Riketsia, Bedsonia, Klamidya ve virüsler canlı ortamlarda ürerler. Canlı ortamlar üç kısma ayrılır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Riketsia, Bedsonia, Klamidya ve virüsler canlı ortamlarda ürerler. Canlı ortamlar üç kısma ayrılır."

Transkript

1 MİKRO ORGANİZMALARIN ÜRETİLMESİ İÇİN BESİYERLERİ Mikroorganizmaları izole etmek ve saf kültür olarak üretebilmek için birçok ortamlar geliştirilmiştir (Besiyerleri, vasatlar). Besi yerleri başlıca iki ana bölüme ayrılırlar. A- Canlı Ortamlar: Riketsia, Bedsonia, Klamidya ve virüsler canlı ortamlarda ürerler. Canlı ortamlar üç kısma ayrılır. 1- Doku Kültürü: İnsan ve hayvanların çeşitli organ ve dokularında hazırlanan, invitro olarak üretilen hücrelerdir. 2- Embiryolu Yumurta: Tavuk, ördek v.b. embiryolu yumurtalardır. 3- Deney Hayvanları: Fare, kobay, hamster, tavşan, tavuk ve diğer hayvanlar kullanılır. B-Cansız Ortamlar: Mikroorganizmaları laboratuar koşullarında üretmek için birçok besi maddesine ihtiyaç vardır. Besiyeri mikroorganizmanın gelişmişi ve çoğalması için lüzumlu sentetik maddeleri ihtiva eder. Besi yerleri genelde sentetik olarak hazırlanır. Besiyerinde canlının üreme ve gelişmesi için; besi yerinin elverişli olmasından başka, besi yerinin belli ph, belli miktarda suyu olması, organik, inorganik maddeler içermesi ve sterilize edilmesi gerekir. Kültürün yapılacağı ısının uygun olması lazımdır. Ayrıca fiziksel birtakım özelliklere sahip olmalıdır (belli saydamlık ve belli yoğunluk gibi). Her cins mikroorganizmanın kendine göre değişik besinlere ihtiyacı vardır. Patojen bakteriler, organik maddeleri sentez yetenekleri az olduğundan, üremeleri için kompleks besiyerlerine ihtiyaç gösterirler. Besiyerlerinde genelde azot kaynağı olarak, polipeptit, dipeptit ve aminoasit ihtiva eden pepton kullanılır. Karbon kaynağı olarak, karbonhidrat gibi parçalanabilen organik bileşiklerden veya havadaki CO 2 ten yararlanılır. Besiyerinde canlıların üreyebilmesi için diğer kompleks koşulların tam olmasının yanında, fosfor, kükürt, sodyum gibi maddelere ve bazı amino asitlere ihtiyaç gösterirler. Besi yerleri daha çok ticari amaçla hazırlanmaktadır.

2 Besiyerleri yapılış tarzı, kullanma amacı ve bileşimlerine göre birçok gruplara ayrılır: 1- Genel Besiyerleri: Laboratuarda her zaman hazırlanabilir ve bileşimine giren maddeler kolay bulunur. Çok çabuk üreyen mikroorganizmaları üretmek için bir ya da birkaç nutrient bir arada kullanılarak yapılır. Mikroorganizmaları yeterince üretecek karbon ve enerji kaynaklan (aminoasit, mineraller v.b.) bulunur. Aynı zamanda ucuzdur. Laboratuarlarda bu amaçlar için buyyon ve agar kullanılır. Genel besi ortamları görünüşlerine göre sıvı ve katı olmak üzere iki türlüdür. Kati ortamlar petri kutularında ise plak olarak adlandırılır. Tüpde dondurulmuş ise yatık agar, dik agar olarak isimlendirilir. Sıvı besiyerlerine agar ilavesi ile yarı katı ve yarı sıvı besiyerleri elde edilir. a) Sıvı Besiyerleri: Bazı besiyerleri sıvıdır. Sıvı besiyerinde bulunan bir bakteri çoğalma özelliğine göre ve ortam şartlarına bağlı olarak uzunca bir zaman ölmeden kalır. Sıvı besiyerlerinde üreyen bir bakteri buradaki lüzumlu maddeleri kullanır. Ortama metabolizma ürünlerini bırakır. Besiyerinde daha önce bulunmayan bu ürünlerin gösterilmesi bakterinin teşhisine yarar (indol, H 2 S teşkili, karbonhidratlardan gaz ve asit oluşumu gibi). Bakteri sıvı besiyerinde homojen bir bulanıklık meydana getirerek üreyebileceği gibi, dipte çöküntü veya yüzeyde zar oluşturarak da üreyebilir. Sıvı besiyerlerine Buyyonlu besi yerleri adı da verilir. b) Katı Besiyerleri: Katı besiyerlerine ekilen bakteri ancak ekildiği yerde ürer ve koloni oluşturur. Meydana gelen koloniler, bakterinin türüne göre özellik gösterirler. Katı besiyerine yaymak suretiyle bakteri hücrelerini ayırmak ve meydana getirdikleri kolonileri ayrı ayrı elde etmek = izole etmek (yani saf kültürlerini) mümkündür. Katı besiyeri, besi yerine besin değerini değiştirmeyen bir madde ilavesiyle elde edilir. Bunun için en fazla jeloz (agar) kullanılır. Bundan dolayı katı besiyerine jelozlu besiyerleri de denir. Agar; "Agar " adındaki bir deniz yosunundan elde edilir. Jelatin ilavesi ile de katı besiyerleri elde edilir. 2-Özel Besiyerleri: Bu tür ortamlar çalışma amacına göre hazırlanarak kullanılırlar. Yapıları daha komplikedir. a) Selektif Besiyeri: Bu tür besi yerlerinin bileşimine bazı kimyasal maddeler (boyalar, antibiyotikler, safra tuzlan, inhibitörler v.b.) konarak selektif hale getirilir. Bazı mikroorganizmalar öldürülür. Üremesi istenen mikroorganizma grubu teşvik edilir.

3 Örnek: Gr (-) mikroorganizmaları karışık kültürlerden izole etmek için ortama gr (+) üremesini inhibe eden kristal violet katılır. Gr (+) ' leri izole etmek için ortama gr (-)' leri inhibe eden potasyum tellürit, Thallium asetat, Sodyum azid katılır. Salmonellalan inhibe etmek için ortama safra tuzu katılır. Safra tuzu koliformları bir süre sonra inhibe eder. b) Difrensiyel Besiyeri (Ayırt Edici Besi Ortamı): Bu besi yerine katılan çeşitli indikatör ve kimyasal maddelerin yardımıyla, üreyen bakterilerin oluşturduğu kolonilerin aldıkları renge göre organizmaları ayırt etmek (tanımak) mümkündür. Örnek: Mac Conkey agar, SS agar; salmonellaları tanımak için, EMB agar E coli' yi ayıtmak için kullanılır. Kanlı agar da hemolitik bakterileri, hemolitik olmayanlardan ayırmada önemli difrensiyel rol oynar. Diferensiyel besi ortamları genellikle katı olarak hazırlanır. c) Zenginleştirilmiş Besiyerleri: Çok zor üreyen mikroorganizmaları üretmek için kullanılır. Katı Nutrientlere kan, serum, glikoz v.b. konulabilir. d) Biyokimyasal Özelliklerin Tesbiti İçin Besiyerleri: Sıvı ve katı olarak hazırlanan bu tür besi yerlerinin bileşimine çeşitli indikatörler (Brom timol mavisi,litmus,fenol kırmızısı v.b.) ve kimyasal maddeler (karbonhidrat, nitrat, sitrat, üre v.b.) katılır. Bu maddeler yardımıyla mikroorganizmaların çeşitli biyokimyasal karakterleri tespit edilir. e) Özel Amaçlı Besiyerleri: Bunlar çok özel amaçlar için kullanılır. Örnek: tolesin, antibiyotik, enzim elde etmede kullanılır. f) Sentetik Besi Yerleri: Bu besi yerlerinin' bileşimine giren maddelerin kimyasal yapılan bellidir ve özel amaçlar için kullanılırlar. Bileşime giren maddeler mikroorganizmanın ihtiyaçlarını tam sağlayacak durumdadır. Karbon ve enerji kaynağı olarak glikoz veya laktoz, inorganik nitrojen kaynağı olarak amonyum tuzlan, çeşitli inorganik maddeler kullanılır. BESİYERLERİNİN BİLEŞİMİNE GİREN BAŞLICA MADDELER Agar (jeloz): Agar, Gelidium, Euchheuma ve Pterocladia türlerine ait deniz yosunlarından ekstre edilen kuru, müsilaginöz karakterde bir maddedir. Agar sıvı ortamları katılaştırmak amacı ile %2-3 oranında kullanılır. Sıvı besiyerlerinin ph' sını etkilemez C'de erir ve C' de katılaşır. Yarı katı ortamlar için %O miktarlarında sıvı besi yerlerine ilave edilir. Agar kendi hacminin misli suyu katılaştırma özelliğine sahiptir.

4 Et Ekstraktı: Yağsız etten hazırlanan ham et suyunun su kısmının uçurulması sonucunda elde edilen koyu renkte macun gibi bir maddedir. Et Ekstraktı bir litreye 10 gr. Kadar katılır. Son yıllarda et ekstrastı toz halinde hazırlanmaktadır. Jelatin: Sıvı ortamı katılaştırmak (% 12-15) ve mikroorganizmaların proteolitik etkilerini ölçmede kullanılan jelatin, protein tabiatında bir madde olup, kollagenin sıcak su ile hidrolizasyonundan elde edilir. Jelatinli besiyerleri 100 C' de sterilize edilmelidir. Kazein Hidrolizat: Kazeinin (süt proteini) hidrolizasyonundan elde edilir. Bileşiminde fazla miktarda amino asit bulunur. Bunun dışında fosfatlar, tuzlar, üreme faktörleri ve mineral maddeler de vardır. Maya Ekstraktı: Ekmek veya bira mayasından otolizasyonla yada asit veya proteolitik enzimlerle hidrolizasyonu ile elde edilir. Amino asitler üreme faktörleri ve inorganik maddeler bulunur. Besiyerlerine % oranında katılır. Kan: Çeşitli hayvanlardan steril olarak alınan defibrine kan, katı besi yerlerine %5-l5 oranında ilave edilir. İyi bir üreme ortamı yarattığından hemen bütün organizmalar kanlı besiyerlerinde gelişebilirler. Kan, agar C'ye kadar soğutulduktan sonra katılır. Pepton: Peptonlar kazein, fibrin ve kalp kasının proteolitik enzimlerle (Tripsin, pepsin veya papain) hidrolizasyonundan elde edilir. San renkli granüller halinde olup besiyerlerine %l-2 oranında katılır. Serum: Sıvı veya katı ortamlara %5-10 oranında ilave edilir. Bileşiminde organik ve inorganik maddelerle üretme faktörleri vardır. Güç üreyen mikroorganizmaların gelişimini kolaylaştırılır. Su: Su besiyeri erinin esasını teşkil eder. Eğer besi yerlerinin içinde çok miktarda mineral maddeler veya diğer bileşikler varsa distile su kullanılmalıdır. Sodyum Klorür: Besiyerine ozmotik basıncı ayarlamak amacı ile %0.5 oranında katılır. Karbon Kaynakları: Fermante olabilen karbonhidratlar mikroorganizmalar için enerji ve karbon kaynağı oldukları gibi, ayrışmaları sonunda meydana gelen organik asitler, besi yerinin ph'sını düşürdüklerinden zararlı etkiye sahiptir. Karbonhidratlar mikroorganizmaları fermantasyon özelliklerinin tayini için besiyerlerine %1 ve üremeyi tembih gayesi ile %0.1 oranında katılır. İnorganik Maddeler: Bilhassa sentetik besiyerlerine, mikroorganizmaların ihtiyacına göre bileşikler halinde mineral maddeler ilave edilebilir. Sentetik olmayan vasatlara konan pepton,

5 buyyon, maya ekstraktı, et ekstraktı ve diğer maddelerin bileşiminde yeterli derecede inorganik maddeler bulunmaktadır. NOT: Bazı besi yerlerinin hazırlanması EK1 de verilmiştir.

Mikrobiyoloji. El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı. Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ. Kasım 2011, Ankara

Mikrobiyoloji. El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı. Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ. Kasım 2011, Ankara Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ Kasım 2011, Ankara ISBN : 978-975-00373-2-0 Merck Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

Tek Hücre Proteini 1

Tek Hücre Proteini 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 08 Sayfa: 34-49 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030804.pdf Tek Hücre Proteini 1 Hikmet Katırcıoğlu 2, Nilüfer Aksöz 3 Giriş Dünyadaki "protein

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

GÜBRELER VE GÜBRELEME. MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi

GÜBRELER VE GÜBRELEME. MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi GÜBRELER VE GÜBRELEME MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi GÜBRE VE GÜBRELEME Tarımsal üretimin artırılması için, toprak işlenmeli, ekilmeli, sulanmalı, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmelidir.

Detaylı

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS)

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) 03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) Yöntemin prensibi ardıık 3 seyreltiden sıvı besiyerlerine ekim yapıp inkübasyon sonunda gelime olanları pozitif olarak deerlendirmek ve istatistik yöntemlerle

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU 850CK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ 1 7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ a) Bağlayıcı maddeler (Çimento, alçı, kireç) b) Taşlar c) Metaller d) Harç ve beton e) Toprak Malzemeler f) Ahşap g) Organik polimerler 7.1. Taşlar Yerkabuğunu oluşturan sert

Detaylı

Prof. Dr. Şefik DURSUN

Prof. Dr. Şefik DURSUN 34 ĐÇĐNDEKĐLER Bölüm 1. ph ve Vücudun Normal Reaksiyonu Bölüm 2. AsitBaz Dengenin Düzenlenmesi Bölüm 3. AsitBaz Denge Bozuklukları AsitBaz Denge Bozukluklarının Kompansasyonu Bölüm 4. Kan Gazları Ölçüm

Detaylı

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 02 Sayfa: 1-36 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030201.pdf Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata L.) ve Levrek (Dicentrarchus

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 1 Suyun insan yaşamındaki önemi nedir? Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın

Detaylı

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta Biyokimya ya ya Giriş Prof. Dr. Arif Altınta ntaş Biyokimya Yunanca canlı anlamındaki bios sözcüğünden köken alır Biyokimya canlı kimyası anlamına gelir Biyokimya canlı varlıkların yapı, oluşum, işlev

Detaylı

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177

HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL TAŞITMAN 9/A 98 BULUT TURAN 9/A 19 ESRA EZGİ DEMİRCİ 9/A 177 ÖZEL EGE LİSESİ İZMİR 2002 İÇİNDEKİLER Teşekkür ve İthaf...3 Giriş...3 Asit ve Baz...3-11 1) Asit...3-4 2) Baz...4-5 3)

Detaylı

Dünyada yoğurt üretiminde genel olarak kullanılan yoğurt. Diğer Fermente Süt Ürünleri (BİYOYOĞURT-PROBİYOTİK YOĞURT) güncel gastroenteroloji 12/3

Dünyada yoğurt üretiminde genel olarak kullanılan yoğurt. Diğer Fermente Süt Ürünleri (BİYOYOĞURT-PROBİYOTİK YOĞURT) güncel gastroenteroloji 12/3 güncel gastroenteroloji 12/3 Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretemeyen toplumlar bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirirler Ord. Prof. Cahit ARF Diğer Fermente Süt Ürünleri (BİYOYOĞURT-PROBİYOTİK

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU, Araş. Gör. Murat YILMAZTEKİN Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ülkemizde en çok tüketilen meyve olan üzüm,

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME Doğumdan sonra kuzu hem çevre koşullarına hem de sütten kesime adaptasyonda sorunlar yaşayabilir. Bu adaptasyon aşamalarında özellikle besleme ile ilgili önemli değişimler olur.

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı