ZOOO:O. >munnw P1. w w. Imm1 N O: Col IIW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZOOO:O. >munnw P1. w w. Imm1 N O: Col IIW"

Transkript

1 dl -I ZOOO:O N O: >munnw P1 m vu Imm1 c e w w FA IIW Ile e d!f! ıi 1 Col ri P1

2 ruıı > -I 1< ro - MM C) LIJ g 'ON

3 n NEZ İ H DANYAL KARiKATÜR VAKFI YAYINLARI MEDİ HA ELDEM 70/1 KIZILAY/ANKARA B İ R İ NC İ BASKI/ARALIK 2008 BASKI: PELİ N OFSET ISBN

4 m 1(4 m m _ 4n m 1 w. e 1 m^ M--q 7M 1, >10 N cn 1

5 "Kültürü ve sanat ı, çağda ş uygarl ık düzeyinde geliştirmek, ara şt ı rmak ve yaymak amac ıyla Kültür ve Sanat Yüksek Kurumu kurulur." "Kamu tüzel ki şiliğ ine sahip kurum özerktir; kurulu şu, iş leyişi ve çal ışmaları tarafs ızl ı k esaslar ı na göre kanunla düzenlenir."

6 İ nsan haklar ı konulu karikatür sergimizin ilkini 2006 y ı l ında açm ışt ık. Karikatürcü dostlar ın özverili katk ı lar ıyla olu şan sergimiz büyük ilgi gördü; elbette çok mutlu olduk. Böylece, İ nsan Haklar ı Evrensel Bildirisi'nin kabul edili şinin y ı ldönümünde gerçekle ştirdi ğimiz etkinlikler yeni bir boyut kazanm ış oldu. Sonra, 2007 y ı l ında ikinci sergimiz aç ı ld ı ; o da çok ilgi toplad ı, beğenildi ve böylece TBB İ nsan Haklar ı Karikatür Sergileri - deyim yerindeyse - 'gelenekselle şti". Geçen y ılki sunu ş yaz ım ı şöyle bitirmi ştim: Gelecek yıl, üçüncü 'geleneksel' (1) sergimizde buluşabilmek umuduyla..." İşte bugün o umut gerçekle şiyor yani bu da "üçüncü geleneksel" sergimiz oluyor! Gerçekle ştirdi ğimiz bütün bu etkinliklerde, TBB Ba şkan ı Say ın Av. Özdemir Özok ve TBB Yönetim Kurulu bizlere destek oldu. Mizaha bu sevecen yakla şı mlar ı için kendilerine Candan te şekkür ediyoruz. Dileğimiz, bundan sonra her y ı l düzenlenecek İ nsan Haklar ı Evrensel Bildirisi'nin kabulüyle ilgili etkinliklerde, karikatür sergisinin de yer almas ıd ı r. Hep biliriz; hukukçular, hele avukatlar toplumun baz ı kesimlerinde pek sevilmezler. Davas ı n ı kaybeden müvekkil, bunun nedenini çoğ u zaman davas ı n ı n zay ıfl ığı yerine avukat ı n ın beceriksizli ğine bağlamaya haz ı rd ır. Ünlü tiyatro yazar ı Şekspir Ustan ı n 'Alt ınc ı Henri' oyununda bile şöyle bir replik yok mu: " İ lk i şimiz şu hukukçular ın hepsini öldürmek olmal ı!" İşte bu sergimizde, karikatürcü dostlar ın insan haklar ıyla, hukukla, adliye uygulamalar ıyla ilgili yap ıtlar ı n ı göreceksiniz. Yap ıtlar ı n hepsinde, mesle ğimizle ilgili hem gülünç hem dü şündürücü ögeler var. Neyse ki, sergimize katk ı lar ı n ı esirgemeyen karikatürcü dostlar Şekspir kadar insafs ız değ il; i şi bizleri öldürmeye kadar vard ı rm ıyorlar. Sadece tatl ı tatl ı çimdikleyip, t ırmalamakla yetiniyorlar. Kendilerine te şekkür ediyor, keskin f ırçalar ı n ı ve ondan da keskin zeklar ı n ı üstümüzden eksik etmemelerini diliyoruz...

7 7

8 Bir arada ya şaman ı n olu şturdu ğ u vazgeçilmez mutlulu ğ unun önündeki en büyük engel, yine bir arada ya şaman ı n getirdi ğ i sorunlar olmal ı. Mutlu ya şama hakk ı n ın doğal sahibi olan insanlar, bu s ı cakl ığı kendileri ve ba şkalar ı ad ı na söndürmemek için, hiç duraksamadan, insan haklar ı n ı tarih boyunca savunagelmi şlerdi. Yine de zorda kald ı kça, bundan sorumlu sayd ığı insan karde ş lerine kar şı, haklar ı n ı koruma yolunda zora ba şvurma yerine, mizah ı n ne şeyi ve uyar ıyı birarada sunan ilik havas ı na s ığı nmay ı da ak ı l edebilmi şlerdi. İşte insan haklar ı kavram ından yola ç ı karak, haklı insanlar kavram ın ın doğall ığı na yap ılan sevimli bir yolculu ğ un kilometre ta şlar ı n ı, yine çizi-mizah ı n bu sergi ve kitaptaki tekerlek izleri üzerinden izleyebilirsiniz...

9 t fljrhp\i SELCUK 1922'de Milas'da (Mu ğ la) doğdu. İ lk karikatürleri 1941'de Adana'da Türk Sözü, İstanbul'da K ı rm ı z ı Beyaz ve Şut'ta yay ı mland ı. 1948'de Şaka, Akbaba, Tasvir ve Aydede dergilerinin kadrolar ında yer ald ı. Ertesi y ı l Yeni İstanbul gazetesine girdi. ABD'I İ karikatürcü SauI Steinberg'in 'çizgiyle mizah" anlay ışı n ı benimsedi. Ayn ı gazetede karikatür tarihini ele alan yaz ılar kaleme ald ı. 'Grafik mizah" ın karikatürün evrensel anlat ım ı olduğ unu savundu. 1951'de ilk sergisini açt ı ; 1952'de, karde şi İlhan Selçuk ile birlikte öncülerinden oldu ğ u 1950 Ku şa ğı 'n ın ilk yay ı n ı 41 Buçuk adl ı mizah dergisini, 1953'te de Karikatür'ü yay ı mlad ı. İ lk kitab ı Turhan Selçuk Karikatür Albümü'nü ç ı kard ığı 1954'te Milliyet gazetesine başkarikatürcü olarak giren sanatç ı, olu şturduğ u karikatür üslubunu bu dönemde geometrik bir esteti ğe oturtmaya ba şlad ı ve bu tür yap ıtlar ı, kardeşiyle birlikte ç ıkard ığı mizah dergisi Dolmu ş 'ta ivme kazand ı. 1957'de Milliyet'te Abdülcanbaz" adl ı ünlü çizgi roman kahraman ı n ı n maceralar ı na başlad ı ; 1959'da 140 Karikatür'de yeni dönem yapıtları ndan bir seçki düzenledi. 1960'larda Italyan mizah dergisi Il Travaso'nun kadrosuna girdi. 1961'de haftal ık politika dergisi Yön'de çizmeye ba şlad ı ; 1962'de Turhan 62, 1964'te ise Hiyerogiif, 1969'da Hal ve Gidi ş i yay ı mlad ı. Ayn ı y ıl ikinci kez Yeni İstanbul'a döndü, daha sonra Akşam'a geçti, 1972'de ise Cumhuriyet gazetesinde haftal ık panaromik politik karikatürler çizmeye ba şlad ı. 1979'da aniklopedik albümü Söz Çizginin'i yay ı mlad ıktan sonra 1980'de Milliyet'e döndü. Halen Cumhuriyet gazetesinde çal ışmaktad ı r.

10 m

11 I İ ^r ( (\

12 1. " 7mil

13 TP N ORAL 1937 y ı l ında Merzifon'da (Türkiye) doğdu. Kolej y ı llar ı n ı birçok de ğ i şik şehirlerde tamamlam ışt ır. Istanbul'daki Güzel Sanatlar Akademisi'nden mimar olarak mezun oldu. 3 y ı l boyunca da akademide ünlü mimar Sedad H.Eldem'in asistanl ığı n ı yapt ı. Daha sonra tüm bu mimari i şleri b ırakt ı ve karikatür ve filmlere yöneldi y ı l ında k ısa filmi 'Cumartesi-Pazar' ve 1970'te de 'Sansür' adl ı animasyon filmiyle ödüller ald ı. 7 y ıl boyunca ba şkanl ık etmekte dahil Karikatürcüler Birli ği'nde görev alm ışt ı. Karikatürlerinden dolay ı 1980,81,83,84,85 ve 92 y ı llar ında 'Ça ğda ş Gazeteciler Derneği' taraf ından 'Y ı l ı n Gazetecisi' ödülüyle şereflendirildi. ' İstanbul Gazeteciler Cemiyeti' taraf ından 1989,90,91,93 ve 94 y ı llar ı nda 'Ba şar ı l ı Gazeteci' ödülünü alm ışt ı r y ı l ı nda Hollanda'n ı n Deventer şehrinde 'Alt ın Kalem', 2002'de Fransa'n ın St.iustle-Martel kentinde 'En iyi Yabanc ı Karikatürist', 2003'te Ak şehir'de 'Alt ın E şek- Nasreddin Hoca', 2004 y ı l ında Eski şehir Anadolu Üniversitesi'nce 'Hizmet Ödülü' ve 2005'te de 'Nokta' dergisince 'Doruktakiler' ödüllerini alm ışt ır. Halen 'Cumhuriyet' gazetesinde ve baz ı dergilerde karikatürist olarak çal ışmaktad ı r.

14 J N P15, f( v %Imm, 1 N*

15 il - ç - j

16 u1-1

17 EIUY O^BEK Eray Özbek, 1942 y ı l ı nda Mu ğ la'da doğdu. 60 l ı y ıllardan beri birçok gazete ve dergide karikatürleri yay ı nland ı. Sergiler ve peryodikler için çiziyor. Karalt ı lar- Silhouettes" adl ı (1999) bir albümü var. Ki şisel sergileri: Bergama, 1988 Mu ğ la, 1991 Izmir, 1994 Trento,1994 Ankara, 1996 Antalya, 1999 Ankara 2002 Izmir, 2004 Kragujevac, 2006 Bergama, Izmir. Eray Özbek ayr ıca metal gravür karikatürler üzerinde çal ıştı, şiirsel metinlerin de yer ald ığı, Karikatürküler-Lyric Cartoons" ad ı n ı verdiğ i bir dizi yapt ı. Yarışmalarda, 24 ülkede, 69u uluslararas ı olmak üzere yüzden fazla ödül kazand ı, baz ı lar ı: ve 1993 Çekoslovakya Prag: Stadion Gazetesi: 1.Ödül,1991- Italya Marostica: Umoristi a Marostica: Bant Karikatür Büyük Ödülü, Türkiye Istanbul: Cumhuriyet Gazetesi: Yunus Nadi Yarış mas ı, karikatür dal ı ödülü,1993-italya Trento: Studio Andromeda: 1.Ödül, 1994-Italya Bordighera: Altın Hurma ve Avrupa Konseyi ödülleri, Ukrayna Kiev: KievskieVedomosty Gazetesi: 1.Ödül, 1996-Türkiye Ankara: Karikatür Vakf ı : Y ı l ın Karikatürcüsü Ödülü, Almanya Münich: Goethe Enstitüsü : üç e şit ödülden biri Japonya Tokyo, Yomluri Gazetesi : "Iyileşme"Jüri Özel Ödülü, 2003-S ırbistan Karada ğ : "Sava şkarşıtı Salon" 1.Ödül. Karikatür ve mimarl ığı bir arada götüren Özbek, halen Izmir'de ya şıyor.

18 /

19

20 vj 1

21 1945/IZM İT doğ umlu olan 1960 y ı l ından bu yana, yüzün üzerinde yay ın organ ı nda karikatürler, çizi diziler çizdi. Ulusal ve uluslararas ı yar ışmalarda birçok ödül kazand ı. Yurtiçi ve yurtd ışı nda çe şitli kentlerde sergiler açt ı. "Globanadoluzey şı n" sergisi ba şta Berlin, Roterdam, Paris, Tahran, Kahire, Hirosaki (Japonya), Osieck (H ırvatistan), Var şova, Legnica (Polonya), Lefko şa, olmak üzere çe şitli kentlerde sergilendi. Onbir karikatür albümünden ikisi, "Devir" Italya'n ı n Pescara kentinde düzenlenen 3.Uluslararas ı Karikatür Yar ışmas' ında, Sergiler" 1 3.Hollanda Karikatür Festivalinde ödüllendirildi. Aç ık alan lazer gösterilerinde kullanlmak üzere Almanya 'da canland ı rma çal ışmalar ı yapt ı. üçüncü Balkan Film Festivali' nde "Jenerik Filmi" dal ı nda ba şar ı ödülü kazand ı y ı l ı ndan ba ş layarak yedi y ı l süreyle TRTl'deyay ı nlanan "Gün Ba ş l ıyor" program ı içinde "Haftan ın Karikatürü" kö şesini haz ırlad ı ve sundu. 'Haftan ın Karikatürü' kö şesinde yer alan karikatürler TRT taraf ı ndan 2000 y ı l ı nda kitap olarak bas ı ld ı y ı l ında Sanat Sevenler Derneği "Ulusal Kültüre Katk ı" arma ğan ıyla, 1999 y ı l ı nda FECO (Karikatürcü Kurulu şlar ı Federasyonu) 'Promotor Cartoon Art', 2004 y ı l ında da FECO Fellowship' ödülleriyle ödüllendirildi.2006 y ı l ı nda açt ığı "Nezih Danyal Karikatür Vakf ı Galerisi'nde ulusal ve uluslararas ı sergilerle karikatür etkinliklerini sürdürdü y ı l ında "Karikatür Vakf ı "n ı kurdu. Vak ıf olarak 1995 y ı l ı ndan bu yana" Uluslararas ı Ankara Karikatür Festival"lerini düzenledi ve Tokyo, Londra, Köln, Berlin, Roterdam, Varşova, Legnica, Bakü, Üsküp gibi kentlerde karma karikatür sergileri açt ı. Nezih Danyal, FECO Türkiye ba şkan ıd ı r.

22

23 kenbe art ıyor! Başbakanhk İnsan Hak/an Başkanlığı 'na 2008'in daha ilk 6 ayında 2 bin 356 kişi "hak ihlali" iddiasıyla ba<- "un iki katına ulaştı ANKARA' ' ı üçüncü sırada yer aldı. hak ihlali olduğunu şb ihn talebinde de bu kar Baki' başvur,nae ayında ı bu yana işkeniddialannı dasağl sırada.yısa! veriler dün ilk yarısında, tuklu ve dialan il ele iddiaları B1H ı.a 4. sırada, kapswjm.h da 26 başvuru sala! iddias ı sırada yer aldı. Bu ilişkin sa] toplandığında ihlal ^dlbu ve yısı 204'le dörda yer aldı. İş- ilk6 elinde ihlal iddialarına san hakla nin ilk6 ayında 17 başvurdu. tı. Kötü mua- 'larakda rına İşkence i 2008'in ilk 6 kümlü hakkı ihlal ruyla birinci sıra hasta hakkı ihlal' ikinci sırada, çe 'inilk6 ası 379 r. Istanile Adıyaman, 104 (onya izledi. Kae. Ailrı ve Amas-

24 t Ub

25 *ii ij AT İ LA ÖZER 1949 y ı l ı nda Burdur' da do ğdu. Devlet Mühendislik ve Mimarl ı k Akademisi' ni bitirdi. "İ letişim Sanatlar ı" dal ı nda yüksek lisans yapt ı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden "Grafik" dal ı nda "Sanatta Yeterlik" ald ı. Karikatür sanat ıyla çizer ve araşt ı rmac ı olarak ilgilenmektedir. İ lk kişisel sergisini 1978 y ı l ında Nasrettin Hoca'n ın doğduğ u köyde (Hortu-Eskişehir) açm ıştır. Daha sonra Avusturya'n ı n Klagenfurt kentinde (1986), Eski şehir'de (1988), Şile'de (1992), Sivrihisar'da (1993), Ankara'da (1994), Anamurda (1996) Almanya'n ın Staufen kentinde (1996), Avusturya'n ı n Landeck ve Zams kentlerinde (2000) sergiler açm ıştı r. Ayrıca pek çok ulusal ve uluslararas ı karma sergiye kat ı lm ışt ı r. "Karikatüre Selam" (1982), "Çizgiler" (1985), "Çizgimizah" (1995) adlar ı n ı ta şıyan üç karikatür albümü ile "Karikatür Sanat ı ve Reklamc ı l ık" (1988) ve "Ileti şimin Çizgi Dili Karikatür" (1994), "Yurtd ışı nda Ödül Kazanan Türk Karikatürleri" (1995), "Kuramsal ve Uygulamal ı KAR İ KATÜR" (1998) "Karikatür Müzeleri" (1999) adl ı araşt ırma kitaplar ı, "Ödüller" (2003) biyografi kitab ı yay ı nlanm ışt ı r. Yuriçi ve yurtd ışı yar ışmalardan ödüller kazanm ışt ı r. Ödüllerinden baz ı lar ı : Kültür Bakanl ığı Karikatür Yar ı5mas ı -MANS İYON Mimarlar Odas ı KarikatürYan şmas ı - B İ R İ NC İ L İ K Ödülü Japonya Yomiuri Karikatür Yar ışmas ı -ALTIN Ödül Milliyet Sanat Dergisi KarikatürYar ışmas ı -B İ R İ NC İ L İ K Ödülü Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi Arma ğan ı -ÜÇÜNCÜLÜK Ödülü Makedonya Üsküp Karikatür Yarış mas ı -OZEL Ödül NeharTÜBLEK KarikatürYar ışmas ı - İ K İ NC İ L İ K Ödülü Eskişehir SANAT Derneği "Y ıl ın Sanatç ıs ı" Ödülü Ça ğdaş Gazeteciler Derne ği "Kültür Odülü" Kapadokya KarikatürYar ı 5mas ı -B İ R İ NC İ L İ KÖdüIü Halen Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanat ı n ı Araşt ırma ve Uygulama Merkezi Müdürlü ğ ü ve E ğitim Karikatürleri Müzesi yöneticili ğini sürdürmektedir.

26 1 -

27 LiZ z LLI -J

28

29 KAMiL MASARACI 7 KAM İ L MASARACI 1950 y ı l ında Antakya'da dünya nüfusuna katk ı olsun diye doğdu. Bi süre matematik ve fizik okuduktan sonra İ.U. Orman Fakültesini bitirdi. Ani say ı labilecek bi kararla karikatüre ba şlad ı. Birçok dergi ve gazetede çizdi. Almanya'ya gitti. Die Tageszeitung ve Der Kassenarzt'da çizdi. Yurtiçi ve yurtd ışı nda 33 kişisel sergi açtı. Çocuklar için Bocuk ve Keyfibol tiplerini yaratt ı.bu işler olurken ulusal ve uluslararas ı ödüller almay ı ihmal etmedi. Bunlar aras ı nda Ça ğ daş Gazeteciler Derne ği'nce dokuz kez,türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce üç kez "Y ı l ı n Karikatürcüsü"ödülleri, tüm dünya bas ı n ı nda ç ı kan karikatürler aras ı nda"birincilik Ödülü"(Jezz Dergisi-Yugoslavya 1989), 3.Youmiuri Karikatür Yar ışmas ı "The Winner" Ödülü(Japonya 1981)bulunuyor. TRT'nin kültür programları na "Yürüyen Çizgiyle" karikatürler çizdi. Metin yazarl ığı yaptı. Karikatürcüler Derneğ i ba şkanl ığına seçildi.(1 996) Animasyon çal ışmalar ı nda bulundu. 1985'ten buyana Cumhuriyet'te çiziyor. İ ki albümü var. Çamurla oynamaya ba şlad ı.(milattan Sonra 1999) Espri'nin yüksek ate şe dayand ığı n ı kan ıtlad ı. Seramiklerini (Seramiki) Ankarada sergiledi (M.S. 2000) Eczac ıba şı,vitra Seramik Sanat Atölyesi'nde karikatür tiplerinin seramik heykelleri yap ıld ı ve İstanbul'da sergilendi. (2003) FECOKarikatürcü Kurulu şlar ı Federasyonu) İ FJ (Uluslararas ı Gazeteciler Federasyonu) ve AIPS (Uluslararas ı Spor Yazarlar ı Birli ğ i) üyesidir. Sergilerin gerçekle ştiği ülkeler: Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa, Hollanda, İ ngiltere, İ skoçya, Japonya, KKTC ve Polonya.

30 '7< fj \ 1 PM p(c., 1

31 : 1 t \^l/

32 N) ' h NI Iy CI

33 <. 9' IZEL ROZENTALI95I y ı l ı nda İ stanbul'da doğ du. Amatör olarak ilk karikatürleri 1970'li y ı llarda yay ı nlad ı."tünelin ucu" ba ş l ığı alt ı nda politik içerikli editoryal karikatürleri 1991 y ı l ından bu yana Şalom Gazetesi'nde düzenli olarak yay ınlanmaktad ı r. "Briç" konulu bant karikatürleri Fransa'da ayl ık "Le Bridgeur' 've Türkiye'de iki ayda bir yay ı nlanan "Briç Dünyas ı" dergilerinde sürekli olarak yer almaktad ır y ı llar ı aras ı nda dört ki şisel sergi açt ı, yurt içinde ve d ışında karma karikatür sergilerine kat ı ld ı. Karikatürlerini 3 albümde toplad ı. Evli ve iki çocuk babas ıd ı r. Rozental FECO Genel Ba şkan Yard ı mc ı s ıd ı r.

34

35 a

36 ul N ı! \\- ^j 1 N 1 / 0 0 1;) /1

37 ERCAN AKY0L1953 yı lında Üsküp'te doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nden mezun oldu. İ lk karikatürleri 1970 y ı l ında Ustra mizah dergisinde yay ımland ı. Öğ rencilik y ıllarl ında birçok siyasi ve mizah dergilerinde çizdi. Günlük olarak politik karikatür çizmeye 1982'de Güne ş gazetesinin Arka Pencere kö şesinde ba şlad ı y ı l ı ndan bu yana da çizimlerine Milliyet gazetesinde Aç ı k Pencere kö şesinde 'Çiziyorum" ba ş l ığı alt ında devam etmektedir. Uluslararası yarışmalarda birçok ödül alan Akyol, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti taraf ından verilen y ı l ı n başarı l ı çizeri ödülünü dört kez ald ı y ıl ında Kanikatürcüler Derneğ i taraf ı ndan y ıl ı n başarıl ı karikatürcüsü seçildi. Sedat Simavi 2006 Gazetecilik Ödülü'nü ilk defa bir karikatürist olarak ald ı. Evli ve bir çocuk babas ı olan Akyol çal ış malar ın ı Çiziyorum" ad ı alt ı nda be ş kitapta toplam ışt ı r.

38

39 Ir

40 èzk^

41 SE MIHJ:!0RLJ Af- SEM İH POROY 1954 y ı l ında Samsun'da do ğdu. İ lk karikatürü 1975 y ı l ında Akbaba Dergisi'nde yay ımland ı. Karikatürlerini yurt içi ve yurt d ışı nda sergiledi, ödüller ald ı y ı l ı nda Karikatür Vakf ı taraf ı ndan "Y ı l ı n Karikatürcüsü" seçildi. "Portreler" adl ı albümü bas ı ld ı. Meyhane Peçeteleri ve Gölgenizi Kullanabilir miyim? isimli karikatür albümleri yayı mland ı y ı l ında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti taraf ından Karikatür dal ı nda ödüllendirildi. 1977'de haftal ık mizah sayfas ı Ciddiyet'te başlayan Cumhuriyet gazetesi çizerli ğ ini vinyet, karikatür, portre-karikatür ve çizgi romanlarla sürdüren Semih Poroy, 1 989'dan bu yana bant-karikatürü Harbi'yi çizmektedir.

42

43

44 1 lir Li wu

45 (1 FER İT AVCI 23 Haziran 1954 y ı l ında, Artvin'e ba ğ l ı Murgu İ 'da do ğdu y ı l ı nda Ankara Gazi E ğitim Fakültesi Resim-i ş bölümüne girdi, bu okulu 1979 y ı l ı nda bitirdi aras ı, Istanbul'da resim öğ retmenliği yapt ı.bu görevden ayr ı l ıp bas ı n kuruluşlar ında çal ışt ı. S ı ras ıyla İstanbul reklam, Kaza Yay ı nları, Milliyet Yay ı nları, Geli şim yay ı nlar ı ve Hürriyet-Atlas Dergilerinde çal ışt ı. Çocuk ya ş larda ba şlayan karikatür ilgisi, ilk kez 1975 y ı l ı nda kağıda döküldü y ı l ında i şçi Kültür Derneği'nin düzenlediği karikatür yar ışmas ında Birincilik ile Karikatürcüler Derne ği özel ödülünü kazand ı. Çizgileri Çivi, Mikrop gibi o dönemin dergilerinde yayı mland ı Y ı l ında Kanada'da Montreal Karikatür Yar ışmas ı nda 4.oldu. Yurt içinde yap ılan karikatür yar ışmaları nda Birincilik, Ba şarı özel ödüller kazand ı. Karikatürcüler Derne ğ i üyesi olan Ferit Avc ı, çe şitli dönemlerde yönetim ve denetleme kurulu görevlerinde bulundu. Çocuk dergilerinde hem çizer hem de yönetici alarak görev ald ı. Çocuk kitaplar ı n ı resimledi.1996 y ı l ında Kültür Bakanl ığı 'n ın açt ığı çocuk kitaplar ı yar ışmas ında KIRMIZI F İ L İ GÖRDÜNÜZ MÜ? kitab ıyla Birincilik ödülü, 2007 y ı l ı nda TUDEM yay ınevinin düzenledi ği resimli çocuk kitab ı dal ı nda BENIM MINIK BALIGIM kitab ıyla da mansiyon ödülü kazand ı yı l ı nda Atlas MOBIDIK Dergisini yönetti ve çizerliğ ini yapt ı. Dergi bir y ıl sonra yay ın ına son verince Istanbul'u b ırak ıp Fethiye'de bir köye yerleşti. Yaşam ı n ı ve çizgilerini buradan sürdürüyor.

46 t T

47 4J iz- L

48 t

49 1959 y ı l ı nda Kemaliye'de (Erzincan) doğdu, ilk karikatürü G ı rg ır dergisinde yay ı nland ı (1973) y ı llan aras ı nda S ıf ır mizah dergisini ç ı kard ı. Karikatürlerinden baz ı lar ı n ı "GüldükYine de" ad ı n ı verdiği kitapta toplad ı. Çizgileri, Ankara a ğı rl ıkl ı olmak üzere birçok gazete ve dergide yay ınland ı (Ulus, Yeni Halkç ı, Bar ış, Ekspres, Zafer, Milliyet, Cumhuriyet, Birgün, G ı rg ı r, Akbaba, Ça ğda ş Mizah, vs.). Ulusal, uluslararas ı sergi ve yar ışmalara kat ı ld ı. Üç kişisel sergi açt ı. Resimlemesini yapt ığı birçok çocuk kitab ı vard ı r.

50

51 w Pz w. J71= k, rtj!jaf.

52 ffl it!

53 MUSA GÜMÜ Ş 1963 y ı l ı nda Gaziantep'te do ğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi y ı lları arası nda HIBIR mizah dergisinde karikatürist olarak çal ışt ı. BANDO dergisinde çocuklara yönelik çizgi öyküler çizdi. NOKTA dergisinde illüstrasyonlar ı yay ı nland ı y ı llar ı aras ı nda HBR MAYMUN mizah dergisinin kadrosunda yer ald ı y ı l ı nda AB Parlamentosu taraf ı ndan Strasbourgh'da aç ı lan "Neighbours" konulu karikatür sergisinde eserleri yer ald ı y ı llar ında Cumhuriyet Gazetesinin D İ NOZOR mizah dergisini bir grup arkada şıyla yay ın hayat ına geçirerek "Babalar ve O ğ ullar ı " "Kinci Cumhuriyetçiler"gibi köşeler ve kapak karikatürleri çizdi. Ayn ı y ı llarda Sistem Yay ı nc ı l ı k'ta çal ışarak birçok kitaba karikatür ve illüstrasyonlar çizdi. Genç Radyo'da 1 y ıl süre ile güncel-siyasal olaylar ı mizahi bir dille anlatan 'Komik Haber Bülteni" için yaz ı lar yazd ı y ı l ı ndan beri Mef Okullar ı nda karikatür-illüstrasyon ö ğ retmeni olarak çal ışmakta ve bu tarihten beridir yar ışmalara kat ı lmaktad ır. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtd ışı yarışmalardan toplam 77 ödül kazanm ıştı r y ı l ı nda bir karikatürü Portekiz'in Porto Şehrinde an ıt haline getirilerek Özgürlük Meydan ı'na dikilmi ştir. Karikatürcüler Derne ği üyesidir. Evli ve 1 çocuk babas ı d ı r. Kazanm ış olduğ u baz ı ödüller şunlard ı r. Yunus NAD İ Ödülleri, Karikatür dal ı nda 2 B İ R İ NC İ L İ K. 2004, 8.Porto Cartoon World Festival GRAND PRIZE ÖDÜLÜ. 2006, Manisa Karikatür Yar ış mas ı B İ R İ NC İ L İ K ÖDÜLÜ. 2007, The European Cartoon Contest Portekiz - ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ. Salao de Humor de Paraguacu Paulista- Brezilya ( Political cartoon) B İ R İ NC İ L İ K ÖDÜLÜ 2007, 6. Leng Mu Karikatür Yar ışmas ı (ÇIN) GOLD PRIZE ÖDÜLÜ 2008, 28.Uluslararas ı Nasreddin Hoca KarikatürYar ış mas ı BAŞARI ÖDÜLÜ.

54 c c

55 . -;

56 mancffl % ai

57 MUHAMMED $ENGOZ ^ 1T^j 1964 Y ı l ı nda Izmit'te do ğdu.1987'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Ayn ı yı l yüksek lisansa ba şlad ı. 1990'da "Tahta Oyma-Basma Tekni ğ i" konulu tez çal ışmas ıyla yüksek lisans ı bitirdi y ı l ında "Türkiye'de Yüksek Oyma-Basma Tekni ğ i ile Eser Veren Sanatç ılar" konulu tez çal ışmas ıyla "Sanatta Yeterlik" (doktoraya e şdeğer) yapt ı. Karikatürleri çeşitli dergi ve yerel gazetelerde yay ı nland ı. Profesyonel anlamda ilk karikatürü 1979 y ı l ı nda GIRGIR Mizah Dergisi'nde yay ı nland ı. Ulusal ve Uluslararas ı karikatür yarışmalar ı nda 56 ödül kazand ı y ı l ı nda Karikatür Vakf ı tarafı ndan "Y ı l ı n Karikatürcüsü" seçildi. Ödül olarak ilk karikatür kitab ı bas ı ld ı y ı l ı nda Kocaeli Kültür Müdürlü ğ ü'ne ba ğ l ı olarak kurulan Fikret Mualla Resim Atolyesi'nde Güzel Sanatlar Fakültelerine ögrenci yeti ştirmekte. Karikatür ve resim çal ışmalar ı n ı Izmit'te kendi atölyesinde sürdürmekte. İ kinci kitabı, 17 Ağ ustos 1999 Depreminde çizdi ğ i karikatürlerini "Orada kimse var m ı!.." adl ı kitapta toparlayarak 17 Ağ ustos 2001 y ı l ında yay ınland ı. Özgür Kocaeli Gazetesi'nde "Çizdimgitti" kö şesinde çizdi ğ i günlük karikatürlerini 2003 mart ay ı nda biraraya getirerek "çizdimgitti" adl ı üçüncü kitab ı n ı Özgür Kocaeli Yay ı nlar ı aras ı ndan ç ı kard ı. Ayn ı gazetede günlük karikatür çizmeye devam ediyor.

58 MIL Ç5) 1

59 1 ":' ç

60 'e

61 HÜSEYİ N ÇAKMAK 1964 Y ı l ı nda Lefkoşa'da (K ı br ıs) doğdu. Karikatür çizmeye 1976 y ı l ı nda Türkiye'deki "Gir-Gir" Mizah Dergisi sayesinde ba şlad ı y ı l ı nda Lefko şa'da (Aç ı k Mekan); 2002 y ı l ı nda H ı rvatistan'da; 2003 y ı l ı nda Türkiye'de ve Polonya'da ki şisel karikatür sergileri açtı y ı l ı ndan itibaren K ı br ı s'ta ve dünyan ı n çeş itli ülkelerindeki birçok gazetelerde, dergilerde, web sayfalar ı nda karikatürleri yay ı mlanm ışt ı r... K ı br ı s' ı n yan ı s ı ra, altm ışı a şk ı n ülkede eserleri sergilendi ve birçok ödül ald ı. Uluslararas ı karikatür albümlerinde, gazetelerde ve dergilerde yay ı mland ı...

62 le

63

64

65 1968 y ı l ında Izmit te doğdum. İlk-orta-lise öğ renimimi yine ayn ı yerde tamamlad ıktan sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Ö ğ renim gördüm, tekstil anasanatdal ından mezun oldum. Karikatüre ilkokul y ı llar ı nda başlad ım, o y ıllardan bu yana çizmeyi sürdürerek bugün profesyonel çizerim. Onceleri çe şitli mizah dergileri ve yerel bas ın organlar ında yer ald ıktan sonra günlük gazetelere geçtim. Bunlar ın d ışı nda sitesinde genç ve yetenekli amatör çizer adaylar ı na sanal eğ itim vermekte ayn ı zamanda onlar ın işlerini yayınlamaktay ım... ayr ıca dünyan ın en önemli editoryal karikatür sitelerinden da da karikatürlerim düzenli olarak yay ınlanmaktad ı r. Yay ı nlanm ış bir karikatür albümüm ve şu ana kadar açt ığı m toplam 19 kişisel sergi var. Şu ana kadar düzenlenmis karikatür yar ışmalar ı ndan yakla şı k yüze yak ın ödülüm bulunmaktadir y ıl ında Türkiye Karikatürcüler Derne ğ i başkanl ığı yapt ım ve ayr ıca ulusal, uluslararas ı karikatürle ilgili dernek, vak ıflara üyeyim. Avrupa Karikatürcüler Birli ği (FECO), Türkiye Karikatürcüler Derne ğ i, Uluslararas ı Plastik Sanatlar Derne ğ i, Witty World (Cartoonist Club / USA), Cartoonist and Writers Club/IJSA, ICS International Club/USA gibi derneklerin üyesiyim. Halen Özel Bahçe şehir Kolejinde ders vermekteyim.

66 J C'D (

67 İ 1....

68 / / ^-

69 MERT GÜRKAN 1983 y ı l ı nda Ankara'da do ğdu. İ lk ve orta ö ğ renimini Çankaya İlköğ retim'cie, lise öğrenimini Çankaya Lisesi'nde tamamlad ı. Bir dönem ayl ık bir gazetede amatör çizer olarak çal ışt ı. Bu dönemde kat ı ld ığı baz ı karikatür yar ış malar ı nda dereceler ald ı y ı l ı nda Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Şimdiye kadar 2 kişisel açt ı, 9 karma sergiye kat ı ld ı. İki y ı ld ır Karikatür Vakf ı'nda karikatür kurslar ı vermektedir.

70 I k 17

71

72

73 NOg 4 q4 ep Co c >0

74 KARîKATURLERLE İ NSAN HAKLARI Ir- Herkes, bilimsel toplumun alandaki kültürel ilerleyi yaşi şam ve onun ı na serbestçe yararlar ınkat ı payla ı lmak, şmak güzel hakk sanatlar ına sahiptir. ı tatmak, Herkesin, do ğacak manevi yaratt ığı ve her maddi türlü ç bilim, ı karlar edebiyat ı n ı n korunmas ve sanat ı na yap hakkıtlar ı vard ı ndan ı r.

NEZ İ H DANYAL KARIKATÜR VAKFI YAYINLARI MEDIHA ELDEM 70/1 KIZILAY/ANKARA B İ R İ NC İ BASKI/ARALIK 2009 BASKI: PEL İ N OFSET ISBN 975-8074-39-6

NEZ İ H DANYAL KARIKATÜR VAKFI YAYINLARI MEDIHA ELDEM 70/1 KIZILAY/ANKARA B İ R İ NC İ BASKI/ARALIK 2009 BASKI: PEL İ N OFSET ISBN 975-8074-39-6 -u -.--'-.!!J1W 1 A ii lob- L m IFÎ o0, 1 'ON % 1' h ı J/ NEZ İ H DANYAL KARIKATÜR VAKFI YAYINLARI MEDIHA ELDEM 70/1 KIZILAY/ANKARA B İ R İ NC İ BASKI/ARALIK 2009 BASKI: PEL İ N OFSET ISBN 975-8074-39-6

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hamdi ÜNAL Hamdi ÜNAL 2-Doğum Tarihi : 01.08.1954 3. Unvanı :Prof. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi 1972-1976 Yüksek Lisans Sanatta

Detaylı

Staj Yeri 01.10.1997-01.06.1998 Poyraz Reklam Ajansı

Staj Yeri 01.10.1997-01.06.1998 Poyraz Reklam Ajansı ARMAĞAN GÖKÇEARSLAN Kişisel Bilgi Medeni Hali :Bekar Milliyeti :TC Doğum Tarihi :20.08.1977 Eğitimi 2010 : Londra da İngilizce Dil Eğitimine katıldı (Avalon School) 2003-2007 :Hacettepe Üniversitesi Güzel

Detaylı

4. Uluslararası İzmir Heykel Çalıştayı Katılımcıları Belirlendi 1- AMANCİO GONZALES

4. Uluslararası İzmir Heykel Çalıştayı Katılımcıları Belirlendi 1- AMANCİO GONZALES 4. Uluslararası İzmir Heykel Çalıştayı Katılımcıları Belirlendi 1- AMANCİO GONZALES 1965 İspanya doğumlu, Danimarka, Fransa, İspanya, Meksika, Türkiye, Rusya gibi birçok ülkede sempozyumlara katılan sanatçı

Detaylı

470 SINIFI (Deniz ve Ateş Çınar)

470 SINIFI (Deniz ve Ateş Çınar) İtalya nın Pescara kentinde 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Akde niz Oyunları nda ülkemizi Yelken Sınıfı nda 4 sporcu temsil edecek. Akdeniz Oyunları na Laser sınıfında Onur Bilgen

Detaylı

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK İşletmeleri A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçkül A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş. nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesi Yıllık Raporu Yönetici Özeti İçindekiler I. Yönetici Özeti A. Toplam Sayfa Görüntülenme Sayıları B. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayıları C. Toplam Oturum

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI ÖZGEÇMİŞ Işık Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Emre TANDIRLI 2. Doğum Tarihi : 03 11 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Küçük Yaşar ın Öyküsü. Alucura Çayevi

Küçük Yaşar ın Öyküsü. Alucura Çayevi Küçük Yaşar ın Öyküsü Alucura Çayevi Yalvaç Ural (1945, Konya) Kitaplarının sayısı 100 ü aşan yazarın yurtiçinde ve yurtdışında pek çok ödülü bulunmaktadır. Kitapları Almanca, İngilizce, Sırpça, Hırvatça,

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

Bir Gök Dolusu Güvercin

Bir Gök Dolusu Güvercin Bir Gök Dolusu Güvercin Yalvaç Ural (1945, Konya) Kitaplarının sayısı 100 ü aşan yazarın yurtiçinde ve yurtdışında pek çok ödülü bulunmaktadır. Kitapları Almanca, İngilizce, Sırpça, Hırvatça, Lehçe, Arnavutça,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Arş. Gör Grafik Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1998-2002. Yrd. Doç Grafik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi M.Y.

Arş. Gör Grafik Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1998-2002. Yrd. Doç Grafik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi M.Y. 1. Adı Soyadı: Ali Kılıç 2. Doğum Tarihi: 01.07.1968 3. Ünvanı: Yrd.Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Gazi Üniversitesi 1993 Y. Lisans Grafik Tasarım Long Island

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi Prof.Dr. Uğurcan Akyüz Müdür İLK SUNUM: 9 EKİM 2013, Lefkoşa Merkezin misyonu; Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne

Detaylı

TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU 3. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL VE MALİ GENEL KURULYÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU 3. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL VE MALİ GENEL KURULYÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU 3. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL VE MALİ GENEL KURULYÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Kick Boks ailesinin değerli üyeleri ve kıymetli misafirler, Türkiye Kick Boks Federasyonu son

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası AVRUPA BİRLİĞİ Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası A -67- İkinci dünya savaşından sonra Avrupa'daki altı ülke sosyal, kültürel ve ekonomik birliği sağlamak

Detaylı

İnsanlar yazdıkları eserler, besteledikleri müzikler, yaptıkları buluşlar ve yarattıkları sanat eserleri ile tarihe mal olur, takdirle anılırlar.

İnsanlar yazdıkları eserler, besteledikleri müzikler, yaptıkları buluşlar ve yarattıkları sanat eserleri ile tarihe mal olur, takdirle anılırlar. İnsanlar yazdıkları eserler, besteledikleri müzikler, yaptıkları buluşlar ve yarattıkları sanat eserleri ile tarihe mal olur, takdirle anılırlar. Tüm bu olumlu ve kalıcı var oluşların ortak duygusu yaratıcılıktır.

Detaylı

Resim-İş Öğretmenliği -Grafik A.S.D. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2000-2004

Resim-İş Öğretmenliği -Grafik A.S.D. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2000-2004 Lisans Resim-İş Öğretmenliği -Grafik A.S.D. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2000-2004 Yüksek Lisans Baskı Sanatları A.S.D., Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004-2007 Geçmişten

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Belgesel Yayıncılık, Devr- i Alem Belgesel Programı ve Avrasya Gazete Radyo Televizyon

Detaylı

Teknik Metin Yazarlığı ve Çeviri

Teknik Metin Yazarlığı ve Çeviri Teknik Metin Yazarlığı ve Çeviri Doç. Dr. Ender Ateşman 19 Şubat 2016 Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Teknik metin yazarlığı nedir? Teknik metin nedir? Teknik metin yazarlığı

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

06-26 EKiM 2016 YER: BARIŞ MAH. EĞİTİM VADİSİ BULV. ZABITA MD. HİZMET BİNASI YANI. Sandra Lopez. Ayla Turan Bahadır Çolak Kadriye İnal SelçukYılmaz

06-26 EKiM 2016 YER: BARIŞ MAH. EĞİTİM VADİSİ BULV. ZABITA MD. HİZMET BİNASI YANI. Sandra Lopez. Ayla Turan Bahadır Çolak Kadriye İnal SelçukYılmaz 06-26 EKiM 2016 YER: BARIŞ MAH. EĞİTİM VADİSİ BULV. ZABITA MD. HİZMET BİNASI YANI Ayla Turan Bahadır Çolak Kadriye İnal SelçukYılmaz Sandra Lopez Kolombiya Tamas Baraz Macaristan Aldo Shiroma Uza Peru

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-2-8 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-28/324-101 Karar Tarihi : 07.07.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ TANIM Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan kişidir. A-GÖREVLER - Müşteri

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNE YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ VE YERLEŞTİRME SINAVI (ANADOLUYÖS) 2016 YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNE YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ VE YERLEŞTİRME SINAVI (ANADOLUYÖS) 2016 YILI ANADOLU ÜNİVERSİTESİNE YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ VE YERLEŞTİRME SINAVI (ANADOLUYÖS) 2016 YILI BAŞVURU KOŞULLARI 2016-2017 Öğretim yılında Üniversitemiz örgün/açıköğretim

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

EMİNE ALIŞIK 2 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında MOR SANAT GALERİSİNDE

EMİNE ALIŞIK 2 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında MOR SANAT GALERİSİNDE EMİNE ALIŞIK 2 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında MOR SANAT GALERİSİNDE Sanatçı, Emine Alışık ın sergi açılışı 2 Eylül tarihinde saat 18:00 de Mor sanat galerisinde. Emine Alışık, eğitimini Ayvalık ta

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENEL KURUL ONAY TARĐHĐ: 08 Ocak 2011 YÖNETĐM KURULU KARAR TARĐHĐ: 08 Ocak 2011 KARAR NO: 53 Amaç TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24/12/2015 2015/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 24/12/2015 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

ÖĞR.GÖR. M.MURAT ALPAY. E-posta: m.alpaybey@hotmail.com. Kişisel Web Sitesi: www.muratalpay.com. DOĞUM TARİHİ 11-06-1959 Kayseri

ÖĞR.GÖR. M.MURAT ALPAY. E-posta: m.alpaybey@hotmail.com. Kişisel Web Sitesi: www.muratalpay.com. DOĞUM TARİHİ 11-06-1959 Kayseri ÖĞR.GÖR. M.MURAT ALPAY E-posta: m.alpaybey@hotmail.com Kişisel Web Sitesi: www.muratalpay.com DOĞUM TARİHİ 11-06-1959 Kayseri EĞİTİM 1966 Kayseri Gazi Paşa İlkokulu 1969 Kayseri Atatürk İlkokulu 1973 Kayseri

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Genel Başvuru Koşulları Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT İngilizce Sınavları

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması

AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması Hazırlayanlar Uzman Hakan

Detaylı

2013 YILI KURUL KARARLARI

2013 YILI KURUL KARARLARI 2013 YILI KURUL KARARLARI TARİH SAYI KARAR 11.01.2013 1 İzmir Özel İtalyan Ana ve İlkokulu, İlkokul Haftalık Ders Çizelgesi 11.01.2013 2 (IPL) Foto Epilasyon Kursu Programı 16.01.2013 3 Askerî Liseler

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şeyda ÜSTÜNİPEK Dekan Yrd. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Şeyda ÜSTÜNİPEK Dekan Yrd. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Şeyda ÜSTÜNİPEK Dekan Yrd. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr 1. Adı Soyadı : Şeyda ÜSTÜNİPEK 2. Doğum Tarihi : 15.11.1972 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4.

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN

ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi 23 Nisan mesajı ile Genel Merkez ve Tüm Şubeler adına yapılan basın açıklaması ekte bilgi ve değerlendirmenize

Detaylı

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GENEL BİLGİLER Okul Kodu : 974794 Okul Adı :

Detaylı