DEWEY Onlu Sınıflama Sistemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEWEY Onlu Sınıflama Sistemi"

Transkript

1 DEWEY Onlu Sınıflama Sistemi 000 Genel Konular 100 Felsefe & Psikoloji 200 Din 300 Toplum Bilimleri 400 Dil ve Dil Bilim 500 Doğa Bilimleri & Matematik 600 Teknoloji (Uygulamalı Bilimler) 700 Sanat(Güzel Sanatlar) 800 Edebiyat & Retorik 900 Coğrafya & Tarih Numara TÜRKÇE ENGLISH 000 Genel Konular Generalities 001 Bilgi Knowledge 002 Kitap The book 003 Sistemler Systems 004 veri İşleme ve Bilgisayar Bilimi Data processing Computer science 005 Bilgisayar Programlama ve Programlar Computer programming, programs, data 006 Özel Bilgisayar Yöntemleri Special computer methods 010 Bibliyografya Bibliography 011 Bibliyografyalar Bibliographies 012 Kişilerin bibliyografileri Bibliographies of individuals 013 Belirli Yazar Gruplarının Eserlerinin Bibliographies of works by specific classes of authors 014 Anonim ve Takma Adla Yazılanlar Bibliographies of anonymous and pseudonymous works 015 Belirli Yerlerden Gelen Eserlerin Bibliographies of works from specific places 016 Belirli Konulardaki Eserlerin Bibliographies of works from specific subjects 017 Genel Konu Katalogları General subject catalogs 018 Yazara ve Tarihe Göre Kataloglar Catalogs arranged by author & date 019 Sözlük Kataloglar Dictionary catalogs 020 Kütüphane ve Bilgilendirme Library & information sciences 021 Kütüphanelerin İlişkileri Library relationships

2 022 Fiziksel Yapının Yönetimi Administration of the physical plant 023 Personel Yönetimi Personnel administration 025 Kütüphanelerin İşleyişi Library operations 026 Belirli Konulara Ayrılmış Kütüphaneler Libraries for specific subjects 027 Genel Kütüphaneler General libraries 028 Diğer Bilgilendirme Kaynakları Reading, use of other information media 030 Genel Ansiklopedik General encyclopedic works 031 Amerikan İngilizcesi General encyclopedic works -- American 032 İngilizce General encyclopedic works in English 033 Diğer Cermen Dillerinde 034 Fransızca, Provans Dilinde In French 035 İtalyanca, Rumence In Italian 036 İspanyolca ve Portekizce In Spanish 037 Slav Dillerinde In Slavic languages General encyclopedic works in other Germanic languages 038 İskandinav Dillerinde In Scandinavian languages 039 Diğer Dillerde In Other Languages 040 Kullanılmıyor 050 Genel Süreli Yayınlar ve Dizinler General serials & their indexes 051 Amerikan İngilizcesi General serials & their indexes in American 052 İngilizce In English 053 Diğer Cermen Dillerinde In other Germanic languages 054 Fransızca Provans Dilinde In French, Provencal, Catalan 055 İtalyanca, Rumence In Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic 056 İspanyolca ve Portekizce In Spanish & Portuguese 057 Slav Dillerinde In Slavic languages 058 İskandinav Dillerinde In Scandinavian Languages 059 Diğer Dillerde In other languages 060 Genel Kuruluşlar ve Müzecilik General organization & museology 061 Kuzey Amerika da In North America 062 İngiliz Adaları nda İngiltere de In British Isles In England 063 Orta Avrupa da ve Almanya daki In central Europe In Germany 064 Fransa ve Monako da In France & Monaco 065 İtalya ve Komşu Bölgelerde In Italy & adjacent territories 066 İber Yarımadası Komşu Bölgelerde In Iberian Peninsula & adjacent islands 067 Doğu Avrupa ve Rusya da In eastern Europe In Soviet Union 068 Diğer Coğrafi Bölgelerde In other areas 069 Müzecilik (Müze Bilimi) Museology (Museum science) 070 Haber Ortamları ve Gazetecilik News media, journalism, publishing 071 Kuzey Amerika da In North America 072 İngiliz Adaları nda İngiltere de In British Isles In England

3 073 Orta Avrupa da ve Almanya daki In central Europe In Germany 074 Fransa ve Monako da In France & Monaco 075 İtalya ve Komşu Bölgelerde In Italy & adjacent territories 076 İber Yarımadası Komşu Bölgelerde In Iberian Peninsula & adjacent islands 077 Doğu Avrupa ve Rusya da In eastern Europe In Soviet Union 078 İskandinavya da In Scandinavia 079 Diğer Coğrafi Bölgelerde In other areas 080 Genel Koleksiyonlar General collections 081 Amerikan İngilizcesi American 082 İngilizce In English 083 Diğer Cermen Dillerinde In other Germanic languages 084 Fransızca, Provans Dilinde In French, Provencal, Catalan 085 İtalyanca, Rumence In Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic 086 İspanyolca ve Portekizce In Spanish & Portuguese 087 Slav Dillerinde In Slavic languages 088 İskandinav Dillerinde In Scandinavian languages 089 Diğer Dillerde In other languages 090 El Yazmaları ve Nadir Eserler Manuscripts & rare books 091 El Yazmaları Manuscripts 092 Blok (Basma) Kitaplar Block books 093 İnkunabeller Incunabula 094 Basılı Kitaplar Printed books 095 Ciltlerinden Ötürü Önem Taşıyan Kitaplar Books notable for bindings 096 Resimlerinden Ötürü Önemli Kitaplar Books notable for illustrations 097 Kökeninden Ötürü Önem Taşıyan Kitaplar Books notable for ownership or origin 098 Yasaklanmış,Taklit, Sahte Eserler Prohibited works, forgeries, hoaxes 099 Boyutlarından Ötürü Önemli Kitaplar Books notable for format 100 Felsefe ve Psikoloji Philosophy & psychology 101 Felsefe Kuramı Theory of philosophy 102 Felsefenin Çeşitli Konuları Miscellany of philosophy 103 Felsefe Sözlükleri Dictionaries of philosophy 105 Felsefe Konusundaki Süreli Yayınlar Serial publications of philosophy 106 Felsefe Kuruluşları Organizations of philosophy 107 Felsefe Eğitimi, Araştırması Education, research in philosophy 108 Felsefede İnsan Türleri Kinds of persons in philosophy 109 Felsefenin Tarihi Ele Alınışı Historical treatment of philosophy 110 Metafizik (Spekülatif Felsefe) Metaphysics 111 Ontoloji (Varlıkbilim) Ontology 113 Kozmoloji (Doğa Felsefesi) Cosmology (Philosophy of nature) 114 Mekân (Uzay) Space 115 Zaman Time

4 116 Değişim Change 117 Yapı Structure 118 Güç ve Enerji Force & Energy 119 Sayı ve Nicelik Number & quantity 120 Epistemoloji, Nedensellik, İnsanlık Epistemology, causation, humankind 121 Epistomoloji (Bilgi Kuramı) Epistemology (Theory of knowledge) 122 Nedensellik Causation 123 Determinizim ve İndeterminizim Determinism & indeterminism 124 Teleoloji Teleology 126 Benlik The self 127 Bilinçdışı ve Bilinçaltı The unconscious & the subconscious 128 İnsanlık Humankind 129 Tekil Ruhların Kökeni ve Kaderi Origin & destiny of individual souls 130 Normal Üstü (Paranormal Olaylar) Paranormal phenomena 131 Esenliğe Dönük Okkült Yöntemleri Occult methods for achieving well-being 133 Parapsikoloji Okkültizm (Gizcilik) Parapsychology & occultism 135 Rüyalar ve Esrarlar Dreams & mysteries 137 Gaipten Haber Veren El Yazısı Bilgisi Divinatory graphology 138 Fizyonomi Physiognomy 139 Frenoloji Phrenology 140 Belirli Felsefi Okullar Specific philosophical schools 141 İdealizm ve İlgili Sistemler Idealism & related systems 142 Eleştirel Felsefe Critical philosophy 143 Sezgicilik ve Bergsonculuk Intuitionism & Bergsonism 144 Hümanizm ve İlgili Sistemler Humanism & related systems 145 Duyumculuk Sensationalism 146 Doğalcılık ve İlgili Sistemler Naturalism & related systems 147 Kamutanrıcılık ve İlgili Sisdtemleri Pantheism & related systems 148 Liberalizm, Seçmecilik, Gelenekselcilik Liberalism, eclecticism, traditionalism 149 Diğer Felsefi Sistemler Other philosophical systems 150 Psikoloji Psychology 152 Algılama,Duygular, Fizyolojik Perception, movement, emotions, drives 153 Bilinçli Zihinsel Süreçler ve Zeka Mental processes & intelligence 154 Bilinçaltı ve Başkalaşmış Ruh Durumları Subconscious & altered states 155 Ayrımsal ve Gelişme Psikoloji Differential & developmental psychology 156 Karşılaştırmalı Psikoloji Comparative psychology 158 Uygulamalı Psikoloji Applied psychology 160 Mantık Logic 161 Tümevarım (Endüksiyon) Induction 162 Tümdengelim (Dedüksiyon) Deduction 165 Aldatıcı Kavramlar ve Yanlış Fallacies & sources of error

5 166 Kıyas Syllogisms 167 Hipotez Hypotheses 168 Sav ve İkna Argument & persuasion 169 Anoloji Analogy 170 Etik (Ahlâk Felsefesi) Ethics (Moral philosophy) 171 Sistemler ve Öğretiler Systems & doctrines 172 Siyasal Etik Political ethics 173 Aile İlişkilerinin Etiği Ethics of family relationships 174 Ekonomik ve Meslek Etiği Economic & professional ethics 175 Eğlence ve Dinlence Etiği Ethics of recreation & leisure 176 Cinsellik ve Üreme Etiği Ethics of sex & reproduction 177 Sosyal İlişkilerin Etiği Ethics of social relations 178 Tüketim Etiği Ethics of consumption 179 Diğer Ahlâki Kurallar Other ethical norms 180 Antik, Ortaçağ, Doğu Felsefesi Ancient, medieval, Oriental philosophy 181 Doğu Felsefesi Oriental philosophy 182 Sokrat Öncesi Yunan Felsefesi Pre-Socratic Greek philosophies 183 Sofist ve Sokratçı Felsefeler Sophistic & Socratic philosophies 184 Platoncu Felsefe Platonic philosophy 185 Aristocu Felsefe Aristotelian philosophy 186 Septik ve Neoplatonik Felsefeler Skeptic and Neoplatonic philosophies 187 Epikürcü Felsefe Epicurean philosophy 188 Stoacı Felsefe Stoic philosophy 189 Ortaçağ Batı Felsefesi Medieval Western philosophy 190 Modern Batı Felsefesi Modern Western philosophy 191 Birleşik Devletler ve Kanada Modern Western philosophy United States & Canada 192 Britanya Adaları Modern Western philosophy British Isles 193 Almanya ve Avusturya Modern Western philosophy Germany & Austria 194 Fransa Modern Western philosophy France 195 İtalya Modern Western philosophy Italy 196 İspanya ve Portekiz Modern Western philosophy Spain & Portugal 197 Sovyetler Birliği Modern Western philosophy Soviet Union 198 İskandinavya Modern Western philosophy Scandinavia 199 Diğer Coğrafi Bölgeler 200 Din Religion 201 Hıristiyanlığın Felsefesi Philosophy of Christianity 202 Hıristiyanlığın Çeşitli Konuları Miscellany of Christianity 203 Hıristiyanlıkla İlgili Sözlükler Dictionaries of Christianity 204 Özel Konular Special topics 205 Hıristiyanlıkla İlgili Süreli Yayımlar Serial publications of Christianity

6 206 Hıristiyanlıkla İlgili Örgütler Organizations of Christianity 207 Hıristiyanlıkla İlgili Eğitim, Araştırma Education, research in Christianity 208 İnsan Türlerine Göre Hıristiyanlık Kinds of persons in Christianity 209 Hıristiyanlığın Tarihi, Coğrafî Ele Alınışı History & geography of Christianity 210 Doğal (Doğaya Dayanan) Dinbilim Natural theology 211 Tanrı Kavramları Concepts of God 212 Tanrının Varlığı, Bilinirliği, Nitelikleri Existence, attributes of God 213 Yaradılış Creation 214 Teodisi (İlahi) Theodicy 215 Bilim ve Din Science & religion 216 İyi ve Kötü Good & evil 218 İnsanoğlu Humankind 220 Kutsal Kitap Bible 221 Eski Ahit Old Testament 222 Tarihi Kitapları Historical books of Old Testament 223 Şiirsel Kitaplar Poetic books of Old Testament 224 Peygamberlerle İlgili Kitaplar Prophetic books of Old Testament 225 Yeni Ahit New Testament 226 İnciller ve Olaylar Gospels & Acts 227 Mektuplar Epistles 228 Vahiy Revelation (Apocalypse) 229 Apocrypha, Pseudopigrapha Apocrypha & pseudepigrapha 230 Hıristiyan Dinbilimi Christian theology 231 Tanrı God 232 İsa Mesih ve Ailesi Jesus Christ & his family 233 İnsanlık Humankind 234 Kurtuluş (Soterioloji) ve Merhamet Salvation (Soteriology)& grace 235 Kutsal Olaylar Spiritual beings 236 Eskatoloji (Ölümden Sonraki Yaşam) Eschatology 238 İnanışlar, İman İkrari, Akitler, İlmihaller Creeds & catechisms 239 Apologetik ve Polemik Apologetics & polemics 240 Hıristiyan Ahlâkı ve İbadet Dinbilimi Christian moral & devotional theology 241 Ahlâk Dinbilimi Moral theology 242 İbadet Edebiyatı Devotional literature 243 Bireyler İçin Dört İncil'e Göre Yazılar Evangelistic writings for individuals 245 İlahilerin Metinleri Texts of hymns 246 Hıristiyanlıkta Sanatın Kullanımı Use of art in Christianity 247 Kilise Tefrişatı ve İlgili Eşyalar Church furnishings & articles 248 Hıristiyan Deneyimi, Pratiği, Hayatı Christian experience, practice, life 249 Aile Yaşamanda Hıristiyan Kuralları Christian observances in family life 250 Yöre Hıristiyan Kilisesi ve Tarikatlar Christian orders & local church

7 251 Vaaz verme (Homiletics) Preaching (Homiletics) 252 Vaaz Metinleri Texts of sermons 253 Papazlık Makamı ve Görevi Pastoral office (Pastoral theology) 254 Cemaat Yönetimi ve İdaresi Parish government & administration 255 Dini Topluluklar ve Tarikatlar Religious congregations & orders 259 Yerel Kilisenin Etkinlikleri Activities of the local church 260 Hıristiyan Sosyal Dinbilimi Christian social theology 261 Sosyal Dinbilim Social theology 262 Kilise İdaresi (Eklesioloji) Ecclesiology 263 Dini İbadet Zamanlan, Yerleri Times, places of religious observance 264 Toplu İbadet Public worship 265 Kutsal Ayinler, Diğer Ayinler ve Olaylar Sacraments, other rites & acts266 Missions 266 Misyonlar Missions 267 Dini Çalışmalar İşin Dernekler Associations for religious work 268 Dini Eğitim Religious education 269 Tinsel Yenilenme Spiritual renewal 270 Hıristiyan Kilisesi Tarihi Christian church history 271 Kilise Tarihinde Mezhepler Religious orders in church history 272 Kilise Tarihinde Zulümler Persecutions in church history 273 Kilise Tarihinde Dalaletler Heresies in church history 274 Avrupa'da Hıristiyan Kilisesi Christian church in Europe 275 Asya'da Hıristiyan Kilisesi Christian church in Asia 276 Afrika'da Hıristiyan Kilisesi Christian church in Africa 277 Kuzey Amerika'da Hıristiyan Kilisesi Christian church in North America 278 Güney Amerika'da Hıristiyan Kilisesi Christian church in South America 279 Diğer Bölgelerde Hıristiyan Kilisesi Christian church in other regions 280 Hıristiyan Tarikatları ve Mezhepleri Christian denominations & sects 281 İlk Kilise ve Doğu Kiliseleri Early church & Eastern churches 282 Roma Katolik Kilisesi Roman Catholic Church 283 Anglikan Kiliseleri Anglican churches 284 Kitap Kaynaklı Protestan Tarikatlar Protestants of Continental origin 285 Presbiteryen, Reform, Cemaat Kiliseleri Presbyterian, Reformed, Congregational 286 Baptist, Adventist Kiliseler Baptist, Disciples of Christ, Adventist 287 Metodist ve Metodizmle İlgili Kiliseler Methodist & related churches 289 Diğer Tarikatlar ve Mezhepler Other denominations & sects 290 Hıristiyanlık Dışındaki Dinler Other & comparative religions 291 Karşılaştırmalı Din Comparative religion 292 Klasik (Yunan ve Roma) Din Classical (Greek& Roman) religion 293 Cermen Dinleri Germanic religion 294 Hint Kökenli Dinler Religions of Indic origin 295 Zerdüştlük Zoroastrianism (Mazdaism, Parseeism)

8 296 Yahudilik Judaism 297 İslâm Islam & religions originating in it 299 Diğer Dinler Other religions 300 Toplum Bilimleri Social sciences 301 Sosyoloji ve Antropoloji Sociology & anthropology 302 Toplumsal Etkileşim Social interaction 303 Toplumsal Süreçler Social processes 304 Toplumsal Davranışı Etkileyen Etmenler Factors affecting social behavior 305 Sosyal Gruplar Social groups 306 Kültür ve Kurumlar Culture & institutions 307 Topluluklar Communities 310 Genel İstatistikler General statistics 314 Avrupa İstatistikleri General statistics Of Europe 315 Asya İstatistikleri General statistics Of Asia 316 Afrika İstatistikleri General statistics Of Africa 317 Kuzey Amerika İstatistikleri General statistics Of North America 318 Güney Amerika İstatistikleri General statistics Of South America 319 Dünyanın Diğer Bölgelerinin İstatistikleri General statistics Of other parts of the world 320 Siyasal Bilimler Political science 321 Yönetim ve Devlet Sistemleri Systems of governments & states 322 Devletin Örgütlü Gruplarla İlişkisi Relation of state to organized groups 323 Yurttaşlık Hakları ve Siyasal Haklar Civil & political rights 324 Siyasal Süreç The political process 325 Uluslararası Göç ve Sömürgecilik International migration & colonization 326 Kölelik ve Azat Etme Slavery & emancipation 327 Uluslararası İlişkiler International relations 328 Yasama Süreci The legislative process 330 Ekonomi Economics 331 Emek Ekonomisi Labor economics 332 Finansman Ekonomisi Financial economics 333 Toprak Ekonomisi Land economics 334 Kooperatifler Cooperatives 335 Sosyalizm ve İlgili Sistemler Socialism & related systems 336 Kamu Maliyesi Public finance 337 Uluslararası Ekonomi International economics 338 Üretim Production 339 Makro Ekonomi ve İlgili Konular Macroeconomics & related topics 340 Hukuk Law 341 Uluslararası Hukuk(Devletler Hukuku) International law 342 Anayasa ve İdare Hukuku Constitutional & administrative law 343 Askerlik, vergi, Ticaret,Sanayi Hukuku Military, tax, trade, industrial law

9 344 Sosyal, İş, Refah Hukuku ve İlgili Hukuk Social, labor, welfare, & related law 345 Ceza Hukuku Criminal law 346 Özel Hukuk Private law 347 Mahkemeler Civil procedure & courts 348 Yasalar, Yasal Düzenlemeler, Davalar Law (Statutes), regulations, cases 349 Belirli Yargı Yetkileri ve Alanları Hukuku Law of specific jurisdictions & areas 350 Kamu Yönetimi Public administration 351 Merkezi İdarelerin Of central governments 352 Yerel Yönetimlerin (Belediyeler) Of local governments 353 Türkiye de In Turkey 354 Belirli Merkezi Hükümetlerin Of specific central governments 355 Askerlik Bilimi Military science 356 Piyade Kuvvetleri ve Savaş Foot forces & warfare 357 Bindirilmiş Kuvvetler ve Savaş Mounted forces & warfare 358 Hava Kuvvetleri, Mühendislik Other specialized forces & services 359 Deniz Kuvvetleri ve Savaş Sea (Naval) forces & warfare 360 Toplumsal Hizmetler ve Dernekler Social services; association 361 Genel Toplumsal Sorunlar ve Refah General social problems & services 362 Toplumsal Refah Sorunları ve Hizmetleri Social welfare problems & services 363 Diğer Toplumsal Sorunlar ve Hizmetler Other social problems & services 364 Kriminoloji Criminology 365 Ceza Kurumlan ve İlgili Kurumlar Penal & related institutions 366 Dernekler Association 367 Genel Kulüpler General clubs 368 Sigorta Insurance 369 Çeşitli Dernek Türleri Miscellaneous kinds of associations 370 Eğitim Education 371 Okul Yönetimi; Özel Eğitim School management; special education 372 İlköğretim Elementary education 373 Ortaöğretim Secondary education 374 Yetişkin Eğitimi Adult education 375 Müfredat Curriculums 376 Kadınların Eğitimi Education of women 377 Okullar ve Din Schools & religion 378 Yükseköğretim Higher education 379 Devlet Düzenlemeleri, Denetimi, Desteği Government regulation, control, support 380 Ticaret, İletişim, Taşımacılık Commerce, communications, transport 381 İç Ticaret Internal commerce (Domestic trade) 382 Uluslararası Ticaret (Dış Ticaret) International commerce (Foreign trade) 383 Posta İletişimi Postal communication 384 İletişim Telekomünikasyon Communications Telecommunication

10 385 Demiryolu Taşımacılığı Railroad transportation 386 İç Sular ve Feribot Taşımacılığı Inland waterway & ferry transportation 387 Su, Hava, Uzay Taşımacılığı Water, air, space transportation 388 Taşımacılık Yüzey Taşımacılığı Transportation Ground transportation 389 Meteoroloji ve Standardizasyon Metrology & standardization 390 Gelenekler, Görgü, Halkbilim Customs, etiquette, folklore 391 Giyim ve Kişisel Görünüm Costume & personal appearance 392 Ev Yaşamına Ait Adetler Customs of life cycle & domestic life 393 Olum Adetleri Death customs 394 Genel Adetler General customs 395 Görgü Kuralları Etiquette (Manners) 398 Halkbilim (Folklor) Folklore 399 Savaş ve Diplomasi Gelenekleri Customs of war & diplomacy 400 Dil ve Dilbilim Language 401 Yazı Sistemleri Systems of Script 402 Kökenbilim Etimoloji Etymology 403 Sözlükler Dictionaries & encyclopedias 404 Sesbilim Fonoloji Phonology 405 Yapısal Sistemler Gramer Structural systems Grammar 407 Lehçebilim ve Artzamanlı Dilbilim Science of Accent 408 Standart Kullanım Standard Use 409 Konuşulup Yazlan Dışındaki Yapısal Dil Structural Language other than Spoken 410 Türk Dili Turkish Language 411 Türkçe nin Yazı Sistemi ve Fonolojisi Script and phonology of Turkish 412 Türkçe nin Kökenbilimi (Etimolojisi) Etymology of Turkish 413 Türkçe İle İlgili Sözlükler Dictionaries about Turkish 415 Türkçe'nin Yapısal Sistemi (Grameri) Grammar of Turkish 417 Türkçe'nin Tarihi, Coğrafi Gelişimi Historical and Gegraphical Development of Turkish 418 Türkçe nin Kullanımı Use of Turkish 419 Osmanlıca Diğer Türk Dilleri Otoman Language and other Turkish Languages 420 İngilizce ve Eski İngilizce English & Old English 421 İngilizce nin Yazı Sistemi ve Fonolojisi English writing system & phonology 422 İngilizce'nin Kökenbilimi (Etimolojisi English etymology 423 İngilizce İle İlgili Sözlükler English dictionaries 425 İngilizce'nin Yapısal Sistemi (Grameri) English grammar 427 İngilizce nin Tarihi, Coğrafî Gelişimi English language variations 428 İngilizce'nin Kullanımı Standard English usage 429 Eski İngilizce (Anglosakson) Old English (Anglo-Saxon) 430 Cermen Dilleri Almanca Germanic languages German 431 Almanca'nın Yazı Sistemleri German writing system & phonology

11 432 Almanca'nın Kökenbilimi (Etimolojisi) German etymology 433 Almanca İle İlgili Sözlükler German dictionaries 435 Almanca'nın Yapısal Sistemi (Grameri) German grammar 437 Almanca'nın Tarihi, Coğrafî Gelişimi German language variations 438 Almanca'nın Kullanımı Standard German usage 439 Diğer Cermen Dilleri Other Germanic languages 440 Roman Dilleri Fransızca Romance languages French 441 Fransızca nın Yazı Sistemi ve Fonolojisi French writing system & phonology 442 Fransızca'nın Kökenbilimi (Etimolojisi) French etymology 443 Fransızca İle İlgili Sözlükler French dictionaries 445 Fransızca'nın Yapısal Sistemi (Grameri) French grammar 447 Fransızca nın Tarihi, Coğrafî Gelişimi French language variations 448 Fransızca'nın Kullanımı Standard French usage 449 Provans ve Kabalan Dilleri Provencal & Catalan 450 İtalyan, Rumen, Reto-Rumen Dilleri Italian, Romanian, Rhaeto-Romantic 451 İtalyanca'nın Yazı Sistemleri Italian writing system & phonology 452 İtalyanca'nın Kökenbilimi (Etimolojisi) Italian etymology 453 İtalyanca İle İlgili Sözlükler Italian dictionaries 455 İtalyanca'nın Yapısal Sistemi (Grameri) Italian grammar 457 İtalyanca'nın Tarihi, Coğrafî Gelişimi Italian language variations 458 İtalyanca'nın Kullanımı Standard Italian usage 459 Rumence ve Reto-Rumen Dilleri Romanian & Rhaeto-Romanic 460 İspanyol ve Portekiz Dilleri Spanish & Portugese languages 461 İspanyolca'nın Yazı Sistemi Spanish writing system & phonology 462 İspanyolca nın Kökenbilimi Spanish etymology 463 İspanyolca İle İlgili Sözlükler Spanish dictionaries 465 İspanyolca'nın Yapısal Sistemi Spanish grammar 467 İspanyolca'nın Tarihi, Coğrafî Gelişimi Spanish language variations 468 İspanyolca'nın Kullanımı Standard Spanish usage 469 Portekizce Portugese 470 İtalik Diller Latince Italic Latin 471 Klasik Latince'nin Yazı Sistemi Classical Latin writing & phonology 472 Klasik Latince'nin Kökenbilimi Classical Latin etymology & phonology 473 Klasik Latince İle İlgili Sözlükler Classical Latin dictionaries 475 Klasik Latince'nin Yapısal Sistemi Classical Latin grammar 477 Klasik Öncesi, Klasik Sonrası Old, Postclassical, Vulgar Latin 478 Klasik Latince'nin Kullanımı Classical Latin usage 479 Diğer İtalik Diner Other Italic languages 480 Helenik Diller Klâsik Yunanca Hellenic languages Classical Grek 481 Klasik Yunanca'nın Yazı Sistemi Classical Greek writing & phonology 482 Klasik Yunanca'nın Kökenbilimi Classical Greek etymology

12 483 Klasik Yunanca İle İlgili Sözlükler Classical Greek dictionaries 485 Klasik Yunanca'nın Yapısal Sistemi Classical Greek grammar 487 Klasik Öncesi ve Klasik Yunanca Preclassical & postclassical Grek 488 Klasik Yunanca'nın Kullanımı Classical Greek usage 489 Diğer Helenik Diller Other Hellenic languages 490 Diğer Diller Other languages 491 Doğu Hint-Avrupa ve Kelt Dilleri East Indo-European & Celtic languages 492 Afro-Asyatik Diller Sami Dilleri Afro-Asiatic languages Semitic 493 Semttik Olmayan Afro-Asyatik Diller Non-Semitic Afro-Asiatic languages 494 Ural, Paleosibirya, Dravid Dilleri Ural-Altaic, Paleosiberian, Dravidian 495 Doğu ve Güneydoğu Asya Dilleri Languages of East & Southeast Asia 496 Afrika Dilleri African languages 497 Kuzey Amerika Yerli Dilleri North American native languages 498 Güney Amerika Yerli Dilleri South American native languages 499 Çeşitli Diller Miscellaneous languages 500 Doğa Bilimleri ve Matematik Natural sciences & mathematics 501 Felsefe ve Kuram Philosophy & theory 502 Çeşitli Miscellany 503 Sözlükler ve Ansiklopediler Dictionaries & encyclopedias 505 Sureli Yayımlar Serial publications 506 Kuruluşlar ve Yönetim Organizations & management 507 Eğitim, Araştırma, İlgili Konular Education, research, related topics 508 Doğa Tarihi Natural history 509 Tarihi, Coğrafî, Kişilere Göre Ele Alış Historical, areas, persons treatment 510 Matematik Mathematics 511 Genel İlkeler General principles 512 Cebir ve Say Kuramı Algebra & number theory 513 Aritmetik Arithmetic 514 Topoloji Topology 515 Çözümleme Analysis 516 Geometri Geometry 519 Olasılıklar ve Uygulamalı Matematik Probabilities & applied mathematics 520 Astronomi ve İlgili Bilimler Astronomy & allied sciences 521 Gök Mekaniği Celestial mechanics 522 Teknikler, Gereçler, Malzemeler Techniques, equipment, materials 523 Belirli Gök Cisimleri ve Olayları Specific celestial bodies & phenomena 525 Yerküre (Astronomik Coğrafya) Earth (Astronomical geography) 526 Matematiksel Coğrafya Mathematical geography 527 Gökyüzünde Seyir Celestial navigation 528 Efemeridler Ephemerides 529 Kronoloji Chronology

13 530 Fizik Physics 531 Klasik Mekanik Kan Mekaniği Classical mechanics Solid mechanics 532 Akışkanlar Mekaniği Sıvı Mekaniği Fluid mechanics Liquid mechanics 533 Gaz Mekaniği 1Gas mechanics 534 Ses ve İlgili Titreşimler Sound & related vibrations 535 Işık ve Parafotik Olaylar Light & paraphotic phenomena 536 Isı Heat 537 Elektrik ve Elektronik Electricity & electronics 538 Manyetizma Magnetism 539 Modern Fizik Modern physics 540 Kimya ve İlgili Bilimler Chemistry & allied sciences 541 Fiziksel ve Kuramsal Kimya Physical & theoretical chemistry 542 Teknikler, Gereçler, Malzemeler Techniques, equipment, materials 543 Analitik Kimya Analytical chemistry 544 Nitel Analiz Qualitative analysis 545 Nicel Analiz Quantitative analysis 546 İnorganik Kimya Inorganic chemistry 547 Organik Kimya Organic chemistry 548 Kristalografi Crystallography 549 Mineraloji Mineralogy 550 Yer Bilimleri Earth sciences 551 Jeoloji, Hidroloji, Meteoro1oji Geology, hydrology, meteorology 552 Kayaçbilim (Petroloji) Petrology 553 Ekonomik Jeoloji Economic geology 554 Avrupa Yerbilimleri Earth sciences of Europe 555 Asya Yerbilimleri Earth sciences of Asia 556 Afrika Yerbilimleri Earth sciences of Africa 557 Kuzey Amerika Yerbilimleri Earth sciences of North America 558 Güney Amerika Yerbilimleri Earth sciences of South America 559 Diğer Bölgelerin ve Yerbilimleri Earth sciences of other areas 560 Paleontoloji Paleozooloji Paleontology Paleozoology 561 Paleobotanik Paleobotany 562 Omurgasızların Fosilleri Fossil invertebrates 563 İlkel Hayvan ve Bitki Fosilleri Fossil primitive phyla 564 Fosil Mollusca ve Molluscoidea Fossil Mollusca & Molluscoidea 565 Diğer Omurgasızların Fosilleri Other fossil invertebrates 566 Omurgalı Fosilleri (Fosil Craniata) Fossil Vertebrata (Fossil Craniata) 567 Soğukkanlı Omurgalıların Fosilleri Fossil cold-blooded vertebrates 568 Fosil Aves (Kus, Fosilleri) Fossil Aves (Fossil birds) 569 Memeli Fosilleri (Fosil Mammalia) Fossil Mammalia 570 Yaşam Bilimleri Life sciences

14 572 İnsan Irkları Human races 573 Fiziksel Antropoloji Physical anthropology 574 Biyoloji Biology 575 Evrim ve Genetik (Kalıtım Bilim) Evolution & genetics 576 Mikrobiyoloji Microbiology 577 Yaşamın Genel Doğası General nature of life 578 Biyolojide Mikroskop Kullanımı Microscopy in biology 579 Biyolojik Örneklerin Toplanması Collection and preservation 580 Bitki Bilimleri (Botanik Bilimler) Botanical sciences 581 Bitkibilim Botany 582 Spermatophyta (Tohumlu Bitkiler) Spermatophyta (Seed-bearing plants) 583 Dicotyledones Çit Çenekliler) Dicotyledones 584 Monocotyledones (Tek Çenekliler) Monocotyledones 585 Gymnospermae (Pinophyta) Gymnospermae (Pinophyta) 586 Cryptogamia (Tohumsuz Bitkiler) Cryptogamia (Seedless plants) 587 Pteridophyta (Damarlı Cryptogamlar) Pteridophyta (Vascular cryptograms 588 Bryophyta Bryophyta 589 Thallobionta ve Prokaryotae Thallobionta & Prokaryotae 590 Zooloji Bilimleri (Hayvanbilimleri) Zoological sciences 591 Zooloji (Hayvanbilim) Zoology 592 Omurgasızlar (İnvetebrates) Invertebrates 593 Protozoa, Echinodermata İlgili Takımlar Protozoa, Echinodermata, related 594 Mollusca ve Molluscoidea Mollusca & Molluscoidea 595 Diğer Omurgasızlar Other invertebrates 596 vetebrata (Craniata, Omurgalılar) Vertebrata (Craniata, Vertebrates) 597 Soğukkanlı Omurgalılar Balıklar Cold-blooded vertebrates Fishes 598 Aves (Kuşlar) Aves (Birds) 599 Mammalia(Memeliler) Mammalia (Mammals) 600 Teknoloji (Uygulamalı Bilimler) Technology (Applied sciences) 601 Felsefe ve Kuram Philosophy & theory 602 Çeşitli Miscellany 603 Sözlükler ve Ansiklopediler Dictionaries & encyclopedias 604 Özel Konular Special topics 605 Süreli Yayınlar Serial publications 606 Örgütler Organizations 607 Eğitim, Araştırma, İlgili Konular Education, research, related topics 608 İcatlar ve Patentler Invention & patents 609 Tarihi, Coğrafi, Kişilere Göre Ele Alış Historical, areas, persons treatment 610 Tıp Bilimleri Tıp Medical sciences Medicine 611 İnsan Anatomisi, Hücre, Doku Biyolojisi Human anatomy, cytology, histology 612 İnsan Fizyolojisi Human physiology

15 613 Sağlığın Geliştirilmesi Promotion of health 614 Hastalık Oranları, Korunma Incidence & prevention of disease 615 Farmakoloji ve Tedavi Pharmacology & theraputics 616 Hastalıklar Diseases 617 Cerrahi ve İlgili Konular Surgery & related medical specialities 618 Kadın Hastalıkları ve Doğum Gynecology & other medical specialities 619 Deneysel Tıp Experimental medicine 620 Mühendislik ve İlgili İşler Engineering & allied operations 621 Uygulamalı Fizik Applied physics 622 Madencilik ve İlgili İşler Mining & related operations 623 Askeri ve Denizcilik İşleri Military & nautical engineering 624 İnşaat Mühendisliği Civil engineering 625 Yol Mühendisliği Engineering of railroads, roads 627 Hidrolik (Su) Mühendisliği Hydraulic engineering 628 Çevre Koruma Mühendisliği Sanitary & municipal engineering 629 Mühendisliğin Diğer Dalları Other branches of engineering 630 Tarım ve İlgili Teknolojiler Agriculture 631 Teknikler, Gereçler, Malzemeler Techniques, equipment, materials 632 Bitki Hasarları, Hastalıkları, Zararlıları Plant injuries, diseases, pests 633 Tarla ve Plantasyon Ürünleri Field & plantation crops 634 Meyve Bahçeleri, Meyveler, Ormancılık Orchards, fruits, forestry 635 Bahçe Bitkileri, (Bahçecilik, Hortikültür) Garden crops (Horticulture 636 Hayvancılık Animal husbandry 637 Mandıracılık ve İlgili Ürünler Processing dairy & related products 638 Yararlı Böcekler Insect culture 639 Avcılık, Balıkçılık, Koruma Hunting, fishing, conservation 640 Ev Ekonomisi ve Aile Yaşamı Home economics & family living 641 Yiyecek ve İçecek Food & drink 642 Yemekler ve Yemek Servisi Meals & table service 643 Konutlar ve Konut Donanımı Housing & household equipment 644 Evdeki Kolaylıklar Household utilities 645 Konut Mefruşatı Household furnishings 646 Dikiş, Giyim,Kişisel Yaşam Sewing, clothing, personal living 647 Kamuya Ait Evlerin Yönetimi Management of public households 648 Ev İdaresi Housekeeping 649 Çocuk Yetiştirme ve Evde Bakım Child rearing & home care of sick 650 Yönetim ve Yardımcı Hizmetler Management & auxiliary services 651 Büro Hizmetleri Office services 652 Yazılı İletişim İşlemleri Processes of written communication 653 Kısaltılmış El Yazısı Shorthand 657 Muhasebe Accounting

Dewey Sınıflama Sistemi

Dewey Sınıflama Sistemi Numara TÜRKÇE ENGLISH 0 Genel Konular Generalities 1 Bilgi Knowledge 2 Kitap The book 3 Sistemler Systems 4 veri İşleme ve Bilgisayar Bilimi Data processing Computer science 5 Bilgisayar Programlama ve

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) English Language and Literature

Detaylı

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI,

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI, TOPLAM TOTAL BEŞERİ BİLİMLER VE SANAT HUMANITIES & ARTS BEŞERİ BİLİMLER HUMANITIES ANADİL MOTHER TONGUE DİN RELIGION FELSEFE VE ETİK PHILOSOPHY & ETHICS TARİH VE ARKEOLOJİ HISTORY & ARCHAEOLOGY YABANCI

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA)

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Programın Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Name of Programme Süre Duration Ek Kontenjan Additional Quota Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Edebiyat Fakültesi Faculty

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1 Programın Adı Name of Programme Öğretim Süresi Duration Diploma puanına göre tercih edecekler için KONTENJAN YÖS puanına göre tercih edecekler için Özel Koşullar Requirements & Explanations MUSTAFA KEMAL

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS Programın Adı LİSANS PROGRAMLARI - UNDERGRADUATE PROGRAMS Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE EK-5 BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI Adı DIV101 Elementary Arabic I 4 4 8 6 12 DIV103

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

KABUL EDEN ÖN LİSANS DEĞİŞİM SÜRESİ ALAN KODU YÜKSEK LİSANS DOKTORA GÖNDEREN ALAN ADI LİSANS IBU

KABUL EDEN ÖN LİSANS DEĞİŞİM SÜRESİ ALAN KODU YÜKSEK LİSANS DOKTORA GÖNDEREN ALAN ADI LİSANS IBU NO KURUM ADI ÜLKE ALAN KODU ALAN ADI ÖN LİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORA GÖNDEREN KABUL EDEN DEĞİŞİM SÜRESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Uluslararası Balkan International Balkan Uluslararası

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

Diğerleri, Mühendislik, Teknoloji Other, Engineering, Technology (Computer Engineering, IT)

Diğerleri, Mühendislik, Teknoloji Other, Engineering, Technology (Computer Engineering, IT) Diğerleri, Mühendislik, Teknoloji Other, Engineering, Technology (Computer Engineering, IT) HAFTA - WEEK - 5 7 9 5 7 9 0 Diller ve Fileloji Bilimleri Languageas and Philological Sciences İlköğretim Öğretmenliği

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme)

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program ları (Ek Yerleştirme) Eczacılık Fakültesi (Faculty of Pharmacy ) Faculty of Pharmacy 5 2 11 Eğitim Fakültesi

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English) DİL-1 252,14758 43600 334,98005 203510101

Detaylı

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education)

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education) BİRİM ID BİRİM/UNITE NAME OF THE PROGRAMME PROGRAM SÜRESİ (TIME SCHEDULE) ANADOLUYÖS KONTENJANI (ANADOLUYÖS QUOTA) ÖZEL KOŞUL (SPECIAL CONDITIONS) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ OPEN EDUCATION FACULTY 50775 ADALET

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange

ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange ABAİ MİLLİ PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (KAZAKİSTAN) ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange Alan kodu Field code Derece Degree Yükseköğretim Kurumu Higher

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Kod Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations 107410012 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 3 Eğitim Fakültesi Faculty of Education 107410639

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

Fakülte Adı Programın Adı Name of Programme

Fakülte Adı Programın Adı Name of Programme Fakülte Adı Programın Adı Name of Programme 2. Ek Kontenjan Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Justice 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Coach Training 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Detaylı

Teacher Training in Computer Sciences and Teaching Technologies

Teacher Training in Computer Sciences and Teaching Technologies Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) KARADENIZ TEKNİK UNIVERSITY (TRABZON) Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014 Ders Kodu ve Adı / Course Code and Name ARCH 132:Introduction to Building Materials 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.SINIF/. YARIYIL 2 3 YDİ0 YDF0 YDA0 ATA0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language) (English) Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language) (French)

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

101050775 ADALET (AÇIKÖĞRETİM) Jurisprudence (Distance Education) 2 6 2 9. 101051304 AŞÇILIK (AÇIKÖĞRETİM) Culinary Arts (Distance Education) 2 6 2 9

101050775 ADALET (AÇIKÖĞRETİM) Jurisprudence (Distance Education) 2 6 2 9. 101051304 AŞÇILIK (AÇIKÖĞRETİM) Culinary Arts (Distance Education) 2 6 2 9 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ANADOLUYÖS QUOTA BİRİM ID BİRİM NAME OF PROGRAMME PROGRAM SÜRESİ (TIME SCHEDULE) ANADOLUYÖS KONTENJANI (ANADOLUYÖS

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES Programın Adı Name of Programme Öğrenim Ücretleri / Tutition Fees (Turkish Lira) Eczacılık Fakültesi

Detaylı

2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES

2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES 2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES Kod/ Code Program Adı Name of Programme Öğrenim Ücretleri / Tutition Fees 107410012 Eczacılık Fakültesi

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO TV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS BİLDİRİM FORMLARI Fakülte/Yüksekokul : Şebinkarahisar Meslek

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Genel Liselerde, Kolejlerde, Anadolu Liselerinde ve Fen Lisesinde Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi

Genel Liselerde, Kolejlerde, Anadolu Liselerinde ve Fen Lisesinde Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi Genel Liselerde, Kolejlerde, Anadolu Liselerinde ve Fen Lisesinde 2006-07 Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi 1 Dersler TÜM LİSE TÜRLERİNDE 9. SINIF Meslek Liseleri Genel

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

Elektronik Yayıncılıkta Arşivsel Derinliğe Ulaşmak: 3 Milyon Elektronik Kitap

Elektronik Yayıncılıkta Arşivsel Derinliğe Ulaşmak: 3 Milyon Elektronik Kitap Elektronik Yayıncılıkta Arşivsel Derinliğe Ulaşmak: 3 Milyon Elektronik Kitap 1 Elektronik Yayıncılık Bilginin sunulma ve erişilme süresini katbekat azaltmıştır. Dijitalleştirme Bilginin kaynaklarının

Detaylı

2015-YÖS Kontenjanları (Lisans) Kontenjan Quota ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY (BOLU)

2015-YÖS Kontenjanları (Lisans) Kontenjan Quota ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Teacher Training in Computer Sciences and Teaching Technologies 4 2 Biyoloji

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

TABLO-3 Ön Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları Süre Duration

TABLO-3 Ön Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları Süre Duration TABLO-3 Ön Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları Duration Adalet Meslek Yüksekokulu Vocational School of Justice KONTENJANLARI Adalet Justice 2 5 Adalet (İÖ) Justice

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl / 1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law LAW10 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General Theory of Constitutional Law 5 LAW105 Medeni Hukuka Giriş

Detaylı

AKUS-2016 SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK-EN BÜYÜK PUAN BİLGİLERİ

AKUS-2016 SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK-EN BÜYÜK PUAN BİLGİLERİ AKUS-2016 SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK-EN BÜYÜK PUAN BİLGİLERİ LİSANS PROGRAMLARI Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota 1. Yerleştirme 2. Yerleştirme En Küçük Puan En Büyük Puan En

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI Quota of undergraduate programs

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI Quota of undergraduate programs ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI 2017-2018 Quota of undergraduate programs Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ SINIF / I.YARIYIL in ön koşulu var mı? in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? YDİ 0 YDF 0 YDA 0 Temel Yabancı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) CUMHURİYET UNIVERSITY (SİVAS) Sivas Meslek Yüksekokulu Sivas Vocational

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI. Özel Koşullar Requirements & Explanations. Süre Duration. Kontenjan Quota. Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 7

LİSANS PROGRAMLARI. Özel Koşullar Requirements & Explanations. Süre Duration. Kontenjan Quota. Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 7 Programın Adı Name of Programme Süre Duration Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 7 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations Alman Dili

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Edecek Yükseköğretim Lisans Programları Ek Yerleştirme Kontenjanları

2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Edecek Yükseköğretim Lisans Programları Ek Yerleştirme Kontenjanları 2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Edecek Yükseköğretim Lisans Programları Ek Yerleştirme ları Özel Koşullar Requirements& Explanations AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) AFYON KOCATEPE UNIVERSITY

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ I. YARIYIL İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0803101 Genel Fizik I 4 General Physics

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/THE QUOTAS FOR FOREİGN STUDENTS 2013 LİSANS PROGRAMLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/THE QUOTAS FOR FOREİGN STUDENTS 2013 LİSANS PROGRAMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/THE QUOTAS FOR FOREİGN STUDENTS 2013 LİSANS PROGRAMLARI Süre Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 Fen-Edebiyat

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ SINIF / II.YARIYIL in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? 3 YDİ 0 YDF 0 YDA 0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca) Temel Yabancı

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

Matematik 1,2 0,8 Genel Yetenek 0,8 1,2 Eşit Ağırlık 1 1

Matematik 1,2 0,8 Genel Yetenek 0,8 1,2 Eşit Ağırlık 1 1 Tablo 1. ÇARPAN TABLOSU Matematik/Geometri Matematik 1,2 0,8 0,8 1,2 Eşit Ağırlık 1 1 Adaylar en fazla 10 (on) diploma programı tercih edebilir. Adaylar kontenjanlara ilişkin kılavuzda bölüm ve programların

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

Makine Mühendisliği Mechanical Engineering 4 4. Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4

Makine Mühendisliği Mechanical Engineering 4 4. Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Programın Adı Name of Programme Süre Duration ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) CUKUROVA UNIVERSITY (ADANA) Ceyhan Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering Makine Mühendisliği Mechanical Engineering 4

Detaylı

Derece Kabul Eden Taraf İlgili Bölüm Kontenjan Lisans Yüksek Lisans Doktora Alan Kodu Çağdaş Türk Lehçeleri ve Karşılaştırmalı Dil 1 6saat

Derece Kabul Eden Taraf İlgili Bölüm Kontenjan Lisans Yüksek Lisans Doktora Alan Kodu Çağdaş Türk Lehçeleri ve Karşılaştırmalı Dil 1 6saat Kabul Eden İlgili Bölüm Kontenjan Lisans Yüksek Lisans Doktora Alan Kodu Ders Saati Rusya Rusça - - - 09.0 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Karşılaştırmalı Dil saat - - - 09. Yeni Türk Edebiyatı saat - - - 08.3

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Programın Adı Vocational School of Justice Name of Programme Süre Duration Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School

Detaylı