T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ"

Transkript

1 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi Prof. Dr. Zübeyir KILIÇ Hipertansif Ebeveynlerin Normotansif çocuklarında Karotis İntima-Media Kalınlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Sağlığı D01 Doç. Dr. Durmuş ETİZ Akciğer Kanserli Tanılı Hastalarda Radyoterapiye Bağlı Gelişen Radrasyon Pnömonisini Öngörmede İncelenebilecek Parametreler Rad. Onkolojisi C102 (C1 Türü) Prof. Dr. Emel ULUPINAR Pre- ve Postnatal Dönemlerdeki Stres Maruziyetini Takiben Yüksek veya düşük Anksiyeteye Sahip Olan Sıçanlarda, Prefrontal Korteksteki Nöronların Morfolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Anotomi D12 Y.Doç.Dr. A. Barbaros BAŞESKİOĞLU Üriner Sistem Taş Hastalığı ve Klotho Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılmas Üroloji A203 (A2 Türü) Y.Doç.Dr. Merih ÖZGEN Diz Osteoartritinde Terapötik Ultrason Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doç.Dr. Selda KABADERE Ceranib-2 nin Glioma Çoğalmasına ve Apoptoz Uyarımına İn Vitro Etkisi Fizyoloji A111 Doç.Dr. Nihal DOĞAN Şizofreni, Bipolar Affektif Bozukluk ve Anksiyete Tanısı Almış HastalardaToxoplasma gondii Prevalansının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması Mikrobiyoloji D011 Dr. Yunus AYDIN POY Oluşturulan Ratlarda DHEA nın Follükül, Pinopod Oluşumu ve Gebelik Etkisi Kadın Doğum Prof.Dr. Neşe TUNÇEL Deneysel Parkinson Modelinde Vazoaktif İntestinal Peptid in Nöron Nörofizyoloji

2 Dr. Bilgin KAYGISIZ Koruyucu Etkisine Astrosit Hücrelerinin Katkısı Galanginin Bilişsel Fonksiyonlar ve Şizofreni Modelleri Üzerine Etkisinin Araştırılması Farmakoloji D09 Dr. Orhan ÖZATİK Tuba Uterinada Oosit ve Embriyonun Varlığı Endometriyum Reseptivitesini Etkiler mi? Kadın Doğum D08 Y.Doç.Dr. Merih ÖZGEN Osteoporozda Vitamin K Epoksit Redüktaz Kompleks Subunit-1 (VKROC1) Polimorfiziminin Araştırılması Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Y.Doç.Dr. Tufan ÖGE Adneksiyel Kitlelerin Preoperatif Yönetiminde Minimal İnvaziv Yaklaşım Olarak Ultrasonografi Eşliğinde tru-cut Biyopsisinin Yeri Kadın Doğum D07 Doç.Dr. Nihal DOĞAN Vajinal Yakınmalı Kadın Hastalarda ve Üriner Sistem Şikâyetleri bulunan Erkek Hastalarda trichomonas Vaginalis Yaygınlığının Farklı Yöntemlerle Araştırılması ve Çeşitli Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi Mikrobiyoloji D06 Prof.Dr. Enver ŞİMŞEK Kötü Kontrollü Tip 1 DM lu Olgularında Hücresel Düzeyde Eser Elementlerdeki Değişiklikler Çocuk Sağlığı Prof.Dr. M. Arif AKŞİT Doç.Dr. Alparslan BİRDANE Preterm, Term (SGA, AGA, LGA), Dikoryonik İkiz Yenidoğanlarda Serum Leptin, Adiponektin, Visfatin, Resistin ve Ghrelin ile İnsülin, IGF-1, IGF-2 Düzeylerinin Karşılaştırılması Türk Toplumunda CYPC19, CYP3A4, CYP2B6, ABCB1,ITGB3 ve Gen Polimorfizmlerinin Klopidogrel in Antitrombosit Aktivitesi Üzerine Etkileri Pediatri Kardiyoloji E01 (E Türü) Y.Doç.Dr. Suzan ŞAYLISOY İşitme Kayıplarında İşitme Yolağının Difüzyon Tensor Traktografi ile Değerlendirilmesi Radyoloji Doç.Dr. Hamdi ÇAKLI İnferior Konka Hipertrofisi Olan Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi ile Kemik Hipertrofisi ve Mukozal Hipertrofisi Saptanan Hasta Sonuçlarının Nazal Fonksiyonlarının Akustik Rinometri ve Dört Fazlı Rinomanometri ile K.B.B

3 Dr. Yunus AYDIN Doç.Dr. Çınar YENİLMEZ Değerlendirilmesi Eskişehir İlindeki Yaş Grubu Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu Prevalansının Saptanarak, PCOS ve PCOS-Benzeri Olgulardaki Metabolik Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Şizofreni Hastalığı ile Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 (PAI-1) Geni 4G/5G POlimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması Kadın Doğum Psikiyatri D02 Prof.Dr. Emel ULUPINAR Erken Gelişim Dönemlerinden İtibaren Yüksek Yağ İçerikli Diyetle beslenen Yavrularda Hippokampus Morfolojisinin stereolojik Yöntemlerle İncelenmesi ve Davranış Parametreleriyle Karşılaştırılması Anatomi Y.Doç.Dr. Hüseyin Uğur YAZICI Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ Dr. M. Surhan ARDA Prof.Dr. Cem KEÇİK Y.Doç.Dr. Beyhan DURAK ARAS Prof.Dr. Erkan ÖZÜDOĞRU Prof.Dr. Hikmet BAŞMAK Profesyonel Atletlerde Egzersizin İndüklediği Artmış İntraventriküler Gradiyent Sıklığının Tespiti ve Zirve Egzersiz Sırasındaki İntraventriküler Gradiyent artışının Sol Ventrikül Fonksiyonları ile İlişkisi Ekzojen Obezitesi Olan Hastalarda Total Oksidatif Stres ve Total Antioksidan Kapasite Düzeyleri; Probiyotiklerin Bu Düzeylere Etkisi Çocuklarda Gonad ve İnguinal Bölge Patolojilerinin Laparoskopik Değerlendirilmesinde Kamera Sistemi Çözünürlüğünün ve Farklı Açılı Optik Kullanımının Etkinliği Tek Taraflı Kronik Otitis Mediası Olan Hastalarda Hasta Taraf ile Normal Taraf Vestibüler Sistem Fonksiyonlarının Karşılaştırılması Türk Popülasyonunda Otistik Olguların Etiyolojisinde Rol Oynayan Moleküler Genetik Değişikliklerin Araştırılması Erken Evre Larenks Kanserlerinde Nükleer Faktör Kapa-b ve Hif-1 Alfa nın Radyosensitivite ile İlişkisi, İleri evre Larenks Kanserlerinde Fascin-1 ve Galectin-3 ün Prognoz ile İlişkisinin Saptanması Civcivlerde Deneysel Miyopide Vazoaktif İntestinal Peptid (VIP) in ZENK geni, VIP1 ve VIP2 Reseptör mrna Düzeyleri Üzerine Etkileri Kardiyoloji Çocuk Sağlığı Çocuk Cerrahi K.B.B Tıbbi Genetik K.B.B Göz

4 Y.Doç.Dr. Didem T COŞAN Y.Doç.Dr. Yasemin ÖZ Y.Doç.Dr. Hülyam KURT Prof.Dr. A. Uğur YALÇIN Doç.Dr. Nihal DOĞAN Prof.Dr. Baki ADAPINAR Prof.Dr. Tercan US Prof.Dr. Hikmet HASSA Meme Kanseri ve Metastazında mir126 nın Moleküler Mekanizmasının İncelenmesi Febril Nötropenik Hastalardaki Invaziv Aspergillus Enfeksiyonlarının Tanısında Galaktomannan Antijen Testi ve PCR ın Tanıdaki Yeri Osteoartritli Hastalarda Jun-N-Terminal Kinaz (JNK), Nüklear Faktör Kapa B (NF-KB), mirna-146a ve mirrna-155 İlişkisinin Araştırılması Kronik Böbrek Hastalığında Eritropoetin Kullanımı ve Endotel Disfonksiyonu ile İlişkisi Sularla Bulaşan İntestinal Protozoonların Epidemiyolojisi ve Tanıda Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması Kronik Renal Yetmelikli, Transplantasyon, Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz ile Tedavi Edilen Olgularda Kan Manganez Seviyeleri ile Santral Sinir Sisteminde Manganez Birikiminin Beyin MRG Bulguları ile İlişkisi ve ÇKBT ile İntrakraniyel Arteriyel Vasküler Yapılarda Kalsifkasyon Miktarının Belirlenmesi Eskişehir Bölgesinde, Kadınlarda Human Papilloma Virus (HPV) DNA sının İki Farklı moleküler Yöntemle Araştırılıp Tiplendirilmesi ve Pap Smear Testi ile Karşılaştırılması Açıklanamayan İnfertilite Olgularında IVF Başarısı Önceden Predikte Edilebilir mi? Tıbbi Biyoloji Mikrobiyoloji Tıbbi Biyoloji Hematoloji Mikrobiyoloji Radyoloji Mikrobiyoloji Kadın Doğum Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR Bilgisayar Destekli Doktor ve Sağlık Çalışanı Yetiştirmek Amacı ile Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Eğitimi ve Uygulamalarının Güçlendirilmesi Bioistatistik ve Tıbbi Bilişim Dr. Semra YİĞİTASLAN P-Glikoprotein in siklosporin, Takrolimus İntestinal Absorbsiyonu-na Etkisi Farmakoloji Y.Doç.Dr. M. Cengiz ÜSTÜNER DEN ve Fenobarbital ile Oluşturulan Karaciğer Hasarında Dipyrido [ 3,2- a:2,3 - c]phenazine (dppz) Au(III) Kompleksinin Etkilerinin Araştırılması Tıbbi Biyoloji

5 Y.Doç.Dr. Oğuz ÇİLİNGİR Prof.Dr. Ali ARSLANTAŞ Meme Kanserli Hastalarda HER2/TOP2A Değişikliklerinin Epigenetik Durumla İlişkilendirilmesi Glioblastoma Olgularının Tümör Örneklerinde Prognostik ve Prediktif Moleküler Belirteçler Tıbbi Genetik Beyin Cerrahi Prof.Dr. A. Başar TEKİN Gebelik Kaybı ile Apolipoprotein E ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Kadın Doğum Prof.Dr. Emel KURT Aspirin Duyarlı Astımlı Hastalarda, Aspirin Desensitizasyon Tedavisinin Periferik Kandaki CD4 ve CD8 Lenfositlerden IL-4, IL-5, IL-10, IFN-y Salınımına ve Plazma ve Ekshale Edilen Soluk Havasındaki Lipoksin A4 ve 15-epi-lipoksin A4 seviyelerine Etkisi Göğüs Hastalıkları Doç.Dr. Ferhan ESEN Hipertansiyonlu Hastalarda Üst ve Alt Ekstremitlerdeki Deri Mikrovasküler Kan Akımı Kontrol Mekanizmalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi Biyofizik Y.Doç.Dr. Coşkun YARAR Eskişehir İl Merkezinde 0-18 yaş grubu Çocuklarda A Vitamini Düzeyleri Pediatri Prof.Dr. Gül DURMAZ Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında MRSA Taşıyıcılığının Erken Saptama ve Eradikasyonunun Nozokomiyal MRSA enfeksiyon hızına ve Tedavi Harcamalarına Etkisi Mikrobiyoloji AKTİF MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi Y.Doç.Dr. Semih ERGİN Fizyolojik Sinyaller Kullanılarak Sürücülerin Sağlık Durumlarının İzlenmesi Elektronik Prof.Dr. Halim MUTLU Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU Y.Doç.Dr. Macid NURBAŞ Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar Plastik Enjeksiyon Makinelerinin Çizelgelemesi Problemi İçin İki Aşamalı Bir Çözüm Yaklaşımı Yarı İletken Polifenilenvinilen (PPV) Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyon Çalışması Jeoloji Endüstri Kimya

6 D13 Y.Doç.Dr. Yeliz AŞÇI Yanıt Yüzey Yöntemi ile Farklı Organik Yapıdaki Azo Boyaların Renk ve KOİ Giderimi: Heterojen Fenton Süreci Kimya A11 0 Y.Doç.Dr. Fatma TÜMSEK Doğal Zeolit ve Şekerden Şablonlu Sentez Yöntemiyle Gözenekli Karbon Eldesi ve Karakterizasyonu Kimya Y.Doç.Dr. Duygu KAVAK Y.Doç.Dr. Ceyda BİLGİÇ Y.Doç.Dr. Mustafa ULUTAN Y.Doç.Dr. Berna ULUTAŞ Prof.Dr. Nimetullah BURNAK Prof.Dr. Ayşegül AŞKIN Havacılık Sanayisine ait Yıkama Banyolarından Kaynaklanan Atıksuların Çapraz Akış Membran Filtrasyon Sistemi ile Arıtılması Polimer ve Tabakalı Kil Yapılarından Elde Edilen Nanokompozitlerin Yanma ve Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi Yüzeyi PTA (Plazma Transferli Ark Kaynak) Yöntemi ile Alaşımlandırılmış AISI 5115 Çeliğinin Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi Malzeme Aktarma Sistemlerinin Sürdürülebilir Üretim için, Ekonomiklik, Çevre Etkileri ve Ergonomik Performanslarının Değerlendirilmesi İmalatta Kalite Karakteristiklerinin Etkileşim Analizi ve Kalite Değerlendirme İçin Birleşik Ölçü Geliştirilmesi Aktif Karbon Destekli Heteropoliasit Katalizörlerinin Yüzey Karakterizasyonu Kimya Kimya Makina Endüstri Endüstri Kimya Y.Doç.Dr. Ahmet YAZICI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hidrojen Enerjili Araç Projesi Bilgisayar Prof.Dr. Osman PARLAKTUNA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Makale Gönderme Süreçlerinin Sayısal Ortama Aktarılması Elektronik D05 Dr. Halil DİNÇEL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü Kullanıcılarının Kampüs Kullanımına Dair, Sorun, İhtiyaç ve Tercihlerinin Belirlenmesi Mimarlık D04 Prof.Dr. Mustafa ANIK Elektro-Deoksidasyon Yöntemiyle (Ti0.5Zr0.5)Ni Alaşımının Üretimi ve Metalürji

7 Alaşımın Elektrokimyasal Hidrojen Depolama Karakteristikleri Dr. Neşe ÖZTÜRK KÖRPE Toz Metalürjisi Yöntemi ile Metalik Köpük Üretiminde Bor Ürünlerinin Kullanımının Araştırılması Metalürji D01 Prof.Dr. Nimetullah BURNAK Yeni Bir Ürün Geliştirme Sürecinde Altı Sigma Yaklaşımı: Nano Yağ Katkılarının Aşınma Özellikleri Üzerine Etkisi Konusunda Bir Uygulama Endüstri Y.Doç.Dr. Ennil KÖSE Y.Doç.Dr. Hüseyin SENDİR Y.Doç.Dr. Hatice KUTLUK Y.Doç.Dr. Murat TÜRKÖZ Y.Doç.Dr. Melih Cemal KUŞHAN Prof.Dr. Mustafa ANIK Y.Doç.Dr. Derya ÖZ AKSOY Y.Doç.Dr. İbrahim ÇELİKYÜREK Membran Distilasyon-Kristalizasyon (MDC) Ayırma Yöntemini Kullanarak Bor İçeren Sulu Çözeltilerden ve Atık Sudan Bor Giderimi ve Geri Kazanımının Araştırılması İnegöl, Keleş (Bursa) ve Domaniç (Kütahya) Yöresi Polimetalik Cevherleşmelerinin Jeolojik, Petrografik ve Jenetik İncelenmesi Türkiye deki Bazı Paleojen ve Neojen Havzalarının Palinolojik Açıdan Değerlendirilmesi Dinamik Zemin Özelliklerinin Jeofizik ve Penetrasyon Deneyleri ile Belirlenmesi ve Karşılaştırmalı Analiz Elektron Bombardıman (EB), TIG ve Lazer Kaynaklı ALLVAC 718 Plus Süper Alaşımında Soğuk ve Sıcak Çatlama Hassasiyetinin Belirlenmesi CoB Tozları ile CoB Filminin Elektrokimyasal Hidrojen Depolama Karakteristiklerinin Araştırılması Mihallıçık Koyunağılı Bölgesi Kömürlerinden Mikroorganizma İzolasyonu ve Bu İzolatlarla Tüvenan Kömür ve Multi Gravite Seperatörü ile Zenginleştirilmiş Numunelerde Biyodesülfürizasyon Çalışmaları Bazı Düzenli İntermetalik Bileşiklerin Sürtünme Kaynağı ile Birleştirilebilirliklerinin Araştırılması Kimya Jeoloji Jeoloji İnşaat Makine Metalürji Maden Metalürji Y.Doç.Dr. Melih İPHAR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başvurularının ve Proje Takiplerinin İnternet Ortamında Yapılabilmesini Maden

8 Sağlayan Web Yazılımının Hazırlanması Y.Doç.Dr. Ender DEMİREL Batık Hidrolik Sıçramanın Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi İnşaat Y.Doç.Dr. Demet TOPALOĞLU YAZICI Y.Doç.Dr. Mustafa Ertunç TAT Prof.Dr. Selahattin KADİR Prof.Dr. Haydar ARAS Y.Doç.Dr. Musa ŞÖLENER Prof.Dr. Kadir SARIİZ Y.Doç.Dr. Kemal BİLİR Doç.Dr. Hürriyet AKDAŞ Doç.Dr. Hüseyin ANKARA Doç.Dr. Rıfat EDİZKAN Kompozit Malzemelerin Ters Gaz Kromotografisi ve FTIR ile İncelenerek Dinamik Ortamlarda Davranışlarının Belirlenmesi Biyodizel Katkılı Çok Düşük Sülfürlü Dizel Yakıtın Yakıt Pompa (Common Rail) Malzemesi Üzerinde Yağlama ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi İç Anadolu Bölgesi (Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Aksaray) Neojen Çökellerinin Sedimantolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri ve Paleoiklimsel Önemi Eskişehir de Enerji Üretimi Amaçlı Rüzgar Hız ve Güneş Işınım Potansiyellerinin Tespiti ve Analizi N-alkilakrilamid ve N-Alkilmetakrilamid Türü Monomerler Kullanarak Çeşitli Polimerizasyon Yöntemleriyle Sıcaklığa Duyarlı Yeni Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Günyüzü, Sivrihisar ve Kaymaz (ESKİŞEHİR) Çevresindeki Plütonik Kayaçların Minerolojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Potasyum Feldispatın Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Çok İnce Boyutta Öğütülmesinin Porselen Bünye Üretimindeki Etkilerinin İncelenmesi Doğaltaş Yüzey İşleme Tekniklerinin ve Pürüzlülüğünün Kayma Direncine Etkisi Suda Dağılmaya Karşı Duyarlılık Testi İçin Kayaçlardan Eş Boyutlu Küresel Örneklerin Hazırlanması Görünüş Tabanlı Yüz Tanıma Yöntemleri Kullanılarak Zaman- Devamlılık Yönetim Sistemi Tasarımı Kimya Makine Jeoloji Makina Kimya Jeoloji Maden Maden Maden Elektrik

9 AKTİF İKTİSADİ-İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi Y.Doç.Dr. Ethem Hakan ERKEÇ Faizsiz Bankacılık Kurumlarında Faiz Oranı Riski: Türkiye Örneği İktisat Y.Doç.Dr. Etem Hakan ERGEÇ Bankacılık Sistemi İçinde İkameci veya Tamamlayıcı Olarak Katılım Bankacılığı: Eskişehir Örneği AKTİF FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ İktisat Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi A204 (A2 Türü) Prof. Dr. Semra İLHAN Tuz Gölü Mikrofongus Çeşitliliğinin Belirlenmesi Biyoloji Doç.Dr. Özgür EMİROĞLU Türkiye İçsularında Dağılım Gösteren İstilacı Tatlısu Balıklarından Carassius Gibelio (Bloch, 1782)' nun Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi Biyoloji A112 Doç.Dr. Özgür EMİROĞLU Endemik Bir Tatlısu Balığı, Squalus pursakensis 'in Seydi Suyu (Sakarya Havzası) 'ndaki Biyo-Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi Biyoloji A112 Y.Doç.Dr. Figen ÇALIŞKAN Elektrostimulasyonun Mesobuthus Gibbosus Akrep Türüne Ait Venom Bezi Yapısı Üzerindeki Etkisinin Işık Ve Elektron Mikroskobu İle Araştırılması Biyoloji A109 Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU 3-Metilpiridazin Tetrasiyanometalat (II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fizik A108 Doç.Dr. Naime Funda TAY Bazı Naftiltiyazolilamin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Kimya C101 (C2 Türü) Doç.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL Hidrotermal ve Mikrodalga Sentez Yöntemleri ile Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Gaz Adsorpsiyon Özelliklerinin Kimya

10 Dr.Gökhan KILIÇ Araştırılması Bor Fosfat ve Vanadyum Tabanlı Yarıiletken Camların Fiziksel, Optik ve Termal Özelliklerine Geçiş Metallerinin Etkisi Fizik D10 Y.Doç.Dr. Handan Can SAKARYA Yeni Benzotiyazol ve Naftaldehit Türevli Schiff Bazlarının Sentezi ve Spektroskopik Yöntemlerle Yapılarının Aydınlatılması Kimya Doç.Dr. Suat PAT Y.Doç.Dr. Sema KURTARAN Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLI Dr.Murat KELLEGÖZ Nano Katmanlı TiN, BN ve VC kaplamaların Yapısal ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Optoelektronik Uygulamalarda Kullanılabilecek Katkısız ve Mg, Al, Ga Katkılı ZnO Filmlerinin Üretilmesi Karışık Ligantlı Siyano Köprülü Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması Proton Değişim Zarlı Yakıt Hücresi Üretiminde Yapısında Yer Alan Gaz akış Tabakalarının Tasarım İyileştirmesi Fizik Fizik Fizik Fizik A203 (A2 Türü) Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Naşa Termal Kaplıcasının mikrobiyal çeşitliliğinin Klasik Mikrobiyolojik ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi Biyoloji Doç.Dr. Sibel AKAR Bazı Tekstil Boyarmaddelerinin Biyosorpsiyonu İçin Şeker Üretim Prosesi Kalıntısının Doğal ve Modifiye Formda Biyosorbent Olarak Değerlendirilmesi Kimya A106 Doç.Dr. Mustafa YAMAÇ Pleurotus Eryngıı Tarafından Bitki Büyüme Düzenleyicilerin Üretimi Biyoloji A104 Y.Doç.Dr. Pınar ÖZTOPÇU VATAN Protokatekuik Asitin Hücre Proliferasyonu ve Apoptoz Üzerindeki Etkilerinin Memeli Hücre Kültür Yöntemiyle İn Vitro Belirlenmesi Biyoloji A103 Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Hidrokarbonla Kirlenmiş Toprakalrdan İzole Edilmiş mikroorganizmalar ile Biyoloji

11 Biyosürfektan Üretiminin Optimizasyonu ve Karakterizasyonu A102 Y.Doç.Dr. Ümit ŞİRİN Türkmen Dağları (Eskişehir Kitahya) Yer Böcekleri (Coleoptera: Carabidae) nin Mevsimsel Dağılışı ve Yüksekliğe Bağlı Tür Çeşitliliğinin Araştırılması Biyoloji A101 Doç.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL 3,3 -Tiyodipropiyonik Asit İçeren Karışık Ligantlı Komplekslerin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması Kimya A202 (A2 Türü) Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU Bazı Geçiş Metalleri ile Siyanür Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termal ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi Fizik A201 (A2 Türü) Doç.Dr. Mediha CANBEK Sıçan Karaciğerinde Parsiyal Hepaktektomi Sonrası Borik Anhidrit (B2O3) ile apoptozun İndüklenmesi Biyoloji D03 Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Asidik Maden Drenajı gibi Aşırı Asidik Ortamlarda Fungal çeşitliliğin Geleneksel ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi Biyoloji Prof.Dr. Ferhunde ATAY Doç.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL Dr. Sinem AYDEMİR Dr. Berrin DURAN Dr. Tuğrul ÖNTÜRK Teknolojik Uygulamalarda Kullanılabilecek TiO2 Tabakalarının Üretimi ve Karakterizasyonu Karışık Ligantlı Fumarat ve Glutarat Komplekslerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması Sol-Jel Yöntemi ile Üretilen Al Katkılı ZnO ve CdO İnce Filmlerinin Elektriksel, Optiksel, Yapısal ve Yüzeysel Özelliklerinin İncelenmesi Pirol, Karbazol ve N-Sübstitüe Türevlerinin Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektropolimerizasyonu ile Antikorozif ve Kapasitif Özelliklerinin Araştırılması Eskişehir ve Kütahya Çevresi (crustacea) Malacostraca Faunasının Belirlenmesi Fizik Kimya Fizik Kimya Biyoloji

12 Doç.Dr. Mediha CANBEK Y.Doç.Dr. Pınar ÖZTOPÇU VATAN Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Doç.Dr. Semra İLHAN Sıçanlarda Parsiyel Hepatektomi Sonrası Karaciğer Rejenerasyonu Üzerine Geraniolün Etkisi Deguelin in, Hücre Çoğalması ve Apoptoz Üzerindeki Etkilerinin Sıçan Glioma (C6) Hücre Dizisinde Araştırılması Aşırı Asidik Ortamlarda Mikrobiyal Çeşitliliğin Geleneksel ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi ve Biyodesülfürizasyonda Kullanılabilirliği Hipersalin Sulardan Halofilik / Halottolerant Fungusların İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Alkol Dehidrerogenaz Aktivitesi Açısından Taranması Biyoloji Biyoloji Biyoloji Biyoloji Doç.Dr. Evrim HÜR İletken Polimer Temelli Süperkapasitör Prototipi Geliştirilmesi Kimya Doç.Dr. Naime ARSLAN Prof.Dr. Vural BÜTÜN Doç.Dr. N. Funda TAY Doç.Dr. Mustafa YAMAÇ Dr. Ferhan KORKMAZ Prof.Dr. M. Naci ÖZER Dr. Onur KOYUNCU Türkiye nin Bazı Tektonik Gölleri Oligochaeta (Annelida) Limnofaunası, Dağılışları ve Ponto-Caspian Tubificid Olan Potamothrix Vejdovsky et Mrazek, 1907 Türlerinin Endemizm Durumlarının Araştırılması Yüzeyaktif Suda Çözünebilir (ko)polimerin Sentezi ve Metal Nanopartikül Sentezinde Kullanımları Bazı Piridil Substitue Tiyazolil-Triazol Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması Yerel Makrafungus İzolatlarının Ligninolitik Enzim Üretme ve Boya Giderim Yeteneklerinin Farklı Kültür Teknikleri Bir Metal Endüstrisi Atıksuyu Genotoksisitesinin Farklı Metodlarla Değerlendirilmesi Lineer Olmayan Diferensiyel Denklemlerin Bilgisayar Destekli Çözüm Yöntemleri Günyüzü (Eskişehir) ve Çevresinin Tohumlu Bitkiler, Karayosunu, Liken Florası ve Etnobotanik Özelliklerinin Belirlenmesi ile Bazı Tohumlu Bitkilerin Polen Morfolojileri Üzerinde Çalışma Biyoloji Kimya Kimya Biyoloji Biyoloji Matematik Biyoloji

13 Y.Doç.Dr. Müjgan ÖZKÜTÜK Yeni Tip Schiff Bazların ve Formazanların Sentezi ve Karakterizasyonu Kimya Prof.Dr. Emel ALĞIN Y.Doç.Dr. Salih KÖSE Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü ve Eskişehir İlinde Radon Yoğunluğu Ölçümü Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Tekniğinin Düzenlenmesi ve Bu Teknikle Elde Edilen Co, Mn,Ag ve In Katkılı CdS Malzemelerin Elektriksel, Yapısal ve Yüzeysel Özelliklerinin Belirlenmesi Fizik Fizik Y.Doç.Dr. Ebru ATAŞLAR Barla Dağı (Isparta) Liken Florası Biyoloji Y.Doç.Dr. Cezmi KARASU Dobruca da Türk Varlığı (Tarihsel Perspektif ve Günümüzdeki Durum) Tarih Prof.Dr. M. Celalettin BAYKUL Doç.Dr. Taner ARSLAN AFM/STM ile Yarıiletken Nanoyapıların Karakterizasyonu ve Nanoyapıların Büyüklüğü İle Optik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Tiyazol Halkası İçeren Yeni Okzim Türevlerinin Sentezi ve Bazı Biyolojik Etkilerinin İncelenmesi AKTİF EĞİTİM FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Fizik Kimya Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi Doç.Dr. Cansu FİLİK İŞCEN Y.Doç.Dr. Mustafa Zafer BALBAĞ İlaç Sanayi Atık Sularının Yukarı Akışlı Dolgulu Yatak Reaktörde Anaerobik Arıtımı ve Reaktördeki Mikrobiyal Çeşitliliğin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması Alüminyum Nitrit (AIN) İnce filmlerin RF Saçtırma Yöntemiyle Üretilmesi ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi AKTİF ZIRAAT FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ İlköğretim İlköğretim Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi C201 (C2 Türü) Y.Doç.Dr. Sibel SARIÇAM Eskişehir Sarıcakaya/Mayıslar Bölgesinde Nergis Yetiştiriciliği ve Nergis (Narcissus sp.) Türlerinin Bölgeye adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma Bahçe Bitkileri

14 A105 Doç.Dr. Ece TURHAN Bazı Taze Fasulye (Pheseolus Vulgaris L.) Genotiplerinin Bor Uygulamalarına Tepkileri Bahçe Bitkileri Y.Doç.Dr. Muhammet KAYA Y.Doç.Dr. Nihal KAYAN Y.Doç.Dr.Zehra AYTAÇ Y.Doç.Dr. Süleyman Avcı Y.Doç.Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU Doç.Dr. Ece TURHAN Eskişehir Bölgesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarında Bazı Sığır Genetik Kusurlarının (BLAD, DUMPS, BC ve FXID) PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi Eskişehir Koşullarında Farklı Toprak İşleme, Ekim Nöbeti Sistemleri ve Azotlu Gübrelemenin Verim ve Azot Alımı Üzerine Etkileri Değişik Aspir (Carthamus T.nctorius L.) Genotiplerinin Çinko Etkinliklerinin ve Farklı Çinko Uygulama Yöntemlerinin Üreli ve Üresiz Koşullar Altında Tane Çinkosunun Arttırılması Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Onobrychis Cinsi Onobrychis Seksiyonuna ait bazı Endemik Korunga Türlerinin Kromozom Sayıları, Morfolojileri ve Ploidi Seviyelerinin Araştırılması Buğday Yetiştirilen Kahverengi Orman Topraklarının Verimlilik Durumunun Belirlenmesi Kadmiyum Uygulamalarının Marul (Lactuca sativa L.) Bitkisinde Antioksidant, Karbonhidrat, Protein Metaboliz-ması ve Kadmiyum Dağılımı Üzerine Etkileri AKTİF DİĞER BİRİM PROJELERİNİN LİSTESİ Zeotekni Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Bahçe Bitkileri Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Birimi Bütçesi Y.Doç.Dr. Elif GÜRSOY Dr. Derya ÜSTÜNER Doç.Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN Üniversite Tabanlı Okul Hastane İşbirliği nde Türkiye için Örnek Bir Model Geliştirmek DNA Metiltransferaz ve Metil Bağlayan Bölge Proteinlerini Hedefleyen mirna Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile İlişkisinin Belirlenmesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nde Çalışan Kadınlarda Meme ve Serviks ESYO S.H.M.Y.O ESKAM

15 Y.Doç.Dr. İlknur DAĞ Kanserine İlişkin Risk ve Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi, Meme ve Serviks Kanseri Taraması İnsan Kulak ve Adenoid Vejetasyon Cerrahileri Sırasında Alınan Örneklerde Biofilm Varlığının Taramalı (SEM) ve Geçirimli (TEM) Elektron Mikroskobik Yöntemlerle Araştırılması S.H.M.Y.O NOT: Yürürlükteki Toplam Proje Sayısı: 148; 2013 Yılında Başlatılan Proje Sayısı: 4 Son güncellenme tarihi: 14 Ocak 2013 F türü Teşvik Projeleri yukarıdaki listede yer almamıştır.

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi 1 201211008 Dr. Yunus AYDIN 2 201211007 Doç. Dr. Çınar YENİLMEZ Eskişehir İlindeki 15 19 Yaş Grubu Adolesanlarda

Detaylı

AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ 1 201211D02 (D Türü) Prof.Dr. Emel ULUPINAR Erken Gelişim Dönemlerinden İtibaren Yüksek Yağ İçerikli Diyetle beslenen Yavrularda Hippokampus Morfolojisinin stereolojik

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Saati

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Saati 501101506-A PESTİSİTLER VE ETKİ MEKANİZMASI 8:0 CUMA T Belgesel ve Fotoğraf Lab. F2 Yrd.Doç.Dr. ÜNAL ÖZELMAS 501101506-A PESTİSİTLER VE ETKİ MEKANİZMASI 9:0 CUMA T Belgesel ve Fotoğraf Lab. F2 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları Proje No Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 1 Soğuk spray kaplama düzeneğinin tasarlanması

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 1 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü 5 1 1 ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 2 2 İşletme Mühendisliği Bölümü 6 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 14 10 10 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI SINAV PROGRAMI

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI SINAV PROGRAMI KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI SINAV PROGRAMI (Yedek) (Yedek) İsmail TURAN 280781 28.12.2015/ 08.30-09.00 Orman ürünleri sanayinde tedarik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III I. DERS KURULU HASTALIK VE TEDAVİNİN GENEL İLKELERİ, NEOPLAZİ 15 Eylül 17 Ekim 2014 (5 Hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü Dönem

Detaylı

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ Sait Murat Doğan, A. Pınar Erçetin, Zekiye Altun, Duygu Dursun, Safiye Aktaş Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir Slayt 1 / 14 Meme Kanseri

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜRKAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı PGT NEDİR? Gebelik öncesi genetik tanı (PGT) adı verilen

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim Yılı Dönem III 1. Ders Kurulu Hastalıkların Biyolojik Temeli Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı PDÖ

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta 2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta Bakımı I Lokman Semih Demirkaya drlokmansemihdemirkaya@gmail.com

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ İKÇÜ-MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurul ve aynı yıl ilk öğrencilerini alarak programına

Detaylı

2012 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2012 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 212 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Evrensel Düşünen, Yereli Gözeten SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR :00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR :00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER GÜZ DÖNEMİ ECTS KM 501 Uzmanlık Alan 4 0 0 6 Dersi (Zorunlu) KM 503 İleri Organik Kimya 3 0 3

Detaylı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-BİYOLOJİ ANABİLİM DALI-TEZLİ YL ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-BİYOLOJİ ANABİLİM DALI-TEZLİ YL ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI 08:00-09:00 BİY513 (Tür) BİY592 (Tür) P BİY592 (Tür) P 08:00-09:00 BİY592 (Tür) G BİY592 (Tür) Z BİY592 (Tür) Z 08:00-09:00 BİY592 (Tür) P 08:00-09:00 BİY592 (Tür) Z 09:00-10:00 BİY502 (Tür) BİY525 (Tür)

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BURSA / TÜRKİYE Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü malzeme tasarım, sentez, üretim ve karakterizasyonu alanlarında yetkin birer

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - A Doç. Dr.

Detaylı

ZEYTİN ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ZEYTİN ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ZEYTİN ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zeytinyağı Üretim Yöntemleri Geleneksel Presleme Yöntemi Sürekli Üretim Yöntemi 1. Üç fazlı 2. İki fazlı Geleneksel Presleme Yöntemi (Kesikli Yöntem) Su Zeytin Kırma

Detaylı

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV.

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV. KURUMSAL HİZMETLER BİRİMİ ADI-SOYADI ÜNVANI ÖMER AYDIN Başhekim Kurumsal Yapı LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetimi LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü ESRA ALTUNER Doküman

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Histoloji - Embriyoloji PROFESÖR 1 İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Gastroenterohepatoloji Bilim Dalında görevlendirilmek

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 BİLGİ TOPLAMA, İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temmuz-2011 1. GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş Doç. Dr. Deniz Korkmaz A2-A3-A4-A5 BÖTE Bilgisayar Donanımı Öğrt. Gör. Ali Atalay A15 BÖTE Siyaset Bilimine Giriş Yrd. Doç. Dr. Halis A. Arslantaş A11-A12 İlköğretim

Detaylı

YÜKSEK LİSANS DOKTORA

YÜKSEK LİSANS DOKTORA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II Ders Kurulu Başlangıç Tarihi:30 Kasım 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 22 Ocak 2016 Teorik Lab Toplam Biyoistatistik 16-16 28 5 33 Organik

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI Ön İncelem e Heyeti Puanı Akademik Teşvik Komisyonu Puanı Unvan Adı Soyadı Birimi Beyan Edilen Puan Gürsel Öztunç 72.21 72.21 52.613 Evşen Nazik 80.66 80.66 46.662 Sultan Alan

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji 24 8 32 Farmakoloji 24 24 İç Hastalıkları (Hematoloji) 14 14 İç Hastalıkları (Onkoloji) 6 6 İmmünoloji 12 12 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 6 6 Tıbbi Genetik

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GüZ YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS (DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ) KURULU (17 KASIM 2014-09 OCAK 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Anabilim Dalı Bilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SEMİNER PROGRAMI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SEMİNER PROGRAMI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SEMİNER PROGRAMI TARİH ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER KONUSU YERİ VE SAATİ

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bakır Çağı (M.Ö. 5000-3000) Tunç Çağı (M. Ö. 3000-1000) Demir Çağı (M.Ö. 1190-330 ) 2 Malzeme Günümüzde birçok malzeme çeşidi bulunmaktadır.

Detaylı

KANSER TANIMA VE KORUNMA

KANSER TANIMA VE KORUNMA KANSER TANIMA VE KORUNMA Uzm. Dr Dilek Leyla MAMÇU Sunum İçeriği Genel Bilgiler Dünyada ve Ülkemizdeki son durum Kanser nasıl oluşuyor Risk faktörleri neler Tedavi seçenekleri Önleme mümkün mü Sorular/

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 YLSY. com.tr ALAN PUAN GENEL YERLEŞEN ADAY BOŞ KONTEN EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KODU KURUM ADI ALAN ADI TÜRÜ KONTENJAN SAYISI JAN PUAN PUAN 1102354 ADNAN MENDERES (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 1147006

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş - A Doç. Dr. Deniz Korkmaz

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ. 14 EYLÜL 2015-13 KASIM 2015 (8 Hafta)

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ. 14 EYLÜL 2015-13 KASIM 2015 (8 Hafta) 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ 14 EYLÜL 2015-13 KASIM 2015 (8 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem II Koordinatörü Dönem II Koordinatör Yardımcısı Dönem II

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

0 0 Sayısal. 0 Sayısal

0 0 Sayısal. 0 Sayısal YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi Anabilim Dalı Bilim Dalı ALES Puan Türü Anabilim

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2014/028-01: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin Anabilim Dallarından gelen Tez Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler neticesinde; A.K.Ü.

Detaylı

Toplantı Tarihi: 21.09.2012 Toplantı Sayısı : 421

Toplantı Tarihi: 21.09.2012 Toplantı Sayısı : 421 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi: 21.09.2012 Toplantı Sayısı : 421 Müdür Prof.Dr.Kağan ÜÇOK başkanlığında, Müdür Yardımcıları, Yrd.Doç.Dr.İsmail

Detaylı

ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM) Dersin Adı Tarih Saat Derslik Sorumlu Öğretim Elemanı

ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM) Dersin Adı Tarih Saat Derslik Sorumlu Öğretim Elemanı T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İKİNCİ ÖĞRETİM) 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTİRME SINAV TARİHLERİ ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM) Türk

Detaylı

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet Chapter 10 Summary (Turkish)-Özet Özet Vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması durumunda ortaya çıkan obezite, günümüzde tüm dünyada araştırılan sağlık sorunlarından birisidir. Obezitenin görülme

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (23 MART -24 NİSAN 2015) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular 2547 Sayılı Kanunun

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE 2 Profesör 1 Doçent 5 Yardımcı Doçent 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

BÖLÜMÜMÜZDE 2 Profesör 1 Doçent 5 Yardımcı Doçent 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 1 BÖLÜMÜMÜZDE 2 Profesör 1 Doçent 5 Yardımcı Doçent 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 43+20(İ.Ö) lisans, 69 yüksek lisans ve 17 doktora olmak üzere toplam 149 öğrenci fizik bölümünde öğrenim görmektedir.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI 6703101 ANATOMİ 2 0 3 6703109 TÜRK DİLİ I 2 0 2 6703110 YABANCI DİL I 2 0 2 6703114 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 6703121 GENEL BİYOLOJİ 3

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL I. Kurul İnsan Vücudunun Organizasyonu I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Detaylı

ANESTEZİ 1 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

ANESTEZİ 1 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma ANESTEZİ 1 08.00-08.50 MYANS-104 Lokman SOYORAL MYANS-104 Lokman SOYORAL MYANS-102 Kadriye AKSAKAL MYCKR-128 İhsan ALACABEY 09.00-09.50 MYANS-104 Lokman SOYORAL MYFRM-106 Gülüm SARĞIN MYANS-102 Kadriye

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 16.11.15 Pazartesi 09.00 901 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 İNGİLİZCE I 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 TÜRK DİLİ I

Detaylı

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama 2 ÖĞRENCİ NO : 090100057 ADI SOYADI : Arda Demir BÖLÜMÜ: İnşaat Mühendisliği 2 IM-303 Çelik Yapılar-I 3 0 3 5 CİVE 487 Çelik Yapılar 4 1 5 5 Pamukkale Mühendislik İnşaat Uygun 3 IM-309 Ulaşım I 3 0 3 5

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIMI 1. Sınıf / 2. Yarıyıl Ders Kodu Şb Ders Adı H.Saati Kredi Dönem Türü Öğretim Elemanı 151312196 A FİZİK II 3+0 3 Bahar

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

4 Eylül 2014 Perşembe

4 Eylül 2014 Perşembe 4 Eylül 2014 Perşembe 08 30-10 00 Kayıt 10 00-10 30 Açılış Konuşmaları 10 30-11 00 Konferans 1 Başkan : Prof.Dr. Nilgün DALDAL Ülkemizde Ekinokokkozise Genel Bakış Prof.Dr. Nazmiye ALTINTAŞ 11 00-11 30

Detaylı