Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner"

Transkript

1 KS IH SO A R T D AW LA GV AE Van Der Velden Signs Joint Venture With Autonav Van Der Velden Autonav le Ortak Teflebbüs mzal yor an der Velden Marine V Systems in the Netherlands has announced a joint venture with Canadian company Autonav for the delivery of advanced components for its rotary vane steering gear. The new Van der Velden Commander steering gear will incorporate the second generation of compact rudder actuators designed by Paul Wagner. Deploying such advanced technology and design strengthens the company s position in manoeuvering technology. Van der Velden Commander rotary vane steering gear is suitable for all commercial oceangoing vessels as well as superyachts and inland ships. It is available in rudder angles from 2 x 35 degrees to 2 x 70 degrees and over a torque range from 25 knm to over 1600 knm. The simple, robust and compact design of the steering gear and the fact that it only has one movable part ensures trouble-free, maintenance-free operation for over 60,000 hours (20 years). Significant cost savings will be the obvious long-term result. The advanced design principles demonstrate how we are focused on the distinctive operational demands of the high tech vessels of today and tomorrow. says Gerrit Spekman, Chief Executive Officer of the company. As the most comprehensive steering system available on the market, the steering gear benefits from our experience and competencies in all types of high performance rudder varieties and steering gear. All this is backed up the global support network, which ensures short lines of communication between customers and local offices. The integrated rudder carrier is a part of the actuator. Bearings are designed to take the full vertical load of the rudder and rudder stock, with no additional rudder carrier being needed. The rudder shaft is connected with compression rings to a straight shaft, which eliminates the costly machining of cones and keyways on the rudder shaft. Complex and time consuming hydraulic nut and hydraulic injection assembly is also eliminated. The rotary vane steering gear meets the requirements of classification authorities through the world. Hollanda daki Van der Velden Marine Systems, Kanada flirketi Autonav ile döner kanatl dümen donan m nda kullan lan ileri komponentlerin sa lanmas amac yla bir ortak giriflim yapt klar n duyurdu. Yeni Van der Velden Commander dümen donan m Paul Wagner taraf ndan tasarlanm fl kompakt dümen aktuatörünün ikinci neslini oluflturuyor. Bu ileri teknoloji ve tasar mlar üretmek flirketin manevra teknolojisindeki pozisyonunu sa lamlaflt r yor. Van der Velden Commander döner kanatl dümen donan m, tüm ticari aç k deniz gemilerinin yan s ra süper yatlar ve iç su gemileri için uygun. 2 x 35 dereceden 2 x 70 dereceye kadar dümen aç lar na ve 25 knm den 1600 knm ye kadar tork s as na sahipler. Dümen donan m n n sa lam ve kompakt tasar m ile sadece bir hareketli parças n n olmas 60,000 saatin (20 y l) üzerinde problemsiz, bak m gerektirmeyen bir kullan m sa l yor. Büyük oranda tasarruflu oluflu, uzun vadede gözle görünür sonuçlar sa layacak. fiirketin yürütme kurulu baflkan Gerrit Spekman leri tasar m prensipleri bugünün ve yar n n ileri teknoloji gemilerinin özgün iflletme ihtiyaçlar na nas l odakland m z gösteriyor. diye konufltu. Piyasada mevcut en kapsaml dümen sistemi olarak, dümen donan m her tipte yüksek performansl dümen çeflitleri ve dümen donan m ndaki tecrübe ve uzmanl k avantaj m zdan faydalan yor. Tüm bunlar müflteriler ile yerel ofisler aras nda k sa iletiflim hatlar oluflturan küresel destek a yard m yla sa land. Tümleflik dümen tafl y c s aktuatörün bir parças. Yataklar herhangi bir ek dümen tafl y c - s na ihtiyaç olmadan dümen ve dümen rodunun tüm düfley yükünü tafl mak için tasarland. Dümen flaft, dümen flaft nda konilerin ve kama yuvalar n n pahal ifllenmesini ortadan kald rarak fl k flt rma segmanlar ile düz flafta ba lan yor. Karmafl k ve zaman al c hidrolik somun ve hidrolik enjeksiyon montaj da tasfiye edilmifl. Döner kanatl dümen donan m dünyadaki s n fland rma kurulufllar n n flartlar n da karfl l yor. 006 MARINE&COMMERCE JULY 2008

2 Manufacturing & Export of; Radio Remote Control Grabs Electro Hydraulic Clamshell Grabs Electro Hydraulic Orangepeel G r a b s All Mechanical Grab Types Onlar konumunda art k bir dünya markas oldular % 90 ihracatla Türkiye de üretim yapan tek kepçe firmas Sultanorhan Mah. Hasköy San. Sit. 12/A Blok No:11-12 Gebze Kocaeli / T U R K E Y Phone: Fax:

3 KS IH SO A R T D AW LA GV AE Turns Night Into A Day Geceyi Gündüze Çeviriyor achts and pleasure craft Y are meant to provide an escape from the everyday world. Yacht and boat owners want to enjoy themselves together with friends and family on their vessel. They enjoy the freedom of being able to go where they want and to discover new places. The sea and rivers can also be dangerous places. Especially in night time or bad weather. Most accidents happen when visibility is limited. In darkness or in light fog. Ships collide with eachother, hit bridge pilings, exposed rocks and other floating objects. This can result in heavy damages to the vessel or even worse, loss of life. Although modern yachts are equipped with radar and other equipment that can help to avoid these hazards, there is a new tool available as well. Thermal imaging can help to protect a vessel, its passengers and crew. The FLIR Systems Mariner produces a clear image even in the darkest of nights. Shipping lane traffic, buoys, bridges, floating debris, which may not be detected by radar but can damage a vessel severely, it is all seamlessly detected by a thermal imaging camera like the FLIR Systems Mariner. The Mariner provides crisp, clear thermal imaging, 320 x 240 pixels. This allows the user to see more detail and detect more and smaller items. Advanced internal camera software delivers a crisp image without the need for user adjustments. The Mariner provides a high quality thermal image in any night- or daytime environmental conditions. Wide-angle lens The Mariner is equipped with a 19 mm wide angle lens. Not only does it give you an extremely wide field of view (36 ), it also eliminates the need for stabilization of the system. Easy-to-install The images from the Mariner s 320 x 240 pixels detector can be displayed on virtually any existing multi-function (i.e. chart plotter) display that accepts composite video. Designed for use in harsh maritime environments The Mariner is an extremely rugged system. Its vital core is well protected, IP6 rated, against humidity and water. The Mariner can be cleaned with a hose just like any other atlar ve gezi tekneleri günlük hayattan bir kaç fl sa la- Y may amaçlar. Yat ve tekne sahipleri arkadafllar ve aileleri ile birlikte teknelerinde hoflça vakit geçirmek isterler. stedikleri yere gidebilmek ve yeni yerler keflfedebilmek özgürlü ünden keyif al rlar. Deniz ve nehirler ise bazan tehlikeli yerler olabilirler. Özellikle gece vakti ve kötü havalarda. Ço u kaza, düflük görüfl flartlar n n oldu u durumlarda meydana gelir. Karanl kta veya siste. Tekneler birbirleri ile çarp - fl r, köprü kaz klar na, aç ktaki kayalara ve di er yüzen cisimlere çarparlar. Bu, tekneye a r hasar verebilir ve hatta daha da kötüsü hayat kayb ile sonuçlanabilir. Modern yatlar bu tehlikelerden kaç nmaya yard mc olabilecek radar ve di er cihazlar ile donat lm fl olsa da bunlara ek olarak yeni bir alet bulunuyor. Termal görüntüleme bir tekneyi, yolcular n ve mürettebat n korumaya yard m edebilir. FLIR Systems Mariner gecenin en karanl k an nda bile net bir görüntü sa lar. Radar ile tespit edilemeyen fakat gemiye a r hasar verebilen seyir hatt trafi i, flamand - ra ve yüzen cisimler, bunlar n hepsi bir termal görüntü kameras ile sorunsuz biçimde tespit edilir. Mariner, 320 x 240 piksel canl temiz termal görüntü sa lar. Bu, kullan c n n daha fazla detay görmesini ve daha fazla ve daha küçük unsurlar saptamas n mümkün k lar. leri düzey dahili kamera yaz l m, kullan - c ayar na ihtiyac olmadan canl görüntü sa lar. Mariner her türlü gece veya gündüz çevre flartlar nda yüksek kalite termal görüntü verir. Genifl aç l lensler Mariner 19 mm genifl aç l bir lens ile donat lm flt r. Sadece son derece genifl bak fl aç s vermez (36 ), bunun yan nda sistemin stabilizasyon ihtiyac n da ortadan kald r r. Kolay kurulum Mariner in 320 x 240 piksel detektöründen gelen görüntüler, bileflik görüntüyü kabul eden hemen hemen bütün mevcut çoklu fonksiyonlu (örne in harita plotlay c s ) ekranlarda görüntülenebilir. Zor deniz flartlar nda kullan m için tasarlanm fl cihaz son derece dayan kl bir sistem. Hassas k - s mlar nem ve suya karfl iyi korunmufl, IP6 dereceli. Mariner tüm di er cihazlar gibi bir hortum ile temizlenebilir ve -15 C +65 C aras nda çal - flabilir. Cihaz n koruyucu penceresindeki 008 MARINE&COMMERCE JULY 2008

4 equipment and operates between -15 C and +65 C. The Mariner has a built-in heater to defrost its protective window. This ensures a clear lens and good quality infrared images displayed on your monitor even in extremely cold environments. Mariner is a low cost thermal night vision system with fully integrated Pan/Tilt providing you with a 360 view in every situation. It provides crisp, clear thermal imagery in total darkness and light fog or smoke. It features the same thermal imaging technology found in many of FLIR s most sophisticated maritime systems, but is packaged for users who have navigation as their primary application. Unlike other night vision systems that require low amounts of light to generate an image, the Mariner needs no light at all. buzu çözmek için dahili bir s t c ya sahip. Bu, afl r so uk ortamlarda bile temiz bir lens ve monitörünüzde iyi kalite görüntüyü garanti eder. Mariner, size her durumda 360 görüntü sa layan tamamen entegre Pan/Tilt ile düflük maliyetli bir termal gece görüfl sistemi. Tamamen karanl k ve hafif sis veya dumanda canl temiz termal görüntü sa lar. FLIR ün en geliflmifl denizcilik sistemlerinin birço unda bulunan ayn termal görüntüleme teknolojisini içerir fakat as l uygulamas navigasyon olan kullan c lar için haz rlanm flt r. Görüntü üretmek için düflük miktarda fl k ihtiyac duyan di- er gece görüfl sistemlerinden farkl olarak, Mariner'in hiçbir fl a ihtiyac yok. loyd s Maritime Academy L hosts their annual Oil Pollution 2008 seminar in June to address legal liabilities for oil pollution from ships. The inevitable risk of accident and the need to respond speedily and effectively to any incident never change, however legal consequences are a matter of debate. The seminar, which is taking place in London on the 26 th and 27 th of June 2008, draws together a number of highprofile industry experts with practical updated knowledge, who will be analysing all aspects of this increasingly important topic. Oil Pollution 2008 will provide the opportunity to bring up to speed those who are new to the business, up-date those who need some revision, as well as presenting an open forum for all who benefit by learning from the experience of others. This year the organisers have broadened the scope of the programme to include increased reference to Hazardous Noxious Substances and the current state of the 1996 Convention. It will look Oil Pollution 2008 Petrol Kirlili i 2008 at the changing nature of oil and chemical spills, new recovery techniques, liabilities, compensation and the preparation of claims as well as response philosophies in the UK, the Western Mediterranean and the USA. Maritime lawyers, salvage companies, ship owners, operators, port authorities, coastguards, bunker suppliers, marine insurance and P&I executives are urged to attend and join the interactive debates and practical sessions ECJ rejects pollution directive plea Within his paper entitled Legal Liabilities for oil pollution from ships, Colin de la Rue of Ince & Co will discuss the recent ECJ ruling in the proceedings brought by the coalition of industry interests to challenge the EU directive on criminal sanctions for ship-source pollution. As the solicitor for the coalition of industry bodies led by Intertanko, this group has said that having failed in its legal challenge it will take the matter further. L loyd s Denizcilik Akademisi gemilerden kaynaklanan petrol kirlili i ile ilgili yasal sorumluluklar ele almak için Haziran da y ll k Petrol Kirlili i 2008 seminerlerine ev sahipli i yap yor. Kazalar n kaç n lmaz olabilme riski ve herhangi bir olaya h zl ve etkin müdahale etmek ihtiyac hiç de iflmiyor, yine de yasal yükümlülükler bir müzakere konusu. 26 ve 27 Haziran 2008 de Londra'da gerçekleflecek seminer, bu giderek önemi artan konunun tüm yönlerini analiz edecek olan pratik güncel bilgiye sahip kamuoyunda tan nm fl endüstriyel uzmanlar bir araya getiriyor. Petrol Kirlili i 2008, bu alana yeni olan kiflilerin son ayr nt lar yakalamas, baz revizyonlara ihtiyac olanlar n ise güncele ulaflmas n n yan s ra di erlerinin tecrübelerini ö renerek faydalacaklara aç k bir forum oluflturacak. Bu y l, organizatörler program n kapsam n Tehlikeli Zararl Maddeler ve 1996 Konvansiyonunun hali haz rdaki durumuna daha çok at f içerecek flekilde genifllettiler. Petrol ve kimyasal dökülmelerinin de iflen yap s, yeni slah teknikleri, sorumluluklar, tazminatlar ve ngiltere, Bat Akdeniz ve ABD deki yan tlama felsefeleri kadar iddialar n haz rlanmas da gözden geçirilecek. Denizcilik avukatlar, kurtarma flirketleri, armatörler, iflletmeciler, liman yetkilileri, sahil güvenlikler, yak t tedarikçileri, denizcilik sigorta ve P&I yöneticileri interaktif müzakerelere ve oturumlara kat lmaya teflvik ediliyor. ECJ kirlenme direktifi itiraz n reddediyor Gemilerden kaynaklanan petrol kirlili i için yasal sorumluluklar bafll kl bildirisinde, Ince & Co. dan Colin de la Rue gemi kaynakl kirlilik için cezai yapt r m konusundaki AB direktiflerine itiraz etmek için endüstri ç karlar n n koalisyonu taraf ndan getirilen tutanaklarda son ECJ karar n tart flacak. Intertanko taraf ndan öncülük edilen endüstri kurumlar koalisyonunun avukat olarak, bu grup yasal itiraz nda baflar s z olduktan sonra konuyu daha da ileriye götürece ini söyledi. ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET TEMMUZ

5 KS IH SO A R T D AW LA GV AE Green Ship Technology Award Goes To... Yeflil Gemi Teknolojisi Ödülü Kime Gidiyor! ureballast, Alfa Laval s P unique and chemical-free system for ballast water treatment developed in cooperation with Wallenius Water, was honoured with the first-ever Green Ship Technology Award at the Green Ship forum in Rotterdam, Netherlands. Alfa Laval s PureBallast is rapidly positioning itself as the leading ballast water treatment solution. Released two years ahead of the International Maritime Organization s (IMO) regulations to prevent the transport of potentially invasive species, the system has nearly completed the Ballast Water Type Approval process and is already being installed aboard new and existing vessels. Further acknowledgment of PureBallast s viability came at the most recent Green Ship Technology Conference, which took place March at the Hilton Rotterdam in the Netherlands. On the forum s opening day, PureBallast was presented with the inaugural Green Ship Technology Award, a prize instituted by Lloyd s List events to recognize efforts in maintaining the marine environment and mitigating the environmental effects of the shipping industry. Recognition of leading technology Selection for the Green Ship Technology Award was made by a jury of ship owners, which also included the technical editor of Lloyd s List. Nominations were accepted from both ship owners and system manufacturers, and were limited to environmental technologies that have been put to use since March Other technologies recognized in the competition were a range of biodegradable oils and a gas engine technology for reducing emissions in coastal and short-sea operations. These technologies received second- and third-place awards respectively. PureBallast, with the use of patented Wallenius AOTTM, is the only system having received Final approval from IMO. Final approval confirms excellent performance with regards to the impact on the environment, ship and crew. A prize backed by presence The announcement of the Green Ship Technology Award coincides with other positive developments for PureBallast, including multiple sales of the system to Wallenius. Two systems are currently being installed aboard Wallenius newbuilds, and seven retrofits are scheduled for completion during In total, Alfa Laval has sold eighteen systems to five different ship operators, says Niclas Dahl, Alfa Laval s Sales Manager. So it s clear that the shipping industry, like the jury for Green Ship Technology Award, sees PureBallast as an effective and viable long-term solution. lfa Laval n Wallenius Water ile iflbirli i içinde gelifl- A tirdi i balast suyu temizlenmesi için benzersiz ve kimyasaldan ar nm fl sistemi PureBallast Rotterdam, Hollanda da Green Ship (Yeflil Gemi) forumunda flimdiye kadar ilk verilen Yeflil Gemi Teknolojisi Ödülü ile onurland r ld. Alfa Laval n PureBallast h zla kendini balast suyu temizlenmesi çözümü konusunda ön s ralara yerlefltiriyor. Potansiyel iflgalci canl türlerin nakledilmesini önlemek için Uluslararas Denizcilik Örgütü nün (IMO) yönetmeliklerinden iki y l önce piyasaya ç kar lan sistem, Balast Suyu Tipi Onay sürecini hemen hemen tamamlad ve flimdiden yeni infla ile kullan mda olan gemilerde kullan l yor. PureBallast n uygulanabilirli inin bir baflka onay Mart ta Hollanda Rotterdam da gerçekleflen en son Yeflil Gemi Teknoloji Konferans nda geldi. Forumun aç l fl gününde, sisteme deniz alanlar n korumak ve gemi endüstrisinin çevresel etkilerini azaltma gayretlerini tan mak için Lloyd s List Events taraf ndan bafllat lan bir ödül olan Yeflil Gemi Teknolojisi Ödülü verildi. Öncü teknolojinin tan nmas Yeflil Gemi Teknolojisi Ödülü için seçim Lloyd s List t e k n i k editörünü de içeren armatörlerden oluflan bir jüri taraf ndan yap ld. Hem armatörlerden hem de sistem üreticilerinden adaylar kabul edildi ve adaylar Mart 2007 den bu yana kullan ma sokulan çevresel teknolojiler ile s - n rland r ld. Yar flmada tan nan di er teknolojiler bir dizi parçalanabilir ya lar ve k y ve yak n yol deniz tafl - mac l nda emisyonu azaltan bir gaz motoru teknolojisi idi. Bu teknolojiler s ras ile ikincilik ve üçüncülük ödüllerini ald lar. PureBallast, patentli Wallenius AOTTM kullan m ile IMO dan kesin kabul onay alan tek sistemdir. Kesin onay çevre, gemi ve mürettebat üzerindeki etkileri bak m ndan kusursuz performans do ruluyor. Varl ile desteklenen bir ödül Yeflil Gemi Teknolojisi Ödüllerinin aç klanmas PureBallast sisteminin Wallenius a çoklu sat fl - n içeren di er olumlu geliflmeler ile ayn zamana rastl yor. ki sistem halen Wallenius un yeni infla edilmekte olan gemilerine tak l - yor ve 2008'de tamamlanmak üzere yedi teknolojik uyarlamas daha planland. Alfa Laval n Sat fl Müdürü Niclas Dahl Toplamda Alfa Laval befl de iflik gemi iflletmecisine onsekiz sistem satt fleklinde konufltu. Bu nedenle gemicilik endüstrisinin Yeflil Gemi Teknolojileri Ödülü jürisi gibi PureBallast etkin ve uygulanabilir bir uzun vadeli çözüm olarak gördü- ü aç k. 010 MARINE&COMMERCE JULY 2008

6

7 KS IH SO A R T D AW LA GV AE Maersk Line Orders 18 New Container Vessels Maersk Line 18 Yeni Konteyner Gemisi Siparifl Ediyor aersk Line announced M that A.P. Moller - Maersk has signed an agreement with Hyundai Heavy Industries for the delivery of 18 container vessels in 2011 and The vessels will each have a capacity of 4,500 teu. The ships are designed to meet the highest demands for safe and economic transportation of goods in geographies such as the Eastern Mediterranean, Africa, and Latin America. In addition, each vessel is equipped with a waste heat recovery system. The system reuses excess heat from the exhaust and thus generates energy for propulsion of the vessel or on-board electricity consumption. The reduction in fuel consumption results in a corresponding reduction of emissions. It is the first time that an Asian yard will install a waste heat recovery system of this size and efficiency. We are very happy with this order. These vessels are part of our fleet renewal and development programme. They will enable us to continue to offer competitive container shipping based on a modern, economical, and environmentally friendly fleet, says Senior Vice President Michel Deleuran, Head of Network & Product in Maersk Line. In view of the flexible design of the vessels, Maersk Line will work on a variety of deployment scenarios. Currently, we expect to deploy the vessels in the trades to and from Sub-Saharan Africa. Michel Deleuran explains, We have served the Sub- Saharan African market for more than 40 years, and we are dedicated to support the continued trade development in the region. We aim to continue aersk Line, A.P. Moller - M Maersk in 2011 ve 2012 de teslim edilmek üzere 18 konteyner gemisi için Hyundai Heavy Industries ile bir anlaflma imzalad n aç klad. Gemilerin her biri 4,500 teu kapasiteye sahip olacak. Gemiler, Do u Akdeniz, Afrika ve Latin Amerika gibi co rafyalarda mallar n güvenli ve ekonomik tafl nmas için en yüksek talepleri karfl lamak üzere tasarlan yor. Ek olarak, her gemi at k s kazan m sistemi ile donat l yor. Sistem egzozdan gelen fazla s y yeniden kullan yor ve böylece geminin tahrik sistemi veya gemi elektrik tüketimi için enerji üretiyor. Yak t tüketimindeki azalma, emisyonlarda da azalmaya neden oluyor. Bu bir Asya tersanesinde bu boy ve etkinlikte bir at k s kazan m sisteminin ilk kurulumu. Maersk Line da A ve Üretim Baflkan olan K demli Baflkan Yard mc s Michel Deleuran Bu sipariflten çok memnunuz. Bu gemiler filo yenileme ve gelifltirme program m z n parças. Bunlar modern, ekonomik, çevre dostu filoyu temel alan rekabetçi konteyner tafl mac l sunmaya devam etmemizi sa layacaklar, diye konufltu. Gemilerin esnek tasar m nedeniyle, Maersk Line çeflitli görevlendirme senaryolar üzerinde çal flacak. fiu anda gemilerin, Sahra Alt Afrikas na yap lan ticaretlerde görevlendirilmelerini bekliyoruz. Sahra Alt Afrikas pazar na 40 y ldan fazla hizmet ettik ve bölgede devam eden ticari art - fl desteklemeye kendimizi adad k. Hizmetlerimizi gelifltirmeye ve Sahra Alt Afrikas ve Amerika, Avrupa ve Asya aras ndaki ticarette müflterilerimizin artan ticari ifllerini karfl lamaya devam etmeyi hedefliyoruz. Bu gemiler bu hevesimizde bizi destekleyecek ve Afrika ya uzun vadeli ba l l m z 012 MARINE&COMMERCE JULY 2008

8 to develop our services and support our customers increasing business in the trades between Sub-Saharan Africa and the Americas, Europe, and Asia. These vessels will support us in that ambition and also show our long term commitment to Africa. Today, Maersk Line has a 25% market share in Sub- Saharan Africa and own offices in 35 countries in the region. Customers are offered fixed weekly services in most trades, the best schedule integrity in terms of port calls, coverage and timeliness, and transit times are among the best in the market. In Sub-Saharan Africa, the average export growth is currently 7% p.a. The average import growth is 11% p.a. Since 2002, export and import volumes have almost doubled. To support this development, the A.P. Moller - Maersk Group is not only involved in container shipping (Maersk Line, Safmarine, and Ocean Africa Container Line), but also in other container related activities such as terminals, stevedoring, logistics, warehousing and rail transportation. During the last 50 years, container transportation has been a key driver in globalisation. Our business is about connecting the globe and we believe globalisation based on fair and free trade is a winning proposition for Sub- Saharan Africa. Every day, our efforts and services contribute to improving world trade and thereby the living standards of people around the world, concludes Michel Deleuran. da gösterecektir. diye aç kl - yor Michel Deleuran. Bugün, Maersk Line Sahra Alt Afrikas nda %25 pazar pay na ve bölgedeki 35 ülkede kendi ofislerine sahip. Müflterilere, ço u ticarette sabit haftal k hizmet, u ran lacak liman, kapsam ve zamanl l k konusunda en iyi programa uygunluk sunuyor ve transit zamanlar pazar n en iyilerinden biri. Sahra Alt Afrikas nda, ortalama ihracat büyümesi halen y ll k %7. Ortalama ithalat büyümesi ise y ll k % den beri ihracat ve ithalat hacimleri hemen hemen iki kat na ç kt. Bu geliflmeyi desteklemek için A.P. Moller - Maersk Group sadece konteyner tafl mac l (Maersk Line, Safmarine, Ocean Africa Container Line) ile ilgilenmeyip terminaller, lojistik, antrepolama ve demiryolu tafl mac l gibi baflka konteynerle iliflkili faaliyetlerle de ilgileniyor. Son 50 y lda, konteyner tafl - mac l küreselleflmede anahtar bir faktör oldu. flimiz dünyay birbirine ba lamak. Adil ve serbest ticareti temel alan küreselleflmenin Sahra Alt Afrikas için kazanan bir olgu oldu una inan yoruz. Her gün, gayretlerimiz ve hizmetlerimiz dünya ticaretini ve böylece dünya çevresindeki insanlar n yaflam standartlar n gelifltirmeye katk da bulunuyor, diye bitiriyor Michel Deleuran. BA In Shipping Business Administration Denizcilik flletmesinde BA ollowing the success of the F MSc in Marine Engineering Management programme, introduced in Greece, in October 2006 by the University of Greenwich (London-UK), in collaboration with New York College, now University's new BA(Hons) in Shipping Business Administration programme is introduced starting October 2008 at New York College's Athens central campus. This new programme of study aims to: prepare students for careers in Shipping Administration and Management by developing in them, a systematic, broad, analytical and integrated understanding of key aspects of business and the maritime industry, place particular emphasis on the acquisition of management skills and an understanding of human behaviour as significant vocational elements in the development of successful managers in a variety of maritime organisations, provide a business education which stimulates an obective understanding of the role of organisations in the changing global business environment and of the ethical responsibilities of organisation policy makers and, enhance its students' lifelong learning skills and personal development in order to contribute most effectively to the future of society at large. unanistan da Ekim 2006 da Y New York College ile ifl birli i içerisinde University of Greenwich, Londra- ngiltere taraf ndan bafllat lan Deniz flletme Mühendisli i program ndaki yüksek lisans n baflar - s n takiben, Ekim 2008'de de üniversitenin yeni Denizcilik fl daresi program n n New York College in Atina merkez kampüsünde bafllayaca bildirildi. Bu yeni çal flma program n n hedefleri flöyle özetlenebilir: ö rencilerde, ticaret ve denizcilik endüstrisinin anahtar yönlerinin sistematik, genifl, analitik ve birleflik bir anlay fl n gelifltirerek onlar Denizcilik flletmesi ve Yöneticilik te kariyerleri için haz rlamak; çeflitli denizcilik organizasyonlar nda baflar - l yöneticilerin geliflmesinde önemli mesleki unsurlar olarak yöneticilik becerilerinin ve insan davran fllar n n kavranmas na özel vurgu yapmak; de iflen küresel ifl çevresinde ve organizasyon politika yap c lar - n n etik sorumluluklar nda, organizasyon rolünün objektif olarak anlafl lmas n teflvik eden bir iflletme e itimi sa lamak ve toplumun genelde gelece ine en etkin kat l mda bulunmak için ö rencinin hayat boyu ö renme becerileri ve kiflisel geliflimini sa lamak. ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET TEMMUZ

9 KS IH SO A R T D AW LA GV AE Posco Eyes Daewoo Ship Posco Gözünü Daewoo Tersanesine Dikti outh Korea's POSCO S announced that it was considering a rise in steel prices, easing fears that rising raw material costs will hit its earnings, and lifting its shares to a four-week high. The company, the world's fourth largest steelmaker, also said it may bid for Daewoo Shipbuilding, which analysts say could fetch nearly $5.1 billion. The long-awaited sale is expected to attract a range of bidders, from steelmakers, such as POSCO, which would be able to lock in a major buyer of its product, to conglomerates, seeking to invest in a business whose profit is set to double this year. Based on the information given to Reuters, the potential price hike, which would be the second this year, soothed concerns that rising costs of raw materials, such as iron ore, will eat into its profits. POSCO, which has lagged its local rivals such as Hyundai Steel in raising prices, has come under mounting pressure due to rising costs of coking coal and iron ore used to make steel. The company agreed to a 65 percent hike in iron ore prices with Brazilian mining firm Vale in February but has yet to deal with other mining majors such as BHP Billiton and Rio Tinto. As it is reported, the term price of iron ore has risen fivefold since 2001, while coal prices have surged this year because of strong demand from China and supply disruptions in Australia caused by port conditions and poor weather. Steelmakers worldwide are raising prices to reflect stronger demand, but rising raw material costs are eroding earnings. Nippon Steel, the world's No.2 steelmaker, cut its full-year profit forecast by a biggerthan-expected 6.7 percent last month due to higher freight and raw materials costs and predicted its first earnings drop in six years. POSCO shares hit a 10-month low last month, unseated by concern that the level of its price hike may lag rivals, as the new South Korean government moves to curb increasing inflationary pressure. Taiwan's China Steel Corp said in March it would raise its domestic steel prices 19 percent in the second quarter and China's Baoshan Iron and Steel hiked their product prices by a higherthan-expected percent. üney Koreli POSCO flirketi, G çelik fiyatlar na zam yapmay düflündü ünü duyurdu. Bu duyuru, artan hammadde maliyetlerinin flirketin gelirlerini düflürece i korkusunu hafifletti ve flirketin hisseleri son dört haftan n en yüksek düzeyine ç kt. Dünyan n en büyük dördüncü çelik üreticisi olan flirket ayr ca Daewoo Tersanesi için teklif verebilece ini bildirdi. Analistler, ihalenin yaklafl k 5.1 milyar dolar rakam na ulaflabilece ini söylüyor. Uzun zamand r beklenen sat fl, ürünleri için önemli bir al c y garanti alt na almak isteyen POSCO gibi çelik üreticilerinden, kazanc n bu y l ikiye katlamas beklenen bir flirkete yat r m yapmak isteyen holdinglere kadar birço unun ilgisini çekiyor. Reuters e verilen bilgilere göre, bu y l ikinci kez gerçeklefltirilecek olan zam, demir cevheri gibi hammaddelerin maliyetlerinin artmas - n n flirketin kazanc - n azaltaca kayg - lar n hafifletti. Fiyat art fl konusunda Hyundai Steel gibi yerel rakiplerinin arkas nda kalan POSCO, çelik üretiminde kullan lan kok kömürü ve demir cevheri gibi hammadde maliyetlerinde meydana gelen art fl nedeniyle büyük bask alt nda kald. fiirket fiubat ay nda Brezilyal madencilik flirketi Vale ile demir cevheri fiyat nda yüzde 65 lik bir art fl konusunda anlaflm flt, ancak BHP Billiton ve Rio Tinto gibi di er madencilik devleri ile henüz bir anlaflma yapmad. Demir cevheri fiyatlar 2001 y - l ndan bu yana 5 kat artarken, kömür fiyatlar bu y l Çin in güçlü talebi ve Avustralya daki liman s k fl kl klar ve kötü hava koflullar nedeniyle meydana gelen arz kesintileri nedeniyle dalgaland. Dünyadaki çelik üreticileri de talebin yükseldi inin bir göstergesi olarak fiyatlar n yükseltiyor. Ancak artan hammadde maliyetleri gelirleri azalt yor. Dünyan n ikinci en büyük çelik üreticisi Nippon Steel, navlun ve hammadde maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle y l için yapt kar tahminini geçti imiz ay yüzde 6.7 oran nda düflürdü ve son 6 y lda gelirinin düflece i öngörüsünde bulundu. POSCO hisseleri, flirketin fiyat art fl n n yeni Güney Kore hükümetinin artan enflasyon bask s n frenlemeye yönelik önlemler almaya bafllamas nedeniyle rakiplerinin gerisinde kalabilece i kayg s yla geçti imiz ay son 10 y l n en düflük seviyesine inmiflti. Tayvanl China Steel Corp. Mart ay nda yerel çelik fiyatlar n ikinci çeyrekte yüzde 19 artt raca n bildirmifl, Çinli Baoshan Iron and Steel ise ürün fiyatlar - n yüzde gibi beklenenin üzerinde bir oranla artt rm flt. 014 MARINE&COMMERCE JULY 2008

10

11 KS IH SO A R T D AW LA GV AE Rail Transport Gets Up Steam Demiryolu Tafl mac l H z Kazan yor ort of Rotterdam Authority P announced that in 2007, rail again achieved the strongest growth in hinterland container transport. The sea-sea transshipment of containers increased by 17.6%, to 2.7 million teu. The remaining 8.1 million teu is divided, as 100%, between road, rail and inland shipping. 10.5% increase to 905,000 teu figures also made rail the only mode of hinterland transport to keep pace with the increase in total container throughput (+10.8%). Inland shipping was 7.8% up, to 2,445,000 teu and road transport increased by 8.2%, to 4,749,000 teu. The percent distribution, the modal split, remained unchanged, however, at 11, 30 and 59% respectively. Thanks to the leap made by transshipment and the slightly stronger growth in inland shipping plus rail (8.5%), the extra number of container trucks on the A15 remained limited to around 1,000 per 24 hours. The total number of vehicle movements on the Beneluxplein-Vaanplein section of the A15 is about 150,000 per 24 hours. The Betuwe Route, which actually went into operation this year, will further boost the growth in rail transport. This autumn, the port line will be switched to the security system ERTMS and 25 kv power supply. By the end of the year, 50 trains a day will be making use of the rail line. Terminals The container terminals can be divided into three groups, on the basis of location, type of cargo and import/export features: The deep-sea terminals on the Maasvlakte, 4.6 million teu hinterland transport, with trucks accounting for 49% in Rail reported 14% and inland shipping 37%. A large proportion of the cargo is linked with more distant destinations and the flows are dense. The three big terminals in the Waalhaven/Eemhaven area (ECT Home, Uniport, RST), 2.7 million teu, divided into 68% truck, 25% barge and 7% train. Over half of the containers are intra-european. Of the intercontinental containers, many have destinations quite close to otterdam Liman daresi R 2007 de demiryolunun tekrar hinterland konteyner tafl - mac l nda en fazla büyümeyi ele geçirdi ini aç klad. Konteynerlerin denizden denize aktarmas %17.6 artarak ile 2.7 milyon teu ya ulaflt. Kalan 8.1 milyon teu %100 olarak karayolu, demiryolu ve iç suyolu tafl mac l aras nda bölündü. %10.5 art fl ve 905,000 teu rakamlar demiryolunu, toplam konteyner elelçlemesindeki art fla (+%10.8) yaklaflan tek hinterland tafl ma biçimi yapt. ç suyolu tafl mac l %7.8 art fl ile 2,445,000 teu idi ve karayolu nakliyesi %8.2 art fl ile 4,749,000 teu oldu. Tafl ma biçimleri aras ndaki da l m yine de s ras ile yüzde 11, 30 ve 59 ile de iflmedi. Aktarman n yapt s çrama ve iç suyolu tafl mas ndaki büyüme, art demiryolu sayesinde, A15 teki konteyner t rlar n n ekstra say lar 24 saatte 1,000 civar ile s n rl kald. A15 in Beneluxplein-Vaanplein bölümündeki araç hareketinin toplam say s 24 saatte 150,000 dolay nda. Asl nda bu y l kullan ma giren Betuwe hatt demiryolu nakliyesindeki büyümeyi daha da artt racak. Sonbaharda, liman hatt ERTMS güvenlik sistemine ve 25 kv güç kayna na geçecek. Y l n sonuna kadar, günde 50 tren demiryolu hatt n kullan yor olacak. Terminaller Konteyner terminalleri konum, yük çeflidi ve ithalat/ihracat nitelikleri temelinde üç gruba bölünebilir: Massvlakte deki aç k deniz terminalleri, %49 oran ndaki t rlarla birlikte 2007 de 4.6 milyon teu hinterland nakliyesi. Demiryolu %14 ve iç suyolu tafl mac l %37. Yükün büyük bölümü daha uzak istikametler ile ba lant l ve trafik yo un. Waalhaven/Eemhaven bölgesindeki üç büyük terminal (ECT Home, Uniport, RST), %68 t r, %25 barç ve %7 trene bölünmüfl 2.7 milyon teu. Konteynerlerin yar s ndan fazlas Avrupaiçi. K talararas konteynerlerin birço u Rotterdam a yak n istikametlere sahip. Yükün ço u kez pahal so utulmufl veya donmufl ürünler olmas, t rlar n fonksiyonunu güçlendiriyor. Her birinin ,000 teu hinterland trafi i olan toplamda 800,000 teu civar nda olan karayolu pay %70 ila %100 aras de iflen di er on kadar terminal. Bu sektörün tart fl lmaz en büyük bölümü ço unlu- u ngiltere ye gelen ve giden roro olan Avrupa-içi konteynerlerden olufluyor. Bu pazar büyük h z ve esneklik istiyor. Gelecek Konteyner yükleme boflaltmas ndaki büyüme bat daki büyük terminallerde gerçekleflecek. Maasvlakte de, Delta Barç Besleyici Hat Terminali (iç suyolu tafl mac l için elveriflli) ve Euromax Terminali (pek çok demiryolu kapasitesine sahip) y l içinde ifllemeye bafllayacak. 016 MARINE&COMMERCE JULY 2008

12 Rotterdam. The fact that the cargo often consists of expensive refrigerated or frozen products reinforces the function of the truck. The other ten or so terminals, each with ,000 teu hinterland traffic, together around 800,000 teu, which record truck shares of between 70 and 100%. By far the largest proportion of this sector consists of intra-european containers, with an emphasis on roro to/from England. This market demands great speed and flexibility. The future Future growth in container throughput will take place at the big terminals in the west. On the Maasvlakte, the Delta Barge Feeder Terminal (favourable for inland shipping) and the Euromax Terminal (with lots of rail capacity) will come into operation in the course of the year. From 2013 onwards, terminals on the Second Maasvlakte will become operational. Here, an attempt will be made to create the following modal split in 2035: inland shipping 45% (8.2 million teu), rail 20% (3.6) and road 35% (6.4). Modal shift The Dutch government and the Port of Rotterdam pursue a policy aimed at decreasing the share of road haulage; the accomplishment of a modal shift. Since 1993, the truck s share has, according to the old method, declined from 66% to some 50% den itibaren kinci Maasvlakte deki terminaller kullan ma haz r olacak. Burada, 2035 de flu tafl ma biçimleri da l m n yaratmak için giriflimde bulunulacak: iç suyolu tafl mac l %45 (8.2 milyon teu), demiryolu %20 (3.6) ve karayolu %35 (6.4). YEARLY CONTAINER TRANSPORT YILLARA GÖRE KONTEYNER TAfiIMACILI I Inland shipping Rail Truck ç suyolu tafl mac l Demiryolu T r Old -ECT terminals // Eski - ECT terminalleri New - all terminals // Yeni - tüm terminaller Biçimsel de iflim Hollanda hükümeti ve Rotterdam Liman, karayolu tafl mac - l n n pay n azaltmay hedefleyen bir politika sürdürüyor: bir biçimsel de iflimi gerçeklefltirmek ten beri, eski yönteme göre, t rlar n pay %66 dan %50 civar na indi. First Quarter is Fruitful lk Çeyrek Verimli ry cargo operator Star D Bulk Carriers Corp recorded a profit in its first full quarter of operations amid continuing expansion of the company s fleet. Net profit at the Nasdaq-listed company in the three months to March 31 stood at $17.8m while revenue reached $42.5m. uru yük operatörü Star K Bulk Carriers Corp, flirket filosunun süre gelen büyümesinin ortas nda operasyonlar n n ilk tam çeyre inde kar kaydetti. Nasdaq'da ifllem gören flirketin Mart 31 e kadar olan üç ay içerisindeki net kar $17.8m oldu ve geliri de $42.5m ye ulaflt. LPG Carriers Ordered LPG Gemileri Siparifli TX Shipbuilding, South S Korea has won an order for three LPG carriers, which are priced at Won 122bn ($119m) in total, are scheduled for delivery by January They will be built at the company s Pusan shipyard. üney Kore deki STX Shipbuilding, toplam 122 G milyar won ($119 milyon) de erinde, Ocak 2011 de teslim edilmesi programlanan üç LPG gemisi sipariflini ald. Bu üç gemi flirketin Pusan tersanesinde infla edilecek. he first phase of the $576m T Dhamra Port is scheduled to be operational by April More than 25% of construction work on the private port, located at Doshinga in Orissa, First Phase of Dhamra Port To Open By 2010 Dhamra Liman n n lk Aflamas 2010 a Kadar Aç lacak north of the River Dhamra, has been completed. It is announcede that the port has received all statutory environmental clearances from the Indian government. 576m bütçeli Dhamra Liman n n ilk faz n n $ Nisan 2010 da aç lmas programland. Dhamra Nehri nin kuzeyinde Orissa, Doshinga da yer alan özel limandaki inflaat çal flmalar n n %25 den fazlas tamamland. Liman n Hindistan hükümetinden tüm yasal çevresel izinleri ald aç kland. ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET TEMMUZ

13

14

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri PROJEM İSTANBUL Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri YRD. DOÇ.DR.TANZER SATIR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 1- Giriş SUNUM İÇERİĞİ 2- Gemi Balast Suyu Operasyonları 3- Gemi

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

LIGHTING BALLOONS AYDINLATMA BALONLARI LIGHTING. info@stratejim.com - www.stratejim.com

LIGHTING BALLOONS AYDINLATMA BALONLARI LIGHTING. info@stratejim.com - www.stratejim.com EN Lighting Balloons are practical and efficient light source for construction sites, special events or rescue operations. Lighting Balloons provide a powerful source of light with absolutely no glare.

Detaylı

Pacific LED Green Parking combine safety with savings

Pacific LED Green Parking combine safety with savings Lighting Pacific LED Green Parking combine safety with savings Pacific LED Green Parking Lighting is needed in parking garages to provide safety and guidance. However, because it is not possible to predict

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Ümit Özkan Dış Ticaret İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

Ümit Özkan Dış Ticaret İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Ümit Özkan Dış Ticaret İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi www.fruitandfoods.com Şirket Profili Fruit and foods a Hoşgeldiniz. 25 yıllık uluslararası ticaret deneyimimiz ve kuru meyve

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi Markalarımız Our Brands Geniş Ürün Yelpazesi Wide Product Range Product List / Ürün Listesi Please scan the QR code for more information about our product list. Ürün listemize ulaşmak için lütfen kare

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE I. YARIYIL / SEMESTER AIT1101 DG Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Ataturk s Principles

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey İÇERİK Kintech Engineering Hakkında Nereden Çıktı Güneş Ölçümü? Güneşlenme

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items Mitsubishi K65HM-CE / KP65HM-CE High Density Thermal Paper Monochrome High Density Thermal Sensitive Paper A6 type media 110mm x 21m Bluish tone 4 rolls per box For use in CP-700DSU, CP-700U, CP-700UM,

Detaylı

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Sunumun içeriği Viability Niçin Gökova? of small-scale fisheries in - Ne Special zamandan Environmental beri Gökova dayız? Protection Area (SEPA), Gökova (Eastern Körfezi nde Mediterranean), balıkçılık

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor U.N. RO-RO brings low cost, efficient and safe transportation solutions to its customers U.N. RO-RO sistemi, Türkiye-Avrupa aras tafl

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Mühendislik Eğitim Programına Fikri Hakların Entegrasyonu

Mühendislik Eğitim Programına Fikri Hakların Entegrasyonu Mühendislik Eğitim Programına Fikri Hakların Entegrasyonu Sertaç Köksaldı Arçelik A.Ş. Patent nedir? Patent ve ArGe Akış Patent ve fikri haklar konularının mühendislik eğitimine entegrasyonu Buluşlar ve

Detaylı

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Türkiye 10. Enerji Kongresi, 27-30 Kasım 2006, İstanbul Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Prof. Dr. Doğan ALTINBiLEK Uluslararası Su Enerjisi Birliği (IHA) Başkanı Su Enerjisi

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Sunumun içeriği. Viability of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Special Environmental Protection Area (SEPA), (Eastern Mediterranean), Turkey

Sunumun içeriği. Viability of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Special Environmental Protection Area (SEPA), (Eastern Mediterranean), Turkey Niçin Gökova? Sunumun içeriği Viability of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Special Environmental Protection Area (SEPA), (Eastern Mediterranean), Turkey Ne zamandan beri Gökova dayız? Gökova Körfezi

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017 EPPAM BÜLTENİ İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU-DEİK ENERJİ İŞ KONSEYİ TEMMUZ TOPLANTISI İçindekiler DEİK Enerji İş Konseyi 1 Sahra Altı Afrika Enerji Yatırım 2 Uluslararası

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

RO/RO RISES HÖEGH CARRIES

RO/RO RISES HÖEGH CARRIES FOCUS // DOSYA RO/RO RISES HÖEGH CARRIES RO/RO YÜKSEL YOR HÖEGH TAfiIYOR The past few years have seen very strong growth in worldwide vehicle shipments. While worldwide automobile production has increased

Detaylı