Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL"

Transkript

1 International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL KARġILAġTIRMALI DĠL-EDEBĠYAT-EĞĠTĠM ÖZEL SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukukî açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları e aittir. Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir Ģekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. Dergide yer alan yazıların dijital baskı, grafik tasarım, DOI numaralarının alınması ve uluslararası indeslere tanıtılması gibi iģlemler Alko Dijital Baskı ve Grafik Tasarım Ģirketi tarafından ücret karģılığında yapılmaktadır. Dergide basım kararı alınan yazıların sahipleri yazılarının tasarım, yayın ve indeks masraflarını Alko Dijital Baskı ve Grafik Tasarım Ģirketine öderler. ; EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ULAKBĠM indeksleri tarafından taranmaktadır. ISSN: V o l u m e 8 / 8 S u m m e r 201 3

2 TURKISH STUDIES International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Sahibi / Owner Mehmet Dursun ERDEM Yayınevi / Publishing House ALKO DİJİTAL BASKI MERKEZİ GRAFİK TASARIM Editor Sibel ÜST Misafir Editör/Guest Editor Tahir BALCI Editor Yardımcıları/Assistant Editors Ramazan BÖLÜK-Muhammet RaĢit MEMĠġ-YaĢar ġġmġek Hanife ALKAN-Mehmet Burak ÇAKIN Yayın Kurulu/Editorial Board Fatma S. KUTLAR OĞUZ - Orhan K. TAVUKÇU Ali AKAR-Dursun Ali TÖKEL M. Vefā NALBANT-Caner KERĠMOĞLU Ülkü ELĠUZ-Mitat DURMUġ Yavuz BAYRAM-Ġsrafil BABACAN Mehmet Dursun ERDEM Tuncay BÜLBÜL Cemalettin KÖMÜRCÜ DanıĢma Kurulu/Board of Advisory Ahmet BURAN- Gürer GÜLSEVĠN Turgut KARABEY-Mehmet AYDIN-Ramazan KORKMAZ Genel Koordinatör/General Coordinator Yavuz BAYRAM Kaynakça Sorumluları/Persons for Bibliography Process Süleyman Kaan YALÇIN Murat ġengül - Veysel Ġbrahim KARACA Kadri H. YILMAZ Yabancı Dil Uzmanları Muhammet RaĢit MEMĠġ - Yusuf AYDIN Baskı Sorumluları/Persons for Print Process Özgür AY - Önder SEZER

3 DıĢ Temsilciler Koordinatörü/General Coordinator of Foreign Editors Prof. Dr. Gürer GÜLSEVĠN DıĢ Temsilciler/Representative of Foreign Country USA Germany Greece Japan Norway-Swedish England Albania Central Asia Kazakhstan Kyrgyzstan Azerbaijan Uzbekstan Halab-Aleppo (Syria) Poland Robert DANKOFF Marcel ERDAL-Zeki KARAKAYA Fatih KEMĠK Yuu KURIBAYASHI Bernt BRENDEMOEN Fikret TURAN Xhemile ABDĠU Seadet SHĠKHĠYEVA Gülnar KOKUBASOVA Ulanbek ALĠMOV-Osman KÖSE Vusale MUSALĠ Cabbar ĠġANKUL Ahmet DEMĠRTAġ Öztürk EMĠROĞLU Hakemler/Referees Prof. Dr. Marcel ERDAL Frankfurt University Prof. Dr. Han-woo CHOĠ Eurasia University Prof. Dr. Bernt BRENDEMOEN Oslo University Prof. Dr. Robert DANKOFF Univercity Of Chicago Prof. Dr. Walter ANDREVS Washington University Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet AKÇATAġ UĢak Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet BURAN Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet GÜNġEN Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet TAġĞIN Konya Üniversitesi Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Ali AKAR Muğla Üniversitesi Prof. Dr. Ali Sinan BĠLGĠLĠ Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Ali YILDIRIM Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Alimcan ĠNAYET Ege Üniversitesi Prof. Dr. Asiye Mevhibe COġAR Karadeniz Teknik Ü. Prof. Dr. Atabey KILIÇ Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan BOZ EskiĢehir Osmangazi Ü. Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK Ege Üniversitesi Prof. Dr. Fikret TURAN Mancester Üniversity Prof. Dr. Filiz KILIÇ NevĢehir Üniversitesi Prof. Dr. Funda TOPRAK Yıldırım Beyazıt Ü. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVĠN Ege Üniversitesi Prof. Dr. H. Dilek BATĠSLAM Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. H. Ġbrahim DELĠCE Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Halûk Harun DUMAN Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Hasan AKAY Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Hatice AYNUR Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Hatice ġahġn Uludağ Üniversitesi

4 Prof. Dr. Ġ. Hakkı AKSOYAK Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Ġbrahim TELLĠOĞLU Ondokuz Mayıs Ü. Prof. Dr. Ġlhan GENÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut KAPLAN Fatih Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet AYDIN Ondokuz Mayıs Ü. Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet ĠNBAġI Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Mehdi ERGÜZEL Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Menderes COġKUN Süleyman Demirel Ü. Prof. Dr. Metin AKKUġ Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. M. Muhsin KALKIġIM Karadeniz Teknik Ü. Prof. Dr. Muhittin ELĠAÇIK Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇĠ Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Mukim SAĞIR Erzincan Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa UĞURLU Girne Amerikan Ü. Prof. Dr. Nebi ÖZDEMĠR Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Nurettin DEMĠR Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Nurullah ÇETĠN Ankara Üniversitesi Prof. Dr. O. Kemal TAVUKÇU Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Osman YILDIZ Süleyman Demirel Ü. Prof. Dr. Öcal OĞUZ Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Pervin ÇAPAN Muğla Üniversitesi Prof. Dr. Ramazan GÜLENDAM Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Songül TAġ Ġnönü Üniversitesi Prof. Dr. ġener DEMĠREL Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Yakup ÇELĠK Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. YaĢar AYDEMĠR Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Zeki KARAKAYA Goethe University Prof. Dr. Zeki KAYMAZ Ege Üniversitesi Ass. Prof. Yuu KURIBAYASHI Okayama University Doç. Dr. Abdullah ĠLGAZĠ Doç. Dr. Abdülhalim AYDIN Doç. Dr. Adem BAġIBÜYÜK Doç. Dr. Ahmet ġġmġek Doç. Dr. Ahmet YĠĞĠT Doç. Dr. Alaattin KARACA Doç. Dr. Alparslan CEYLAN Doç. Dr. Bahir SELÇUK Doç. Dr. Bayram Ali KAYA Doç. Dr. Bekir ÇINAR Doç. Dr. Bülent BAYRAM Doç. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU Doç. Dr. Cafer ÇĠFTÇĠ Doç. Dr. Caner KERĠMOĞLU Doç. Dr. Celal DEMĠR Doç. Dr. Ercan ALKAYA Doç. Dr. Erdal ġahġn Doç. Dr. Erdoğan ERBAY Doç. Dr. Erhan AYDIN Doç. Dr. Fatma AÇIK Doç. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR Doç. Dr. Gül TUNÇEL Dumlupınar Üniversitesi Fırat Üniversitesi Erzincan Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Muğla Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Adıyaman Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Niğde Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fırat Üniversitesi Marmara Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Gazi Üniversitesi Hacette Üniversitesi GaziÜniversitesi

5 Doç. Dr. Güray KIRPIK Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Hatice ġġrġn USER Ege Üniversitesi Doç. Dr. Hikmet KORAġ Niğde Üniversitesi Doç. Dr. Hüseyin GÜFTA Mustafa Kemal Üniversitesi Doç. Dr. Ġbrahim Halil TUĞLUK Adıyaman Üniversitesi Doç. Dr. Ġsmail TAġ Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet BEġĠRLĠ Çankırı Karatekin Ü. Doç. Dr. Mehmet ÇOG Karadeniz Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM NevĢehir Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet GÜMÜġKILIÇ Fatih Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL Muğla Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSĠZ Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet TEMĠZKAN Ege Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet ZAMAN Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Metin ARIKAN Ege Üniversitesi Doç. Dr. Mevlüt GÜLTEKĠN Niğde Üniversitesi Doç. Dr. Muammer Mete TAġLIOVA Hitit Üniversitesi Doç. Dr. Muharrem DAġDEMĠR Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Muharrem DAYANÇ EskiĢehir Osmangazi Ü. Doç. Dr. Musa ÇĠFÇĠ UĢak Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa ALKAN Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa ÖZSARI Balıkesir Üniversitesi Doç. Dr. Mümtaz SARIÇĠÇEK Erciyes Üniversitesi Doç. Dr. Nergis BĠRAY Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Nesrin T. KARACA BaĢkent Üniversitesi Doç. Dr. Osman GÜNDÜZ Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Salim ÇONOĞLU Balıkesir Üniversitesi Doç. Dr. Sami KILIÇ Fırat Üniversitesi Doç. Dr. ġaban DOĞAN Abant Ġzzet Baysal Ü. Doç. Dr. ġahin KÖKTÜRK Ondokuz Mayıs Ü. Doç. Dr. Tarık ÖZCAN Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Tuncay BÜLBÜL NevĢehir Üniversitesi Doç. Dr. Turgut TOK Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Turhan ÇETĠN Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Ülkü ELĠUZ Karadeniz Teknik Ü. Doç. Dr. Ülkü GÜRSOY Gazi Üniversitesi Doç. Dr. YaĢar ġenler Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doç. Dr. Yavuz BAYRAM Ondokuz Mayıs Ü. Doç. Dr. Yunus BALCI Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Yusuf ÇETĠNDAĞ Fatih Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa ARSLAN Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa GENCER Abant Ġzzet Baysal Ü. Doç. Dr. Nadir ĠLHAN Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Osman KÖSE Ondokuz Mayıs Ü. Doç. Dr. Serkan ġen Ondokuz Mayıs Ü. Yrd. Doç. Dr. Abdullah KÖK Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah ġahġn Atatürk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Adem ĠġCAN GaziosmanpaĢa Ü. Yrd. Doç. Dr. Adem ÖGER NevĢehir Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMĠRTAġ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ Ahi Evran Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan SĠNAN Fırat Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ali Emre ÖZYILDIRIM Yıldız Teknik Üniversitesi

6 Yrd. Doç. Dr. Ali YILDIZ Ġstanbul Arel Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Alpaslan OKUR Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Alpay Doğan YILDIZ GaziosmanpaĢa Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Alptekin YAVAġ Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN Ordu Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ayfer YILMAZ Gazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇETĠNKAYA Afyon Kocatepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Cafer GARĠPER Süleyman Demirel Ü. Yrd. Doç. Dr. Cahit BAġDAġ Muğla Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Cüneyt AKIN Afyon Kocatepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL Ondokuz Mayıs Ü. Yrd. Doç. Dr. Ebru Burcu YILMAZ Ġnönü Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN Muğla Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AYDIN Doğu Akdeniz Ü. Yrd. Doç. Dr. Esen DURMUġ Fırat Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDIN Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Fatih USLUER TOBB Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY Erzincan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Filiz ÇOLAK UĢak Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Funda KARA Atatürk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Galip GÜNER Erciyes Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARI Aksaray Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Halil ERDEMĠR Celal Bayar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Halit KARATAY Abant Ġzzet Baysal Ü. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKTIR Erciyes Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEMĠRKAYA Mehmet Akif Ersoy Ü. Yrd. Doç. Dr. Huriye ALTUNER Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kahraman MUTLU Afyon Kocatepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim KOPAR Atatürk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ġlyas YAZAR Dokuz Eylül Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ġsmet ġanli EskiĢehir Osmangazi Ü. Yrd. Doç. Dr. Kadir GÜLER Dumlupınar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. KürĢat ÖNCÜL Kafkas Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. M. Fatih KANTER Ardahan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet EKĠZ Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI Gaziantep Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mesut TEKġAN Ç. Onsekiz Mart Ü Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUġ Kafkas Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Murat KACIROĞLU Bozok Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZġAHĠN UĢak Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Musa ġamil YÜKSEL Ege Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERTÜRK Muğla Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜSTÜNOVA Uludağ Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu DEVECĠ Fırat Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Muvaffak DURANLI Ege Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mücahit COġKUN Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nafi YALÇIN MelikĢah Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nedim BAKIRCI Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nesime CEYHAN GaziosmanpaĢa Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nurullah ULUTAġ MuĢ Alparslan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan DURMUġ Trakya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ GaziosmanpaĢa Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Önder SEZER UĢak Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Özgür AY UĢak Üniversitesi

7 Yrd. Doç. Dr. Özlem NEMUTLU Celal Bayar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMĠRDAĞ Aksaray Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Rıdvan CANIM Atatürk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Salim ÇONOĞLU Balıkesir Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sedat MADEN Giresun Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN Giresun Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Selma BAġ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sema ÇETĠN BAYCANLAR Çukurova Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sema ÖZHER KOÇ Osmaniye Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Uğurlu Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Seval ġahġn GÜMÜġ Mimar Sinan -GS Ü. Yrd. Doç. Dr. Seyit Battal UĞURLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sezai COġKUN Fatih Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST Yıldırım Beyazıt Ü. Yrd. Doç. Dr. Soner AKPINAR EskiĢehir Osmangazi Ü. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN Fırat Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman SOLMAZ Pamukkale Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. ġevkiye KAZAN Mehmet Akif Ersoy Ü. Yrd. Doç. Dr. ġeyma BÜYÜKKAVAS KURAN Ondokuz Mayıs Ü. Yrd. Doç. Dr. Tacettin ġġmġek Atatürk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Tuba IĢınsu ĠSEN-DURMUġ TOBB Ekonomi ve Tek. Ü. Yrd. Doç. Dr. Tuğça Poyraz TACOĞLU Hacettepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Türkan GÖZÜTOK Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin MUMCU AY Adnan Menderes Ü. Yrd. Doç. Dr. Yunus AYATA Cumhuriyet Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Zehra GÖRE Selçuk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Zeki ÇEVĠK Balıkesir Üniversitesi Dr. Ġlyas KARABIYIK Dr. Murat ġengül Dr. Nezir TEMUR Erzincan Üniversitesi Fırat Üniversitesi Gazi Üniversitesi

8 BU SAYININ HAKEMLERĠ Prof. Dr. H. Dilek BATĠSLAM Prof. Dr. Ġbrahim TELLĠOĞLU Prof. Dr. ġuayip ÖZDEMĠR Çukurova Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Hakkı BÜYÜKBAġ Erciyes Üniversitesi Doç. Dr. Ġsrafil BABACAN Yıldırım Beyazıt Ü. Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM Ondokuz Mayıs Ü. Doç. Dr. Mehmet KÖÇER Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa ALKAN Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa TALAS Niğde Üniversitesi Doç. Dr. YaĢar ÖZÜÇETĠN Ahi Evran Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit MUTAF Balıkesir Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ali KOZAN NevĢehir Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Aydın BEDEN Akdeniz Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Cihat AYDOĞMUġOĞLU Ankara Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. DurmuĢ AKALIN Pamukkale Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇAĞLAYAN MuĢ Alparslan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Erhan ÖRSELLĠ Necmettin Erbakan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ersoy SOYDAN Kastamonu Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Filiz ÇOLAK UĢak Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMĠR Çankırı Karatekin Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Halil ERDEMĠR Celal Bayar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hamza ALTIN Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hilal YAKUT Süleyman Demirel Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Huriye ALTUNER Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÜRETEN Adnan Menderes Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet EKĠZ Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sait DĠLEK Atatürk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali KÖROĞLU GümüĢhane Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bilal ÇELĠK Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Muhammet Fatih GENÇ Cumhuriyet Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nedim YALANSIZ Dokuz Eylül Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nevzat TOPAL Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nurgün KOÇ Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Samettin BAġOL GaziosmanpaĢa Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST Yıldırım Beyazıt Ü. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Türkan POLATCI Çankırı Karatekin Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL Ahi Evran Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. YaĢar BEDĠRHAN Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Zeki ÇEVĠK Balıkesir Üniversitesi Dr. Bülent DURGUN Dr. Haktan BĠRSEL Dr. Muammer ÖZTÜRK Dr. Rana ĠĞNECĠ SÜZEN Dr. Songül ULUTAġ Akdeniz üniversitesi Mersin Üniversitesi

9 Editörden Değerli Sosyal Bilimler AraĢtırmacıları, TurkishStudies/SOSYAL BĠLĠMLER alanındaki yeni sayımızla tekrar karģınızdayız. Bu sayımızda Değerli Hocamız Prof. Dr. Tahir BALCI misafir editörlüğünde KARġILATIRMALI DĠL-EDEBĠYAT-EĞĠTĠM ÖZEL SAYISI olarak 96 bilimadamının makalesine yer verilmiģ ve bu anlamda alanda ciddi bir literatür ortaya konulmuģtur. Bu sayıda yer alan makalelerde; edebiyat, dil ve eğitim baģlıkları altında gerek ulusal gerekse dünya çapında ilgili literatürlerdekaģılatırmalı çalıģmalar sizlerle paylaģılmıģtır. Ayrıca; SOSYOLOJĠ, FELSEFE, ĠLAHĠYAT, HUKUK, YÖNETĠM, ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER, COĞRAFYA, EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ alanlarındaki çalıģmalar da KARġILATIRMALI DĠL-EDEBĠYAT-EĞĠTĠM ÖZEL SAYISI genel baģlığı altında dosya arkası olarak yayımlanmıģtır. KARġILATIRMALI DĠL-EDEBĠYAT-EĞĠTĠM ÖZEL SAYISI nın bilim dünyası ile buluģmasını sağlayan Değerli Hocamız Prof. Dr. Tahir BALCI ya, kıymetli vakitlerini bize ayıran hakemlerimize, çalıģmaları ile dergimize ve bilme katkı yapan yazarlarımıza, çalıģmaların size ulaģmasını sağlayan arkadaģlarıma sonsuz teģekkürler. Bundan sonraki TurkishStudies Sosyal Bilimler sayımız Aralık 2013 te yayımlanacaktır. Ġlgili sayıya son makale gönderim tarihi 10 Kasım 2013 tür. Dr. Sibel ÜST , ANKARA

10 ĠÇĠNDEKĠLER/CONTENTS GODOT ÜZERĠNE BĠR KARġILAġTIRMA A COMPARISON ON GODOT SUMMARY Halil ADIYAMAN 1-8 ALGILANAN GENEL ÖĞRENCĠ NĠTELĠKLERĠ ÖLÇEĞĠNĠN GEÇERLĠLĠK GÜVENĠRLĠLĠK ÇALIġMASI VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF PERCEIVED GENERAL STUDENT QUALITY SCALE Durdağı AKAN Ġsa YILDIRIM Sinan YALÇIN 9-21 DESIRE TO BE OR NOT TO BE: DESIRE OF BEING AND NOTHINGNESS IN ANGELA CARTER S THE INFERNAL DESIRE MACHINES OF DOCTOR HOFFMANN AND ELIF ġafak S MAHREM OLMAK YA DA OLMAMAK ARZUSU: ANGELA CARTER IN DOKTOR HOFFMANN IN ŞEYTANİ ARZU MAKİNELERİ VE ELİF ŞAFAK IN MAHREM ADLI ROMANLARINDA VARLIK VE HİÇLİK ARZUSU Banu AKÇEġME DIE DARSTELLUNG VON DEUTSCHEN IN DEN VERÖFFENTLICHUNGEN DES TÜRKISCHEN SCHRIFTSTELLERS HALDUN TANER TÜRK YAZAR HALDUN TANER IN ESERLERINDE ALMAN IMGESI Nevide AKPINAR DELLAL GÜLDÜRÜCÜ DESTANLARDAN YALANLAMALI DESTANLAR ĠLE GELĠN-KAYNANA MANĠLERĠNĠN MĠZAH YÖNÜNDEN BENZERLĠKLERĠ COMPARISON OF LEGENDS WITH DENIAL AND BRIDE - MOTHER-IN- LAW TURKISH POEMS IN VIEW OF HUMOR Bülent ARI 53-64

11 TÜRKÇE ÖĞRENĠMĠ ĠÇĠN WEB TABANLI ZEKĠ ÖĞRETĠM SĠSTEMĠ (TÜRKZÖS) VE DEĞERLENDĠRMESĠ WEB BASED INTELLIGENT TUTORING SYSTEM FOR TURKISH LEARNING (TÜRKZÖS) AND EVALUATION Nursal ARICI Abdulkadir KARACI TRIP REPORT OF TURKISH DELEGATION REGARDING SPORTS ORGANIZATION IN SOVIET UNION BELONGING TO YEAR 1933 TÜRK HEYETİNİN, SOVYETLER BİRLİĞİ SPOR TEŞKİLATI HAKKINDA 1933 YILINA AİT SEYAHAT RAPORU Zehra ARSLAN ÖĞRETMEN ADAYLARINDA OKULA YABANCILAġMA PRE-SERVICE TEACHERS SCHOOL ALIENATION Öznur ATAġ Ahmet AYIK RET VE ĠNKÂRIN KISKACINDAKĠ NĠHĠLĠST KARAKTERLER: BAZAROV VE SUAT THE NIHILIST CHARACTERS SURROUNDED BY DENIAL AND DENEGATION: BAZAROV AND SUAT Mustafa AYDEMĠR ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILI ANLATIM ÖZ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖLÇEK GELĠġTĠRME ÇALIġMASI THE STUDY OF IMPROVING SCALE ON THE PRESERVICE TEACHERS WRITTEN EXPRESSION SELF EFFICACY Ġ. Seçkin AYDIN H. Özgür ĠNNALI Muazzez BATAR Huriye ÇAKIR

12 ASUDE BAHAR ÜLKESĠNE YOLCULUK OLAN ÖLÜMÜN ġaġr BĠYOGRAFĠLERĠNDE ĠFADE EDĠLMESĠ IN POET BIOGRAPHIES EXPRESSION OF DEATH A PASSAGE TO THE PEACEFUL SPRING COUNTRY Abdullah AYDIN DEPENDENCY GRAMMAR OF LUCIENE TESNIERE IN THE PERSPECTIVE OF TURKISH, ENGLISH AND FRENCH TÜRKÇE, İNGİLİZCE VE FRANSIZCA AÇISINDAN LUCIENE TESNIERE İN BAĞIMSAL DİLBİLGİSİ Ġlker AYDIN GülĢen TORUSDAĞ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMĠK BAġARILARININ SINIFLANDIRILMASINDA LOJĠSTĠK REGRESYON ANALĠZĠ YAKLAġIMI LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS APPROACH TO THE CLASSIFICATION OF AS PRE-SERVICE TEACHERS ACADEMIC SUCCESS Elif BAHADIR Ahmet ġükrü ÖZDEMĠR KÜRZUNGEN IM TÜRKISCHEN ABBREVIATIONS IN TURKISH Tahir BALCI SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÜSTBĠLĠġSEL OKUMA STRATEJĠLERĠNĠ KULLANMA DURUMLARI VE BU STRATEJĠLERLE OKUDUĞUNU ANLAMA ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 4 TH GRADE STUDENTS' USING METACOGNITIVE READING STRATEGIES CONDITIONS AND BETWEEN THE RELATIONSHIP READING COMPREHENSION AND USING THESE STRATEGIES Mustafa BAġARAN

13 60-66 AY ARALIĞINDA ĠLKOKULA BAġLAYAN ÖĞRENCĠLERĠN KĠġĠSEL ÖZ BAKIM VE ĠLKOKUMA-YAZMA BECERĠLERĠNĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ THE EVALUATION OF THE MONTHS OLD PRIMARY SCHOOL STUDENTS PERSONAL SELF-CARE AND INITIAL READING AND WRITING SKILLS ACCORDING TO TEACHERS VIEWS Murat BAġAR BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN ÖZ-YETERLĠK ĠNANÇLARININ ĠNCELENMESĠ INVESTIGATE OF TEACHER S SELF EFFICACY BELIEFS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHER CANDITATE S Atilay SEÇKĠN Makbule BAġBAY ĠLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN YARDIMLAġMA DEĞERĠNE YÖNELĠK GELĠġTĠRDĠKLERĠ METAFORLARIN ĠNCELENMESĠ THE ANALYSIS OF METAPHORS THAT PRIMARY SCHOOL 4. GRADE STUDENTS DEVELOPED FOR COOPERATING VALUE Mustafa BEKTAġ Buket KARADAĞ ÖĞRENCĠLERĠNĠN KÜME PROBLEMLERĠNDE SERGĠLEDĠKLERĠ MODELLEME BECERĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ ANALYSIS OF MODELLING SKILLS OF STUDENTS BY SET PROBLEMS Abdullah Çağrı BĠBER Mahiye YAPICIOĞLU ULAġ HÂFIZ FUZÛLĠ KARġILAġTIRMASI THE COMPARISON BETWEEN HAFIZ AND FUZULİ Hamdi BĠRGÖREN

14 MEVLÂNA CELALEDDĠN RUMĠ VE LA FONTAĠNE DE HOġGÖRÜ ALGISI THE PERCEPTION OF TOLERANCE IN MAWLANA JALAL-AD-DİN RUMİ S WORKS AND LA FONTAINE S WORKS Fuat BOYACIOĞLU Serap ERDAĞ ÇOKANLAMLILIK VE DEĞĠġTĠRĠM ÜZERĠNE ANLAMBĠLĠMSEL BĠR ÇALISMA: FRANSIZCADA ALGILAMA EYLEMLERĠ UNE ÉTUDE SÉMANTIQUE SUR LA POLYSÉMIE ET LA COMMUTATION : LE CAS DES VERBES DE PERCEPTION EN FRANÇAIS Fulya BOYRAZ TÜRKĠYE VE BULGARĠSTAN DA ĠLKOKUMA YAZMA SÜRECĠNDE ÖĞRENCĠLERĠN ÜRETTĠKLERĠ YAZILARIN OKUNAKLILIK BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ INVESTIGATION OF MANUSCRIPT LEGIBILITY PRODUCED BY STUDENTS IN THE PROCESS OF EARLY WRITING-READING IN TURKEY AND BULGARIA Ġbrahim COġKUN , 66-72, AYLIK ÇOCUKLARIN OKUL OLGUNLUK VE OKUMA YAZMA BECERĠLERĠNĠ KAZANMA DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ INVESTIGATING THE LEVEL OF 60-66, 66-72, MONTH-OLD CHİLDREN S SCHOOL READINESS AND ACQUISITION OF LITERACY SKILLS Fatih GÜNDÜZ Muhittin ÇALIġKAN EĞĠTĠMDE BĠT KULLANIMINDA FARKLI MODELLER: SANAL ÜNĠVERSĠTE VE AÇIK EĞĠTĠM KAYNAKLARI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME ALTERNATIVE MODELS IN USAGE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION: A RESEARCH ON E- UNIVERSITY AND OPEN EDUCATION RESOURCES Serhat ÇOBAN

15 DER EINSATZ DER PRÄSENTATIONSSOFTWARE POWERPOINT ALS LEHRMETHODE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT SUNUM YAZILIMI OLAN POWERPOİNT İN ÖĞRETİM YÖNTEMİ OLARAK YABANCI DİL DERSİNDE KULLANIMI THE USEOFPRESENTATION SOFTWARE,POWERPOINT AS A TEACHIND MEHOD IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING Yasemin DARANCIK OSMANLI ġġġrġnde ÖTEKĠ VE BAġKASI OLARAK KÂFĠR ĠMGESĠ THE IMAGE OF HERETIC AS OTHER AND ANOTHER IN OTTOMAN POETRY Recep DEMĠR DIE ANFÄNGE DES SUFISMUS TASAVVUFUN BAŞLANGICI THE BEGINNINGS OF THE SUFISM Hüseyin DEMĠR WERBESPRACHE IM DEUTSCHEN UND TÜRKISCHEN. EINE SPACHWISSENSCHAFTLICHE ANALYSE. ALMANCA DA VE TÜRKÇE DE REKLAM DİLİ. DİLBİLİMSEL BİR INCELEME. THE LANGUAGE OF ADVERTISING IN GERMAN AND TURKISH. A LINGUISITC STUDY Nihan DEMĠRYAY EMæĀL Ü NEäĀYĠÓ-Ġ TÜRKÌVE SÖZ VARLIĞI ÜZERĠNE THE EMæĀL Ü NEäĀYİÓ-İ TÜRKÌAND ITS VOCABULARY Talip DOĞAN

16 KARġILAġTIRMALI EDEBĠYAT ARAġTIRMALARININ YENĠ TÜRK EDEBĠYATINDAKĠ GELĠġME ÇĠZGĠSĠ DEVELOPMENT COURSE OF COMPARATIVE LITERATURE STUDIES IN MODERN TURKISH LITERATURE Ali DONBAY CĠHANDA TÜRK VE ġarkimiz ġġġrlerġnġn VARLIKBĠLĠM AÇISINDAN / ONTOLOJĠK AÇIDAN KARġILAġTIRILMASI ONTOLOGICAL COMPARISON OF CİHANDA TÜRK AND ŞARKIMIZ POEMS Salim DURUKOĞLU BAZI BELAGAT KĠTAPLARINDA TEġBÎH SANATI HAKKINDA TANIM VE TASNĠFLERDESCRIPTIONS AND CLASSIFICATIONS ABOUT TEŞBİH (SIMILE) IN SOME THE BOOKS OF ELOQUENCE Muhittin ELĠAÇIK KARġILAġTIRMALI ĠÇERĠK ANALĠZĠ: SOKAKTAKĠ ADAM ve GAZĠ PAġA ROMANLARININ DĠL ĠNCELEMESĠ A COMPARATIVE CONTENT ANALYSIS: STUDY OF SOKAKTAKİ ADAM AND GAZİ PAŞA S NOVELS Bahar ERĠġ KARAOĞLAN TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI ĠÇĠNDE TÜRETME GÜCÜ EN YÜKSEK YĠRMĠ ARAPÇA KÖK ÜZERĠNE MORFOLOJĠK BĠR ĠNCELEME A MORPHOLOGICAL STUDY ON THE TWENTY ARABIC ROOTS WHICH HAVE THE HIGHTEST DERIVATION POWER IN THE TURKISH VOCABULARY Hamza ERMĠġ ÖĞRETMENLERĠN ÖĞRETĠM STĠLLERĠ TERCĠHLERĠ: TÜRKĠYE-ABD KARġILAġTIRILMASI TEACHERS TEACHING STYLE PREFERENCES: A COMPARISON OF TURKEY AND THE USA Ġlke EVĠN GENCEL

17 ÖĞRETMEN ADAYLARININ YABANCI DĠL KAVRAMINA ĠLĠġKĠN METAFORĠK ALGILARI METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS REGARDING FOREIGN LANGUAGE Mehmet Nuri GÖMLEKSĠZ BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ COĞRAFYA ÖĞRETĠMĠNE YÖNELĠK BĠR TUTUM ÖLÇEĞĠ GELĠġTĠRME ÇALIġMASI A STUDY ON DEVELOPING ANATTITUDE SCALETOWARDS COMPUTER- ASISTEDGEOGRAPHY TEACHING Nevzat GÜMÜġ Salman ÖZÜPEKÇE GERÇEK VE YEŞİL GECE ROMANLARINDA EĞĠTĠMĠN BĠREYĠN YETĠġMESĠ VE TOPLUMUN GELĠġMESĠNDEKĠ ÖNEMĠ THE IMPORTANCE OF EDUCATION IN THE INDIVIDUAL DEVELOPMENT AND THE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY IN THE NOVELS OF GERÇEK AND YEŞİL GECE Rıfat GÜNDAY GEORGE ORWELL ĠN BĠN DOKUZ YÜZ SEKSEN DÖRT ADLI ROMANI ĠLE CENGĠZ AYTMATOV UN GÜN OLUR ASRA BEDEL ADLI ROMANININ DÜġÜNCESUÇU BAĞLAMINDA KARġILAġTIRILMASI COMPARISON OF THE NOVEL OF GEORGE ORWELL CALLED BIN DOKUZ YUZ SEKSEN DORT AND NOVEL OF CENGIZ AYTMATOV CALLED GUN OLUR ASRA BEDEL WITHIN THE CONTEXT OF THOUGHTCRIME Feyza ĠSLAMOĞLU ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALMANCA KONUġMA BECERĠLERĠNE ĠLĠġKĠN YETERLĠK DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ EXAMINING THE LEVEL OF PROFICIENCY IN GERMAN SPEAKING SKILLS OF PRESERVICE GERMAN TEACHERS Tahsin AKTAġ Bahar ĠġĠGÜZEL

18 TEMEL SÖZ VARLIĞI BAĞLAMINDA TÜRKÇE VE ALMANCADA EN SIK KULLANILAN ELLĠ EYLEMĠN SÖZ-EYLEM KURAMI ÇERÇEVESĠNDE DĠL-YAPISAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN KARġILAġTIRILMASI BASIC VOCABULURY IN CONTEXT COMPARISON OF PERSPECTIVE LINGUA-STRUCTURE AND CULTURE MOST FREQUENTLY USED FIFTY ACTIONS IN TURKISH AND GERMAN IN THE FRAME OF STATEMENT- ACTION THEORY Faik KANATLI ELEġTĠREL OKUMA-YAZMA EĞĠTĠMĠ PROGRAMININ TÜRKÇE ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ TÜRKÇE DERSĠNĠ PLANLAMA VE UYGULAMA SÜRECĠNE ETKĠSĠ THE EFFECTS OF CRITICAL READING-WRITING TRAINING ON TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES TURKISH COURSE PLANNING AND PRACTICE SKILLS AyĢegül KARABAY ÖĞRETMEN ADAYLARININ Ġġ BĠRLĠKLĠ ÖĞRENME UYGULAMALARINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ PROSPECTIVE TEACHERS OPINIONS ON COOPERATIVE LEARNING PRACTICES Mehmet Nuri KARDAġ ÇOK ESKĠ DÜġ ĠSĠMLĠ KÜÇÜREK ÖYKÜ BAĞLAMINDA BĠREYĠN KENDĠNĠ VE ĠNSANLIĞI SEÇME SORUNU THE PROBLEM OF SELF-SELECTION AND SELECTIVE SENSE OF HUMANITY IN THE SHORT SHORT STORY OF "A VERY ANCIENT DREAM" Fatih KESKĠN TARĠHLĠ GREK HARFLĠ TÜRKÇE ĠNCĠL ĠLE 1827 TARĠHLĠ ARAP HARFLĠ TÜRKÇE ĠNCĠL'ĠN ÇEKĠM EKLERĠ BAKIMINDAN KARġILAġTIRILMASI COMPARISON OF THE 1826 TURKISH BIBLE IN GREEK CHARACTERS AND THE 1827 TURKISH BIBLE IN ARABIC CHARACTERS IN TERMS OF INFLECTIONAL AFFIXES Mustafa KILIÇARSLAN

19 ALMANCA DERSLERĠNDE METNE DAYALI DĠL BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠNĠN ON BĠRĠNCĠ SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN DĠL BĠLGĠSĠ BAġARISINA ETKĠSĠ IMPACT OF TEACHING GRAMMAR THROUGH TEXT ON 11TH GRADE STUDENTS GRAMMAR ACHIEVEMENT IN GERMAN LESSONS Bülent KIRMIZI KUTADGU BĠLĠG DE YĠYECEK VE ĠÇECEK ADLARI NAMES OF FOOD AND DRINK IN "KNOWLEDGE FOR WEALTH" (KUTADGU BİLİG) Elif ġebnem KOBYA MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BĠREYSEL ÇALGI ÖĞRETĠMĠ YETERLĠK DÜZEYLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ EXAMINATION OF MUSIC TEACHER CANDIDATES OPINIONS ON THEIR INDIVIDUAL INSTRUMENT TEACHING COMPETENCE ġehriban KOCA KÜRESELLEġME SÜRECĠNDE ÜNĠVERSĠTELERĠN Ġġ VE SANAYĠ SEKTÖRÜYLE OLAN ĠLĠġKĠLERĠ ĠLE ÖĞRENCĠLERĠNE SAĞLADIĞI AVANTAJLARIN UYGULAMALI ÖRNEĞĠ AN APPLIED STUDY ON THE COOPERATION BETWEEN UNIVERSITIES AND BUSINESS INDUSTRY SECTORS IN THE GLOBALISATION PROCESS AND ITS ADVANTAGES FOR STUDENTS Murat KORKMAZ GökĢen ARAS Ali Serdar YÜCEL Pınar BACAKSIZ ÇEVĠRĠDE ĠZLEK VE YENĠ BĠLGĠLERĠN DÜZENLENĠġĠ DISPOSITION DES THÈMES ET DES RHÈMES DANS LA TRADUCTION Ece KORKUT

20 ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN SOSYAL PROBLEMLERĠN AKADEMĠK BAġARIYA ETKĠSĠ ÜZERĠNE ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ THE INVESTIGATION OF THE TEACHERS VIEWS ABOUT THE EFFECT OF SOCIAL PROBLEMS IN CHILDREN ON ACADEMIC SUCCESS Onur KÖKSAL Tuncay DĠLCĠ Merve KOÇ BĠYOLOJĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKTERĠ KONUSUNDAKĠ BĠLĠġSEL YAPILARININ VE ALTERNATĠF KAVRAMLARININ BELĠRLENMESĠ DETERMINING BIOLOGY STUDENT TEACHERS COGNITIVE STRUCTURE AND ALTERNATIVE CONCEPTS ON THE CONCEPT OF BACTERIA Hakan KURT Gülay EKĠCĠ PISA SONUÇLARI AÇISINDAN ÜLKELERĠN EĞĠTĠMLĠ OLMAYAN NÜFUS YAPISININ ANALĠZĠ: ULUSLARARASI BĠR PERSPEKTĠF AN ANALYSIS OF COUNTRIES UNEDUCATED POPULATION IN TERMS OF PISA RESULTS: AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE Ġlknur MAYA DIE INTERNEN UND EXTERNEN INTERFERENZFEHLER BEIM LERNPROZESS DES DEUTSCHEN ALS ZWEITFREMDSPRACHE FÜR TÜRKISCHE MUTTERSPRACHLER UND VORSCHLÄGE ZUR FEHLERTHERAPIE INTERNAL AND EXTERNAL INTERFERENCE ERRORS IN THE PROCESS OF LEARNING GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE AND METHODS TO PREVENT MISTAKES ALMANCA ÖĞRENİMİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN DİLİÇİ VE DİLLERARASI AKTARIM HATALARI VE BU HATALARIN DÜZELTİMİNE YÖNELİK ÖNERİLER Adnan OFLAZ

21 ĠKNA EDĠCĠ KONUġMA VE KARġILAġTIRMALI BĠR ARAġTIRMA (AVUSTRALYA ANA DĠLĠ ÖĞRETĠMĠ DERS MATERYALLERĠ VE TÜRKÇE ÖRNEĞĠ) PERSUASIVE SPEECH AND A COMPARATIVE STUDY (AUSTRALIA MOTHER TONGUE TRAINING COURSE MATERIALS AND TURKISH SAMPLE) Alpaslan OKUR Üzeyir SÜĞÜMLÜ Gökçen GÖÇEN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMĠ DĠNĠ GELĠġĠM TEORĠLERĠ BAĞLAMINDA DĠN EĞĠTĠMĠRELIGIOUS EDUCATION IN THE CONTEXT OF EARLY CHILDHOOD RELIGIOUS DEVELOPMENT THEORIES Cemil ORUÇ TÜRKĠYE VE MISIR SOSYAL BĠLGĠLER DERS KĠTAPLARINDA MĠLLĠYETÇĠ DEĞERLER: KARġILAġTIRMALI BĠR ANALĠZ NATIONALIST VALUES APPEARING IN THE SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS TAUGHT IN TURKEY AND EGYPT: A COMPARATIVE STUDY Ahmed Emin OSMANOĞLU BĠTKĠSEL DOKULAR KONUSUNUN ÖĞRETĠLMESĠNDE ĠġBĠRLĠĞĠNE DAYALI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠ BAġARISI VE KALICILIĞINA ETKĠSĠ THE EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING ON STUDENTS SUCCESSAND RETENTION IN LEARNING PLANTAL TISSUES Emrah ÖZBUĞUTU Ġsmet HASENEKOĞLU REALĠST ROMANDAN POSTMODERN ROMANA: ROMAN KAHRAMANININ ZAMAN VE MEKÂNDAKĠ KONUMU FROM THE REALIST NOVEL TO THE POSTMODERN ONE: THE POSITION OF THE PROTAGANIST IN THE SPACE AND TIME Devrim ÖZKAN

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL PROF. DR. FĠLĠZ KILIÇ ARMAĞANI Dergisi, üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL TARİH SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL TARİH SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL TARİH SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi nde yayınlanan

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL PROF. DR. MEHMET AYDIN ARMAĞANI Dergisi, üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE

Detaylı

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS I. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 24-26 Nisan 2014 / İSTANBUL KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME DESTEKLEYENLER ANA SALON MAIN HALL AÇILIġ /OPENING PERġEMBE/

Detaylı

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Academic Social Science Studies Dergisi yılda iki defa yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Academic Social

Detaylı

ORAL SESSION 3 Hall 3 ORAL SESSION 4 Hall 1 ORAL SESSION 26 Hall 1 14:00-15:30

ORAL SESSION 3 Hall 3 ORAL SESSION 4 Hall 1 ORAL SESSION 26 Hall 1 14:00-15:30 -Mostar, Blagay, Pocitelj- INTERNATIONAL SPORT FESTIVAL (Petanque, Bowling, Darts, Tug of War, Rope Jumping, Etc.) ARRIVAL / REGISTRATION 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo-BIH

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS ERPA 2015 International Congress on Education Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS All rights reserved. The ideas published in the book belong to the authors ERPA International Congresses

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS. Prof. Dr. Sedat CERECİ 1-12 Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu Function Of Media: Matter Of Delaying Of Realities

İÇİNDEKİLER / CONTENTS. Prof. Dr. Sedat CERECİ 1-12 Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu Function Of Media: Matter Of Delaying Of Realities İÇİNDEKİLER / CONTENTS Prof. Dr. Sedat CERECİ 1-12 Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu Function Of Media: Matter Of Delaying Of Realities Alptürk AKÇÖLTEKİN Prof. Dr. Salih DOĞAN 13-29 İlköğretim

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 CONFERENCE PROGRAM KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ YAEM'2011 YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ "BiliĢim Çağında Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler" BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ EDĠTÖRLER Doç.Dr. Cemalettin

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

Editör Dr. Özcan BAYRAK. Editör Yardımcısı Dr. Taner NAMLI

Editör Dr. Özcan BAYRAK. Editör Yardımcısı Dr. Taner NAMLI Editör Dr. Özcan BAYRAK Editör Yardımcısı Dr. Taner NAMLI ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 kez yayınlanır. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS 1 Tüm Hakları Saklıdır Siyasal Kitabevi, Nisan, 2011 Bu kitabın basım,

Detaylı

Turkish Studies. T ü r k o l o j i A r aştırmaları

Turkish Studies. T ü r k o l o j i A r aştırmaları Turkish Studies T ü r k o l o j i A r aştırmaları International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Osman Nedim Tuna Armağanı Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları

Detaylı

ERPA 2014. International Congresses on Education. İstanbul University, 06-08 June, 2014 İstanbul Turkey BOOK OF ABSTRACTS

ERPA 2014. International Congresses on Education. İstanbul University, 06-08 June, 2014 İstanbul Turkey BOOK OF ABSTRACTS ERPA 2014 International Congresses on Education İstanbul University, 06-08 June, 2014 İstanbul BOOK OF ABSTRACTS All rights reserved. The ideas published in the book belong to the authors. ERPA 2014 INTERNATİONAL

Detaylı

Mayıs 2015. Cilt 4 Sayı 2. http://www.jret.org

Mayıs 2015. Cilt 4 Sayı 2. http://www.jret.org Mayıs 2015 Cilt 4 Sayı 2 http://www.jret.org Mayıs 2015 Cilt 4 Sayı 2 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar -

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS TH 4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS İCONTE 2013 ISBN 978-605-364-482-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

KONFERANS YERİ Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Kadıköy/ İSTANBUL TEMA VE KONULAR THEMES & TOPICS

KONFERANS YERİ Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Kadıköy/ İSTANBUL TEMA VE KONULAR THEMES & TOPICS KONFERANS ORTAKLARI ISME / Marmara Üniversitesi / İstanbul Teknik Üniversitesi / İTÜ MİAM (Dr. Erol ÜÇER Müzik İleri Araştırmalar Merkezi)/ Türksoy-Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı / Sevda-Cenap And

Detaylı