LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato Esası - Amaç MADDE 1 - SE (1) Senato Esasları, Gebze Teknik Üniversitesi enstitüleri tarafından yürütülen lisansüstü öğretim programlarına başvuru, kabul ve kayıt ile ilgili genel ve özel koşullara ait uygulama esaslarını, Yükseköğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nde belirtilmiş ilkeler çerçevesinde tanımlar. Senato Esası - Kapsam MADDE 2 SE (1) Bu Yönetmelik, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans ve doktora ile bunların gerektirdiği eğitim kapsamında, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik lisansüstü programların öğrenci kabulü, yürütülmesi, eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. Senato Esası - Dayanak MADDE 3 SE (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Senato Esası Tanımlar MADDE 4 - SE (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Akademik yarıyıl: Senatoca kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını, b) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını, c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, d) Azami öğrenim süresi: Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç yüksek lisans öğreniminde altı yarıyıl, doktora öğreniminde ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on sekiz yarıyıllık süreyi tanımlar. Lisansüstü programlarda azami süre sonunda programını başarı ile tamamlamayıp mezun olamayanlar 2547 Sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrenciler ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama dışında öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre araştırma görevlisi kadrosuna atananların araştırma görevliliğinin sona ereceğini, e) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü programını, f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi, yüksek lisans tezi, doktora tezi ve uygulaması gibi tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere 1/7/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde olan öğretim elemanlarını, g) Doktora yeterlik komitesi: Program yürütme kurulunun ve Anabilim dalı başkanı önerisi dikkate alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan, üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen, beş öğretim üyesinden oluşan ve yeterlik sınavlarını düzenleyip yürüten veya bu amaçla jüri kurabilen iki yıl süreyle görev yapacak olan komiteyi, ğ) Doktora yeterlilik sınavı: Doktora programlarındaki öğrencilerin kayıtlı oldukları programlardaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının belirlendiği sınavı, 1

3 h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı, ı) Enstitü: Gebze Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), Enerji Teknolojileri Enstitüsünü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Nanoteknoloji Enstitüsü, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü, Savunma Teknolojileri Enstitüsü ve Bilişim Teknolojileri Enstitüsünü, i) Enstitü anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan enstitü anabilim dalını, j) Enstitü anabilim dalı başkanı: tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlandığı şekilde belirlenen başkanı, k) Enstitü anabilim dalı kurulu: Anabilim dalının, bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, anabilim dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı ve yalnız bir yüksek lisans ve/veya doktora programı içerdiği durumlarda ise lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu, l) Enstitü koordinatörlüğü: İlgili rektör yardımcısının başkanlığında, enstitüsü müdürlerinin oluşturduğu, lisansüstü eğitimde enstitüler arasında eşgüdümü sağlayan birimi, m) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan ilgili kurulu, n) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan ilgili kurulu, o) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan en az doktora derecesine sahip ikinci danışmanı, 1/7/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde olan öğretim elemanlarını, ö) Giriş sınavı: Öğrencinin başvurduğu yüksek lisans ve doktora programı için gerekli bilgi altyapısına sahip olup olmadığının incelendiği değerlendirme sistemini, p) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı olarak belirlenir ve/veya karşılık gelen AKTS kredisini, r) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan, ücreti Üniversite tarafından belirlenen öğretim programını, s) Program: Enstitü anabilim dalında, öğrencilerin kabul edildiği, belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik, dönem projesi/tez ve uygulamalarından oluşan yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik eğitim programını, ş) Program akademik kurulu: Program Akademik Kurulu: Aynı enstitü anabilim dalında birden çok program olduğu durumlarda her program için kurulur, enstitü anabilim dalı başkanının çağrısıyla her yarıyılda en az bir kez toplanır. Tek programlı enstitü anabilim dallarında Program Akademik Kurulunun yerini Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu alır. Kurul başkanlığını program koordinatörü seçilinceye/atanıncaya kadar Enstitü Anabilim Dalı Başkanı yürütür. Program akademik kurulu, o programda lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, üniversitedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan, ilgili programın hedeflerinin belirlenmesini, planlanmasını ve uygulanmasını sağlayan kurulu, t) Program koordinatörü: Program akademik kurulu ile program yürütme kuruluna başkanlık eden, enstitü anabilim dalında yalnız bir program olduğunda anabilim dalı başkanını; birden çok program olduğu durumda anabilim dalı başkanı önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından iki yıl süreyle atanan öğretim üyesini, 2

4 u) Program yürütme kurulu: Üç kişiden oluşan ve iki yıl süreyle görev yapmak üzere kurulan bu kurul ilgili lisansüstü programın yürütülmesinden ve öğrenci kabulünden sorumludur. Program Akademik Kurulu, Program Yürütme Kurulunun üye sayısına karar verir ve kendi üyeleri arasından bu sayının iki katı kadar aday belirleyerek Enstitü Anabilim Dalı Başkanına sunar. Enstitü Anabilim Dalı Başkanı belirlenen bu adaylar arasından bir Koordinatör ve en az iki üyeden oluşan Program yürütme kurulunu teklif ettikten sonra, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan kurulu, ü) Rektör/Rektörlük: Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörünü/Rektörlüğünü, v) Senato/Senato esasları: Gebze Teknik Üniversitesi Senatosunu / Gebze Teknik Üniversitesi Senatosunca kabul edilen bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esasları, y) Tez/Tez Jürisi/Tez izleme komitesi: Yüksek lisans tezi ve doktora tezini / Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisinin tez çalışmasındaki başarı durumunu belirleyen jüriyi / Doktora programlarında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını izleyen komiteyi, z) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Programlar ile İlgili Genel Esaslar Senato Esası - Yüksek Lisans Programı MADDE 5 SE - (1) Yüksek lisans programlarından olan ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı; bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsar. Senato Esası - Öğretim Programlarının Açılması MADDE 6 SE - (1) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, program koordinatörü ile Anabilim Dalı Başkanlığının önerisiyle ve Enstitü Kurulu onayı ile Senatoya sunulur. Senato kararını Yükseköğretim Kuruluna teklif eder ve programın uygulama usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca onaylanır. Senato Esası - Lisansüstü Programların Yürütülmesi MADDE 7 SE - (1) Lisansüstü programların yürütülmesinde aşağıdaki esaslara uyulur: a) Aynı enstitü anabilim dalında birden çok program olduğu durumlarda, lisansüstü programları program yürütme kurulu tarafından yürütülür. SBE de ise lisansüstü programları, program koordinatörü tarafından yürütülür. Program Akademik Kurulu, program yürütme kurulunun üye sayısına karar verir ve kendi üyeleri arasından karar verilen üye sayısının iki katı kadar aday belirleyerek enstitü anabilim dalı başkanına sunar. Enstitü anabilim dalı başkanı belirlenen bu adaylar arasından bir koordinatör ve en az iki üyeden oluşan program yürütme kurulunu kurar ve akademik kurul tutanaklarıyla birlikte enstitüye onay için sunar. Program yürütme kurulunun görevi, program koordinatörünün görevi süresince devam eder. Anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yürütme kurulunda değişiklik yapılabilir. b) Program koordinatörü program yürütme kuruluna başkanlık eder. Program yürütme kurulunun kararları, enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. c) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her akademik yarıyıl öncesinde ilgili program yürütme kurulunun görüşünü alarak açılacak olan programları, kontenjanları ve öğrenci kabulü ile ilgili 3

5 değerlendirme ölçütlerini belirler ve bağlı olduğu enstitüye sunar. Değerlendirme ölçütleri Enstitü Kurulu kararı sonrasında, Rektörlük makamına sunulur. ç) Rektörlük tarafından onaylanan kontenjan ve değerlendirme ölçütleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. d) Doktora yeterlik komitesi, anabilim dalı başkanı ve program yürütme kurulunun önerisi dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen, beş öğretim üyesinden oluşan ve yeterlik sınavlarını düzenleyip yürüten veya bu amaçla jüri kurabilen iki yıl süreyle görev yapacak olan komitedir. Anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile görev süresi dolmadan komisyonda değişiklik yapılabilir. Değiştirilen üyenin görev süresi, komitenin süresiyle biter. (2) Programlarda ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının ve öğretim üyesinin bağlı olduğu idari birimin uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. SBE de ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri, enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. (3) Programda ilk defa ders açma veya açılan dersi kapama ve değişiklikler yapılması; öğretim üyesinin program akademik kuruluna başvurusu, enstitü anabilim dalı başkanının görüşü ile enstitü kurulu tarafından Senatoya önerilir. Disiplinlerarası programlarda ise ilgili disiplinlerin bağlı bulunduğu anabilim dalı başkanlıklarının ve program koordinatörünün görüşü alınır. Öneri, Senato nun onayı ile gerçekleşir. SBE de ise bu başvuru Anabilim dalı başkanlığına yapılır ve Anabilim dalı başkanlığının görüşü ile Enstitü Kurulu tarafından senatoya gönderilir. Öneri, Senato nun onayı ile gerçekleşir. Senato Esası - Öğretim Dili MADDE 8 SE - (1) Lisansüstü öğretimi Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde yapılır. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar. Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler İngilizce ders kapsamında değerlendirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Programlara Öğrenci Kabulü Senato Esası - Lisansüstü Programlarının Kontenjanları ve Başvuru Koşulları MADDE 9 SE - (1) Düzenlenen lisansüstü programlarının öğrenci kontenjanları, program yürütme kurulunun görüşü, Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ve Enstitü Kurulu kararı ile belirlenerek Rektörlüğe bildirilir. Sosyal Bilimler Enstitüsünde, düzenlenen lisansüstü programlarının öğrenci kontenjanları, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile belirlenerek Rektörlüğe bildirilir. (2) Lisansüstü programlarına güz dönemlerinde yapılan başvuru, bir önceki bahar döneminde yapılan derecelendirme sonucunda lisans programını birinci, ikinci veya üçüncü olarak bitiren Gebze Teknik Üniversitesi mezunlarının kayıtları, herhangi bir yüksek lisans programına, programın istediği asgari şartları sağlamaları durumunda kontenjan dışı yapılır. (3) Yurt içi veya yurt dışındaki kurumlarla yapılan protokoller veya devletlerarası anlaşmalar çerçevesinde, lisansüstü programlara müracaat edecek adaylar için ek kontenjan belirlenir. 4

6 (4) Aday değerlendirme sonucunda, program yürütme kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü kontenjanlar ilan edilen kontenjanın 1/3 den, SBE anabilim dallarında Enstitü yönetim Kurulu kararı ile kontenjanlar ilan edilen kontenjandan 1/2 den fazla olmamak üzere arttırılabilir. Senato Esası - İlan MADDE 10 SE - (1) Enstitüler, her yarıyıl için hangi anabilim dallarında lisansüstü öğretim yaptıracaklarını, adaylarda aranacak nitelikleri, kontenjanları, sınav programları ile birlikte son başvuru ve sınav tarihlerini tespit ederek ilan edilmek üzere, her yarıyılın sona ermesinden önce Rektörlüğe bildirir. (2) Madde 10 - (1) deki başvuru bilgileri, başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler, her yarıyıl için üniversite web sayfasında ilan edilerek duyurulur. Senato Esası - Lisansüstü Programlara Başvuru Esasları MADDE 11 SE - (1) Lisansüstü Programlara başvurularda uygulanacak esaslar aşağıda listelenmiştir. a) Yüksek lisans programlarına lisans diploması olanlar ile lisans eğitimini başarıyla sürdüren ancak o dönem sonunda mezun olabilecek durumundaki öğrenciler başvurabilir. b) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir c) Lisans derecesi ile doktora programına başvuracak öğrencilerin AGNO ları en az 4 üzerinden 3.00 veya eşdeğeri bir puan olmak zorundadır. Program Yürütme Kurulunun önerisi, ilgili Anabilim Dalı Başkanının onayı ve Enstitü Kurulu Kararı ile öğrenci kabulü için daha yüksek puan belirlenebilir. ç) Bir aday yüksek lisans için aynı yarıyılda en fazla iki farklı, doktora için ise bir programa başvurabilir. d) Başvurulan programın puan türünde olmak üzere ALES puanı lisansüstü programlarına başvuranlar için 55 ten; doktora programlarına lisans diploması ile başvuranlar için 80 den az olamaz. ALES puanları için alt sınırlar ve eşdeğerleri, Program Yürütme Kurulunun önerisi, ilgili Anabilim Dalı Başkanının onayı ve Enstitü Kurulu Kararı ile belirlenir. II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans programında ALES ve yabancı dil puanı aranmaz. e) Uluslararası düzeyde kabul gören GRE, GMAT sınavlarının puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir. GRE ve GMAT sınavlarının ALES eşdeğerliğinin hesaplanması için senato tarafından kabul edilen ALES eşdeğerlik tablosu ile GAT (Sadece yabancı uyruklu öğrenciler için Pakistan HEC tarafından yapılan) puanının %60 ve üzeri kullanılır. f) Lisansüstü programların giriş sınavına başvuru için, adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. Yüksek lisans programlarına başvuru için İngilizce dil yeterliği, GTÜ Yabancı Diller bölümü tarafından yapılan İngilizce seviye tespit sınavı ile belirlenir. Adaylar İngilizce yeterliliklerini belgelemek için ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (YDS) sonucunu veya eşdeğerliliklerini kullanılabilirler. Ayrıca, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavları da İngilizce dil bilgisi seviye tespitinde kullanılabilir. Puanların eşdeğerliliğinin hesaplanmasında ÖSYM Yönetim Kurulunca kabul edilen güncelleme tarihli İngilizce dil sınavları eşdeğerlik tabloları kullanılır. g) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan programa başvuru yaptıkları tarih itibari ile son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl GTÜ lisansüstü programlarda öğrenci olanların, başvuru yaptıkları enstitü anabilim dalının belirlediği İngilizce seviye puanını sağlamış olmak koşuluyla İngilizce yeterliklerini belgelemeleri istenmez. 5

7 ğ) Yüksek Lisans programı başvurularında, son dört yarıyıl içinde en az iki yarıyıl eğitim dili tümüyle İngilizce olan yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gördüğünü ve başarılı olduğunu belgeleyenlerden yabancı dil belgesi istenmez. Doktora programına başvurularda bu esas uygulanmaz. h) Adaylardan resmi dili İngilizce olan bir ülkedeki lise, lisans veya yüksek lisans diplomalarından birisine sahip olanlardan yüksek lisans başvuruları sırasında herhangi bir yabancı dil belgesi istenmez. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde YDS den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması alınması gerekmektedir. ı) Başvuru için kullanılan sınavların geçerlilik süreleri sınav sonuç tarihinden itibaren olmak üzere aşağıda listelenmiştir. i. ALES puanı 3 (üç) yıl, ii. GRE/GMAT puanı 5 (beş) yıl, 1 iii. GAT puanı 2 (iki) yıl iv. YDS/ÜDS/KPDS puanı 3 (üç) yıl, v. TOEFL ibt puanı 2 (iki) yıl Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır. i) Başvurduğu lisansüstü program için öğrenci kabul ilanında belirtilen lisans diplomasına (YÖK tarafından denklik belgesi almış) ve ALES puan türünden en az puana sahip olan yabancı uyruklu adaylardan öğretim dili Türkçe veya %30 İngilizce olan programların giriş sınavına başvuru sırasında adayın TÖMER veya Yunus Emre Vakfı tarafından yapılan Türkçe Yeterlilik Sınavında en az C1 derecesine sahip olması gerekir. (2) Aşağıda listelenmiş esaslara göre, adaylar tezli yüksek lisans giriş sınavına kabul edilir. a) Başvurduğu tezli program için öğrenci kabul ilanında belirtilen lisans diplomasına sahip olmak ve ALES puan türünden en az puanı almış olmak, b) Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar, öncelikle Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan İngilizce seviye tespit sınavına girerler. Yabancı Diller Bölümü, giriş sınavından bir gün önce Enstitü Müdürlüğü aracılığıyla adayların sınav sonuçlarını ilgili program yürütme kurullarına bildirir. İngilizce yeterlilik koşulunu sağlayan adaylar, ders aşamasından giriş sınavlarına girme hakkı kazanır. Adayın İngilizceden yeterli sayılabilmesi için aşağıdaki koşullardan birini sağlaması gerekir. i. YDS İngilizceden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması gerekmektedir. ii. Gebze Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün İngilizce yeterlik sınavların birine girmiş ve en az 60 puan almış olması, gerekir. iii. İngilizce lisans eğitim-öğretimi yapan bölümlerden mezun olan veya en son güncelleme tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarından en az 55 YDS puan muadili bir puan almış olan adaylar, İngilizce seviye tespit sınavından muaf tutulur ve İngilizce seviyeleri yeterli kabul edilir. c) Yukarıdaki koşulları sağlamayan adaylardan i. İngilizce Seviye tespit sınavından 40 puanın altında not alanlar giriş sınavına giremez. ii. İngilizce Seviye tespit sınavından arasında puan alanlar giriş sınavına girme hakkı kazanır. Giriş sınavından başarılı olanlar öğrenimlerine İngilizce Hazırlık programından devam eder. 6

8 ç) Öğretim dili İngilizce veya % 30 İngilizce olan lisansüstü programlarda öğrenim görme hakkı kazanan öğrenciler öğrenimlerine, eğitim süresi en fazla iki yıl olan İngilizce hazırlık sınıfından başlar. İlk iki yarıyıl İngilizce yeterlik güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu ve varsa yaz öğretimi sonu sınavlarında başarısız olan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına devam etme hakkı bulunmaz ancak arta kalan son iki yarıyılda tüm İngilizce yeterlik sınavlarına katılma hakkı verilir. Yaz öğretimi sonu yeterlilik sınavı öğrencilerin son haklarıdır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. d) Öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarda öğrenim görme hakkı kazanan öğrenciler öğrenimlerine doğrudan başlayabilirler. Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler isterlerse program koordinatörlüğüne dilekçe vererek, (SBE de anabilimdalı başkanlığına) anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenim süresi en fazla bir yıl olan İngilizce hazırlık sınıfından başlar ve sürenin sonunda öğrenimlerine devam ederler. (3) Aşağıda listelenmiş esaslara göre, adaylar tezsiz yüksek lisans giriş sınavına kabul edilir. a) Başvurduğu tezsiz program için öğrenci kabul ilanında belirtilen lisans diplomasına sahip olmak ve ALES puan türünden en az puanı almış olmak, II. öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil puanı aranmaz. b) Öğretim dili Türkçe olan tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil belgesi aranmaz. c) Öğretim dili İngilizce tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil şartı için Madde 11 SE - (1) f) bendindeki hükümleri uygulanır. 4) Aşağıda listelenmiş esaslara göre, adaylar doktora giriş sınavına kabul edilir. a) Başvurduğu doktora program için öğrenci kabul ilanında belirtilen tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak. b) Başvurduğu doktora program için öğrenci kabul ilanında belirtilen ALES puan türünden, puanı almış olmak, c) YDS İngilizceden en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması gerekmektedir (yabancı uyruklu öğrenciler de dâhil olmak üzere). ç) Fen Bilimleri Enstitüsünün Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Doktora Programı ile Biyoteknoloji Enstitüsünün ilgili anabilim dalı doktora programlarına başvuruda, hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl) süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl) süreli tıp fakültesi mezunları ilgili programın başvuru koşullarını karşılamış olmaları kaydıyla tezli yüksek lisans yapmış olma koşulu aranmaz. Adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olması gerekir. (5) Aşağıda listelenmiş esaslara göre, adaylar bütünleşik doktora giriş sınavına kabul edilir. a) Lisans ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 3.00 olan ve öğrenci kabul ilanında belirtilen bir lisans diplomasına sahip olmak. b) Başvurduğu doktora program için öğrenci kabul ilanında belirtilen ALES puan türünden, en az 80 puan almış olmak, c) YDS İngilizceden en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması gerekmektedir (yabancı uyruklu öğrenciler de dâhil olmak üzere). (6) Adaylar, öncelikle elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirir. Başvurular aşağıda listelenmiş başvuru evrakları ile beraber akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yapılır. a) Yüksek lisans başvurusu için lisans, doktora başvurusu için lisans ve tezli yüksek lisans not döküm belgeleri ve diplomaları, 7

9 b) ALES ve senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GRE, GMAT veya GAT (Pakistan uyruklu öğrenciler için) sınav sonuç belgesi, c) İngilizce yeterlilik şartının sağlandığını gösterir sınav sonuç belgesi, ç) Yabancı üniversite mezunları için YÖK Denklik Belgesi ile yapılır. (7) Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Senato Esası - Giriş Sınavı Değerlendirmesi MADDE 12 SE - (1) Lisansüstü Programlara Giriş Sınavı, Program Yürütme Kurulu tarafından yapılır ve anabilim dalındaki tüm öğretim üyelerine açıktır. Program koordinatörü izni alınarak, Program Yürütme Kurulu dışındaki öğretim üyeleri de adaya soru sorabilirler. Adaylara giriş sınav notu vermede sadece Program Yürütme Kurulu yetkilidir. Sosyal Bilimler Enstitüsünde giriş sınavı, enstitü yönetim kurulunun her bir program için belirlediği kurul tarafından yapılır. (2) Tezli yüksek lisans veya doktora programına başvuran adayların başarı notu ilgili tezli yüksek lisans veya doktora programı için belirlenen türden ALES sınav sonucunun % 50 si ve 100 üzerinden dikkate alınan mülakat sınav sonucunun % 50 si toplanarak belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notu ise mülakat sonuçları ile değerlendirilir. Adayların başvurduğu programa kabul edilebilmesi için başarı notunun en az 65 olması gerekir. (3) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin asıl ve yedek listeleri ile sınav sonuçlarına ilişkin tutanak ve evraklar Program Yürütme Kurulları tarafından hazırlanır ve bağlı oldukları Enstitü Anabilim Dalına sunulur. Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin asıl ve yedek listeleri anabilim dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştirildikten sonra ilan edilir. Senato Esası - Lisansüstü Programlara Kayıt ve Kayıt Yenileme MADDE 13 SE - (1) Lisansüstü giriş sınavında başarılı olan adaylar ile yatay geçiş yoluyla programa kabul edilen öğrencilerin kayıtları, bütün belgelerin teslimiyle yapılır. Öğrenciler kayıt işlemlerini akademik takvimde belirlenen süre içerisinde yaptırmak zorundadırlar, ilan edilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan aday lisansüstü öğrencilik hakkını kaybeder. (2) Asıl ve yedek listelerden kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı sürenin bitiminde program kontenjanının altında kalsa dahi ek kayıt yapılamaz. SBE de II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında kontenjan bulunduğu durumlarda ek kayıt yapılabilir. Bunun için belirlenen sure akademik takvimde belirtilen ders ekleme çıkarmanın bittiği tarihe kadardır. (3) Danışmanı atanmamış olan öğrencilerin ilk yarıyıl derslerine kayıtları program koordinatörü ile birlikte yapılır. (4) Programa devam eden öğrenciler, ilan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilerler. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıt bitim tarihinden sonraki bir hafta içerisinde mazeretlerini danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşleri ile enstitü müdürlüklerine bildirirler. Mazeretleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler gecikmeli kayıt yaptırabilirler. (5) Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her akademik yarıyıl/dönem, akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yüksek lisansta 6 yarıyılı, doktorada 12 yarıyılı, lisans mezuniyetiyle doktoraya başlayanlarda 18 yarıyılı aşanlar her öğretim yılında kanuni düzenlemelerle 8

10 belirlenen miktarda katkı payı öderler. Lisansüstü eğitiminde kayıt yenileme; ders alma aşamasında ders(ler)e, yeterlik aşamasında yeterliğe, tez aşamasında ise uzmanlık alan dersine kayıt yapılarak gerçekleştirilir. (6) Öğrencilerin kayıt olma, yenileme ve silme işlemleri, enstitü müdürlükleri tarafından düzenlenir ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. (7) Yüksek lisans öğrenimini GTÜ de tamamlayarak, Doktora eğitimine, en fazla bir yarıyıl ara vermiş olmak kaydıyla yine GTÜ de devam edeceklerin tezli yüksek lisans başvurusu sırasında sundukları ALES sonuç belgeleri, gerekli puanı sağlıyor olmak koşuluyla, süreye bakılmaksızın geçerli sayılır. (8) Bir öğrenci enstitüde aynı anabilim dalına hem yüksek lisans ve hem de doktora programına aynı anda kayıt yaptıramaz. Eğer öğrenci sehven her iki programa kayıt yaptırmış ise, yüksek lisans programına yaptırdığı kayıt silinir. Senato Esası - Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü MADDE 14 SE - (1) Nitelikleri "GTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" Madde 14 de belirtilen adaylara, ilgili program yürütme kurulunun önerisi, Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında aşağıdaki koşullar geçerlidir. a) Bilimsel hazırlık programı kapsamındaki dersler, program yürütme kurulunun ve anabilim dalı başkanının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır. b) Bilimsel hazırlık programları, en fazla birbirini takip eden iki yarıyıl sürer, aynı yarıyılda en çok üç ders olmak üzere toplam en çok altı kredisiz ders alınabilir. c) Bilimsel hazırlık programında alınması önerilen dersler, zorunlu ders yükünün tamamlanmasında esas alınan kredili dersler dışında tutulur ve bu derslerden farklı olur. ç) Bilimsel hazırlık programının süresi, bu yönetmelikte belirtilen lisansüstü programın süresine dahil edilmez ve alınan kredisiz dersler de bırakılamaz. d) İki yarıyıl süre sonunda içinde bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrenci takip eden yarıyılda da bilimsel hazırlık öğrenimi görmeye devam eder, ancak bu durumda geçirdiği süre azami öğrenim süresinden sayılır. e) Bu derslerin sonuçları, başarılı (P) veya başarısız (F) olarak değerlendirilir. Bilimsel hazırlık programı için önerilen derslerden bir yıl içerisinde başarılı olamayan öğrenciler, lisansüstü programında ders aşamasına geçerler; ancak daha önce alıp başarılı olamadıkları bilimsel hazırlık derslerini tekrar alıp başarmak zorundadırlar. f) Program yürütme kurulunun önerisiyle en fazla iki hazırlık dersi alması uygun görülen öğrenciler, ders aşamasına geçerek kredili derslerle birlikte hazırlık derslerini alabilir. g) Öğrenciler aldıkları bilimsel hazırlık derslerinden başarılı olmadan yüksek lisans programında uzmanlık alan dersine kayıt yaptıramaz, doktora programında ise yeterlik sınavına giremez. ğ) SBE de doktora programlarında ilgili anabilim dışında yüksek lisans diplomasına sahip öğrencilerin bilimsel hazırlık dersleri alması zorunludur. Bilimsel hazırlık dersleri almasına karar verilen öğrenciler en az üç kredisiz ders almak zorundadır. Senato Esası - Özel öğrenci kabulü MADDE 15 SE - (1) Bir yükseköğretim kurumu lisans mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. a) Özel öğrencilik statüsü en fazla birbirini takip eden iki yarıyıl sürer, aynı yarıyılda en çok üç ders olmak üzere toplam en çok altı ders alınabilir. 9

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28728 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28694

Resmî Gazete Sayı : 28694 1 Temmuz 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28694 YÖNETMELİK Yüzüncü Yıl Üniversitesinden: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Sosyal Bilimler Enstitüsü) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Mardin Artuklu Üniversitesinden: YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28826 YÖNETMELİK İstanbul Esenyurt Üniversitesinden: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ Afyonkarahisar 2013 BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28757 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 7 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28640 Bayburt Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 6 Eylül 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28757 YÖNETMELİK Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29077 VE SINAV YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete Sayı : 29077 VE SINAV YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 3 Ağustos 2014 PAZA R YÖNETMELİK Kırıkkale Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29077 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM Amaç VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Iğdır Üniversitesinden: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Iğdır Üniversitesinden: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 20 Eylül 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28771 YÖNETMELİK Iğdır Üniversitesinden: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ 31 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28370 Ahi Evran Üniversitesinden: YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan Türkiye

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam I. BÖLÜM Genel Hükümler ****************** Madde 1- Bülent Ecevit Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı