İPSALA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İPSALA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 - 1 -

2 İPSALA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İpsala Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri İpsalalı hemşerilerimizin güvenini alarak birlikte görev aldığımız günden itibaren sizlerle beraber çalışmanın mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşadım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu süreç içerisinde görev alan ve bu görevlerin en iyisini yapmaya çalışan, değerli çalışma arkadaşlarımı ve personelimi kutluyorum. Hizmetlerimizi yürütürken belediye meclis, encümen ve personelimiz dışında dayanışma içinde olduğumuz sivil toplum örgütleri ile bireysel katkıda bulunan her kese teşekkür ediyorum, saygı ve minnetle anıyorum. Belediye olarak kanunlarda belirtilen görevlerimizi yerine getirirken, çağdaş dünyada bilinen belediyecilik ve yerel yönetim anlayışını da etkin kılmayı amaçlamaktayız. Çağdaş, huzurlu, mutlu ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarımız bütün hızı ile devam etmektedir. Bundan sonra da sizlerin destek ve gayretleri ile devam edecektir. Belediyemizin 2012 mali yılı faaliyet raporunu siz değerli meclis üyelerimizin takdir ve görüşlerine sunuyor, hepinize katkılarından dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum I-GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz; B- 1-Misyonumuz; İpsala Belediyesi olarak misyonumuz; Sağlıklı bir nesil için çevre sağlığını ön plana alarak, temel görevlerimiz yanında sosyo-kültürel ve çağdaş hizmetler sunan güler yüzlü bir hizmet anlayışıyla İpsala halkının yaşam kalitesini yükseltmektir. 2-Vizyonumuz; Çevremizde örnek ve öncü bir belediye olup, marka olarak gösterilebilen, ölçülebilir ve rasyonel hedefleri olan, huzurlu, güvenli, çağdaş kentleşme normlarına uygun, geçmişinden kopmadan İpsala halkının değerlerine saygılı, sağlıklı kent gelişimini sağlayarak hizmette lider bir belediye olmaktır. 3-İlkelerimiz; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olmak. Çağdaş, katılımcı belediyecilik anlayışı ile hizmet vermek. Halka karşı hoşgörülü, güler yüzlü ve hızlı hizmet vermek. Hizmette ayrım yapmayarak eşitliği gözetmek. Çalışanların başarılarının takdir edilmesi ve ödüllendirilmesinin sağlanması. Çalışanların özelliklerini bilir, yeteneklerinin gelişmesine imkân tanır, fikirlerine önem verir ve destekleriz. Başarıya sınır koymaz, bu yolda emek harcayanlara fırsat tanır ve gelişmelerine olanak sağlarız. Kendine güvenen, kararlı, tutarlı ve hakkaniyetli bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz. Makul ve uygulanabilir kararlar alır ve bunları yerine getiririz. Yapılan eleştirilere son derece saygılıyız. Önerileri değerlendirir ve uygun görülenleri uygulamaya koyarız

3 Sürekli gelişim ve değişimden yana olmak. Çalışma ve hizmet anlayışı ile lider olmak ve uygulamalar ile belediyecilik anlayışında lider olarak gösterilmek. C- Yetki ve Sorumluluklar 1- Görevleri a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; (Anayasa Mahkemesi tarafından esas hakkında karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. (Anayasa Mahkemesi tarafından esas hakkında karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 2- Yetkileri a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak

4 e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (ı) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde İl Özel İdaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim - 4 -

5 kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. D- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Belediyemizin fiziki kaynakları, ilçe merkezinde Başkanlık, Özel Kalem,Kültür ve Sosyal İşler,İnsan Kaynakları,Mali Hizmetler, Yazı İşleri, Fen İşleri,İmar ve Şehircilik, Zabıta, Su İşleri, İlan, Su Arıza bölümlerinin bulunduğu hizmet binası, Köprü Mahallesinde İtfaiye hizmet binası,lojman ve kapalı Garaj,Yine Köprü mahallesinde kullanılmakta olan sağlık Evi,Kapucu mahallesinde Mezbaha,Halı saha ve mezarlık,saraçilyas Mahallesi Pazar yerinde Festival Alanı,Garaj ünitesi,kapalı ve açık Pazar yeri ve iş yeri olarak kiraya verilen Serhat Pasajı, Düğün Salonu olarak kullanılan ve diğer kısımları iş yeri olarak kiraya verilen Cumhuriyet Pasajı,Dershane ve işyeri olarak kiraya verilen çarşı içi iş hanı,iş yeri olarak kiraya verilen şehir hamamı,bir kısmı Kütüphane olarak kullanılan,diğer kısımları Kasaplar Hali olarak kullanılan ve diğer kısımları iş yeri olarak kiraya verilen Hal binaları,kahvehane ve öğretmen evi lokali olarak kiraya verilen işyeri,bozkurt mahallesinde 1 Adet Depo Binası,İşyeri olarak kiraya verilen Soğuk hava deposu ve yine iş yeri olarak kiraya verilen Şişeleme tesisi(tekstil Atölyesine çevrilen),kapucu Mahallesin,Bozkurt Mahallesi,Köprü Mahallesi ve Çarşı içinde 2 adet olmak üzere toplam 5 Adet Park,İlçemiz mahallelerindeki 5 adet Çocuk Parkı, yine ilçemizin Bozkurt mahallesindeki asri mezarlık,ilçemiz çeşitli yerlerinde 5 adet sondaj kuyusu,bozkurt Mahallesinde 1 adet ayaklı 1 adet gömme olmak üzere 2 su deposu,köprü mahallesi drenaj kanalına bağlı 1 adet terfi istasyonu, 26 adet araç ve2 adet iş makinesinden oluşmaktadır. 2- Örgüt Yapısı Belediyemiz İçişleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluştur Tarihi itibari ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre nüfusa hizmet sunmaktadır sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemiz,1 Belediye Başkanı,9 Meclis Üyesi, 2 Encümen Üyesi, 1 Belediye Başkan Yardımcısı olmak üzere ana hizmet [Yazı İşleri (Zabıta-İtfaiye-Mezbaha), Özel Kalem,Kültür ve Sosyal İşler,İnsan Kaynakları,Mali Hizmetler, Fen İşleri,İmar ve Şehircilik] birimlerinden oluşmaktadır

6 İpsala Belediyesi Teşkilat Şeması İPSALA BELEDİYE BAŞKANLIĞ I BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI BELEDİYE ENCÜMENİ ÖZEL KALEM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞ Ü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ TRAFİK HİZMETLERİ TAHSİLAT SERVİSİ ZABİTA AMİRLİĞİ SU ENDEKS SERVİSİ İTFAİYE AMİRLİĞİ GELİR TAHAKKUK ŞEFLİĞİ MEZBAHA HİZMETŞERİ TAŞINIR KAYIT VE KONTROL MEMURLUĞU EVLENDİRME MEMURLUĞU HOPARLÖR MEMURLUĞU - 6 -

7 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan Oracle database ile çalışan 2 adet Linux sunucunun üzerine kurulu Sampaş otomasyon, belediye eski datalarının bulunduğu 1 adet Unix sunucu üzerinde kurulu Metafor otomasyon sistemi ve 1 adet kullanıcı yönetimini ve denetimini sağlayan Windows 2003 sunucu ve 1 Adet Anti virüs server sunucusu bulunmaktadır.ayrıca 1 Adet Forti Gate Aneleyzer Güvenlik duvarı sunucusu bulunmaktadır. Ana sistem ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için hizmet veren kwa gess marka güç kaynağı sistem de mevcut olup düzenli aralıklarla bakımının yapılması sağlanmaktadır. Bulunan bilgisayarların tamamı internet hizmeti alabilmektedir. Ayrıca Belediye nin internet üzerinden tanıtımı ve halkla iletişimi sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra belediye yapısı ve işleyişi hakkında bilgi veren adı altında bir web sitesi bulunmaktadır. Mevzuatla ilgili mahalli idare dernekleri tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katılınmakta olup, internet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler takip edilmektedir. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar Şekil 1- de gösterilmiştir. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar İNSAN KAYN.VE EĞİTİM MD.1 AD.BİGİSAYAR 2 ADER PRİNTER KÜLTÜR VE SOS.İŞL.MÜ 2 AD.BİLGİSAYA R 1 AD. PRİNTER MALİ HİZ. MÜD. 2 ADET BİLGİSAYAR,2 ADET PRİNTER BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE ENCÜMEN ODASINDA 2 ADET BİLGİSAYAR ZABITA KOMİSER MUAVİNLİĞİ 1 ADET BİLGİSAYAR 2 ADET PRİNTER İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞ Ü 3 ADET BİLGİSAYAR 2 ADET PRİNTER TAHSİLAT SERVİSİNDE 2 AD.BİLGİSA YAR VE 2 ADET PRİNTER BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 5 ADET SERVER PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ 1 ADET BİLGİSAYAR 1 ADET PRİNTER YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 ADET BİLGİSAYAR 3 ADET PRİNTER SU ENDEKS MEMURLUĞU NDA 2 ADET BİLGİSAYAR,2 ADET EL BİLGİSAYARI VE 1 ADET PRİNTER GELİR TAHAKKUK ŞEFLİĞİ 3 ADET BİLGİSAYAR VE 3 ADET PRİNTER EVLENDİR ME MEMURLU ĞU 1 ADET BİLGİDSAY AR VE 1 ADET PRİNTER İTFAİYE AMİRLİĞİN DE 1 ADET BİLGİSAYA R 1 ADET PRINTER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜ ĞÜ 2 ADET BİLGİSAYA R 2 ADET PRİNTER AMBAR MEMURLU ĞU 2 ADET BİLGİSAYA R 2 ADET PRİNTER

8 4- İnsan Kaynakları 2012 Yılında İpsala Belediyesi Personel Durumu 32 İPSALA BELEDİYESİ ÇALIŞAN PERSONEL DAĞILIMI Memur Çalışan 17 Kadrolu İşçi Çalışan Memur Çalışan Kadrolu İşçi Çalışan 5 Sözleşmeli Sözleşmeli İPSALA BELEDİYESİ PERSONEL UNVAN DAĞILIMI Bşk.Yard. Müdür Veteriner İtfaiye Am. 4 1 Zabıta İtfaiye Eri İdari Teknik Personel Personel Bşk.Yard. Müdür Veteriner İtfaiye Am. Zabıta İtfaiye Eri İdari Personel Teknik Personel - 8 -

9 İPSALA BELEDİYESİ MEMUR PERSONELİ EĞİTİM DURUMLARI VE YABANCI DİL DAĞILIMI Kişi İlk Ortaokul Lise Önlisans Lisans Eğitim Durumu İPSALA BELEDİYESİ ÇALIŞAN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ 9% 7% 30% 2% 52% Çalışan Kadın Memur Çalışan Erkek memuır Çalışan Kadın İşçi Çalışan Erkek İşçi Çalışan Kadın Sözleşmeli 5-Sunulan Hizmetler Belediye Başkanlığımızca ilçemize ve ilçemizde yaşayan insanlara sunulan hizmetler Özel Kalem,İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,Mali Hizmetler Müdürlüğü olmak üzere 7 Müdürlük tarafından yerine getirilmektedir. Buna göre; YILI ÖZEL KALEM 2012 YILI ÖZEL KALEM ÖDENEĞİ FAALİYET RAPORU 2012 Mali yılında özel kalem ödeneği 2 görevli memur personel eliyle yürütülmüştür. 1-Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesinde kanun,yönetmelik ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere gerekli basın yayın alımları gerçekleştirilmiştir.gerekli gazete,dergi, kitap basılı yayın alımları yapılmıştır. 2-05/04/2012 tarihinde Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet 2012 model Renault Fluence ,28 TL ile Devlet Malzeme Ofisinden alınmıştır. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 22 PF 020 plakalı aracın akaryakıt, yağ alımları ve kış lastiği alımı yapılmıştır. Vergi, resim harçları ödenmiştir

10 Belediye Hizmet Aracı yılında gerçekleştirdiğimiz bayram, özel gün ve haftalarda afiş ve kart tasarımları yaptırılmıştır. Ramazan, Kurban, Kurtuluş Bayramı, yeni yıl kartları bastırılmıştır. Posta bedelleri ödenmiştir. 4-Resmi tören ve bayramlarda kullanılmak üzere cadde ve sokaklarımızın süslenmesinde kullanılmak üzere bayrak alımı yapılmıştır Yılında İpsala Kent Konseyi Başkanlığının yönetim ve yönetim kurulu üyelerinin ilçe dışında katıldıkları toplantı ve seminerlere ulaşım desteği,y0önetim kurulu ve Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubunun gerçekleştirdiği etkinliklere gerekli destek verilmiştir. 6-İlçemiz İpsala Spor futbolcularına İlçemizde gerçekleştirdikleri maçlardan sonra yemek, ilçe dışındaki maçları için ulaşımında araç temini ve ayrıca kampa girdiklerindeki konaklamaları konusunda gerekli destek verilmiştir. İpsala Spor futbolcularının belediyemizi ziyareti 7-İlçemiz ilköğretim okulları ve lise öğrencilerinin ilçe dışında katıldıkları her türlü sportif müsabakalara katılmalarında ulaşım desteği, okullarımızda mevcut folklor gruplarının gösterileri ve provalarında müzisyen desteği verilmiştir

11 İlçemiz ilköğretim okullarının karma folklör ekibi 8-Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksek Okulu Eğitim Öğretim yılında yeni açılan Tarım Laboratuvarı Teknolojisi Programı Bölümüne büro malzemesi alınmıştır yılında resmi ve dini bayramlar özel gün ve haftalarda düzenlenen programlara katılan protokol üyeleri, yurt içi ve yurt dışı misafirlerine ve ayrıca başkanlık makamı ziyaretlerine gelen kurum kuruluş ve şahısların gerekli temsil tören ağırlamaları gerçekleştirilmiştir. Resim 1.2 Resim 1.1 Resim 1.1Edirne Valisi Hasan Duruer in Başkanımızı ziyareti Resim 1.2Batı Trakya Yassıköy Belediye Başkanı Dr. İsmet Kadı, Kozlukebir Belediye Başkanı İbrahim Şerif, Mustafçova Belediye Başkanı Mustafa Çukal ve basın mensuplarının Belediye Başkanımızı ziyareti Resim 1.3 Resim 1.4 Resim1.3 Protokol Üyelerinin Başkanlık Makamı Ziyaretleri

12 Resim1.4 Kurtuluş Bayramı nedeniyle protokol üyelerinin ağırlanması 2012 yılında ilçemizde 84 kişi vefat etmiş, vefat edenlerin cenaze evlerine lokma yaptırılmıştır. Yeni yıl dolayısıyla ilçemizde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımıza meyve alınarak dağıtılmıştır. Ayrıca yeni yıl akşamı halkımıza yeni yıl eğlencesi düzenlenmiştir. Regaip Kandilinde simit, Beraat Kandilinde lokma, Kadir Gecesinde lokma tatlısı İlçemiz halkına dağıtılmıştır. İlçemizde vefat edenlerin cenaze definlerinde asri mezarlıklara vatandaşlarımızın ulaşımı Belediye Başkanlığımızca ücretsiz sağlanmıştır. Regaip Kandili simit dağıtımı Kadir Gecesi lokma dağıtımı Dünya çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel basın mensuplarımıza Başkanlığımızca kahvaltı verilip günleri kutlanmıştır. İlçemiz Yerel Basın mensuplarına Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kahvaltı verilmesi Belediye Düğün Salonumuzda 14 Şubat Sevgililer Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 22 Mart Çocuk Şiirleri Günü, 19/10/2012 tarihinde belediye personeli performans yemeği programları gerçekleştirilmiştir

13 14 Şubat 2012 Sevgililer Günü 8 Mart 2012 Dünya Kadınlar Günü 19 Ekim 2012 Belediye Personeli Performans Yemeği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Nisan tarihleri arasında Bosna Hersek Çocukları ilçemiz çocuklarıyla evlerinde misafir edilerek sevgi kardeşlik ve dostluk bağlarının geliştirilmesi amacıyla bir araya getirilmiştir. Bosna Hersek Çocuk Grubunun halk oyunları gösterileri ilçemiz beldelerinde gösterilerini sergilemiştir. Bu program çerçevesinde 23 Nisan 2012 akşamı ilçemiz, beldelerimiz okullarının ve Bosna Hersek Halk Oyunları ekiplerinin katılımlarıyla Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde çocuk şenliği yapılmıştır

14 Bosna-Hersek Çocuk Halk OyunlarıGrubu Bosna Hersek Çocuk Halk Oyunları Grubu nun Hacı Beldesini ziyareti

15 Bosna Hersek Çocuk Halk Oyunları Grubu nun Cumhuriyet Meydanında gösterisi Bosna Hersek Çocuk Grubu nun İlçemiz Öğrencileriyle Tanışması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü her yıl İpsala Belediye Başkanlığı ve İlçemiz Kurtuluş İlköğretim Okulunca ortaklaşa uçurtma şenliği yapılmıştır. 23 Nisan 2012 Uçurtma Şenliği 24 Nisan 2012 tarihinde ilçemiz çocuklarına şişme oyun grupları ve animasyon gösterileriyle eğlence düzenlenmiştir

16 24 Nisan 2012 Çocuklara yönelik şişme oyun grupları ve animasyon gösterisi 13 Mayıs 2012 tarihinde her yıl geleneksel olarak yapılan hıdrellez eğlenceleri ve Anneler Günü programı Ulusal Egemenlik Parkında ( hıdrellez bayırı) kutlama programları gerçekleştirilmiştir. Başkanımız anneler gününü kutlarken Anneler Günü Mine Gez Konseri İlçemizde Anneler Günü ve Dallık Etkinliği

17 19 Mayıs 2012 tarihinde Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı akşamı Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde Gençlik Şöleni yapılmıştır. 19 Mayıs 2012 Gençlik Şöleni 8 Eylül 2012 tarihinde Aliço Pehlivan Köyünde İpsala Kaymakamlığı İpsala Kel Aliço Pehlivanı Tanıtma ve Yaşatma Derneği ile ortaklaşa Aliço Pehlivan Güreşleri yapılmıştır. 8 Eylül 2012 Aliço Pehlivan Güreşleri

18 8 Eylül 2012 Aliço Pehlivan Güreşleri 4 Ekim 2012 tarihinde ilçemiz mahalle muhtarlarına Belediye hizmetlerinin bilgilendirilmesi ve mahallelerin sorunlarının belirlenmesi amacıyla muhtarlarımıza sabah kahvaltısı verilmiştir. 4 Ekim 2012 Belediye Başkanımızın mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda buluşması 10 Ekim 2012 tarihinde Belediye Başkanlığımızca Trakya Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu İpsala Projeleri yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri alınarak verilmiş, katılımcılara kokteyl yapılmıştır. İpsala Projeleri Sergisinde verilen kokteyl

19 Trakya Üni.Müh.Mim.Fak. öğrencileri kokteylde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kapalı Spor Salonunda ilçemiz halkına konser organizasyonu düzenlenmiştir. 29 Ekim 2012 Grup Seyyah Konseri 20 Kasım 2012 tarihinde İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 90. Yıldönümü kutlamaları gerçekleştirilmiş, program sonrası halkımıza 2500 kişilik pilav ve ayran ikramı yapılmıştır

20 20 Kasım 2012 Kurtuluş Bayramı kutlamaları Kurtuluş Bayramı Nedeniyle İlçe Halkımıza Pilav Dağıtımı 1 Aralık 2012 tarihinde Muharrem Ayı dolayısıyla İlçemizin 4 mahallesinde toplam 3000 kişilik aşure yaptırılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Başkanımız Aşure Dağıtırken

21 Muharrem Ayı nedeniyle Aşure dağıtımı Yılında özel gün ve haftalarda kurum ve kuruluş, ilçemize tayin olan protokol üyeleri, ilçemizde yeni işyeri açanlara çiçek ve çelenkler gönderilmiştir. 10-Belediye Başkanlığımızca özel gün ve haftalarda festival alanında düzenlenecek etkinliklerde festival sahnesinde kullanılmak üzere halı ve gerekli makine ve tesisat alınmıştır Yılında ulusal bayramlarda özel gün ve haftalar dolayısıyla ilçemiz okullarının düzenlemiş oldukları yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize ödülleri alınarak verilmiştir. Ayrıca kurum ve kuruluşlarca ve Belediye Başkanlığımızca ortaklaşa düzenlenen turnuvalarda ve Belediye Başkanlığımızı ziyarette bulunanlara ilçemizi ziyaretleri anısına plaket yaptırılmıştır. Belediye Başkanlığımızda görev yapan 2012 yılında emekliye ayrılan işçi ve memur personele hizmetleri dolayısıyla plaket yaptırılarak takdim edilmiştir yılı faaliyet raporu kitapçığı 1000 adet bastırılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir Şubat 2012 tarihinde İstanbul Beylikdüzü Tüyap Fuarında Doğu Akdeniz Uluslar arası Turizm ve Seyahat Fuarında İlçemizin tanıtımı gerçekleştirilmiştir Şubat 2012 TÜYAP Fuarı Müdürlük Bütçesi Toplam Harcanan ,02 TL ,59 TL YILI MALİ YILI BÜTÇESİ ÖZEL KALEM ÖDENEĞİ : ,02 TL 2012 MALİ YILI BÜTÇE GİDERİ : ,59 TL GERÇEKLEŞME ORANI : %

22 2- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İPSALA BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU İpsala Belediyesi Norm Kadro Dağılımı D6 ( ) ADET BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ 1 DİĞER MÜDÜRLER(*) 3 AVUKAT 1 ŞEF 7 İDARİ PERSONEL(**) 14 TEKNİK PERSONEL(**) 11 SAĞLIK PERSONELİ(**) 2 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 3 İTFAİYE ÇAVUŞU 1 İTFAİYE ERİ 9 ZABITA AMİRİ 1 ZABITA KOMİSERİ 2 ZABITA MEMURU 12 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 71 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 36 İpsala Belediyesi Çalışan Dağılımı Memur Çalışan : 32 Kadrolu İşçi Çalışan : 17 Sözleşmeli Personel : 5 Çalışan Kadın Memur : 4 Çalışan Erkek Memur : 28 Çalışan Kadın İşçi : 1 Çalışan Erkek İşçi : 16 Çalışan Kadın Sözleşmeli : 5 Çalışan Erkek Sözleşmeli : 0 İpsala Belediyesi Memur Personeli Eğitim ve Yabancı Dil Dağılımı İlkokul Ortaokul Lise Ön Lisans Lisans Yabancı Dil

23 ÜNVAN İpsala Belediyesi Personel Unvan Dağılımı DOLU BOŞ SÖZLEŞMELİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ 1 DİĞER MÜDÜRLER(*) 3 DOKTOR 1 AVUKAT 1 VETERİNER 1 ŞEF 1 İDARİ PERSONEL(**) 14 4 TEKNİK PERSONEL(**)(ÇEVRE SAĞLIK TEKNİKERİ) SAĞLIK PERSONELİ(**)(HEMŞİRE) 0 1 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 3 İTFAİYE AMİRİ 1 İTFAİYE ÇAVUŞU 1 İTFAİYE ERİ 9 ZABITA AMİRİ 1 ZABITA KOMİSERİ 2 ZABITA MEMURU 4 8 MEMUR KADROLARI TOPLAMI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI Belediye Başkanlığımızda Norm Kadro standartlarına uygun olarak 75 memur, 36 kadrolu işçi olmak üzere 111 adet kadro verilmiştir. Çalışan Memur sayısı 32, Kadrolu İşçi sayısı 17, Sözleşmeli Personel sayısı 5 olup, toplam 57 kadro boş olup, 38 adet boş memur ve 19 adet boş işçi kadrosu mevcuttur. Müdürlük Bütçesi Toplam Harcanan ,00 TL ,79 TL YILI MALİ YILI BÜTÇESİ ÖDENEĞİ : ,00 TL 2012 MALİ YILI BÜTÇE GİDERİ : ,79 TL GERÇEKLEŞME ORANI : % Yılında Göreve Başlayanlar 2012 Mali Yılında 1 Adet Açıktan Atama ile tarihinde İnşaat Mühendisi,1 Adet nakil yolu ile tarihinde İtfaiye Eri,Edirne İş Kurumu aracılığı ile 1 adet özürlü beden işçisi,3 adet şoför işçi personel alım sınavı açılarak kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sınav sonuçlarına istinaden 1 adet özürlü ve 1 adet şoför personeli tarihinde Sürekli İşçi olarak Belediye Başkanlığımızda göreve başlamıştır Yılında Görevden ayrılanlar ve ayrılma nedenleri 2012 Mali Yılında Mali Hizmetler Müdürü Hüseyin Hüsnü KORU Tarihinde ve Kadrolu İşçi Dilaver GİDER Tarihinde Emekliye ayrılmış ve emeklilik işlemleri gerçekleştirilmiştir Yılında Sunulan Hizmetler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce 118 adet gelen yazı ve dilekçeye cevap verilmiş, toplam 372 Adet yazı yazılmıştır

24 5393 sayılı Belediye Kanunun,657 sayılı devlet memurları kanunu,4857 sayılı iş kanunu,5434 sayılı Emekli sandığı kanunu,506 sayılı sosyal sigortalar kanunu,2822 sayılı toplu iş sözleşmesi kanunu ve bu konulara ek kanunlar, yönetmelikler, tüzükler ve diğer kanunların Belediyelere vermiş olduğu yetki çerçevesinde Belediye Başkanımızın vermiş olduğu direktifler doğrultusunda mevcut 54 adet memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş, ücret, ikramiye ve diğer sosyal haklarının(harcırah, izin, doğum, ölüm vs.) yasada belirtilen ödeme tarihleri arasında tahakkuk ve tediyesi takip edilerek gerçekleştirilmiştir. Meclis,Encümen ve Belediye Başkan Vekili oturumları yasada belirtilen ödeme tarihleri arasında takip edilerek tahakkuk ve tediye işlemleri gerçekleştirilmiştir. Muhtaç Asker Ailesi Aylıkları takip edilerek aylık olarak tahakkuk ettirilmiş ve tediyesi gerçekleştirilmiştir Mali Yılında 21 Adet Personelin 43 adet Eğitim ve Kursa katılımı sağlanmıştır KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2012 Mali yılında özel kalem ödeneği 2 görevli memur personel eliyle yürütülmüştür yılında çeşitli konularda kurum,kuruluş ve şahıslardan 127 adet gelen evrak 185 adet giden evrak sisteme kaydı yapılmıştır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kırtasiye malzemeleri alımları yapılmıştır Yılında İlçemiz okullarında öğrenim görmekte olan 51 adet dar gelirli öğrenciye okul kıyafeti alınmıştır. Dar gelirli öğrencilerimize eğitim ve öğretimlerinde gerekli kırtasiye malzemeleri alınarak verilmiştir. İpsala Spor Kulübü Futbol takımına spor malzemeleri alınmış, ilçe dışındaki maçlara ulaşımları sağlanmıştır. Türkiye Satranç Federasyonunun Temmuz 2012 tarihleri arasında Konya da düzenlemiş olduğu Kulüpler Şampiyonasına katılan İpsala Spor Kulübü satranç takımının konaklama ve yemek giderleri Belediye Başkanlığımızdan karşılanmıştır. 5-9 Eylül 2012 tarihinde 13. İpsala Çeltik (pirinç) kültür ve Sanat Festivali Organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Festival geliri ,00 TL Festival gideri ,74 TL dir. Festival organizasyonunda gerçekleştirilenler: Yarışmalar: Kurbağa yarışması Hulo hop yarışması Resim yapma ve boyama yarışması Şiir okuma yarışması Kros yarışması 6 Kategoride pirinç yemekleri yarışması Trap skeet yarışması Halı saha futbol turnuvası 6-12 yaş grubu çocuk defilesi Doğa yürüyüşü Bisiklet turu

25 Kurbağa Yarışması Hula-Hop Yarışması Resim yapma ve boyama yarışması

26 Şiir okuma yarışması Kros Yarışması 6 Kategoride Pirinç Yemekleri Yarışması

27 Trap skeet yarışması Halı Saha Turnuvası 6-12 yaş grubu çocuk defilesi

28 Bisiklet turu Folklor gösterisi, şov gösterisi yapan gruplar ve diğer etkinlikler Yunanistan Gümülcine Türk Gençler Birliği folklor ekibi Yunanistan Gümülcine Belediyesi Folklor Ekibi Çatalca Belediye Folklor Ekibi Keşan Belediyesi Folklor Ekibi Edirne Belediyesi Bandosu Edirne Belediyesi Davul Şov Grubu Edirne Belediyesi 22. Nefes Modernize Halk Dansları Topluluğu İpsala Kurtuluş İlköğretim Okulu Folklor Ekibi Hacıköy İlköğretim Okulu Folklor Ekibi İbriktepe İlköğretim Okulu Folklor Ekibi Sünnet Şöleni Edirne Belediyesi Davul Şov Grubu

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU - 1 - İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İpsala Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri İpsalalı hemşerilerimizin güvenini alarak birlikte görev aldığımız günden itibaren sizlerle beraber çalışmanın

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI 1 2 3 SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI i 2013 FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ii ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BABAESKĠ NĠN TARĠHĠ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.....1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.1 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI i 2012 FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ii ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BABAESKĠ NĠN TARĠHĠ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.....1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.1 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ, MİLLETİNDİR. 1 2 3 4 5 Başkandan Sevgili Hemşehrilerim, İstanbul un yeni ilçelerinden biri olan Beylikdüzü, 2000

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1

İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon-Vizyon... 1 B-Yetki Görev ve Sorumluluk... 1 C-İdareye İlişkin Bilgiler... 3 1.Fiziksel Yapı... 3 2.Örgüt Yapısı... 4 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları... 5 4.İnsan

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri;

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri; SAYFA-1 EVRENSEKİZ Değerli Meclis Üyeleri; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesine istinaden Belediyemiz çalışmalarına ait mesai raporlarının Başkanlıkça hazırlanmış ve huzurlarınıza getirilmiş bulunan

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Sizin teveccühünüz ve desteklerinizle

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim;

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; İlçemize hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Amacımız İlçemize vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmaktır. Bu güne kadar

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı SUNUŞ Aliağa güzel olan her şeye layık. 18 Bin 301 hanede yaşayan 50 bini aşan nüfusumuz ile kocaman bir aileyiz. Sanayisi, limanları OSB si ve diğer dinamikleriyle hızla büyüyen ve gelişen ilçemiz Aliağa

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 EREĞLİ BELEDİYESİ... 3 Meclis Üyelerimiz... 3 Başkanlık Divanı... 5 Belediye Encümeni... 6 Komisyonlarımız... 7 Kurumsal Şema... 8 I- GENEL BİLGİLER... 9 A-

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA-2011 1 2011 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı