AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE YEREL YÖNETİMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE YEREL YÖNETİMLER"

Transkript

1 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE YEREL YÖNETİMLER Dr. Ufuk AYHAN * I. GİRİŞ Amerika Birleşik Devletleri, çoğulcu demokrasiye dayalı, başkanlık sistemiyle yönetilen federal bir cumhuriyettir. Yönetim sistemi üç kademeli bir yapı çerçevesinde şekillenen bu ülkede federal devlet ilk düzey yönetim birimini, eyaletler ise ikinci düzey yönetim birimlerini oluşturmaktadır. Eyaletlerin alt düzey yönetim birimleri olan yerel yönetimler ise, sayıları, nitelikleri ve yapıları itibariyle çok zengin bir çeşitliliğe sahiptirler. Amerika Birleşik Devletleri nin federal yapısının belirleyici özelliğini, adem-i merkeziyet anlayışının bütün yönetim mekanizmalarına hakim kılınması oluşturmaktadır. Bu anlayışın bir gereği olarak, görevleri, mali kaynakları ve sorumlulukları Anayasada tanımlanmış olsa da, ikinci düzey yönetim kademeleri olan eyaletler içişlerinde tümüyle serbesttirler. Üçüncü düzey yönetim kademesini oluşturan yerel yönetimler de yine aynı şekilde güçlü adem-i merkeziyet anlayışının etkisi ile şekillenmişlerdir. ABD mahalli üniteleri, idari düzen açısından, esas itibariyle yerel kendi kendini yönetim ilkesinin bir sonucu olan demokratik ademi merkeziyet ilkesine göre kurulmuşlardır. Böylece Amerikan yerel yönetim sistemi, tek merkezli bir niteliğe sahip olmaktan son derece uzaktır. Ülkemiz de dahil olmak üzere bir çok ülkede yerel yönetimlerden söz edildiğinde, yerel yönetim birimlerinin türleri, organları, görevleri, personeli ve mali yapısı gibi konularda bir model oluşturulabilirken, Amerikan yerel yönetim kuruluşları için aynı şeyi yapmak son derece güçtür (Türker, 1999: 595). Bu konuda Lennox L. Moak ın ABD deki yerel yönetimler konusunda yapılacak araştırmalarda, bu idareleri nitelemek için kullanılan deyimlerin karışıklığı içinde kaybolmak tehlikesini göze almak gerekir (Moak, 1977: 17) şeklindeki tespiti de, ABD deki yerel yönetimler hakkında yapılacak çalışmaların ve sisteme ilişkin kavramsal bir çerçeve oluşturulmasının güçlüklerini ortaya koymaktadır. * Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Meslek Etiği ve Mesleki İngilizce Ders Görevlisi. SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI:

2 ABD nin oluşumunda son 500 yıllık süreç içerisinde çok farklı etnik grup, din ve mezheplerden gelen göçmenlerin etkili olması ve bireysel özgürlüklere kıskançlık derecesinde sahip çıkılması, tek bir üniter devlet yapısının ortaya çıkmasını engellemiştir. Belki de diğer ülkelerde olduğu gibi tek düze bir yerel yönetim modelinin Amerika Birleşik Devletleri nde ortaya konulamamasının temel nedenlerinden birisini de, bu özelliği oluşturmaktadır (Şahin, 1999: 121). Ayrıca, ABD yönetim sisteminde yerel yönetimler arasında bir kademelendirmenin söz konusu olmadığı da unutulmamalıdır. Bunun yanında yerel yönetimlerin tüzel kişiliğe, idari ve mali otonomiye, seçimle iş başına gelen karar ve yürütme organlarına sahip olması, ortak özellikleri olarak sayılabilir. Bu çalışmada, vatandaşa en yakın yönetsel kademe olması nedeniyle demokratik yönetimin en önemli unsurlarından olan yerel yönetimlerin A.B.D. yönetim sistemindeki yeri, siyasal ve tarihsel olarak ortaya çıkışları, türleri, yapıları, kaynakları, yetki ve görevleri, federal ve federe devletle ilişkileri incelenmeye çalışılmıştır. Birbirinden çok farklı nitelikleri nedeniyle, ABD nin yerel yönetim sistemini ülkemiz ile kıyaslamalı bir şekilde ele alıp incelemekte önemli güçlükler söz konusu ise de, ülkemizde sürekli geliştirilmeye çalışılan yerel yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması çabalarında, diğer ülke örnekleri gibi ABD nin yerel yönetim sisteminin bilinmesinin, daha zengin bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir. II- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE YEREL YÖ- NETİMLERİN TARİHÇESİ VE SİYASAL TEMELLERİ Amerika Birleşik Devletlerinde yerel yönetimlerin kökenleri 18. yüzyıla kadar inmektedir. Amerikan eyaletleri bağımsızlıktan önce de ayrı ayrı örgütlendiklerinden merkezi hükümete yetki bırakma açısından kıskanç davranmışlar, federal bir devlet kurma düşüncesini de, ancak halkın günlük yaşantısını ilgilendiren tüm düzenlemelerin eyalet hükümetlerine bırakılması şartıyla hayata geçirmişlerdir (Şahin, 1999: 21). İngiliz Turgot ve Bentham yüzyılda yerel yönetimler konusunda ortaya çıkmış iki büyük düşünürdür. Turgot, yerel yönetim reformu düşüncesini ortaya atarak bütün İngiliz Krallığını belediye ve köylere ayırmayı savunmuştur. Özellikle Turgot un görüşleri Amerika ve Avrupa da geniş uygulama alanları bulmuştur. Ardından Bentham ve onun takipçileri sayesinde 19. yüzyılın başlarında local government terimi ekseninde yerel yönetimler doğmaya başlamıştır (Görmez, 1997: 29-30). İngiliz-Amerikan geleneği Amerika Birleşik Devletlerindeki mahalli idarelerin ortaya çıkışında etkili olmuştur. 104 SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI: 70

3 20. yüzyıla doğru yerel yönetimler temel yönetim birimleri arasına girmiş, hatta belediyeler devletin bir parçası değil, sivil toplumun bir parçası olarak algılanmaya başlanmıştır. Fransız düşünürü Tocqueville bir ulusun bağımsız bir hükümet kurabileceğini, ancak belediye kuruluşlarına sahip olmadan bağımsızlık heyecanına sahip olamayacağını söylemiştir. Amerika daki yerel yönetimler aşağıdan yukarıya doğru devlet yapısı içerisinde yer almıştır. Kuruluşlarında egemenliklerinin bir kısmını merkezi yönetimlere devretmesine rağmen, sadece yerel yönetimi ilgilendiren noktalarda devletin hiç bir işe karışmasını kabul etmemiştir (Görmez, 1997: 31-34). Artık 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında her biri itfaiye, kanalizasyon, su v.b. birçok hizmeti sağlamak için vergi toplama yetkisine sahip olan özerk mahalli idare yönetimleri ortaya çıkmıştır (Nadaroğlu, 1998: 126). Bu arada Amerika Birleşik Devletlerinde özerk belediyecilik hareketi 1875 Missouri Anayasası ile yasallaşarak daha sonra California, Washington ve Minnesoto başta olmak üzere pek çok eyalette kabul görmüştür. Kısaca home-rule olarak nitelenen bu sistem, belediyelerin yerel ihtiyaçların karşılanmasında kendi kendini yönetme hakkı olarak ortaya çıkmış ve Amerikan eyaletlerinde kanunla tanınan ve Anayasa ile tanınan olmak üzere bu hak iki düzeyde ele alınmıştır. Yerel yönetim anlayışı ise ekonomik, sosyal ve politik süreçlere katılım olarak kendisini göstermiştir (Görmez, 1997: 35-37). Amerika Birleşik Devletleri nde özerk belediyecilik (municipal home rule) akımı, belediyelerin yerel nitelikteki işlerine üye devletlerin (state) ya da eyaletlerin karışmasına izin vermez ve kamusal ve toplumsal hizmetlerle kolluk görevlerini yerine getirebilmeleri için, belediyelere gerekli yetkilerin ve kaynakların verilmesini öngörür. Bu ilke hükümetin halka olabildiği ölçüde yakın olması ve her yerel topluluğun yerel nitelikteki işleri kendisinin görmesi şeklinde tanımlanabilir (Keleş, 1994: 33-34). Bir başka tanıma göre ise özerk belediyecilik; kesin karar alma yetkisi, merkezi idarenin yersiz etkilerinden arındırılmış olma ve parasal açıdan bağımsız olma (Tortop, 1991: 22-24) anlamına gelmektedir. III- GÜNÜMÜZ ABD YEREL YÖNETİM SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ ABD yerel yönetimlerinin kendine özgü birtakım özellikleri vardır. Bunların başında, yerel yönetim birimlerinin çeşitli üye devletlerde değişik fonksiyonlara, hatta bazen değişik isimlere sahip olmaları gelir (Nadaroğlu, 1998: 126). Bazı yerel yönetim birimleri bir kısım üye devletlerde mevcut iken, SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI:

4 diğerlerinde mevcut değildir. Bazen de aynı fonksiyonu ifa eden mahalli üniteler üye devletlerde değişik biçimlerde isimlendirilmektedir (Türker, 1999:596). Mevcut yerel yönetimleri sınıflandırırken, Amerikan sistemi ile Türk sistemi arasında tam bir karşılaştırma yapmak ve yerel yönetim birimlerini birbirleri ile eşleştirmek mümkün olmamaktadır. Genel olarak yerel yönetimler için Counties, Municipalities, Townships, School Districts, Special Districts şeklinde bir sınıflandırma yapılmaktadır. ABD yerel yönetimlerinin köken olarak İngiliz ekolünü andırdığı daha önce ifade edilmişti. Dolayısıyla bu yerel yönetim birimleri, İngiltere deki benzerleri ile büyük ölçüde örtüşmektedir. Ancak 1985 tarihli Avrupa Yerel Yönetimler Şartı dikkate alındığında, özellikle özerk yerel yönetim anlayışı, yerel yönetimlerin sorumlulukları, denetimi, mali kaynakları, yerel makamların birlik kurma ve birliklere katılma hakkı gibi unsurları incelendiğinde, ABD yerel yönetimlerinin, her ne kadar temel olarak İngiltere, Fransa ve Almanya ağırlıklı bir yapısal özellik taşısalar da, çoğu Avrupa ülkesindeki benzerlerinden yerel demokrasi bağlamında daha ileri oldukları değerlendirilmektedir. Ayrıca, 1992 Mart ayında Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Konferansı nda kabul edilen Avrupa Kentli Halklar Deklârasyonu nda yer alan, geçmişten günümüze farklı kültürel ve etnik yapıları barındıran toplulukların barış içerisinde yaşamalarının sağlanması, çoğulcu demokrasilerde, kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde gereksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin hayata geçirilmesi, yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması ilkeleri arasında uzlaşmanın sağlanması, yerel doğal kaynak ve değerlerin yerel yönetimlerce akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde belde yaşayanlarının yararı gözetilerek korunması ve idaresi, kişilerin yaşadıkları beldenin, beldeler arası ya da uluslararası ilişkilere doğrudan katılma konusunda özgür olmaları ve özendirilmeleri, bu deklârasyonda tanımlanan hakların sağlanması için gerekli mali kaynakları bulma konusunda yerel yönetimlerin yetkili kılınması gibi hususlar irdelendiğinde, Avrupa da 1985 ve 1992 yıllarında ortaya atılan fikirlerin ABD de yerleşmiş olduğu ve ABD yerel yönetimlerinin yerel demokrasi konusunda çok daha ileri bir noktada oldukları görülecektir. Yerel yönetimlerin genel özelliklerini ve özellikle demokratik niteliklerini irdelemişken, halkın denetimini içeren, Recall ve Public Hearing gibi terimlerin de açıklanması uygun olacaktır. Halkın yerel yönetimlerle iç içe olduğu ABD de bu yönetimlerin halka dayalı ve katılımcı bir anlayışla yönetilmesi için vatandaşlara referandum 106 SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI: 70

5 hakkı tanınmıştır. Sorunların çözümlerinde halkın eğilimi belirlenemez ise, belediye seçmen listelerine kayıtlı seçmenlerin %60 ının imzalı başvurusu ile referanduma gidilir. Belediye avukatının hukuksal bir metin şeklinde getirdiği öneri 2/3 oyla kabul edilerek yürürlüğe girer. Recall (görevden düşürme) ile seçimle iş başına gelen bir kamu görevlisi, yine halk oyu ile görev süresi dolmadan görevinden alınabilir. Bu uygulama yetersiz bir kamu görevlisinin seçim dönemi sonuna kadar yönetimde kalması yerine eksikleri görüldüğünde görevden alınmasını sağlar. Bu yöntem uygulamada çok az başarı sağlasa da yerel yönetimlerin bu hakkı elinde bulunduran halka daha da önem vermesini sağladığı için önemlidir (Metin ve Altunok, 2002: 16) Genel yönetimle ilgili olarak karar alınmasında vatandaşların katıldığı diğer bir yol da public hearing (genel halk görüşmesi) yoludur. Bu yol genel siyaseti etkileyen her önemli karar hakkında toplum görüşünün alınmasını, en azından bilgi verilmesini gerektirir. Bu yol arazi arsa planlaması, ana yolların değiştirilmesi gibi konularda yetkili organlar karar almadan önce kullanılır. Bu toplantılarda halk ve dernek temsilcilerinin soru sorma, görüş bildirme, söz alma hakları vardır (Türker, 1999: 600). IV. ABD DE YEREL YÖNETİM BİRİMLERİ VE YÖNETSEL YAPILARI Bu kısa değerlendirmenin ardından, ABD deki yerel yönetim kuruluşlarını aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz: 1) County Eyaletlerin kendi sınırları içerisindeki en büyük mahalli idare birimi (Türker, 1999: 596) olan county ler, bazı hizmetlerin yürütülmesinde üye eyalet adına, onun uzantısı gibi davranarak etkin rol oynar (Şahin, 1999: 66). Seçilmiş bir meclisi bulunan bu birimler, coğrafi bir bölge içerisinde faaliyet yürüten önemli bir mahalli idare birimidir. Connecticut ve Rhode Island dışında ABD yi oluşturan üye federe devletlerin (eyaletlerin) tümünde var olan county ler, New England eyaletindeki sadece yargı görevini ifa eden County Louissiana da Parish adını alır. Genellikle bir yargı mercii olarak üye devletin ceza kanununu uygulayan county ler, eyaletlerin vergileri ile mahalli vergileri tahsil eder, seçim yerleri ile seçim görevlilerini tayin eder ve seçimleri uygular. Okulları ve SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI:

6 kütüphaneleri yönetir, yolları ve köprüleri yapar ve onarır. Sosyal tesisler kurmak şeklindeki diğer bazı görevleri de vardır (Nadaroğlu, 1998: 126). County yönetimlerine eyaletler tarafından yetki belgeleri (charter) (buna berat da diyebiliriz) verilerek, bu yönetimlerin amaç ve yetkileri ayrıntılı olarak belirtilir. Bu yetki belgeleri özel ve genel yetki belgeleri olmak üzere iki türdedir. Bu ayrım nedeniyle county görevlileri Dillon (kuruluşların sadece açık bir şekilde verilmiş veya belirtilmiş yetkileri kullanabilmeleri) kuralına şiddetle karşı çıkmış ve buna karşılık idari bağımsızlık yetki belgesini (Home Rule Charter) savunmuşlardır (Şahin, 1999: ). Hemen bütün eyaletlerde county ler, denetçiler veya county komiserlerinden oluşan kurullarca ve genellikle seçimle iş başına gelen memurlarca yönetilmektedir. Seçilmiş organları olmayan yerleşim birimleri doğrudan county ye bağlıdır. County ler kendilerine bağlı bu birimlerde tüm belediye hizmetlerini yapmakla yükümlüdürler (Nadaroğlu, 1998: 127). County lerin teşkilat yapısı için tek tip bir yapıdan söz etmemiz mümkün değildir. Zira eyaletten eyalete farklılık arzetmektedir. Ancak iç teşkilat yapılarının temel unsurlarını County meclisleri, seçilmiş idari görevliler, atanmış görevliler, meclis ihtisas komisyonları olarak dörde ayırabiliriz (Türker, 1999: ). Bunlardan County meclisi, birden fazla üyeden oluşan karar alma ve yürütme organıdır. Yerine göre komite, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu gibi isimler de almaktadır. Üye sayısı 3-50 arasında değişen bu meclislerde seçimle iş başına gelinmektedir. Seçilmiş idari görevliler idari alanda istihdam edilmekte olup bunlar; maliye amiri, yol ve köprülerle ilgili planlama, yapım, arazi çalışmaları, sınır tespiti, imar planları işleri için bayındırlık amiri, eğitim müdürü, kayıt ve arşiv müdürü; yargı alanında; şerif, savcı, adliye yazı işleri müdürü, adli tıp yetkilisidir. Atanmış görevliler ise; sağlık müdürü, sosyal güvenlik müdürü, yol müdürü, tarım müdürü, veteriner ve kamu avukatıdır. İhtisas meclis ve komisyonlarının görev konuları oldukça çeşitlilik arzetmektedir. Bu alanları; sosyal güvenlik, sağlık, hastane, kütüphane, seçim, arazi kıymet takdiri, planlama, personel, dinlenme ve eğlence, hava alanları, okulların finansmanı ve tarım şeklinde sıralayabiliriz. 2) Municipality Türkçe de belediye adını verebileceğimiz municipality, bazı eyaletlerde town, brought ve village gibi isimler de almaktadır. Daha çok yoğun nüfuslu 108 SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI: 70

7 küçük yerleşim birimlerinin yerel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kurulmuş ve farklı düzeylerde yetkilere sahip bulunan bir yerel yönetim birimidir. Municipality lerin hukuki yönden kişilik kazanmalarını sağlayan yazılı izinler (charter), kurulacak mahalli ünitenin amacını, hak ve yetkilerini, sahip olduğu imtiyazları ve idare şeklini de gösteren resmi bir belge niteliğindedir. Municipality lerin hak ve yetkileri ise, vergilendirme ve borç alma yetkisi; sağlık, güvenlik ve adabı koruma ve geliştirme yetkisi; belirli amaçlarla istimlak yapma hakkı; belirli kamu kuruluşlarını işletme ve kanunları cebri olarak uygulama yetkisi şeklinde sıralanabilir (Nadaroğlu, 1998: 127). Municipality ler önemli ölçüde otonom kuruluşlar olmalarına rağmen, genellikle federe devletlerin yararlandıkları dokunulmazlık hakkına da sahiptirler. Üye devlet kanunları izin vermedikçe, municipality ler aleyhine kamusal faaliyetlerinden ötürü dava açılamaz. Eyalet kanunlarının buna izin veriyor olması gerekmektedir. Mesela bir polis görevi esnasında gereğinden fazla şiddet uygulamışsa belediyeye dava açılamaz, sadece görevli polise karşı dava açma imkanına sahiptir (Nadaroğlu, 1998: 128). Bütün municipality ler kamusal faaliyetleri gerçekleştirebilmek için personel istihdam eder ve vergilendirme, borçlanma, sağlık, güvenlik konularında yetkili otonom yapıları vardır. Ayrıca yasa dışı faaliyetleri önler ve cezalandırır, gerekirse güç kullanabilir (Şahin, 1999: 129). Ancak bunun yanı sıra, kuruluşlarına izin veren belgelerdeki (charter) esaslar dahilinde üye devlet tarafından kontrol edilirler. Bazı faaliyetleri ise üye devletlerin özel denetimine tabidir. Örneğin vergilendirme için yapacakları değerlendirmelerde kullanacakları yöntemler ve normlar genellikle yönetmeliklerle düzenlenir, gelir kaynakları üye devletlerin anayasaları ile sınırlanır. Ayrıca bunların borçlanmalarının sınırı da üye devletlerin anayasaları tarafından saptanmış ve borçları hakkında rapor vermeleri öngörülmüştür. Kamulaştırma konusundaki yetkileri de genellikle kısıtlanmıştır (Nadaroğlu, 1998: 128). Municipality ler otonom kuruluşlar olmakla birlikte eyaletlerin ajanı konumundadır. Bu nedenle eyaletlerin sahip olduğu dokunulmazlıklardan da yararlanırlar (Şahin, 1999: 129). Municipality lerin yönetim yapısı ve teşkilatlanmaları, birbirinden önemli farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle farklı kategorilere ayırarak incelemek daha anlamlı olacaktır. Municipality ler, belediye başkanlı meclis sistemi, profesyonel yöneticili meclis sistemi ve kent komisyonu şeklinde sınıflandırılabilir (Türker, 1999: 602): SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI:

8 a) Belediye Başkanlı-Meclis Sistemi Bu sistemde seçilmiş bir belediye meclisi vardır. Belediye başkanları her eyaletin özel kanunlarına göre değişen yetkilere sahiptirler. Bu nedenle bu sistem güçlü belediye başkanı ve zayıf belediye başkanı olmak üzere iki alt bölüme ayrılarak incelenebilir. i. Güçlü Belediye Başkanı (Strong Mayor) Bu sistemde belediye başkanı genel halk oyuyla seçilir ve bu niteliğinden dolayı büyük bir otoritesi ve yürütme gücü vardır. Yasama yetkisi genel oyla seçilmiş belediye meclisine aittir. Yargı yetkisi de yine genel oyla seçilen avukat ve denetçiler tarafından kullanılır (New York ve Detroit de olduğu gibi). Güçlü belediye başkanları belediye meclis kararlarını veto etmek, görevlileri atamak, uzaklaştırmak gibi yetkilere sahiptir. ii. Zayıf Belediye Başkanlığı Bu sistemde ise yürütme gücü belediye meclisine aittir. Zayıf belediye başkanının temsil ve merasimlere katılmak gibi sembolik görevleri vardır. b) Belediye Meclisi-Şehir Yöneticisi Sistemi Bu sistemde yetki halk tarafından seçilmiş belediye meclislerine aittir. Meclis, üyeleri arasından birini belediye başkanı olarak seçer. Aynı zamanda çeşitli idari birimleri yönetecek, koordine edecek, yerel idarelerin politikasını uygulayacak city manager denilen profesyonel yöneticiyi atar. Belediye meclisi şehir yöneticisi atama ve azletme yetkisine sahiptir. Belediye başkanı meclis üyesidir, veto hakkı yoktur, idari yetkileri de bulunmamaktadır. Görevi politik lider olarak, merasimlere, sosyal ve sivil çalışmalara katılmaktır. Bu sistem daha çok nüfusu i geçen şehirlerde uygulanır. Başarılı bir sistem olarak nitelendirilmekte ve sistem giderek yaygınlaşmaktadır (Türker, 1999: 601). Bu sistemin özelliklerini genel olarak sayacak olursak; - Şehir yöneticisi belediye hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Siyasal nitelikli değil, tarafsızdır. Belediye meclisinin aldığı kararları uygular ve bu görevinden dolayı meclise karşı sorumludur. - Şehir yöneticisi, şehrin iyi yönetimi için alınması gereken önlemler hakkında meclise önerilerde bulunabilir. Belediye meclis toplantılarına şehir yöneticisi katılır, toplantıların duyurulmasını sağlar. - Etkili bir yönetim sağlanması için reorganizasyon teklifleri yapılabilir. - Vatandaşların şikayetlerini ve idari organizasyon sorunlarını inceler. 110 SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI: 70

9 - Şehir yöneticisi tam gün esasına göre çalışır. Belediye meclisinin ön izni olmadıkça başka hiç bir görev alamaz (Türker, 1999: 602). c) Kent Komisyonu Sistemi Halen Amerika Birleşik Devletlerinde az sayıdaki municipality de uygulanmaktadır. Halk tarafından seçilen komisyon üyeleri (5 kişi) hem karar organı hem de uygulama organıdır. Üyelerin kendi aralarında seçtikleri başkanın halkı temsil etmek ve komisyon toplantılarına başkanlık etmekten başka bir görevi bulunmamaktadır (Türker, 1999: 601). 3) Township Diğer bir yerel yönetim birimi olan Township için Town, Plantation, Location gibi adlar da kullanılmaktadır. Bu idareler, New England eyaletinin temel yerel yönetim birimidir (Türker, 1999: 602). Township, genellikle county nin ayrı bir alt bölümünü oluşturan yerel yönetim birimidir. Koloni döneminden kalma bir alışkanlık olarak halen 20 eyalette kullanılmaktadır (Odabaş, 1997: 602). Aslında bir ilçe görüntüsünde olan Township lerin bir kısmı, nüfuslarının artması sonucu il görüntüsü kazanmışlardır. Bazı üye devletlerdeki Towship ler komiserler veya heyetlerince, diğer bazı üye devletlerde ise genel oyla seçilen denetçilerle yönetilmektedirler (Nadaroğlu, 1998: 129). Township ler fonksiyonel olarak ABD nin federal yapısı içerisinde eyaletlere göre büyük farklılıklar göstermektedir. Buna rağmen bir genelleme yapacak olursak; mahalli yolların yapım ve bakımı, ilkokulların yönetimi ve yoksullara yardım, kütüphane, su, kanalizasyon, çöp imha gibi kırsal nitelikli işleri, bu yerel yönetim birimlerinin görevleri olarak sayabiliriz (Türker, 1999: 602). Ayrıca, başta New England eyaletindekiler olmak üzere bazı Township yönetimlerinde Kasaba Toplantısı denen, doğrudan demokrasi uygulaması niteliğindeki bir sisteme rastlanılmaktadır. Bu sistemde, kayıtlı bütün seçmenler bazı görevlileri seçmek ve mahalli konuları tartışmak ve karar almak üzere toplanmaktadırlar (Türker, 1999: ). Yönetim organları, Mütevelli Heyeti, Danışmanlar Meclisi, Yönetim Kurulu olarak adlandırılan en az üç üyeden oluşan kurullardır. Yöneticilerin atanmasında bir profesyonelleşme vardır. Ayrıca bu yönetim birimine nüfus ve alana göre bir takım görevler de verilmektedir (Türker, 1999: 603). SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI:

10 4) District İlk üç başlık altında incelenen yerel yönetim birimleri, belli ölçüde genel amaçlı yerel yönetim türleri idi. District ise, sadece belirli bir özel amaca hizmet eden ya da belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yerel yönetim birimleri şeklinde tanımlanabilir. Örneğin sadece okulların yönetimini ele alan birimler, diğerlerinden ayrılarak School District adını almıştır. Hizmet alanları su ve kanalizasyon, konut, yangınla mücadele, çevre kirliliğinin önlenmesi, tabii kaynakların korunması ve ulaşım gibi konuların yanında okulların yönetimini de içermektedir. Sınırları Township ve Municipalities kapsamından biraz farklıdır. Bunlar, seçilmiş meclisleri olan bölgesel birliklerdir. Her district kapsadığı çevre ile ilgili eğitim, su dağıtımı, temiz havanın korunması gibi hizmetleri üstlenir (Şahin, 1999: 130). Amerika Birleşik Devletleri genelinde yaklaşık civarında bu tür yönetim bulunmaktadır. Bunlardan kadarını okul yönetimleri oluşturmaktadır. Alaska hariç her eyalette bu yönetim türü yer almaktadır (Türker, 1999: 603). Amerika daki en büyük özel bölge yönetimi havaalanı, köprüleri ve otobüs terminallerini işleten New York Terminal Otoritesi şeklindedir. Bu yerel yönetim sisteminin savunucuları verimli bir yönetimi mümkün kıldığını iddia ederken, karşıtları ise devlete ait görevleri yayarak kontrol edilmesi çok güç bir hale getirdiğini iddia etmektedir (Şahin, 1999: 130). Burada kısaca alt başlıklar halinde school ve special district yönetimlerini inceleyelim: a) School District Amerika Birleşik Devletlerinde ilk, orta ve yüksek öğrenim genellikle school districts adı verilen ve yerel yönetim birimleri arasında yer alan kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu durumda school district okulların bakım ve idaresi için vergileme ve yönetme gücüne sahip sınırlı bir coğrafi bölge olarak tanımlanmaktadır (Nadaroğlu, 1998: 130). Okul bölgelerinin sayılarında kırklı yıllardan itibaren bir düşüş görülmüştür yılında sayıları iken, 1997 yılında e düşmüştür. Bunda bu yerel yönetim birimlerinin birleştirilmesinin etkili olduğu söylenebilir. Özellikle elli yıllık bir periyotta Amerikan yerel yönetimlerinin genel toplamındaki düşüş de bu azalmadan kaynaklanmaktadır (Odabaşı, 1997: 67). 112 SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI: 70

11 b) Special Districts Amerika Birleşik Devletlerini oluşturan eyaletlerin her birinin anayasalarına ve yasalarına göre special district ler kurulmuştur. Bunlar genellikle tek fonksiyon ifa eden kuruluşlar görünümündedir. Special district lerden bazıları su temini, bazıları içme suyunun sağlanması, bazıları da havaalanlarının işletilmesi ve benzeri hizmetleri gerçekleştirmektedirler. Special district lerin özelliği, bu hizmetlerden sadece birini gerçekleştirmekle yükümlü bulunmalarıdır. Bir başka deyişle special district, aslında üye devletlerin, sınırlı bir bölgede sulama, su temini, sağlık vb. belirli tek bir kamu hizmetinin sağlanması amacıyla kurulmuş siyasal bir alt bölümdür (Nadaroğlu, 1998: 130). Ülke genelinde eyaletlerin bünyesindeki Special district lerin faaliyet alanları county, municipality, township lerin toplamının dörtte üçüne eş olmaktadır (Odabaşı, 1997: 67). Son olarak bu birimlerin kurulabilmesi için, eyalet mevzuatı çerçevesinde yerel halkın bu yöndeki iradesini eyalet yönetimine bildirmesi, ardından başvuru belgeleri kapsamında kurulacak birimin niteliği ve görev alanına ilave olarak belirli sayıda seçmenin ya da belirli bir araziye sahip olanların müracaatları gerekmektedir (Türker, 1999: 603). Special district kavramı içerisinde yer alan belirli özel hizmetler kavramı ülkemiz ekseninde 3030 sayılı yasa ile Anakent düzeyinde altyapı hizmetleri ile kara ve deniz taşımacığı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla anakent belediye başkanının başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağı Altyapı Koordinasyon Merkezi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (AYKOME-UKOME) gibi kuruluşları hatırlatmaktadır (Keleş, 1988: 26) sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun 7. Maddesine göre düzenlenen bir yönetmelik kapsamında çalışmalarını yürüten AYKOME, Ankara metropolitan kent genelinde belediye kuruluşlarının (ASKİ, EGO, Fen İşleri Daire Başkanlığı) ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının (PTT, TEK, TCK, DSİ vb.) altyapı yatırımlarının eşgüdümünü sağlamıştır (Göymen, 1997: 90). Bu tip yapılara ilk örnek, 23 Kasım 1981 tarihinde kabul edilen İSKİ Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 2560 sayılı yasayla İSKİ nin kurulmasıdır. Bu yasa ile, İstanbul Belediyesi nin su ve kanalizasyon hizmetleri bağımsız bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir özel amaçlı kuruluşa bırakılmıştır. Bu özel anakent kuruluşu 1981 yılında İstanbul Belediyesinden bağımsız olarak kurulmuştur. Ancak, 1983 sonrası demokratikleşme ve yeniden yapılanma çabalarının bir sonucu olarak 1984 yılında İstanbul SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI:

12 Belediyesine bağlanmıştır. Daha sonra İSKİ ye benzer kuruluşlar; Ankara, İzmir ve bazı öteki büyük kentlerde kurulmuştur (Geray, 1999: 61). 5) Metropolitan Government (Büyükşehir Yönetimi) Son yıllarda Amerika da ulaşım imkanlarının gelişmesi ve şehir merkezlerindeki hayat pahalılığı sonucu banliyölere doğru bir göç süreci başlamıştır. Halk artık şehirde çalışıp orada alış veriş yapan, fakat vergisini burada ödemeyen bir konuma gelmiştir. Bu da pek çok sorunla uğraşması gereken kent yönetimlerini güçsüzleştirmiştir (Şahin, 1999: ). Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Bürosu tarafından metropolitan alan konusunda belirlenen kriterler; nüfus, iş-meşguliyet ve merkezi kent ile diğer kentlerin ilişkisi şeklindedir. Yani nüfus açısından belirli bir yoğunluğa ulaşmış bir merkezi kent ile iş ve ekonomik bağlantıları yoğun olan başka kentlerin bütünleşmesi suretiyle metropolitan alanın oluşacağı belirtilmektedir (Görmez, 1993: 20). Bu konudaki ilk yöntem, Houston şehrinde olduğu gibi mücavir alanların ve banliyölerin merkezi kente katılması şeklinde idi. Ancak mücavir alanlar ve banliyöler bu uygulamaya yönelik referandumda red oyu vererek bu tür bir uygulamaya karşı koymuşlardır. İkinci yöntem, San Fransisco, Boston, New York şehri gibi County ve Municipality yönetimlerini bir çatı altında toplayan vilayet yönetimidir. Diğer bir çözüm yolu ise vilayet yönetimlerinin sözleşmeye dayanarak yerel topluluklara hizmet sunmalarıdır. Örneğin Los Angeles vilayetinde şerif bürosu, kendi polis teşkilatını kurmak istemeyen vilayete bağlı kentlere ücret karşılığında güvenlik hizmeti sağlamaktadır. Diğer bir yöntem ise, yerel konuların kent yönetimine bırakıldığı metropolitan alanın tümünü ilgilendiren konuların kendisine bırakıldığı metropolitan bir yönetimin oluşturulmasıdır. Son bir uygulama, özel bölgelerin yakın bölgelerin sınırlarının içerisine alınarak hizmet alanının genişletilmesi ve birimler arası işbirliğinin arttırılması şeklindedir. Ancak metropolitan yönetim şeklinin yaygınlaşmasındaki sorunlardan dolayı çözüm yolu olarak özel bölgeler gösterilmekte ise de, halk özel bölgelerin kendi kontrollerinden uzaklaşabileceği endişesine sahiptir (Şahin, 1999: ). V- YEREL YÖNETİMLER ARASINDA GÖREV BÖLÜŞÜMÜ ABD de yerel yönetimler tarafından üstlenilmiş olan görevler eyaletler arasında farklılık arz etmektedir. Bunun temel nedeni, görevlerin eyaletler 114 SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI: 70

13 içindeki yerel yönetimler arasındaki dağılımının, eyaletlerin anayasa ve yasalarındaki mevcut hükümlere göre düzenlenmesidir. Bununla birlikte bir genelleme yapmak gerekirse, municipality ler genellikle kendi bölgelerinde mal ve can güvenliğini ilgilendiren polis ve itfaiye hizmetlerinden, kütüphane hizmetlerinden, yolların bakımından, çöplerin toplanmasından, yolların aydınlatılmasından ve park hizmetlerinden sorumludurlar. Eğitim hizmetleri ise genellikle school district ler tarafından sağlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinden municipality ler ve township ler sorumludur. Ancak bazı üye devletlerde bu hizmetler kısmen veya tamamen county ler tarafından üstlenilmiştir. Taşıma hizmetlerini bazen county, fakat genellikle special district ler düzenlemektedir. Su temini veya kirli suların boşaltılması hizmetleri municipality ler veya secial district ler tarafından üstlenilmiştir. Su temini hizmeti eğer bölgenin geniş bir bölümünü kapsıyorsa, bu taktirde hizmet, üye devletlerin merkezi örgütüne bağlı özel işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Hastane hizmetleri genellikle dini kuruluşlar tarafından organize edilmiş olan, kâr amacı gütmeyen üniteler tarafından gerçekleştirilmektedir (Nadaroğlu, 1998: ). Emniyet hizmetlerinin sunumuna ve örgütsel yapısına baktığımızda ise, bazı mahalli ünitelerde itfaiye ile polis teşkilatlarının tek bir çatı altında birleştikleri görülmektedir. Yerel yönetimlerin içişleri kapsamında sayılacak görevlerinin başında emniyet ve asayiş görevi gelmektedir. Bu anlamda polis teşkilatı, emniyet ve asayişi sağlamada en önemli kurumlardan biridir. Küçük kasabalardaki komiserliklerden, büyük merkezlerdeki dev emniyet müdürlüklerine kadar farklı çapta teşkilatlanmaya rastlamak mümkündür. Polis teşkilatının görevleri, yargı mekanizması ile doğrudan ilgili olduğu için, bir mahalli hizmet kategorisi olmaktan ziyade, yargı fonksiyonunun bir parçası olarak görülmektedir. Ayrıca, nüfus kayıtlarının tutulması, gayrimenkullere ilişkin işlemlerin yapılması, kıymet takdiri, vergilerin toplanması ve seçimlerin yapılması da içişleri ile ilgili görevler arasında sayılabilir (Türker, 1999: ). Bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan gelişmelerle birlikte özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde internet üzerinden kamu hizmetlerinin sunulması, başta Beyaz Saray olmak üzere, merkez, eyalet ve yerel düzeydeki çoğu kamu kurum ve kuruluşunda oldukça yaygınlaşmıştır. Bu şekilde mevcut teknolojik gelişmelerden yararlanarak hizmet sunmak, yeni bir görev anlayışını beraberinde getirmiştir (Yıldız, 1999: 145). SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI:

14 Vl- YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPILARI A.B.D. de yerel yönetimlerin gerçekleştirdikleri hizmetlerle orantılı olarak gelir kaynakları oldukça fazladır. Bu kaynakların başlıcaları şunlardır: 1) Mahalli Vergiler Sağladıkları hasılat yönünden mahalli vergiler, en önemli gelirlerdendir. Yerel birimler eyalet mevzuatı çerçevesinde faaliyet göstermek durumunda olduklarından, ya doğrudan eyalet yasalarıyla konulan vergileri toplama ya da bu yasaların çizdiği sınırlar içerisinde vergi koyma yetkisine sahiptirler (Türker, 1999: 607). Bu vergileri emlak vergileri, satış vergileri ve gelir vergileri olmak üzere üç ana gruba ayırabiliriz: a) Emlak Vergileri Emlak vergisi bina ve arsanın para değeri üzerinden yıllık olarak hesaplanan bir vergidir. Mevcut sisteme göre oturma bölgelerinin yakınında olan henüz yapı yapılmamış arsaların emlak vergisi, onun gerçek değeri üzerinden alınmaktadır. Bu değer mülk sahibi tarafından belirtilmektedir. Mülk sahibi bu konuda arsasını tarımsal arazi veya yapı arazisi olarak beyan etmek hakkına da sahiptir. Eğer tarım arazisi olarak gösterirse, bunun emlak vergisi çok düşüktür. Ancak bu durumda mülk sahibi ile 10 yıllık bir sözleşme yapılır. Eğer mülk sahibi bu 10 yıl içinde kararını değiştirir, tarım arazisini yapı yapılabilir araziye dönüştürmek isterse, aradaki vergi farklarıyla birlikte para cezası ödemek zorunda kalır (Nadaroğlu, 1998: 132). Mahalli vergiler içerisinde en önemli yere sahip olan bu vergilerin mahalli gelirler içerisinde % 80 lik bir payı vardır (Türker, 1999: 607). b) Satış Vergileri Yerel yönetimlerin her birinde, üye devletlerin anayasa ve yasalarının kendilerine tanıdığı imkanlara göre değişik esas ve oranlarda satış vergisi uygulanır. c) Gelir Vergisi A.B.D. de gelir vergisi yönünden en önemli vergilendirme otoritesi Federal Devlettir. Üye devletlerin pek çoğu ayrıca gelir ve kurumlar vergisi tahsil ettikleri gibi, bazı üye devletler de kendi sınırlar içindeki yerel yönetimlere gelir vergisi tahsil etme yetkisi vermişlerdir (Nadaroğlu, 1998: 132). 2) Bağış ve Yardımlar A.B.D. deki yerel yönetimler gerek federal devlet gerek sınırları içinde bulundukları üye devletten önemli miktarda bağış ve yardım almaktadırlar. 116 SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI: 70

15 Federal Devlet, ayrı bir fonda topladığı gelirleri üye devletlerle yerel yönetimler arasında belli formüllere göre bölüştürür (Nadaroğlu, 1998: 132). Bu formülde federal devlet eyaletler ve yerel yönetim birimlerine parasal yardımda bulunurken genel nüfus, kent nüfusu, kişi başına düşen gelir, gelir vergisi hasılası ve vergi toplama gibi kıstaslara bakar. Genel olarak, federal devletin daha alt birimlere yaptığı yardımların yaklaşık olarak üçte biri eyaletlere, kalan üçte ikisi ise yerel yönetimlere aktarılmaktadır (Türker, 1999: 608). 3) Borçlanmalar Borçlanma yolu ile sağlanan gelirler de yerel yönetim hizmetlerinin finansmanında önemli yer tutmaktadır. Yerel yönetimlerin birçok birimi, sermaye ihtiyaçlarını borçlanma yolu ile elde etmektedir. Bu daha çok yerel yönetim tahvili çıkararak, tahvil sahiplerine belirli bir oranda faiz ödeyerek gerçekleştirilmektedir. Fakat çoğu eyalet bu yola giden yerel yönetimleri belirli sınırlar içersinde tutmaktadır. Örneğin Missouri eyaleti bu tip bir sermaye borçlanması için vatandaşların yerel bir referandum yapmasını istemektedir (Şahin, 1999: 133). SONUÇ Amerika Birleşik Devletlerinde yerel yönetimler, kamu hizmetlerinin en etkili şekilde sunulmasının temel araçları olup, federe devletlerin (eyaletlerin) yönetim yapılarında çok önemli bir yere sahiptirler. Sayıları ve türleri oldukça fazla olup, yapıları, işlevleri, statüleri, yetki ve sorumlulukları eyaletten eyalete farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle ABD nin yerel yönetim sistemi ile diğer ülkelerin ve bu arada Türkiye nin yerel yönetim sistemi arasında kapsamlı bir kıyaslama yapma olanağı büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Ancak farklılığına ve çok zengin bir çeşitliliğe sahip olmasına rağmen ABD yerel yönetimleri, güçlü demokratik özellikleri ve hizmet sunumundaki etkinlikleri dolayısıyla dünyadaki en önemli yerel yönetim modellerinden birini oluşturmakta; bu nedenle diğer ülkeler için de çıkarılabilecek önemli dersleri bünyesinde barındırmaktadır. ABD de yerel yönetimler esas olarak eyalet hükümetiyle ilişki içerisinde faaliyetlerini sürdürmekte, merkezi yönetim (federal hükümet) ile hemen hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Yerel yönetimlerin görevleri konusunda ülke içerisinde bir yeknesaklık bulunmamakta, yerel yönetimlerin görev ve yetkileri eyaletlerin verdiği yetki belgesine veya berata göre azalıp çoğalmaktadır. Aynı şekilde yerel yönetimlerin yönetici kadroları da eyaletlere SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI:

16 göre değişmekte, ya doğrudan seçimle iş başına gelmiş veya seçilmiş kişiler tarafından atanmış yöneticiler tarafından yönetilmektedir. Yerel yönetimlerin gelirlerinin büyük kısmı kendi gelirleri ve eyalet hükümetinin yaptığı aktarmalardan oluşmakta; federal hükümetin katkısı oldukça azdır. ABD de bazı hizmetler için özel bölgeler (special districts) kurulması, kentleşmenin kazandığı yeni boyutlar karşısında bazı hizmetleri göremez hale gelen belediyelerin bu yüklerden kurtulabilmeleri ve hizmetlerin etkinliğinin sağlanabilmesi açısından oldukça yararlı sonuçlar vermiştir. Bu tür esnek bir modelin benimsenmesi ve özel ihtiyaçlara yönelik özel yapıların oluşturulabilmesi, halkın sürekli artan ve çeşitlenen beklentilerinin karşılanmasında önemli fırsatlar sağlayabilir. Ülkemiz yerel yönetim sisteminde yapılacak yeni açılımlar için de bu tür yapılar örnek alınabilir. ABD de yönetim sistemi çağın ve toplumun ihtiyaçlarına göre sürekli değişebilen canlı bir yapı niteliğinde olup, yeni gereksinimlerin karşılanması amacıyla gerekli düzeltme ve düzenlemeler zamanında yapılmakta, ihtiyacı karşılamayan kurallar atılmakta ve yenileri getirilmektedir. Böylece yerel hizmetlerin sunumu ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi amacıyla atılması gereken adımlar, statik hale gelmiş mevzuatın engellemesine takılmaz. Ülkemizde ise yerel yönetimlere ilişkin son yıllarda yapılan ciddi reform girişimlerine rağmen, gerçek anlamda bir yerel demokrasiden söz etmek çok zordur. Ülkemizde yerel yönetimlerin gereksinimleri, bunların öncelik sırası, yapılacak hizmetlerin türü ve genişliği gibi birçok konuda merkezi yönetimin baskın bir belirleyiciliği söz konusudur. Oysa Birleşik Amerika daki gibi halkın yönetime katılması, yerel yönetim sorunlarının daha hızlı ve kolayca çözülmesi yanında, yerel yönetimlerin daha dikkatli davranmalarını, yöneticilerin verdikleri sözlerin arkasında durmalarını da sağlar. Böylece yerel yönetim ile halk arasında karşılıklı güven gelişir ve her gün yüz yüze kalınan mahalli sorunlar birlik ve beraberlik içerisinde çok daha kolayca çözülür. Özetlemek gerekirse, yerel yönetimlerin merkezi yönetimle ve bölgesindeki diğer yönetimlerle ilişkileri, yargı karşısındaki konumları, esnek yapılanmaları, yönetim organlarının oluşturulmasında halkın katılım düzeyi, kararların alınmasında ve uygulanmasındaki katılma mekanizmaları vb. açılardan ülkemizde yeni açılımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu alanlarda, başta ABD olmak üzere gelişkin yerel yönetim sistemine sahip ülkelerin iyi uygulama örnekleri Türkiye için de yol gösterici olabilir. 118 SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI: 70

17 KAYNAKÇA Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve IULA-EMME (1994), Yerel Yönetim Yapıları, İstanbul. ERYILMAZ, Bilal (1989). Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif Kurumsal Yöntemler, Türk İdare Dergisi, Sayı 382, Ankara. GERAY, Cevat (1999). İstanbul İçin Yönetim Biçimi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 4, Ankara. GÖRMEZ, Kemal (1993). Türkiye de Anakent Yönetimi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Ankara. GÖRMEZ, Kemal (1997). Yerel Demokrasi ve Türkiye, Gazi Kitapevi Yayınları, Ankara. GÖYMEN, Korel (1997). Türkiye de Kent Yönetimi, Boyut Kitapları Yayınları, İstanbul. İSBİR, Eyüp Günay (1991). Şehirleşme ve Meseleleri, Gazi Büro Yayınları, Ankara. KELEŞ, Ruşen (1994). Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınları, İstanbul. KELEŞ, Ruşen (1988). Türkiye de Kent Yönetimi, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara. KÖKSAL, Tunay (1993). Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Yöntemleri ve Uygulaması, DPT Yayını, Ankara. MOAK, L. Lennox (1977). Responsibilities, Financing And Management Of Local Authorities, in The United States, Local Finance, Special Issue, New York. METİN, Hatice, ALTUNOK, Mustafa (2002) Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Kamu Yönetimi ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı (3) 2002/1, Kocaeli NADAROĞLU, Halil (1998). Mahalli İdareler Teorisi Ekonomisi Uygulaması, Beta Yayınları, İstanbul. SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI:

18 ODABAŞ, Hakkı (1997). Amerika Birleşik Devletleri Yerel Yönetimlerinde Alternatif Hizmet Sunma Yöntemleri: Özelleştirme, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 4, Ankara. ŞAHİN, Mustafa (1999). Amerika Birleşik Devletlerinde Yerel Yönetimler, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, Ankara. TORTOP, Nuri (1991). Mahalli İdareler, TODAİE Yayınları, Ankara. TÜRKER, Muammer (1999). Amerika Birleşik Devletlerinde Mahalli İdareler, Dünyada Mahalli İdareler, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. YILDIZ, Mete (1999). Yerel Yönetimde Yeni Bir Katılım Kanalı İnternet: ABD de ve Türkiye de Elektronik Kamu Bilgi Ağı, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 4, Ankara. 120 SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI: 70

GÜNEŞ ALMANYA VE TÜRKİYE DEKİ YEREL YÖNETİMLERE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ. Mehmet GÜNEŞ 1 ÖZET

GÜNEŞ ALMANYA VE TÜRKİYE DEKİ YEREL YÖNETİMLERE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ. Mehmet GÜNEŞ 1 ÖZET ALMANYA VE TÜRKİYE DEKİ YEREL YÖNETİMLERE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ Mehmet GÜNEŞ 1 ÖZET Bu çalışmada, Avrupa Birliği nin en önemli üyelerinden biri olan Almanya ile bu birliğe katılmak isteyen Türkiye

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ E YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ Ahmet BERK Sayıştay Başdenetçisi ndüstrileşme ve hızlı nüfus artışı ile gelişen hızlı kentleşme süreci, demokratik gelişmenin de etkisiyle yerel

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN MALİ ÖZERKLİĞİ *

YEREL YÖNETİMLERİN MALİ ÖZERKLİĞİ * İrfan TÜRKOĞLU YEREL YÖNETİMLERİN MALİ ÖZERKLİĞİ * İrfan TÜRKOĞLU** ÖZET Bu çalışmanın amacı, 2003 yılından sonra Türkiye nin kamu mali yapısında başlamış yeni oluşumları belediyelerin mali özerkliği kapsamında

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

MAHALLİ İDARELERİN GELİR VE GİDERLERİNİN YAPISAL DURUMU VE BUNLARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

MAHALLİ İDARELERİN GELİR VE GİDERLERİNİN YAPISAL DURUMU VE BUNLARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ MAHALLİ İDARELERİN GELİR VE GİDERLERİNİN YAPISAL DURUMU VE BUNLARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Erdoğan Öner * Kâmil Mutluer ** GİRİŞ: Devletlerin yapılandırılmaları içinde mahalli idarelerin önemi oldukça uzun bir

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI İDARE/BELEDİYELERDE ALTYAPI YATIRIMLARININ DIŞ KREDİ İLE FİNANSMANININ İDARE/BELEDİYELER VE PROJE YÖNETİM BİRİMLERİ

Detaylı

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000 BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ISO 9000 EROL KAYA PENDİK BELEDİYE BAŞKANI 1 Kamu İdaresi ve Yerel Yönetimler İnsan, yaşamını diğer insanlarla bir arada sürdürme eğilimindedir. Bir arada, toplum

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ Dr. Hamit PALABIYIK Araş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Şermin ATAK Öğr.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Doğan BAYAR * I GİRİŞ Halkımızın artan ve çeşitlenen talepleri, etkinliğin arttırılması ve katılımcılık ekseninde kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacı, uzunca bir süredir

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

I-GİRİŞ II-KONU III-İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

I-GİRİŞ II-KONU III-İNCELEME VE DEĞERLENDİRME I-GİRİŞ Teftiş Kurulu Başkanlığının 21/05/2008 tarih ve 1752 sayılı talimatları ile 20/05/2008 tarih ve 1739 sayılı Bakan Onayı gereğinin yerine getirilmesi görevi Müfettişliğimize verilmiştir (Ek:1,2).

Detaylı

MERKEZ YEREL İLİŞKİLERİ VE MÜLKİ İDARENİN DÖNÜŞÜMÜ

MERKEZ YEREL İLİŞKİLERİ VE MÜLKİ İDARENİN DÖNÜŞÜMÜ Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 68, No. 2, 2013, s. 63-93 MERKEZ YEREL İLİŞKİLERİ VE MÜLKİ İDARENİN DÖNÜŞÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Can Umut Çiner Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Oral Karakaya

Detaylı

İngiltere ve Fransa da Merkez Yerel İlişkilerini Yerellik (Subsidiarity) İlkesi Üzerinden Karşılaştırmak

İngiltere ve Fransa da Merkez Yerel İlişkilerini Yerellik (Subsidiarity) İlkesi Üzerinden Karşılaştırmak İngiltere ve Fransa da Merkez Yerel İlişkilerini Yerellik (Subsidiarity) İlkesi Üzerinden Karşılaştırmak Nazlı NALCI ARIBAŞ 1 Özet Bu çalışmada, Avrupa Birliği (AB) ülkesi olan İngiltere ve Fransa nın

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

Optimal Belediye Büyüklüğü ve Yeni Büyükşehir Belediye Yasası

Optimal Belediye Büyüklüğü ve Yeni Büyükşehir Belediye Yasası Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.168-184 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp.168-184 Optimal Belediye Büyüklüğü ve Yeni Büyükşehir Belediye Yasası Yıldız ATMACA Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU:

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: POLONYA'NIN MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL/BÖLGESEL YÖNETİMLER ORTAK KOMİSYONU POLONYA, İSVEÇ VE TÜRKİYE NİN CEMR (AVRUPA BELEDİYELER

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Yönetim

Türkiye de Bölgesel Yönetim TESEV İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi Fikret Toksöz Prof. Dr. Ferhan Gezici Türkiye de Bölgesel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER REFORMU ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER REFORMU ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER REFORMU ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK YAKLAŞIMI Düriye TOPRAK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Doğu Kampusü / ISPARTA E-posta: dtoprak@iibf.sdu.edu.tr

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA Mayıs 2009 Türk Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması Ömer Faruk Gençkaya Muhammet

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

- 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

- 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü - 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü BAĞIMSIZ İDARÎ OTORİTELERİN KURULMASININ TÜKETİCİNİN EKONOMİK ÇIKARLARINA ETKİLERİ VE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ

KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ GİRİŞ KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ Seyit KOÇBERBER Ülkemiz 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile daha önce hiç uygulanmamış bir yönetim modeline

Detaylı

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Ömer Faruk KOCAMAN. Ankara-2006

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Ömer Faruk KOCAMAN. Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı