Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açýkladýðý seçim bölgeleri ve çýkaracaðý milletvekili. sayýlarýnda Aydýn'ýn 7 vekil sayýsý deðiþmedi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açýkladýðý seçim bölgeleri ve çýkaracaðý milletvekili. sayýlarýnda Aydýn'ýn 7 vekil sayýsý deðiþmedi."

Transkript

1 VEKÝL SAYISI DEÐÝÞMEDÝ TÜKETÝM ARTTI Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açýkladýðý seçim bölgeleri ve çýkaracaðý milletvekili sayýlarýnda Aydýn'ýn 7 vekil sayýsý deðiþmedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2014 yýlý sonuçlarýna göre seçim çevrelerini ve her seçim bölgesinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýný belirledi. Aydýn'ýn 2010 yýlýnda 8'den 7'ye düþen vekil sayýsý, son nüfus sayýmlarýna göre deðiþmedi. sayfa 6'da Günlük Baðýmsýz Siyasi Gazete Fiyatý: 50 Krþ Aydýn Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre 'Okul Sütü' projesi sayesinde Türkiye'de süt tüketiminin kiþi baþý 15 litre arttýðýný açýkladý. Aydýn Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri ve okul müdür- NEFES NEFESE lerini okul sütü konusunda bilgilendirdi. Aydým Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya Ýlçe milli eðitim müdürü ve 463 okul müdürü katýldý. Ayrýntýlar sayfa 4'te ÝKÝ BÜYÜKTEN GÜÇ BÝRLÝÐÝ Aydýn'da eþi ve kayýnbiraderini aðýr yaralayýp kayýnpederini öldüren Hüseyin Türkmen'in 17 aydýr saklandýðý daðlarda yakalanmasý için operasyonlarýn devam ettiðini belirten Vali Erol Ayyýldýz, Katil Türkmen, astsubayýmýzý þehit ettiði çatýþmada kafasýndan yara almýþ. Bu caniyi ölü ya da diri mutlaka yakalayacaðýz dedi. NAZÝLLÝ'DE BÝR BANKA ÞUBESÝ SOYULDU Aydýn'ýn Nazilli Ýlçesi'nde bir banka þubesine soygun olayý gerçekleþti. Soygunu gerçekleþtiren zanlý daha sonra olay yerinden silahý ile birlikte motosikletini binip kaçtý. Edinilen bilgiye göre, akþam saatlerinde üzerinde siyah kýyafet bulunan ve motosikletli bir þahýs þehirler arasý otobüs terminalinin karþýsýnda bulunan bir bankanýn þubesine gelip silahýný çýkarýp iki el ateþ açtýktan sonra bir vezneden bir miktar para alýp kaçtý. Ýhbar üzerine bölgeye çok sayýda polis giderken, motosikleti ile birlikte kaçan zanlýnýn yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý. Olaydan sonra Kaymakam Mehmet Okur, ilçe jandarma komutaný ve emniyet müdürü bölgeye gelip çalýþma yaptý. 155 polis merkezi telsiz anonsu ile ekipleri uyararak çalýþmalar kapsamýnda dikkatli ve tedbirli olunmasý istendi. Olaydan sonra Nazilli baþta olmak üzere il genelinde zanlýnýn yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý. Ekiplerin Nazilli merkez ve Nazilli'ye komþu ilçelerde zanlýnýn yakalanmasý için çalýþmalarý yoðunlaþtýrdýðý belirtildi. KURA BELÝRLEYECEK Geçtiðimiz pazartesi günü yapýlan Söke Ziraat Odasý genel kurulunda ilginç sonuç çýkmýþ, Mustafa Kocabaþ ve Mustafa Tanyeri önderliðindeki iki liste de eþit oy almýþtý. Ayrýntýlar sayfa 2'de Aydýn'da biri astsubayý þehit edip 2 kiþiyi öldüren, 3 kiþiyi de yaralayan Hüseyin Türkmen'in yaralý olduðu öðrenildi. Aydýn, Denizli, ve Ýzmir'den özel komanda timlerinin de katýldýðý operasyonda Türkmen'in, uzun süre yaþayamayacaðý açýklandý. 17 aydýr saklandýðý daðlarda 10 gün önce çýkan çatýþmada bir askeri þehit edip iki kiþiyi yaraladýktan sonra tekrar kaçan Türkmen'in çatýþmada kafasýndan yaralandýðýný açýklayan Vali Erol Ayyýldýz, "Yaralý olan gözü dönmüþ katili en kýsa sürede yakalayacaðýz dedi. Jandarma istihbaratýn 24 saat çalýþtýðýný belirten Vali Ayyýldýz, þunlarý kaydetti: "Katilin psikolojik sorunlarý olduðu kesin. Gözü dönmüþ bu katil ilk cinayetini 7 yýl önce hamile olan ablasýnýn doðmamýþ çocuðunu öldürerek iþlemiþ. Ardýndan kayýnpederini öldürerek, eþini ve kayýnbiraderini de kurþunlayarak sakat býraktý. Bu olaylarda gösteriyor ki, zanlý gözünü kýrpmadan insan öldürüyor. Üzerinde üç silah bulanan zanlýyý yakalamak için güvenlik güçlerimiz çok dikkatli ve titiz çalýþýyor. Amaç kimsenin caný yanmasýn. Son aldýðýmýz istihbarata göre, katilin þehit ettiði astsubayýmýz Emrah Ünalan ile girdiði çatýþmada kafasýndan yaralandýðý kesin. Bu caniyi ölü ya da diri mutlaka yakalayacaðýz" þeklinde konuþtu. 11'de Zeytin ve zeytinyaðý sektörünün iki güçlü kuruluþu; zeytinyaðýnda madde karýþtýrmanýn önlenmesi ve sektörde komisyonculuðun sertifikalý olmasý için güç birliði yaptý. Ayrýntýlar sayfa 7'de ÖZAKCAN, ÇALIÞMALARI YERÝNDE ÝNCELEDÝ Efeler Belediye Baþkaný M. Mesut Özakcan, belediyeye baðlý birimlerin çalýþmalarýný yerinde inceleyerek bilgi aldý. Ayrýntýlar sayfa 5'te AYBA KARACASU BÝRÝMÝ HÝZMETE AÇILDI KADININ FENDÝ ÜNLÜ AYDEM'DEN ELEKTRÝK BORCUNA FÝRMAYI YENDÝ KREDÝ KARTLI ÇÖZÜM Aydýn'da bir ev hanýmý ünlü bir firmadan aldýðý bulaþýk makinesinden istediði verimi alamayýnca baþlattýðý hukuk mücadelesinden baþarý ile çýktý. Ayrýntýlar sayfa 4'te Aryýntýlar sayfa 5'te Aydýn Büyükþehir Belediyesi Karacasu ilçesinde birimlerini oluþturmaya devam ediyor. AYBA Karacasu Birimi hizmete açýldý. sayfa 7'de

2 Sayfa 2 ÞEHÝT AÝLELERÝ VE GAZÝLERDEN BAÞKAN ÇERÇÝOÐLU'NA TEÞEKKÜR Aydýn Þehit Aileleri ve Gazileri Dayanýþma Derneði, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'nu ziyaret etti. Ziyarete Aydýn Þehit Aileleri ve Gazileri Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýsmail Ece ve dernek üyeleri katýldý. Dernek baþkaný Ece, kendilerini hiçbir zaman yalnýz býrakmayan ve desteklerini esirgemeyen Baþkan Çerçioðlu'na teþekkür ederek, Derneðimizin yeni oluþan yönetimi ile birlikte hem tanýþma hem nezaket ziyareti gerçekleþtirdik. Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz sayýn Özlem Çerçioðlu þehit aileleri ve gazileri ile her zaman yakýndan ilgilenmiþtir. Mart ayýnda Çanakkale Zaferinin yýldönümü ve 18 Mart Þehitler Günü dolayýsýyla Büyükþehir Belediyesi ile ortak çalýþma ve etkinlikler gerçekleþtireceðiz. Bizi hiçbir zaman yalnýz býrakmadýðý için Baþkan Çerçioðlu'na çok teþekkür ediyo-ruz dedi. Þehit aileleri ve gazilerin ziyaretlerinden dolayý memnuniyetini dile getiren Baþkan Çerçioðlu da, Aydýn Büyükþehir Belediyesi olarak her zaman þehit aileleri ve gazilerin yanlarýnda olacaklarýný belirtti.(iha) NAZÝLLÝ'DE TRAFÝK KAZASI; 6 YARALI Aydýn'ýn Nazilli ilçesinde meydana gelen 3 aracýn karýþtýðý zincirleme trafik kazasýnda 6 kiþi yaralandý. Kaza, Nazilli-Aydýn Devlet karayolu üzeri Numune-Tek kavþaðýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Nazilli'den Aydýn yönüne seyir halinde ilerleyen Erhan Kalkan (32) yönetimindeki 10 EE 360 plakalý otomobil ayný istikamette gitmekte olan Rýfar Mercan yönetimindeki 20 EC 048 plakalý týrýn kavþaktan dönüþ yapacaðý sýrada altýna girdi. Kazada ayný istikametten gelen Muharrem Debelekoðlu (55) yönetimindeki 20 BLK 99 plakalý otomobilde kazaya karýþtý. Meydana gelen zincirleme trafik kazasýnda otomobil sürücüleri Erhan Kalkan (32), Muharrem Debelekoðlu (55) ile otomobillerin içerisinde yolcu olarak bulunan Ayþe Debelekoðlu (51), Ahmet Üçek (56), Özgür Coþar (32) ve Havva Üçek (54) çeþitli yerlerinden yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardýndan Nazilli Devlet Hastane- sine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. (iha) SEÇÝMÝN GALÝBÝNÝ KURA BELÝRLEYECEK SÖKE KADIN MECLÝSÝ BAÞKAN TOYRAN'I AÐIRLADI Geçtiðimiz pazartesi günü yapýlan Söke Ziraat Odasý genel kurulunda ilginç sonuç çýkmýþ, Mustafa Kocabaþ ve Mustafa Tanyeri önderliðindeki iki liste de eþit oy almýþtý. 50 delegeli Ziraat Odasý'nda iki listeye de 25'þer oy çýkmýþtý. Gözler Ýlçe Seçim Kurulu'ndayken; edinilen bilgiye göre seçime giren iki taraf seçimlerin yenilenmesi için dilekçe verdi. Ancak Ýlçe Seçim Kurulu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ndan görüþ istediði; YSK'nýn ise kararý Söke'ye býraktýðý öðrenildi. Söke Ýlçe Seçim Kurulu'nun yaptýðý deðerlendirme sonrasý seçimin yenilenmesine sýcak bakmadýðý ve sonucun kur'a ile belirlenmesinin aðýrlýk kazandýðý belir- tildi. Kararýn taraflara Mustafa Tanyeri ve Kemal Kocabaþ'a teblið edilmesi bekleniyor. ADAYLAR KUR'AYA SICAK BAKMIYOR Söke çiftçisinin olduðu kadar Söke kamuoyunun merakla takip ettiði Söke Ziraat Odasý Meclisi seçimlerinde her iki adaya 25'er oy çýkmasýnýn ardýndan her iki grupta yer alan yaklaþýk 40 delege ilçe seçim kuruluna verdikleri dilekçe ile kur'a yý istemediklerini dilekçe ile iletti. Ancak Söke Ýlçe Seçim Kurulu'nun yapýlan seçimlerin tekrarýný gerektirecek þartlarýn oluþmamasý nedeniyle kur'a yönetimini uygulayacaðý öðrenildi. Söke Kent Konseyi Kadýn Meclisi gerçekleþtirdiði toplantýda Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran'ý konuk etti. Kent Konseyi Baþkaný Mahbube Özoðul, Kadýn Meclisi Baþkaný Þennur Çoban Parýldar, Söke Belediyesi Kadýn Komisyonu üyeleri Yasemin Gürsoy ve Afet Er'in de bulunduðu toplantýda Kadýn Meclisi yol haritasýný paylaþtý yýlý içinde özellikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nde gerçekleþecek etkinlikler hakkýnda bilgi alýþveriþinin yapýldýðý toplantýda; Kadýn Meclisi Baþkaný Þennur Parýldar etkinliklerine destek vere Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran'a ve Söke Belediyesi'ne ayrýca teþekkür etti. Kadýnlarýn öneri ve düþüncelerine saygý duyduklarýný söyleyen Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran; Söke'de herkes ve her kesimin üreteceði fikirler bizim için çok önemli. Her iþin en iyisini biz düþünür yaparýz di- ye bir düþünce içinde deðiliz. Kent Konseyleri bu anlamda çok önemli. Bizim göremediklerimizi sizler göreceksiniz. Sizlerin fikirlerine ihtiyacýmýz var. Kenti hepbirlikte yöneteceðiz dedi.

3 KOM, UYUÞTURUCU TACÝRLERÝNE GÖZ AÇTIRMIYOR Sayfa 3 Kuþadasý'na baðlý Davutlar ve Güzelçamlý'da gerçekleþtirilen uyuþturucu operasyonunda, polis 3 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Operasyonda 7 kiþi gözaltýna alýnýrken, bir adet de ruhsatsýz silah yakalandý. Edinilen bilgiye göre, Kuþadasý Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliði (KOM) tarafýndan Kuþadasý'na baðlý Davutlar ve Güzelçamlý'da gerçekleþtirilen uyuþturucu madde operasyonunda, uyuþturucu madde ticareti yaptýklarý belirlenen 7 kiþiyi gözaltýna aldý. Kuþadasý KOM ekipleri, operasyon sýrasýnda 3 kilo esrar maddesi ile bir adet ruhsatsýz silah ve bu silaha ait 21 adet mermi ele geçirdi. Sorgulamalarýnýn ardýndan 5 kiþi serbest býrakýlýrken, U.Ý.T. ve A.K. uyuþturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanmalarý istemiyle mahkemeye sevk edildi. BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN ERTESÝ GÜN Gündüz: 20 Gündüz:17 Gündüz:16 Gece: 10 Gece: 8 Gece: 7 GÜNEY KURTULUÞ MAH.GARAJ CAD.NO:23/B ÇOBANOÐLU HASAN EFENDÝ MAH. KIZILAY CAD. NO:10/B ÝLKE ADNAN MENDERES MAH. 538 SOK. NO:1 KAÇAK AVLANAN BALIKÇILARA 12 BÝN TL CEZA Aydýn Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan kurullara uygunsuz þekilde avlanan 16 balýkçýya 12 bin 410 TL para cezasý kesildi. Aydýn Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, geçen Ocak ayýnda yapýlan denetimlerde 16 balýkçý, iþletmeci ve amatör balýkçý hakkýnda kanuni iþlem yapýldý. Kurallara uymayanlar için de 12 bin 410 TL idari para cezasý uygulandý. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk ile ve Didim ve Kuþadasý ilçe müdürlükleri su ürünleri kontrol görevlilerinin katýldýðý denetimlerde deniz patlýcaný avcýlýðý yapan balýkçýlar, su ürünleri perakende satýþ yerleri, balýk restoranlarý ve amatör balýkçýlar denetlendi. Restoranlarda 1 Ocak-1 Þubat 2015 arasýnda dil ve pisi balýðý avcýlýðý yasak olmasýna raðmen stok tespiti yaptýrýlmadýðý, bu balýklarýn satýldýðý veya res-toranlarda bulunduðu tespit edildi. Kuþadasý'ndaki satýþ yerleri ve restoranlarda yapýlan denetimler ve kontrollerde de av yasaðý dýþýnda stok tespiti yaptýrýlmayan dil ve yasak boyda satýþa sunulan kalkan balýklarýna el koyularak, idari para cezasý uygulandý. Diðer yandan Akbük Körfezi'nde Aydýn Su Ürünleri Kontrol-2 botu ile yapýlan denetimlerde, deniz patlýcaný avcýlýðý yapan gemiler kontrol edildi. Deniz patlýcaný avlamaya yönelik özel izin belgeleri, balýkçý gemisi ve balýkçý ruhsatlarýnýn kontrolleri yapýldý. Ýlgili teblið hükümlerine aykýrý avcýlýk yaptýðý tespit edilenler hakkýnda iþlem yapýldý. Denetimlerde 16 balýkçý, iþletmeci ve amatör balýkçý hakkýnda ka- nuni iþlem yapýlarak toplam 12 bin 410 TL idari para cezasý OTOBANDA SON SÜRAT KAZA Aydýn-Ýzmir Otobaný'nda meydana gelen trafik kazasýnda güvenlik þeridi ile sað þeritte bulunan týra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ile kamyonetteki yolcu aðýr yaralandý. Kaza sabah saatlerinde SökeGermencik giþeleri yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydýn istikametinden Ýzmir istikametine seyir halinde olan Durmuþ Uyguncu yönetimindeki 35 DB 9318 plakalý kamyonet seyir halinde iken Servet Kýzýlbel yönetimindeki 20 F 5223 plakalý týrýn çektiði 20 F 5223 plakalý dorseyi arkadan çarptý. Kaza sonucu yol adeta savaþ alanýna dönerken, hurdaya dönen kamyonette sýkýþan sürücü Durmuþ Uyguncu ve yolcu Mustafa Bilgiç AKS 110 Kurtarma ekipleri tarafýndan araçtan çýkarýlarak hastaneye kaldýrýldý. Görenleri þaþkýna çeviren kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. uygulandý. ASKÝ'DEN ACARLAR'DA ÝÇME SUYU ÇALIÞMASI Aydýn Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü (ASKÝ), Ýncirliova'nýn Acarlar Mahallesi'nde içme suyu çalýþmasý baþlattý. Aydýn Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü (ASKÝ) ilçelerdeki eksikleri gidermek için çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. ASKÝ ekipleri, Ýncirliova'nýn Acarlar Mahallesi Atatürk Bulvarý üzerinde içme suyu hattý çalýþmasý yaptý. Basýnç azlýðý nedeniyle su sýkýntýsýný azaltmayý amaçlayan ASKÝ ekipleri 150 metrelik yeni bir hat döþedi. Sabah saatlerinde baþlayan çalýþma ayný gün tamamlandý.

4 Sayfa 4 SÜT TÜKETÝMÝ 15 LÝTRE ARTTI Aydýn Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre 'Okul Sütü' projesi sayesinde Türkiye'de süt tüketiminin kiþi baþý 15 litre arttýðýný açýkladý. Aydýn Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri ve okul müdürlerini okul sütü konusunda bilgilendirdi. Aydým Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya Ýlçe milli eðitim müdürü ve 463 okul müdürü katýldý. Toplantýda müdürlere seslenen Aydýn Ýl Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre, Türkiye süt tüketiminde geçen yýllarda çok geri durumdayken son dönemde tüketimde ciddi artýþlar olduðunu söyledi yýlýnda Türkiye süt tüketiminde dünyada 21. Sýrada iken 2014 yýlýnda Türkiye 15. sýraya yükseldiðini belirten Pervin Töre, Türkiye 'Okul sütü' projesi öncesinde dünyada süt tüketiminde 21. sýrada iken bu sene 15. sýraya yükseldik. Bu da dengeli ve saðlýklý beslenmenin Türkiye'de ele alýndýðý ve her geçen gün sahiplenildiði anlaþýlýyor. Süt tüketiminde ülkemizde kiþi baþýna tüketim 26 litre oldu. Bundan önceki yýllarda 11 litre idi. Dünya ortalamasýnýn halen gerisindeyiz. Bizim dört katýmýz süt tüketen ülkeler var. Süt tüketimimizi artýrmalýyýz. Bilinçli ve dengeli beslenmenin yeni yetiþen nesle aktararak okul öncesinden itibaren bunu çocuklarýmýza aþýlamalýyýz. Öðretmenlerimiz ve okullarýmýz bu projemize sahip çýkýyorlar. Bu konuda daha ileri giderek süt tü- ketimini artýrmalý ve çocuklarýmýzý ve aileleri bilinçlendirmeliyiz dedi. Aydýn'da yýlýnda 469 okulda 58 bin 788 öðrencinin okul sütü projesine katýldýðýný bu yýlý ise bu rakamýnýn 446 okul ve 61 bin 507 öðrenci olarak gerçekleþtiðini belirten Aydýn Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Murat Demirci, ana sýnýflarý dahil Pazartesi, Çarþamba ve Perþembe günleri öðrencilere süt daðýtýmý yapýldýðýný söyledi. Okul sütü projesiyle ilgili ilçe Milli Eðitim müdürleri ve okul müdürlerine, Milli Eðitim Þube Müdürü Murat Demirci, Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünden veteriner hekim Mehtap Çetintürk ve Ýl Saðlýk Müdürlüðünden Gýda Mühendisi Bülent Adalý tarafýndan sunum yapýldý. Toplantý öncesi, ilçe Milli Eðitim Müdürleri ve okul müdürlerine okul sütü projesinde öðrencilere verilecek sütlerden ikram edildi. LEKELÝ BARDAKLA ÇAY ÝKRAMI DAVANIN SEYRÝNÝ DEÐÝÞTÝRDÝ Aydýn'da bir ev hanýmý ünlü bir firmadan aldýðý bulaþýk makinesinden istediði verimi alamayýnca baþlattýðý hukuk mücadelesinden baþarý ile çýktý. Yaklaþýk 2 yýl süren mücadelede 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bulaþýk makinesinin kullanýldýðý evde yaptýðý incelemede, evin hanýmý bayan hakime bulaþýk makinesinin yýkadýðý lekeli bardaklarla çay ikram etmek isteyince mahkemenin seyri deðiþti. Mahkeme ma- kineyi üreten firmanýn bin 440 TL makine bedeli ile yasal faizinin müþteriye ödenmesine hükmetti. Olay Efeler ilçesinde meydana geldi. Efeler ilçe merkezinde ikamet eden iki çocuk annesi Sevim Üçgül, 2011 yýlýnda bin 440 TL'ye bulaþýk makinesi aldý. Servisin makineyi evine kurmasýnýn ardýndan yýkadýðý bulaþýklarýn temiz yýkanmadýðýný ve tabak ve bardaklarýn zarar gördüðünü fark eden ev hanýmý Se- vim Üçgül, servisi arayarak þikayetini iletti. Kýsa dönem içerisinde 5 defa eve servis gelmesine raðmen sorunun çözülmemesi üzerine ev hanýmý Sevim Üçgül, tüketici haklarýna müracaat ederek firmadan þikayetçi oldu. Tüketici haklarý firmayý ve ürünü kusurlu bulup zararýn karþýlanmasýna karar verince davalý firma karara itirazda bulundu. Bunun üzerine yaklaþýk 600 TL daha para harcayýp Aydýn 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 2013/1172 esas numarasý ile dava açan ev hanýmý Sevim Üçgül hukuk mücadelesinden baþarý ile çýkýp hem makine bedelini, hem ödediði paranýn yasal faizini hem de dava masraflarýný geri almaya hak kazandý. DAVA KAPSAMINDA MAHKEME HEYETÝ EVE GELÝP YERÝNDE ÝNCELEME YAPTI Bulaþýk makinesinden yaþadýðý sýkýntý nedeniyle hem maddi hem de manevi zarar gördüðünü, bardak ve tabaklarý zarar gördüðü gibi eve gelen misafirlere karþý mahcubiyet duyduðunu belirten Sevim Üçgül, Makineyi 3 yýl önce alýrken en kalitelisini ve en pahalýsýný aldýk TL'ye de bulaþýk makinesi vardý. Ama firma yetkilileri bize en güzel ve en kaliteli ürünün bizim aldýðýmýz model olduðunu söylediler. Biz makineyi aldýk. Servis evimize getirip kurdu. Makineden çýkan tabak ve bardaklarýn halini görünce biz makine aldýðýmýza piþman olduk. Deðiþik tarihlerde 5 defa servis gelip gitti. Bir türlü sorun çözülmedi. Ardýndan tüketici haklarýna gittik. Burasý da bizi haklý buldu. Ama firma bir türlü hatasýný kabul etmedi ve kararlara itiraz etti. Bunun üzerine mahkemeye baþvurduk ve mahkeme heyeti eve gelip yerinde inceleme yaptý. Görülen davalar sonucu mahkeme bizi haklý buldu diye konuþtu. LEKELÝ BARDAKLA ÇAY ÝKRAMI DAVANIN SEYRÝNÝ DEÐÝÞTÝRDÝ Tüketici mahkemesi sýfatý ile Aydýn 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti olay yerinde incelemeleri kapsamýnda eve gelip makineyi ve bulaþýk yýkama þeklini incelediðini belirten Sevim Üçgül, Öncelikle Türk adaletine ve yargýya çok teþekkür ediyorum. Konu bir bulaþýk makinesi idi ama esas olan hakký sahibine teslim etmek oldu- ðu için mahkeme heyeti eve kadar gelip inceleme yaptý. Evde makinede yýkandýktan sonra çýkan çay bardaðý ile misafirlere çay ikramýnda bulunmak istedim, o bardaktan çay içen olmadý. Yaþadýðým durumu hakim dahil herkes görmüþ oldu diye konuþtu. Yapýlan duruþmalar sonucu Aydýn 2. Asliye Hukuk Mahkemesi kararýnda Bin 440 TL ürün bedelinin dava tarihinden itibaren iþleyecek yasal faizi ile birlikte davalý taraftan alýnarak davacý tarafa ödenmesine ayýplý ürün davacý tarafýndan davalý tarafa iadesine, karar ve ilam harcý, keþif harcý, keþif taksi ücreti, bilirkiþi ücreti, posta ücreti gibi tüm giderlerin firmadan alýnarak davacýya ödenmesine yönünde karar verildi.

5 AYDEM'DE, ELEKTÝRÝK BORCUNA KREDÝ KARTLI ÇÖZÜM Aydem, elektrik faturasý ödeme- ile yapýlan anlaþmalar kapsamýn- lerinde müþterilerine kredi kartý da, Aydem Müþterilerine elektrik ile ödeme kolaylýðý sunmaya baþ- tüketimi fatura ödemelerinde tek ladý. Aydýn, Denizli ve Muðla çekim imkâný sunulamamaktaillerindeki, Aydem müþterileri dýr. Taksitli fatura ödemelerinelektrik fatura ödemelerini kredi den doðabilecek vade farký, ilgili kartýna 2 ila 9 aya kadar taksit- bankalar tarafýndan belirlenmeklendirebilecekler. te ve müþteriye yansýtýlmakta- Aydem'den yapýlan açýklamaya dýr denildi. göre; Enerjisini Aydem'den alan Ýsteyen müþterilerin kredi kartý tüketiciler, güncel elektrik fatu- ile de ödeme yapabileceðini beralarýný veya ödenmemiþ geçmiþ lirten firma yetkilileri, faturaladönem elektrik faturalarýný, kredi rýný kredi kartý ile taksitli ödekartý ile 9 aya varan taksitlerle mek isteyen müþterilerin detaylý ödeyebilecekler. Akbank (Axess bilgileri gerek Müþteri iletiþim Card), Denizbank (Bonus Card), merkezlerinden gerekse Ay- Ýþ Bankasý (Maximum Card), dem'in, adlý Garanti Bankasý (Bonus Card) ve web sitesinden öðrenebilecek- Yapý Kredi Bankasý (World Card) lerini belirttiler. AYDIN SAÐLIK-SEN'DEN ÜYELERÝNE KARÝYER ÝMKANI BAÞKAN ÖZAKCAN, ÇALIÞMALARI YERÝNDE ÝNCELEDÝ 5 AYDINLI AVUKAT, AK PARTÝ HUKUK ÝÞLERÝ KOORDÝNATÖRLÜÐÜNE GETÝRÝLDÝ Aydýnlý Avukat Abdurrahman Öz, AK Parti Hukuk Ýþleri Koordinatörlüðüne getirildi. Ankara'da 1997 yýlýndan bu yana hukuk bürosu bulunan Abdurrahman Öz, Ostim OSB, Ýstanbul Þehir Üniversitesi gibi çok sayýda kurumun da avukatlýðýný yapan Öz, 2011 yýlýnda yapýlan Genel Seçimlerde AK Parti'den 6. sýra Milletvekili adayý olarak gösterilmiþti. Avukat Öz ayrýca yýllardýr Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu'nun avukatlýðýný yürütüyordu.(iha) Saðlýk-Sen Aydýn Þubesi, imzaladýðý protokol ile üyelerine uygun imkanlarla kariyer yapma imkaný saðladý. Saðlýk-Sen Aydýn Þubesi ile Bemar Kariyer Okulu arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Saðlýk-Sen Aydýn Þube Baþkan Vakili Muhterem Baþkaya ile Bemar Kariyer Okulu Sorumlusu Cevriye Savaþýr'ýn karþýlýklý olarak imzaladýðý iþbirliði protokolü ile Aydýn Saðlýk-Sen üyelerine indirimli kariyer imkaný saðlandý. Saðlýk-Sen Aydýn Þube Baþkan Vakili Muhterem Baþkaya, yaptýðý açýklamada; Saðlýk-Sen olarak hizmet sendikacýðý anlayýþýyla üyelerimize katký saðlamak için çalýþýyoruz. Bu kapsamda Sendikamýzla Bemar Kariyer Okulu arasýnda iþ birliði protokolü imzaladýk. Bu protokolle Bemar Kariyer Okulu'nda yüzde 35, Brýtýshtown Dil Okulu'nda yüzde 45 indirimli 1 Ocak 2016 kadar geçerli olmak üzere protokol imzalanmýþtýr. Hayýrlý olsun dedi. ASKERLER KIÞLAYA UÐURLANDI Efeler Belediye Baþkaný M. Me- can'a incelemeri sýrasýnda Efeler Yeni kurulmuþ bir belediyeyiz. sut Özakcan, belediyeye baðlý Belediyesi Park ve Bahçeler Elbette aksaklýklar, eksiklikleribirimlerin çalýþmalarýný yerinde Müdürü Sibel Erbaþ eþlik etti. miz olacak ancak Efeler ilçemizi inceleyerek bilgi aldý. Erbaþ'tan çalýþmalar hakkýnda daha güzel, daha temiz yaþana- Efeler Belediye Baþkaný M. Me- bilgi alan Özakcan, "Göreve bilir bir ilçe haline getirmek için sut Özakcan, Park ve Bahçeler gelmemimizin üzerinden 10 ay çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdü- Müdürlüðü'nün çalýþmalarýný gibi kýsa bir süre geçmesine rüyoruz" dedi. yerinde inceledi. Baþkan Özak- raðmen büyük iþler baþardýk. KUÞADASI'NA MAHMUT ESAT BOZKURT HEYKELÝ 88.4 RADYO FLAÞ AÇ RADYONU BAK KEYFÝNE 6 Þubat 2015 YIL:13 SAYI: 3755 FLAÞ GAZETECÝLÝK MATBAACILIK YAYINCILIK VE REKLAMCILIK ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ...SÜLEYMAN KASIM ÞENER YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ...SEMRA ÞENER EDÝTÖR...GÜLCAN BÝLÝR ÝNTERNET SAYFASI SAYFA EDÝTÖRÜ...SEMRA ÞENER YAYIN TÜRÜ... YEREL SÜRELÝ YAYIN BASKI...FLAÞ OFSET MATBAACILIK TESÝSLERÝ RAMAZANPAÞA MAH.BEDESTEN ÝÞ MERKEZÝ ALT ZEMÝN KAT NO:128 AYDIN ÝNTERNET ADRESÝ...www.gazeteflas.com 6 Aylýk...90 TL Yýllýk TL Didim'de 95/1 tertip olarak silahaltýna girecek olan gençler, aileleri ve sevenleri tarafýndan asker ocaðýna uðurlandý. Didim'de 95/1 tertip olarak silahaltýna girecek olan gençler aileleri ve sevenleri tarafýndan uðurlandý. Ýlçemizden Askere gidecek olan gençler için davul zurnalý uðurlama etkinliði düzenlendi. Askere gidecek olan gençler; aileleri, yakýnlarý ve sevenleriyle vedalaþarak vatani görevlerini yapacaklarý birliklerin yolunu tuttu. Medeni Kanunun Kabulü Kuþadasý'nda etkinlik- Esat Bozkurt heykelinin açýlýþý yapýlacak. lerle kutlanacak. Yapýlacak etkinlikler ve heykel açýlýþ töreni için 17 Þubat günü Medeni Kanunun mimarý Kuþ- Kuþadasý Belediye Baþkaný Özer Kayalý'nýn maadalý Mahmut Esat Bozkurt'un bir heykeli aydýn- kamýnda bir toplantý yapýldý. lanma parkýnda açýlacak. Aydýn Büyükþehir Be- Toplantýya CHP eski milletvekili Kemal Anadol, lediyesi 17 Þubat'ta gerçekleþtirilmek üzere Kuþ- Kuþadasý Belediye Baþkaný Özer Kayalý, CHP Ýlçe adasý Belediyesi'nin katkýlarýyla Medeni Kanu- Baþkaný Soner Kaplan, ADD Kuþadasý Þube Baþnun Kabulü Paneli düzenledi. Panel sonrasý ise kaný Nazan Bozkurt ve Aydýn Aydýn Büyükþehir Aydýnlanma Parkýna yapýlacak olan Mahmut Belediyesi Ýdari Ýþler Müdürü Ayla Sert katýldý.

6 Sayfa 6 VEKÝL SAYISI DEÐÝÞMEDÝ Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açýkladýðý seçim bölgeleri ve çýkaracaðý milletvekili sayýlarýnda Aydýn'ýn 7 vekil sayýsý deðiþmedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2014 yýlý sonuçlarýna göre seçim çevrelerini ve her seçim bölgesinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýný belirledi. Aydýn'ýn 2010 yýlýnda 8'den 7'ye düþen vekil sayýsý, son nüfus sayýmlarýna göre deðiþmedi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlanan kararda, 24. dönem milletvekili genel seçiminin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapýldýðýndan 25. dönem milletvekili genel seçiminin 2839 sayýlý Kanun'un 6. maddesi uyarýnca 7 Haziran 2015 Pazar günü yapýlmasý gerektiði hatýrlatýldý. Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýnýn YSK tarafýndan genel nüfus sayýmý sonuçlarýnýn açýklanmasýndan itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek ilan edileceðinin öngörüldüðü belirtildi. TÜÝK Baþkanlýðý'nca 31 Aralýk 2014 tarihli veriler esas alýnarak ilan edilen 2014 yýlý nüfus bilgilerinin YSK'ya gönderildiði, bu nüfus sayýmý sonuçlarýna göre seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýnýn belirlendiði hatýrlatýldý. ANKARA VE ÝZMÝR 2, ÝSTANBUL 3 SEÇÝM ÇEVRESÝNE BÖLÜNDÜ Kararda, yapýlan tespit sonunda çýkaracaðý milletvekili sayýsý 18'e kadar olan illerin bir, çýkaracaðý milletvekili sayýsý 19'dan 35'e kadar olan illerin iki, 36 ve daha fazla olan illerin üç seçim çevresine bölündüðü kaydedildi. Yapýlan belirlemeye göre 32 milletvekili çýkaracaðý tespit edilen Ankara ve 26 milletvekili çýkaracaðý tespit edilen Ýzmir 2, 88 mil- letvekili çýkaracaðý tespit edilen Ýstanbul ise 3 seçim çevresine bölündü. Alýnan karara göre milletvekillerinin illere görev daðýlýmý þöyle: Adana 14, Adýyaman 5, Afyonkarahisar 5, Aðrý 4, Amasya 3, Ankara 32, Antalya 14, Artvin 2, Aydýn 7, Balýkesir 8, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 18, Çanakkale 4, Çankýrý 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakýr 11, Edirne 3, Elazýð 4, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskiþehir 6, Gaziantep 12, Giresun 4, Gümüþhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 11, Ýstanbul 88, Ýzmir 26, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 9, Kýrklareli 3, Kýrþehir 2, Kocaeli 11, Konya 14, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 9, Kahramanmaraþ 8, Mardin 6, Muðla 6, Muþ 3, Nev- þehir 3, Niðde 3, Ordu 5, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdað 6, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Þanlýurfa 12, Uþak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 3, Bayburt 2, Karaman 2, Kýrýkkale 3, Batman 4, Þýrnak 4, Bartýn 2, Ardahan 2, Iðdýr 2, Yalova 2, Karabük 2, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3. DÝDÝM ZÝRAAT ODASI'NDA GÖREV DAÐILIMI YAPILDI Didim Ziraat Odasýnýn yeni seçilen Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantýsýnda bir araya geldi. Toplantýda görev daðýlýmý yapýldý. Didim Ziraat Odasýnýn yeni seçilen Meclis Üyeleri ile Yönetim Kurulu üyeleri ilk meclis toplantýsýný gerçekleþtirdi. Toplantýda ilk olarak Meclis Baþkanlýðý seçimi yapýl- dý. Yapýlan seçim neticesinde Oda Meclis Baþkanlýðýna Ýsmet Baþboðar, Meclis Baþkan yardýmcýlýðýna Hasan Durduran ve Meclis sekretaryasýna Hakan Tüter seçildi. Yönetim Kurulu seçiminde ise Oda Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna yeniden Bahattin Gökdemir seçilirken, Yönetim Kurulu Baþka yardýmcýlýðýna Murat Özcan, Muha- sip üye olarak ta Rýdvan Gökçe seçildi. Görev daðýlýmýnýn ardýndan Yönetim Kurulu Baþkaný Bahattin Gökdemir, yeni seçilen Meclis Baþkaný ve görev alan meclis üyelerine teþekkür ederken, yeni bir sürece girdiklerini belirterek Didim ve Didim çiftçisi için çalýþmalarýný sürdüreceklerini kaydetti. Ardýndan Odaya baðlý Deðer Tespit Komisyonu üyeleri belirlendi. Komisyona Muzaffer Güner, Murat Özcan ve Mehmet Konya seçildi. Aydýn Ýl Delegeliði seçimleri içinde Meclis Üyelerinden 5, Yönetim Kurulundan da 2 isim seçildi. Meclis Üyelerinden Meclis Baþkaný Ýsmet Baþboðar, Hilmi Yýldýrým, Muzaffer Güner, Mehmet Özyer ve Hasan Durduran seçilirken Yönetim kurulundan ise Baþkan Bahattin Gökdemir ile Baþka yardýmcýsý Murat Özcan seçildi. Akdeniz Zeytin Þehirleri Birliði (RECOMED) içerisinde Didim'de derneðin þubesinin kurulmasý noktasýnda ve Derneði çalýþmalarýnýn yapýlmasý noktasýnda Meclis Üyesi Hilmi Yýldýrým'a yetki verildi. Yine Oda bünyesinde Ýyi Tarým uygulamalarýnýn organizasyonu için Meclis Üyeleri Hilmi Yýldýrým, Bedir Nazlý ve Refik Turan'e yetki verildi. Ýlçemizde yapýlacak Olan Uluslar arasý Zeytin festivalinin organizasyonu içinde Meclis Üyesi Hilmi Yýldýrým'e yetki verildi. Oda Meclis Toplantýlarýnýn gene yýl olduðu gibi bu yýlda her ayýn Ýlk Çarþamba günü saat 10.00'da yapýlmasý noktasýnda karar alýndý. DÝDÝM ESNAF ODASINDAN USTALIK BELGESÝ BÝLGÝLENDÝRMESÝ Didim Esnaf ve Sanatkârlar Odasý, yaptýðý yazýlý açýklamada Ustalýk Belgesi istenmesiyle ilgili yapýlan deðiþiklikle ilgili bilgilendirmede bulundu. Konuyla ilgili Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasýnca yapýlan yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verildi; 6585 sayýlý Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun gereði, kanunun 19.maddesine istinaden, Belediye Baþkanlýklarý yeni iþyeri açacaklardan tarihli ve 3308 sayýlý Mesleki Eðitim Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fýkrasýna istinaden iþyeri sahibinden yada her bir meslek dalýnda çalýþtýrdýklarý en az birer iþçisinden ustalýk belgesi istemek zorundadýrlar. Ýlgili üyelerimize ve yeni iþyeri açacaklara önemle duyurulur. denildi.(iha) TIKLAYIN HABERÝNÝZ OLSUN

7 Sayfa 7 ÝKÝ BÜYÜKTEN GÜÇ BÝRLÝÐÝ Zeytin ve zeytinyaðý sektörünün iki güçlü kuruluþu; zeytinyaðýnda madde karýþtýrmanýn önlenmesi ve sektörde komisyonculuðun sertifikalý olmasý için güç birliði yaptý. Sofralýk zeytin üretiminde dünya birinciliðini, zeytinyaðý üretiminde ise dünya ikinciliðini hedefleyen Türk zeytincilik sektörünün temsilcileri Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði (EZZÝB) ile Ulusal Zeytin ve Zeytinyaðý Konseyi (UZZK) bundan sonraki süreçte zeytincilik sektörünün hedeflerine ulaþmasý için ortak hareket edecek. Ýki kurum bir yýl öncesine kadar sýk sýk medya üzerinden tartýþmalarýyla gündeme geliyordu. Ulusal Zeytin ve Zeytinyaðý Konseyi Baþkaný Ümmühan Tibet ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði'ni ziyaret etti. Ýki kurum eden Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýç tüketimi mutlaka kiþi baþý 5 kg. yaðý komisyonculuðunun sertifi- Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhrazeytinyaðýnda taðþiþin nitelikli Ýhracatçýlarý Birliði ve Ulusal Zey- seviyesine çýkarmamýz gerekiyor. kalý olarak yapýlmasý gerektiðinin catçýlarý Birliði'nin yeni yönetim suç olarak deðerlendirilmesi, taðtaðþiþle tin ve Zeytinyaðý Konseyi'nin Zeytinyaðýný satýn alan üreticinin de altýný çizdi. Renklidað þöyle kurulu ile iþbirliði içerisinde olþiþli zeytinyaðý satanlarýn da mütutum mücadelede kararlý bir de ürünü alýrken hiçbir þüphesi devam etti: Bugün 500 bin zey- mak istediklerini, zeytin ve zey- teselsilen sorumlu olmasý konulati. içinde olduklarýný kaydet- olmamalý. tin üreticisi ailenin, binlerce kiþi tinyaðý sektörünün sorunlarýnýn rýnda birlikte hareket edilmesi Bu nedenle taðþiþle mücadele istihdam eden sanayicilerin ve çözümü için kurumlar olarak kararý aldý. Tüketicinin kaliteli zeytinyaðý edilmeli ve zeytinyaðýnda taðþiþ, ihracatçýlarýn kaderi zeytin ve birlikte hareket etmeleri gereði- Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatþýlýðýný tüketmesi ve ödediði bedelin kar- nitelikli suç olarak deðerlen- zeytinyaðý komisyoncularýnýn nin altýný çizdi. çýlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþifade almasýný arzu ettiklerini dirilmeli. Taðþiþli zeytinyaðý elinde. Bir masa, iki sandalyelik UZZK'nýn EZZÝB ziyaretine kaný Gürkan Renklidað, içinde eden Renklidað, Türkiye'- satanlarýn da müteselsilen so- küçücük ofislerde çalýþan komis- UZZK Yönetim Kurulu Baþkaný bulunulan 2014/15 sezonunda de son yýllarda 80 milyon yeni rumlu olmasý gerekir þeklinde yoncularýn zeytin ve zeytinyaðý Ümmühan Tibet ile Yönetim Kuzeytinyaðý fiyatlarýnýn yüzde 60- zeytin aðacý dikildi yýlýnda konuþtu. sektörüne faydalarýndan çok za- rulu Üyeleri Aydýn Ticaret Bor- 70 artmasýný fýrsat bilenlerin olarekoltesi bin ton arasý zeytinyaðý Göreve geldikten sonra geçen 9 rarlarý oluyor. Zeytin ve zeytin- sasý Baþkaný Adnan Bosnalý, Mehbileceðini belirtti. Zeytinyaðýna bekliyoruz. Bu rakam þu aylýk süreçte yürüttükleri çalýþ- yaðý komisyonculuðu sertifikalý met Cavlý, Selim Kantarcý, Nejat bitkisel yað karýþtýrarak satýlmasýrekoltenin andaki üretimimizin 3,5 katý. Bu malar hakkýnda UZZK Yönetim olarak yapýlmalýdýr. Özduran ve Hüsmen Solmaz nýn önüne geçilmesi gerektiðini, katma deðerli bir Kurulu'na bilgi veren EZZÝB Baþ- Ulusal Zeytin ve Zeytinyaðý Kon- katýldý. zeytincilik sektörünü domine þekilde pazarlanmasý çok önemli. kaný Renklidað, zeytin ve zeytin- seyi Baþkaný Ümmühan Tibet ise, BAÞKAN KALE: VATANDAÞIN DERDÝ BENÝM DERDÝMDÝR Ýncirliova Belediye Baþkaný Gürþat Kale, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri'nde verdiði "Seçimden seçime deðil her zaman halkýn içinde olacaðýz. Sosyal Belediyecilikle tüm halkýmýzý kucaklayacaðýz" sözünü tutarak ilçe genelinde sosyal çalýþmalara hýz verdi. Ýncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi'ne verdiði talimat sonrasýnda birim personelleri ilçe merkezi ve köylerde vatandaþlarýmýzla bir araya gelerek sorunlarýný yerinde dinleyerek çözüm üretmek adýna çalýþmalar baþlattý. Beyköy Mahallesi'nde yapýlan inceleme ve görüþmeler sonrasýnda kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayý mahalle sakinleri Sosyal Hizmetler Birim Personeli nezaretinde Baþkan Gürþat Kale'ye teþekkür etti. AYBA KARACASU BÝRÝMÝ HÝZMETE AÇILDI Aydýn Büyükþehir Belediyesi yorum dedi. lama, halk oyunlarý, satranç, yaþlý ve engelli vatabdaþlarýn Karacasu ilçesinde birimlerini KARACASU AYBA'DA gitar, resim, plates gibi kültü- da saç, sakal bakýmlarý evlerinoluþturmaya devam ediyor. VERÝLEN HÝZMETLER rel faaliyetler verilecek. Orta de yapýlacak. AYBA Karacasu Birimi hizme- Kurulan birim ile beraber oluþ- öðretim ve lise grubu öðrenci- AYBA'dan deste almaya htiturulan te açýldý. kadro ile muhtaç olan lere sýnavlara hazýrlýk aþama- yaçlarý olan vatandaþlarýn Ka- Ýtfaiye Birimi ve ASKÝ Birimin- vatandaþlara ayni yardým, yal- sýnda etütler verilecektir. racasu'da AYBA'nýn oluþturnýz den sonra da Aydýn Belediyesi'nin yaþayan kimsesi olmayan Hemþire ve saðlýk personeli ile duðu Kültür Merkezi'ne baþ- hemþehrilerine sunduðu vatandaþlarýmýzýn kiþisel baký- hastalarýn enjeksiyon,serum ve vuru yaparak kayýt yaptýrmamý,ev AYBA (Aydýn Büyükþehir B- temizliði, gençler ve ço- hasta nakil iþlemleri gerçekleþ- larý yeterli olacak. elediyesi Hizmet Aðý) Birimi'- cuklar için ücretsiz olarak bað- tirilecek, evinden çýkamayan ni, Belediye Ýþ Haný 3. Katýnda oluþturdu. Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Özlem Çerçioðlu, Aydýnýmýzýn her ilçesinde olduðu gibi Karacasu ilçemizde de hiçbir fark gözetmeksizin Aydýn ilçelerinde verilen tüm hizmetlerin aynýsýný Karacasu'da da vereceðimizin sözünü vermiþtik. Bu sözü tutmanýn gururunu taþýyor, AYBA'nýn Karacasu'lu hemþehrilerimize hayýrlý olmasýný diliyorum. 'Komþusu açken tok yatan bizden deðildir' anlayýþý ile muhtaç ve bakýma muhtaç durumda olan her vatandaþýmýz bizim sorumluluðumuz altýndadýr. Bu kurulan birimler Karacasu'ya vereceðimiz hizmetlerin sadece bir baþlangýcýdýr.aydýn'- da verilen ne hizmet var ise bu hizmetlerin Karacasu'da da Mustafa Büyükyapýcý Baþkanýmýzla beraber ortak çalýþarak verileceðinin sözünü de veri-

ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE

ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE KANLI KATÝL HERYERDE ARANIYOR OKULLAR HAYAT OLDU Biri astsubay 3 kiþiyi öldüren 3 kiþiyi de yaralayan Hüseyin Türkmen'in saklandýðý bölge jandarma tarafýndan abluka altýna alýndý. Ýzmir'den özel komanda

Detaylı

SENET MAFYASINA DARBE

SENET MAFYASINA DARBE Aydın, Başbakan a hazırlanıyor KUŞADASI VE DİDİM DE AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın 17 Ocak'ta yapılacak kongresine katılacak olan Başbakan Ahmet Davutoğlu için kentteki hazırlıklar sürüyor. Aydın AK

Detaylı

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 9 DA * HABERÝ 7 DE

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 9 DA * HABERÝ 7 DE Çöpten enerji üretme sistemini tanýtan Hollanda Firmasý Çorum çöplüðünün potansiyelini beðendi Çorum çöplüðü yatýrýma deðer Aksu Makine ve Özbay Danýþmanlýk tarafýndan Çorum'a davet edilen Hollanda Viatech

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Halit Yýldýrým a birincilik ödülü BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý nda Çorum tanýtýmý devam ediyor. Ýtalya Turizm Fuarý nda tanýtým * HABERÝ 2 DE Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile edebiyat çevrelerinin

Detaylı

Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece

Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece 'PROJEDE YER ALAN HAYVANLARIN TAMAMI DAMIZLIK' Aydýn Ýli Koyun-Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Halit Kahraman'ýn Aydýn'da yaklaþýk 10 yýl önce baþlatýlan 'Halk Elinde Hayvan Islahý Ülkesel Karya'

Detaylı

MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ

MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ Efeler Kent Konseyi'nden demiryolu için imza kampanyasý Efeler Kent Konseyi Üyeleri, Efeler ilçesinden geçen 9 kilometrelik demiryolu hattýnýn yerin altýna alýnmasý için imza kampanyasý baþlattý. Aydýn

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ

Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ Rektör Yardımcısı İzmir'den aday adayı Aydın Adnan Menderes (ADÜ)Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı İzmir 2. Bölge AK Parti Milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldığını

Detaylı

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ GAZETECİLER GÜNLERİNİ KUTLADILAR AYTO yerel medyaya sahip çıkıyor Aydın'da görev yapan ulusal ve yerel medya kuruluşu temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü birlik ve beraberlik içerisinde kutladı.

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE Yanlýþlýkla yolu sattýlar Üyük Köyü sakinlerini saran su endiþesi, taþ ocaðýnýn ruhsat iptali ile sona erdi. ÜYÜK TE MUTLU SON Üyük Köyü sakinlerinin protestolarýna neden olan taþ ocaðýnýn çalýþma ruhsatý

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük.

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük. Hakimiyet, popüler gazeteler arasýnda Medya Takip Merkezi (MTM) yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, MTM tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda Türkiye nin en popüler yerel

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Çocuklar Kur'an'a koþtu

Çocuklar Kur'an'a koþtu Soðucak kan gölü, 3 ölü Çorum un Ýskilip ilçesinde düzenlenen silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken

Detaylı

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK

Detaylı

Çorum olimpiyata talip

Çorum olimpiyata talip Büyük Otel de gerçekleþtirilen genel kurulda MÜSÝAD Çorum Þubesi nin yeni baþkaný M. Ahmet Köksal oldu. MÜSÝAD da Köksal dönemi MÜSÝAD Çorum Þubesi Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý nda yeni yönetim oluþturuldu.

Detaylı

Köse konuþtu, Meclis gerildi * HABERÝ 3 DE. Tufan Köse (Ç.HAK:1860) Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE

Köse konuþtu, Meclis gerildi * HABERÝ 3 DE. Tufan Köse (Ç.HAK:1860) Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE Mýsýr da darbeye tepkiler Cumhurbaþkaný Mursi ye yönelik ordunun düzenlediði darbeye tepkiler arttý. Özgür-Der Çorum Þubesi, Memur Sen, Ýlke-Der Baþkaný ve ÝHH, Eðitim Sen ile EMEP, yaptýklarý açýklamada

Detaylı

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi.

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi. ot Yaz aylarýnda Eþini ilacýyla güneþe dikkat! zehirledi orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük, özellikle yaz aylarýnda bronzlaþmak için güneþ altýnda fazla kalmanýn cilt kanseri Uzm.

Detaylı

Özel Fen Lisesi kuruluyor

Özel Fen Lisesi kuruluyor Domuz gribi uyarýsý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dünyada paniðe neden olan domuz gribi ile ilgili olarak vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 2 DE Dr. Cengiz Bozkurt Nisan yaðmuru bereket getirdi Selahattin Biçer:

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 8 DE. Bu davada sanýk olmak onurdur

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 8 DE. Bu davada sanýk olmak onurdur (.HAK:16) ÝSKENDER LAHMACUN n Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Alo Paket 21 2 42 Belediye bütçesi 249 milyon orum Belediyesi Kasým ayý meclis toplantýsýnda 214 Performans Planý görüþüldü. Belediye'nin

Detaylı

Milletvekilleri sel maðduru köylerde

Milletvekilleri sel maðduru köylerde Milletvekilleri sel maðduru köylerde AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, sel maðduru köylerde incelemelerde bulundu. * HABERÝ 2 DE Kargý ilçesine baðlý

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı