VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No: , Maslak, Şişli, İstanbul adresinde mukim VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (kısaca Vodafone olarak anılacaktır) ile 2) Müşteri Adresi Giriniz adresinde mukim Müşteri Ünvanı Giriniz (kısaca Müşteri olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlarda imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Vodafone ve Müşteri, birlikte Taraflar, ayrı ayrı Taraf olarak anılacaktır. TARAFLAR AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MUTABAKATA VARMIŞLARDIR: 1. Konu: Ek 1 de belirtilen, Toplam Hat adedini giriniz adet GSM no için tesis edilen aboneliklere ilişkin olarak Vodafone tarafından Müşteri ye sağlanacak hizmetin özel satış koşullarının belirlenmesi bu Sözleşme nin konusunu oluşturmaktadır. Sözleşme nin Yürürlük Tarihi nden sonra Müşteri ye tahsis edilecek ilave hatlar için tesis edilecek yeni abonelikler herhangi bir bildirime, ek protokol vb. doküman imzalanmasına gerek kalmaksızın yeni hatların aktive edildiği tarihten itibaren bu Sözleşme kapsamına dahil edilmiş sayılacaktır. 2. Sözleşme Süresi: Bu Sözleşme, giriş bölümünde belirtilen Yürürlük Tarihi nden itibaren Sözleşme süresini ay olarak giriniz ay süreyle yürürlükte kalacak olup, Taraflar ın yeni dönem için uygulanacak koşullarda anlaşmaya varamamaları halinde bu sürenin sonunda otomatik olarak sona erecektir. Sözleşme kapsamındaki aboneliklerin bir kısmı için tabi olduğu tarifeye bağlı olarak özel bir taahhüt süresi belirlendiği takdirde, belirlenen taahhüt süresi sözkonusu tarifeye bağlı abonelikler bakımından Sözleşme Süresi anlamına gelecektir.. Vodafone un Yükümlülükleri Fatura İndirimi: Vodafone, Sözleşme süresince Sözleşme kapsamındaki abonelikler için, Müşteri ye sağlanacak hizmetlerin ücretinde, Ek 1 de belirtilen tarifeye ilişkin ÖİV ve KDV dahil tarife ücreti üzerinden aşağıda belirtilen oranda bir indirim sağlayacaktır. Bu belge kişiye özel ve gizli bilgiler içermektedir. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş nin önceden yazılı izni olmaksızın bu belgenin bir kısmının veya tamamının herhangi bir üçüncü şahısa ifşa edilmesi kesin olarak yasaktır. v.07 (ST)

2 .1.1 İlgili M2M tarifesini giriniz tarifesine tabi olan Hat adedini giriniz adet M2M hattı için standart tarife ücretleri üzerinden % 4. Müşteri Taahhütleri: 4.1 Fatura Taahhüdü: Müşteri, Ek 1 de belirtilen tarife için adresinde yer alan; tarifenin kapsamı, ücretlendirme ve kullanım esaslarına ilişkin bilgileri incelediğini ve bu esaslar doğrultusunda Sözleşme süresi boyunca, Ek 1 de GSM No ları belirtilen abonelikleri için, hesaplananacak aylık/üç aylık/altı aylık bilgisi giriniz aylık toplam fatura tutarının KDV ve ÖİV dahil en az Fatura taahhüdü tutarını giriniz.-tl olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri nin bu taahhüdüne uyup uymadığı, Sözleşme nin Yürürlük Tarihi nden itibaren başlamak üzere kontrol periyodunu (aylık/üç aylık/altı aylık) giriniz aylık periyotlarla kontrol edilecek olup, Müşteri nin fatura taahhüdünü herhangi bir sebeple yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, yukarıda belirtilen fatura taahhüdü tutarı ile gerçekleşen fatura tutarı arasındaki fark Vodafone tarafından Müşteri ye fatura edilecektir. Müşteri, söz konusu fark fatura tutarını, fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 4.2 Müşteri Sözleşme kapsamındaki aboneliklerini Yürürlük Tarihi itibarı ile aktive etmeyi ve Sözleşme süresince Vodafone Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi ve bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Müşteri Sözleşme süresi boyunca; Aşağıda Diğer Hükümler başlığı altında belirtilen Fesih maddesi hükmü saklı kalmak üzere, bu Sözleşmeyi ve Vodafone Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi ni feshetmeyeceğini, Vodafone un yazılı izni olmaksızın; Sözleşme kapsamındaki aboneliklerini haberleşmeye kapatmayacağını, üçüncü kişilere devretmeyeceğini, ön ödemeli aboneliğe dönüştürmeyeceğini, iptal etmeyeceğini, numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre taşımayacağını, burada sayılan işlemler yapıldığı takdirde işleme konu olan abonelik adedine eşit sayıda ve aynı nitelikte yeni abonelik tesis edeceğini, kabul ve taahhüt eder 4. Müşteri nin Sözleşme kapsamındaki aboneliklerinin tabi olduğu Ek 1 de belirtilen tarife ya da paket içeriğinin değiştirilmesini talep etmesi halinde, Müşteri nin Fatura Taahhüdü hükmü kapsamındaki yükümlülükleri saklı kalmak koşuluyla, söz konusu talep Vodafone tarafından değerlendirilecek, değişikliğin Sözleşme nin genel ticari koşullarında esaslı bir farklılığa yol 2

3 açmayacağının Vodafone tarafından tespiti halinde söz konusu değişiklik yapılacaktır. 5. Cayma Bedeli: Bu Sözleşme ve/veya Vodafone Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin Müşteri tarafından ihlal edilmesi sebebiyle bu Sözleşme nin sona ermesi durumunda, Müşteri, Sözleşme konusu abonelikler için aşağıda belirtilen cayma bedeli tutarlarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Şu kadar ki Vodafone, ihlalin niteliğine bağlı olarak Sözleşme yi sona erdirmeksizin sadece ihlale konu olan aboneliklere ilişkin cayma bedelini talep etme hakkına sahiptir. Müşteri bu hükümde belirtilen cayma bedeli tutarlarının fahiş olmadığını kabul etmiştir. Ödeme, Vodafone tarafından düzenlenecek fatura tarihinden itibaren en geç 5(beş) gün içinde yapılacaktır. Ödemenin tam ya da zamanında yapılmaması halinde, Müşteri, fatura tutarı üzerinden günlük %0.2 oranında gecikme bedeli ödeyecektir. Cayma Bedeli, hiçbir zaman, Müşteri tarafından ihlal, fesih ya da sona erme tarihinden Sözleşme süresi sonuna kadar olan dönem için Fatura Taahhüdü hükmü kapsamında ödenecek olan toplam tutardan fazla olmaması koşuluyla aşağıdaki tutarların toplamından oluşacaktır. (a) (b) Hat açılış vergileri vb. masraflar için; Sözleşme konusu aboneliklerin tamamı için Vodafone tarafından üstlenilen; simkart ücretleri, tüm vergi ve benzeri mali yükümlülükleri ve bu Sözleşme nin imzalanması nedeniyle Vodafone tarafından ödenmiş damga vergisi tutarı Fatura indirimi için; Sözleşme nin ihlali ya da fesih tarihi itibarı ile Vodafone tarafından Müşteri ye uygulanmış toplam indirim tutarı, (c) Sözleşme nin ihlali ya da fesih tarihine kadar, Masraf Sübvansiyonu / Teknoloji Bütçesi Tahsisi hükmü kapsamında Müşteri ye sağlanan ya da faturalarına indirim olarak yansıtılan/mahsup edilen; Teknoloji Bütçesi, Hediye Çeki, Rakip Operatör Cezai Şartı, Fatura İndirimi tutarları. 6. Diğer Hükümler: 6.1 İptal/Devir: Müşteri, Sözleşme konusu hatlarının sayısının en fazla %Yüzde oranı giriniz ine tekabül eden bölümünü, fatura taahhüdü yükümlülüğünü tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeye devam etmek ve makul bir süre önceden Vodafone a bildirmek koşuluyla ve cayma bedeli ödemeksizin haberleşmeye kapatmak ya da iptal etme hakkına sahiptir. 6.2 Fesih: Taraflar dan her biri, diğer Taraf ın Sözleşme den kaynaklanan yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde, 15 gün önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle bu Sözleşme yi feshetmek hakkına sahiptir. 6. Gizlilik: Taraflar bu Sözleşme yi ve bu Sözleşme nin imzalanması nedeniyle erişim sağladıkları diğer Taraf a ait gizli ve kişisel bilgileri gizli tutmayı, hiç kimseye ifşa etmemeyi, çalışanlarının da bu kurallara uymasını temin etmeyi taahhüt eder. Müşteri, bu Sözleşme nin imzalanmasıyla, gizli ve kişisel bilgilerinin, Müşteri ye daha iyi bir hizmet sağlanması amacıyla Vodafone

4 tarafından Türkiye de yerleşik diğer Vodafone Grup Şirketleri ile paylaşılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. 6.4 Vodafone Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi: Bu Sözleşme Taraflarca imzalanan Vodafone Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi nin bir eki olarak düzenlenmiştir. Bu Sözleşme ile düzenlenmeyen hususlarda Vodafone Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Bu Sözleşme nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Müşteri, Vodafone Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi hükümlerine tabi olarak ve Ek 1 de belirtilen tarifeye ilişkin standart tarife ücretleri ile hizmet almaya devam edebilir. 6.5 Damga Vergisi: Sözleşme ve Ekleri ile Sözleşme ye ileride yapılabilecek ek protokollerden doğacak damga vergisi Taraflarca eşit olarak karşılanacaktır. Taraflar kendi payına düşen damga vergisini beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu Sözleşme 6 Madde ile 1 adet Ek ten oluşmakta olup; İmza Tarihi Giriniz tarihinde bir asıl nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş; asıl nüsha Vodafone a ve bir kopyası ise Müşteri ye teslim edilmiştir. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. adına; Tam Şirket Unvanı Giriniz adına; İsim : İsim : Ünvan : Ünvan : İmza : İmza : 4

5 Ek 1 ABONELİK TARİFELERİ/PAKETLERİ VE GSM NUMARALARI LİSTESİ 1 2 GSM NO Abonelik Tarifesi/Paketi Sözleşme ye Konu Hat(lar)ın Abonelik Paketi Bazında Dağılımı Adet Hat Abonelik Tarifesi/Paketi 5

6 Tarife Bilgileri Vodafone İş Ortağım M2M Havuz Tarifeleri Ücretlendirme Detayları 1 2 Sabit Ücret Yapısı Data Havuz Opsiyonları (MB) Aylık Ücret Paket Aşım Ücreti Hat Başına Aylık Hat Sayısı Kullandıkça Öde 0,04 Kr / KB - Ücret TL MB 169 TL 0,0 Kr / KB ,5 TL MB 26 TL 0,0 Kr / KB ,5 TL MB 47 TL 0,0 Kr / KB TL MB 756 TL 0,0 Kr / KB ,5 TL MB TL 0,0 Kr / KB TL MB TL 0,0 Kr / KB ,5 TL MB TL 0,0 Kr / KB Her MB TL 0,0 Kr / KB 4 6

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-12+12 ay nden ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM

Detaylı

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone HTC Explorer Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJ LIYA 15 AY %45 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.)

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.) TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 300 / 3000 HER YÖNE DK. KAMPANYALARI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom )

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin ( Abone ) aşağıdaki

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Ticari Merkezi; Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde-1 İş bu sözleşme, iş bu sözleşmeye franchisor olarak taraf olan ve bundan böyle (CANKART) olarak adlandırılacak olan, MC Grup Teknolojileri Telekomünikasyon

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

VODAFONE ÇİFTÇİ-KAMU 1TL DAKİKA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE ÇİFTÇİ-KAMU 1TL DAKİKA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısacaa Vodafone ) tarafından sunulan Çiftçi-Kamu Kampanyası ndan (Kampanya) Çiftçi 20 tarifelerinde geçerli Çiftçi-Kamu Paket 1 Çiftçi-Kamu

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TİVİBU EV HİZMET NO İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Dahil Olunan Paket (işaretlenmelidir) Paket Adı Kampanyalı Fiyat İndirim Tutarı

Detaylı

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI 1.1. İşletmeciden Alınacak Teminata

Detaylı

ibillboard GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI

ibillboard GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI ibillboard GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI Bu genel hüküm ve koşullar (bundan böyle sözleşme veya hüküm ve koşullar olarak anılacaktır) Gayrettepe Mahallesi, Fahri Gizden Sk. Işık Apt. N:15 D:2 Gayrettepe, Şişli,

Detaylı