YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi"

Transkript

1 Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev yapmaktad r. Çal flma alanlar çocuk suçlulu u, cinsel suç, sokak çocuklar olup bu alanlarda araflt rmalar yürütmektedir. Minhaç ÇEL K Kabatafl Erkek Lisesi 2004, Bo aziçi Üniversitesi Uluslararas liflkiler ve Siyaset Bilimi 3. s n f ö rencisi y l yaz döneminde Uluslararas Stratejik Araflt rmalar Kurumu nda staj e itimini tamamlam flt r. Bülent Ç ÇEKL Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nde 2002 y l ndan itibaren Türkiye ile ilgili verilen tüm kararlar n ve di er ülkeler ile ilgili verilen yeni içtihat oluflturan kararlar n Türkçe tercümelerinin yer ald, Polis Akademisi taraf ndan yay nlanan Avrupa nsan Haklar Mahkemesi Kararlar dergisinin 2002 y l ndan itibaren editörlü ünü yapan Doç. Dr. Bülent Ç ÇEKL ; insan haklar, yabanc lar hukuku ve s n r yönetimi alanlar nda çal flmalar yapmakta olup halen Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekan Yard mc s olarak görev yapmaktad r. Muharrem EKfi Muharrem EKfi, stanbul Üniversitesi Tarih bölümünden 2001 y l nda mezun olmufltur y llar aras nda ABD ye e itim için gitmifl ve 2003 y l nda New York Üniveristesi nde Yak ndo u Araflt rmalar (Near Eastern Studies) bölümünde derslere kat lm flt r y l nda The City University of New York, Brooklyn College de bir dönem Tarih Yüksek Lisans program na devam etmifltir. Halen Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi nde Küresel ve Bölgesel Çal flmalar Anabilim Dal nda Yüksek Lisans yapmaktad r. Ayn zamanda Global Strateji Enstitüsünde Orta Asya & Kafkasya masas nda araflt rmac olarak çal flmaktad r. 194

2 Eyüp ERSOY Eyüp Ersoy, lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü nden 2005 y l nda ald y l yaz nda Avrasya Stratejik Araflt rmalar Merkezi nde, 2007 y l yaz nda ise Uluslararas Stratejik Araflt rmalar Kurumu nda araflt rmalarda bulundu. fiu anda, Bilkent Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü nde araflt rma görevlisi ve Türkiye nin Askeri liflkileri: Bir Analitik Çerçeve bafll kl yüksek lisans tezi üzerinde çal flmakta. lgi alanlar, Türkiye nin askeri iliflkileri, Türk-Çin iliflkileri, Çin askeri modernizasyonu ve Çin-ABD iliflkileri gibi konular kapsamaktad r. A. P nar G RG N Ayfle P nar G RG N 2002 y l nda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun oldu y l nda Utrecht Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde, (Hollanda) Avrupa Hukuku alan nda yüksek lisans e itimini tamamlad. Ekim 2006 dan bu yana Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birli i ve Uluslararas Ekonomik liflkiler Anabilimdal nda hukuk doktora ö rencisidir. Avrupa Birli i Hukuku alan nda çal flmalar yapmaktad r. Bilal KARABULUT 2001 y l nda Gazi Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü nden mezun oldu y l nda Gazi Üniversitesi Uluslararas liflkiler bölümünde yüksek lisans e itimini tamamlayan yazar, ayn üniversitede 2004 y l nda bafllad doktora e itimine halen devam etmektedir. Yazar, ayn zamanda 2001 dan bu yana Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Uluslararas liflkiler Bölümü nde Araflt rma Görevlisi olarak çal flmaktad r. Yazar n çal flma alanlar ; jeopolitik, elefltirel güvenlik ve küreselleflmedir. Mirzet MUJEZINOVIC 2003 y l nda Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimleri Fakültesi / ktisat Bölümü nden mezun olmufltur. Ayn y l Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Birli i ve Uluslararas Ekonomik liflkiler Ana Bilim Dal nda yüksek lisans program na 195

3 bafllam fl ve 2006 y l nda mezun olmufltur y l ndan itibaren Uluslararas Stratejik Araflt rmalar Kurumu Balkan Araflt rmalar Masas nda araflt rmac olarak çal flmaktad r. Mehmet ÖZCAN Doç. Dr. Mehmet Özcan, Uluslararas Stratejik Araflt rmalar Kurumu (USAK) AB Merkezi Baflkan ve Polis Akademisi Ö retim Üyesidir. Lisans (Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi), Yüksek Lisans (Galler Üniversitesi), Doktora (Sakarya Üniversitesi, Kamu Yönetimi Anabilim Dal ). Mehmet Özcan n ulusal ve uluslararas dergilerde yay mlanm fl birçok makalesi bulunmaktad r. Muammer ÖZTÜRK Lisans e itimini Marmara Üniversitesi, Bas n-yay n Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünde 1990 y l nda tamamlam flt r. Yüksek Lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Araflt rmalar Bölümü nde 1994 y l nda bitirmifltir. Ard ndan stanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararas liflkiler Bölümü nde ve Marmara Üniversitesi, Avrupa Toplulu u Enstitüsü nde doktora programlar na devam etmifltir. Doktora ö renimini Viyana Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Enstitüsü nde 1999 da tamamlam flt r. Sistemik Görevleri fa Stratejisi olarak AB Bölgesel Bütünleflmesi konusunda doktora tezi haz rlam flt r. Kendisinin bafll ca ilgi sahalar, AB Politikalar, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Orta Do u Politikalar d r. Ayr ca, Uluslararas Havac l k Politikalar da yak ndan ilgilendi i konular aras ndad r. Kendisi hâlen THY E itim Baflkanl nda proje uzman olarak görev yapmaktad r. Bar fl ÖZDAL 1997 y l nda Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Uluslararas liflkiler Bölümü nde lisans, 2000 y l nda da stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararas liflkiler Anabilim 196

4 Dal nda yüksek lisans e itimini tamamlayan Ö r. Gör. Dr. Bar fl ÖZDAL, 18 Ekim 2004 tarihinde Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikas ve Türkiye konulu tezi ile Uluda Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararas liflkiler Anabilim Dal nda doktor unvan n alm flt r. Avrupa Parlamentosu nun Ermeni Sorununa liflkin Ald Kararlar tibar yla Türkiye Avrupa Birli i liflkileri bafll kl çal flmas ile I. Ulusal Genç Bilim Adamlar Sempozyumu nda ikincilik ödülü alan ÖZDAL n, Türk D fl Politikas, Ermeni Sorunu, Avrupa Güvenli i ve Uluslararas Göç alanlar nda çal flmalar bulunmaktad r. Kamuran REÇBER tarihinde Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Uluslararas liflkiler Bölümü nden mezun olan Doç. Dr. Kamuran REÇBER, tarihinde Fransa n n Nice Sophia Antipolis Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde hukuk alan nda Devlet Doktoras diplomas ald ktan sonra, ba l bulundu u Uluda Üniversitesi nde mecburi hizmetini yapmak üzere tarihinde Türkiye ye döndü. Avrupa Topluluklar lk Derece Mahkemesi adl monografik çal flmas ile Türk Sosyal Bilimler Derne i taraf ndan 2002 Genç Sosyal Bilimciler Ödülü ne lay k görülen Doç. Dr. Kamuran REÇBER in, Avrupa Birli i dolay s yla Avrupa Topluluklar Hukuku ile Uluslararas Hukuk alanlar nda birçok çal flmas bulunmaktad r. Tar k SÖYLEM fi Yazar, 1995 y l nda Polis Akademisi nden mezun olmufltur ve 2004 y llar aras nda Emniyet Müdürlü ü Terörle Mücadele fiube Müdürlü ü nde görev yapm flt r y l nda Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dal nda yüksek lisans n tamamlam flt r y l ndan beri Süleyman Demirel Üniversitesi nde ö retim görevlisi olarak çal flmaktad r. Halen ayn üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü nde doktora e itimine devam etmektedir. lgi alanlar ; terörizm, ceza hukuku ve insan haklar d r. 197

5 Hakan TAfiDEM R Doç. Dr. Hakan Tafldemir 1990 y l nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararas liflkiler Bölümü nden mezun oldu. Ard ndan Ankara Üniversitesi nde yüksek lisans, Gazi Üniversitesi nde doktora yapt da doktor ünvan ald. May s 2004 te doçent oldu den bu yana Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Uluslararas liflkiler Bölümü nde görev yapmaktad r. Çal flma alanlar : Uluslararas hukuk, insani hukuk, insan haklar hukuku ve Avrupa Birli i hukuku. U ur TEK N Dr. U ur Tekin Köln Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü ö retim görevlisi ve Kültürleraras Araflt rma Enstitüsü üyesidir. Çal flma alanlar kriminal sosyoloji, göç ve gençlik araflt rmalar olup bu alanlar üzerine araflt rmalar yapmaktad r. Fatma YILMAZ Fatma Y lmaz 2006 y l nda Dokuz Eylül Üniversitesi, flletme Fakültesi Uluslararas liflkiler bölümünden mezun olmufltur. Ayn y l, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birli i ve Uluslararas Ekonomik liflkiler Anabilim Dal nda yüksek lisans program na bafllam fl olup yüksek lisans e itimine devam etmektedir. Uluslararas Stratejik Araflt rmalar Kurumu AB Araflt rmalar Merkezi nde yaklafl k 2 y ld r araflt rmac olarak çal flmaktad r. 198

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

YILI DARE FAAL YET RAPORU

YILI DARE FAAL YET RAPORU YILI DARE FAAL YET RAPORU Bilim gerçe i bilmektir. Yeni yüksekö retim stratejisi ile üniversiteler için yeni roller tanımlanmıfltır. Üniversiteler e itim-ö retim ve bilimsel arafltırma faaliyetlerinin

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

E T M ve ETK NL K PROGRAMI

E T M ve ETK NL K PROGRAMI E T M ve ETK NL K PROGRAMI EYLÜL 07 EK M KASIM ARALIK Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim : Bask : Tel (0.232) 463 66 25 (pbx) Faks (0.232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr.

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. içindekiler 2 12 16 22 28 üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Ifl n Metin bilkent te dans Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z

Detaylı