KARASÖR / GÖVDE ONARIMI ĠÇĠN KAYNAK SĠSTEMLERĠ MET-TEKNIK AS-25P amper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARASÖR / GÖVDE ONARIMI ĠÇĠN KAYNAK SĠSTEMLERĠ MET-TEKNIK AS-25P 13.000 amper"

Transkript

1 MONTAJ, ÇALIġTIRMA VE BAKIM KĠTAPÇIĞI PY 700 DIGITAL DISPLAY KARASÖR / GÖVDE ONARIMI ĠÇĠN KAYNAK SĠSTEMLERĠ MET-TEKNIK AS-25P amper P.E.I.-POINT SRL Via Martin Piva, Limena / Padova / Italy tel / fax edition 2008/07

2 INDEX 1. GENEL UYARILAR 1.1 Ġmalatçı ve kaynak makinası bilgileri 1.2 Genel Güvenlik uyarıları 1.3 Kullanıcının alması gereken önlemler 1.4 Teknik veriler 1.5 Arzu edilen ve edilmeyen kullanım Ģekilleri 1.6 Ürünün tanıtımı ve nasıl çalıģtığı 1.7 Genel bakıģ 2. MONTAJ UYARILARI 2.1 Çevre KoĢulları 2.2 Enerji ihtiyacı 2.3 ġebekeye bağlama 2.4 Nakliye, depolama ve birleģtirme bilgileri Kablo Ģeması Kablo Ģeması Kablo Ģeması 2.6 Pnömatik Ģema 2.7 Soğutma devresi 3. KULLANACAK TEKNĠSYEN ĠÇĠN UYARILAR 3.1 ĠĢlevlerin tanımı 3.2 Ġlk kullanım için kısa yollar 3.3 Kaynağa hazırlanmak 3.4 ÇeĢitli kaynak değiģkenlerinin etkisi 3.5 Punta kaynak kalitesini kontrol 3.6 ÇalıĢtırma kuralları Karoseri onarımında kullanmak için kurallar 3.7 Kaynak control ünitesinin tanımı Arıza giderme Kaynak sorunlarını gidermek 4. BAKIM UYARILARI 4.1 Bakım bilgileri 4.2 Bakıma giriģ 4.3 Yedek parçalar 4.4 Teknik yardım - 2 -

3 1. GENEL UYARILAR 1.1 ĠMALATÇI VE KAYNAK MAKĠNASI BĠLGĠLERĠ Ġmalatçı P.E.I.-POINT SRL Via Martin Piva, Limena / Padova / Italy tel fax Kaynak makinası verileri Resistans tipi kaynak makinası, makinanın arkasında bulunan etiketteki verilere bakın.ayrıca bu etikette imalat yılı, seri numarası ve CE uygunluğunu görebilirsiniz

4 1.2 GENEL GÜVENLĠK UYARILARI BURADAKĠ UYARILARA UYMAMA VE MAKĠNA ÜZERĠNDE YAPILACAK DEĞĠġĠKLĠKLER SONUCU ORTAYA ÇIKABĠLECEK OLAN YARALANMALARDAN VE/VEYA MAKĠNAYA GELECEK HASARLARDAN ĠMALATÇI VE MÜMESSĠLĠ SORUMLU TUTULAMAZ.. Makinayı devreye almadan once kullanıcı bu klavuzu okumuģ ve makina hakkında bilgilenmiģ olmalıdır. Bu klavuz makinanın birleģik bir parçasıdır ve makinanın yanında saklanmalıdır.. Kaynak makinasının yakınlarında çok miktarda toz, asid, aģındırıcı madde ve yanıcı gazlar bulunmamalıdır.. Makina yakınında yangın söndürücü bir tüp bulundurmanızı tavsiye ederiz. Çok aģırı nemli mahallerde makina çalıģtırılmamalıdır.. Tüm bakım iģlemleri makina Ģebekeden ayrıldıktan sonar yapılmalıdır.. ÇalıĢırken ellerinizi elektrodların arasında ve pnömatik çenenin hareketli kısımlarında bulundurmayınız.. Kalp pili takan insanlar için kaynak anında oluģacak kuvvetli manyetik alanlar zararlı olacaktır. Kaynak makinası yanına yaklaģtırılacak olan saat ve electronik cihazlar hasarlanabilir. Yatay düzlemde kullanın.eğer 15 den eğimli yüzeyde kullanılırsa makinanız devrilebilir.. Kaynak bsıncının yanlıģ ayarlanması veya kaynak değiģkenlerin yanlıģ ayarlanması kaynak anında erimiģ metallerin kıvılcım halinde fıģkırmasına neden olabilir.. Kaynak anında elektrodlar ısınacaktır.. Kaynağın ardından çıplak elle temas etmeyin

5 1.3 KULLANAN TEKNĠSYENĠN ALACAĞI ÖNLEMLER Çapaklara karģı mutlaka güvenlik gözlüğü takınız.. Makina üzerindeki uyarılara kullanıcı dikkat etmelidir. Türk standartlarına uygun olarak güvenlik ayakkabıları/eldivenleri... giyilmelidir. Makina civarına personelin giymesi gerekenlerin iģareti / resmi asılmalıdır.. ÇalıĢma kanunlarında belirtilen tüm güvenlik önlemlerini kullanıcı almaya mecburdur. Bu makinayı ancak kullanma eğitimi almıģ peresonel kullanmalıdır. Kaynak esnasında çıkan gazları uzaklaģtıracak bir emme birimi bulundurun ve çalıģtırın. Kullanıcı çıkan kıvılcımlardan gözlerini koruyacak gözlük ve ellerini koruyacak deri eldiven giymelidir.. Kullanıcı saat künye gibi metal eģyalar takmamalıdır. Tüm bakım iģlemleri makina elektrik Ģebekesinden ve basınçlı havadan ayrıldıktan sonar yapılmalıdır. Makinanın doğru bir Ģekilde topraklandığından ve uygun bir otomatik sigorta ile korunduğundan emin olun TEKNĠK ÖZELLĠKLER MET-TEKNIK AS-25P 13 50% Devrede kalma oranında gücü kva 25 Max. Kaynak akımı ka 13 Üç faz Ģebeke giriģi +/- 10% V 400 ġebeke frekansı Hz 50/60 Hattaki gecikmeli sigorta A 32 Ġkincil yüksüz voltaj V 20 Pnömatik çene (X tipi) Çelikteki kaynatma kapasitesi mm 3+3 Standart kola elektrodlardaki basma gücü (8 barda) dan 367 Kaynak kablo uzunluğu m 2.5 Kaynak kablo kesiti mm² 150 Kol çapı mm 25 Elektrod konik çapı mm 16 Tek taraflı Punta ağzı (tabanca) Kablo boyu mm 2000 ġase kablo boyu mm 2000 Kablo kesidi mm Punta elektrodunun çapı mm

6 1.5 ĠSTENEN VE ĠSTENMEYEN UYGULAMALAR Makinanızın hangi koģullarda çalıģacağı ve hangi koģullarda çalıģtırılamayacağı aģağıda belirtilmiģtir. Ġstenen çalıģma koģulları Kaynak makinası plakasında belirtilen güç sınırları içinde metalleri baskılı direnç kaynağı ile birleģtirmek için yapılmıģtır. Sadece eğitilmiģ kullanılıcılar makinayı kullanmalıdır. Ġstenmeyen çalıģma koģulları Kaynak makinası malzemelere Ģekil vermek üzere pres gibi kullanılamaz. Isıtılırken zehirli gazlar çıkaracak veya yanıcı gazlar çıkaracak malzemelerin kaynağında kullanılamaz. 1.6 MAKĠNANIN TANIMI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ Punta makinanız dirençli kaynak yapan tipte bir makinadır. Uygulanan basınç ve akan elektirik akımının neden olacağı ısıl erime ile herhangi bir elektrod veya malzeme kullanmadan iki malzemeyi birleģtiri. BirleĢtirilecek malzemeler iki bakır elektrod arasında basınçla bastırılır ve elektrik akımı iki elektrod arasında akar. Geçen akımın yoğunluğu, baskı kuvveti ve kaynak zamanı kaynağın en önemli değiģkenleridir. Elektrodların sıkmam zamanlarında, kaynak anında ve baskıda bekleme/soğutma anlarında baskı devam etmelidir. Makinanın control birimi kaynak çevrimini kontrol eder. Girilecek zamanlar 1/100 sn katları olarak belirlenir.(50 Hz Ģebekeler için). Kaynak makinası üzerinde açma kapama butonu (6) vardır acil durumlarda makinayı emniyet kapatması olarakda kullanılabilir. Kaynak iģlemi Pnömatik çenedeki (1) kırmızı düğme ile veya çektirme tabacasındaki tetik (2) ile baģlatılır. Eğer makinanız aģırı ısnırsa içerisinde makinayı devre dıģı bırakacak thermostat vardır

7 1.8 GENEL GÖRÜNÜM Resistance Welding Solutions

8 2. MONTAJ UYARILARI Resistance Welding Solutions 2.1 ÇEVRESEL ġartlar ÇalıĢırken olması gereken boģluklar Makina çalıģırken ve bakım yapılacaken gerekli mesafelerin oluģması için makina etrafında 1 mt boģluk bırakmakta fayda vardır. Çevrede alınacak önlemler dikkat edilecek noktalar Makinanın kullanılacağı yer iyi bir Ģekilde aydınlatılmıģ hem bakıma hem çalıģmaya uygun, toz, asid, aģındırıcı maddeler veya patlayıcı gazların olmadığı bir yer olmalıdır. Uygun sıcaklık +5 ile +40 C civarında olmalı ve çalıģtığı yerin yüksekliği deniz seviyesinden 1000 mtden fazla olmamalıdır. Havadaki bağıl nem: 50% 40 C ye kadar 90% 20 C ye kadar ÇalıĢma zemini Makian düz bir zeminde çalıģtırlmalıdır. 2.2 ENERJĠ GEREKSĠNĠMĠ Elektrik Basınçlı hava Model Çektiği güç (Üç faz) kva MET-TEKNIK AS-25P Basınçlı hava özellikleri Minimum devre basıncı. 6.5 bar = Kpa ELEKTRĠK ġebekesġne BAĞLANTI Makinanızı sadece yetkili ve eğitimli bir elektrikçiye bağlatın. BAĞLANTIYI YAPAN DOĞRU BAĞLANTIDAN VE ÖZELLĠKLE CĠHAZI KISA DEVRELERDEN KORUMAKLA SORUMLUDUR. AġIRI YÜKLENMELERDE VE KABLOLOLARDA BĠR SORUN ÇIKTIĞINDA KAÇAK AKIMLARA KARġI KAÇAK AKIM RÖLESĠ KOYMALIDIR. TÜM BAĞLANTI ELEMANLARI TSE YE UYGUN OLMALIDIR. BAĞLANTIYI YAPAN AYRICA MAKĠNANIN BAĞLANDIĞI TOPRAKLAMA SĠSTEMĠNĠN YETERLĠ OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETMELĠDĠR. MAKĠNA PANOYA KULLANICININ GÖZLEMLEYEBĠLECEĞĠ ġekġlde MUTLAKA FĠġLE BAĞLANMALIDIR. Elektrik bağlantısı Model Gecikmeli sigortanın değeri. 20 mt uzunluğa kadar bağlantı kablosunun kesiti. MET-TEKNIK AS-25P x10 mm 2-8 -

9 - ġebekeye bağlamadan önce makinanın etiketinde yazılanları control edin. (voltaj, nominal frekans ve faz sayısı) - Devereye minimum 30mA lik kaçak akım rölesi takın. - Kaynak makinası üstteki tabloda verilen değerlerde gecikmeli otomatik sigorta ile korunmalıdır. Basınçlı hava hattına bağlantı Ġç çapı min 7 mm olan bir hortumla makinayı hava hattına bağlayın. 2.4 NAKLĠYE DEPOLAMA VE MONTAJ BĠLGĠLERĠ Nakliye Makinanın üzerinde nakledileceği palet veya ambalajın makina ağırlığına dayanacağından emin olun. DıĢardaki parçalara ve hava bağlantısında tahrifat olmamasından emin olun. Makina ağırlıkları teknik karakteristiklerde verilmiģtir. Ambalajı açma ve montaj - Ambalajı dikkatli olarak açın.tüm aksesuarların içerde olup olmadığından ve hasarsız olduğundanemin olun. Standart Aksesuarlar: -Pnömatik punta çenesi -Tek yanlı tabanca -ġase kablosu -Su soğutma ünitesi -Standart punta kolu - Çamurluk ağzı punta kolu -Pnömatik çene askısı -Punta ağızları ve sarf malzemelerinin bulunduğu aksesuar kutusu Opsiyonel : -300 mm punta kolu - 9 -

10 2.5.1 ELEKTRĠK ġemasi Resistance Welding Solutions

11 2.5.2 ELEKTRĠK ġemasi Resistance Welding Solutions

12 2.5.3 ELEKTRĠK ġemasi Resistance Welding Solutions

13 2.6 PNÖMATĠK ġemasi Resistance Welding Solutions

14 2.7 SOĞUTMA SUYU DEVRESĠ Resistance Welding Solutions

15 3. KULLANICI YA KULLANIM BĠLGĠLERĠ Resistance Welding Solutions 3.1 ĠġLEVLERĠN TANIMI Kaynak yapmak için kullanıcı pnömatik çene üzerindeki kırmızı düğmeye veya çok amaçlı tabancasının üzerindeki düğmeye basmalıdır. Denemek için sıkıģtırma zamanlarını kaynak yapmadan ölçmek, tutcağın yanındaki siyah düğmeye basarak mümkündür. Kontro düğmelerinden komut geldiğinde makina değerleri belirlenmiģ amper ve sürelerde punta kaynak çevrimine baģlar ve bitirir. Kaynak çevrimi istendiği takdirde düğmeyi bırakarak sonlandırabilir. Eğer düğme kaynak esnasında bırakılırsa kaynak sağlam olmayabilir. 3.2 ĠLK KULLANIMDAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER a) Basınçlı hava olduğundan emin olun b) Soğutucu akıģkanın seviyesinin yeterli olup olmadığını control edin. c) Ana Ģalteri açın d) Regülatörden gerekli baskı kuvvetini ayarlayın. e) Kaynak değiģkenlerini control ünitesinde ayarlayın. DıĢ sıcaklığa bağlı olarak sadece saf su veya saf su ile glikol monopropilen karıģımı kullanılabilir: soğutucu akıģkan DıĢ sıcaklık ( C) Glikol yüzdesi (%) KAYNAĞA HAZIRLIK KAYNAK ÇEVRĠMĠ Bir kaynak çevrimi 3 ana zamandan oluģur: SıkıĢtırma zamanı Kaynak zamanı: Baskıyı tutma/soğutma: zamanı Kontrol düğmesine basılması ile elektrodların üzerlerindeki basınç ile kaynatılacak metale kapandığı süredir. Elektrodların baskı uyguladığı metalden kaynak akımının geçtiği süredir. Kaynak bittikten sonra elektrodların basınçla hala kapalı durduğu ve kaynak noktasının. elektrodlarla soğutulduğu süredir. Kaynak çevrimi daha detaylı bir açıklama için daha fazla bölünebilir. Lütfen aģağıdaki kısma bakın

16 3.4 KAYNAK SONUCUNA TESĠR EDEN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER Elektrodlar üzerindeki baskı Elektrodların baskı gücü ne kadar fazla olursa elektrodlar arasındaki temas direncide o kadar az olacaktır ve dolayısıyla erimiģ metallerin (kıvılcımların) püskürme riski azalıcaktır. Ama elektrodlar üzerindeki kuvvet makinanın pnömatik çenesinin kapasitesi ile sınırlıdır. Baskı kuvveti çoğaldıkça kaynağa geçen akım değeri artacaktır.(daha az direnç oluģacağı için). Kaynak zamanı Kaynak zamanı alt kaynak zamanlarına bölünebilir: Kısa kaynak zamanı: (l10dan az ) Uzun kaynak zamanı: (20-99) Orta kaynak zamanı: (10 20) metalin küçük bir bölgesini etkiler ama makina performansı mükemmeldir Metal üzerinde elektrodların (bakır) izini bırakır ve makinayı zorlar Ġki uç ayarlama arasında iyi bir ortalama değerdir Akım Kaynak akımı puntanın sağlamlığını en az kaynak zamanı kadar etkileyen bir değiģkendir ama etkisi daha fazladır. 3.5 PUNTA KALĠTESĠNĠN KONTROL EDĠLMESĠ Bir punta kaynağı kalitesini control için 2 yol vardır. En iyisi kaynatılan metallerin yırtma testidir.. Sacın birini mengeneye kıstırıp punta kaynağını burkmadan kerpetenle yırtmaya çalıģarak test edebilirsiniz. Çekirdek kopmamalı, kırılmamalı, sacın bir tarafını yırtarak çekirdeği diğerinde bırakarak açılmalıdır.. Nokta kaynağı kopmamalıdır, etrafındaki metal kopmalıdır

17 3.6 ÇALIġTIRMA KLAVUZU Kaynakdan önce yapılacaklar: - Makina ana Ģalterini açın (6) - AyarlanmıĢ değer/ set value göstergesinin açıldığına ve tüm sinyal lambalarının test edildiğine emin olun. - Basınçlı hava manometrisine bakarak basıncı control edin. - Ayarlanan kaynak değiģkenlerinin elektrod açıklığının kaynatacağınız parça için uygun olduğundan emin olun. - Kendinizi koruyacak gözlük,eldiven, iģ elbisesi giyin. BaĢlama: Pnömatik Çene: Kırmızı düğmeye basarak elektrodları kaynatılacak noktada birleģtirin. Ön baskı zamanı bittikten sonra metaller arasında akım akmaya baģlayacak ve punta oluģacaktır.. Eğer kaynatılacak yere ulaģamadıysanız yandaki siyah düğmeye basarak kaynağı durdurun ve yeni pozisyona hazırlanın. Çok amaçlı tabanca: Tabancada bulunan düğmeye basarak kaynak yapabilirsiniz. Çevrimi durdurma ve acil durma: - Elinizi düğmeden kaldırdığınız anda çevrim duracaktır. - Acil bir durumda durmak için ana Ģalteri kapatın basınçlı havayı boģaltma vanasından boģaltın KAROSERĠ ONARIMLARI ĠÇĠN KULLANIM Ġki taraftan basan elektrodların ayarlanması Basınçlı havayı kesin Ellerinizle pnömatik çeneyi kapatarak elektrodların bribirlerine dik konumda olmasını sağlayın.yanlıģ bir ayarlama puntanın sağlamlığını azaltacaktır. YanlıĢ Elektrodları gerektiğinde bileyin.elektrodların ucu konik ve uçta hafif küresel olmalıdır. YanlıĢ Pnömatik çene ile kaynağa hazırlık Puntalanacak sacların her iki iç ve dıģ yüzlerini boya, pas ve pislikten temizleyin. Ġyi bir elektrik iletkenliği punta sağlamlığı için Ģarttır. Punta birleģim yüzeyine korrozyona karģı kaynak primeri sıkın

18 Tek yanlı punta ucunun temizliği Elektrodu bir eğe ile temizleyin Elektrod ucu konik ve Ģekillenmeli ve uçta hafif küresel olmalıdır. Tek yanlı punta elektrodu bilenmesi Üstteki sacın her iki yüzünüde temizleyin Alttaki sacın puntalanack olan üst kısmını temizleyin ve araya kaynak primeri sıkın ġasenin bağlanacağı alt sacdaki Ģase yüzeyini temizleyin. Tek yanlı punta kaynağında tavsiyeler Elektrod üzerine en az 10 kg basınç uygulayın. Daima ince olan sacı diğer saca puntalayın

19 Daima Ģaseye uzaktaki noktadan kaynağa baģlayınt. ġaseyi daima alttaki saca bağlayın. ġaseyi tutturmak için kuvvetli bir pense kullanın

20 Çok amaçlı tabanca ile göçük çıkartma iģlemleri Çok amaçlı tabancanın aksesuarları için ekli tabloya bakın A= Tek yanlı punta B= Karbonla toplama C= Yama kaynağı D= Pul çakma E= Çivi çakma F= Saplama Cıvata çakma G= Kopça perçin çakma H= Ütüleme sivilce alma, toplama ucu I = Çektirme çekici L= Pul çekme ucu M=Üçgen çekme baģlığı N= Çivi çekme baģlığı Makina kontrollerinde yaklaģık aģağıdaki ayarlar hafızaya alınmıģtır

21 3.7 KONTROL ÜNĠTESĠNĠN TANIMI PY 700 PY-700 KONTROL ÜNĠTESĠ PROGRAMLAMA KLAVUZU EK YAZILIM SÜRÜMÜ REV

22 1 GĠRĠġ Resistance Welding Solutions PY-700 kontrol ünitesi orta frekanslı invertörlerin sürekli en kaliteli Ģekilde punta kaynağı yapmasına uygundur. Kullanıcı uygulayacağı kaynağı yönlendirilebilen menüden seçebilecektir.tercihler bitirildiği zaman control ünitesi çalıģmaya hazır hale gelir ve en uygun kaynak değiģkenlerini kendiliğinden seçer. 2 ÖZELLĠKLER PY-700 ün grafik bir ekranı, 4 iģlev tuģu ve 4 yönlendirme (ok) tuģu ve özel iģlevli aktif olmayan bir tuģu vardır.. (F1, F2, F3, F4)Fonksiyon tuģları ekranın altında gösterilen simgelere bağlı iģlemleri yapar ok tuģları da numeric değerleri artırıp eksiltmeyi gerçekleģtirir. 3 BAġLAMA ĠġLEMĠ Anahtarı açtığınızda PY-700 son yaptığı iģi tekrar edecekmiģ gibi hazırlanır.eğer aynı iģlemi yapacaksanız herhangi bir baģka iģlem yapmanıza gerek yoktur.sadece yeģil HAZIR / READY ledinin yandığınından emin olun, böylece kapatmadan once ayarladığınız amperde kaynak yapmaya hazır olursunuz. Gösterge ile ilgili daha detaylı bilgi için bölüm 5 e bakın. READY / HAZIR LED ıģığı Uyarı:ĠĢe baģlamadan önce ekranın üst kısmındaki ayarların yapmak istediğiniz iģe uygun olup olmadığını kontrol edin

23 4 Ġġ AYARLANMASI Kaynak yapmaya baģlamadan once iģin tipine gore bazı seçimler yapmanız gerekmektedir Seçim tipleri F1 tuģuna basarak Takım seçimi menüsüne eriģin F1 tuģuna basarak pnömatik çene ile veya F2 tuģuna basarak tek yanlı punta kaynağı konumunu seçin. F4 tuģuna basarak ana menüye dönebilirsiniz. 4.2 Pnömatik çene ile çift taraflı punta ayar seçimleri Pnömatik çene:puntalayacağınız saclardan ĠNCE OLANININ KALINLIĞINI ok tuģları kullanarak seçin F4 ile seçtiğiniz değeri teyid edin F3 e basarak ana menüye dönebilirsiniz. Uyarı: Seçtiğiniz kalınlık değerindeki saca kaynak yaptığınızdan emin olun. Pnömatik çene:ok tuģları doğru malzemeyi seçin F4 ile teyid edin

24 Bellekteki malzemelerin açıklaması: Resistance Welding Solutions Fe Normal çelik Fe+Zn Galvaniz kaplı çelik Hss Yüksek mukavemet çeliği Hss+Zn Çinko kaplı yüksek mukavemet çeliği Individual 1 Kendi seçiminize gore ayarlar 1 Individual 2 Kendi seçiminize gore ayarlar Tek yanlı tabanca için ayarlar Tek yanlı tabanca: Ok tuģları ile yapacağınız iģlemi seçin F4 ile teyid edin F3 tuģuna basarak ana menüye dönebilirsiniz Önceden hafızaya alınmıģ iģlemler: Üçgenle göçük çıkartma Kömür elektrodla toplama(büzme) Ütüleme, bakır elektrodla ĢiĢ alma Pul çakma, pulla çekme Tek yanlı punta Çivi ve vidaların saplanması Somun kaynatma Yamama

25 5 KAYNAĞA BAġLANGIÇ Resistance Welding Solutions AĢağidaki Resimde bir kaynak iģlemi görülmektedir Malzeme ĠĢlem tipi: Pnömatik çene ile çift yanlı punta (ince malzemenin kalınlığı 0.6 mm.) Program Numarası Seçilen programa gore kaynak akımı Seçilen prorama gore kaynak süresi. Makina devreye alınır alınmaz PY-700 kontrolu kapatılmadan once yaptığı iģlemi hatırlayarak ekranda gösterir. Uyarı: ĠĢe baģlamadan önce ekranın üst kısmındaki ayarların yapmak istediğiniz iģe uygun olup olmadığını kontrol edin

26 5.1 Standart ayarların değiģtirilmesi Ġlk punta kaynağından sonar yapılan kaynağı yeterli bulmazsanız,kaynak ana değiģkenleri olan kaynak akımını(ka) ve kaynak süresini (mili saniye olarak) değiģtirebilirsiniz. Bu değerleri değiģtirmeniz kaynak programının ana belleğini değiģtirmez. Bir sonraki kaynakta tekrar ilk kaynak değiģkenleri ile baģlarsınız.eğer yaptığınız iģ bile değiģmiģse tekrar bellekteki ana değerlerle baģlarsınız Ana menüde F2 tuģuna basın Sağ ve sol ok tuģları ile değiģtirmeyi istediğiniz amper veya kaynak süresini seçin Yukarı aģağı ok tuģları ile istediğiniz degree gidin Bu durumda menüden çıkmadan bir deneme kaynağı yapabilirsiniz. Ayarlamız tamamsa F4 tuģuna basarak ana ekrana dönebilirsiniz. Uyarı: Eğer Kaynak akımı ve kaynak süresini değiģtirecekseniz artırma durumunda küçük değerlerle artırım yapın. AĢırı bir kaynak akımı veya kaynak süresi malzemede erimelee ve patlamalı sıçramalara ve makinanızın aģırı ısınıp devre dıģı kalmasına neden olabilir

27 7 ĠLERĠ PROGRAMLAMA Uzman kullanıcılar standart ayarları daimi olarak değiģtirerek yeni programlar geliģtirebilirler ve bu iģlem içinde INDIVIDUAL1 ve 2 (KENDĠLERĠNE ÖZGÜ) program kısmını kullanabilirler. Kaynak programları (Pnömatik çene) Program Numarası Malzeme Panel (sac) kalınlığı (mm) Program Numarası Malzeme 1 Fe 0,6 8 Fe+Zn 2 Fe 0,8 9 Fe+Zn 3 Fe 1 10 Fe+Zn 4 Fe 1,5 11 Fe+Zn 5 Fe 2 12 Fe+Zn 6 Fe 2,5 13 Fe+Zn 7 Fe 3 14 Fe+Zn Program Numarası Malzeme Panel (sac) kalınlığı (mm) Program Numarası Malzeme 15 HSS 0,6 22 HSS+Zn 16 HSS 0,8 23 HSS+Zn 17 HSS 1 24 HSS+Zn 18 HSS 1,5 25 HSS+Zn 19 HSS 2 26 HSS+Zn 20 HSS 2,5 27 HSS+Zn 21 HSS 3 28 HSS+Zn Program Numarası Malzeme Panel (sac) kalınlığı (mm) Program Numarası Malzeme 29 Individual 1 0,6 36 Individual 2 30 Individual 1 0,8 37 Individual 2 31 Individual Individual 2 32 Individual 1 1,5 39 Individual 2 33 Individual Individual 2 34 Individual 1 2,5 41 Individual 2 35 Individual Individual

28 Kaynak programları (Tek taraflı tabanca) Program Numarası Tek taraflı tabanca iģlevleri 43 Üçgenle göçük çıkartma Ütüleme, Bakır elektrodla ĢiĢ alma Tek yanlı punta Somun kaynatma Kömür elektrodla ĢiĢ alma (büzme) Rondela kaynağı Çivi ve vida çakma Yama kaynağı

29 7.1 Program düzeltme örneği F4 e basın (Menu) F4 e basın (Düzeltme programı) ġifrenizi yazın ( _ ) Gerçek program numarası yanıp sönmeye baģlar;seçmek için aģağı yukarı ok tuģlarını kullanın Istediğiniz program numarası seçilince durun Sağ sol ok tuģları ile değiģtireceğiniz değeri seçin AĢağı yukarı ok tuģları ile ayarı değiģtirin. Yeni değer otomatik olarak belleğe alınır, teyid gerekmez. Not: Bu durumda kaynak çevrimini programdan çıkmadan denemeniz mümkündür.değerleri test edince F4 tuģu ile ana menüye dönün

30 7.2 Kaynak DeğiĢkenleri (Parametreleri) Herbir programın kaynak değiģkenleri 1 den 18 e kadar sıralamayla gösterilir.kaynak çevrimi 1 nolu değiģkenden baģlar 16 nolu değiģkenle biter. DeğiĢken Simge Tanım Birim Aralık Not No. 1 SıkıĢtırma zamanı Ġki sacı sıkıģtırıp bir araya getirecek Second msec olan sure. Eğer çok az olarak ayarlanırsa eriyen malzeme aradan püskürebilir 2 Ön kaynak zamanı Ġlk kaynak akımının puls süresi Mili saniye Ön kaynak akımı Ġlk kaynak akımı puls değeri % ka 0-100% 0- Max 4 Soğutma süresi 1 Ġlk kaynakla esas kaynak arasındaki sure. 5 Yukarı artım Akımın artarak ana degree eriģtiği sure Mili saniye Mili saniye Yukarı yükselme süresi ana kaynak süresine eklenir. 7 Kaynak süresi Ġkinci kaynak pulsu süresi (ana kaynak akımı) Mili saniye Ana menüde gösterilen kaynak süresidir. 8 Kaynak akımı Ġkinci kaynak pulsu akım değeri (ana kaynak akımı) % ka 0-100% 0- Max 9 Soğutma süresi 2 Kaynak Pulsları arasındaki kaynağın durduğu zaman 10 Puls sayısı Kaynak zamanının kaç kere tekrar edileceği 11 AĢağı düģüm Azalan kaynak akımının süresi Mili saniye Max Mili saniye AĢağı düģme kaynak zamanına eklenir.. 12 Soğutma zamanı 3 Kaynak ile son kaynak arasındaki fasıla Mili saniye

31 13 Son kaynak süresi Üçüncü kaynak pulsu süresi Mili saniye Resistance Welding Solutions 14 Son kaynak akımı Üçüncü kaynak pulsu değeri Mili saniye 0-100% 0- Max 15 Baskıda tutma süresi Kaynak bitiminde elektrodların saca basma süresi Mili saniye OFF time Eğer bu sure 0 olursa çene sinyal gelmesi halinde bir punta daha atacaktır.eğer bu sure 0 dan farklı ise kaynak çevrimi tekrar edecektir Bu durumda OFF süresi iki çevrim arasındaki süredir. Mili saniye Elektrod baskısı dan RC SÜREKLĠ AKIM AYARLANMASI ON-OFF KAPALI VEYA AÇIK

32 7.3 Kaynak Çevrimi Ģeması Resistance Welding Solutions

33 8 DÜZENLEME (CONFIGURATION) Düzenleme menüsü ile bazı system ayarlarını değiģtirmek mümkündür. F4 e basın (Menu) Resistance Welding Solutions F3 e basın (Config) ġifrenizi yazın ( _ ) Ok tuģları ile ayarları değiģtirebilirsiniz Uyarı:Ayarların değiģimini ancak yetkili servis yapmalıdır. YanlıĢ ayarlamalarmakinayı arızalandırabileceği gibi kaynak iģlemi esnasında tehlike oluģturabilir Düzenleme DeğiĢkenleri Elektrod baskı gücü değiģimi 0-100% Tepe akım toleransı 0-100% Çift çene için kaynak akımının artı toleransı En düģük akım toleransı 0-100% Çift çene için kaynak akımının negative toleransı. Punta sayısının say Evet/hayır Elektrodların değiģimi için punta sayısının saymak. Kaynak sayıcı max. değer Üst kaynak sayısı Kaynak sayısı (gerçek sayı) 0-Max Sayacın gerçek değerini ayarlama X gun opening time ms X çenenin açılması Durma zamanını devreye al Evet/Hayır Kaynak çevriminde kaynak tekrarı arasındaki durma süresini ayarla Lisan Italyanca/Ġngilizce Lisan tercihi Tarih, zaman Tarih ve saati belirleme

34 9 AYARLAMA Resistance Welding Solutions Ayarlama ile bazı kalibrasyonların değiģtirilmesi mümkündür. F4 e basın (Menu) F2 ye basın (Setting/Ayarlama) ġifrey,i girin ( _ ) Ok tuģları ile ayar değiģkenlerini seçin. Uyarı: Ayarların değiģimini ancak yetkili servis yapmalıdır. YanlıĢ ayarlamalarmakinayı arızalandırabileceği gibi kaynak iģlemi esnasında tehlike oluģturabilir DeğiĢken ayarları Basma gücü Evet/Hayır Pnömatik çene için elektrod baskı gücü değiģkeninini ekranda gösterir. Kaynak kol uzunluğu göstergesi Evet/Hayır Kol boyunu ekranda gösterir 8 Bar da baskı gücü dan Elektrod baskı gücü kalibrasyonu Max Puls sayısı Max kaynak zamanı tekrarlama sayısı Zaman birimi ms- S Mili saniye veya saniye olarak zaman belirleme Max kaynak akımı 0-90 ka Makinanın max kaynak akımı Current calibration +/- 2000A Kaynak akım ayarı ölçümü (menu Info)

35 10 ALARMlar Resistance Welding Solutions KAYNAK AKIMI YOK Bu alarm gösterildiğinde ekran kırmızıya döner ve kaynak iģlemleri durur. Olası sebeb: 1) Elektrodlar aģırı kirli veya sac yüzeyleri temizlenmemiģ 2) Güç ünitesinde sorun var Çözüm: RESET tuģuna basın ve yeniden kaynak deneyin. AġIRI ISINMA Bu alarm belirdiğinde gösterge kırmızıya döner ve kaynak iģlemleri durur. Olası neden: 1) Punta makinanızdaki bir parçanın aģırı ısınması. Remedy: Soğutma suyu sisteminin etken çalıģtığını gözden geçirin. Sıcaklığın düģmesini ve alarmın göstergeden kaybolmasını bekleyin

36 3.8.1 ARIZA GĠDERME PROBLEM SEBEP ÇÖZÜM Makina ana Ģalteri açılmasına rağmen control paneli açılmıyor. Elektrik kesilmiģtir Sigortalar atmıģtır Kontrol kartındaki sigorta atmıģtır ġebeke cereyanını ve sigortaların durumunu control edin. Göstergeler yanıyor ama komuta düğmesine basınca makina kaynak çevrimine baģlamıyor. ġebeke ceryanı çok düģüktür. IGBT kartı bozulmuģtur ġebeke cereyanını control edin ve makina Kabul sınırları arasında olduğundan emin olun. IGBT kartını değiģtirin Göstergeler açılıyor ama DEĞER GÖSTERGESĠ 00 olarak yanıp sönüyor. Termostatlar korumaya girmiģtir. Kaynak programlama süresi çok uzundur. Kaynakdan sonra 88 yanıp sönüyor Max. Akım değerine eriģilmiģtir. Atılan puntanın kalitesini control edin Elektrodlar birleģtiğinde erimiģ metal kıvılcımlar halinde püskürüyor. Baskı süresi çok kısa. Elektrot baskısı yetersiz. Baskı süresini artırın Elektrot baskı gücünü artırın (basınçlı hava düģmüģ olabilir)

37 3.8.2 KAYNAK SORUNLARINI GĠDERMEK SORUN SEBEP ÇÖZÜM Kıvılcımlarla erimiģ metal püskürüyor Baskı süresi az Elektrot baskı gücü az Kaynak akımı çok fazla Elektrotlar yetersiz temas ediyor Baskı süresini uzatın Elektrotların baskı gücünü artırın Kaynak akımını azaltın Çeneden mesafe ayarı yapın Sac üzerinde punta izi çok belirgin Electrotların çapı çok ufak Elektrotlar üzerindeki güç çok fazla Kaynak akımı çok fazla Kaynak zamanı çok fazla Elektrotları uygun Ģekilde bileyin Hava basıncını azaltın Kaynak gücünü düģürün(zaman ve akım) Punta sağlamlığı iyi değil Deforme olan elektrotlar Punta çekirdeğinde krater var Kaynak zamanı çok kısa Akım çok zayıf Electrot temas yüzeyi çok geniģ Eletrotlar üzerinde aģırı güç Kaynak kabloları gevģek veya sokette temas az/kirli Kaynak zamanı çok uzun Elektrot baskı gücü çok fazla AĢırı kaynak akımı Yetersiz temas alanı Elektrotlar saf bakırdan yapılmıģ Baskı zamanı çok az Yetersiz elektrot baskısı Saclar kirli Kaynak süresini artırın Kaynak akımını artırın Elektrot ucunu doğru bileyin/değiģti Elektrot baskı gücünü azaltın Soketleri temizleyip sıkın Kaynak süresini düģürün Hava basıncını düģürün Kaynak akımını azaltın Elektrotları doğru bileyin Orijinal elektrot ucu takın Kaynak süresini artırın Hava basıncını artırın Saclardaki boya pas yağ kalıntılarını temizleyin

38 4. BAKIM KLAVUZU 4.1 BAKIM BĠLGĠSĠ Bakım personeli bilgili ve yetkili servisten olmalıdır. Küçük bakım iģleri Elekrotların ucunda birikecek olan çelik kalıntılarını ince bir eğe ile sık sık temizleyin ve oluģabilecek kraterleri yoke edin. Kaynak yaptıkça geniģleyeceği için elektrot ucunu original ölçüsünde tutmaya gayret edin. 4.2 BAKIM Günlük bakım Yağ veya sui le kirlenen yüzeyleri temizleyin. Kaynak makinasının etrafını temiz tutun Tüm koruma giysi ve maskelerin yakında olduğundan emin olun. Dikkat : Makina üzerine temizlik maksadı ile kesinlikle su veya solvent dökmeyin. Electrik sistemi ve kontrol göstergesi PE terminalinin koruma devresini ve gevģek olup olmadığını control edin Kontrol düğmelerindeki mikrosviçlerin durumunu control edin. Ayar tuģlarının potanslarının durumunu control edin. Kaynak kablosu makina bağlantılarında gevģeklik olup olmadığını ve ses gelip gelmediğini control edin. Sinyal LED lerinin doğru sırada çalıģtığını control edin. Basınçlı hava devresi Hava kaçağı olup olmadığını control edin. Hattaki basıncı, kaynak basıncını ve elektrodlardaki baskı gücünü control edin. Hava hattında varsa filter fincanındaki biriken suyu boģaltın Eğer hatta Ģartlandırıcı varsa yağ seviyesini control edin. Mekanik parçalar Silindir muylusunu yağlayın. Silindir, kaynak kolu tutucusu ve lektrod oturma yüzeyindeki sıkılığı control edin

39 Haftalık KONTROLLAR Herzamnki iģlemlerde değiģiklik olup olmadığını kullanıcıya sorun. Makinanın kullanıldığı kaynak alanı döģemesinde biriken yağları temizleyin. Hava kaçağı olup olmadığını control edin. Elektrik sistemi ve Kontrol ünitesi Çok amaçlı tabanca ve pnömatik çenedeki düğmeleri control edin Programlama değiģkenlerinde anormal bir değiģiklik olup olmadığını control edin. Elektrotlar ve elektrot yuvası Elektrot ve yuvalarında bozulma olup olmadığını control edin. Elektrotları, oturma yuvasını ve kıskaçları temizleyin Kaynak kollarının kaynak pozisyonunda birbirne parallel olup olmadığını control edin. Basınçlı hava hattı Bağlantıların sıkılığını control edin Silindir vidalarının sıkılığını control edin. 6 Ayda bir yapılacak KONTROLLAR Elektrik sistemi Kaynak kol ve kablolarındaki tüm pas pislik ve yağları temizleyin. Tüm bağlantıları sıkılaģtırın Termostatları ve sigorataları control edin. Kaynak değiģkenlerini control edin ve gerekirse değiģtirin. Elektrik kablolarının, trafonun ve control ünitesinin sıkılığını control edin Basınçlı hava hattı ġartlandırıcıdaki manometer, filter, yağ seviyesi, su boģaltım kontrolunu yapın. Hasarlı rakor, quick kaplin varsa değiģtirin Makina uzun zaman kullanılmayacaksa Uzun zaman kullanmayacağınızda makinaya bir hasar olmaması için: Pnömatik silindiri açılmıģ pozisyonda kilitleyin. Makinayı tozlanmadan kurtaracak Ģekilde naylonla ambalajlayın. Makinayı Kuru nemsiz bir yerde depolayın Boyası kalkmıģ ve paslanan yerleri temizleyip korozyon önlemi alın

FAST SPOTTER 3.5 E ÇOK AMAÇLI ÇEKTİRME VE KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ :

FAST SPOTTER 3.5 E ÇOK AMAÇLI ÇEKTİRME VE KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ : FAST SPOTTER 3.5 E ÇOK AMAÇLI ÇEKTİRME VE KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ : Met Teknik Mak.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. Yakacık Cad.Fatih Mah.Yıldız Sitesi A Giriş 34885 Samandıra-Sancaktepe

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

PW1100. Kullanım ve Bakım Kılavuzu

PW1100. Kullanım ve Bakım Kılavuzu PW1100 Kullanım ve Bakım Kılavuzu 0 1 Değerli müşterimiz; Büyük titizlikle hazırladığımız ve en kaliteli malzemeler kullanarak ürettiğimiz cihazımızı, uzun süre ve en iyi verimlilikle kullanmanızı istiyoruz.

Detaylı

Dijital Topraklama Test Cihazı

Dijital Topraklama Test Cihazı Dijital Topraklama Test Cihazı Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Dijital Topraklama Test Cihazı Kullanım Kılavuzu GİRİŞ Bu test cihazı topraklama direncini ve 200V'a kadar

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

KONTROL INVIKTA Double

KONTROL INVIKTA Double KONTROL INVIKTA Double PAKET ĠÇERĠĞĠ A) "Temel POOL Double" ph ve REDOKS kontrol cihazı B) Emme cihazlı (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Polietilen dağıtım hortumu (3 m) D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Zemin filtresi

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör. Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC.

Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör. Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC. Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC. ĠĢlevler 1. 4-20mA (1KΩ yük,24v Destek voltajı) 2. 0-100.00mV,0-1000V,0-12.000V 3. K, J,E, T Termokupl ( C ve F) 4. Frekans 1-62500 Hz

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GÜVENLİK ALARM SİSTEMİ KABLOSUZ MANYETİK KONTAK MARKA: MODEL: AMC CM 400 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALARM SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK TİC LTD. ŞTİ. PERPA TİCARET MERKEZİ, A BLOK, KAT: 5 NO:112-114,

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı TR KULLANICI KILAVUZU PowerMust 400/600/1000 Offline Kesintisiz Güç Kaynağı 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI BU TALİMATLARI SAKLAYIN Bu el kitabı PowerMust 400 Offline, PowerMust 600 Offline ve PowerMust

Detaylı

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ AÇIKLAMALAR-KULLANIM-BAĞLANTILAR Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1-) Sistemin Genel Tanıtımı 3 2-) Sistemin ÇalıĢma ġekli.4 3-) Sistem Yazılımı 5 4-) Sistemin Elektrik ve Bağlantı

Detaylı

AÇILIġ EKRANI. G:220 Ç:220 Y:000 SERVOMATĠK REG 05 Sn. KORUMA AYARLARI KORUMA AYARLARI

AÇILIġ EKRANI. G:220 Ç:220 Y:000 SERVOMATĠK REG 05 Sn. KORUMA AYARLARI KORUMA AYARLARI SERVOMATĠK REGÜLÂTÖR LCD PANELLĠ MĠKRO ĠġLEMCĠLĠ SERVO KONTROL ÜNĠTESĠ KULLANMA KLAVUZU AÇILIġ EKRANI G:220 Ç:220 Y:000 SERVOMATĠK REG 05 Sn. Regülatör açıldığında çıkıģ değerleri, ayarlanan değerler içindeyse;

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

Gösterge. Açıklama. Genel. Takometre. Kalibrasyon

Gösterge. Açıklama. Genel. Takometre. Kalibrasyon Açıklama Açıklama Genel Motor devri ve yağ basıncı için C49 soketine ekran göstergeleri bağlamak mümkündür. Bu bölüm bu bağlantıların nasıl yapılacağını anlatır. Pim 7 bir takometre bağlamak ve pim 8-12

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KĠTABI

KULLANMA VE BAKIM KĠTABI KULLANMA VE BAKIM KĠTABI PATATES DĠNLENDĠRME (ELEKTRĠKLĠ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544027 MLC510R30-1200-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

DĠJĠTAL AC KLAMPMETRE TES 3092 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP

DĠJĠTAL AC KLAMPMETRE TES 3092 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP DĠJĠTAL AC KLAMPMETRE TES 3092 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP 1.GÜVENLĠK BĠLGĠSĠ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz. Aletin

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU CĠHAZI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ABA-6 /1 ABA-1 /1 1 I-CĠHAZIN TANIMI Banket arabası, alçak gerilim direktifi kapsamında endüstriyel tip kullanımına

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66536200 MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

EPS 6400 PERÇİN SIVAMA PRESİ KULLANMA KILAVUZU

EPS 6400 PERÇİN SIVAMA PRESİ KULLANMA KILAVUZU EPS 6400 PERÇİN SIVAMA PRESİ KULLANMA KILAVUZU PRESMAK MAKİNA SAN. İTH. İHC. LTD. ŞTİ Rami Kışla Cad. Gündoğar 1 İş Mrk no:279 Topçular- Eyüp/İSTANBUL TEL.0212 501 77 76-0212 612 81 21 FAX. 0212 612 21

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544007 MLC510R14-300-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum yapmayınız...

!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum yapmayınız... H-SVC10 Reaktif Enerji Regülasyonlu Endüktif yük sürücü. Bu kitapçık 1 Adet H-SVC10 Cihazı kullanımı ve montajıyla ilgili son kullanıcıya yönelik bilgiler içerir.!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

_PW1010. Kullanım ve Bakım Kılavuzu

_PW1010. Kullanım ve Bakım Kılavuzu _PW1010 Kullanım ve Bakım Kılavuzu 0 1 Değerli müşterimiz; Büyük titizlikle hazırladığımız ve en kaliteli malzemeler kullanarak ürettiğimiz cihazımızı, uzun süre ve en iyi verimlilikle kullanmanızı istiyoruz.

Detaylı

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66533000 MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

KONVEYÖRE ENTEGRE FOLYO MAKİNESİ MODEL : HSTEND.50.120

KONVEYÖRE ENTEGRE FOLYO MAKİNESİ MODEL : HSTEND.50.120 KONVEYÖRE ENTEGRE FOLYO MAKİNESİ MODEL : HSTEND.50.120 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894

Detaylı

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU OPKON OPTİK ELEKTRONİK KONTROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Terazidere Mah.60.Yıl Cad.No:46 Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul Tel:0212 501 48 63 Faks:0212 501 48

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68040312 MLC500T30-1200-EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC520R Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC520R Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68002119 MLC520R14-1950 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

TURKÇE KULLANIM KİTABI

TURKÇE KULLANIM KİTABI TURKÇE KULLANIM KİTABI İlk Kullanım; 1.1 PAKET İÇERİĞİ 1- Taşıma Çantası 2-2 adet 2mt yüksek-gerilim dayanıklı uçlu bağlantı kablosu ( bir kırmızı ve bir mavi) 3-1 adet yüksek-gerilim dayanıklı uçlu 2mt

Detaylı

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY

Detaylı

MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ. Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR

MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ. Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR İÇİNDEKİLER 1. Temel Güvenlik Bilgileri... 2. Redresör Dizaynı ve Özellikleri... 3. Montaj ve Kurulum... 4. Çalıştırma ve İlk Ayarlar...

Detaylı

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici Ürün no.: 544006 MLC500T14-1200-IP Set güvenlik sensörü verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68001136 MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

ABS-20 BIÇAK STERİLİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABS-20 BIÇAK STERİLİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABS-20 BIÇAK STERİLİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU 1 ĠÇERĠK I.ÖNSÖZ 3 II. TANITIM 4 5 III. GÜVENLĠK UYARILARI 5 IV. KURULUM 5 6 V. ÇALIġTIRMA 6 VI. KULLANIM 6 VII. MAKĠNANIN TEMĠZLENMESĠ 7 VIII. TEKNĠK BĠLGĠLERĠ

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68012103 MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD530-R2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD530-R2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66563100 MLD530-R2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...

Detaylı

BAKIM VE KULLANMA KILAVUZU

BAKIM VE KULLANMA KILAVUZU D-120 BAKIM VE KULLANMA KILAVUZU DOMESLINE D-120 DOZAJLAMA MAKİNASI CE KALİTE BELGESİNE SAHİPTİR. ÜRETİCİ FİRMA : MATUYA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Matuya Plaza Cumhuriyet Mah. 625. Sk. No:6 Antalya

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV Nem alma kapasitesi, 30 C / %80 bağıl nemde: 30 litre / 24saat Uygun olduğu maks. oda büyüklüğü: 90 m² / 225 m³ Çalışma aralığı, sıcaklık: 5 ila 35 C Çalışma

Detaylı

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68000312 MLC500T30-1200 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 / 13 02.2008 Rev 0 01/2008 02.2008 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANITIMI... 3 2. MONTAJ ŞEMASI... 3 3. MONTAJ ŞEMASINDA BELİRTİLEN

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD310-RT2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici/alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD310-RT2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici/alıcı Ürün no.: 66037100 MLD310-RT2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici/alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun yön değiştirici ayna Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1 Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler Markalı alarm sisteminiz hakkında bilinmesi ve uygulanması gereken Teknik bilgiler asağıda sıralanmıstır. Sistem Kullanıcıları için uyarılar Alarm sisteminizin

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66536000 MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68005109 MLC511R14-900 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68000134 MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 ECOPRESS 50/100/200 Tasarım Ve Operasyon Tüm ECOPRESS modellerinde elektro-hidrolik çalışma prensibine sahip olup hava gerektirmez ECOPRESS yağ basıncının arttırılması

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

PROGRAMLANABİLİR TRİSTÖR KONTROLLÜ KUTUP DEĞİŞTİRİCİLİ YAĞ SOĞUTMALI REDRESÖR KULLANIM KILAVUZU

PROGRAMLANABİLİR TRİSTÖR KONTROLLÜ KUTUP DEĞİŞTİRİCİLİ YAĞ SOĞUTMALI REDRESÖR KULLANIM KILAVUZU PROGRAMLANABİLİR TRİSTÖR KONTROLLÜ KUTUP DEĞİŞTİRİCİLİ YAĞ SOĞUTMALI REDRESÖR KULLANIM KILAVUZU Cihazı devreye almadan önce kullanma talimatını mutlaka okuyun. CİHAZIN İLK KURULUMU Cihazınızı koyacağınız

Detaylı

SUNTA KESME MAKİNASI

SUNTA KESME MAKİNASI SUNTA KESME MAKİNASI MODEL RTM384 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 2 3 5 4 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. TUTMA KOLU 3. AÇI ÖLÇEĞİ 4. AÇI AYAR KOLU 5. TESTERE KORUMASI 6. LAZER AÇMA / KAPAMA

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 9 8 1 4 5 3 6 2 7 10 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ELEKTRİK KABLOSU 2. TUTMA KOLU 3. EL SİPERİ(FREN KOLU) 4. ÖN TUTMA KOLU 5. KLAVUZ 6. TESTERE

Detaylı

KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Teknik özellikleri....2 Makine ölçüleri..... 2 Kullanım kılavuzu 3 Kurulum ve yerleşim... 3 Makine kullanımı... 3 Kama broşu

Detaylı

DIGITAL ODA TERMOSTATI SYN-177 RF. Kurulum ve kullanım talimatı DİKKAT! KURULUM VE KULLANIM ÖNCESİNDE MUTLAKA OKUYUNUZ.

DIGITAL ODA TERMOSTATI SYN-177 RF. Kurulum ve kullanım talimatı DİKKAT! KURULUM VE KULLANIM ÖNCESİNDE MUTLAKA OKUYUNUZ. DIGITAL ODA TERMOSTATI SYN-177 RF Kurulum ve kullanım talimatı DİKKAT! KURULUM VE KULLANIM ÖNCESİNDE MUTLAKA OKUYUNUZ. Bu termostatı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ısıtma kontrol cihazı, doğru kullanım

Detaylı

YIKAMA ÜNİTESİ KULLANMA KILAVUZU

YIKAMA ÜNİTESİ KULLANMA KILAVUZU S-140 POLİMER SİSTEM KAŞE MAKİNASI BAKIM VE KULLANMA KILAVUZU S-140 YIKAMA ÜNİTESİ KULLANMA KILAVUZU STAMPLINE S-140, mikro işlemci kontrollü polimer sistem yıkama makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı