BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 EĞİTİM, TANITMA ve SOSYAL YARDIM FONU YÖNETMELİĞİ ANKARA

2 AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı, Merkez Birliğimiz Anasözleşmesinin 29 ve 30 ncu maddeleri uyarınca oluşturulan Eğitim, Tanıtma ve Sosyal Yardım Fonu kapsamında yapılacak yardımlar ile Merkez Birliğinin tanıtımı ve eğitim çalışmaları için yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. KAPSAM Madde 2. Bu yönetmelik, Bölge Birliklerimiz ortağı birim kooperatif ortaklarının, ormancılık ve diğer tarımsal faaliyetleri esnasında, Merkez ve Bölge Birliği çalışanlarının Merkez ve geçici görevleri esnasında ölümleri, yararlanmaları, sakat kalmaları, çalışanların ve birim kooperatif ortaklarının ev, ahır, samanlık gibi taşınmazlarının tabi afetlere (yangın, sel, heyelan, çığ vb.) maruz kalmaları halinde, ayrıca ortakların sahip oldukları kamyon, traktör ve iş makinelerinin ormancılık faaliyetleri esnasında kaza sonucu hasarları ile çeki hayvanlarının kaza sonucu ölümü veya iş göremez olmaları hallerinde yapılacak yardımlardan sisteme dahil kişilerin nasıl yararlanacağı, yapılacak yardım miktarları, müracaat şekli ile ibrazı gereken belgeler ile eğitim ve tanıtım amaçlı çalışmalar için yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları kapsar. DAYANAK Madde 3. Bu Yönetmelik, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu nun 40 ncı, Merkez Birliğimiz Anasözleşmesinin 29 ve 30 ncu madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR Madde 4. Bu yönetmelikte geçen; a) OR-KOOP; Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliğini, b) Bölge Birliği; OR-KOOP ortağı Bölge Birliğini, c) Birim Kooperatif; OR-KOOP ortağı Bölge Birliklerine ortak ormancılık ve diğer tarımsal faaliyette bulunan kooperatifleri, d) Kanun; 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununu, e) Anasözleşme; OR-KOOP Anasözleşmesini, f) Ölüm Yardımı; Sisteme dahil iken Merkez ve Bölge Birliği çalışanlarının görev ve geçici görevleri esnasında, ortakların veya yardımcısı durumunda olan aile fertlerinin, ormancılık ve tarımsal faaliyetleri esnasında kaza sonucu ölümleri halinde varislerine yapılacak yardımları, 2

3 g) Doğal Afet; Ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal hayati ve insani faaliyetlerini durduracak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen yangın, su baskını, yer kayması, çığ gibi oluşumu veya gelişimi etkilenenlerce önlenemeyen doğal kaynaklı olayları, h) Doğal Afet Yardımı; sisteme dahil iken doğal afete maruz kalanlara yapılacak yardımları, i) Katkı Payı; Sisteme ilk giriş ve devamlılığı için gönüllülük esası çerçevesinde kişi başına ödenecek olan yıllık bağış ve yardım miktarını, (2013 yılı için asgari 50.-TL olan bu miktar her yıl Genel Kurul Kararı ile belirlenecektir.) j) Yararlanıcı; Genel olarak tüm ortakları ve özel olarak (i) şıkkındaki yıllık bağış ve yardımı düzenli ödeyen Sisteme dahil ortakları, k) Kaza; Ani ve harici bir hadisenin tesiri ile yararlanıcının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasını, l) Ormancılık Faaliyeti; Ortakların kooperatif adına yaptıkları tüm ormancılık faaliyetlerini, m) Tarımsal Faaliyet; Ortakların kooperatifleri ve kendi adlarına yaptıkları tüm tarımsal faaliyetleri, n) Sürekli sakatlık; kaza sonucu işinde kazanma gücünün aşağıdaki oranlarda azalmış olma durumunu, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM FONUN GELİRLERİ Madde 5. Eğitim, Tanıtma ve Sosyal Yardım Fonu aşağıdaki kaynaklardan meydana gelir; a) Anasözleşmenin 26. maddesinde belirtilen oranda olumlu gelir-gider farkından ayrılacak miktar, b) Gönüllülük esası çerçevesinde; Bağlı Birliklerimiz, birim kooperatiflerimiz ve ortakları ile Merkez Birliği, Birlikler ve Kooperatiflerin yönetici ve çalışanlarının yapacakları yardım ve bağışlar, c) Kamu kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak yardım ve bağışlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YAPILACAK YARDIMLAR ÖLÜM YARDIMI Madde 6. Sisteme dahil olan yararlanıcılardan, a) Merkez ve Bölge Birlikleri yönetici ve çalışanlarının işe geliş-gidişleri, görevleri ve geçici görevli oldukları durumlarda kaza sonucunda, b) Ormancılık faaliyetinde bulunan birim kooperatif ortağı yararlanıcıların veya yardımcısı durumunda olan aile fertlerinin, kooperatifleri adına Orman İşletme 3

4 Müdürlüklerine vahidi fiyat usulü ile yaptıkları ormancılık işleri sırasında kaza sonucunda, c) Birim kooperatif ortağı yararlanıcıların veya yardımcısı durumunda olan aile fertlerinin, ormancılık faaliyetleri dışında tarımsal faaliyetleri sırasında kaza sonucunda, Kaza anında veya bu kazaya bağlı olarak, kaza tarihinden itibaren 1 (BİR) sene zarfında ölümleri halinde aşağıda 14. Maddede belirtilen miktarlarda varislerine ve/veya kanuni hak sahiplerine, aşağıda belirtilen belgelerin ibrazı halinde karşılıksız ölüm yardımı yapılacaktır. Madde 7. Ölüm yardımından yararlanmak için ibraz edilecek belgeler: Yararlanıcıların veya yardımcısı durumunda olan aile fertlerinin, 6 ncı madde de belirtilen şekilde kaza sonucu vefatları halinde ölüm yardımı yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin ortağı olduğu kooperatife hitaben yazılan dilekçeye eklenmesi şarttır. a) Kolluk kuvvetlerince tanzim edilmiş imzalı mühürlü kaza tespit tutanağı, b) Ölüm raporu, c) Veraset ilamı aslı veya mahkemece onanmış sureti, d) Yararlanıcının vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, e) 18 yaşın üzerinde varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde, noter onaylı vekâletname, Hak sahiplerinin kazanın gerçekleştiği veya kazanın gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren en geç 90 (DOKSAN) iş günü içinde keyfiyeti ortağı bulunduğu kooperatife bildirmesi gerekir. SÜREKLİ SAKATLIK YARDIMI Madde 8. Sisteme dahil olan yararlanıcılardan; a) Merkez ve Bölge Birlikleri yönetici ve çalışanlarının işe geliş-gidişleri, görevleri ve geçici görevli oldukları durumlarda kaza sonucunda, b) Ormancılık faaliyetinde bulunan birim kooperatif ortağı yararlanıcıların veya yardımcısı durumunda olan aile fertlerinin, kooperatifleri adına Orman İşletme Müdürlüklerine vahidi fiyat usulü ile yaptıkları ormancılık işleri sırasında kaza sonucunda, c) Birim kooperatif ortağı yararlanıcıların veya yardımcısı durumunda olan aile fertlerinin, ormancılık faaliyetleri dışında tarımsal faaliyetleri sırasında kaza sonucunda, Kaza sonucu, derhal veya bu kazaya bağlı olarak bir sene zarfında sürekli suretle sakatlığına sebebiyet verilmiş olması durumda tıbbi tedavinin sona ermesini ve sürekli sakatlığın kat i suretle tespitini müteakip 14. madde de belirtilen miktarı aşmamak üzere aşağıda belirtilen oranlarda yararlanıcıya veya varislerine 9. Maddede yazılı belgelerin ibraz edilmesi şartı ile karşılıksız olarak sürekli sakatlılık yardımı yapılır. 4

5 Sürekli Sakatlık hallerinda yapılacak karşılıksız yardıma esas olan oranlar : Azami yardım miktarının (%) İki gözün tamamen kaybı 100 İki kolun veya iki elin tamamen kaybı 100 İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı 100 Bir kol veya bir el ile beraber bir bacağın veya bir ayağın tamamen kaybı 100 Umumi felç 100 Şifa bulmaz akıl hastalığı 100 Sağ - Sol(%) Kolun veya elin tamamen kaybı 60-50, Omuz hareketinin tamamen kaybı 25-20, Dirsek hareketinin tamamen kaybı 20-15, Bilek hareketinin tamamen kaybı 20-15, Baş parmak ile şehadet parmağının tamamen kaybı 30-25, Baş parmak ile beraber şehadet parmağından gayri bir parmağın tamamen kaybı 25-20, Şehadet parmağı ile beraber baş parmaktan gayri bir parmağın tamamen kaybı 20-15, Baş ve şehadet parmaklarından gayri üç parmağın tamamen kaybı 25-20, Yalnız baş parmağın tamamen kaybı 20-15, Yalnız şehadet parmağının tamamen kaybı 15-10, Yalnız orta parmağın tamamen kaybı 10-8, Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı 8-7, Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı 7-6, Bir bacağın dizden yukarısından tamamen kaybı 50, Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı 40, Bir ayağın tamamen kaybı 40, Bir ayağın bütün parmaklar dahil kısmen kesilmesi 30, Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı 30, Bir dizin hareketinin tamamen kaybı 20, Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı 15, Bir ayak baş parmağının tamamen kaybı 8, Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması 30, Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması 20, Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması 20, Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması 15, Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün rüyet kudretinin yarı yarıya kaybı 25, Her iki kulağın tamamen sağırlığı 40, Bir kulağın tamamen sağırlığı 10, Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması 25, Amudi fikarinin bariz inhına ile müterafik hareketsizliği 30, Göğüs kafesinde devamlı şekil bozukluğu yapan kaburga kırıklığı 10, Yukarıdaki cetvelde zikredilmemiş bulunan maluliyetlerin nisbeti, daha az vahim olsalar bile, bunların ehemmiyet derecelerine göre ve cetvelde yazılı nisbetlere kıyasen 5

6 tayin olunur.. Bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı tabiri, o uzvun veya uzuv kısmının kat'i ve mutlak surette vazife görememesini ve kullanılamamasını ifade eder. Bir kazadan önce, esasen hiçbir surette vazife göremeyen ve kullanılamayan bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı için yardım yapılmaz. Bu kazadan evvel kısmen malul bulunan bir uzvun veya bir uzuv kısmının maluliyet nispeti kaza sebebi ile arttığı takdirde yardım, kazadan evvelki nisbet ile sonraki nisbet arasındaki farka göre hesaplanır. Aynı kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv kısımlarında meydana gelen maluliyetler için ayrı ayrı hesap edilecek yardım miktarı bu fasıldan yapılacak azami yardım miktarını geçemez. Yararlanıcı solak olduğu takdirde, yukarıdaki cetvelde sağ ve sol el için tayin olunan nisbetler maküsen tatbik olunur. Madde 9. Sürekli sakatlık yardımından yararlanmak için ibraz edilecek belgeler; Yararlanıcıların veya yardımcısı durumunda olan aile fertlerinin, 8. Maddede belirtilen şekilde sürekli sakatlık halinde kendilerine veya varislerine sürekli sakatlık yardımı yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin bir dilekçe ile kazanın oluş tarihi veya sakatlığın kesinleştiği günden itibaren en geç 45 (KIRKBEŞ) iş günü içinde ortağı bulunduğu kooperatife iletmeleri şarttır. a) Kolluk kuvvetlerince veya görgü tanıklarınca tanzim edilmiş ve muhtar tarafından imzalı, mühürlü, kaza tespit tutanağı, b) Yararlanıcının vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, c) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sürekli sakatlık durumunu bildirir rapor, d) 18 yaşın üzerindeki varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde, noter onaylı vekaletname. TEDAVİ GİDERİ YARDIMI Madde 10. Sisteme dahil olan yararlanıcılardan, a) Merkez ve Bölge Birliği yönetici ve çalışanlarının işe geliş-gidişleri, görevleri ve geçici görevli olarak Merkez dışındaki görevleri esnasında, b) Ormancılık faaliyetinde bulunan birim kooperatif ortağı yararlanıcıların veya yardımcısı durumunda olan aile fertlerinin, kooperatifleri adına Orman İşletme Müdürlüklerine vahidi fiyat usulü ile ormancılık işlerini yaparken, c) Birim kooperatif ortağı yararlanıcıların veya yardımcısı durumunda olan aile fertlerinin, ormancılık faaliyetleri dışında tarımsal faaliyetleri esnasında kaza sonucunda, Kaza sonucu maluliyetlerine (iş göremezlik) sebep vermeyecek şekilde yaralanmaları neticesinde 14. madde de belirtilen miktarda karşılıksız tedavi yardımı yapılır. 6

7 Madde 11. Tedavi yardımından yararlanmak için ibraz edilecek belgeler; Yararlanıcıların veya yardımcısı durumunda olan aile fertlerinin, 10. Maddede belirtilen şekilde kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavi yardımı yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte bir dilekçe ile 10 (ON) iş günü içinde keyfiyeti ortağı bulunduğu kooperatife bildirmesi gerekir. a) Kolluk kuvvetlerince veya görgü tanıklarınca tanzim edilmiş ve muhtar tarafından imzalı, mühürlü, kaza tespit tutanağı, b) ( tar. ve 2013/7 say. y.k.k. ile değişik hali ) Tedavi gördüğüne dair sağlık kuruluşlarınca verilmiş rapor ve tedavi ile ilgili fatura veya makbuz. (sağlık kuruluşu raporu olmakla birlikte, tedavi harcamaları ile ilgili olarak fatura veya makbuz ibraz edemeyenlere, 14. Maddenin (c) bendinde belirtilen karşılıksız yardımın % 50 si kadar yardım yapılır. Ancak; kaza sonucunda her hangi bir uzuvda kırık veya çatlak olması ve bu nedenle tedavinin uzun sürmesinin söz konusu olmasının rapor ile belgelenmesi hallerinde 14. Maddenin (c) bendinde belirtilen yardım oranı % 100 olarak uygulanır.) DOĞAL AFET, ORTAKLARIN SAHİP OLDUKLARI KAMYON, TRAKTÖR VE İŞ MAKİNELERİNİN KAZ SONUCU HASARLARI İLE ÇEKİ HAYVANLARININ KAZA SONUCU ÖLÜMÜ VEYA İŞ GÖREMEZ DURUMA GELMESİ HALLERİNDE YAPILACAK YARDIMLAR Madde 12. Sisteme dahil yararlanıcılardan, a) Merkez ve Bölge Birliği yönetici ve çalışanlarının ikamet ettikleri evlerinin doğal afetlere (yangın, sel, heyelan, çığ vb.) maruz kalmaları durumunda, b) Birim kooperatif ortaklarının ev, ahır, samanlık gibi taşınmazlarının doğal afetlere (yangın, sel, heyelan, çığ vb.) maruz kalmaları halinde, c) Ortakların sahip oldukları kamyon, traktör ve iş makinelerinin ormancılık faaliyetleri esnasında kaza sonucu hasarları ile çeki hayvanlarının kaza sonucu ölümü veya iş göremez duruma gelmesi hallerinde, Aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi durumunda 14. madde de belirtilen miktarda karşılıksız yardım yapılır. Madde 13. Doğal afet, ortakların sahip oldukları kamyon, traktör ve iş makinelerinin kaz sonucu hasarları ile çeki hayvanlarının kaza sonucu ölümü veya iş göremez duruma gelmesi hallerinde yapılacak yardımlardan yararlanmak için ibraz edilecek belgeler; Yararlanıcıların 12. maddede belirtilen yardımlardan yararlanabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin bir dilekçe ile 45 (KIRK BEŞ) iş günü içinde ortağı bulunduğu kooperatife bildirmesi gerekir. a) Yangında, itfaiyenin müdahalesi durumunda itfaiye raporu, mümkün olmaması halinde olayın geçtiği yerin mülki amirliğince verilecek bir yazı veya bunların 7

8 mümkün olmaması durumunda görgü tanıkları beyanları ile muhtarlık tarafından düzenlenecek (yangına maruz kalan taşınmazın yararlanıcıya ait olduğunu belirtir şekilde) tasdikli tutanak, b) Diğer doğal afetlerde, olayın gerçekleştiği yerin mülki amirliğince görevlendirilen, ilgili komisyon veya teknik personel tarafından düzenlenecek rapor, c) ( tar. ve 2013/7 say. y.k.k. ile değişik hali ) Ortakların sahip oldukları kamyon, traktör ve iş makinelerinin, ormancılık faaliyetleri ve diğer tarımsal faaliyetleri esnasında kaza sonucu hasarları için, kolluk kuvvetlerince düzenlenmiş kaza raporu, çeki hayvanlarının kaza sonucuna bağlı olarak ölümü veya iş göremez duruma gelmesi hallerinde veteriner hekimce düzenlenmiş ölüm veya iş göremezlik raporu, (iş hayvanlarının kaza sonucu kaza anında ölümlerinde veya kaza anında etinden yararlanmak amacıyla zorunlu olarak kesilmeleri hallerinde görgü tanıklarınca tanzim edilmiş ve muhtar tarafından imzalı, mühürlü, kaza tespit tutanağı yeterli olacaktır.) Madde 14. YAPILACAK YARDIM MİKTARLARI A- Sisteme dahil olanlara yapılacak karşlıksız yardım miktarları: a) Kaza sonucu ölüm halinde :10.000,-TL. b) Kaza sonucu sürekli sakatlık halinde (azami) :10.000,-TL. c) Kaza sonucu tedavi gideri (azami) : 500,-TL. d) Doğal Afette Ev Hasarı halinde(azami) : 2.000,-TL. e) Doğal Afette Ahır ve samanlık hasarı halinde : 500,-TL. f) Ortakların iş hayvanlarının kaza sonucu ölümleri halinde; aa) Manda ve öküz için bb) Katır ve merkep için :2.000,-TL. : 500,-TL. g) ( tar. ve 2013/7 say. y.k.k. ile değişik hali ) Ortakların iş hayvanlarının kaza sonucu iş göremez hale gelmeleri ve bu halleriyle değerlendirilmesi (etinden yararlanabilmek veya satmak gibi) durumunda; (f) şıkkındaki yardımların yarısı yapılır. h) Ortakların kamyon, traktör ve iş makinelerinin kaza sonucu hasarlarında; O yıla ait zorunlu trafik sigortası için belirlenen araç başına ödenecek maddi hasar teminat tutarını aşmamak kaydıyla tespit edilecek hasar bedelinin % 20 si oranında yardım yapılır. (Bu yardımın yapılabilmesi için başvuru dilekçesine kaza tutanağı ile hasar tespit tutanağının eklenmesi gereklidir.) ı) Ortağın ecelen vefatı halinde varislerine: 1.000,-TL. B- Sisteme dahil olmayan ortaklara yapılacak karşılıksız yardım miktarları: 8

9 Bu yönetmelikte belirtilen diğer koşulları taşımak kaydıyla sadece bu maddenin (A) bendinin a,b,d,f ve ı şıklarındaki yardımların %10 u oranında yardım yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YARDIMLARIN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER Madde 15. Yardımların ödenmesi ile ilgili olarak başvuru ve ödeme işlemleri aşağıda belirtildi şekilde ve sıra ile yapılır; a) Yukarıdaki maddelere uygun olarak yardıma hak kazanan yararlanıcı ortaklar veya varisleri gerekli belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile ortağı oldukları birim kooperatife başvuruda bulunurlar, b) İlgili kooperatif Yönetim Kurulunca; başvuru incelenerek olayın doğru ve belgelerin yeterliliğine karar verilirse; yardımın yapılması için başvuru dilekçesi eklerindeki belgeler ve Yönetim Kurulu Kararının bir örneğini bağlı olduğu Birlik Başkanlığına gönderilecektir. c) Başvuruyu alan Birlik Başkanlığı; başvuruyu inceleyerek uygun görülmesi halinde dosyayı bir yazı ekinde OR-KOOP Genel Merkezine gönderecektir. d) Genel Merkeze gelen başvuru dosyalarında yapılan incelemeden sonra Genel Başkan veya yetkilendireceği yardımcısının onayı ile yardımın yapılmasına karar verilirse, yapılacak yardım ilgililere ödenmek üzere ortağın bağlı olduğu Birliğin banka hesabına havale edilecektir. Birlik Başkanlığı söz konusu yardımı hak sahibine ödediğine dair belgeyi bir yazı ekinde Genel Merkeze gönderecektir. e) (d) bendindeki Merkezde yapılacak inceleme için gerek görülmesi halinde; Genel Başkan ın Olur u ile Merkez Birliği Genel Müdürü nün başkanlığında geçici veya sürekli görev yapmak üzere 3 (üç) kişilik Sosyal Yardım Komisyonu oluşturulur. Komisyonun sekreterya görevi İdari ve Mali İşler Müdürlüğü nce yürütülür. BEŞİNCİ BÖLÜM DİĞER HUSUSLAR Madde 16. Mevcut ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve örgütlenme amaçlı potansiyel ortaklarımızın eğitimleri ile Merkez Birliğimizin tanıtılması amaçlı faaliyetlere ilişkin harcamalar Yönetim Kurulu Kararıyla bu fondan karşılanabilir. Madde 17. Bu yönetmelikte yer alan başvurulara ilişkin örnek formlar Genel Merkez tarafından hazırlanarak teşkilata gönderilecektir. Madde 18. Bu yönetmelikte belirtilen yardım miktarları yıl içinde sisteme dahil olan ortak sayısının artışına bağlı olarak Yönetim Kurulu Kararı ile en fazla 5 (BEŞ) kat olmak üzere artırılabilir. Madde 19. ( tar. ve 2013/7 say. y.k.k. ile değişik hali) Bu yönetmelikteki YARARLANICI tanımını kazanmak ve sürdürmek için, sisteme ilk girenlerin ortağı bulundukları kooperatiflere başvurarak, başvuru formunu doldurup imzalamaları ve o 9

10 yıl için belirlenen yıllık katkı payını ödemeleri gerekmekte olup ilk giriş tarihinden itibaren her bir yılın dolmasından bir gün önceki tarihte yeniden form imzalanmasına gerek olmamakla birlikte, o yıl için Merkez Birliği Genel Kurulu nda belirlenen KATKI PAYINI ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu yönetmelikteki yardımlardan yararlanma hakkı; KATKI PAYININ ilk ödendiği veya yıllık olarak yenilendiği tarihten itibaren bir yıl süre ile geçerlidir. Madde 20. Bu yönetmelikte yer alan yardımların yapılmasını sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu Kararıyla Türkiye de faaliyet gösteren uluslararası ve/veya ulusal sigorta şirketlerine anlaşma yoluyla risk satılabilir. Madde 21. Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlara açıklık getirmek amacıyla; İlk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere bu Yönetmelikte değişiklik yapmaya, ayrıntılar için Esas ve Usulleri belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. ALTINCI BÖLÜM SON HÜKÜMLER Madde 22. Bu yönetmelik Yönetim Kurulunun tarih ve 2013/03 sayılı Kararı ile değiştirilerek kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, 16. Olağan Genel Kurul un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Madde 23. Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür. YÖNETİM KURULU Cafer YÜKSEL İdris ŞENEL Sabri ÖZGÜN Hasan YAŞAR Erol AKAR Genel Başkan Genel Bşk.Yrd. Genel Bşk.Yrd. Üye Üye Ahmet ÇETİNER Hikmet YILMAZ Abdullah AYDIN Hamdi KAPLAN Üye Üye Üye Üye Bu Yönetmelik tarihinde yapılan 16. Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. DİVAN BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİLERİ Muammer NİKSARLI M.Ali KORKMAZ Sami TURAN YAPILAN DEĞİŞİKLER: 1- Yönetim Kurulun 10.Temmuz.2013 Tari,h ve 2013/07 sayılı kararı ile; 11/b, 13/c,14/g ve19. Maddeler değiştirilmiştir. 10

HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI

HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI c) Sürekli Maluliyet Teminatı HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI A. SİGORTANIN TEMİNATLARI 1. TEMEL TEMİNAT Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı halinde sigortaya girişte seçilen sigorta bedeli (teminat)

Detaylı

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde

Detaylı

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Bu sigorta, şehirlerarası veya uluslar arası yolcu taşıyan ve sigorta sözleşmesinde kayıtlı bulunan yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların

Detaylı

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU 3431 ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 982 Kuruluş: Madde

Detaylı

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK(BKK:2004-7955)

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK(BKK:2004-7955) TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK(BKK:2004-7955) Karar Tarihi 04.10.2004 Yönetmelik No: 5233 YT 2004-7955 Yürürlük Tarihi 20.10.2004 Yayın Tarihi 20.10.2004

Detaylı

PRESTİJ TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

PRESTİJ TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI PRESTİJ TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Prestij Trafik Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir.

Detaylı

ACİL SAĞLIĞIM SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

ACİL SAĞLIĞIM SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI ACİL SAĞLIĞIM SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI A- ACİL SAĞLIĞIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU 2- TANIMLAR 3- SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI 4- SİGORTANIN SÜRESİ 5- SİGORTAYA KABUL 6- SİGORTANIN

Detaylı

PRESTİJ KİŞİSEL GÜVENCEM EKSTRA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

PRESTİJ KİŞİSEL GÜVENCEM EKSTRA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI PRESTİJ KİŞİSEL GÜVENCEM EKSTRA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Prestij Kişisel Güvencem Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren

Detaylı

İçindekiler İÇİNDEKİLER

İçindekiler İÇİNDEKİLER İçindekiler İÇİNDEKİLER 1. Yurtdışı Seyahat Yardım Programı... 1 1.1. Tanımlar... 2 1.2. Kapsam... 3 2. Seyahat Yardım Programı... 4 2.1. Teminat Açıklamaları... 4 2.1.1. Yurtdışında tıbbi tedavi teminatı...

Detaylı

MİNİ KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI (Dar Kasko)

MİNİ KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI (Dar Kasko) MİNİ KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI (Dar Kasko) İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Kasko Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir.

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI DİKKAT! Aşağıdaki gösterilen genel şartlar, bu genel şartlara tabi olan ilgili teminatların poliçede satın alınmış ve poliçe üzerinde belirtilmiş olması halinde geçerli olacaktır. Sigortacı aşağıda gösterilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE FERDİ KAZA SİGORTASI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE FERDİ KAZA SİGORTASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE FERDİ KAZA SİGORTASI ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 4383 TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/10/2004 No : 2004/7955 Dayandığı Kanunun Tarihi : 17/7/2004 No : 5233 Yayımlandığı

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 25 Mart 2004 A.SİGORTANIN KAPSAMI A.1.Sigortanın Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder. Madde 2- Bu poliçedeki

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Madde 1- İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder. Madde 2- Bu poliçedeki

Detaylı

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve özel şartlar, poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve özel şartlar, poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder. Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza sigortası Sizin veya bağlı bulunduğunuz taşıma şirketinin yapmış olduğu taşımacılık sözleşmesi çerçevesinde, bu poliçede kayıtlı servis aracı ile taşınan personel, öğrenciler,

Detaylı

YURTİÇİ BAGAJ ŞART VE KOŞULLARI

YURTİÇİ BAGAJ ŞART VE KOŞULLARI YURTİÇİ BAGAJ ŞART VE KOŞULLARI ÖNEMLİ BİLGİLER ORIENT SEYAHAT SİGORTASINA HOŞGELDİNİZ Seyahat Sigortanızı bizimle yapmayı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. ORIENT Seyahat sigortasında amacımız seyahat

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ RG: 30/09/2005-25952 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası. Şartları

Ferdi Kaza Sigortası. Şartları MetLife, global olarak sigorta, yıllık gelir koruma ve çalışan hakları programları alanında 50 den fazla ülkede 90 milyon müşteriye hizmet veren öncü bir şirkettir. MetLife, ortaklıkları ve iştirakleri

Detaylı

MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ

MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük

Detaylı

VERG REHBER. www.gib.gov.tr

VERG REHBER. www.gib.gov.tr Ücretsizdir ENGELL LER Ç N VERG REHBER www.gib.gov.tr 2 ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ Ücretsizdir Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için

Detaylı

Değerli Üyemiz, 14.06.2010

Değerli Üyemiz, 14.06.2010 Değerli Üyemiz, 14.06.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Resmi Gazete de 12.Haziran.2010 tarih ve 27609 sayı ile 5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Ve (B) Bendi Kapsamında

Detaylı

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam : TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Barolar Birliği nezdinde

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Sorumluluk, Kontrol ve Rapor Verme, Değişiklik Esasları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri

Detaylı

İşsizlik Sigortası Kanunu İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ

İşsizlik Sigortası Kanunu İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ İşsizlik Sigortası Kanunu İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ

Detaylı