TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)"

Transkript

1 435 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1) Kanun Numarası : 6643 Kabul Tarihi : 25/1/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/2/1956 Sayı : 9223 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3Cilt : 37 Sayfa : /6/1963 tarih ve 255 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 31,45) Madde 31 (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Haysiyet divanları tarafından verilen yazılı ihtar ve yüz liraya kadar para cezası kati olup derhal tatbik olunur. Bu kararlar aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz. Geçici olarak sanat icrasından veya bir mıntakada çalışmaktan memnuiyet cezasına itiraz, kararın azaya tebliğinden itibaren on beş gün zarfında yazılı olarak ve karar aleyhindeki müdafaa ile birlikte Yüksek Haysiyet Divanına gönderilmek üzere oda idare heyeti reisliğine imza mukabilinde verilir. Böyle bir itiraz olmasa dahi geçici olarak sanat icrasından veya bir mıntakada çalışmaktan memnuiyet kararı idare heyeti reisliğince Yüksek Haysiyet Divanına gönderilir. Bu kararlar Yüksek Haysiyet Divanı tarafından tasdik edildikten sonra tatbik olunur. Madde 45 (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bölge haysiyet divanından gelen evrakın incelenmesinden sonra Yüksek Haysiyet Divanınca aynen veya tadilen kabul ve tasdik olunan kararlar katidir. Yüksek Haysiyet Divanı, evrakı tetkik ederek mahallince verilen kararı uygun bulmazsa bu husustaki mütalaası ile birlikte mezkür dosyayı ilgili haysiyet divanına iade eder. Bölge haysiyet divanının bu mevzuda vereceği ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divanı tarafından ittihaz olunacak karar katidir. Kabul ve tasdik edilmek veya ikinci defa karara iktiran etmek suretiyle kesbi katiyet eden Yüksek Haysiyet Divanı kararları aleyhine idari ve kazai hiçbir mercie başvurulamaz. Bu kararlar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından bölge haysiyet divanına bildirilir. (1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile 15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih ve E.1, K.12 sayılı Yargıtay İç.Bir.Kur.Kararına bakınız.

2 /5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1, 3, 5, 8, 9, 35, 37, 39, 40,45, 46, 53, 55) Madde 1 (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icraya salahiyetli olup da sanatiyle iştigal eden bütün eczacıların iştirakiyle bir Türk Eczacıları Birliği kurulmuştur. Serbest icrayı sanat eden eczacılarla resmi dairelerde veya resmi ve hususi diğer bilümum müessese ve teşekküllerde meslekleriyle alakalı hizmetlerde çalışan sivil ve askeri eczacılar, bulundukları bölgede kurulacak olan veya nakledilecekleri bölgede bulunan eczacı odalarına bir ay içinde kayıt olmaya ve azalık vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar. Her hangi bir sebeple sanatı ile iştigal etmiyen eczacılar diledikleri takdirde ikinci fıkradaki müddetle mukayyet olmaksızın odalara kaydolunabilirler. Madde 3 (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Türk Eczacıları Birliği amme hizmetine yarar mesleki bir teşekküldür. Cemiyetler Kanununa uygun olarak ayrıca kurulmuş veya kurulacak ilmi ve mesleki eczacı dernek ve teşekküllerine mümkün olan manevi yardımda bulunur. Madde 5 (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Merkez Heyeti kararı ile yurdun lüzumlu görülen bölgelerinde eczacı odaları kurulur. Memleketin coğrafi durumu, muvasala imkanları ve eczacıların toplu bulundukları yerler gözönüne alınmak suretiyle her bölgenin merkezi ile hangi vilayet ve kazaları hudutları içine alacağı merkez heyeti tarafından tesbit olunur. Madde 8 fıkra iki (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Seçim için yapılacak, toplantıda ancak odanın bulunduğu merkezin belediye hudutları dışında kalanlar zarf göndermek suretiyle seçime katılabilirler. Zarf gönderme suretiyle seçime iştirak edenler reylerini imzasız bir kağıda yazıp, yazısız bir zarfa koyarlar, zarfı kapattıktan sonra bunu ikinci bir zarfın içine koyup bu zarf üzerine kendi adını, soyadını ve adresini yazarak imzasını atar ve taahhütlü olarak Umumi Heyet Reisliğine gönderirler. Madde 9 (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Oda idare heyeti umumi heyet toplantısı hakkında bütün azaya üç hafta evvel şahsan ve gazete ile ilan suretiyle tebligat yapar. Bu tebligatta toplantının günü, yeri, saati ve ruznamesi bildirilir. Seçim yapılacaksa aza listesi de gönderilir. Madde 35 (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Birlik merkez heyetinin çalışma yeri İstanbul'dur. Heyet, büyük kongrenin gizli rey ile seçeceği yedi asil ve yedi yedek azadan terekkübeder. Heyetin hesap ve muamelatını murakabe ile vazifeli üç asil ve üç de yedek murakıp seçilir. Heyetin müddeti iki yıldır.

3 ncı madde hükümleri heyet azası ve murakıplar hakkında da tatbik olunur. Madde 37 (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Merkez Heyetine seçilen azanın İstanbul'da oturmaları şarttır. Seçimde ekseriyet kazandığı halde İstanbul'da oturmak istemiyen veya İstanbul'dan ayrılan azanın yerine yedeklerden rey sırası gözetilmek suretiyle İstanbul'da oturmayı kabul eden aza getirilir. Madde 39 bent (f) (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) f) Birlik azasını Sosyal Sigortaya teşvik etmek ve isteklilerin bu husustaki işlerini teshil ve yardımlaşma sandığına ait muamelelerini takip ve tanzim etmek, Madde 40 (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yüksek Haysiyet Divanı on iki asil ve dört müşavir azadan teşekkül eder. Divan, Ankara'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinde toplanır. Asil aza, her toplantı müddeti için aralarından gizli rey ile bir reis seçerler. A) Asil aza şunlardır: 1. Büyük Kongre tarafından gizli rey ile seçilecek ve meslekte en az on sene çalışmış bulunan altı asil ve altı yedek aza, 2. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Müsteşarı, 3. Eczacı okulundan profesörler heyeti tarafından seçilecek iki profesör, 4.Temyiz Mahkemesi Umumi Heyetinin kendi azasından seçeceği bir mümessil, 5. Devlet Şürası Umumi Heyetinin kendi azasından seçeceği bir mümessil, 6.Eczacı Odaları Merkez Heyetinin seçeceği bir mümessil, B) Müşavir azalar şunlardır: 1. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Umum Müdürü, 2. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Zat İşleri ve Muamelat Umum Müdürü, 3. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hukuk Müşaviri, 4. Erkanı Harbiye Sıhhat Dairesi Personel Şubesi Müdürü. Müşavir azalar müzakereye iştirak ederler, ancak rey veremezler. Madde 45, fıkra üç (19/6/1963 tarih ve 255 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kanaliyle ilgili Bölge Haysiyet Divanına gönderilir ve keyfiyet, hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ olunur. Madde 46 (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yüksek Haysiyet Divanı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin daveti ile Haziran ve Aralık aylarında toplanır. Lüzumu halinde divan fevkalade toplantıya çağırılır.

4 438 Madde 53 fıkra bir (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Büyük Kongre, iki yılda bir Kasım ayında İstanbul'da toplanır. Madde 55 (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Eczacı odalarının gelirleri şunlardır: a) Her azadan bir defaya mahsus olmak üzere giriş parası olarak on lira, b) Hiç sanat icra etmediği veya mesleki ile alakalı bir hizmette çalışmadığı halde 1 inci maddenin son fıkrası gereğince kendi isteği ile kaydedilenlerden altı lira, c) Resmi daire veya resmi ve hususi diğer müessese ve teşekküllerde sanatlarını icra eden veya mesleki ile alakalı hizmetlerde çalışan, bu maddenin (d) ve (e) fıkralarında yazılı tesislerden birine sahip bulunmıyan eczacılardan senedeon sekiz lira, d) Eczane sahibi eczacılardan senede otuz lira, e) Ecza deposu,tıbbi veya ispençiyari müstahzarat laboratuvarı,fabrika veya imalathane sahibi olan eczacılardan senede yüz lira, f) Her türlü bağış ve diğer çeşitli gelirler, g) Haysiyet divanları kararları ile hükmedilip tahsil olunacak para cezaları, h) Gelirleri giderlerini karşılamıyan odalara merkez heyetince yapılacak yardımlar. Bölgeden nakil,giriş ve yıllık aidat paralarını yeniden ödemeyi gerektirmez. Aza, 1219 sayılı kanun hükümlerine tevfikan kurulan mülga etibba odalarında kayıtlı olsalar bile eczacı odalarına giriş aidatını ödemeye mecburdurlar. 3 6/9/1983 tarih ve 84 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 8, 13, 35, Ek 2) Madde 8 fıkra iki (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.) Üyelerin oylarını imza karşılığı kendilerinin kullanması şarttır. Genel Kurula katılmak zorunludur. Mazeretsiz genel kurula katılmayan üyeler ile yazılı ve belgelenmiş mazeretleri. Genel Kurul Başkanlığı ve yargı temsilcisi tarafından kabul edilmeyen üyeler Oda Haysiyet Divanına sevkedilir. Fıkra üç (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Toplantıda birden fazla seçim yapılacaksa her seçim için ayrı bir rey puslası hazırlanması ve bu puslalara hangi seçime ait olduğu yazılarak yazısız zarfa konması şarttır. Madde 13 (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Eczacı odaları idare heyeti azaları umumi heyet tarafından gizli reyle seçilir. Kur'a ile ayrılacak beş aza tasnifi açık olarak yapar. Reylerde müsavat halinde kur'a çekilerek tasnifin neticesi hemen bildirilir. Tasnifin başlamasından sonra gelen rey zarfları hesaba katılmaz. Rey puslalarının ve umumi heyet zabıtlarının yeni seçime kadar saklanması şarttır. Madde 35 (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.) Birlik Merkez Heyetinin çalışma yeri Ankara'dadır. Merkez Heyeti büyük genel kurulun gizli oyu ile seçilecek 11 asil üyeden müteşekkildir. Ayrıca 11 yedek üye seçilir.

5 439 Merkez Heyetinin görev süresi iki yıldır. Görev döneminde değişen kurulların yerine seçilecek yeni kurulların görev süresi,yerini aldığı kurulun görev süresi sonuna kadardır. Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri Merkez Heyeti üyeleri için de uygulanır. Ek Madde 2 fıkra bir, iki ve oniki (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.) Türk Eczacıları Birliğinin merkez organları ile eczacı odalarının yönetim kurulu ve başkanlarının bu kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre, yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az on beş gün önce, seçime katılacak üyeleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer merke z ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlarda belirtilir. Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasına ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz - on yedi saatleri arasında yapılmasını sağlıyacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin eczacı odası, Türk Eczacıları Birliği veya resmi kuruluşca verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır. 4 8/1/1985 tarih ve 3145 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1, 5, 8, 35, 36, 37, 40, 52, 53, 55, Ek 1) Madde 1 (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.) Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yetkili olup da sanatlarıyla uğraşan ve meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalışan ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olmayan eczacıların katılmasıyla bir Türk Eczacıları Birliği kurulmuştur. Türk Eczacıları Birliği bu kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, mesleki ahlak ve dayanışmayı korumak, eczacılık mesleğinin ve kamunun genel çıkarlarına uygun olarak gelişmesini sağlamak amacı ile kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Serbest eczane açacaklarla özel kuruluşlarda meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalışacak eczacılar,işe başlamadan önce bulundukları bölgedeki eczacı odasına bir ay içinde kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirmeye zorunludur.eczacı odalarına kaydolan eczane sahibi eczacı, diğer kanunlarla kurulu meslek oda ve kuruluşlarına kaydolmaya zorunlu değildir. Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi teşebbüslerde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bir nedenle sanatı ile uğraşamayanlardan isteyenler eczacı odalarına kayıt olabilirler. Madde 5 (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.) Merkez Heyeti kararı ile yurdun lüzum görülen bölgelerinde eczacı odaları kurulur.

6 440 Memleketin coğrafi durumu, ulaşım olanakları ve eczacıların toplu bulundukları yerler gözönüne alınarak, her bölgenin merkezi ile hangi il'i ve ilçeleriiçine alacağı Merkez Heyetince saptanır. Bir il sınırı içinde birden fazla oda kurulamaz. Sınırları içinde 150 eczacı üye bulunduran her ilde oda kurulur. 150 eczacı üyesi bulunmayan illerin hangi bölge eczacı odasına katılacakları ve hangi illerle birleşerek yeni bir bölge eczacı odası kuracakları ve bu yeni odanın merkezinin hangi ilde olacağı Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin önerisi üzerine Büyük Kongrece karara bağlanır. Odalar kuruluşlarını Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine bildirirler.merkez Heyeti durumu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirir ve odalar bu bildirim ile tüzel kişilik kazanırlar. Seçilen yeni yönetim kurulunun görevi yapılacak ilk seçime kadar sürer. 150 den az eczacı üyesi bulunan kurulmuş odalar kapatılmaz. Yeni kurulacak odanın kurucu üyeleri Türk Eczacıları Birliği Yönetim Kurulunca atanır. Bu Yönetim Kurulunun görevi yapılacak ilk seçime kadar sürer. Madde 8 fıkra iki (6/9/1983 tarih ve 84 sayılı KHK hükmüdür.) Oda Umumi Heyetinin Seçimle ilgili toplantısına oda üyelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmıyanlar ile oy kullanmıyanlar Oda Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar. Madde 35 (6/9/1983 tarih ve 84 sayılı KHK hükmüdür.) Birlik Merkez Heyetinin çalışma yeri Ankara'dadır. Merkez Heyeti büyük genel kurulun gizli oyu ile seçilecek 11 asıl üyeden oluşur. Ayrıca 11 yedek üye seçilir. Merkez Heyetinin görev süresi iki yıldır. Görev döneminde değişen kurulların yerine seçilecek yeni kurullar yerini aldığı kurulun görev süresini tamamlar. Heyetin hesap ve işlemlerini denetlemek ile görevli üç asıl ve üç yedek denetçi seçilir. 16 ncı madde hükümleri heyet üyeleri ve denetçiler hakkında da uygulanır. Madde 36 (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Heyet azası kendi aralarından bir reis, bir ikinci reis, bir umumi katip,bir muhasip ve bir de veznedar seçer. Heyet haftada en az bir defa toplanır.üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak gelmiyen aza istifa etmiş sayılır. Umumi Katibe Büyük kongrece tesbit edilecek tazminat verilebilir. Madde 37 (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.) Merkez Heyetine seçilen üyelerden en az altı tanesinin Ankara'da oturması zorunludur. Madde 40 (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.) Yüksek Haysiyet Divanı Büyük Kongrece dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için meslekte en az on sene çalışmış bulunmak ve bu Kanunun 30 uncu maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini almamış olmak gerekir. Divan Ankara'da Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinde olağan olarak Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Merkez Heyeti Başkanı veya son Haysiyet Divanı toplantısının başkanının daveti üzerine Divan daha sık toplanabilir.

7 441 Divan her toplantıda gizli oyla bir başkan ve bir raportör seçer. Toplantıyı bir önceki toplantının başkanı, o yoksa yaşlı üye açar. Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar, ilgili haysiyet divanına bildirir ve keyfiyet, hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinleşen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygulanır. Madde 52 fıkra beş (6/9/1983 tarih ve 84 sayılı KHK hükmüdür.) Büyük Kongrenin seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oylarını kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmıyanlar Yüksek Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar. Madde 53 fıkra bir (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.) Birliğin olağan Büyük Kongresi her iki yılda bir kere Kasım ayında Ankara'da toplanır. Olağan Kongre dışında Merkez Heyeti veya asıl delegelerin üçte birinin yazılı talebi ile olağanüstü Büyük Kongre toplantıya çağırılır. Olağanüstü Büyük Kongrenin gündemi, gün veya yeri Merkez Heyetince saptanır. Delegelerin üçte birinin önerdiği gündem maddelerini Merkez Heyeti gündeme koymak zorundadır. Madde 55 (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.) Eczacı odalarını gelirleri şunlardır: a) Büyük Kongrelerce miktarı saptanan giriş aidatı ve yıllık üye aidatları, b) Her türlü bağışlar ve yardımlar, c) Haysiyet Divanlarınca hükmedilip kesinleşen para cezaları, d) Gelirleri giderlerini karşılamayan odalara Merkez Heyetince yapılacak yardımlar, e) Diğer gelirler, f) Oda üyelerinin yıllık aidat miktarlarını ve giriş aidatını iki yıl için saptamak, giriş aidatı ve yıllık aidat liradan az liradan fazla olamaz. Bölgeden nakil,giriş ve yıllık aidat paralarını yeniden ödemeyi gerektirmez. Ek Madde 1 fıkra iki,üç, altı (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Türk Eczacıları Birliğinin merkezdeki sorumlu organları ile eczacı odalarının başkan ve yönetim kurulunun görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar. Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasa'da belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Birliğin seçimle gelen merkezdeki organları ile odaların başkan ve yönetim kurullarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir. 5 3/12/1991 tarih ve E.1991/4,K.1991/45 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararıyla iptal edilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numarası: 51) Madde 51 fıkra iki (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Azası iki yüze kadar olanlar beş,iki yüzden fazla olanlar yedi mümessil ve aynı miktarda yedek seçerler.

8 /2/1995 tarih ve 4078 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(madde numaraları : 8, 28, 30, 35, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58 Ek Md.2.) Madde 8 fıkra iki (8/1/1985 tarihli ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.) Oda umumi heyetinin seçimle ilgili toplantılarına oda üyelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar o yılki en yüksek yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılır. Madde 28 fıkra iki (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ret talebi kabule şayan görülürse esas mesele bu heyet tarafından tetkik edilerek karara bağlanır.ret talebi kabule şayan görülmediği takdirde talebin reddine karar verilmekle beraber ayrıca yirmi beş liradan elli liraya kadar para cezası ödenmesine karar verilir. Madde 30 fıkra bir bent (b),(c) (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) b) Yirmi beş liradan yüz liraya kadar para cezası. c) On beş günden altı aya kadar sanat icrasından men'i, Madde 35 fıkra bir (8/1/1985 tarihli ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.) Birliğin Merkez Heyetinin çalışma yeri Ankara'dır.Merkez Heyeti iki yıllık bir dönem için Büyük Kongre delegeleri arasından bu Kanunda yazılı usulleri göre seçilen onbir asıl ve onbir yedek üyeden oluşur.asıl üyeliklerde boşalma olma halinde yerlerine yedek üyelerden sırası ile en fazla oy almış olanlar getirilir. Madde 38 fıkra (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Birlik merkez heyeti tarafından çalıştırılacak kimselerin aded ve ücretleri büyük kongre tarafından tespit edilir. Bunları merkez heyeti tayin edilir. Madde 39 (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Merkez Heyetinin vazifeleri şunlardır: a) Lüzumu halinde eczacı odaları idare heyetini alakalı makamlar nezdinde temsil etmek, b) Birliğin eczacı odaları ile alakalı işlerini takipetmek, c) Eczacı odalarının çalışmaları ve muamelerini ahenkli vaziyette bulundurmak,takip ve murakabe etmek, d) Her iki yılda bir büyük kongreyi toplamak, e) Eczaci odalarının dahili faaliyetlerine ve lüzumlu görülecek sair hususlara dair hazırlayacağı talimatnameleri kongrenin tasvibine arzetmek, f) (Değişik: 16/5/1983 KHK 69/8 md.;aynen kabul: 8/1/ /9 md.) Üyelerin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini düzenlemek,izlemek, mesleki tesanüd ve deontolojinin temini amacı ile meslek ve kamu yararını gözetmek koşulu ile gerekli girişimlerde bulunmak, g) Meslektaşların birbirleriyle veya müşterileri ve diğer iş sahipleri ile münasebetlerini gösteren deotoloji nizamnamesini hazırlamak, h) Lüzum görülecek hallerde büyük kongreyi fevkalade toplantıya çağırmak.

9 442-1 Madde 40 fıkra dört cümle iki (8/1/1985 tarihli ve 3145 sayılı Kanunun hüküdür.) Kesinleşen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıca uygulanır. Madde 47 fıkra üç (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tek eczaneli yerlerdeki eczaneler için verilen kapatma cezaları, kapatma müddetinin beher günü için yirmi liradan yüz liraya kadar para cezasına tahvil edilir. Madde 48 (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yukardaki madde hükmüne göre sanat icrasından men veya bu cezaları para cezasına tahvil edilen eczacılar, kati karara rağmen sanatlarını yaparlar veya para cezasını ödemezlerse Yüksek Haysiyet Divanınca ayrıca yüz liradan bin liraya kadar para cezasına mahkum edilir. Madde 49 (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Her türlü oda aidatı ile bölge ve Yüksek Haysiyet Divanlarınca hükmedilen para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren otuz gün zarfında ödemiyenler hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır. Madde 51 fıkra üç (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Mümessillerin alakalı oda azası bulunmaları şarttır. Madde 53 fıkra üç bent (k) (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) k) Kongreye arz edilen dilekleri müzakere ve yapılması gereken işleri tesbit etmek. Madde 55 (8/1/1985 tarihli ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.) Eczacı Odalarının gelirleri şunlardır: a) Miktarları ve ödeneceği tarihleri büyük kongrece kararlaştırılan liradan az ve liradan fazla olmamak üzere üye kayıt ücreti ile yıllık aidatları, Ancak bu miktarlar Bakanlar Kurulu kararı ile üç katına kadar artırılabilir. (1) b) Bağışlar, yardımlar, yayın gelirleri ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler, c) Haysiyet divanınca verilenler ile 8 inci madde gereğince alınacak para cezaları, d) Gelirleri giderlerini karşılamayan odalara merkez heyetince yapılacak yardımlar. Odadan odaya nakil halinde giriş ve yıllık aidatı yeniden alınmaz. Madde 56 (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Eczacı odaları idare heyeti, hastalık, ihtiyarlık veya yoksulluk dolayısiyle aidatını veremeyecek durumda olan oda mensuplarından muvakkat veya daimi olarak aidat almamaya veya aidat miktarını azaltmaya karar verebilir. Madde 57 (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Oda gelirlerinden, Türk Eczacılar Birliğine harcanmak üzere merkez heyetine gönderilecek miktar büyük kongrece tesbit edilir. Bu miktar odanın gayrisafi gelirinin % 25 inden aşağı olamaz. Madde 58 fıkra iki (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Sandığın vazife ve salahiyetleri ve azadan alacağı primlerle kimlere ne gibi hallerde ve ne miktarda yardım yapılacağı ve sair işler, hazırlanacak bir nizamname ile tesbit edilir. Ek Madde 2 fıkra iki cümle bir (8/1/1985 tarihli ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.) Seçim yapılacak kongre ve umumi heyet toplantısından en az onbeş gün önce seçime katılacak eczacıları belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. (1) 18/8/1989 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21/7/1989 tarihve 89/14371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu fıkrada yeralan, kayıt ücreti1200 liradan 3600 liraya; yıllık aidat liradan liraya yükseltilmiş olup metne işlenmiştir.

10 /6/1997 tarih ve 4276 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(madde numaraları:3, Ek Madde 1.) Madde 3 fıkra bir (8/1/1985 tarih ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.) Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odaları kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, bunlara maddi yardım yapamazlar, bunlardan yardım alamazlar; onlarla siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde herhangi bir aday veya grubu destekleyemezler. (1) Ek Madde 1 fıkra iki, yedi ve sekiz (8/1/1985 tarih ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Türk Eczacıları Birliğinin merkezdeki sorumlu organları ile eczacı odalarının sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Türk Eczacıları Birliğinin Merkez ve Eczacı Odalarındaki sorumlu organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir. Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını, dosya üzerinde inceleyerek ve bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır. 8 Anayasa Mahkemesi nin 8/10/2015 tarihli ve E.: 2014/126, K.: 2015/86 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmış hükümlerin metinleri.(madde numarası: 58.) Madde 58 birinci fıkra- ikinci cümle- (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu sandığa birlik azasının hepsi kaydedilmeye ve vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar. (1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.

11 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Kanun Yürürlüğe No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi /6/1963 KHK/69 5/8/1983 HKK/84 16/9/ /1/1985

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm 429 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 6343 Kabul Tarihi

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruşlu olan Birliğin ve Odaların merkezi Ankara dadır.

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruşlu olan Birliğin ve Odaların merkezi Ankara dadır. 6235 SAYILI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO: 6235 27 Ocak 1954 (Resmi Gazete ile neşir ve ilanı: 4 Şubat 1954 - Sayı: 8625) 3.t. Düstur,

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 15.5.1984 Sayı : 18402)

(Resmî Gazete ile yayımı : 15.5.1984 Sayı : 18402) 120 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU 2555 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6235 Kabul Tarihi : 27/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1954 Sayı : 8625 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa :

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6235 Kabul Tarihi : 27/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/1954 Sayı: 8625 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 280 * * *

Detaylı

144 Türk Eczacıları Birliği Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2.II Sayı: 9223)

144 Türk Eczacıları Birliği Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2.II Sayı: 9223) 144 Türk Eczacıları Birliği Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.II. 1956 - Sayı: 9223) No. Kabul tarihi «64S 25.1.1956 Birliğin kumlusu ve vazifeleri MADDE 1. Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını

Detaylı

Madde değişiklikleri ile ilgili yasa ve KHK sayıları parantez içinde belirtilmektedir.

Madde değişiklikleri ile ilgili yasa ve KHK sayıları parantez içinde belirtilmektedir. 6235 SAYILI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI 6235 Sayılı Yasa- Kabul Tarihi: 27.01.1954- Yayın Tarihi/ Resmi Gazetenin Sayısı: 04.02.1954/8625 7303 Sayılı Yasa- Kabul Tarihi: 27.05.1959- Yayın

Detaylı

a) Bütün mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak ve her kol için bir oda kurulmasına karar vermek;

a) Bütün mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak ve her kol için bir oda kurulmasına karar vermek; TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası: 6235 Kabul Tarihi: 27/01/1954 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/1954 Resmi Gazete Sayısı: 8625 I - ODALAR BİRLİĞİ Madde 1 - (Değişik madde: 19/04/1983

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ KANUNU

TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ KANUNU TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ KANUNU Kanun Numarası : 6235 Kabul Tarihi : 27/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/1954 Sayı: 8625 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 280 I - Odalar

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU 2699 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6643 Kabul Tarihi : 25/1/1956 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/2/1956 Sayı : 9223 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 250 * * * Bu

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II.BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI. www.aeo.org.tr ECZACILIK MEVZUATI

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II.BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI. www.aeo.org.tr ECZACILIK MEVZUATI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II.BÖLGE www.aeo.org.tr ECZACILIK MEVZUATI YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof.Dr. Mustafa ASLAN Ecz. Cem ÖZCİVANOĞLU Ecz. Selin TURHAN GRAFİK TASARIM Arzu SELVİTOP YAYIN NO: 14 AĞUSTOS,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Resmi Gazete Tarih: 31.1.1953; Sayı: 8323 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Madde 1 - (Değişik : 7/6/1985-3224/48 md.) Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakıf Vakıf

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2433 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Kabul Tarihi : 23/1/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/1/1953 Sayı : 8323 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 374 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği Kanunu. Sayısı:6023 R.G. Tarihi:31.01.1953 R.G. Sayısı:8323 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

Türk Tabipleri Birliği Kanunu. Sayısı:6023 R.G. Tarihi:31.01.1953 R.G. Sayısı:8323 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Türk Tabipleri Birliği Kanunu Sayısı:6023 R.G. Tarihi:31.01.1953 R.G. Sayısı:8323 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Resmi Gazete Tarih: 31/1/1953; Sayı: 8323 Madde 1 - (Değişik : 7/6/1985-3224/48

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO : 6235 Kabul Tarihi : 27 Ocak 1954 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı : 4 Şubat 1954 - Sayı: 8625 MADDE 1 - (Değişik:KHK/66-19.4.1983) Türkiye sınırları

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU Çarşamba, 12 Ocak :05 - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Ocak :05

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU Çarşamba, 12 Ocak :05 - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Ocak :05 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO: 6643 Resmi Gazete: 02.02.1956-9223 BİRLİĞİN KURULUŞU VE VAZİFELERİ MADDE 1 - (Değişik: 3145-8.1.1985) Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yetkili

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (27.01.1954 Tarihinde Kabul Edilmiş, 04.02.1954 Tarihli 8625 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.) Değişiklikler 7303 Sayılı Yasa - Kabul Tarihi: 27.05.1959

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU 4813-4819 ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 1479 Kabul Tarihi : 2/9/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/9/1971 Sayı : 13956

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası

T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası 5083 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5083 Kabul Tarihi

Detaylı

91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK Numarası (No) 91 MENKUL KIYMETLER BORSALARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 3/10/1983

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Haziran 1985 SALI KANUNLAR. Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Haziran 1985 SALI KANUNLAR. Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 25 Haziran 1985 SALI Sayı: 18792 YASAMA

Detaylı

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 12113 BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6487 Kabul Tarihi : 24/5/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2013 Sayı : 28674 Yayımlandığı

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 3959 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35 Sayfa

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964 Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU (3224 Sayılı Kanun) TÜRK DİŞHEKIMLERİ ODALARI VE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUN TEKLİFİ VE GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU (3224 Sayılı Kanun) TÜRK DİŞHEKIMLERİ ODALARI VE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUN TEKLİFİ VE GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU (3224 Sayılı Kanun) TÜRK DİŞHEKIMLERİ ODALARI VE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUN TEKLİFİ VE GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 135'inci maddesi kamu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU 2543 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, kamu kurum

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için "Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 5571 UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU Kanun Numarası : 2699 Kabul Tarihi : 11/8/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17781 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 391 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali

Serbest Muhasebeci Mali SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Serbest Muhasebeci, Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Sayısı:6023 R.G. Tarihi: R.G. Sayısı:8323 Kanun Numarası : 6023 Resmi Gazete Tarih: 31/1/1953; Sayı: 8323

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Sayısı:6023 R.G. Tarihi: R.G. Sayısı:8323 Kanun Numarası : 6023 Resmi Gazete Tarih: 31/1/1953; Sayı: 8323 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Sayısı:6023 R.G. Tarihi:31.01.1953 R.G. Sayısı:8323 Kanun Numarası : 6023 Resmi Gazete Tarih: 31/1/1953; Sayı: 8323 Madde 1 - (Değişik : 7/6/1985-3224/48 md.) Türkiye sınırları

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

ECZACILIK MEVZUATI (2017)

ECZACILIK MEVZUATI (2017) TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II.BÖLGE www.aeo.org.tr ECZACILIK MEVZUATI (2017) YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof.Dr. Mustafa ASLAN Ecz. Cem ÖZCİVANOĞLU YAYIN NO: 17 OCAK, 2017 ANKARA Eczacılık Mevzuatı ÖNSÖZ Eczacılık

Detaylı

KİMLİK BİLDİRME KANUNU

KİMLİK BİLDİRME KANUNU 5115 KİMLİK BİLDİRME KANUNU Kanun Numarası : 1774 Kabul Tarihi : 26/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1973 Sayı : 14591 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2547 Madde 1 Bu Kanunda

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (*)

SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (*) SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (*) Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 29-30-31/7/1964-1/8/1964 Sayı: 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa: 2827

Detaylı

VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN (1)

VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN (1) 2655 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6343 Kabul Tarihi : 9/3/1954 Yayımlandığı

Detaylı

1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ

1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ 1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ (22.04.1977 - R.G. 24 - EK III - A.E. 63 Sayılı Tüzük) KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ YASASI (6/1976, 15/1976, 20/1976, 25/1976 ve 11/1976 Sayılı Yasalar.)

Detaylı