Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/32 : 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri Hk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sirküler Tarihi : 15.06.2011 Sirküler No : 2011/32 : 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri Hk"

Transkript

1 AKKOR SĐRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTĐ. Tel: (216) Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) Caddebostan Kadıköy / Đstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/32 Konu : 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri Hk Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Tarih ve Sayılı Genelge ile 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde öngörülen Sigorta Primi Đşveren Hissesi Desteğinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi Đşveren Desteğinden Yararlanma Şartları ve Süresi 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, Sigortalı Yönünden; ile tarihleri arasında işe alınmış olması, 18 yaşından büyük olması, Đşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, Fiilen çalışması, Đşyeri Yönünden; Özel sektör işverenlerine ait olması, Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi, Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi, Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Öte yandan yukarıda belirtilen şartlar 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılması için gerekli şartlar olup, sigortalının; Erkek olması halinde, işe giriş tarihi itibariyle 18 ile 29 yaş aralığında ya da 29 yaşından büyük olup olmadığı, 1

2 Đşe giriş tarihi itibariyle veya çalışmakta iken; mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenimi bitirip bitirmediği, Türkiye Đş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olup olmadığı, işe alındığı işyerinde mesleki yeterlilik veya mesleki ve teknik öğretim ya da ĐŞKUR kurs belgesinde belirtilen mesleklerde veya alanlarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı, Türkiye Đş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı, Hususları destekten yararlanma süresini etkileyen şartlardır. 1.1.Sigortalının ile tarihleri arasında işe alınmış olması Đşveren hissesi sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının ile tarihleri arasında işe alınmış olması gerekmektedir. 1.2.Sigortalının 18 yaşından büyük olması Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için sigortalının 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Öte yandan, işe alındığı tarih itibariyle 29 yaşın üzerinde olan erkek sigortalılardan dolayı, sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için; sigortalının Türkiye Đş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından alınmış olması ya da işe alındığı tarihten önce veya çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesini alması/mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi veya işe alındığı tarihten önce Türkiye Đş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olması ve sahip olduğu öğrenim veya kurs belgelerinde belirtilen meslek ve alanlarda çalışıyor olması gerekmektedir. 1.2.Sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması Destekten yararlanılabilmesi için diğer bir şart ise, sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde, gerek işe alındığı işyerinden, gerekse farklı bir işyerinden Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir. 1.3.Sigortalının fiilen çalışması desteğinden, kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları süreler zarfındaki hak ettikleri ücretlerden dolayı yararlanılabilecektir. Diğer taraftan, 4857 sayılı Đş Kanunu uyarınca hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izinli olunan süreler gibi sigortalılara fiilen çalışılmış gibi ücreti ödenen süreler zarfında hak kazanılan ücretlerden dolayı da sigorta prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. 1.4.Đşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması desteğinden, ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. 2

3 1.5.Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması desteğinden, maddede aranıla diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık döneme ilişkin Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılacaktır. Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kuruma bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirilen ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması durumunda, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerindeki kesirler ise tama iblağ edilecektir. Örnek sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre sigortalılar yönünden aranılan şartlara sahip olan (B) sigortalısının, (A) LTD.ŞTĐ nde tarihinde işe başladığı ve bu işyerinin son altı aylık dönemde, 2011 Şubat ayında: Ocak ayında: Aralık ayında: Kasım ayında: Ekim ayında: Eylül ayında: 6 Olduğu varsayıldığında, Sigortalının işe giriş tarihinden önceki 6 aylık dönemdeki Kuruma bildirilen toplam sigortalı sayısı: = 28 dir. Ortalama sigortalı sayısı ise: 28/6 = 4,6 = 5 olacaktır. Dolayısıyla maddede sayılan diğer şartların da sağlanması koşuluyla öngörülen destekten 6 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir. Dolayısıyla maddede aranılan diğer şartlara sahip olan sigortalılar, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasalar dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalılardan dolayı destekten yararlanılabilecektir. 1.6.Đşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. Söz konusu destekten, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme zammı borcu bulunan işyerlerinden dolayı bahse konu 3

4 borçlar ödenmediği sürece yararlanılamayacaktır. Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmayan özel nitelikteki işyeri işverenlerinin 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanabilmeleri için, aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma kanun numarasını seçmek suretiyle göndermeleri gerekmektedir. Öte yandan, söz konusu borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırmış veya 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş borçları varsa, bu borçlar sorgulama sırasında dikkate alınmayacaktır. 1.7.Aylık prim ve hizmet belgesinin kuruma yasal süresi içerisinde gönderilmesi desteğinden yararlanılabilmesi için kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir. 1.8.Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içerisinde Kuruma verilmiş bulunan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin işveren hissesine isabet eden beş puanlık bölümünün hazinece, kalan bölümünün işsizlik sigortası fonundan karşılanabilmesi için, aynı aya ait aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş olup işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin tamamının yasal süresi içinde ve eksiksiz ödenmesi gerekmektedir. Đşveren tarafından ödenmesi gereken tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken kısma, gerekse Hazine ve Đşsizlik fonundan ödenmesi gereken kısma isabet eden gecikme zammı ve faizi işverenden tahsil edilir. 2- Destekten Yararlanma Süresi desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının yaşına, mesleki yeterlilik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi ya da Türkiye Đş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine, Türkiye Đş Kurumuna kayıtlı olup olmamasına göre değişecektir yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ve alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Đş Kurumuna kayıtlı olmayanlardan kırk sekiz ay süreyle, Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ve alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ve Đş Kurumuna kayıtlı olanlar için elli dört ay süreyle, Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye Đş Kurumunca düzenlenen işgücü yeterlilik kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe 4

5 alınan ve/veya çalıştırılan ancak Đş Kurumuna kayıtlı olmayanlardan dolayı otuz altı ay süreyle, Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye Đş Kurumunca düzenlenen işgücü yeterlilik kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ancak Đş Kurumuna kayıtlı olanlardan dolayı kırk iki ay süreyle, öğretimi bitirmeyen ve iş kurumunca verilen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve Đş Kurumuna kayıtlı olmayanlardan dolayı yirmi dört ay süreyle, öğretimi bitirmeyen ve iş kurumunca verilen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen fakat Đş Kurumuna kayıtlı olanlardan dolayı otuz ay süreyle yararlanılabilecektir Yaşından Büyük Erkek Sigortalılar Yönünden desteğinden ile tarihleri arasında işe alınan 29 yaşından büyük erkek sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle; Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye Đş Kurumunca düzenlenen işgücü yeterlilik kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ancak Đş Kurumuna kayıtlı olmayanlardan dolayı yirmi dört ay süreyle, öğretimi bitirmeyen ve iş kurumunca verilen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve Đş Kurumuna kayıtlı olanlardan dolayı otuz ay süreyle, öğretimi bitirmeyen ve iş kurumunca verilen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen fakat Đş Kurumuna kayıtlı olanlardan dolayı altı ay süreyle yararlanılabilecektir Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler yönünden desteğinden, ile tarihleri arasında 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında işe alınan ve işe alındığı tarih itibariyle mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi bitirmemiş olan ancak bu şekilde işe alındıktan sonra çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi bitiren sigortalılardan dolayı on iki ay süreyle yararlanılabilecektir. Söz konusu destekten bu şekilde yararlanacaklarda erkek sigortalının 29 yaşını aşıp aşmadığına bakılmayacaktır. 5

6 2.4.Destekten yararlanma süresiyle ilgili ortak hükümler 4447 sayılı kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bahse konu destekten her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir. Bu bağlamda söz konusu destekten yararlanılmış olan bir sigortalının yararlanma süresinin tamamlanmasından sonra veya destekten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalması halinde, sonradan işe girdiği işyeri işverenince 4447 sayılı kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılması mümkün olmayacaktır. 3- Destek Kapsamına Girmeyen Sigortalılar Söz konusu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve öğrencileri harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar hakkında uygulanmaz. 4- Çalıştırdığı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyen Đşyerleri Hakkında Yapılacak Đşlemler 4447 sayılı kanunun geçici 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında, 5510 sayılı kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdıkları sigortalıları kuruma bildirmediği tespit edilen işverenler hakkında, bahse konu sigorta prim desteğinin bir yıl süreyle uygulanmayacağı öngörülmüştür. 5- Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüklerince Yapılacak Đşlemler desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-sigorta kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. Đşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, adresinden e-bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen 4447/Geç.10.md Sigortalı Giriş seçeneği vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan girişlerde, sigortalının işe giriş tarihi itibariyle; Altı aylık süre içerisinde kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olup olmadığı, 18 yaşından büyük olup olmadığı, 29 yaşından büyük (erkek sigortalılar için) olup olmadığı, Bahse konu destek kapsamında daha önce bildirilip bildirilmediği, Türkiye Đş Kurumunda düzenlenen işgücü yetiştirme programlarını bitirip bitirmediği, Sistem tarafından kontrol edileceği gibi, işverenlerce beyan edilen bilgilere göre destekten yararlanılacak süre de yine sistem tarafından belirlenecektir. 6

7 Bunun yanında, sistem tarafından sigortalının Türkiye Đş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu hangi dönemde ve hangi alanda bitirdiği tespit edilebilirken, buna karşın sigortalının mesleki yeterlilik belgesi almış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmiş oldukları yönünde beyanları bulunmaları halinde, söz konusu belgelerin e-sigorta kanalıyla yapılan başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne elden ibraz edilmesi gerekmektedir. 6- Diğer Hususlar Prim desteğinden yararlanan işverenlerce, gerek hazine tarafından gerek işsizlik fonu tarafından karşılanmış prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. Bakanlar Kurulu, prim desteği uygulama süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir. 7

SGK İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ (6111 sayılı kanuna göre);

SGK İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ (6111 sayılı kanuna göre); SGK İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ (6111 sayılı kanuna göre); Bilindiği üzere, Kurumumuzun kuruluş amaçlarından biri de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine

Detaylı

G E N E L G E 2009-113

G E N E L G E 2009-113 T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-790 11.09.2009 Konu : 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-540094 1/8/2008 KONU : 18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18

Detaylı

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince

Detaylı

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİK- TE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİK- TE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİK- TE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA Ersin UMDU * I-GİRİŞ Ülkemizde Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını

Detaylı

GENELGE 2008 85. Uygulama ve denetim esasları konulu 4 üncü maddesinde ise,

GENELGE 2008 85. Uygulama ve denetim esasları konulu 4 üncü maddesinde ise, T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73 031 658475 Konu : Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

G E N E L G E 2008-9339393...

G E N E L G E 2008-9339393... T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-744137 13.11.2008 Konu : Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları

Detaylı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı Ek-1 TÜRKİYE İŞ KURUMU... İL/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4857 Sayılı İş Kanunun 30 uncu Maddesine Göre Özürlü Çalıştıran Banka, Sigorta veya Reasürans Şirketi, Oda, Borsa veya Birliklere Sigorta Primi İşveren Hissesi

Detaylı

07 Haziran 2011 Tarihli Genelgeye İlişkin Düzenlemeler

07 Haziran 2011 Tarihli Genelgeye İlişkin Düzenlemeler 07 Haziran 2011 Tarihli Genelgeye İlişkin Düzenlemeler Ürün Grubu [ ] RedCode Enterprise [ ] RedCode Standard [ ] Entegre.Net Kategori [ ] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0.10 Uygulama Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 22/07/2013 Konu : 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teģviki düzenlemeleri GENELGE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : B.13.2.SGK.0.10.04.00/31-842714 Organize sanayi ve endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

Not: 5951 sayılı ilgili kanun da 5921 sayılı kanunun devamıdır. 5951 e giren personel 5921 kanundaki gibi değerlendirilir.

Not: 5951 sayılı ilgili kanun da 5921 sayılı kanunun devamıdır. 5951 e giren personel 5921 kanundaki gibi değerlendirilir. 08 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro BORDRO UYGULAMALARI FARKLI KANUNLARA TABİ PERSONEL İÇİN BORDRO UYGULAMALARI 5921 SAYILI KANUN (İşsizlik Maaşı Alanın

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

NİSAN AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ

NİSAN AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ KAPAK KAP NİSAN AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ Tarih-Sayı Konu Özet 01.04.2015/ 29313 Resmi Gazete Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? İşverenlere İlişkin Temel Bilgiler Emeklilik Yasalarının Değerlendirilmesi

Detaylı

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 64399925/031-811 25/09/2014 Konu : Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı Kanunlarla değişikliklere

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 1. Yapılandırma kapsamına giren borç türleri ve dönemleri nelerdir? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Hukuku Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ PRİM ÖDEME İşverenin Diğer Yükümlülükleri İşyerini Bildirme Sigortalılığın başlangıcını ve sona ermesini bildirme Aylık prim bildirgesi

Detaylı

HOŞGELDİNİZ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Yusuf Yücel Temel Kavramlar Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre bir iş sözleşmesine göre çalışanlar (m.4/1, a), bağımsız çalışanlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 ve öncesinde

Detaylı