ZOOO:O. >munnw P1. w w. Imm1 N O: Col IIW

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZOOO:O. >munnw P1. w w. Imm1 N O: Col IIW"

Transkript

1 dl -I ZOOO:O N O: >munnw P1 m vu Imm1 c e w w FA IIW Ile e d!f! ıi 1 Col ri P1

2 ruıı > -I 1< ro - MM C) LIJ g 'ON

3 n NEZ İ H DANYAL KARiKATÜR VAKFI YAYINLARI MEDİ HA ELDEM 70/1 KIZILAY/ANKARA B İ R İ NC İ BASKI/ARALIK 2008 BASKI: PELİ N OFSET ISBN

4 m 1(4 m m _ 4n m 1 w. e 1 m^ M--q 7M 1, >10 N cn 1

5 "Kültürü ve sanat ı, çağda ş uygarl ık düzeyinde geliştirmek, ara şt ı rmak ve yaymak amac ıyla Kültür ve Sanat Yüksek Kurumu kurulur." "Kamu tüzel ki şiliğ ine sahip kurum özerktir; kurulu şu, iş leyişi ve çal ışmaları tarafs ızl ı k esaslar ı na göre kanunla düzenlenir."

6 İ nsan haklar ı konulu karikatür sergimizin ilkini 2006 y ı l ında açm ışt ık. Karikatürcü dostlar ın özverili katk ı lar ıyla olu şan sergimiz büyük ilgi gördü; elbette çok mutlu olduk. Böylece, İ nsan Haklar ı Evrensel Bildirisi'nin kabul edili şinin y ı ldönümünde gerçekle ştirdi ğimiz etkinlikler yeni bir boyut kazanm ış oldu. Sonra, 2007 y ı l ında ikinci sergimiz aç ı ld ı ; o da çok ilgi toplad ı, beğenildi ve böylece TBB İ nsan Haklar ı Karikatür Sergileri - deyim yerindeyse - 'gelenekselle şti". Geçen y ılki sunu ş yaz ım ı şöyle bitirmi ştim: Gelecek yıl, üçüncü 'geleneksel' (1) sergimizde buluşabilmek umuduyla..." İşte bugün o umut gerçekle şiyor yani bu da "üçüncü geleneksel" sergimiz oluyor! Gerçekle ştirdi ğimiz bütün bu etkinliklerde, TBB Ba şkan ı Say ın Av. Özdemir Özok ve TBB Yönetim Kurulu bizlere destek oldu. Mizaha bu sevecen yakla şı mlar ı için kendilerine Candan te şekkür ediyoruz. Dileğimiz, bundan sonra her y ı l düzenlenecek İ nsan Haklar ı Evrensel Bildirisi'nin kabulüyle ilgili etkinliklerde, karikatür sergisinin de yer almas ıd ı r. Hep biliriz; hukukçular, hele avukatlar toplumun baz ı kesimlerinde pek sevilmezler. Davas ı n ı kaybeden müvekkil, bunun nedenini çoğ u zaman davas ı n ı n zay ıfl ığı yerine avukat ı n ın beceriksizli ğine bağlamaya haz ı rd ır. Ünlü tiyatro yazar ı Şekspir Ustan ı n 'Alt ınc ı Henri' oyununda bile şöyle bir replik yok mu: " İ lk i şimiz şu hukukçular ın hepsini öldürmek olmal ı!" İşte bu sergimizde, karikatürcü dostlar ın insan haklar ıyla, hukukla, adliye uygulamalar ıyla ilgili yap ıtlar ı n ı göreceksiniz. Yap ıtlar ı n hepsinde, mesle ğimizle ilgili hem gülünç hem dü şündürücü ögeler var. Neyse ki, sergimize katk ı lar ı n ı esirgemeyen karikatürcü dostlar Şekspir kadar insafs ız değ il; i şi bizleri öldürmeye kadar vard ı rm ıyorlar. Sadece tatl ı tatl ı çimdikleyip, t ırmalamakla yetiniyorlar. Kendilerine te şekkür ediyor, keskin f ırçalar ı n ı ve ondan da keskin zeklar ı n ı üstümüzden eksik etmemelerini diliyoruz...

7 7

8 Bir arada ya şaman ı n olu şturdu ğ u vazgeçilmez mutlulu ğ unun önündeki en büyük engel, yine bir arada ya şaman ı n getirdi ğ i sorunlar olmal ı. Mutlu ya şama hakk ı n ın doğal sahibi olan insanlar, bu s ı cakl ığı kendileri ve ba şkalar ı ad ı na söndürmemek için, hiç duraksamadan, insan haklar ı n ı tarih boyunca savunagelmi şlerdi. Yine de zorda kald ı kça, bundan sorumlu sayd ığı insan karde ş lerine kar şı, haklar ı n ı koruma yolunda zora ba şvurma yerine, mizah ı n ne şeyi ve uyar ıyı birarada sunan ilik havas ı na s ığı nmay ı da ak ı l edebilmi şlerdi. İşte insan haklar ı kavram ından yola ç ı karak, haklı insanlar kavram ın ın doğall ığı na yap ılan sevimli bir yolculu ğ un kilometre ta şlar ı n ı, yine çizi-mizah ı n bu sergi ve kitaptaki tekerlek izleri üzerinden izleyebilirsiniz...

9 t fljrhp\i SELCUK 1922'de Milas'da (Mu ğ la) doğdu. İ lk karikatürleri 1941'de Adana'da Türk Sözü, İstanbul'da K ı rm ı z ı Beyaz ve Şut'ta yay ı mland ı. 1948'de Şaka, Akbaba, Tasvir ve Aydede dergilerinin kadrolar ında yer ald ı. Ertesi y ı l Yeni İstanbul gazetesine girdi. ABD'I İ karikatürcü SauI Steinberg'in 'çizgiyle mizah" anlay ışı n ı benimsedi. Ayn ı gazetede karikatür tarihini ele alan yaz ılar kaleme ald ı. 'Grafik mizah" ın karikatürün evrensel anlat ım ı olduğ unu savundu. 1951'de ilk sergisini açt ı ; 1952'de, karde şi İlhan Selçuk ile birlikte öncülerinden oldu ğ u 1950 Ku şa ğı 'n ın ilk yay ı n ı 41 Buçuk adl ı mizah dergisini, 1953'te de Karikatür'ü yay ı mlad ı. İ lk kitab ı Turhan Selçuk Karikatür Albümü'nü ç ı kard ığı 1954'te Milliyet gazetesine başkarikatürcü olarak giren sanatç ı, olu şturduğ u karikatür üslubunu bu dönemde geometrik bir esteti ğe oturtmaya ba şlad ı ve bu tür yap ıtlar ı, kardeşiyle birlikte ç ıkard ığı mizah dergisi Dolmu ş 'ta ivme kazand ı. 1957'de Milliyet'te Abdülcanbaz" adl ı ünlü çizgi roman kahraman ı n ı n maceralar ı na başlad ı ; 1959'da 140 Karikatür'de yeni dönem yapıtları ndan bir seçki düzenledi. 1960'larda Italyan mizah dergisi Il Travaso'nun kadrosuna girdi. 1961'de haftal ık politika dergisi Yön'de çizmeye ba şlad ı ; 1962'de Turhan 62, 1964'te ise Hiyerogiif, 1969'da Hal ve Gidi ş i yay ı mlad ı. Ayn ı y ıl ikinci kez Yeni İstanbul'a döndü, daha sonra Akşam'a geçti, 1972'de ise Cumhuriyet gazetesinde haftal ık panaromik politik karikatürler çizmeye ba şlad ı. 1979'da aniklopedik albümü Söz Çizginin'i yay ı mlad ıktan sonra 1980'de Milliyet'e döndü. Halen Cumhuriyet gazetesinde çal ışmaktad ı r.

10 m

11 I İ ^r ( (\

12 1. " 7mil

13 TP N ORAL 1937 y ı l ında Merzifon'da (Türkiye) doğdu. Kolej y ı llar ı n ı birçok de ğ i şik şehirlerde tamamlam ışt ır. Istanbul'daki Güzel Sanatlar Akademisi'nden mimar olarak mezun oldu. 3 y ı l boyunca da akademide ünlü mimar Sedad H.Eldem'in asistanl ığı n ı yapt ı. Daha sonra tüm bu mimari i şleri b ırakt ı ve karikatür ve filmlere yöneldi y ı l ında k ısa filmi 'Cumartesi-Pazar' ve 1970'te de 'Sansür' adl ı animasyon filmiyle ödüller ald ı. 7 y ıl boyunca ba şkanl ık etmekte dahil Karikatürcüler Birli ği'nde görev alm ışt ı. Karikatürlerinden dolay ı 1980,81,83,84,85 ve 92 y ı llar ında 'Ça ğda ş Gazeteciler Derneği' taraf ından 'Y ı l ı n Gazetecisi' ödülüyle şereflendirildi. ' İstanbul Gazeteciler Cemiyeti' taraf ından 1989,90,91,93 ve 94 y ı llar ı nda 'Ba şar ı l ı Gazeteci' ödülünü alm ışt ı r y ı l ı nda Hollanda'n ı n Deventer şehrinde 'Alt ın Kalem', 2002'de Fransa'n ın St.iustle-Martel kentinde 'En iyi Yabanc ı Karikatürist', 2003'te Ak şehir'de 'Alt ın E şek- Nasreddin Hoca', 2004 y ı l ında Eski şehir Anadolu Üniversitesi'nce 'Hizmet Ödülü' ve 2005'te de 'Nokta' dergisince 'Doruktakiler' ödüllerini alm ışt ır. Halen 'Cumhuriyet' gazetesinde ve baz ı dergilerde karikatürist olarak çal ışmaktad ı r.

14 J N P15, f( v %Imm, 1 N*

15 il - ç - j

16 u1-1

17 EIUY O^BEK Eray Özbek, 1942 y ı l ı nda Mu ğ la'da doğdu. 60 l ı y ıllardan beri birçok gazete ve dergide karikatürleri yay ı nland ı. Sergiler ve peryodikler için çiziyor. Karalt ı lar- Silhouettes" adl ı (1999) bir albümü var. Ki şisel sergileri: Bergama, 1988 Mu ğ la, 1991 Izmir, 1994 Trento,1994 Ankara, 1996 Antalya, 1999 Ankara 2002 Izmir, 2004 Kragujevac, 2006 Bergama, Izmir. Eray Özbek ayr ıca metal gravür karikatürler üzerinde çal ıştı, şiirsel metinlerin de yer ald ığı, Karikatürküler-Lyric Cartoons" ad ı n ı verdiğ i bir dizi yapt ı. Yarışmalarda, 24 ülkede, 69u uluslararas ı olmak üzere yüzden fazla ödül kazand ı, baz ı lar ı: ve 1993 Çekoslovakya Prag: Stadion Gazetesi: 1.Ödül,1991- Italya Marostica: Umoristi a Marostica: Bant Karikatür Büyük Ödülü, Türkiye Istanbul: Cumhuriyet Gazetesi: Yunus Nadi Yarış mas ı, karikatür dal ı ödülü,1993-italya Trento: Studio Andromeda: 1.Ödül, 1994-Italya Bordighera: Altın Hurma ve Avrupa Konseyi ödülleri, Ukrayna Kiev: KievskieVedomosty Gazetesi: 1.Ödül, 1996-Türkiye Ankara: Karikatür Vakf ı : Y ı l ın Karikatürcüsü Ödülü, Almanya Münich: Goethe Enstitüsü : üç e şit ödülden biri Japonya Tokyo, Yomluri Gazetesi : "Iyileşme"Jüri Özel Ödülü, 2003-S ırbistan Karada ğ : "Sava şkarşıtı Salon" 1.Ödül. Karikatür ve mimarl ığı bir arada götüren Özbek, halen Izmir'de ya şıyor.

18 /

19

20 vj 1

21 1945/IZM İT doğ umlu olan 1960 y ı l ından bu yana, yüzün üzerinde yay ın organ ı nda karikatürler, çizi diziler çizdi. Ulusal ve uluslararas ı yar ışmalarda birçok ödül kazand ı. Yurtiçi ve yurtd ışı nda çe şitli kentlerde sergiler açt ı. "Globanadoluzey şı n" sergisi ba şta Berlin, Roterdam, Paris, Tahran, Kahire, Hirosaki (Japonya), Osieck (H ırvatistan), Var şova, Legnica (Polonya), Lefko şa, olmak üzere çe şitli kentlerde sergilendi. Onbir karikatür albümünden ikisi, "Devir" Italya'n ı n Pescara kentinde düzenlenen 3.Uluslararas ı Karikatür Yar ışmas' ında, Sergiler" 1 3.Hollanda Karikatür Festivalinde ödüllendirildi. Aç ık alan lazer gösterilerinde kullanlmak üzere Almanya 'da canland ı rma çal ışmalar ı yapt ı. üçüncü Balkan Film Festivali' nde "Jenerik Filmi" dal ı nda ba şar ı ödülü kazand ı y ı l ı ndan ba ş layarak yedi y ı l süreyle TRTl'deyay ı nlanan "Gün Ba ş l ıyor" program ı içinde "Haftan ın Karikatürü" kö şesini haz ırlad ı ve sundu. 'Haftan ın Karikatürü' kö şesinde yer alan karikatürler TRT taraf ı ndan 2000 y ı l ı nda kitap olarak bas ı ld ı y ı l ında Sanat Sevenler Derneği "Ulusal Kültüre Katk ı" arma ğan ıyla, 1999 y ı l ı nda FECO (Karikatürcü Kurulu şlar ı Federasyonu) 'Promotor Cartoon Art', 2004 y ı l ında da FECO Fellowship' ödülleriyle ödüllendirildi.2006 y ı l ı nda açt ığı "Nezih Danyal Karikatür Vakf ı Galerisi'nde ulusal ve uluslararas ı sergilerle karikatür etkinliklerini sürdürdü y ı l ında "Karikatür Vakf ı "n ı kurdu. Vak ıf olarak 1995 y ı l ı ndan bu yana" Uluslararas ı Ankara Karikatür Festival"lerini düzenledi ve Tokyo, Londra, Köln, Berlin, Roterdam, Varşova, Legnica, Bakü, Üsküp gibi kentlerde karma karikatür sergileri açt ı. Nezih Danyal, FECO Türkiye ba şkan ıd ı r.

22

23 kenbe art ıyor! Başbakanhk İnsan Hak/an Başkanlığı 'na 2008'in daha ilk 6 ayında 2 bin 356 kişi "hak ihlali" iddiasıyla ba<- "un iki katına ulaştı ANKARA' ' ı üçüncü sırada yer aldı. hak ihlali olduğunu şb ihn talebinde de bu kar Baki' başvur,nae ayında ı bu yana işkeniddialannı dasağl sırada.yısa! veriler dün ilk yarısında, tuklu ve dialan il ele iddiaları B1H ı.a 4. sırada, kapswjm.h da 26 başvuru sala! iddias ı sırada yer aldı. Bu ilişkin sa] toplandığında ihlal ^dlbu ve yısı 204'le dörda yer aldı. İş- ilk6 elinde ihlal iddialarına san hakla nin ilk6 ayında 17 başvurdu. tı. Kötü mua- 'larakda rına İşkence i 2008'in ilk 6 kümlü hakkı ihlal ruyla birinci sıra hasta hakkı ihlal' ikinci sırada, çe 'inilk6 ası 379 r. Istanile Adıyaman, 104 (onya izledi. Kae. Ailrı ve Amas-

24 t Ub

25 *ii ij AT İ LA ÖZER 1949 y ı l ı nda Burdur' da do ğdu. Devlet Mühendislik ve Mimarl ı k Akademisi' ni bitirdi. "İ letişim Sanatlar ı" dal ı nda yüksek lisans yapt ı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden "Grafik" dal ı nda "Sanatta Yeterlik" ald ı. Karikatür sanat ıyla çizer ve araşt ı rmac ı olarak ilgilenmektedir. İ lk kişisel sergisini 1978 y ı l ında Nasrettin Hoca'n ın doğduğ u köyde (Hortu-Eskişehir) açm ıştır. Daha sonra Avusturya'n ı n Klagenfurt kentinde (1986), Eski şehir'de (1988), Şile'de (1992), Sivrihisar'da (1993), Ankara'da (1994), Anamurda (1996) Almanya'n ın Staufen kentinde (1996), Avusturya'n ı n Landeck ve Zams kentlerinde (2000) sergiler açm ıştı r. Ayrıca pek çok ulusal ve uluslararas ı karma sergiye kat ı lm ışt ı r. "Karikatüre Selam" (1982), "Çizgiler" (1985), "Çizgimizah" (1995) adlar ı n ı ta şıyan üç karikatür albümü ile "Karikatür Sanat ı ve Reklamc ı l ık" (1988) ve "Ileti şimin Çizgi Dili Karikatür" (1994), "Yurtd ışı nda Ödül Kazanan Türk Karikatürleri" (1995), "Kuramsal ve Uygulamal ı KAR İ KATÜR" (1998) "Karikatür Müzeleri" (1999) adl ı araşt ırma kitaplar ı, "Ödüller" (2003) biyografi kitab ı yay ı nlanm ışt ı r. Yuriçi ve yurtd ışı yar ışmalardan ödüller kazanm ışt ı r. Ödüllerinden baz ı lar ı : Kültür Bakanl ığı Karikatür Yar ı5mas ı -MANS İYON Mimarlar Odas ı KarikatürYan şmas ı - B İ R İ NC İ L İ K Ödülü Japonya Yomiuri Karikatür Yar ışmas ı -ALTIN Ödül Milliyet Sanat Dergisi KarikatürYar ışmas ı -B İ R İ NC İ L İ K Ödülü Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi Arma ğan ı -ÜÇÜNCÜLÜK Ödülü Makedonya Üsküp Karikatür Yarış mas ı -OZEL Ödül NeharTÜBLEK KarikatürYar ışmas ı - İ K İ NC İ L İ K Ödülü Eskişehir SANAT Derneği "Y ıl ın Sanatç ıs ı" Ödülü Ça ğdaş Gazeteciler Derne ği "Kültür Odülü" Kapadokya KarikatürYar ı 5mas ı -B İ R İ NC İ L İ KÖdüIü Halen Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanat ı n ı Araşt ırma ve Uygulama Merkezi Müdürlü ğ ü ve E ğitim Karikatürleri Müzesi yöneticili ğini sürdürmektedir.

26 1 -

27 LiZ z LLI -J

28

29 KAMiL MASARACI 7 KAM İ L MASARACI 1950 y ı l ında Antakya'da dünya nüfusuna katk ı olsun diye doğdu. Bi süre matematik ve fizik okuduktan sonra İ.U. Orman Fakültesini bitirdi. Ani say ı labilecek bi kararla karikatüre ba şlad ı. Birçok dergi ve gazetede çizdi. Almanya'ya gitti. Die Tageszeitung ve Der Kassenarzt'da çizdi. Yurtiçi ve yurtd ışı nda 33 kişisel sergi açtı. Çocuklar için Bocuk ve Keyfibol tiplerini yaratt ı.bu işler olurken ulusal ve uluslararas ı ödüller almay ı ihmal etmedi. Bunlar aras ı nda Ça ğ daş Gazeteciler Derne ği'nce dokuz kez,türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce üç kez "Y ı l ı n Karikatürcüsü"ödülleri, tüm dünya bas ı n ı nda ç ı kan karikatürler aras ı nda"birincilik Ödülü"(Jezz Dergisi-Yugoslavya 1989), 3.Youmiuri Karikatür Yar ışmas ı "The Winner" Ödülü(Japonya 1981)bulunuyor. TRT'nin kültür programları na "Yürüyen Çizgiyle" karikatürler çizdi. Metin yazarl ığı yaptı. Karikatürcüler Derneğ i ba şkanl ığına seçildi.(1 996) Animasyon çal ışmalar ı nda bulundu. 1985'ten buyana Cumhuriyet'te çiziyor. İ ki albümü var. Çamurla oynamaya ba şlad ı.(milattan Sonra 1999) Espri'nin yüksek ate şe dayand ığı n ı kan ıtlad ı. Seramiklerini (Seramiki) Ankarada sergiledi (M.S. 2000) Eczac ıba şı,vitra Seramik Sanat Atölyesi'nde karikatür tiplerinin seramik heykelleri yap ıld ı ve İstanbul'da sergilendi. (2003) FECOKarikatürcü Kurulu şlar ı Federasyonu) İ FJ (Uluslararas ı Gazeteciler Federasyonu) ve AIPS (Uluslararas ı Spor Yazarlar ı Birli ğ i) üyesidir. Sergilerin gerçekle ştiği ülkeler: Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa, Hollanda, İ ngiltere, İ skoçya, Japonya, KKTC ve Polonya.

30 '7< fj \ 1 PM p(c., 1

31 : 1 t \^l/

32 N) ' h NI Iy CI

33 <. 9' IZEL ROZENTALI95I y ı l ı nda İ stanbul'da doğ du. Amatör olarak ilk karikatürleri 1970'li y ı llarda yay ı nlad ı."tünelin ucu" ba ş l ığı alt ı nda politik içerikli editoryal karikatürleri 1991 y ı l ından bu yana Şalom Gazetesi'nde düzenli olarak yay ınlanmaktad ı r. "Briç" konulu bant karikatürleri Fransa'da ayl ık "Le Bridgeur' 've Türkiye'de iki ayda bir yay ı nlanan "Briç Dünyas ı" dergilerinde sürekli olarak yer almaktad ır y ı llar ı aras ı nda dört ki şisel sergi açt ı, yurt içinde ve d ışında karma karikatür sergilerine kat ı ld ı. Karikatürlerini 3 albümde toplad ı. Evli ve iki çocuk babas ıd ı r. Rozental FECO Genel Ba şkan Yard ı mc ı s ıd ı r.

34

35 a

36 ul N ı! \\- ^j 1 N 1 / 0 0 1;) /1

37 ERCAN AKY0L1953 yı lında Üsküp'te doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nden mezun oldu. İ lk karikatürleri 1970 y ı l ında Ustra mizah dergisinde yay ımland ı. Öğ rencilik y ıllarl ında birçok siyasi ve mizah dergilerinde çizdi. Günlük olarak politik karikatür çizmeye 1982'de Güne ş gazetesinin Arka Pencere kö şesinde ba şlad ı y ı l ı ndan bu yana da çizimlerine Milliyet gazetesinde Aç ı k Pencere kö şesinde 'Çiziyorum" ba ş l ığı alt ında devam etmektedir. Uluslararası yarışmalarda birçok ödül alan Akyol, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti taraf ından verilen y ı l ı n başarı l ı çizeri ödülünü dört kez ald ı y ıl ında Kanikatürcüler Derneğ i taraf ı ndan y ıl ı n başarıl ı karikatürcüsü seçildi. Sedat Simavi 2006 Gazetecilik Ödülü'nü ilk defa bir karikatürist olarak ald ı. Evli ve bir çocuk babas ı olan Akyol çal ış malar ın ı Çiziyorum" ad ı alt ı nda be ş kitapta toplam ışt ı r.

38

39 Ir

40 èzk^

41 SE MIHJ:!0RLJ Af- SEM İH POROY 1954 y ı l ında Samsun'da do ğdu. İ lk karikatürü 1975 y ı l ında Akbaba Dergisi'nde yay ımland ı. Karikatürlerini yurt içi ve yurt d ışı nda sergiledi, ödüller ald ı y ı l ı nda Karikatür Vakf ı taraf ı ndan "Y ı l ı n Karikatürcüsü" seçildi. "Portreler" adl ı albümü bas ı ld ı. Meyhane Peçeteleri ve Gölgenizi Kullanabilir miyim? isimli karikatür albümleri yayı mland ı y ı l ında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti taraf ından Karikatür dal ı nda ödüllendirildi. 1977'de haftal ık mizah sayfas ı Ciddiyet'te başlayan Cumhuriyet gazetesi çizerli ğ ini vinyet, karikatür, portre-karikatür ve çizgi romanlarla sürdüren Semih Poroy, 1 989'dan bu yana bant-karikatürü Harbi'yi çizmektedir.

42

43

44 1 lir Li wu

45 (1 FER İT AVCI 23 Haziran 1954 y ı l ında, Artvin'e ba ğ l ı Murgu İ 'da do ğdu y ı l ı nda Ankara Gazi E ğitim Fakültesi Resim-i ş bölümüne girdi, bu okulu 1979 y ı l ı nda bitirdi aras ı, Istanbul'da resim öğ retmenliği yapt ı.bu görevden ayr ı l ıp bas ı n kuruluşlar ında çal ışt ı. S ı ras ıyla İstanbul reklam, Kaza Yay ı nları, Milliyet Yay ı nları, Geli şim yay ı nlar ı ve Hürriyet-Atlas Dergilerinde çal ışt ı. Çocuk ya ş larda ba şlayan karikatür ilgisi, ilk kez 1975 y ı l ı nda kağıda döküldü y ı l ında i şçi Kültür Derneği'nin düzenlediği karikatür yar ışmas ında Birincilik ile Karikatürcüler Derne ği özel ödülünü kazand ı. Çizgileri Çivi, Mikrop gibi o dönemin dergilerinde yayı mland ı Y ı l ında Kanada'da Montreal Karikatür Yar ışmas ı nda 4.oldu. Yurt içinde yap ılan karikatür yar ışmaları nda Birincilik, Ba şarı özel ödüller kazand ı. Karikatürcüler Derne ğ i üyesi olan Ferit Avc ı, çe şitli dönemlerde yönetim ve denetleme kurulu görevlerinde bulundu. Çocuk dergilerinde hem çizer hem de yönetici alarak görev ald ı. Çocuk kitaplar ı n ı resimledi.1996 y ı l ında Kültür Bakanl ığı 'n ın açt ığı çocuk kitaplar ı yar ışmas ında KIRMIZI F İ L İ GÖRDÜNÜZ MÜ? kitab ıyla Birincilik ödülü, 2007 y ı l ı nda TUDEM yay ınevinin düzenledi ği resimli çocuk kitab ı dal ı nda BENIM MINIK BALIGIM kitab ıyla da mansiyon ödülü kazand ı yı l ı nda Atlas MOBIDIK Dergisini yönetti ve çizerliğ ini yapt ı. Dergi bir y ıl sonra yay ın ına son verince Istanbul'u b ırak ıp Fethiye'de bir köye yerleşti. Yaşam ı n ı ve çizgilerini buradan sürdürüyor.

46 t T

47 4J iz- L

48 t

49 1959 y ı l ı nda Kemaliye'de (Erzincan) doğdu, ilk karikatürü G ı rg ır dergisinde yay ı nland ı (1973) y ı llan aras ı nda S ıf ır mizah dergisini ç ı kard ı. Karikatürlerinden baz ı lar ı n ı "GüldükYine de" ad ı n ı verdiği kitapta toplad ı. Çizgileri, Ankara a ğı rl ıkl ı olmak üzere birçok gazete ve dergide yay ınland ı (Ulus, Yeni Halkç ı, Bar ış, Ekspres, Zafer, Milliyet, Cumhuriyet, Birgün, G ı rg ı r, Akbaba, Ça ğda ş Mizah, vs.). Ulusal, uluslararas ı sergi ve yar ışmalara kat ı ld ı. Üç kişisel sergi açt ı. Resimlemesini yapt ığı birçok çocuk kitab ı vard ı r.

50

51 w Pz w. J71= k, rtj!jaf.

52 ffl it!

53 MUSA GÜMÜ Ş 1963 y ı l ı nda Gaziantep'te do ğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi y ı lları arası nda HIBIR mizah dergisinde karikatürist olarak çal ışt ı. BANDO dergisinde çocuklara yönelik çizgi öyküler çizdi. NOKTA dergisinde illüstrasyonlar ı yay ı nland ı y ı llar ı aras ı nda HBR MAYMUN mizah dergisinin kadrosunda yer ald ı y ı l ı nda AB Parlamentosu taraf ı ndan Strasbourgh'da aç ı lan "Neighbours" konulu karikatür sergisinde eserleri yer ald ı y ı llar ında Cumhuriyet Gazetesinin D İ NOZOR mizah dergisini bir grup arkada şıyla yay ın hayat ına geçirerek "Babalar ve O ğ ullar ı " "Kinci Cumhuriyetçiler"gibi köşeler ve kapak karikatürleri çizdi. Ayn ı y ı llarda Sistem Yay ı nc ı l ı k'ta çal ışarak birçok kitaba karikatür ve illüstrasyonlar çizdi. Genç Radyo'da 1 y ıl süre ile güncel-siyasal olaylar ı mizahi bir dille anlatan 'Komik Haber Bülteni" için yaz ı lar yazd ı y ı l ı ndan beri Mef Okullar ı nda karikatür-illüstrasyon ö ğ retmeni olarak çal ışmakta ve bu tarihten beridir yar ışmalara kat ı lmaktad ır. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtd ışı yarışmalardan toplam 77 ödül kazanm ıştı r y ı l ı nda bir karikatürü Portekiz'in Porto Şehrinde an ıt haline getirilerek Özgürlük Meydan ı'na dikilmi ştir. Karikatürcüler Derne ği üyesidir. Evli ve 1 çocuk babas ı d ı r. Kazanm ış olduğ u baz ı ödüller şunlard ı r. Yunus NAD İ Ödülleri, Karikatür dal ı nda 2 B İ R İ NC İ L İ K. 2004, 8.Porto Cartoon World Festival GRAND PRIZE ÖDÜLÜ. 2006, Manisa Karikatür Yar ış mas ı B İ R İ NC İ L İ K ÖDÜLÜ. 2007, The European Cartoon Contest Portekiz - ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ. Salao de Humor de Paraguacu Paulista- Brezilya ( Political cartoon) B İ R İ NC İ L İ K ÖDÜLÜ 2007, 6. Leng Mu Karikatür Yar ışmas ı (ÇIN) GOLD PRIZE ÖDÜLÜ 2008, 28.Uluslararas ı Nasreddin Hoca KarikatürYar ış mas ı BAŞARI ÖDÜLÜ.

54 c c

55 . -;

56 mancffl % ai

57 MUHAMMED $ENGOZ ^ 1T^j 1964 Y ı l ı nda Izmit'te do ğdu.1987'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Ayn ı yı l yüksek lisansa ba şlad ı. 1990'da "Tahta Oyma-Basma Tekni ğ i" konulu tez çal ışmas ıyla yüksek lisans ı bitirdi y ı l ında "Türkiye'de Yüksek Oyma-Basma Tekni ğ i ile Eser Veren Sanatç ılar" konulu tez çal ışmas ıyla "Sanatta Yeterlik" (doktoraya e şdeğer) yapt ı. Karikatürleri çeşitli dergi ve yerel gazetelerde yay ı nland ı. Profesyonel anlamda ilk karikatürü 1979 y ı l ı nda GIRGIR Mizah Dergisi'nde yay ı nland ı. Ulusal ve Uluslararas ı karikatür yarışmalar ı nda 56 ödül kazand ı y ı l ı nda Karikatür Vakf ı tarafı ndan "Y ı l ı n Karikatürcüsü" seçildi. Ödül olarak ilk karikatür kitab ı bas ı ld ı y ı l ı nda Kocaeli Kültür Müdürlü ğ ü'ne ba ğ l ı olarak kurulan Fikret Mualla Resim Atolyesi'nde Güzel Sanatlar Fakültelerine ögrenci yeti ştirmekte. Karikatür ve resim çal ışmalar ı n ı Izmit'te kendi atölyesinde sürdürmekte. İ kinci kitabı, 17 Ağ ustos 1999 Depreminde çizdi ğ i karikatürlerini "Orada kimse var m ı!.." adl ı kitapta toparlayarak 17 Ağ ustos 2001 y ı l ında yay ınland ı. Özgür Kocaeli Gazetesi'nde "Çizdimgitti" kö şesinde çizdi ğ i günlük karikatürlerini 2003 mart ay ı nda biraraya getirerek "çizdimgitti" adl ı üçüncü kitab ı n ı Özgür Kocaeli Yay ı nlar ı aras ı ndan ç ı kard ı. Ayn ı gazetede günlük karikatür çizmeye devam ediyor.

58 MIL Ç5) 1

59 1 ":' ç

60 'e

61 HÜSEYİ N ÇAKMAK 1964 Y ı l ı nda Lefkoşa'da (K ı br ıs) doğdu. Karikatür çizmeye 1976 y ı l ı nda Türkiye'deki "Gir-Gir" Mizah Dergisi sayesinde ba şlad ı y ı l ı nda Lefko şa'da (Aç ı k Mekan); 2002 y ı l ı nda H ı rvatistan'da; 2003 y ı l ı nda Türkiye'de ve Polonya'da ki şisel karikatür sergileri açtı y ı l ı ndan itibaren K ı br ı s'ta ve dünyan ı n çeş itli ülkelerindeki birçok gazetelerde, dergilerde, web sayfalar ı nda karikatürleri yay ı mlanm ışt ı r... K ı br ı s' ı n yan ı s ı ra, altm ışı a şk ı n ülkede eserleri sergilendi ve birçok ödül ald ı. Uluslararas ı karikatür albümlerinde, gazetelerde ve dergilerde yay ı mland ı...

62 le

63

64

65 1968 y ı l ında Izmit te doğdum. İlk-orta-lise öğ renimimi yine ayn ı yerde tamamlad ıktan sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Ö ğ renim gördüm, tekstil anasanatdal ından mezun oldum. Karikatüre ilkokul y ı llar ı nda başlad ım, o y ıllardan bu yana çizmeyi sürdürerek bugün profesyonel çizerim. Onceleri çe şitli mizah dergileri ve yerel bas ın organlar ında yer ald ıktan sonra günlük gazetelere geçtim. Bunlar ın d ışı nda sitesinde genç ve yetenekli amatör çizer adaylar ı na sanal eğ itim vermekte ayn ı zamanda onlar ın işlerini yayınlamaktay ım... ayr ıca dünyan ın en önemli editoryal karikatür sitelerinden da da karikatürlerim düzenli olarak yay ınlanmaktad ı r. Yay ı nlanm ış bir karikatür albümüm ve şu ana kadar açt ığı m toplam 19 kişisel sergi var. Şu ana kadar düzenlenmis karikatür yar ışmalar ı ndan yakla şı k yüze yak ın ödülüm bulunmaktadir y ıl ında Türkiye Karikatürcüler Derne ğ i başkanl ığı yapt ım ve ayr ıca ulusal, uluslararas ı karikatürle ilgili dernek, vak ıflara üyeyim. Avrupa Karikatürcüler Birli ği (FECO), Türkiye Karikatürcüler Derne ğ i, Uluslararas ı Plastik Sanatlar Derne ğ i, Witty World (Cartoonist Club / USA), Cartoonist and Writers Club/IJSA, ICS International Club/USA gibi derneklerin üyesiyim. Halen Özel Bahçe şehir Kolejinde ders vermekteyim.

66 J C'D (

67 İ 1....

68 / / ^-

69 MERT GÜRKAN 1983 y ı l ı nda Ankara'da do ğdu. İ lk ve orta ö ğ renimini Çankaya İlköğ retim'cie, lise öğrenimini Çankaya Lisesi'nde tamamlad ı. Bir dönem ayl ık bir gazetede amatör çizer olarak çal ışt ı. Bu dönemde kat ı ld ığı baz ı karikatür yar ış malar ı nda dereceler ald ı y ı l ı nda Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Şimdiye kadar 2 kişisel açt ı, 9 karma sergiye kat ı ld ı. İki y ı ld ır Karikatür Vakf ı'nda karikatür kurslar ı vermektedir.

70 I k 17

71

72

73 NOg 4 q4 ep Co c >0

74 KARîKATURLERLE İ NSAN HAKLARI Ir- Herkes, bilimsel toplumun alandaki kültürel ilerleyi yaşi şam ve onun ı na serbestçe yararlar ınkat ı payla ı lmak, şmak güzel hakk sanatlar ına sahiptir. ı tatmak, Herkesin, do ğacak manevi yaratt ığı ve her maddi türlü ç bilim, ı karlar edebiyat ı n ı n korunmas ve sanat ı na yap hakkıtlar ı vard ı ndan ı r.

Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 8 ya nda

Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 8 ya nda Neden +1T? Günümüz dünyas nda ileti im imkâ nlar n n geli mesi ve çe itlenmesiyle birlikte dünya küçülüyor, mesafeler azal yor adeta. Buna paralel olarak yeni dönemin okur kitlesi de yeniden tan mlan yor.

Detaylı

Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i. Nail Çak rhan ve Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi hakk nda 2008 SERG LER:

Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i. Nail Çak rhan ve Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi hakk nda 2008 SERG LER: G.A.S.-DER (Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i), Nail ÇAKIRHAN Sok.9, 48 650 Akyaka, ULA Tel/Fax: (+90) 0 252-243 4334 e-mail: dernek@akyaka.org 2008 SERG LER: Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i 23.05.08-1.06.08

Detaylı

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL TÜRKIYE BAROLAR Bİ RLIĞI 3. BARO BA KANLARI TOPLANTISI 27 NISAN 2002 ANKARA TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 27.04.2002 --8ı-- Av. ŞAH İ N

Detaylı

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden 8. Yaz E itim Kamp nda YEN DEN birlikteydik Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden olan ve zmir fiubemizin yürütücülü ünde yap lan Yaz E itim Kamp n n sekizincisi bu y l 22-30 A ustos tarihlerinde Foça/

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz 1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Önsöz Son y llarda birçok ülkede engelli bireyler için fiziksel aktivitenin yayg nla t r lmas na ili kin çe itli programlar, projeler yürütülmekte,

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU uluslararas ı boyutuyla MI z(m

hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU uluslararas ı boyutuyla MI z(m MI z(m uluslararas ı boyutuyla hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU / Law Education and Entrance ta the (( Legal Profession in Eastern and South-Eastern Europe Symposium RNE İ ULUSLARARASI

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi

41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi 41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi 2 Katalogta yer alan sanatçılar ve eserleri alfabetik olarak yerleştirilmiştir. Türkan Saylan a Saygı Türkan Saylan,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

151GINDA TÜRKIYE'DE HUKUK Ede!TiMi

151GINDA TÜRKIYE'DE HUKUK Ede!TiMi GÜNCEL 0 GEL15MELER 151GINDA TÜRKIYE'DE HUKUK Ede!TiMi ARAŞTIRMA RAPORU Prof. Dr. Meral ÖZTOPRAK SA Ğ IR GÜNCEL GELI ŞMELER I ŞItINDA TÜRK İYE'DE HUKUK E ĞİT İMİ ARAŞTIRMA RAPORU Prof. Dr. Meral ÖZTOPRAK

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

25 EKiM-13 KASIM 2011

25 EKiM-13 KASIM 2011 25 EKiM-13 KASIM 2011 Katkılarından dolayı Kocaeli Valisi Ercan Topaca ya teşekkür ederiz. SANAT DANIŞMANI VE ORGANİZATÖR SEMA ÖZEViN & NALAN KUMLALI BASIN DANIŞMANI HATiCE BULUT GRAFİK TASARIM ARZ TANITIM

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program 2000 - Eyübo lu Koleji 2003 - Çaml ca lkö retim Okulu Eyübo lu E itim Kurumlar,

Detaylı