Page 1 of 24. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Page 1 of 24. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi"

Transkript

1 Page 1 of 24 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır İhale Tarihi :00 İhale Metni TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi AHMET NECDET SEZER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI A.D. NIN İHTİYACI OLAN 2011 YILI SARF MALZEME ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2010/ İdarenin a) Adresi : ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ İZMİR KARAYOLU 7. KM AFYONKARAHİSAR MERKEZ b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMBARI c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göz Hastalıkları A.D. nın ihtiyaçları doğrultusunda, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce firmalara verilecek siparişler ile peyderpey tarihine kadar alınacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü B Blok Kat: /AFYONKARAHİSAR b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekliler teklif edecekleri malzemelere ait T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kodlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İstekliler, teklif edecekleri mallara ait teknik şartnameye cevapları içeren yazıları teklifleriyle birlikte vereceklerdir İstekliler, teklif edecekleri mallara ait teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir ve 123. kalemdeki malzemeler için teklif verecek İstekliler, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla verilecek numuneler, ihaleden önce Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ambarına tutanakla teslim edilerek ve bu tutanağın aslı teklifleriyle birlikte verilecektir İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak verilecek numuneler ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından verilebilir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Servisi Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü C Blok Kat: /AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünün Ziraat Bankası Afyonkarahisar Merkez Şubesindeki nolu ve TR İBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Servisi Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü C Blok Kat: /AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

2 Page 2 of İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Ek Döküman Açık ihale usulü ile ihale edilen AHMET NECDET SEZER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI A.D. NIN İHTİYACI OLAN 2011 YILI SARF MALZEME ALIMI İHALESİ mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi b) Adresi: ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ İZMİR KARAYOLU 7. KM AFYONKARAHİSAR MERKEZ c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi: e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Hüseyin KOPAN Satınalma Memuru 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu malın; a) Adı: AHMET NECDET SEZER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI A.D. NIN İHTİYACI OLAN 2011 YILI SARF MALZEME ALIMI İHALESİ b) Varsa kodu: c) Miktarı ve türü: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır. ç) Teslim edileceği yer: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMBARI d) Bu bent boş bırakılmıştır. Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 3.1. a) İhale kayıt numarası: 2010/ b) İhale usulü: Açık ihale. c) Tekliflerin sunulacağı adres: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Servisi Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü C Blok Kat: /AFYONKARAHİSAR ç) İhalenin yapılacağı adres: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü B Blok Kat: /AFYONKARAHİSAR d) İhale (son teklif verme) tarihi: e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü B Blok Kat: /AFYONKARAHİSAR 3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Servisi Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü C Blok Kat: /AFYONKARAHİSAR b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/, c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: : Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Servisi Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü C Blok Kat: /AFYONKARAHİSAR ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) d) Posta yoluyla ihale dokümani satış bedeli: 110 TRY (Türk Lirası)

3 Page 3 of İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır. Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı 5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) İdari Şartname, b) Teknik Şartname, c) Sözleşme Tasarısı, ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form- KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli d) 5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 6.1. Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak, bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılması hususu düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir. II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, ğ) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi, h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, ı) İstekliler teklif edecekleri malzemelere ait T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kodlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4 Page 4 of İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (ı) bendinde belirtilen belge/belgelerin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır Bu madde boş bırakılmıştır Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler Bu madde boş bırakılmıştır Bu madde boş bırakılmıştır Bu madde boş bırakılmıştır Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler Bu madde boş bırakılmıştır Bu madde boş bırakılmıştır Bu madde boş bırakılmıştır Bu madde boş bırakılmıştır Bu madde boş bırakılmıştır Bu madde boş bırakılmıştır Bu madde boş bırakılmıştır Bu madde boş bırakılmıştır Bu madde boş bırakılmıştır Bu madde boş bırakılmıştır Bu madde boş bırakılmıştır İstekliler, teklif edecekleri mallara ait teknik şartnameye cevapları içeren yazıları teklifleriyle birlikte vereceklerdir İstekliler, teklif edecekleri mallara ait teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir ve 123. kalemdeki malzemeler için teklif verecek İstekliler, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla verilecek numuneler, ihaleden önce Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ambarına tutanakla teslim edilerek ve bu tutanağın aslı teklifleriyle birlikte verilecektir İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak verilecek numuneler ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından verilebilir Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir: Bu madde boş bırakılmıştır Belgelerin sunuluş şekli: İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi: Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, apostil tasdik şerhi taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir Apostil tasdik şerhi taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler Bu madde boş bırakılmıştır Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi: Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

5 Page 5 of Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır: Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli Bu madde boş bırakılmıştır Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir Tekliflerin dili Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır. Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı 8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez. Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir. Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir. Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

6 Page 6 of Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Madde 15 - İş ortaklığı Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Madde 16 - Konsorsiyum Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. Madde 17 - Alt yükleniciler İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi Bu ihalede kısmi teklif verilebilir Bu ihaledeki kısım sayısı 168 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir; İsteklilerce verilecek tekliflerin, ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususunu teklif mektuplarında açıkça belirtileceği ve kısmı teklifin ne şekilde verileceği düzenlenecektir. Madde 20 - Alternatif teklifler Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur Teklif mektubunda; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi (Değişik: 3/7/ R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren yüzyirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

7 Page 7 of Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır. Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler Ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım giderleri teklif fiyata dahil edilerek verilecektir (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. Madde 26 - Geçici teminat İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur Teminat mektupları dışındaki teminatların Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Madde 29 - Geçici teminatın iadesi İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır: İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri ile işin yaklaşık maliyeti açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır. Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

8 Page 8 of Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir. Madde 33 - Aşırı düşük teklifler İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister İhale komisyonu tarafından; a) İmalat sürecinin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen malın özgünlüğü, hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, sinir değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından düzenleme yapılmış ise bu düzenlemelerde yer alan kriterler esas alınacaktır. Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir. Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır Fiyat dışı unsurlar: Mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 62. maddesinin ( c) bendi uygulanacaktır Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla; 1) maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara, 2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına, göre belirlenecektir Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 36 - İhalenin karara bağlanması Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar. Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır. Madde 39 - Sözleşmeye davet sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

9 Page 9 of İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur. Madde 40 - Kesin teminat İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez. Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir. Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir. Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir Bu madde boş bırakılmıştır Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. V SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 45 - Ödeme yeri ve şartları İhale konusu alıma ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye Saymanlık MüdürlüğünSaymanlığınca yapılacaktır Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir. Madde 46 - Avans verilmesi, şartları ve miktarı Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir. Madde 47 - Fiyat farkı Bu ihalede fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Madde 48 - Malın teslim tarihleri ile muayene ve kabul işlemleri: Malın teslim tarihleri (teslim programı) Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göz Hastalıkları A.D. nın ihtiyaçları doğrultusunda, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce firmalara verilecek siparişler ile peyderpey tarihine kadar alınacaktır Muayene ve kabul şekil ve şartları: sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin Mal alımları Denetim, Muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerince belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.

10 Page 10 of 24 Madde 49 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilani. d) Gerektiginde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller: İdarenin sözleşmenin ifasina ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksizin, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumlulugu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır İş artışının zorunlu olduğu hallerde işin süresi bu artışla orantılı bir şekilde artırılarak yükleniciye ek süre verilir. Madde 50 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımı sözleşmelerinde sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur Bu ihalede 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılmasi halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârina karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir. Madde 51 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın/işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi/bitirmemesi halinde İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen/bitirilmeyen kısmın bedelinin %0,1 oranında gecikme cezası uygulanır İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Madde 52 - Anlaşmazlıkların çözümü Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar 4734 sayılı Kanunun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme talebinde bulunulmasına ilişkin kurallar saklı kalmak üzere İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise işin sözleşmesinde yer alan bu konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır. VI-DİĞER HUSUSLAR Madde 53 Diğer hususlar Bu ihalede istekliler birim fiyatlarını virgülden sonra iki haneli olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır.. Bu durumda da birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır. EK: Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı 1 1-VICRYL NO:8/0 ADET Polyglactine rapide 100, POLIGLAKTIN 6/0 10mm TAPERCUT (DSR SUTURU ) ADET Polyglactine , POLİGLACTİN 910 NO:7/0 6,5MM 30 CM SPATÜL Ç.İ ADET Polyglactine , POLİGLACTİN 910 NO:6/0 10MM 45 CM SPATÜL Ç.İ ADET Polyglactine , PEK NO:5/0 20mm Y.İ ADET ATRAVMATİK ATR İPEKLER 60, POLYESTER,ÖRGÜLÜ 5/0 8mm SPATÜL Ç.İ ADET Polyester 60,00

11 Page 11 of ASPİRASYON İRRİGASYON SETİ ADET Bimanüel İrigasyon/Aspirasyon Kanülleri 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:10 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:10.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:11 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:11.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:12 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:12.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 3, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:13 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 3, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:13.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 3, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:14 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 3, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:14.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 3, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:15 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:15.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:16 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:16.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:17 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:17.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 3, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:18 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 3, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:18.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 3, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:19 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 3, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:19.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 3, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:20 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 34, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:20.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 34, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:21 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 40, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:21.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 40, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:22 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 40, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:22.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 35, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:23 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 35, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:23.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 35, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:24 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:24.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:25 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:25.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:26 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:26.5 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:27 ADET Katlanabilir Hidrojel (Hidrofilik) Lensler 2, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:14 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:14.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:15 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:15.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:16 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:16.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:17 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:17.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:18 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:18.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:19 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:19.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:20 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 6, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:20.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 6, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:21 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 30, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:21.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 20, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:22 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 30, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:22.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 10, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:23 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 10, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:23.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 7, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:24 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 7, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:24.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 6,00 65

12 Page 12 of HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:25 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 6, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:25.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:26 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:26.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:27 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:27.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:28 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:28.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:29 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:29.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:30 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 1, MİKROİNFİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:18 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 6, MİKROİNFİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:18.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 6, MİKROİNFİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:19 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 15, MİKROİNFİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:19.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 15, MİKROİNFİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:20 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 15, MİKROİNFİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:20.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 15, MİKROİNFİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:21 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 25, MİKROİNFİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:21.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 15, MİKROİNFİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:22 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 15, MİKROİNFİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:22.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 15, MİKROİNFİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:23 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 15, MİKROİNFİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:23.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 15, MİKROİNFİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:24 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 7, MİKROİNFİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:24.5 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 7, MİKROİNFİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ NO:25 ADET Monofokal UV Filtreli Sferik Lensler 7, H-R WİDE FİELD İNDİREKT KONTAKT LASER LENSİ ADET ÇOK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 1, PRP 165 İNDİREKT KONTAKT LASER LENSİ ADET ÇOK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 1, EIBOS LENSİ ADET ÇOK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 1, /0 MONOFLAMAN SÜTÜR ADET Nylon 100, DİSPOSABLE 23G END GRASPİNG FORCEPS ADET TEK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 5, DİSPOSABLE 23G CURVED SCİSSORS ADET TEK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 5, DİSPOSABLE ILM FORCEPS ADET TEK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 5, İRİS KISKAÇLI ÖN KAMERA LENSİ ADET Ön Kamara Katarakt Lensleri 50, VİTREKTOMİ KİT FULL ADET STERİL VİTREKTOMİ KİTLERİ, ARKA SEGMENT 5, ENDOLAZER PROBU (23G) ADET Diğer Sarf Malzemeleri 6, ECKARD TWINLIGHT CHANDELIER 27 GAUGE/0,4 MM ILLUMNATION SYSTEM ADET Endoilluminasyon Probları 6, OKTAN PLUS ADET Perflorodekalinler (Vitreon,DK-Line) 5, GÖZ SPEKÜLUMU ADET AMELİYATTA KULLANILAN DİĞER MALZEMELER 2, DİSPOSİBLE İNTRAOCULAR MİCRO FORCEPS SERATED JAWS 23 GAUGE 0,6 MM ADET TEK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 5, SODYUM HYLORONAT DUAL PACK ADET VİSKOELASTİKLER 300, H-R CENTRALIS İNDİREKT KONTAKT LASER LENSİ ADET ÇOK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 1, ,2mm BIÇAK ADET Fakoemulsifikasyon Çift Taraflı Keskin İmplantasyon Bıçağı 200, IOL MANİPLATÖR ADET GÖZ İÇİ LENS MANİPLATÖRLERİ 10, MVR BIÇAK 20 GAUGE DÜZ/EĞRİ ADET Stiletto / MVR Bıçaklar 200, TRIPAN BLUE ADET AMELİYATTA KULLANILAN DİĞER MALZEMELER 60, UCGEN SPANC MEROCELL ADET AMELİYATTA KULLANILAN DİĞER MALZEMELER 300, VISCOELASTIK METILSELULOZ ADET Kohezif Viskoelastikler 350, SKLERAL FIKSASYON SUTURU ADET Polypropilene 40, FAKO TUBİNG SETİ ADET TUBİNG SET 50, FAKO TİP ADET Klasik Ultrasonik Fako Handpiece Tipleri (Uçları), Disposable 10, VİSCOELASTİK SODYUM HYALURONAT 14mg ADET Dispersif Viskoelastikler 250, RITLENG PROBU ADET LAKRİMAL SİSTEM CERRAHİSİ 2, RITLENG İPİ ADET LAKRİMAL SİSTEM CERRAHİSİ 4, OTOSTABLE İNTİBASYON SETİ ADET LAKRİMAL SİSTEM CERRAHİSİ 2, OTOSTABLE İNTİBASYON SETİ LİZERI ADET LAKRİMAL SİSTEM CERRAHİSİ 1, PTOZİS SLİKON ASKI ADET Frontal Suspansiyon Seti 10, BSS 500ml ADET Dengeli Tuz Solüsyonları 1000,00 123

13 Page 13 of EYE DRAPE ADET AMELİYATTA KULLANILAN DİĞER MALZEMELER 1500, KOTER HİGH TEMPERATURE ADET AMELİYATTA KULLANILAN DİĞER MALZEMELER 5, KOTER LOW TEMPERATURE ADET AMELİYATTA KULLANILAN DİĞER MALZEMELER 5, İNFÜZYON KANÜLÜ ADET İnfüzyon Kanülleri 5, MEMBRAN BLUE ADET AMELİYATTA KULLANILAN DİĞER MALZEMELER 20, SLİKON YAĞI ADET Silcon Oil 50, SLİKON 5000 ADET Silcon Oil 10, SUBRETİNAL İNJEKLTÖR ADET Subretional Kanüller 5, VİTREORETİNAL KANÜL 30 GAUGE UÇLU ADET Kanüller 5, SF6 GAZI ADET Göz İçi Tamponatları 75, C3F8 GAZI ADET Göz İçi Tamponatları 75, MVR 23 GAUGE AÇILI ADET Stiletto / MVR Bıçaklar 100, G PFCL KANÜLÜ ADET Yüksek Viskozite Enjeksiyon Kanülleri 5, OXANE HD AĞIR SİLİKON YAĞI ADET Silcon Oil 10, POLYAMID KANÜL 23 G ADET Silikon Enjeksiyon ve Ekstraksiyon Kanülleri 5, RONDEL (GÖZ PAMUĞU ) ADET AMELİYATTA KULLANILAN DİĞER MALZEMELER 1500, EXTENDIBLE DIAMOND DUSTED SWEEPER ADET Membrane Micropick ve Dissectorlar 5, EXTENDIBLE 41 G SUBRETİNAL İNJECTION NEEDLE ADET TEK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 5, G TWO STEP VİTREKTOMİ PACK ADET ÇOK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 5, BRİLLİANT MAVİSİ ADET AMELİYATTA KULLANILAN DİĞER MALZEMELER 20, SIVI PERFLOROKARBON OKTAN ADET Perflorodekalinler (Vitreon,DK-Line) 30, SIVI PERFLOKARBON DEKALİN ADET Perflorodekalinler (Vitreon,DK-Line) 70, SLİKON 2000 ADET Silcon Oil 20, PATENT MAVİSİ ADET AMELİYATTA KULLANILAN DİĞER MALZEMELER 25, CANNULA CLEANING MANDRIN 20G/0,9 MM ADET ÇOK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 10, DISPOSABLE VFE CANNULA WİTH 14 MM THİN WALL POLYIMIDE TIP 20 GAUGE ADET TEK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 10, DISPOSABLE VFI CANNULA WİTH 7 MM THİN WALL POLYIMIDE TIP 20 GAUGE ADET TEK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 10, GAUGE CLAES TROCAR SİSTEM UNİVERSAL SILICONE OIL INFÜZYON HATT ADET ÇOK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 5, GAUGE KANÜL SİSTEM UNİVERSAL INFÜZYON HATT ADET ÇOK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 5, GAUGE İKİ ADIM TROCAR SİSTEMİ ADET ÇOK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 5, MEMBRANE BLUE DUAL 0/5 ML SYRINGE ADET AMELİYATTA KULLANILAN DİĞER MALZEMELER 25, ILM BLUE 0,5 ML S SYRINGE ADET AMELİYATTA KULLANILAN DİĞER MALZEMELER 25, EFTIAR DUAL BORE CANNULA ADET Kanüller 10, TOTALVIEW CHANDELIER ECKARDT CANNULA SYSTEM 23 GAUGE ADET TEK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 10, GAUGE SHILDED TOTALWIEW İLLUMİNATİON ADET Endoilluminasyon Probları 10, PVC INFUSION LINE FOR VFİ AND VFE 23G.0,6 MM ADET TEK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 10, CLOUSURE VALVES FOR 23 GAUGE CANNULA SYSTEM ADET Kanüller 10, LEFT HANDED 23 GAUGE ECKARDT BASKI PLAĞI ADET ÇOK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 2, GAUGE ECKARDT BASKI PLAĞI ADET ÇOK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 2, GAUGE ECKARDT KANÜL FORCEPS ADET ÇOK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 2, GAUGE ONE STEP SİSTEM KANÜL FORCEPS ADET ÇOK KULLANIMLIK STERİL VİTREKTOMİ EL ALETLERİ 2, BACKFLUSH NEEDLE TAPERED TİP FROM 23 GAUGE/0,6MM TO 27 GAUGE/0,4 MM ADET Back Flush İğneleri 5, BACKFLUSH BRUSH NEEDLE (SİLİKONLU) ADET Back Flush İğneleri 5, LERGE REPLACEMENT BACKFLUSH RESERVOIR ADET Back Flush İğneleri 5, ECKARDT 23 GAUGE 0,6 MM PASSIVE BACKFLUSH INSTRUMENT ADET Back Flush İğneleri 10, DISPOSABLE SECOND JENARATİON BRUSH BACKFLUSH 23 G 0,6 MM ADET Back Flush İğneleri 10,00 Ek Döküman 2011 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ CERRAHİ MALZEME ŞARTNAMELERİ 1. HİDROFOBİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Lens %100 hidrofobik akrilik yapıda optiğe sahip olmalıdır. 2. Lensin haptikleri mavi Polimetilmetakrilat (PMMA) olmalıdır. UV koruyucu olup, YAG lazere dayanıklı olmalıdır. 3. Arka kapsül opasifikasyonunun minimal olması için lensin etrafı 360 derece keskin kenar özellikli olmalıdır. 4. Lensin optik çapı 6.00 mm, haptik çapı ise mm olmalıdır. Lensin implantasyon açısı (optik ve haptik düzlemleri arasındaki açı) 5 derece olmalıdır. Lensin haptikleri modifiye edilmiş C loop şeklinde olmalıdır. 5. Lensin teorik A sabitesi olmalıdır. Lensin refraktif indeksi 1.52 olmalıdır. 6. Lensin dioptri üretim skalası 7.00 ile arası 1.0 dioptri aralıklarla, ile arası ise 0.50mm dioptri aralıklarla olmalıdır. 7. Lens kendi katlama mekanizması (folder) içinde katlanmaya hazır halde steril bir şekilde sunulmalıdır. 8. Lens kendi kartuşu ve titaniyum dan yapılmış enjektörü ile 2.8mm den implante edilebilmelidir. 9. Lensin kutusunda kendine ait katlama platformu bulunmalıdır. Enjektör ile takılmayacağı zaman katlamak için ikinci bir cihaza gerek duyulmamalıdır. 10. Lensin paketi orjinal olup, dış paketin üzerinde lensin özelliklerinin yanı sıra üretici firma adresi,üretim lot numarası ve son kullanma tarihi olmalı, steril poşeti üzerinde ise sterilizasyon yöntemi, seri numarası, lensin modeli yazılı olmalıdır. 2. HİDROFİLİK AKRİLİK GÖZ İÇİ LENS TEKNİK ŞARTNAMESİ.

14 Page 14 of Lens yüksek kalite hidrofilik akrilik materyalden yapılmış tek parçalı ve dört bacaklı olmalı. Lens UV koruyucu özellikte olmalıdır. 2. Lensin optik dizaynı bikonveks yapıda olmalıdır. Lensin optik çapı 6.00 mm ile 6.30 mm arasında olmalıdır. 3. Lensin haptik çapı mm ile mm arası olmalıdır. Lensin optik ve haptik düzlemleri arasındaki implantasyon açısı 5 derece olmalıdır. 4. Lensin A sabitesi olmalıdır. Lensin ön kamara derinliği tercihen 5.26 olmalıdır. 5. Lens YAG lazer uygulamalarına çok dayanıklı materyalden yapılmış olmalıdır. 6. Lensin etrafı 360 derece keskin kenar özellikli olmalıdır. Lens PCO engellemek için çift bariyerli üretilmiş olmalıdır. 7. Lens göz içine enjekte edileceği kartuş (2.8 mm enjeksiyon kartuşu) içerisinde ve katlanmış vaziyette buhar sterilizasyonu yapılmış enjeksiyona hazır halde olmalıdır. 8. Lens enjeksiyonunda kullanılacak disposable enjektör steril halde ve kartuşa montajı son derece kolay olacak şekilde aynı üretici firma tarafından uygun olarak imal edilmiş olmalıdır. Bu set lensin fiyatına dahil edilerek verilecektir. 9. Lens katlanmış vaziyette içinde olan kartuş ile enjektör montajı el değmeden yapılabilmelidir. 3. MİKROİNSİZYONEL KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZİÇİ LENSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Lensler tek parça (Monoblok) gidrofobik (Akrilat Metakrilat) yapıda olmalıdır. 2. Lensler PCO nun engellenmesi için mutlaka Keskin Kenarlı (Square Edge) olmalıdır. 3. Optik Çapı 6.00 mm, Haptik Boyu mm olmalıdır. Lensin Su içeriği %1 den az olmalıdır. 4. Haptikleri açısız olmalıdır. Optik bi-konveks yapıda olmalıdır. 5. A constant olmalıdır. ACD 5.20 olmalıdır. Refraktif İndeksi 1.51 olmalıdır. 6. UV ışını korumalı ve YAG Lazere dayanıklı olmalıdır. Sterilizasyon etilenoksit (EO) ile yapılmış olmalıdır. 7. Lensler enjektör ve kartuş sisteminde implantasyona uygun olmalı ve her lens için 1 adet steril disposabl kartuş ve 1 adet steril disposabl enjektör ile birlikte verilmelidir. Kartus en fazla 2.4 mm olmalı ve mikroinsizyonel katarak cerrahisine uygun olmalıdır. 8. Türkiye stoklarında 0.00 ile Dpt. aralığında 0.5 Dpt. aralıklarla bulunmalıdır. 4. SODYUM HİYALURONAT DUAL PACK 1. Kombine viskoelastikler, aynı kutu içinde ancak iki ayrı şırıngada birisi viskoadaptif ve diğeri kohezif özellikte 2 ayrı viskoelastik madde içermelidir 2. Viskokohezif özellikteki olanı % 1.0 NaHA içermelidir. En az 0.55 ml hacminde olmalı, viskozitesi mpas ve moleküler ağırlığı 4 milyon dalton olmalıdır. Steril, nonpirojen, çok yüksek pürifiye olmalı ve 25 gauge kanül ile birlikte cam şırıngada sunulmalıdır. 3. Viskoadaptif özellikte olan ve %2.3 Na HA içeren ikini viskoelastik ise en az 0.60 ml hacminde olmalı, mpas viskoziteye ve dalton moleküler ağırlığa sahip olmalıdır. 5. SODYUM HYALURONATE 14 mg TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. En az 0.85 ml hacminde olmalıdır. Steril, nonpirojen, transparan, çok yüksek pürifiye, nonenflamatuar olmalıdır. Cam şırınga içinde olmalıdır. 2. Viskozitesi mpas olamlıdır 3. Moleküler ağırlığı 5 milyon dalton olmalıdır 4. Lateks içermeyen % 1.4 NaHa (Sodyum hyaluronat) yapısında olamlıdır 5. Steril tek kullanımlık 27 gauge kanül dahi olmalıdır 6. METHYLCELLULOSE VİSKOELASTİK TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. %2 konsantre hydroxypropylmethylcellulose yüksek viskoziteli olmalıdır. 2. Yüksek viskozite ve elastiki yapısı olmalı, oftalmik prosüdürler sırasında ön segmentin anatomik yapısını korumalı ve endotel hücre koruma özelliği olmalıdır. 3. %100 berrak ve transparan olmalı, optimum görünürlük sağlalı ve viskozitesi ameliyat esnasında sınırsız manüplasyona imkan verirken, gözün dışına dağılmamasını sağlamalıdır. 4. Cam enjektör içinde, 27G kanülü ile beraber steril blister pakette olmalıdır. Ambalaj üzerinde malzeme muhteviyatı orijinal baskılı olmalıdır. Sonradan yapıştırma etiket olmamalıdır. 5. Viskozitesi mili Pascal olmalı, Ph değeri 7.2 olmalı, Osmolaritesi 314 m Osm/kg olmalıdır. 6. Şırınga miktarı en az 2 ml olmalıdır. 7. TİTUBB onayı olmalıdır. 8. Teklif veren firma ürünün şartnameye uygunluğunu numune ile göstermelidir 9. Soğuk zincire ihtiyacı olmadan oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir. 10. Katılanlar tarafından teklif edilen malzemeye ait bilgileri içeren prospektüs verilecektir. Prospektüs verilmeyen malzemeler değerlendirme dışı kalacaktır. 7. MVR BIÇAK TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bıçak içte ezilmeye baskıya dayanıklı plastik koruyucu bir yuva içinde olmalıdır. 2. Dış ambalaj ise yine saydam ve yuvayı kaplayacak biçimde sert plastikten olmalıdır. 3. Bıçak koruyucu ambalaj içinde hiç hareket etmemeli ucu kabı delip dışarı çıkmamalıdır. 4. Bıçağın sapının üzerinde milimetresi ve markası yazılı olmalıdır. 5. Bıçağın ucu paslanmaz çelikten olmalı, yanları kesici olmalıdır. 6. Bıçağı koruyan sap üzerinde düğmesi bulunmalı, sürgülü koruyucu kızak sistemi bulunmalıdır. 7. Bıçak kullanıldığı zaman keskin ucu zarar görmemesi aynı zamanda kullanıcıların hastalardan herhangi bir kaza sonucunda enfeksiyon bulaşmasını önlemek amacı ile emniyetli bir şekilde kullanım için bıçağın ucunu kapatacak bir kalkana sahip olmalıdır. 8. Bıçağın metali laser kesimli olmalı ve kesinlikle parlamamalıdır. 9. Ürün üzerindeki bilgiler üretim yeri çıkışlı (orijinal)olmalıdır. Sonradan ürün üzerine yapıştırma(stiker vs.)olamamalıdır. 10. Uç kısmı 45 derece açılı, 0.90 mm 20 G ölçülerinde tek tek steril paketlerde olmalıdır. 11. Otoklava dayanıklı malzemeden yapılmış plastik saplı olmalı,tekrar kullanımda kolay körelmemelidir mm BIÇAK TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Otoklava dayanıklı malzemeden yapılmış plastik saplı olmalı, Tekrar kullanımda kolay körelmemelidir. 2. Bıçak içte ezilmeye baskıya dayanıklı plastik koruyucu bir yuva içinde olmalıdır. 3. Dış ambalaj ise yine saydam ve yuvayı kaplayacak biçimde sert plastikten olmalıdır. 4. Bıçak koruyucu ambalaj içinde hiç hareket etmemeli ucu kabı delip dışarı çıkmamalıdır. 5. Bıçağın sapının üzerinde milimetresi ve markası yazılı olmalıdır. 6. Bıçağın ucu paslanmaz çelikten olmalı, yanları kesici olmalıdır. 7. Bıçağı koruyan sap üzerinde düğmesi bulunmalı, sürgülü koruyucu kızak sistemi bulunmalıdır. 8. Bıçak kullanıldığı zaman keskin ucunun zarar görmemesi aynı zamanda kullanıcıların hastalardan herhangi bir kaza sonucunda enfeksiyon bulaşmasını önlemek amacı ile emniyetli bir şekilde kullanım için bıçağın ucunu kapatacak bir kalkana sahip olmalıdır. 9. Bıçağın metali laser kesimli olmalı ve kesinlikle parlamamalıdır. 10. Ürün üzerindeki bilgiler üretim yeri çıkışlı (orijinal)olmalıdır. Sonradan ürün üzerine yapıştırma (stiker vs.) olmamalıdır. 11. Uç kısmı 45 derece, bevel up, 3.2 mm ölçülerinde tek tek steril paketlerde olmalıdır. 9. İPEK SÜTÜR NO: 5/0 TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İğnesi 11 mm uzunluğunda olmalıdır. 2. Sütür uzunluğu 45 cm olmalıdır. 3. Oftalmik cerrahide kullanılabilmelidir. 10. VİCRYL SÜTÜR NO: 8/0 TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Çift iğneli olmalıdır. 2. Dairesi 3/8 olmalıdır. Spatüllü olmalıdır. İğne uzunluğu 6.5mm olmalıdır.

15 Page 15 of Sütür uzunlığu 15cm olmalıdır. 11. POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER EMİLEBİLEN ÖRGÜLÜ 7/0 6.5 MM SPATÜL 1. İğnesi 3/8 daire, en fazla 0.15 mm kalınlığında olmalı, spatül uçlu olmalı, iğnenin kesici ucu genişleyen yapıda olmamalı 2. En az 6.00 mm uzunluğunda 2 adet iğneye sahip olmalı 3. En az 30 cm lik örgülü poliglikolik asitten imal edilmiş olmalı, 4. İçerik % 90 glikolid ve % 10 laktid kopolimerinden oluşmalıdır. 5. Kutu ve poşetlerin üzerinde üretim tarihi, son kullanım tarihi, lot no orijinal olarak yazılı olmalıdır. 6. Düğümleme sırasında sütür kopmadan esneme özelliğine sahip olmalıdır. 7. Kalınlıkları düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu USP ve Avrupa farmokopisine uygun olmalıdır. 12. POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER EMİLEBİLEN ÖRGÜLÜ 6/0 10 MM SPATÜL 1. Çift iğneli olmalıdır. 2. Dairesi ¼ olmalıdır. Spatüllü olmalıdır. İğne uzunluğu 8mm olmalıdır. 3. Sütür uzunlığu 45cm olmalıdır. 13. POLİGLAKTİN VEYA 6/0 10 MM TAPERCUT (DSR SÜTÜRÜ) 1. Çift iğneli olmalıdır. 2. Dakriosistorinostomi ameliyatında kullanıma uygun olmalıdır. 3. Dairesi 5/8 olmalıdır. İğne uzunluğu 10mm olmalıdır. Sütür uzunlığu 30cm olmalıdır. 14. POLİESTER ÖRGÜLÜ 5/0 8 MM SPATUL ÇİFT İĞNE 1. Polyester yapıda olmalıdır. 2. Çift iğneli olmalıdır. Spatule iğneli ve dekolman ameliyatlarında kullanımı uygun olmalıdır 15. MONOFLAMAN SÜTÜR 10/0 ÇİFT İĞNELİ 1. Monoflaman yapıda olmalıdır. 2. Çift iğneli olmalıdır. İğne kalınlığı 0.15 mm, iğne uzunluğu 6.19 mm, dairesi 3/8 olmalıdır. 3. İplik uzunluğu 30cm olmalıdır. 16. SKLERAL FİKSASYON SÜTÜRÜ adeti 20 cm uzunluğunda 10-0 polipropilen iplikli, ¼ daire, mm uzunluğunda, 0.23 mm kalınlığında iğneli sütür olmalıdır adeti 30 cm uzunluğunda, 10-0 mavi monofilaman iplikli, düz, 0.15 mm kalınlığında, 16.0 mm uzunluğunda iğneli sütür olmalıdır. 17. EYE DRAPE (GÖZ ÖRTÜSÜ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Örtü ebatları En 100cm Boy 150cm olacaktır. 2. Örtü kumaşı, 3 katlı sıvı geçirmez hastanın cildini tahriş etmeyen nonwoven materyalden olmalıdır. 3. Örtü kumaşı, en az 50gr/m2 olmalıdır. Ayak-baş kısımları işaretli olmalıdır. 4. göze yapışan kısım 3M kalitesinde olmalı ıslanınca açılmayacak şekilde olmalı. 5. Oftalmik örtü üzerinde sıvı toplanmayacak ve altına su geçirmeyecek şekilde olmalı, Örtü üzerinde operasyon sırasında çıkacak her türlü sıvıyı toplamak için, plastik, bir tel yardımıyla şekillendirilebilen kalın likit toplama torbası bulunmalıdır. Torba sızdırmayacak kalitede olmalıdır. 6. Örtüler, bir tarafı pe, diğer tarafı mumlu kağıt olan ve bir kenarında indikatör bulunan medikal poşetlere konulmalıdır. 7. Etilen oksit (EO) gazı ile steril edilmelidir. Etiket Üzerinde Üretici Firma Bilgileri, Lot Numaraları, Üretim ve Son Kullanım Tarihi, Sterilizasyon Bilgileri Bulunmalıdır. 8. Örtüler statik elektrik toplamayacak şekilde dokunmamış kumaştan imal edilmiş olup tüm göz operasyonlarında kullanılabilir olmalıdır. 9. Örtüler medikal amaçla üretilmiş ham maddeden mamul olmalıdır. 10. Örtüler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça örtünmesine olanak verecek ölçüde katlı olmalıdır. 11. Bu malzeme için teklif verecek firmalar numunelerini hastane ambarına teslim edeceklerdir. 18. RONDEL (GÖZ PAMUĞU) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Gözün kapatılması için kullanılır. 2. Steril olmalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır. 3. Oval şekilli, sağ ve sol göze yapıştırmaya uygun şekilde olmalıdır. Steril paketler içinde olmalıdır. 4. Gözü kapatacak kısmın kenarları kendiliğinden yapışmalı olmalı ve kılıfı kaldırılarak yapıştırılabilir olmalıdır 19. ASPİRASYON- İRİGASYON KANÜL SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMO Diplomax veya Sovereign fako cihazlarının tubinglerine takılabilir olmalıdır. 2. İrigasyon elciğinin deliği 0.5 mm çapında olmalıdır. 3. İrigasyon elciği 20 G MVR açıklığından girebilmelidir ve ucu kavisli olmalıdır. 4. Aspirasyon elciği 20 G MVR açıklılığından girebilmelidir ve ucu kavisli olmalıdır. 5. Aspirasyon elciğinin ucu kapsül cilalamaya imkân sağlamak için pürüzlü olmalıdır. 6. İrigasyon elciğinin deliği mm çapında olmalıdır. 7. Kaliteli metalden veya titanyumdan yapılmış olmalıdır. 20. GÖZ SPEKÜLUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Liebermann-Tennat tipi olmalıdır. 2. Temporalden yerleştirmeye uygun olmalıdır. Açıklık vida ile ayarlanmalıdır. 3. Spekülum fenestrasyonlu (açık) ve tel şeklinde olmalıdır. 4. Erişkin boyutunda olmalıdır. Kaliteli metalden yapılmış olmalıdır. 21. DİSPOSABLE OFTALMİK CERRAHİ SETİ 1. Tek kullanımlık olmalı, paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. Çift steril paketleme ile steril edilmiş bir şekilde sunulmalıdır 3. Set içinde her birinden 1 adet olmak üzere Bonn forsepti, Moorfields forsepti, Mc Person forsepti(eğri-düz), kapsüloreksis forsepti, Vannas makası (EĞRİ), Wescott makası, Sinskey manipulatörü, Fako chopper, irrigasyon-aspirasyon kanülü ve göz spekülümü bulunmalıdır. 22. FAKO TUBİNG SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ameliyathanede kullanılan AMO Sovereign fako cihazına uygun olmalıdır. 2. Steril ambalajda verilmelidir. Reusable olarak kullanılabilmelidir.

16 Page 16 of FAKO TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ameliyathanede kullanılan AMO Sovereign fako cihazına uygun olmalıdır. 2. Ucu 30 derece açılı olmalıdır. Beraberinde tip e uygun, tip sayısının 3 katı fako sleeve verilmelidir. 3. Beraberinde tip sayısı kadar test chamber verilmelidir. 24. ÜÇGEN SPONÇ 1. Uç kısmı üçgen şeklinde olmalı Sap kısmı plastik ve silindirik olmalı 2. Her kutu içerisinde 5 paket olmalı, Her paket içinde adet mikrospanç bulunmalı 3. Mikrospancın uzunluğu 7 cm olmalı 25. BSS TEKNİK ŞARTNAMESİ ml lik cam şişelerde olmalıdır. 2. Katarakt ve retina ameliyatlarında intraoküler kullanımı uluslar arası standartlarca onaylanmış olmalı ve aköz hümör içeriğine benzer mineralleri içermelidir 3. Asma klipsi ile ambalajlanmış steril dengeli tuz solüsyonu olmalıdır. 26. IOL MANİPULATÖR 1. IOL ve iris manipülasyonu için kullanılabilmelidir. 2. Ucu Y şeklinde olmalıdır mm genişliğinde delikten geçebilmelidir derece açılı olmalıdır. 27. RİTLENG PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Materyal: paslanmaz çelik olmalı 2. Çok kullanımlık olmalı 3. Ritleng intübasyon seti ile uyumlu olmalı 4. Sunum şekli: tekli kutuda olmalı 5. Kanal ağzı açıklığı 0.3 mm olmalı 6. Prob kalınlığı 0.64 mm olmalıdır 7. Prob uzunluğu 105 mm olmalıdır 8. Kanalı temizleyecek guide wire ile birlikte verilmelidir. 28.RİTLENG İPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Materyal: Çift taraflı polipropilen ip, 0.64 mm silikon tubing olmadır. 2. Silikon tübingin uzunluğu 240 mm olmalıdır 3. Polipropilen ip uzunluğu 415 x 2mm.dir 4. Çift steril ambalajda sunulmalıdır. 29.OTOSTABLE INTUBATION SETİ VE SİZERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Materyal silikon kaplı olmalıdır. 2. Bikanaliküler olmalıdır. 3. Silikon tüp kalınlıgı 0,30 x 0,64 pvp kaplamalı olmalı 4. Her malzeme ile birlikte 1 adet ölçü almak aparatı( çift delikli needle) ile birlikte verilmelidir. 5. Silikon halkanın her iki ucunda 0,30x0,64 mm. Ölçülerinde silikon destekleyici bulunmalıdır mm, 30.00mm, mm. Ölçülerinde olmalıdır. 7. Çift steril ambalajda olmalıdır. 8. Ürün TİTUBB de kayıtlı olmalıdır. 30.PTOZİS SİLİKON ASKI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Materyal: paslanmaz çelik olmalı 2. Tubing silikon olmalı 3. Frontal askı yöntemiyle ptozis cerrahisinde kullanılmalı. 4. İğnesi 80 mm uzunluğunda ve 0.8 mm kalınlığında olmalıdır. 31. İRİS KISKAÇLI ÖN KAMARA LENSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Lens PMMA materyalden, kompresyon molding teknolojisiyle imal edilmiş olmalıdır. Optik çap 5 mm. olmalıdır, lens optiği bikonveks yapıda olmalıdır. 2. Dioptri aralığı +2.0 dioptriden dioptriye birer aralıklarla, ile arasında ise ek olarak buçuklu dioptriler mevcut olmalıdır. 3. Gerektiğinde, klinikteki stoklarda istenen dioptri kalmadıysa bunun değişimi firma tarafından bir hafta içinde yapılabileceği taahhüt edilmelidir. 4. A sabiti en az 115,0 olmalıdır. Lens ön kamara lensi olarak kıskaç yapısı sayesinde iki noktadan periferik irise fikse edilebilmelidir. Bu implantasyon için gerekli olan bir adet implantasyon forsepsi ve sağ-sol implantasyon iğnesi de beraberinde verilmelidir. 5. Ürün steril ve orjinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi, üretim parti seri (lot) numarası belirtilmiş olmalıdır. 6. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır. 7. Onaylı ürün (barkod) numaraları, ean 13 veya hıbc formatında ürün ambalajı üzerinde olmalıdır. 8. Yüklenici firma, ürüne ait marka adı, onaylı ürün(barkod) numarası, üretici firma adı varsa model, firmaya ait malzeme kodu bilgilerini ürün tesliminde yazılı olarak sunmalıdır. 32. VİTREKTOMİ KİTİ-FULL 20 GAUGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

17 Page 17 of Disposable olmalıdır. 2. Ameliyathane cihazına uyumlu ve orijinal olmalıdır. 3. Kit tek paket içerisinde steril, ve kod numarası belirtilmiş olmalıdır. 4. Paket üstünde kit içeriği belirtilmiş olmalıdır. 5. Kit içeriğinde 2500 cuts/min yüksek teknoloji üretimi ve vibrasyon yapmayan disposable pnömatik vitrektomi cutter olmalıdır. 6. Bulb uç ışık kaynağı, kapalı devre kaset sistemi, serum seti, skleral plug olmalıdır. 7. Air-fluid tubing sistem, infüzyon kanülü ve üçlü musluk olmalıdır. 8. Kapalı devre kaset sisteminin kaset içi boşaltma tapasının olması gereklidir. 9. Steril touch screen drape ve uzaktan kumanda kılıfı olmalıdır G TWO STEP VİTREKTOMİ PACK 1. Disposable olmalıdır, Kliniğimizdeki DORC marka vitrektomi cihazına uyumlu olmalıdır, 2. Kıt tek paket içerisinde steri, ve kod numarası belirtilmiş olmalıdır, 3. Paket üstünde kit içeriği belirtilmiş olmalıdır, 4. Kit içeriği ; 23 g. Two step valf sistem, trocar set, 23 gauge vıtrektomi cutter 2500 cuts/ min, (yüksek teknoloji üretimi olmalı ve vibrasyon yapmamalı) 5. Balb uç ışık kaynağı,kapalı devre kaset sistemi ve serum seti, 6. Işık kaynağı ucundaki şeffaf adaptör vasıtası ile scleral deprasör görevi yapabilen transkonjoctival aydınlatma sağlanmalıdır, 7. Kapalı devre kaset sisteminin kaset içi boşaltma tapasının olması gereklidir. 34. DIRECTIONAL LASER PROBE 23 GAUGE 0,6 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Dısposable olmalıdır,steril paket içinde olmalıdır, 2. Paket üstünde kod numarası ve markası belirtilmiş olmalıdır, 3. Probun elcik bölümü plastik olmalıdır, 4. Kliniğimiz laser cihazı ile uyumlu olmalıdır, 5. Laser cihazına adaptör gerektirmeksizin direkt bağlanmalıdır, 6. Probun uç kısmı elcik üzerindeki button vasıtası ile koruma hazneli olmalıdır, 7. Koruma haznesinden çıkan uç handle ileri doğru hareket ettikçe uç açısı genişleyebilir özellikte olmalıdır, bu sayede uç istenildiğinde düz istenildiğinde açılı olarak kullanılabilinmelidir gauge ve 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır. 35. PRP 165 INDIREKT KONTAKT LASER LENSİ 1. İmaj büyütme 0.51 x olmalıdır 2. Laser spor büyütme 1.96 x olmalıdır 3. Statik FOV 165 derece olmalıdır 4. Dinamik FOV 180 derece olmalıdır 5. Kontakt çapı 16 mm olmalıdır 6. Lens Yüksekliği 27.7 mm olmalıdır 36. DISPOSABLE INTRAOCULAR MICROFORCEPS SERATED JAWS 23 GAUGE 0.6mm TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Dısposable olmalıdır,steril paket içinde olmalıdır, disposable olmasına rağmen steril edilebilme özelliği olmalıdır, 2. Ürün tek parça ve ne tür forceps olduğunu belirten renk kodu olmalıdır, 3. Serrated jaws çene tipi özelliğinde olmalıdır, Aletin ucunu açıp kapamaya yarayan mekanizma içinde uzun kullanımı sağlamak amacı ile metal yay mekanizması olmalıdır, bu vazgeçilmez bir özelliktir. 4. Alet ucu titanyumdan üretilmiş olmalı ve bu özellik ucun renginden de belli olmalıdır, bu durum vazgeçilmez özelliktir, alet ucu mikroskop ışığı altında kesinlikle parlamamalıdır gauge ve 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır. Alet üzerinde teklif edilen ürünün markası belirtilmiş olmalıdır, 6. Teklif edilen ürünün handle kısmı 360 derece tutulabilme özelliğine sahip olmalıdır. 37. DISPOSSABLE 23 GAUGE ECKARDT END GRIPPING ILM FORCEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ürün tek parça ve ne tür forceps olduğunu belirten renk kodu olmalıdır. 2. Dısposable olmalıdır, steril paket içinde olmalıdır, Alet üzerinde kod numarası ve markası belirtilmiş olmalıdır. 3. Alet ucu eckardt end grıppıng forceps özelliğinde olmalıdır. 4. Alet ucu titanyumdan üretilmiş olmalı ve bu özellik ucun renginden de belli olmalıdır mikroskop ışığı altında parlamamalıdır. 5. Aletin ucunu açıp kapamaya yarayan mekanizma içinde uzun kullanımı sağlamak amacı ile metal yay mekanizması olmalıdır, bu vazgeçilmez bir özelliktir. 6. ILM soyma işlemi için tasarlanmış olmalıdır. 23 gauge ve 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır. 7. Teklif edilen ürünün handle kısmı 360 derece tutulabilme özelliğine sahip olmalıdır. 38. DISPOSSABLE 23 GAUGE ILM FORCEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ürün tek parça ve ne tür forseps olduğunu belirten renk kodu olmalıdır. 2. Dısposable olmalıdır, steril paket içinde olmalıdır. Alet üzerinde kod numarası ve markası belirtilmiş olmalıdır. 3. Alet ucu geniş ağızlı ve uçtan tutan tırnaklar içeri doğru standart uçtan daha uzun ve kıvrımlı olarak tasarlanmış olmalıdır, bu vazgeçilmez bir durumdur. 4. Alet ucu çelikten üretilmiş olmalı ve bu özellik ucun renginden de belli olmalıdır, mikroskop ışığı altında parlamamalıdır. ILM soyma işlemi için tasarlanmış olmalıdır. 5. Aletin ucunu açıp kapamaya yarayan mekanizma içinde uzun kullanımı sağlamak amacı ile metal yay mekanizması olmalıdır. Handle kısmı 360 derece tutulabilme özelliğine sahip olmalıdır gauge ve 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır 39. DISPOSSABLE INTRAOCULAR MICROSCISSORS CURVED 23 GAUGE TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Dısposable olmalıdır, steril paket içinde olmalıdır, 23 gauge ve 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır. 2. Disposable olmasına rağmen steril edilebilme özelliği olmalıdır, 3. Paket üstünde kod numarası markası belirtilmiş olmalıdır, 4. Ürün tek parça ve netür kesi yapabildiğini belirten özellikte renk kodu olmalıdır, 5. Aletin ucunu açıp kapamaya yarayan mekanizma içinde uzun kullanımı sağlamak amacı ile metal yay mekanizması olmalıdır, bu vazgeçilmez bir özelliktir. 6. Horizantal kesi yapabilmeli ve ucu açılı olmalıdır, handle kısmı 360 derece tutulabilme özelliğine sahip olmalıdır. 7. Alet ucu mikroskop ışığı altında kesinlikle parlamamalıdır. 8. Alet üzerinde teklif edilen ürünün markası belirtilmiş olmalıdır,

18 Page 18 of MVR 23 GAUGE AÇILI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Disposabl olmalı, gövde pürüzsüz olmalıdır. 2. Teklif edilen ürün açılı olmalıdır. Teklif edilen ürünün handle bölümü plastikten üretilmiş olmalıdır gauge 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır. 41. İNFÜZYON KANÜL SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Steril edilebilme özelliği olmalıdır. Çelikten üretilmiş olmalıdır. 2. 3,6 mm şaft iç çapı olmalıdır. 23 gauge 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır gauge eckardt kanül sistem için tasarlanmış olmalıdır. 42. SİLİKON YAĞI 2000 lik TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Yüksek saflıkta Polidimetilsiloksan maddesinden oluşmalıdır mpas viskoziteye sahip olmalıdır o de yoğunluğu 0,97 gr/cm3 olmalıdır. Refraktif endeksi olmalıdır ml lik steril şırınga içinde olmalıdır gauge dan enjekte edilebilmelidir. 5. Mükemmel uzun süreli tamponlama yapabilmelidir. 10ml ve steril şırınga içinde olmalıdır. 43. OXANE HD AĞIR SİLİKON YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Vitreoretinal cerrahide kullanılmak üzere imal edilmiş olacaktır. 2. Yüksek saflıktaki silikon yağı ve kısmen florine edilmiş olefin in pirojenik olmayan karışımı ile imal edilmiş ve steril olmalıdır. 3. Özellikle retina yırtıklarının cerrahi yöntemle tedavisinde tamponat olarak kullanılmak maksadı ile imal edilmiş olmalıdır. 4. Yoğunluğu 1.02 g/cm³ olmalıdır. 5. Viskozitesi 3300 mpa.s olmalıdır. 6. Oda sıcaklığında refraktif endeksi 1.40 olmalıdır. 7. Enjeksiyon sonrası dibe çökerek alt yırtıkların tamponat edilmesi maksatlı kullanıma uygun olmalıdır. 8. Ürün oda sıcaklığında muhafaza edilebilir olmalıdır. 9. Ürün buhar otoklavda steril edilmiş olmalıdır cs SİLİKON YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Polidimetil siloxane yapıda olmalıdır 2. Silikon yağını viskozitesi 5000cs olmalıdır 3. Steril, tek kullanımlık viyal, ambalaj içinde olmalıdır. 4. Hacim olarak en az 7 cc olmalıdır. 5. Göz içi tamponad maddesi olarak kullanımıyla ilgili TİTUBB onaylı bir ürün olmalıdır. 45. SİLİKON YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ürün özellikle retina ameliyatlarında kullanılmak üzere imal edilmiş, Medical Grade saflaştırılmış ve fıraksiyone edilmiş apirojenik silikon yağı olmalıdır. 2. Ürünün viskozitesi 25 C de 1300 cst olmalıdır. Ürün Latex ve Chlorobutyl içermemelidir. 3. Yüzey Gerilimi (High Surface Tension) 53 dynes/cm2, Ürün Volatilitesi < 1%, Ürün Rezistivitesi > 1.10e15ohm.cm olmalıdır. Düşük Moleküler Ağırlıklı Bileşenleri < 200 ppm olmalıdır. Ürünün Refraktif İndeksi olmalıdır. 4. Ürün 10 ml hacminde olmalıdır ve cam şırınga içerisinde enjeksiyona hazır şekilde olmalıdır. Ürünün kliniğimizdeki Dorc vitrektomi cihazına takılabilecek ve enjeksiyonu cihaz yardımı ile yapmaya yarayan adaptörü mutlaka olmalıdır. 5. Cam enjektörün uç kısmı, enjeksiyon sırasında oluşacak basınçları kaldırabilmesi ve infüzyon kanülü ile bağlantısının enjeksiyon esnasında kopmaması için metal olması ve çok dayanıklı olması gereklidir. 46.SF6 GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Gaz oftalmik kullanım amaçlı üretilmiş olmalıdır. 2. Gaz çok kullanım amaçlı ve 30 ml lik dayanıklı metal kutularda depolanmış olmalı ve paket muhtevasında en az 3 kullanım için hazır 3 adet 50 ml dereceli steril gaz karıştırma enjektörü ucunda hazır takılı sterilizasyon filtresi ile bulunmalıdır. 3. Gaz göz içerisine enjekte edilmeden önce enjektör ucunda hazır takılı bu 0.22 µ filtre ile bakterilerden arıtılmış ve sterilize edilmiş olmalıdır. 4. Gazın Fizikokimyasal özellikleri şöyle olmalıdır; Yoğunluk/Hava: 5, Moleküler Ağırlık (g/mole): Hacimsel Ağırlık 15 C ve 1 Atmosfer) Kg/m3: 6.25, Kaynama Sıcaklığı 1 Atmosfer) C:( 63.8 ), Kritik Sıcaklığı 29.8 bar ) C :45.5, Gazın ISO/DIS (12/2001), Ayrıca standartlarını karşılayabilmesi için bitmiş ürün testlerinden aşağıda belirtilen neticeleri almış olması gereklidir: Konsantrasyonu : 97 %, Çıkartılabilen Hacim : 35 ml, ETO kalıntılar (gazda): 0.25 µg / ml gaz, ETO kalıntılar (aksesuarda): 5 ppm, Pirojenler (Gaz+Aksesuar) : 0.5 UE / ml 5. Ürünün Sterilizasyon süreci EN550 kuralları gereği olan prosedüre göre olmalı ve sterilizasyon süreci EN550 standartlarına uygun olmalıdır. 6. Ürün ham maddesi aşağıdaki özellikleri karşılamalıdır: Saflık : 99.9 %, Su (H2O) : 15 ppm, CF %, O2+N2 : 0.05 %, Asidite (HF) : 0.3 ppm, Hidrolize edilebilen Florid : 1 ppm, Mineral Yağ : 10 ppm, Diğer halokarbonlar: 50 ppm, 47.C3F8 GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Gaz oftalmik kullanım amaçlı üretilmiş olmalıdır. 2. Gaz çok kullanım amaçlı ve 30 ml lik dayanıklı metal kutularda depolanmış olmalı ve paket muhtevasında en az 3 kullanım için hazır 3 adet 50 ml dereceli steril gaz karıştırma enjektörü ucunda takılı hazır sterlizasyon filtresi ile bulunmalıdır. 3. Gaz göz içerisine enjekte edilmeden önce enjektör ucunda hazır takılı bu 0.22 µ filtre ile bakterilerden arıtılmış ve sterilize edilmiş olmalıdır. 4. Gazın Fizikokimyasal özellikleri şöyle olmalıdır: Yoğunluk/Hava :4.4, Moleküler Ağırlık (g/mole):188.02, Hacimsel Ağırlık 15 C ve 1 Atmosfer) Kg/m , Kaynama Sıcaklığı 1 Atmosfer) C:( 36.7), Kritik Sıcaklığı 29.8 bar ) C :7.9, 5. Gazın ISO/DIS (12/2001) standartlarını karşılayabilmesi için bitmiş ürün testlerinden aşağıda belirtilen neticeleri almış olması gereklidir. Konsantrasyonu : 97 %, Çıkartılabilen Hacim 35

19 Page 19 of 24 ml, ETO kalıntılar (gazda) 0.25 µg / ml gaz, ETO kalıntılar (aksesuarda) 5 ppm, Pirojenler (Gaz+Aksesuar) 0.5 UE / ml, 6. Ürünün Sterilizasyon süreci ISO 9002 / EN550 kuralları gereği olan prosedüre göre olmalı ve sterilizasyon süreci EN550 standartlarına uygun olmalıdır. 7. Ürün ham maddesi aşağıdaki özellikleri karşılamalıdır: Saflık %, Su ( H2O ) 10 ppm, Hava 400 ppm, Asidite 0.1 ppm, Diğer halokarbonlar 400 ppm 48.SIVI PERFLOKARBON-DEKALİNE TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ürün retina ameliyatları için özel olarak imal edilmiş olmalıdır. 2. Ürünün toksik özelliğinin yok edilmesi için mutlaka saflaştırılmış olması gereklidir. 3. Ürün en az 98.5% ve fazlası miktarda perfluorodecaline içermelidir. 4. Ürünün özgül ağırlığı 1.94 olmalıdır. Ürünün kırınım indeksi 1.31 olmalıdır.ürünün buharlaşma basıncı 15 dakikada 13 mmhg olmalıdır. Ürünün kaynama noktası 141 C olmalıdır. 5. Ürünün Interfacial Gerilimi 17.6 mn/m olmalıdır. Ürünün Viskozitesi 2.7 cst olmalıdır. 6. Üründeki Fluoride miktarı < 2 ppm olmalıdır. Buharlaşamayan Kalıntı Miktarı <20 ppm olmalıdır. 7. İyon-Hidrojen Bağı C-H < 0.15 olmalıdır. 8. Ürün 7 ml hacminde olmalı ve özel korumalı kapaklı cam flakon şişelerde muhafaza edilmeli.bu şişeyi içine alan ve tam steril olmasını sağlayan poşet içerisinde olmalıdır. 9. Ürünle birlikte 10 cc steril plastik enjektör, ve 20 G steril kanülü birlikte verilmelidir. 10. Ürün Flakon Şişesi üzerinde Firma ismi Ürün İsmi-Lot Numarası- Son Kullanma Tarihi olmalıdır. 49. PERFLOROKARBON OKTAN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ürün retina ameliyatları için özel olarak imal edilmiş olmalıdır. 2. Ürünün toksik özelliğinin yok edilmesi için mutlaka saflaştırılmış olması gereklidir. 3. Ürün en az 99% ve fazlası miktarda Perfluoro-n-octane içermelidir. 4. Ürünün özgül ağırlığı 1.79 olmalıdır. Ürünün kırınım indeksi 1.27 olmalıdır. Ürünün buharlaşma basıncı 2 dakikada 57 mmhg olmalıdır. 5. Ürünün kaynama noktası 101 C olmalıdır.(endophotocoagulation esnasında daha az baloncuk oluşumu görülmesi açısından) 6. Ürünün Interfacial Gerilimi 17.8 mn/m olmalıdır.(makula delikleri tamponat etkisi yarattığından.) 7. Ürünün Viskozitesi 0.8 cst olmalıdır. 8. Ürün 5 ml hacminde olmalı ve özel korumalı kapaklı cam flakon şişelerde muhafaza edilmeli. Bu şişeyi içine alan ve tam steril olmasını sağlayan poşet içerisinde olmalıdır. 9. Ürünle birlikte 5 cc steril plastik enjektör, ve 20 G steril kanülü birlikte verilmelidir. 10. Ürün Flakon Şişesi üzerinde Firma ismi Ürün İsmi-Lot Numarası- Son Kullanma Tarihi olmalıdır. 50. OKTAN-PLUS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ultra saf %90 perfloro oktan ve %10 perfloroheksiloktan dan oluşmalıdır. 2. Renksiz ve homojen olmalıdır. 3. Kesinlikle içinde toksik madde olmamalıdır. Yüksek yoğunlukta ve düşük viskoziteli olmalıdır. 4. Yoğunluğu 25o sıcaklıkta 1,72 gr/cm3 olmalıdır. Refraktif endeksi 20o sıcaklıkta 1,277 olmalıdır. 5. Viskozitesi 37o sıcaklıkta 1,2 mpas olmalıdır. 5ml ve flakon içinde olmalıdır. 51. BRİLLİANT MAVİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Vitreoretinal cerrahi ameliyatlarında internal limitan membranın (ILM) soyulabilmesi için ILM nin selektif olarak boyanması amacıyla geliştirilmiş olmalıdır ml Brilliant Peel içerisinde 0.25 mg Brilliant mavisi G (Brilliantblau G-BBG--%90) içermelidir. 3. En az 0.5 ml solüsyon içeren flakon veya enjektörler içerisinde olmalıdır. 4. Steril olmalıdır ve vitreoretinal cerrahide kullanıma hazır olmalıdır. 52. POLYAMID KANÜL 23 G TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Vitreoretinal cerrahide silikon enjekte etmek üzere imal edilmiş olmalıdır G ( 6mm x 7mm ) ölçülerinde olmalıdır. 3. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Yapıştırma etiket olmamalıdır. 4. Paslanmaz yapıda metalden olmalıdır G PFCL KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Vitreoretinal cerrahide sıvı perfloro karbon enjekte etmek üzere imal edilmiş olmalıdır. 2. Sıvı giriş ve çıkışı için çift delikli olmalıdır G ( 6mm x 28mm ) ölçülerinde kanül 27 G ( 4mm x 31 mm ) iç çalışma kanalı olmalıdır. 4. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Yapıştırma etiket olmamalıdı 54. VİTREORETİNAL KANÜL 1. Vitreoretinal cerrahide kullanılmak üzere üretilmiş ve dizayn edilmiş olmalıdır gauge uçlu olmalıdır 55. SUBRETİNAL ENJEKSİYON KANÜLÜ 1. Ürün tek parça ve dısposable olmalıdır, 2. Paket üstünde kod numarası ce işareti ve markası belirtilmiş olmalıdır, 3. Disposable olmasına rağmen steril edilebilme özelliği olmalıdır, 4. Gövde elden kaymayı engellemek amacı ile tırtıklı olmalıdır, 5. Needle ucu bozulma kırılma ve yamulmaya karşı ileri geri hareket mekanizmalı olmalıdır, 6. Subretinal cerrahi uygulamalarda kullanılmak için tasarlanmış olmalı, Needle ucu 41 gauge olmalıdır, 7. Aletin shaft kısmı 23 g 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır. 56. DİSPOSABLE SECOND JENARATİON BRUSH BACKFLUSH 23 G 0,6 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

20 Page 20 of Dısposable olmalıdır, gövde pürüzsüz ve paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 2. Paket üstünde kod numarası ce işareti ve markası belirtilmiş olmalıdır. 3. Ürün tek parça ve özelliğini belirten renk kodu olmalıdır. 4. Tutma yerinin plastik olması aletin hafifliği ve uzun süre kullanımı açısından vazgeçilmez bir özelliktir. 5. Teklif edilen ürün rahat kullanım açısından 360 derece elle tutulabilinen bir yapıya sahip olmalı ve 3 ml lik geniş rezervuar haznesine sahip olmalıdır. 6. Orijinal backflush paketi içinden aktif aspirasyonu pasif aspirasyona dönüştüren steril male adaptör çıkmalıdır. 7. Ucu slıkon needle ve brush yapabilme özelliğine sahip olmalıdır gauge 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır. 57. ECKARDT 23 GAUGE 0,6 MM PASSIVE BACKFLUSH INSTRUMENT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ürün tek parça ve steril edilebilme özelliği olmalıdır. 2. Alet üzerinde kod numarası ve markası belirtilmiş olmalıdır. 3. Çelik materyelden üretilmiş olmalıdır. 4. Üzerinde oldukça geniş rezervuar haznesi olmalıdır. 5. Pasıf aspirasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır g ve 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır. 7. Aletin arızalanması durumunda geçici süreliğine disposable backflush olarak 8. Yerine eşdeğer özellikte ürün teslim edilmelidir. 58. LARGE REPLACEMENT BACKFLUSH RESERVOIR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Reusable olmalıdır. 2. Backflush handel üstündeki geniş rezervuar haznesine rahat oturmalıdır g ve 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır g backflush handle ile uyumlu olmalıdır. 59. BACKFLUSH BRUSH NEEDLE (SİLİKONLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Çok kullanımlı olmalıdır. 2. Backflush ucuna takılacak needle ın ne tür uç olduğunu belirten renk kodu olmalıdır. 3. Needle ın ucu tarama ( brush ) yapabilmek için tasarlanmış olmalıdır. 4. Needle ın ucunda kenarları kesik slikon parça olmalıdır. 5. Bir kutuda 10 adet şeklinde olmalıdır. 6. Teklif edilen ürünün markasının sağlık bakanlığı veri tabanı hizmet kayıt belgesi olmalıdır gauge ve 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır. 8. Elimizde mevcut bulunan backflush handle ile uyumlu olmalıdır. 60. BACKFLUSH NEEDLE TAPERED TİP FROM 23 GAUGE/0,6 MM TO 27 GAUGE/0,4 MM 1. Dısposable olmalıdır, steril tek paket içinde olmalıdır. 2. Disposable olmasına rağmen steril edilebilme özelliği olmalıdır. 3. Paket üstünde kod numarası ve markası belirtilmiş olmalıdır. 4. Dorc marka 1281.C kodlu ürünle uyumlu olmalıdır. 5. Ucu slikonlu olmalıdır. Tapered sahaft özelliğinde 23 gaugen 27 gaugeye doğru incelmelidir. 6. Luer lock kilit sistemli olmalıdır GAUGE ONE STEP SİSTEM KANÜL FORCEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Çelikten üretilmiş olmalıdır. 2. Steril edilebilme özelliği olmalıdır. 3. Alet ucu tek adım trocar kanüllerini söküp takmak için çember uçlu olmalıdır. 4. Alet ucu yüksek kaliteli çelikten üretilmiş olmalı ve mikroskop ışığı altında parlamamalıdır. 5. Valfle birlikte instrument kanülünü sökebilmek için tasarlanmış olmalıdır GAUGE ECKARDT KANÜL FORCEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Çelikten üretilmiş olmalıdır. 2. Steril edilebilme özelliği olmalıdır gauge instrument kanüllerini tutmak takmak ve çıkarmak için tasarlanmış olmalıdır.

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

Page 1 of 16. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 16. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 16 İhale Şehri Bolu İş Şehri Bolu Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Malzemeleri Alınacaktır İhale Tarihi 14.01.2011

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKÜ 2015 Yılı Bakım - Onarım Malzemesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKÜ 2015 Yılı Bakım - Onarım Malzemesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen AKÜ 2015 Yılı Bakım - Onarım Malzemesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Sağlık Bakanlığı Haydarlı Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Sağlık Bakanlığı Haydarlı Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Sağlık Bakanlığı Haydarlı Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 64 Kalem İlaç Ve Serum Alınacaktır İhale Tarihi 27.01.2011 11:00 İhale Metni 64 KALEM

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

EK :3 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

EK :3 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :3 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü b) Adresi: Turan Güneş Bulvarı

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 11.02.

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 11.02. Page 1 of 14 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 11.02.2011 10:00 İhale

Detaylı

İhale Bilgileri 2331 TAKIM KIŞLIK İŞ ELBİSESİ (KEPLİ) MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152133 İHALE TARİHİ VE SAATİ 14/09/2015 14:00

İhale Bilgileri 2331 TAKIM KIŞLIK İŞ ELBİSESİ (KEPLİ) MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152133 İHALE TARİHİ VE SAATİ 14/09/2015 14:00 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK BODRUM KATINA SPOR MERKEZİ YAPILMASI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK BODRUM KATINA SPOR MERKEZİ YAPILMASI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK BODRUM KATINA SPOR MERKEZİ YAPILMASI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Veritabanı Loglama Yazılımı lisansları, 1 yıllık garantibakım destek, kurulum-konfigurasyon ve Eğitim hizmetinin

Açık ihale usulü ile ihale edilen Veritabanı Loglama Yazılımı lisansları, 1 yıllık garantibakım destek, kurulum-konfigurasyon ve Eğitim hizmetinin Açık ihale usulü ile ihale edilen Veritabanı Loglama Yazılımı lisansları, 1 yıllık garantibakım destek, kurulum-konfigurasyon ve Eğitim hizmetinin alınması mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

Page 1 of 16. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum

Page 1 of 16. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum Page 1 of 16 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları Ve Müsteşarlık 1.hv.ikm.bkm.mrk.k.lığı Birlik İşin Adı/Konusu/Cinsi 175 Tonluk Cnc

Detaylı

22 Kalem Diş Hekimliği Sarf Malzemesi Alımı

22 Kalem Diş Hekimliği Sarf Malzemesi Alımı Açık ihale usulü ile ihale edilen 2011-2 DİŞ HEKİMLİĞİ SARF MALZEMELERİ mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

45.000 LİTRE STERİLİZE SÜT

45.000 LİTRE STERİLİZE SÜT BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.İHALE

Detaylı

Page 1 of 15. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 15. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 15 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Fizik Tedavi- Hidroterapi- Kaplıca Ve Rehabilitasyon Tedavisi Hizmeti

Detaylı

Page 1 of 22. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 22. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 22 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi 01.03.2011 10:30 İhale Metni İLAÇ SATIN

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILAN FORD VE FİAT MARKA MOTORLU TAŞITLARIN YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR, BAKIM

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILAN FORD VE FİAT MARKA MOTORLU TAŞITLARIN YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR, BAKIM AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILAN FORD VE FİAT MARKA MOTORLU TAŞITLARIN YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

Page 1 of 11. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 11. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 11 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Minivan Taşıt Alınacaktır İhale Tarihi 02.02.2011 10:00 İhale Metni

Detaylı

Page 1 of 11. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Tepebaşı Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 11. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Tepebaşı Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 11 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Tepebaşı Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Mekanik Stabilize,toz, Mıcır Ve Balast Malzeme Alımı Ve Nakliyesi İşi Alımı

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 14 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Sonuç Karşılığı Dış Laboratuar Tetkik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 01.12.2010 10:00 İhale

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen 2017 YILI AKARYAKIT ALIMI MOTORİN(DİĞER) 310000 LT-KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN 15000 LT mal alımı idari şartnamesi I

Açık ihale usulü ile ihale edilen 2017 YILI AKARYAKIT ALIMI MOTORİN(DİĞER) 310000 LT-KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN 15000 LT mal alımı idari şartnamesi I Açık ihale usulü ile ihale edilen 2017 YILI AKARYAKIT ALIMI MOTORİN(DİĞER) 310000 LT-KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN 000 LT mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

SMS HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SMS HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SMS HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SMS hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Bilecik İş Şehri. Bilecik Kurum

Page 1 of 13. İhale Şehri. Bilecik İş Şehri. Bilecik Kurum Page 1 of 13 İhale Şehri Bilecik İş Şehri Bilecik Kurum Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü(ptt) Bilecik Ptt Başmüdürlüğü İşletme Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik, İlaçlama Ve Kalorifer Yakma

Detaylı

Page 1 of 15. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 15. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 15 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Hırdavat Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 09.12.2010 11:00

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

2.1. İhale konusu hizmetin; a)ihale kayıt numarası: 2011/172734 b) İhale usulü: Pazarlık Usulü 21/f bendi. e) İhale saati: 13:30

2.1. İhale konusu hizmetin; a)ihale kayıt numarası: 2011/172734 b) İhale usulü: Pazarlık Usulü 21/f bendi. e) İhale saati: 13:30 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet sahası içerisinde bulunan Amasya Akdağ TV/FM Ana Verici İstasyonu ile şehir merkezi

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Page 1 of 11 19.01.2011. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum

Page 1 of 11 19.01.2011. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum Page 1 of 11 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır İhale Tarihi 09.02.2011 10:00

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi İlaç Ve Serum Satın Alınacaktır İhale Tarihi 03.03.2011 10:00 İhale

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 2011 YILI SABİT VE HAREKETLİ(BÖLÜMLÜ, TOTAL) PROTEZLERİN LABORATUAR HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 2011 YILI SABİT VE HAREKETLİ(BÖLÜMLÜ, TOTAL) PROTEZLERİN LABORATUAR HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 2011 YILI SABİT VE HAREKETLİ(BÖLÜMLÜ, TOTAL) PROTEZLERİN LABORATUAR HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR KURUMUMUZ HİZMET BİNALARINDA KULLANILMAKTA OLAN TURNİKE, BARİYER, KAYAR KAPI VE GARAJ KAPILARININ (PARÇA HARİÇ) 2 YIL SÜRELİ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

Page 1 of 11. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum

Page 1 of 11. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum Page 1 of 11 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Ceza Ve İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu İşin Adı/Konusu/Cinsi Saç Satın Alınacaktır

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EK-2 BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN YETERLİLİKLE KAPALI ZARF TEKLİF VE BİLAHARE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

Detaylı

TÜLOMSAŞ SANAL SERVER SİSTEMİ İÇİN YAZILIM A.P.K. DAİRE BAŞKANLIĞI 60,- TL

TÜLOMSAŞ SANAL SERVER SİSTEMİ İÇİN YAZILIM A.P.K. DAİRE BAŞKANLIĞI 60,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- Madde 2- Madde 3- İdareye İlişkin Bilgiler İhale

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

İhale Bilgileri BAKIM VE YARDIMCI ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NUMARASI 85.02/112366 İHALE TARİHİ VE SAATİ 30/11/2011 15:00 İLAN TARİHİ 11/11/2011

İhale Bilgileri BAKIM VE YARDIMCI ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NUMARASI 85.02/112366 İHALE TARİHİ VE SAATİ 30/11/2011 15:00 İLAN TARİHİ 11/11/2011 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Bilecik İş Şehri. Bilecik Kurum. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi -bozüyük İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Bilecik İş Şehri. Bilecik Kurum. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi -bozüyük İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Bilecik İş Şehri Bilecik Kurum Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi -bozüyük İşin Adı/Konusu/Cinsi 71 Kalem İlaç Ve Serum Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni 71

Detaylı

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin

Detaylı

2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İŞİNE DAİR İHALE İLANI

2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İŞİNE DAİR İHALE İLANI 2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İŞİNE DAİR İHALE İLANI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 14.01.

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 14.01. Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 14.01.2011 10:00

Detaylı

T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

Page 1 of 15. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum

Page 1 of 15. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum Page 1 of 15 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Başbakanlık Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Çalıştırılmasına

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İhale Bilgileri 23 KALEM MUHTELİF İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ İHALENİN KONUSU. SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale Bilgileri 23 KALEM MUHTELİF İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ İHALENİN KONUSU. SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Page 1 of 10. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum

Page 1 of 10. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum Page 1 of 10 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Msb Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İş Başkanlığı Eskişehir Ant. Başkanlığı Batı Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi 2011 Yılı Yazlık

Detaylı

3DS MAX VE AUTOCAD PROGRAM ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

3DS MAX VE AUTOCAD PROGRAM ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 3DS MAX VE AUTOCAD PROGRAM ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi: TRT

Detaylı

Page 1 of 11. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 11. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 11 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Baskı Öncesi Sistemi (CTP) Satın Alınacaktır İhale Tarihi 26.01.2011

Detaylı

BELEDİYEMİZ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNDE DERGİ ÇIKARILMASI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

BELEDİYEMİZ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNDE DERGİ ÇIKARILMASI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME BELEDİYEMİZ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNDE DERGİ ÇIKARILMASI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- İdarenin;

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

Page 1 of 15. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 15. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 15 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Anadolu Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Ferdi Kaza Sigortası Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 31.01.2011

Detaylı

Page 1 of 31. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum

Page 1 of 31. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum Page 1 of 31 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi Basılı Form Alınacaktır İhale Tarihi 25.01.2011

Detaylı

Page 1 of 15. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 15. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 15 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Park Bahçe Sahalarının Bakımı Ve Çevre Düzenlenmesi

Detaylı

2 KALEM SOLA-SAĞA DEMİRYOLU MAKASI. BAKIM ve YARDIMCI ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

2 KALEM SOLA-SAĞA DEMİRYOLU MAKASI. BAKIM ve YARDIMCI ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Oracle Ürünleri Lisans Güncellemeleri (Mal alımı) mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Açık ihale usulü ile ihale edilen Oracle Ürünleri Lisans Güncellemeleri (Mal alımı) mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE Açık ihale usulü ile ihale edilen Oracle Ürünleri Lisans Güncellemeleri (Mal alımı) mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE Köylere Hizmet Götürme Birliği Ġhale Yönetmeğinin 17/a maddesi gereği Açık Ġhale Usulü ile ihale edilen Çocuk Oyun Grubu Alımı mal alımı idari Ģartnamesi I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum. Sağlık Bakanlığı Gerede Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum. Sağlık Bakanlığı Gerede Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Bolu İş Şehri Bolu Kurum Sağlık Bakanlığı Gerede Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 2011 Yılı Diyaliz Hastaları Taşıma Hizmeti (10 Aylık) Alınacaktır İhale Tarihi 27.01.2011

Detaylı

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarına binaen, 111 (yüzonbir) Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİ YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİ YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİ YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

Page 1 of 11 11.02.2011. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Su Kanal İdaresi Satınalma Şube Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 11 11.02.2011. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Su Kanal İdaresi Satınalma Şube Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 11 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Su Kanal İdaresi Satınalma Şube Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Bardak Alt Folyo Satın Alınacaktır İhale Tarihi 25.02.2011 14:00 İhale

Detaylı

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI İHALE İLANI İHALEYİ YAPACAK KURUM VE ADRESİ Türkiye Judo Federasyonu, Spor Genel Müdürlüğü Ek hizmet binası Süleyman Sırrı Sok. No: 3 Kat: 7 YENİŞEHİR / ANKARA Tel:0.312.309 10 71 Fax: 0.312.311 62 08

Detaylı

110,-TL. Vakıf Bank Merkz.Şb/ESKİŞEHİR 0-222- 224 00 00(4435-4436) hazirlama@tulomsas.com.tr

110,-TL. Vakıf Bank Merkz.Şb/ESKİŞEHİR 0-222- 224 00 00(4435-4436) hazirlama@tulomsas.com.tr BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ.YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR.BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.İHALE

Detaylı

2-2.1. İZMİT TÜPRAŞ RAFİNERİSİNDEN BİTÜM NAKLİ HİZMET ALIMI

2-2.1. İZMİT TÜPRAŞ RAFİNERİSİNDEN BİTÜM NAKLİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İZMİT TÜPRAŞ RAFİNERİSİNDEN BİTÜM NAKLİ HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen 2 adet Güvenlik Duvarı Cihazı ( 3 yıllık bakımı dahil) Mal Alımı İdari Şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Açık ihale usulü ile ihale edilen 2 adet Güvenlik Duvarı Cihazı ( 3 yıllık bakımı dahil) Mal Alımı İdari Şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF Açık ihale usulü ile ihale edilen 2 adet Güvenlik Duvarı Cihazı ( 3 yıllık bakımı dahil) Mal Alımı İdari Şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

150 ADET MASAÜSTÜ, 250 ADET MİNİ (KOMPAK) BİLGİSAYAR VE 400 ADET 21.5 MONİTÖR

150 ADET MASAÜSTÜ, 250 ADET MİNİ (KOMPAK) BİLGİSAYAR VE 400 ADET 21.5 MONİTÖR Açık ihale usulü ile ihale edilen Masaüstü Bilgisayar, Mini Kompak Bilgisayar ve Monitör mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- Madde 2- Madde 3- İdareye İlişkin Bilgiler İhale

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

Page 1 of İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum

Page 1 of İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Sıvı Oksijen Ve Tıbbi Gaz Satın Alınacaktır

Detaylı

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİTMET ALIMI (TEMİZLİK İŞÇİSİ) HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİTMET ALIMI (TEMİZLİK İŞÇİSİ) HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİTMET ALIMI (TEMİZLİK İŞÇİSİ) HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

Ortalama 98 kişiye 248 gün 1 öğün öğle yemeği verilmesi (4 çeşit yemek) Hizmeti sunulması

Ortalama 98 kişiye 248 gün 1 öğün öğle yemeği verilmesi (4 çeşit yemek) Hizmeti sunulması 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 14 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Anadolu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Uçak Gövde, Yolcu Mali Mesuliyet, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA SERVİS HİZMETİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bandırma Şube Müdürlüğü

PERSONEL TAŞIMA SERVİS HİZMETİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bandırma Şube Müdürlüğü PERSONEL TAŞIMA SERVİS HİZMETİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bandırma Şube Müdürlüğü Personel Taşıma Servis Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kurumumuz TRT-NET Ağının güvenliği için 1 adet Web güvenliği ve URL Filtreleme Sitemi alımı, kurulumu, lisanslanması ve konfigirasyonlarının yapılarak 3 yıl süre ile teknik

Detaylı