KARASÖR / GÖVDE ONARIMI ĠÇĠN KAYNAK SĠSTEMLERĠ MET-TEKNIK AS-25P amper

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARASÖR / GÖVDE ONARIMI ĠÇĠN KAYNAK SĠSTEMLERĠ MET-TEKNIK AS-25P 13.000 amper"

Transkript

1 MONTAJ, ÇALIġTIRMA VE BAKIM KĠTAPÇIĞI PY 700 DIGITAL DISPLAY KARASÖR / GÖVDE ONARIMI ĠÇĠN KAYNAK SĠSTEMLERĠ MET-TEKNIK AS-25P amper P.E.I.-POINT SRL Via Martin Piva, Limena / Padova / Italy tel / fax edition 2008/07

2 INDEX 1. GENEL UYARILAR 1.1 Ġmalatçı ve kaynak makinası bilgileri 1.2 Genel Güvenlik uyarıları 1.3 Kullanıcının alması gereken önlemler 1.4 Teknik veriler 1.5 Arzu edilen ve edilmeyen kullanım Ģekilleri 1.6 Ürünün tanıtımı ve nasıl çalıģtığı 1.7 Genel bakıģ 2. MONTAJ UYARILARI 2.1 Çevre KoĢulları 2.2 Enerji ihtiyacı 2.3 ġebekeye bağlama 2.4 Nakliye, depolama ve birleģtirme bilgileri Kablo Ģeması Kablo Ģeması Kablo Ģeması 2.6 Pnömatik Ģema 2.7 Soğutma devresi 3. KULLANACAK TEKNĠSYEN ĠÇĠN UYARILAR 3.1 ĠĢlevlerin tanımı 3.2 Ġlk kullanım için kısa yollar 3.3 Kaynağa hazırlanmak 3.4 ÇeĢitli kaynak değiģkenlerinin etkisi 3.5 Punta kaynak kalitesini kontrol 3.6 ÇalıĢtırma kuralları Karoseri onarımında kullanmak için kurallar 3.7 Kaynak control ünitesinin tanımı Arıza giderme Kaynak sorunlarını gidermek 4. BAKIM UYARILARI 4.1 Bakım bilgileri 4.2 Bakıma giriģ 4.3 Yedek parçalar 4.4 Teknik yardım - 2 -

3 1. GENEL UYARILAR 1.1 ĠMALATÇI VE KAYNAK MAKĠNASI BĠLGĠLERĠ Ġmalatçı P.E.I.-POINT SRL Via Martin Piva, Limena / Padova / Italy tel fax Kaynak makinası verileri Resistans tipi kaynak makinası, makinanın arkasında bulunan etiketteki verilere bakın.ayrıca bu etikette imalat yılı, seri numarası ve CE uygunluğunu görebilirsiniz

4 1.2 GENEL GÜVENLĠK UYARILARI BURADAKĠ UYARILARA UYMAMA VE MAKĠNA ÜZERĠNDE YAPILACAK DEĞĠġĠKLĠKLER SONUCU ORTAYA ÇIKABĠLECEK OLAN YARALANMALARDAN VE/VEYA MAKĠNAYA GELECEK HASARLARDAN ĠMALATÇI VE MÜMESSĠLĠ SORUMLU TUTULAMAZ.. Makinayı devreye almadan once kullanıcı bu klavuzu okumuģ ve makina hakkında bilgilenmiģ olmalıdır. Bu klavuz makinanın birleģik bir parçasıdır ve makinanın yanında saklanmalıdır.. Kaynak makinasının yakınlarında çok miktarda toz, asid, aģındırıcı madde ve yanıcı gazlar bulunmamalıdır.. Makina yakınında yangın söndürücü bir tüp bulundurmanızı tavsiye ederiz. Çok aģırı nemli mahallerde makina çalıģtırılmamalıdır.. Tüm bakım iģlemleri makina Ģebekeden ayrıldıktan sonar yapılmalıdır.. ÇalıĢırken ellerinizi elektrodların arasında ve pnömatik çenenin hareketli kısımlarında bulundurmayınız.. Kalp pili takan insanlar için kaynak anında oluģacak kuvvetli manyetik alanlar zararlı olacaktır. Kaynak makinası yanına yaklaģtırılacak olan saat ve electronik cihazlar hasarlanabilir. Yatay düzlemde kullanın.eğer 15 den eğimli yüzeyde kullanılırsa makinanız devrilebilir.. Kaynak bsıncının yanlıģ ayarlanması veya kaynak değiģkenlerin yanlıģ ayarlanması kaynak anında erimiģ metallerin kıvılcım halinde fıģkırmasına neden olabilir.. Kaynak anında elektrodlar ısınacaktır.. Kaynağın ardından çıplak elle temas etmeyin

5 1.3 KULLANAN TEKNĠSYENĠN ALACAĞI ÖNLEMLER Çapaklara karģı mutlaka güvenlik gözlüğü takınız.. Makina üzerindeki uyarılara kullanıcı dikkat etmelidir. Türk standartlarına uygun olarak güvenlik ayakkabıları/eldivenleri... giyilmelidir. Makina civarına personelin giymesi gerekenlerin iģareti / resmi asılmalıdır.. ÇalıĢma kanunlarında belirtilen tüm güvenlik önlemlerini kullanıcı almaya mecburdur. Bu makinayı ancak kullanma eğitimi almıģ peresonel kullanmalıdır. Kaynak esnasında çıkan gazları uzaklaģtıracak bir emme birimi bulundurun ve çalıģtırın. Kullanıcı çıkan kıvılcımlardan gözlerini koruyacak gözlük ve ellerini koruyacak deri eldiven giymelidir.. Kullanıcı saat künye gibi metal eģyalar takmamalıdır. Tüm bakım iģlemleri makina elektrik Ģebekesinden ve basınçlı havadan ayrıldıktan sonar yapılmalıdır. Makinanın doğru bir Ģekilde topraklandığından ve uygun bir otomatik sigorta ile korunduğundan emin olun TEKNĠK ÖZELLĠKLER MET-TEKNIK AS-25P 13 50% Devrede kalma oranında gücü kva 25 Max. Kaynak akımı ka 13 Üç faz Ģebeke giriģi +/- 10% V 400 ġebeke frekansı Hz 50/60 Hattaki gecikmeli sigorta A 32 Ġkincil yüksüz voltaj V 20 Pnömatik çene (X tipi) Çelikteki kaynatma kapasitesi mm 3+3 Standart kola elektrodlardaki basma gücü (8 barda) dan 367 Kaynak kablo uzunluğu m 2.5 Kaynak kablo kesiti mm² 150 Kol çapı mm 25 Elektrod konik çapı mm 16 Tek taraflı Punta ağzı (tabanca) Kablo boyu mm 2000 ġase kablo boyu mm 2000 Kablo kesidi mm Punta elektrodunun çapı mm

6 1.5 ĠSTENEN VE ĠSTENMEYEN UYGULAMALAR Makinanızın hangi koģullarda çalıģacağı ve hangi koģullarda çalıģtırılamayacağı aģağıda belirtilmiģtir. Ġstenen çalıģma koģulları Kaynak makinası plakasında belirtilen güç sınırları içinde metalleri baskılı direnç kaynağı ile birleģtirmek için yapılmıģtır. Sadece eğitilmiģ kullanılıcılar makinayı kullanmalıdır. Ġstenmeyen çalıģma koģulları Kaynak makinası malzemelere Ģekil vermek üzere pres gibi kullanılamaz. Isıtılırken zehirli gazlar çıkaracak veya yanıcı gazlar çıkaracak malzemelerin kaynağında kullanılamaz. 1.6 MAKĠNANIN TANIMI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ Punta makinanız dirençli kaynak yapan tipte bir makinadır. Uygulanan basınç ve akan elektirik akımının neden olacağı ısıl erime ile herhangi bir elektrod veya malzeme kullanmadan iki malzemeyi birleģtiri. BirleĢtirilecek malzemeler iki bakır elektrod arasında basınçla bastırılır ve elektrik akımı iki elektrod arasında akar. Geçen akımın yoğunluğu, baskı kuvveti ve kaynak zamanı kaynağın en önemli değiģkenleridir. Elektrodların sıkmam zamanlarında, kaynak anında ve baskıda bekleme/soğutma anlarında baskı devam etmelidir. Makinanın control birimi kaynak çevrimini kontrol eder. Girilecek zamanlar 1/100 sn katları olarak belirlenir.(50 Hz Ģebekeler için). Kaynak makinası üzerinde açma kapama butonu (6) vardır acil durumlarda makinayı emniyet kapatması olarakda kullanılabilir. Kaynak iģlemi Pnömatik çenedeki (1) kırmızı düğme ile veya çektirme tabacasındaki tetik (2) ile baģlatılır. Eğer makinanız aģırı ısnırsa içerisinde makinayı devre dıģı bırakacak thermostat vardır

7 1.8 GENEL GÖRÜNÜM Resistance Welding Solutions

8 2. MONTAJ UYARILARI Resistance Welding Solutions 2.1 ÇEVRESEL ġartlar ÇalıĢırken olması gereken boģluklar Makina çalıģırken ve bakım yapılacaken gerekli mesafelerin oluģması için makina etrafında 1 mt boģluk bırakmakta fayda vardır. Çevrede alınacak önlemler dikkat edilecek noktalar Makinanın kullanılacağı yer iyi bir Ģekilde aydınlatılmıģ hem bakıma hem çalıģmaya uygun, toz, asid, aģındırıcı maddeler veya patlayıcı gazların olmadığı bir yer olmalıdır. Uygun sıcaklık +5 ile +40 C civarında olmalı ve çalıģtığı yerin yüksekliği deniz seviyesinden 1000 mtden fazla olmamalıdır. Havadaki bağıl nem: 50% 40 C ye kadar 90% 20 C ye kadar ÇalıĢma zemini Makian düz bir zeminde çalıģtırlmalıdır. 2.2 ENERJĠ GEREKSĠNĠMĠ Elektrik Basınçlı hava Model Çektiği güç (Üç faz) kva MET-TEKNIK AS-25P Basınçlı hava özellikleri Minimum devre basıncı. 6.5 bar = Kpa ELEKTRĠK ġebekesġne BAĞLANTI Makinanızı sadece yetkili ve eğitimli bir elektrikçiye bağlatın. BAĞLANTIYI YAPAN DOĞRU BAĞLANTIDAN VE ÖZELLĠKLE CĠHAZI KISA DEVRELERDEN KORUMAKLA SORUMLUDUR. AġIRI YÜKLENMELERDE VE KABLOLOLARDA BĠR SORUN ÇIKTIĞINDA KAÇAK AKIMLARA KARġI KAÇAK AKIM RÖLESĠ KOYMALIDIR. TÜM BAĞLANTI ELEMANLARI TSE YE UYGUN OLMALIDIR. BAĞLANTIYI YAPAN AYRICA MAKĠNANIN BAĞLANDIĞI TOPRAKLAMA SĠSTEMĠNĠN YETERLĠ OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETMELĠDĠR. MAKĠNA PANOYA KULLANICININ GÖZLEMLEYEBĠLECEĞĠ ġekġlde MUTLAKA FĠġLE BAĞLANMALIDIR. Elektrik bağlantısı Model Gecikmeli sigortanın değeri. 20 mt uzunluğa kadar bağlantı kablosunun kesiti. MET-TEKNIK AS-25P x10 mm 2-8 -

9 - ġebekeye bağlamadan önce makinanın etiketinde yazılanları control edin. (voltaj, nominal frekans ve faz sayısı) - Devereye minimum 30mA lik kaçak akım rölesi takın. - Kaynak makinası üstteki tabloda verilen değerlerde gecikmeli otomatik sigorta ile korunmalıdır. Basınçlı hava hattına bağlantı Ġç çapı min 7 mm olan bir hortumla makinayı hava hattına bağlayın. 2.4 NAKLĠYE DEPOLAMA VE MONTAJ BĠLGĠLERĠ Nakliye Makinanın üzerinde nakledileceği palet veya ambalajın makina ağırlığına dayanacağından emin olun. DıĢardaki parçalara ve hava bağlantısında tahrifat olmamasından emin olun. Makina ağırlıkları teknik karakteristiklerde verilmiģtir. Ambalajı açma ve montaj - Ambalajı dikkatli olarak açın.tüm aksesuarların içerde olup olmadığından ve hasarsız olduğundanemin olun. Standart Aksesuarlar: -Pnömatik punta çenesi -Tek yanlı tabanca -ġase kablosu -Su soğutma ünitesi -Standart punta kolu - Çamurluk ağzı punta kolu -Pnömatik çene askısı -Punta ağızları ve sarf malzemelerinin bulunduğu aksesuar kutusu Opsiyonel : -300 mm punta kolu - 9 -

10 2.5.1 ELEKTRĠK ġemasi Resistance Welding Solutions

11 2.5.2 ELEKTRĠK ġemasi Resistance Welding Solutions

12 2.5.3 ELEKTRĠK ġemasi Resistance Welding Solutions

13 2.6 PNÖMATĠK ġemasi Resistance Welding Solutions

14 2.7 SOĞUTMA SUYU DEVRESĠ Resistance Welding Solutions

15 3. KULLANICI YA KULLANIM BĠLGĠLERĠ Resistance Welding Solutions 3.1 ĠġLEVLERĠN TANIMI Kaynak yapmak için kullanıcı pnömatik çene üzerindeki kırmızı düğmeye veya çok amaçlı tabancasının üzerindeki düğmeye basmalıdır. Denemek için sıkıģtırma zamanlarını kaynak yapmadan ölçmek, tutcağın yanındaki siyah düğmeye basarak mümkündür. Kontro düğmelerinden komut geldiğinde makina değerleri belirlenmiģ amper ve sürelerde punta kaynak çevrimine baģlar ve bitirir. Kaynak çevrimi istendiği takdirde düğmeyi bırakarak sonlandırabilir. Eğer düğme kaynak esnasında bırakılırsa kaynak sağlam olmayabilir. 3.2 ĠLK KULLANIMDAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER a) Basınçlı hava olduğundan emin olun b) Soğutucu akıģkanın seviyesinin yeterli olup olmadığını control edin. c) Ana Ģalteri açın d) Regülatörden gerekli baskı kuvvetini ayarlayın. e) Kaynak değiģkenlerini control ünitesinde ayarlayın. DıĢ sıcaklığa bağlı olarak sadece saf su veya saf su ile glikol monopropilen karıģımı kullanılabilir: soğutucu akıģkan DıĢ sıcaklık ( C) Glikol yüzdesi (%) KAYNAĞA HAZIRLIK KAYNAK ÇEVRĠMĠ Bir kaynak çevrimi 3 ana zamandan oluģur: SıkıĢtırma zamanı Kaynak zamanı: Baskıyı tutma/soğutma: zamanı Kontrol düğmesine basılması ile elektrodların üzerlerindeki basınç ile kaynatılacak metale kapandığı süredir. Elektrodların baskı uyguladığı metalden kaynak akımının geçtiği süredir. Kaynak bittikten sonra elektrodların basınçla hala kapalı durduğu ve kaynak noktasının. elektrodlarla soğutulduğu süredir. Kaynak çevrimi daha detaylı bir açıklama için daha fazla bölünebilir. Lütfen aģağıdaki kısma bakın

16 3.4 KAYNAK SONUCUNA TESĠR EDEN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER Elektrodlar üzerindeki baskı Elektrodların baskı gücü ne kadar fazla olursa elektrodlar arasındaki temas direncide o kadar az olacaktır ve dolayısıyla erimiģ metallerin (kıvılcımların) püskürme riski azalıcaktır. Ama elektrodlar üzerindeki kuvvet makinanın pnömatik çenesinin kapasitesi ile sınırlıdır. Baskı kuvveti çoğaldıkça kaynağa geçen akım değeri artacaktır.(daha az direnç oluģacağı için). Kaynak zamanı Kaynak zamanı alt kaynak zamanlarına bölünebilir: Kısa kaynak zamanı: (l10dan az ) Uzun kaynak zamanı: (20-99) Orta kaynak zamanı: (10 20) metalin küçük bir bölgesini etkiler ama makina performansı mükemmeldir Metal üzerinde elektrodların (bakır) izini bırakır ve makinayı zorlar Ġki uç ayarlama arasında iyi bir ortalama değerdir Akım Kaynak akımı puntanın sağlamlığını en az kaynak zamanı kadar etkileyen bir değiģkendir ama etkisi daha fazladır. 3.5 PUNTA KALĠTESĠNĠN KONTROL EDĠLMESĠ Bir punta kaynağı kalitesini control için 2 yol vardır. En iyisi kaynatılan metallerin yırtma testidir.. Sacın birini mengeneye kıstırıp punta kaynağını burkmadan kerpetenle yırtmaya çalıģarak test edebilirsiniz. Çekirdek kopmamalı, kırılmamalı, sacın bir tarafını yırtarak çekirdeği diğerinde bırakarak açılmalıdır.. Nokta kaynağı kopmamalıdır, etrafındaki metal kopmalıdır

17 3.6 ÇALIġTIRMA KLAVUZU Kaynakdan önce yapılacaklar: - Makina ana Ģalterini açın (6) - AyarlanmıĢ değer/ set value göstergesinin açıldığına ve tüm sinyal lambalarının test edildiğine emin olun. - Basınçlı hava manometrisine bakarak basıncı control edin. - Ayarlanan kaynak değiģkenlerinin elektrod açıklığının kaynatacağınız parça için uygun olduğundan emin olun. - Kendinizi koruyacak gözlük,eldiven, iģ elbisesi giyin. BaĢlama: Pnömatik Çene: Kırmızı düğmeye basarak elektrodları kaynatılacak noktada birleģtirin. Ön baskı zamanı bittikten sonra metaller arasında akım akmaya baģlayacak ve punta oluģacaktır.. Eğer kaynatılacak yere ulaģamadıysanız yandaki siyah düğmeye basarak kaynağı durdurun ve yeni pozisyona hazırlanın. Çok amaçlı tabanca: Tabancada bulunan düğmeye basarak kaynak yapabilirsiniz. Çevrimi durdurma ve acil durma: - Elinizi düğmeden kaldırdığınız anda çevrim duracaktır. - Acil bir durumda durmak için ana Ģalteri kapatın basınçlı havayı boģaltma vanasından boģaltın KAROSERĠ ONARIMLARI ĠÇĠN KULLANIM Ġki taraftan basan elektrodların ayarlanması Basınçlı havayı kesin Ellerinizle pnömatik çeneyi kapatarak elektrodların bribirlerine dik konumda olmasını sağlayın.yanlıģ bir ayarlama puntanın sağlamlığını azaltacaktır. YanlıĢ Elektrodları gerektiğinde bileyin.elektrodların ucu konik ve uçta hafif küresel olmalıdır. YanlıĢ Pnömatik çene ile kaynağa hazırlık Puntalanacak sacların her iki iç ve dıģ yüzlerini boya, pas ve pislikten temizleyin. Ġyi bir elektrik iletkenliği punta sağlamlığı için Ģarttır. Punta birleģim yüzeyine korrozyona karģı kaynak primeri sıkın

18 Tek yanlı punta ucunun temizliği Elektrodu bir eğe ile temizleyin Elektrod ucu konik ve Ģekillenmeli ve uçta hafif küresel olmalıdır. Tek yanlı punta elektrodu bilenmesi Üstteki sacın her iki yüzünüde temizleyin Alttaki sacın puntalanack olan üst kısmını temizleyin ve araya kaynak primeri sıkın ġasenin bağlanacağı alt sacdaki Ģase yüzeyini temizleyin. Tek yanlı punta kaynağında tavsiyeler Elektrod üzerine en az 10 kg basınç uygulayın. Daima ince olan sacı diğer saca puntalayın

19 Daima Ģaseye uzaktaki noktadan kaynağa baģlayınt. ġaseyi daima alttaki saca bağlayın. ġaseyi tutturmak için kuvvetli bir pense kullanın

20 Çok amaçlı tabanca ile göçük çıkartma iģlemleri Çok amaçlı tabancanın aksesuarları için ekli tabloya bakın A= Tek yanlı punta B= Karbonla toplama C= Yama kaynağı D= Pul çakma E= Çivi çakma F= Saplama Cıvata çakma G= Kopça perçin çakma H= Ütüleme sivilce alma, toplama ucu I = Çektirme çekici L= Pul çekme ucu M=Üçgen çekme baģlığı N= Çivi çekme baģlığı Makina kontrollerinde yaklaģık aģağıdaki ayarlar hafızaya alınmıģtır

21 3.7 KONTROL ÜNĠTESĠNĠN TANIMI PY 700 PY-700 KONTROL ÜNĠTESĠ PROGRAMLAMA KLAVUZU EK YAZILIM SÜRÜMÜ REV

22 1 GĠRĠġ Resistance Welding Solutions PY-700 kontrol ünitesi orta frekanslı invertörlerin sürekli en kaliteli Ģekilde punta kaynağı yapmasına uygundur. Kullanıcı uygulayacağı kaynağı yönlendirilebilen menüden seçebilecektir.tercihler bitirildiği zaman control ünitesi çalıģmaya hazır hale gelir ve en uygun kaynak değiģkenlerini kendiliğinden seçer. 2 ÖZELLĠKLER PY-700 ün grafik bir ekranı, 4 iģlev tuģu ve 4 yönlendirme (ok) tuģu ve özel iģlevli aktif olmayan bir tuģu vardır.. (F1, F2, F3, F4)Fonksiyon tuģları ekranın altında gösterilen simgelere bağlı iģlemleri yapar ok tuģları da numeric değerleri artırıp eksiltmeyi gerçekleģtirir. 3 BAġLAMA ĠġLEMĠ Anahtarı açtığınızda PY-700 son yaptığı iģi tekrar edecekmiģ gibi hazırlanır.eğer aynı iģlemi yapacaksanız herhangi bir baģka iģlem yapmanıza gerek yoktur.sadece yeģil HAZIR / READY ledinin yandığınından emin olun, böylece kapatmadan once ayarladığınız amperde kaynak yapmaya hazır olursunuz. Gösterge ile ilgili daha detaylı bilgi için bölüm 5 e bakın. READY / HAZIR LED ıģığı Uyarı:ĠĢe baģlamadan önce ekranın üst kısmındaki ayarların yapmak istediğiniz iģe uygun olup olmadığını kontrol edin

23 4 Ġġ AYARLANMASI Kaynak yapmaya baģlamadan once iģin tipine gore bazı seçimler yapmanız gerekmektedir Seçim tipleri F1 tuģuna basarak Takım seçimi menüsüne eriģin F1 tuģuna basarak pnömatik çene ile veya F2 tuģuna basarak tek yanlı punta kaynağı konumunu seçin. F4 tuģuna basarak ana menüye dönebilirsiniz. 4.2 Pnömatik çene ile çift taraflı punta ayar seçimleri Pnömatik çene:puntalayacağınız saclardan ĠNCE OLANININ KALINLIĞINI ok tuģları kullanarak seçin F4 ile seçtiğiniz değeri teyid edin F3 e basarak ana menüye dönebilirsiniz. Uyarı: Seçtiğiniz kalınlık değerindeki saca kaynak yaptığınızdan emin olun. Pnömatik çene:ok tuģları doğru malzemeyi seçin F4 ile teyid edin

24 Bellekteki malzemelerin açıklaması: Resistance Welding Solutions Fe Normal çelik Fe+Zn Galvaniz kaplı çelik Hss Yüksek mukavemet çeliği Hss+Zn Çinko kaplı yüksek mukavemet çeliği Individual 1 Kendi seçiminize gore ayarlar 1 Individual 2 Kendi seçiminize gore ayarlar Tek yanlı tabanca için ayarlar Tek yanlı tabanca: Ok tuģları ile yapacağınız iģlemi seçin F4 ile teyid edin F3 tuģuna basarak ana menüye dönebilirsiniz Önceden hafızaya alınmıģ iģlemler: Üçgenle göçük çıkartma Kömür elektrodla toplama(büzme) Ütüleme, bakır elektrodla ĢiĢ alma Pul çakma, pulla çekme Tek yanlı punta Çivi ve vidaların saplanması Somun kaynatma Yamama

25 5 KAYNAĞA BAġLANGIÇ Resistance Welding Solutions AĢağidaki Resimde bir kaynak iģlemi görülmektedir Malzeme ĠĢlem tipi: Pnömatik çene ile çift yanlı punta (ince malzemenin kalınlığı 0.6 mm.) Program Numarası Seçilen programa gore kaynak akımı Seçilen prorama gore kaynak süresi. Makina devreye alınır alınmaz PY-700 kontrolu kapatılmadan once yaptığı iģlemi hatırlayarak ekranda gösterir. Uyarı: ĠĢe baģlamadan önce ekranın üst kısmındaki ayarların yapmak istediğiniz iģe uygun olup olmadığını kontrol edin

26 5.1 Standart ayarların değiģtirilmesi Ġlk punta kaynağından sonar yapılan kaynağı yeterli bulmazsanız,kaynak ana değiģkenleri olan kaynak akımını(ka) ve kaynak süresini (mili saniye olarak) değiģtirebilirsiniz. Bu değerleri değiģtirmeniz kaynak programının ana belleğini değiģtirmez. Bir sonraki kaynakta tekrar ilk kaynak değiģkenleri ile baģlarsınız.eğer yaptığınız iģ bile değiģmiģse tekrar bellekteki ana değerlerle baģlarsınız Ana menüde F2 tuģuna basın Sağ ve sol ok tuģları ile değiģtirmeyi istediğiniz amper veya kaynak süresini seçin Yukarı aģağı ok tuģları ile istediğiniz degree gidin Bu durumda menüden çıkmadan bir deneme kaynağı yapabilirsiniz. Ayarlamız tamamsa F4 tuģuna basarak ana ekrana dönebilirsiniz. Uyarı: Eğer Kaynak akımı ve kaynak süresini değiģtirecekseniz artırma durumunda küçük değerlerle artırım yapın. AĢırı bir kaynak akımı veya kaynak süresi malzemede erimelee ve patlamalı sıçramalara ve makinanızın aģırı ısınıp devre dıģı kalmasına neden olabilir

27 7 ĠLERĠ PROGRAMLAMA Uzman kullanıcılar standart ayarları daimi olarak değiģtirerek yeni programlar geliģtirebilirler ve bu iģlem içinde INDIVIDUAL1 ve 2 (KENDĠLERĠNE ÖZGÜ) program kısmını kullanabilirler. Kaynak programları (Pnömatik çene) Program Numarası Malzeme Panel (sac) kalınlığı (mm) Program Numarası Malzeme 1 Fe 0,6 8 Fe+Zn 2 Fe 0,8 9 Fe+Zn 3 Fe 1 10 Fe+Zn 4 Fe 1,5 11 Fe+Zn 5 Fe 2 12 Fe+Zn 6 Fe 2,5 13 Fe+Zn 7 Fe 3 14 Fe+Zn Program Numarası Malzeme Panel (sac) kalınlığı (mm) Program Numarası Malzeme 15 HSS 0,6 22 HSS+Zn 16 HSS 0,8 23 HSS+Zn 17 HSS 1 24 HSS+Zn 18 HSS 1,5 25 HSS+Zn 19 HSS 2 26 HSS+Zn 20 HSS 2,5 27 HSS+Zn 21 HSS 3 28 HSS+Zn Program Numarası Malzeme Panel (sac) kalınlığı (mm) Program Numarası Malzeme 29 Individual 1 0,6 36 Individual 2 30 Individual 1 0,8 37 Individual 2 31 Individual Individual 2 32 Individual 1 1,5 39 Individual 2 33 Individual Individual 2 34 Individual 1 2,5 41 Individual 2 35 Individual Individual

28 Kaynak programları (Tek taraflı tabanca) Program Numarası Tek taraflı tabanca iģlevleri 43 Üçgenle göçük çıkartma Ütüleme, Bakır elektrodla ĢiĢ alma Tek yanlı punta Somun kaynatma Kömür elektrodla ĢiĢ alma (büzme) Rondela kaynağı Çivi ve vida çakma Yama kaynağı

29 7.1 Program düzeltme örneği F4 e basın (Menu) F4 e basın (Düzeltme programı) ġifrenizi yazın ( _ ) Gerçek program numarası yanıp sönmeye baģlar;seçmek için aģağı yukarı ok tuģlarını kullanın Istediğiniz program numarası seçilince durun Sağ sol ok tuģları ile değiģtireceğiniz değeri seçin AĢağı yukarı ok tuģları ile ayarı değiģtirin. Yeni değer otomatik olarak belleğe alınır, teyid gerekmez. Not: Bu durumda kaynak çevrimini programdan çıkmadan denemeniz mümkündür.değerleri test edince F4 tuģu ile ana menüye dönün

30 7.2 Kaynak DeğiĢkenleri (Parametreleri) Herbir programın kaynak değiģkenleri 1 den 18 e kadar sıralamayla gösterilir.kaynak çevrimi 1 nolu değiģkenden baģlar 16 nolu değiģkenle biter. DeğiĢken Simge Tanım Birim Aralık Not No. 1 SıkıĢtırma zamanı Ġki sacı sıkıģtırıp bir araya getirecek Second msec olan sure. Eğer çok az olarak ayarlanırsa eriyen malzeme aradan püskürebilir 2 Ön kaynak zamanı Ġlk kaynak akımının puls süresi Mili saniye Ön kaynak akımı Ġlk kaynak akımı puls değeri % ka 0-100% 0- Max 4 Soğutma süresi 1 Ġlk kaynakla esas kaynak arasındaki sure. 5 Yukarı artım Akımın artarak ana degree eriģtiği sure Mili saniye Mili saniye Yukarı yükselme süresi ana kaynak süresine eklenir. 7 Kaynak süresi Ġkinci kaynak pulsu süresi (ana kaynak akımı) Mili saniye Ana menüde gösterilen kaynak süresidir. 8 Kaynak akımı Ġkinci kaynak pulsu akım değeri (ana kaynak akımı) % ka 0-100% 0- Max 9 Soğutma süresi 2 Kaynak Pulsları arasındaki kaynağın durduğu zaman 10 Puls sayısı Kaynak zamanının kaç kere tekrar edileceği 11 AĢağı düģüm Azalan kaynak akımının süresi Mili saniye Max Mili saniye AĢağı düģme kaynak zamanına eklenir.. 12 Soğutma zamanı 3 Kaynak ile son kaynak arasındaki fasıla Mili saniye

31 13 Son kaynak süresi Üçüncü kaynak pulsu süresi Mili saniye Resistance Welding Solutions 14 Son kaynak akımı Üçüncü kaynak pulsu değeri Mili saniye 0-100% 0- Max 15 Baskıda tutma süresi Kaynak bitiminde elektrodların saca basma süresi Mili saniye OFF time Eğer bu sure 0 olursa çene sinyal gelmesi halinde bir punta daha atacaktır.eğer bu sure 0 dan farklı ise kaynak çevrimi tekrar edecektir Bu durumda OFF süresi iki çevrim arasındaki süredir. Mili saniye Elektrod baskısı dan RC SÜREKLĠ AKIM AYARLANMASI ON-OFF KAPALI VEYA AÇIK

32 7.3 Kaynak Çevrimi Ģeması Resistance Welding Solutions

33 8 DÜZENLEME (CONFIGURATION) Düzenleme menüsü ile bazı system ayarlarını değiģtirmek mümkündür. F4 e basın (Menu) Resistance Welding Solutions F3 e basın (Config) ġifrenizi yazın ( _ ) Ok tuģları ile ayarları değiģtirebilirsiniz Uyarı:Ayarların değiģimini ancak yetkili servis yapmalıdır. YanlıĢ ayarlamalarmakinayı arızalandırabileceği gibi kaynak iģlemi esnasında tehlike oluģturabilir Düzenleme DeğiĢkenleri Elektrod baskı gücü değiģimi 0-100% Tepe akım toleransı 0-100% Çift çene için kaynak akımının artı toleransı En düģük akım toleransı 0-100% Çift çene için kaynak akımının negative toleransı. Punta sayısının say Evet/hayır Elektrodların değiģimi için punta sayısının saymak. Kaynak sayıcı max. değer Üst kaynak sayısı Kaynak sayısı (gerçek sayı) 0-Max Sayacın gerçek değerini ayarlama X gun opening time ms X çenenin açılması Durma zamanını devreye al Evet/Hayır Kaynak çevriminde kaynak tekrarı arasındaki durma süresini ayarla Lisan Italyanca/Ġngilizce Lisan tercihi Tarih, zaman Tarih ve saati belirleme

34 9 AYARLAMA Resistance Welding Solutions Ayarlama ile bazı kalibrasyonların değiģtirilmesi mümkündür. F4 e basın (Menu) F2 ye basın (Setting/Ayarlama) ġifrey,i girin ( _ ) Ok tuģları ile ayar değiģkenlerini seçin. Uyarı: Ayarların değiģimini ancak yetkili servis yapmalıdır. YanlıĢ ayarlamalarmakinayı arızalandırabileceği gibi kaynak iģlemi esnasında tehlike oluģturabilir DeğiĢken ayarları Basma gücü Evet/Hayır Pnömatik çene için elektrod baskı gücü değiģkeninini ekranda gösterir. Kaynak kol uzunluğu göstergesi Evet/Hayır Kol boyunu ekranda gösterir 8 Bar da baskı gücü dan Elektrod baskı gücü kalibrasyonu Max Puls sayısı Max kaynak zamanı tekrarlama sayısı Zaman birimi ms- S Mili saniye veya saniye olarak zaman belirleme Max kaynak akımı 0-90 ka Makinanın max kaynak akımı Current calibration +/- 2000A Kaynak akım ayarı ölçümü (menu Info)

35 10 ALARMlar Resistance Welding Solutions KAYNAK AKIMI YOK Bu alarm gösterildiğinde ekran kırmızıya döner ve kaynak iģlemleri durur. Olası sebeb: 1) Elektrodlar aģırı kirli veya sac yüzeyleri temizlenmemiģ 2) Güç ünitesinde sorun var Çözüm: RESET tuģuna basın ve yeniden kaynak deneyin. AġIRI ISINMA Bu alarm belirdiğinde gösterge kırmızıya döner ve kaynak iģlemleri durur. Olası neden: 1) Punta makinanızdaki bir parçanın aģırı ısınması. Remedy: Soğutma suyu sisteminin etken çalıģtığını gözden geçirin. Sıcaklığın düģmesini ve alarmın göstergeden kaybolmasını bekleyin

36 3.8.1 ARIZA GĠDERME PROBLEM SEBEP ÇÖZÜM Makina ana Ģalteri açılmasına rağmen control paneli açılmıyor. Elektrik kesilmiģtir Sigortalar atmıģtır Kontrol kartındaki sigorta atmıģtır ġebeke cereyanını ve sigortaların durumunu control edin. Göstergeler yanıyor ama komuta düğmesine basınca makina kaynak çevrimine baģlamıyor. ġebeke ceryanı çok düģüktür. IGBT kartı bozulmuģtur ġebeke cereyanını control edin ve makina Kabul sınırları arasında olduğundan emin olun. IGBT kartını değiģtirin Göstergeler açılıyor ama DEĞER GÖSTERGESĠ 00 olarak yanıp sönüyor. Termostatlar korumaya girmiģtir. Kaynak programlama süresi çok uzundur. Kaynakdan sonra 88 yanıp sönüyor Max. Akım değerine eriģilmiģtir. Atılan puntanın kalitesini control edin Elektrodlar birleģtiğinde erimiģ metal kıvılcımlar halinde püskürüyor. Baskı süresi çok kısa. Elektrot baskısı yetersiz. Baskı süresini artırın Elektrot baskı gücünü artırın (basınçlı hava düģmüģ olabilir)

37 3.8.2 KAYNAK SORUNLARINI GĠDERMEK SORUN SEBEP ÇÖZÜM Kıvılcımlarla erimiģ metal püskürüyor Baskı süresi az Elektrot baskı gücü az Kaynak akımı çok fazla Elektrotlar yetersiz temas ediyor Baskı süresini uzatın Elektrotların baskı gücünü artırın Kaynak akımını azaltın Çeneden mesafe ayarı yapın Sac üzerinde punta izi çok belirgin Electrotların çapı çok ufak Elektrotlar üzerindeki güç çok fazla Kaynak akımı çok fazla Kaynak zamanı çok fazla Elektrotları uygun Ģekilde bileyin Hava basıncını azaltın Kaynak gücünü düģürün(zaman ve akım) Punta sağlamlığı iyi değil Deforme olan elektrotlar Punta çekirdeğinde krater var Kaynak zamanı çok kısa Akım çok zayıf Electrot temas yüzeyi çok geniģ Eletrotlar üzerinde aģırı güç Kaynak kabloları gevģek veya sokette temas az/kirli Kaynak zamanı çok uzun Elektrot baskı gücü çok fazla AĢırı kaynak akımı Yetersiz temas alanı Elektrotlar saf bakırdan yapılmıģ Baskı zamanı çok az Yetersiz elektrot baskısı Saclar kirli Kaynak süresini artırın Kaynak akımını artırın Elektrot ucunu doğru bileyin/değiģti Elektrot baskı gücünü azaltın Soketleri temizleyip sıkın Kaynak süresini düģürün Hava basıncını düģürün Kaynak akımını azaltın Elektrotları doğru bileyin Orijinal elektrot ucu takın Kaynak süresini artırın Hava basıncını artırın Saclardaki boya pas yağ kalıntılarını temizleyin

38 4. BAKIM KLAVUZU 4.1 BAKIM BĠLGĠSĠ Bakım personeli bilgili ve yetkili servisten olmalıdır. Küçük bakım iģleri Elekrotların ucunda birikecek olan çelik kalıntılarını ince bir eğe ile sık sık temizleyin ve oluģabilecek kraterleri yoke edin. Kaynak yaptıkça geniģleyeceği için elektrot ucunu original ölçüsünde tutmaya gayret edin. 4.2 BAKIM Günlük bakım Yağ veya sui le kirlenen yüzeyleri temizleyin. Kaynak makinasının etrafını temiz tutun Tüm koruma giysi ve maskelerin yakında olduğundan emin olun. Dikkat : Makina üzerine temizlik maksadı ile kesinlikle su veya solvent dökmeyin. Electrik sistemi ve kontrol göstergesi PE terminalinin koruma devresini ve gevģek olup olmadığını control edin Kontrol düğmelerindeki mikrosviçlerin durumunu control edin. Ayar tuģlarının potanslarının durumunu control edin. Kaynak kablosu makina bağlantılarında gevģeklik olup olmadığını ve ses gelip gelmediğini control edin. Sinyal LED lerinin doğru sırada çalıģtığını control edin. Basınçlı hava devresi Hava kaçağı olup olmadığını control edin. Hattaki basıncı, kaynak basıncını ve elektrodlardaki baskı gücünü control edin. Hava hattında varsa filter fincanındaki biriken suyu boģaltın Eğer hatta Ģartlandırıcı varsa yağ seviyesini control edin. Mekanik parçalar Silindir muylusunu yağlayın. Silindir, kaynak kolu tutucusu ve lektrod oturma yüzeyindeki sıkılığı control edin

39 Haftalık KONTROLLAR Herzamnki iģlemlerde değiģiklik olup olmadığını kullanıcıya sorun. Makinanın kullanıldığı kaynak alanı döģemesinde biriken yağları temizleyin. Hava kaçağı olup olmadığını control edin. Elektrik sistemi ve Kontrol ünitesi Çok amaçlı tabanca ve pnömatik çenedeki düğmeleri control edin Programlama değiģkenlerinde anormal bir değiģiklik olup olmadığını control edin. Elektrotlar ve elektrot yuvası Elektrot ve yuvalarında bozulma olup olmadığını control edin. Elektrotları, oturma yuvasını ve kıskaçları temizleyin Kaynak kollarının kaynak pozisyonunda birbirne parallel olup olmadığını control edin. Basınçlı hava hattı Bağlantıların sıkılığını control edin Silindir vidalarının sıkılığını control edin. 6 Ayda bir yapılacak KONTROLLAR Elektrik sistemi Kaynak kol ve kablolarındaki tüm pas pislik ve yağları temizleyin. Tüm bağlantıları sıkılaģtırın Termostatları ve sigorataları control edin. Kaynak değiģkenlerini control edin ve gerekirse değiģtirin. Elektrik kablolarının, trafonun ve control ünitesinin sıkılığını control edin Basınçlı hava hattı ġartlandırıcıdaki manometer, filter, yağ seviyesi, su boģaltım kontrolunu yapın. Hasarlı rakor, quick kaplin varsa değiģtirin Makina uzun zaman kullanılmayacaksa Uzun zaman kullanmayacağınızda makinaya bir hasar olmaması için: Pnömatik silindiri açılmıģ pozisyonda kilitleyin. Makinayı tozlanmadan kurtaracak Ģekilde naylonla ambalajlayın. Makinayı Kuru nemsiz bir yerde depolayın Boyası kalkmıģ ve paslanan yerleri temizleyip korozyon önlemi alın

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH TOMAHAWK 1025 & 1538 IM2014 07/2009 Rev. 2 KULLANIM KILAVUZU TURKISH LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Uygunluk Beyanı LINCOLN ELECTRIC

Detaylı

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ i GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti

Detaylı

WIRELESS RADIO ROOM THERMOSTAT KOD NO: 3.014439 KABLOSUZ HAFTALIK PROGRAM SAATİ / ODA TERMOSTATI KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU

WIRELESS RADIO ROOM THERMOSTAT KOD NO: 3.014439 KABLOSUZ HAFTALIK PROGRAM SAATİ / ODA TERMOSTATI KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU WIRELESS RADIO ROOM THERMOSTAT KOD NO: 3.014439 KABLOSUZ HAFTALIK PROGRAM SAATİ / ODA TERMOSTATI KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU İMMERGAS KABLOSUZ HAFTALIK DİJİTAL PROGRAM SAATİ / ODA TERMOSTATI Kablolu ve

Detaylı

DKG-307 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI

DKG-307 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI DKG-307 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI CANBUS VE MPU TİPLERİ TANITIM DKG-307, tekli veya karģılıklı yedeklemeli otomatik jeneratör kumanda panolarında ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonları içeren mikroiģlemci kontrollü

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları i GARANTĠ ġartlari Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti belgesi hazırlamakla

Detaylı

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm 1 2 3 1. ÖNSÖZ Bir Metor ürününü seçtiğiz için teģekkür ederiz. Bu kurulum ve kullanım talimatları söz konusu ekipmanın kurulumu ve günlük normal kullanımı için amaçlanmaktadır. Bu talimatlara ek olarak,

Detaylı

Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50

Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 MAKİNA KULLANIM AYAR ve BAKIM KILAVUZU KENAR BANTLAMA MAKİNESİ Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 www.ayzamizrak.com.tr

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CD 350 M CD 500 MW CHOPPER MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU CD 350 M CD 500 MW CHOPPER MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU CD 350 M CD 500 MW CHOPPER MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin

Detaylı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı LEOPAR BA 24 / 28 Cihaz seri numarası sağ yan panel üzerindeki kapasite etiketinde belirtilmiştir. Kumanda panosuna ön panel çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir. Cihazınızın temel fonksiyonlarını tanımak

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ GÜVENLİK KURALLARI...3 İÇİNDEKİLER GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri

Detaylı

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL 12-16 kva DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ TAVSİYELERİ

Detaylı

LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU

LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LEOPARD BA 24 LEOPARD BA 28 1.Bölüm Genel 3 1.1 Genel Uyarılar 3 1.2 Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri 5 2.Bölüm Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 6 2.1 Kombi Montaj

Detaylı

KOD MODEL TİP 3762012-3762016 3762058

KOD MODEL TİP 3762012-3762016 3762058 Montaj Kullanma ve Bakım Kılavuzu Gaz Brülörü İki Kademeli Çalışma KOD MODEL TİP 3762012-3762016 3762058 RS5D 922T1 D Bu kılavuz brülörünüzün montajı, kullanılması ve bakımı halında önemli bilgiler içermektedir.

Detaylı

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E DİZEL MOTOR

Detaylı

Cinsi : Brülör Markası : BALTUR Modeli : TBG.ME TBG 120ME TBG 150ME TBG 210ME - BRÜLÖRLER KULLANIM KILAVUZU TBG 55ME TBG 85ME _200705

Cinsi : Brülör Markası : BALTUR Modeli : TBG.ME TBG 120ME TBG 150ME TBG 210ME - BRÜLÖRLER KULLANIM KILAVUZU TBG 55ME TBG 85ME _200705 Cinsi : Brülör Markası : BALTUR Modeli : TBG.ME TR - BRÜLÖRLER KULLANIM KILAVUZU TBG 55ME TBG 85ME TBG 120ME TBG 150ME TBG 210ME _200705 TR -Brülörü ilk defa kullanmadan önce lütfen ürünün bütünleşik ve

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 2

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 2 KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 2 ĠÇĠNDEKĠLER TIG KAYNAĞI... 3 TIG Kaynağında Kullanılan Gazlar... 3 Akım Türü ve Kutuplama ġekli... 5 TIG Torcu... 6 Tungsten Elektrodlar... 7 TIG Kaynağında Kullanılan

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 160İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr

KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 160İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 60İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ www.oerlikon.com.tr Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER GÜVENLİK

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD.

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. Kullanım Kılavuzu Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. İçindekiler İçindekiler İçindekiler... 1 1 Güvenlik Önlemleri... 2 1.1 Güvenlik Tanımları... 2 1.2 Uyarı Sembolleri... 2 1.3 Güvenlik

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE KULLANIM VE BAKIM TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ LACİVERT CAD. NO:11 16140 BURSA TEL:+90 224 241 30 90 91-92 -93 FAX:+90 224 242 90 20 www.elsmakine.com 2 GENEL Bir

Detaylı

PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE

PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE (KOMBİ) Seri numarası kumanda panelinin arka tarafındadır. Kombinin ön kapağını çıkararak bunu bulabilirsiniz.kullanım kılavuzunun bölümlerinde kombinin ana fonksiyonları ve

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Inverter MIG/MAG Ark Kaynak Makinası NB-350/500/630 2008.11

KULLANIM KILAVUZU. Inverter MIG/MAG Ark Kaynak Makinası NB-350/500/630 2008.11 KULLANIM KILAVUZU Inverter MIG/MAG Ark Kaynak Makinası NB-350/500/630 2008.11 I İÇİNDEKİLER 1 EMNİYET;... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1.1 İKAZ İŞARET AÇIKLAMALARI... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU)

ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU) ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU) HP-RS 60 HP-RS 80 HP-RS 100 HP-RS 120 HP-RS 140 Montaj & Kullanma Kılavuzu DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; Yuksek kalitedeki cihazımızı seçtiğiniz icin teşekkür ederiz. Cihazınızın uzun

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

KENAR BANTLAMA MAKİNESİ

KENAR BANTLAMA MAKİNESİ MAKİNA KULLANIM AYAR ve BAKIM KILAVUZU KENAR BANTLAMA MAKİNESİ Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 www.ayzamizrak.com.tr

Detaylı