DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR"

Transkript

1 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR FĠZ1101 FĠZĠK Ölçme ve birim sistemleri, statik, kinematik, dinamik. [1] Y.Güney, İ.Okur, Fizik-I (Mekanik), Değişim Yayınları, 2009, Sakarya. 2] Keller, F. J., Fizik 1, çev. Ed. Akyüz R.Ö. ve arkadaşları, Literatür Yayınevi, 2002, İstanbul [3] Serway, Fen ve Mühendislik İçin Fizik Palme Yayıncıcılık, Çev.Edit. Kemal Çolakoğlu, 2002, Ankara ĠMÜ1101 ĠNġAAT MÜHEN. GĠRĠġ İnşaat Mühendisliğinin tarihçesi, İnşaat Mühendisliği ile ilgili temel kavramlar, su yapıları, betonarme yapıları, çelik yapıları, ahşap yapılar, zemin mekniği ve temeller, ulaştırma sitemleri hakkında tanıtıcı genel bilgiler vermek. ĠnĢaat Mühendisliğine GiriĢ Bingöl Üniversitesi, Ders Notu ĠMÜ1109 TEKNĠK RESĠM Teknik resim terminolojisi, resim araç-gereçleri, perspektif resimler, temel ve yardımcı görünüģler, ölçülendirme, kesit alma, resim okuma, serbest elle çizim, bilgisayarla çizim komutlarının tanıtılması. 1. Bağcı M, Bağcı C, Teknik Resim, Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası, Ankara. 2. GediktaĢ M, ÖzdaĢ N. Teknik Resim, Birsen Yayınevi, Ġstanbul. 3. Karagöz Y, Uygulamalı Teknik Çizim, BarıĢ Yayınları, Fakülteler Kitabevi, Ġzmir. 4. Abdulla G, Abdullayev R, Teknik Resim Temel Bilgiler ve Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 5. Helsel J, Engineering Drawing and Design, McGraw-Hill International Editions, Singapore.. Lamit LG, Kitto KL, Engineering Graphics and Design, West Publishing company, Minneapolis. 7. Kalameja AJ, The Autocad Tutor For Engineering Graphics, Delmar Publishers Inc., Albany. 8. Erdoğan E. Geometrik Boyutlandırma ve Ölçü Toleranslarının Arıza ve Periyodik Bakıma Etkisi, Mühendis ve Makine, Cilt: 50, Sayı: 598, Jensen CH, Helsel JD. Engineering Drawing and Design. 10.Yarwood A. An Introduction To Technical Drawing. 11. MEGEP Teknik Resim Notları (http://www.megep.meb.gov.tr/indextr.html) KĠM1101 KĠMYA Madde ve Özellikleri, Atomun yapısı ve özellikleri, Periyodik tablo ve özellikleri, Kimyasal Reaksiyonlar ve hesaplamlar, Gazlar, Sıvılar, Sulu çözeltiler ve karıģımlar, Katılar, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Asitler ve bazlar Termodinamik, Elektrokimya. [1] Petrucci, H.R., Harwood, S.W.,Genel Kimya,Çev. Uyar.T., Palme Yayıncılık, 2002, Ankara. [2] Aydın, A.O., Sevinç, V., ġengil, Ġ.A., Temel Kimya, AĢiyan Yayınları, 2001, Adapazarı [3] Sarıkaya, Y., Erdik, Y.,Temel Üniveriste Kimyası, Gazi Kitap Evi,199. MAT1101 MATEMATĠK Önbilgiler, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları. Halilov, Hüseyin; Hasanoğlu Alemdar; Can, Mehmet;Yüksek Matematik; Literatür yayıncılık

2 TRD1101 TÜRK DĠLĠ Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanma yolları. Akerson, F. (2008). Türkçe Örneklerle Dile Genel Bir BakıĢ, Multilingual, 2. Bsk. Ġstanbul, 282 s. Aksan,D. (1990). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK, Ankara, AktaĢ, ġ.; Gündüz, O. (2011) Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 330 s. Atasoy, F.O. (2010). Türkçede Noktalama, Özel Kitaplar, Ġstanbul, 530 s. AteĢ, K. (2011). Türk Dili, Ġmge Kitabevi, 10. Bsk, Ġstanbul, 419 s. Caferoğlu, A. (1984). Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, Ġstanbul, 24 s. Demir, N.; Yılmaz, E. (2009). Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, 4. Bsk. Ankara, 29 s. Eker, S. (2009). ÇağdaĢ Türk Dili, 5. Bsk, Ġstanbul, 584 s. Ergin, M. (1972). Türk Dil Bilgisi, Ergüzel, M.; Gülsevin, G.; Boz, E.; Yaman, E. (2011). Üniversiteler Ġçin Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), SavaĢ Yayınevi, Ankara, 408 s. Özkan, M.; Sevinçli, V. (2008). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3F Yayınevi, Ġstanbul, 279 s. Özkan, Mustafa. Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, BMÜ112 BĠLGĠSAYAR PROGRAM Programlamanın temel özellikleri, değiģken, sabit, komut, yordam kavramları, döngü, giriģ-çıkıģ, karar, dosyalama baģlıklarındaki komutların öğretilmesi, sözkonusu komutlar ile örnek programların yazılması. [1] Visual Basic.0, Visual Basic.Net, Özgür Hocaoğlu, Pusula Yayıncılık ve ĠletiĢim Ltd., Ġstanbul, ISBN: [2] Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition Programming for the Absolute Beginner, byjerry Lee Ford, Jr., ISBN: FĠZ1102 FĠZĠK II Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın oluģumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Ampere Yasası, Ġndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu, Ġndüktans, Manyetik Alanda Enerji, LC Devresinde Salınımlar, Elektromanyetik dalgalar [1] Fizik-II(Elektrik ve Manyetizma), Yılmaz Güney, Ġbrahim Okur, DeğiĢim Yayınları, Sakarya, 2010.[2] Fen ve Mühendislik için Fizik II (Elektrik ve Manyetizma), R.A.Serway; Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, (5. baskıdan çeviri), Palme Yay., 2002 [3] Fizik II (Elektrik), F.J.Keller, W.E.Gettys, M.J.Skove, Çeviri Editörü: R.Ömür Akyüz, Literatür Yay., 200 [4] Temel Fizik II (Fishbane, Gasiorowicz ve Thornton, 2. baskıdan çeviri; Çeviri Editörü: Cengiz Yalçın; ArkadaĢ Yay., 2003 [5] Fizik Ġlkeleri 2 F.J. Bueche, D.A. Jerde, Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu;. baskıdan çeviri), Palme Yay., 2000 ĠMÜ1102 MEKANĠK Partiküllerin Kinematiği, Partikül Kinetiği ( Kuvvet ve ivme,ġģ ve Enerji, Vektörler, Düzlem ve Uzay kuvvetler,ġmpus ve Momentum, Kafes sistemler, Kablolar), TitreĢimler 1- R.C. Hibbeler, S.C. Fan, A. Soyuçok, Ö. Soyuçok, "Mühendislik mekaniği-statik",literatür yayınevi, Ġstanbul, F. Beer, E. R. Johnston,E. R. Eisenberg, Ö. Gündoğdu, H. R. Öz, O. Kopmaz, "Mühendisler Ġçin Vektör Mekaniği Statik", Ġzmir Güven Kitabevi, M. H. Omurtag,"Mühendisler için Mekanik Statik", Birsen Yayınevi, Ġstanbul, A. Y. Aköz, N. Eratlı, Statik Mukavemet, Beta basım yayım dağıtım A. ġ.,ġstanbul, A. Orbay,"Statik", Birsen Yayınevi, Ġstanbul, H. Engin, E. Ergüven, Mühendislik Mekaniğinde Çözümlü Statik Problemleri, Ġstanbul, T. Kocatürk, Statik Ders Notları, Yıldız Üniversitesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, Ġstanbul, 200

3 ĠMÜ1104 JEOLOJĠ Jeolojinin Tanımı, Alt Disiplinleri, Yerkabuğunun OluĢumu-Yapısı- BileĢimi, Mineraller, Magmatik, Tortul ve Metamorfik Kayaçlar, Kayaçların Yapısı, Topoğrafik Haritalar ve Kesit Çıkarımı, Jeolojik Haritalar ve Kesit Çıkarımı, Kitle Hareketleri, Depremler, TaĢocakları, Yeraltısuyu Jeolojisi, Tünel Jeolojisi ve Yeraltı Yapıları, Baraj ve Rezervuar Jeolojisi 1. Yüzer, E., Vardar, M., Erdoğan, M., EriĢ, Ġ., Eyüboğlu, R., Özgül, A., Mahmutoğlu, Y., Bayraktar, H. ve Yalçın, T. ĠnĢaat, ġehircilik, Çevre Jeolojisi, Yurt Madenciliği GeliĢtirme Vakfı, Mart 1991, Ġstanbul. 2. Ketin, Ġ. Genel Jeoloji, Cilt 1, Yerbilimlerine GiriĢ, Ġ.T.Ü. Matbaası, 1977, GümüĢsuyu, Ġstanbul. 3. Güleç, K. Mühendislikte Jeoloji, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 1980,Ġstanbul. 4. Tarhan, F. Mühendislik Jeolojisi Prensipleri, K.T.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1989, Trabzon. 5. Erguvanlı, K. Mühendislik Jeolojisi, Seç Yayın Dağıtım, 1994, Ġstanbul. MAT1102 MATEMATĠK II Belirsiz integral, integral alma metotları, Belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, Belirli integralin uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım hesabı, yüzey alanı hesabı ) GenelleĢtirilmiĢ integraller ve özellikleri, Çok değiģkenli fonksiyonlar. [1] Balcı, Mustafa; Matematik Analiz II, Ank Üni. Fen Fak. Yayınları, No 142, Ankara. [2] Binali Musayev, Murat Alp, Nizami Mustafayev; Teori ve çözümlü Problemlerle Analiz I-II, Tek Ağaç Eylül Yay. 2003, Ankara. MMF001 MÜHENDĠSLĠK EKONOMOSĠ Ana hatları ile dersin içeriği: (a) Mühendislik probleminin belirlenmesi ve formülasyonu; (b) Problemin analize tabi tutulması; (c) Problem için alternatif çözümler araģtırılması; (d) Seçilecek alternatiflerin belirlenmesi; (e) Seçilen alternatifin ekonomiklik kararının alınması hususlarını içerir. 1. DeGarmo, E.P., Sullivan, W.G. & Canada, J.R. (1984), Engineering Economy 7th Edn., Collier Macmillan Publishers, London, UK. 2. White, J.A., Agee, M.H. & Case, K.E. (1989), Principles of Engineering Economic Analysis, 3rd Ed., John Wiley & Sons, New York, USA. 3. Grant, E.L., Ireson, W.G. & Leavenworth, R.S. (1990), Principles of Engineering Economy, 8th Ed., John Wiley, USA. 4. Newman, D.G., Escehenbach, T.G. & Lavelle, J.P. (2004), Engineering Economic Analysis, 9th Ed., Oxford University Pres, New York, USA. 5. Park, C.S. (2002), Contemporary Engineering Economics, 3rd Ed., Prentice Hall.. Park, C. S. (2004), Fundamentals of Engineering Economics, Pearson Education Inc., New Jersey, USA. AKBIYIKLI, R. (2009), MÜHENDĠSLĠK EKONOMĠSĠ TEMEL PRENSĠPLERĠ VE UYGULAMALARI, 41 sayfa, Birsen Yayınevi, Ġstanbul. (ÇÖZÜMLÜ MÜHENDĠSLĠK EKONOMĠSĠ PROBLEMLERĠ,Kitabı Eylül 2012 de Birsen Yayınevinde yayınlanacaktır). MMF002 ÇEVRE VE ENERJĠ Enerji kaynakları, fosil yakıtlar, yanma ürünleri, hava kirliliği, küresel ısınma, nükleer enerji, hidroelektrik enerji, güneģ enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, biyolojik yakıt, enerji tasarrufu, enerji politikaları 1. Introduction to energy and the environment, Liu, Paul Ih-Fei, Van Nostrand Reinhold, Energy, the environment and climate change, Hodgson P. E., Imperial College Press, Energy resources and environment, John Blunden, Alan Reddist, Hodder & Stoughton, Power generation and the environment, L. E. J. Roberts, Oxford University Press, The Environmental management of low-grade fuels, Earthscan Publications Ltd., 199. Renewable energy power for a sustainable future, Godfrey Boyle, Oxford University Press, Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları, Yusuf Yaman, Birsen Yayınevi, 2007

4 MMF003 Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠĢ kazasının tanımı, ĠĢ kazası çeģitleri, meslek hastalıkları, kazanın temel nedenleri, iģ güvenliği yöntemleri, iģ güvenliği organizasyonu nasıl yapılır, Kaza soruģturması, tarafların kusur oranlarının belirlenmesi yöntemi, teknik raporun hazırlanması. MMF004 MÜHENDĠSLĠK ETĠĞĠ Etiğe GiriĢ, Tarihsel GeliĢim Sürecinde Etik,Etik gerekçelendirme ve temellendirme, ĠĢ Hayatında Etik, Meslek Etiği, Mühendislik Mesleği Sorumlulukları, Meslek Örgütleri ve Mühendis Hakları, Mühendislik Etiği Ġlkeleri, ÇeĢitli Mühendislik Örgütleri Etik Kodları, Örnek olay incelemeleri Engineering Professionalism and Ethics,J.H.Schaub, K. Paclovic, Robert E.Krieger Publishing, 198 MMMF005 ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ Endüstri iliģkilerinin doğuģu ve geliģimi, iģçi-iģveren iliģkileri, ilgili taraflar, sendikalar, devlet müdahalesi, toplu pazarlık, müzakereler ve toplu sözleģmeler, hak ve çıkar uyuģmazlıkları, uyuģmazlık halinde çözüm yolları, yeni endüstri iliģkileri(insan kaynakları yönetimi ve kurum kültürü, istihdam iliģkisi ve güç kullanımı,ģikayet,disiplin ve öneri sistemleri,iģgücünün verimliliği,yönetime katılma,otomasyon,çevre ve sivil toplum kuruluģlarının etkileri. 1- EKĠN Nusret,"Endüstri ĠliĢkileri",Ġst.Üniv.Yayın No:2549,ĠSTANBUL, GÜVEN H.Sami.,"Endüstriyel ĠĢçi Kooperatifleri",TDAV Yay.,BURSA OĞUZMAN Kemal,"Hukuki Yönden ĠĢçi-ĠĢveren ĠliĢkileri", Ġ.Ü,ĠĢletme Fak.Ġ.Ġ.E.Yay.No:3,ĠSTANBUL UĞUR Adem,"ĠĢçi ĠĢveren ĠliĢkileri",SAÜ Yayın No:18, SAKARYA SALAMON Michael,"Industrial Relations",Pearson Education,4,Editon, ENGLAND, TÜRKDOĞAN Orhan,"19.yy Osmanlı Toplumunda ĠĢçi Sınıfının DoğuĢu",TDAV Dergisi,Sayfa 11,ĠSTANBUL, YILDIRIM Engin,"Endüstri ĠliĢkileri Teorileri",DeğiĢim Yayın,SAKARYA ZAĠM Sabahattin,"ÇalıĢma Ekonomisi",Filiz Kitapevi,10.Baskı,ĠSTANBUL MMF00 TEKNĠK ĠLETĠġĠM Bu dersin amacı; elektrik elektronik mühendisliği üçüncü sınıf öğrencilerine analog ve sayısal iletiģimde gerekli olan temel bilimsel ve teknolojik bilgileri sunarak, onlara iletiģim sistemlerini modelleme, matematiksel olarak çözümleme ve tasarlama yeteneği kazandırmaktır. Derste analog ve sayısal modülasyon, iģaret iletimi, gürültü analizi, enformasyon teorisi ve kodlama teknikleri incelenmekte ve güncel haberleģme sistemleri tanıtılmaktadır. Öğrenci öğrendiği teorik bilgileri MATLAB ortamında bilgisayar simülasyonuyla pekiģtirecektir. Analog iģaret iletme ve alma. Genlik modülasyonu, çift yan bant bastırılmıģ taģıyıcılı genlik modülasyon, tek yan bant genlik modülasyonu, karesel genlik modülasyonu, artık yan bant modülasyonu modülasyonu. Frekans bölüģen çoğullama. Frekans modülasyonu. Faz modülasyonu. Radyo ve televizyon yayını. Rastlantı süreçleri. Analog iletiģim sistemlerinde gürültünün etkisi. Darbe genlik modülasyonu, darbe geniģlik modülasyonu, darbe konum modülasyonu, darbe kod modülasyonu, türevsel darbe kod modülasyonu, delta modülasyonu. Zaman bölüģen çoğullama. Enformasyon teorisi ve kaynak kodlama. Sayısal modülasyon: var-yok anahtarlama, ikili faz kaydırmalı anahtarlama, türevsel faz kaydırmalı anahtarlama, frekans kaydırmalı anahtarlama, karesel faz kaydırmalı anahtarlama, M li faz kaydırmalı anahtarlama, dikgen karesel faz kaydırmalı anahtarlama, Gauss minimum kaydırmalı anahtarlama, dikgen frekans bölüģen çoğullama. Kanal kapasitesi ve kaynak kodlama. Kanal kodlama. Telsiz haberleģmeye giriģ. YayılmıĢ tayf haberleģme sistemleri. Sayısal hücresel haberleģme sistemleri. HaberleĢme alanındaki son geliģmeler.

5 MMF007 Ġġ HUKUKU Hukuk; hukuk düzeni; çalıģma hakkı; çalıģma örgütü; iģ sözleģmesi ve bu sözleģmeden doğan borçlar; sözleģmenin hukuk sona ermesi; çalıģma ve dinlenme süreleri; izin ve tatil günleri; iģ sağlığı ve güvenliği. Prof.Dr.M.ġAKAR, ĠĢ Hukuku Dersleri; Prof.Dr. N.ÇELĠK, ĠĢ Hukuku; Prof.Dr. E. AKYĠĞĠT, ĠĢ Hukuku. MMF008 MESLEK HASTALIKLARI Meslek hastalıklarının sebepleri, ÇalıĢma koģullarına bağlı hastalıklar, Korunma yolları. MMF009 ĠNSAN KAYNAKLARI YÖN Örgütlerde insan kaynakları yönetiminin öneminin ve gerekliliğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. MMF010 ĠġLETME YÖNETĠMĠ Günümüzde gerek üniversitelerde, gerekse Endüstride Proje tasarlamak, üretmek ve gerçekleģtirmek önemini oldukça arttırmıģtır. Mühendislik eğitimi alan öğrencileri ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan giriģimciliğe açık hale getirmek proje hazırlama ve yönetme yönüyle eksikliklerinin gidermek ve bilgilendirmek, Proje Yönetimi konusunda profesyonelliğin gerekliliği anlatılarak, bu alanda kariyer geliģimini özendirmek oldukça büyük yararlar sağlayacaktır. Ayrıca giriģimcilik ruhunun oluģturulması ve iģ kurma sürecindeki zorlukların kolayca aģılmasına yardımcı olacaktır..ġģletme Ekonomisi, Aydın Aydıncıoğlu, ĠTÜ matbaası, Ġstanbul, 1988 Management Science, Barry Render, Printice Hall, 2003 ĠĢletme yönetimine giriģ, Doğan Ayhan YaĢar, siyasal yayınevi, 200. MMF011 PROJE DÖNGÜ YÖNETĠMĠ Proje, proje yönetimi, proje gereksinimi, proje paydaģları, proje planının hazırlanması, fizibilite ve piyasa araģtırması, proje bütçesi oluģturma ve iģ kurma, insan kaynakları yönetimi, proje baģarı kriterlerinin belirlenmesi, proje destekleri, giriģimcilikte niyet ve amaç, giriģimciliğin ülkemiz için gerekliliği, iģ fikirlerinin belirlenmesi, giriģimcilik için fırsatların okunabilmesi, iģ planının yapılabilmesi, sektörel özelliklerin tanıtılması, kiģinin mal veya hizmet üretimlerinden uygun olanına yönlendirilebilmesi, pazarlama stratejisi, yenilik yapma fikrinin oluģturulması, giriģimcilikte riskler, iģletmeyi geliģtirmek, uygulamalı yenilik içeren proje önerisi hazırlamak, hazırlanan projeyi sunmak, finansal kaynak temini için teknogiriģim proje desteğine yönelik uygulamalı çalıģmalar yapmak. 1 Proje Yönetimi Kavramları Metedolojisi ve Uygulamaları, Görkem Tekir, Çağlayan Kitabevi, Adım Adım MS Project 2003, ArkadaĢ Yayıncılık, 2004.

6 MMF012 FĠKRĠ VE SINAĠ MÜLKĠYET AraĢtırma, yayın ilkeleri yanında özellikle geliģen teknolojiye yönelik hayvan ve insan hakları, çevre bilincinin biyomühendislik konularının uygulanmasındaki yeri ve önemli etik kavramlar, yasal ve sosyal yaptırımlar. Fikri haklar: Ulusal Düzenlemeler, Türkiye nin Taraf Olduğu Temel Uluslararası Düzenlemeler, Sinai haklar: Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım. ATATÜRK ĠLKELERĠ VE AĠT ĠNKLAP TARĠHĠ Modern Türkiye nin doğuģ ve geliģim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler 1. Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, Ġstanbul, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, Mehmet Alpargu-Ġsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Ankara, "Atatürk" maddesi, Ġslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, Atatürk Ġnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay BaĢkanlığı, Ankara, Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ġzmir, Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri 9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi ĠMÜ2201 MALZEME BĠLGĠSĠ Atomlar arasındaki bağlar, maddenin iç yapısı, iç yapının malzeme sınıflarındaki etkisi, malzemenin fiziksel ve mekanik özellikleri,ısıl genleģme, malzemelerde su ve ısı geçirimi, yorulma, sünme,gevģeme,oksidasyon ve korozyon gibi dıģ etkilere dayanım, Malzeme Bilimi, Prof. Dr. KaĢif ONARAN, Bilim Teknik Yayınevi, ĠMÜ2203 MUKAVEMET Temel kavramlar, Kesit tesirleri diyagramları, Gerilme Analizi, Normal Kuvvet Hali, ġekil değiģtirme, Atalet Momenti, Basit Eğilme Hali, Eğik Eğilme Hali, Burulma [1] E. Russell Johnston, Ferdinand Pierre Beer, Cisimlerin Mukavemeti, Beta Yayınevi, Ġstanbul [2] Hasan Engin, Mehmet Bakioğlu, Necla Kadıoğlu, Mukavemet Problemleri Cilt: 1-2, Birsen Yayınevi, Ġstanbul [3] Mehmet H. Omurtag, Mukavemet Cilt 1-2, Birsen Yayınevi, Ġstanbul [4] Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials, Prentice Hall, 1997 ĠMÜ2205 KARAYOLU Karayolu elemanları.güzergah araģtırması.kurbalarda taģıtların stabilitesi. DüĢey kurbalar. Kapasite ve Hizmet düzeyi. Altyapı, Drenaj. Hacimler diyagramı, Esnek üst yapılar 1. Sümer, B.M., Ünsal, Ġ., ve Bayazıt, M., Hidrolik, Birsen Yayınevi 2. Yüksel, Y., AkıĢkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Arıkan Yayınevi 3. John M. Cimbala, Yunus A. Cengel. Fluid Mechanics 4. Ilgaz, C., Karahan M.E., Bulut, A., AkıĢkanlar mekaniği ve Hidrolik Problemleri, Çağlayan Kitap Evi Karayolu Mühendisliği, Yayla, N., Birsen Yayınevi, Ġstanbul, 2002.

7 MAT2201 DĠFERANSĠYEL DENKLEM Temel kavramlar ve diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, Birinci mertebe denklemler ve mühendislik uygulamaları, Ġkinci ve daha yüksek mertebeli diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları, DeğiĢken katsayılı denklemler, Lineer denklem sistemleri: Skaler ve matris yöntemler, Laplace dönüģümü, Mühendislik uygulamaları, Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümüne giriģ 1. Türker, E. S. ve BaĢarır, M., 2003, Çözümlü Problemlerle Diferansiyel Denklemler, DeğiĢim Kitabevi, Sakarya. 2. Bronson, R.,1993, (Türkçesi: Hilmi Hacısalihoğlu), Diferansiyel Denklemler, Schaum s Outlines, Nobel Kitabevi, Ankara. 3. Edwards, C. H.ve Penney, D. E., (Türkçesi: Ömer Akın) 2008, Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri, Palme Yayıncılık. Çengel, Y. A. ve Palm, W. J. (Türkçesi: Tahsin Engin), 2012, Mühendisler ve Fen Bilimciler Ġçin Diferansiyel Denklemler, Güven Kitabevi, Ġzmir. Ydi2201 ĠNGĠLĠZCE Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki Ġngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları Ġngilizce ye temel oluģturacak seviyede Ġngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri [1] Passport To English [2] Essential Grammar in Use [3] Oxford University Press Dictionary ĠST222 OLASILIK VE ĠSTATĠSTĠK 4 GiriĢ, Verilerin Toplanması, Verilerin ĠĢlenmesi, Seriler, Grafikler, Ortalamalar I, Ortalamalar II, DeğiĢkenlik ve Bölünme ġekli, Endeksler, Olasılık ve Bölünmeler I, Olasılık ve Bölünmeler II, Binom, Hipergeometrik ve Poisson Bölünmeleri, Normal Bölünme 1. A data-based approach to statistics (Iman, R. L., 1994) 2. Ġstatistik Analiz Metodları (Prof. Dr. Bilge Aloba Köksal, Çağlayan Kitabevi,. baskı,2003) 3. Esin, A. ve Çelebioğlu, S. Ġstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, 2005, Ġstanbul 4. Tekin, V. N. Ġstatistiğe GiriĢ, Seçkin Yayıncılık, 200, Ġstanbul. 5. Spence, J.T., Cotton, J. W., Underwood, B. J. ve Duncan, C. P. Elementary Statistics, 1990, Prentice-Hall, New Jersey, USA.. Uygulamalı Ġstatistik 1,2, Prof. Dr. Özer Serper, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2004 ĠMÜ2202 AKIġKANLAR MEKANĠĞĠ 5 Temel kavramlar, sıvıların özellikleri, durgun haldeki akıģkanlar, hareket halindeki akıģkanlar, boyut analizi kavramı. 1. Sümer, B.M., Ünsal, Ġ., ve Bayazıt, M., Hidrolik, Birsen Yayınevi 2. Yüksel, Y., AkıĢkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Arıkan Yayınevi 3. John M. Cimbala, Yunus A. Cengel. Fluid Mechanics 4. Ilgaz, C., Karahan M.E., Bulut, A., AkıĢkanlar mekaniği ve Hidrolik Problemleri, Çağlayan Kitap Evi

8 ĠMÜ2204 SAYISAL ANALĠZ Mühendislik problemleri için modelleme teknikleri, Programlama ve yazılım algoritmasına giriģ, Denklem köklerinin bulunmasında açık yöntemler, Doğrusal denklem takımlarının çözümleri ve matris cebri, Eğri uydurma, En küçük kareler regresyonu, Ġnterpolasyon, Sayısal integral çözüm teknikleri, Sınır değer ve baģlangıç değer problemlerinin çözüm teknikleri ve mühendislik uygulamaları. Heperkan, H., Kesgin, U., Mühendisler için Sayısal Yöntemler, Literatür, 2003 S. Nakamura, Applied Numerical Methods with Software, 1991 C. Bajpai, L. R. Mustoe, D. Walker, Advanced Engineering Mathematics, Second Edition, John Wiley and Sons, W. Al-Khafaji, J.R. Tooley, Numerical Methods in Engineering Practice, 198. C. R. Wylie, L. C. Barrett, Advanced Engineering Mathematics, Fifth Edition, Mc Graw-Hill Book Company, T. Young, Numerical Methods for Civil and Mechanical Engineers, Lecture Notes, Ohio University, ĠMÜ220 YAPI MALZEMESĠ Temel kavramlar, Yapı malzemesi olarak beton, portland çimentoları ve diğer çimento türleri, agregalar, su, beton katkı maddeleri, hazır beton, karıģım hesabı, taze betonun özelikleri, üretimi, taģınması, yerleģtirilmesi, sıkıģtırılması, düzeltilmesi betonun kür ü, betonun mekanik ve fiziksel özelikleri, dayanıklılığı, çelik donatı, polimerler, seramik malzemeler ve diğer yapı malzemeleri. 1) Beton, Prof. Dr. Turhan Y. Erdoğan, ODTU GeliĢtirme Vakfı Yayıncılık, ) Yapı Malzemeleri, Prof. Dr. Süheyl Akman, Ġ.T.Ü. ĠnĢ. Fak. Yayını, )Yapı Malzemesi II, Prof. Dr. Bülent Baradan, Dokuz Eylül Üniv. Yayınları, )Beton, Türkiye Hazır Beton Birliği, Aralık 1999, Ġstanbul. Baradan B., Yazıcı H., Aydın S. Beton, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, ĠMÜ2208 YAPI STATĠĞĠ Yapı sistemlerinin tanımlanması, Ġç kuvvetlerin ve deplasmanların hesabı [1] HIBBELER, R. C., "Structural Analysis", Prentice Hall, 7th Edition in SI units, (Text book - ) [2] Girgin, K., Aksoylu, M. G., Durgun, Y., Darılmaz, K. Yapı Statigi (Ġzostatik Sistemler) Çözümlü Problemler. Birsen Yayınevi [3] Aslam KASSIMALI, "Structural Analysis", SI Ed. January, [4] Girgin, K., Aksoylu, M. G., Darılmaz, K. Yapı Statigi (Hiperstatik Sistemler) Çözümlü Problemler. Birsen Yayınevi [5] C. S. REDDY, " Basic Structural Analysis", Tata McGraw-Hill. 2nd Edition, 2009 [] Çakiroglu, A. ve Çetmeli, E., "Yapi Statigi", Cilt I, Beta, 2001, Istanbul. ĠMÜ2210 ÖLÇME BĠLGĠSĠ Tarifler, hatalar, Uzunluk ve açı ölçmeleri, temel ödevler, poligonasyon, alan ölçmeleri, nivelman, takeometri, tesviye eğrilerinin çizim ve özellikleri, araziye uygulama. 1. BAŞ, H.G., Topoğrafya -Ölçme Bilgisi, Değişim yayınevi, ÖZGEN,M.G., Topoğrafya, İTÜ Matbaası, SONGU, C., ÖLÇME BİLGİSİ I, II., Ankara, AYTAÇ M., Ölçme Yöntemi, İTÜ Matbaası, 197 Topoğrafya; Ġnternete verilen ders notları ĠMÜ3301 ÇELĠK YAPILAR Çelik yapı elemanlarının davranıģı, tasarım kodlarının eleman boyutlandırılması yönündeki yaklaģımları, çekme, basınç ve eğilme etkisindeki elemanların tasarımları, bulon ve kaynak birleģimlerinin tasarımı Eurocode 1993

9 ĠMÜ3303 HĠDROLĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ Temel kavramlar, boru hidroliği, hazne-boru sistemlerin çözümü, açık kanal hidroliği, üniform olmayan açık kanal akımları, tedrice değiģken akımlar, ani değiģen akımlar. Sümer, B.M., Ünsal, Ġ., ve Bayazıt, M., Hidrolik, Birsen Yayınevi Yüksel, Y., AkıĢkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Arıkan Yayınevi John M. Cimbala, Yunus A. Cengel. Fluid Mechanics Ilgaz, C., Karahan M.E., Bulut, A., AkıĢkanlar mekaniği ve Hidrolik Problemleri, Çağlayan Kitap Evi Ders Notu ĠMÜ3305 ZEMĠN MEKANĠĞĠ Zeminlerin OluĢumu, Zeminlerin Fiziksel Özellikleri ve Sınıflandırma, Zeminde Gerilmeler, Zeminlerin Konsolidasyonu, Zeminlerin Kayma Direnci, SıkıĢtırma Teorileri, Toprak Basınçları 1.Akın Önalp, Geoteknik Bilgisi-I, Çözümlü Problemlerle Zeminler ve Mekaniği, GeniĢletilmiĢ 3.Baskı, Birsen Yayınevi, Ġstanbul 2.Kutay Özaydın, Zemin Mekaniği, Birsen Yayınevi 3.Vahit Kumbasar, Fazıl Kip, Zemin Mekaniği Problemleri, Çağlayan Kitabevi, Ġstanbul. 4.Braja M. Das, Principles of Geotechnical Engineering, 3rd ed., PWS Publishing Company, Boston Zemin Mekaniği Ders Notları ĠMÜ3399 STAJ I Öğretim hayatında aldıkları teorik bilgilerin uygulamasını Ģantiye, büro ve laboratuvarlarda görür. Staj Komisyonu tarafından hazırlanan ĠnĢaat Mühendisliğinde staj esasları Üniversite staj esasları ĠMÜ3311 HĠDROLOJĠ GiriĢ, Hidrolojik Çevrimi açıklayabilme, YağıĢ, BuharlaĢma, Sızma Yeraltı Suyunu açıklayabilme, Yüzeysel AkıĢ. Hidrolojik Ölçümler ve Verilerin Analizini inceleyebilme, Hidrograf Analizi, Teorisini inceleyebilme, Birim Hidrograf Analizi, Sentetik Birim Hidrografı açıklayabilme. Hidrografın Akarsu Boyunca Ötelenmesini açıklayabilme, Hidrografın Haznede Ötelenmesini açıklayabilme, Hidrolojide Ġstatistik Yöntemleri açıklayabilme, Tekerrür Analizini yapabilme, Hidrolojik Modelleri açıklayabilme. 1-Mühendisler İçin İstatistik, Prof. Dr. Mehmetçik Beyazıt, Atıl Bulu, BirsenYe İst. 2-Hidrolojide İstatistik Yöntemler, Prof. Dr. Mehmetçik Beyazıt, 1978, İTÜ. Ders Notu ĠMÜ3313 MĠMARĠ YAPISAL TASARIM Yapı mekânlarını tasarlama normlarını çizim uygulamalarıyla öğretme Neufert, E. - Yapı Tasarımı Bilgileri; ġumnu ġ.-binalarda Tasarlama Ġlkeleri, Projelendirme Esasları ve Yapı Elemanları

10 ĠMÜ3315 ĠLERĠ BETON TEKNOLOJĠSĠ Taze ve sertleģmiģ betonun özellikleri, beton dayanımını etkileyen faktörler, zararlı ortamın etkileri, hızlandırılmıģ kür yöntemleri, kalite kontrol deneyleri ve beton hasarları. 1. Beton, Prof. Dr. Turhan Y. Erdoğan, ODTU GeliĢtirme Vakfı Yayıncılık, Yapı Malzemeleri, Prof. Dr. Süheyl Akman, Ġ.T.Ü. ĠnĢ. Fak. Yayını, Yapı Malzemesi II, Prof. Dr. Bülent Baradan, Dokuz Eylül Üniv. Yayınları, Betonarme Yapılarda Kalıcılık, Prof. Dr. B. Baradan, H. Yazıcı, H. Ün, Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak. Yay., No. 298, Konularla ilgili Ders Notları, ilgili TSler ve farklı makaleler. Yapı Malzemeleri ve Beton Deneyleri El Kitabı, Prof. Dr. Ġlker Bekir Topçu, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, EskiĢehir, Çözümlü Yapı Malzemesi Problemleri, Prof. Dr. Ġlker Bekir Topçu, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, EskiĢehir, 200. ĠLERĠ BETON TEKNOLOJĠSĠ DERS NOTLARI ĠMÜ3317 BETON KATKI MAL Katkı malzemelerinin tanımı ve kullanım nedenleri. Beton için katkı malzemesi kullanımında göz önüne alınması gereken hususlar. Katkı malzemelerinin sınıflandırılması ve çeģitleri. Hava sürükleyici katkı malzemeleri. Normal, süper ve hiper akıģkanlaģtırıcı katkı malzemeleri. Soğuk ve sıcak havada beton dökümü bu bağlamda priz geciktirici ve hızlandırıcı katkı malzemeleri, Korozyon önleyici katkı malzemeleri, Beton kürüne katkı sağlayan katkı malzemeleri,puzolanlar ve diğer ince öğütülmüģ mineral katkı malzemeler uçucu kül, granüle yüksek fırın cürufu, silis dumanı, pirinç ve buğday kabuğu külü, Volkanik esaslı doğal puzolanlar (tras), ısıl iģlem görmüģ doğal puzolanlar, diatomitler. Baradan B, Yazıcı H, Aydın S. Beton, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları,No:334, 2012, Ġzmir. Erdoğan, T.Y., Admixtures for Concrete, METU,2000 ĠMÜ3319 ÖZEL BETONLAR Özel betonların sınıflandırılması, bileģimdeki malzemeler, hafif ve ağır betonlar, görünür yüzeyli betonlar, çelik lif donatılı betonlar, çok yüksek dayanımlı betonlar, kendiliğinden yerleģe betonlar, reaktif pudra betonları, polimer reçineli betonlar, zemin betonları, yüksek performanslı lif donatılı kompozitler, su altı beton dökümü, yüzey kusurları ve sorunları 1. Endüstriyel Zemin Betonları, Komisyon, ĠMO Ġstanbul, Beton, Prof. Dr. Turhan Y. Erdoğan, ODTU GeliĢtirme Vakfı Yayıncılık, Yapı Malzemeleri, Prof. Dr. Süheyl Akman, Ġ.T.Ü. ĠnĢ. Fak. Yayını, Yapı Malzemesi II, Prof. Dr. Bülent Baradan, Dokuz Eylül Üniv. Yayınları, , 2., 3., 4., 5.,. ve 7. Ulusal Beton Kongresi Bildiri Kitapları.. Konularla ilgili Ders Notları, ilgili TSler ve makaleler 7. Çimento ve Beton Dünyası, Hazır Beton dergileri ve Sika Teknik Bülteni. Özel Betonlar Ders Notları RAYLI SĠSTEM TASARIMI ĠMÜ VE PROJELENDĠRME Programlama odaklı, orta seviyede bir oyun programlama teknikleri, DirectX kutuphanesini kullanarak oyun geliģtirme Direct3D, Direct3D API'sinin anlaģılması ve kullanılması Güncel grafik kartları ve 3B kütüphanelerindeki programlanabilir grafik pipeline ile çeģitli grafik teknikleri, ıģıklandırma ve parçacık efektleri, vektör ve pixel gölgeleme programcıkları. 1.Seçkin, Ġ., Toprak ĠĢleri ve Demiryolu, Çağlayan Kitapevi, Ġstanbul. 2.Evren, G., Demiryolu, Birsen Yayıevi, Ġstanbul 3.SütaĢ, Ġ., ÖztaĢ, G., 198. Karayolu ĠnĢaatında Uygulama ve Projelendirme, Matbaa Teknisyenleri Basım Evi, Ġstanbul. 4.Esveld, C., Modern Railway Track, Second Edition, MRT Productions, The Netherlands. 5.Iwnicki, S., 200. Handbook of Railway Vehicle Dynamics, Taylor & Francis Group, USA. Ders Notları

11 ĠMÜ3323 TOPRAK ĠġLERĠ Enkesitler, Hacimler, Zemin kütlesi, Toprak dağıtımı, Optimizasyon yöntemleri, ĠĢ makinaları ve TaĢıma maliyeti Ders Notları ĠMÜ3325 BĠNA BĠLGĠSĠ VE YAPIM TEKNĠKLERĠ Yapılar ve binalarla ilgili tanımlar, inģaat terminolojisi, yapı özellikleri, yapı tasarlama ilkeleri, yapı elemanlarının projelendirme esasları uygulama detayları. Bina Bilgisi Ders Notları, Dönem BaĢında Öğrenciye Verilecek ġumnu, ġ., Binalarda Tasarlama Ġlkeleri, Projelendirme Esasları ve Yapı Elemanları, Sakarya Üniversitesi, ĠMÜ3327 BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TEKNĠK RESĠM AutoCAD e GiriĢ, Temel ĠĢlemler (Kurma&Yükleme, Dosya Kaydetmek vs), 2B Çizim (koordinatlarla çizim vs.), Zoom, Katmanlar, Çizgiler ve Renkler, Taramalar, Çizimlere Yazı Eklemek, Çizimi Ölçülendirmek, DıĢ Referansları Yönetmek, Yararlı Araçlar (Rename, Purge, Inquiry, vs.), Çıktıların Alınması, Üç Boyutlu Çizimler, Bazı Ayarlar Öğretim Üyesinin Ders Notları ĠMÜ3302 BETONARME Betonarme kesitlerin boyutlarını ve donatılarını hesabetmek, gereken donatıları kesite yönetmeliğe uygun olarak yerleģtirmeği öğrenmektir (1) Betonarme TaĢıma Gücüne Göre Kesit Hesabı, Prof. Adil Altundal Sakarya Üniversitesi Yayınları 2010 (2) Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı Prof. Dr. Adem Doğangün, Birsen Yayınevi Ġstanbul 2007 (3) Betonarme Yapılar Prof. Dr. Zekai Celep, Prof. Dr. Nahit Kumbasar Sema Matbaacılık 1998 ĠMÜ3304 DEMĠRYOLU Demiryolu mühendisliğine giriģ, çekim, geometrik ve fiziksel standartlar, eğimler, kurbalar, geçiģ eğrileri, güzergah, üstyapı, üstyapının imalatı. 1.Seçkin, Ġ., Toprak ĠĢleri ve Demiryolu, Çağlayan Kitapevi, Ġstanbul. 2.Evren, G., Demiryolu, Birsen Yayıevi, Ġstanbul 3.Profillidis, V.A Railway Engineering, Avebury Technical Ashgate Publishing Limited, England. 4.Esveld, C., Modern Railway Track, Second Edition, MRT Productions, The Netherlands. 5. Iwnicki, S., 200. Handbook of Railway Vehicle Dynamics, Taylor & Francis Group, USA..CEN pren Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 1: Works on ballasted track - Plain line, European Committee Standardization, January CEN pren Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 2: Works on ballasted track - Switches and crossings, European Committee Standardization, January CEN pren Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 3: Works on ballasted track Acceptance of rail grinding, milling and planning work in track, European Committee Standardization, January 200. Ders Notları; Hakan Güler

12 ĠMÜ330 TEMELLER 5 Zemin incelemeleri, Arazi ve laboratuvar deneylerinin tasarıma yönelik kullanımı, Yüzeysel temellerin taģıma gücü, Kumda ve kilde oturan temeller için boyutlandırma esasları, Oturma hesapları ve oturma kriterleri,derin temellerin taģıma gücü ve boyutlandırılması, Temel çukuru, Zemin iyileģtirmesi 1. Braja M. Das, Principles of Geotechnical Engineering, 3rd ed., PWS Publishing Company, Boston. 2. TS 1901/1975. ĠnĢaat Mühendisliğinde Sondaj Yolları ile ÖrselenmiĢ ve ÖrselenmemiĢ Numune Alma Yöntemleri 3. TS 5744/1988. ĠnĢaat Mühendisliğinde Temel Zemini Özelliklerinin Yerinde Ölçümü 4.Akın Önalp, Sedat Sert, Geoteknik Bilgisi-III: Bina Temelleri, GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, Birsen Yayınevi, Ġstanbul. Zeki Gündüz, Temeller Ders Notları ĠMÜ3308 YAPI DĠNAMĠĞĠ Tek serbestlik dereceli (TSD)sistemler, TSD sistemlerin sönümsüz serbest titreģim analizi, TSD sistemlerin sönümlü serbest titreģim analizi, TSD sistemlerin zorlanmıģ titreģim analizi, Çok serbestlik dereceli (ÇSD) sistemler, ÇSD sistemlerin sönümsüz serbest titreģim analizi, ÇSD sistemlerin sönümlü serbest titreģim analizi, Lineer sistemlerin deprem davranıģı, EĢdeğer yük ve spektral analiz, Mod süperpozisyon yöntemi (Modal Analiz), Dinamik yük etkisi altında yapıların burulması, Rijitlik Merkezi [1] Vedat Yerlici ve Hilmi LuĢ, Yapı Dinamiğine GiriĢ, [2] Zekai Celep ve Nahit Kumbasar, Deprem Mühendisliğine GiriĢ ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, [3] Chopra, AK, Dynamics of Structures, Theory and Applications to Earthquake Engineering, th Edition, Prentice Hall, [4] Clough, RW and Penzien, J, Dynamics of Structures, 2th Edition, McGraw-Hill Int. Editions, Ders Notları ĠMÜ3312 TRAFĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ Trafik akımında temel iliģkiler. Trafik mühendisliği etüdleri. KavĢaklar. Trafik sinyalizasyonu. 1.Trafik Mühendisliği ve Uygulamaları, Tunç,A.,Atlas, Ġstanbul, Papacostas,C.S.,Prevedouros,P.D.,Trans.Eng. and Traffic Analysis,Wiley,1990. Ders Notları YAPI MALZEMELERĠNĠN ĠÇ 5 ĠMÜ3314 YAPISI VE GENEL ÖZELLĠKLERĠ Malzemelerin iç yapısı (metaller, beton, plastikler ve seramikler). Malzemelerin iç yapısı ile özellikleri arasındaki iliģkiler. Elastik ve plastik davranıģ. Tek eksenli yükleme halinde kırılma. Çok eksenli yükleme altında deformasyon ve kırılma, çok eksenli yükleme altında beton için bazı mekanik modeller. Rötre, sünme ve gerilme gevģemesi, betonda sünme ve rötre teorileri. Yorulma. Teknolojik özelikler (sertlik, aģınma dayanımı, plastik Ģekil verme, aderans). Yeni çimento esaslı malzemeler: Ultra yüksek dayanımlı betonlar, Büyük boģluklarından arınmıģ çimento, Reaktif pudra betonu, Sifcon, Lifli beton, Yüksek dayanımlı hafif betonlar. Bangash, M.Y.H., Concrete and Concrete Structures: Numerical Applications, Elsevier Applied Science, London, Shakelford, F. J., Introduction to Materials Science For Engineers, 4th Ed. Prentice Hall Int. Inc., 1998.

13 YAPI STATĠĞĠ ĠLERĠ 5 ĠMÜ KONULAR TaĢıyıcı sistemler, çubukların uç kuvvetleri ile uç deplasmanları arasındaki bağıntılar, eğri eksenli çubuklu sistemler, değiģken eksenli çubuklu sistemler,ısı etkisi, mesnet çökmeleri, özel mesnet halleri, düğüm noktaları hareketli sistemlerin açı ve cross yöntemleriyle analizi, hiperstatik sistemlerde tesir çizgileri, Kren yükleri, elveriģsiz yüklemeler, eģdeğer çerçeve yöntemi, perdeli Çerçeveli Sistemler 1. Hiperstatik sistemlerin hesap metodları, Adnan Çakıroğlu,Matbaa teknisyenleri basımevi, Ġstanbul, Yapı statiği cilt II, Adnan Çakıroğlu, Enver Çetmeli, Beta basın yayın dağıtım,a. ġ., Ġstanbul, Yapı Statiği II, Ġbrahim Ekiz,Birsen Yayınevi,Ġstanbul, Yapı Mühendisliğine GiriĢ Yapısal Çözümleme Cilt I, F. Kardoğan, S. Pala, E yüksel, Y. Durgun,Birsen Yayınevi,Ġstanbul, SAHA ĠNCELEMESĠ VE ĠMÜ3318 GEOTEKNĠK DEĞERLENDĠRME Saha Ġncelemesi ve Geoteknik Değerlendirmenin Önemi, Saha Ġncelemesinin Planlanması, Zeminlerin ve Kayaların Sınıflandırılması ve Tanımlanması, Büro ve Gözlemsel Saha ÇalıĢması, Saha Ġncelemesi için Gerekli olan Aletler, Yer altı Ġncelemesi için Sondaj Kuyularının Açımı, ÖrselenmiĢ ve/veya ÖrselenmemiĢ Numune Alımı, ÖrselenmemiĢ Numune Alım Teknikleri, Arazi ve Laboratuar ÇalıĢmaları, Ġlgili Standartlar ve Genelgeler, Mevcut Veriler ile Geoteknik Değerlendirme, Geoteknik Rapor Hazırlanması, YazılmıĢ Geoteknik Raporlarının Değerlendirilmesi 1. Johnson, R. B. and Degraff, J. V Principles of Engineering Geology, John Wiley & Sons, Inc., Canada. 2. Craig, R. F Soil Mechanics, 4th Edition, Van Nostrand Reinhold Co. Ttd. UK. 3. Rahn, P. H Mühendislik Jeolojisi Çevresel bir YaklaĢım, Çeviri: Erdal Akyol ve Kamil Kayabalı, Gazi Kitabevi, Ankara. 4. Rahn, P. H Mühendislik Jeolojisi Çevresel bir YaklaĢım, Çeviri: Erdal Akyol ve Kamil Kayabalı, Gazi Kitabevi, Ankara. 5. Uzuner, B Temel Zemin Mekaniği, Derya Kitabevi, Trabzon. Clayton, C. R. I., Matthews, M. C. and Simons, N. E Jeoteknik Saha Ġncelemesi, Çeviri: Hasan Çetin, Kamil Kayabalı Hasan Arman, Gazi Kitabevi, Ankara. ĠMÜ3320 TEMEL ĠNġAATI Zemin etütleri, temel inģaatında kullanılan malzemeler, zemin iyileģtirme yöntemleri, temel çukurunun kuru tutulması, batardolar, kazıkların yapım yöntemleri ve kullanım alanları, özel temeller, destek sistemleri Tomlinson, M.J. (2001). Foundation Design and Construction, Seventh edition, Prentice Hall. Caduto, P., (2001). Foundation Design: Principles and Practices Second edition, Prentice Hall. Bowles, J.E., (1997). Foundation Analysis and Design, Fifth edition Mc Graw Hill Das, M.B. (2004). Principles of Foundation Engineering, Fifth Edition Int. Thomson Publishing. Temel ĠnĢaatı Uygulamaları Bingöl Üniversitesi, Ders Notu ĠMÜ3322 ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI Sonlu eleman yöntemi ilkeleri, Temel kavramlar, Modelleme ve Analiz Teknikleri, Malzeme ve Yük Kabulleri, 2B ve 3B yapı analizi, Kesit tesirleri, Gerilme Analizi, Özdeğer analizi, DavranıĢ Spektrumu analizi, Zamana Bağlı Çözümler 1.Özmen G., Orakdöğen E., Darılmaz K., "Örneklerle SAP 2000", 200 SAP2000 AlıĢtırma Kılavuzu, Yapıların Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlandırılması, Computer&Structure,2001

14 ÇELĠK ENDÜSTRĠYEL ĠMÜ YAPILAR 5 Endüstriyel tek katlı, kreyn kiriģli çelik yapı tasarımı aģamaları ve eleman boyutlandırılması AhĢap ve Çelik Yapı Elemanları (Yalman OdabaĢı) ĠMÜ332 GEOTEKNĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER Sonlu eleman yönteminin geoteknik amaçlı kullanımı, geoteknik modelleme, gerilme ve deformasyon analizi, Plaxis 2D ve Plaxis 3D Foundation Yazılımları 1.Potts, D.M.ve Zdravkovic, L., Finite Element Analysis in Geotechnical Engineering:Application, Thomas Telford, London 3.Plaxis 3D Foundation Manual 4.Plaxis 2D Manual Ders Notları SUNU VE RAPOR ĠMÜ HAZIRLAMA TEKNĠKLERĠ 5 Etkili CV yazma, bilimsel alıntı yapma kuralları, özet çıkarma teknikleri, teknik rapor türleri (bilimsel rapor, kaza raporu, bilirkiģi raporu), teknik rapor içerikleri hazırlama, vücud dili okuma yöntemleri, etkili iģ görüģmeleri, hazırlıklı ve hazırlıksız sözlü sunum teknikleri, sunum hazırlama teknikleri ve slayt hazırlama teknikleri baģlıklı konuları uygulamalı olarak iģlenecektir. BETONARME YAPILARIN ĠMÜ PROJELENDĠRĠLMESĠ 4 Anlatım, Soru-Cevap, TartıĢma, AlıĢtırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Prof. Dr. Adem Doğangün Betonarme Yapılar, Prof. Dr Zekai Celep Betonarme DöĢemeler, KiriĢler ve Çerçevelere ait ders notları, Tasarım ve Hesap Kuralları ders notları, TS 500, TDY DEPREM DAYANIKLI YAPI 3 ĠMÜ TASARIMI Deprem mühendisliğinde temel kavramlar, hesap kuralları, düzensizlikler, elastik deprem yükleri,elastik deprem yüklerinin azaltılması, hesap yöntemleri,süneklik süzeyi yüksek elemanlar ( kolonlar, kiriģler, perdeler ), deprem hasarları M.,N., Aydınoğlu, Z., Celep, E., Özer, H., Sucuoğlu, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Açıklamalar ve Örnekler Kitabı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Ankara, 2012 E. Atımtay, Depremde Çökmeyen Bina Nedir? Nasıl Projelendirilir?, Ankara, 2009 E. Atımtay, Çerçeveli ve perdeli Betonarme Sistemlerin Tasarımı Birsen Yayınevi, Ġstanbul, 2000 N. Bayülke, " Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı", ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi, Ġzmir, 2001 Z. Celep, N. Kumbasar, "Deprem Mühendisliğine GiriĢ ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı", Beta Dağıtım, Ġstanbul, 2000 E. Atımtay, Açıklamalar ve örneklerle Afet Bölgelerinde Yapılacak yapılar Hakkında Yönetmelik Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2000

15 ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠMÜ TASARIMI 2 Otomatik öğrenme paradaymları. Öğrenme. Öğrenmenin gözlem sonuç mantığı, hipotez sonuç mantığı ve abductive Ģekilleri. Öğrenme yeteneği ile ilgili faktörler. Bağlantı modeli. Öğrenen programlar için programlama ortamları. 1: Anlatım, 3: TartıĢma, 8: Grup ÇalıĢması, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel ÇalıĢma, 15: Problem Çözme ĠMÜ4407 YAPI ĠġLETMESĠ ĠnĢaat ve inģaat sektörü, ĠnĢaat Yönetimi Esasları, ĠnĢaat Mühendisliği YaklaĢık Maliyet Tahmini ve Fiyatlandırma, ĠnĢaat Sektörü Satın alma Yöntem ve Stratejileri, Maliyet Kontrolü Esasları, Malzeme ve ĠĢçilik Mal oluģ ve Maliyetleri, Kazı ve Toprak ĠĢleri Hesapları, ĠnĢaat Projeleri Makine ve Ekipmanları Sahip Olma ve ĠĢletme Maliyet Hesapları, ġantiye ve Genel Giderler Hesap Prensipleri, Hak ediģ ve Hak ediģ Hazırlanması, Örnekler. ĠMÜ4499 STAJ II Uygulama eğitimi. ĠMÜ4411 SU YAPILARI Temel kavramlar, Hidrolojinin prensipleri, Su kaynaklarının önemi ve akarsu yapıları ile ilgili hesap teknikleri aktarılması ĠMÜ4413 SULAMA KURUTMA Su ihtiyacının Belirlenmesi / Toprak-Su iliģkileri / Su Kalitesi / Su Dağıtım Metotları / Sulama Yapıları ve Tasarımı / Drenaj Debisinin Belirlenmesi / Yüzeysel ve Yeraltı Suyu Drenaj Sistemleri ve Tasarımı ĠMÜ4415 ġev STABĠLĠTESĠ Kitle hareketleri ve sınıflandırılmaları, Yamaçların oluģumu ve incelenmesi, Yamaçta Su ve kitle hareketlerine etkisi, Kitle hareketlerinin mekanik ilkeleri Kitle hareketlerinin incelenmesi (Arazi ve Laboratuvar çalıģmaları), Zemin yamaçlar ve Ģevlerde duraylılık, Limit Denge Yöntemleri, Dilim Yöntemleri

16 TAġKIN KONTROL ĠMÜ4417 YAPILARININ TASARIMI GiriĢ. TaĢkın Verileri. TaĢkın Tahmin Yöntemleri. TaĢkınların Ötelenmesi. TaĢkın Ekonomisi ve Zararları. TaĢkın Kontrolü ÇalıĢmaları. ÇeĢitli ÇalıĢma ve Uygulamalardan Örnekler. ĠMÜ4419 YOL ÜST YAPISI Üst yapı tabakaları.bitümlü karıģımlar.esnek ve Rijit üstyapılar.esnek ve Rijit üst yapıların projelendirilmesi. ĠMÜ4421 ZEMĠN YAPILARI Zemin etütlerinin önemi,zemin parametrelerinin kullanımı, dayanma yapıları, palplanģlar, kazık perdeler, kazık temeller, batardolar,kesonlar BETONARME TAġIYICI ĠMÜ4423 SĠSTEMLER Hurdi ve Dal döģemelerin birlikte kullanılması durumundaki özel haller, Betonarme temellerin düģey ve yatay yük altında detaylı hesapları, Betonarme istinat duvarlarının yükleri, kesit tesirlerinin, donatılarının hesabı, kalıp ve demir resimlerinin çizilmesi Temeller, Sadık Köseoğlu Temeller, Prof. Dr. Uğur Ersoy Temeller Ders notları, Prof. Adil Altundal ĠMÜ4425 ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ PROJE YÖNETĠMĠ Proje Yönetimi, Proje Planlaması, CPM ve PERT Metotları, Proje Maliyet-ĠletiĢim-Kalite-Risk-Ġnsan Kaynakları Yönetimi, ĠSG GEOTEKNĠKTE BĠLGĠSAYAR ĠMÜ4427 UYGULAMALARI Geoteknikte bilgisayar uygulamaları; zemin incelemeleri, laboratuvar-arazi deneyleri, taģıma gücü, konsolidasyon-oturma hesabı, dayanma yapıları ve destek sistemleri, yamaçların duraylılığı ile ilgili bilgisayar uygulamaları-örnek çözümler Potts, D.M.ve Zdravkovic, L., 2001, Finite Element Analysis in Geotechnical Engineering:Application, Thomas Telford, London Plaxis 2D Manual, Plaxis 3D Foundation Manual

17 ĠMÜ4429 ĠLERĠ MUKAVEMET GiriĢ, Gerilme Hali, Kırılma Hipotezleri, BileĢik Mukavemet Halleri, Mohr dairesi,yer değiģtirme ve zorlanma hesabı, Normal kuvvet ve Eğilme, Eğik Eğilme, Kesmeli Eğilme,Eğilme ve Burulma, Burkulma, Enerji Metotları. 1. Strength of Materials, William A. Nash, Cisimlerin Mukavemeti, Mustafa Ġnan, Mechanics of Materials,F.P. Beer and R. Johnston,1992 Öğretim Üyesinin Ders Notları BETONARME ÖZEL ĠMÜ4412 KONULAR Ġki doğrultuda bileģik eğilme etkisindeki kolonların tasarımı, Narin kolonların hesap ve tasarımı, Kapasite kavramı ve kolonlarda kapasite tasarımı, KiriĢli betonarme plakların yapısal çözümlemesi ve tasarımı, KiriĢsiz döģemelerin yapısal çözümlemesi ve tasarımı, Merdiven taģıyıcı sistemlerin statik ve betonarme hesabı, Betonarmede burulma hesabı, Aderans ve kenetlenme BETONARME YÜKSEK ĠMÜ4414 YAPILAR Betonarme yüksek yapılara giriģ, Çok katlı yapılarda uygulanan taģıyıcı sistemler, Yüksek yapıların boyutlandırma esasları, Yapıda sünekliğin sağlanması, Yüksek yapıların projelendirilmesinde alınacak yükler, Statikçe eģdeğer deprem kuvvetleri altında perde-çerçeve sistemlerde iç kuvvetlerin hesabı, Yüksek binaların dinamik hesabı (modal analiz), Perde duvarların depreme dayanıklı tasarımı, Bağlantı kiriģlerinin davranıģ modelleri, Burulma etkisindeki taģıyıcı sistemler DEPREM MÜHENDĠSLĠĞĠNE ĠMÜ441 GĠRĠġ Sismoloji, Kuvvetli yer hareketi, Yer tepki analizi, Tasarım depremi DEPREME DAYANIKLI ĠMÜ4418 ÇELĠK YAPI TASARIMI Çelik yapıların deprem performansları, moment çerçevelerinin, çaprazlı çerçevelerin tasarımları ve deprem yönetmeliklerinde çelik çerçevelerin ele alınıģları

18 GAYRĠMENKUL ĠMÜ4420 DEĞERLEME ESASLARI Ġmar Mevzuatı, Değerleme Yöntemleri (Maliyet Yöntemi, Gelir Ġndirgeme, Emsal KarĢılaĢtırma), Muhasebe, ĠnĢaat Değerleme Raporları. GEOTEKNĠK DEPREM ĠMÜ4422 MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ Sismoloji ve deprem kavramlarının tanımlanması, depremin zeminde ve temel mühendisliği yapıları üzerindeki etkileri, geoteknik deprem mühendisliği için gerekli zemin incelemeleri, dinamik deneyler, gerilme-deformasyon ve kayma direnci karakteristikleri, zemin büyütmesi, sıvılaģma, deprem durumunda taģıma gücü, depremle oluģan oturmalar, deprem durumunda duraylılık, dayanma yapılarının dinamik durumda tasarımı, zemin iyileģtirmesi. HĠDROLĠKTE BĠLGĠSAYAR ĠMÜ4424 UYGULAMALARI Hidrolojide sistem yaklaģımı. Hidrolojik sistemlerin modellenmesi, hidrolojik sistemlerin temel denklemleri. Lineer sistem modelleri, akıģ-yağıģ modelleri. Birim hidrograf, birim hidrograf ile ilgili bilgisayar uygulamaları. TaĢkınların hidrolojik yöntemlerle ötelenmesi. Hidrolojide istatistik yöntemlerin uygulanması. Hidrolojik süreçler. Akım serilerinin modellenmesi. TaĢkın frekans analizi, bölgesel taģkın analizi, hidrolojide risk analizi. Proje yağıģının ve proje akımının belirlenmesi. Hazne hidrolojisine giriģ. HĠDROLOJĠDE ĠSTATĠSTĠK ĠMÜ442 YÖNTEMLER Temel kavramlar, Ġstatistiğin prensipleri, geleceğe yönelik tahminlerin yapılması ve yorumlanması ĠMÜ4428 ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠ Hukuk, ĠnĢaat SözleĢmeleri temel kavramları, Ġhale Yöntemleri, Yenilikçi Satın Alma Yöntemleri, Kamu Ġhale Kanunu ve Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu, FIDIC SözleĢmeleri, YaklaĢık Maliyet Prensipleri, ĠĢlerin Teslimi, UyuĢmazlık Yönetimi.

19 KENTSEL TRAFĠK YÖNETĠM ĠMÜ4430 TEKNĠKLERĠ KOROZYON VE YAPI ĠMÜ4432 HASARLARI Yapılarda taģıyıcı sistem türleri. Yapılarda hasar tanımı, yapı ömrü, hasar türleri ve hasara yol açan baģlıca etkenler. Yapı performansının çevresel etkilerle iliģkisi, deprem hasarları, zararlı ortamda malzeme seçimi, projelendirme ve yapımda alınacak önlemler. Çelik donatı korozyonu, betonarmenin durabilitesi, hasar düzeyini belirleme kiriterleri ĠMÜ4434 ONARIM VE GÜÇLENDĠRME Deprem ve etkileri, hasar nedenleri, tahribatlı ve tahribatsız deneyler, onarım malzemeleri, uygulama esasları, güçlendirme yöntemleri, betonarme ve çelik mantolama, FRP-karbon Ģeritlerin kullanımı, yığma yapıların güçlendirilmesi, yapısal modelleme teknikleri. PERFORMANSA DAYALI ĠMÜ443 TASARIM Performans Kavramı, Moment-Eğrilik ĠliĢkisi, Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerin Ġnelastik DavranıĢı, Modal Analiz, Statik Ġtme (Pushover Analizi), Türkiye Deprem Yönetmeliğine Göre Mevcut Yapıların Performanslarının Belirlenmesi, Elastik Yöntem, Elastik Olmayan Yöntem ĠMÜ4438 SU KUVVETĠ TESĠSLERĠ Enerji Kaynakları / Hidroelektrik Enerjinin Esasları / Hidroelektrik Tesislerin Tasarımı / Açık Kanallar / Galeriler / Basınçlı Borular / Denge Bacaları / Yükleme Odaları / Türbinler / Santral Binası Tasarımı SU TEMĠNĠ VE ÇEVRE ĠMÜ4440 SAĞILIĞI Su temini sistemi, nüfus tahmini hesapları, içmesuyu özellikleri, su kaynaklarının ve suların derlenmesi, suların isalesi, hazneler, Ģebeke sistemleri, çevre sağlığı tesisleri, kullanılmıģ su kanalları, yağmur suyu kanalları, birleģik sistem kanalları

20 ĠMÜ4442 ġehġr PLANLAMA Kent kavramı, kentsel planlamanın tarihçesi, kentleģme politikaları, planlama yaklaģımları, arazi kullanım modelleri, sanayi, yeģil alan, konut yerleģimleri tasarımı, kentsel tasarım ve kentsel planlama iliģkisi. ĠMÜ4444 TÜNEL MÜHENDĠSLĠĞĠ Tünelcilikte Kullanılan Terimlerin Tanımlanması, Tünelcilikte Jeolojinin Önemi, Tünellerin Tasarımı, Tünel ĠnĢaatında Jeolojik ġartların Etkisi, Kaya ve Zemin Ortamlarda Tünelcilik, Açılması Sırasında KarĢılaĢılan Problemler, Tünelcilikte Zemin ġartlarının ĠyileĢtirilmesi, Tünelcilikte Meydana Gelen Hasarlar, Tünellerde Tasarım ve Desteklemeler, Tünel Açma Yöntemleri, Örnek Uygulamalar ĠMÜ444 YAPI FĠZĠĞĠ Yapılarda ısı yalıtımı,su yalıtımı, yangın ve ses yalıtımının önemi,yapının çeģitli elemanlarında bunlara karģı alınacak önlemler YAPIM TEKNOLOJĠSĠ VE ĠMÜ4448 MALĠYET ANALĠZĠ ĠnĢaat Mühendisliğinde tasarım ve tasarım yönetimi, Kalıplar ve kalıp sistemleri, Kalıp hesapları ile Köprü, Otoyol, Tünel, TaĢ Ocağı, Beton santrali, Asfalt Santrali, Fore kazık ve Zemin Çivisi üretim-yapım teknikleri ve Maliyetleri. SONLU ELEMANLAR ĠMÜ4450 YÖNTETĠMĠNE GĠRĠġ Sonlu eleman, düğüm noktası, serbestlik derecesi, yerdeğiģtirme, ĢekildeğiĢtirme ve gerilme kavramları, rijitlik ve kütle matrisleri, sistem hareket denklemi, sınır Ģartları, yük Ģartları, denklem takımlarının çözümü, malzeme ve yük kabulleri, eksenel yüklü çubuklar, düzlem kafes kiriģler ve eğilme çubukları, düzlem taģıyıcı elemanlar ile uygulamalar.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Sıra 1 İMÜ 510 Beton Katkı Maddeleri 2 İMÜ 511 Hafif İnşaat Malzemeleri

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Müfredat Bulunan Dersler

Müfredat Bulunan Dersler 1. SINIF 1,00. YARIYIL KODU KODU ADI 1 10200714 / 0 İNŞ 101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 2 0 3 1 100 Zorunlu 2 10200911 / 0 İNŞ 103 MALZEME BİLGİSİ 2 0 0 2 2 100 Zorunlu 3 10200913 / 0 İNŞ 105 MATEMATİK

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Ders De erlendirme % 50 % 50 Adet Oran 100

Ders De erlendirme % 50 % 50 Adet Oran 100 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 009-0 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İNM 30 ZEMİN MEKANİĞİ I II. Öğretim A Gurubu (Tek Numaralar) Yrd.Doç.Dr. Sedat SERT Geoteknik

Detaylı

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Mukavemet Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri Betonarme Yapılar Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği GİRİŞ Referans kitaplar: Mechanics of Materials, SI Edition, 9/E Russell

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2017 2 0 2 2 Z FİZ 101 FİZİK I 2017 0 Z İNŞ 101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ Adnan KARADUMAN (*), M.Sami DÖNDÜREN (**) ÖZET Bu çalışmada T şeklinde, L şeklinde ve kare şeklinde geometriye sahip bina modellerinin deprem davranışlarının

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - -

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Süleyman ADANUR 412 10/13-14 - - - - 5000 Yüksek

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yeri ı 5060 Theoretical Soil Mechanics Yrd. Doç. Dr.Zekai ANGIN GULA 10/04/2015 22/05/2015 09:00 05/06/2015 09:00 5110 Soil Dynamics Yrd. Doç. Dr.Erol ŞADOĞLU GULA 09/04/2015

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM412: BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ 2016 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU Koordinatör:

Detaylı

Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK-Ertan BOL 1

Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK-Ertan BOL 1 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-201 2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İNM 302 TEMELLER Yrd. Doç. Dr. Sedat SERT Yrd. Doç. Dr. Aşkın ÖZOCAK Doç. Dr. Ertan

Detaylı

Mühendislik Mekaniği CE Yrd. Doç. Dr. Özden Saygılı

Mühendislik Mekaniği CE Yrd. Doç. Dr. Özden Saygılı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Mühendislik Mekaniği CE 233 3 3+2+0 4 6 Ön KoĢul Dersleri PHYS101 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, 20162017 AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI 1. YARIYIL 0010080035 INS101 Fizik1 3 1 3.5 6 Z 0010080003 INS103

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLER CIVE 211 Malzeme Bilimi Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları

Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Deprem Mühendisliği CE 527 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 321 - Yapı

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Lisans - I.Öğretim

İnşaat Mühendisliği Lisans - I.Öğretim Genel Toplam Ders Adedi : -935 T : -1865,6 U : -244 Kredi : -1977,1 : -3183 T + U : -2109,6 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 1 MAT 1301 Matematik I 4 0 4 6 2 INS 1101 İnşaat Mühendisliğine Giriş 3 MHN 1101 Teknik

Detaylı

Mukavemet (ME 210) Ders Detayları

Mukavemet (ME 210) Ders Detayları Mukavemet (ME 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mukavemet ME 210 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i ME 201 Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI Nonlinear Analysis Methods For Reinforced Concrete Buildings With Shearwalls Yasin M. FAHJAN, KürĢat BAġAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ I I. ADI Z/M/S T U UNV13101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2

Detaylı

Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları

Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendislik Mekaniği I ENE 207 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 101,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı) 06-07 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı). yarıyıl 6 Aralık Pazartesi 7 Aralık Salı 8 Aralık Çarşamba 9 Aralık Perşembe 0 Aralık Cuma Fizik I (Grup 6) - İnşaat Müh. Giriş

Detaylı

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi ĠnĢaat Yüksek Mühendisi MART 2013 Mustafa Berker ALICIOĞLU Manisa Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Yapı Denetim ġube Müdürlüğü Özet: Manisa ve ilçelerinde

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ : MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (2) BÖLÜMÜ : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (3) SINIFI : 1.

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı) 0-06 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı). yarıyıl Kasım Çarşamba Kasım Perşembe 6 Kasım Cuma 9 Kasım Pazartesi 0 Kasım Salı 9:00-0:0 Türk Dili I (İnşaat Grubu) İnşaat Müh. Giriş

Detaylı

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Deprem Mühendisliği CE 440 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 321- Yapı

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı) 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı) 1. yarıyıl İnşaat Müh. Giriş - Fizik I (Grup 6) - Bilg. Tem. Ve Prog.Giriş (Grup 2) - Türk Dili I (İnşaat Grubu) - 1. yarıyıl

Detaylı

Statik (ME 201) Ders Detayları

Statik (ME 201) Ders Detayları Statik (ME 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Statik ME 201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 101 Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 INS4066 SU TEMİNİ SİSTEMLERİ TASARIMI A Şubesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

Fizik 1 2,0 0,0 1,0 3,0 2,5 3,0 Zorunlu. Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0 Zorunlu. Genel Kimya 2,0 1,0 0,0 4,0 2,5 3,0 Zorunlu

Fizik 1 2,0 0,0 1,0 3,0 2,5 3,0 Zorunlu. Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0 Zorunlu. Genel Kimya 2,0 1,0 0,0 4,0 2,5 3,0 Zorunlu MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği İ.Ö. Yeni Ders Programı 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ125 Fizik 1 (Eklendiği BölümFen - Edebiyat Fakültesi-Fizik) INS101 Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KREDİSİ* INS-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 INS-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KREDİSİ* INS-5502 UZMANLIK

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2+0) AKTS- 2

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

Karadeniz Technical University

Karadeniz Technical University Karadeniz Technical University Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü MET 207 Statik ve Mukavemet 2013-2014 Güz Yarıyılı Ders Sorumlusu: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.) K.T.Ü Makine

Detaylı

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 II.YARI I.YARI (08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETĠM DERS PLANI (2016-2017

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü MET 207 Statik ve Mukavemet 2014-2015 Güz Yarıyılı Dersi veren Öğretim Elemanı: Ömer Necati Cora (Assist. Prof.

Detaylı

İNŞ 500 UZMANLIK ALANI DERSLERİ ( - - -) İNŞ 501 SEMİNER ( - - -) İNŞ 502 TEZ ( - - -)

İNŞ 500 UZMANLIK ALANI DERSLERİ ( - - -) İNŞ 501 SEMİNER ( - - -) İNŞ 502 TEZ ( - - -) T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALABİLECEĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ İNŞ 500 UZMANLIK ALANI DERSLERİ (

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS Betonarme ve Çelik Yapılar 582058100001321 3 0 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS Betonarme ve Çelik Yapılar 582058100001321 3 0 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Betonarme ve Çelik Yapılar 582058100001321 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Önerilen Dersler :

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL TEKNOLOJİ FAKÜLTEİ İNŞAAT MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ EKİ YARIYILLIK DER PLANI I.YARIYIL ATA-16 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2 2 TUR-17 Türk Dili I 2 2 2 ING-11 İngilizce I 2 2 2 MAT-127 Matematik I 3

Detaylı

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 7 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 7. HAFTA Kapsam: Parçacık Kinetiği, Kuvvet İvme Yöntemi Newton hareket

Detaylı

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN İN371 ZEMİN N MEKANİĞİ I Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN Dersin Amacı ve Hedefi Zemin mekaniği, inşaat mühendisliği öğrencileri için diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi MHN 243 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Dinamik Dersi 2013-2014 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.)

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü MDM 240 Dinamik Dersi 2013-2014 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.) K.T.Ü Makine Müh. Bölümü, Oda No:

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları

İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları Ders Adı İleri Mukavemet Ders Kodu MFGE 418 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MFGE 212 Katı Mekaniği

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

TEMEL MÜHENDĠSLĠĞĠ CE

TEMEL MÜHENDĠSLĠĞĠ CE DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS TEMEL MÜHENDĠSLĠĞĠ CE 441 7 3+0+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri CE 341: Zemin Mekaniği Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ġngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS Çağdaş Yapı GTM Güz 2 0 0 2 2 Malzemeleri 066 Önkoşul(lar)-var ise

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : STATİK Ders No : 0010090010 : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır.

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır. Önsöz Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İNŞ 2023 Yapı Malzemesi I (3+0) dersinde kullanılmak üzere hazırlanan bu kitap, İNŞ 2024 Yapı Malzemesi II dersinde kullanılan

Detaylı

Yapı Analizi (CE 321) Ders Detayları

Yapı Analizi (CE 321) Ders Detayları Yapı Analizi (CE 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapı Analizi CE 321 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 204 Malzeme Mekaniği Dersin

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü

Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü Ders Kitabı : Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige, Wiley Yardımcı Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik,

Detaylı

10:00 Yapı Mühendisliğinde Nümerik Analiz FZ :00 Zararlı Ortamın Beton ve Metallere Etkisi. 13:00 Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarımı C1-029

10:00 Yapı Mühendisliğinde Nümerik Analiz FZ :00 Zararlı Ortamın Beton ve Metallere Etkisi. 13:00 Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarımı C1-029 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ FİNAL SINAV PROGRAMI PROGRAMI: YAPI 08 Haziran 2017 09 Haziran 2017 10:00 Yapı Mühendisliğinde Nümerik Analiz

Detaylı

www.eng.harran.edu.tr/insaat/

www.eng.harran.edu.tr/insaat/ Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Misyon Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen

Detaylı

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama 2 ÖĞRENCİ NO : 090100057 ADI SOYADI : Arda Demir BÖLÜMÜ: İnşaat Mühendisliği 2 IM-303 Çelik Yapılar-I 3 0 3 5 CİVE 487 Çelik Yapılar 4 1 5 5 Pamukkale Mühendislik İnşaat Uygun 3 IM-309 Ulaşım I 3 0 3 5

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen Deneysel ve teorik modelleme

Detaylı

Katı Mekaniği (MFGE 212) Ders Detayları

Katı Mekaniği (MFGE 212) Ders Detayları Katı Mekaniği (MFGE 212) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Katı Mekaniği MFGE 212 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MFGE 201 Mühendislik

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM

MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM - 2018 OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM BETONARME TASARIM KURSU 1. Betonarme Ön Tasarım, Statik Proje

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 1014

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 1014 Dersi Veren Birim: Makina Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: STATİK Dersin Orjinal Adı: STATİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAK 1014 Dersin Öğretim Dili: Türkçe

Detaylı

DİNAMİK - 6. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK - 6. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 6 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 6. HAFTA Kapsam: Bağımlı hareket, Analiz prosedürü, Örnek problem

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Mühendislik Mekaniği I (MFGE 201) Ders Detayları

Mühendislik Mekaniği I (MFGE 201) Ders Detayları Mühendislik Mekaniği I (MFGE 201) Ders Detayları Ders Adı Mühendislik Mekaniği I Ders Kodu MFGE 201 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 2 2 0 3 6.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AÇILMASI PLANLANAN DOKTORA DERS İÇERİKLERİ

T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AÇILMASI PLANLANAN DOKTORA DERS İÇERİKLERİ T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AÇILMASI PLANLANAN DOKTORA DERS İÇERİKLERİ İNŞ 600 SEMİNER ( - - -) İNŞ 601 UZMANLIK ALANI DERSLERİ ( - -

Detaylı

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER Yrd.Doç.Dr. Sedat SERT Geoteknik

Detaylı

İNM 208 DERS TANITIM

İNM 208 DERS TANITIM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering İNM 208 YAPI STATIĞI II İNM 208 DERS TANITIM Y.Doç.Dr. Mustafa KUTANİS DR.MUSTAFA KUTANİS SLIDE 1 ADRES INM 208 YAPI STATİĞİ

Detaylı

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Ders Adı Sayısal Yöntemler Ders Kodu COMPE 350 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 2 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 16.11.15 Pazartesi 09.00 901 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 İNGİLİZCE I 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 TÜRK DİLİ I

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ (3+0+5) Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA 2014-2015

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ (3+0+5) Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA 2014-2015 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ n aat M çin Jeol Prof İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ (3+0+5) Prof. Dr. O SİVRİKAYA 2014-2015 Osm S VR KAYA YA eoloji Ders tlar

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınavı Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınavı Programı (Türkçe Programı) 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınavı Programı (Türkçe Programı) 2. yarıyıl Fizik II (Grup 6) -- Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II (İnşaat Grubu) - 2. yarıyıl Matematik II (Grup 6) --D603--D612-

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları

Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği CEAC 301 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 157, MATH

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı Dersin Adı : Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Koordinatörü : Doç.Dr.Bilge DORAN Öğretim Üyeleri/Elemanları: Dr. Sema NOYAN ALACALI,

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı