1.1. Çama^ r Makinelerinin Tamm ve Kullan lan Terimler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.1. Çama^ r Makinelerinin Tamm ve Kullan lan Terimler"

Transkript

1 1. ÇAMA IR MAK NELER PAR^ALARI 1.1. Çama^ r Makinelerinin Tamm ve Kullan lan Terimler Tammi Çama r makinesi; su alma, y kama, ls tma, su bo altma ve s kma sistemlerini bir program vas tas ile veya maniiel olarak yapan bir makinedir. Yukanda saydigim z bu lemleri art k bir program vas tas ile belirli s ra ve zaman içinde fahstinp durdurarak kama programlarim yapmaktad r. Manüel olarak y kama yapan makineler u an kullamm yok denecek kadar azd r Kullan lan Terimler Çama r makinelerinde kullan lan terimler unlard r: > kama: Kiri çama rdan ay rma i lemidir. Bu temizlik i i su, deterjan, S, mekanik hareket ve kimyevi tesir ile gerçekle ir. Kimyevi tesiri sabunlu su gösterir. Suyun i? inde erimi olan sabun molekülleri leke par? ac klannin aras na girerek yumu at r ve fama r kirlerinden ayinr. Mekanik hareketle sabunlu su çama r kirlerinin aras na girip c kmak suretiyle kir ve lekeler çama rdan aynl r. > Durulama: Cama inn kiri yiiklenmi deterjanh sudan temiz su yard ile at lmas r. Durulama i i cama inn kirine göre 3-5 defa yapihr. > kma: Durulama i lemi s ras nda suyu emmi olan çama rlardan suyu ay rma i lemidir. > Kurutma: S kma i lemi sonunda çama rda kalan nemin çama rdan at hp iitiiye haz r hale gelmesidir.

2 > Ön Y kama: Ak amdan lslatman n kar ihgid r. Çama rlan kaba kirden annd rmak ve baz kirleri yumu atmak için ana y kamadan once yap lan y kama eklidir. > Ana Y kama: Fiziksel ve kimyasal olarak y kama eklidir. Su ls p deterjamn akti igi artinlarak çama rdan kiri ay rma eklidir. Etkin y kama bu ad mda yap hr. > Yumu atma: Makine kazan içine yani çama r suyuna, deterjan kutusundan yumu at almas r. > Bekletme: Makinede "suda bekletme" tu u varsa ve bu tu a bas larak, son durulama yap ld ktan sonra çama r son durulama suyu içinde bekler. Bas lmamissa bekleme olmaz, kma program uygulamr. > Yar m Su: Makinenin yanm su tu una bas ldiginda makine tamamen su ile kazam doldurmaz. Genellikle az çama r y kanacaksa kullaml r. > sa Program: sa program seçildi inde kumanda panelindeki ekranda max. s cakhk diisiik? kar. Az kirli çama rlar ifin kullaml r. > Yar m yük: Giinliik? ama rlar için kullaml r. Su, enerji ve deterjandan tasarruf edilir. > Bo altma: Bu i lem bast rma fonksiyonu ile birlikte kullamlan bu i lem su bo altma ile biter. > cakhk Ayar : kama program seçildi inde o programa ait max. s cakhk belirir. Çama m korumak i? in daha list s cakl klara cikart lmas engellenmi tir. Max. s cakhktan agi de erlere 5 C s cakhk arahklanyla diisiirülür ve geriye yiikseltilir. > Program Ayar : Program diigmesi ile? ama rlann y kamak istedi iniz program (ön kama, s kma durulama vb.) se 5 ebihrsiniz.

3 Uluslar Aras Kullan lan I aretler Tablo 1.1: Uluslar aras kullan lan i aretler

4 1.2. Çama r Makinelerinin Parçalar Çama r makinelerinin parçalar unlard r: Parazit Kondansatörü Kondansatör DC sinyalleri geçirmez. AC sinyalleri ise üzerinden geçirir. Öte yandan kondansatör yüksek frekansl sinyallere kar dü ük kapasitif reaktans (XC) gösterir. Çama r makinesinin içinde bulunan röle, motor bobini, aç p-kapanan kontaklar çal ma an nda k sa süreli de olsa yüksek frekansl elektrik sinyalleri (parazitik sinyaller) üretir. Yüksek frekansl sinyallerin yak n çevrede bulunan TV, radyo, CD çalar, bilgisayar vb. hassas yap elektronik cihazlara zarar vermesini önlemek için parazitik sinyalleri önleyen kondansatör kullan r A?ma- Kapama Anahtan Resim 1.1: Parazit kondansatörii Cama r makinesini? ali tmp durdurmaya yarayan devre eleman r. A? ma kapama anahtannda direkt 220 volt vard r. Anahtar direkt 220 Volt gibi bir gerilime temas etti i i?in yap n kiifiik olmas ndan dolay?abuk zarar görebilir. Genellikle ani gerilim artmalanndan dolay kontaklar zarar göriir. Resim 1.2: Açma kapama anahtan Resim 1.3: Açma kapama anahtan dis kapagi

5 Program Cihaz (Ayg ) Piyasada program ayg na beyin de denmektedir. Elektromekanik ve elektronik olarak iki ekilde yap r. Mekanik yap program ayg sadece eski model çama r makinelerinde bulunmaktad r. 2000'li y llardan itibaren iiretilen makinelerin programlama iinitesi dijital elektronik yap hd r. Mikro denetleyici ve mikroi lemci (entegrelerinin) ve di er parçalann kullan yayg nla mas ndan ve fiyatimn da diismesinden dolay iiretici firmalar elektronik program ayg tlanm tercih etmektedir Elektro Mekanik Program Ayg Bu program ayg kiiciik bir senkron makinenin mili ile kumanda edilen kamlan döndiirmesi ile elektrik kontaklanm acrp kapatarak i yapan elemanlann devreye girip cikmasim saglayan komplike bir iinitedir. Kamlar girinti ve ç nt oldu u için baz kontaklan acar, baz kontaklan kapat r. Ön y kama, y kama, durulamalar ile s kma i ini s ras ile i yapan elemanlara komut vererek makinenin otomatik olarak çalismasim sa lar. Senkron motor hareketini irili ufakl di lilerden olu an anz mana verir. Hareket devrini du iirülerek kamlara iletilir. Genellikle program ayg tlannda her kam 115 konumlu bir anahtara kumanda eder. Anahtar 2 sabit, 1 hareketli kontaktan meydana gelir. Program ayg iki k m kamlardan meydana gelir. Bunlardan birincisi olan y kama motoru kamlan siirekli olarak döner. Y kama motoru kamalan motoru siirekli çalist rrp yöniiniin de imini sa lar. kinci k m olanlar ise programlan olu turan kamlard r. Resim 1.4: Elektromekanik program cihaz ekil 1.1: Elektromekanik program cihaz ndaki kamlar n hareketi

6 Bunlar kendilerinden bagims z hareket eder. Program dii mesi direkt ana kamlara baghd r. Diigme çevrilmek suretiyle istenen programdan ba lat labilir. Böylelikle program kamlan birbirinden bagims z oldu u için istedi imiz program, program dii mesini çevirmek sureti ile atlatabiliriz Elektronik Program Ayg Elektromekanik program ayg timn yapmis oldu u i lemleri elektronik olarak yapan kitlerdir. Bu kitler entegre, triyak, diyot, direnç ve kondansatör gibi elektronik devre elemanlanndan meydana gelmektedir. Calismas mikroi lemci temeline( P C) dayamr. PIC mikrodenetleyicisine makinenin yapacagi i lemleri program mantigi ile yaz r ve yiiklenir. 16F84 adl mikrodenetleyiciyle 13 ayn al çalistmlabilmekte ya da 13 ayn giri (input) iinitesinden bilgi alimp i lem yap labilmektedir. 16F84'iin 13 ayagina (port) 74164, 74165, 7447 vb. entegreler ba layarak port say sim daha da art rmak da miimkiin olmaktad r. Mikrodenetleyicilerin kendilerine kaydedilen dijital kodlan y llarca tutabilmesi, program kaydetme i lemlerinin (Assembler, Basic, C, Pascal vb. ) ogrenmesi kolay programlarla yap labilmesi elektronik devreleri iyice basitle tirmi tir Kap Emniyeti Kilidi Resim 1.5: Elektronik program cihaz Çama r makinesinin çalisma amnda kapagimn afilmamas için bimetalli ve PTC'li kilit sistemi kullamlmaktad r. Bu diizenek makinede calisma amnda dalg nhkla kapagin afilmasim önlemektedir. Makine durdurulduktan 1-2 dakika sonra bimetal so uyup eski haline döndiigiinden kapak kilidi i levini yerine getirebilmektedir. Kap kilit sistemi 220 V ile çahstigindan 220 V PTC iizerinden geçti i zaman ls nmakta ve direnci yiikselmektedir. PTC'ye yapis k olan bimetal biikiilerek kilitleme i lemi gerçekle ir. PTC'nin ak kesilince soguma ba lar. Bimetal so uyunca eski konumuna döner ve yayh dil mekanizmas kapagin acilabilmesini sa lar.

7 ekil 1.2: Kap emniyet kilidi Resim 1.6: Kap emniyet kilidi Su Seviye Anahtan Selenoid valf, makineye disandan su almay sa lar. Kazan içindeki su yeterli seviyeye ula tiginda su seviye anahtarimn bir ucunda ba olan hava cebindeki havan n s kis p bas nç yapmas ile diyafram kontaklann konumunu de tirir. Selenoid valf bobinleri enerjisini bu kontaklardan ahr. Kontaklar konum de tirdi inde valflerin enerjisi kesilerek makinenin su almas engellenmi olur. Resim 1.7: Makine iç göriinusu (su seviye anahtan) Resim 1.8: Su seviye anahtan

8 Su Giri Ventilleri (selenoid valf) ekil 1.3: Su seviye anahtan Tek ve çift su giri li çama r makineleri bulunmaktad r. ki giri li olanlarda s cak ve so uk su giri ini sa layan iki elektrikli vana vard r. Bu vanalann bir ucu ehir ebekesi muslu una di er ucu deterjan kutusuna baghd r. Açma-kapama diigmesine bas ldiginda su giri ventillerinin bobinlerine de enerji gelir. Bobinler pistonu feker ve vanalar acil r. Makine yeteri miktar suyu ald ktan sonra su seviye anahtannin kontaklan konum degi tirince ventil bobinlerinin enerjileri kesilerek piston rak hr ve vanalann kapanmas saglan r. Enerjilendi inde konum degi tiren kontaklan sayesinde bagh bulundu u fonksiyonlan gerçekle tiren elemand r (Çama ir makinesinde Valfler enerjilendi inde su ve deterjan al ba lar. Enerji kesildi inde ise su ve deterjan al vb. i lemler sona erer) H z Kontrol Ünitesi Resim 1.9: Su giri ventili Program ayg ve y kama motorunun milinde bulunan takojenaratör bobininden aldigi sinyallerle fahs r. Y kama-s kma motorunun devir say sim, döniis yöniinii elektronik devreli kartlar ayarlamaktad r.

9 Y kama -S kma Motoru Resim 1.10: H z kontrol ünitesi Çama r makinelerinde bir fazh yard mc sarg h asenkron ya da AC seri (üniversal) motor kullan lmaktad r. Makinede kullan lan motor bir fazh yard mc sarg h ise bunlar çift sarg h olmaktad r. Statorda bulunan çift sarg iki ayn kutup say n meydana gelmesini sa lamaktad r. Motorlarda iki sarg bulunur. Bunlardan biri, y kama sarg di eri de s kma sarg r. Bilindi i gibi bir elektrikli motorda kutup say n 2 olmas dakikadaki devir say 3000 d/dak, 4 olmas 1500 d/dak, yapmaktad r. Çama r makinesi y kama i lemini yaparken çok kutuplu birinci sarg lardan ak m geçer ve rotor yava döner. S kma i lemi amnda ise iki kutuplu ikinci sarg lardan ak m geçer ve rotor h zh döner (Resim 1.11) Termostat Resim l.ll:çamasir makine motoru Çama r makinesinde sabit de erli ve ayarlanabilen olmak iizere iki adet termostat bulunmaktad r. Bu elemanlar rezistans devreye alarak y kama suyunun istenen s cakhga kadar ls nmasim saglar. Su s cakhgi yeterli seviyeye ula tiginda termostat n kuyruk k sm nda yer alan gaz genleserek diyafram itip kontaklann konum de tirmesini sa lar. Sabit de erli

10 termostat ön y kama ve yiinlii çama rlarm y kanmas amnda gereken C'hk s cakhga sahip suyu temin etme i leminde görev ahr. Ayarl termostat ise suyun s cakhgin n C araligmda bir de ere getirilmesini sa lamak için kullanihr Is (Rezistans) Resim 1.12: Termostat Cama r makinesi içine al nan suyu termostatta ayarlanan s cakhkta ls tan devre elemanid r. Paslanmaz çelikten yap lmis ve kazan içerisine yerle tirilmi tir. Kazan i? erisine yerle tirildiginden dolay y kama suyunu disanya s zd rmamas için s zd rmaz conta ile yaht mi yap lmist r. Rezistans 220 volt ile çah r. Baz? ama r makinelerinde iki rezistans bulunmaktad r. Böylece kullamm rahatligi sa lamaktad r. Rezistans n en biiyiik sorunlan kireçlenme ve kazanda su yok iken çahst lmas r Resim 1.13: Rezistans

11 Pompa Motoru AC 220 Volt, W giice sahip kiiciik boyutlu motordur. Görevi kazan içindeki kirli suyu disan atmakt r. Makine y kama ve durulama programlan sonunda ve s kma i lemi yaparken program cihaz ndan aldigi sinyal ile pompa motoru devreye girer Ön Kapak Resim 1.14: Pompa motoru Makine içine çama r buradan konur. Kapak cam, demir, diigme, fermuar gibi parçalann sürtiinüp çabuk kinlmamas için kahn camdan yap lm r. Motor iizerindeki yiikii azaltmak için baz makinelerde camlann alt k mlan e ik yap lm r. Dolay ile çama r cama sürtiinmesi azalt lm olur. Kapak kapat lma iglemi, iizerindeki t rnagin kap emniyet kilidi kontaklannin kapat lmas ile olur Kazan Resim 1.15: Ön kapak kama suyunun bulundu u k md r. Y kama suyu deterjan kutusundan sonra kazana gelir. Kazan makine içerisine alttan amortisörler iistten ise yaylar vas tas ile makine iferisine tutturulmu tur. Kazamn i? inde ls, tambur ve su seviye anahtarimn kuyru u olan hava cebi bulunur. Kazamn alt ve iistiine denge agirhklan konulmu tur. Kazan? elik sacdan ve son zamanlarda ise plastikten yap lmaktad r.

12 Resim 1.16: Çelik saç kazan Resim 1.17: Plastik kazan Tambur Tambur, kazandaki rulman yuvas na monte edilerek kazan içerisine yerle tirilir. Tambur delikli, paslanmaz çelik sacdan yap lmi olup çama rlann daha iyi y kanabilmesini sa lamak için tambur içerisinde kanatlar bulunmaktad r. (>ma rlan bu kanatlar kaldinlarak ve suya du iirmesi ile y kama sa lan r. Rulmanlann su ile temas önlemek i? in iki adet keçe konur. Kefenin zamanla özelligini kaybetmesi ile rulmanlar anzalamr, yikama suyu i? erisine ya b rak r. Genellikle beyaz cama rlarda sararma ve leke ile kendini gösterir. Makine s kma yaparken çok gürültii yapar. Resim 1.18: Tambur

13 Deterjan Kutusu Makinenin ön yiiziiniin sag veya sol list kö esinde bulunur. Ön y kama ile ana y kama deterjanlann ve yumu at ciy aym anda alabilmesi için tiç bölmeli olarak plastikten yap lmist r. Su, musluktan, deterjan kutusunun kanallarmdan deterjan da alarak kazan içerisine akar. Makine durulamadan sonra suyu yumu at bölmesi iizerinden ahr. Deterjan kutusunun su kanallarmdan ba ka birde köpiik hortumu bulunur. Köpiik hortumu, kazan içindeki fazla köpiigii alarak deterjan kutusuna iletir Filtre Resim 1.19: Deterjan kutusu Makinenin ön yiiziinün alt kosesinde bulunur(resim 1.20). Elbise hav, pantolon gömlek ceplerinde unutulan bozuk para, diigme, igne, gibi cisimlerin pompaya giderek makinenin görev yapamaz hale gelmesini önlemek icindir. Bu cisimlerin bir k sm da makine kapagimn bulundu u köriik aralanna dolar. Filtrenin t kanmamas için birka? y kamadan sonra temizlenmelidir. Aynca suda bulunan yabanc cisimlerin makineye girmesini önlemek için a agidaki resimde de göriildiigii gibi su giri vanalann n önlerine filtreler konulmustur(resim 1.21). Resim 1.20: Tahliye filtre Resim 1.21: Su giri filtreleri

14 Amortisör Çama r makinesindeki sars nt lan önlemek için amortisörler kullan hr. Kazamn iki yan nda bulunur. Kazan iistte yaylar alt k mda ise amortisörler iizerinde durmaktad r. Eger kazan makine ana gövdesine vida ile sabitlenirse olsayd makine dengesiz yiiklerde sarsint yapacak ve gövde ba lant lanni kopartacakt r Tahliye Hortumu Resim 1.22: Amortisör Çama r makinesindeki kirli suyun disanya at lmas nda görevli elemamd r. Hortumun bir ucu pompa motoruna ba lanm r. Diger ucu ister banyo giderine veya lavabo içine rak hr. Daha önceden lavabolann alt kism na t ek yap larak ba lanan hortum makine i? erisine koku yaptigi için bu uygulama iptal edilmi tir. Tahliye hortumu makine ç kis ndan lavaboya b rak lacaksa, belli bir yiikseklik verilmelidir. Yoksa makine içine al nan y kama suyu tahliye hortumu ile hi? kullamlmadan disan atihr. Baz makinelerde bu yiikseklik gövde içerisinde yap lmist r. Resim 1.23: Su tahliye hortumu

15 Su Giri Hortumlan Suyun makineye ahm nda görevli elemand r. Su giri hortumlannin bir ucu muslu a di er ucu ise su giri ventillerine ba lan r. Baz makineler tek su giri li baz lan çift su giri lidir. Makinelerin özelli ine göre bir veya iki hortum baglan r. Resim 1.24 teki hortumlann k rm olan s cak, di eri so uk su giri i için kullanil r. Makinenin s cak su hortumunu kullanmak bize elektrik enerjisinden tasarruf etmemizi sa layacakt r. gift su giri li makinelerin s cak suyu deterjan kutusunun ön y kama kutusundaki deterjana akar Dijital Ön Panel Resim 1.24: Su giri hortumlan Makinenin kumanda edildi i k md r. Makinenin s cakl k, program ve ek fonksiyon tu lan bulunmaktad r. Her model ve her marka çama r makinelerine göre degi iklik gösterir; fakat genel olarak yapt klan i lemler aymd r. Program ayar diigmesi, s caklik ayar dii mesi, a^ma kapama diigmesi, ek fonksiyon tu lan vb. Resim 1.25: Dijital ön panel

16 Röleler.Elektromanyetik anahtarlara röle denir. Çama r makinesinin içinde bulunan motor, selenoid valf, ls fazla ak m çektikleri için program ayg ndan direk sinyal almazlar. Program cihaz röle bobinini enerjiler. Bu elemanlar röleler taraf ndan çal tml p durdurulur. Çama r makinelerinde herhangi bir eleman fazla ak m çekti inde röle kontaklan zarar göriir. Böylece program cihaz kurtarmis oluruz. Fiyat olarak da röle daha program cihaz na göre daha ucuzdur. Röle kullan lmas uygun olmas n yan nda dezavantaj sesli çalismas r Kasnak Resim 1.26: Makine iç g6riinusu(r61e) Resim 1.27: Röle iç göriiniisii Motor milinden kayi ile gelen döndiirme hareketini tambur miline aktaran k md r. Yeni? kan baz otomatik makinelerde kasnak bulunmamaktad r. Motor direkt tambur miline baghdir. Bu da motordan al nacak giifii artt rmaktad r. Resim 1.28: Kasnak

17 Takojeneratör Motorun mekanik enerjisini V aras gerilime sahip, kiiciik ak mh bir elektrik enerjisine çeviren elemand r. Takojeneratör AC seri motor ile birle ik hâldedir. Bu motorun klemens kutusunda (terminalinde) 6 adet kablo vard r. Bunlann ikisi endiivinin, ikisi indiiktörün (kutup sarg lannin), ikisi de takojeneratöriindiir. Takojeneratöriin iiretti i gerilim AC seri (üniversal) motorun h zim kontrol eden elektronik devre kart na gider. Bu kart takojeneratörden gelen gerilimin de erine göre motorun h n hangi seviyede oldu unu alg lar Kayi Kayis kasnak mekanizmah çama r makinelerinde kullamhr. Y kama-s kma motorundan aldigi döndiirme hareketini kasna a ileten k md r. Esnek bir malzeme oldugu için anza olay pek yoktur. Kayis de iminde gerginlik ayanm kontrol etmek gerekir. Kayi zamanla tahri oldu unda yenisi ile de tirilir Denge Agirhklan Resim 1.29: Kayi Çama r makinesinin sars nt h falismasim önlemek i? in kazamn alt list k sm na dökme demirden yap lmis agirhklar konulmustur (Resim 1.30 ). Resim 1.30: Denge agirhklan

18 Resim 1.31: Makine if göriinu^iu

19 2. ÇAMA IR MAKiNELER N ÇE TLERi 2.1. Çama r Makinelerinin Çe^itleri > Mini çama r (yay k) makineleri > anz manh (merdaneli ) makineleri > Otomatik çama r makineleri > Tam otomatik (dijital ) çama r makineleri > Di er çama r makineleri Mini Çama r Makineleri ve Çah?ma Prensibi Piyasada birçok tipte mini makine iiretilmektedir. Hepsinde prensip aym olup, içerisinde bir fazl motorlann kumanda etti i pervane bulunur. Pervanenin suyu döndiirmesi ile fama rlar y kamr. Baz makineler de pervane tek yönde baz lannda ise iki yönde döner. ki yönde dönen makinelerde sa a ve sola çama m döndürdiigii ifin çama rlarm daha iyi kanmas sa lanmis olur. Bu makinelerde genellikle kazan içine kaynat lmis su konur. Mini çama r makinesi, çama m y kad ktan sonra fisk rtma hortumu yere b rak lmak sureti ile kirli su disanya at r. Aynca suyu atmak için bir diizenek yoktur. Sonra tekrar hortumun a yukan da tutulmahd r. Yoksa kazan içine konulan durulama suyu disanya akar.

20 ekil 2.1: Mini çamasir makinesinin gövde parçalan Parça Ad 35 Parça Ad 40 Parça Ad Orta Kapak Fi k rtma Hortumu 43 Conta Rotor Tekerlek Plastik Kelepçe Kondansatör ebeke Kablosu Arka Kapak

21 ekil 2.2: Mini fama^ir makinesinin kazan merdane par^alan

22 Par^a Ad 8 Par^a Ad 16 Par^a Ad Bo altma Hortumu Burç 19 Alt merdane yata Kazan 13 Merdane Üst kapak Damlahk Pervane Bask Sac Tutamakh s kol Pervane kasnagi list Merdane Yatagi Alt Merdane Yata Motor Koruma sac Üst Merdane Motor Alt Merdane Pervane yuvas Ayar Vidas kanan çama m durulamak için disandan tekrar elle so uk su konur durulama yapt ktan sonra s kma i lemine geçilir. Kol kuvvet ile merdaneye tutturulan çama r merdane kolu çevrilmek sureti ile s kma i lemi yap r. S kmamn daha iyi olmas, merdane iizerindeki ayar vidas ile ayarlamr. Mini çama r makineleri anzalan; motora bagh olan kondansatör anzas ve motor direk kazana bagh oldu u için zamanla kazandan motora su girebilir anz manh (Merdaneli) Çama r Makineleri ve Çah?ma Prensibi Piyasada bulunan anz manh fama r makineleri yap sim inceleyecek olursak, mini makinelerinin biraz daha geli tirilmi idir. Bu tip makinelerde bir fazh motor kayis kasnak yard ile pervaneyi kumanda eder. Pervane sa a ve sola motor yard ile döndiirülerek çama rlar y kamr. Yine bu makinelerde de çama r y kamak için ki i makineye komutlan kendisi verir. > cak suyu disandan ki i koyar. > So uk suyu disandan ki i koyar. > Merdaneyi s kma yapmas için ki i çahstmr. > Merdaneye çama in elle verilir. > Deterjan kazana elle at hr. > Kirli suyun disan at lmas ifin, pompa motorun dii mesi elle çevrilir. Mini makinelerden farkh olarak çama r y kand ktan sonra kazandaki

23 kirli suyu kazan dibindeki delikten pompa motoru yard ile bo alt r. Merdaneyi mini çama r makinesindeki gibi elle çevirmeye gerek yoktur. Merdaneleri, di liler yard ile motor çevirir. Kullan mini makinelere göre biraz daha rahatt r. S kma i lemi motor taraf ndan yap ldigi için çevirme gücii yiiksektir. Bunun için çama m elle verilirken dikkat edilmelidir. Merdaneye parmaklar s ki abilir. Böyle bir durumdan kurtulmak için merdane önline emniyet çubuklan konulmu tur. Anzalan mini makine ile aymd r. ekil 2.3: anz manl famasir makinesinin gövde par^alan

24 ekil 2.4: anz manl famasir makinesinin merdane ve tahliye par^alan

25 Par^a Ad 9 Par^a Ad 17 Par^a Ad Süzgeç Emi Hortumu 20 Emniyet Çubu u Pr. Emi Hamili 13 Pompa Gövdesi 21 Tutucu Conta 15 Pompa Pervanesi list Merdane Yatagi 23 Pervane 16 Pompa Contas Merdane Kum. Kolu 24 Kazan Profili Pompa Kapagi Alt Merdane Kazan list Parças Gövdesi Verici Hortum list Kapak Damlal k S Conta Emniyet Çubu u Üst parças Otomatik Çama r Makineleri ve Çah?ma Prensibi Otomatik çama r makineleri, çama m makine içine koyup çama rm özelli ine göre program seçimi ve s cakhk ayar diigmesini ayarlad ktan sonra geri kalan di er i lemleri makine kendisi yapan (y kama suyu ve deterjam kendi ahr, suyu ls r, tambur diizeni ile çama m y kar, durulay p kar) makinelerdir. Otomatik çama r makineleri, mini ve anz manh makinelere göre ki iye 50k fazla i b rakmamaktad r. > Makinelerde çama rlan tamburun içine ki i kendisi koyar. > Suyu otomatik olarak ahr. > Çama ra uygun (cinsine, dokusuna ve kirlilik miktanna göre) program ki i seçer. > Cama ra uygun s cakhk ayanm termostat dii mesinden ki i ayarlar. > Deterjan çekmecesine deterjan ve yumu at konur. > Ki i a^ma-kapama dii mesine bast ktan sonra ba ka bir i lem yapmas na gerek yoktur. Çahsmas : Makine fi i prize tak hr. Elektrik, parazit kondansatöriin iizerinden a^ma-kapama anahtanna gelir. Anahtara bas ldiginda enerji program cihaz ndan geçerek kap emniyet kilidine gelir. Kap kapat nca enerji buradan su seviye anahtarmin kapal kontagindan geçerek, su giri ventil bobinlerini enerjileyerek suyun musluktan i? eriye girmesi sa lan r. Su, elektrikli musluktan, deterjan kutusundan deterjam alarak kazana dolmaya ba lar. Su, su seviye anahtarmin kontroliinde dolar. Yeterli suya ula ld ktan sonra su seviye anahtarmin kapah kontagi aç larak su giri ventillerinin enerjisini keser ve makinenin su almas durur. Enerji, su seviye anahtanndan program ayg iizerinden h z kontrol iinitesi ve y kama motoruna gelir. Y kama motoru çahs r. Kayis-kasnak tertibat ile motor tamburu döndiiriir. Çama rlar y kanmaya ba lar. Enerji di er taraftan rezistansa gelerek su ls nmaya ba lar. Su istenen derecede ls nd ginda termostat ls cimn enerjisini keser. Su ls nmas nda ge?en siirede i lemler durur. Y kama i lemi

26 bittikten sonra program cihaz pompa motoruna enerji gönderir. Pompa motoru kirli suyu disan atar. Program cihaz tekrar tekrar enerji göndererek musluktan durulama suyunu almas sa lar. Program cihaz bu i lemi seçilen program n özelli ine göre tekrarlar. Program cihaz son olarak yumu at ile birlikte kazana su ahr. Bu su, yumu at suyudur. Çama n yumu atma i lemi de bittikten sonra s kma i lemi ba lar. Tambur, motor taraf ndan s kma devrinde döndürüliir. Bu s rada pompa motoru çahsarak suyu disan atar gekil 2.5: Otomatik yamasir makinesinin kazan-tambur -motor grubu Par^a Ad 13 Par^a Ad 25 Par^a Ad Üst Kapak Pano Klipsi 28 Amortisör Adaptör 17 Ayarh Ayak 29 Rezistans Be li Anahtar Sac Arka Kapak Rezistans Koruyucusu Gövde 19 Arka Takviye 31 Kazan Körük Kelepçesi 20 Emniyet C vatas 32 Üst Agirhk ic Kapak 21 Yaylar 33 Rulman Yuvas Ön kapak Contas 22 Tambur 34 Kasnak Ön Kapak Tutamak Kazan Kapa 35 V Kayi Ön Denge Agirhgi Motor Emniyet Anahtan Körük Kelepçesi Motor Muhafaza Sac Tampon Kazan Körü ü

27 ekil 2.6: Otomatik famasir makinesinin gövde par^alan Otomatik çama r makinesi; kazam çeviren motor, su seviye anahtan, rezistans, termostat, program cihaz, kap emniyet kilidi, su bo altma motoru, su giri ventilleri vb. i parçalardan meydana gelir. Makineyi olu turan parçalarm yap ve görevleri 1. Faaliyette anlat lmist hat rlay z. Otomatik? ama r makinesinin otomatik olarak? alisan elektrikli par? alan ve mekanik par? alan çok oldugu ifin anzalan da di er makinelere göre fazlad r. Anza ve bak mlan ileri ki konularda aynntih bir ekilde anlat lacakt r.

28 Tam Otomatik (Dijital ) Çama r Makineleri ve Çah?ma Prensibi Tam otomatik eama r makineleri, y kama suyu ve deterjan kendisi al r, suyu ls p eama m el de meden y kar, durulay p s kar, baz modeller ise kmas yap lan eama m kurutur. Yap genellikle otomatik eama r makinesi ile ayn r. > Gövdede tie yerde topraklama vard r. > lk giri te elektronik aksam korumak için parazit filtresi mevcuttur. (Bu filtre 450 Hz He eahsmaktad r.) > Filtreden geeen sinyal valflere gider. Su giri valflerine enerji gelince elektronik kart valflerin aeilrp suyun deterjan göziinden tambura ula masim sa lar. > Belirli miktarda su ald ktan sonra su almay durduran seviye sensörii mevcuttur. > Su al nmaya ba land ktan sonra kazandaki bas ne artar bu bas ne seviye sensörii ile kontrol edilir. stenilen de ere ula ldiginda seviye switchleri kontak de tirir ve su ahm durur. > Rezistans devreye girerek suyun istenilen s cakhga ula masim sa lar. > Program cihaz eama rm cinsine, dokusuna ve kirlilik miktanna göre uygun programa alimr. E er? ama r makine ifine at lan eama r ifin sefilen program haricinde ön panel iizerindeki fonksiyon tu lanndan yanks tu lama yap hrsa program bunu kabul etmez. Örnegin pamuklu giyecekler iein sefilen program en fazla 60 dereceye izin veriyorsa biz cakhgi 80 dereceye ç kartmak istersek makine bu iste i kabul etmez. Makine yine 60 derecede y kar. > Makine çama rlan y kar, durular, s kar ve s cak hava vererek kurutur. Makinede meydana gelen de imleri, aksakhklan dijital panelden görme imkamm z vard r. Yap olarak hemen hemen otomatik makineler ile ayn r. Otomatik eama r makinesinin otomatik olarak çalisan elektrikli par? alan ve mekanik par? alan çok oldugu ifin anzalan da di er makinelere göre fazlad r. Anza ve bak mlan ileri ki konularda aynntih bir ekilde anlat lacakt r.

29 ekil 2.7: Otomatik famasir makinesinin tambur-kazan-motor grubu Par^a Ad 19 Par^a Ad 25 Par^a Ad V Kayi i Motor 28 Kasnak 23 Takojeneratör 29 Körük Hortum Kazan 24 Amortisör Pompa Motor Baraket Amortisör Pimi Korayucu Kapak Uzun Kazan Yay Alt Denge A rl Is (Rezistans) Motor Koruma Sac Kelepçe

30 Di er Çama r Makineleri Bu model çama r makinelerinde çama m h zl ve ekonomik bir ekilde y kamamn yam s ra, virüs ve bakterilere kar dezenfekte eder. Hem de, klor un dezenfektan etkisinden daha giiclii bir dezenfektan olan OZON ile dezenfekte eder. Özellikleri > Ozon iireten jeneratörii ile çama m y kamamn yam s ra, bakteri ve viriislere kar dezenfekte eder, > Teni hassas olan bebekler için ogrenciler, bekarlar, hekimler, kuaförler ve çama rda hijyene önem verenler için idealdir > Tam otomatik programda, 2 ka k deterjan, 0,06 KW elektrik sarfiyat ve 32 litre su harcamas ile ekonomiktir. > 1 kg kuru çama m 35 dakikada y kayabilmektedir > Gerek zeminde, gerekse de tezgâh iistiinde kullanabilecek kadar kiiciik yapihd r. > Ev han mimn tesisatci fagirmaya gerek kalmadan tek ba na makineyi, kutunun i? indeki adaptörlerle lavabo musluguna ba layabilme imkam vard r. > Ihk suda (50 derece) da iyi bir temizlik yapabilme özelli ine sahiptir.

31 2.2. Çama^ r Makineleri Elektrik Devre emalan ekil 2. 8: Kayi$- kasnak mekanizmah fama^iir makine prensip $emas Otomatik çama r makinelerinin genel çalisma prensip emalan ekil 2.8 teki gibidir.

32 ekil 2.9: Do rudan tahrikli famasir makine prensip $emas Bu tip makinelerde motor mili direk tambura baghd r. Makinelerin kayi -kasnak mekanizmahlara göre üstünliikleri: > Motorun devri tambur dönme h ile ayn r. > Motor di er makinelerdeki motorlara göre daha du iik devirle döner. > Motorun du iik devirle dönmesi, aynca motorun firças z ve rulmans z olu u, kayi - kasnak sisteminin olmayi gibi nedenlerle makine di erlerine göre sessiz çah r.

33 ekil 2.10: Çama^ir makinesinin elektriki devre $emas

34 ekil 2.11: Çama^ir makinesinin parfalannin elektriki ba lant $emas

35 3. ÇAMA IR MAKiNELERiN N MONTAJI Çama r makinesinin montaj yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar vard r. Makinenin montaj 1 ras ile: 3.1. Emniyet C vatalarm n Ç kart lmas Emniyet c vatalarmin cikar lmasimn i lem s ras : 1. Çama r makinenizi çahst rmadan önce makinenin arka taraf ndaki nakliye emniyet vidalann n cikanlmas gerekmektedir. Bunun için ekil "C" ile gösterilen nakliye vatalanni uygun bir anahtar ile yard yla saat yöniiniin tersine çevrilerek iyice ekil 3.1: Çamasir makinesinin arkas ndaki emniyet c vatalannin anahtarla sökiilmesi gev etilir.

36 2. Nakliye emniyet c vatalan çekilerek ç kanhr. 3. Nakliye emniyet c vatalannin bo alttigi deliklere, ambalaj torbas ndaki ekilde "P" ile gösterilen plastik tapalan, ok yöniinde itilerek tak r. ekil 3.2: Çamasir makinesinin arkas ndaki emniyet c vatalannin cikart lmas Resim 3.1: Çama^iir makinesinin arkas ndaki emniyet c vatalan Herhangi bir nakliye s ras nda tekrar kullanmak

37 iizere nakliye emniyet c vatalanni saklamam z gerekir. Cama r makinesini ta yacagim z zaman emniyet civatalanni takmam z gerekir. Yoksa kazan nakliye esnas nda zarar göriir.

38 3.2. Çama r Makinesinin Ayaklarmin Ayarlanmas Çama r makinesinin ayaklarmin ayarlanmas i lem s ras : 1. Makinemn sessiz ve titre imsiz çahsmas için makinenin kuruldugu yer duz, sert ve sallanmayan bir zemin olmahd r. Hah veya benzeri yuzeyler uzerine 2. Makinenin dengesini, alt nda bulunan ayarh ayaklardan ayarlanmahd r. 3. Makinenin daha sessiz ve titre imsiz çahsabilmesi için ayaklarmin iizerinde diizgiin ve dengede durmas gerekir. 4. Makinenizin dört ayagi ayarlanabilir. Önce plastik kontra somununu gev etiniz. Ayagi ayarlayarak dengeyi sa lad ktan sonra plastik kontra somunu yukan do ru kistinniz. 5. Zemin seviyesindeki bozukluklan dengelemek amac ile makinenin alt na karton, tahta veya benzeri malzemeler kesinlikle konulmamal r. ekil 3.3: Çama^ir makinesinin ayaklannin ayarlanmas 3.3. Çama^ r Makinesinin Su Ba lant n Yap lmas Makine ile birlikte verilen özel hortumlan makine iizerindeki su giri vanalanna ba lamr. K rm hortum veya rm yazih hortum s cak su giri i, mavi veya mavi yaz h hortum ise so uk su giri ine ba lamr. Hortumun dirsekli ucu makineye tak hr. Hortumun somunlan el kuvveti ile s lmahd r, anahtar kullamlmamahd r. Ba lant yerlerinde olu abilecek su zmalanni önlemek için, hortumun her iki taraf ndaki ba lant larda conta kullamlmas gerekir. Makine taraf ndaki contalar hortum filtre kanahna oturmahd r.

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARUTUVAR MAKİNELERİ KULLANMA TALİMATLARI

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARUTUVAR MAKİNELERİ KULLANMA TALİMATLARI DOKÜMAN NO: KLN-TL-1 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 11 1.AMAÇ: Protez laboratuarındaki hizmetlerin düzenlenmesi ve kullanılacak ekipmanın tanımlanmasıdır. 2.KAPSAM:

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

BÖLÜM-6 KORUMA CİHAZLARI

BÖLÜM-6 KORUMA CİHAZLARI BÖLÜM-6 KORUMA CİHAZLARI 1 AŞIRI AKIMDAN KORUMA CİHAZLARI 1. Bıçak tipi sigorta 2. Buşonlu tip sigorta 3. Kapak tipi sigorta 4. Kartuş tipi sigorta 5. Otomatik sigorta (K-otomat) 6. Yanabilen bağlantı

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

Teknik Dosya Üretim Standartları

Teknik Dosya Üretim Standartları Teknik Dosya Üretim Standartları MAY 2015 İçindekiler 1. 0 sayfa no Sistem profilleri Sistem aksesuarları Ana profiller Yardımcı profiller 1.1 1.2 1.3 1.5 Aksesuarlar 1.6 Kepenk sistemi ile ilgili önemli

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Ekstrüzyonda granül hammadde elde edilmesi. c. Plastik malzemelerin özelliklerine göre ayrılması

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Ekstrüzyonda granül hammadde elde edilmesi. c. Plastik malzemelerin özelliklerine göre ayrılması GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Sanayi kuruluşlarından ve evsel atıklardan çıkan plastik esaslı malzemelerin toplanıp ayrılarak ve öğütülerek sanayi sektörüne hammadde ve yarı mamul olarak

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

ASENKRON (İNDÜKSİYON) ASENKRON (İNDÜKSİYON) Genel MOTOR Tek fazlı indüksiyon motoru Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir.

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

KONTROL SİSTEMLERİ Ders Notu

KONTROL SİSTEMLERİ Ders Notu TC Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu KONTROL SİSTEMLERİ Ders Notu Mekatronik ve Elektronik Teknolojisi Programları için KASTAMONU 2012 1 ÖNSÖZ İnsan müdahalesi olmadan bir sistemin otomatik

Detaylı

PNÖSO Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti

PNÖSO Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti PBK SERİSİ BASINÇLI HAVA KURUTUCU MONTAJ VE İŞLETME TALİMATI SAYFA : 1/ 5 KOD : P-T- 127 REVİZYON : 1 TARİH : 14.04.2006 D İ K K A T! 1- Serin, havadar, kuru ve tozsuz bir ortama yerleştiriniz. 2- Boru

Detaylı

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ Adı:Kesintisiz güç kaynağı Miktarı:8 Adet Tkinorm:506-000-0004 1-GENEL ÖZELLİKLER 1.1-Kesintisiz güç kaynakları 5 kva gücünde olmalıdır

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR OTOMATİK TRANSMİSYONLAR Taşıtın hızına, gaz kelebeği pozisyonuna yük ve yol şartlarına bağlı olarak viteslerin otomatik olarak değişmelerine imkan veren bir sistemdir. Otomatik transmisyonla,mekanik ve

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Kare vida çekme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare vidaların kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız. 1. KARE VİDA AÇMA Diş dolusu ve diş boşluğu

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar)

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar) 4. KOMPRESÖRLER Soğutucu akışkanın çevrim boyunca dolaştırılarak soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı iletilmesi kompresörler yardımıyla meydana gelir.yani kompresörler, soğutma devrelerinde buharlaştırıcıda

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. KISIKLI CAD.NO.79 ALTUNIZADE 34662

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-4 Yük Karakteristi i AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı EEM 334 Elektrik Makinaları Laboratuvarı Öğrencinin Adı-Soyadı: Öğrenci Numarası: Grup Numarası: Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Deney No:2 Deneyin Adı:

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744 Kapasite verisi Uygulama: Soğutma & AC Soğutucu R744 Güç kaynağı 50 Hz, 400 V Besleme frekansı 50 Hz Evaporasyon sıcaklığı -35,0 C Evaporasyon basıncı (abs.) 12,02 bar Kondenzasyon sıcaklığı -5,0 C Yoğuşmalı

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

1. ELEKTR KL ÜTÜLER. 1.1. Elektrikli Ütülerin Tan lmas

1. ELEKTR KL ÜTÜLER. 1.1. Elektrikli Ütülerin Tan lmas 1. ELEKTR KL ÜTÜLER Giinliik hayat zda en çok kullandigim z, elektrikli ev aletlerinin en yayg n olan elektrikli ütülerdir. Teknik eleman olarak bizlerin, s kl kla kar la acagim z bu ev aletini tammaya

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523687/ 31-10-13.(10:21) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ Motor soğutma sisteminin görevi; motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9101 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523451/ 16-03-13.(13:55) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

PROXXON MF-70 CNC KİTİ

PROXXON MF-70 CNC KİTİ PROXXON MF-70 CNC KİTİ Ürün Tanımı Proxxon MF-70 el kontrollü mikro frezenizi 3 eksenli CNC makinesine çevirir Proxxon MF-70 ile yapabildiğiniz her işlemi daha hızlı ve daha kolay yapmanızı sağlar Kolay

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 801. Kullanma Kılavuzu. Döküman Numarası

Çamaşır Makinesi ALM 801. Kullanma Kılavuzu. Döküman Numarası ALM 801 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Şaft: Şaft ve Mafsallar:

Şaft: Şaft ve Mafsallar: Şaft ve Mafsallar: Motor ve tahrik aksı farklı yerde olan araçlarda, vites kutusu ile diferansiyel arasında hareket iletimi için şaft ve açısal sapmalar için gerekli olan mafsallar karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı