Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açýkladýðý seçim bölgeleri ve çýkaracaðý milletvekili. sayýlarýnda Aydýn'ýn 7 vekil sayýsý deðiþmedi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açýkladýðý seçim bölgeleri ve çýkaracaðý milletvekili. sayýlarýnda Aydýn'ýn 7 vekil sayýsý deðiþmedi."

Transkript

1 VEKÝL SAYISI DEÐÝÞMEDÝ TÜKETÝM ARTTI Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açýkladýðý seçim bölgeleri ve çýkaracaðý milletvekili sayýlarýnda Aydýn'ýn 7 vekil sayýsý deðiþmedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2014 yýlý sonuçlarýna göre seçim çevrelerini ve her seçim bölgesinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýný belirledi. Aydýn'ýn 2010 yýlýnda 8'den 7'ye düþen vekil sayýsý, son nüfus sayýmlarýna göre deðiþmedi. sayfa 6'da Günlük Baðýmsýz Siyasi Gazete Fiyatý: 50 Krþ Aydýn Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre 'Okul Sütü' projesi sayesinde Türkiye'de süt tüketiminin kiþi baþý 15 litre arttýðýný açýkladý. Aydýn Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri ve okul müdür- NEFES NEFESE lerini okul sütü konusunda bilgilendirdi. Aydým Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya Ýlçe milli eðitim müdürü ve 463 okul müdürü katýldý. Ayrýntýlar sayfa 4'te ÝKÝ BÜYÜKTEN GÜÇ BÝRLÝÐÝ Aydýn'da eþi ve kayýnbiraderini aðýr yaralayýp kayýnpederini öldüren Hüseyin Türkmen'in 17 aydýr saklandýðý daðlarda yakalanmasý için operasyonlarýn devam ettiðini belirten Vali Erol Ayyýldýz, Katil Türkmen, astsubayýmýzý þehit ettiði çatýþmada kafasýndan yara almýþ. Bu caniyi ölü ya da diri mutlaka yakalayacaðýz dedi. NAZÝLLÝ'DE BÝR BANKA ÞUBESÝ SOYULDU Aydýn'ýn Nazilli Ýlçesi'nde bir banka þubesine soygun olayý gerçekleþti. Soygunu gerçekleþtiren zanlý daha sonra olay yerinden silahý ile birlikte motosikletini binip kaçtý. Edinilen bilgiye göre, akþam saatlerinde üzerinde siyah kýyafet bulunan ve motosikletli bir þahýs þehirler arasý otobüs terminalinin karþýsýnda bulunan bir bankanýn þubesine gelip silahýný çýkarýp iki el ateþ açtýktan sonra bir vezneden bir miktar para alýp kaçtý. Ýhbar üzerine bölgeye çok sayýda polis giderken, motosikleti ile birlikte kaçan zanlýnýn yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý. Olaydan sonra Kaymakam Mehmet Okur, ilçe jandarma komutaný ve emniyet müdürü bölgeye gelip çalýþma yaptý. 155 polis merkezi telsiz anonsu ile ekipleri uyararak çalýþmalar kapsamýnda dikkatli ve tedbirli olunmasý istendi. Olaydan sonra Nazilli baþta olmak üzere il genelinde zanlýnýn yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý. Ekiplerin Nazilli merkez ve Nazilli'ye komþu ilçelerde zanlýnýn yakalanmasý için çalýþmalarý yoðunlaþtýrdýðý belirtildi. KURA BELÝRLEYECEK Geçtiðimiz pazartesi günü yapýlan Söke Ziraat Odasý genel kurulunda ilginç sonuç çýkmýþ, Mustafa Kocabaþ ve Mustafa Tanyeri önderliðindeki iki liste de eþit oy almýþtý. Ayrýntýlar sayfa 2'de Aydýn'da biri astsubayý þehit edip 2 kiþiyi öldüren, 3 kiþiyi de yaralayan Hüseyin Türkmen'in yaralý olduðu öðrenildi. Aydýn, Denizli, ve Ýzmir'den özel komanda timlerinin de katýldýðý operasyonda Türkmen'in, uzun süre yaþayamayacaðý açýklandý. 17 aydýr saklandýðý daðlarda 10 gün önce çýkan çatýþmada bir askeri þehit edip iki kiþiyi yaraladýktan sonra tekrar kaçan Türkmen'in çatýþmada kafasýndan yaralandýðýný açýklayan Vali Erol Ayyýldýz, "Yaralý olan gözü dönmüþ katili en kýsa sürede yakalayacaðýz dedi. Jandarma istihbaratýn 24 saat çalýþtýðýný belirten Vali Ayyýldýz, þunlarý kaydetti: "Katilin psikolojik sorunlarý olduðu kesin. Gözü dönmüþ bu katil ilk cinayetini 7 yýl önce hamile olan ablasýnýn doðmamýþ çocuðunu öldürerek iþlemiþ. Ardýndan kayýnpederini öldürerek, eþini ve kayýnbiraderini de kurþunlayarak sakat býraktý. Bu olaylarda gösteriyor ki, zanlý gözünü kýrpmadan insan öldürüyor. Üzerinde üç silah bulanan zanlýyý yakalamak için güvenlik güçlerimiz çok dikkatli ve titiz çalýþýyor. Amaç kimsenin caný yanmasýn. Son aldýðýmýz istihbarata göre, katilin þehit ettiði astsubayýmýz Emrah Ünalan ile girdiði çatýþmada kafasýndan yaralandýðý kesin. Bu caniyi ölü ya da diri mutlaka yakalayacaðýz" þeklinde konuþtu. 11'de Zeytin ve zeytinyaðý sektörünün iki güçlü kuruluþu; zeytinyaðýnda madde karýþtýrmanýn önlenmesi ve sektörde komisyonculuðun sertifikalý olmasý için güç birliði yaptý. Ayrýntýlar sayfa 7'de ÖZAKCAN, ÇALIÞMALARI YERÝNDE ÝNCELEDÝ Efeler Belediye Baþkaný M. Mesut Özakcan, belediyeye baðlý birimlerin çalýþmalarýný yerinde inceleyerek bilgi aldý. Ayrýntýlar sayfa 5'te AYBA KARACASU BÝRÝMÝ HÝZMETE AÇILDI KADININ FENDÝ ÜNLÜ AYDEM'DEN ELEKTRÝK BORCUNA FÝRMAYI YENDÝ KREDÝ KARTLI ÇÖZÜM Aydýn'da bir ev hanýmý ünlü bir firmadan aldýðý bulaþýk makinesinden istediði verimi alamayýnca baþlattýðý hukuk mücadelesinden baþarý ile çýktý. Ayrýntýlar sayfa 4'te Aryýntýlar sayfa 5'te Aydýn Büyükþehir Belediyesi Karacasu ilçesinde birimlerini oluþturmaya devam ediyor. AYBA Karacasu Birimi hizmete açýldý. sayfa 7'de

2 Sayfa 2 ÞEHÝT AÝLELERÝ VE GAZÝLERDEN BAÞKAN ÇERÇÝOÐLU'NA TEÞEKKÜR Aydýn Þehit Aileleri ve Gazileri Dayanýþma Derneði, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'nu ziyaret etti. Ziyarete Aydýn Þehit Aileleri ve Gazileri Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýsmail Ece ve dernek üyeleri katýldý. Dernek baþkaný Ece, kendilerini hiçbir zaman yalnýz býrakmayan ve desteklerini esirgemeyen Baþkan Çerçioðlu'na teþekkür ederek, Derneðimizin yeni oluþan yönetimi ile birlikte hem tanýþma hem nezaket ziyareti gerçekleþtirdik. Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz sayýn Özlem Çerçioðlu þehit aileleri ve gazileri ile her zaman yakýndan ilgilenmiþtir. Mart ayýnda Çanakkale Zaferinin yýldönümü ve 18 Mart Þehitler Günü dolayýsýyla Büyükþehir Belediyesi ile ortak çalýþma ve etkinlikler gerçekleþtireceðiz. Bizi hiçbir zaman yalnýz býrakmadýðý için Baþkan Çerçioðlu'na çok teþekkür ediyo-ruz dedi. Þehit aileleri ve gazilerin ziyaretlerinden dolayý memnuniyetini dile getiren Baþkan Çerçioðlu da, Aydýn Büyükþehir Belediyesi olarak her zaman þehit aileleri ve gazilerin yanlarýnda olacaklarýný belirtti.(iha) NAZÝLLÝ'DE TRAFÝK KAZASI; 6 YARALI Aydýn'ýn Nazilli ilçesinde meydana gelen 3 aracýn karýþtýðý zincirleme trafik kazasýnda 6 kiþi yaralandý. Kaza, Nazilli-Aydýn Devlet karayolu üzeri Numune-Tek kavþaðýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Nazilli'den Aydýn yönüne seyir halinde ilerleyen Erhan Kalkan (32) yönetimindeki 10 EE 360 plakalý otomobil ayný istikamette gitmekte olan Rýfar Mercan yönetimindeki 20 EC 048 plakalý týrýn kavþaktan dönüþ yapacaðý sýrada altýna girdi. Kazada ayný istikametten gelen Muharrem Debelekoðlu (55) yönetimindeki 20 BLK 99 plakalý otomobilde kazaya karýþtý. Meydana gelen zincirleme trafik kazasýnda otomobil sürücüleri Erhan Kalkan (32), Muharrem Debelekoðlu (55) ile otomobillerin içerisinde yolcu olarak bulunan Ayþe Debelekoðlu (51), Ahmet Üçek (56), Özgür Coþar (32) ve Havva Üçek (54) çeþitli yerlerinden yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardýndan Nazilli Devlet Hastane- sine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. (iha) SEÇÝMÝN GALÝBÝNÝ KURA BELÝRLEYECEK SÖKE KADIN MECLÝSÝ BAÞKAN TOYRAN'I AÐIRLADI Geçtiðimiz pazartesi günü yapýlan Söke Ziraat Odasý genel kurulunda ilginç sonuç çýkmýþ, Mustafa Kocabaþ ve Mustafa Tanyeri önderliðindeki iki liste de eþit oy almýþtý. 50 delegeli Ziraat Odasý'nda iki listeye de 25'þer oy çýkmýþtý. Gözler Ýlçe Seçim Kurulu'ndayken; edinilen bilgiye göre seçime giren iki taraf seçimlerin yenilenmesi için dilekçe verdi. Ancak Ýlçe Seçim Kurulu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ndan görüþ istediði; YSK'nýn ise kararý Söke'ye býraktýðý öðrenildi. Söke Ýlçe Seçim Kurulu'nun yaptýðý deðerlendirme sonrasý seçimin yenilenmesine sýcak bakmadýðý ve sonucun kur'a ile belirlenmesinin aðýrlýk kazandýðý belir- tildi. Kararýn taraflara Mustafa Tanyeri ve Kemal Kocabaþ'a teblið edilmesi bekleniyor. ADAYLAR KUR'AYA SICAK BAKMIYOR Söke çiftçisinin olduðu kadar Söke kamuoyunun merakla takip ettiði Söke Ziraat Odasý Meclisi seçimlerinde her iki adaya 25'er oy çýkmasýnýn ardýndan her iki grupta yer alan yaklaþýk 40 delege ilçe seçim kuruluna verdikleri dilekçe ile kur'a yý istemediklerini dilekçe ile iletti. Ancak Söke Ýlçe Seçim Kurulu'nun yapýlan seçimlerin tekrarýný gerektirecek þartlarýn oluþmamasý nedeniyle kur'a yönetimini uygulayacaðý öðrenildi. Söke Kent Konseyi Kadýn Meclisi gerçekleþtirdiði toplantýda Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran'ý konuk etti. Kent Konseyi Baþkaný Mahbube Özoðul, Kadýn Meclisi Baþkaný Þennur Çoban Parýldar, Söke Belediyesi Kadýn Komisyonu üyeleri Yasemin Gürsoy ve Afet Er'in de bulunduðu toplantýda Kadýn Meclisi yol haritasýný paylaþtý yýlý içinde özellikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nde gerçekleþecek etkinlikler hakkýnda bilgi alýþveriþinin yapýldýðý toplantýda; Kadýn Meclisi Baþkaný Þennur Parýldar etkinliklerine destek vere Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran'a ve Söke Belediyesi'ne ayrýca teþekkür etti. Kadýnlarýn öneri ve düþüncelerine saygý duyduklarýný söyleyen Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran; Söke'de herkes ve her kesimin üreteceði fikirler bizim için çok önemli. Her iþin en iyisini biz düþünür yaparýz di- ye bir düþünce içinde deðiliz. Kent Konseyleri bu anlamda çok önemli. Bizim göremediklerimizi sizler göreceksiniz. Sizlerin fikirlerine ihtiyacýmýz var. Kenti hepbirlikte yöneteceðiz dedi.

3 KOM, UYUÞTURUCU TACÝRLERÝNE GÖZ AÇTIRMIYOR Sayfa 3 Kuþadasý'na baðlý Davutlar ve Güzelçamlý'da gerçekleþtirilen uyuþturucu operasyonunda, polis 3 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Operasyonda 7 kiþi gözaltýna alýnýrken, bir adet de ruhsatsýz silah yakalandý. Edinilen bilgiye göre, Kuþadasý Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliði (KOM) tarafýndan Kuþadasý'na baðlý Davutlar ve Güzelçamlý'da gerçekleþtirilen uyuþturucu madde operasyonunda, uyuþturucu madde ticareti yaptýklarý belirlenen 7 kiþiyi gözaltýna aldý. Kuþadasý KOM ekipleri, operasyon sýrasýnda 3 kilo esrar maddesi ile bir adet ruhsatsýz silah ve bu silaha ait 21 adet mermi ele geçirdi. Sorgulamalarýnýn ardýndan 5 kiþi serbest býrakýlýrken, U.Ý.T. ve A.K. uyuþturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanmalarý istemiyle mahkemeye sevk edildi. BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN ERTESÝ GÜN Gündüz: 20 Gündüz:17 Gündüz:16 Gece: 10 Gece: 8 Gece: 7 GÜNEY KURTULUÞ MAH.GARAJ CAD.NO:23/B ÇOBANOÐLU HASAN EFENDÝ MAH. KIZILAY CAD. NO:10/B ÝLKE ADNAN MENDERES MAH. 538 SOK. NO:1 KAÇAK AVLANAN BALIKÇILARA 12 BÝN TL CEZA Aydýn Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan kurullara uygunsuz þekilde avlanan 16 balýkçýya 12 bin 410 TL para cezasý kesildi. Aydýn Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, geçen Ocak ayýnda yapýlan denetimlerde 16 balýkçý, iþletmeci ve amatör balýkçý hakkýnda kanuni iþlem yapýldý. Kurallara uymayanlar için de 12 bin 410 TL idari para cezasý uygulandý. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk ile ve Didim ve Kuþadasý ilçe müdürlükleri su ürünleri kontrol görevlilerinin katýldýðý denetimlerde deniz patlýcaný avcýlýðý yapan balýkçýlar, su ürünleri perakende satýþ yerleri, balýk restoranlarý ve amatör balýkçýlar denetlendi. Restoranlarda 1 Ocak-1 Þubat 2015 arasýnda dil ve pisi balýðý avcýlýðý yasak olmasýna raðmen stok tespiti yaptýrýlmadýðý, bu balýklarýn satýldýðý veya res-toranlarda bulunduðu tespit edildi. Kuþadasý'ndaki satýþ yerleri ve restoranlarda yapýlan denetimler ve kontrollerde de av yasaðý dýþýnda stok tespiti yaptýrýlmayan dil ve yasak boyda satýþa sunulan kalkan balýklarýna el koyularak, idari para cezasý uygulandý. Diðer yandan Akbük Körfezi'nde Aydýn Su Ürünleri Kontrol-2 botu ile yapýlan denetimlerde, deniz patlýcaný avcýlýðý yapan gemiler kontrol edildi. Deniz patlýcaný avlamaya yönelik özel izin belgeleri, balýkçý gemisi ve balýkçý ruhsatlarýnýn kontrolleri yapýldý. Ýlgili teblið hükümlerine aykýrý avcýlýk yaptýðý tespit edilenler hakkýnda iþlem yapýldý. Denetimlerde 16 balýkçý, iþletmeci ve amatör balýkçý hakkýnda ka- nuni iþlem yapýlarak toplam 12 bin 410 TL idari para cezasý OTOBANDA SON SÜRAT KAZA Aydýn-Ýzmir Otobaný'nda meydana gelen trafik kazasýnda güvenlik þeridi ile sað þeritte bulunan týra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ile kamyonetteki yolcu aðýr yaralandý. Kaza sabah saatlerinde SökeGermencik giþeleri yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydýn istikametinden Ýzmir istikametine seyir halinde olan Durmuþ Uyguncu yönetimindeki 35 DB 9318 plakalý kamyonet seyir halinde iken Servet Kýzýlbel yönetimindeki 20 F 5223 plakalý týrýn çektiði 20 F 5223 plakalý dorseyi arkadan çarptý. Kaza sonucu yol adeta savaþ alanýna dönerken, hurdaya dönen kamyonette sýkýþan sürücü Durmuþ Uyguncu ve yolcu Mustafa Bilgiç AKS 110 Kurtarma ekipleri tarafýndan araçtan çýkarýlarak hastaneye kaldýrýldý. Görenleri þaþkýna çeviren kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. uygulandý. ASKÝ'DEN ACARLAR'DA ÝÇME SUYU ÇALIÞMASI Aydýn Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü (ASKÝ), Ýncirliova'nýn Acarlar Mahallesi'nde içme suyu çalýþmasý baþlattý. Aydýn Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü (ASKÝ) ilçelerdeki eksikleri gidermek için çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. ASKÝ ekipleri, Ýncirliova'nýn Acarlar Mahallesi Atatürk Bulvarý üzerinde içme suyu hattý çalýþmasý yaptý. Basýnç azlýðý nedeniyle su sýkýntýsýný azaltmayý amaçlayan ASKÝ ekipleri 150 metrelik yeni bir hat döþedi. Sabah saatlerinde baþlayan çalýþma ayný gün tamamlandý.

4 Sayfa 4 SÜT TÜKETÝMÝ 15 LÝTRE ARTTI Aydýn Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre 'Okul Sütü' projesi sayesinde Türkiye'de süt tüketiminin kiþi baþý 15 litre arttýðýný açýkladý. Aydýn Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri ve okul müdürlerini okul sütü konusunda bilgilendirdi. Aydým Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya Ýlçe milli eðitim müdürü ve 463 okul müdürü katýldý. Toplantýda müdürlere seslenen Aydýn Ýl Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre, Türkiye süt tüketiminde geçen yýllarda çok geri durumdayken son dönemde tüketimde ciddi artýþlar olduðunu söyledi yýlýnda Türkiye süt tüketiminde dünyada 21. Sýrada iken 2014 yýlýnda Türkiye 15. sýraya yükseldiðini belirten Pervin Töre, Türkiye 'Okul sütü' projesi öncesinde dünyada süt tüketiminde 21. sýrada iken bu sene 15. sýraya yükseldik. Bu da dengeli ve saðlýklý beslenmenin Türkiye'de ele alýndýðý ve her geçen gün sahiplenildiði anlaþýlýyor. Süt tüketiminde ülkemizde kiþi baþýna tüketim 26 litre oldu. Bundan önceki yýllarda 11 litre idi. Dünya ortalamasýnýn halen gerisindeyiz. Bizim dört katýmýz süt tüketen ülkeler var. Süt tüketimimizi artýrmalýyýz. Bilinçli ve dengeli beslenmenin yeni yetiþen nesle aktararak okul öncesinden itibaren bunu çocuklarýmýza aþýlamalýyýz. Öðretmenlerimiz ve okullarýmýz bu projemize sahip çýkýyorlar. Bu konuda daha ileri giderek süt tü- ketimini artýrmalý ve çocuklarýmýzý ve aileleri bilinçlendirmeliyiz dedi. Aydýn'da yýlýnda 469 okulda 58 bin 788 öðrencinin okul sütü projesine katýldýðýný bu yýlý ise bu rakamýnýn 446 okul ve 61 bin 507 öðrenci olarak gerçekleþtiðini belirten Aydýn Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Murat Demirci, ana sýnýflarý dahil Pazartesi, Çarþamba ve Perþembe günleri öðrencilere süt daðýtýmý yapýldýðýný söyledi. Okul sütü projesiyle ilgili ilçe Milli Eðitim müdürleri ve okul müdürlerine, Milli Eðitim Þube Müdürü Murat Demirci, Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünden veteriner hekim Mehtap Çetintürk ve Ýl Saðlýk Müdürlüðünden Gýda Mühendisi Bülent Adalý tarafýndan sunum yapýldý. Toplantý öncesi, ilçe Milli Eðitim Müdürleri ve okul müdürlerine okul sütü projesinde öðrencilere verilecek sütlerden ikram edildi. LEKELÝ BARDAKLA ÇAY ÝKRAMI DAVANIN SEYRÝNÝ DEÐÝÞTÝRDÝ Aydýn'da bir ev hanýmý ünlü bir firmadan aldýðý bulaþýk makinesinden istediði verimi alamayýnca baþlattýðý hukuk mücadelesinden baþarý ile çýktý. Yaklaþýk 2 yýl süren mücadelede 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bulaþýk makinesinin kullanýldýðý evde yaptýðý incelemede, evin hanýmý bayan hakime bulaþýk makinesinin yýkadýðý lekeli bardaklarla çay ikram etmek isteyince mahkemenin seyri deðiþti. Mahkeme ma- kineyi üreten firmanýn bin 440 TL makine bedeli ile yasal faizinin müþteriye ödenmesine hükmetti. Olay Efeler ilçesinde meydana geldi. Efeler ilçe merkezinde ikamet eden iki çocuk annesi Sevim Üçgül, 2011 yýlýnda bin 440 TL'ye bulaþýk makinesi aldý. Servisin makineyi evine kurmasýnýn ardýndan yýkadýðý bulaþýklarýn temiz yýkanmadýðýný ve tabak ve bardaklarýn zarar gördüðünü fark eden ev hanýmý Se- vim Üçgül, servisi arayarak þikayetini iletti. Kýsa dönem içerisinde 5 defa eve servis gelmesine raðmen sorunun çözülmemesi üzerine ev hanýmý Sevim Üçgül, tüketici haklarýna müracaat ederek firmadan þikayetçi oldu. Tüketici haklarý firmayý ve ürünü kusurlu bulup zararýn karþýlanmasýna karar verince davalý firma karara itirazda bulundu. Bunun üzerine yaklaþýk 600 TL daha para harcayýp Aydýn 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 2013/1172 esas numarasý ile dava açan ev hanýmý Sevim Üçgül hukuk mücadelesinden baþarý ile çýkýp hem makine bedelini, hem ödediði paranýn yasal faizini hem de dava masraflarýný geri almaya hak kazandý. DAVA KAPSAMINDA MAHKEME HEYETÝ EVE GELÝP YERÝNDE ÝNCELEME YAPTI Bulaþýk makinesinden yaþadýðý sýkýntý nedeniyle hem maddi hem de manevi zarar gördüðünü, bardak ve tabaklarý zarar gördüðü gibi eve gelen misafirlere karþý mahcubiyet duyduðunu belirten Sevim Üçgül, Makineyi 3 yýl önce alýrken en kalitelisini ve en pahalýsýný aldýk TL'ye de bulaþýk makinesi vardý. Ama firma yetkilileri bize en güzel ve en kaliteli ürünün bizim aldýðýmýz model olduðunu söylediler. Biz makineyi aldýk. Servis evimize getirip kurdu. Makineden çýkan tabak ve bardaklarýn halini görünce biz makine aldýðýmýza piþman olduk. Deðiþik tarihlerde 5 defa servis gelip gitti. Bir türlü sorun çözülmedi. Ardýndan tüketici haklarýna gittik. Burasý da bizi haklý buldu. Ama firma bir türlü hatasýný kabul etmedi ve kararlara itiraz etti. Bunun üzerine mahkemeye baþvurduk ve mahkeme heyeti eve gelip yerinde inceleme yaptý. Görülen davalar sonucu mahkeme bizi haklý buldu diye konuþtu. LEKELÝ BARDAKLA ÇAY ÝKRAMI DAVANIN SEYRÝNÝ DEÐÝÞTÝRDÝ Tüketici mahkemesi sýfatý ile Aydýn 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti olay yerinde incelemeleri kapsamýnda eve gelip makineyi ve bulaþýk yýkama þeklini incelediðini belirten Sevim Üçgül, Öncelikle Türk adaletine ve yargýya çok teþekkür ediyorum. Konu bir bulaþýk makinesi idi ama esas olan hakký sahibine teslim etmek oldu- ðu için mahkeme heyeti eve kadar gelip inceleme yaptý. Evde makinede yýkandýktan sonra çýkan çay bardaðý ile misafirlere çay ikramýnda bulunmak istedim, o bardaktan çay içen olmadý. Yaþadýðým durumu hakim dahil herkes görmüþ oldu diye konuþtu. Yapýlan duruþmalar sonucu Aydýn 2. Asliye Hukuk Mahkemesi kararýnda Bin 440 TL ürün bedelinin dava tarihinden itibaren iþleyecek yasal faizi ile birlikte davalý taraftan alýnarak davacý tarafa ödenmesine ayýplý ürün davacý tarafýndan davalý tarafa iadesine, karar ve ilam harcý, keþif harcý, keþif taksi ücreti, bilirkiþi ücreti, posta ücreti gibi tüm giderlerin firmadan alýnarak davacýya ödenmesine yönünde karar verildi.

5 AYDEM'DE, ELEKTÝRÝK BORCUNA KREDÝ KARTLI ÇÖZÜM Aydem, elektrik faturasý ödeme- ile yapýlan anlaþmalar kapsamýn- lerinde müþterilerine kredi kartý da, Aydem Müþterilerine elektrik ile ödeme kolaylýðý sunmaya baþ- tüketimi fatura ödemelerinde tek ladý. Aydýn, Denizli ve Muðla çekim imkâný sunulamamaktaillerindeki, Aydem müþterileri dýr. Taksitli fatura ödemelerinelektrik fatura ödemelerini kredi den doðabilecek vade farký, ilgili kartýna 2 ila 9 aya kadar taksit- bankalar tarafýndan belirlenmeklendirebilecekler. te ve müþteriye yansýtýlmakta- Aydem'den yapýlan açýklamaya dýr denildi. göre; Enerjisini Aydem'den alan Ýsteyen müþterilerin kredi kartý tüketiciler, güncel elektrik fatu- ile de ödeme yapabileceðini beralarýný veya ödenmemiþ geçmiþ lirten firma yetkilileri, faturaladönem elektrik faturalarýný, kredi rýný kredi kartý ile taksitli ödekartý ile 9 aya varan taksitlerle mek isteyen müþterilerin detaylý ödeyebilecekler. Akbank (Axess bilgileri gerek Müþteri iletiþim Card), Denizbank (Bonus Card), merkezlerinden gerekse Ay- Ýþ Bankasý (Maximum Card), dem'in, adlý Garanti Bankasý (Bonus Card) ve web sitesinden öðrenebilecek- Yapý Kredi Bankasý (World Card) lerini belirttiler. AYDIN SAÐLIK-SEN'DEN ÜYELERÝNE KARÝYER ÝMKANI BAÞKAN ÖZAKCAN, ÇALIÞMALARI YERÝNDE ÝNCELEDÝ 5 AYDINLI AVUKAT, AK PARTÝ HUKUK ÝÞLERÝ KOORDÝNATÖRLÜÐÜNE GETÝRÝLDÝ Aydýnlý Avukat Abdurrahman Öz, AK Parti Hukuk Ýþleri Koordinatörlüðüne getirildi. Ankara'da 1997 yýlýndan bu yana hukuk bürosu bulunan Abdurrahman Öz, Ostim OSB, Ýstanbul Þehir Üniversitesi gibi çok sayýda kurumun da avukatlýðýný yapan Öz, 2011 yýlýnda yapýlan Genel Seçimlerde AK Parti'den 6. sýra Milletvekili adayý olarak gösterilmiþti. Avukat Öz ayrýca yýllardýr Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu'nun avukatlýðýný yürütüyordu.(iha) Saðlýk-Sen Aydýn Þubesi, imzaladýðý protokol ile üyelerine uygun imkanlarla kariyer yapma imkaný saðladý. Saðlýk-Sen Aydýn Þubesi ile Bemar Kariyer Okulu arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Saðlýk-Sen Aydýn Þube Baþkan Vakili Muhterem Baþkaya ile Bemar Kariyer Okulu Sorumlusu Cevriye Savaþýr'ýn karþýlýklý olarak imzaladýðý iþbirliði protokolü ile Aydýn Saðlýk-Sen üyelerine indirimli kariyer imkaný saðlandý. Saðlýk-Sen Aydýn Þube Baþkan Vakili Muhterem Baþkaya, yaptýðý açýklamada; Saðlýk-Sen olarak hizmet sendikacýðý anlayýþýyla üyelerimize katký saðlamak için çalýþýyoruz. Bu kapsamda Sendikamýzla Bemar Kariyer Okulu arasýnda iþ birliði protokolü imzaladýk. Bu protokolle Bemar Kariyer Okulu'nda yüzde 35, Brýtýshtown Dil Okulu'nda yüzde 45 indirimli 1 Ocak 2016 kadar geçerli olmak üzere protokol imzalanmýþtýr. Hayýrlý olsun dedi. ASKERLER KIÞLAYA UÐURLANDI Efeler Belediye Baþkaný M. Me- can'a incelemeri sýrasýnda Efeler Yeni kurulmuþ bir belediyeyiz. sut Özakcan, belediyeye baðlý Belediyesi Park ve Bahçeler Elbette aksaklýklar, eksiklikleribirimlerin çalýþmalarýný yerinde Müdürü Sibel Erbaþ eþlik etti. miz olacak ancak Efeler ilçemizi inceleyerek bilgi aldý. Erbaþ'tan çalýþmalar hakkýnda daha güzel, daha temiz yaþana- Efeler Belediye Baþkaný M. Me- bilgi alan Özakcan, "Göreve bilir bir ilçe haline getirmek için sut Özakcan, Park ve Bahçeler gelmemimizin üzerinden 10 ay çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdü- Müdürlüðü'nün çalýþmalarýný gibi kýsa bir süre geçmesine rüyoruz" dedi. yerinde inceledi. Baþkan Özak- raðmen büyük iþler baþardýk. KUÞADASI'NA MAHMUT ESAT BOZKURT HEYKELÝ 88.4 RADYO FLAÞ AÇ RADYONU BAK KEYFÝNE 6 Þubat 2015 YIL:13 SAYI: 3755 FLAÞ GAZETECÝLÝK MATBAACILIK YAYINCILIK VE REKLAMCILIK ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ...SÜLEYMAN KASIM ÞENER YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ...SEMRA ÞENER EDÝTÖR...GÜLCAN BÝLÝR ÝNTERNET SAYFASI SAYFA EDÝTÖRÜ...SEMRA ÞENER YAYIN TÜRÜ... YEREL SÜRELÝ YAYIN BASKI...FLAÞ OFSET MATBAACILIK TESÝSLERÝ RAMAZANPAÞA MAH.BEDESTEN ÝÞ MERKEZÝ ALT ZEMÝN KAT NO:128 AYDIN ÝNTERNET ADRESÝ...www.gazeteflas.com 6 Aylýk...90 TL Yýllýk TL Didim'de 95/1 tertip olarak silahaltýna girecek olan gençler, aileleri ve sevenleri tarafýndan asker ocaðýna uðurlandý. Didim'de 95/1 tertip olarak silahaltýna girecek olan gençler aileleri ve sevenleri tarafýndan uðurlandý. Ýlçemizden Askere gidecek olan gençler için davul zurnalý uðurlama etkinliði düzenlendi. Askere gidecek olan gençler; aileleri, yakýnlarý ve sevenleriyle vedalaþarak vatani görevlerini yapacaklarý birliklerin yolunu tuttu. Medeni Kanunun Kabulü Kuþadasý'nda etkinlik- Esat Bozkurt heykelinin açýlýþý yapýlacak. lerle kutlanacak. Yapýlacak etkinlikler ve heykel açýlýþ töreni için 17 Þubat günü Medeni Kanunun mimarý Kuþ- Kuþadasý Belediye Baþkaný Özer Kayalý'nýn maadalý Mahmut Esat Bozkurt'un bir heykeli aydýn- kamýnda bir toplantý yapýldý. lanma parkýnda açýlacak. Aydýn Büyükþehir Be- Toplantýya CHP eski milletvekili Kemal Anadol, lediyesi 17 Þubat'ta gerçekleþtirilmek üzere Kuþ- Kuþadasý Belediye Baþkaný Özer Kayalý, CHP Ýlçe adasý Belediyesi'nin katkýlarýyla Medeni Kanu- Baþkaný Soner Kaplan, ADD Kuþadasý Þube Baþnun Kabulü Paneli düzenledi. Panel sonrasý ise kaný Nazan Bozkurt ve Aydýn Aydýn Büyükþehir Aydýnlanma Parkýna yapýlacak olan Mahmut Belediyesi Ýdari Ýþler Müdürü Ayla Sert katýldý.

6 Sayfa 6 VEKÝL SAYISI DEÐÝÞMEDÝ Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açýkladýðý seçim bölgeleri ve çýkaracaðý milletvekili sayýlarýnda Aydýn'ýn 7 vekil sayýsý deðiþmedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2014 yýlý sonuçlarýna göre seçim çevrelerini ve her seçim bölgesinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýný belirledi. Aydýn'ýn 2010 yýlýnda 8'den 7'ye düþen vekil sayýsý, son nüfus sayýmlarýna göre deðiþmedi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlanan kararda, 24. dönem milletvekili genel seçiminin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapýldýðýndan 25. dönem milletvekili genel seçiminin 2839 sayýlý Kanun'un 6. maddesi uyarýnca 7 Haziran 2015 Pazar günü yapýlmasý gerektiði hatýrlatýldý. Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýnýn YSK tarafýndan genel nüfus sayýmý sonuçlarýnýn açýklanmasýndan itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek ilan edileceðinin öngörüldüðü belirtildi. TÜÝK Baþkanlýðý'nca 31 Aralýk 2014 tarihli veriler esas alýnarak ilan edilen 2014 yýlý nüfus bilgilerinin YSK'ya gönderildiði, bu nüfus sayýmý sonuçlarýna göre seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýnýn belirlendiði hatýrlatýldý. ANKARA VE ÝZMÝR 2, ÝSTANBUL 3 SEÇÝM ÇEVRESÝNE BÖLÜNDÜ Kararda, yapýlan tespit sonunda çýkaracaðý milletvekili sayýsý 18'e kadar olan illerin bir, çýkaracaðý milletvekili sayýsý 19'dan 35'e kadar olan illerin iki, 36 ve daha fazla olan illerin üç seçim çevresine bölündüðü kaydedildi. Yapýlan belirlemeye göre 32 milletvekili çýkaracaðý tespit edilen Ankara ve 26 milletvekili çýkaracaðý tespit edilen Ýzmir 2, 88 mil- letvekili çýkaracaðý tespit edilen Ýstanbul ise 3 seçim çevresine bölündü. Alýnan karara göre milletvekillerinin illere görev daðýlýmý þöyle: Adana 14, Adýyaman 5, Afyonkarahisar 5, Aðrý 4, Amasya 3, Ankara 32, Antalya 14, Artvin 2, Aydýn 7, Balýkesir 8, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 18, Çanakkale 4, Çankýrý 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakýr 11, Edirne 3, Elazýð 4, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskiþehir 6, Gaziantep 12, Giresun 4, Gümüþhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 11, Ýstanbul 88, Ýzmir 26, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 9, Kýrklareli 3, Kýrþehir 2, Kocaeli 11, Konya 14, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 9, Kahramanmaraþ 8, Mardin 6, Muðla 6, Muþ 3, Nev- þehir 3, Niðde 3, Ordu 5, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdað 6, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Þanlýurfa 12, Uþak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 3, Bayburt 2, Karaman 2, Kýrýkkale 3, Batman 4, Þýrnak 4, Bartýn 2, Ardahan 2, Iðdýr 2, Yalova 2, Karabük 2, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3. DÝDÝM ZÝRAAT ODASI'NDA GÖREV DAÐILIMI YAPILDI Didim Ziraat Odasýnýn yeni seçilen Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantýsýnda bir araya geldi. Toplantýda görev daðýlýmý yapýldý. Didim Ziraat Odasýnýn yeni seçilen Meclis Üyeleri ile Yönetim Kurulu üyeleri ilk meclis toplantýsýný gerçekleþtirdi. Toplantýda ilk olarak Meclis Baþkanlýðý seçimi yapýl- dý. Yapýlan seçim neticesinde Oda Meclis Baþkanlýðýna Ýsmet Baþboðar, Meclis Baþkan yardýmcýlýðýna Hasan Durduran ve Meclis sekretaryasýna Hakan Tüter seçildi. Yönetim Kurulu seçiminde ise Oda Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna yeniden Bahattin Gökdemir seçilirken, Yönetim Kurulu Baþka yardýmcýlýðýna Murat Özcan, Muha- sip üye olarak ta Rýdvan Gökçe seçildi. Görev daðýlýmýnýn ardýndan Yönetim Kurulu Baþkaný Bahattin Gökdemir, yeni seçilen Meclis Baþkaný ve görev alan meclis üyelerine teþekkür ederken, yeni bir sürece girdiklerini belirterek Didim ve Didim çiftçisi için çalýþmalarýný sürdüreceklerini kaydetti. Ardýndan Odaya baðlý Deðer Tespit Komisyonu üyeleri belirlendi. Komisyona Muzaffer Güner, Murat Özcan ve Mehmet Konya seçildi. Aydýn Ýl Delegeliði seçimleri içinde Meclis Üyelerinden 5, Yönetim Kurulundan da 2 isim seçildi. Meclis Üyelerinden Meclis Baþkaný Ýsmet Baþboðar, Hilmi Yýldýrým, Muzaffer Güner, Mehmet Özyer ve Hasan Durduran seçilirken Yönetim kurulundan ise Baþkan Bahattin Gökdemir ile Baþka yardýmcýsý Murat Özcan seçildi. Akdeniz Zeytin Þehirleri Birliði (RECOMED) içerisinde Didim'de derneðin þubesinin kurulmasý noktasýnda ve Derneði çalýþmalarýnýn yapýlmasý noktasýnda Meclis Üyesi Hilmi Yýldýrým'a yetki verildi. Yine Oda bünyesinde Ýyi Tarým uygulamalarýnýn organizasyonu için Meclis Üyeleri Hilmi Yýldýrým, Bedir Nazlý ve Refik Turan'e yetki verildi. Ýlçemizde yapýlacak Olan Uluslar arasý Zeytin festivalinin organizasyonu içinde Meclis Üyesi Hilmi Yýldýrým'e yetki verildi. Oda Meclis Toplantýlarýnýn gene yýl olduðu gibi bu yýlda her ayýn Ýlk Çarþamba günü saat 10.00'da yapýlmasý noktasýnda karar alýndý. DÝDÝM ESNAF ODASINDAN USTALIK BELGESÝ BÝLGÝLENDÝRMESÝ Didim Esnaf ve Sanatkârlar Odasý, yaptýðý yazýlý açýklamada Ustalýk Belgesi istenmesiyle ilgili yapýlan deðiþiklikle ilgili bilgilendirmede bulundu. Konuyla ilgili Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasýnca yapýlan yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verildi; 6585 sayýlý Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun gereði, kanunun 19.maddesine istinaden, Belediye Baþkanlýklarý yeni iþyeri açacaklardan tarihli ve 3308 sayýlý Mesleki Eðitim Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fýkrasýna istinaden iþyeri sahibinden yada her bir meslek dalýnda çalýþtýrdýklarý en az birer iþçisinden ustalýk belgesi istemek zorundadýrlar. Ýlgili üyelerimize ve yeni iþyeri açacaklara önemle duyurulur. denildi.(iha) TIKLAYIN HABERÝNÝZ OLSUN

7 Sayfa 7 ÝKÝ BÜYÜKTEN GÜÇ BÝRLÝÐÝ Zeytin ve zeytinyaðý sektörünün iki güçlü kuruluþu; zeytinyaðýnda madde karýþtýrmanýn önlenmesi ve sektörde komisyonculuðun sertifikalý olmasý için güç birliði yaptý. Sofralýk zeytin üretiminde dünya birinciliðini, zeytinyaðý üretiminde ise dünya ikinciliðini hedefleyen Türk zeytincilik sektörünün temsilcileri Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði (EZZÝB) ile Ulusal Zeytin ve Zeytinyaðý Konseyi (UZZK) bundan sonraki süreçte zeytincilik sektörünün hedeflerine ulaþmasý için ortak hareket edecek. Ýki kurum bir yýl öncesine kadar sýk sýk medya üzerinden tartýþmalarýyla gündeme geliyordu. Ulusal Zeytin ve Zeytinyaðý Konseyi Baþkaný Ümmühan Tibet ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði'ni ziyaret etti. Ýki kurum eden Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýç tüketimi mutlaka kiþi baþý 5 kg. yaðý komisyonculuðunun sertifi- Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhrazeytinyaðýnda taðþiþin nitelikli Ýhracatçýlarý Birliði ve Ulusal Zey- seviyesine çýkarmamýz gerekiyor. kalý olarak yapýlmasý gerektiðinin catçýlarý Birliði'nin yeni yönetim suç olarak deðerlendirilmesi, taðtaðþiþle tin ve Zeytinyaðý Konseyi'nin Zeytinyaðýný satýn alan üreticinin de altýný çizdi. Renklidað þöyle kurulu ile iþbirliði içerisinde olþiþli zeytinyaðý satanlarýn da mütutum mücadelede kararlý bir de ürünü alýrken hiçbir þüphesi devam etti: Bugün 500 bin zey- mak istediklerini, zeytin ve zey- teselsilen sorumlu olmasý konulati. içinde olduklarýný kaydet- olmamalý. tin üreticisi ailenin, binlerce kiþi tinyaðý sektörünün sorunlarýnýn rýnda birlikte hareket edilmesi Bu nedenle taðþiþle mücadele istihdam eden sanayicilerin ve çözümü için kurumlar olarak kararý aldý. Tüketicinin kaliteli zeytinyaðý edilmeli ve zeytinyaðýnda taðþiþ, ihracatçýlarýn kaderi zeytin ve birlikte hareket etmeleri gereði- Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatþýlýðýný tüketmesi ve ödediði bedelin kar- nitelikli suç olarak deðerlen- zeytinyaðý komisyoncularýnýn nin altýný çizdi. çýlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþifade almasýný arzu ettiklerini dirilmeli. Taðþiþli zeytinyaðý elinde. Bir masa, iki sandalyelik UZZK'nýn EZZÝB ziyaretine kaný Gürkan Renklidað, içinde eden Renklidað, Türkiye'- satanlarýn da müteselsilen so- küçücük ofislerde çalýþan komis- UZZK Yönetim Kurulu Baþkaný bulunulan 2014/15 sezonunda de son yýllarda 80 milyon yeni rumlu olmasý gerekir þeklinde yoncularýn zeytin ve zeytinyaðý Ümmühan Tibet ile Yönetim Kuzeytinyaðý fiyatlarýnýn yüzde 60- zeytin aðacý dikildi yýlýnda konuþtu. sektörüne faydalarýndan çok za- rulu Üyeleri Aydýn Ticaret Bor- 70 artmasýný fýrsat bilenlerin olarekoltesi bin ton arasý zeytinyaðý Göreve geldikten sonra geçen 9 rarlarý oluyor. Zeytin ve zeytin- sasý Baþkaný Adnan Bosnalý, Mehbileceðini belirtti. Zeytinyaðýna bekliyoruz. Bu rakam þu aylýk süreçte yürüttükleri çalýþ- yaðý komisyonculuðu sertifikalý met Cavlý, Selim Kantarcý, Nejat bitkisel yað karýþtýrarak satýlmasýrekoltenin andaki üretimimizin 3,5 katý. Bu malar hakkýnda UZZK Yönetim olarak yapýlmalýdýr. Özduran ve Hüsmen Solmaz nýn önüne geçilmesi gerektiðini, katma deðerli bir Kurulu'na bilgi veren EZZÝB Baþ- Ulusal Zeytin ve Zeytinyaðý Kon- katýldý. zeytincilik sektörünü domine þekilde pazarlanmasý çok önemli. kaný Renklidað, zeytin ve zeytin- seyi Baþkaný Ümmühan Tibet ise, BAÞKAN KALE: VATANDAÞIN DERDÝ BENÝM DERDÝMDÝR Ýncirliova Belediye Baþkaný Gürþat Kale, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri'nde verdiði "Seçimden seçime deðil her zaman halkýn içinde olacaðýz. Sosyal Belediyecilikle tüm halkýmýzý kucaklayacaðýz" sözünü tutarak ilçe genelinde sosyal çalýþmalara hýz verdi. Ýncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi'ne verdiði talimat sonrasýnda birim personelleri ilçe merkezi ve köylerde vatandaþlarýmýzla bir araya gelerek sorunlarýný yerinde dinleyerek çözüm üretmek adýna çalýþmalar baþlattý. Beyköy Mahallesi'nde yapýlan inceleme ve görüþmeler sonrasýnda kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayý mahalle sakinleri Sosyal Hizmetler Birim Personeli nezaretinde Baþkan Gürþat Kale'ye teþekkür etti. AYBA KARACASU BÝRÝMÝ HÝZMETE AÇILDI Aydýn Büyükþehir Belediyesi yorum dedi. lama, halk oyunlarý, satranç, yaþlý ve engelli vatabdaþlarýn Karacasu ilçesinde birimlerini KARACASU AYBA'DA gitar, resim, plates gibi kültü- da saç, sakal bakýmlarý evlerinoluþturmaya devam ediyor. VERÝLEN HÝZMETLER rel faaliyetler verilecek. Orta de yapýlacak. AYBA Karacasu Birimi hizme- Kurulan birim ile beraber oluþ- öðretim ve lise grubu öðrenci- AYBA'dan deste almaya htiturulan te açýldý. kadro ile muhtaç olan lere sýnavlara hazýrlýk aþama- yaçlarý olan vatandaþlarýn Ka- Ýtfaiye Birimi ve ASKÝ Birimin- vatandaþlara ayni yardým, yal- sýnda etütler verilecektir. racasu'da AYBA'nýn oluþturnýz den sonra da Aydýn Belediyesi'nin yaþayan kimsesi olmayan Hemþire ve saðlýk personeli ile duðu Kültür Merkezi'ne baþ- hemþehrilerine sunduðu vatandaþlarýmýzýn kiþisel baký- hastalarýn enjeksiyon,serum ve vuru yaparak kayýt yaptýrmamý,ev AYBA (Aydýn Büyükþehir B- temizliði, gençler ve ço- hasta nakil iþlemleri gerçekleþ- larý yeterli olacak. elediyesi Hizmet Aðý) Birimi'- cuklar için ücretsiz olarak bað- tirilecek, evinden çýkamayan ni, Belediye Ýþ Haný 3. Katýnda oluþturdu. Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Özlem Çerçioðlu, Aydýnýmýzýn her ilçesinde olduðu gibi Karacasu ilçemizde de hiçbir fark gözetmeksizin Aydýn ilçelerinde verilen tüm hizmetlerin aynýsýný Karacasu'da da vereceðimizin sözünü vermiþtik. Bu sözü tutmanýn gururunu taþýyor, AYBA'nýn Karacasu'lu hemþehrilerimize hayýrlý olmasýný diliyorum. 'Komþusu açken tok yatan bizden deðildir' anlayýþý ile muhtaç ve bakýma muhtaç durumda olan her vatandaþýmýz bizim sorumluluðumuz altýndadýr. Bu kurulan birimler Karacasu'ya vereceðimiz hizmetlerin sadece bir baþlangýcýdýr.aydýn'- da verilen ne hizmet var ise bu hizmetlerin Karacasu'da da Mustafa Büyükyapýcý Baþkanýmýzla beraber ortak çalýþarak verileceðinin sözünü de veri-

8 Sayfa 8 TOYRAN: EN ÝYÝ HÝZMETÝ ÜRETMEK ÝÇÝN ÇALIÞACAÐIZ Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran daha önce iki ayda bir toplanma kararý aldýðý Söke'ye baðlý mahalle muhtarlarý ile bir araya geldi. Söke ilçe merkezi ve baðlý çevre mahalle muhtarlarýnýn katýldýðý toplantýda Söke Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Karakaþ ve bazý daire amirleri de bulundu. 49 mahalle muhtarýyla alýnan karar gereði iki ayda bir gerçekleþen bu toplantýlarýn devam edeceðini dile getiren Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran, toplantýlarýn amacýnýn hem yapýlan iþler hakkýnda bilgi vermek, hem de muhtarlarýn mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerini almak olduðunu söyledi. Yapýlan iþler hakkýnda kýsa bilgiler veren Baþkan Toyran toplantýda, muhtarlara daha çok 2015 yýlýnda yapmak istedikleri çalýþmalarý anlattý. Belediyenin rutin hizmetleri dýþýnda þantiye, park-bahçe ve temizlik iþlerini önemsediklerini belirten Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran; Eldeki imkanlar dahilinde en iyi hizmeti üretmek için çalýþacaðýz dedi. caklarýný söyleyen Baþkan Toyran; Söke merkezde Futbol Sokak, Gündoðdu Caddesi, Namýk Kemal Caddesi, Yeltepe Sokak, Zümrüt-Zafer ve Zambak Sokaklar, 6 Eylül Caddesi, Dere Caddesi, Ýncir Sokak, Asker Þubesi önü, Kemalpaþa Mahallesi'nin ara yollarýný kapsayan ilçe merkezinde yaklaþýk 50 Bin m2'lik parke yol imalatý düþündüklerini söyledi. Söke'nin yeni mahalleleri olan beldeler de ise 35 Bin m2'lik parke yol imalatý öngördüklerini belirtti. Baþkan Toyran, köylerde ise her birine en az bin metrekare olmak üzere yine yaklaþýk 35 Bin m2 parke yol imalatý hedeflendiðini söyledi. Baþkan Toyran; Söke genelinde yaklaþýk 120 Bin m2'lik parke yol imalatý hedefliyoruz. Mevcut tesisimiz 350 m2 parke imalatý yapmakta gün çalýþma ile bin m2 parke taþý imal etme þansýmýz var. Ýmkanlarýmýz elverirse tam otomatik yeni bir parke tesisi kurmak istiyoruz. Bu tesis yaklaþýk Bin 50 m2 parke taþý imal edecek. Þu anki imalatýn 3 katýna çýkabileceðiz dedi. 2015'DE ÝLÇE MERKEZÝNE 50 BÝN M2 PARKE 2015 yýlýnda Söke merkezden baþlayýp çevre mahallelerin geneline yayýlan çalýþma içinde ola- 34 ÇEVRE MAHALLEYE OYUN PARKI VE YEÞÝL ALAN Söke'ye baðlý 34 yeni mahallede yeni oyun parký ve yeþil alanlar için yer belirleme çalýþmasý yapýldýðýný belirten Baþkan Süleyman Toyran; Bu alanlarda çocuk oyun grubu, fitness (spor) aletleri, oturma gruplarý, kamelya ve piknik masasý bulunacak. Bu sene içinde mahallelerimizde oyun parký ve yeþil alanlarý oluþturmak istiyoruz dedi. Söke merkezde bir engelliler parký yapýlacaðýný belirten Baþkan Süleyman Toyran; Söke-Milas Çevre yolunda devam eden yeþil alan düzenleme çalýþmasýnýn yýlsonuna kadar yolun iki tarafýnda da olmak üzere yýlsonuna kadar tamamlanacaðýný söyledi. Çevre mahallelerde özellikle eski beldelerin giriþ ve çýkýþlarýnda da düzenleme çalýþmalarýnýn yapýlacaðýný söyledi. Karakaya, Serçin, Güllübahçe ve Çavdar Mahallelerinde þenliklerin planlandýðýný söyleyen Baþkan Toyran; gerçek- leþecek þenliklerin Söke'nin tanýtýmýna önemli katký saðlayacaðýný düþündüðünü ifade etti. Konuþmasýnýn ardýndan Baþkan Toyran muhtarlardan gelen talep ve þikayetleri dinledi. Muhtarlar mahalleleri ile ilgili sorunlarýný iletme fýrsatý bulduklarý toplantýda, düzenlenen toplantý nedeniyle Baþkan Toyran'a teþekkür ettiler. KAYMAKAM YÖNDEN'DEN MHP'YE ZÝYARET KUÞADASI'NDA VÝVA CUBA SERGÝSÝ Kübalý Ressam Andy Evodio Cano Hernandez, kiþisel resim sergisinin açýlýþýný Kuþadasý Belediye Ýbramaki sanat galerisinde gerçekleþtirdi. Küba Dostluk Derneði ve Kuþadasý Belediyesi'nin katký saðladýðý çok renkli geçen sergi açýlýþýna, Küba Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals, Küba Dostluðu ile tanýnan Türk Yazar Dursun Özden ve Kuþadasý Belediye Baþkaný Özer Kayalý ile çok sayýda davetli katýldý. Kuþadasý Belediye Baþkaný Özer Kayalý ve Küba Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals'ýn konuþmalarýyla baþlayan sergi açýlýþý, Yazar Dursun Özden'in Küba anýlarýný anlattýðý söyleþiye sürdü. Belediye Baþkaný Özer Kayalý Andy dostumuza bize böyle bir sergiyi tanýttýðý ve Büyükelçimize böyle bir dostluk gününde bizi yalnýz Didim Kaymakamý Ýskender Yönden, iade-i ziyaretler kapsamýnda MHP Didim Ýlçe Teþkilatýný ziyarette bulundu. Didim Kaymakamý Ýskender Yönden iade-i ziyaretler kapsamýnda MHP Didim Ýlçe Teþkilatýný ziyarette bulundu. Ziyarette Kaymakam Yönden'i MHP Ýlçe Baþkaný Levent Ýlter, Ýlçe Yöneticileri ile Belediye Meclis üyeleri karþýladý. ÝADE-Ý ZÝYARETTE BULUNDU Ziyarette konuþan Kaymakam Yönden kendisine ziyaret eden siyasi partiler ile ku- rumlarý belli zaman dilimlerinde iade-i ziyarette bulunduklarýný belirterek Siyasi partiler yasal kurumlar; Onlarla istiþare yaparak halkýn sorunlarýný öðrenmek ve çözüm yollarý konusunda atýlacak adýmlarý öðrenmek önemli; Kapýmýz bizim herkese açýk, biz halkýn sorunlarýnýn çözümü için buradayýz. Zaman zaman bu tür halk ziyaretleri de yapýyoruz; vatandaþýn bizi tanýmadan sorunlarýný anlatmasý da önemli. Zaten makamda oturmayý seven birisi de deðilim. Halkla iç içi olmak daha önemli dedi. MHP Didim Ýlçe Baþkaný Levent Ýlter de yapýlan ziyaretten dolayý Kaymakam Yönden'e teþekkür ederken Vatandaþ siyasi partilerden ilgi ve destek istiyor. Bizde 30 Mart yerel seçimlerinde siyasete girdik; halen de halkla iç içe olmaya devam ediyoruz. Sorunlarý dinliyoruz ve çare olmaya çalýþýyoruz. Bunun takdiri vatandaþa ait; Biz yönetmeye talip olan insanlar olarak halkla birlikte olmamýz lazým. Atanmýþlarla seçilmiþlerin birlikte hareketi çok önemli" dedi. býrakmadýðý için ayrýca teþekkür ederim. Büyükelçi Alberto Gonzales Casals ile daha önce görüþmüþtük Küba'da bir kardeþ þehir istediðimizi söylemiþtik bunun için çalýþmalarý baþlatacaðýz. Sanata ve sanatçýya her zaman destek olmamýz gerektiðini her zaman söylüyorum, hele ki bu durum Kuþadasý gibi bir yerde daha çok önemsenmeli dedi. Kayalý'nýn ardýndan Küba Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals bir konuþma gerçekleþtirdi. Casals konuþmasýnda, Türkiye'de görev yapmaktan dolayý çok mutluyum, özellikle þu an Kuþadasý'nda olmak beni mutlu ediyor. Belediye Baþkaný Özer Kayalý'ya misafirperverliðinden dolayý çok teþekkür ediyorum. Tüm katýlýmcýlarýn Küba Kültürünü beðenmelerini umuyorum dedi.(ýha

9 Sayfa 9 Derleyen: Semra Þener KÝTAPCI KÝÞÝSEL GERÝLÝM Ayh enerji, de enerji... gerildim artýk! Bütün arkadaþlarým etrafýmý sardýlar, biri çakralarýmý açma derdinde, biri meleklerine danýþacakmýþ, diðeri kiþisel geliþim koçundan randevu alacak, öbürü de sessizlik kampýnda içimi bayacakmýþ. Peki bütün bunlarý neden mi yapýyorlar? Dünya barýþý için deðil herhalde. Neden olacak, tabii ki doðru dürüst bir adam bulayým diye. Benim rasyonel çalýþan mantýðým tüm bunlara feryat etse de, yanlýzlýðýmýn sesi daha baskýn çýktý ve böylece bendeniz Dila'nýn spiritüel macerasý baþladý... #kisiselgerilim Beyti kebapý malzemeler: 400 gram yaðlý kýyma 1 adet yufka 1 tatlý kaþýðý biber salçasý 5 diþ sarýmsak 1 adet kuru soðan 2 kase yoðurt (servis için) 1 çay kaþýðý taze çekilmiþ karabiber 1 çay kaþýðý kekik 1 çay kaþýðý kimyon 1 tatlý kaþýðý tuz Sosu için: 3 çorba kaþýðý tereyaðý 1 yemek kaþýðý domates salçasý 2 çorba kaþýðý sývý yað Beyti kebap tarifi hazýrlanýþý: Kýymayý geniþ bir kaba alýn, üzerine rendelenmiþ soðan ve sarýmsaðý ekleyin. Hayata kisa bir mola Baðýrsak Enfeksiyonu Nasýl Tedavi Edilir? Aðrý, kabýzlýk, dýþkýnýn görünümünde deðiþiklik, rektal kanama ve þiþkinlik gibi þikayetleri bulunan baðýrsak enfeksiyonun tedavisi nasýl yapýlýr, baðýrsak enfeksiyonu tedavi yöntemleri hakkýnda sizleri makalemizin devamýnda bilgilendirdik. Baðýrsak Enfeksiyonu Nasýl Tedavi Edilir? Virüsler, bakteriler, parazitler, küfler ve mütenevvi hastalýklar baðýrsak enfeksiyonunu husule getiren faktörlerdir. Eðer baðýrsak enfeksiyonu tedavisi önemsenmez veya baðýrsak enfeksiyonunun tedavisi geciktirilirse, hayatý riske atacak çok ciddi saðlýk prob- lemleri kendini göstermeye baþlayacaktýr. Baðýrsak enfeksiyona çözüm olacak yöntemleri sizlerle paylaþtýk. Baðýrsak enfeksiyonu nasýl geçer buyu- run hep birlikte bir göz atalým. Baðýrsak enfeksiyonlarý virüs, bakteri, mantar, küf, parazitler ya da çeþitli hastalýklarýn ne- den olduðu tedavi edilmedi- ðinde de ciddi belirti ve saðlýk riskleri doðurabilen rahatsýz- lýklardýr. 1. Hayat Tarzýnda Deðiþiklikler Ýyi beslenme ve hijyene önem verme gibi hayat tarzýndaki deðiþiklikler baðýrsak enfeksi- yonlarýndan ve diðer sindirim yolu rahatsýzlýklarýndan korunmanýn en önemli yollarýdýr. Vücutta sindirim sisteminin Salça ve baharatlarýný ilave edip kýymalý harcý güzelce yoðurun (Mümkünse yoðurduktan sonra birkaç saat buzdolabýnda dinlendirin). Yufkayý tezgaha serin ve ortadan ikiye kesin. Kýymalý harcý yufkanýn geniþ kenarýna koyun. Kýymayý rulo olacak þekilde elinizle düzeltin. Üzerine kýyma koyduðunuz yufkayý rulo þeklinde sarýn. Yufkayý verev þeklinde (yana doðru eðilimli) býçakla kesin. Diðer yufkaya da ayný iþlemi uygulayýn. Yufkalarý önceden ýsýtýlmýþ 200 derecelik fýrýnda üzerleri kýzarýncaya kadar piþirin. Kýymalý yufkalar piþerken bir yandan sosu hazýrlamak için tereyaðý tavada eritin. Eriyen tereyaðýna zeytinyaðý ve salçayý ilave edin (Sos koyu olursa çok az su ekleyebilirsiniz). Kýzaran beytileri fýrýndan çýkarýp servis tabaðýna alýn. Üzerine piþen salçalý sosu gezdirin. Yanýna yoðurt koyarak sýcak sýcak servis yapýn. saðlýðý için lif içeren tam buð- cadelede yeterli dinlenme ðýrsak hareketlerine neden ol- daylýlar, baklagiller, yeþil seb- önemli bir yer tutar çünkü vü- duðu için sadece kýsa periyotzeler ve taze meyvelerden tü- cut enfeksiyonlarla mücadele- lar için alýnmalýdýr. ketmek çok önemlidir. de enerjiye ihtiyaç duyar. 5. Baðýrsak Enfeksiyonuna Hýzlý lif geliþimine ihtiyaç du- Neden Olan Hastalýðýn yan kiþilerde toz ve tablet 3. Antibiyotikler Tedavisi formda satýlan lif takviyeleri Bakterilerin neden olduðu en- Baðýrsak enfeksiyonlarý sýk göyardýmcý olabilir. feksiyonlarda antibiyotik terülüyorsa bu kronik bir rahat- Baðýrsak hareketlerinde sorun davisi en etkili yollardan biri- sýzlýðýn iþareti olabilir. Sürekli yaþamamak için günlük ola- dir. Bazý bakteriyel enfeksi- belirtiler divertikül (kolon) rak yeterli miktarlarda sývý alýyonlarýn kendiliðinden tedavi iltihabý, ülseratif kolit ve bamý yapýn ve susuz kalmayýn. olma süreci uzun süreler alaðýrsak sendromu gibi hastalýk- Sindirim yollarýna zarar veren bilir bu nedenle antibiyotik larýn iþareti olabilir. Ayrýca ve toksin içeren iþlenmiþ yiyetakviyesi þarttýr. Crohn Hastalýðý ve kolon kanceklerden kaçýnýn. seri gibi daha ciddi hastalýk- Düzenli egzersizler de sindi- 4. Laksatifler larýn da habercisi olabilir. Barim yolu saðlýðý için önemli- Baðýrsak enfeksiyonu kabýzlý- ðýrsak enfeksiyonlarýnýzýn aldir. ða neden oluyorsa laksatif al- týnda yatan nedeni öðrenmek Aktif bir yaþam tarzýna sahip mak en iyi çözümdür. Laksa- için doktorunuzdan kan testi olun ve stresten uzak durun. tifler dýþkýyý yumuþatarak ba- analizi ve kolonoskopi yapýl- 2. Dinlenme ðýrsak hareketlerini hýzlandý- masýný isteyin. Unutmayýn ki Vücudunuzun doðal baðýþýklý- rýr. Fakat laksatifler uzun sü- uygun tedavi doðru teþhisi ðýnda ve enfeksiyonlarla mü- reli kullanýmlarýnda aþýrý bayapmadan yapýlmaz Çocuk Dünyasý Üç Zýpzýpýn Öyküsü Çekirge, pire ve uçan kaz bir gün saraya davet edil- miþler. Kral üçünün ara- pirenin yarýsý kadar zýpla- mýþ ancak kralýn üstüne konduðu için kral ona çok kýzmýþ. Sýra uçan kaza gelmiþ, kaz nazikçe prensesin yanýna kadar sýçramýþ kral bu na- zikçe sýçrayýþý görünce ka- rarýný açýklamýþ. En yük- seðe sýçrayan kýzýma doðru sýçrayandýr. Demiþtir ve prensesi uçan kaza vermeðe karar vermiþ. Olayý duyan pire ile çekirge yaptýklarý hatayý anlayýp çok üzülmüþler. sýnda bir yarýþ düzenleyecek ve en yükseðe sýçrayana büyük bir ödül verecekmiþ. Sonunda ödülü açýklamýþ. Yarýþý kazanana kýzýmý vereceðim demiþ. Yarýþmaya önce pire, çekirge sonrada uçan kaz tek tek zýplayarak yarýþmýþlar. Bunlarýn her biri kendini diðerlerinden üstün görüyormuþ. Ýlk yarýþan pire çok yüksek zýplayýnca görünmemiþ ve onu almamýþ olarak kabul etmiþler. Çekirgede

10 Sayfa 11 KATÝLÝN PEÞÝNDE NEFES NEFESE Aydýn'da eþi ve kayýnbiraderini aðýr yaralayýp kayýnpederini öldüren Hüseyin Türkmen'in 17 aydýr saklandýðý daðlarda nefes kesen operasyonlarýn devam ettiðini belirten Vali Erol Ayyýldýz, Katil Türkmen, astsubayýmýzý þehit ettiði çatýþmada kafasýndan yara almýþ. Bu caniyi ölü ya da diri mutlaka yakalayacaðýz dedi. Birinci sayfadan devamçobanlar YAYLAYA GÝDEMÝYOR Katil koca Türkmen'in 10 gün önce çýkan çatýþmada bir astsubayý þehit ettiði bölge olan Ödemiþ ilçesine baðlý Güneyköy Çakmaklýardý mevkiinde sessizlik hakim. Caninin 17 ay boyunca saklandýðý yayla evinin bulunduðu bölgeye hiç kimse gitmeye cesaret edemiyor. Güneyköy Muhtarý Nurettin Çark, köyde çobanlarýn bile yaylaya gidemediðini belirterek, Biz kaçan kiþinin kim olduðunu bilmiyorduk. Bir askerin þehit olduðunu öðrendikten sonra köyümüzde korku hakim oldu. Akþam olunca kimse evinden dýþarý çýkamýyor. Çakmaklýardýna koyun otlatmaya giden çobanlarýmýz bile korkuyor. Bu katil yakalanmadan köyde kimsenin içi rahat etmeyecek. Yaz gelinceye kadar katil bulunamazsa yazýn 100 ailenin gittiði yaylaya bu yaz hiç kimse gitmeyecek dedi. AVCI KILIÐINDA YARDIM GÖTÜRÜLMÜÞ Muhtar Çark, olayýn gerçekleþtiði yaylaevini köyde çobanlýk yapan H. H.Y'ye ait olduðunu belirterek, Köyümüzde çobanlýk yapan bu kiþi 10 yýl önce Hüseyin Türkmen'in bahçesinde kestane iþi yapmýþ. Bunu biliyoruz. Ancak saklanmasýna yardým edip etmediðini bilmiyoruz. Çoban, en son aralýk ayýnda o barakayý býrakýp köye geldi. Yaklaþýk bir yýldýr tanýmadýðýmýz bir kiþi de avcý kýlýðýnda birkaç kez köyden geçerek erzakla o bölgeye gittiðini gördük. Bu kiþinin Hüseyin Türkmen'in kardeþi olabileceði bize söylendi. Bildiklerimizi jandarmayla paylaþtýk dedi. DEHÞETÝ UNUTAMIYOR Ödemiþ'e baðlý Hamamköy'de yaþayan Barýþ Yay ise þehit olan astsubay Emrah Ünalan'ýn yayla evinde ilk olarak kendisinin bulduðunu belirterek, O gün askeri helikopterler Çakmaklýardý mevkinin üstünde uçuyordu. 4 arka- BURADA SAKLANIYORDU daþ merak ettik bölgeye gittik. Bir komutan araçtan inerek bir askerin þehit olduðunu bir askerin de yaralý olduðunu belirtip bizden yardým istediler. Biz de askerlerle birlikte oraya gittik. Orada 3 tane yayla evi bulunuyor. Sað taraftaki yaylaevinde bir þey bulamadýk. Ortadaki yaylaevine bakmaya giderken ben yamaçtan inerek askerlerden önce barakaya geldim. Barakanýn önünde üstü askeri üniformalý altý sivil bir kiþi sað göðsünden vurulmuþ þekilde yerde yatýyordu. Komutanlara haber verdim. Ýncelemenin ardýndan askerin öldüðü anlaþýldý. Daha sonra traktörle þehidi Güneyköy'e getirdik. Þehit askeri kanlar içinde ilk gören benim. O an hiç gözümün önünden gitmiyor diye konuþtu. TECAVÜZCÜYLE AYNI YERDE SAKLANMIÞ Öte yandan kanlý katil Hüseyin Türkmen'in yakalanabilmesi için jandarmanýn arama çalýþmalarý sürüyor. Jandarma çalýþmalarýný sürdürürken Hüseyin Türkmen'in fotoðraflarýnýn civar yerleþim birimlerine asýlarak görülmesi halinde vatandaþlardan ihbarda bulunmalarý isteniyor. Eðrikavak Mahallesi'nin kahvehanesine Türkmen'in fotoðrafýnýn bulunduðu 'Görenlerin 156 Jandarma Ýhbar Hattýna bildirmesi rica olunur' yazýlý afiþ asýldý. Mahalle sakinleri, azýlý katilin köyün giriþine asýlan fotoðrafýndan çok farklý olduðunu belirterek Hü- seyin Türkmen, saçýný ve sakallarýný uzatarak köyün giriþine asýlan fotoðraftan çok farklý bir tipe bürünmüþ. Ayrýca yapýlan sohbetlerde taþýdýðý öðrenci servisinde bir kýz öðrenciye taciz ettiði gerekçesiyle 22 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan ve firari olan Sezgin MUHTAR NURETTÝN CARK Beygirci ile Türkmen'in yaylaevinde beraber kaldýðýný duyduk. 10 gün önce çýkan çatýþmadan sonra da katil Türkmen'in Yukarý Kayacýk Mahallesi'nde oturan teyzesini arayarak helallik istediði yönünde de söylentiler dolaþýyor dedi. K.YÖRÜKCE

11 Sayfa 12 Günlük Siyasi Baðýmsýz Gazete fiyatý: 50 Krþ. EMLAKÇILARDAN AYTO'YA TEÞEKKÜR Aydýn Ticaret Odasý (AYTO), emlak sektöründen kayýtlý üyelerine yönelik verdiði hizmetler üyeleri memnun ediyor. Emlak sektöründen kayýtlý üyelere yönelik olarak geçtiðimiz yýl geniþletilmiþ meslek komitesi toplantýlarý düzenleyen AYTO toplantýlarda sektörün sorunlarýnýn gündeme alýnmasýný saðladý. Geniþletilmiþ Meslek Komitesi toplantýlarýnda AYTO'da sektörün pek çok sorununun çözülmesi yönünde adýmlar atýldý. Emlak sektörünün sorunlarýnýn çözümüne iliþkin ilk olarak bir çalýþma grubu oluþturan AYTO, Esnaf Odalarý Birliði bünyesindeki emlak komisyoncularý ile iþbirliði yapýlmasý için Baþkanlar nezdinde görüþmelerde bulundu. Emlak sektöründe uygulanacak etik kurallar listesi oluþturdu. AYTO Hukuk Müþavirliðince her biri AYTO logolu kira ve satýþý kapsayan 8 adet sözleþme, alýcý ve kiracý için yer gösterme tutanaklarý, emlak komisyoncularý arasýnda düzenlenecek olan komisyon paylaþým akdi belgesi ha- zýrlandý. AYTO baþkanlýðýnca imar durumu konusunda Tapu Müdürlüðü ile görüþmelerde bulunuldu. Emlak sektörüne yönelik fiyat tarifesi oluþturularak fiyat tarifesinde Alým ve Satýmlarda Satýcýdan ve Alýcýdan Satýþ Bedelinin yüzde 3'ü, Kiralamalarda Kiracýdan 1 Aylýk Kira Bedeli ifadelerinin yer almasý saðlandý. Emlak sektörüne yönelik olarak gerçekleþtirilen son geniþletilmiþ meslek komitesi toplantýsýnda ise Kat karþýlýðý yapýlan sözleþmelerde arsalarýn satýþ ve kat karþýlýðý alým satýmlarýnda taþýnmazýn piyasa deðerinin yüzde 6 sý komisyon bedeli olarak alýnýr hükmünün fiyat listesinde yer almasý için çalýþma yapýlmasýna karar verildi. AYTO'YA TEÞEKKÜR Aydýn Ticaret Odasý'nýn emlak sektörünün sorunlarýnýn çözümüne yönelik sorunu için ciddi adýmlar attýðýný kaydeden AYTO üyeleri, öncelikle sektörün kendi içinde barýþýklýk saðlandýðýný, meslektaþlar arasýnda bir dayanýþmanýn oluþtuðunu belirterek AYTO'ya teþekkür ettiler. TOBB Ticaret Odalarý Konsey Baþkan Yardýmcýsý ve AYTO Baþkaný Hakan Ülken, AYTO'ya teþekkür eden üyelere destekleri için þükranlarýný sundu. Ülken, Üye odaklý çalýþma prensibimiz gereði üyelere hizmet noktasýnda gerekli gayreti azami ölçüde gösteriyoruz. Biz yaptýðýmýz hizmetlerden ziyade biz yapamadýðýmýz hizmetlere odaklýyýz dedi. Baþkan Alýcýk, Ýzmir özel ödülünün kendisine verilmesinden duyduðu memnuniyeti dile geti- rerek tüm spor kulüplerine Nazilli'nin kapýsýnýn açýk olduðunu dile getirdi. TSYD'DEN ALICIK'A ÖZEL Ferhat Arýcan'a yýlýn sporcusu ödülleri verildi. TSYD Ýzmir Özel Ödüllerinin Buca Belediye Baþkaný Levent Piriþtine ve Nazilli Belediye Baþkaný Haluk Alýcýk'a verildiði gecede Yaþam Boyu Onur Ödülü ise Karþýyaka Spor Kulübü'nün onursal baþkaný Selçuk Yaþar'ýn oldu. Törende konuþan TSYD Ýzmir Þube Baþkaný Bahri Okumuþ, belli baþarýlarý elde etmiþ kiþi ve kurumlarý ödüllendirmek için 3 yýl önce organizasyonu baþlattýklarýný ve bu ödülleri vermekle önemli bir boþluðu doldurduklarýna inandýklarýný ifade ederek, "Bu organizasyonun önümüzdeki yýllarda sporun oskarlarý þeklinde gelenekselleþeceðini düþünüyorum. Burada herkesi mutlu etmek deðil, hak edene hakkýný vermeye çalýþýyoruz" dedi. SPORA DESTEÐÝMÝZ SÜRECEK Göreve geldiði 2009 yýlýndan bu yana Nazilli'nin sporuna katkýda bulunmak için büyük çabalar sarf ettiðini ifade eden Nazilli Belediye Baþkaný Haluk Alýcýk; Sporun içinden gelen birisi olarak spor yapmanýn önemini çok iyi biliyorum. Ýlçemizde küçük-büyük, yaþlý-genç her kesin spor yapabilmesi ve sporla uðraþabilmesi için belediye olarak elimizden gelen her þeyi yapmaya çalýþýyoruz. Ýlçemizi Spor Toto 2. Ligde baþarý ile temsil eden Nazilli Belediyespor takýmýmýz var. Bu takýmý oluþturan altyapýya sporcu yetiþtirebilmek için amatör ligler baþta olmak üzere okullarýmýzda da spora teþvik edebilmek için çalýþmalarýmýz sürüyor. Ýlçemizde suni ve gerçek çim sahalar yaptýk. Bunun yanýnda tüm sahalarýmýzýn bakýmlarý da birçok PTT 1. Lig takýmlarýný kýskandýracak düzeyde. Ayrýca Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Toto teþkilatlarýna sunduðumuz projelerle alt yapý tesisi kurmayý da planlýyoruz þeklinde konuþtu. Türkiye Spor Yazarlarý Derneði (TSYD) Ýzmir Þubesi'nin spora katký koyanlarý onurlandýrdýðý 'Ege'de Yýlýn Spor Ödülleri' bu yýl 3. kez düzenlendi. Gecede 45. TSYD Ege Dostluk Kupasý'nýn final maçýnda yaþanan stat krizine çözüm olarak Nazilli'nin kapýlarýný açan Nazilli Belediye ve Belediyespor Onursal Baþkaný Haluk Alýcýk'a özel ödül verildi. TSYD Ýzmir Þubesi'nin düzenlediði tören, Tarihi Havagazý Fabrikasý'nda gerçekleþti. Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu ile Uður Dündar'ýn da katýldýðý gecede Altýnordu Baþkaný Seyit Mehmet Özkan'a yýlýn spor adamý, Avrupa'da son 16'ya kalan Pýnar Karþýyaka'ya yýlýn takýmý, Balýkesirspor'u Spor Toto Süper Lig'e taþýyan teknik direktör Ýsmail Ertekin'e yýlýn teknik direktörü, Ýzmir Büyükþehir Belediyespor'un milli cimnastikçisi

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2016-YILI AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILI HİZMET İÇİ PLANI II DEFTERDARLIKLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK HİZMET İÇİ FAALİYETLERİ FAALİYET LARIN 1 ADANA BTE MİLLİ EMLAK MEVZUATI MAYIS KARATAŞ VE DİNLENME TESİSLERİ MİLLİ

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı