Kesikbaş (Tahmini olarak XIII. yüzyıl)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kesikbaş (Tahmini olarak XIII. yüzyıl)"

Transkript

1 Kesikbaş (Tahmini olarak XIII. yüzyıl) Kesikbaş adlı bu şiir, elyazması mecmualarda, Destan-ı Kesikbaş, Kıssa-yı Kesikbaş, Kesikbaş Hikâyeti ve Serburda gibi değişik isimlerle kaydedilmiştir. Tatar halkı arasında ise, Kesikbaş Kitabı, Kesikbaş Kıssası adlarıyla geniş şöhret bulmuştur. Şiirin yazarı bilinmemektedir. Müstensihler arasında, çeşitli elyazma nüshalarda Kethüda Ali ve Kirdeci Ali isimlerinin yani sıra, sık sık Ali adı geçmektedir. Eserin yazılma tarihi konusunda da tatmin edici bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konuda çeşitli fikirler ileri sürülmektedir. Bazı bilim adamları eserin yaklaşık olarak XII. ve XIII. yüzyıllarda, bazıları ise, XIV. ve XV. yüzyıllarda yazılmış olabileceği düşüncesindedirler. Şehabeddin Mercanı onun Bulgar devleti devrinde yazılmış edebî eserlerden olduğu kanaatindedir. Onun görüşü, daha akla yatkındır. Kesikbaş'ın yazılma tarihi konusunda varsayımlardan biri de şöyledir: Kesikbaş hakkındaki halk hikâyesi, yaklaşık olarak XIII. yüzyılda tahsil görmek üzere İdil'den Türkistan'a giden bir zat tarafından kaleme alınmıştır. İdil boyundan Anadolu'ya giden bazı nüshaların ise Ali adlı bir şair tarafından işlendiği ve İdil'e tekrar dönen bu nüshalarda onun isminin kaydedildiği sanılmaktadır. Kesikbaş şiiri Tatarlar arasmda çok öncelerden beri çok yaygın şekilde bilinmekte olup, hattâ medreselerde ders kitabı olarak kullanılmıştır yılından itibaren pek çok defa Kazan'da basılmıştır. Kaynaklan Ahmetgaliyeva Y. S. İssledovanie tyurko-yazıçnogo pamyatnika; "Kisikbaş Kitabı"., İzd. Nauka, M., 1979 (Arap harfleriyle metin, Latin harfleriyle transkripsiyonu ve Rusça tercümesi); Tatar Poeziyasi Antologiyasl, Kazan, 1992, s.90-93; Tatar Edebiyatı Tarihi. I. cilt, Kazan 1984, s Kesikbaş Hikâye s i' nd en Başlagalı süzni bismilla ile Başlayalım söze bismillah ile, Duruşalim tün ü kün Alla ile. Duralım gece gündüz Allah ile. Üstimizde Hak'nın hazir kürelim Üstümüzde Hakk 'ı hazır görelim. Mustafa'nın cemagatine irelim. Mustafa 'nın cemaatine erelim.

2 Dünyada bir hub hub işler küp turur, Hiç munın tik, biri takı yuk turır... Bir hikayet kildi tilimge ari, Süzlegeymen, hak kılır ise yari... Resul ultırmış irdi dürt yar ile, Utız üç min sahabe cümle bile. Kürdiler kim, bir kisik adem başın: Yıglayu, kirdi vü tükti küz yesin; Gevdesi yuk, bir gaceyib baş irür, Şehid irmiş, iki küzi yeş irür; Sakalı ak, hem yüzindin nur akar, Küzi kamar herkim yüzine bakar. Yüzin urdı tuprakka, kıldı zari: Zari zari yıglaku peygamberi, Peygamber anı kürib, kurktı cani. Tura kildi Tefiri arıslanı Gali, Tiler irdi ul başnı kütermege, Mustafa'nın katına kitirmege, Nice kim zur eyledi, kütermedi, Zerre mıskal cirinnen tibretmedi. Xeyran kaldı, Gali'nifi usı kiter. Ul baş eytir:«ya resul, Gali niter? Kuvvetinmi sınar bu, Gali mefia? Ey tib izzgıl, birmesin zexmet mefia, Gali bigin min Gali bulır irse, Barca bir bulıp mefia kilir ise, Barca bir bulıp meni kütermegey: Zerre mıskal cirimnen tibretmegey. Zira kim, Alla didarin kürmişim. Muradımga, maksudımga tigmişim, Bi güman, Alla turur menin bile, Süzleşirmin tün ü kün Alla ile. İlli kezin barmış irdim men haca. Xeyir kıldım küb aça-yalangaça. Gah yürirmin dr yüzinde at ile. Gah çıkam kükke mügcezat ile; Gah çıkardim ferişteler katına, Gah kirir irdim adem suretine... Kalge-yi nur, menim seherim idi, Xuzır-ilyas, munis hem yarım idi. Bir xelalim, bir xub uglımbar idi. Ul ikisi mefia munis, yar idi Gewdem ile uglımnı bir div yidi, Ye resülulla, şefeget kıl, didi. Dünyada güzel işler çoktur, Hiç bunun gibi biri dahi yoktur... Bir hikâyegeldi dilime arı duru, Hak yardım ederse söylemeye bunu... Resul oturmuştu dört yar ile, Otuz üç bin sahabenin tamamiyle. Gördüler bir kesik adam başını: Ağlayarak girdi ve döktü göz yaşını; Gövdesi yok, bir acayip baştır, Şehit imiş, iki gözü yaştır; Sakalı ak, hem yüzünden nur akar, Gözü kamaşır her kim ki yüzüne bakar. Yüzünü vurdu toprağa, ağladı: Dertli dertli ağlayarak peygamberi, Onu gören peygamberin korktu canı. Çıkageldi Tanrı arslanı Ali, İstiyordu o başı kaldırmayı, Mustafa'nın huzuruna getirmeyi, Ne kadar zorladıysa, kaldıramadı, Zerrece yerinden kımıldatamadı. Şaşırıp kalır, Ali'nin aklı gider. O baş der: «Ya resul, böyle ne yapar Ali? Kuvvetini mi sınar benimle Ali? Söyle, mani ol, zahmet vermesin bana, Ali gibi bin Ali olsa bile, Herkes toplanıp bana gelse bile, Herkes toplansa beni kaldıramaz: Zerrece yerimden kımûdatamaz. Zira Allah 'in yüzünü görmüşüm. Muradıma, maksadıma ermişim. Hiç şüphesiz, Allah benim ile, Konuşurum gece gündüz Allah ile. Elli kez gitmiş idim ben hacca. Hayır kıldım aça ve çıplağa. Gâh gezerim gök yüzünde at ile. Gah çıkarını göğe mucize ile; Gâh çıkardım meleklerin katına, Gâh girerdim âdem suretine... Nur kalesi benim şehrim idi, Hızır İlyas dostum ve yakınım idi. Bir karım, bir güzel oğlum var idi. O ikisi bana munis ve yar idi, Gövdem ile oğlumu bir dev yedi, Ya resûlullah şefaat kıl, dedi.

3 Hem helalim aldı, kirdi kuyıga. Kaygı kuymas küzlerimni uykuga, Ger şefagat kılmasan, munda mena, Yerin, anda degvaçımen me sena». Gali eytir: «Ye resul, men barayın, Zülfikarle div cügerin yarayın. Ye min ülem, ye divnin başın kisem, Hak ginayet kılır irse, men basam. Kutkaraytn div elinnen gavretni, Yuk irse, men minmeyin Düldül atnı, Hem irenner meclisinde turmayın, Hem teki ir dugasını kılmayın». Resul eytir: «Ye Gali, barma ana, Bulmasın kim, bir zeval kilgey sena». Gali eytir: «Çara yuk, banserem, Başımga yazmışımnı küriserem». Mindi atı. Bağladı zülfikarı. Hesen ile Hüseyin kıldı zari. Galini uzattılar bir menzile, Utız üç min sehaba cümle bile. Gali kiter ul kisilmiş baş ile, Sehabalar kayttılar küz yeş ile. Gali sürer ul demde Düldül atı, Ul kisik baş kiter hem andin katı. «Kanatı bardır» digeysefi ki, uçar, Uk atım Düldüldin ilgerü kiter.. Biş namaz kılır Gali, vakti bile, Baş takı namaz kılır Gali bile.. Cidi kün ü tün çün bular kittiler, Nagahan, bir sehraya çittiler. Gali baktı, kürdi bir ulug kuyı. Ul kisik baştan surar: «Bu mı kuyı?... Ul baş eytir: «Ye, Gali, bu aradır, Kuyı içre ul div ki, ne çaradır», Gali katı bagar ul dem Düldül'e, Min biş yüz kulaç kemend, üzi bile. Ul kemendi uçın kuyıga bağladı. Düldül ile ul kisik baş yıgladı. Kemendi uçın tutben Gali iner. Kisik baş meshef ukır, hetim iter. Kemend uçı kildi Gali eline: Tenrinin atın kil tirdi tiline, Gali baktı: kuyınıfi tübi yırak, Kendi iter kemend elindin ayrak, Ve nikâhlı karımı aldı, girdi kuyuya.. Kaygı bırakmaz gözlerimde uykuyu, Eğer şefaat etmezsen burada bana, Yarın orada, davacı olurum ben sana». Ali der: «Ya resul, ben gideyim, Zülfikarla devin ciğerini yarayım. Ya ben ölürüm, ya da devin başını keserim, Allah yardım ederse ben galip gelirim. Kurtarayım devin elinden kadını, Kurtaramazsam, binmeyeyim Düldül adlı atıma, Hem erler meclisinde durmayayım, Hem de er duasını etmeyeyim». Resul der: «Ey Ali, gitme oraya, Olmasın ki, bir zeval gelir sana». Ali der: «Çare yok, gideceğim, Alnıma yazılanı göreceğim». Bindi ata. Bağladı kılıcı zülfikarı. Hasan ile Hüseyin, için için ağladı. Ali'yi geçirdiler bir menzile, Otuz üç bin sahabenin hepsi ile. Ali gider o kesilmiş baş ile, Sahabeler döndüler gözyaşı ile. Ali sürer o anda Düldül atı, Kesik baş gider ondan daha hızlı. Kanadı vardır sanki, sanırsın ki uçar, O atım Düldülden ileri gider.. Beş vakit namaz kılar Ali, tam vaktinde, Baş da namaz kılar Ali ile... Yediğim, yedi gece onlar gittiler, Ansızın bir sahraya ulaştılar. Ali baktı, gördü bir büyük kuyu. O kesik başa sorar: «Bu mu kuyu?..» Baş şöyle söyler: Ey Ali, buradır, Ne çare ki, kuyu içinde o dev vardır», Ali dikkatle bakar o an Düldül 'e, Bin beş yüz kulaç kemend, kendisiyle beraber. O kemendin ucunu kuyuya bağladı. Düldül ile o kesik baş ağladı Kemendin ucunu tutarak Ali iner. Kesik baş mushafokur Kur'an 'ı hatmeder. Kemendin ucu geldi Ali'nin eline: Tanrı 'nın adını getirdi diline, Ali baktı -.Kuyunun dibi derin Kendi iner kemend elinden uzak,

4 İsmi egzam dugasın ukır irdi, Kemend uçına Gali bakar irdi, Gah başa, gah ayaka tüner irdi, Cidi tüni hem kürü iner irdi. Sigizinçi küni ayak tigdi cire. Bir dem ultırdı Gali gaklın tire. Secde kıldı Gali Teftrige tapug. Baktı Gali, kürdi bir timir kapug, Tarttı, kubardı. Kürdi ulug saray. Bir hatın ultırmış irdi, yüzi ay... Namaz ukır ul ahiret hatmi, Ah iter hem kükke çıgar tütini. Küz yeşi secde cirine bağlamış, Ul kisik başnın heleli ul imiş. Gali kürdi yene bir ulug saray, Munda biş yüz müselman bağlı, yıglay. Çagıştırdüar: «Ye Gali kim, dad!, deyü, Div elinnen bir bizge meded», diyü. Gali eydi: «Kim didi meni size?» Munlar eydi: «Mustafa kildi bize. Bu seget Gali munda kilir, didi, Bu div amfi elinnen üler, didi. Min irdik biz cümlemiz. Biş yüz kuydı, Künde bişimizni ul suydı, yidi...» Gali çünkim kirdi ul dem saraya, Divni kürdi:binzer ul numaraya. Barmakları uhşar adem gevdesi, Miri yeşindin kiçmiş irdi ul gasi, Gümbeze uhşar irdi amfi başi, Kılmamış gümrinde hiç heyir işi, Nefes, tütin bikin, ilgerü çıgar, Kelge bürcine tiger irse yığar. Gali urdı elini zülf ikare, Uyır irken, bu divni kıla pare. Kiri kayttı; üzi eytir:«ye Gali, Tenri «anslanım» didi seni; Uydır divni ültirmek, irlik degül, Yamanat birle yürmek, irlik degül... Negre urdı bir kezin. Uyganmadı. Negre anın canına buyanmadı. İkinci kat negre urdı ul gazi, Yangıradı tag u taş, cümle yazi. Ul div uygandı, ta dürt yarı bakar, Küb süz süzler, agzmdin utlar saçar. îsm-i azam duasını okur idi, Kemendin ucuna Ali bakardı, Gah başa gâh ayağa dönerdi, Yedi gün yedi gece inerdi. Sekizinci gün ayağı değdi yere Bir an oturdu Ali aklını toplasın diye. Secde etti Ali Tanrıya tapınarak, Baktı Ali gördü bir büyük kapı. Çekti açtı: Gördü büyük bir saray, Bir kadın oturmuştu, yüzü ay... Namaz kılar o ahiret kadını, Ah eder, göğe çıkar dumanı. Göz yaşı secde yerine akmış, Kesikbaşın hanımı o imiş. Ali gördi yine ulu bir saray, Orada beş yüz müslüman bağlı, ağlar. Bağırıştılar: «Ya Ali imdat diye? Dev elinden bize medet» diye? Ali dedi:«beni kim dedi size?» Bunlar söyledi:«mustafa geldi bize. Ali burada şimdi gelir, dedi. Bu dev onun elinde ölür, dedi Bin idik hepimiz, beş yüz kaldık, Hergün o beşimizi kesip yedi...» Ali girdi o sırada saraya, Dev gördü: Benzer o minareye. Parmaklarının herbiri adam gövdesi Bin yaşını geçmiş idi o asi, Kubbeye benziyordu onun başı, Yapmamış ömründe hiç hayırlı işi, Nefesi duman gibi ileri püskürür çıkar, Kale burcuna değse yıkar. Ali dokundu elini zülfıkare, Uyurken bu devi kıla pare. Geri döndü, kendisi der «Ya Ali Tanrı«Arslanım» dedi seni; İtaat ettir devi, öldürmek erlik değil, Kötülük ile devam etmek erlik değil... Nara attı bir kez. Uyanmadı. Nara onun canına kâr etmedi. İkinci defa haykırdı o gazi, Yankılandı dağ ve taş, bütün ova. O dev uyandı, dört tarafa bakar, Çok söz söyler, ağzından ateşler saçar.

5 «Sen mi kildin, ye Gali, düşmanımız! Senin elinnen çıkar mı canımız? Heli men berem didi anda sena, Seni munda kim birib izzdi meni, Gali ey tir: «Hak birip izzdi meni Pare pare kılarım bu dem seni.» Ul div eytir:«bu segat seni yiyem, Dünyaya bir müsilmannı kuymayam. Ne seni kuyam, ne hud peygamberi, Yıkayın Mekge, Medine şehrini...» İyle didi yüridi tekdir ile. Min batman gürzisi bar üzi bile. Aldı gürzi, hamle kıldı Galige, Gali teki kalkan aldı eline İyle urdı div Gali'ge gürzini kim, Gali battı cirge tizi tini. Titremedi Gali'nift ul dem eli, Hiç tegayir bulmadı ul şah veli, Şaçradı, mindi ul dem taş üstüne, Şükir kıldı, seçer itti dustuna Ul div eytir:«ülmedin mi ye Gali? Kuh-i Kaf irsen, pare kılam seni!» Üç hamle kıldı Gali'ge, ülmedi. Kaygırıp, neitmişin hem bilmedi. Çünki nevbet Galige tigdi, Gali urdı eliini zülfikara Gali ey tir: «Ye melgün, barmak küter, Tenrinin birlgine ikrar ketir.» Ul div eytir:«min yeşidim, dimedim, Kiçdi gumirim din kaygısın yimedim, Üler irsem teki, hergiz dimemin, Zira ülsem, din kaygısın yimeyin.» Çün işitti bu süzni divden Gali, Mindi tasnifi üstüni ul dem veli, Çaldı andin zülfikarnı başına, Kiçdi kitti, irdi anın canına, Çünki ültürdi peri divni Gali, Tenri arslanıdır ul şah veli, Ul saraynın işigini açtılar, Gali'inin üstüne divler tüştüler. Gali urdı, üzin ul dem divlere Çaldıgınça kırardı ul cire. Gali divler başnı kiser idi, Divlerinin yüzüni ul basar irdi. Sen mi geldin ya Ali, düşmanımız 1. Senin elinle çıkar mı canımız? Hele ben ilkin hamle kılayım sana, Seni burada kim güçlü kıldı bana, Ali der: «Hak kıldı güçlü beni, Parça parça ederim şu an seni.» O dev der:«bu saat seni yiyeyim, Dünyada birmüslümam koymayayım. Ne seni koyayım, ne de peygamberi, Yıkayım Mekke, Medine şehrini..» Öyle dedi yürüdü tekdir ile. Bin batman gürzü var kendisiyle birlikte. Aldı gürzü hamle kıldı Ali 'ye, Ali dahi kalkan aldı eline. öyle vurdu dev Ali'ye gürzünü ki. Ali'nin battı yere dizine kadar. Titremedi Ali'nin o an eli, Hiç hali değişmedi o şah-ı veli, Sıçradı, çıktı o dem taş üstüne, Şükretti secde kıldı dostuna. O dev dedi:«ölmedin mi ya Ali? Kuh-t Kaf isen, pare kılam seni!» Ûç hamle kıldı Ali'ye, ölmedi. Kaygılanıp ne ettiğini de bilmedi. Çünkü sıra Ali'yi geldi, Ali aldı eline zülfikarı. Ali dedi:«ya melun, parmak kaldır, Tanrının birliğine ikrar getir.» O dev der:«bin yaşındayım, Geçti ömrüm, din kaygısı çekmedim. Ölsem dahi hiç bir şey demem, Zira ölsem din kaygısını çekmeden. Çün işitti bu sözü devden Ali, Çıktı taşın üstüne o zaman veli, Çaldı sonra zülfikarını başına, Geçti gitti, yetti onun canına, Çünkü öldürdü peri devini Ali, Tanrı arslanıdır o şah-ı veli, O sarayın kapısını açtılar, Ali'nin üstüne devler düştüler. Ali saldırıp vurdu, o zaman devlere, Vurdukça o düşürürdü yere. Ali devlerin başını keserdi, Devlerin yüzünü o basardı.

6 Üç yüz divni ülütürdi ul kün Gali. Tenri anslanıdır ul şah veli Çünki bu işni Galiden kürdiler. Teki anda turmadılar, kittiler. Çünki bakü Gali: Divler kürmedi, Barca divler ul arala turmadı. Kildi biş yüz müsilman çişti elin, Barçasına üleşti divler malın, Her birisi kütergünçü aldılar. Ul segat kuyu tübine bardılar. Munlar eydi: Ye Gali biz nitelim, Bu kuyudan biz ne heyle kılalım? Kanatanız yuk turur kim, uçkalı, Uçkalı ye üzengü yuk turır kim mingeli. Biz ki meğer bu kuyudan ülgeymiz, Tekdir iylekim biz munda turgayınız». Gali eydi: «Siz tu tın himmetleri, Barçamızga, hak kılır irse yari». Gali kılır dugasm ul dem, el açar. Kür, dugası kabul bulıp gerşke kiçer. Hak Tegela Cebrailge buyırdı: «Bularnı üz kanatma al!» didi. Çünki dugasm temam itdi Gali, Kuyı üstinde kürdiler üzleri. Bu biş yüz müsilman hem gevret ıyle, Küp şükirler kıldılar Gali bile. Şad u hürrem yürdiler munlar buyle, Barçamızga muradı Hakdin ula. Çünki işitti resul: Gali kilir, Tenri anslanıdır, veli kilir. Cümle^ karşı kiliben küriştiler, Tenrige eshab şükirler kıldılar. Ul Kisikbaş kildi resul katma, Resul aldı anı bir demi eline. Duga kıldı, ul Kisikbaşka resul, Hak Tegale dugasm kıldı kabul: Ul Kisikbaş bir yiğit buldı yene, Eli, ayakı, cümle kildi yene. Dürist buldı, cümle eshab kürdiler, Haknın izgi sengine tanladılar... Uglının itin ul div yimiş idi, Kup kurıg süfteklerin kuymış idi. Hak Tegela afta can bağışladı, Zehi hilgat zarefe eyledi. Mevlene Şems Tebrizi yadına, Sen tigirgil gacizler muradına. Fegilatin, fegilatin figilat, Ahiret kirek irse dünyanı sat. Üç yüz devi öldürdü o gün AH. Tanrı arşlarıdır o şah-ı veli Çünkü bu işi Ali 'den gördüler Dahi derhâl durmadılar gittiler. Ali baktığı zaman, devler görmedi, Bütün devler o arada durmadı. Geldi beş yüz Müslüman çözdü elini Hepsini paylaştırdı devlerin malını Herbirisi götüreceğini aldılar, O zaman kuyu dibine vardılar. Bunlar dedi: Ya Ali biz ne edelim, Biz bu kuyudan nasıl kurtulalım? Kanadımız yok ki uçalım, Uçalım veya üzengi yok ki binelim. Ya bu kuyuda biz ölürsek, Takdir öyle ise biz burada dururuz». Ali dedi: «Siz bize yardım edin, Hepimize Allah yardım ederse». Ali o anda dua eder, el açar. Bak, o anda duası kabul olur, arşa geçer. Hak Tealâ, Cebrail 'e buyurdu: «Onları kendikanadına al!», dedi. Duasını tamamladığında Ali, Kuyunun üstünde buldular kendilerini. Bu beş yüz Müslüman ve kadın öyle, Çok şükrettiler ki Ali ile. Sevinçle, neşeyle yaşadılar onlar böyle, Hepimizin muradını Allah versin öyle. Resul Ali'nin geldiğini işitince, Tanrı arslanı velinin geldiğini duyunca, Herkes karşıladı onları, görüştüler, Ashab, Allah 'a çok şükürler ettiler. O Kesikbaş geldi resulün huzuruna, Resul onu bir an aldı eline. Dua etti, o Kesikbaşa resul, Hak Tealâ duasını etti kabul: O Kesikbaş genç biri oldu, yine, Eli, ayağı, bütün vücûdu yerine geldi yine. Sağlam hâle geldi, bütün ashap bunu gördü, Allah'ın güzel yaratmasına şaşırdılar... Oğlunun köpeğini dev yemişti, Kupkuru kemiklerini bırakmıştı. Hak Tealâ ona can bağışladı, Güzel elbiseler bağışladı. Mevlânâ Şems Tebrizî'nin yüzü suyu hürmetine Sen ulaştır zavallıları muradına. Failatün,faüatün,failat, Ahiret gerekiyorsa, dünyayı sat. Latin Harflerine ve Türkiye Türkçesine Aktaran : Doç. Dr. Fatma Özkan

7 Rabguzî (XIII. yüzyılın ilk çeyreği ile XIV. yüzyılın ilk çeyreği) Rabguzî'nin hayatı ve sanatı hakkında bilgimiz çok azdır. Doğum ve ölüm yılları belli değildir. Tahminen Altın Orda'nın doğusundaki Harezm'e bağlı yerlerde yaşamış olmalıdır. Bunun içindir ki, Rabguzî mahlasını almıştır. Babasının adı, Burhaneddin, kendi ismi ise, Nasreddin'dir. Tatarların ve Özbeklerin ortak edibi sayılır. O, Türk dünyasında 1310 yılında kaleme alınan Kısasü'l-enbiyâ (Peygamberler Tarihi) adlı eseriyle yaygın şöhrete sahiptir. Eser, daha çok Kıssa-yı Rabguzî adıyla bilinir. Kısasü'l-enbiyâ, hacimli bir eserdir. Eserde, peygamberler ve evliyalar hakkında seçilmiş yetmiş iki kıssa toplanmıştır. Seçme kıssalardan başka eserde, şiirler, gazeller, rubailer ve medhiye örnekleri de vardır. Yazar, söz konusu eseri, Kur'an'dan, Türkçe, Arapça ve Farsça yazılmış çeşitli kaynaklardan, mitolojik ve folklorik materiyallerden faydalanarak yazmıştır. Kısasü'l-enbiyâ, Tatar okuyucusunun en sevdiği kitaplar arasmda yer alır. Çok sayıda el yazma nüshası vardır. Kazan'da ilk defa 1859 yılında yayımlanır. Bu tarihten sonra da defalarca basılmıştır. ŞİİRLER BEHARİYET Kün hemelge kirdi irse, kildi galem nevruzı. Kiçti behmen zemherir kış, kalmadı karı buzı, Kün kile min kürke artıb tirilür ülmiş cihan. Tan pezirleb nekşi birle bizenür bu yir yüzi. Tan atarda dürt sarıdin iseyür badı saba, Kiyik yürür, kindik yupar tik islenür yapan yazı. Tizliki tikin yagırdin uyugı yeşil, kızıl. Arası budak, yabırgak, tul çeçekler, tüp tüzi. BAHARİYE (NEVRUZ) Gün koç borcuna girdi, geldi Nevruz vakti. Geçti acımasız, soğuk kış, kalmadı kan buzu. Gün gelir, kürkünü atıp dirilir ölmüş cihan. Tan karşılayıp yer yüzünü nakışlanyla süsler. Tan vakti dört yönden eser sabah rüzgârı, Geyik gezer, göbeğinden çıkan misk gibi kokar yaban, yazı. Dağlardır onun büyük yuvası, yemyeşil ve kıpkızıl. Arasını dal, budak ve yapraklar sarmış, çiçeklerle dolu düzü, ovası. Ürlese yıglab bulıtlar, gül çıgar bustan u bag, Tal yıgaçlar yin salışur, uynayur bek, bay kızı. Kirşeni kar, inniki kan, yaksa taglar sureti; Tunlıgı tansık tavardin Rum, Hitay, atlas-hezi. Lale sagrakın içerde sayrab isirür sanduvaç, Turna ün tartıb üterde sekriyür, baklan, kuzı. Kükte uynab kıl salışur kır u kaz fil tülügeç, Yirde yükrib cüft alışur as, tiyin, kiş, kundızı. Neyşekerler münberinde tutıy kuş, meclis tutar, Kumrıy, bılbıl, mukrıy bulıb ün tüzer, tün kündüzi Buyıgız yir kük menizlik yeşneyür meydan bülib, Ugraşur ay tik çeçekler tigresinde yuldızı. Huri gayn uçmah içinde bin salıp tehsin kılur, Yaz üze mundag gezel eydi naşir Rabguzî. Gürlese ağlayarak bulutlar, gül biter, olur bostan ve bağ, Dal ağaçlar, kol kanat açar, oynar beğler ve zengin kızları. Pudrası kar, allığı kan, sürerse yüzüne dağlara benzer; Elbisesi nadide ipekliden, Anadolu 'dan, Çin 'den gelen ipek ve atlastır. Lâleli, sulak yerlerde öter durur bülbül, Turna şakıyıp öterken seker, baklan ve kuzu. Gökte oynayıp tüy bırakır kır kazı... Yerde koşuşturup eş seçer, as, tavşan, kiş ve kunduzu. Şekerkamışından olan minberinde durur tuti kuşu, meclis kurar,, Kumru, bülbül, öter, şakır, gece ve gündüz. Kokunuz yer ve gökyüzü gibi gizlenir meydanı bölüp, Uğraşır ay gibi çiçeklerin çevresinde yıldızı. Huri kızı cennet içinde binlerce övgüler söyler, Bahar mevsimi hakkında gazel söyledi nâsir Rabguzî. Latin Harflerine ve Türkiye Türkçesine Aktaran : Doç. Dr. Fatma Özkan

8

9

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde.

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde. 1. a) Bende yapışık, sende yapışık Çam ağacı çamda yapışık. b) Sende de var, bende de var Bir kuru çöpte de var. c) Arifsiniz, zarifsiniz Kendinizi neden bilirsiniz? 2. a) Ağzı var, dili yok Canı var,

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM [2b] (1) HAYBER KALESİ NİN FETHİ (3) Haberleri rivayet edenler ve eserlerden nakledenler şöyle anlatırlar: Hazret-i Muhammed; (5) bir gün sabah namazını kıldı, (6) mübarek

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 15 ARALIK PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. İstedikleri ilgi köşelerinde(evcilik, kitap, puzzle,

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17'nci yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578-1590 arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür ordu şairidir. Diğeri

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne AYŞE BENEK KAYA Doğan kaya nın eşidir. 1956 da Sivas ta doğmuştur Tevfik ve Türkân Benek in kızıdır. Sivas ta Dört Eylül İlkokulu ve Selçuk Ortaokulunu bitirdikten sonra Sivas Merkez İlköğretmen Okuluna

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir.

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Görünümü Elbiseleri Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak daha çok

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ YARATICI OKUMA DİZİSİ Şiir Resimleyen: Yasemin Ezberci Yaratıcı Okuma Dosyası: Mustafa Köz Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Resimleyen: Yasemin Ezberci Yayın Koordinatörü:

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir.

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir. Ders 10 İlyas, Elişa ve Meshediliş İlyas bu sesi duyunca, cüppesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun, İlyas?" dedi. İlyas, "RAB'be, Her Şeye Egemen

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

AYLIK BÜLTEN-NİSAN 2014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN-NİSAN 2014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN-NİSAN 2014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ ANAOKULU ÖĞRETMENLERİMİZ : TÜLAY DÖNMEZ : NURCAN SAYIN : HANDE BEKTAŞ BRANŞ

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır?

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? A) Analık kadına güç ver ir. B) Analık güç lü lüğ ün, ilk koşuludur. C) Analık, kadınların

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM)

SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM) SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM) KONULAR: 1 den 20 ye Kadar Birer Birer Ritmik Sayma 10 dan Geriye Doğru Birer Birer Ritmik Sayma 1 den 10 a Kadar Rakamları Okuma ve Modele Bakarak Yazma 1 İle 10 Arasındaki

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı:. Doğum Tarihi,Yeri. Anne / Baba Adı :. Ev Adresi :. Engel Durumu: Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik R.A.M Kaynaştırma Dosya

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT 1 1. PERDE Haydi Harun! Acele edelim. Ama, Murad bizden çok geride... Murad, bize katılmak istemiyor Sanki, özellikle ağırdan

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

2008-2014, ERZİNCAN, TÜRKİYE.

2008-2014, ERZİNCAN, TÜRKİYE. [ 0001 ] Kim ki Dost yolunda Terk-i Can eder Dost ona Didar ını ihsan eder Kim bu fani dünyayı terkeylese Dost ebed mülke onu sultan eder Hacı Emine KÖSEOĞLU 1942-2007 2014-06-10; Haziran, Salı :: 12.46.10

Detaylı

Gidyon un Küçük Ordusu

Gidyon un Küçük Ordusu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Gidyon un Küçük Ordusu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER BEBEKLİK DÖNEMİNDE (0 3 YAŞ) ERKEN TANI İÇİN KRİTİK DÖNEMLER Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı ilerlediği dönemdir. Çevrelerine

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Güngör Dilmen DESTANLAR VE MASALLAR MAVİ ORMAN. Masal. Resimleyen: İsmail Gülgeç

Güngör Dilmen DESTANLAR VE MASALLAR MAVİ ORMAN. Masal. Resimleyen: İsmail Gülgeç MAVİ ORMAN Güngör Dilmen Resimleyen: İsmail Gülgeç DESTANLAR VE MASALLAR Masal Güngör Dilmen MAVİ ORMAN Bir Tavşanın Serüvenleri Resimleyen: İsmail Gülgeç Yayın Yönetmeni: Samiye Öz Yayın Koordinatörü:

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

timasokul.com / bilgi@timasokul.com

timasokul.com / bilgi@timasokul.com OKUMAYI SEViYORUM DiZiSi zç Yayın Yönetmeni Savaş Özdemir Hazırlayan Reşhat Yıldız Kapak Tasarım M. Aslıhan Özçelik Grafik Tasarım M. Aslıhan Özçelik Esra Bayar Resimler shutterstock.com Sevengül Sönmez

Detaylı

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz.

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. 1- Ahmet, bana Mehmet sana yard m etsin. dedi. 2- Ben, banka memuruna Paralar bozuk olsun. dedim. 3- E im Yemek fazla ya l olmas n. dedi. 4- Ö retmen,

Detaylı

Gökyüzü Hakkında Neler Biliyorum? Sorusuna arkadaşlarımızın verdiği cevaplar.

Gökyüzü Hakkında Neler Biliyorum? Sorusuna arkadaşlarımızın verdiği cevaplar. 04.12.2015 Denizyıldızı Sınıfı ndan Merhaba; Bu hafta, Gökyüzü ve Uzay konusuna giriş yaptık. Konumuzu Gökyüzü ve Uzay olarak iki başlığa ayırdık, bu hafta Gökyüzü konusunu işledik. İlk olarak gökyüzü

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN OKULLARI GÜNLÜK EĞİTİM PROĞRAMI 6YAŞ 20.EKİM.PAZARTESİ-25.EKİM.CUMA

Ö.Ç BİLFEN OKULLARI GÜNLÜK EĞİTİM PROĞRAMI 6YAŞ 20.EKİM.PAZARTESİ-25.EKİM.CUMA 20.10.2014 PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN OKULLARI GÜNLÜK EĞİTİM PROĞRAMI 6YAŞ 20.EKİM.PAZARTESİ-25.EKİM.CUMA Türkçe Dil Etkinliği: Sağlıklı olmak için neler yapıyoruz? Nasıl sağlıklı olabiliriz? Soruları sorularak

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI DUA ETTİĞİNİZDE J. Robert Ashcroft ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.: 33 Bakırköy İstanbul

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

İLK ADIMLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

İLK ADIMLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU İLK ADIMLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan:FUNDA SAYDAM ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 23.03.2015-27.03.2015 tarihleri arasında uygulanan etkinlikleri sizlere sunmaktayım. SEVGİLERLE

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ BAKİ SARISAKAL Evliya ÇELEBİ YE GÖRE YANYA CAMİLERİ Yanya Câmileri: Büyük Hisar da dört adet mihrap vardır. Hepsinden mükellefi ve mükemmeli Selâtîn Câmii benzeri, cemaati

Detaylı

AYLIK BÜLTEN-ŞUBAT 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN-ŞUBAT 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN-ŞUBAT 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ ANAOKULU ÖĞRETMENLERİMİZ : TÜLAY DÖNMEZ : NURCAN SAYIN : FATMA ŞAHAP BRANŞ

Detaylı

DÜNYANIN BÜTÜN ÇİÇEKLERİ. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya, Öğrencilerimi getirin, getirin buraya,

DÜNYANIN BÜTÜN ÇİÇEKLERİ. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya, Öğrencilerimi getirin, getirin buraya, DÜNYANIN BÜTÜN ÇİÇEKLERİ "Bana çiçek getirin, dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin!" ( Köy öğretmeni Şefik Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum Bütün çiçeklerini getirin buraya, Öğrencilerimi getirin,

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

MART AYINDA ÖĞRENDİĞİM DİL GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MART AYINDA ÖĞRENDİĞİM DİL GELİŞİM ÇALIŞMALARI 1 MART AYINDA ÖĞRENDİĞİM DİL GELİŞİM ÇALIŞMALARI ŞARKILAR ÇANAKKALE MARŞI Çanakkale İçinde Aynalı Çarsı, Ana Ben Gidiyom Düşmana Karsı. Of Gençliğim Eyvah. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

M.E.B. ÖZEL UYANIŞ ANAOKULU

M.E.B. ÖZEL UYANIŞ ANAOKULU M.E.B. ÖZEL UYANIŞ ANAOKULU EYLÜL AYI EĞİTİM PROGRAMI OKULUM Hayata ilk adım attığımız yer olan okulumuzu tanıyoruz. Okulumuzun bölümleri, çalışanları, kullandığımız araç ve gereçler, onların ne işe yaradıkları

Detaylı

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 6 B DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YILLIK PROJE HZ. MUHAMMED İN ÇOCUKLUK VE GENÇLİK YILLARINDA GÖRÜLEN MUCİZELERİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN TOLGA DUMAN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

HAYATIN Ç NDEN. Sevgi Hikâyeleri 3 CÜNEYD SUAVİ. (c.suavi@gmail.com) CÜNEYD SUAVİ

HAYATIN Ç NDEN. Sevgi Hikâyeleri 3 CÜNEYD SUAVİ. (c.suavi@gmail.com) CÜNEYD SUAVİ CÜNEYD SUAVİ 1948 Yılında Adapazarı nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. Daha sonra, günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi olarak bilinen Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ni yüksek mimar

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 03.11.2014 PAZARTESİ Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.

Detaylı

Murat Çelebi 2. - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Murat Çelebi 2. - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı