DEWEY Onlu Sınıflama Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEWEY Onlu Sınıflama Sistemi"

Transkript

1 DEWEY Onlu Sınıflama Sistemi 000 Genel Konular 100 Felsefe & Psikoloji 200 Din 300 Toplum Bilimleri 400 Dil ve Dil Bilim 500 Doğa Bilimleri & Matematik 600 Teknoloji (Uygulamalı Bilimler) 700 Sanat(Güzel Sanatlar) 800 Edebiyat & Retorik 900 Coğrafya & Tarih Numara TÜRKÇE ENGLISH 000 Genel Konular Generalities 001 Bilgi Knowledge 002 Kitap The book 003 Sistemler Systems 004 veri İşleme ve Bilgisayar Bilimi Data processing Computer science 005 Bilgisayar Programlama ve Programlar Computer programming, programs, data 006 Özel Bilgisayar Yöntemleri Special computer methods 010 Bibliyografya Bibliography 011 Bibliyografyalar Bibliographies 012 Kişilerin bibliyografileri Bibliographies of individuals 013 Belirli Yazar Gruplarının Eserlerinin Bibliographies of works by specific classes of authors 014 Anonim ve Takma Adla Yazılanlar Bibliographies of anonymous and pseudonymous works 015 Belirli Yerlerden Gelen Eserlerin Bibliographies of works from specific places 016 Belirli Konulardaki Eserlerin Bibliographies of works from specific subjects 017 Genel Konu Katalogları General subject catalogs 018 Yazara ve Tarihe Göre Kataloglar Catalogs arranged by author & date 019 Sözlük Kataloglar Dictionary catalogs 020 Kütüphane ve Bilgilendirme Library & information sciences 021 Kütüphanelerin İlişkileri Library relationships

2 022 Fiziksel Yapının Yönetimi Administration of the physical plant 023 Personel Yönetimi Personnel administration 025 Kütüphanelerin İşleyişi Library operations 026 Belirli Konulara Ayrılmış Kütüphaneler Libraries for specific subjects 027 Genel Kütüphaneler General libraries 028 Diğer Bilgilendirme Kaynakları Reading, use of other information media 030 Genel Ansiklopedik General encyclopedic works 031 Amerikan İngilizcesi General encyclopedic works -- American 032 İngilizce General encyclopedic works in English 033 Diğer Cermen Dillerinde 034 Fransızca, Provans Dilinde In French 035 İtalyanca, Rumence In Italian 036 İspanyolca ve Portekizce In Spanish 037 Slav Dillerinde In Slavic languages General encyclopedic works in other Germanic languages 038 İskandinav Dillerinde In Scandinavian languages 039 Diğer Dillerde In Other Languages 040 Kullanılmıyor 050 Genel Süreli Yayınlar ve Dizinler General serials & their indexes 051 Amerikan İngilizcesi General serials & their indexes in American 052 İngilizce In English 053 Diğer Cermen Dillerinde In other Germanic languages 054 Fransızca Provans Dilinde In French, Provencal, Catalan 055 İtalyanca, Rumence In Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic 056 İspanyolca ve Portekizce In Spanish & Portuguese 057 Slav Dillerinde In Slavic languages 058 İskandinav Dillerinde In Scandinavian Languages 059 Diğer Dillerde In other languages 060 Genel Kuruluşlar ve Müzecilik General organization & museology 061 Kuzey Amerika da In North America 062 İngiliz Adaları nda İngiltere de In British Isles In England 063 Orta Avrupa da ve Almanya daki In central Europe In Germany 064 Fransa ve Monako da In France & Monaco 065 İtalya ve Komşu Bölgelerde In Italy & adjacent territories 066 İber Yarımadası Komşu Bölgelerde In Iberian Peninsula & adjacent islands 067 Doğu Avrupa ve Rusya da In eastern Europe In Soviet Union 068 Diğer Coğrafi Bölgelerde In other areas 069 Müzecilik (Müze Bilimi) Museology (Museum science) 070 Haber Ortamları ve Gazetecilik News media, journalism, publishing 071 Kuzey Amerika da In North America 072 İngiliz Adaları nda İngiltere de In British Isles In England

3 073 Orta Avrupa da ve Almanya daki In central Europe In Germany 074 Fransa ve Monako da In France & Monaco 075 İtalya ve Komşu Bölgelerde In Italy & adjacent territories 076 İber Yarımadası Komşu Bölgelerde In Iberian Peninsula & adjacent islands 077 Doğu Avrupa ve Rusya da In eastern Europe In Soviet Union 078 İskandinavya da In Scandinavia 079 Diğer Coğrafi Bölgelerde In other areas 080 Genel Koleksiyonlar General collections 081 Amerikan İngilizcesi American 082 İngilizce In English 083 Diğer Cermen Dillerinde In other Germanic languages 084 Fransızca, Provans Dilinde In French, Provencal, Catalan 085 İtalyanca, Rumence In Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic 086 İspanyolca ve Portekizce In Spanish & Portuguese 087 Slav Dillerinde In Slavic languages 088 İskandinav Dillerinde In Scandinavian languages 089 Diğer Dillerde In other languages 090 El Yazmaları ve Nadir Eserler Manuscripts & rare books 091 El Yazmaları Manuscripts 092 Blok (Basma) Kitaplar Block books 093 İnkunabeller Incunabula 094 Basılı Kitaplar Printed books 095 Ciltlerinden Ötürü Önem Taşıyan Kitaplar Books notable for bindings 096 Resimlerinden Ötürü Önemli Kitaplar Books notable for illustrations 097 Kökeninden Ötürü Önem Taşıyan Kitaplar Books notable for ownership or origin 098 Yasaklanmış,Taklit, Sahte Eserler Prohibited works, forgeries, hoaxes 099 Boyutlarından Ötürü Önemli Kitaplar Books notable for format 100 Felsefe ve Psikoloji Philosophy & psychology 101 Felsefe Kuramı Theory of philosophy 102 Felsefenin Çeşitli Konuları Miscellany of philosophy 103 Felsefe Sözlükleri Dictionaries of philosophy 105 Felsefe Konusundaki Süreli Yayınlar Serial publications of philosophy 106 Felsefe Kuruluşları Organizations of philosophy 107 Felsefe Eğitimi, Araştırması Education, research in philosophy 108 Felsefede İnsan Türleri Kinds of persons in philosophy 109 Felsefenin Tarihi Ele Alınışı Historical treatment of philosophy 110 Metafizik (Spekülatif Felsefe) Metaphysics 111 Ontoloji (Varlıkbilim) Ontology 113 Kozmoloji (Doğa Felsefesi) Cosmology (Philosophy of nature) 114 Mekân (Uzay) Space 115 Zaman Time

4 116 Değişim Change 117 Yapı Structure 118 Güç ve Enerji Force & Energy 119 Sayı ve Nicelik Number & quantity 120 Epistemoloji, Nedensellik, İnsanlık Epistemology, causation, humankind 121 Epistomoloji (Bilgi Kuramı) Epistemology (Theory of knowledge) 122 Nedensellik Causation 123 Determinizim ve İndeterminizim Determinism & indeterminism 124 Teleoloji Teleology 126 Benlik The self 127 Bilinçdışı ve Bilinçaltı The unconscious & the subconscious 128 İnsanlık Humankind 129 Tekil Ruhların Kökeni ve Kaderi Origin & destiny of individual souls 130 Normal Üstü (Paranormal Olaylar) Paranormal phenomena 131 Esenliğe Dönük Okkült Yöntemleri Occult methods for achieving well-being 133 Parapsikoloji Okkültizm (Gizcilik) Parapsychology & occultism 135 Rüyalar ve Esrarlar Dreams & mysteries 137 Gaipten Haber Veren El Yazısı Bilgisi Divinatory graphology 138 Fizyonomi Physiognomy 139 Frenoloji Phrenology 140 Belirli Felsefi Okullar Specific philosophical schools 141 İdealizm ve İlgili Sistemler Idealism & related systems 142 Eleştirel Felsefe Critical philosophy 143 Sezgicilik ve Bergsonculuk Intuitionism & Bergsonism 144 Hümanizm ve İlgili Sistemler Humanism & related systems 145 Duyumculuk Sensationalism 146 Doğalcılık ve İlgili Sistemler Naturalism & related systems 147 Kamutanrıcılık ve İlgili Sisdtemleri Pantheism & related systems 148 Liberalizm, Seçmecilik, Gelenekselcilik Liberalism, eclecticism, traditionalism 149 Diğer Felsefi Sistemler Other philosophical systems 150 Psikoloji Psychology 152 Algılama,Duygular, Fizyolojik Perception, movement, emotions, drives 153 Bilinçli Zihinsel Süreçler ve Zeka Mental processes & intelligence 154 Bilinçaltı ve Başkalaşmış Ruh Durumları Subconscious & altered states 155 Ayrımsal ve Gelişme Psikoloji Differential & developmental psychology 156 Karşılaştırmalı Psikoloji Comparative psychology 158 Uygulamalı Psikoloji Applied psychology 160 Mantık Logic 161 Tümevarım (Endüksiyon) Induction 162 Tümdengelim (Dedüksiyon) Deduction 165 Aldatıcı Kavramlar ve Yanlış Fallacies & sources of error

5 166 Kıyas Syllogisms 167 Hipotez Hypotheses 168 Sav ve İkna Argument & persuasion 169 Anoloji Analogy 170 Etik (Ahlâk Felsefesi) Ethics (Moral philosophy) 171 Sistemler ve Öğretiler Systems & doctrines 172 Siyasal Etik Political ethics 173 Aile İlişkilerinin Etiği Ethics of family relationships 174 Ekonomik ve Meslek Etiği Economic & professional ethics 175 Eğlence ve Dinlence Etiği Ethics of recreation & leisure 176 Cinsellik ve Üreme Etiği Ethics of sex & reproduction 177 Sosyal İlişkilerin Etiği Ethics of social relations 178 Tüketim Etiği Ethics of consumption 179 Diğer Ahlâki Kurallar Other ethical norms 180 Antik, Ortaçağ, Doğu Felsefesi Ancient, medieval, Oriental philosophy 181 Doğu Felsefesi Oriental philosophy 182 Sokrat Öncesi Yunan Felsefesi Pre-Socratic Greek philosophies 183 Sofist ve Sokratçı Felsefeler Sophistic & Socratic philosophies 184 Platoncu Felsefe Platonic philosophy 185 Aristocu Felsefe Aristotelian philosophy 186 Septik ve Neoplatonik Felsefeler Skeptic and Neoplatonic philosophies 187 Epikürcü Felsefe Epicurean philosophy 188 Stoacı Felsefe Stoic philosophy 189 Ortaçağ Batı Felsefesi Medieval Western philosophy 190 Modern Batı Felsefesi Modern Western philosophy 191 Birleşik Devletler ve Kanada Modern Western philosophy United States & Canada 192 Britanya Adaları Modern Western philosophy British Isles 193 Almanya ve Avusturya Modern Western philosophy Germany & Austria 194 Fransa Modern Western philosophy France 195 İtalya Modern Western philosophy Italy 196 İspanya ve Portekiz Modern Western philosophy Spain & Portugal 197 Sovyetler Birliği Modern Western philosophy Soviet Union 198 İskandinavya Modern Western philosophy Scandinavia 199 Diğer Coğrafi Bölgeler 200 Din Religion 201 Hıristiyanlığın Felsefesi Philosophy of Christianity 202 Hıristiyanlığın Çeşitli Konuları Miscellany of Christianity 203 Hıristiyanlıkla İlgili Sözlükler Dictionaries of Christianity 204 Özel Konular Special topics 205 Hıristiyanlıkla İlgili Süreli Yayımlar Serial publications of Christianity

6 206 Hıristiyanlıkla İlgili Örgütler Organizations of Christianity 207 Hıristiyanlıkla İlgili Eğitim, Araştırma Education, research in Christianity 208 İnsan Türlerine Göre Hıristiyanlık Kinds of persons in Christianity 209 Hıristiyanlığın Tarihi, Coğrafî Ele Alınışı History & geography of Christianity 210 Doğal (Doğaya Dayanan) Dinbilim Natural theology 211 Tanrı Kavramları Concepts of God 212 Tanrının Varlığı, Bilinirliği, Nitelikleri Existence, attributes of God 213 Yaradılış Creation 214 Teodisi (İlahi) Theodicy 215 Bilim ve Din Science & religion 216 İyi ve Kötü Good & evil 218 İnsanoğlu Humankind 220 Kutsal Kitap Bible 221 Eski Ahit Old Testament 222 Tarihi Kitapları Historical books of Old Testament 223 Şiirsel Kitaplar Poetic books of Old Testament 224 Peygamberlerle İlgili Kitaplar Prophetic books of Old Testament 225 Yeni Ahit New Testament 226 İnciller ve Olaylar Gospels & Acts 227 Mektuplar Epistles 228 Vahiy Revelation (Apocalypse) 229 Apocrypha, Pseudopigrapha Apocrypha & pseudepigrapha 230 Hıristiyan Dinbilimi Christian theology 231 Tanrı God 232 İsa Mesih ve Ailesi Jesus Christ & his family 233 İnsanlık Humankind 234 Kurtuluş (Soterioloji) ve Merhamet Salvation (Soteriology)& grace 235 Kutsal Olaylar Spiritual beings 236 Eskatoloji (Ölümden Sonraki Yaşam) Eschatology 238 İnanışlar, İman İkrari, Akitler, İlmihaller Creeds & catechisms 239 Apologetik ve Polemik Apologetics & polemics 240 Hıristiyan Ahlâkı ve İbadet Dinbilimi Christian moral & devotional theology 241 Ahlâk Dinbilimi Moral theology 242 İbadet Edebiyatı Devotional literature 243 Bireyler İçin Dört İncil'e Göre Yazılar Evangelistic writings for individuals 245 İlahilerin Metinleri Texts of hymns 246 Hıristiyanlıkta Sanatın Kullanımı Use of art in Christianity 247 Kilise Tefrişatı ve İlgili Eşyalar Church furnishings & articles 248 Hıristiyan Deneyimi, Pratiği, Hayatı Christian experience, practice, life 249 Aile Yaşamanda Hıristiyan Kuralları Christian observances in family life 250 Yöre Hıristiyan Kilisesi ve Tarikatlar Christian orders & local church

7 251 Vaaz verme (Homiletics) Preaching (Homiletics) 252 Vaaz Metinleri Texts of sermons 253 Papazlık Makamı ve Görevi Pastoral office (Pastoral theology) 254 Cemaat Yönetimi ve İdaresi Parish government & administration 255 Dini Topluluklar ve Tarikatlar Religious congregations & orders 259 Yerel Kilisenin Etkinlikleri Activities of the local church 260 Hıristiyan Sosyal Dinbilimi Christian social theology 261 Sosyal Dinbilim Social theology 262 Kilise İdaresi (Eklesioloji) Ecclesiology 263 Dini İbadet Zamanlan, Yerleri Times, places of religious observance 264 Toplu İbadet Public worship 265 Kutsal Ayinler, Diğer Ayinler ve Olaylar Sacraments, other rites & acts266 Missions 266 Misyonlar Missions 267 Dini Çalışmalar İşin Dernekler Associations for religious work 268 Dini Eğitim Religious education 269 Tinsel Yenilenme Spiritual renewal 270 Hıristiyan Kilisesi Tarihi Christian church history 271 Kilise Tarihinde Mezhepler Religious orders in church history 272 Kilise Tarihinde Zulümler Persecutions in church history 273 Kilise Tarihinde Dalaletler Heresies in church history 274 Avrupa'da Hıristiyan Kilisesi Christian church in Europe 275 Asya'da Hıristiyan Kilisesi Christian church in Asia 276 Afrika'da Hıristiyan Kilisesi Christian church in Africa 277 Kuzey Amerika'da Hıristiyan Kilisesi Christian church in North America 278 Güney Amerika'da Hıristiyan Kilisesi Christian church in South America 279 Diğer Bölgelerde Hıristiyan Kilisesi Christian church in other regions 280 Hıristiyan Tarikatları ve Mezhepleri Christian denominations & sects 281 İlk Kilise ve Doğu Kiliseleri Early church & Eastern churches 282 Roma Katolik Kilisesi Roman Catholic Church 283 Anglikan Kiliseleri Anglican churches 284 Kitap Kaynaklı Protestan Tarikatlar Protestants of Continental origin 285 Presbiteryen, Reform, Cemaat Kiliseleri Presbyterian, Reformed, Congregational 286 Baptist, Adventist Kiliseler Baptist, Disciples of Christ, Adventist 287 Metodist ve Metodizmle İlgili Kiliseler Methodist & related churches 289 Diğer Tarikatlar ve Mezhepler Other denominations & sects 290 Hıristiyanlık Dışındaki Dinler Other & comparative religions 291 Karşılaştırmalı Din Comparative religion 292 Klasik (Yunan ve Roma) Din Classical (Greek& Roman) religion 293 Cermen Dinleri Germanic religion 294 Hint Kökenli Dinler Religions of Indic origin 295 Zerdüştlük Zoroastrianism (Mazdaism, Parseeism)

8 296 Yahudilik Judaism 297 İslâm Islam & religions originating in it 299 Diğer Dinler Other religions 300 Toplum Bilimleri Social sciences 301 Sosyoloji ve Antropoloji Sociology & anthropology 302 Toplumsal Etkileşim Social interaction 303 Toplumsal Süreçler Social processes 304 Toplumsal Davranışı Etkileyen Etmenler Factors affecting social behavior 305 Sosyal Gruplar Social groups 306 Kültür ve Kurumlar Culture & institutions 307 Topluluklar Communities 310 Genel İstatistikler General statistics 314 Avrupa İstatistikleri General statistics Of Europe 315 Asya İstatistikleri General statistics Of Asia 316 Afrika İstatistikleri General statistics Of Africa 317 Kuzey Amerika İstatistikleri General statistics Of North America 318 Güney Amerika İstatistikleri General statistics Of South America 319 Dünyanın Diğer Bölgelerinin İstatistikleri General statistics Of other parts of the world 320 Siyasal Bilimler Political science 321 Yönetim ve Devlet Sistemleri Systems of governments & states 322 Devletin Örgütlü Gruplarla İlişkisi Relation of state to organized groups 323 Yurttaşlık Hakları ve Siyasal Haklar Civil & political rights 324 Siyasal Süreç The political process 325 Uluslararası Göç ve Sömürgecilik International migration & colonization 326 Kölelik ve Azat Etme Slavery & emancipation 327 Uluslararası İlişkiler International relations 328 Yasama Süreci The legislative process 330 Ekonomi Economics 331 Emek Ekonomisi Labor economics 332 Finansman Ekonomisi Financial economics 333 Toprak Ekonomisi Land economics 334 Kooperatifler Cooperatives 335 Sosyalizm ve İlgili Sistemler Socialism & related systems 336 Kamu Maliyesi Public finance 337 Uluslararası Ekonomi International economics 338 Üretim Production 339 Makro Ekonomi ve İlgili Konular Macroeconomics & related topics 340 Hukuk Law 341 Uluslararası Hukuk(Devletler Hukuku) International law 342 Anayasa ve İdare Hukuku Constitutional & administrative law 343 Askerlik, vergi, Ticaret,Sanayi Hukuku Military, tax, trade, industrial law

9 344 Sosyal, İş, Refah Hukuku ve İlgili Hukuk Social, labor, welfare, & related law 345 Ceza Hukuku Criminal law 346 Özel Hukuk Private law 347 Mahkemeler Civil procedure & courts 348 Yasalar, Yasal Düzenlemeler, Davalar Law (Statutes), regulations, cases 349 Belirli Yargı Yetkileri ve Alanları Hukuku Law of specific jurisdictions & areas 350 Kamu Yönetimi Public administration 351 Merkezi İdarelerin Of central governments 352 Yerel Yönetimlerin (Belediyeler) Of local governments 353 Türkiye de In Turkey 354 Belirli Merkezi Hükümetlerin Of specific central governments 355 Askerlik Bilimi Military science 356 Piyade Kuvvetleri ve Savaş Foot forces & warfare 357 Bindirilmiş Kuvvetler ve Savaş Mounted forces & warfare 358 Hava Kuvvetleri, Mühendislik Other specialized forces & services 359 Deniz Kuvvetleri ve Savaş Sea (Naval) forces & warfare 360 Toplumsal Hizmetler ve Dernekler Social services; association 361 Genel Toplumsal Sorunlar ve Refah General social problems & services 362 Toplumsal Refah Sorunları ve Hizmetleri Social welfare problems & services 363 Diğer Toplumsal Sorunlar ve Hizmetler Other social problems & services 364 Kriminoloji Criminology 365 Ceza Kurumlan ve İlgili Kurumlar Penal & related institutions 366 Dernekler Association 367 Genel Kulüpler General clubs 368 Sigorta Insurance 369 Çeşitli Dernek Türleri Miscellaneous kinds of associations 370 Eğitim Education 371 Okul Yönetimi; Özel Eğitim School management; special education 372 İlköğretim Elementary education 373 Ortaöğretim Secondary education 374 Yetişkin Eğitimi Adult education 375 Müfredat Curriculums 376 Kadınların Eğitimi Education of women 377 Okullar ve Din Schools & religion 378 Yükseköğretim Higher education 379 Devlet Düzenlemeleri, Denetimi, Desteği Government regulation, control, support 380 Ticaret, İletişim, Taşımacılık Commerce, communications, transport 381 İç Ticaret Internal commerce (Domestic trade) 382 Uluslararası Ticaret (Dış Ticaret) International commerce (Foreign trade) 383 Posta İletişimi Postal communication 384 İletişim Telekomünikasyon Communications Telecommunication

10 385 Demiryolu Taşımacılığı Railroad transportation 386 İç Sular ve Feribot Taşımacılığı Inland waterway & ferry transportation 387 Su, Hava, Uzay Taşımacılığı Water, air, space transportation 388 Taşımacılık Yüzey Taşımacılığı Transportation Ground transportation 389 Meteoroloji ve Standardizasyon Metrology & standardization 390 Gelenekler, Görgü, Halkbilim Customs, etiquette, folklore 391 Giyim ve Kişisel Görünüm Costume & personal appearance 392 Ev Yaşamına Ait Adetler Customs of life cycle & domestic life 393 Olum Adetleri Death customs 394 Genel Adetler General customs 395 Görgü Kuralları Etiquette (Manners) 398 Halkbilim (Folklor) Folklore 399 Savaş ve Diplomasi Gelenekleri Customs of war & diplomacy 400 Dil ve Dilbilim Language 401 Yazı Sistemleri Systems of Script 402 Kökenbilim Etimoloji Etymology 403 Sözlükler Dictionaries & encyclopedias 404 Sesbilim Fonoloji Phonology 405 Yapısal Sistemler Gramer Structural systems Grammar 407 Lehçebilim ve Artzamanlı Dilbilim Science of Accent 408 Standart Kullanım Standard Use 409 Konuşulup Yazlan Dışındaki Yapısal Dil Structural Language other than Spoken 410 Türk Dili Turkish Language 411 Türkçe nin Yazı Sistemi ve Fonolojisi Script and phonology of Turkish 412 Türkçe nin Kökenbilimi (Etimolojisi) Etymology of Turkish 413 Türkçe İle İlgili Sözlükler Dictionaries about Turkish 415 Türkçe'nin Yapısal Sistemi (Grameri) Grammar of Turkish 417 Türkçe'nin Tarihi, Coğrafi Gelişimi Historical and Gegraphical Development of Turkish 418 Türkçe nin Kullanımı Use of Turkish 419 Osmanlıca Diğer Türk Dilleri Otoman Language and other Turkish Languages 420 İngilizce ve Eski İngilizce English & Old English 421 İngilizce nin Yazı Sistemi ve Fonolojisi English writing system & phonology 422 İngilizce'nin Kökenbilimi (Etimolojisi English etymology 423 İngilizce İle İlgili Sözlükler English dictionaries 425 İngilizce'nin Yapısal Sistemi (Grameri) English grammar 427 İngilizce nin Tarihi, Coğrafî Gelişimi English language variations 428 İngilizce'nin Kullanımı Standard English usage 429 Eski İngilizce (Anglosakson) Old English (Anglo-Saxon) 430 Cermen Dilleri Almanca Germanic languages German 431 Almanca'nın Yazı Sistemleri German writing system & phonology

11 432 Almanca'nın Kökenbilimi (Etimolojisi) German etymology 433 Almanca İle İlgili Sözlükler German dictionaries 435 Almanca'nın Yapısal Sistemi (Grameri) German grammar 437 Almanca'nın Tarihi, Coğrafî Gelişimi German language variations 438 Almanca'nın Kullanımı Standard German usage 439 Diğer Cermen Dilleri Other Germanic languages 440 Roman Dilleri Fransızca Romance languages French 441 Fransızca nın Yazı Sistemi ve Fonolojisi French writing system & phonology 442 Fransızca'nın Kökenbilimi (Etimolojisi) French etymology 443 Fransızca İle İlgili Sözlükler French dictionaries 445 Fransızca'nın Yapısal Sistemi (Grameri) French grammar 447 Fransızca nın Tarihi, Coğrafî Gelişimi French language variations 448 Fransızca'nın Kullanımı Standard French usage 449 Provans ve Kabalan Dilleri Provencal & Catalan 450 İtalyan, Rumen, Reto-Rumen Dilleri Italian, Romanian, Rhaeto-Romantic 451 İtalyanca'nın Yazı Sistemleri Italian writing system & phonology 452 İtalyanca'nın Kökenbilimi (Etimolojisi) Italian etymology 453 İtalyanca İle İlgili Sözlükler Italian dictionaries 455 İtalyanca'nın Yapısal Sistemi (Grameri) Italian grammar 457 İtalyanca'nın Tarihi, Coğrafî Gelişimi Italian language variations 458 İtalyanca'nın Kullanımı Standard Italian usage 459 Rumence ve Reto-Rumen Dilleri Romanian & Rhaeto-Romanic 460 İspanyol ve Portekiz Dilleri Spanish & Portugese languages 461 İspanyolca'nın Yazı Sistemi Spanish writing system & phonology 462 İspanyolca nın Kökenbilimi Spanish etymology 463 İspanyolca İle İlgili Sözlükler Spanish dictionaries 465 İspanyolca'nın Yapısal Sistemi Spanish grammar 467 İspanyolca'nın Tarihi, Coğrafî Gelişimi Spanish language variations 468 İspanyolca'nın Kullanımı Standard Spanish usage 469 Portekizce Portugese 470 İtalik Diller Latince Italic Latin 471 Klasik Latince'nin Yazı Sistemi Classical Latin writing & phonology 472 Klasik Latince'nin Kökenbilimi Classical Latin etymology & phonology 473 Klasik Latince İle İlgili Sözlükler Classical Latin dictionaries 475 Klasik Latince'nin Yapısal Sistemi Classical Latin grammar 477 Klasik Öncesi, Klasik Sonrası Old, Postclassical, Vulgar Latin 478 Klasik Latince'nin Kullanımı Classical Latin usage 479 Diğer İtalik Diner Other Italic languages 480 Helenik Diller Klâsik Yunanca Hellenic languages Classical Grek 481 Klasik Yunanca'nın Yazı Sistemi Classical Greek writing & phonology 482 Klasik Yunanca'nın Kökenbilimi Classical Greek etymology

12 483 Klasik Yunanca İle İlgili Sözlükler Classical Greek dictionaries 485 Klasik Yunanca'nın Yapısal Sistemi Classical Greek grammar 487 Klasik Öncesi ve Klasik Yunanca Preclassical & postclassical Grek 488 Klasik Yunanca'nın Kullanımı Classical Greek usage 489 Diğer Helenik Diller Other Hellenic languages 490 Diğer Diller Other languages 491 Doğu Hint-Avrupa ve Kelt Dilleri East Indo-European & Celtic languages 492 Afro-Asyatik Diller Sami Dilleri Afro-Asiatic languages Semitic 493 Semttik Olmayan Afro-Asyatik Diller Non-Semitic Afro-Asiatic languages 494 Ural, Paleosibirya, Dravid Dilleri Ural-Altaic, Paleosiberian, Dravidian 495 Doğu ve Güneydoğu Asya Dilleri Languages of East & Southeast Asia 496 Afrika Dilleri African languages 497 Kuzey Amerika Yerli Dilleri North American native languages 498 Güney Amerika Yerli Dilleri South American native languages 499 Çeşitli Diller Miscellaneous languages 500 Doğa Bilimleri ve Matematik Natural sciences & mathematics 501 Felsefe ve Kuram Philosophy & theory 502 Çeşitli Miscellany 503 Sözlükler ve Ansiklopediler Dictionaries & encyclopedias 505 Sureli Yayımlar Serial publications 506 Kuruluşlar ve Yönetim Organizations & management 507 Eğitim, Araştırma, İlgili Konular Education, research, related topics 508 Doğa Tarihi Natural history 509 Tarihi, Coğrafî, Kişilere Göre Ele Alış Historical, areas, persons treatment 510 Matematik Mathematics 511 Genel İlkeler General principles 512 Cebir ve Say Kuramı Algebra & number theory 513 Aritmetik Arithmetic 514 Topoloji Topology 515 Çözümleme Analysis 516 Geometri Geometry 519 Olasılıklar ve Uygulamalı Matematik Probabilities & applied mathematics 520 Astronomi ve İlgili Bilimler Astronomy & allied sciences 521 Gök Mekaniği Celestial mechanics 522 Teknikler, Gereçler, Malzemeler Techniques, equipment, materials 523 Belirli Gök Cisimleri ve Olayları Specific celestial bodies & phenomena 525 Yerküre (Astronomik Coğrafya) Earth (Astronomical geography) 526 Matematiksel Coğrafya Mathematical geography 527 Gökyüzünde Seyir Celestial navigation 528 Efemeridler Ephemerides 529 Kronoloji Chronology

13 530 Fizik Physics 531 Klasik Mekanik Kan Mekaniği Classical mechanics Solid mechanics 532 Akışkanlar Mekaniği Sıvı Mekaniği Fluid mechanics Liquid mechanics 533 Gaz Mekaniği 1Gas mechanics 534 Ses ve İlgili Titreşimler Sound & related vibrations 535 Işık ve Parafotik Olaylar Light & paraphotic phenomena 536 Isı Heat 537 Elektrik ve Elektronik Electricity & electronics 538 Manyetizma Magnetism 539 Modern Fizik Modern physics 540 Kimya ve İlgili Bilimler Chemistry & allied sciences 541 Fiziksel ve Kuramsal Kimya Physical & theoretical chemistry 542 Teknikler, Gereçler, Malzemeler Techniques, equipment, materials 543 Analitik Kimya Analytical chemistry 544 Nitel Analiz Qualitative analysis 545 Nicel Analiz Quantitative analysis 546 İnorganik Kimya Inorganic chemistry 547 Organik Kimya Organic chemistry 548 Kristalografi Crystallography 549 Mineraloji Mineralogy 550 Yer Bilimleri Earth sciences 551 Jeoloji, Hidroloji, Meteoro1oji Geology, hydrology, meteorology 552 Kayaçbilim (Petroloji) Petrology 553 Ekonomik Jeoloji Economic geology 554 Avrupa Yerbilimleri Earth sciences of Europe 555 Asya Yerbilimleri Earth sciences of Asia 556 Afrika Yerbilimleri Earth sciences of Africa 557 Kuzey Amerika Yerbilimleri Earth sciences of North America 558 Güney Amerika Yerbilimleri Earth sciences of South America 559 Diğer Bölgelerin ve Yerbilimleri Earth sciences of other areas 560 Paleontoloji Paleozooloji Paleontology Paleozoology 561 Paleobotanik Paleobotany 562 Omurgasızların Fosilleri Fossil invertebrates 563 İlkel Hayvan ve Bitki Fosilleri Fossil primitive phyla 564 Fosil Mollusca ve Molluscoidea Fossil Mollusca & Molluscoidea 565 Diğer Omurgasızların Fosilleri Other fossil invertebrates 566 Omurgalı Fosilleri (Fosil Craniata) Fossil Vertebrata (Fossil Craniata) 567 Soğukkanlı Omurgalıların Fosilleri Fossil cold-blooded vertebrates 568 Fosil Aves (Kus, Fosilleri) Fossil Aves (Fossil birds) 569 Memeli Fosilleri (Fosil Mammalia) Fossil Mammalia 570 Yaşam Bilimleri Life sciences

14 572 İnsan Irkları Human races 573 Fiziksel Antropoloji Physical anthropology 574 Biyoloji Biology 575 Evrim ve Genetik (Kalıtım Bilim) Evolution & genetics 576 Mikrobiyoloji Microbiology 577 Yaşamın Genel Doğası General nature of life 578 Biyolojide Mikroskop Kullanımı Microscopy in biology 579 Biyolojik Örneklerin Toplanması Collection and preservation 580 Bitki Bilimleri (Botanik Bilimler) Botanical sciences 581 Bitkibilim Botany 582 Spermatophyta (Tohumlu Bitkiler) Spermatophyta (Seed-bearing plants) 583 Dicotyledones Çit Çenekliler) Dicotyledones 584 Monocotyledones (Tek Çenekliler) Monocotyledones 585 Gymnospermae (Pinophyta) Gymnospermae (Pinophyta) 586 Cryptogamia (Tohumsuz Bitkiler) Cryptogamia (Seedless plants) 587 Pteridophyta (Damarlı Cryptogamlar) Pteridophyta (Vascular cryptograms 588 Bryophyta Bryophyta 589 Thallobionta ve Prokaryotae Thallobionta & Prokaryotae 590 Zooloji Bilimleri (Hayvanbilimleri) Zoological sciences 591 Zooloji (Hayvanbilim) Zoology 592 Omurgasızlar (İnvetebrates) Invertebrates 593 Protozoa, Echinodermata İlgili Takımlar Protozoa, Echinodermata, related 594 Mollusca ve Molluscoidea Mollusca & Molluscoidea 595 Diğer Omurgasızlar Other invertebrates 596 vetebrata (Craniata, Omurgalılar) Vertebrata (Craniata, Vertebrates) 597 Soğukkanlı Omurgalılar Balıklar Cold-blooded vertebrates Fishes 598 Aves (Kuşlar) Aves (Birds) 599 Mammalia(Memeliler) Mammalia (Mammals) 600 Teknoloji (Uygulamalı Bilimler) Technology (Applied sciences) 601 Felsefe ve Kuram Philosophy & theory 602 Çeşitli Miscellany 603 Sözlükler ve Ansiklopediler Dictionaries & encyclopedias 604 Özel Konular Special topics 605 Süreli Yayınlar Serial publications 606 Örgütler Organizations 607 Eğitim, Araştırma, İlgili Konular Education, research, related topics 608 İcatlar ve Patentler Invention & patents 609 Tarihi, Coğrafi, Kişilere Göre Ele Alış Historical, areas, persons treatment 610 Tıp Bilimleri Tıp Medical sciences Medicine 611 İnsan Anatomisi, Hücre, Doku Biyolojisi Human anatomy, cytology, histology 612 İnsan Fizyolojisi Human physiology

15 613 Sağlığın Geliştirilmesi Promotion of health 614 Hastalık Oranları, Korunma Incidence & prevention of disease 615 Farmakoloji ve Tedavi Pharmacology & theraputics 616 Hastalıklar Diseases 617 Cerrahi ve İlgili Konular Surgery & related medical specialities 618 Kadın Hastalıkları ve Doğum Gynecology & other medical specialities 619 Deneysel Tıp Experimental medicine 620 Mühendislik ve İlgili İşler Engineering & allied operations 621 Uygulamalı Fizik Applied physics 622 Madencilik ve İlgili İşler Mining & related operations 623 Askeri ve Denizcilik İşleri Military & nautical engineering 624 İnşaat Mühendisliği Civil engineering 625 Yol Mühendisliği Engineering of railroads, roads 627 Hidrolik (Su) Mühendisliği Hydraulic engineering 628 Çevre Koruma Mühendisliği Sanitary & municipal engineering 629 Mühendisliğin Diğer Dalları Other branches of engineering 630 Tarım ve İlgili Teknolojiler Agriculture 631 Teknikler, Gereçler, Malzemeler Techniques, equipment, materials 632 Bitki Hasarları, Hastalıkları, Zararlıları Plant injuries, diseases, pests 633 Tarla ve Plantasyon Ürünleri Field & plantation crops 634 Meyve Bahçeleri, Meyveler, Ormancılık Orchards, fruits, forestry 635 Bahçe Bitkileri, (Bahçecilik, Hortikültür) Garden crops (Horticulture 636 Hayvancılık Animal husbandry 637 Mandıracılık ve İlgili Ürünler Processing dairy & related products 638 Yararlı Böcekler Insect culture 639 Avcılık, Balıkçılık, Koruma Hunting, fishing, conservation 640 Ev Ekonomisi ve Aile Yaşamı Home economics & family living 641 Yiyecek ve İçecek Food & drink 642 Yemekler ve Yemek Servisi Meals & table service 643 Konutlar ve Konut Donanımı Housing & household equipment 644 Evdeki Kolaylıklar Household utilities 645 Konut Mefruşatı Household furnishings 646 Dikiş, Giyim,Kişisel Yaşam Sewing, clothing, personal living 647 Kamuya Ait Evlerin Yönetimi Management of public households 648 Ev İdaresi Housekeeping 649 Çocuk Yetiştirme ve Evde Bakım Child rearing & home care of sick 650 Yönetim ve Yardımcı Hizmetler Management & auxiliary services 651 Büro Hizmetleri Office services 652 Yazılı İletişim İşlemleri Processes of written communication 653 Kısaltılmış El Yazısı Shorthand 657 Muhasebe Accounting

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yasemin Afacan Evrensel tasarım, mutfak tasarımı, mimarlık eğitimi, bilgisayar destekli tasarım ve tasarım sürecinde kullanıcı ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalar yapan

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

BİLİMSEL MAKALE YAZIMINDA KAYNAK GÖSTERME KURALLARI

BİLİMSEL MAKALE YAZIMINDA KAYNAK GÖSTERME KURALLARI BİLİMSEL MAKALE YAZIMINDA KAYNAK GÖSTERME KURALLARI Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZKAN* Ar. Gör. Aslıhan ÇATIKER** Kaynak gösterme, bilimsel makale yazım kuralları içerisinde önemli bir yer olușturmaktadır. Çünkü

Detaylı

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from harm Tarihin ve uygarlığın başladığı topraklar The

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article 19. YY. İSTANBUL UNDA CEMİYETE AİT OLMA HİSSİ: Yabancı Devlet Okulları Olgusu ve Sürdürülebilir Koruma Önerileri

Araştırma Makalesi / Research Article 19. YY. İSTANBUL UNDA CEMİYETE AİT OLMA HİSSİ: Yabancı Devlet Okulları Olgusu ve Sürdürülebilir Koruma Önerileri Papers Produced from PhD Theses Presented at Institute of Science and Technology, Yıldız Technical University Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

Turkish. Avustralya da Hayat

Turkish. Avustralya da Hayat Turkish Avustralya da Hayat Federal Avustralya 2007 Bu çalışmanın telif hakları vardır. 1968 tarihli Telif Hakları Yasası (Copyright Act 1968) kapsamında izin verilen kullanımlar dışında bu çalışma kısmen

Detaylı

TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ. Su Yönetimi ve AB Su Politikaları ÖZDEN BİLEN

TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ. Su Yönetimi ve AB Su Politikaları ÖZDEN BİLEN TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ Su Yönetimi ve AB Su Politikaları ÖZDEN BİLEN Ankara 2008 Kütüphane Kart Katalog Bilgisi 333.91 B543 2008 Bilen, Özden Türkiye nin Su Gündemi, Su Yönetimi ve AB Su Politikaları /Özden

Detaylı

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

JSTOR da Yenİ NE VAR?

JSTOR da Yenİ NE VAR? Date JSTOR da Yenİ NE VAR? JSTOR Bugün NerEdeyİz? 107+ ülkeden 9,000 den fazla kütüphane şu anda JSTOR a erişim sağlamaktadır. Bu kurumlardan 128 i Türkiye dedir. Dünya çapında 1,100 ün üzerinde kütüphane

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Oğuz KARADENİZ * Özet: Küreselleşme sonucu, sanayileşmenin getirdiği tehlikeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan

Detaylı

DAHA İYİ BİR HAYATA DOĞRU: YAŞAM BİÇİMİ GÖÇÜ 1

DAHA İYİ BİR HAYATA DOĞRU: YAŞAM BİÇİMİ GÖÇÜ 1 Ege Coğrafya Dergisi, 19/1 (2010), 31-47, İzmir Aegean Geographical Journal, 19/1 (2010), 31-47, Izmir TURKEY DAHA İYİ BİR HAYATA DOĞRU: YAŞAM BİÇİMİ GÖÇÜ 1 Towards a Better Life: Lifestyle Migration İlkay

Detaylı

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi

Detaylı

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE Serdar Sakin * Özet Eğitim ve öğretim kurumları bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik değişim ve gelişiminde

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

Civilacademy. Journal of Social Sciences Sosyal Bilimler Dergisi

Civilacademy. Journal of Social Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Civilacademy Journal of Social Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Fatih University 2007 Civilacademy Cilt/Volume 5 Sayı/Issue 3 Kış/Winter 2007 Sahibi/Owner Sosyal Bilimler Topluluğu Social Sciences Society

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı