Kesikbaş (Tahmini olarak XIII. yüzyıl)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kesikbaş (Tahmini olarak XIII. yüzyıl)"

Transkript

1 Kesikbaş (Tahmini olarak XIII. yüzyıl) Kesikbaş adlı bu şiir, elyazması mecmualarda, Destan-ı Kesikbaş, Kıssa-yı Kesikbaş, Kesikbaş Hikâyeti ve Serburda gibi değişik isimlerle kaydedilmiştir. Tatar halkı arasında ise, Kesikbaş Kitabı, Kesikbaş Kıssası adlarıyla geniş şöhret bulmuştur. Şiirin yazarı bilinmemektedir. Müstensihler arasında, çeşitli elyazma nüshalarda Kethüda Ali ve Kirdeci Ali isimlerinin yani sıra, sık sık Ali adı geçmektedir. Eserin yazılma tarihi konusunda da tatmin edici bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konuda çeşitli fikirler ileri sürülmektedir. Bazı bilim adamları eserin yaklaşık olarak XII. ve XIII. yüzyıllarda, bazıları ise, XIV. ve XV. yüzyıllarda yazılmış olabileceği düşüncesindedirler. Şehabeddin Mercanı onun Bulgar devleti devrinde yazılmış edebî eserlerden olduğu kanaatindedir. Onun görüşü, daha akla yatkındır. Kesikbaş'ın yazılma tarihi konusunda varsayımlardan biri de şöyledir: Kesikbaş hakkındaki halk hikâyesi, yaklaşık olarak XIII. yüzyılda tahsil görmek üzere İdil'den Türkistan'a giden bir zat tarafından kaleme alınmıştır. İdil boyundan Anadolu'ya giden bazı nüshaların ise Ali adlı bir şair tarafından işlendiği ve İdil'e tekrar dönen bu nüshalarda onun isminin kaydedildiği sanılmaktadır. Kesikbaş şiiri Tatarlar arasmda çok öncelerden beri çok yaygın şekilde bilinmekte olup, hattâ medreselerde ders kitabı olarak kullanılmıştır yılından itibaren pek çok defa Kazan'da basılmıştır. Kaynaklan Ahmetgaliyeva Y. S. İssledovanie tyurko-yazıçnogo pamyatnika; "Kisikbaş Kitabı"., İzd. Nauka, M., 1979 (Arap harfleriyle metin, Latin harfleriyle transkripsiyonu ve Rusça tercümesi); Tatar Poeziyasi Antologiyasl, Kazan, 1992, s.90-93; Tatar Edebiyatı Tarihi. I. cilt, Kazan 1984, s Kesikbaş Hikâye s i' nd en Başlagalı süzni bismilla ile Başlayalım söze bismillah ile, Duruşalim tün ü kün Alla ile. Duralım gece gündüz Allah ile. Üstimizde Hak'nın hazir kürelim Üstümüzde Hakk 'ı hazır görelim. Mustafa'nın cemagatine irelim. Mustafa 'nın cemaatine erelim.

2 Dünyada bir hub hub işler küp turur, Hiç munın tik, biri takı yuk turır... Bir hikayet kildi tilimge ari, Süzlegeymen, hak kılır ise yari... Resul ultırmış irdi dürt yar ile, Utız üç min sahabe cümle bile. Kürdiler kim, bir kisik adem başın: Yıglayu, kirdi vü tükti küz yesin; Gevdesi yuk, bir gaceyib baş irür, Şehid irmiş, iki küzi yeş irür; Sakalı ak, hem yüzindin nur akar, Küzi kamar herkim yüzine bakar. Yüzin urdı tuprakka, kıldı zari: Zari zari yıglaku peygamberi, Peygamber anı kürib, kurktı cani. Tura kildi Tefiri arıslanı Gali, Tiler irdi ul başnı kütermege, Mustafa'nın katına kitirmege, Nice kim zur eyledi, kütermedi, Zerre mıskal cirinnen tibretmedi. Xeyran kaldı, Gali'nifi usı kiter. Ul baş eytir:«ya resul, Gali niter? Kuvvetinmi sınar bu, Gali mefia? Ey tib izzgıl, birmesin zexmet mefia, Gali bigin min Gali bulır irse, Barca bir bulıp mefia kilir ise, Barca bir bulıp meni kütermegey: Zerre mıskal cirimnen tibretmegey. Zira kim, Alla didarin kürmişim. Muradımga, maksudımga tigmişim, Bi güman, Alla turur menin bile, Süzleşirmin tün ü kün Alla ile. İlli kezin barmış irdim men haca. Xeyir kıldım küb aça-yalangaça. Gah yürirmin dr yüzinde at ile. Gah çıkam kükke mügcezat ile; Gah çıkardim ferişteler katına, Gah kirir irdim adem suretine... Kalge-yi nur, menim seherim idi, Xuzır-ilyas, munis hem yarım idi. Bir xelalim, bir xub uglımbar idi. Ul ikisi mefia munis, yar idi Gewdem ile uglımnı bir div yidi, Ye resülulla, şefeget kıl, didi. Dünyada güzel işler çoktur, Hiç bunun gibi biri dahi yoktur... Bir hikâyegeldi dilime arı duru, Hak yardım ederse söylemeye bunu... Resul oturmuştu dört yar ile, Otuz üç bin sahabenin tamamiyle. Gördüler bir kesik adam başını: Ağlayarak girdi ve döktü göz yaşını; Gövdesi yok, bir acayip baştır, Şehit imiş, iki gözü yaştır; Sakalı ak, hem yüzünden nur akar, Gözü kamaşır her kim ki yüzüne bakar. Yüzünü vurdu toprağa, ağladı: Dertli dertli ağlayarak peygamberi, Onu gören peygamberin korktu canı. Çıkageldi Tanrı arslanı Ali, İstiyordu o başı kaldırmayı, Mustafa'nın huzuruna getirmeyi, Ne kadar zorladıysa, kaldıramadı, Zerrece yerinden kımıldatamadı. Şaşırıp kalır, Ali'nin aklı gider. O baş der: «Ya resul, böyle ne yapar Ali? Kuvvetini mi sınar benimle Ali? Söyle, mani ol, zahmet vermesin bana, Ali gibi bin Ali olsa bile, Herkes toplanıp bana gelse bile, Herkes toplansa beni kaldıramaz: Zerrece yerimden kımûdatamaz. Zira Allah 'in yüzünü görmüşüm. Muradıma, maksadıma ermişim. Hiç şüphesiz, Allah benim ile, Konuşurum gece gündüz Allah ile. Elli kez gitmiş idim ben hacca. Hayır kıldım aça ve çıplağa. Gâh gezerim gök yüzünde at ile. Gah çıkarını göğe mucize ile; Gâh çıkardım meleklerin katına, Gâh girerdim âdem suretine... Nur kalesi benim şehrim idi, Hızır İlyas dostum ve yakınım idi. Bir karım, bir güzel oğlum var idi. O ikisi bana munis ve yar idi, Gövdem ile oğlumu bir dev yedi, Ya resûlullah şefaat kıl, dedi.

3 Hem helalim aldı, kirdi kuyıga. Kaygı kuymas küzlerimni uykuga, Ger şefagat kılmasan, munda mena, Yerin, anda degvaçımen me sena». Gali eytir: «Ye resul, men barayın, Zülfikarle div cügerin yarayın. Ye min ülem, ye divnin başın kisem, Hak ginayet kılır irse, men basam. Kutkaraytn div elinnen gavretni, Yuk irse, men minmeyin Düldül atnı, Hem irenner meclisinde turmayın, Hem teki ir dugasını kılmayın». Resul eytir: «Ye Gali, barma ana, Bulmasın kim, bir zeval kilgey sena». Gali eytir: «Çara yuk, banserem, Başımga yazmışımnı küriserem». Mindi atı. Bağladı zülfikarı. Hesen ile Hüseyin kıldı zari. Galini uzattılar bir menzile, Utız üç min sehaba cümle bile. Gali kiter ul kisilmiş baş ile, Sehabalar kayttılar küz yeş ile. Gali sürer ul demde Düldül atı, Ul kisik baş kiter hem andin katı. «Kanatı bardır» digeysefi ki, uçar, Uk atım Düldüldin ilgerü kiter.. Biş namaz kılır Gali, vakti bile, Baş takı namaz kılır Gali bile.. Cidi kün ü tün çün bular kittiler, Nagahan, bir sehraya çittiler. Gali baktı, kürdi bir ulug kuyı. Ul kisik baştan surar: «Bu mı kuyı?... Ul baş eytir: «Ye, Gali, bu aradır, Kuyı içre ul div ki, ne çaradır», Gali katı bagar ul dem Düldül'e, Min biş yüz kulaç kemend, üzi bile. Ul kemendi uçın kuyıga bağladı. Düldül ile ul kisik baş yıgladı. Kemendi uçın tutben Gali iner. Kisik baş meshef ukır, hetim iter. Kemend uçı kildi Gali eline: Tenrinin atın kil tirdi tiline, Gali baktı: kuyınıfi tübi yırak, Kendi iter kemend elindin ayrak, Ve nikâhlı karımı aldı, girdi kuyuya.. Kaygı bırakmaz gözlerimde uykuyu, Eğer şefaat etmezsen burada bana, Yarın orada, davacı olurum ben sana». Ali der: «Ya resul, ben gideyim, Zülfikarla devin ciğerini yarayım. Ya ben ölürüm, ya da devin başını keserim, Allah yardım ederse ben galip gelirim. Kurtarayım devin elinden kadını, Kurtaramazsam, binmeyeyim Düldül adlı atıma, Hem erler meclisinde durmayayım, Hem de er duasını etmeyeyim». Resul der: «Ey Ali, gitme oraya, Olmasın ki, bir zeval gelir sana». Ali der: «Çare yok, gideceğim, Alnıma yazılanı göreceğim». Bindi ata. Bağladı kılıcı zülfikarı. Hasan ile Hüseyin, için için ağladı. Ali'yi geçirdiler bir menzile, Otuz üç bin sahabenin hepsi ile. Ali gider o kesilmiş baş ile, Sahabeler döndüler gözyaşı ile. Ali sürer o anda Düldül atı, Kesik baş gider ondan daha hızlı. Kanadı vardır sanki, sanırsın ki uçar, O atım Düldülden ileri gider.. Beş vakit namaz kılar Ali, tam vaktinde, Baş da namaz kılar Ali ile... Yediğim, yedi gece onlar gittiler, Ansızın bir sahraya ulaştılar. Ali baktı, gördü bir büyük kuyu. O kesik başa sorar: «Bu mu kuyu?..» Baş şöyle söyler: Ey Ali, buradır, Ne çare ki, kuyu içinde o dev vardır», Ali dikkatle bakar o an Düldül 'e, Bin beş yüz kulaç kemend, kendisiyle beraber. O kemendin ucunu kuyuya bağladı. Düldül ile o kesik baş ağladı Kemendin ucunu tutarak Ali iner. Kesik baş mushafokur Kur'an 'ı hatmeder. Kemendin ucu geldi Ali'nin eline: Tanrı 'nın adını getirdi diline, Ali baktı -.Kuyunun dibi derin Kendi iner kemend elinden uzak,

4 İsmi egzam dugasın ukır irdi, Kemend uçına Gali bakar irdi, Gah başa, gah ayaka tüner irdi, Cidi tüni hem kürü iner irdi. Sigizinçi küni ayak tigdi cire. Bir dem ultırdı Gali gaklın tire. Secde kıldı Gali Teftrige tapug. Baktı Gali, kürdi bir timir kapug, Tarttı, kubardı. Kürdi ulug saray. Bir hatın ultırmış irdi, yüzi ay... Namaz ukır ul ahiret hatmi, Ah iter hem kükke çıgar tütini. Küz yeşi secde cirine bağlamış, Ul kisik başnın heleli ul imiş. Gali kürdi yene bir ulug saray, Munda biş yüz müselman bağlı, yıglay. Çagıştırdüar: «Ye Gali kim, dad!, deyü, Div elinnen bir bizge meded», diyü. Gali eydi: «Kim didi meni size?» Munlar eydi: «Mustafa kildi bize. Bu seget Gali munda kilir, didi, Bu div amfi elinnen üler, didi. Min irdik biz cümlemiz. Biş yüz kuydı, Künde bişimizni ul suydı, yidi...» Gali çünkim kirdi ul dem saraya, Divni kürdi:binzer ul numaraya. Barmakları uhşar adem gevdesi, Miri yeşindin kiçmiş irdi ul gasi, Gümbeze uhşar irdi amfi başi, Kılmamış gümrinde hiç heyir işi, Nefes, tütin bikin, ilgerü çıgar, Kelge bürcine tiger irse yığar. Gali urdı elini zülf ikare, Uyır irken, bu divni kıla pare. Kiri kayttı; üzi eytir:«ye Gali, Tenri «anslanım» didi seni; Uydır divni ültirmek, irlik degül, Yamanat birle yürmek, irlik degül... Negre urdı bir kezin. Uyganmadı. Negre anın canına buyanmadı. İkinci kat negre urdı ul gazi, Yangıradı tag u taş, cümle yazi. Ul div uygandı, ta dürt yarı bakar, Küb süz süzler, agzmdin utlar saçar. îsm-i azam duasını okur idi, Kemendin ucuna Ali bakardı, Gah başa gâh ayağa dönerdi, Yedi gün yedi gece inerdi. Sekizinci gün ayağı değdi yere Bir an oturdu Ali aklını toplasın diye. Secde etti Ali Tanrıya tapınarak, Baktı Ali gördü bir büyük kapı. Çekti açtı: Gördü büyük bir saray, Bir kadın oturmuştu, yüzü ay... Namaz kılar o ahiret kadını, Ah eder, göğe çıkar dumanı. Göz yaşı secde yerine akmış, Kesikbaşın hanımı o imiş. Ali gördi yine ulu bir saray, Orada beş yüz müslüman bağlı, ağlar. Bağırıştılar: «Ya Ali imdat diye? Dev elinden bize medet» diye? Ali dedi:«beni kim dedi size?» Bunlar söyledi:«mustafa geldi bize. Ali burada şimdi gelir, dedi. Bu dev onun elinde ölür, dedi Bin idik hepimiz, beş yüz kaldık, Hergün o beşimizi kesip yedi...» Ali girdi o sırada saraya, Dev gördü: Benzer o minareye. Parmaklarının herbiri adam gövdesi Bin yaşını geçmiş idi o asi, Kubbeye benziyordu onun başı, Yapmamış ömründe hiç hayırlı işi, Nefesi duman gibi ileri püskürür çıkar, Kale burcuna değse yıkar. Ali dokundu elini zülfıkare, Uyurken bu devi kıla pare. Geri döndü, kendisi der «Ya Ali Tanrı«Arslanım» dedi seni; İtaat ettir devi, öldürmek erlik değil, Kötülük ile devam etmek erlik değil... Nara attı bir kez. Uyanmadı. Nara onun canına kâr etmedi. İkinci defa haykırdı o gazi, Yankılandı dağ ve taş, bütün ova. O dev uyandı, dört tarafa bakar, Çok söz söyler, ağzından ateşler saçar.

5 «Sen mi kildin, ye Gali, düşmanımız! Senin elinnen çıkar mı canımız? Heli men berem didi anda sena, Seni munda kim birib izzdi meni, Gali ey tir: «Hak birip izzdi meni Pare pare kılarım bu dem seni.» Ul div eytir:«bu segat seni yiyem, Dünyaya bir müsilmannı kuymayam. Ne seni kuyam, ne hud peygamberi, Yıkayın Mekge, Medine şehrini...» İyle didi yüridi tekdir ile. Min batman gürzisi bar üzi bile. Aldı gürzi, hamle kıldı Galige, Gali teki kalkan aldı eline İyle urdı div Gali'ge gürzini kim, Gali battı cirge tizi tini. Titremedi Gali'nift ul dem eli, Hiç tegayir bulmadı ul şah veli, Şaçradı, mindi ul dem taş üstüne, Şükir kıldı, seçer itti dustuna Ul div eytir:«ülmedin mi ye Gali? Kuh-i Kaf irsen, pare kılam seni!» Üç hamle kıldı Gali'ge, ülmedi. Kaygırıp, neitmişin hem bilmedi. Çünki nevbet Galige tigdi, Gali urdı eliini zülfikara Gali ey tir: «Ye melgün, barmak küter, Tenrinin birlgine ikrar ketir.» Ul div eytir:«min yeşidim, dimedim, Kiçdi gumirim din kaygısın yimedim, Üler irsem teki, hergiz dimemin, Zira ülsem, din kaygısın yimeyin.» Çün işitti bu süzni divden Gali, Mindi tasnifi üstüni ul dem veli, Çaldı andin zülfikarnı başına, Kiçdi kitti, irdi anın canına, Çünki ültürdi peri divni Gali, Tenri arslanıdır ul şah veli, Ul saraynın işigini açtılar, Gali'inin üstüne divler tüştüler. Gali urdı, üzin ul dem divlere Çaldıgınça kırardı ul cire. Gali divler başnı kiser idi, Divlerinin yüzüni ul basar irdi. Sen mi geldin ya Ali, düşmanımız 1. Senin elinle çıkar mı canımız? Hele ben ilkin hamle kılayım sana, Seni burada kim güçlü kıldı bana, Ali der: «Hak kıldı güçlü beni, Parça parça ederim şu an seni.» O dev der:«bu saat seni yiyeyim, Dünyada birmüslümam koymayayım. Ne seni koyayım, ne de peygamberi, Yıkayım Mekke, Medine şehrini..» Öyle dedi yürüdü tekdir ile. Bin batman gürzü var kendisiyle birlikte. Aldı gürzü hamle kıldı Ali 'ye, Ali dahi kalkan aldı eline. öyle vurdu dev Ali'ye gürzünü ki. Ali'nin battı yere dizine kadar. Titremedi Ali'nin o an eli, Hiç hali değişmedi o şah-ı veli, Sıçradı, çıktı o dem taş üstüne, Şükretti secde kıldı dostuna. O dev dedi:«ölmedin mi ya Ali? Kuh-t Kaf isen, pare kılam seni!» Ûç hamle kıldı Ali'ye, ölmedi. Kaygılanıp ne ettiğini de bilmedi. Çünkü sıra Ali'yi geldi, Ali aldı eline zülfikarı. Ali dedi:«ya melun, parmak kaldır, Tanrının birliğine ikrar getir.» O dev der:«bin yaşındayım, Geçti ömrüm, din kaygısı çekmedim. Ölsem dahi hiç bir şey demem, Zira ölsem din kaygısını çekmeden. Çün işitti bu sözü devden Ali, Çıktı taşın üstüne o zaman veli, Çaldı sonra zülfikarını başına, Geçti gitti, yetti onun canına, Çünkü öldürdü peri devini Ali, Tanrı arslanıdır o şah-ı veli, O sarayın kapısını açtılar, Ali'nin üstüne devler düştüler. Ali saldırıp vurdu, o zaman devlere, Vurdukça o düşürürdü yere. Ali devlerin başını keserdi, Devlerin yüzünü o basardı.

6 Üç yüz divni ülütürdi ul kün Gali. Tenri anslanıdır ul şah veli Çünki bu işni Galiden kürdiler. Teki anda turmadılar, kittiler. Çünki bakü Gali: Divler kürmedi, Barca divler ul arala turmadı. Kildi biş yüz müsilman çişti elin, Barçasına üleşti divler malın, Her birisi kütergünçü aldılar. Ul segat kuyu tübine bardılar. Munlar eydi: Ye Gali biz nitelim, Bu kuyudan biz ne heyle kılalım? Kanatanız yuk turur kim, uçkalı, Uçkalı ye üzengü yuk turır kim mingeli. Biz ki meğer bu kuyudan ülgeymiz, Tekdir iylekim biz munda turgayınız». Gali eydi: «Siz tu tın himmetleri, Barçamızga, hak kılır irse yari». Gali kılır dugasm ul dem, el açar. Kür, dugası kabul bulıp gerşke kiçer. Hak Tegela Cebrailge buyırdı: «Bularnı üz kanatma al!» didi. Çünki dugasm temam itdi Gali, Kuyı üstinde kürdiler üzleri. Bu biş yüz müsilman hem gevret ıyle, Küp şükirler kıldılar Gali bile. Şad u hürrem yürdiler munlar buyle, Barçamızga muradı Hakdin ula. Çünki işitti resul: Gali kilir, Tenri anslanıdır, veli kilir. Cümle^ karşı kiliben küriştiler, Tenrige eshab şükirler kıldılar. Ul Kisikbaş kildi resul katma, Resul aldı anı bir demi eline. Duga kıldı, ul Kisikbaşka resul, Hak Tegale dugasm kıldı kabul: Ul Kisikbaş bir yiğit buldı yene, Eli, ayakı, cümle kildi yene. Dürist buldı, cümle eshab kürdiler, Haknın izgi sengine tanladılar... Uglının itin ul div yimiş idi, Kup kurıg süfteklerin kuymış idi. Hak Tegela afta can bağışladı, Zehi hilgat zarefe eyledi. Mevlene Şems Tebrizi yadına, Sen tigirgil gacizler muradına. Fegilatin, fegilatin figilat, Ahiret kirek irse dünyanı sat. Üç yüz devi öldürdü o gün AH. Tanrı arşlarıdır o şah-ı veli Çünkü bu işi Ali 'den gördüler Dahi derhâl durmadılar gittiler. Ali baktığı zaman, devler görmedi, Bütün devler o arada durmadı. Geldi beş yüz Müslüman çözdü elini Hepsini paylaştırdı devlerin malını Herbirisi götüreceğini aldılar, O zaman kuyu dibine vardılar. Bunlar dedi: Ya Ali biz ne edelim, Biz bu kuyudan nasıl kurtulalım? Kanadımız yok ki uçalım, Uçalım veya üzengi yok ki binelim. Ya bu kuyuda biz ölürsek, Takdir öyle ise biz burada dururuz». Ali dedi: «Siz bize yardım edin, Hepimize Allah yardım ederse». Ali o anda dua eder, el açar. Bak, o anda duası kabul olur, arşa geçer. Hak Tealâ, Cebrail 'e buyurdu: «Onları kendikanadına al!», dedi. Duasını tamamladığında Ali, Kuyunun üstünde buldular kendilerini. Bu beş yüz Müslüman ve kadın öyle, Çok şükrettiler ki Ali ile. Sevinçle, neşeyle yaşadılar onlar böyle, Hepimizin muradını Allah versin öyle. Resul Ali'nin geldiğini işitince, Tanrı arslanı velinin geldiğini duyunca, Herkes karşıladı onları, görüştüler, Ashab, Allah 'a çok şükürler ettiler. O Kesikbaş geldi resulün huzuruna, Resul onu bir an aldı eline. Dua etti, o Kesikbaşa resul, Hak Tealâ duasını etti kabul: O Kesikbaş genç biri oldu, yine, Eli, ayağı, bütün vücûdu yerine geldi yine. Sağlam hâle geldi, bütün ashap bunu gördü, Allah'ın güzel yaratmasına şaşırdılar... Oğlunun köpeğini dev yemişti, Kupkuru kemiklerini bırakmıştı. Hak Tealâ ona can bağışladı, Güzel elbiseler bağışladı. Mevlânâ Şems Tebrizî'nin yüzü suyu hürmetine Sen ulaştır zavallıları muradına. Failatün,faüatün,failat, Ahiret gerekiyorsa, dünyayı sat. Latin Harflerine ve Türkiye Türkçesine Aktaran : Doç. Dr. Fatma Özkan

7 Rabguzî (XIII. yüzyılın ilk çeyreği ile XIV. yüzyılın ilk çeyreği) Rabguzî'nin hayatı ve sanatı hakkında bilgimiz çok azdır. Doğum ve ölüm yılları belli değildir. Tahminen Altın Orda'nın doğusundaki Harezm'e bağlı yerlerde yaşamış olmalıdır. Bunun içindir ki, Rabguzî mahlasını almıştır. Babasının adı, Burhaneddin, kendi ismi ise, Nasreddin'dir. Tatarların ve Özbeklerin ortak edibi sayılır. O, Türk dünyasında 1310 yılında kaleme alınan Kısasü'l-enbiyâ (Peygamberler Tarihi) adlı eseriyle yaygın şöhrete sahiptir. Eser, daha çok Kıssa-yı Rabguzî adıyla bilinir. Kısasü'l-enbiyâ, hacimli bir eserdir. Eserde, peygamberler ve evliyalar hakkında seçilmiş yetmiş iki kıssa toplanmıştır. Seçme kıssalardan başka eserde, şiirler, gazeller, rubailer ve medhiye örnekleri de vardır. Yazar, söz konusu eseri, Kur'an'dan, Türkçe, Arapça ve Farsça yazılmış çeşitli kaynaklardan, mitolojik ve folklorik materiyallerden faydalanarak yazmıştır. Kısasü'l-enbiyâ, Tatar okuyucusunun en sevdiği kitaplar arasmda yer alır. Çok sayıda el yazma nüshası vardır. Kazan'da ilk defa 1859 yılında yayımlanır. Bu tarihten sonra da defalarca basılmıştır. ŞİİRLER BEHARİYET Kün hemelge kirdi irse, kildi galem nevruzı. Kiçti behmen zemherir kış, kalmadı karı buzı, Kün kile min kürke artıb tirilür ülmiş cihan. Tan pezirleb nekşi birle bizenür bu yir yüzi. Tan atarda dürt sarıdin iseyür badı saba, Kiyik yürür, kindik yupar tik islenür yapan yazı. Tizliki tikin yagırdin uyugı yeşil, kızıl. Arası budak, yabırgak, tul çeçekler, tüp tüzi. BAHARİYE (NEVRUZ) Gün koç borcuna girdi, geldi Nevruz vakti. Geçti acımasız, soğuk kış, kalmadı kan buzu. Gün gelir, kürkünü atıp dirilir ölmüş cihan. Tan karşılayıp yer yüzünü nakışlanyla süsler. Tan vakti dört yönden eser sabah rüzgârı, Geyik gezer, göbeğinden çıkan misk gibi kokar yaban, yazı. Dağlardır onun büyük yuvası, yemyeşil ve kıpkızıl. Arasını dal, budak ve yapraklar sarmış, çiçeklerle dolu düzü, ovası. Ürlese yıglab bulıtlar, gül çıgar bustan u bag, Tal yıgaçlar yin salışur, uynayur bek, bay kızı. Kirşeni kar, inniki kan, yaksa taglar sureti; Tunlıgı tansık tavardin Rum, Hitay, atlas-hezi. Lale sagrakın içerde sayrab isirür sanduvaç, Turna ün tartıb üterde sekriyür, baklan, kuzı. Kükte uynab kıl salışur kır u kaz fil tülügeç, Yirde yükrib cüft alışur as, tiyin, kiş, kundızı. Neyşekerler münberinde tutıy kuş, meclis tutar, Kumrıy, bılbıl, mukrıy bulıb ün tüzer, tün kündüzi Buyıgız yir kük menizlik yeşneyür meydan bülib, Ugraşur ay tik çeçekler tigresinde yuldızı. Huri gayn uçmah içinde bin salıp tehsin kılur, Yaz üze mundag gezel eydi naşir Rabguzî. Gürlese ağlayarak bulutlar, gül biter, olur bostan ve bağ, Dal ağaçlar, kol kanat açar, oynar beğler ve zengin kızları. Pudrası kar, allığı kan, sürerse yüzüne dağlara benzer; Elbisesi nadide ipekliden, Anadolu 'dan, Çin 'den gelen ipek ve atlastır. Lâleli, sulak yerlerde öter durur bülbül, Turna şakıyıp öterken seker, baklan ve kuzu. Gökte oynayıp tüy bırakır kır kazı... Yerde koşuşturup eş seçer, as, tavşan, kiş ve kunduzu. Şekerkamışından olan minberinde durur tuti kuşu, meclis kurar,, Kumru, bülbül, öter, şakır, gece ve gündüz. Kokunuz yer ve gökyüzü gibi gizlenir meydanı bölüp, Uğraşır ay gibi çiçeklerin çevresinde yıldızı. Huri kızı cennet içinde binlerce övgüler söyler, Bahar mevsimi hakkında gazel söyledi nâsir Rabguzî. Latin Harflerine ve Türkiye Türkçesine Aktaran : Doç. Dr. Fatma Özkan

8

9

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde.

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde. 1. a) Bende yapışık, sende yapışık Çam ağacı çamda yapışık. b) Sende de var, bende de var Bir kuru çöpte de var. c) Arifsiniz, zarifsiniz Kendinizi neden bilirsiniz? 2. a) Ağzı var, dili yok Canı var,

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM [2b] (1) HAYBER KALESİ NİN FETHİ (3) Haberleri rivayet edenler ve eserlerden nakledenler şöyle anlatırlar: Hazret-i Muhammed; (5) bir gün sabah namazını kıldı, (6) mübarek

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 15 ARALIK PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. İstedikleri ilgi köşelerinde(evcilik, kitap, puzzle,

Detaylı

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin Mucizeleri YAYIN NO: 85 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar bask, cilt: Vesta Ofset tel:0 212 445 72 52 Birinci bask

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17'nci yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578-1590 arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür ordu şairidir. Diğeri

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI Nİsan AYI BÜLTENİ Sevgİ Kİlİmlerİmİz BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Dünya Kitap Günü (23 Nisan gününü içine alan hafta) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Detaylı

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne AYŞE BENEK KAYA Doğan kaya nın eşidir. 1956 da Sivas ta doğmuştur Tevfik ve Türkân Benek in kızıdır. Sivas ta Dört Eylül İlkokulu ve Selçuk Ortaokulunu bitirdikten sonra Sivas Merkez İlköğretmen Okuluna

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ YARATICI OKUMA DİZİSİ Şiir Resimleyen: Yasemin Ezberci Yaratıcı Okuma Dosyası: Mustafa Köz Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Resimleyen: Yasemin Ezberci Yayın Koordinatörü:

Detaylı

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir.

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Görünümü Elbiseleri Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak daha çok

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Ateş adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Ateş adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ateş adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1. A. Şehirde yaşıyanlar bazı kurallara uymak zorunda. 2. B. Suriye, Türkiye nin güney komşusudur. 3. C. Kırlarda benbeyaz papatyalar vardı.

Detaylı

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM Uygur Harfli OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM FERRUH AĞCA Ankara / 2016 TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2016. Türk Kültürünü Araştırma

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir.

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir. Ders 10 İlyas, Elişa ve Meshediliş İlyas bu sesi duyunca, cüppesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun, İlyas?" dedi. İlyas, "RAB'be, Her Şeye Egemen

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE METİNLER. (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy

4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE METİNLER. (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy 4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE VE METİNLER (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy *kör *kök * köle *ördek *söyle *monitör *ömer-ömer *öner-öner *önder-önder *tören

Detaylı

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak)

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 11.Hafta Yapım Ekleri ve Uygulaması Fiilden İsim Yapma Ekleri Sıfat Fiil Ekleri Fiilden Fiil Yapma Ekleri Zarf Fiil Ekleri Fiilden İsim Yapma Ekleri Fiil

Detaylı

IX. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER

IX. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER IX. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hindoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. H. Derya Can Kaynakça Çağdaş, K. (1964). Kalidasa nın Gençlik

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 2.12.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür.

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. GÜZEL SÖZLER (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. Yiğit ise sadece bir kere.. 1 / 23 * Âlimin benzer misali,

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

temlerini işlediği şiirlerinden bazıları: Yol Düşüncesi, Sessiz Gemi, Rintlerin Akşamı, Ufuklar, Mehlika Sultan.

temlerini işlediği şiirlerinden bazıları: Yol Düşüncesi, Sessiz Gemi, Rintlerin Akşamı, Ufuklar, Mehlika Sultan. TANITIM: 1912 den sonra şiir ve dil üzerinde yoğunlaşan Yahya Kemal, tarih, dünya görüşü ve aşk konuları çerçevesinde eserini oluşturdu. Mükemmel ve öz şiir anlayışını benimseyen şairin şiirlerinin sayısı

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

AYLIK BÜLTEN-NİSAN 2014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN-NİSAN 2014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN-NİSAN 2014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ ANAOKULU ÖĞRETMENLERİMİZ : TÜLAY DÖNMEZ : NURCAN SAYIN : HANDE BEKTAŞ BRANŞ

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM)

SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM) SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM) KONULAR: 1 den 20 ye Kadar Birer Birer Ritmik Sayma 10 dan Geriye Doğru Birer Birer Ritmik Sayma 1 den 10 a Kadar Rakamları Okuma ve Modele Bakarak Yazma 1 İle 10 Arasındaki

Detaylı

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır?

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? A) Analık kadına güç ver ir. B) Analık güç lü lüğ ün, ilk koşuludur. C) Analık, kadınların

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ SINIF İÇİ ETKİNLİK PLANI MAYIS-HAZİRAN AYI İŞLENEN DEĞER: AİLEMİZİ ARKADAŞLARIMIZI VE HAYVANLARI SEVMEK ARKADAŞ SEVGİSİ DOSTLUK

DEĞERLER EĞİTİMİ SINIF İÇİ ETKİNLİK PLANI MAYIS-HAZİRAN AYI İŞLENEN DEĞER: AİLEMİZİ ARKADAŞLARIMIZI VE HAYVANLARI SEVMEK ARKADAŞ SEVGİSİ DOSTLUK DEĞERLER EĞİTİMİ SINIF İÇİ ETKİNLİK PLANI MAYIS-HAZİRAN AYI İŞLENEN DEĞER: AİLEMİZİ ARKADAŞLARIMIZI VE HAYVANLARI SEVMEK ARKADAŞ SEVGİSİ DOSTLUK ETKİNLİK SÜRESİ: 30 DK. ETKİNLİK ZAMANI: TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz.

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. 1- Ahmet, bana Mehmet sana yard m etsin. dedi. 2- Ben, banka memuruna Paralar bozuk olsun. dedim. 3- E im Yemek fazla ya l olmas n. dedi. 4- Ö retmen,

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER İnsana eliyle kazandığından başkası yoktur. Simyacılık gafil işidir HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER BU BÖLÜMDE: Kim vardı diyâr-ı kîmyâya (Ayrıca bakınız: Gaflet içinde yaşamak) Allah bes, baki

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

Aşık Yanari. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Aşık Yanari. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 28.7.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi, Orhan Seyfi Orhon, 1919, (Şiirler 1970)

Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi, Orhan Seyfi Orhon, 1919, (Şiirler 1970) Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi, Orhan Seyfi Orhon, 1919, (Şiirler 1970) ORHAN SEYFİ ORHON(1890-1970). İstanbul da ilk ve lise eğitiminden sonra girdiği Hukuk Fakültesi den mezun olur (1914). Kısa süreli memurluktan

Detaylı

Tanrı nın Güçlü Adamı

Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar im on, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe 60. Hikayenin 14.si www.m1914.org

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Elvan & Emrah PEKŞEN

Elvan & Emrah PEKŞEN Bu hafta için 5 güne 5 değerlendirme hazırlıyoruz. İlk üçünü paylaşıyoruz. 2 Tanesi de çarşamba sitemizde! Puanlama Aşağıda... 1. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Harf,hece tablo 1 puan 45x1=45 Sayı okuma

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı