Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού"

Transkript

1 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso H Használati utasitás Instrucciones RO Instrucμiuni de folosire Bedieningshandleiding GR Οδηγίες χειρισϝού Manual de instruções RUS Инструкция по обслуживанию Bruksanvisning LV Naudojimo instrukcija Käyttöohje EST Kasutusjuhend Betjeningsvejledning LT Lieto anas instrukcija Bruksanvisning J Kullanma k lavuzu KOR Návod k použití CHN Návod na obsluhu

2 A b 5a

3 TR Kullanma k lavuzu STABILA-Rotasyon lazer LAR-200 modeli yatay ve dikey tesviye ve kot alma iƒleri iæin öngörülmüƒ olan, yal t ml kasal (IP 65) basit kullan m özelliklerine sahip bir rotasyon lazeridir. 5 alan nda kendi kendini teraziye alma özelliªine sahiptir. Lazer ƒ n, gözle alg lanamayacak kadar uzak bir mesafede dahi olsa, bu ƒ n bir al c yard m ile yaklaƒ k 150 metrelik bir mesafeye kadar alg lanabilir. Cihaz n kullan m ve fonksiyon ƒekillerini mümkün oldukæa anlaƒ labilir ve uygulanabilir bir ƒekilde aæ klayabilmek iæin æok æaba sarf ettik. ayet, buna raªmen sizce cevaplanmam ƒ sorular n olmas durumunda aƒaª daki telefonlardan her zaman bilgi alabilirsiniz: 0049 / 6 46 / 09-0 Cihaz-Elemanlar (1) (2) () (4) (5a) (5b) (6) (7) (8) (9) (10) Iƒ n bölücü-pentaprizma SP SP1: akül ƒ n n n æ k ƒ yeri SP2: rotasyon ƒ n iæin æ k ƒ yeri alter Poz.: Aæ k / kapal Seæme ƒalteri: Daimi ayar düzeltme iƒlevi aç k/kapal Gösterge LED'leri: LED k rm z : Pil gerilimi ve aƒ r hararet LED yeƒil: ƒletim fonksiyonu AÇIK veya HAZIR / SORUNSUZ Darbe emniyeti Pil kutusu kapaª Sehpa baªlant diƒlisi 5/8" Lazerli kot alma iƒlevi için 4 iƒaret Kasa: IP 65 uyar nca püskürtme suya ve toza karƒ korunmaktad r Lazeri suya sokmay n! 68

4 Uyar : Göz, 2.S n fa dahil olan lazer cihazlar nda, lazer ƒ n na k sa süreli tesadüfen gerçekleƒen bak ƒlarda göz kapaª refleksi vas tas ile korunur. Bundan dolay, bu cihazlar baƒkaca bir güvenlik önlemine gerek duyulmaks z n kullan labilir. Buna raªmen lazer ƒ n na bak lmamal d r. EN : 0 10 Çocuklardan uzak tutulmal d r! Bu lazer cihazlar için mevcut olan, lazer-görme gözlüªü koruyucu özelli- ªe sahip deªildir. Bu gözlük, lazer ƒ n n n daha iyi görülebilmesine imkan saªlar. Ana Kullan mlar: Kot alma Cihazi saªlam bir yere veya bir sehpa üzerine oturtun. Not: Rotasyon lazeri, daha sonraki ölæüm noktalar na yaklaƒ k olarak ayn mesafede kurmak amaca uygun olacakt r. Rotasyonlu lazer tuƒ ()'e bas larak devreye al n r. Cihaz otomatik terazileme iƒlemine baƒlar. Terazileme sona erdiªinde lazer dönmeye baƒlar. Çevre ayd nl ª na göre, ya görülebilen lazer ƒ n direk iƒaretlemek için kullan labilir ya da lazer ƒ n, al c ile alg lanabilir. Daima lazer nokta merkezinin iƒaretlenmesine dikkat edin. ƒletim türleri: ƒletim - sallant tespit fonksiyonuna - sahip otomatik iƒletim Rotasyonlu lazer devreye al¼ nd ª nda, güvenlik aç s ndan ilk baƒta bu iƒletim konumuna geçer! Tuƒ 'e k saca bas ld ª nda cihaz devreye girer. Ayn anda otomatik tevsiye iƒlemi baƒlar. Yeƒil LED (5b) yanar, LED (4) yan p söner. Iƒ n bölücü Pentaprizma dönmeye baƒlar, lazer ƒ n¹ yanar. Otomatik tevsiye iƒleminden sonra, lazer cihaz n istenilen pozisyona getirmek için takr. 0 saniye kal r; örn. yükseklik ayar, cihaz bir sehpaya baªlamak için vs. Bu zaman içerisinde yataya karƒ oluƒan ufak tefek sapmalar düzeltilir. Bunun ard ndan lazer cihaz, denetimli otomatik iƒletim moduna geçer ve LED (4) söner. 4 69

5 4 Sallant tespit fonksiyonu: Hafif derecede sallant¹ lar / titreƒimler belirli s n r deªerler içerisinde otomatik olarak dengelenir. Olumsuz etkenler yoªunlaƒt ª nda sallant tespit fonksiyonu devreye girer. Rotasyon durur. Lazer ƒ n devreden ç kar, LED (4) yan p sönmeye baƒlar. Lazer cihaz tuƒ () ile kapat l p tekrar devreye al nmal d r. Lazer ƒ n nla ilgili yap lan ince ayarlar n bozulmas na yol açabilen etkenler böylece gözden kaçmaz. Sallant tespit fonksiyonu bu durumlarda lazerin, öngörülen konum aç s ndan tekrar kontrol edilmesini veya yeniden ayarlanmas n ƒart k lar. 4 Ayar düzeltme fonksiyonuna sahip otomatik iƒletim Baz çal ƒma koƒullar nda (örn. zeminin aƒ r derecede titremesi) rotasyon lazerinin, oluƒan sapmalar sürekli kendiliªinden düzeltmesi maksada uygundur. Tuƒ () ile cihaz devreye al nd ª nda tuƒ (4)'ye basarsan z bu iƒletim moduna geçmiƒ olursunuz. Sürekli yanan LED(4) ƒ ª bu iƒletim modunda bulunduªunuzu gösterir. Yataydan ufak tefek sapmalar (hafif sallant lardan ötürü) otomatikmen düzeltilir. Olumsuz etkenlerin boyutu artt ª nda rotasyon durur, lazer ƒ n yan p sönmeye baƒlar, lazer cihaz kendiliªinden yeniden ayarlama yapar. Sonradan ayarlama son erdiªinde ƒ n bölücü Pentaprizma tekrar dönmeye baƒlar. Kot alma lazeri ƒeklinde iƒletim Bir kodu zemin kesiminden tavana aktarmak için, taban k sm nda 4 iƒareti (9) bulunan lazer cihaz n bir çapraz iƒareti yönünde tam tam na konumlayabilirsiniz. Çapraz iƒaretinin kesiƒme noktas dikey lazer ç k s SP1'e denktir. Hatas z bir sonuç sadece otomatik iƒletme modu suretiyle düz bir zemin üzerinde elde edilebilir! Kalibrasyonun kontrolü Rotasyon lazer LAR-200 modeli inƒaatlardaki kullan m iæin tasarlanm ƒ olup ƒirketimizden ayar mükemmel halde æ km ƒt r. Her hassas cihazda olduªu gibi, bu cihazda da kalibrasyon düzenli olarak kontrol edilmek zorundad r. Her iƒ baƒlang c ndan önce ve özellikle de cihaz n ƒiddetli sars nt lara maruz kalm ƒ olmas gibi durumlarda kontrol edilmelidir. 70

6 Yatay Kontrol Rotasyon lazeri, duvardan 5 veya 10 metre mesafede ön k sm duvara bakacak ƒekilde yatay bir zemine kurunuz veya bir sehpaya yerleƒtiriniz. Lazer cihaz n devreye al n (tuƒ ) ve otomatik terazileme iƒlemi bitene kadar bekleyin. Görülebilir lazer nokta merkezini duvar üzerinde iƒaretleyiniz - Ölæüm 1 (Nokta1). Iƒ n æap n n mesafeye baªl olmas itibar ile iƒaretleme iƒlemi iæin daima lazer noktas n n merkezi kullan lmak zorundad r! Lazerin yükseklik ayar n deªiƒtirmeksizin (yani üæ ayak deªiƒtirilmemelidir), komple lazer cihaz n 90 æeviriniz. Cihaz n otomatik terazileme iƒlemini bekleyin. Görülebilir lazer nokta merkezini duvar üzerinde iƒaretleyiniz (Nokta 2) ve 4. noktalar elde edebilmek iæin, 4. ve 5. ad mlar ikiƒer defa tekrarlamal s n z. 5 metrelik bir mesafede 4 kontrol noktas aras ndaki mesafe 1 mm'den veya 10 metrelik bir mesafede 2 mm'den küæük ise, öngörülen± 0,1 mm/m toleransa uyum saªlanm ƒ olmaktad r. Burada nokta 1 ve, cihaz n y eksenine ve nokta 2 ve 4, cihaz n x eksenine tekabül eder. 71

7 Pil deªiƒimi Lazer gövdesini yukar ya doªru itiniz (-> entegre edilmiƒ yükseklik ayar ). Pil kutusu kapaª n (7) çözünüz (aç n z), kapaª ç kart p pilleri al n z. Yeni pilleri, pil kutusu içerisindeki tarif doªrultusunda tak n z. Sadece 1,5 V Mono hücreli piller (Ebat D) kullan n z Mono, D, LR20 7 Not: Uzun süre kullanýlmamasý durumunda, piller çýkarýlmalýdýr! Iƒ kl diyotlar vas tas ile gelen iƒletim durumu göstergesi ve hata uyar lar Iƒ kl diyot yeƒil yan yor Iƒ kl diyot yeƒil yaniyor + Lazer yan p sönüyor -> Lazer faaliyette -> Lazer kendi kendini ayarl yor Iƒ kl diyot yeƒil yan p sönüyor + Lazer yan p sönüyor Iƒ kl diyot k rm z yan yor Iƒ kl diyot k rm z yan yor + Lazer yan p sönüyor Iƒ kl diyot k rm z yan p sönüyor + Lazer yan p sönüyor -> Lazer fazla yan yatm ƒ + lazer kendi kendini ayarlama alan n n d ƒ nda + lazer kendi kendini ayarlayam yor -> Lazer faaliyette -> Pil çok zay flad -> K sa zaman sonra pilin deªistirilmesi gerekli -> Lazer kendi kendini ayarl yor -> Pil çok zay flad -> Kisa zaman sonra pilin deªistirilmesi gerekli -> Pil çok zay flad -> Lazer fazla yan yatm ƒ + lazer kendi kendini ayarlama alan n n d ƒ nda + lazer kendi kendini ayarlayam yor 72

8 Koruyucu bak m ve temizlik Lazer ƒ n ç k ƒ ndaki kirli camlar, ƒ n kalitesini olumsuz etkiler. Temizlik yumuƒak bir bezle yap lmal d r.. Lazer cihaz n nemli bir bezle temizleyiniz. Üzerine bir ƒey püskürtmeyiniz veya bir s v içerisine sokmay n z.! Hiçbir çözücü madde veya inceltici kullanmay n z! Rotasyon lazer LAR-200 modeline her hassas optik cihazda olduªu gibi itina ile bakmal s n z. Teknik veriler Lazer tipi: K rm z diyot lazeri, Dalga uzunluªu 650 nm Ç k ƒ gücü: < 1 mw, Lazer s n f 2; EN :0-10 uyar nca Kendi kendini ayarlama alan : yaklaƒ k ± 5 Hassasiyet: Piller: ƒletim süresi: ± 0,1 mm/m 2 x 1,5 V Mono hücreli Alkali piller, Ebat D, LR20 yaklaƒ k 120 saat ƒletim harareti alan : -10 C ile +60 C Depolama harareti: -20 C ile +70 C aras nda Teknik deªiƒiklik yapma hakk sakl d r. Garanti ƒartlar STABILA, materyal veya üretim hatalar ndan dolay, cihaz n güvence verilmiƒ niteliklerinde eksiklikler ve hatalar olmas durumunda, cihaza sat n al nd ª tarihten itibaren 24 ayl k bir süre ile garanti verir. Eksikliklerin giderilmesi ƒirketin takdiri ile gerçekleƒir ve cihaz üzerinde iyileƒtirme çal ƒmalar yap labilir veya yerine yenisi verilebilir. Daha geniƒ talepler STABILA taraf ndan kabul edilmez. Nizami olmayan kullan mdan (örneªin. düƒürmeden dolay oluƒan hasarlar, yanl ƒ ak m/gerilim türü ile gerçekleƒtirilen iƒletim, uygun olmayan enerji kaynaª n n kullan lmas ) ve de cihaz üzerinde kiƒi, sat n alan veya üçüncü ƒah slar taraf ndan yap lan deªiƒikliklerden dolay oluƒan hasarlardan sorumlu deªiliz. Ayn ƒekilde, cihaz n fonksiyonunu belirgin bir ƒekilde etkilemeyen doªal aƒ nma belirtileri ve ufak eksiklikler de garanti kapsam nda deªildir. Lütfen, olas garanti talepleriniz için doldurulmuƒ garanti belgesi (bununla ilgili olarak son sayfaya bak n z), orijinal faturas ve cihaz ile birlikte yetkili sat c n za baƒvurunuz. 7

Laser LAR 120 G. Kullanma kılavuzu

Laser LAR 120 G. Kullanma kılavuzu Laser LAR 120 G tr Kullanma kılavuzu A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H 17ft 4ft I s ~ 17ft K L M tr Kullanma kılavuzu STABILA-Rotasyonlu Lazer LAR 120 G modeli yatay ve dikey

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 5050/5050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 26 Milieubescherming Değerli Müşterimiz, Yaşam için teknoloji slogan m

Detaylı

GKS 75 S GKS 85 S 4... 9 GB 10... 15 F 16... 21 E 22... 27 P 28... 33 I 34... 39 NL 40... 45 DK 46... 51 S 52... 57 N 58... 63 FIN 64...

GKS 75 S GKS 85 S 4... 9 GB 10... 15 F 16... 21 E 22... 27 P 28... 33 I 34... 39 NL 40... 45 DK 46... 51 S 52... 57 N 58... 63 FIN 64... EURO Printed in USA BA 3 609 929 557 GKS 75/85 S Titelseite OSW 12/00 GKS 75 S/85 S - Titel Seite 1 Donnerstag, 30. November 2000 1:53 13 GKS 75 S GKS 85 S D 4... 9 GB 10... 15 F 16... 21 E 22... 27 P

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 OBJ_DOKU-9733-001.fm Page 1 Thursday, November 29, 2007 9:33 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen www.bosch-pt.com PCM 10 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 de Originalbetriebsanleitung

Detaylı

POL10/15. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070139 / 000 / 01

POL10/15. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070139 / 000 / 01 POL10/15 Bedienungsanleitung Operating instructions Οδηγιες χρησεως Инструкция по зксплуатации Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. ti. markas r. A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri Hilal Mah. 677 Sok. No: 9 Çankaya /ANKARA Sayfa 1

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. Değerli Müşterimiz, Buharlı Ütü cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak

Detaylı

3G MOB L KAMERA MF58

3G MOB L KAMERA MF58 3G MOB L KAMERA MF58 3G Gözz Kullan m K lavuzu Turkcell 3G GÖZZ ile Turkcell 3G flebekesi kapsamındaki her yerde, görüntülü görüflmeyi destekleyen telefonunuzdan evinizi, iflyerinizi izleyebilir, dilerseniz

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN.

!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN. KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri!!! D KKAT!!! YANGIN ve ELEKTR K OKU TEHL KES OLU AB R, BU ÜRÜNÜ YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN. Ürünü ya mur, su, nem vb slak ortamlarda bulundurmay n.

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

HDM 330/500. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық. kk ja ko zh cn

HDM 330/500. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық. kk ja ko zh cn HDM 330/500 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı