 3. Lisans adayı, belgeleri (soru formlarını, taslakları, v.s.) doldurur ve belirlenen süre içinde lisans müdürüne iade eder. Belgeler posta, faks, extranet v.s. aracılığıyla iade edilebilir. Gerekiyorsa destekleyici belgeler de iliştirilebilir. 4. Lisans müdürü, lisans adayı tarafından sunulan belgelerin eksik olup olmadığını ve belirlenen süre içinde teslim edilip edilmediğini kontrol eder. 5. Karar. Đki seçenek: adım 6 veya adım (A) 6. Belgeler eksiksiz ve süresi içinde teslim edilmişse, lisans müdürü alınan bilgileri tasnif eder, kaydeder ve incelenmek üzere ilgili uzmanlara gönderir (örneğin hukuki belgeler hukuk uzmanına, finansal belgeler finans uzmanına gönderilir). 7. Görevlendirilen uzmanlar, lisans adayının belgelerini lisans müdüründen alır, belgeleri inceler, kriterlere uygunluğunu denetler ve belirlenen süre içinde hazırlanan belgelere (kontrol listeleri, raporlar, v.s.) uygun olarak lisans müdürüne rapor verir. Kontroller, destekleyici belgelerle (kriterlerin yerine getirildiğine dair kanıtlarla) doğrulanmalıdır. 8. Karar. Đki seçenek: adım 9 veya adım (A) 9. Lisans müdürü, uzmanların raporunun eksiksiz olup olmadığını ve belirlenen süre içinde teslim edilip edilmediğini kontrol eder. Lisans müdürü, uzmanların raporlarını ve mütalaalarını inceler. 5

6 10. Lisans müdürü, lisans adayını değerlendirir ve uzmanların raporuna dayanarak daha fazla araştırma yapılması gereken konuları belirleyebilir. 11. Karar. Đki seçenek: adım 12 veya adım (B) 12. Lisans müdürünün daha fazla araştırma yapılması gereken herhangi bir husus belirtmemesi halinde, belirlenen süre içinde raporunu hazırlar ve Kulüp Lisans Komitesi nin incelemesine sunar. Bu raporda yapılan incelemeler yer alır (alınan belgelerin analizi ve eğer yapılmışsa, yerinde ziyaretler). 13. LM, lisans adayından büyük ekonomik önemi haiz herhangi bir olayın veya gelişmenin vuku bulup bulmadığına ilişkin bir taahhütname alır. Bu taahhütnameyi kendi raporuna dahil eder. Bu rapor ve lisans adaylarının lisans alıp alamayacaklarına dair hazırlanan belge Kulüp Lisans Komitesi ne verilir. 14. KLK, lisans müdürünün raporunu belirlenen süre içinde alır, onu inceler, gerekirse lisans müdüründen daha fazla bilgi ve belge ister ve lisansın verilip verilmeyeceğine karar verir. 15. Karar. Đki seçenek: adım 16 veya adım (D) 16. Lisansın verilmesi, lisans adayının kulüp lisans talimatında belirtilen bütün ZORUNLU kriterleri yerine getirmesine bağlıdır. Verilen lisans, lisans adayının ileride dikkat etmesi gereken hususları içerebilir. 17. Lisans müdürü, YK nin raporunu alır. Lisans müdürü, YK nin kararına dayanarak UEFA kulüp müsabakalarına katılmaya hak kazanan kulüplerin bir listesini hazırlar. Lisanslı kulüplerin listesi UEFA tarafından belirlenen, ilan edilen ve lisansın verileceği sezondan önceki yılın 31 Ağustos tarihine kadar UEFA ya bildirilir. 18. Lisansı alan kulüp, lisansı aldıktan sonra lisansın verileceği sezonun sonuna kadar vuku bulan ve kendi faaliyetlerini lisansın verildiği sezonun sonuna kadar sürdürebilme yeteneğine ilişkin ciddi şüphe yaratabilen gelişmelerin farkına varır varmaz yazılı olarak lisans verene derhal bildirmelidir. 19. Lisans alanın bir veya daha fazla göstergeyi ihlal etmesi halinde, lisans alan geleceğe yönelik bilgilerin güncellenmiş bir versiyonunu hazırlamalı ve sunmalıdır. Geleceğe yönelik güncellenmiş mali bilgiler minimum altı aylık dönemlerle hazırlanmalıdır. 18 ve 19. adımların yerine getirilip getirilmediği, aşağıdaki lisans döngüsüne göre değerlendirilir. (A) Adım 5 ten itibaren: Belgelerin eksik olması veya belirlenen süre içinde teslim edilmemesi durumunda, lisans müdürü, lisans adayı ile bağlantı kurar ve atılacak adımlarla ilgili muatabakat sağlar 6

7 (örneğin eksik olan bilgileri, destekleyici belgeleri, soru formlarını veya diğer formları talep eder). (B) Adım 8 den itibaren: Lisans uzmanının daha fazla bilgi gerektiren hususlar tespit etmesi halinde, lisans adayı ile bağlantı kurar ve ilgili hususları açıklığa kavuşturmak için görüşür, atılacak adımlar konusunda karşılıklı mutabakat sağlar. Lisans müdürünün daha fazla araştırılması gereken hususlar tespit etmesi halinde (belli kriterlere uygunsuzluk, yanlışlıklar, bilgi eksikliği, v.s.), bu hususları lisans adayı ile görüşür. Lisans müdürü, daha fazla bilgi ve destekleyici belgeler talep edebilir veya daha ayrıntılı araştırma amacıyla yerine ziyaretler yapabilir. Kulübün ziyaret edilmesi planlanırsa, lisans müdürü ve/veya ilgili uzman, lisans adayı ile görüşür ve sorunlu hususları çözer. (C) Karar. Đki seçenek: Lisans adayının atılacak adımlar konusunda lisans müdürü ile mutabık kalması durumunda, 10. adıma geri dönün. Lisans adayının, lisans müdürünün raporuna itiraz etmesi ve daha fazla bilgi vermeyi veya gerekli adımları atmayı reddetmesi durumunda, 12. adıma geri dönün. (D) YK, lisans adayının belgelerini ve Kulüp Lisans Komitesi nin raporunu dikkatle inceledikten sonra lisans verilmemesine karar verir. Bu kararda düzeltilmesi gereken hususlar belirtilir ve lisans adayına Tahkim Kurulu na başvurması için olanak tanınır. (E) (F) Lisans adayı Tahkim Kurulu na başvurur. Tahkim Kurulu na bildirimde bulunulur ve karşılıklı olarak bir duruşma tarihi tespit edilir. Lisans müdürü, bir rapor düzenler ve Tahkim Kurulu na sunar. Raporda, sorunlu hususlar ve lisans vermeme kararının gerekçesi belirtilir. (G) Tahkim Kurulu toplanır ve lisans adayının başvurusunu inceler, Tahkim Kurulu, lisans müdüründen ve/veya lisans adayından daha fazla bilgi ve/veya destekleyici belgeler talep edebilir. (H) Karar. Đki seçenek: adım 15 veya adım (I) (I) Tahkim Kurulu, lisans adayının belgelerini ve lisans müdürünün raporunu dikkatle inceledikten sonra lisans verilmemesine karar verir. Bu kararda lisansın verilmemesinin gerekçeleri ve düzeltilmesi gereken hususlar belirtilir. 7

8 EK II DENETĐMLER, ĐNCELEMELER VE ÜZERĐNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLER : PROSEDÜRLERDEKĐ FARKLILIKLAR Bu ekte denetim, inceleme ve üzerinde mutabık kalınan prosedür çalışması arasındaki farkları belirleyebilmenizi sağlayacak bazı açıklamalar bulunmaktadır. Aşağıdaki tablodada gösterildiği üzere, denetimler ve incelemelerin amacı denetçinin göreceli olarak makul ve sınırlı güvence düzeyleri temin etmesine yardımcı olmaktır. Bu ifadeler, onların mukayeseli derecelerini göstermek için kullanılmaktadır. Üzerinde mutabık kalınan prosedürleri uygulama sözleşmeleri, denetçinin herhangi bir olumlu güvence ifade etmesini sağlama amacını gütmez. Tablo - Denetim, inceleme ve üzerinde mutabık kalınan prosedür çalışması arasındaki farklar. Hizmetin niteliği DENETĐM ĐNCELEME ÜZERĐNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLER Denetçinin verdiği mukayeseli güvence seviyesi MAKUL GÜVENCE SINIRLI GÜVENCE GÜVENCE VERĐLMEMESĐ Verilen rapor SAVLARA ĐLĐŞKĐN OLUMLU GÜVENCE SAVLARA ĐLĐŞKĐN OLUMSUZ GÜVENCE PROSEDÜRLERE ĐLĐŞKĐN FĐĐLĐ BULGULAR Güvence seviyeleri Güvence, bir tarafın diğer bir tarafın kullanımı amacıyla açıkladığı bir savın güvenilirliği konusunda denetçinin tatmin olması anlamına gelir. Denetçi, bu tür bir tatmin elde edebilmek amacıyla, yürütülen prosedürlerin neticesinde toplanan kanıtları değerlendirir ve bir sonuç açıklar. Elde edilen tatminkârlık seviyesi ve dolayısıyla da sağlanabilecek güvence seviyesi, yürütülen prosedürlere ve onların sonuçlarına bağlıdır. Denetçi, bir denetim sırasında denetlenen bilgilerin önemli hatalardan âri olup olmadığı konusunda makul, ancak kesin olmayan bir güvence verir. Makul güvence taahhüdünün amacı, güvence taahhüdü riskinin denetçinin vardığı sonucun olumlu bir ifade formuna temel oluşturmak üzere sözleşme koşulları altında kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesidir. Đnceleme çalışmasında denetçi, incelenen bilgilerin önemli hatalardan âri olup olmadığı konusunda makul, ancak kesin olmayan bir güvence verir. Sınırlı inceleme taahhüdünün amacı, güvence taahhüdü riskinin, ancak riskin makul bir güvence taahhüdünden yüksek olması durumunda, denetçinin vardığı sonucun olumsuz bir ifade formuna temel oluşturmak üzere sözleşme koşulları altında kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesidir. Üzerinde mutabık kalınan prosedürlerle ilgili olarak, denetçi sadece fiili bulgularına ilişkin bir rapor hazırlar ve herhangi bir güvence ifade etmez. Bunun yerine, raporun kullanıcısı, denetçinin rapor ettiği prosedürleri ve bulguları kendisi değerlendirir ve denetçinin çalışmasından kendi çıkarımlarını elde eder. 8

9 Denetim Mali tabloların denetlenmesinin amacı, denetçinin mali tabloların tespit edilmiş olan mali raporlama çerçevesine tüm önemli unsurlarıyla uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda mütalaa vermesini sağlamaktır. Denetçi mütalaasını sunarken tüm önemli unsurlarıyla gerçek ve tarafsız olarak veya doğru bir şekilde yansıtmaktadır ifadelerini kullanır. Đlgili kriterlere uygun olarak hazırlanan mali ve benzeri diğer bilgilerin denetiminde de benzer bir amaç geçerlidir. Denetçi, denetim mütalaasını oluştururken kendi test ve doğrulama prosedürlerini tasarlar ve o mütalaasını dayayacağı sonuçlar elde edebilmek için yeterli uygun denetim kanıtları elde eder. Denetçinin mütalaası her ne kadar mali tabloların güvenilirliğini artırsa da, kullanıcı mütalaanın şirketin gelecekte varlığını devam ettirebileceğinin veya yönetimin şirketin faaliyetlerini yürütürken elde ettiği etkinlik veya verimliliğin bir güvencesi olduğunu varsayamaz. Buna ek olarak, bir denetim mali tabloların önemli yanlışlıklardan âri olacağı konusunda herhangi bir garanti vermez. Yargılama, test etme, muhasebe ve dahili kontrol sistemlerinin sınırlı olması ve denetçinin elde edebildiği kanıtların doğası gereği kesin olmaktan ziyade ikna edici olması nedenleriyle denetimde kesin güvenceye asla ulaşılamaz. Đnceleme Mali bilgilerin incelenmesine dair bir sözleşmenin amacı, denetçinin kendi incelemesine dayanarak kendi dikkatini çeken ve denetçinin mali bilgilerin önemli bütün açılardan belirli bir mali raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanmadığı yönünde bir kanaate varmasına neden olan bir hususa ilişkin bir mütalaa vermesidir. Đnceleme faaliyeti, denetimin aksine mali bilgilerin önemli yanlışlıklardan âri olduğu yönünde makul bir güvence elde etmeye yönelik değildir. Đnceleme faaliyeti, esas olarak finans ve muhasebe işlemlerinden sorumlu olanlara sorular sormak ve analitik ve diğer inceleme prosedürlerinin uygulanmasından ibarettir. Đnceleme faaliyeti, mali bilgileri etkileyen önemli hususları denetçinin dikkatine sunabilir, ancak denetim için gerekli olan kanıtları sağlamaz. Üzerinde mutabık kalınan prosedürler Üzerinde mutabık kalınan prosedürleri uygulamaya yönelik bir taahhütname çerçevesinde, bir denetçinin, kuruluşun ve ilgili üçüncü tarafların üzerinde mutabık kaldıkları bu denetim prosedürlerini yürütmek ve gerçek bulguları rapor etmek üzere bir denetçi istihdam edilir. Raporun sunulduğu taraflar, denetçinin sunduğu rapora dayanarak kendi fikirlerini oluşturmalıdırlar. Rapor, ilgili prosedürler üzerinde mutabık kalan taraflarca kullanılır, zira prosedürlerin gerekçelerinden bihaber olan diğer taraflar yanlış yorumlayabilirler. Güvence raporu olmayan raporlarda, kullanıcıların o raporları birer güvence raporu olarak algılamalarını engellemek üzere dikkatli olunmalıdır. 9

10 EK III YILLIK MALĐ RAPORLAMA : GENEL MÜTALAALAR VE TEMEL ĐLKELER Bu ekte, temel muhasebe ilkelerine ilişkin ilave açıklamalar bulunmaktadır. Muhasebe uygulaması, bu bağlamda mali tabloların hazırlanmasına ve sunulmasına ilişkin uygun bir çerçeve sağlamaktadır. Tarafsız sunum ve muhasebe standartlarına uygunluk Mali tablolar bir şirketin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akımları hakkında tarafsız bilgiler yansıtmak durumundadır. Tarafsız sunum, işlemlerin, diğer olay ve gelişmelerin etkilerinin çerçevede belirtilen varlıklara, pasiflere, gelir ve giderlere ilişkin tanımlama ve muhasebeleştirme kriterlerine uygun olarak yansıtılmasını gerekli kılar. Tarafsız sunum kuralına göre bir şirket: (a) Muhasebe politikalarını yürürlükteki muhasebe standartlarına uygun olarak seçmek ve uygulamak; (b) Muhasebe politikaları da dahil bütün bilgileri ilgili, güvenilir, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir bir şekilde sunmak; (c) Yürürlükteki muhasebe standartlarındaki spesifik yükümlülüklere uygunluğun, kullanıcıların işlemlerin, diğer olay ve gelişmelerin şirketin mali pozisyonu ve performansı üzerindeki etkisini anlamasını sağlamaya yeterli olmadığı veya ilave açıklamaların konulmamasının verilen bilgileri yanıltıcı kıldığı zamanlarda ilave bilgiler verecektir. Uygun olmayan muhasebe politikaları, kullanılan muhasebe politikalarının açıklanması veya dipnotlarla veya açıklayıcı materyallerle düzeltilemez. Đşletmenin sürekliliği Yönetim, mali tabloları hazırlarken şirketin varlığını sürdürebilme yeteneğini değerlendirecektir. Mali tablolar, yönetimin şirketi tasfiye etmek, faaliyetlere son vermek niyetinde olması veya bunu yapmaktan başka gerçekçi bir çaresinin bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği varsayımına dayalı olarak hazırlanır. Yönetim değerlendirmesini yaparken şirketin varlığını sürdürebilme kaabiliyeti ile ilgili ciddi bir şüphe oluşturabilecek olay veya gelişmelere ilişkin belirsizliklerin farkına varması durumunda, bu belirsizlikler ifşa edilecektir. Mali tabloların, işletmenin sürekliliği varsayımına dayalı olarak hazırlanmaması durumunda, bu durum ifşa edilecek ve mali tabloların hangi temele dayanılarak hazırlandığı ve şirketin neden sürekli olarak görülmediği açıklanmalıdır. Yönetim, işletmenin sürekliliği varsayımının uygunluğunu değerlendirirken bilanço tarihini takip eden asgari on iki aylık süreye ilişkin mevcut bütün bilgileri göz önünde bulundurur. Bu değerlendirmenin boyutu, her bir durumdaki gerçeklere göre değişiklik gösterebilir. Bir işletmenin geçmişte kârlı faaliyetlere ve hazır mali kaynaklara sahip olması durumunda, ayrıntılı bir inceleme yapmaksızın işletmenin sürekliliğine dayalı muhasebeleştirmenin uygun olduğu sonucuna varılabilir. Diğer hallerde, yönetim işletmenin sürekliliğine dayalı muhasebeleştirmenin uygun olduğu konusunda tatmin olmadan önce cari ve beklenen kârlılığa, borç geri ödeme programlarına ve potansiyel mali replasman kaynaklarına ilişkin bir çok etkeni değerlendirmek durumunda kalabilir. 10

11 Tahakkuk bazında muhasebeleştirme Đşletmeler, nakit akımı bilgilerinin dışındaki mali tablolarını tahakkuk bazında muhasebeleştirme esaslarına göre hazırlayacak. Bu yönteme göre, işlemlerin ve diğer olayların sonuçları vuku buldukları anda kaydedilir (nakdi veya eşdeğer karşılığı tahsil edildiğinde veya ödendiğinde değil), muhasebe kayıtlarına girilir ve ilgili oldukları dönemlere ait mali tablolara yansıtılır. Tahakkuk esasına göre hazırlanan mali tablolar, kullanıcıya nakit ödeme ve tahsilat içeren geçmişteki işlemlerin yanı sıra gelecekte yapılacak nakit ödemelere ve gelecekte tahsil edilecek nakitleri temsil eden kaynaklara ilişkin bilgiler verir. Böylece, geçmişteki işlemlere ve diğer olaylara ilişkin olarak kullanıcılara ekonomik kararlar alırken kullanabilecekleri en yararlı bilgileri sağlar. Raporlarda tutarlılık Mali tablolardaki kalemlerin sunumu ve sınıflandırılması, aşağıdaki haller dışında bir dönemden diğer döneme aktarılır: (a) Đşletmenin faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yapıldıktan veya mali tabloları incelendikten sonra, yürürlükteki muhasebe uygulamaları çerçevesinde muhasebe politikalarının seçimine ve uygulanmasına ilişkin kriterler göz önüne alınarak başka bir sunuşun veya sınıflandırmanın yapılmasının daha uygun olması; (b) Bir standardın veya bir yorumun sunumda değişiklik yapılmasını gerektirmesi. Önemlilik ve toplulaştırma Benzer kalemlerin önemli her bir sınıfı mali tablolarda ayrı ayrı yansıtılacağı gibi, benzer olmayan kalemler de önemli olmadığı sürece ayrı ayrı yansıtılacaktır. Mali tablolar, nitelikleri veya işlevlerine uygun olarak sınıflar halinde toplulaştırılan çok sayıda işlemin veya diğer olayların işlenmesi sonucunda oluşur. Toplulaştırma ve sınıflandırmanın son aşaması, bilançodaki kalemleri, kâr/zarar tablosunu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akım tablosundaki veya dipnotlardaki değişiklik bildirimlerini teşkil eden özetlenmiş ve sınıflandırılmış verilerin sunulmasıdır. Bir kalemin tek başına önemli olmaması halinde, o kalem bu tablolardaki veya dipnotlardaki diğer kalemlerle birleştirilir. Bu tablolarda ayrıca yansıtılacak derecede önemli olmayan kalemler, dipnotlarda ayrıca belirtilecek kadar önemli olabilir. Netleme Aktifler-pasifler ve gelir-giderler, ulusal muhasebe mevzuatı netleştirmeyi zorunlu veya mümkün kılmadığı sürece netleştirilmeyecektir. Aktif-pasiflerin ve gelir-giderlerin ayrı ayrı raporlanması önemlidir. Kâr/zarar tablosunda veya bilançoda netleştirme, netleştirmenin işlemin veya diğer bir olayın özünü yansıttığı durumlar istisna olmak üzere, kullanıcıların işlemleri, diğer olay ve koşulları anlama ve işletmenin gelecekteki nakit akımlarını değerlendirme yeteneğini azaltır. Değerleme karşılıklarını içermeyen aktiflerin ölçülmesi - örneğin stoklara ilişkin karşılığı kalmayan karşılıklar ve şüpheli alacaklar karşılıkları - netleme sayılmaz. Karşılaştırmalı bilgiler Bir önceki döneme ait mali tablolarda yansıtılan bütün miktarlar için karşılaştırmalı bilgiler verilecektir. Karşılaştırmalı bilgiler, cari dönem mali tablolarının anlaşılması açısından açıklayıcı ve tanımlayıcı olan bilgilere dahil edilmelidir. 11

12 EK IV GĐRĐŞ YILLIK MALĐ RAPORLAMA : MALĐ TABLO ÖRNEKLERĐ VE AÇIKLAMALAR Bu örnek mali tablolar, yıllık mali bilgilerin verilmesine ilişkin F.01 kriteri kapsamındaki asgari yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli tipik açıklamaları içerir. Bazı durumlarda, bu Ek VII de yer alan açıklama ve/veya mali tablo örnekleri asgari yükümlülüklerde öngörülenden daha fazla açıklama içerir Mali tablo örnekleri ve açıklamalar sadece birer özettir, ulusal kabul görmüş muhasebe uygulamalarının koşullarını yerine getirmeye yönelik olarak kullanılan kapsamlı bildirim kontrol listesinin yerini alamaz. Daha karmaşık durumlarda yürürlükteki kanun ve muhasebe standartlarına atıfta bulunulması zorunlu olacaktır. Bir çok durumda, mali tablolarda kullanılan ifadeler örnek mahiyetindedir ve pratikte lisans adayının kendisine özgü koşulları yansıtacak şekilde değiştirilecektir. + Yıllık mali tablolar, ulusal muhasebe uygulamalarına uygun olarak hazırlanacaktır. Genel olarak talimat ve işbu Ek, bildirim ve mali raporlamayla ilgili rehber bilgiler sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. AÇIKLAMA / REHBER BĐLGĐLER Şirket unvanı Raporu düzenleyen şirketin unvanı ve hukuki statüsü açıkça belirtilmelidir. Mali bilgilerin, sadece lisans verenin şahsına veya bir şirketler grubuna veya diğer bir şirketler kombinasyonuna ait olup olmadığı açıkça belirtilmelidir. Konsolide mali tablolar, bir grubun tek bir iktisadi kuruluş gibi sunduğu mali tablolardır. + Bir grup, bir ana şirket ve onun bütün yavru şirketleridir. Đştirak, ortaklık gibi kurumsallaşmamış şirketler de dahil olmak üzere, başka bir şirket (ana şirket olarak bilinir) tarafından yönetilen bir şirkettir. Mali tablolarda bu türden bir grubun veya kombinasyonun yapısının ve komposizyonunun tanımlanması zorunludur. Sicil numarası Raporu veren şirketin sicil numarasının mali tablolarda göze çarpacak şekilde gösterilmesi gerekir. Resmi kapanış tarihi Kulüp yönetimi mali mevzuatın gerektirdiği şartları yerine getirmek koşuluyla yöneticiler isterlerse resmi kapanış tarihini değiştirebilirler. Bunun sonucunda oluşan mali tablolar, yıllık ve ara dönemi kapsayacak şekilde sunulur. Resmi kapanış tarihinde yapılan değişiklikler bilançoda açıkça belirtilmelidir. Hesap döneminde yapılan değişiklikler hem kâr/zarar tablosunda ve hem de nakit akım tablosunda açıkça belirtilmedir. 12

13 YÖNETĐMĐN ĐNCELEMESĐ/YÖNETĐM KURULUNUN RAPORU - AÇIKLAMA/REHBER Yönetimin incelemesi / yönetim kurulunun raporu, mali tablolara iliştirilmelidir. Başlıca Faaliyet Alanı Şirketin başlıca faaliyetlerinin ayrıntılarının ve bu faaliyetlerde yıl içinde yapılan değişikliklerin belirtilmesi gerekir. Faaliyetlerin Đncelenmesi Şirketin faaliyetlerinde yıl içinde meydana gelen gelişmelerin ve yıl sonundaki pozisyonunun tarafsız olarak incelenmesidir. Mali tabloların ait olduğu hesap döneminin sonundan itibaren vuku bulan ve şirketi (ve iştiraklerini) etkileyen önemli olayların ayrıntıları belirtilmelidir. Yönetim Kurulu Üyeleri Yıl içinde herhangi bir zamanda şirketin yönetiminde bulunanların adlarını belirtiniz. Bu kişilerin atanma veya emekli olma/istifa tarihlerinin belirtilmesi gerekir. Hesap döneminin sonu itibariyle üyelerde yapılan değişikliklerin ve genel kurulda üyelerin (yapılmışsa) görev değişikliklerinin belirtilmesi de yararlı olur. Yönetim Kurulu Üyelerinin Menfaatleri Yönetim kurulu üyelerinin menfaatlerinin belirtilmesi gerekir. Bu bilgi, yönetim kurulu üyelerinin, eşlerinin ve 18 yaşından küçük çocuklarınıda kapsar. Lisans adayının finansmanının yönetim kurulu üyelerinin verdiği ödünç paralara dayanması durumunda, buna ilişkin ayrıntıların belirtilmesi iyi bir uygulamadır. Yönetim Kurulu Raporunun Onaylanması ve Đmzalanması Yönetim kurulu raporu, yönetim kurulu tarafından onaylanacak ve bir yönetim kurulu üyesi veya onun adına imza yetkisini haiz şirket sekreteri tarafından imzalanacaktır. Đmza yetkilisinin adı belirtilecektir. Şirketin Merkezi ve Faaliyet Adresi Şirketin merkezi ve faaliyet adresi belirtilmelidir. Yönetimin Đncelemesi/Yönetim Kurulunun Raporu Yönetim kurulu, şirketin [tarih] 20XX dönemine ait faliyet raporunu mali tablolar ve denetçi raporuyla birlikte sunar. Başlıca Faaliyet Alanı Şirketin başlıca faaliyet alanı, ilgili ve yan faaliyetleriyle birlikte profesyonel bir futbol kulübünü işletmektir. 13

14 Faaliyetlerin Đncelenmesi Aşağıdaki hususlara ilişkin mütalaalarla birlikte şirketin faaliyetlerinin incelenmesi: Futbol kulübü faaliyetinin gelişimi ve performansı; Yıl sonu pozisyonu; Başlıca eğilimler ve etkenler (geçmiş ve geleceğe yönelik gelişmeler, performans ve pozisyonla ilgili olarak); Başlıca ticari gelişmeler ve planlar (örneğin, stadyum projeleri, yeni yatırımlar, önemli sözleşmeler, önemli futbolcu transferleri, v.s.). Yönetim Kurulu Üyeleri Yıl boyunca görev yapan yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir: [Yönetim kurulu üyelerinin adlarını yazınız] Yönetim Kurulu Üyelerinin Menfaatleri [yıl sonu itibariyle] görev yapmış olan yönetim kurulu üyelerinin şirketin hisselerinde ve borç senetlerinde aşağıdaki menfaatlere sahiptir: [yönetim kurulu üyelerinin adlarını ve sahip oldukları hisse/borç senetlerini belirtiniz] [yönetim kurulu üyelerinin adlarını, sahip oldukları pay adedini ve apeli yapılmış sermaye hissesi içindeki paylarını belirtiniz] [Şirketin kayıtlı adresini yazınız] [tarih] Yönetim Kurulu adına [imza] [Müdür/Sekreter] [imza yetkilisinin adı] BAĞIMSIZ DENETÇĐ RAPORU - AÇIKLAMA/REHBER BĐLGĐLER Denetçinin mali tablolara ilişkin raporunda bulunması gerekenler: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Unvan; Alıcı; Denetlenen mali tabloları ve yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin sorumluluklarını tanımlayan bir giriş paragrafı; Đlgili ulusal standartlara veya uygulamalara yapılan bir atıfla birlikte denetimin niteliğini tanımlayan bir paragraf; Mali tabloların hazırlanmasında kullanılan finansal raporlama çerçevesine atıfta bulunan ve mali tabloların o finansal raporlama çerçevesine uygun olarak gerçek ve tarafsız bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığına dair bir mütalaa paragrafı; Raporun tarihi; Denetçinin adresi; ve Denetçinin imzası. Denetçi raporlarına ilişkin daha fazla bilgi için Ek VI daki açıklamalara bakınız. 14

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 31 AĞUSTOS 2012 VE 31 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 31 AĞUSTOS 2012 VE 31 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI 31 AĞUSTOS 2012 VE 31 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI Dipnot Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Referansları 31 Ağustos 2012 31 Mayıs

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu uygulama yönetmeliğinin amacı, Toprak Mahsulleri

Detaylı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Bu Standardın amaçlanan kapsamı 1.1 KOBİ TFRS nin, küçük ve orta

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2012 30.06.2012 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 30 Kasım 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 30 Kasım 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 Kasım 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları 30 KASIM 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 20. EKLER Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 01 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Euro Yatırım

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

MARTI GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 NĐSAN 2012 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE DĐPNOTLAR

MARTI GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 NĐSAN 2012 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE DĐPNOTLAR MARTI GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 NĐSAN 2012 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE DĐPNOTLAR 30 Eylül 2012 TARĐHLĐ MALĐ TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR (Seri: XI No: 29)

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2011 31.12.2011 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu nin 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine ait Bağımsız

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI Not İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Finansal Durum Tablosu

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER Tanımlar 6 Bölüm I. Başlangıç Hükümleri Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10 Bölüm II. Kulüp Lisans Madde 3 İstisnalar politikası 11 Madde 4

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR ( 01.11.2010 tarih ve 27746 sayılı resmi gazeteden alınmıştır.)

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1-GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.12.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.Ticaret Sicil Numarası : 262909 4.Merkez Adresi : Teşvikiye Cad.No 17/9 İkbal İş :Merkezi

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01.2011 30.06.2011 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01.2011 30.06.2011 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01.2011 30.06.2011 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu nin 01 Ocak - 30 Haziran 2011 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Sınırlı

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak- 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak- 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İÇİNDEKİLER SAYFA Bilanço... 1 Kapsamlı Gelir Tablosu... 3 Özsermaye

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar hakkında denetim raporu 1-3 Konsolide finansal durum

Detaylı