TRANSFER BORÇLARI TABLOSU-OYUNCU LĐSANSI ALIMI ĐÇĐN DĐĞER KULÜPLERE ÖDENMESĐ GEREKEN MĐKTAR TRANSFER ALACAKLARI TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANSFER BORÇLARI TABLOSU-OYUNCU LĐSANSI ALIMI ĐÇĐN DĐĞER KULÜPLERE ÖDENMESĐ GEREKEN MĐKTAR TRANSFER ALACAKLARI TABLOSU"

Transkript

1 EK I. EK II. EK III. EK IV. ANA SÜREÇ DENETĐMLER, ĐNCELEMELER VE ÜZERĐNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLER : PROSEDÜRLERDEKĐ FARKLILIKLAR YILLIK MALĐ RAPORLAMA : GENEL MÜTALAALAR VE TEMEL ĐLKELER YILLIK MALĐ RAPORLAMA : MALĐ TABLO ÖRNEKLERĐ VE AÇIKLAMALAR EK V. YILLIK MALĐ RAPORLAMA : OYUNCU TANIMLAMA TABLOSU EK VI. EK VII. EK VIII. EK IX. EK X. EK XI. EK XII. EK XIII. YILLIK MALĐ RAPORLAMA : DENETLEME RAPORLARINA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA-MÜTAALARIN ĐÇERĐĞĐ VE DEĞĐŞĐK ŞEKĐLLERĐ YILLIK MALĐ RAPORLAMA : DENETÇĐ RAPORUNDAKĐ MUHTELĐF DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN LĐSANS KARARI ÜZERĐNDEKĐ SONUÇLARININ ŞEMATĐK ÖZETĐ ARA DÖNEM MALĐ RAPORLAMA : MUHASEBELEŞTĐRME VE ÖLÇMEYLE ĐLGĐLĐ MÜTAALA ARA DÖNEM MALĐ RAPORLAMA : SPESĐFĐK AÇIKLAMA NOTLARINA ĐLĐŞKĐN MÜTAALA ARA DÖNEM MALĐ RAPORLAMA : ARA DÖNEM MALĐ TABLOLARIN ĐNCELENMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME KAPSAMINDA DÜZENLENEBĐLECEK ĐNCELEME RAPORU ÖRNEĞĐ ARA DÖNEM MALĐ RAPORLAMA : DENETÇĐ RAPORUNDAKĐ MUHTELĐF DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN LĐSANS KARARININ ÜZERĐNDEKĐ SONUÇLARININ ŞEMATĐK ÖZETĐ TRANSFER BORÇLARI TABLOSU-OYUNCU LĐSANSI ALIMI ĐÇĐN DĐĞER KULÜPLERE ÖDENMESĐ GEREKEN MĐKTAR TRANSFER ALACAKLARI TABLOSU EK XIV. TRANSFER BORÇLARININ BĐLDĐRĐLMESĐ : ÜZERĐNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLERĐN ÖRNEĞĐ 1

2 EK XV. TRANSFER ALACAKLARININ BĐLDĐRĐLMESĐ : ÜZERĐNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLER ÖRNEĞĐ EK XVI. TEYĐT MEKTUBU ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK KULUBÜN ÇALIŞANLARA YAZISI EK XVII. EK XVIII. EK XIX. EK XX. LĐSANS VERENE SUNULACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞĐ GELECEĞE YÖNELĐK MALĐ BĐLGĐLERĐN DÜZENLEMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA GELECEĞE YÖNELĐK MALĐ BĐLGĐLER ÖRNEĞĐ GÖSTERGELER : NET AKTĐFLER / PASĐFLER ĐLE ĐLGĐLĐ IND.03 ÜN YORUMLANMASINA ĐLĐŞKĐN REHBER BĐLGĐLER EK XXI. GELECEĞE YÖNELĐK MALĐ BĐLGĐLER : OLASI EK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRLERĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA EK XXII. GELECEĞE YÖNELĐK GÜNCELLENMĐŞ MALĐ BĐLGĐLER : GELECEĞE YÖNELĐK GÜNCELLENMĐŞ MALĐ BĐLGĐLERĐN BĐR PARÇASI OLARAK VERĐLECEK BĐLGĐLERĐN ÖZETĐ EK XXIII. EK XXIV. EK XXV. EK XXVI. EK XXVII. EK XXVIII. EK XXIX. EK XXX BĐR ÜST LĐGE ÇIKAN LĐSANS ADAYLARI : RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERĐNĐN GEVŞETĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN REHBER BĐLGĐLER ALTYAPI ĐLE ĐLGĐLĐ EK KRĐTERLER GĐZLĐLĐK BEYANI MAHREMĐYET ANLAŞMASI FORMU LĐSANS SEZONU TAKVĐMĐ SAĞLIK RAPORU OYUNCULARIN TIBBĐ BAKIMI BAŞVURU FORMU 2

3 EK I- ANA SÜREÇ 1-Kulüp Lisans Müdürü başvuru için gerekli belgeleri hazırlar. 1-Kulüp Lisans Müdürü kriterleri ve kulüp tarafından doldurulup iade edilecek formlardan oluşan bir set hazırlar. 2-Belgeler doldurmak üzere adaylara gönderilir. 2-Kulüp Lisans Müdürü belgeleri posta, ekstranet, v.s yoluyla aday kulüplere gönderir. 3-Hazırlanan belgeler ve ekleri adaylar tarafından Kulüp Lisans Müdürü ne sunulur. 3-Kulüp belgeleri tamamlayıp, kontrol ederek belirlenen tarihe kadar Kulüp Lisans Müdürü ne sunar. 4-Kulüp Lisans Müdürü belgeleri tam olup olmadıklarını kontrol eder. 4-Kulüp Lisans Müdürü belgeleri tam olup olmadığını kontrol eder. 5- Belgeler Tamam HAYIR (A) Kulüple temasa geçilerek yapılacaklar belirlenir. 5. aşamadan; kulüp gerekli tüm belgeleri sağlamamıştır. Kulüp Lisans Müdürlüğü eksik belgelerin tamamlanması için kulüple temasa geçer veya 8. aşamadan; Belgeleri inceleyen ilgili uzman detay bilgi veya açıklama gerektiren hususları belirler. EVET 6-Belgeleri tasnif edilerek ilgili uzmana ulaştırılır. 7-Đlgili uzmanlar belgeleri inceleyerek Kulüp Lisans Müdürü ne rapor sunar. HAYIR 6-Kulüp Lisans Müdürü belge ve bilgileri tasnif ederek her ilgili uzmanlara sorumluluk alanlarına göre yönlendirir. 7-Đlgili uzman, aday tarafından sunulan belgeleri inceler. Örneğin hukuk uzmanı hukuki kriterleri, mali uzman mali kriterleri inceler. Đnceleme esnasında kriterin karşılandığının ispatlanmış olması zorunludur. Kulüp Lisans Müdürü ilgili uzmanın görüşüne dayalı olarak bir sonraki aşamaya geçilmesine veya düzeltme için belgelerin kulübe geri gönderilmesine ilişkin karar verir 8- Belgeler Tamam EVET 9-Kulüp Lisans Müdürü uzman raporlarını inceler. 9-Kulüp Lisans Müdürü uzman raporlarını ve görüşlerini inceler. 3

4 ANA SÜREÇ 10-Kulüp Lisans Müdürü adaya bildirimde bulunur. 1 EVET 10-Kulüp Lisans Müdürü adayı değerlendirir. Uzman raporlarına ve/veya (gerekiyorsa)yerinde incelemeler dayanarak ek inceleme gerektiren hususları belirtebilir. 11- Tamam EVET HAYIR EVET ( B ) Sorun aday ile değerlendirilir. (B)Kulüp Lisans Müdürü belirlenen eksikler veya uygunsuzlukları adayla birlikte gözden geçirir. Kulüp Lisans Müdürü daha fazla açıklama ve dayanak belge talep edebilir ve detaylı bir inceleme için ziyarette bulunabilir. Eğer yerinde inceleme kararı alınmışsa aday ve Kulüp Lisans Müdürü bir araya gelerek sorun olan hususları belirler ve giderilmesi için takvime bağlı hareket planı belirler. 12-Kulüp Lisans Müdürü Kulüp Lisans Komitesi için rapor hazırlar. 13- Kulüp Lisans Komitesi nin değerlendirmesi 14- YK, KLK nin raporunu inceler 15-Karar EVET 16-Lisans verilir. Göstergeler ihlal edildi 19- Güncelleme yükümlülüğü 2 Göstergeler yerine getirildi HAYIR HAYIR EVET 17-Kulüp Lisans Müdürü, lisans alan kulüplerin listesini UEFA ya sunar 18-Sonraki olayları bildirme yükümlülüğü 3 ( C ) Tamam ( D ) Talep reddedilir. ( E ) Kulüp Tahkim Kurulu na başvurur. ( F ) Tahkim Kurulu'na rapor sunulur. ( G ) Tahkim Kurulu raporu inceler (H) Tahkim Kurulu kararı ( I ) Talep reddedilir. HAYIR 12-Kulüp Lisans Müdürü,K.L.K ye sunmak üzere rapor hazırlar. Bu rapor tüm açılardan yerinde inceleme dahil tüm incelemeler hakkında görüşü ve lisans verilip verilmemesi yönündeki önerisini içerir. (C)Aday hareket planını benimser ve sorunun giderilmesi için gerekli işlemleri yerine getirir. Aday planı benimsemez ve önerilen işlemi yapmaz. 13- Kulüp Lisans Komitesi, KLM nin gönderdiği raporları inceledikten sonra YK ye lisans adaylarının lisans alıp alamayacaklarına dair bir rapor hazırlar. 14- YK, Kulüp Lisans Komitesi nin kendilerine sunduğu raporları inceler. 15- YK, lisansın verilip verilmeyeceğine karar verir. (D) Başvuru reddedilir. Gerekçe belirtilir ve lisans adayına temyize gidebileceği belirtilir. (E)Kulüp, Tahkim Kurulu na başvurur.tahkim Kurulu toplantı tarihini açıklar. (F)Kulüp Lisans Komitesi bir rapor hazırlayarak Tahkim Kurulu na sunar. (G)Tahkim Kurulu toplanarak kulübün başvurusunu inceler. (H)Tahkim Kurulu Lisans talebinin kabulü veya reddine karar verir. 16- Lisans verilir. Bu lisans kulübün dikkate alması gereken hususları içerebilir ve finansal göstergelerin ihlal edilip edilmediğini belirtir. (I) Lisans talebi reddedilir. Düzeltilmesi gereken hususlar detaylı olarak bildirilir. 17- Kulüp Lisans Müdürü, UEFA müsabakalarına katılacak olan lisans almış kulüplerin listesini belirlenen süre içinde UEFA ya iletir. 18- En azından lisanslama sezonunun sonuna kadar faaliyetlerini sürdürebilme yeteneğine ilişkin ciddi şüphe yaratabilen gelişmeler lisans adayı tarafından yazılı olarak lisans verene bildirilecek. 19- Lisans adayı bir veya daha fazla göstergeyi ihlal ederse, geleceğe yönelik finansal bilgilerini güncellemeli ve sunmalıdır. Lisans verenin yönetimi Karar mercileri Lisans adayı / Lisans Alan 4

5 Bu grafik zorunludur. Bu grafik, lisans adaylarının lisans alma prosedürünün işleyişinin nasıl olduğunu detaylı bir biçimde adım adım takip edebilmesi için hazırlanmıştır. Grafik, 1 den 19 a kadar sol kolonda sıralanmıştır. Sağ kolonda ise adımların kısa açıklamalarına yer verilmiştir Ana süreçte belirlenen ilkelere uygunluk Talimatta yer alan kriterlerin karşılanmış sayılması açısından zorunludur. 1. Kulüp Lisans Müdürü, kulüplere gönderilecek başvuru dosyalarını hazırlar. Kulüpler başvuru belgelerini UEFA kulüp müsabakalarına katılan kulüplerin UEFA ya bildirilmesi gereken son tarihten önce ve lisans verenin belirlediği tarihte göndermelidirler. Kulüp Lisans Müdürü, kulüplere, tekrardan Müdürlüğe gönderilmek üzere anket ve formlar gönderir. 2. Kulüp Lisans Müdürü, hazırlanan belgeleri lisans adayına verir. Bu belgeler posta, faks, extranet v.s. aracılığıyla gönderilebilir. Lisans müdürü, belgelerin alındığının teyit edilmesini isteyebilir. 3. Lisans adayı, belgeleri (soru formlarını, taslakları, v.s.) doldurur ve belirlenen süre içinde lisans müdürüne iade eder. Belgeler posta, faks, extranet v.s. aracılığıyla iade edilebilir. Gerekiyorsa destekleyici belgeler de iliştirilebilir. 4. Lisans müdürü, lisans adayı tarafından sunulan belgelerin eksik olup olmadığını ve belirlenen süre içinde teslim edilip edilmediğini kontrol eder. 5. Karar. Đki seçenek: adım 6 veya adım (A) 6. Belgeler eksiksiz ve süresi içinde teslim edilmişse, lisans müdürü alınan bilgileri tasnif eder, kaydeder ve incelenmek üzere ilgili uzmanlara gönderir (örneğin hukuki belgeler hukuk uzmanına, finansal belgeler finans uzmanına gönderilir). 7. Görevlendirilen uzmanlar, lisans adayının belgelerini lisans müdüründen alır, belgeleri inceler, kriterlere uygunluğunu denetler ve belirlenen süre içinde hazırlanan belgelere (kontrol listeleri, raporlar, v.s.) uygun olarak lisans müdürüne rapor verir. Kontroller, destekleyici belgelerle (kriterlerin yerine getirildiğine dair kanıtlarla) doğrulanmalıdır. 8. Karar. Đki seçenek: adım 9 veya adım (A) 9. Lisans müdürü, uzmanların raporunun eksiksiz olup olmadığını ve belirlenen süre içinde teslim edilip edilmediğini kontrol eder. Lisans müdürü, uzmanların raporlarını ve mütalaalarını inceler. 5

6 10. Lisans müdürü, lisans adayını değerlendirir ve uzmanların raporuna dayanarak daha fazla araştırma yapılması gereken konuları belirleyebilir. 11. Karar. Đki seçenek: adım 12 veya adım (B) 12. Lisans müdürünün daha fazla araştırma yapılması gereken herhangi bir husus belirtmemesi halinde, belirlenen süre içinde raporunu hazırlar ve Kulüp Lisans Komitesi nin incelemesine sunar. Bu raporda yapılan incelemeler yer alır (alınan belgelerin analizi ve eğer yapılmışsa, yerinde ziyaretler). 13. LM, lisans adayından büyük ekonomik önemi haiz herhangi bir olayın veya gelişmenin vuku bulup bulmadığına ilişkin bir taahhütname alır. Bu taahhütnameyi kendi raporuna dahil eder. Bu rapor ve lisans adaylarının lisans alıp alamayacaklarına dair hazırlanan belge Kulüp Lisans Komitesi ne verilir. 14. KLK, lisans müdürünün raporunu belirlenen süre içinde alır, onu inceler, gerekirse lisans müdüründen daha fazla bilgi ve belge ister ve lisansın verilip verilmeyeceğine karar verir. 15. Karar. Đki seçenek: adım 16 veya adım (D) 16. Lisansın verilmesi, lisans adayının kulüp lisans talimatında belirtilen bütün ZORUNLU kriterleri yerine getirmesine bağlıdır. Verilen lisans, lisans adayının ileride dikkat etmesi gereken hususları içerebilir. 17. Lisans müdürü, YK nin raporunu alır. Lisans müdürü, YK nin kararına dayanarak UEFA kulüp müsabakalarına katılmaya hak kazanan kulüplerin bir listesini hazırlar. Lisanslı kulüplerin listesi UEFA tarafından belirlenen, ilan edilen ve lisansın verileceği sezondan önceki yılın 31 Ağustos tarihine kadar UEFA ya bildirilir. 18. Lisansı alan kulüp, lisansı aldıktan sonra lisansın verileceği sezonun sonuna kadar vuku bulan ve kendi faaliyetlerini lisansın verildiği sezonun sonuna kadar sürdürebilme yeteneğine ilişkin ciddi şüphe yaratabilen gelişmelerin farkına varır varmaz yazılı olarak lisans verene derhal bildirmelidir. 19. Lisans alanın bir veya daha fazla göstergeyi ihlal etmesi halinde, lisans alan geleceğe yönelik bilgilerin güncellenmiş bir versiyonunu hazırlamalı ve sunmalıdır. Geleceğe yönelik güncellenmiş mali bilgiler minimum altı aylık dönemlerle hazırlanmalıdır. 18 ve 19. adımların yerine getirilip getirilmediği, aşağıdaki lisans döngüsüne göre değerlendirilir. (A) Adım 5 ten itibaren: Belgelerin eksik olması veya belirlenen süre içinde teslim edilmemesi durumunda, lisans müdürü, lisans adayı ile bağlantı kurar ve atılacak adımlarla ilgili muatabakat sağlar 6

7 (örneğin eksik olan bilgileri, destekleyici belgeleri, soru formlarını veya diğer formları talep eder). (B) Adım 8 den itibaren: Lisans uzmanının daha fazla bilgi gerektiren hususlar tespit etmesi halinde, lisans adayı ile bağlantı kurar ve ilgili hususları açıklığa kavuşturmak için görüşür, atılacak adımlar konusunda karşılıklı mutabakat sağlar. Lisans müdürünün daha fazla araştırılması gereken hususlar tespit etmesi halinde (belli kriterlere uygunsuzluk, yanlışlıklar, bilgi eksikliği, v.s.), bu hususları lisans adayı ile görüşür. Lisans müdürü, daha fazla bilgi ve destekleyici belgeler talep edebilir veya daha ayrıntılı araştırma amacıyla yerine ziyaretler yapabilir. Kulübün ziyaret edilmesi planlanırsa, lisans müdürü ve/veya ilgili uzman, lisans adayı ile görüşür ve sorunlu hususları çözer. (C) Karar. Đki seçenek: Lisans adayının atılacak adımlar konusunda lisans müdürü ile mutabık kalması durumunda, 10. adıma geri dönün. Lisans adayının, lisans müdürünün raporuna itiraz etmesi ve daha fazla bilgi vermeyi veya gerekli adımları atmayı reddetmesi durumunda, 12. adıma geri dönün. (D) YK, lisans adayının belgelerini ve Kulüp Lisans Komitesi nin raporunu dikkatle inceledikten sonra lisans verilmemesine karar verir. Bu kararda düzeltilmesi gereken hususlar belirtilir ve lisans adayına Tahkim Kurulu na başvurması için olanak tanınır. (E) (F) Lisans adayı Tahkim Kurulu na başvurur. Tahkim Kurulu na bildirimde bulunulur ve karşılıklı olarak bir duruşma tarihi tespit edilir. Lisans müdürü, bir rapor düzenler ve Tahkim Kurulu na sunar. Raporda, sorunlu hususlar ve lisans vermeme kararının gerekçesi belirtilir. (G) Tahkim Kurulu toplanır ve lisans adayının başvurusunu inceler, Tahkim Kurulu, lisans müdüründen ve/veya lisans adayından daha fazla bilgi ve/veya destekleyici belgeler talep edebilir. (H) Karar. Đki seçenek: adım 15 veya adım (I) (I) Tahkim Kurulu, lisans adayının belgelerini ve lisans müdürünün raporunu dikkatle inceledikten sonra lisans verilmemesine karar verir. Bu kararda lisansın verilmemesinin gerekçeleri ve düzeltilmesi gereken hususlar belirtilir. 7

8 EK II DENETĐMLER, ĐNCELEMELER VE ÜZERĐNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLER : PROSEDÜRLERDEKĐ FARKLILIKLAR Bu ekte denetim, inceleme ve üzerinde mutabık kalınan prosedür çalışması arasındaki farkları belirleyebilmenizi sağlayacak bazı açıklamalar bulunmaktadır. Aşağıdaki tablodada gösterildiği üzere, denetimler ve incelemelerin amacı denetçinin göreceli olarak makul ve sınırlı güvence düzeyleri temin etmesine yardımcı olmaktır. Bu ifadeler, onların mukayeseli derecelerini göstermek için kullanılmaktadır. Üzerinde mutabık kalınan prosedürleri uygulama sözleşmeleri, denetçinin herhangi bir olumlu güvence ifade etmesini sağlama amacını gütmez. Tablo - Denetim, inceleme ve üzerinde mutabık kalınan prosedür çalışması arasındaki farklar. Hizmetin niteliği DENETĐM ĐNCELEME ÜZERĐNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLER Denetçinin verdiği mukayeseli güvence seviyesi MAKUL GÜVENCE SINIRLI GÜVENCE GÜVENCE VERĐLMEMESĐ Verilen rapor SAVLARA ĐLĐŞKĐN OLUMLU GÜVENCE SAVLARA ĐLĐŞKĐN OLUMSUZ GÜVENCE PROSEDÜRLERE ĐLĐŞKĐN FĐĐLĐ BULGULAR Güvence seviyeleri Güvence, bir tarafın diğer bir tarafın kullanımı amacıyla açıkladığı bir savın güvenilirliği konusunda denetçinin tatmin olması anlamına gelir. Denetçi, bu tür bir tatmin elde edebilmek amacıyla, yürütülen prosedürlerin neticesinde toplanan kanıtları değerlendirir ve bir sonuç açıklar. Elde edilen tatminkârlık seviyesi ve dolayısıyla da sağlanabilecek güvence seviyesi, yürütülen prosedürlere ve onların sonuçlarına bağlıdır. Denetçi, bir denetim sırasında denetlenen bilgilerin önemli hatalardan âri olup olmadığı konusunda makul, ancak kesin olmayan bir güvence verir. Makul güvence taahhüdünün amacı, güvence taahhüdü riskinin denetçinin vardığı sonucun olumlu bir ifade formuna temel oluşturmak üzere sözleşme koşulları altında kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesidir. Đnceleme çalışmasında denetçi, incelenen bilgilerin önemli hatalardan âri olup olmadığı konusunda makul, ancak kesin olmayan bir güvence verir. Sınırlı inceleme taahhüdünün amacı, güvence taahhüdü riskinin, ancak riskin makul bir güvence taahhüdünden yüksek olması durumunda, denetçinin vardığı sonucun olumsuz bir ifade formuna temel oluşturmak üzere sözleşme koşulları altında kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesidir. Üzerinde mutabık kalınan prosedürlerle ilgili olarak, denetçi sadece fiili bulgularına ilişkin bir rapor hazırlar ve herhangi bir güvence ifade etmez. Bunun yerine, raporun kullanıcısı, denetçinin rapor ettiği prosedürleri ve bulguları kendisi değerlendirir ve denetçinin çalışmasından kendi çıkarımlarını elde eder. 8

9 Denetim Mali tabloların denetlenmesinin amacı, denetçinin mali tabloların tespit edilmiş olan mali raporlama çerçevesine tüm önemli unsurlarıyla uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda mütalaa vermesini sağlamaktır. Denetçi mütalaasını sunarken tüm önemli unsurlarıyla gerçek ve tarafsız olarak veya doğru bir şekilde yansıtmaktadır ifadelerini kullanır. Đlgili kriterlere uygun olarak hazırlanan mali ve benzeri diğer bilgilerin denetiminde de benzer bir amaç geçerlidir. Denetçi, denetim mütalaasını oluştururken kendi test ve doğrulama prosedürlerini tasarlar ve o mütalaasını dayayacağı sonuçlar elde edebilmek için yeterli uygun denetim kanıtları elde eder. Denetçinin mütalaası her ne kadar mali tabloların güvenilirliğini artırsa da, kullanıcı mütalaanın şirketin gelecekte varlığını devam ettirebileceğinin veya yönetimin şirketin faaliyetlerini yürütürken elde ettiği etkinlik veya verimliliğin bir güvencesi olduğunu varsayamaz. Buna ek olarak, bir denetim mali tabloların önemli yanlışlıklardan âri olacağı konusunda herhangi bir garanti vermez. Yargılama, test etme, muhasebe ve dahili kontrol sistemlerinin sınırlı olması ve denetçinin elde edebildiği kanıtların doğası gereği kesin olmaktan ziyade ikna edici olması nedenleriyle denetimde kesin güvenceye asla ulaşılamaz. Đnceleme Mali bilgilerin incelenmesine dair bir sözleşmenin amacı, denetçinin kendi incelemesine dayanarak kendi dikkatini çeken ve denetçinin mali bilgilerin önemli bütün açılardan belirli bir mali raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanmadığı yönünde bir kanaate varmasına neden olan bir hususa ilişkin bir mütalaa vermesidir. Đnceleme faaliyeti, denetimin aksine mali bilgilerin önemli yanlışlıklardan âri olduğu yönünde makul bir güvence elde etmeye yönelik değildir. Đnceleme faaliyeti, esas olarak finans ve muhasebe işlemlerinden sorumlu olanlara sorular sormak ve analitik ve diğer inceleme prosedürlerinin uygulanmasından ibarettir. Đnceleme faaliyeti, mali bilgileri etkileyen önemli hususları denetçinin dikkatine sunabilir, ancak denetim için gerekli olan kanıtları sağlamaz. Üzerinde mutabık kalınan prosedürler Üzerinde mutabık kalınan prosedürleri uygulamaya yönelik bir taahhütname çerçevesinde, bir denetçinin, kuruluşun ve ilgili üçüncü tarafların üzerinde mutabık kaldıkları bu denetim prosedürlerini yürütmek ve gerçek bulguları rapor etmek üzere bir denetçi istihdam edilir. Raporun sunulduğu taraflar, denetçinin sunduğu rapora dayanarak kendi fikirlerini oluşturmalıdırlar. Rapor, ilgili prosedürler üzerinde mutabık kalan taraflarca kullanılır, zira prosedürlerin gerekçelerinden bihaber olan diğer taraflar yanlış yorumlayabilirler. Güvence raporu olmayan raporlarda, kullanıcıların o raporları birer güvence raporu olarak algılamalarını engellemek üzere dikkatli olunmalıdır. 9

10 EK III YILLIK MALĐ RAPORLAMA : GENEL MÜTALAALAR VE TEMEL ĐLKELER Bu ekte, temel muhasebe ilkelerine ilişkin ilave açıklamalar bulunmaktadır. Muhasebe uygulaması, bu bağlamda mali tabloların hazırlanmasına ve sunulmasına ilişkin uygun bir çerçeve sağlamaktadır. Tarafsız sunum ve muhasebe standartlarına uygunluk Mali tablolar bir şirketin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akımları hakkında tarafsız bilgiler yansıtmak durumundadır. Tarafsız sunum, işlemlerin, diğer olay ve gelişmelerin etkilerinin çerçevede belirtilen varlıklara, pasiflere, gelir ve giderlere ilişkin tanımlama ve muhasebeleştirme kriterlerine uygun olarak yansıtılmasını gerekli kılar. Tarafsız sunum kuralına göre bir şirket: (a) Muhasebe politikalarını yürürlükteki muhasebe standartlarına uygun olarak seçmek ve uygulamak; (b) Muhasebe politikaları da dahil bütün bilgileri ilgili, güvenilir, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir bir şekilde sunmak; (c) Yürürlükteki muhasebe standartlarındaki spesifik yükümlülüklere uygunluğun, kullanıcıların işlemlerin, diğer olay ve gelişmelerin şirketin mali pozisyonu ve performansı üzerindeki etkisini anlamasını sağlamaya yeterli olmadığı veya ilave açıklamaların konulmamasının verilen bilgileri yanıltıcı kıldığı zamanlarda ilave bilgiler verecektir. Uygun olmayan muhasebe politikaları, kullanılan muhasebe politikalarının açıklanması veya dipnotlarla veya açıklayıcı materyallerle düzeltilemez. Đşletmenin sürekliliği Yönetim, mali tabloları hazırlarken şirketin varlığını sürdürebilme yeteneğini değerlendirecektir. Mali tablolar, yönetimin şirketi tasfiye etmek, faaliyetlere son vermek niyetinde olması veya bunu yapmaktan başka gerçekçi bir çaresinin bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği varsayımına dayalı olarak hazırlanır. Yönetim değerlendirmesini yaparken şirketin varlığını sürdürebilme kaabiliyeti ile ilgili ciddi bir şüphe oluşturabilecek olay veya gelişmelere ilişkin belirsizliklerin farkına varması durumunda, bu belirsizlikler ifşa edilecektir. Mali tabloların, işletmenin sürekliliği varsayımına dayalı olarak hazırlanmaması durumunda, bu durum ifşa edilecek ve mali tabloların hangi temele dayanılarak hazırlandığı ve şirketin neden sürekli olarak görülmediği açıklanmalıdır. Yönetim, işletmenin sürekliliği varsayımının uygunluğunu değerlendirirken bilanço tarihini takip eden asgari on iki aylık süreye ilişkin mevcut bütün bilgileri göz önünde bulundurur. Bu değerlendirmenin boyutu, her bir durumdaki gerçeklere göre değişiklik gösterebilir. Bir işletmenin geçmişte kârlı faaliyetlere ve hazır mali kaynaklara sahip olması durumunda, ayrıntılı bir inceleme yapmaksızın işletmenin sürekliliğine dayalı muhasebeleştirmenin uygun olduğu sonucuna varılabilir. Diğer hallerde, yönetim işletmenin sürekliliğine dayalı muhasebeleştirmenin uygun olduğu konusunda tatmin olmadan önce cari ve beklenen kârlılığa, borç geri ödeme programlarına ve potansiyel mali replasman kaynaklarına ilişkin bir çok etkeni değerlendirmek durumunda kalabilir. 10

11 Tahakkuk bazında muhasebeleştirme Đşletmeler, nakit akımı bilgilerinin dışındaki mali tablolarını tahakkuk bazında muhasebeleştirme esaslarına göre hazırlayacak. Bu yönteme göre, işlemlerin ve diğer olayların sonuçları vuku buldukları anda kaydedilir (nakdi veya eşdeğer karşılığı tahsil edildiğinde veya ödendiğinde değil), muhasebe kayıtlarına girilir ve ilgili oldukları dönemlere ait mali tablolara yansıtılır. Tahakkuk esasına göre hazırlanan mali tablolar, kullanıcıya nakit ödeme ve tahsilat içeren geçmişteki işlemlerin yanı sıra gelecekte yapılacak nakit ödemelere ve gelecekte tahsil edilecek nakitleri temsil eden kaynaklara ilişkin bilgiler verir. Böylece, geçmişteki işlemlere ve diğer olaylara ilişkin olarak kullanıcılara ekonomik kararlar alırken kullanabilecekleri en yararlı bilgileri sağlar. Raporlarda tutarlılık Mali tablolardaki kalemlerin sunumu ve sınıflandırılması, aşağıdaki haller dışında bir dönemden diğer döneme aktarılır: (a) Đşletmenin faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yapıldıktan veya mali tabloları incelendikten sonra, yürürlükteki muhasebe uygulamaları çerçevesinde muhasebe politikalarının seçimine ve uygulanmasına ilişkin kriterler göz önüne alınarak başka bir sunuşun veya sınıflandırmanın yapılmasının daha uygun olması; (b) Bir standardın veya bir yorumun sunumda değişiklik yapılmasını gerektirmesi. Önemlilik ve toplulaştırma Benzer kalemlerin önemli her bir sınıfı mali tablolarda ayrı ayrı yansıtılacağı gibi, benzer olmayan kalemler de önemli olmadığı sürece ayrı ayrı yansıtılacaktır. Mali tablolar, nitelikleri veya işlevlerine uygun olarak sınıflar halinde toplulaştırılan çok sayıda işlemin veya diğer olayların işlenmesi sonucunda oluşur. Toplulaştırma ve sınıflandırmanın son aşaması, bilançodaki kalemleri, kâr/zarar tablosunu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akım tablosundaki veya dipnotlardaki değişiklik bildirimlerini teşkil eden özetlenmiş ve sınıflandırılmış verilerin sunulmasıdır. Bir kalemin tek başına önemli olmaması halinde, o kalem bu tablolardaki veya dipnotlardaki diğer kalemlerle birleştirilir. Bu tablolarda ayrıca yansıtılacak derecede önemli olmayan kalemler, dipnotlarda ayrıca belirtilecek kadar önemli olabilir. Netleme Aktifler-pasifler ve gelir-giderler, ulusal muhasebe mevzuatı netleştirmeyi zorunlu veya mümkün kılmadığı sürece netleştirilmeyecektir. Aktif-pasiflerin ve gelir-giderlerin ayrı ayrı raporlanması önemlidir. Kâr/zarar tablosunda veya bilançoda netleştirme, netleştirmenin işlemin veya diğer bir olayın özünü yansıttığı durumlar istisna olmak üzere, kullanıcıların işlemleri, diğer olay ve koşulları anlama ve işletmenin gelecekteki nakit akımlarını değerlendirme yeteneğini azaltır. Değerleme karşılıklarını içermeyen aktiflerin ölçülmesi - örneğin stoklara ilişkin karşılığı kalmayan karşılıklar ve şüpheli alacaklar karşılıkları - netleme sayılmaz. Karşılaştırmalı bilgiler Bir önceki döneme ait mali tablolarda yansıtılan bütün miktarlar için karşılaştırmalı bilgiler verilecektir. Karşılaştırmalı bilgiler, cari dönem mali tablolarının anlaşılması açısından açıklayıcı ve tanımlayıcı olan bilgilere dahil edilmelidir. 11

12 EK IV GĐRĐŞ YILLIK MALĐ RAPORLAMA : MALĐ TABLO ÖRNEKLERĐ VE AÇIKLAMALAR Bu örnek mali tablolar, yıllık mali bilgilerin verilmesine ilişkin F.01 kriteri kapsamındaki asgari yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli tipik açıklamaları içerir. Bazı durumlarda, bu Ek VII de yer alan açıklama ve/veya mali tablo örnekleri asgari yükümlülüklerde öngörülenden daha fazla açıklama içerir Mali tablo örnekleri ve açıklamalar sadece birer özettir, ulusal kabul görmüş muhasebe uygulamalarının koşullarını yerine getirmeye yönelik olarak kullanılan kapsamlı bildirim kontrol listesinin yerini alamaz. Daha karmaşık durumlarda yürürlükteki kanun ve muhasebe standartlarına atıfta bulunulması zorunlu olacaktır. Bir çok durumda, mali tablolarda kullanılan ifadeler örnek mahiyetindedir ve pratikte lisans adayının kendisine özgü koşulları yansıtacak şekilde değiştirilecektir. + Yıllık mali tablolar, ulusal muhasebe uygulamalarına uygun olarak hazırlanacaktır. Genel olarak talimat ve işbu Ek, bildirim ve mali raporlamayla ilgili rehber bilgiler sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. AÇIKLAMA / REHBER BĐLGĐLER Şirket unvanı Raporu düzenleyen şirketin unvanı ve hukuki statüsü açıkça belirtilmelidir. Mali bilgilerin, sadece lisans verenin şahsına veya bir şirketler grubuna veya diğer bir şirketler kombinasyonuna ait olup olmadığı açıkça belirtilmelidir. Konsolide mali tablolar, bir grubun tek bir iktisadi kuruluş gibi sunduğu mali tablolardır. + Bir grup, bir ana şirket ve onun bütün yavru şirketleridir. Đştirak, ortaklık gibi kurumsallaşmamış şirketler de dahil olmak üzere, başka bir şirket (ana şirket olarak bilinir) tarafından yönetilen bir şirkettir. Mali tablolarda bu türden bir grubun veya kombinasyonun yapısının ve komposizyonunun tanımlanması zorunludur. Sicil numarası Raporu veren şirketin sicil numarasının mali tablolarda göze çarpacak şekilde gösterilmesi gerekir. Resmi kapanış tarihi Kulüp yönetimi mali mevzuatın gerektirdiği şartları yerine getirmek koşuluyla yöneticiler isterlerse resmi kapanış tarihini değiştirebilirler. Bunun sonucunda oluşan mali tablolar, yıllık ve ara dönemi kapsayacak şekilde sunulur. Resmi kapanış tarihinde yapılan değişiklikler bilançoda açıkça belirtilmelidir. Hesap döneminde yapılan değişiklikler hem kâr/zarar tablosunda ve hem de nakit akım tablosunda açıkça belirtilmedir. 12

13 YÖNETĐMĐN ĐNCELEMESĐ/YÖNETĐM KURULUNUN RAPORU - AÇIKLAMA/REHBER Yönetimin incelemesi / yönetim kurulunun raporu, mali tablolara iliştirilmelidir. Başlıca Faaliyet Alanı Şirketin başlıca faaliyetlerinin ayrıntılarının ve bu faaliyetlerde yıl içinde yapılan değişikliklerin belirtilmesi gerekir. Faaliyetlerin Đncelenmesi Şirketin faaliyetlerinde yıl içinde meydana gelen gelişmelerin ve yıl sonundaki pozisyonunun tarafsız olarak incelenmesidir. Mali tabloların ait olduğu hesap döneminin sonundan itibaren vuku bulan ve şirketi (ve iştiraklerini) etkileyen önemli olayların ayrıntıları belirtilmelidir. Yönetim Kurulu Üyeleri Yıl içinde herhangi bir zamanda şirketin yönetiminde bulunanların adlarını belirtiniz. Bu kişilerin atanma veya emekli olma/istifa tarihlerinin belirtilmesi gerekir. Hesap döneminin sonu itibariyle üyelerde yapılan değişikliklerin ve genel kurulda üyelerin (yapılmışsa) görev değişikliklerinin belirtilmesi de yararlı olur. Yönetim Kurulu Üyelerinin Menfaatleri Yönetim kurulu üyelerinin menfaatlerinin belirtilmesi gerekir. Bu bilgi, yönetim kurulu üyelerinin, eşlerinin ve 18 yaşından küçük çocuklarınıda kapsar. Lisans adayının finansmanının yönetim kurulu üyelerinin verdiği ödünç paralara dayanması durumunda, buna ilişkin ayrıntıların belirtilmesi iyi bir uygulamadır. Yönetim Kurulu Raporunun Onaylanması ve Đmzalanması Yönetim kurulu raporu, yönetim kurulu tarafından onaylanacak ve bir yönetim kurulu üyesi veya onun adına imza yetkisini haiz şirket sekreteri tarafından imzalanacaktır. Đmza yetkilisinin adı belirtilecektir. Şirketin Merkezi ve Faaliyet Adresi Şirketin merkezi ve faaliyet adresi belirtilmelidir. Yönetimin Đncelemesi/Yönetim Kurulunun Raporu Yönetim kurulu, şirketin [tarih] 20XX dönemine ait faliyet raporunu mali tablolar ve denetçi raporuyla birlikte sunar. Başlıca Faaliyet Alanı Şirketin başlıca faaliyet alanı, ilgili ve yan faaliyetleriyle birlikte profesyonel bir futbol kulübünü işletmektir. 13

14 Faaliyetlerin Đncelenmesi Aşağıdaki hususlara ilişkin mütalaalarla birlikte şirketin faaliyetlerinin incelenmesi: Futbol kulübü faaliyetinin gelişimi ve performansı; Yıl sonu pozisyonu; Başlıca eğilimler ve etkenler (geçmiş ve geleceğe yönelik gelişmeler, performans ve pozisyonla ilgili olarak); Başlıca ticari gelişmeler ve planlar (örneğin, stadyum projeleri, yeni yatırımlar, önemli sözleşmeler, önemli futbolcu transferleri, v.s.). Yönetim Kurulu Üyeleri Yıl boyunca görev yapan yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir: [Yönetim kurulu üyelerinin adlarını yazınız] Yönetim Kurulu Üyelerinin Menfaatleri [yıl sonu itibariyle] görev yapmış olan yönetim kurulu üyelerinin şirketin hisselerinde ve borç senetlerinde aşağıdaki menfaatlere sahiptir: [yönetim kurulu üyelerinin adlarını ve sahip oldukları hisse/borç senetlerini belirtiniz] [yönetim kurulu üyelerinin adlarını, sahip oldukları pay adedini ve apeli yapılmış sermaye hissesi içindeki paylarını belirtiniz] [Şirketin kayıtlı adresini yazınız] [tarih] Yönetim Kurulu adına [imza] [Müdür/Sekreter] [imza yetkilisinin adı] BAĞIMSIZ DENETÇĐ RAPORU - AÇIKLAMA/REHBER BĐLGĐLER Denetçinin mali tablolara ilişkin raporunda bulunması gerekenler: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Unvan; Alıcı; Denetlenen mali tabloları ve yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin sorumluluklarını tanımlayan bir giriş paragrafı; Đlgili ulusal standartlara veya uygulamalara yapılan bir atıfla birlikte denetimin niteliğini tanımlayan bir paragraf; Mali tabloların hazırlanmasında kullanılan finansal raporlama çerçevesine atıfta bulunan ve mali tabloların o finansal raporlama çerçevesine uygun olarak gerçek ve tarafsız bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığına dair bir mütalaa paragrafı; Raporun tarihi; Denetçinin adresi; ve Denetçinin imzası. Denetçi raporlarına ilişkin daha fazla bilgi için Ek VI daki açıklamalara bakınız. 14

15 EK-IV BĐLANÇO ASGARĐ MALĐ BĐLGĐLER Dönen varlıklar i) Kasa ve nakdi değerler ii) Oyuncu transferlerinden alacaklar iii) Grup şirketlerinden ve ilişkili taraflardan alacaklar iv) Diğer alacaklar v) Stoklar Duran varlıklar vi) Maddi duran varlıklar (1) vii) Maddi olmayan varlıklar - oyuncular (1) viii) Diğer maddi olmayan varlıklar (1) ix) Yatırımlar (2) Kısa vadeli yükümlülükler x) Banka kredileri xi) Oyuncu transferlerine ilişkin borçlar xii) Grup şirketlerine ve ilişkili taraflara olan borçlar (3) xiii) Diğer borçlar xiv) Vergi yükümlülükleri xv) Kısa vadeli karşılıklar (4) Uzun vadeli yükümlülükler xvi) Banka kredileri ve diğer krediler xvii) Diğer uzun vadeli borçlar xviii) Vergi yükümlülükleri xix Uzun vadeli karşılıklar (4) Net varlıklar/borçlar xx) Net varlıklar/borçlar (5) Özsermaye xxi) Đhraç edilen hisse senetleri xxii) Çıkarılmış sermaye ve yedekler (6) Yönetim, (i) den (xxii) ye kadar olan kalemlerin bilançoda en iyi şekilde sunulduğunu ve aşağıda tanımlanan ilave bilgilerin de açıklamalarda yer aldığını düşünebilir. Belli bazı bilanço kalemlerine ilişkin asgari bilgilendirme yükümlülüklerine aşağıdakiler de dahildir: (1) (2) Her bir maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlıkla ilgili olarak, defter değerinin dönem başında ve sonunda tutarlı olması, eklemeler, eksiltmeler, yeniden değerlemeler, değer düşüklüğü, amortisman ve diğer değişiklikler. Yatırımlara, iştiraklere ve müşterek yönetilen şirket ve ortaklıklara yapılan yatırımlar da dahil edilecektir. Đştiraklere ve müşterek yönetilen şirket ve ortaklıklara yapılan yatırımlarla ilgili olarak en azından aşağıdaki bilgiler de her bir yatırım için verilmelidir: 15

16 i) Đştirakin unvanı ii) Kurulduğu veya ikamet ettiği ülke iii) Şirketin faaliyet konusu iv) Ortaklık yapısı v) Sahip olunan oy hakkı miktarı vi) Yatırımların nasıl muhasebeleştirildiği. (3) (4) (5) (6) Grup şirketlerinden ve diğer ilişkili taraflardan alacak miktarlarının ayrı ayrı açıklanması için toplam alacak bakiyesinin alt sınıflara bölünmesi ve grup şirketlerine ve diğer ilişkili taraflara olan borç miktarlarının ayrı ayrı açıklanması için toplam alacak bakiyesinin alt sınıflara bölünmesi. Her bir karşılık kategorisi için, dönem başı ve sonu defter değerini, dönem içinde kullanılan miktarı ve kredi olarak verilen miktarları belirtin. Toplam varlıklardan toplam borçların düşülmesi ile bulunan net varlıklar/borçlar rakamı, lisans adayının paragrafta tanımlanan IND.03 nolu göstergeye aykırı davranıp davranmadığını tespit etmek için kullanılır. Çıkarılan sermayenin ve yedeklerin toplam bakiyesinin, sermayeyi, hisse senedi ihraç primini, diğer yedekleri ve dağıtılmayan kârları yansıtmak amacıyla alt kategorilere ayrılması gerekir. BĐLANÇO - AÇIKLAMA/REHBER BĐLGĐLER Giriş Lisans adayları, yıllık mali tablolarını ulusal mevzuatın öngördüğü muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlayıp sunmalıdır. Kulüp lisanslama koşulları uyarınca, denetimden geçen mali tablolar Madde de belirtilen bütün kalemleri içermelidir. Ulusal muhasebe uygulamalarının dışında, mali kriterler uyarınca lisans adayları bilançolarında asgari seviyede geçmiş dönem mali bilgilere yer vermek zorundadırlar. Karşı sayfadaki bilanço, asgari bilgilerin nasıl sunulması gerektiğine dair bir örnektir. Ancak, ulusal muhasebe uygulamaları kapsamındaki hükümler, bazı açılardan işbu Ek teki örnek sunumlardan farklı bir şekilde sunum yapılmasını zorunlu kılabilir, ki o da, asgari bilgileri içerdiği sürece kabul edilebilir. Karşı sayfadaki not rakamları, takip eden sayfalardaki mali tablolara ilişkin ilgili dipnotlara gönderme yapıyor. Onay ve Đmza Şirketin mali tabloları, yönetim kurulu tarafından onaylanmalıdır. Şirketin bilançosu, bir veya daha fazla yönetici tarafından yönetim kurulu adına imzalanacak ve imza sahibinin adı belirtilecektir. Her ne kadar sadece bir imza gerekiyorsa da, şirket bilançosunun iki yönetici tarafından, genellikle de yönetim kurulu başkanı veya genel müdürü ve finans müdürü tarafından imzalanması iyi bir uygulamadır. 16

17 Aktiflerin ve Pasiflerin Sınıflandırılması (a) bilanço tarihini takiben 12 ay içinde ve (b) bilanço tarihinden 12 ay sonra tahsili veya ödenmesi beklenen miktarları birleştiren her bir aktif ve pasif kalemi için, 12 aydan uzun bir sürede tahsil edilmesi veya ödenmesi beklenen miktar ayrıca açıklanacaktır. Aşağıdaki kriterlerden herhangi birine denk düşen borçlar kısa vadeli sayılacaktır: (a) (b) (c) (d) Şirketin normal faaliyet dönemi içinde ödenmesi bekleniyor; Esas olarak takas amacıyla elde tutuluyor; Vadesi bilanço tarihini takiben on iki ay içinde doluyor; veya Şirket, borcun vadesini bilanço tarihinden sonra en azından on iki aylık bir süre ile ertelemek konusunda koşulsuz bir hak sahibi değil. Diğer türden bütün borçlar uzun vadeli sayılır. AKTĐFLER Kasa ve nakdi değerler Kasa, eldeki nakit ve vadesiz mevduat hesaplarını kapsar. Nakdi değerler, önceden bilinen nakit miktarlarına tedavül edilebilen ve değerinde önemsiz değişim risklerine sahip olan kısa vadeli ve yüksek likit yatırımları kapsar. Oyuncu transferlerinden kaynaklanan alacaklar Bir oyuncunun lisansının başka bir kulübe transferi ile ilgili olarak üçüncü taraflardan alacaklar. Grup şirketlerinden ve ilişkili taraflardan alacaklar [5] numaralı Grup şirketlerinden ve diğer ilişkili taraflardan alacaklar kalemine ve [13] numaralı Đlişkili taraflarla yapılan işlemler kalemine bakınız. Stoklar Stoklar, takım formaları ve kulübün ticari ürünleri gibi satılmak amacıyla elde bulundurulan ürünlerdir. Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar, tesis ve ekipmanları kapsar. Tesis ve ekipmanlar : Mal ve hizmet üretimi ve tedarikinde kullanılmak, başkalarına kiralanmak veya idari amaçlarla (örneğin kulübün stadyumu, antrenman sahası ve ofisler) elde bulundurulan; ve Bir hesap döneminden uzun bir süre kullanılması beklenen maddi duran varlıklardır. Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, fiziki varlığı olmayan ancak tanımlanabilir bir ayni değeri bulunan varlıklardır. Maddi olmayan duran varlıklara, oyuncuların lisanslarının alınmasına ilişkin direkt giderler dahildir. Bu toplam değer, ayrıca açıklanmalıdır (talimatın paragrafına bkz.). Bu açıklama, yıllık mali tablolara iliştirilmesi zorunlu olmayan bir oyuncu tanımlama tablosuyla desteklenir - Ek V e bakınız. 17

18 Yatırımlar Yatırımlar, lisans adayının yavru şirketlere, müştereken yönetilen şirketlere ve ortaklıklara yaptığı yatırımları kapsar. Yavru şirket, hükmi şahsiyeti olmayan ortaklıklar da dahil olmak üzere, (ana şirket olarak bilinen) başka bir şirket tarafından yönetilen bir kuruluştur. Bağlı ortaklık, hükmi şahsiyeti olmayan şirketler de dahil olmak üzere, yatırımcının üzerinde önemli ölçüde etki sahibi olduğu bir kuruluş olup, ne bir yavru şirket veya ne de bir ortak girişimde bir pay anlamındadır. Önemli ölçüde etki, yatırım yapılan tarafın mali ve işletme kararlarına katılma yetkisidir, ancak bu politikalar üzerinde denetim veya müşterek denetim yetkisi değildir. Müşterek yönetim, bir ekonomik faaliyetin yönetiminin akdi olarak paylaşılmasıdır ve ancak o faaliyete ilişkin stratejik mali ve işletme kararlarının yönetimi paylaşan tarafların karşılıklı mutabakatını gerektirmesiyle mümkündür. BORÇLAR Krediler Kısa vadeli borçlar, bilanço tarihi itibariyle 12 ay içinde ödenmesi gereken ve cari borçlar hesabına dahil edilecek olan krediler veya kredilerin bir kısmı anlamındadır. Örneğin bankalardan, diğer ticari kreditörlerden veya yöneticilerden alınan krediler. Uzun vadeli borçlar, bilanço tarihi itibariyle 12 aydan daha uzun bir sürede ödenmesi gereken ve uzun vadeli borçlar hesabına dahil edilecek olan krediler veya kredilerin bir kısmı anlamındadır. Oyuncu transferlerinden kaynaklanan borçlar Bir oyuncunun lisansının başka bir kulüpten satın alınması ile ilgili olarak üçüncü taraflara ödenecek miktarlardır. Grup şirketlerine ve ilişkili taraflara borçlar [10] numaralı Grup şirketlerine ve diğer ilişkili taraflara borçlar kalemine ve [13] numaralı Đlişkili taraflarla yapılan işlemler kalemine bakınız. Ödenecek vergiler Vergi alacakları ve borçları, bilançoda dönen varlıklar ve ertelenenlerin dışındaki kısa vadeli borçlarla birlikte ayrıca gösterilecektir. Kısa vadeli vergi alacakları, bilançoda ayrıca açıklanmamışsa diğer alacaklar toplamı içinde sınıflandırılacaktır. Kısa vadeli vergi borçları, kılavuzun paragrafı uyarınca ayrıca açıklanacaktır. Ertelenen vergi alacakları, uzun vadeli aktiflerle birlikte ayrı bir kalem olarak açıklanacaktır. Ertelenen vergi borçları, kılavuzun paragrafı uyarınca ayrıca açıklanacaktır. Vergilere, vergiye tâbi kârlara dayanan bütün vergiler ve raporu düzenleyen şirkete yapılan ödemeler üzerinden bir yavru şirketçe, bağlı ortaklıkça veya müşterek girişimce ödenecek stopajlar da dahildir. 18

19 Karşılıklar Karşılık, zamanı ve miktarı belirsiz olan bir yükümlülüktür. (bilanço tarihini takiben 12 ay içinde ödenmesi veya kullanılması beklenen) kısa vadeli karşılıklar ile (bilanço tarihini takiben 12 aydan daha uzun bir süre içinde ödenmesi veya kullanılması beklenen) uzun vadeli karşılıklar ayrı ayrı gösterilecektir. ÖZSERMAYE Şirket hisse senetleri Şirket hisse senetleri, şirket tarafından geri satın alınan hisselerdir. Çıkarılan sermaye ve yedekler Çıkarılan sermaye ve yedekler sermayeyi, hisse senedi ihraç primlerini, yeniden değerleme yedeklerini, dağıtılmamış kârları (yani birikmiş kâr veya zarar) ve diğer yedekleri kapsar. Net varlıklar/pasifler Net varlıklar/pasifler, dönen varlıklar ile uzun vadeli aktiflerin toplamından kısa vadeli ve uzun vadeli borçların düşülmesi ile bulunan toplamdır. Net varlıklar/pasifler rakamı, toplam özsermaye rakamı ile aynı olmalıdır. 19

20 EK-IV/1 TEK DÜZEN MUHASEBE SĐSTEMĐNE GÖRE KULÜPLERĐMĐZ TARAFINDAN UYGULANACAK OLAN VE UEFA ASGARĐ MALĐ BĐLGĐLERĐ DE KAPSAYAN BĐLANÇO ÖRNEĞĐ... SPOR KULÜBÜ 01/01/ /12/200.. DÖNEMĐ AYRINTILI BĐLANÇOSU ÖNCEKĐ DÖNEM (YTL) CARĐ DÖNEM (YTL.) AKTĐF (VARLIKLAR) 31/12/ /12/200.. I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) Diğer Hazır Değerler.... B. Menkul Kıymetler 1. Hisse Senetleri Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Kamu Kes.Tahvil, Senet ve Bonoları Diğer Menkul Kıymetler Menk.Kıy.Değ.Düş.Karş. (-).... C. Ticari Alacaklar 1. Alıcılar Alacak Senetleri Alacak Senetleri Reeskontu (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) Kredi Kartından Alacaklar.. D. Diğer Alacaklar 1. Yöneticilerden Alacaklar 2. Ortaklardan Alacaklar Đştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Teknik Direktörden Alacaklar Antrenörlerden Alacaklar Oyunculardan Alacaklar Personelden Alacaklar Oyuncu Transferlerinden Alacaklar

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (TL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (TL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 33.294.055,93 1- Kasa 1.158,95 2- Alınan Çekler

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 I- CARĐ VARLIKLAR VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 90.584.815 78.676.113 1- Kasa 14 5.843 2.089 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 73.517.874 64.422.059 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2010-30 EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU (UFRS)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2010-30 EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU (UFRS) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2010-30 EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU () VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 37.746.234,24 37.800.644,83

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 ARALIK ARALIK 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU (TL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 ARALIK ARALIK 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU (TL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2010-31 ARALIK 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 38.182.788,13

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

"13.10.2009" "02.11.2009"

13.10.2009 02.11.2009 LÜTFEN DĐPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı BĐLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı HÜR SĐGORTA A.Ş. Şirket Kodu 1060 Yıl (YYYY) 2009 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih Şirketlerce

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT ANONĐM ŞĐRKETĐ AYRINTILI SOLO BĐLANÇO

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT ANONĐM ŞĐRKETĐ AYRINTILI SOLO BĐLANÇO ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT ANONĐM ŞĐRKETĐ AYRINTILI SOLO BĐLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not Dönem Dönem A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.690.128,68 5.676.909,52 1- Kasa 14 7.164,02 2.189,92

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 377.696.718 286.947.210 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 349.257.089 260.688.056 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 309,044,079 266,916,929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 287,777,816 251,924,017 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 462.164.090 450.117.063 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 447.722.420 432.161.889 4- Verilen Çekler

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 329.164.600 307.043.536 1- Kasa 14 16.631 5.457 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 264.017.020 252.152.612 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 286.142.880 266.916.929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 267.800.986 251.924.017 4- Verilen

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı