Elektrik piyasasına özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Şubat 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrik piyasasına özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Şubat 2015"

Transkript

1 Elektrik piyasasına özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Şubat 2015

2 İçindekiler 1. Elektrik piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişiler 2. Lisans yükümlülükleri 3. Elektrik piyasasında yeniden yapılanma alternatifi 4. Sermaye yeterliliği 5. Kurumlar vergisi/kar dağıtımı vergisi uygulamaları 6. Yap-İşlet-Devret modeli 7. Katma Değer Vergisi Kanunu (KDV) nda yer alan düzenlemeler 8. Elektrik Satışı ve Tüketiminde Kurumlar Vergisi Açısından Tahakkuk Esası 9. Elektrik Satışı ve Tüketiminde KDV Açısından Tahakkuk Esası 10. Damga Vergisi ve Harç Uygulamaları ile ilgili düzenlemeler 11. ÖTV Uygulaması 12. Özelleştirme Çalışmaları Vergisel Teşvikleri 13. Elektrik Piyasasında Yatırım Teşvik Uygulamaları 14. Yenilenebilir Enerji Sektöründeki Teşvikler 15. Nükleer enerji yatırımları ve sağlanan teşvikler 16. Amortisman Uygulaması 17. Yatırımlarda finansman giderleri 18. Elektrik tüketicilerine uygulanan pay, fon ve vergiler 19. Elektrik enerjisinin ithalat ve ihracatı ve vergisel yükümlülükler 20. Elektrik piyasasında kamulaştırma ve vergisel yükümlülükler

3 1 Elektrik piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişiler Mevcut düzenlemeler ışığında, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişilerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na göre Anonim Şirket (A.Ş.) ya da Limited Şirket (Ltd.) statüsünde kurulmuş olması ve anonim şirketlerin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının nama yazılı olması şarttır. Şirketlerin ana sözleşmesinde bulunması gereken hususlar ise yönetmelik ile düzenlenmiştir. 2 Lisans yükümlülükleri Tüzel kişiler elektrik piyasasında gösterecekleri faaliyete göre elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, ithalatı, ihracatı ve piyasa işletimi faaliyetlerinin her biri için uygun bir lisans alacaklardır. Yönetmelikte öngörülen istisnalar dışında, alınan lisanslar devredilememektedir sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu ile üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırımlarına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için belirli süreli verilen izin olarak tanımlanan ön-lisans düzenlemesi getirilmiştir. Önlisansın süresi mücbir sebep hâlleri dışında en fazla yirmi dört (24) aylık verilirken, bu süre Kurul kararı ile otuz altı (36) aya kadar uzatılabilecektir. Elektrik Piyasasına Özgü Vergisel Konular 1

4 3 Elektrik piyasasında yeniden yapılanma alternatifi Önlisans sahipleri lisans alıncaya kadar, Yönetmelikte öngörülen istisnalar dışında, ortaklık yapısında değişiklik yapamayacak, paylarını devredemeyecek ve bu sonucu doğuracak iş ve işlemlere girişemeyeceklerdir. Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on (%10) (halka açık şirketlerde yüzde beş (%5)) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri ile tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişilerin payları üzerinde rehin tesis edilmesi ile bu tüzel kişilere ilişkin hesap rehini tesis edilmesi, her defasında onaya tabidir. Piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarındaki her türlü doğrudan pay değişiklikleri de onaya bağlıdır. Onay, tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişiler için EPDK, diğerleri için ilgili ana hizmet birimi tarafından verilmektedir. Lisans sahibinin birleşme veya bölünme (tam veya kısmi bölünme) gibi yeniden yapılandırma işlemlerine taraf olması EPDK'nın ön onayına bağlıdır. Birleşme veya bölünme işlemi izin verildiği tarihten itibaren altı (6) ay içinde tamamlanmadığı takdirde verilen izin geçersiz olacaktır ve yeniden yapılanma işlemlerine devam edilemeyecektir. 2

5 4 Sermaye yeterliliği Önlisans başvurularında, şirket asgari sermayesinin, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde beş (%5) ine, nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi kurulması için yapılan ön-lisans başvuruları açısından yüzde bir (%1) ine artırıldığına ilişkin şirket esas sözleşmesinin sunulması zorunludur. Lisans başvurularında ise, şirket asgari sermayesinin, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde yirmi (%20) si, nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi kurulması için yapılan lisans başvuruları açısından yüzde beş (%5) ine artırıldığına ilişkin şirket esas sözleşmesi sunulacaktır. Şirket asgari sermayesinin dağıtım lisansı ile piyasa işletim lisansı ve görevli tedarik şirketlerinin tedarik lisansı başvurularında Kurul tarafından belirlenen oran ve/veya tutar kadarından, tedarik lisansı başvuruları açısından ise TL den az olamayacaktır. Söz konusu tüzel kişiler, nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmi beş (%25) i tescilden önce, kalanı da şirketin tescilini izleyen yirmi dört (24) ay içinde ödeyecektir. Önlisans ve önlisanstan lisans sürecine geçişe bağlı olarak taahhüt edilen sermayenin ödeme süresi yirmi dört (24) ayı aşmamak üzere değişebilecektir. Diğer taraftan, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişiler kuruluş sermayelerinin veya sermayenin artan kısmının on binde dördünü (%0,04) ünü Rekabet Kurumu na ödeyeceklerdir. Elektrik Piyasasına Özgü Vergisel Konular 3

6 5Kurumlar vergisi/kar dağıtımı vergisi uygulamaları Kurumlar Vergisi nde matrah tespiti, Gelir Vergisi Kanunu nun ticari kazanç hükümlerine tabi olup kurumlar vergisi genel oranı yüzde yirmi (%20) dir. Kurumlar Vergisi Kanunu nda elektrik piyasasında faaliyet gösteren şirketlere ilişkin özellikli düzenlemelere yer verilmemiştir. Bu kapsamda, sektörde faaliyet gösteren tüzel kişilere sağlanan Kurumlar Vergisi muafiyeti ya da kazançlara ilişkin özel bir istisna düzenlemesi söz konusu değildir. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin kazançları genel oranda Kurumlar Vergisi ne tabidir. Ancak, Yatırım teşvik sistemi bölümünde yer vereceğimiz üzere bazı üretim türleri indirimli kurumlar vergisi uygulaması ile teşvik edilmektedir. Örneğin, 3213 Sayılı Maden Kanunu nun 2. Mad. 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları öncelikli yatırım kapsamında indirimli kurumlar vergisi teşvikinden faydalanabilmektedir. Bilançoda kar oluşması durumunda vergi sonrası ticari kazançtan; varsa önceki dönem ticari zararlar ve ayrılması zorunlu yasal yedek akçeler düşüldükten sonra, tam mükellef kurumların tam veya dar mükellef gerçek kişi ortaklara ve dar mükellef kurumlara dağıttığı kar paylarından yüzde on beş (%15) tevkifat yapması zorunludur. Söz konusu kar dağıtım tevkifatı ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında daha düşük oranda uygulanabilecektir. 4

7 6 Yap-İşlet-Devret modeli Yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin hayata geçirilmesi için geliştirilen özel bir finansman modeli olan yap-işlet-devret yatırım modeli mevzuatımızda 3996 sayılı Yap-İşlet- Devret Kanunu nda düzenlenmektedir. Yap-İşlet-Devret modeli, yatırım bedelinin (elde edilecek kar dâhil) sermaye şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini ifade etmektedir. Mevzuatımızda Yap-İşlet-Devret gibi uygulamalarla karşımıza çıkan imtiyazlı şirketler, vergisel açıdan farklı düzenlemelere tabi olabilmektedir. Mevzuatta açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, genel itibarıyla imtiyazlı şirketlerin özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir; Hizmetin konusu imtiyaz niteliğinde bir kamu hizmetidir, İdare ile imtiyaz sözleşmesi yapılır, Hizmetin kurulması, işletilmesi ve yürütülmesi ile ilgili kar-zarar özel kişiye aittir, Kamu hizmeti imtiyazı, belli ve uzun bir süre için verilir, İlgili idarenin hizmetin kurulması ve yürütülmesi ile ilgili gözetim ve denetim yetkisi vardır, İmtiyazlı şirketler hizmetin yürütülmesi ile ilgili özel kişi tarafından kurulan tesisler sözleşme süresinin bitiminde devlete veya devletçe tensip edilen kuruluşa devreder, İmtiyazlı şirket hizmetin kurulması ve sürdürülmesi ile ilgili kamulaştırma talebinde bulunabilir, İdarenin imtiyazlı şirketin yükümlülüklerini artırması durumunda şirket ek mali haklar talep edebilir. Bu kapsamda, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek şirketler de imtiyazlı şirket olarak faaliyette bulunabilirler. Elektrik Piyasasına Özgü Vergisel Konular 5

8 7 Katma Değer Vergisi Kanunu (KDV) nda yer alan düzenlemeler Genel KDV oranına (yüzde on sekiz [%18]) tabi olan elektrik enerjisi satışında KDV matrahı, kullanım bedeli üzerine diğer tüm ek vergi ve fon tutarlarının da eklenmesi yoluyla hesaplanmaktadır sayılı Yap-İşlet-Devret Kanun una göre gerçekleştirilecek projelerden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanların; ihale edilmesi ile görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesna edilmiştir. Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek, indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler iade konusu yapılabilecektir. Diğer taraftan, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV nin, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, 2015/7205 Sayılı BKK ile 50 kva ve daha büyük olan ancak 500 kva yı geçmeyen rüzgar santrallerinin finansal kiralama şirketlerine veya bu şirketlerce teslimi ile bunların finansal kiralanması tarihinden itibaren yapılacak finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında olmak şartıyla %1 KDV li hale getirilmiştir. Önceki düzenlemede, %1 KDV uygulaması sadece çıkış gücü 500 kva olan rüzgar santralleri için söz konusu idi. 6

9 8 Elektrik satışı ve tüketiminde Kurumlar Vergisi açısından tahakkuk esası Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre belirlenmesi ilkesi, tahsil edildikleri veya ödendikleri döneme bakılmaksızın, miktar ve mahiyet itibariyle kesinleştikleri dönemin gelir ve gideri olarak dikkate alınmasını ifade eder. Mevcut düzenlemeler ışığında da elektriğin tüketildiği dönem ile söz konusu tüketimin tespiti ve nihai olarak faturaya bağlanması aşamaları farklı dönemlerde gerçekleşebilmektedir. Mali İdare konu ile ilgili verdiği muktezalarda; elektrik satışı ve tedarikinden doğan gelir ve giderin ay sonu itibarıyla tahakkuk ettiğinden tahakkuk tarihi itibarıyla ilgili geçici vergi ve takvim yılı hesap dönemlerinde bu gelir ve giderin kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. 9 Elektrik satışı ve tüketiminde KDV açısından tahakkuk esası KDV Kanunu elektrik dağıtımlarını mal teslimi olarak değerlendirmektedir. Aynı Kanunda elektrik dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi ise KDV yi doğuran olay olarak tanımlanmıştır. Mali İdare konu ile ilgili verdiği muktezalarda; tahakkuk tarihi itibarıyla vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği kabul edilerek tahakkuk tutarları üzerinden hesaplanan KDV nin ilgili dönemde beyan edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Diğer taraftan tüketilen elektrik bedellerine ait faturalardaki KDV, genel hükümler çerçevesinde faturaların kanuni defterlere kaydedildiği dönemde, faturaların düzenlendiği takvim yılı aşılmamak üzere indirim konusu yapılacaktır. Elektrik Piyasasına Özgü Vergisel Konular 7

10 10 Damga Vergisi ve Harç Uygulamaları ile ilgili düzenlemeler Genel olarak ticari sözleşmelerde uygulanan Damga Vergisi oranı binde 9,48 (%0,948) iken kira sözleşmelerinde uygulanan oran binde 1,89 (%0,189) dur yılında düzenlenen kâğıtlarda Damga Vergisi tavanı ,00 TL olarak uygulanmaktadır. Damga Vergisi Kanunu nda elektrik piyasası yatırımlarına yönelik herhangi bir istisna düzenlenmemekle birlikte, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nda yatırımlara Damga Vergisi için sağlanan teşvikler şunlardır; Organize toptan elektrik piyasalarında yapılan işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisi nden, DSİ tarafından, 26 Haziran 2003 tarihinden itibaren yapılan ve ortak tesis yatırım bedeli geri ödemesi ihtiva etmeyen su kullanım hakkı ve işletme esaslarına ilişkin anlaşmalar ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisi ve yapılan işlemler harçtan, 31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler Harçtan ve düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisi nden müstesna edilmiştir sayılı Yap-İşlet-Devret Kanunu kapsamında Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirketin yapacağı bütün iş ve işlemler, Damga Vergisi ile harçlardan muaf tutulmuştur sayılı Yap-İşlet-Devret Kanunu nun 12. Maddesi uyarınca, Yap-İşlet-Devret modeline göre gerçekleştirilen yatırımlar için, yatırım döneminde kullanılmak üzere görevli şirket tarafından yatırım kredisi temini ile mal ve hizmet alımları ile ilgili işlemler ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar da Damga Vergisi ve harç istisnasından yararlanabilecektir. 8

11 ÖTV 11Uygulaması Özel Tüketim Vergisi, ÖTV Kanunu na ek dört ayrı tarifesinde yer alan mal/ ürünler üzerinden maktu ya da oransal alınan harcama vergisi olup Kanunun Geçici 5. Maddesi ile elektrik üretiminde kullanılacak olan yakıtlara ÖTV istisnası getirilmiştir. 12 Özelleştirme Çalışmaları Vergisel Teşvikleri Elektrik Piyasası Kanunu nun Vergi Düzenlemeleri başlıklı Geçici 3. maddesine göre, elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya şirketlerinin özelleştirilmesi çalışmaları kapsamında 31 Aralık 2023 tarihine kadar yapılacak devir, birleşme, bölünme ve kısmi bölünme işlemleriyle ilgili ortaya çıkan kazançlar, Kurumlar Vergisinden istisnadır. Diğer taraftan, bu madde kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler KDV den istisna edilmiştir. Söz konusu teslim ve hizmet ifaları ile ilgili olarak yüklenilen vergiler hesaplanan KDV den indirilecek, indirim yoluyla giderilemeyen KDV ise iade edilmeyecektir. Elektrik Piyasasına Özgü Vergisel Konular 9

12 13 Elektrik Piyasasında Yatırım Teşvik Uygulamaları Yatırım Teşvik Sistemi 15 Haziran 2012, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu teşvik sistemi kapsamında elektrik piyasası yatırımları sadece genel vergi teşvikleri olan KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyetinden yararlanabilmektedir. Diğer taraftan, söz konusu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da değişiklik yapılmasına dair kararlar ile elektrik piyasasında yatırımlara sağlanan teşviklerde yeni düzenlemelere gidilerek, sektöre sağlanan teşvikler genişletilmiştir. Bu kapsamda, 2013/4288 sayılı Karar ile 19 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 Sayılı Maden Kanununun 2. mad. 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları öncelikli yatırım kapsamına alınmıştır. Böylelikle, söz konusu elektrik üretimi yatırımları 5. Bölge desteğinden (yatırımın 6. Bölgede yer alması durumunda 6. Bölgeye sağlanan destek unsurlarından) yararlanabilecektir. Ayrıca, doğalgazı girdi olarak kullanan elektrik üretim yatırımları hiçbir şekilde Karar kapsamındaki desteklerden faydalanamıyor iken, 19 Haziran 2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı almış yatırımlar hariç ibaresi eklenerek söz konusu yatırımlar genel teşvik uygulaması kapsamında teşvik edilmektedir. Ayrıca, 2014/6058 sayılı Karar ile 19 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik bazı yatırımlar ile atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç) öncelikli yatırımlar kapsamına dahil edilmiştir. Yenilenebilir Enerji ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Belgesi 5346 Sayılı Kanun kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) rüzgar, güneş, jeotermal, hidrolik, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarıdır. EPDK tarafından üretim lisansı sahibi tüzel kişiye Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi verilmektedir. 10

13 14 Yenilenebilir Enerji Sektöründeki Teşvikler YEK Destekleme Mekanizması 5346 Sayılı Kanun unun yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2005 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar işletmeye girmiş ya da girecek YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim lisansı sahipleri için kanuna ekli I sayılı cetvelde belirlenen fiyatlar on (10) yıl süreyle uygulanacaktır. I Sayılı Cetvel Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi Tarife 1 (10 Yıl): Uygulanacak Fiyatlar (ABD Doları cent/kwh) Hidroelektrik üretim tesisi 7,3 Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi 7,3 Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 10,5 Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dahil) 13,3 Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 13,3 Bakanlar Kurulu, 31 Aralık 2015 ten sonra işletmeye girecek olan YEK Belgeli üretim tesisleri için kanun doğrultusunda uygulanacak miktar, fiyat, süreleri ve kaynakları belirleme yetkisine sahip olup, bu yetkisini kullanarak 18 Kasım 2013 tarihli ve 2013/5625 sayılı karar ile 1 Ocak 2016 dan itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan YEK Destekleme Mekanizmasına tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri için 5346 Sayılı Kanun a ekli I sayılı cetvelde yer alan fiyatların on (10) yıl süreyle uygulanacağını düzenlemiştir. Muafiyetli üretim kapsamında YEK ten elektrik üreten gerçek/tüzel kişiler, ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri enerjiyi dağıtım sistemine vermeleri halinde I Sayılı cetveldeki fiyatlandırmadan on (10) yıl süreyle faydalanabileceklerdir. Yerli ürün kullanımı kapsamında 31 Aralık 2015 tarihinden önce işletmeye giren üretim tesislerinin mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamı yurt içinde imal edilmişse I Sayılı Cetveldeki belirlenen fiyatlara üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş (5) yıl süreyle, II Sayılı Cetvelde belirlenen fiyatlar ilave edilecektir. Elektrik Piyasasına Özgü Vergisel Konular 11

14 31 Aralık 2015 tarihinden sonra işletmeye girecek olan YEK Belgeli üretim tesisleri için yerli katkı ilavesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hakkında Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu kendisine verilen bu yetkiyi kullanarak 18 Kasım 2013 tarihli ve 2013/5625 sayılı Karar ile 1 Ocak 2016 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için 5346 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş (5) yıl süreyle aynı Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatların ilave edileceğini hüküm altına almıştır. (Karar 5 Aralık 2013 tarihli RG de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.) II Sayılı Cetvel (yerli üretim olması halinde) Tesis Tipi Yurt İçinde Gerçekleşen İmalat Yerli Katkı İlavesi (ABD Doları cent/kwh) Hidrolelektrik üretim tesisi Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi Fotovoltaik güneş enerjisine dayalı üretim tesisi Türbin 1,3 Jeneratör ve güç elektroniği 1 Kanat 0,8 Jeneratör ve güç elektroniği 1 Türbin kulesi 0,6 Rotor ve nasel gruplarındaki mekanik aksamın tamamı (Kanat grubu ile jeneratör ve güç elektroniği için yapılan ödemeler hariç) PV panel entegrasyonu ve güneş yapısal mekaniği imalatı 1,3 0,8 PV modülleri 1,3 PV modülünü oluşturan hücreler 3,5 İnvertör 0,6 PV modülü üzerine güneş ışınını odaklayan malzeme 0,5 12

15 Tesis Tipi Yurt İçinde Gerçekleşen İmalat Yerli Katkı İlavesi (ABD Doları cent/kwh) Yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı üretim tesisi Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi Radyasyon toplama tüpü 2,4 Yansıtıcı yüzey levhası 0,6 Güneş takip sistemi 0,6 Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik aksamı Kulede güneş ışınını toplayarak buhar üretim sisteminin mekanik aksamı 1,3 2,4 Stirling motoru 1,3 Panel entegrasyonu ve güneş paneli yapısal mekaniği 0,6 Akışkan yataklı buhar kazanı 0,8 Sıvı veya gaz yakıtlı buhar kazanı 0,4 Gazlaştırma ve gaz temizleme grubu 0,6 Buhar veya gaz türbini 2 İçten yanmalı motor veya stirling motoru 0,9 Jeneratör ve güç elektroniği 0,5 Kojenerasyon sistemi 0,4 Buhar veya gaz türbini 1,3 Jeneratör ve güç elektroniği 0,7 Buhar enjektörü veya vakum kompresörü 0,7 Elektrik Piyasasına Özgü Vergisel Konular 13

16 15 Nükleer enerji yatırımları ve sağlanan teşvikler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu nun (TAEK) çalışmaları ve Atom Enerjisi Programının uygulanmasıyla ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışından yapılacak nükleer alandaki temel ve uygulamalı araştırmalarla doğrudan alakalı her türlü alım, satım, onarım ve inşaat hizmetleri her türlü vergi, resim, harç ile hisse ve paylardan muaftır. İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, ise 6 Mayıs 1986 tarih ve 3283 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. İlaveten, Kuruma yapılan bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. Nükleer Santralin sökümü yüzünden oluşacak maliyetleri karşılamak amacıyla Ulusal Radyoaktif Atık Hesabı (URAH) ile İşletmeden Çıkarma Hesabı (İÇH) oluşturulmaktadır. URAH ve İÇH ye ilişkin işlemler tüm vergilerden müstesnadır. 14

17 16 Amortisman Uygulaması 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki yatırımlar Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 313. Maddesine göre işletmede bir (1) yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269. Madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısmındaki esaslara göre tespit edilen değerlerinin bu kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortismanın konusudur. VUK un 315. Maddesine göre mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bu kıymetlerin faydalı ömürlerinin Maliye Bakanlığı nca tespit ve ilan edilen oranlarını kullanmaları gerekmektedir. Yap-İşlet- Devret (YİD) kapsamındaki yatırımların amortisman uygulamaları VUK 313. ve 325. Maddelerinde düzenlenmektedir. Kısaca, VUK 313. Maddesi kapsamında ilgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete ya da devlet tarafından tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi kıymetlerden sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanların ayrıca amortismana tabi tutulamayacağı düzenlenmiştir. VUK 325. Maddesi gereğince YİD kapsamındaki yatırımlarda imtiyaz süresinden sonra, bedelsiz olarak devlete ya da devlet tarafından tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikal etmesi söz konusu olmayan kıymetler genel amortisman hükümlerine göre itfa edilirken, intikal edecek olan kıymetler ise özel maliyet usulüne göre amortisman uygulamasına ya da sermayenin itfası yöntemine tabi olacaktır. Elektrik Piyasasına Özgü Vergisel Konular 15

18 No. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 45 Elektrik Piyasası Faaliyetleri Üretim Elektrik Üretimi: Ticari amaçlı satışı için elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler Cebri boru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler Elektrik Sağlayan Buhar Üretim Araçları: Temel buhar üniteleri ile birleşik sirkülasyonda çalıştırılan yanma tribünleri ve ticari olarak satış amacıyla buhar gücünden elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve atık ayrıştırma ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçlar tarafından kullanıldığı zaman elektrik ve buhar dağıtım sistemleri gibi elektrik jeneratörleri, ve benzeri kıymetler (Gaz türbinleri hariç) Elektrik Sağlayan İçten Yanmalı Türbin Üretim Araçları: İçten yanmalı türbinler, dizel motorlar, diğer içten yanmalı motorlar ve bunlarla ilgili güç türbinleri ve/veya jeneratörleri ve ilgili arazi düzenlemelerinden oluşan özel hareket ettiricilerin kullanılmasıyla meydana getirilen satış amaçlı elektrik üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Temel buhar ünitelerine sahip ortak sirkülasyonla çalışan içten yanmalı türbinler hariç) 40 %2,5 40 %2,5 15 %6,66 20 %5 15 %6, Endüstriyel enerji ve endüstriyel elektrik üretim sistemleri 22 %4,54 16

19 No. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar Rüzgar enerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi kıymetler Jeotermal enerji santrallerinde kullanılan enjeksiyon ve reenjeksiyon sistemleri ile boru hatları dahil tüm teknolojik teçhizat 5 %20 10 %10 13 %7, Güneş enerjisi santrali 10 % İletim Elektrik Sağlayan İletim Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin iletiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.) Dağıtım Elektrik Sağlayan Dağıtım Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.) 30 %3,33 30 %3, Endüstriyel enerji ve elektrik dağıtım sistemleri 22 %4, Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri: Tadilat, arıza giderimi, şebeke döşeme, kontrol ve dağıtım yolları ile elektrik enerjisinin tedarikinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların müştemilatına yerleştirildikleri zaman bu kıymetler kapsam dışındadır.) 20 %5 Elektrik Piyasasına Özgü Vergisel Konular 17

20 17 Yatırımlarda finansman giderleri Elektrik piyasasındaki yatırımlara ilişkin gerek yatırım döneminde ve gerekse yatırımın faaliyete geçmesinden sonraki dönemde katlanılan finansman giderleri ve kur farklarına ilişkin olarak ayrı bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle, 163 ve 334 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde düzenlenen genel prensipler doğrultusunda, elektrik piyasasındaki yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz ve kur farkları yatırım maliyetine eklenerek ilgili sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilirken işletme dönemine ait olanlar ise, mükellefin tercihine bağlı olarak ya ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılacak ya da maliyetine intikal ettirmek suretiyle amortismana tabi tutulacaktır. Diğer taraftan, 6322 Sayılı Kanun ile finansman giderlerinin indirim konusu yapılmasına ilişkin getirilen kısıtlayıcı düzenleme 1 Ocak 2013 ten itibaren yürürlükte olup ilgili BKK henüz yayımlanmadığından uygulanmamaktadır. 18

21 18 Elektrik tüketicilerine uygulanan pay, fon ve vergiler Elektrik Enerjisi Fonu nu düzenleyen 3291 sayılı Kanun un ek ikinci maddesinde yer alan düzenlemeye göre nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler sektör altyapı giderlerine katkı paylarını, bunların enerji tarifelerinin yüzde on (%10) unu geçmeyecek şekilde tespitinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın yetkisi dâhilindedir. Ayrıca dayanak kapsamında enerji sektöründe yapılacak Ar-Ge, etüt, proje denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislerde finansman yönünden destek sağlamak amacıyla yapılan kesinti kullanım bedeli üzerinden yüzde bir (%1) oranında yapılmaktadır. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu nun 4. Maddesinin c bendinde bahsedilen nihai tüketiciye satış yapan lisans sahibi tüzel kişilerin elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde iki (%2) si tutarındaki payı faturalarında göstereceği ve bu kapsamdaki bedelleri TRT payı olarak intikal ettireceği düzenlenmiştir. Belediye Gelirleri Kanunu nun 34.maddesine göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik tüketimi, Elektrik Tüketim Vergisi ne tabidir. Aynı kanunun 35. maddesine göre de elektrik tüketimini gerçekleştirenler vergi mükellefidir. Vergi oranı, vergiye tabi tüketilen elektrik satış bedeli üzerinden yüzde beş (%5) olarak tespit edilmiştir. Bu oran imal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde bir (%1) olarak uygulanmaktadır. Vergi oranı, vergiye tabi tüketilen elektrik satış bedeli üzerinden yüzde beş (%5) olarak tespit edilmiştir. Elektrik Piyasasına Özgü Vergisel Konular 19

22 19 Elektrik enerjisinin ithalat ve ihracatı ve vergisel yükümlülükler Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği ne göre uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden ya da ülkelere elektrik enerjisi ithalatı/ihracatı, Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda, Kurul onayıyla yapılabilmektedir. KDV Kanunu açısından elektrik ihraç ve ithalat işlemlerinde, aylık dönemler itibariyle bedelin tahakkuk ettirilmesi ve en az ayda bir kez gümrük beyannamesi açılarak ithalat ve ihracat işleminin gerçekleştirilmesi uygun olacaktır. Yurtdışından ithal edilen enerjinin, ilgili ayın son günü a kadar gelmeye devam ettiği dolayısıyla gelen enerjinin KDV matrahının ay bitiminden sonra kesinleştiği ve gümrük beyannamesinde de bir sonraki ayda açıldığı gözlenmektedir. Mali İdare nin konuyla ilgili verdiği muktezalarda, ithalde ödenen ve ilgili gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV nin söz konusu makbuzun defterlere kaydedildiği dönem beyannamelerinde indirim konusu yapılabildiği belirtilmiştir. Söz konusu indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını aşamayacaktır. 2011/2519 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 11 Ocak 2012 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözü edilen Kararnamenin 1. maddesinde, elektrik enerjisi ithalatının finansmanı amacıyla kullanılacak krediler ve elektrik enerjisi ithalatından KKDF kesintisi yapılmayacağı karara bağlanmıştır. 20

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri 5 Kasım 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Enerji Sektöründe Düzenlenen Teşvik Belgeleri V - 20.06.2012-30.06.2014 Döneminde Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Kaynaklarına

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M E H M E T A Ş K E R, 2 5. 0 9. 2 0 1 3 I S T A N B U L TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI : Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını

Detaylı

Kanun No. 6094 Kabul Tarihi: 29/12/2010

Kanun No. 6094 Kabul Tarihi: 29/12/2010 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6094 Kabul Tarihi: 29/12/2010 MADDE 1-10/5/2005 tarihli ve 5346

Detaylı

ENERJİDE YATIRIMCI VE TÜKETİCİ FİYATLARININ VERGİ BOYUTU. Yılmaz SEZER Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

ENERJİDE YATIRIMCI VE TÜKETİCİ FİYATLARININ VERGİ BOYUTU. Yılmaz SEZER Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ENERJİDE YATIRIMCI VE TÜKETİCİ FİYATLARININ VERGİ BOYUTU Yılmaz SEZER Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 1 Hidroelektrik Yenilenebilir Enerji Kaynakları Rüzgar Jeotermal Güneş

Detaylı

TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ

TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ ALİ BÜLENT KAPCI Elektrik-Elektronik Mühendisi ETKB - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) Muhtelif sektör/alanlarda gelişimin takip

Detaylı

SAYILI CETVEL YEK BELGESĠ YEKDEM ESASLARI YEKDEM

SAYILI CETVEL YEK BELGESĠ YEKDEM ESASLARI YEKDEM YEKDEM BAġLIKLARI YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARI YEK DESTEKLEME MEKANĠZMASI I ve II SAYILI CETVEL YEK BELGESĠ YEKDEM ESASLARI YEKDEM den YARARLANMA ESASLARI YEKDEM BAġVURUSU GÜNLÜK ve AYLIK YEKDEM ĠġLEMLERĠ

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı 27-03-2015 1 Sunum İçeriği YEGM Sorumlulukları ve Enerji Politikalarımız YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ

Detaylı

Transfer fiyatlandırması Yükümlülüklerinizin farkında mısınız?

Transfer fiyatlandırması Yükümlülüklerinizin farkında mısınız? Transfer fiyatlandırması Yükümlülüklerinizin farkında mısınız? 2 Transfer fiyatlandırması nedir? Transfer fiyatlandırması grup şirketleri arasındaki ilişkili bir işlemde uygulanan fiyatın aralarında herhangi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

LİSANSSIZ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULUM SÜRECİ

LİSANSSIZ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULUM SÜRECİ LİSANSSIZ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULUM SÜRECİ Lisanssız enerji üretim tesisi iş kurma süreçleri 02.10.2013 tarihli ve 28783 Resmi Gazete sayılı Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine

Detaylı

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 18 Haziran 2009, Ankara YEK Potensiyeli Yenilenebilir Enerji Üretimi Yenilenebilir Kurulu Güç Kapasitesi YEK Hedefleri YEK Mevzuatı YEK Teşvik

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

Sirküler No: 2017 /12 Tarih:

Sirküler No: 2017 /12 Tarih: Sirküler No: 2017 /12 Tarih: 08.02.2017 Konu: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) 2 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de 10 Seri

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır:

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır: 28 Kasım 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN 9385 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 Kabul Tarihi : 10/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/5/2005 Sayı : 25819 Yayımlandığı

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI. Mehmet KOÇAN Bağlantı Görüş Uzmanı Kasım 2015

YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI. Mehmet KOÇAN Bağlantı Görüş Uzmanı Kasım 2015 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI Mehmet KOÇAN Bağlantı Görüş Uzmanı Kasım 2015 1- Lisans kapsamında üretim faaliyeti - Ön lisans, üretim lisansı, OSB üretim lisansı 2- Lisanssız / muafiyetli üretim - Lisans

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL 1 İTHALATTA ÖDENEN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAYDI I. GENEL BİLGİ İthalat aşamasında Gümrük Vergisi haricinde; KKDF, Toplu Konut Fonu, Antidamping

Detaylı

Kanun No. 5346 Kabul Tarihi : 10.5.2005

Kanun No. 5346 Kabul Tarihi : 10.5.2005 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 5346 Kabul Tarihi : 10.5.2005 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1. -

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 Kabul Tarihi : 10/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/5/2005 Sayı : 25819 Yayımlandığı

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. :

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. : 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER Kanun No: 7061 Y.T. : 05.12.2017 İYMMO-21.12.2017 YMM TALHA APAK I-VERGİ USUL KANUNU MADDE 16-17-18-19-20-

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Madencilik Ve Enerji Sektörleri Vergi Hizmetleri

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Madencilik Ve Enerji Sektörleri Vergi Hizmetleri Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Madencilik Ve Enerji Sektörleri Vergi Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Mevcut Metin Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler MADDE 17 (2) Önlisans sahibi tüzel kişiler,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU-I

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU-I Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 1-3 Daire: 52-53-56 34485 Sarıyer / İstanbul - Türkiye Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Cemal ÇELİK Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı OSBÜK - MAYIS- 2014 / ANKARA

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı 8.2.2017 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/206 Çankaya Konak İzmir T (0232) 4836222 F (0232) 4831618

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

No: 2012/54 Tarih:

No: 2012/54 Tarih: No: 2012/54 Tarih: 05.04.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-135-405603 Konu : 87.04 ve 87.02 tarife pozisyonundaki araçların karavana

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Konu: 6322 SAYILI KANUN ĐLE KATMA DEĞER VERGĐSĐ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER

SĐRKÜLER Đstanbul, Konu: 6322 SAYILI KANUN ĐLE KATMA DEĞER VERGĐSĐ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER SĐRKÜLER Đstanbul, 20.06.2012 Sayı: 2012/146 Ref:4/146 Konu: 6322 SAYILI KANUN ĐLE KATMA DEĞER VERGĐSĐ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6322 sayılı

Detaylı

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile KDV Kanununda yapılan değişiklikler ile,

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile KDV Kanununda yapılan değişiklikler ile, TARİH : 06/02/2017 SİRKÜLER NO : 2017/20 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR İstanbul, 01.06.2016 Sirküler No: 2016/012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR 21.05.2016 tarih ve 29716sayılı Resmi Gazete de 6

Detaylı

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Genelge : 2014/33 16.10.2014 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

6770 sayılı Kanun la vergi mevzuatında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar, No.lu Sirkülerimiz de yer almaktadır.

6770 sayılı Kanun la vergi mevzuatında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar, No.lu Sirkülerimiz de yer almaktadır. No: 2017/17 Tarih: 05.02.2017 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 2015/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Mart 2015-Pazartesi 18:00 SORULAR Soru 1: Soru: 1- Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a) Kayıtlı Değer (492

Detaylı

YÖNETMELİK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 19 Haziran 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27969 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE

Detaylı

YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE İMALATI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE İMALATI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Haziran 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27969 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ 6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bilindiği üzere, 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve

Detaylı

şeklinde sınıflandırmak mümkündür. A. Uyumlu Mükellefe İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması

şeklinde sınıflandırmak mümkündür. A. Uyumlu Mükellefe İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN VERGİ AVANTAJLARI Yukarıdaki damga vergisi oranlarının güncel olduğu dikkate alındığında uyarınca

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir?

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Erhan Tarhan, SMMM Deloitte Vergi Müdür Yardımcısı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak.

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İstanbul Y.M.M.O

İstanbul Y.M.M.O 01.01.2017-27.09.201 TARİHLERİ ARASINDA VERGİ MEVZUATIMIZDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE SON TORBA YASA TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME İstanbul Y.M.M.O. 28.09.2017 I.6770 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/83 Ref: 4/83

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/83 Ref: 4/83 SİRKÜLER İstanbul, 10.04.2012 Sayı: 2012/83 Ref: 4/83 Konu: YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER İLE SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNUN EK 7 İNCİ MADDESİNE GÖRE YÜKSEK PLANLAMA

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/96. 4/10/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete de 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/96. 4/10/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete de 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 Kabul Tarihi : 10/5/2005 Yayımlandığı Resmi Gazete : 18/5/2005 tarih ve 25819 sayı BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 Kabul Tarihi : 10/5/2005 Yayımlandığı Resmi Gazete : 18/5/2005 tarih ve 25819 sayı BİRİNCİ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 Kabul Tarihi : 0/5/2005 Yayımlandığı Resmi Gazete : 8/5/2005 tarih ve 2589 sayı BİRİNCİ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 Kabul Tarihi : 0/5/2005 Yayımlandığı Resmi Gazete : 8/5/2005 tarih ve 2589 sayı BİRİNCİ

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ KDV İadesine İlişkin Yasal Altyapı: Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Email: cakmakciali@taxauditingymm.com

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 Kabul Tarihi : 10/5/2005 Yayımlandığı Resmi Gazete : 18/5/2005 tarih ve 25819 sayı BİRİNCİ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 Kabul Tarihi : 10/5/2005 Yayımlandığı Resmi Gazete : 18/5/2005 tarih ve 25819 sayı BİRİNCİ

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-027 Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri Nolu Tebliğ hakkındadır. Tarih : 06.02.2017 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı

Detaylı

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) yürürlüğe girmeden önce, hem gelir vergisi mükellefleri

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINA VE KDV İADESİNE VE VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN SON DÜZENLEMELER. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINA VE KDV İADESİNE VE VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN SON DÜZENLEMELER. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINA VE KDV İADESİNE VE VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN SON DÜZENLEMELER Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Email: cakmakciali@taxauditingymm.com Konut

Detaylı