Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner"

Transkript

1 KS IH SO A R T D AW LA GV AE Van Der Velden Signs Joint Venture With Autonav Van Der Velden Autonav le Ortak Teflebbüs mzal yor an der Velden Marine V Systems in the Netherlands has announced a joint venture with Canadian company Autonav for the delivery of advanced components for its rotary vane steering gear. The new Van der Velden Commander steering gear will incorporate the second generation of compact rudder actuators designed by Paul Wagner. Deploying such advanced technology and design strengthens the company s position in manoeuvering technology. Van der Velden Commander rotary vane steering gear is suitable for all commercial oceangoing vessels as well as superyachts and inland ships. It is available in rudder angles from 2 x 35 degrees to 2 x 70 degrees and over a torque range from 25 knm to over 1600 knm. The simple, robust and compact design of the steering gear and the fact that it only has one movable part ensures trouble-free, maintenance-free operation for over 60,000 hours (20 years). Significant cost savings will be the obvious long-term result. The advanced design principles demonstrate how we are focused on the distinctive operational demands of the high tech vessels of today and tomorrow. says Gerrit Spekman, Chief Executive Officer of the company. As the most comprehensive steering system available on the market, the steering gear benefits from our experience and competencies in all types of high performance rudder varieties and steering gear. All this is backed up the global support network, which ensures short lines of communication between customers and local offices. The integrated rudder carrier is a part of the actuator. Bearings are designed to take the full vertical load of the rudder and rudder stock, with no additional rudder carrier being needed. The rudder shaft is connected with compression rings to a straight shaft, which eliminates the costly machining of cones and keyways on the rudder shaft. Complex and time consuming hydraulic nut and hydraulic injection assembly is also eliminated. The rotary vane steering gear meets the requirements of classification authorities through the world. Hollanda daki Van der Velden Marine Systems, Kanada flirketi Autonav ile döner kanatl dümen donan m nda kullan lan ileri komponentlerin sa lanmas amac yla bir ortak giriflim yapt klar n duyurdu. Yeni Van der Velden Commander dümen donan m Paul Wagner taraf ndan tasarlanm fl kompakt dümen aktuatörünün ikinci neslini oluflturuyor. Bu ileri teknoloji ve tasar mlar üretmek flirketin manevra teknolojisindeki pozisyonunu sa lamlaflt r yor. Van der Velden Commander döner kanatl dümen donan m, tüm ticari aç k deniz gemilerinin yan s ra süper yatlar ve iç su gemileri için uygun. 2 x 35 dereceden 2 x 70 dereceye kadar dümen aç lar na ve 25 knm den 1600 knm ye kadar tork s as na sahipler. Dümen donan m n n sa lam ve kompakt tasar m ile sadece bir hareketli parças n n olmas 60,000 saatin (20 y l) üzerinde problemsiz, bak m gerektirmeyen bir kullan m sa l yor. Büyük oranda tasarruflu oluflu, uzun vadede gözle görünür sonuçlar sa layacak. fiirketin yürütme kurulu baflkan Gerrit Spekman leri tasar m prensipleri bugünün ve yar n n ileri teknoloji gemilerinin özgün iflletme ihtiyaçlar na nas l odakland m z gösteriyor. diye konufltu. Piyasada mevcut en kapsaml dümen sistemi olarak, dümen donan m her tipte yüksek performansl dümen çeflitleri ve dümen donan m ndaki tecrübe ve uzmanl k avantaj m zdan faydalan yor. Tüm bunlar müflteriler ile yerel ofisler aras nda k sa iletiflim hatlar oluflturan küresel destek a yard m yla sa land. Tümleflik dümen tafl y c s aktuatörün bir parças. Yataklar herhangi bir ek dümen tafl y c - s na ihtiyaç olmadan dümen ve dümen rodunun tüm düfley yükünü tafl mak için tasarland. Dümen flaft, dümen flaft nda konilerin ve kama yuvalar n n pahal ifllenmesini ortadan kald rarak fl k flt rma segmanlar ile düz flafta ba lan yor. Karmafl k ve zaman al c hidrolik somun ve hidrolik enjeksiyon montaj da tasfiye edilmifl. Döner kanatl dümen donan m dünyadaki s n fland rma kurulufllar n n flartlar n da karfl l yor. 006 MARINE&COMMERCE JULY 2008

2 Manufacturing & Export of; Radio Remote Control Grabs Electro Hydraulic Clamshell Grabs Electro Hydraulic Orangepeel G r a b s All Mechanical Grab Types Onlar konumunda art k bir dünya markas oldular % 90 ihracatla Türkiye de üretim yapan tek kepçe firmas Sultanorhan Mah. Hasköy San. Sit. 12/A Blok No:11-12 Gebze Kocaeli / T U R K E Y Phone: Fax:

3 KS IH SO A R T D AW LA GV AE Turns Night Into A Day Geceyi Gündüze Çeviriyor achts and pleasure craft Y are meant to provide an escape from the everyday world. Yacht and boat owners want to enjoy themselves together with friends and family on their vessel. They enjoy the freedom of being able to go where they want and to discover new places. The sea and rivers can also be dangerous places. Especially in night time or bad weather. Most accidents happen when visibility is limited. In darkness or in light fog. Ships collide with eachother, hit bridge pilings, exposed rocks and other floating objects. This can result in heavy damages to the vessel or even worse, loss of life. Although modern yachts are equipped with radar and other equipment that can help to avoid these hazards, there is a new tool available as well. Thermal imaging can help to protect a vessel, its passengers and crew. The FLIR Systems Mariner produces a clear image even in the darkest of nights. Shipping lane traffic, buoys, bridges, floating debris, which may not be detected by radar but can damage a vessel severely, it is all seamlessly detected by a thermal imaging camera like the FLIR Systems Mariner. The Mariner provides crisp, clear thermal imaging, 320 x 240 pixels. This allows the user to see more detail and detect more and smaller items. Advanced internal camera software delivers a crisp image without the need for user adjustments. The Mariner provides a high quality thermal image in any night- or daytime environmental conditions. Wide-angle lens The Mariner is equipped with a 19 mm wide angle lens. Not only does it give you an extremely wide field of view (36 ), it also eliminates the need for stabilization of the system. Easy-to-install The images from the Mariner s 320 x 240 pixels detector can be displayed on virtually any existing multi-function (i.e. chart plotter) display that accepts composite video. Designed for use in harsh maritime environments The Mariner is an extremely rugged system. Its vital core is well protected, IP6 rated, against humidity and water. The Mariner can be cleaned with a hose just like any other atlar ve gezi tekneleri günlük hayattan bir kaç fl sa la- Y may amaçlar. Yat ve tekne sahipleri arkadafllar ve aileleri ile birlikte teknelerinde hoflça vakit geçirmek isterler. stedikleri yere gidebilmek ve yeni yerler keflfedebilmek özgürlü ünden keyif al rlar. Deniz ve nehirler ise bazan tehlikeli yerler olabilirler. Özellikle gece vakti ve kötü havalarda. Ço u kaza, düflük görüfl flartlar n n oldu u durumlarda meydana gelir. Karanl kta veya siste. Tekneler birbirleri ile çarp - fl r, köprü kaz klar na, aç ktaki kayalara ve di er yüzen cisimlere çarparlar. Bu, tekneye a r hasar verebilir ve hatta daha da kötüsü hayat kayb ile sonuçlanabilir. Modern yatlar bu tehlikelerden kaç nmaya yard mc olabilecek radar ve di er cihazlar ile donat lm fl olsa da bunlara ek olarak yeni bir alet bulunuyor. Termal görüntüleme bir tekneyi, yolcular n ve mürettebat n korumaya yard m edebilir. FLIR Systems Mariner gecenin en karanl k an nda bile net bir görüntü sa lar. Radar ile tespit edilemeyen fakat gemiye a r hasar verebilen seyir hatt trafi i, flamand - ra ve yüzen cisimler, bunlar n hepsi bir termal görüntü kameras ile sorunsuz biçimde tespit edilir. Mariner, 320 x 240 piksel canl temiz termal görüntü sa lar. Bu, kullan c n n daha fazla detay görmesini ve daha fazla ve daha küçük unsurlar saptamas n mümkün k lar. leri düzey dahili kamera yaz l m, kullan - c ayar na ihtiyac olmadan canl görüntü sa lar. Mariner her türlü gece veya gündüz çevre flartlar nda yüksek kalite termal görüntü verir. Genifl aç l lensler Mariner 19 mm genifl aç l bir lens ile donat lm flt r. Sadece son derece genifl bak fl aç s vermez (36 ), bunun yan nda sistemin stabilizasyon ihtiyac n da ortadan kald r r. Kolay kurulum Mariner in 320 x 240 piksel detektöründen gelen görüntüler, bileflik görüntüyü kabul eden hemen hemen bütün mevcut çoklu fonksiyonlu (örne in harita plotlay c s ) ekranlarda görüntülenebilir. Zor deniz flartlar nda kullan m için tasarlanm fl cihaz son derece dayan kl bir sistem. Hassas k - s mlar nem ve suya karfl iyi korunmufl, IP6 dereceli. Mariner tüm di er cihazlar gibi bir hortum ile temizlenebilir ve -15 C +65 C aras nda çal - flabilir. Cihaz n koruyucu penceresindeki 008 MARINE&COMMERCE JULY 2008

4 equipment and operates between -15 C and +65 C. The Mariner has a built-in heater to defrost its protective window. This ensures a clear lens and good quality infrared images displayed on your monitor even in extremely cold environments. Mariner is a low cost thermal night vision system with fully integrated Pan/Tilt providing you with a 360 view in every situation. It provides crisp, clear thermal imagery in total darkness and light fog or smoke. It features the same thermal imaging technology found in many of FLIR s most sophisticated maritime systems, but is packaged for users who have navigation as their primary application. Unlike other night vision systems that require low amounts of light to generate an image, the Mariner needs no light at all. buzu çözmek için dahili bir s t c ya sahip. Bu, afl r so uk ortamlarda bile temiz bir lens ve monitörünüzde iyi kalite görüntüyü garanti eder. Mariner, size her durumda 360 görüntü sa layan tamamen entegre Pan/Tilt ile düflük maliyetli bir termal gece görüfl sistemi. Tamamen karanl k ve hafif sis veya dumanda canl temiz termal görüntü sa lar. FLIR ün en geliflmifl denizcilik sistemlerinin birço unda bulunan ayn termal görüntüleme teknolojisini içerir fakat as l uygulamas navigasyon olan kullan c lar için haz rlanm flt r. Görüntü üretmek için düflük miktarda fl k ihtiyac duyan di- er gece görüfl sistemlerinden farkl olarak, Mariner'in hiçbir fl a ihtiyac yok. loyd s Maritime Academy L hosts their annual Oil Pollution 2008 seminar in June to address legal liabilities for oil pollution from ships. The inevitable risk of accident and the need to respond speedily and effectively to any incident never change, however legal consequences are a matter of debate. The seminar, which is taking place in London on the 26 th and 27 th of June 2008, draws together a number of highprofile industry experts with practical updated knowledge, who will be analysing all aspects of this increasingly important topic. Oil Pollution 2008 will provide the opportunity to bring up to speed those who are new to the business, up-date those who need some revision, as well as presenting an open forum for all who benefit by learning from the experience of others. This year the organisers have broadened the scope of the programme to include increased reference to Hazardous Noxious Substances and the current state of the 1996 Convention. It will look Oil Pollution 2008 Petrol Kirlili i 2008 at the changing nature of oil and chemical spills, new recovery techniques, liabilities, compensation and the preparation of claims as well as response philosophies in the UK, the Western Mediterranean and the USA. Maritime lawyers, salvage companies, ship owners, operators, port authorities, coastguards, bunker suppliers, marine insurance and P&I executives are urged to attend and join the interactive debates and practical sessions ECJ rejects pollution directive plea Within his paper entitled Legal Liabilities for oil pollution from ships, Colin de la Rue of Ince & Co will discuss the recent ECJ ruling in the proceedings brought by the coalition of industry interests to challenge the EU directive on criminal sanctions for ship-source pollution. As the solicitor for the coalition of industry bodies led by Intertanko, this group has said that having failed in its legal challenge it will take the matter further. L loyd s Denizcilik Akademisi gemilerden kaynaklanan petrol kirlili i ile ilgili yasal sorumluluklar ele almak için Haziran da y ll k Petrol Kirlili i 2008 seminerlerine ev sahipli i yap yor. Kazalar n kaç n lmaz olabilme riski ve herhangi bir olaya h zl ve etkin müdahale etmek ihtiyac hiç de iflmiyor, yine de yasal yükümlülükler bir müzakere konusu. 26 ve 27 Haziran 2008 de Londra'da gerçekleflecek seminer, bu giderek önemi artan konunun tüm yönlerini analiz edecek olan pratik güncel bilgiye sahip kamuoyunda tan nm fl endüstriyel uzmanlar bir araya getiriyor. Petrol Kirlili i 2008, bu alana yeni olan kiflilerin son ayr nt lar yakalamas, baz revizyonlara ihtiyac olanlar n ise güncele ulaflmas n n yan s ra di erlerinin tecrübelerini ö renerek faydalacaklara aç k bir forum oluflturacak. Bu y l, organizatörler program n kapsam n Tehlikeli Zararl Maddeler ve 1996 Konvansiyonunun hali haz rdaki durumuna daha çok at f içerecek flekilde genifllettiler. Petrol ve kimyasal dökülmelerinin de iflen yap s, yeni slah teknikleri, sorumluluklar, tazminatlar ve ngiltere, Bat Akdeniz ve ABD deki yan tlama felsefeleri kadar iddialar n haz rlanmas da gözden geçirilecek. Denizcilik avukatlar, kurtarma flirketleri, armatörler, iflletmeciler, liman yetkilileri, sahil güvenlikler, yak t tedarikçileri, denizcilik sigorta ve P&I yöneticileri interaktif müzakerelere ve oturumlara kat lmaya teflvik ediliyor. ECJ kirlenme direktifi itiraz n reddediyor Gemilerden kaynaklanan petrol kirlili i için yasal sorumluluklar bafll kl bildirisinde, Ince & Co. dan Colin de la Rue gemi kaynakl kirlilik için cezai yapt r m konusundaki AB direktiflerine itiraz etmek için endüstri ç karlar n n koalisyonu taraf ndan getirilen tutanaklarda son ECJ karar n tart flacak. Intertanko taraf ndan öncülük edilen endüstri kurumlar koalisyonunun avukat olarak, bu grup yasal itiraz nda baflar s z olduktan sonra konuyu daha da ileriye götürece ini söyledi. ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET TEMMUZ

5 KS IH SO A R T D AW LA GV AE Green Ship Technology Award Goes To... Yeflil Gemi Teknolojisi Ödülü Kime Gidiyor! ureballast, Alfa Laval s P unique and chemical-free system for ballast water treatment developed in cooperation with Wallenius Water, was honoured with the first-ever Green Ship Technology Award at the Green Ship forum in Rotterdam, Netherlands. Alfa Laval s PureBallast is rapidly positioning itself as the leading ballast water treatment solution. Released two years ahead of the International Maritime Organization s (IMO) regulations to prevent the transport of potentially invasive species, the system has nearly completed the Ballast Water Type Approval process and is already being installed aboard new and existing vessels. Further acknowledgment of PureBallast s viability came at the most recent Green Ship Technology Conference, which took place March at the Hilton Rotterdam in the Netherlands. On the forum s opening day, PureBallast was presented with the inaugural Green Ship Technology Award, a prize instituted by Lloyd s List events to recognize efforts in maintaining the marine environment and mitigating the environmental effects of the shipping industry. Recognition of leading technology Selection for the Green Ship Technology Award was made by a jury of ship owners, which also included the technical editor of Lloyd s List. Nominations were accepted from both ship owners and system manufacturers, and were limited to environmental technologies that have been put to use since March Other technologies recognized in the competition were a range of biodegradable oils and a gas engine technology for reducing emissions in coastal and short-sea operations. These technologies received second- and third-place awards respectively. PureBallast, with the use of patented Wallenius AOTTM, is the only system having received Final approval from IMO. Final approval confirms excellent performance with regards to the impact on the environment, ship and crew. A prize backed by presence The announcement of the Green Ship Technology Award coincides with other positive developments for PureBallast, including multiple sales of the system to Wallenius. Two systems are currently being installed aboard Wallenius newbuilds, and seven retrofits are scheduled for completion during In total, Alfa Laval has sold eighteen systems to five different ship operators, says Niclas Dahl, Alfa Laval s Sales Manager. So it s clear that the shipping industry, like the jury for Green Ship Technology Award, sees PureBallast as an effective and viable long-term solution. lfa Laval n Wallenius Water ile iflbirli i içinde gelifl- A tirdi i balast suyu temizlenmesi için benzersiz ve kimyasaldan ar nm fl sistemi PureBallast Rotterdam, Hollanda da Green Ship (Yeflil Gemi) forumunda flimdiye kadar ilk verilen Yeflil Gemi Teknolojisi Ödülü ile onurland r ld. Alfa Laval n PureBallast h zla kendini balast suyu temizlenmesi çözümü konusunda ön s ralara yerlefltiriyor. Potansiyel iflgalci canl türlerin nakledilmesini önlemek için Uluslararas Denizcilik Örgütü nün (IMO) yönetmeliklerinden iki y l önce piyasaya ç kar lan sistem, Balast Suyu Tipi Onay sürecini hemen hemen tamamlad ve flimdiden yeni infla ile kullan mda olan gemilerde kullan l yor. PureBallast n uygulanabilirli inin bir baflka onay Mart ta Hollanda Rotterdam da gerçekleflen en son Yeflil Gemi Teknoloji Konferans nda geldi. Forumun aç l fl gününde, sisteme deniz alanlar n korumak ve gemi endüstrisinin çevresel etkilerini azaltma gayretlerini tan mak için Lloyd s List Events taraf ndan bafllat lan bir ödül olan Yeflil Gemi Teknolojisi Ödülü verildi. Öncü teknolojinin tan nmas Yeflil Gemi Teknolojisi Ödülü için seçim Lloyd s List t e k n i k editörünü de içeren armatörlerden oluflan bir jüri taraf ndan yap ld. Hem armatörlerden hem de sistem üreticilerinden adaylar kabul edildi ve adaylar Mart 2007 den bu yana kullan ma sokulan çevresel teknolojiler ile s - n rland r ld. Yar flmada tan nan di er teknolojiler bir dizi parçalanabilir ya lar ve k y ve yak n yol deniz tafl - mac l nda emisyonu azaltan bir gaz motoru teknolojisi idi. Bu teknolojiler s ras ile ikincilik ve üçüncülük ödüllerini ald lar. PureBallast, patentli Wallenius AOTTM kullan m ile IMO dan kesin kabul onay alan tek sistemdir. Kesin onay çevre, gemi ve mürettebat üzerindeki etkileri bak m ndan kusursuz performans do ruluyor. Varl ile desteklenen bir ödül Yeflil Gemi Teknolojisi Ödüllerinin aç klanmas PureBallast sisteminin Wallenius a çoklu sat fl - n içeren di er olumlu geliflmeler ile ayn zamana rastl yor. ki sistem halen Wallenius un yeni infla edilmekte olan gemilerine tak l - yor ve 2008'de tamamlanmak üzere yedi teknolojik uyarlamas daha planland. Alfa Laval n Sat fl Müdürü Niclas Dahl Toplamda Alfa Laval befl de iflik gemi iflletmecisine onsekiz sistem satt fleklinde konufltu. Bu nedenle gemicilik endüstrisinin Yeflil Gemi Teknolojileri Ödülü jürisi gibi PureBallast etkin ve uygulanabilir bir uzun vadeli çözüm olarak gördü- ü aç k. 010 MARINE&COMMERCE JULY 2008

6

7 KS IH SO A R T D AW LA GV AE Maersk Line Orders 18 New Container Vessels Maersk Line 18 Yeni Konteyner Gemisi Siparifl Ediyor aersk Line announced M that A.P. Moller - Maersk has signed an agreement with Hyundai Heavy Industries for the delivery of 18 container vessels in 2011 and The vessels will each have a capacity of 4,500 teu. The ships are designed to meet the highest demands for safe and economic transportation of goods in geographies such as the Eastern Mediterranean, Africa, and Latin America. In addition, each vessel is equipped with a waste heat recovery system. The system reuses excess heat from the exhaust and thus generates energy for propulsion of the vessel or on-board electricity consumption. The reduction in fuel consumption results in a corresponding reduction of emissions. It is the first time that an Asian yard will install a waste heat recovery system of this size and efficiency. We are very happy with this order. These vessels are part of our fleet renewal and development programme. They will enable us to continue to offer competitive container shipping based on a modern, economical, and environmentally friendly fleet, says Senior Vice President Michel Deleuran, Head of Network & Product in Maersk Line. In view of the flexible design of the vessels, Maersk Line will work on a variety of deployment scenarios. Currently, we expect to deploy the vessels in the trades to and from Sub-Saharan Africa. Michel Deleuran explains, We have served the Sub- Saharan African market for more than 40 years, and we are dedicated to support the continued trade development in the region. We aim to continue aersk Line, A.P. Moller - M Maersk in 2011 ve 2012 de teslim edilmek üzere 18 konteyner gemisi için Hyundai Heavy Industries ile bir anlaflma imzalad n aç klad. Gemilerin her biri 4,500 teu kapasiteye sahip olacak. Gemiler, Do u Akdeniz, Afrika ve Latin Amerika gibi co rafyalarda mallar n güvenli ve ekonomik tafl nmas için en yüksek talepleri karfl lamak üzere tasarlan yor. Ek olarak, her gemi at k s kazan m sistemi ile donat l yor. Sistem egzozdan gelen fazla s y yeniden kullan yor ve böylece geminin tahrik sistemi veya gemi elektrik tüketimi için enerji üretiyor. Yak t tüketimindeki azalma, emisyonlarda da azalmaya neden oluyor. Bu bir Asya tersanesinde bu boy ve etkinlikte bir at k s kazan m sisteminin ilk kurulumu. Maersk Line da A ve Üretim Baflkan olan K demli Baflkan Yard mc s Michel Deleuran Bu sipariflten çok memnunuz. Bu gemiler filo yenileme ve gelifltirme program m z n parças. Bunlar modern, ekonomik, çevre dostu filoyu temel alan rekabetçi konteyner tafl mac l sunmaya devam etmemizi sa layacaklar, diye konufltu. Gemilerin esnek tasar m nedeniyle, Maersk Line çeflitli görevlendirme senaryolar üzerinde çal flacak. fiu anda gemilerin, Sahra Alt Afrikas na yap lan ticaretlerde görevlendirilmelerini bekliyoruz. Sahra Alt Afrikas pazar na 40 y ldan fazla hizmet ettik ve bölgede devam eden ticari art - fl desteklemeye kendimizi adad k. Hizmetlerimizi gelifltirmeye ve Sahra Alt Afrikas ve Amerika, Avrupa ve Asya aras ndaki ticarette müflterilerimizin artan ticari ifllerini karfl lamaya devam etmeyi hedefliyoruz. Bu gemiler bu hevesimizde bizi destekleyecek ve Afrika ya uzun vadeli ba l l m z 012 MARINE&COMMERCE JULY 2008

8 to develop our services and support our customers increasing business in the trades between Sub-Saharan Africa and the Americas, Europe, and Asia. These vessels will support us in that ambition and also show our long term commitment to Africa. Today, Maersk Line has a 25% market share in Sub- Saharan Africa and own offices in 35 countries in the region. Customers are offered fixed weekly services in most trades, the best schedule integrity in terms of port calls, coverage and timeliness, and transit times are among the best in the market. In Sub-Saharan Africa, the average export growth is currently 7% p.a. The average import growth is 11% p.a. Since 2002, export and import volumes have almost doubled. To support this development, the A.P. Moller - Maersk Group is not only involved in container shipping (Maersk Line, Safmarine, and Ocean Africa Container Line), but also in other container related activities such as terminals, stevedoring, logistics, warehousing and rail transportation. During the last 50 years, container transportation has been a key driver in globalisation. Our business is about connecting the globe and we believe globalisation based on fair and free trade is a winning proposition for Sub- Saharan Africa. Every day, our efforts and services contribute to improving world trade and thereby the living standards of people around the world, concludes Michel Deleuran. da gösterecektir. diye aç kl - yor Michel Deleuran. Bugün, Maersk Line Sahra Alt Afrikas nda %25 pazar pay na ve bölgedeki 35 ülkede kendi ofislerine sahip. Müflterilere, ço u ticarette sabit haftal k hizmet, u ran lacak liman, kapsam ve zamanl l k konusunda en iyi programa uygunluk sunuyor ve transit zamanlar pazar n en iyilerinden biri. Sahra Alt Afrikas nda, ortalama ihracat büyümesi halen y ll k %7. Ortalama ithalat büyümesi ise y ll k % den beri ihracat ve ithalat hacimleri hemen hemen iki kat na ç kt. Bu geliflmeyi desteklemek için A.P. Moller - Maersk Group sadece konteyner tafl mac l (Maersk Line, Safmarine, Ocean Africa Container Line) ile ilgilenmeyip terminaller, lojistik, antrepolama ve demiryolu tafl mac l gibi baflka konteynerle iliflkili faaliyetlerle de ilgileniyor. Son 50 y lda, konteyner tafl - mac l küreselleflmede anahtar bir faktör oldu. flimiz dünyay birbirine ba lamak. Adil ve serbest ticareti temel alan küreselleflmenin Sahra Alt Afrikas için kazanan bir olgu oldu una inan yoruz. Her gün, gayretlerimiz ve hizmetlerimiz dünya ticaretini ve böylece dünya çevresindeki insanlar n yaflam standartlar n gelifltirmeye katk da bulunuyor, diye bitiriyor Michel Deleuran. BA In Shipping Business Administration Denizcilik flletmesinde BA ollowing the success of the F MSc in Marine Engineering Management programme, introduced in Greece, in October 2006 by the University of Greenwich (London-UK), in collaboration with New York College, now University's new BA(Hons) in Shipping Business Administration programme is introduced starting October 2008 at New York College's Athens central campus. This new programme of study aims to: prepare students for careers in Shipping Administration and Management by developing in them, a systematic, broad, analytical and integrated understanding of key aspects of business and the maritime industry, place particular emphasis on the acquisition of management skills and an understanding of human behaviour as significant vocational elements in the development of successful managers in a variety of maritime organisations, provide a business education which stimulates an obective understanding of the role of organisations in the changing global business environment and of the ethical responsibilities of organisation policy makers and, enhance its students' lifelong learning skills and personal development in order to contribute most effectively to the future of society at large. unanistan da Ekim 2006 da Y New York College ile ifl birli i içerisinde University of Greenwich, Londra- ngiltere taraf ndan bafllat lan Deniz flletme Mühendisli i program ndaki yüksek lisans n baflar - s n takiben, Ekim 2008'de de üniversitenin yeni Denizcilik fl daresi program n n New York College in Atina merkez kampüsünde bafllayaca bildirildi. Bu yeni çal flma program n n hedefleri flöyle özetlenebilir: ö rencilerde, ticaret ve denizcilik endüstrisinin anahtar yönlerinin sistematik, genifl, analitik ve birleflik bir anlay fl n gelifltirerek onlar Denizcilik flletmesi ve Yöneticilik te kariyerleri için haz rlamak; çeflitli denizcilik organizasyonlar nda baflar - l yöneticilerin geliflmesinde önemli mesleki unsurlar olarak yöneticilik becerilerinin ve insan davran fllar n n kavranmas na özel vurgu yapmak; de iflen küresel ifl çevresinde ve organizasyon politika yap c lar - n n etik sorumluluklar nda, organizasyon rolünün objektif olarak anlafl lmas n teflvik eden bir iflletme e itimi sa lamak ve toplumun genelde gelece ine en etkin kat l mda bulunmak için ö rencinin hayat boyu ö renme becerileri ve kiflisel geliflimini sa lamak. ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET TEMMUZ

9 KS IH SO A R T D AW LA GV AE Posco Eyes Daewoo Ship Posco Gözünü Daewoo Tersanesine Dikti outh Korea's POSCO S announced that it was considering a rise in steel prices, easing fears that rising raw material costs will hit its earnings, and lifting its shares to a four-week high. The company, the world's fourth largest steelmaker, also said it may bid for Daewoo Shipbuilding, which analysts say could fetch nearly $5.1 billion. The long-awaited sale is expected to attract a range of bidders, from steelmakers, such as POSCO, which would be able to lock in a major buyer of its product, to conglomerates, seeking to invest in a business whose profit is set to double this year. Based on the information given to Reuters, the potential price hike, which would be the second this year, soothed concerns that rising costs of raw materials, such as iron ore, will eat into its profits. POSCO, which has lagged its local rivals such as Hyundai Steel in raising prices, has come under mounting pressure due to rising costs of coking coal and iron ore used to make steel. The company agreed to a 65 percent hike in iron ore prices with Brazilian mining firm Vale in February but has yet to deal with other mining majors such as BHP Billiton and Rio Tinto. As it is reported, the term price of iron ore has risen fivefold since 2001, while coal prices have surged this year because of strong demand from China and supply disruptions in Australia caused by port conditions and poor weather. Steelmakers worldwide are raising prices to reflect stronger demand, but rising raw material costs are eroding earnings. Nippon Steel, the world's No.2 steelmaker, cut its full-year profit forecast by a biggerthan-expected 6.7 percent last month due to higher freight and raw materials costs and predicted its first earnings drop in six years. POSCO shares hit a 10-month low last month, unseated by concern that the level of its price hike may lag rivals, as the new South Korean government moves to curb increasing inflationary pressure. Taiwan's China Steel Corp said in March it would raise its domestic steel prices 19 percent in the second quarter and China's Baoshan Iron and Steel hiked their product prices by a higherthan-expected percent. üney Koreli POSCO flirketi, G çelik fiyatlar na zam yapmay düflündü ünü duyurdu. Bu duyuru, artan hammadde maliyetlerinin flirketin gelirlerini düflürece i korkusunu hafifletti ve flirketin hisseleri son dört haftan n en yüksek düzeyine ç kt. Dünyan n en büyük dördüncü çelik üreticisi olan flirket ayr ca Daewoo Tersanesi için teklif verebilece ini bildirdi. Analistler, ihalenin yaklafl k 5.1 milyar dolar rakam na ulaflabilece ini söylüyor. Uzun zamand r beklenen sat fl, ürünleri için önemli bir al c y garanti alt na almak isteyen POSCO gibi çelik üreticilerinden, kazanc n bu y l ikiye katlamas beklenen bir flirkete yat r m yapmak isteyen holdinglere kadar birço unun ilgisini çekiyor. Reuters e verilen bilgilere göre, bu y l ikinci kez gerçeklefltirilecek olan zam, demir cevheri gibi hammaddelerin maliyetlerinin artmas - n n flirketin kazanc - n azaltaca kayg - lar n hafifletti. Fiyat art fl konusunda Hyundai Steel gibi yerel rakiplerinin arkas nda kalan POSCO, çelik üretiminde kullan lan kok kömürü ve demir cevheri gibi hammadde maliyetlerinde meydana gelen art fl nedeniyle büyük bask alt nda kald. fiirket fiubat ay nda Brezilyal madencilik flirketi Vale ile demir cevheri fiyat nda yüzde 65 lik bir art fl konusunda anlaflm flt, ancak BHP Billiton ve Rio Tinto gibi di er madencilik devleri ile henüz bir anlaflma yapmad. Demir cevheri fiyatlar 2001 y - l ndan bu yana 5 kat artarken, kömür fiyatlar bu y l Çin in güçlü talebi ve Avustralya daki liman s k fl kl klar ve kötü hava koflullar nedeniyle meydana gelen arz kesintileri nedeniyle dalgaland. Dünyadaki çelik üreticileri de talebin yükseldi inin bir göstergesi olarak fiyatlar n yükseltiyor. Ancak artan hammadde maliyetleri gelirleri azalt yor. Dünyan n ikinci en büyük çelik üreticisi Nippon Steel, navlun ve hammadde maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle y l için yapt kar tahminini geçti imiz ay yüzde 6.7 oran nda düflürdü ve son 6 y lda gelirinin düflece i öngörüsünde bulundu. POSCO hisseleri, flirketin fiyat art fl n n yeni Güney Kore hükümetinin artan enflasyon bask s n frenlemeye yönelik önlemler almaya bafllamas nedeniyle rakiplerinin gerisinde kalabilece i kayg s yla geçti imiz ay son 10 y l n en düflük seviyesine inmiflti. Tayvanl China Steel Corp. Mart ay nda yerel çelik fiyatlar n ikinci çeyrekte yüzde 19 artt raca n bildirmifl, Çinli Baoshan Iron and Steel ise ürün fiyatlar - n yüzde gibi beklenenin üzerinde bir oranla artt rm flt. 014 MARINE&COMMERCE JULY 2008

10

11 KS IH SO A R T D AW LA GV AE Rail Transport Gets Up Steam Demiryolu Tafl mac l H z Kazan yor ort of Rotterdam Authority P announced that in 2007, rail again achieved the strongest growth in hinterland container transport. The sea-sea transshipment of containers increased by 17.6%, to 2.7 million teu. The remaining 8.1 million teu is divided, as 100%, between road, rail and inland shipping. 10.5% increase to 905,000 teu figures also made rail the only mode of hinterland transport to keep pace with the increase in total container throughput (+10.8%). Inland shipping was 7.8% up, to 2,445,000 teu and road transport increased by 8.2%, to 4,749,000 teu. The percent distribution, the modal split, remained unchanged, however, at 11, 30 and 59% respectively. Thanks to the leap made by transshipment and the slightly stronger growth in inland shipping plus rail (8.5%), the extra number of container trucks on the A15 remained limited to around 1,000 per 24 hours. The total number of vehicle movements on the Beneluxplein-Vaanplein section of the A15 is about 150,000 per 24 hours. The Betuwe Route, which actually went into operation this year, will further boost the growth in rail transport. This autumn, the port line will be switched to the security system ERTMS and 25 kv power supply. By the end of the year, 50 trains a day will be making use of the rail line. Terminals The container terminals can be divided into three groups, on the basis of location, type of cargo and import/export features: The deep-sea terminals on the Maasvlakte, 4.6 million teu hinterland transport, with trucks accounting for 49% in Rail reported 14% and inland shipping 37%. A large proportion of the cargo is linked with more distant destinations and the flows are dense. The three big terminals in the Waalhaven/Eemhaven area (ECT Home, Uniport, RST), 2.7 million teu, divided into 68% truck, 25% barge and 7% train. Over half of the containers are intra-european. Of the intercontinental containers, many have destinations quite close to otterdam Liman daresi R 2007 de demiryolunun tekrar hinterland konteyner tafl - mac l nda en fazla büyümeyi ele geçirdi ini aç klad. Konteynerlerin denizden denize aktarmas %17.6 artarak ile 2.7 milyon teu ya ulaflt. Kalan 8.1 milyon teu %100 olarak karayolu, demiryolu ve iç suyolu tafl mac l aras nda bölündü. %10.5 art fl ve 905,000 teu rakamlar demiryolunu, toplam konteyner elelçlemesindeki art fla (+%10.8) yaklaflan tek hinterland tafl ma biçimi yapt. ç suyolu tafl mac l %7.8 art fl ile 2,445,000 teu idi ve karayolu nakliyesi %8.2 art fl ile 4,749,000 teu oldu. Tafl ma biçimleri aras ndaki da l m yine de s ras ile yüzde 11, 30 ve 59 ile de iflmedi. Aktarman n yapt s çrama ve iç suyolu tafl mas ndaki büyüme, art demiryolu sayesinde, A15 teki konteyner t rlar n n ekstra say lar 24 saatte 1,000 civar ile s n rl kald. A15 in Beneluxplein-Vaanplein bölümündeki araç hareketinin toplam say s 24 saatte 150,000 dolay nda. Asl nda bu y l kullan ma giren Betuwe hatt demiryolu nakliyesindeki büyümeyi daha da artt racak. Sonbaharda, liman hatt ERTMS güvenlik sistemine ve 25 kv güç kayna na geçecek. Y l n sonuna kadar, günde 50 tren demiryolu hatt n kullan yor olacak. Terminaller Konteyner terminalleri konum, yük çeflidi ve ithalat/ihracat nitelikleri temelinde üç gruba bölünebilir: Massvlakte deki aç k deniz terminalleri, %49 oran ndaki t rlarla birlikte 2007 de 4.6 milyon teu hinterland nakliyesi. Demiryolu %14 ve iç suyolu tafl mac l %37. Yükün büyük bölümü daha uzak istikametler ile ba lant l ve trafik yo un. Waalhaven/Eemhaven bölgesindeki üç büyük terminal (ECT Home, Uniport, RST), %68 t r, %25 barç ve %7 trene bölünmüfl 2.7 milyon teu. Konteynerlerin yar s ndan fazlas Avrupaiçi. K talararas konteynerlerin birço u Rotterdam a yak n istikametlere sahip. Yükün ço u kez pahal so utulmufl veya donmufl ürünler olmas, t rlar n fonksiyonunu güçlendiriyor. Her birinin ,000 teu hinterland trafi i olan toplamda 800,000 teu civar nda olan karayolu pay %70 ila %100 aras de iflen di er on kadar terminal. Bu sektörün tart fl lmaz en büyük bölümü ço unlu- u ngiltere ye gelen ve giden roro olan Avrupa-içi konteynerlerden olufluyor. Bu pazar büyük h z ve esneklik istiyor. Gelecek Konteyner yükleme boflaltmas ndaki büyüme bat daki büyük terminallerde gerçekleflecek. Maasvlakte de, Delta Barç Besleyici Hat Terminali (iç suyolu tafl mac l için elveriflli) ve Euromax Terminali (pek çok demiryolu kapasitesine sahip) y l içinde ifllemeye bafllayacak. 016 MARINE&COMMERCE JULY 2008

12 Rotterdam. The fact that the cargo often consists of expensive refrigerated or frozen products reinforces the function of the truck. The other ten or so terminals, each with ,000 teu hinterland traffic, together around 800,000 teu, which record truck shares of between 70 and 100%. By far the largest proportion of this sector consists of intra-european containers, with an emphasis on roro to/from England. This market demands great speed and flexibility. The future Future growth in container throughput will take place at the big terminals in the west. On the Maasvlakte, the Delta Barge Feeder Terminal (favourable for inland shipping) and the Euromax Terminal (with lots of rail capacity) will come into operation in the course of the year. From 2013 onwards, terminals on the Second Maasvlakte will become operational. Here, an attempt will be made to create the following modal split in 2035: inland shipping 45% (8.2 million teu), rail 20% (3.6) and road 35% (6.4). Modal shift The Dutch government and the Port of Rotterdam pursue a policy aimed at decreasing the share of road haulage; the accomplishment of a modal shift. Since 1993, the truck s share has, according to the old method, declined from 66% to some 50% den itibaren kinci Maasvlakte deki terminaller kullan ma haz r olacak. Burada, 2035 de flu tafl ma biçimleri da l m n yaratmak için giriflimde bulunulacak: iç suyolu tafl mac l %45 (8.2 milyon teu), demiryolu %20 (3.6) ve karayolu %35 (6.4). YEARLY CONTAINER TRANSPORT YILLARA GÖRE KONTEYNER TAfiIMACILI I Inland shipping Rail Truck ç suyolu tafl mac l Demiryolu T r Old -ECT terminals // Eski - ECT terminalleri New - all terminals // Yeni - tüm terminaller Biçimsel de iflim Hollanda hükümeti ve Rotterdam Liman, karayolu tafl mac - l n n pay n azaltmay hedefleyen bir politika sürdürüyor: bir biçimsel de iflimi gerçeklefltirmek ten beri, eski yönteme göre, t rlar n pay %66 dan %50 civar na indi. First Quarter is Fruitful lk Çeyrek Verimli ry cargo operator Star D Bulk Carriers Corp recorded a profit in its first full quarter of operations amid continuing expansion of the company s fleet. Net profit at the Nasdaq-listed company in the three months to March 31 stood at $17.8m while revenue reached $42.5m. uru yük operatörü Star K Bulk Carriers Corp, flirket filosunun süre gelen büyümesinin ortas nda operasyonlar n n ilk tam çeyre inde kar kaydetti. Nasdaq'da ifllem gören flirketin Mart 31 e kadar olan üç ay içerisindeki net kar $17.8m oldu ve geliri de $42.5m ye ulaflt. LPG Carriers Ordered LPG Gemileri Siparifli TX Shipbuilding, South S Korea has won an order for three LPG carriers, which are priced at Won 122bn ($119m) in total, are scheduled for delivery by January They will be built at the company s Pusan shipyard. üney Kore deki STX Shipbuilding, toplam 122 G milyar won ($119 milyon) de erinde, Ocak 2011 de teslim edilmesi programlanan üç LPG gemisi sipariflini ald. Bu üç gemi flirketin Pusan tersanesinde infla edilecek. he first phase of the $576m T Dhamra Port is scheduled to be operational by April More than 25% of construction work on the private port, located at Doshinga in Orissa, First Phase of Dhamra Port To Open By 2010 Dhamra Liman n n lk Aflamas 2010 a Kadar Aç lacak north of the River Dhamra, has been completed. It is announcede that the port has received all statutory environmental clearances from the Indian government. 576m bütçeli Dhamra Liman n n ilk faz n n $ Nisan 2010 da aç lmas programland. Dhamra Nehri nin kuzeyinde Orissa, Doshinga da yer alan özel limandaki inflaat çal flmalar n n %25 den fazlas tamamland. Liman n Hindistan hükümetinden tüm yasal çevresel izinleri ald aç kland. ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET TEMMUZ

13

14

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions KS IH SO A R T D AW LA GV AE Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in the port of Hamburg has just

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

U 13-16 Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek

U 13-16 Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek Strong Interest In Insurance Conference Sigorta Konferans na Büyük lgi Deidre Littlefield ore than 450 marine M underwriters have to date registered for the annual conference in September (13-16) of the

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum KS IH SO A R T D AW LA GV AE stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum arine Money Yunanistan M ile ana sponsor Genel Denizcilik, 3. Marine Money stanbul Gemi Finansman Konferans n n 4 May s Perflembe

Detaylı

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO KS HI OS R A T WD A AV EL G A NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively lki 1960 lar n bafllar nda Güverte ve Makine Dairesi ad yla düzenlenen Nor-Shipping 2005 e say l günler kald. 7-10 Haziran

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. 20 04 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. // içindekiler // contents // 01 _Kurumsal Profil _Company Profile // 03 _ Sunufl _Introduction // 04 _ Misyon/Vizyon/De

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye nin uluslararas bir düzeyde rakip oldu u tart fl lmaz.

200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye nin uluslararas bir düzeyde rakip oldu u tart fl lmaz. May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Portre / Portrait Assopiastrelle Yönetim Kurulu Baflkan Alfonso Panzani; 200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

ITS 2006 Rotterdam da düzenlenen en önemli denizcilik organizasyonu olacak. ITS 2006 to be major maritime event in Rotterdam

ITS 2006 Rotterdam da düzenlenen en önemli denizcilik organizasyonu olacak. ITS 2006 to be major maritime event in Rotterdam ITS 2006 Rotterdam da düzenlenen en önemli denizcilik organizasyonu olacak ITS 2006 to be major maritime event in Rotterdam u y l Nisan ay nda düzenlenecek olan 19. Uluslararas B Römorkör ve Kurtarma Araçlar

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

MANPOWER, CHINA, ISIS figücü, Ç N, ISIS

MANPOWER, CHINA, ISIS figücü, Ç N, ISIS MANPOWER, CHINA, ISIS figücü, Ç N, ISIS HARUN DÜZGÖREN BIMCO/ISF Manpower Update yay nland. Bu raporlar global çapta denizci arz ve talebinin en kapsaml de erlendirmesi kabul ediliyor. Uzun zamand r beklenen

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı