CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-THESIS GRADUATE PROGRAM YAPIM MÜHENDİSLİĞİ VE YÖNETİMİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-THESIS GRADUATE PROGRAM YAPIM MÜHENDİSLİĞİ VE YÖNETİMİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-THESIS GRADUATE PROGRAM YAPIM MÜHENDİSLİĞİ VE YÖNETİMİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Required Courses (Zorunlu Dersler): 7 Required courses are included in the list given below. As shown in this list each student is expected to complete the Project course (CEM581), preferably during their third semester. Zorunlu dersler aşağıda verilen listede bul unmakta olup, toplam 7 adettir. Bu listede gösterildiği gibi her öğrenci, tercihan üçüncü döneminde Proje dersini de almak zorundadır. CEM 501 Communication Skills for Engineers (Mühendisler için İletişim Becerileri) CEM 503 Engineering and Managerial Economics (Mühendislik ve Yönetim Ekonomisi) CEM 504 Statistics for Engineers and Managers (Mühendis ve Yöneticiler için İstatistik) CEM 510 Construction Project Management (İnşaat Proje Yönetimi) CEM 511 Strategic Management of Construction Companies (İnşaat Şirketlerinin Stratejik Yönetimi) CEM 520 Case Studies in Construction Engineering (İnşaat Mühendisliğinde Vaka Çalışmaları) CEM 581 Project (Proje) ElectiveCourses (Seçmeli Dersler): The program requires 6 elective courses including 3 Construction Management and Related courses and 3 Civil Engineering and Related courses. These courses can be complemented with Special Topics courses (CEM ).

2 Seçmeli dersler Yapım Yönetimi ve yardımcı alanlardan 3, İnşaat Mühendisliği nin diğer alanlarından da 3 ders olmak üzere toplam 6 adettir. Bu dersler CEM kodlarıyla açılacak Special Topics dersleri ile de tamamlanabilir. Construction Management and Related Elective Courses: (Yapım Yönetimi ve Yardımcı Alanlardaki Dersler) CEM 502 Systems Analysis in Construction Engineering (Yapım Mühendisliğinde Sistem Analizi) CEM 505 Operations Management (Yöneylem Yönetimi) CEM 506 Quality Management (Kalite Yönetimi) CEM 507 Legal Issues in Construction Engineering (Yapım Mühendisliği ile İlgili Yasal Hususlar) CEM 508 Decisions Under Uncertainty (Belirsizlik Altında Karar Verme) CEM 512 Managing Innovation Process in Construction (İnşaatta İnovasyon Sürecinin Yönetilmesi) CEM 513 Risk Management of Construction Projects (İnşaat Projelerinin Risk Yönetimi) CEM 514 Performance Measurement and Management in Construction (İnşaatta Performans Ölçümü ve Yönetimi) CEM 515 Green Buildings (Yeşil Binalar) CEM 516 Construction Cost Estimation (Yapım Maliyet Tahminleri) CEM 517 Development of Construction Projects and Investment Management (İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi) Civil Engineering Related Other Elective Courses ( İnşaat Mühendisliği nin Diğer Alanlarındaki Dersler): CEM 530 Innovative Civil Engineering Materials Technology (İnşaat Mühendisliğinde Yenilikçi Malzeme Teknolojileri) CEM 531 Experimental Technologies in Engineering Materials

3 (Mühendislik Malzemeleri İçin Deney Teknolojileri) CEM 540 Land Development (Arazi Geliştirme) CEM 541 Geotechnical Aspects of Infrastructure Construction Technologies (Geoteknik Açıdan Altyapı İnşaat Teknolojileri) CEM 550 Earthquake Engineering (Deprem Mühendisliği) CEM 551 Seismic Rehabilitation of Historical Structu res (Tarihi Yapıların Sismik Rehabilitasyonu ) CEM 552 Smart Structures (Akıllı Yapılar) CEM 553 Building Physics (Bina Fiziği) CEM 560 Design of Advanced Highway Systems (İleri Karayolu Sistemlerinin Tasarımı) CEM 561 Urban Transportation and Logistic Planning (Kent Ulaşım ve Lojistik Planlaması) CEM 562 Advanced Traffic Engineering (İleri Trafik Mühendisliği) CEM 570 Sustainable Watershed Management (Sürdürülebilir Havza Yönetimi) CEM 571 Environmental Impact Assessment (Çevresel Etki Değerlendirme) Special Topics (Özel Konular): CEM Special Topics in Construction Engineering and Management (Yapım Mühendisliği ve Yön etiminde Özel Konular)

4 THE TOTAL NUMBER OF CREDITS NEEDED FOR GRADUATION PROGRAMDAN MEZUNİYET İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN KREDİLER First Semester (Birinci Yarıyıl): Courses Credits ECTS Credits Dersler Krediler (AKTS Kredileri) CEM CEM CEM CEM 5XX Second Semester (İkinci Yarıyıl): Courses Credits ECTS Credits Dersler Krediler (AKTS Kredileri) CEM CEM CEM CEM 5XX 3 7 CEM 5XX Third Semester (Üçüncü Yarıyıl): Courses Credits ECTS Credits Dersler Krediler (AKTS Kredileri) CEM CEM 5XX 3 7 CEM 5XX 3 7 CEM 5XX

5 COURSE CONTENTS (DERS İÇERİK VE KREDİLERİ): CEM 501 Communication Skills for Engineers (Mühendisler için İletişim Becerileri) (1+1+0) 1 ECTS/AKTS: 2 Introduction to technical writing, technical document preparation. Preparation of proposals, Project, research progress and feasibility reports. Documentation and visuals. presentations and briefings. Electronic publishing. Ethical considerations in technical writing. Teknik yazarlığa giriş, teknik belge hazırlama. Öneri hazırlama, proje, araştırma gelişme ve olurluk raporları. Belgelendirme ve görsel sunuş araçları ve özetlem verme. Elektronik basım. Teknik yazıda göz önüne alınması gerekli hususlar. CEM 502 Systems Analysis in Construction Engineering (Yapım Mühendisliğinde Sistem Analizi) Introduction to systems engineering. Linear optimization techniques, linear programming, transportation and assignment problems, network analyses. Queuing theory; simulation techniques; nonlinear optimization; critical path method. Application of machine learning techniques in construction engineering: fuzzy logic, expert systems, artificial neural networks. Use of related software with civil engineering applications. Sistem mühendisliğine giriş. Doğrusal optimizasyon teknikleri, doğrusal programlama, ulaştırma ve görev atama problemleri, ağ analizleri. Kuyruk kuramı; benzetim teknikleri; doğrusal olmayan optimizasyon; kritik yol yöntemi. Yapım mühendisliğinde otomatik öğrenme tekniklerinin uygulanması:

6 bulanık mantık, uzman sistemler, yapay sinir ağları. İlgili yazılımların inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanımı. CEM 503 Engineering and Managerial Economics (Mühendislik ve Yönetim Ekonomisi) Time value of money; cash flows; interest rate calculations; effective and nominal interest, compound interest. Methods of comparison of alternatives; present worth, annual equivalent and rate of return techniques. Financial analysis and plann ing; financing for engineering projects; portfolio analysis; depreciation and replacement analysis. Analysis of public projects; economic life problems; cost-benefit analysis, breakeven/sensitivity/risk analysis, payback period, effect of inflation. Paranın maliyeti, ekonomik eşdeğeri; nakit akışı; faiz oranı hesaplamaları; nominal ve cari piyasa faiz oranları, bileşik faiz. Yatırım seçeneklerinin kıyaslanması; bugünkü değer analizi, yıllık eşdeğer analizi, getiri oranı. Finansal analiz ve planlama; mühendislik yatırımlarının finansmanı; portfolyo analizi; amortisman ve ikame analizleri. Kamu projelerinin analizi; yatırımların ekonomik ömrünün hesaplanması; kazanç maliyet oranı analizi; yatırım stratejileri, başabaş noktası/duyarlılık/risk analizi; geri ödeme süresi, enflasyonun etkisinin hesaplanması. CEM 504 Statistics for Engineers and Managers (Mühendis ve Yöneticiler için İstatistik) ECTS/AKTS: 8 A review of probability and statistics. Linear regression analysis, generalized least squares estimation and engineering applications. Analysis of variance. Survey design; design of sampling procedures. Design of experiments. Example

7 applications of these techniques in construction engineering and management areas. Use and application of some contemporary statistical computer packages. Olasılık ve istatistiğe genel bir bakış. Doğrusal bağlanım analizi, genelleştirilmiş en küçük kareler tahmin yöntemi ve mühendislik uygulamları. Varyans analizi. Araştırma tasarımı; örnekleme yöntemlerinin tasarımı. Bu tekniklerin yapım mühendisliği ve yönetimindeki uygulama örnekleri. Güncel istatistik programların kullanımı ile bilgisayar uygulamaları. CEM 505 Operations Management (Yöneylem Yönetimi) Operations strategy and competitiveness, process selection, facility location and layout planning, supply chain management, just-in time and lean manufacturing systems, enterprise resource planning systems, capacity planning, sales and operations planning, material requirements planning, inventory management, operations scheduling, waiting line management and quality management. Modeling in Excel and online simulations to supplement supply chain management and process management topics. Yöneylem stratejileri ve rekabet gücü, süreç seçimi, tesis yer seçimi ve yerleşim tasarımı, tedarik zinciri yönetimi, tam zamanında ve yalın üretim sistemleri, kurumsal kaynak planlama sistemleri, kapasite planlaması, satış ve operasyon planlaması, malzeme ihtiyaç planlaması, stok yönetimi, işletim çizelgelemesi, kuyruk yönetimi ve kalite yönetimi. Excel de modelleme ve tedarik zinciri yönetimi ve süreç yönetimi konularına destek amaçlı bilgisayar benzetimleri.

8 CEM 506 Quality Management (Kalite Yönetimi) Principles of quality management and control systems. Design and development of quality systems in manufacturing and service sectors. Statistical process control and process capability. Six sigma management fundamentals. Major quality assurance systems. Kalite yönetimi ve denetleme sistemlerinin ilkeleri. Üretim ve hizmet sektöründe kalite sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi. İstatistiksel süreç kontrolü ve süreç yapılabilirliği. Altı sigma yönetim sistemi temelleri. Başlıca kalite güvence sistemleri. CEM 507 Legal Issues in Construction Engineering (Yapım Mühendisliği ile İlgili Yasal Hususlar) Overview of the international and national legal framework in construction industry; examination of the relevant Turkish legislation; analysis of the fundamental provisions of Law No on the Public Procurement Law in Turke y. Legal considerations in the preparation of tenders; health and safety requirements in the construction industry; structure and content of construction contracts, obligations and liabilities of contracting parties; subcontract agreements and related lega l obligations. Standard form of contracts for international construction projects; FIDIC suite of contracts; alternative dispute resolution mechanisms. İnşaat sektöründe uluslararası ve ulusal hukuk sistemine genel bir bakış. Türkiye deki ilgili mevzuatın incelenmesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun temel hükümleri; kamu ihale tekliflerinde göz önünde bulundurulması gereken hukuki unsurlar. İnşaat sektöründe sağlık ve güvenlikle ilgili yasal hususlar; inşaat sözleşmelerinin şekil ve içeriği; sözleşme

9 taraflarının borç ve yükümlülükleri; altyüklenici anlaşmaları ve ilgili yasal yükümlülükler. Uluslararası inşaat projelerinde kullanılan tip sözleşmeler; FIDIC sözleşmeleri; alternatif uyuşmazlık çözüm yolları. CEM 508 Decisions Under Uncertainty (Belirsizlik Altında Karar Verme) Basic concepts of uncertainty and decision making. Fundamentals of probability theory. Decision analysis and utility. Analysis of simple games. Risk, safety and reliability. Insurance and portfolio management. Simulation. Belirsizlik ve karar verme süreci ile ilgili temel tanımlar. Olasılık kuramının temel unsurları. Karar sürecinin incelenmesi ve fayda kuramı. Basit oyunların incelenmesi. Risk, güvenlik ve güvenilirlik kavramları. Sigorta ve portfolyo yönetimi. Benzetim. CEM 510 Construction Project Management (İnşaat Proje Yönetimi) ECTS/AKTS: 8 Nature of the construction industry. Construction project management, project life-cycle and project management functions. Principles of Project Management Body of Knowledge (PMBoK). Construction planning, estimating and bidding. Scheduling techniques in construction. Contract and claims management, negotiation and conflict resolution. Project success factors and tools for enhancing project success. İnşaat sektörünün özellikleri. İnşaat proje yönetimi, proje yaşam döngüsü ve proje yönetim süreçleri. Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBoK) ilkeleri. İnşaat planlaması, maliyet hesabı ve teklif verme. İnşaatta çizelgeleme teknikleri.

10 Sözleşme ve talep yönetimi, müzakere ve anlaşmazlık çözümü. Proje başarı faktörleri ve proje başarısını geliştirecek araçlar. CEM 511 Strategic Management of Construction Companies (İnşaat Şirketlerinin Stratejik Yönetimi) ECTS/AKTS: 8 Definition of strategy and strategic management concept. Strategic analysis, strategic choice, and strategy implementation. Strategic planning in construction industry. Strategies for improving organizational effectiveness. Strategic collaborations, management of information technologies in construction, knowledge management and organizational learning, risk management, total quality man agement. Stratejinin tanımı ve stratejik yönetim kavramı. Stratejik analiz, stratejik seçim ve strateji uygulaması. İnşaat sektöründe stratejik planlama. Kurumsal etkinliği arttıran stratejiler. Stratejik işbirlikleri, bilgi teknolojilerinin inşaatta yönetimi, bilgi yönetimi ve kurumsal öğrenme, risk yönetimi, tam kalite yönetimi. CEM 512 Managing Innovation Process in Construction (İnşaatta Yenilikçilik Sürecinin Yönetilmesi) Definition, types, and patterns of innovation. Systems of innovation, open innovation, national and regional systems of innovation. Innovation in manufacturing, services, and construction sector. Components, drivers, and benefits of innovation. Measuring innovation at project, organization, and sector level. Innovation value chain in construction. Innovation strategies and tools, innovation capability of firms. Innovative practices in the construction industry.

11 Yenilikçiliğin tanımı, çeşitleri ve modelleri. Yenilikçilik sistemleri, açık yenilikçilik, ulusal ve bölgesel yenilikçilik sistemleri. Üretim, hizmet ve inşaat sektöründe yenilikçilik. Yenilikçiliğin bileşenleri, tetikleyicileri ve faydaları. Proje, kurum ve sektör seviyesinde yenilikçilik ölçümü. İnşaat sektöründe yenilikçilik değer zinciri. Yenilikçilik stratejileri ve yöntemleri, firmaların yenilikçilik yetenekleri. İnşaat sektöründe yenilikçi uygulamalar. CEM 513 Risk Management of Construction Proje cts (İnşaat Projelerinin Risk Yönetimi) Definition of risk. Risks in construction industry. Risk management process. Risk identification in domestic and international projects. Quantitative and qualitative risk analysis methods. Risk response strategies. Case studies on risk management practices in construction industry. Riskin tanımı. İnşaat sektöründeki riskler. Risk yönetim süreci. Ulusal ve uluslararası projelerde risk belirleme. Niceliksel ve niteliksel risk analiz yöntemleri. Riski karşılama stratejileri. İnşaat sektöründen risk yönetimi uygulamaları ve vaka çalışmaları. CEM 514 Performance Measurement and Management in Construction (İnşaat Sektöründe Performans Ölçümü ve Yönetimi) Performance, success and effectiveness; performance issues in construction. Performance measurement and management models. Critical success factors, key performance indicators, performance frameworks. Competitiveness in construction; globalization, international contracting services, competitiveness of Turkish construction industry. Tools to

12 improve performance at design, construction and operation phases. Performans, başarı ve etkinlik; inşaatta performans konuları. Performans ölçüm ve yönetim modelleri. Kritik başarı faktörleri, kilit performans göstergeleri, performans çerçeveleri. İnşaatta rekabetçilik; küreselleşme, uluslararası üstlenicilik hizmetleri, Türk inşaat sektörünün rekabetçiliği. Tasarım, yapım ve kullanım aşmalarında performansı arttıran araçlar. CEM 515 Green Buildings (Yeşil Binalar) Energy efficiency and sustainability concepts. Energy consumption and energy requirements throughout the world and Turkey. Mandatory and voluntary regulations (LEED, BREEAM, TS 825, ASHRAE, etc.). Energy efficiency improvements in new and existing buildings in terms of architectural, structural, operational, and financial asp ects. Case studies from around the world and Turkey. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kavramı. Dünyada ve Türkiye de enerji tüketimi ve enerji, ihtiyacı. Zorunlu ve seçime bağlı düzenlemeler LEED, BREEAM, TS 825, ASHRAE, vb.). Yeni ve var olan binalarda mimari, yapısal, operasyonel ve finansal açıdan enerji verimliliği iyileştirmeleri. Dünyadan ve Türkiye den vaka çalışmaları. CEM 516 Construction Cost Estimation (Yapım Maliyet Tahminleri) Application of cost engineering for construction projects, bidding procedures. Overview of construction estimating process, cost estimating techniques, conceptual estimating,

13 detailed cost estimating. Project monitoring and cost controlling, construction accounting, earned value analysis, cash flow management. İnşaat projeleri için maliyet mühendisliği uygulamaları, teklif verme usulleri. Yapı maliyet sürecinin gözden geçirilmesi, maliyet tahmini teknikleri, ön maliyet tahmini, detaylı maliyet tahmini. Proje takibi ve maliyet kontrolü, inşaat muhasebesi, kazanılan değer analizi, nakit akış yönetimi. CEM 517 Development of Construction Projects and Investment Management (İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi) Concepts in real estate development. Development models for residential, retail and office projects. Market research, cost and pricing, feasibility studies. Project development, conceptual design, project execution. Marketing and sales strategies. New trends in real estate such as green buildings. Delivery, postdelivery obligations, facility management, legal issues. Emlak geliştirmede kavramlar. Konut, dükkan ve ofis projeleri için geliştirme modelleri. Piyasa araştırma, maliyet ve fiyatlandırma, olurluk çalışmaları. Proje geliştirme, kavramsal tasarım, proje uygulaması. Pazarlama ve satış stratejileri. Ekolojik binalar gibi emlakta yeni eğilimler. Teslim, teslim sonrası yükümlülükler, tesis yönetimi, hukuki konular. CEM 520 Case Studies in Civil Engineering (İnşaat Mühendisliğinde Vaka Çalışmaları) (2+3+0) 2 ECTS/AKTS: 6 Discussion of the emerging issues in civil engineering by faculty members and presentation of real life applications through seminars given by industry practitioners.

14 İnşaat mühendisliğinde önem kazanan güncel konuların öğretim üyeleri tarafından tartışılması ve gerçek hayattaki uygulamaların alanın uzmanları tarafından verilecek seminerler ile aktarımı. CEM 530 Innovative Civil Engineering Materials Technology (İnşaat Mühendisliği nde Yenilikçi Malzeme Teknolojileri) Innovative and high-performance materials in civil engineering, their properties and use, applications in structural and architectural systems, economical aspects, environmental aspects, advantages over conventional systems, performance - based evaluation. Yenilikçi ve yüksek performanslı malzemeler, özellikleri, kullanım alanları, yapısal ve mimari uygulamalar, ekonomik ve çevresel açıdan değerlendirme, geleneksel sistemlere göre avantajları, performans temelli değerlendirme. CEM 531 Experimental Technologies in Engineering Materials (Mühendislik Malzemeleri İçin Deney Teknolojileri) Properties of construction materials, mechanical properties, optical properties, thermal properties, magnetic properties. Experimental methods, standards, evaluation of results, advanced experimental techniqes, new-technology material s laboratories. Reflections of materials to current engineering structures and developments. İnşaat malzemelerinin özellikleri, mekanik özellikler, optik özellikler, ısıl özellikler, manyetik özellikler. Kullanılan deneysel yöntemler, standartlar, sonuçların değerlendirilmesi, ileri malzeme deneyleri, yeni teknoloji malzeme laboratuarları.

15 İnşaat malzemelerinin günümüz mühendislik yapılarına yansıması ve gelişmeler. CEM 540 Land Development (Arazi Geliştirme) Laws and regulations for urban, rural and industrial site development; review of planning and economical analysis principles. Satellite imagery and air photographs; geotechnical assessment of typical geological formations; natural risk assessment and mitigation in geotechnical projects. Site access; site investigation techniques. Difficult soil conditions and soil improvement techniques; earthworks for land development; development on brown fields and closed waste dump sites and old mining sites; deep excavations and large underground openings; coastal development considerations; land development in extreme conditions. Social, environmental and economical impact analysis techniques. Kentsel, kırsal ve endüstriyel yerleşim alanlarının geliştirilmesiyle ilgili kanun ve yönetmelikler; planlama ve ekonomik analiz ilkelerinin gözden geçirilmesi. Tipik jeolojik oluşumların geoteknik açıdan değerlendirilmesi; geoteknik projelerde doğal risklerin ve alınacak önlemlerin değerlendirilmesi. Araziye erişim; arazi inceleme teknikleri; zor zemin şartları ve zemin iyileştirme yöntemleri; arazi geliştirmede toprak işleri; kirli arazilerin, kapatılmış atık depolama sahalarının ve terk edilmiş maden sahala rının geliştirilmesi; derin kazılar ve büyük yeraltı açıklıkları; deniz kıyısı geliştirmesi ile ilgili faktörler; uç şartlarda arazi geliştirme. Sosyal, çevresel ve ekonomik etki değerlendirme teknikleri.

16 CEM 541 Geotechnical Aspects of Infrastructure Construction Technologies (Geoteknik Açıdan Altyapı İnşaat Teknolojileri ) Short review of fundamentals of geotechnical design; Geotechnical construction technology, construction equipments, construction materials. Cost and bidding types and project control. Highways; railways; airports; port structures; tunnels, including trenchless technologies; dams; energy transfer lines; pipelines; deep excavations and underground openings and top down construction technique; waste disposal sites; waterways and dikes. Geoteknik tasarım esaslarının kısaca tekrar edilmesi. Geoteknik yapım teknolojileri, inşaat makinaları, yapı malzemesi, maliyet, ihale yöntemleri ve proje kontrolü. Karayolları; demiryolları; havaalanları; liman yapıları; tüneller, kazısız yöntemler; barajlar; enerji nakil hatları; borular; derin kazılar ve yer altı açıklıkları ve yukarıdan aşağıya yapım teknikleri; atık depolama sahaları; su yolları ve seddeler. CEM 550 Earthquake Engineering (Deprem Mühendisliği) Fundamentals of structural dynamics and earthquake engineering. Free and forced vibration response of single - degree-of-freedom systems, continuous systems and multi - degree-of-freedom systems. Modal analysis techniques for multi-degree-of-freedom systems. Earthquake mechanisms, attenuation relationships, response spectrum and local site effects. Earthquake protective systems such as base isolators and dampers. Turkish and international earthquake resistant design codes.

17 Yapı dinamiği ve deprem mühendisliğinin temelleri. Tek serbestlik dereceli, yayılı ve çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlamalı titreşim davranışı. Çok serbestlik dereceli sistemler için modal analiz teknikleri. Depremlerin oluşumu, sönümlenme ilişkileri, davranış spektrumu ve yerel zemin etkileri. Temel yalıtıcıları ve sönümleyicileri gibi deprem koruma sistemleri. Depreme dayanıklı yapılar için Türk ve uluslararası yönetmelikler. CEM 551 Seismic Rehabilitation of Historical Structures (Tarihi Yapıların Sismik Rehabilitasyonu) Concepts and guidelines for the assesment of historical structures. Review of past and recent conservation strategies. Evaluation methods of structural parameteres through non - destrcutive techniques as applied to different types of historical constructions. Ambient vibration experiments. Modeling and linear/nonlinear methods of analysis. Traditional and innovative intervention techniques for rehabilitation and strengthening. Importance of reversible mixed technologies. Management strategies for the protection of cultural heritage. Structural health monitoring and quality control. Best practice examples. Tarihi yapıların değerlendirilmesinde kavramlar ve izlenecek yol. Geçmişteki ve günümüzdeki koruma stratejilerinin gözden geçirilmesi. Yapısal parametrelerin değişik türde tarihi yapılar için tahribatsız testlerle değerlendirilmesi. Titreşim deneyleri. Modelleme ve doğrusal/doğrusal olmayan analizler. Güçlendirme için geleneksel ve yeni teknik ler. Yenilenebilir karma teknolojilerin önemi. Kültür mirasının korunması ve yönetim stratejileri. Kalite kontrol ve yapısal izleme. İyi uygulama örnekleri.

18 CEM 552 Smart Structures (Akıllı Yapılar) Demands on structural performance in the 21 st century. Modeling the dynamic response of structures. Field testing and data collection. Analysis of random data. Vibration control with passive and active systems. System identification. Model updating. Long term structural health monitoring. 21. yüzyılda yapıların performansı için gelişen isterler. Yapı sistemlerinin dinamik tepkilerinin modellenmesi. Saha deneyleri ve veri toplama sistemleri. Rasgele verilerin incelenmesi. Titreşimlerin aktif ve pasif sistemlerle kontrolü. Sistem tanılama. Model güncelleme. Uzun dönemli yapı sağlığı izlemesi. CEM 553 Building Physics (Bina Fiziği) The essential standards and bylaws for achieving safe, economical, comfortable, durable and aesthetically pleasing buildings. Lessons to be learned from the past earthquakes and the essentials of safe design within the framework of the new Turkish Earthquake Code. Rules of safety and confinement against the risk of fire. Rules and regulations for achieving proper insulation for sound and water. Binaların güvenilir, ekonomik, rahat, dayanıklı ve estetik açıdan zevkli olabilmeleri için gereken başlıca standartlar ve yönetmelikler. Geçerli Türkiye Deprem Yönetmeliğine g öre ve geçmiş depremlerden alınacak derslerin ışığında güvenli yapı tasarımı isterleri. Yangın riskini azaltıcı, güvenlik ve sınırlatıcı önlemler. Su ve ses yalıtımını sağlayabilmek için gerekli kurallar ve mevzuat.

19 CEM 560 Design of Advanced Highway Systems (İleri Karayolu Sistemlerinin Tasarımı) Freeway and interchange design, historical perspective. Capacity analysis of freeways, weaving areas and ramps. Freeway design. Interchange selection and design. At -grade intersection design. Safety design principles. Roadside Safety and design. Design of traffic barriers, crush cushions and other safety furnitures of highways. Introduction to design softwares and various design aids. Otoyol ve köprülü kavşak tasarımına giriş ve, tarihsel bir bakış. Otoyollar, trafikte kesişme bölgeleri ve köprülü kavşak bağlantı yolları için kapasite analizleri. Otoyol tasarımı. Köprülü kavşak seçimi ve tasarımı. Hemzemin kavşak tasarımı. Güvenlik tasarım prensipleri. Otoyol korkuluk tasarımı, çarpışma yastıkları ve diğer güvenlik unsurları. Otoyol tasarım yazılımları ve diğer tasarım yardımcı unsurlarının tanıtımı. CEM 561 Urban Transportation and Logistics Planning (Kent Ulaşım ve Lojistik Planlaması) Transportation demand theory. Introduction to various approaches to transportation planning. Differences between person and freight transportation. Classical approach to transportation planning and modeling for personal travel: trip generation, trip distribution, modal-split and traffic assignment techniques and models. Trip generation of logistic focal points. Analysis of the effects of logistic systems on urban transportation. Approaches to freight transportation Modeling. Quick-response methods for person and freight transportation. Introduction to transportation planning softwares.

20 Ulaşım talep kuramı. Çeşitli ulaşım planlama yöntemlerine giriş. İnsan ve yük ulaşımı arasındaki farklar. İnsan ulaşımı planlaması ve modellemesinde klasik yaklaşım: yolculuk yaratımı, yolculukların dağılımı, türel seçim ve trafik ataması teknikleri ve modelleri. Lojistik odak noktalarının yarattığı yolculuklar. Lojistik sistemlerin kent ulaşımına etkilerinin incelenmesi. Yük ulaşım modellemesine yaklaşımlar. İnsan ve yük ulaşımı için hızlı çözüm yöntemleri. Planlama yazılımlarına giriş. CEM 562 Advanced Traffic Engineering (İleri Trafik Mühendisliği) Emerging issues in traffic engineering. Traffic stream parameters. Intersection signalization and capa city analysis. Actuated control and detection. Signal coordination and optimization. Methods for dealing with freeway and arterial congestion. Arterial design and management. Traffic simulation. Accident studies and safety counter measures. Introduction of various traffic engineering softwares. Trafik mühendisliğinde önem kazanan konular. Trafik akım parametreleri. Kavşak sinyalizasyonu ve kapasite analizleri. Trafik ışıklarının algılayıcı desteği ile kumandası. Sinyal eşgüdüm en iyilemesi. Otoyol ve arter sıkışıklığı için yöntemler. Arter tasarımı ve idaresi. Trafik benzetimi. Kazaların irdelenmesi ve güvenlik önlemleri. Çeşitli trafik mühendisliği yazılımlarının tanıtımı. CEM 570 Sustainable Watershed Management (Sürdürülebilir Havza Yönetimi) Environmental problems such as habitat loss, water contamination, dwindling of freshwater supplies,

21 desertification, urbanization, point and non point source pollution, ecosystem impairment in watersheds from where potable water is supplied to communities. Measurements against pollution, management in terms of legal and technical aspects, public contribution, pollution scenarios by mathematical models for future sustainable management. Environmental impact assessment regarding sustainable watershed management. Yerleşim bölgeleri ve sanayi tesisleri ve diğer amaçlar için kullanılacak suyun temin edildiği su havzalarında değişik insane faaliyetlerine bağlı olarak suyun kirlenmesi. Kentsel yayılma, çölleşme, noktasal ve noktasal olmayan kirlilik kaynakları. Havzalardaki su kalitesinde azalmanın nedenleri, koruyucu önlemler, yasal ve teknik önlemler, halkın katılımı ve ileriye dönük havza yönetimine yönelik matematik modellerle değişik su kirliliği senaryoları. Sürdürülebilir havza yönetiminde çevre etki değerlendirmesi. CEM 571 Environmental Impact Assessment (Çevresel Etki Değerlendirme) Regulatory framework review for Environmental Impact Assessment (EIA) requirements as well as ESIA (environmental and social impact assessments based on IFC requirements. Scoping, Baseline Surveys, Impact Assessment and Mitigation Measures, Discussions on Stakeholder Engagement Process. Case Studies for large infrastructure projects Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) çalışmaları için yasal mevzuat ve IFC gereksinimleri. Kapsam belirleme, veri tabanı oluşturma, Etki Değerlendirme ve Önlem yöntemleri. Paydaş katılım süreci. Büyük altyapı projeleri ile ilgili vaka analizi

22 CEM 581 Project (Proje) (0+4+0) 0 ECTS/AKTS: 9 Project under the supervision of a faculty member for the application of advanced technologies and management techniques for real-life problems. Progress reports, final report and a public presentation will be expected. Bir öğretim üyesi tarafından yönlendirilen, gerçek hayat problemlerinde inşaat mühendisliğinde ileri teknolojilerinin ve yönetim yöntemlerinin uygulandığı bir proje. Ara gelişme raporları, sonuç raporu ve bir açık sunum beklenecektir. CEM Special Topics in Construction Engineering and Management (Yapım Mühendisliği ve Yönetiminde Özel Konular) New courses related to various topics and problems associated with the new developments in Construction Engineering and Management. Yapım Mühendisliği ve Yönetimindeki yeni gelişmelerle ilgili konu ve problemlerde açılacak yeni dersler.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

DEPARTMENT OF ENGINEERING MANAGEMENT MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT

DEPARTMENT OF ENGINEERING MANAGEMENT MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT DEPARTMENT OF ENGINEERING MANAGEMENT MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT CORE COURSES EM 500 Graduation Project (0-2)NC EM 501 Research Methodologies (3-0)3 EM 502 Seminar (0-1)NC EM 503

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (Principles of Atatürk and History of Turkish AI101 2 0 0 2 2 Revolution I) Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyet ve temel nitelikleri, Çağdaş Türk dünyası

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

YAŞAR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ENERGY SYSTEMS ENGINEERING COURSE DESCRIPTIONS DERS İÇERİKLERİ (2012-2013)

YAŞAR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ENERGY SYSTEMS ENGINEERING COURSE DESCRIPTIONS DERS İÇERİKLERİ (2012-2013) YAŞAR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ENERGY SYSTEMS ENGINEERING COURSE DESCRIPTIONS DERS İÇERİKLERİ (2012-2013) FIRST YEAR Fall Semester ( 1 st Semester ) ESEN 101 - Introduction to Energy

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İİBF- İŞLETME BÖLÜMÜ 2006-2007 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1./2. ÖĞRETİM DERS ÇİZELGESİ BİRİNCİ SINIF

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İİBF- İŞLETME BÖLÜMÜ 2006-2007 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1./2. ÖĞRETİM DERS ÇİZELGESİ BİRİNCİ SINIF T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İİBF- İŞLETME BÖLÜMÜ 2006-2007 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1./2. ÖĞRETİM DERS ÇİZELGESİ BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL İKİNCİ YARIYIL MUHASEBE FİNANSMAN ABD MUHASEBE FİNANSMAN ABD GENEL

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ GÜNCEL DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ GÜNCEL DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ GÜNCEL DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF I. YARIYIL 0304109 0350109 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ 3 0 3 İşletme yönetimine giriş, yönetim, yöneticilik, Temel kavramlar ve yönetim prensipleri, liderlik,

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

DEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CITY PLANNING

DEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CITY PLANNING DEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CITY PLANNING FALL SEMESTER CP 509 PLANNING THEORY (3-0) 3 CP 511 RESEARCH DESIGN AND METHODS (3-0) 3 CP 562 INTRODUCTION TO URBAN

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PLANLARI

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PLANLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERS LİSTESİ Güz Yarıyılı AR 501 Araştırma Yöntemleri I: Mimarlık Araştırma Alanlarına Giriş (2+2) 3 Research Methods 1: Introduction to Fields of Research in Architecture

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Information Program Title INDUSTRIAL ENGINEERING Program code 26 Faculty / School ENGINEERING Department INDUSTRIAL ENGINEERING

Detaylı

BH500 Muhasebe 0 0 0 0 0 BH501 Ekonomi 0 0 0 0 0 BH502 İstatistik 0 0 0 0 0

BH500 Muhasebe 0 0 0 0 0 BH501 Ekonomi 0 0 0 0 0 BH502 İstatistik 0 0 0 0 0 DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri BUS 101 Introduction Business Administration Compulsory (3,0,5) İşletmeye Giriş Basic concepts of the business administration such as the evolution

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EABD İngilizce EABD INDUSTRIAL ENGINEERING Program ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Programın İngilizce INDUSTRIAL

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

BİRİNCİ YIL / FIRST YEAR

BİRİNCİ YIL / FIRST YEAR DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTUR ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ / CITY AND REGIONAL PLANNING DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS BİRİNCİ YIL / FIRST YEAR GÜZ YARIYILI / WINTER TERM PLN

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

DOĞAL AFETLERİN RİSK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

DOĞAL AFETLERİN RİSK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI DOĞAL AFETLERİN RİSK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ZORUNLU DERSLER : YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROGRAMI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROGRAMI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROGRAMI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course Teorik Uyg. Kredi Z / S AKTS YON700100 Yönetim

Detaylı

MAT113 Matematik 1 Reel sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları. Eğri çizimi. Ekstremum problemi.

MAT113 Matematik 1 Reel sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları. Eğri çizimi. Ekstremum problemi. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. Yarıyıl ARCH115 Basic Design Basic design tools as

Detaylı