CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-THESIS GRADUATE PROGRAM YAPIM MÜHENDİSLİĞİ VE YÖNETİMİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-THESIS GRADUATE PROGRAM YAPIM MÜHENDİSLİĞİ VE YÖNETİMİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-THESIS GRADUATE PROGRAM YAPIM MÜHENDİSLİĞİ VE YÖNETİMİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Required Courses (Zorunlu Dersler): 7 Required courses are included in the list given below. As shown in this list each student is expected to complete the Project course (CEM581), preferably during their third semester. Zorunlu dersler aşağıda verilen listede bul unmakta olup, toplam 7 adettir. Bu listede gösterildiği gibi her öğrenci, tercihan üçüncü döneminde Proje dersini de almak zorundadır. CEM 501 Communication Skills for Engineers (Mühendisler için İletişim Becerileri) CEM 503 Engineering and Managerial Economics (Mühendislik ve Yönetim Ekonomisi) CEM 504 Statistics for Engineers and Managers (Mühendis ve Yöneticiler için İstatistik) CEM 510 Construction Project Management (İnşaat Proje Yönetimi) CEM 511 Strategic Management of Construction Companies (İnşaat Şirketlerinin Stratejik Yönetimi) CEM 520 Case Studies in Construction Engineering (İnşaat Mühendisliğinde Vaka Çalışmaları) CEM 581 Project (Proje) ElectiveCourses (Seçmeli Dersler): The program requires 6 elective courses including 3 Construction Management and Related courses and 3 Civil Engineering and Related courses. These courses can be complemented with Special Topics courses (CEM ).

2 Seçmeli dersler Yapım Yönetimi ve yardımcı alanlardan 3, İnşaat Mühendisliği nin diğer alanlarından da 3 ders olmak üzere toplam 6 adettir. Bu dersler CEM kodlarıyla açılacak Special Topics dersleri ile de tamamlanabilir. Construction Management and Related Elective Courses: (Yapım Yönetimi ve Yardımcı Alanlardaki Dersler) CEM 502 Systems Analysis in Construction Engineering (Yapım Mühendisliğinde Sistem Analizi) CEM 505 Operations Management (Yöneylem Yönetimi) CEM 506 Quality Management (Kalite Yönetimi) CEM 507 Legal Issues in Construction Engineering (Yapım Mühendisliği ile İlgili Yasal Hususlar) CEM 508 Decisions Under Uncertainty (Belirsizlik Altında Karar Verme) CEM 512 Managing Innovation Process in Construction (İnşaatta İnovasyon Sürecinin Yönetilmesi) CEM 513 Risk Management of Construction Projects (İnşaat Projelerinin Risk Yönetimi) CEM 514 Performance Measurement and Management in Construction (İnşaatta Performans Ölçümü ve Yönetimi) CEM 515 Green Buildings (Yeşil Binalar) CEM 516 Construction Cost Estimation (Yapım Maliyet Tahminleri) CEM 517 Development of Construction Projects and Investment Management (İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi) Civil Engineering Related Other Elective Courses ( İnşaat Mühendisliği nin Diğer Alanlarındaki Dersler): CEM 530 Innovative Civil Engineering Materials Technology (İnşaat Mühendisliğinde Yenilikçi Malzeme Teknolojileri) CEM 531 Experimental Technologies in Engineering Materials

3 (Mühendislik Malzemeleri İçin Deney Teknolojileri) CEM 540 Land Development (Arazi Geliştirme) CEM 541 Geotechnical Aspects of Infrastructure Construction Technologies (Geoteknik Açıdan Altyapı İnşaat Teknolojileri) CEM 550 Earthquake Engineering (Deprem Mühendisliği) CEM 551 Seismic Rehabilitation of Historical Structu res (Tarihi Yapıların Sismik Rehabilitasyonu ) CEM 552 Smart Structures (Akıllı Yapılar) CEM 553 Building Physics (Bina Fiziği) CEM 560 Design of Advanced Highway Systems (İleri Karayolu Sistemlerinin Tasarımı) CEM 561 Urban Transportation and Logistic Planning (Kent Ulaşım ve Lojistik Planlaması) CEM 562 Advanced Traffic Engineering (İleri Trafik Mühendisliği) CEM 570 Sustainable Watershed Management (Sürdürülebilir Havza Yönetimi) CEM 571 Environmental Impact Assessment (Çevresel Etki Değerlendirme) Special Topics (Özel Konular): CEM Special Topics in Construction Engineering and Management (Yapım Mühendisliği ve Yön etiminde Özel Konular)

4 THE TOTAL NUMBER OF CREDITS NEEDED FOR GRADUATION PROGRAMDAN MEZUNİYET İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN KREDİLER First Semester (Birinci Yarıyıl): Courses Credits ECTS Credits Dersler Krediler (AKTS Kredileri) CEM CEM CEM CEM 5XX Second Semester (İkinci Yarıyıl): Courses Credits ECTS Credits Dersler Krediler (AKTS Kredileri) CEM CEM CEM CEM 5XX 3 7 CEM 5XX Third Semester (Üçüncü Yarıyıl): Courses Credits ECTS Credits Dersler Krediler (AKTS Kredileri) CEM CEM 5XX 3 7 CEM 5XX 3 7 CEM 5XX

5 COURSE CONTENTS (DERS İÇERİK VE KREDİLERİ): CEM 501 Communication Skills for Engineers (Mühendisler için İletişim Becerileri) (1+1+0) 1 ECTS/AKTS: 2 Introduction to technical writing, technical document preparation. Preparation of proposals, Project, research progress and feasibility reports. Documentation and visuals. presentations and briefings. Electronic publishing. Ethical considerations in technical writing. Teknik yazarlığa giriş, teknik belge hazırlama. Öneri hazırlama, proje, araştırma gelişme ve olurluk raporları. Belgelendirme ve görsel sunuş araçları ve özetlem verme. Elektronik basım. Teknik yazıda göz önüne alınması gerekli hususlar. CEM 502 Systems Analysis in Construction Engineering (Yapım Mühendisliğinde Sistem Analizi) Introduction to systems engineering. Linear optimization techniques, linear programming, transportation and assignment problems, network analyses. Queuing theory; simulation techniques; nonlinear optimization; critical path method. Application of machine learning techniques in construction engineering: fuzzy logic, expert systems, artificial neural networks. Use of related software with civil engineering applications. Sistem mühendisliğine giriş. Doğrusal optimizasyon teknikleri, doğrusal programlama, ulaştırma ve görev atama problemleri, ağ analizleri. Kuyruk kuramı; benzetim teknikleri; doğrusal olmayan optimizasyon; kritik yol yöntemi. Yapım mühendisliğinde otomatik öğrenme tekniklerinin uygulanması:

6 bulanık mantık, uzman sistemler, yapay sinir ağları. İlgili yazılımların inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanımı. CEM 503 Engineering and Managerial Economics (Mühendislik ve Yönetim Ekonomisi) Time value of money; cash flows; interest rate calculations; effective and nominal interest, compound interest. Methods of comparison of alternatives; present worth, annual equivalent and rate of return techniques. Financial analysis and plann ing; financing for engineering projects; portfolio analysis; depreciation and replacement analysis. Analysis of public projects; economic life problems; cost-benefit analysis, breakeven/sensitivity/risk analysis, payback period, effect of inflation. Paranın maliyeti, ekonomik eşdeğeri; nakit akışı; faiz oranı hesaplamaları; nominal ve cari piyasa faiz oranları, bileşik faiz. Yatırım seçeneklerinin kıyaslanması; bugünkü değer analizi, yıllık eşdeğer analizi, getiri oranı. Finansal analiz ve planlama; mühendislik yatırımlarının finansmanı; portfolyo analizi; amortisman ve ikame analizleri. Kamu projelerinin analizi; yatırımların ekonomik ömrünün hesaplanması; kazanç maliyet oranı analizi; yatırım stratejileri, başabaş noktası/duyarlılık/risk analizi; geri ödeme süresi, enflasyonun etkisinin hesaplanması. CEM 504 Statistics for Engineers and Managers (Mühendis ve Yöneticiler için İstatistik) ECTS/AKTS: 8 A review of probability and statistics. Linear regression analysis, generalized least squares estimation and engineering applications. Analysis of variance. Survey design; design of sampling procedures. Design of experiments. Example

7 applications of these techniques in construction engineering and management areas. Use and application of some contemporary statistical computer packages. Olasılık ve istatistiğe genel bir bakış. Doğrusal bağlanım analizi, genelleştirilmiş en küçük kareler tahmin yöntemi ve mühendislik uygulamları. Varyans analizi. Araştırma tasarımı; örnekleme yöntemlerinin tasarımı. Bu tekniklerin yapım mühendisliği ve yönetimindeki uygulama örnekleri. Güncel istatistik programların kullanımı ile bilgisayar uygulamaları. CEM 505 Operations Management (Yöneylem Yönetimi) Operations strategy and competitiveness, process selection, facility location and layout planning, supply chain management, just-in time and lean manufacturing systems, enterprise resource planning systems, capacity planning, sales and operations planning, material requirements planning, inventory management, operations scheduling, waiting line management and quality management. Modeling in Excel and online simulations to supplement supply chain management and process management topics. Yöneylem stratejileri ve rekabet gücü, süreç seçimi, tesis yer seçimi ve yerleşim tasarımı, tedarik zinciri yönetimi, tam zamanında ve yalın üretim sistemleri, kurumsal kaynak planlama sistemleri, kapasite planlaması, satış ve operasyon planlaması, malzeme ihtiyaç planlaması, stok yönetimi, işletim çizelgelemesi, kuyruk yönetimi ve kalite yönetimi. Excel de modelleme ve tedarik zinciri yönetimi ve süreç yönetimi konularına destek amaçlı bilgisayar benzetimleri.

8 CEM 506 Quality Management (Kalite Yönetimi) Principles of quality management and control systems. Design and development of quality systems in manufacturing and service sectors. Statistical process control and process capability. Six sigma management fundamentals. Major quality assurance systems. Kalite yönetimi ve denetleme sistemlerinin ilkeleri. Üretim ve hizmet sektöründe kalite sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi. İstatistiksel süreç kontrolü ve süreç yapılabilirliği. Altı sigma yönetim sistemi temelleri. Başlıca kalite güvence sistemleri. CEM 507 Legal Issues in Construction Engineering (Yapım Mühendisliği ile İlgili Yasal Hususlar) Overview of the international and national legal framework in construction industry; examination of the relevant Turkish legislation; analysis of the fundamental provisions of Law No on the Public Procurement Law in Turke y. Legal considerations in the preparation of tenders; health and safety requirements in the construction industry; structure and content of construction contracts, obligations and liabilities of contracting parties; subcontract agreements and related lega l obligations. Standard form of contracts for international construction projects; FIDIC suite of contracts; alternative dispute resolution mechanisms. İnşaat sektöründe uluslararası ve ulusal hukuk sistemine genel bir bakış. Türkiye deki ilgili mevzuatın incelenmesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun temel hükümleri; kamu ihale tekliflerinde göz önünde bulundurulması gereken hukuki unsurlar. İnşaat sektöründe sağlık ve güvenlikle ilgili yasal hususlar; inşaat sözleşmelerinin şekil ve içeriği; sözleşme

9 taraflarının borç ve yükümlülükleri; altyüklenici anlaşmaları ve ilgili yasal yükümlülükler. Uluslararası inşaat projelerinde kullanılan tip sözleşmeler; FIDIC sözleşmeleri; alternatif uyuşmazlık çözüm yolları. CEM 508 Decisions Under Uncertainty (Belirsizlik Altında Karar Verme) Basic concepts of uncertainty and decision making. Fundamentals of probability theory. Decision analysis and utility. Analysis of simple games. Risk, safety and reliability. Insurance and portfolio management. Simulation. Belirsizlik ve karar verme süreci ile ilgili temel tanımlar. Olasılık kuramının temel unsurları. Karar sürecinin incelenmesi ve fayda kuramı. Basit oyunların incelenmesi. Risk, güvenlik ve güvenilirlik kavramları. Sigorta ve portfolyo yönetimi. Benzetim. CEM 510 Construction Project Management (İnşaat Proje Yönetimi) ECTS/AKTS: 8 Nature of the construction industry. Construction project management, project life-cycle and project management functions. Principles of Project Management Body of Knowledge (PMBoK). Construction planning, estimating and bidding. Scheduling techniques in construction. Contract and claims management, negotiation and conflict resolution. Project success factors and tools for enhancing project success. İnşaat sektörünün özellikleri. İnşaat proje yönetimi, proje yaşam döngüsü ve proje yönetim süreçleri. Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBoK) ilkeleri. İnşaat planlaması, maliyet hesabı ve teklif verme. İnşaatta çizelgeleme teknikleri.

10 Sözleşme ve talep yönetimi, müzakere ve anlaşmazlık çözümü. Proje başarı faktörleri ve proje başarısını geliştirecek araçlar. CEM 511 Strategic Management of Construction Companies (İnşaat Şirketlerinin Stratejik Yönetimi) ECTS/AKTS: 8 Definition of strategy and strategic management concept. Strategic analysis, strategic choice, and strategy implementation. Strategic planning in construction industry. Strategies for improving organizational effectiveness. Strategic collaborations, management of information technologies in construction, knowledge management and organizational learning, risk management, total quality man agement. Stratejinin tanımı ve stratejik yönetim kavramı. Stratejik analiz, stratejik seçim ve strateji uygulaması. İnşaat sektöründe stratejik planlama. Kurumsal etkinliği arttıran stratejiler. Stratejik işbirlikleri, bilgi teknolojilerinin inşaatta yönetimi, bilgi yönetimi ve kurumsal öğrenme, risk yönetimi, tam kalite yönetimi. CEM 512 Managing Innovation Process in Construction (İnşaatta Yenilikçilik Sürecinin Yönetilmesi) Definition, types, and patterns of innovation. Systems of innovation, open innovation, national and regional systems of innovation. Innovation in manufacturing, services, and construction sector. Components, drivers, and benefits of innovation. Measuring innovation at project, organization, and sector level. Innovation value chain in construction. Innovation strategies and tools, innovation capability of firms. Innovative practices in the construction industry.

11 Yenilikçiliğin tanımı, çeşitleri ve modelleri. Yenilikçilik sistemleri, açık yenilikçilik, ulusal ve bölgesel yenilikçilik sistemleri. Üretim, hizmet ve inşaat sektöründe yenilikçilik. Yenilikçiliğin bileşenleri, tetikleyicileri ve faydaları. Proje, kurum ve sektör seviyesinde yenilikçilik ölçümü. İnşaat sektöründe yenilikçilik değer zinciri. Yenilikçilik stratejileri ve yöntemleri, firmaların yenilikçilik yetenekleri. İnşaat sektöründe yenilikçi uygulamalar. CEM 513 Risk Management of Construction Proje cts (İnşaat Projelerinin Risk Yönetimi) Definition of risk. Risks in construction industry. Risk management process. Risk identification in domestic and international projects. Quantitative and qualitative risk analysis methods. Risk response strategies. Case studies on risk management practices in construction industry. Riskin tanımı. İnşaat sektöründeki riskler. Risk yönetim süreci. Ulusal ve uluslararası projelerde risk belirleme. Niceliksel ve niteliksel risk analiz yöntemleri. Riski karşılama stratejileri. İnşaat sektöründen risk yönetimi uygulamaları ve vaka çalışmaları. CEM 514 Performance Measurement and Management in Construction (İnşaat Sektöründe Performans Ölçümü ve Yönetimi) Performance, success and effectiveness; performance issues in construction. Performance measurement and management models. Critical success factors, key performance indicators, performance frameworks. Competitiveness in construction; globalization, international contracting services, competitiveness of Turkish construction industry. Tools to

12 improve performance at design, construction and operation phases. Performans, başarı ve etkinlik; inşaatta performans konuları. Performans ölçüm ve yönetim modelleri. Kritik başarı faktörleri, kilit performans göstergeleri, performans çerçeveleri. İnşaatta rekabetçilik; küreselleşme, uluslararası üstlenicilik hizmetleri, Türk inşaat sektörünün rekabetçiliği. Tasarım, yapım ve kullanım aşmalarında performansı arttıran araçlar. CEM 515 Green Buildings (Yeşil Binalar) Energy efficiency and sustainability concepts. Energy consumption and energy requirements throughout the world and Turkey. Mandatory and voluntary regulations (LEED, BREEAM, TS 825, ASHRAE, etc.). Energy efficiency improvements in new and existing buildings in terms of architectural, structural, operational, and financial asp ects. Case studies from around the world and Turkey. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kavramı. Dünyada ve Türkiye de enerji tüketimi ve enerji, ihtiyacı. Zorunlu ve seçime bağlı düzenlemeler LEED, BREEAM, TS 825, ASHRAE, vb.). Yeni ve var olan binalarda mimari, yapısal, operasyonel ve finansal açıdan enerji verimliliği iyileştirmeleri. Dünyadan ve Türkiye den vaka çalışmaları. CEM 516 Construction Cost Estimation (Yapım Maliyet Tahminleri) Application of cost engineering for construction projects, bidding procedures. Overview of construction estimating process, cost estimating techniques, conceptual estimating,

13 detailed cost estimating. Project monitoring and cost controlling, construction accounting, earned value analysis, cash flow management. İnşaat projeleri için maliyet mühendisliği uygulamaları, teklif verme usulleri. Yapı maliyet sürecinin gözden geçirilmesi, maliyet tahmini teknikleri, ön maliyet tahmini, detaylı maliyet tahmini. Proje takibi ve maliyet kontrolü, inşaat muhasebesi, kazanılan değer analizi, nakit akış yönetimi. CEM 517 Development of Construction Projects and Investment Management (İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi) Concepts in real estate development. Development models for residential, retail and office projects. Market research, cost and pricing, feasibility studies. Project development, conceptual design, project execution. Marketing and sales strategies. New trends in real estate such as green buildings. Delivery, postdelivery obligations, facility management, legal issues. Emlak geliştirmede kavramlar. Konut, dükkan ve ofis projeleri için geliştirme modelleri. Piyasa araştırma, maliyet ve fiyatlandırma, olurluk çalışmaları. Proje geliştirme, kavramsal tasarım, proje uygulaması. Pazarlama ve satış stratejileri. Ekolojik binalar gibi emlakta yeni eğilimler. Teslim, teslim sonrası yükümlülükler, tesis yönetimi, hukuki konular. CEM 520 Case Studies in Civil Engineering (İnşaat Mühendisliğinde Vaka Çalışmaları) (2+3+0) 2 ECTS/AKTS: 6 Discussion of the emerging issues in civil engineering by faculty members and presentation of real life applications through seminars given by industry practitioners.

14 İnşaat mühendisliğinde önem kazanan güncel konuların öğretim üyeleri tarafından tartışılması ve gerçek hayattaki uygulamaların alanın uzmanları tarafından verilecek seminerler ile aktarımı. CEM 530 Innovative Civil Engineering Materials Technology (İnşaat Mühendisliği nde Yenilikçi Malzeme Teknolojileri) Innovative and high-performance materials in civil engineering, their properties and use, applications in structural and architectural systems, economical aspects, environmental aspects, advantages over conventional systems, performance - based evaluation. Yenilikçi ve yüksek performanslı malzemeler, özellikleri, kullanım alanları, yapısal ve mimari uygulamalar, ekonomik ve çevresel açıdan değerlendirme, geleneksel sistemlere göre avantajları, performans temelli değerlendirme. CEM 531 Experimental Technologies in Engineering Materials (Mühendislik Malzemeleri İçin Deney Teknolojileri) Properties of construction materials, mechanical properties, optical properties, thermal properties, magnetic properties. Experimental methods, standards, evaluation of results, advanced experimental techniqes, new-technology material s laboratories. Reflections of materials to current engineering structures and developments. İnşaat malzemelerinin özellikleri, mekanik özellikler, optik özellikler, ısıl özellikler, manyetik özellikler. Kullanılan deneysel yöntemler, standartlar, sonuçların değerlendirilmesi, ileri malzeme deneyleri, yeni teknoloji malzeme laboratuarları.

15 İnşaat malzemelerinin günümüz mühendislik yapılarına yansıması ve gelişmeler. CEM 540 Land Development (Arazi Geliştirme) Laws and regulations for urban, rural and industrial site development; review of planning and economical analysis principles. Satellite imagery and air photographs; geotechnical assessment of typical geological formations; natural risk assessment and mitigation in geotechnical projects. Site access; site investigation techniques. Difficult soil conditions and soil improvement techniques; earthworks for land development; development on brown fields and closed waste dump sites and old mining sites; deep excavations and large underground openings; coastal development considerations; land development in extreme conditions. Social, environmental and economical impact analysis techniques. Kentsel, kırsal ve endüstriyel yerleşim alanlarının geliştirilmesiyle ilgili kanun ve yönetmelikler; planlama ve ekonomik analiz ilkelerinin gözden geçirilmesi. Tipik jeolojik oluşumların geoteknik açıdan değerlendirilmesi; geoteknik projelerde doğal risklerin ve alınacak önlemlerin değerlendirilmesi. Araziye erişim; arazi inceleme teknikleri; zor zemin şartları ve zemin iyileştirme yöntemleri; arazi geliştirmede toprak işleri; kirli arazilerin, kapatılmış atık depolama sahalarının ve terk edilmiş maden sahala rının geliştirilmesi; derin kazılar ve büyük yeraltı açıklıkları; deniz kıyısı geliştirmesi ile ilgili faktörler; uç şartlarda arazi geliştirme. Sosyal, çevresel ve ekonomik etki değerlendirme teknikleri.

16 CEM 541 Geotechnical Aspects of Infrastructure Construction Technologies (Geoteknik Açıdan Altyapı İnşaat Teknolojileri ) Short review of fundamentals of geotechnical design; Geotechnical construction technology, construction equipments, construction materials. Cost and bidding types and project control. Highways; railways; airports; port structures; tunnels, including trenchless technologies; dams; energy transfer lines; pipelines; deep excavations and underground openings and top down construction technique; waste disposal sites; waterways and dikes. Geoteknik tasarım esaslarının kısaca tekrar edilmesi. Geoteknik yapım teknolojileri, inşaat makinaları, yapı malzemesi, maliyet, ihale yöntemleri ve proje kontrolü. Karayolları; demiryolları; havaalanları; liman yapıları; tüneller, kazısız yöntemler; barajlar; enerji nakil hatları; borular; derin kazılar ve yer altı açıklıkları ve yukarıdan aşağıya yapım teknikleri; atık depolama sahaları; su yolları ve seddeler. CEM 550 Earthquake Engineering (Deprem Mühendisliği) Fundamentals of structural dynamics and earthquake engineering. Free and forced vibration response of single - degree-of-freedom systems, continuous systems and multi - degree-of-freedom systems. Modal analysis techniques for multi-degree-of-freedom systems. Earthquake mechanisms, attenuation relationships, response spectrum and local site effects. Earthquake protective systems such as base isolators and dampers. Turkish and international earthquake resistant design codes.

17 Yapı dinamiği ve deprem mühendisliğinin temelleri. Tek serbestlik dereceli, yayılı ve çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlamalı titreşim davranışı. Çok serbestlik dereceli sistemler için modal analiz teknikleri. Depremlerin oluşumu, sönümlenme ilişkileri, davranış spektrumu ve yerel zemin etkileri. Temel yalıtıcıları ve sönümleyicileri gibi deprem koruma sistemleri. Depreme dayanıklı yapılar için Türk ve uluslararası yönetmelikler. CEM 551 Seismic Rehabilitation of Historical Structures (Tarihi Yapıların Sismik Rehabilitasyonu) Concepts and guidelines for the assesment of historical structures. Review of past and recent conservation strategies. Evaluation methods of structural parameteres through non - destrcutive techniques as applied to different types of historical constructions. Ambient vibration experiments. Modeling and linear/nonlinear methods of analysis. Traditional and innovative intervention techniques for rehabilitation and strengthening. Importance of reversible mixed technologies. Management strategies for the protection of cultural heritage. Structural health monitoring and quality control. Best practice examples. Tarihi yapıların değerlendirilmesinde kavramlar ve izlenecek yol. Geçmişteki ve günümüzdeki koruma stratejilerinin gözden geçirilmesi. Yapısal parametrelerin değişik türde tarihi yapılar için tahribatsız testlerle değerlendirilmesi. Titreşim deneyleri. Modelleme ve doğrusal/doğrusal olmayan analizler. Güçlendirme için geleneksel ve yeni teknik ler. Yenilenebilir karma teknolojilerin önemi. Kültür mirasının korunması ve yönetim stratejileri. Kalite kontrol ve yapısal izleme. İyi uygulama örnekleri.

18 CEM 552 Smart Structures (Akıllı Yapılar) Demands on structural performance in the 21 st century. Modeling the dynamic response of structures. Field testing and data collection. Analysis of random data. Vibration control with passive and active systems. System identification. Model updating. Long term structural health monitoring. 21. yüzyılda yapıların performansı için gelişen isterler. Yapı sistemlerinin dinamik tepkilerinin modellenmesi. Saha deneyleri ve veri toplama sistemleri. Rasgele verilerin incelenmesi. Titreşimlerin aktif ve pasif sistemlerle kontrolü. Sistem tanılama. Model güncelleme. Uzun dönemli yapı sağlığı izlemesi. CEM 553 Building Physics (Bina Fiziği) The essential standards and bylaws for achieving safe, economical, comfortable, durable and aesthetically pleasing buildings. Lessons to be learned from the past earthquakes and the essentials of safe design within the framework of the new Turkish Earthquake Code. Rules of safety and confinement against the risk of fire. Rules and regulations for achieving proper insulation for sound and water. Binaların güvenilir, ekonomik, rahat, dayanıklı ve estetik açıdan zevkli olabilmeleri için gereken başlıca standartlar ve yönetmelikler. Geçerli Türkiye Deprem Yönetmeliğine g öre ve geçmiş depremlerden alınacak derslerin ışığında güvenli yapı tasarımı isterleri. Yangın riskini azaltıcı, güvenlik ve sınırlatıcı önlemler. Su ve ses yalıtımını sağlayabilmek için gerekli kurallar ve mevzuat.

19 CEM 560 Design of Advanced Highway Systems (İleri Karayolu Sistemlerinin Tasarımı) Freeway and interchange design, historical perspective. Capacity analysis of freeways, weaving areas and ramps. Freeway design. Interchange selection and design. At -grade intersection design. Safety design principles. Roadside Safety and design. Design of traffic barriers, crush cushions and other safety furnitures of highways. Introduction to design softwares and various design aids. Otoyol ve köprülü kavşak tasarımına giriş ve, tarihsel bir bakış. Otoyollar, trafikte kesişme bölgeleri ve köprülü kavşak bağlantı yolları için kapasite analizleri. Otoyol tasarımı. Köprülü kavşak seçimi ve tasarımı. Hemzemin kavşak tasarımı. Güvenlik tasarım prensipleri. Otoyol korkuluk tasarımı, çarpışma yastıkları ve diğer güvenlik unsurları. Otoyol tasarım yazılımları ve diğer tasarım yardımcı unsurlarının tanıtımı. CEM 561 Urban Transportation and Logistics Planning (Kent Ulaşım ve Lojistik Planlaması) Transportation demand theory. Introduction to various approaches to transportation planning. Differences between person and freight transportation. Classical approach to transportation planning and modeling for personal travel: trip generation, trip distribution, modal-split and traffic assignment techniques and models. Trip generation of logistic focal points. Analysis of the effects of logistic systems on urban transportation. Approaches to freight transportation Modeling. Quick-response methods for person and freight transportation. Introduction to transportation planning softwares.

20 Ulaşım talep kuramı. Çeşitli ulaşım planlama yöntemlerine giriş. İnsan ve yük ulaşımı arasındaki farklar. İnsan ulaşımı planlaması ve modellemesinde klasik yaklaşım: yolculuk yaratımı, yolculukların dağılımı, türel seçim ve trafik ataması teknikleri ve modelleri. Lojistik odak noktalarının yarattığı yolculuklar. Lojistik sistemlerin kent ulaşımına etkilerinin incelenmesi. Yük ulaşım modellemesine yaklaşımlar. İnsan ve yük ulaşımı için hızlı çözüm yöntemleri. Planlama yazılımlarına giriş. CEM 562 Advanced Traffic Engineering (İleri Trafik Mühendisliği) Emerging issues in traffic engineering. Traffic stream parameters. Intersection signalization and capa city analysis. Actuated control and detection. Signal coordination and optimization. Methods for dealing with freeway and arterial congestion. Arterial design and management. Traffic simulation. Accident studies and safety counter measures. Introduction of various traffic engineering softwares. Trafik mühendisliğinde önem kazanan konular. Trafik akım parametreleri. Kavşak sinyalizasyonu ve kapasite analizleri. Trafik ışıklarının algılayıcı desteği ile kumandası. Sinyal eşgüdüm en iyilemesi. Otoyol ve arter sıkışıklığı için yöntemler. Arter tasarımı ve idaresi. Trafik benzetimi. Kazaların irdelenmesi ve güvenlik önlemleri. Çeşitli trafik mühendisliği yazılımlarının tanıtımı. CEM 570 Sustainable Watershed Management (Sürdürülebilir Havza Yönetimi) Environmental problems such as habitat loss, water contamination, dwindling of freshwater supplies,

21 desertification, urbanization, point and non point source pollution, ecosystem impairment in watersheds from where potable water is supplied to communities. Measurements against pollution, management in terms of legal and technical aspects, public contribution, pollution scenarios by mathematical models for future sustainable management. Environmental impact assessment regarding sustainable watershed management. Yerleşim bölgeleri ve sanayi tesisleri ve diğer amaçlar için kullanılacak suyun temin edildiği su havzalarında değişik insane faaliyetlerine bağlı olarak suyun kirlenmesi. Kentsel yayılma, çölleşme, noktasal ve noktasal olmayan kirlilik kaynakları. Havzalardaki su kalitesinde azalmanın nedenleri, koruyucu önlemler, yasal ve teknik önlemler, halkın katılımı ve ileriye dönük havza yönetimine yönelik matematik modellerle değişik su kirliliği senaryoları. Sürdürülebilir havza yönetiminde çevre etki değerlendirmesi. CEM 571 Environmental Impact Assessment (Çevresel Etki Değerlendirme) Regulatory framework review for Environmental Impact Assessment (EIA) requirements as well as ESIA (environmental and social impact assessments based on IFC requirements. Scoping, Baseline Surveys, Impact Assessment and Mitigation Measures, Discussions on Stakeholder Engagement Process. Case Studies for large infrastructure projects Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) çalışmaları için yasal mevzuat ve IFC gereksinimleri. Kapsam belirleme, veri tabanı oluşturma, Etki Değerlendirme ve Önlem yöntemleri. Paydaş katılım süreci. Büyük altyapı projeleri ile ilgili vaka analizi

22 CEM 581 Project (Proje) (0+4+0) 0 ECTS/AKTS: 9 Project under the supervision of a faculty member for the application of advanced technologies and management techniques for real-life problems. Progress reports, final report and a public presentation will be expected. Bir öğretim üyesi tarafından yönlendirilen, gerçek hayat problemlerinde inşaat mühendisliğinde ileri teknolojilerinin ve yönetim yöntemlerinin uygulandığı bir proje. Ara gelişme raporları, sonuç raporu ve bir açık sunum beklenecektir. CEM Special Topics in Construction Engineering and Management (Yapım Mühendisliği ve Yönetiminde Özel Konular) New courses related to various topics and problems associated with the new developments in Construction Engineering and Management. Yapım Mühendisliği ve Yönetimindeki yeni gelişmelerle ilgili konu ve problemlerde açılacak yeni dersler.

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6 MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I 3 0 3 5 MAN 141 Matematik

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI TEZ AŞAMASI DERS AŞAMASI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI EK: 1/7 ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI / Yüksek Lisans Programı I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR Kodu Dersin Adı Türü T U L

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE I. YARIYIL / SEMESTER AIT1101 DG Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Ataturk s Principles

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

# Ders Kodu Dersin Adı DersTipi Dersin İngilizce Adı Teori Pratik Kredi AKTS

# Ders Kodu Dersin Adı DersTipi Dersin İngilizce Adı Teori Pratik Kredi AKTS SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ 1 INS1001 MATEMATİK I Zorunlu MATHEMATICS I 4 2 5 6 2 INS1003 FİZİK I Zorunlu PHYSICS I 3 1 4 5 3 INS1005 GENEL KİMYA Zorunlu GENERAL CHEMISTRY 2 1 3 4 4 INS1007 LİNEER CEBİR

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

Kredisi. Dersin Sorumlusu (Course Code) (Credit)

Kredisi. Dersin Sorumlusu (Course Code) (Credit) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Mechanical Engineering) ME 502 Advanced Numerical Methods for Engineers Yrd.Doç.Dr.Ender YILDIRIM ME 506 Advanced Heat Transfer Prof.Dr. Nevzat ONUR and Applications

Detaylı

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FIRST SEMESTER ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution I 2.00 0.00 2.00 2.00 COM 121 Bilgisayar

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI DERS AŞAMASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI EK: 1/6 ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği / Yüksek Lisans

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Rev I 2 0 0 2 ENG 105 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1.YARIYIL DERS LİSTESİ 101 Genel Muhasebeye Giriş I Zorunlu 3+0 3 4 105 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3+0 3 4 İKT 101 İktisada

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Projelerin ekonomik analizinin yapılması ile

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 E-BANKACILIK BSD13206 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CITY PLANNING MASTER PROGRAMME APPLICATION CRITERIA 1. Graduates who have a Bachelor degree in any field can apply fort he City Planning Master Program. 2. Students who do

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History I ENG101 İngilizce

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI Programa Kabul Lisansüstü Danışmanı nın belirlenmesi Kayıt Tez Danışmanı Tez Konusu 1. Yarıyıl Ders 2. Yarıyıl Ders Tez Danışmanı ve Tez Konusu

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014 Ders Kodu ve Adı / Course Code and Name ARCH 132:Introduction to Building Materials 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS İMALAT YÖNETİMİ MM47 Türkçe Seçmeli 4 Ön Koşul Dersleri Ders

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI DERS AŞAMASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 2016EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI EK: 1/7 ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI Mimarlık Yüksek Lisans Programı I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKT101 İktisada Giriş I 3+0 5 İKT102 İktisada Giriş II 3+0 5 İŞL113 Genel İşletme 4+0 5 İŞL223 İşletme Yönetimi 3+0 5 MAT179 Matematik 3+0

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİKLERİ VE İNTİBAKLAR MEVCUT PROGRAM YENİ PROGRAM 1. Semester

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI DERS AŞAMASI ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi / Yüksek Lisans Programı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI I. YARIYIL

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI İKT0 Z Davranış Bilimleri Introduction to BehavioralSciences 3+0-3 3 İKT03 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting I 3+0-3 5 İKT05 Z Matematik I Mathematics I

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI : MİMARLIK FAKÜLTESİ : ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM PLANI : MİMARLIK FAKÜLTESİ : ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI Fakülte/MYO/YO Adı : Bölüm/Program Adı : MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DEMİ... 2 1. SINIF BAHAR DEMİ... 3 2. SINIF GÜZ DEMİ... 5 2. SINIF BAHAR DEMİ... 7

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL Ders Kodu Türkçe Ders Adı İngilizce Ders Adı Teori Uygulama ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ : MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (2) BÖLÜMÜ : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (3) SINIFI : 1.

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı