Demonstrasyon Modelleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demonstrasyon Modelleri"

Transkript

1 Demonstrasyon Modelleri

2 Koruyucu Hekimlik - Profilaksi No P3B-705 Diþ Fýrçalama Demostrasyon Modeli (2 kat büyüklükte) 28 adet diþ dizili maksilla ve mandibula modeli, normalin 2 katý büyüklüðündedir. Metal þeritten artikülatörü vardýr. Her diþ arasý boþluk diþ ipi kullanýmýna uygun olarak hazýrlanmýþtýr. 14 ve 16 No'lu diþler çýkarýlabilir. Ýmplantoloji No ip Implant Modeli Ýki Adet Hareketli Restorasyon ile Birlikte. Saydam alt çene modelidir, diþeti yumuþaktýr. Sað tarafta kenetli dökülmüþ parsiyel protez vardýr. Sol tarafta 3 adet çýkarýlabilir implant ve köprü bulunur. Diðer diþlerde anatomik kökler gösterilmektedir. No D13PP-TR1 Diþ Fýrçalama ve Diþ Ýpi Kullanýmý Demostrasyon Modeli. Birebir boyutlardadýr. Basit menteþe ile baðlý alt ve üst çeneyi gösterir, sert diþeti vardýr. Ekonomik bir demonstaryon ve temizlik modelidir. No ip12-sb10 Üst Çene Ýmplant Modeli Saydamdýr, anatomik diþ ve silindir implantlar içerir. Metal abutmentlar ve restorasyonlar çýkarýlabilir. Kron 22 numarada, köprü numarlardadýr. Çürük/Restorasyon No i21-400i Çeþitli Çürük Lezyonlarý ve Karþýlýðýndaki Restorasyonlarý Gösteren Demonstrasyon Modeli. Gösterilenler: Kompozit dolgu, altýn inlay, 3/4 kron, köprü, implant, servikal erozyonlar, apikal kusurlar, kist ve çekilen diþ boþluðu. Diþler, anatomik kökleri ile birlikte transparan, yumuþak bir diþeti modeline konumlan-dýrýlmýþtýr. Diþler çýkarýlabilir. Alt ve üst çene olarak iki model þeklindedir. Periodonti No P2D-001 Perio Demontrasyon Modeli sunulur. Gösterilenler: Diþeti iltihabý (gingivitis), kama biçimli kusurlar, diþtaþý (sað taraf), çürük diþli hijyen diþeti (sol taraf). 28 adet diþ vardýr, diþler sabittir. No P8D-508 Fonksiyonel Demonstrasyon Modeli sunulur. Gösterilenler: Sað tarafta çürüme, sol tarafta saðlýklý diþ yapýsý. 28 adet diþ vardýr, diþler sabittir. No P12D-001 Periodontitis Modeli Alt ve üst çene gösterim modeli, set halinde, saydam ve D artikülatör ile birliktedir. Sol tarafta: oklüzal çürükler, saðlýklý periodental bölge (diþ çevresi) gösterilir. Sað tarafta orta periodontitis ve kama þeklilli bozukluklar gösterilir. No P13-TR7 Çürük Demonstrasyon Modeli Her diþ iki parçaya ayrýlabilir. Normalin 4 katý büyüklüðündedir. Çürüðün dental pulpaya etkisi 3 kademe halinde gösterilmektedir. 3 adet diþ ve taban kaidesi ile set halindedir. No P15D-004B Fonksiyonel Demonstrasyon Modeli sunulur. Gösterilenler: Periodontal hastalýklardan diþeti iltihabý, diþtaý, diþeti hücre çoðalmasý (hyperplasia) ve kama biçimli kusurlar. 28 adet diþ vardýr, diþler sabittir. No P23-F28 Amalgam Alternatifleri Çalýþma ve Gösterim Modeli Hasta eðitimi için doðal bir modelleme inkaný verir. Büyütülmüþ demonstrasyon modeli farklý türdeki adhesiv dolgu ve inlayleri gösterir. Bunlar; amalgam, seramik, altýn ve kompozit restorasyonlardýr. No P15D-162H1 Periodontitis Modeli Saðlýklý ve Seyrelmiþ (recessivve) Alveolar Kemiði Karþýlaþtýrmak Ýçin. Çýkarýlabilir, pempe þeffaf silikon diþeti vardýr. 28 adet diþ vida ile baðlýdýr. Kök dentini çok az daha koyudur.

3 Ýmplantoloji No ip12-sb11 Alt Çene Ýmplant Modeli Saydamdýr, anatomik diþler ve silindir implantlar içerir. Çýkarýlabilen metal abutmentlar ve restorasyonlar vardýr. Tek kronlar (blokeli) 35, 36 ve 37 numaralardadýr. Bar altyapýlý protez ise 41'den 47 numaraya kadardýr. Pataloji No P12D-100M Pataloji Çaliþma Modeli sunulur. 16 farklý patalojik hastalýðý gosterir. Sert epoksi reçineden yapýlmýþtýr ve saydamdýr. Sabit 32 diþ vardýr. No ip23-imp1 Ýmplant Süreci Modeli Büyütme oraný 1.5 tur, çift yönden farklý görünüm sunar. Bir yüzünde yumuþak diþeti dokusu ve flap operasyonu gösterilir. Diðer tarafýnda implant restorasyon süreci 4 kademe halinde kesit olarak gösterilir. Krona dayanan implantýn iki adet sökülebilir parçasý vardýr. No P13-TR8 Patalojik Gösterim Modeli Normalin 4 katý büyüklüðündedir. Bir çok patalojik vakayý gösterir. Gösterdikleri: Çürükler, diþeti hastalýðý (pyorrhea), serbest dentin ve aþýnma. Periodonti No P15D-206H1 Periodontitis Modeli - Seyrelmiþ (recessivve) Alveolar Kemik ve Yumuþak Pempe Diþeti Ýle. 16, 26, 36 ve 46 nolu diþlerde hafif koyu anatomik kökler gösterilir. Diþler vida ile baðlanmýþtýr. 36 nolu diþte MO prepasyonu vardýr. 16 nolu diþte açýk pulpa odasý görülebilir. Endodonti No P23-END1 Endodontik Model "Pulpitis Endikasyon ve tedavi süreçlerini 5 farklý yarý saydam çýkarýlabilir diþ ile gösterir. Gösterilen vakalar: Saðlýklý ve enflamasyonlu pulpa, hazýrlanmýþ kanal, gutaperka kompozit dolgusu, dökülmüþ post üzerinde metal seramik kron ve çekirdek. No P15D-JMe24 Üst ve Alt Çene Demonstrasyon Model Seti Vida ile sabitlenmiþ çýkarýlabilir diþler içerir. Yumuþak pembe diþ etine prob ile ulaþýlabilir. Subgingivada diþtasý artýklarý vardýr. Üst çenede sað tarafta orta derece periodontitis, sol tarafta çekilmiþ diþeti vakalarý gösterilmektedir. 12 numaralý diþ çekilmistir. Alt çenede ileri düzey periodontitis gösterilmektedir. 46 numara çekilmiþ, 47 numara ise yer deðiþtirmistir. Model diþtaþý temizliði alýþtýrmasý için uygundur, 16 ve 17 numaralarda çatallanma vardýr. No P15D-TRM205 Saydam Demonstrasyon Modeli - Alt ve Üst Çene D artikülator ile birliktedir, yumuþak saydam diþeti dokusu vardýr. Cep derinlikleri vardýr. 44 numara çekilmiþ diþtir. 45, 46, 47 numaralarda farklý derecece hareket olanaðý vardýr. 47 numarada kemik zayýflamasý (atrofi) gösterilir. 38 numara yer deðiþtirmiþtir, ileri düzey periodontitis ve diþtasý artýklarý vardýr. No P23-END2 Endodontik Model "Granuloma Enfeksiyon, yaralanma, veya enflamasyon sonucu oluþan doku granulasyonuna dayalý tümör vakasýnýn tedavi ile gerileme sürecini, 5 adet kýsmi olarak açýlmýþ diþ üzerinde gösterir. Gösterilenler: Oklüzal çürüme, granülama, canlýlýðýný yitirmiþ pulpa, hazýrlanmýþ kök kanalý, guttaperka dolgu, dolgulu çekirdek ve metal seramik kron. No P15D-JME72 Kök Kanal Preperasyonu Ve Apikal Kesim Için Endodontik Eðitim Modeli Anatomik kökler 16, 26, 36 numaralardadýr, transparandýr, pulpa odasý ve kök kanallarýný içerir. 28 adet diþin tümü vida ile sabitlenmiþtir. Yumuþak iltihaplý diþeti ve alveolar kemik zayýflamasý (atrofi) gösterilmektedir. No P23-PD1 Periodontal Kusurlarý Kademeler Halinde Gösteren Model. (normalden 1.5 Kat Büyüktür), Diþler Yumuþak Diþetinde Sýralanmýþtýr. Periodontal kusurlar 4 kademede kesitler halinde modellenmistir. Diþtaþý artýklarý ve bakteri plaðý da gösterilmektedir. Ters tarafindan yumuþak diþetinin kýzarmýþ ve iltihaplý hali görülmektedir. Ýlave bir molar kýsa sürede periodontal hastalýða yol açabilecek travmatik oklüzal ve alveolar (diþ yuvasina ait) kusurlarý göstermektedir.

4 Pataloji Anatomi No P13-TR9 Molar Diþ Demonstrasyon Modeli Normalin 2.5 katý büyüklüðündedir. Ortadan dikey olarak ikiye ayrýlabilen alt çene modelidir. Gösterdikleri: Kökler, sinir sistemi, kron inlay, amalgam dolgu, abse, gömük yirmi yaþ diþi. Hastaya röntgen çekmenin gerekliliðini anlatmada çok yararlýdýr. No i2d-400c Fonksiyonel Çalýþma Modeli, Pembe sunulur. Anatomik kökleri olan kalýcý diþleri gösterir, yumuþak diþeti, pembedir. Çýkarýlabilen 28 adet diþ vardýr. Deðiþebilen diþ kodu: B2 306 No P13-TR10 Patalojik Demonstrasyon Modeli Doðal þekillidir. Sað alt çene menteþelidir, labial yüzey açýlabilir. Gösterdikleri: Çürükler, diþtaþý, iltihaplý pulpa, kök kisti (radicular kist) ve yatay konumlanmýþ 20 yaþ diþi. No i21d-400c Fonksiyonel Çalýþma Modeli, Saydam sunulur. Anatomik kökleri olan kalýcý diþleri gösterir, yumuþak diþeti þeffaftýr. Çýkarýlabilen 28 adet diþ vardýr. Deðiþebilen diþ kodu: B2 306 Endodonti No S12H-500 Kök Kanallý Kalýcý Diþler Kalýcý diþler epoksi reçineden imal edilmiþtir. Düz, þeffaf kökleri ve kýrmýzý pulpa duvarlarý vardýr. Diþler vidalanabilen türdendir. 8200, 8210, 8230 ve 8235 modelleri ile uyumlu kullanýlabilir. No P10-AB20 Temel Anatomik Çalýþmalar Ýçin Standart Kafatasý Modeli El yapýmýdýr, dayanýklý, kýrýlmaz plastikten üretilmiþtir. Kafatasý tepesi ve mandibula çýkarýlabilir. Diþler sabittir. No S2-set Kök Kanalý Çalýþma Modelleri Kýrmýzý renkli pulpa duvarý olan saydam küpler þeklindedir. Pulpectomi sonrasýný gösterir, kron yoktur. Sette 4 model vardýr: U1/U3/U4/U6. Maddesi saydam reçinedir. No P10-SB12 Kafatasý Modeli Gerçek ebatlardaki kafatasý modeli kemik yapýlarýný birebir gösterir. Tempra mandibular eklem ve disk vardýr. Birçok bölüm menteþelidir ve açýlabilir. Toplardamar, atardamar ve sinir aðlarýný gösterir. 12 beyin siniri, denge organý, sinus sagitalis superior bulunur. No S3-set Kök Kanalý Çalýþma Modelleri Kýrmýzý renkli pulpa duvarý olan saydam küpler þeklindedir. Pulpectomi sonrasýný gösterir, fildiþi kronlar ile birliktedir. Sette 3 model vardýr: U1/U4/U6. Maddesi saydam reçinedir. Kronlarýn maddesi epoksi reçinedir. No P12D-SB1 Anatomik Fonksiyonel Model, Saydam Alt ve üst çene, D artikulatör ile birlikte sunulur. Anatomik kökleri olan diþler sert þeffaf epoksi reçineye sabitlenmiþtir. Saðlýklýlý diþ yapýsýný, kökleri ve kök hatlarýný göstermek için kullanýlýr. 28 adet diþ vardýr, diþler sabittir. No S8-set Kök Kanalý Çalýþma Modelleri Renksiz pulpa duvarý olan saydam küpler þeklindedir. Pulpectomi sonrasýný gösterir. Düz kanallý (BS 2) ve eðri kanallý (BC 2) modelleri vardýr. Apikal alanlardaki kabarcýklar sentetik süngerle doldurulmuþtur. Kronlar yoktur. Sette 2 model bulunur: BS 2 ve BC 2. Maddesi transparan reçinedir. No P13-304D Diþ Yapýsý Demonstrasyon Modeli Normalin 4 katý büyüklüðündedir. Mine, dentin ve pulpa þeklinde ayrýþtýrýlabilir. Üç diþli set halindedir, 1 köklü, 2 köklü ve 3 köklü diþler vardýr.

5 Ortodonti Temel Model No D50D-JME9 Ortodontik demonstrasyon modeli. Gerçek boyutlardadýr, sert diþeti dokusu pembe renklidir. Diþlerde braket ve tel içeren ortodontik uygulamalar vardýr. 28 adet diþ bulunur. No P3B-704 Diþ Fýrçalama Demostrasyon Modeli (2 kat büyüklükte) Normalin 2 katý büyüklüðündedir. Metal þeritten artikülatörü vardýr. Diþ fýrçalama ve diþ ipi kullanýmý gösterimine uygundur. Ortodontik hastalar içindir. Braketli, telli ve diþ arasý boþluklu ortodontik vakalar vardr. 28 adet diþ bulunur. No E50-500U Üst Çene Tekli Model Parsiyel eksik diþlidir, pembe renkli sert diþeti vardýr. Diþler çýkarýlabilir. Ýstenirse farklý diþler hazýrlanýp modele oturtulabilir. No P15-JME24HBU Ortodontik Temizlik Modeli Subgingival kalkulus artýklarý, çekilmiþ diþeti, 12 nolu çekik diþ ve sað tarafta orta derece periodontitis gösterir. 21 ve 26 numara arasý ortodontik uygulama vardýr. Yumuþak pempe diþeti ile kaplý üst çenedir. No A50H set Gerçek Köklü Kalýcý Diþler Kron tekniði eðitimi için hazýrlanmýþtýr. Farklý preparasyonlarý gösteir. Setin içeriðinde 151 adet diþ, üst ve alt modeller (E50-500A U+L), cýmbýz ve çanta vardýr. Pedodonti No P1-600A Geliþim Çalýsma Modelleri Alt ve üst çene artikülatörsüz. Sol taraf diþlerin oluþma ve geliþmesini göstermektedir. Labial yöndeki yumuþak diþeti çýkarýlabilir. Sað taraf ise diþlerin çýkmýþ halini göstermektedir. Üç yaþ (solda) Altý yaþ (saðda) No D50D-500A Üst ve Alt Çene Modeli D artikülatör ile birliktedir. Anatomik þekillidir, sert diþeti dokusu vardýr. 28 diþlik set halindedir (A5 H-500), diþler çýkarýlabilir. No P12D-100A Diþ Geliþimi Çalýþma Modeli. 9 yaþ civarýndaki diþlerin geliþimini ve ortaya çýkýþýný gösterir. Saydam sert epoksi reçineden yapýlmýþtýr. 24 adet diþ bulunur. Diþler sabittir. No F5-500 Üst veya Alt Yarým Çene Model Kalýcý diþler içeren tam protezdir, pembe renkli sert diþeti vardýr. 7 diþlik set halindedir, diþler çýkarýlabilir. Yedek diþler A5H 500 ve A50 H (preperasyon diþleri) serilerinden temin edilebilir. No P4D-407F Pedodontik Gösterim Modeli. Parmak emmekten kaynaklanan hatalý oklüzyonu gösterir. Süt diþleri ve kalýcý diþlerin kombinasyonundan oluþan 24 adet diþ bulunur. No /600 F5PP-500 Üst ve Alt Yarým Çene Model Kalýcý diþler içeren tam protezdir, pembe renkli sert diþeti vardýr. Dayanak plakasý vardýr.

6 Demonstrasyon Panosu No P13-TR11 Demonstrasyon Panosu Alt çenesi çýkarýlabilen manyetik plakada TMJ (mandübular eklem) fonksiyonlarýný göstermek için 2 ek vardýr: normal oklüzyon konumu gösterir ve oklüzal sapma konumu. Fantom Kafa No.8830 Ch99 Fantom Kafa Sistemi "Kompakt Kompakt CH99 sistemi eðitim için sessiz bir hasta iþlevi görür. Diþ hekimliði öðrencilerinin ve asistanlarýn çalýþmalarý için idealdir. No P13-TR11A Mýknatýslý Isýrma Pozisyonu Demonstrasyon Panosu Posterior ve anterior bölgelerdeki aþýrý çene konumlarýný gösteren eklentiler içerir. TMJ ile ilgili fonksiyon bozukluklarýný gösterir. Anterior diþ eklentileri ile Class II türü TMJ bozukluklarýnda doðru ölçüm simule edilir. No P13-TR200 Çizim Tahtasý Alt çenenin bukkal taraftan görüntüsüdür. Yüzey plastik kaplýdýr. Bireysel hastalýklar silinebilir renkli board kalemi ile gösterilebilir. No AM-90 Fantom Kafa Sistemi Fantom kafa sistemi AM 90 birçok amaç doðrultusunda kullanýlabilen ekononomik bir çözümdür. Normal öðrenci eðitiminde ve ileri düzey öðrenim çalýþmalarýnda, üniversitelerdeki asistanlarýn, diþ teknisyenlerinin çalýþmalarýnda, okullarda ve enstitülerde kullanýlabilir. Modüler sistem sayesinde farklý menteþeler, dirsekler ve montaj elemanlarý kullanýlarak masa üstüne, tezgah duvarlarýna ya da eðitim koltuklarýna baðlanabilir. Farklý kafatasý maskeleri ve özel yanak elemanlarý sayesinde ýslak veya kuru çalýþma imkaný vardýr. Dekorasyon No P13-TR200A Çizim Tahtasý Üst çenenin mesial/labial taraftan görüntüsüdür. Yüzey plastik kaplýdýr. Bireysel hastalýklar silinebilir renkli board kalemi ile gösterilebilir. No C14-NO6 Molar (10 kat büyüklükte) Gösterim ve dekorasyon amaçlý. Siyah stand üzerinde fildiþi renginde. Yazý yazmak için eðimli ön plakasý.

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

www.adtdental.com.tr

www.adtdental.com.tr www.adtdental.com.tr T : 0 (212) 523 20 60 (PBX) F : 0 (212) 523 20 70 adt@adtdental.com.tr www.adtdental.com.tr Oðuzhan Cad. Karakoyunlu Sok. No.29A 34093 Fýndýkzade, Ýstanbul www.adtdental.com.tr 1995

Detaylı

DURAPLANT ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI. Titanyum Kronlar Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Vidalar-Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Tiversa Rijit Ø 5.

DURAPLANT ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI. Titanyum Kronlar Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Vidalar-Tiversa rijit Ø 5.1 mm. Tiversa Rijit Ø 5. ÖLÇME + YENÝDEN OTURTMA ABUTMANLARI Tiversa Rijit Ø 5.1 mm Tiversa rijit abutman aralýðý ile ilgili teknik hakkýndaki bilgi, kullaným için Sayfa 20-24'teki ZL Duraplant implant kullaným klavuzunda bulabilrsiniz.

Detaylı

anatomia İSKELET MODELLERİ A10102 İnsan İskeleti 85 cm Tamamen doğal hareket tarzı ve kullanıcı dostu, yarım boy 85 cm uzunluğunda, ekonomik ve öğretici bir insan iskeleti modelidir. İnsan iskeleti ile

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad.

Detaylı

Haziran 2007 Ortodontist Dr. Med. Dent. Benan OÐUZ Dr. Med. Dent. Cem CANÝKLÝOÐLU www..com Ý Ç Ý N D E K Ý L E R DÝÞÝ KAN VE KEMÝKLE KURTARIYORLAR Mesude ERÞAN / HÜRRÝYET Eriþkinlerin diþlerini kaybetmelerine

Detaylı

CERKAMED 2012-2013 ÜRÜN KATALOÐU. TIBBÝ CÝHAZLAR MALZEME SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ. Burada Ürünleri. Kullanýlmaktadýr...

CERKAMED 2012-2013 ÜRÜN KATALOÐU. TIBBÝ CÝHAZLAR MALZEME SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ. Burada Ürünleri. Kullanýlmaktadýr... CERKAMED 2012-2013 ÜRÜN KATALOÐU Burada Ürünleri Kullanýlmaktadýr... TIBBÝ CÝHAZLAR MALZEME SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ. CERKAMED Telefonla Satýþ Merkezimizi Arayarak Sipariþ Tel: +90 (212) 531 29 71 7/24 Faksla

Detaylı

TURAN UYSAL þirketi 1963 yýlýnda, Diþ hekimliði malzemeleri sektöründe, Türkiye genelinde faaliyet göstermek amacý ile Ýstanbul'da DR.TURAN UYSAL tarafýndan kurulmuþtur. TURAN UYSAL þirketi uzun yýllar

Detaylı

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, TRABZON İLÇELERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ

Detaylı

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESİR*, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İSTANBUL*, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, MUĞLA*, TRABZON İLLERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI

Detaylı

EK-1 SIK KULLANILANLAR. Okluzal Film 18,00 24,07 Bite Wing Radyografi 17,00 23,15 Exstra Oral Röntgen Filmi 20,00 28,70

EK-1 SIK KULLANILANLAR. Okluzal Film 18,00 24,07 Bite Wing Radyografi 17,00 23,15 Exstra Oral Röntgen Filmi 20,00 28,70 SIK KULLANILANLAR TÜRK HAVAK ÖZEL FİYATLARI DENTA WORLD 2015 YILI CARİ FİYATLARI Dişhekimi Muayenesi ÜCRETSİZ 41,67 Uzman Dişhekimi Muayenesi ÜCRETSİZ 50,93 Diş Röntgen Filmi (Periapikal) ÜCRETSİZ 23,15

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESİR*, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İSTANBUL*, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, MUĞLA*, TRABZON İLLERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gözde Tuğçe ÇELENK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1 D300000 Diş hekimi muayenesi 22.00 TL 2 D300001 Konsültan dişhekimi muayenesi

Detaylı

Dental Sektörde. Tecrübenin Adresi... 2013-2014 Ürün Kataloğu. 1938 den beri DİŞ DEPOSU

Dental Sektörde. Tecrübenin Adresi... 2013-2014 Ürün Kataloğu. 1938 den beri DİŞ DEPOSU Dental Sektörde DİŞ DEPOSU 1938 den beri Tecrübenin Adresi... 2013-2014 Ürün Kataloğu DİŞ DEPOSU 1938 yılından bu yana dental ürünler alanında hizmet veren BASMACI DİŞ DEPOSU, dental klinik ve diş laboratuar

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 4. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORU ve AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 4. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORU ve AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 4. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORU ve AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Restoratif Diş Tedavisi, Protetik Diş Tedavisi, Ağız - Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız - Diş ve Çene Radyolojisi,

Detaylı

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2014 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 3.GRUP ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, ARDAHAN, BATMAN, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, ÇANKIRI, ÇORUM, ELAZIĞ, HAKKARİ, IĞDIR, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KİLİS, KÜTAHYA, MARDİN,

Detaylı

Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ

Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ R.G. Tarihi:27.12.2005 R.G. Sayısı:26036 Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Türk Diş Hekimleri

Detaylı

21.09.2012. 1. Kritik aletler: 2. Yarı kritik aletler: 3. Kritik olmayan aletler: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN ALETLER VE ÖZELLİKLERİ

21.09.2012. 1. Kritik aletler: 2. Yarı kritik aletler: 3. Kritik olmayan aletler: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN ALETLER VE ÖZELLİKLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN ALETLER VE ÖZELLİKLERİ Zeynep YİĞİTER Akhisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi l Diş hekimliğinde kullanılan tüm alet, malzeme ve cihazlar

Detaylı

SPÝNA BÝFÝDA TEDAVÝ VE REHABÝLÝTASYON

SPÝNA BÝFÝDA TEDAVÝ VE REHABÝLÝTASYON SPÝNA BÝFÝDA TEDAVÝ VE REHABÝLÝTASYON Nadire Özaras Selim Yalçýn Bu kitabý internet sitesinde sizlere ulaþtýran Global Help Organisation a ve kurucusu Dr. Lynn Staheli ye içtenlikle teþekkür ederiz. ÖNSÖZ

Detaylı

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ Ayak Bakýmlarý Ayak bakýmý, saðlýk ve estetiði ilgilendirdiði kadar, kiþinin yaþam kalitesinin yükselmesi açýsýndan da ihmal edilmemesi gereken ayrýntýlar içermektedir. Ayak bakýmýnýn kiþiyi rahatsýz etmeden,

Detaylı

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008 Tezgâh Matkaplar Sütunlu Matkaplar Þanzýmanlý Sütunlu Matkaplar Torna Makinalarý Freze Makinalarý Ölçüm Cihazlarý Metal Þerit Testereler Metal Daire Testereler Zýmpara Makinalarý Polisaj Makinalarý Saç

Detaylı

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Osman CEYLAN Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Necdet

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR T.C. EgeÜniversitesi Diş HekimliğiFakültesi ProtetikDiş TedavisiAnabilimDalı DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR BİTİRMETEZİ Stj. Diş HekimiAsuman KABADAĞ DanışmanÖğretimÜyesi: Doç. Dr.Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ 1 1. TEŞHİS VE PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 TL 3 401.030 Konsültan diş hekimi muayenesi 4,00 TL 4 401050 (Mülga:RG-24/12/2014-29215/21-b md. 401051 (EK:RG-24/12/2014-29215/21-a md. Periapikal

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

Ortodontik yüz maskesi

Ortodontik yüz maskesi 38 DERLEME Ortodontik yüz maskesi A.Onur Atilla, M.Özgür Sayýn S.D.Ü Diþ Hekimliði Fakültesi Ortodonti AD,Isparta Özet Sýnýf III bireylerde erken tedavi çoðunlukla endikedir çünkü tedavi edilemeden býrakýldýðý

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi UniGear type ZS2 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR TANIM CÝHAZLAR HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ KORUMA VE KONTROL AKIM VE GERÝLÝM

Detaylı