LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato Esası - Amaç MADDE 1 - SE (1) Senato Esasları, Gebze Teknik Üniversitesi enstitüleri tarafından yürütülen lisansüstü öğretim programlarına başvuru, kabul ve kayıt ile ilgili genel ve özel koşullara ait uygulama esaslarını, Yükseköğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nde belirtilmiş ilkeler çerçevesinde tanımlar. Senato Esası - Kapsam MADDE 2 SE (1) Bu Yönetmelik, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans ve doktora ile bunların gerektirdiği eğitim kapsamında, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik lisansüstü programların öğrenci kabulü, yürütülmesi, eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. Senato Esası - Dayanak MADDE 3 SE (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Senato Esası Tanımlar MADDE 4 - SE (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Akademik yarıyıl: Senatoca kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını, b) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını, c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, d) Azami öğrenim süresi: Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç yüksek lisans öğreniminde altı yarıyıl, doktora öğreniminde ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on sekiz yarıyıllık süreyi tanımlar. Lisansüstü programlarda azami süre sonunda programını başarı ile tamamlamayıp mezun olamayanlar 2547 Sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrenciler ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama dışında öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre araştırma görevlisi kadrosuna atananların araştırma görevliliğinin sona ereceğini, e) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü programını, f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi, yüksek lisans tezi, doktora tezi ve uygulaması gibi tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere 1/7/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde olan öğretim elemanlarını, g) Doktora yeterlik komitesi: Program yürütme kurulunun ve Anabilim dalı başkanı önerisi dikkate alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan, üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen, beş öğretim üyesinden oluşan ve yeterlik sınavlarını düzenleyip yürüten veya bu amaçla jüri kurabilen iki yıl süreyle görev yapacak olan komiteyi, ğ) Doktora yeterlilik sınavı: Doktora programlarındaki öğrencilerin kayıtlı oldukları programlardaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının belirlendiği sınavı, 1

3 h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı, ı) Enstitü: Gebze Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), Enerji Teknolojileri Enstitüsünü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Nanoteknoloji Enstitüsü, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü, Savunma Teknolojileri Enstitüsü ve Bilişim Teknolojileri Enstitüsünü, i) Enstitü anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan enstitü anabilim dalını, j) Enstitü anabilim dalı başkanı: tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlandığı şekilde belirlenen başkanı, k) Enstitü anabilim dalı kurulu: Anabilim dalının, bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, anabilim dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı ve yalnız bir yüksek lisans ve/veya doktora programı içerdiği durumlarda ise lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu, l) Enstitü koordinatörlüğü: İlgili rektör yardımcısının başkanlığında, enstitüsü müdürlerinin oluşturduğu, lisansüstü eğitimde enstitüler arasında eşgüdümü sağlayan birimi, m) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan ilgili kurulu, n) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan ilgili kurulu, o) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan en az doktora derecesine sahip ikinci danışmanı, 1/7/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde olan öğretim elemanlarını, ö) Giriş sınavı: Öğrencinin başvurduğu yüksek lisans ve doktora programı için gerekli bilgi altyapısına sahip olup olmadığının incelendiği değerlendirme sistemini, p) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı olarak belirlenir ve/veya karşılık gelen AKTS kredisini, r) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan, ücreti Üniversite tarafından belirlenen öğretim programını, s) Program: Enstitü anabilim dalında, öğrencilerin kabul edildiği, belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik, dönem projesi/tez ve uygulamalarından oluşan yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik eğitim programını, ş) Program akademik kurulu: Program Akademik Kurulu: Aynı enstitü anabilim dalında birden çok program olduğu durumlarda her program için kurulur, enstitü anabilim dalı başkanının çağrısıyla her yarıyılda en az bir kez toplanır. Tek programlı enstitü anabilim dallarında Program Akademik Kurulunun yerini Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu alır. Kurul başkanlığını program koordinatörü seçilinceye/atanıncaya kadar Enstitü Anabilim Dalı Başkanı yürütür. Program akademik kurulu, o programda lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, üniversitedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan, ilgili programın hedeflerinin belirlenmesini, planlanmasını ve uygulanmasını sağlayan kurulu, t) Program koordinatörü: Program akademik kurulu ile program yürütme kuruluna başkanlık eden, enstitü anabilim dalında yalnız bir program olduğunda anabilim dalı başkanını; birden çok program olduğu durumda anabilim dalı başkanı önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından iki yıl süreyle atanan öğretim üyesini, 2

4 u) Program yürütme kurulu: Üç kişiden oluşan ve iki yıl süreyle görev yapmak üzere kurulan bu kurul ilgili lisansüstü programın yürütülmesinden ve öğrenci kabulünden sorumludur. Program Akademik Kurulu, Program Yürütme Kurulunun üye sayısına karar verir ve kendi üyeleri arasından bu sayının iki katı kadar aday belirleyerek Enstitü Anabilim Dalı Başkanına sunar. Enstitü Anabilim Dalı Başkanı belirlenen bu adaylar arasından bir Koordinatör ve en az iki üyeden oluşan Program yürütme kurulunu teklif ettikten sonra, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan kurulu, ü) Rektör/Rektörlük: Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörünü/Rektörlüğünü, v) Senato/Senato esasları: Gebze Teknik Üniversitesi Senatosunu / Gebze Teknik Üniversitesi Senatosunca kabul edilen bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esasları, y) Tez/Tez Jürisi/Tez izleme komitesi: Yüksek lisans tezi ve doktora tezini / Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisinin tez çalışmasındaki başarı durumunu belirleyen jüriyi / Doktora programlarında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını izleyen komiteyi, z) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Programlar ile İlgili Genel Esaslar Senato Esası - Yüksek Lisans Programı MADDE 5 SE - (1) Yüksek lisans programlarından olan ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı; bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsar. Senato Esası - Öğretim Programlarının Açılması MADDE 6 SE - (1) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, program koordinatörü ile Anabilim Dalı Başkanlığının önerisiyle ve Enstitü Kurulu onayı ile Senatoya sunulur. Senato kararını Yükseköğretim Kuruluna teklif eder ve programın uygulama usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca onaylanır. Senato Esası - Lisansüstü Programların Yürütülmesi MADDE 7 SE - (1) Lisansüstü programların yürütülmesinde aşağıdaki esaslara uyulur: a) Aynı enstitü anabilim dalında birden çok program olduğu durumlarda, lisansüstü programları program yürütme kurulu tarafından yürütülür. SBE de ise lisansüstü programları, program koordinatörü tarafından yürütülür. Program Akademik Kurulu, program yürütme kurulunun üye sayısına karar verir ve kendi üyeleri arasından karar verilen üye sayısının iki katı kadar aday belirleyerek enstitü anabilim dalı başkanına sunar. Enstitü anabilim dalı başkanı belirlenen bu adaylar arasından bir koordinatör ve en az iki üyeden oluşan program yürütme kurulunu kurar ve akademik kurul tutanaklarıyla birlikte enstitüye onay için sunar. Program yürütme kurulunun görevi, program koordinatörünün görevi süresince devam eder. Anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yürütme kurulunda değişiklik yapılabilir. b) Program koordinatörü program yürütme kuruluna başkanlık eder. Program yürütme kurulunun kararları, enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. c) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her akademik yarıyıl öncesinde ilgili program yürütme kurulunun görüşünü alarak açılacak olan programları, kontenjanları ve öğrenci kabulü ile ilgili 3

5 değerlendirme ölçütlerini belirler ve bağlı olduğu enstitüye sunar. Değerlendirme ölçütleri Enstitü Kurulu kararı sonrasında, Rektörlük makamına sunulur. ç) Rektörlük tarafından onaylanan kontenjan ve değerlendirme ölçütleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. d) Doktora yeterlik komitesi, anabilim dalı başkanı ve program yürütme kurulunun önerisi dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen, beş öğretim üyesinden oluşan ve yeterlik sınavlarını düzenleyip yürüten veya bu amaçla jüri kurabilen iki yıl süreyle görev yapacak olan komitedir. Anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile görev süresi dolmadan komisyonda değişiklik yapılabilir. Değiştirilen üyenin görev süresi, komitenin süresiyle biter. (2) Programlarda ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının ve öğretim üyesinin bağlı olduğu idari birimin uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. SBE de ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri, enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. (3) Programda ilk defa ders açma veya açılan dersi kapama ve değişiklikler yapılması; öğretim üyesinin program akademik kuruluna başvurusu, enstitü anabilim dalı başkanının görüşü ile enstitü kurulu tarafından Senatoya önerilir. Disiplinlerarası programlarda ise ilgili disiplinlerin bağlı bulunduğu anabilim dalı başkanlıklarının ve program koordinatörünün görüşü alınır. Öneri, Senato nun onayı ile gerçekleşir. SBE de ise bu başvuru Anabilim dalı başkanlığına yapılır ve Anabilim dalı başkanlığının görüşü ile Enstitü Kurulu tarafından senatoya gönderilir. Öneri, Senato nun onayı ile gerçekleşir. Senato Esası - Öğretim Dili MADDE 8 SE - (1) Lisansüstü öğretimi Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde yapılır. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar. Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler İngilizce ders kapsamında değerlendirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Programlara Öğrenci Kabulü Senato Esası - Lisansüstü Programlarının Kontenjanları ve Başvuru Koşulları MADDE 9 SE - (1) Düzenlenen lisansüstü programlarının öğrenci kontenjanları, program yürütme kurulunun görüşü, Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ve Enstitü Kurulu kararı ile belirlenerek Rektörlüğe bildirilir. Sosyal Bilimler Enstitüsünde, düzenlenen lisansüstü programlarının öğrenci kontenjanları, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile belirlenerek Rektörlüğe bildirilir. (2) Lisansüstü programlarına güz dönemlerinde yapılan başvuru, bir önceki bahar döneminde yapılan derecelendirme sonucunda lisans programını birinci, ikinci veya üçüncü olarak bitiren Gebze Teknik Üniversitesi mezunlarının kayıtları, herhangi bir yüksek lisans programına, programın istediği asgari şartları sağlamaları durumunda kontenjan dışı yapılır. (3) Yurt içi veya yurt dışındaki kurumlarla yapılan protokoller veya devletlerarası anlaşmalar çerçevesinde, lisansüstü programlara müracaat edecek adaylar için ek kontenjan belirlenir. 4

6 (4) Aday değerlendirme sonucunda, program yürütme kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü kontenjanlar ilan edilen kontenjanın 1/3 den, SBE anabilim dallarında Enstitü yönetim Kurulu kararı ile kontenjanlar ilan edilen kontenjandan 1/2 den fazla olmamak üzere arttırılabilir. Senato Esası - İlan MADDE 10 SE - (1) Enstitüler, her yarıyıl için hangi anabilim dallarında lisansüstü öğretim yaptıracaklarını, adaylarda aranacak nitelikleri, kontenjanları, sınav programları ile birlikte son başvuru ve sınav tarihlerini tespit ederek ilan edilmek üzere, her yarıyılın sona ermesinden önce Rektörlüğe bildirir. (2) Madde 10 - (1) deki başvuru bilgileri, başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler, her yarıyıl için üniversite web sayfasında ilan edilerek duyurulur. Senato Esası - Lisansüstü Programlara Başvuru Esasları MADDE 11 SE - (1) Lisansüstü Programlara başvurularda uygulanacak esaslar aşağıda listelenmiştir. a) Yüksek lisans programlarına lisans diploması olanlar ile lisans eğitimini başarıyla sürdüren ancak o dönem sonunda mezun olabilecek durumundaki öğrenciler başvurabilir. b) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir c) Lisans derecesi ile doktora programına başvuracak öğrencilerin AGNO ları en az 4 üzerinden 3.00 veya eşdeğeri bir puan olmak zorundadır. Program Yürütme Kurulunun önerisi, ilgili Anabilim Dalı Başkanının onayı ve Enstitü Kurulu Kararı ile öğrenci kabulü için daha yüksek puan belirlenebilir. ç) Bir aday yüksek lisans için aynı yarıyılda en fazla iki farklı, doktora için ise bir programa başvurabilir. d) Başvurulan programın puan türünde olmak üzere ALES puanı lisansüstü programlarına başvuranlar için 55 ten; doktora programlarına lisans diploması ile başvuranlar için 80 den az olamaz. ALES puanları için alt sınırlar ve eşdeğerleri, Program Yürütme Kurulunun önerisi, ilgili Anabilim Dalı Başkanının onayı ve Enstitü Kurulu Kararı ile belirlenir. II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans programında ALES ve yabancı dil puanı aranmaz. e) Uluslararası düzeyde kabul gören GRE, GMAT sınavlarının puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir. GRE ve GMAT sınavlarının ALES eşdeğerliğinin hesaplanması için senato tarafından kabul edilen ALES eşdeğerlik tablosu ile GAT (Sadece yabancı uyruklu öğrenciler için Pakistan HEC tarafından yapılan) puanının %60 ve üzeri kullanılır. f) Lisansüstü programların giriş sınavına başvuru için, adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. Yüksek lisans programlarına başvuru için İngilizce dil yeterliği, GTÜ Yabancı Diller bölümü tarafından yapılan İngilizce seviye tespit sınavı ile belirlenir. Adaylar İngilizce yeterliliklerini belgelemek için ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (YDS) sonucunu veya eşdeğerliliklerini kullanılabilirler. Ayrıca, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavları da İngilizce dil bilgisi seviye tespitinde kullanılabilir. Puanların eşdeğerliliğinin hesaplanmasında ÖSYM Yönetim Kurulunca kabul edilen güncelleme tarihli İngilizce dil sınavları eşdeğerlik tabloları kullanılır. g) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan programa başvuru yaptıkları tarih itibari ile son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl GTÜ lisansüstü programlarda öğrenci olanların, başvuru yaptıkları enstitü anabilim dalının belirlediği İngilizce seviye puanını sağlamış olmak koşuluyla İngilizce yeterliklerini belgelemeleri istenmez. 5

7 ğ) Yüksek Lisans programı başvurularında, son dört yarıyıl içinde en az iki yarıyıl eğitim dili tümüyle İngilizce olan yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gördüğünü ve başarılı olduğunu belgeleyenlerden yabancı dil belgesi istenmez. Doktora programına başvurularda bu esas uygulanmaz. h) Adaylardan resmi dili İngilizce olan bir ülkedeki lise, lisans veya yüksek lisans diplomalarından birisine sahip olanlardan yüksek lisans başvuruları sırasında herhangi bir yabancı dil belgesi istenmez. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde YDS den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması alınması gerekmektedir. ı) Başvuru için kullanılan sınavların geçerlilik süreleri sınav sonuç tarihinden itibaren olmak üzere aşağıda listelenmiştir. i. ALES puanı 3 (üç) yıl, ii. GRE/GMAT puanı 5 (beş) yıl, 1 iii. GAT puanı 2 (iki) yıl iv. YDS/ÜDS/KPDS puanı 3 (üç) yıl, v. TOEFL ibt puanı 2 (iki) yıl Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır. i) Başvurduğu lisansüstü program için öğrenci kabul ilanında belirtilen lisans diplomasına (YÖK tarafından denklik belgesi almış) ve ALES puan türünden en az puana sahip olan yabancı uyruklu adaylardan öğretim dili Türkçe veya %30 İngilizce olan programların giriş sınavına başvuru sırasında adayın TÖMER veya Yunus Emre Vakfı tarafından yapılan Türkçe Yeterlilik Sınavında en az C1 derecesine sahip olması gerekir. (2) Aşağıda listelenmiş esaslara göre, adaylar tezli yüksek lisans giriş sınavına kabul edilir. a) Başvurduğu tezli program için öğrenci kabul ilanında belirtilen lisans diplomasına sahip olmak ve ALES puan türünden en az puanı almış olmak, b) Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar, öncelikle Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan İngilizce seviye tespit sınavına girerler. Yabancı Diller Bölümü, giriş sınavından bir gün önce Enstitü Müdürlüğü aracılığıyla adayların sınav sonuçlarını ilgili program yürütme kurullarına bildirir. İngilizce yeterlilik koşulunu sağlayan adaylar, ders aşamasından giriş sınavlarına girme hakkı kazanır. Adayın İngilizceden yeterli sayılabilmesi için aşağıdaki koşullardan birini sağlaması gerekir. i. YDS İngilizceden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması gerekmektedir. ii. Gebze Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün İngilizce yeterlik sınavların birine girmiş ve en az 60 puan almış olması, gerekir. iii. İngilizce lisans eğitim-öğretimi yapan bölümlerden mezun olan veya en son güncelleme tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarından en az 55 YDS puan muadili bir puan almış olan adaylar, İngilizce seviye tespit sınavından muaf tutulur ve İngilizce seviyeleri yeterli kabul edilir. c) Yukarıdaki koşulları sağlamayan adaylardan i. İngilizce Seviye tespit sınavından 40 puanın altında not alanlar giriş sınavına giremez. ii. İngilizce Seviye tespit sınavından arasında puan alanlar giriş sınavına girme hakkı kazanır. Giriş sınavından başarılı olanlar öğrenimlerine İngilizce Hazırlık programından devam eder. 6

8 ç) Öğretim dili İngilizce veya % 30 İngilizce olan lisansüstü programlarda öğrenim görme hakkı kazanan öğrenciler öğrenimlerine, eğitim süresi en fazla iki yıl olan İngilizce hazırlık sınıfından başlar. İlk iki yarıyıl İngilizce yeterlik güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu ve varsa yaz öğretimi sonu sınavlarında başarısız olan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına devam etme hakkı bulunmaz ancak arta kalan son iki yarıyılda tüm İngilizce yeterlik sınavlarına katılma hakkı verilir. Yaz öğretimi sonu yeterlilik sınavı öğrencilerin son haklarıdır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. d) Öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarda öğrenim görme hakkı kazanan öğrenciler öğrenimlerine doğrudan başlayabilirler. Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler isterlerse program koordinatörlüğüne dilekçe vererek, (SBE de anabilimdalı başkanlığına) anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenim süresi en fazla bir yıl olan İngilizce hazırlık sınıfından başlar ve sürenin sonunda öğrenimlerine devam ederler. (3) Aşağıda listelenmiş esaslara göre, adaylar tezsiz yüksek lisans giriş sınavına kabul edilir. a) Başvurduğu tezsiz program için öğrenci kabul ilanında belirtilen lisans diplomasına sahip olmak ve ALES puan türünden en az puanı almış olmak, II. öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil puanı aranmaz. b) Öğretim dili Türkçe olan tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil belgesi aranmaz. c) Öğretim dili İngilizce tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil şartı için Madde 11 SE - (1) f) bendindeki hükümleri uygulanır. 4) Aşağıda listelenmiş esaslara göre, adaylar doktora giriş sınavına kabul edilir. a) Başvurduğu doktora program için öğrenci kabul ilanında belirtilen tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak. b) Başvurduğu doktora program için öğrenci kabul ilanında belirtilen ALES puan türünden, puanı almış olmak, c) YDS İngilizceden en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması gerekmektedir (yabancı uyruklu öğrenciler de dâhil olmak üzere). ç) Fen Bilimleri Enstitüsünün Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Doktora Programı ile Biyoteknoloji Enstitüsünün ilgili anabilim dalı doktora programlarına başvuruda, hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl) süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl) süreli tıp fakültesi mezunları ilgili programın başvuru koşullarını karşılamış olmaları kaydıyla tezli yüksek lisans yapmış olma koşulu aranmaz. Adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olması gerekir. (5) Aşağıda listelenmiş esaslara göre, adaylar bütünleşik doktora giriş sınavına kabul edilir. a) Lisans ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 3.00 olan ve öğrenci kabul ilanında belirtilen bir lisans diplomasına sahip olmak. b) Başvurduğu doktora program için öğrenci kabul ilanında belirtilen ALES puan türünden, en az 80 puan almış olmak, c) YDS İngilizceden en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması gerekmektedir (yabancı uyruklu öğrenciler de dâhil olmak üzere). (6) Adaylar, öncelikle elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirir. Başvurular aşağıda listelenmiş başvuru evrakları ile beraber akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yapılır. a) Yüksek lisans başvurusu için lisans, doktora başvurusu için lisans ve tezli yüksek lisans not döküm belgeleri ve diplomaları, 7

9 b) ALES ve senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GRE, GMAT veya GAT (Pakistan uyruklu öğrenciler için) sınav sonuç belgesi, c) İngilizce yeterlilik şartının sağlandığını gösterir sınav sonuç belgesi, ç) Yabancı üniversite mezunları için YÖK Denklik Belgesi ile yapılır. (7) Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Senato Esası - Giriş Sınavı Değerlendirmesi MADDE 12 SE - (1) Lisansüstü Programlara Giriş Sınavı, Program Yürütme Kurulu tarafından yapılır ve anabilim dalındaki tüm öğretim üyelerine açıktır. Program koordinatörü izni alınarak, Program Yürütme Kurulu dışındaki öğretim üyeleri de adaya soru sorabilirler. Adaylara giriş sınav notu vermede sadece Program Yürütme Kurulu yetkilidir. Sosyal Bilimler Enstitüsünde giriş sınavı, enstitü yönetim kurulunun her bir program için belirlediği kurul tarafından yapılır. (2) Tezli yüksek lisans veya doktora programına başvuran adayların başarı notu ilgili tezli yüksek lisans veya doktora programı için belirlenen türden ALES sınav sonucunun % 50 si ve 100 üzerinden dikkate alınan mülakat sınav sonucunun % 50 si toplanarak belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notu ise mülakat sonuçları ile değerlendirilir. Adayların başvurduğu programa kabul edilebilmesi için başarı notunun en az 65 olması gerekir. (3) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin asıl ve yedek listeleri ile sınav sonuçlarına ilişkin tutanak ve evraklar Program Yürütme Kurulları tarafından hazırlanır ve bağlı oldukları Enstitü Anabilim Dalına sunulur. Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin asıl ve yedek listeleri anabilim dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştirildikten sonra ilan edilir. Senato Esası - Lisansüstü Programlara Kayıt ve Kayıt Yenileme MADDE 13 SE - (1) Lisansüstü giriş sınavında başarılı olan adaylar ile yatay geçiş yoluyla programa kabul edilen öğrencilerin kayıtları, bütün belgelerin teslimiyle yapılır. Öğrenciler kayıt işlemlerini akademik takvimde belirlenen süre içerisinde yaptırmak zorundadırlar, ilan edilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan aday lisansüstü öğrencilik hakkını kaybeder. (2) Asıl ve yedek listelerden kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı sürenin bitiminde program kontenjanının altında kalsa dahi ek kayıt yapılamaz. SBE de II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında kontenjan bulunduğu durumlarda ek kayıt yapılabilir. Bunun için belirlenen sure akademik takvimde belirtilen ders ekleme çıkarmanın bittiği tarihe kadardır. (3) Danışmanı atanmamış olan öğrencilerin ilk yarıyıl derslerine kayıtları program koordinatörü ile birlikte yapılır. (4) Programa devam eden öğrenciler, ilan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilerler. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıt bitim tarihinden sonraki bir hafta içerisinde mazeretlerini danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşleri ile enstitü müdürlüklerine bildirirler. Mazeretleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler gecikmeli kayıt yaptırabilirler. (5) Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her akademik yarıyıl/dönem, akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yüksek lisansta 6 yarıyılı, doktorada 12 yarıyılı, lisans mezuniyetiyle doktoraya başlayanlarda 18 yarıyılı aşanlar her öğretim yılında kanuni düzenlemelerle 8

10 belirlenen miktarda katkı payı öderler. Lisansüstü eğitiminde kayıt yenileme; ders alma aşamasında ders(ler)e, yeterlik aşamasında yeterliğe, tez aşamasında ise uzmanlık alan dersine kayıt yapılarak gerçekleştirilir. (6) Öğrencilerin kayıt olma, yenileme ve silme işlemleri, enstitü müdürlükleri tarafından düzenlenir ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. (7) Yüksek lisans öğrenimini GTÜ de tamamlayarak, Doktora eğitimine, en fazla bir yarıyıl ara vermiş olmak kaydıyla yine GTÜ de devam edeceklerin tezli yüksek lisans başvurusu sırasında sundukları ALES sonuç belgeleri, gerekli puanı sağlıyor olmak koşuluyla, süreye bakılmaksızın geçerli sayılır. (8) Bir öğrenci enstitüde aynı anabilim dalına hem yüksek lisans ve hem de doktora programına aynı anda kayıt yaptıramaz. Eğer öğrenci sehven her iki programa kayıt yaptırmış ise, yüksek lisans programına yaptırdığı kayıt silinir. Senato Esası - Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü MADDE 14 SE - (1) Nitelikleri "GTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" Madde 14 de belirtilen adaylara, ilgili program yürütme kurulunun önerisi, Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında aşağıdaki koşullar geçerlidir. a) Bilimsel hazırlık programı kapsamındaki dersler, program yürütme kurulunun ve anabilim dalı başkanının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır. b) Bilimsel hazırlık programları, en fazla birbirini takip eden iki yarıyıl sürer, aynı yarıyılda en çok üç ders olmak üzere toplam en çok altı kredisiz ders alınabilir. c) Bilimsel hazırlık programında alınması önerilen dersler, zorunlu ders yükünün tamamlanmasında esas alınan kredili dersler dışında tutulur ve bu derslerden farklı olur. ç) Bilimsel hazırlık programının süresi, bu yönetmelikte belirtilen lisansüstü programın süresine dahil edilmez ve alınan kredisiz dersler de bırakılamaz. d) İki yarıyıl süre sonunda içinde bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrenci takip eden yarıyılda da bilimsel hazırlık öğrenimi görmeye devam eder, ancak bu durumda geçirdiği süre azami öğrenim süresinden sayılır. e) Bu derslerin sonuçları, başarılı (P) veya başarısız (F) olarak değerlendirilir. Bilimsel hazırlık programı için önerilen derslerden bir yıl içerisinde başarılı olamayan öğrenciler, lisansüstü programında ders aşamasına geçerler; ancak daha önce alıp başarılı olamadıkları bilimsel hazırlık derslerini tekrar alıp başarmak zorundadırlar. f) Program yürütme kurulunun önerisiyle en fazla iki hazırlık dersi alması uygun görülen öğrenciler, ders aşamasına geçerek kredili derslerle birlikte hazırlık derslerini alabilir. g) Öğrenciler aldıkları bilimsel hazırlık derslerinden başarılı olmadan yüksek lisans programında uzmanlık alan dersine kayıt yaptıramaz, doktora programında ise yeterlik sınavına giremez. ğ) SBE de doktora programlarında ilgili anabilim dışında yüksek lisans diplomasına sahip öğrencilerin bilimsel hazırlık dersleri alması zorunludur. Bilimsel hazırlık dersleri almasına karar verilen öğrenciler en az üç kredisiz ders almak zorundadır. Senato Esası - Özel öğrenci kabulü MADDE 15 SE - (1) Bir yükseköğretim kurumu lisans mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. a) Özel öğrencilik statüsü en fazla birbirini takip eden iki yarıyıl sürer, aynı yarıyılda en çok üç ders olmak üzere toplam en çok altı ders alınabilir. 9

11 b) İngilizce verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Madde 11 SE - (1) f) de belirtilen İngilizce yeterliğini gösterir belgelerden birine sahip olmalıdır. Özel öğrenci uzmanlık alan dersi, proje dersi ve seminer dersini alamaz. c) Özel öğrenci kabulü, Program Koordinatörünün önerisi, Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. SBE de Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Özel öğrenci kabul edilir. ç) Özel öğrencilik statüsü kazanmak için, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her eğitimöğretim yarıyılı başında belirlenen ders katkı payına göre kayıt yapılacak dersler için ödeme yapılır, ödeme yapıldığını gösteren belge ile Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulur. Başvurusu kabul edilen öğrenci, özel öğrenci statüsü kazanır. d) Özel öğrenci, bu yönetmelik ve ilgili esaslara göre lisansüstü derslere devam eder ve değerlendirilir. e) Özel öğrenci statüsünde olanlara aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir. f) Özel öğrenci olmak, Gebze Teknik Üniversitesi nin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez. Özel öğrenci, normal öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak akademik olanaklardan yararlanabilir. g) Özel öğrenci statüsündekiler, sonradan lisansüstü öğrencisi olmaları durumunda, son iki yıl içinde özel öğrenci iken almış oldukları dersleri, Program Koordinatörü ve Anabilim dalı Başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ders kredisinden saydırabilir. SBE de özel öğrenci iken almış oldukları dersleri Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile ders kredisinden saydırabilirler. Senato Esası - Misafir Öğrenci Kabulü MADDE 16 SE - (1) Statüsü Lisansüstü Yönetmeliğinin 15 nci maddesinde belirtilenler dışında kalan ve belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü derslere misafir öğrenci olarak kabul edilebilir. a) Misafir öğrencilik statüsü en fazla birbirini takip eden iki yarıyıl sürer, aynı yarıyılda en çok üç ders olmak üzere toplam en çok altı ders alınabilir. b) İngilizce verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Madde 11 SE - (1) f) belirtilen İngilizce yeterliğini gösterir belgelerden birine sahip olmalıdır. Misafir öğrenci uzmanlık alan dersi, proje dersi ve seminer dersini alamaz. c) Misafir Öğrenci kabulü Program Koordinatörünün önerisi, Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. SBE de Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Misafir öğrenci kabul edilir. ç) Misafir öğrenci, bu yönetmelik ve ilgili esaslara göre lisansüstü derslere devam eder ve değerlendirilir. d) Misafir öğrenci statüsünde olanlara aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir. e) Misafir öğrenci olmak, Gebze Teknik Üniversitesi nin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez. Misafir öğrenci, normal öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak akademik olanaklardan yararlanabilir. f) Misafir öğrenci statüsündekiler, sonradan lisansüstü öğrencisi olmaları durumunda, son iki yıl içinde misafir öğrenci iken almış oldukları dersleri, program koordinatörü ve anabilim dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ders kredisinden saydırabilir. g) Misafir öğrencilik statüsü kazanmak için, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her eğitimöğretim yarıyılı başında belirlenen ders katkı payına göre kayıt yapılacak dersler için ödeme yapılır, ödeme yapıldığını gösteren belge ile Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulur. Başvurusu kabul edilen öğrenci, misafir öğrenci statüsü kazanır. 10

12 Senato Esası - Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü MADDE 17 SE - (1) Yatay geçiş başvuruları lisansüstü başvuruları ile aynı tarihlerde gerçekleştirilir. Yatay geçiş yoluyla öğrenci alacak programların, öğrencilerde aranacak koşullar ve kontenjanlara ilişkin bilgileri, Program Yürütme Kurulu önerisi anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye iletilir. Enstitü Kurulu kararı sonrasında, Rektörlük Makamına sunulur ve Madde 10 - (2) sine göre ilan edilir. Başvurular Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından alınır. Yatay geçiş için başvuran öğrenci ilgili anabilim dalına giriş sınavı koşullarını sağlamak zorundadır. (2) Enstitü içindeki farklı anabilim dallarında veya diğer üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, yatay geçiş yoluyla aynı veya farklı adlardaki yüksek lisans programlara aşağıda belirtilen sartları sağlamak koşuluyla geçiş için başvurabilir. a) Bulunduğu yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış, başarısız dersin olmaması, disiplin cezası almamış ve AGNO sı en az 3.00 olan öğrenci, GTÜ lisansüstü programlarına yatay geçiş yapabilir. b) Yüksek lisans eğitim-öğretim programlarında yalnız ders aşamasında olan öğrenciler yatay geçiş için başvurabilirler. Tez aşamasından başvuran ve kabul edilen öğrenciler, ilgili programın zorunlu dersleri ile Program Yürütme Kurulunun almasını istediği dersleri almak zorundadırlar. Bulunduğu yüksek lisans programında, yatay geçiş yapılmak istenen programın zorunlu derslerini aldığını transkript ile belgeleyen öğrencilerin bu derslerden muaf olup olmayacakları, Program Yürütme Kurulu önerisi, Anabilim Dalı görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İntibak edilecek dersler Program Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. c) Yatay geçiş başvuruları öğrencilerin not ortalamaları ve geldikleri yükseköğretim kurumları göz önüne alınarak değerlendirilir. Başvuru, Program Yürütme Kurulunun ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır. ç) GTÜ içindeki veya dışındaki bir yüksek lisans programında en az BB ile başarılmış olan ve eşdeğerliği kabul edilen derslerin kredisi, Program Yürütme Kurulunun önerisi, Anabilim Dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. d) Yatay geçişle gelen ve enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki son dört yarıyıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından asıl öğrenci olarak alıp başardığı dersler, enstitünün ders başarı ölçütlerini sağlaması Program Yürütme Kurulu ve Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programa kredi ve başarı notuyla birlikte aktarılabilir veya muaf tutulabilir. (3) Enstitü içindeki farklı anabilim dallarında veya diğer üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin doktora programlarında kayıtlı öğrenciler, yatay geçiş yoluyla aynı veya farklı adlardaki doktora programlara aşağıda belirtilen sartları sağlamak koşuluyla geçiş için başvurabilir. a) Bulunduğu doktora programında en az bir yarıyılı tamamlamış, başarısız dersin olmaması disiplin cezası almamış ve AGNO sı en az 3.25 olan öğrenci GTÜ doktora programlarına yatay geçiş yapabilir. b) Yatay geçiş başvuruları öğrencilerin not ortalamaları ve geldikleri yükseköğretim kurumları göz önüne alınarak değerlendirilir. Başvuru, Program Yürütme Kurulunun ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır. c) Öğrenciye, GTÜ deki doktora eğitimi için verilecek süre ile öğrencinin değişik kurumlarda doktora eğitiminde geçirdiği sürenin toplamı GTÜ yönetmeliklerinde doktora öğrencilerine verilen azami yasal süreden fazla olamaz. ç) Yeterliğin GTÜ den alınması esastır. 11

13 d) Diğer kurumda alınan, program yürütme kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen, enstitü yönetim kurulu tarafından geçerliliği onaylanan ve en az BB ile başarılmış olan derslerin notları Program Yürütme Kurulu ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programa kredi ve başarı notuyla birlikte aktarılabilir veya muaf tutulabilir. e) Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı bir öğrenci GTÜ lisansüstü programlarına yatay geçiş için başvurabilir. Bu adaylar için de yukarıdaki kurallar uygulanır. Senato Esası - Yabancı Uyruklu Adayların Kabulü MADDE 18 SE - (1) Yabancı öğrencilerin kabulünde aşağıdaki esaslar dikkate alınır. a) Yabancı öğrencilerin lisansüstü programlarına başvuruları elektronik ortamda alınır. Hangi belgelerin isteneceği başvuru sürecinden önce her yarıyıl ilan edilir. b) Yabancı öğrencilerin lisansüstü programlarına başvuruları, ilgili programlar tarafından değerlendirilir. Beyan ettikleri belgeler üzerinden değerlendirmeler yapılır. Yabancı öğrenciler için mülakat gerekmemekle birlikte, Program Yürütme Kurulu isterse, elektronik ortamda istediği bir aday ile karşılıklı görüşme talep edebilir. Kazanan adaylar, üniversitenin internet sayfasından duyurulur. c) Yabancı öğrenci statüsündeki öğrencilerin katkı payları kayıtlar başlamadan önce ilan edilir. ç) Elektronik başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda, adayın başvurusu iptal edilir ve programa kabul edilmiş olması durumunda yerine yedek aday çağrılır. d) Yabancı uyruklu öğrenciler doktora programına başvurabilmek için YDS İngilizceden en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması gerekmektedir. e) Lisansüstü programlara başvuran yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı adaylar senato tarafından kabul edilen ALES eşdeğerlik tablosu nda karşılık gelen uluslararası sınavların (GRE, GMAT) puanına göre başvuru yapabilir. f) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adaylar senato tarafından kabul edilen ALES eşdeğerlik tablosu nda karşılık gelen uluslararası sınavların (GRE, GMAT) puanı ile GAT (Pakistan uyruklu öğrenciler için) %60 ve üzeri puanına göre başvuru yapabilir. g) Kendi imkânlarıyla öğrenim görecek, yabancı uyruklu öğrencilerin Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalar için Enstitüler tarafından YÖK e öğrencinin mezun olduğu üniversitesinin uygunluğu sorulur. YÖK'ün uygun görmesini takip eden ilk dönemde başvuru işleme konur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar Senato Esası - Derslerin açılması, kapatılması ve Ders Görevlendirilmeleri MADDE 19 SE - (1) Dersler, kredili ve kredisiz olmak üzere ikiye ayrılır. İlk defa güz yarıyılı için açılacak dersler Mayıs ayı içerisinde, bahar yarılı için açılacak dersler Kasım ayı içerisinde program yürütme kurulunun ve anabilim dalı başkanının teklifi ve enstitü kurulunun onayıyla açılır. Derslerin kapatılma teklifi ve kod değişikliği belirtilen aylarda yapılır. Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanları; Program Yürütme Kurulu önerisi, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. (2) Program Akademik Kurulunda ilgili dersi verecek öğretim üyesinin bulunmaması durumunda, Program Koordinatörünün ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü 12

14 Yönetim Kurulunun onayı ile doktora unvanına sahip öğretim görevlilerine, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan uzmanlara lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Senato Esası - Danışman atanması MADDE 20 SE - (1) Lisansüstü programlardaki öğrencilere danışman atanması, senato esasları ile aşağıdaki esaslar temel alınarak belirlenmektedir; a) Enstitüye kayıt yaptıran lisansüstü öğrencisine ilgili Program Yürütme Kurulu önerisi, Anabilim Dalı Başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir danışman atanır. b) İngilizce hazırlık aşamasında olan öğrenciler için danışman ataması yapılamaz. c) Danışman, lisansüstü Program Akademik Kurulundan, yoksa ilgili veya yakın anabilim dalında görevli öğretim üyeleri arasından atanır. Danışman atanması Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. ç) Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programı için Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen lisans/lisansüstü programlardaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her yarıyılın başında, öğrenci ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve danışman onayını gerçekleştirir. d) Danışman ayrıca tespit edilen tez konusunu veya bitirilen tez çalışmasını, ihtiyaç halinde öğrencinin talebi üzerine, kayıt dondurma veya benzeri başka durumlarını Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla enstitüye bildirir. e) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda eş danışman; danışman önerisi, program koordinatörü ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanının uygun görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Eş danışman olarak; üniversite bünyesinde, yurtiçi kurum/yükseköğretim kurumu veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumlarında çalışan en az doktora derecesine sahip olanlar atanabilir. f) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine, yeni danışmanın, program koordinatörü ve/veya Enstitü Anabilim Dalı Başkanının onayı alınarak Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. Zorunlu haller dışında danışman değişikliği kayıt yenileme süreleri içerisinde yapılır. Enstitü Yönetim Kurulu danışman değişikliği yapma yetkisine sahiptir. g) Öğretim üyelerinin öğrenci danışmanlığı izinli ve görevli olduğu günler dışındaki zamanlarda devam eder. Danışman öğretim üyesinin bir akademik yarıyıl içinde altı aydan daha uzun süreli görevlendirilmesi halinde, program koordinatörü ve/veya anabilim dalı başkanlığının teklifi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciye yeni bir danışman tayin edilir. ğ) Öğretim üyeleri eş, kardeş, vb. birinci dereceden yakını oldukları lisansüstü öğrencilerine tez danışmanı ve/veya eş danışman olarak atanamazlar. h) Danışman olan öğretim üyelerinin eşleri aynı lisansüstü öğrencinin eş danışmanı olarak atanamazlar ve aynı komitelerde bulunamazlar. Senato Esası - Uzmanlık alan dersi MADDE 21 SE - (1) Uzmanlık alan dersleri tez aşamasındaki tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için danışmanları tarafından açılan kredisiz derslerdir. Danışman, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için biri yüksek lisans uzmanlık alan dersi ve diğeri doktora uzmanlık alan dersi olmak üzere iki ayrı uzmanlık alan dersi açar. (2) Yüksek Lisans programında tez konusunu belirleyen öğrenci veya doktora programında yeterlilik sınavını başarılı olan öğrenci ilgili dönemde danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu dersler yıl boyunca ve akademik yarıyıllardan bağımsız olarak teze kayıtlı öğrencilerin mezuniyetine kadar devam eder. (3) Uzmanlık alan dersleri, yüksek lisans programlarında ve doktora programlarında (8+0+0) olarak düzenlenir ve en fazla sekiz saat ücret ödenir. 13

15 (4) Yüksek Lisans programında tez süresince üst üste iki kere F notu alan veya üst üste iki dönem kayıt yaptırmayan öğrenciler için danışmanının önerisi, Program Koordinatörü ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yeni bir tez konusu belirlenebilir. Bu durumda öğrenci veya danışmanı danışman değişikliği talebinde bulunabilir, talep kabul edilirse yeni bir tez konusu belirlenir. Bu durumdaki öğrenci tez konusu değişikliği verdikten sonra uzmanlık alanı dersinden en az bir kere gelişmekte (D) ve son olarak da başarılı (P) notu almış olması şartıyla en erken ikinci yarıyıl içerisinde tez savunmasına girebilir. (5) Danışmanının önerisi, Program Koordinatörü ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yeni bir tez konusu belirlenen öğrenciler, tez konusu değişikliği verdikten sonra uzmanlık alanı dersinden en az bir kere gelişmekte (D) ve son olarak başarılı (P) notu almış olması şartıyla en erken ikinci yarıyıl içerisinde tez savunmasına girebilir. (6) Doktora programına kayıtlı öğrencinin ilgili dönem sonunda çalışması başarısız (F), gelişmekte (D) ya da başarılı (P) olarak değerlendirilir. Öğrencinin doktora tez savunmasına girebilmesi için tez önerisini verdikten sonraki ilk yarıyıldan itibaren uzmanlık alanı dersinden en az bir kere gelişmekte (D) ve son olarak da başarılı (P) notu almış olması gerekir. SBE de tez konusu değişikliği verdikten sonra Uzmanlık Alanı dersinden en az iki kere gelişmekte (D) ve son olarak başarılı (P) notu almış olması şartıyla en erken üçüncü yarılı içerşinsde tez savunmasına girebilir. (7) Sosyal Bilimler enstitüsünde Doktora programına kayıtlı Öğrencinin İlgili dönem sonunda çalışması başarısız (F), gelişmekte (D) ya da başarılı (P) olarak değerlendirilir. Öğrencinin doktora tez savunmasına girebilmesi için tez önerisini verdikten sonraki ilk yarıyıldan itibaren uzmanlık alanı dersinden en az iki kere gelişmekte (D) ve son olarak da başarılı (P) notu almış olması gerekir. Tez süresince üst üste üç kere F notu alan veya üst üste üç dönem kayıt yaptırmayan öğrenciler, yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Bu durumda öğrenci veya danışmanı, danışman değişikliği talebinde bulunabilir, talep kabul edilirse öğrenci yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Bu durumdaki öğrenci tez önerisi savunmasını takip eden en erken beşinci yarıyıl içerisinde tez savunmasına girebilir. (8) Uzmanlık alan dersi öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki zamanlarda da devam eder. (9) Ders programında belirtilen tarih ve saatte yapılamayan uzmanlık alan dersleri için telafi programı uygulanmaz. (10) Yüksek Lisans Programında Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptıran ancak tez konusu belirtilmeyen öğrencinin D gelişmekte notu F dönüştürülür. Senato Esası - Lisansüstü kredi sistemi ve değerleri MADDE 22 SE- (1) Derslerin ulusal kredisi 3 (üç) olarak belirlenmiştir. (2) Diploma eki olarak Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredi sistemi geçerlidir. a) Derslerin AKTS kredileri Anabilim Dalı Başkanlığı kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. b) Tezli yüksek lisans çalışmaları için toplam en az AKTS kredisi gereklidir. c) Tezsiz yüksek lisans çalışmaları için toplam en az AKTS kredisi gereklidir. ç) Yüksek lisans derecesi ile doktora öğrenimine başlayanlar için toplam AKTS kredisi gereklidir. d) Lisans derecesi ile doktora öğrenimine başlayanlar için toplam AKTS kredisi gereklidir. 14

16 Senato Esası Kayıt Yenileme ve Derse Kayıt MADDE 23 SE- (1) Programa devam eden öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde danışmanlarının onayıyla derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar. (2) Kapanan derslere yazılan öğrenciler, yeni ders seçimi yapabilirler. (3) Lisansüstü öğrenciler farklı üniversitelerden, danışmanın önerisi, Program Koordinatörü ve Anabilim Dalı Başkanın onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile toplamda minimum zorunlu ders kredisinin yarısından az olmak şartıyla ders alabilir. (4) Farklı üniversiteden ders alacak olan lisansüstü öğrencilerin en geç yürürlükteki akademik takvimde belirtilen ders kayıt döneminde enstitüye başvuruda bulunması gerekmektedir. (5) Ders kayıt döneminde kayıt yaptıramayan öğrenciler kayıt dönemini takip eden bir hafta içerisinde mazeret durumlarını belgeleri ile beraber danışmanı ile Program koordinatörünün ve Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşleri ile Enstitü Müdürlüklerine bildirirler Mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi durumunda gecikmeli ders kayıtları gerçekleştirilir. (6) Danışmanın talep etmesi durumunda üst üste iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin, Program Yürütme Kurulunun önerisi, Anabilim Dalı Başkanın onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile danışmanı düşürülür. Bu öğrencilere danışman atanıncaya kadar program koordinatörü geçici danışman olarak atanır. SBE de ise bu hüküm uygulanmaz. (7) Öğrenci, yarıyılın başlangıcından itibaren onbeş gün içerisinde danışmanının onayını alarak yarıyıl başında aldığı derslere ek olarak yeni ders/dersler alabilir. Ayrıca onbeş gün içerisinde kayıt yaptırdığı ders/derslerden tümüyle çekilebilir. (8) Üniversiteden emekli olan ya da başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğretim üyelerinin danışmanlıkları Yüksek Lisans tez aşamasında iki yarıyıl, doktora tez aşamasında dört yarıyıl devam eder. Senato Esası - Ders saydırma ve Tekrarı MADDE 24 SE - (1) Öğrencilerin, yatay geçiş veya daha önceki denk lisansüstü programlarından ders saydırma ve buna bağlı olarak intibak şartları Program Yürütme Kurulunun görüşü ve Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilir. Bu öneri, toplam zorunlu kredinin 2/3 den fazla olamaz ve Enstitü Yönetim Kurulunda incelendikten sonra karara bağlanır. Tezsiz II. öğretim yüksek lisans programlarında, ders saydırma yapılamaz. Ders saydırma işlemi ders aşamasına gelinen ilk dönemde, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde yapılır. (2) Kayıt yenilemeyip eğitimlerine en az dört yarıyıl ara veren öğrencilerin yeniden kayıt yaptıkları dönemde en az bir ders almaları gerekir. Bu öğrencilerin hangi ders veya dersleri almaları gerektiğine Danışmanın önerisi, Program Koordinatörü ve Anabilim Dalı Başkanın onayıyla Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Öğrenciler bu ders veya derslerden başarılı olana kadar tez savunmasına giremezler. Senato Esası - Ölçme ve Değerlendirme MADDE 25 SE - (1) Lisansüstü programların ölçme ve değerlendirilmesinin amacı; programlar için belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleşme düzeylerini tespit ederek sisteme geri bildirimde bulunmak ve kalitenin yükseltilmesine destek olmaktır. a) Lisansüstü derslerinin değerlendirmeleri; ara sınav veya yarıyıl çalışması ile yarıyıl sonu çalışması veya yarıyıl sonu sınavları/bütünleme sınavları şeklinde değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavları/bütünleme sınavları Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır. 15

17 b) Yarıyıl sonu başarı notu; ara sınav veya yarıyıl çalışması ile yarıyıl sonu çalışması veya yarıyıl sonusınavı/bütünleme sınavı notu dikkate alınarak verilir. Bütünleme sınavından alınan notlar ilgili dersin yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer. Yarıyıl sonu başarı notu olarak değerlendirilmez. Sadece başarısız olunan derslere bütünleme sınav hakkı tanınır. c) Başarı değerlendirilmesi bir döneme yayılan proje, seminer, uzmanlık alan dersi, mimarlık proje dersi ve benzeri çalışmalardan oluşan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez. ç) Sınav sonuçları, bir hafta içerisinde enstitüye ulaştırılır. d) Program Koordinatörü ve Anabilim Dalı Başkanın onayıyla haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir ara sınava giremeyen öğrenciye, söz konusu sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde başvurması halinde enstitü yönetim kurulunca mazeret sınav hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavının mazereti yoktur. Mazeretleri nedeniyle bütünleme sınavına giremeyen ve sınavı müteakip üç gün içinde Program Koordinatörü ile Anabilim Dalı Başkanlığına mazeretlerini bildiren öğrencilerden mazeretleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülenler, Program koordinatörlüğünce ilan edilen tarihte yapılacak bütünleme mazeret sınavına girebilir. (2) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim görevlisi/üyesi tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir olunur. Puanlar ve bunlara karşılık gelen harf notları ile katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: Puan Yarıyıl Sonu Başarı Notu Katsayısı AA 4, BA 3, BB 3, CB 2, CC 2, DC 1, DD 1, FD 0,50 49 ve aşağısı FF 0,00 Devamsız NA - Başarılı P - Başarısız F - Gelişmekte D - Muaf M - Erteleme E - Girmedi UA - a) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az CC (2,00) olması gerekir. Mezuniyet için AGNO sunun en az BB (3,00) olması gerekir. b) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmakla yükümlüdür. Bir öğrenci teorik derslerin %70 ine, uygulamaların da %80 ine devam etmek zorundadır. Teorik derslerde % 30, uygulamalı derslerde % 20 devamsızlık yapan öğrenci yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez. Yarıyıl sonu başarı notu NA olarak verilir. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim görevlisi/öğretim üyesi tarafından izlenir. c) Lisansüstü programlarında AGNO, öğrencinin başarmış olduğu en yüksek yedi/ondört ders 21/42 kredilik miktara ait kredi ve notların çarpılarak bu derslere ilişkin toplam krediye bölünmesiyle bulunan değerdir. Sonuç, virgülden sonra üçüncü hane yuvarlatılarak iki hane ile belirtilir. Yedi/ondört 16

18 ders 21/42 kredilik zorunlu ders yükünü başarılı olarak tamamlayan ve belirtilen akademik ortalamaları sağlayan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başarısız oldukları ders veya derslerden muaf sayılır. ç) Tezsiz yüksek lisans programlarında ise, AGNO, öğrencinin başarmış olduğu en yüksek on ders 30 kredilik miktara ait kredi ve notların çarpılarak bu derslere ilişkin toplam krediye bölünmesiyle bulunan değerdir. On ders 30 kredilik zorunlu ders yükünü başarılı olarak tamamlayan ve belirtilen akademik ortalamaları sağlayan tezsiz yüksek lisans öğrencileri, başarısız oldukları ders veya derslerden muaf sayılır. d) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. e) Dönem not ortalaması öğrencinin bir dönemde alarak başarılı veya başarısız olduğu tüm derslerin kredi ve notlarının çarpılarak o dönemdeki toplam krediye bölünmesiyle bulunan değerdir. f) P (Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumunu gösterir. F (Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumunu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. P, F ve M notları AGNO hesabına katılmaz. P ve F notları sadece kredisiz dersler için kullanılır. g) E notu, II. öğretim tezsiz yüksek lisans eğitiminde projesini belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Sözü edilen çalışmayı tamamlaması için öğrenciye en fazla bir ay ek süre verilir. Bu ek süre içinde de çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye dersin öğretim üyesinin dilekçesi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile F verilir. (3) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde anabilim dalı başkanlığına dilekçe ile itiraz edebilirler. Açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğrencinin veya öğretim elemanının başvurusu üzerine, ilgili Program Yürütme Kurulunda ön inceleme yapılır ve ön inceleme sonucu Anabilim Dalı Başkanlığına sunulur. Program Yürütme Kurulunda gelen sonuç, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından incelenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca da karara bağlanır. Notlarla ilgili düzeltmelerin en geç hatalı notun verildiği yarıyılı takip eden yarıyıl kayıt süresi içinde yapılmış olması gerekir. (4) Öğrencilerin Yarıyıl İçi Sınavları Mazaret Durumları için aşağıda belirtilen esaslar uygulanacaktır. a) Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir uzman doktor raporuyla belgelenmesi ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Program Koordinatörü ile Anabilim Dalı Başkanlığına sunulması gerekmektedir. b) Birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda; i. Öğrencinin anne, baba, eş, kardeş v.b. yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, ölüm belgesini, ii. Yukarıda sayılan yakınlarından birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda ilgili hastaneden alınacak, hastalığın türünü de bildirir bir belgeyi, sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili anabilim dalı başkanlığına sunması gerekmektedir. c) Trafik kazası ve doğal afetler durumunda; i. Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alacağı kaza zaptını, 17

19 ii. iii. iv. Öğrencinin doğrudan kazaya müdahil olmamasına rağmen, vuku bulunan bir kaza nedeni ile sınava yetişememesi halinde, kaza zaptını tutan polisten alacağı, o mahalde bulunduğunu belirten bir belgeyi, Öğrenci sınav öncesinde ulaşım güzergâhında ulaşımı olanaksız kılan bir doğal afet söz konusu ise, öğrencinin sınav tarihinde bulunduğu yerleşim biriminin mülki amirliğinden alacağı, orada bulunduğuna dair bir belgeyi, Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü sınava girmesini engelleyecek yangın, deprem, sel, çökme, yıkım ve benzeri durumların vuku bulması sebebiyle konutun aşırı hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan alacağı belgeyi, sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına sunması gerekmektedir. Senato Esası - Disiplin MADDE 26 SE - (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Senato Esası - İzin ve Hakların Saklı Tutulması MADDE 27 SE - (1) Öğrenciye, enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en çok bir yarıyıl süre ile (askerlik durumunda askerlik süresince) izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenime devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez. (2) Hastalık, doğum ve askerlik nedenlerinden biri ile yarıyıl süresi içinde izin verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin, mazeretini gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli sayılır ve kayıtlı olduğu dersler silinir ve öğrenim süresinden sayılmaz. (3) Ekonomik nedenlerle veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek başka nedenlerle izin, ancak yarıyıl başında verilebilir. Böyle bir durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesiyle birlikte, yarıyıl başlangıcından başlayarak ilk üç hafta içinde yapılması zorunludur. (4) Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, Program Yürütme Kurulu ve Anabilim Dalı Başkanlığının görüşleriyle ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir. (5) Madde 27 - (2) ve (3) de belirtilen nedenlerle izinli sayılan öğrencinin, nedenin ortadan kalkmasından başlayarak en geç bir ay içinde bir dilekçe ile kayıtlı olduğu anabilim dalı başkanlığına başvurması gerekir. Aksi takdirde nedenin ortadan kalkmasından sonra geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır. Senato Esası - İlişik Kesme ve Kayıt Silme MADDE 28 SE - (1) Lisansüstü öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek isteğini yazılı olarak beyan etmesi ve ilişik kesme belgesini Enstitü Müdürlüklerine teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu kararı kaydı silinir ve ödediği katkı payı geri ödenmez. Senato Esası - Tez Yazımı MADDE 29 SE - (1) Lisansüstü öğrencisi yazım kuralları Senato tarafından belirlenmiş ve güncellenmiş tez yazım kılavuzuna göre tezini yazmak zorundadır. Son güncellenmiş tez yazım kılavuzuna göre tezini yazmamış öğrencinin mezuniyet işlemleri başlatılmaz. a) Öğrenci, yüksek lisans tezinin veya doktora tezinin kopyalarını, tez savunma öncesi, tez jürsinin tercihine bağlı olarak ciltlenmemiş basılı şekilde veya elektronik ortamda jüri üyelerine tez teslim 18

20 tutanağını imzalatarak teslim eder. Öğrenci ilgili tutanağı enstitü bir hafta içerisinde müdürlüğüne teslim eder. Belge bir hafta içinde teslim edilmezse öğrenci tez savunmasına alınmaz. (2) Öğretim dili İngilizce olmayan programlarda tezler; danışmanının, Program Koordinatörü ve anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde İngilizce olarak yazılabilir. a) İngilizce olarak hazırlanacak olan tezlerin danışmanının tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce dersi verebiliyor olma şartını sağlaması gerekir. b) İngilizce olarak hazırlanan tezlerin tez savunma sınavlarının da İngilizce olarak yapılması gerekmektedir. c) Öğretim dili İngilizce olan programlarda tezler İngilizce yazılmak zorundadır. Senato Esası - Katkı Payı Ödeme MADDE 30 SE - (1) Lisansüstü öğrencilerden her öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca, her bir dönem için birinci öğretimden katkı payı alınabilir, ikinci öğretimde ise öğretim ücreti alınır. (2) Katkı payı ödemeleri ile ilgili diğer durumlar Senato Esasları çerçevesinde değerlendirilir. Senato Esası - Mezuniyet İçin Yayın Koşulu MADDE 31 SE - (1) Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibarıyla kayıt yaptırmış olan tezli yüksek lisans öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş ve ulusal/uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması veya ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin/bildirisinin bulunması veya ulusal/uluslararası bir projede yer alması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. (2) Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılından önce kayıt yaptırmış olan yüksek lisans öğrencilerinden yayın koşulu aranmaz. (3) GTÜ Enstitülerine kayıt yaptırmış olan doktora öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş ve ilgili alanda Senato tarafından belirlenen indeksler kapsamındaki dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. (4) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri yayınlarını tez konusu/tez önerisi kabul edildiği tarihten sonra veya tez konusunu değiştirdikleri tarihten sonra yapmak zorundadır. (5) Doktora programına kayıtlı öğrencilerin doktora tezlerini teslim ederken eğitim öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında İlgili Enstitü Müdürü ve İlgili Anabilim Dalı Başkanından oluşan Doktora Makale İnceleme Komisyonuna sunmak zorunda oldukları doktora tezlerinden üretilmiş bir özgün/tam makaleyi aşağıdaki belirlenmiş olan indekslerde taranan dergilerde yayınlamış veya editör imzalı kabul yazısını almış olması gerekir. Yüksek Lisans Programları için Kabul Edilen İndeksler a) ABI / INFORM b) Business Source Complete c) Academic Search Complete, ç) Econlit, d) Emerald 19

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato Esası - Amaç MADDE 1 - SE (1) Senato Esasları, Gebze Teknik Üniversitesi enstitüleri

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarına kurum içinden ya da kurum dışından yatay

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

26/11/2018 Senato Kararı 2012/152

26/11/2018 Senato Kararı 2012/152 26/11/2018 Senato Kararı 2012/152 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Bayburt

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato Esası - Amaç MADDE 1 - SE (1) Bu Senato Esaslarının amacı,

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

LİSANSÜSTÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

LİSANSÜSTÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İlk Yayın 20.12.2017 Sayfa 1/8 Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 20.12.2017 İlk yayın. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi Bu yönerge

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

T.C. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Erzincan Binali

Detaylı

Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University Universiteti Ndërkombëtar Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University Universiteti Ndërkombëtar Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University Universiteti Ndërkombëtar Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi Adres: Ul. Major C. Filiposki No.1, Gostivar Makedonya tel: +389 42

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Maltepe Üniversitesi Enstitülerinde

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge; Hitit Üniversitesi Yandal Programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge; Hitit Üniversitesi Yandal Programlarına ilişkin hükümleri kapsar. HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarda anadal lisans Diploma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 27/12/2017 tarih ve 2017/14 sayılı kararı ile kabul

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü eğitim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMALARA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMALARA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMALARA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. ( Tarih ve 2/3 sayılı Senato Kararı eki) BİRİNCİ BÖLÜM

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. ( Tarih ve 2/3 sayılı Senato Kararı eki) BİRİNCİ BÖLÜM KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ (14.02.2017 Tarih ve 2/3 sayılı Senato Kararı eki) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan önlisans diploma programları

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) lisans programlarına

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Maltepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesinin önlisans

Detaylı

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Bakırçay Üniversitesine özel öğrenci kabulüne ve İzmir Bakırçay

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlara burslu olarak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 15: Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesinde değişiklik yapılmasına

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kastamonu Üniversitesinde bir lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, gerekli şartları sağladıkları ve

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 17-18 Akademik Yılı GÜZ yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29796 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ (21.03.2017 gün ve 04 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ ALIM İLANI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ ALIM İLANI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ ALIM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ 27-31 Ağustos 2018 BAŞVURU YERİ SINAVA/MÜLAKATA

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift anadal programı açılması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak. MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak. MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak anadal lisans/önlisans programlarını

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türk-Alman

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesindeki fakülte bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ ALIM İLANI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ ALIM İLANI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ ALIM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ 14-20 Ocak 2019 BAŞVURU YERİ SINAVA/MÜLAKATA

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin,

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Öğrenci Alımı Başvuru ve Değerlendirme Aşamaları

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Öğrenci Alımı Başvuru ve Değerlendirme Aşamaları BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ve şartları, EABD/EASD başkanlığının teklifi, EYK onayı ile belirlenerek, eğitim-öğretim yılı başından önce başvuru tarihleri,

Detaylı

tarihinden önce enstitümüze kayıt yaptırmış öğrencilerin dikkatine!

tarihinden önce enstitümüze kayıt yaptırmış öğrencilerin dikkatine! 20.04.2016 tarihinden önce enstitümüze kayıt yaptırmış öğrencilerin dikkatine! Değerli Öğrencimiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2016 yılında Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği nde değişiklik yapmış

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu uygulama yönergesinin amacı;

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU VE KONTENJAN İLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU VE KONTENJAN İLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU VE KONTENJAN İLANI ANA DOĞU DİLLERİ Kore Dili ve Edebiyatı Ermeni Dili ve Ed. Bütünleşik

Detaylı

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Yan dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesi altındaki Fen Bilimleri, Sosyal

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G.

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G. Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( 27.08.2011 gün ve 28038 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) ) (21/09/2013

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine özel öğrenci kabulüne

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal Programı Yönergesi (1), (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal Programı Yönergesi (1), (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çift Anadal Programı Yönergesi (1), (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans/ön lisans diploma programlarını başarıyla

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Senato: 11 Eylül 2012 / 306-3-C Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenim Süresi Ders Kredisi Yüksek Lisans tamamlama için gerekli olan koşullar : 4 yarıyıl (2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez çalışması)

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

01 10/01/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

01 10/01/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 01 10/01/2007 2007/1 1 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde ekteki değişikliğin yapılmasına,

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR Enstitü öğrencisi olmak için ne yapmalıyım? ÖĞRENCİ KABULÜ Enstitümüz web sayfasının duyurular kısmında yer alan lisansüstü programlar ve öğrenci kontenjanları ilanında yer alan şartları

Detaylı

AKSARAYÜNİVERSITESİ LİSANSÇİFTANADALVEYANDALPROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

AKSARAYÜNİVERSITESİ LİSANSÇİFTANADALVEYANDALPROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ AKSARAYÜNİVERSITESİ LİSANSÇİFTANADALVEYANDALPROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaçvekapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergeninamacı, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) bünyesinde yer alanlisans programları arasındaki çift

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü eğitim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda yürütülen

Detaylı